You are on page 1of 100

Podłogi drewniane i z materiałów drewnopochodnych

Wyk. Paweł Padyjasek Marcin Majewicz

Podłogi drewniane i z materiałów drewnopochodnych

Pod ł ogi drewniane i z materia ł ów drewnopochodnych Pod ł ogi z drewna wprowadzaj

Podłogi z drewna wprowadzają do domu naturę i stanowią atmosferę przytulności. Powstają z materiału przyjaznego środowisku, są łatwe w utrzymaniu i konserwacji. Ze względu na dużą żnorodność gatunków drewna, układu słojów i kolorów, podłogi z drewna można dopasować do każdego stylu i charakteru wnętrza.

Podłogi drewniane i z materiałów drewnopochodnych

Podłogi drewniane

Podłogi z materiałów drewnopochodnych

Rodzaje:

Bruk drewniany Dyle podłogowe Parkiet

Panele podłogowe Deska barlinecka

Wykończenie powierzchni:

Lakiery

Oleje

Woski

Są gotowe

Bruk drewniany

Bruk drewniany

Bruk drewniany

• Jest to typ podłogi z litego drewna.

• Otrzymywany jest przez przycięcie poprzeczne bali lub okrąglaków .

• Część widoczna po ułożeniu to powierzchnia poprzeczna drewna.

• Gatunki przeznaczone do układania bruku to:

dąb, buk, wiąz.

Bruk drewniany

Bruk drewniany Bruk ma najcz ęś ciej grubo ść 6-20 cm i wysoko ś ci 10-12

Bruk ma najczęściej grubość 6-20 cm i wysokości 10-12 cm Słoje drewna ustawione są prostopadle do podłoża.

Bruk drewniany

Bruk drewniany Kostka brukowa drewniana mo ż e posiada ć równie ż przekrój prostok ą tny.

Kostka brukowa drewniana może posiadać również przekrój prostokątny.

Bruk drewniany

Bruk drewniany Posiada równie ż przekrój prostok ą tny frezowany, dla u ł atwienia po łą

Posiada również przekrój prostokątny frezowany, dla ułatwienia połączenia elementów.

Bruk drewniany

Układanie kostki brukowej drewnianej

Bruk drewniany Uk ł adanie kostki brukowej drewnianej
Bruk drewniany Uk ł adanie kostki brukowej drewnianej

Bruk drewniany

Bruk drewniany Bruk uk ł ada si ę na utwardzonej warstwie ż wiru (o grubo ś

Bruk układa się na utwardzonej warstwie żwiru (o grubości ok. 15 cm) pokrytej warstwą piasku (o grubości ok. 5 cm). Obrzeża ogranicza się opaska np. z podkładu kolejowego co zabezpiecza bruk przed rozsunięciem się. Obrzeże to usadawia się na głębokości ok. 40 cm.

Bruk drewniany

Bruk drewniany Przestrzenie pomi ę dzy drewnianymi elementami zasypuje si ę piaskiem, co ustabilizuje bruk i

Przestrzenie pomiędzy drewnianymi elementami zasypuje się piaskiem, co ustabilizuje bruk i zapewni jego trwałość.

Bruk drewniany

Bruk drewniany Bruk drewniany stosowany by ł niegdy ś na warstw ę wierzchniow ą dróg a

Bruk drewniany stosowany był niegdyś na warstwę wierzchniową dróg a także korytarzy kamienic.

Bruk drewniany

Bruk drewniany Brama przy ul. Mokotowskiej w Warszawie

Brama przy ul. Mokotowskiej w Warszawie

Bruk drewniany

Bruk drewniany

Bruk drewniany

Obecnie kostkę brukową drewnianą wykorzystuje się do:

1. wykonywania ścieżek ogrodowych

Bruk drewniany Obecnie kostk ę brukow ą drewnian ą wykorzystuje si ę do: 1. wykonywania ś

Bruk drewniany

2. Układania w pomieszczeniach mieszkalnych

Bruk drewniany 2. Uk ł adania w pomieszczeniach mieszkalnych
Bruk drewniany 2. Uk ł adania w pomieszczeniach mieszkalnych

Bruk drewniany

3. Wykonywania naklepisk przemysłowych składów butli gazowych

Bruk drewniany 3. Wykonywania naklepisk przemys ł owych sk ł adów butli gazowych

Bruk drewniany

 

Zalety

Wady

-

duża grubość bruku

- nie polakierowany jest bardzo nasiąkliwy -polakierowanie wymaga dużej ilości nakładanych warstw zabezpieczających bruk, gdyż drewno w przekroju poprzecznym posiada wysoką nasiąkliwość. -Nierówna powierzchnia

zapewnia jego wieloletnią trwałość

ułożenie pionowe zapewnia dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

-

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe • Dyle pod ł ogowe - z niemieckiego Diele czyli pod ł

• Dyle podłogowe - z niemieckiego Diele czyli podłoga drewniana; elementy podłogowe z drewna charakteryzujące się znacznie większymi niż klepka parkietowa rozmiarami

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe Najpopularniejsze do niedawna w Polsce by ł y dyle, inaczej deski, z

Najpopularniejsze do niedawna w Polsce były dyle, inaczej deski, z drewna sosny, świerka czy modrzewiu, rzadziej z dębu. Posiadały, choć niekoniecznie, pióra i wpusty na długich krawędziach. Obecnie coraz częściej produkowane są z piórem i wpustem na długich i krótkich krawędziach, a więc są przygotowane do łączenia z każdej strony: wszerz i wzdłuż.

Dyle podłogowe

Najczęściej występują w rozmiarach: grubość od 14 do 28mm, szerokość od 90 do 250 mm, długość od 60 cm do 6 metrów. Dyle podłogowe układa się bezpośrednio na legarach przy pomocy złączy typu wpust-wypust oraz na obce pióro.

Połączenie wpust-wypust:

Połączenie na obce pióro:

przy pomocy z łą czy typu wpust-wypust oraz na obce pióro. Po łą czenie wpust-wypust: Po

Dyle podłogowe

Układanie dyli podłogowych:

Dyle pod ł ogowe Uk ł adanie dyli pod ł ogowych:

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe Dyle pod ł ogowe mocowane s ą na legarach. Legary pod ł

Dyle podłogowe mocowane są na legarach.

Legary podłogowe są to belki przybijane

lub przykręcane do belek stropowych.

Stosuje się je w przypadku, gdy belki

stropowe mają rozstaw większy niż 40

cm lub nie są prawidłowo wyrównane.

Legary pełnią rolę podstawy dla desek podłogowych. Przekrój ich waha się od 27 mm do 50 mm w zależności od rozstawu belek stropowych.

Im większy rozstaw belek stropowych tym legary powinny być grubsze.

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe W przypadku stropu betonowego lub cementowego legary pod ł ogowe mo ż

W przypadku stropu

betonowego lub cementowego

legary podłogowe można kłaść

na warstwie folii.

Zastosowanie tej metody polepsza izolację akustyczną pomiędzy piętrami.

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe Monta ż zaczynamy wzd ł u ż ś ciany, je ś li

Montaż zaczynamy wzdłuż ściany, jeśli to możliwe od strony wejścia. Deski podłogowe kładziemy prostopadle do belek stropowych lub legarów. Przy ścianach pozostawiamy szczeliny dylatacyjne. Podczas montażu desek zakładamy kliny dystansowe

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe Deski zestawiamy, uk ł adaj ą c je piórem do ś ciany

Deski zestawiamy, układając je piórem do ściany i przybijając w wypustach w miarę układania. Gwoździe wbijamy skośnie za pomocą dobijaka, co pozwoli na zagłębienie we wpust pióra następnej deski. Używamy gwoździ z łebkami.

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe Ze wzgl ę du na w ł a ś ciwo ś ci

Ze względu na właściwości higroskopijne drewna należy wykonać szczeliny dylatacyjne na obrzeżach podłogi. Szczelinę dylatacyjną maskujemy przypodłogową listwą wykończeniową lub ćwierćwałkiem. Przed szlifowaniem podłogi przez 8-15 dni utrzymujemy temperaturę ok. 20°C

Dyle podłogowe

Legarowanie

Dyle pod ł ogowe Legarowanie

Dyle podłogowe

 

Zalety

 

Wady

-

wysoka

- wysoka cena

wytrzymałość

- konieczność

-

możliwość

układania na legarach

odnawiania

powierzchni

-

możliwość

wichrowania desek

Dyle podłogowe

Przykładowa realizacja:

Dyle pod ł ogowe Przyk ł adowa realizacja:
Dyle pod ł ogowe Przyk ł adowa realizacja:

Dyle podłogowe

Dyle pod ł ogowe

Parkiet

Parkiet

Parkiet

Parkiet Pod ł oga klepkowa, popularnie zwana parkietem jest to naturalny i ekologiczny produkt, który uk

Podłoga klepkowa, popularnie zwana parkietem jest to naturalny i ekologiczny produkt, który układa się w mieszkaniach reprezentacyjnych. Należy on do grupy podłóg droższych. Wysoką cenę wynagradza jednak duża trwałość parkietu oraz komfort i ciepło, jakie tworzy. Poprawnie ułożony i używany może służyć nawet 100 lat. W tym czasie parkiet można wielokrotnie cyklinować i lakierować.

Parkiet

Parkiet Najcz ęś ciej stosowane gatunki: d ą b, buk, jesion, brzoza Wymiary: grubo ść :

Najczęściej stosowane gatunki:

dąb, buk, jesion, brzoza Wymiary:

grubość: 22 mm szerokość: 40, 50, 60, 70 mm długość: 200, 250, 300, 350, 400 mm

Parkiet

Parkiet Jako ść : Deszczu ł ki z gatunków: d ą b, buk, jesion, produkowane s

Jakość:

Deszczułki z gatunków: dąb, buk, jesion, produkowane są w trzech klasach jakości: I, II, III; zaś brzozowe i sosnowe w dwóch klasach: I, II. Jakość deszczułek w I klasie jest bardzo wysoka; są jednolite pod względem kolorystycznym i wyłącznie prostosłoiste.

Parkiet

Najpopularniejsze wzory układania parkietów:

Parkiet Najpopularniejsze wzory uk ł adania parkietów:

Parkiet

Parkiet Najtrwalszy wzór u ł o ż enia parkietu to pojedyncza jode ł ka. Najlepiej przenosi

Najtrwalszy wzór ułożenia parkietu to pojedyncza jodełka. Najlepiej przenosi obciążenia dlatego tak często układana jest w obiektach sportowych.

Parkiet

Rodzaje parkietu:

Przyklejany-

Połączony trwale do podłoża

Zestawiany-

Nie związany bezpośrednio z podłożem

Parkiet Parkiet przyklejany Wyst ę puje w formie pojedynczych klepek lub p ł ytek mozaikowych

Parkiet

Parkiet przyklejany

Występuje w formie pojedynczych klepek lub płytek mozaikowych

Parkiet

Parkiet Parkiet zestawiany Wyst ę puje jako klepki lub p ł ytki mozaikowe łą czone za

Parkiet zestawiany

Występuje jako klepki lub płytki mozaikowe łączone za pomocą „piór" i wpustów. Drewno może być w różnym gatunku, surowe lub lakierowane. Połączone są siatką w kilka klepek na raz, w celu szybszego montażu.

Parkiet

Układanie parkietu:

Parkiet Uk ł adanie parkietu: Do uk ł adania parkietu mo ż na przyst ą pi

Do układania parkietu można przystąpić dopiero po zakończeniu innych prac budowlanych jak np. zakładanie instalacji c.o. i wodnej, malowanie ścian, układanie glazury i terakoty, w przeciwnym razie narażamy się na uszkodzenie gotowej podłogi lub jej zawilgocenie.

Parkiet

Parkiet Wilgotno ść parkietu powinna wynosi ć 10-12%. Do uk ł adania parkietu nale ż y

Wilgotność parkietu powinna wynosić 10-12%. Do układania parkietu należy przystąpić zaraz po jego przywiezieniu na miejsce montażu.

Parkiet • Posadzka nie mo ż e mie ć wi ę cej wilgotno ś ci

Parkiet

• Posadzka nie może mieć więcej wilgotności jak parkiet. Polska norma mówi o 3% wilgotności betonu.

• W innym przypadku wilgoć z posadzki przechodzi do parkietu i następuje jego rozszerzenie i powstanie szczelin.

• Każdy dobry sklep i parkieciarz powinien być wyposażony w przyrząd do mierzenia wilgotności posadzki betonowej.

Parkiet

Parkiet Niezale ż nie od rodzaju parkietu musi by ć on uk ł adany wy łą

Niezależnie od rodzaju parkietu musi być on układany wyłącznie na płaskim i stabilnym podłożu. Drewno jest wrażliwe na wilgoć i wahania temperatury. Odradza się układanie parkietu w pomieszczeniach wilgotnych i źle ogrzewanych.

Parkiet W przypadku parkietu niezwi ą zanego bezpo ś rednio z posadzk ą zaleca si

Parkiet

W przypadku parkietu niezwiązanego bezpośrednio z posadzką zaleca się położenie między parkietem a podłożem warstwy pokładowej z folii paroizolacyjnej, oraz specjalnej pianki lub korka. Pokład zapewnia lepszą izolację akustyczną podłogi

Parkiet

Parkiet Parkiet powinien by ć przyklejany klejem o jasnej barwie, by unikn ąć ciemnych wyp ł

Parkiet powinien być przyklejany klejem o jasnej barwie, by uniknąć ciemnych wypłynięć kleju spomiędzy klepek.

Parkiet

Parkiet Przy uk ł adaniu parkietu nale ż y wykona ć klinowanie, zachowuj ą c jednocze

Przy układaniu parkietu należy wykonać klinowanie, zachowując jednocześnie szczelinę dylatacyjną.

Parkiet

Parkiet Po u ł o ż eniu parkietu nale ż y przyst ą pi ć do

Po ułożeniu parkietu należy przystąpić do cyklinowania. Ma to na celu wyrównanie powierzchni licowej. Proces ten należy przeprowadzać przeważnie 3 razy, papierem ściernym żnej ziarnistości.

Parkiet

Parkiet Po cyklinowaniu powinno nanie ść si ę „kapon” w celu ograniczenia ch ł onno ś

Po cyklinowaniu powinno nanieść się „kapon” w celu ograniczenia chłonności lakieru przez drewno. Przy lakierowaniu należy pamiętać o nanoszeniu powłoki prostopadle do ściany z oknem. Lakierowanie powinno odbywać się przy zamkniętych oknach, by uniknąć zapylenia.

Parkiet

Parkiet Powinno nanie ść si ę 2 warstwy lakieru. Lakierowanie zabezpiecza drewno przed ś cieraniem, brudem

Powinno nanieść się 2 warstwy lakieru. Lakierowanie zabezpiecza drewno przed ścieraniem, brudem oraz nadaje drewnu walory estetyczne. Do lakierowania należy stosować pędzle o białym włosiu.

Parkiet

Parkiet Po wyschni ę ciu ostatniej warstwy parkiet nale ż y przykry ć tektur ą ,

Po wyschnięciu ostatniej warstwy parkiet należy przykryć tekturą, by uniknąć uszkodzeniu powłoki lakierniczej.

Parkiet

Parkiet Po 25 dniach odkrywamy tektur ę i przyst ę pujemy do drugiego klinowania. Nast ę

Po 25 dniach odkrywamy tekturę i przystępujemy do drugiego klinowania. Następnie powłokę lakierniczą cyklinujemy drobnoziarnistym papierem ściernym. Po tym procesie można przystąpić do ostatecznego lakierowania trzema warstwami lakieru.

Parkiet

Parkiet Wyko ń czenie obrze ż y polega na zamocowaniu listwy przy ś ciennej do ś

Wykończenie obrzeży polega na zamocowaniu listwy przyściennej do ściany. Ma ona wysokość ok.10-12cm Do przymocowanej listwy przybijamy listwę przypodłogową.

Parkiet

Zalety

Wady

- umiarkowana cena ze względu na stosunkowo nieduży kawałek drewna litego -możliwość wykonywania różnych wzorów -duża trwałość -możliwość odnawiania powierzchni licowej

- pracochłonne i drogie układanie

Parkiet

Przykładowe realizacje parkietów z drewna egzotycznego:

Parkiet Przyk ł adowe realizacje parkietów z drewna egzotycznego:
Parkiet Przyk ł adowe realizacje parkietów z drewna egzotycznego:

Parkiet

Wkomponowanie terakoty do pomieszczenia z ułożonym parkietem:

Parkiet Wkomponowanie terakoty do pomieszczenia z u ł o ż onym parkietem:

Parkiet

Wykonywanie ciekawych wzorów ozdobnych:

Parkiet Wykonywanie ciekawych wzorów ozdobnych:

Parkiet

Parkiet

Parkiet

Przykład ponownego odnowienia powierzchni parkietu:

Parkiet Przyk ł ad ponownego odnowienia powierzchni parkietu:

Parkiet

Testowanie wytrzymałości podłogi:

Parkiet Testowanie wytrzyma ł o ś ci pod ł ogi: Sztuczny sportowiec

Sztuczny sportowiec

Parkiet

Testy:

Parkiet Testy: Badanie zdolno ś ci odbicia pi ł ki

Badanie zdolności odbicia piłki

Parkiet

Parkiet

Materiały zabezpieczające drewno

Materia ł y zabezpieczaj ą ce drewno

Materiały zabezpieczające drewno:

Podział:

* Lakiery

* Oleje

* Woski

Materiały zabezpieczające drewno:

Lakiery

Rozróżniamy dwa rodzaje lakierów:

wodne:

Lakiery te są ekologiczne i nie wydzielają szkodliwego zapachu podczas lakierowania, lecz nadają się tylko do pomieszczeń o małym natężeniu ruchu.

tylko do pomieszcze ń o ma ł ym nat ęż eniu ruchu. chemoutwardzalne dwusk ł adnikowe

chemoutwardzalne

dwuskładnikowe:

Lakiery te wydzielają szkodliwy zapach, lecz nadają się do pomieszczeń narażonych na silny ruch.

: Lakiery te wydzielaj ą szkodliwy zapach, lecz nadaj ą si ę do pomieszcze ń nara

Materiały zabezpieczające drewno

Materia ł y zabezpieczaj ą ce drewno Olej: Olej w szczególny sposób podkre ś la naturalny

Olej:

Olej w szczególny sposób podkreśla naturalny charakter drewna, jego strukturę i układ słoi. Zmniejszając połysk, uwypukla głębię barw. Pokryta olejem podłoga jest antystatyczna i cieplejsza w dotyku. Parkiet pokryty olejem wymaga początkowo staranniejszej i bardziej regularnej konserwacji, ale za to łatwiej też zlikwidować miejscowe uszkodzenie olejonej powłoki. Niewielkie rysy i uszkodzenia można usunąć miejscowo za pomocą środków pielęgnacyjnych polecanych przez producentów olejów.

Materiały zabezpieczające drewno

Materia ł y zabezpieczaj ą ce drewno Woski: • Wosk jest pow ł ok ą rozwini

Woski:

• Wosk jest powłoką rozwiniętą specjalnie dla nowoczesnych, kolorowych, drewnianych projektów wnętrz.

• Powoduje zachowanie naturalnych cech drewna, jest odporny na wodę, ścieranie, a także na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym.

• Odporny na wodę i brud

• Zalecany w wilgotnych pomieszczeniach, na drewniane sufity a także na meble w kuchni i łazience.

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Panele s ą cienkimi (6-8 mm) wielowarstwowymi p ł ytami o powierzchni

Panele są cienkimi (6-8 mm) wielowarstwowymi płytami o powierzchni imitującej naturalne drewno. Impregnacja żywicami sprawia, że są twarde, odporne na uderzenia, zarysowania, żar papierosa oraz zaplamienia. Popularność zawdzięczają przystępnej cenie i niezwykle łatwemu montażowi.

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Pozyskiwanie: Surowce - przy pozyskiwaniu drewna do produkcji mebli, konstrukcji itp. pozostaj
Panele pod ł ogowe Pozyskiwanie: Surowce - przy pozyskiwaniu drewna do produkcji mebli, konstrukcji itp. pozostaj

Pozyskiwanie:

Surowce - przy pozyskiwaniu drewna do produkcji mebli, konstrukcji itp. pozostają fragmenty, które stanowią odpad. One właśnie zostają wykorzystane do produkcji podłóg.

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Typ pod ł ogi: Pod ł oga tego typu nie jest przymocowana

Typ podłogi:

Podłoga tego typu nie jest przymocowana ani do podłoża, ani do ścian. Zmiany temperatury i wilgotności powodują rozszerzanie się paneli, stąd konieczność pozostawienia odstępów przy ścianach, futrynach i rurach.

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Materia ł : Konstrukcja no ś na paneli wykonana z p ł

Materiał:

Konstrukcja nośna paneli wykonana z płyty pilśniowej o dużej gęstości HDF zapewnia wysoką odporność na obciążenia. Płyta nośna panela HDF - gęstość >800kg/m3

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Pod ł ogi laminowane sk ł adaj ą si ę z trzech

Podłogi laminowane składają się z trzech warstw:

warstwy górnej - z powierzchni odpornej na ścieranie, która nadaje podłogom laminowanym odpowiednią wytrzymałość.

warstwy środkowej - z materiału bazowego, z płyty bazowej HDF, lub ewentualnie, przy ograniczonych możliwościach stosowania, z płyty wiórowej.

warstwy dolnej - z papieru przeciwprężnego, który gwarantuje wysoką stabilność formy wszystkim podłogom laminowanym.

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe IZOLACJA WILGOCIOWA • Panele laminowane nie s ą odporne na wilgo ć

IZOLACJA WILGOCIOWA

• Panele laminowane nie są odporne na wilgoć (nie można ich stosować np. w łazienkach).

• W pomieszczeniu nie podpiwniczonym lub nad wilgotną piwnicą zaleca się użycie folii o grubości 1,2 mm

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe IZOLACJA D Ź WI Ę KOWA Panele uk ł ada si ę

IZOLACJA DŹWIĘKOWA

Panele układa się na specjalnych miękkich płytach lub arkuszach pianki. Tłumią one odgłosy kroków oraz niwelują drobne nierówności. Należy pamiętać o tym, że panele są podłogami o niskim tłumieniu dźwięku.

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe KLASA Ś CIERALNO Ś CI • Podawana na opakowaniu liczba 15 000-20

KLASA ŚCIERALNOŚCI

• Podawana na opakowaniu liczba 15 000-20 000 wskazuje liczbę obrotów urządzenia testującego z krążkiem papieru ściernego, potrzebną do zniszczenia powierzchni laminatu.

• Przeznaczenie paneli jest oznaczane liczbami, które określają zalecaną intensywność użytkowania:

21

do sypialni,

22

do pokoi dziennych,

23

do przedpokoi i korytarzy,

33

do biur, punktów usługowych,

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Przygotowanie pod ł o ż a: - Pod ł o ż e

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być gładkie, czyste i suche. Nierówności przekraczające 3 mm szlifuje się lub wypełnia masą szpachlową. Przy ścianach wywijamy ją do góry na wysokość 3-4 centymetrów.

- Piankę lub płyty izolacji dźwiękowej układamy na folii, a w pomieszczeniach suchych bezpośrednio na podłożu. Piankę układa się w tym samym kierunku co panele.

Panele podłogowe

Ze względu na sposób układania panele dzielimy na:

Klejowe (łącznikiem jest klej)

sposób uk ł adania panele dzielimy na: Klejowe ( łą cznikiem jest klej) Bezklejowe ( łą

Bezklejowe (łączone są na zatrzask)

sposób uk ł adania panele dzielimy na: Klejowe ( łą cznikiem jest klej) Bezklejowe ( łą

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Wyko ń czenie: Stosowanie s ą ró ż nego typu listwy przej
Panele pod ł ogowe Wyko ń czenie: Stosowanie s ą ró ż nego typu listwy przej

Wykończenie:

Stosowanie są żnego typu listwy przejściowe do maskowania połączeń żnych rodzajów podłóg, często o żnych wysokościach.

Panele podłogowe

Panele pod ł ogowe Wyko ń czenie: - Na obrze ż ach pod ł ogi z
Panele pod ł ogowe Wyko ń czenie: - Na obrze ż ach pod ł ogi z

Wykończenie:

- Na obrzeżach podłogi z paneli podłogowych mocowane są listwy przypodłogowe.

- Wykonane są z materiału typu MDF, oklejone papierem imitującym rysunek drewna.

- Mocowane są najczęściej na specjalne blaszki przykręcane do ściany.

Panele podłogowe

Zalety

Wady

- niska cena -szybki montaż -możliwość demontażu w przypadku paneli nieklejonych

- brak odporności na

wodę

- niedokładne ułożenie

powoduje wyszczypania i ubytki -niska pochłanialność dźwięku -konieczność układania na idealnie równej posadzce

- brak możliwości

odnawiania powierzchni

Panele podłogowe

Przykładowe realizacje:

Panele pod ł ogowe Przyk ł adowe realizacje:
Panele pod ł ogowe Przyk ł adowe realizacje:

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka Deska barlinecka to pod ł oga wykonana w 100 procentach z naturalnego drewna nie

Deska barlinecka to podłoga wykonana w 100 procentach z naturalnego drewna nie poddanego procesom modyfikacji.

- Doskonale łączy walory użytkowe i estetyczne drewna z łatwością montażu i renowacji.

- Deska barlinecka zapewnia dobrą izolację termiczną i akustyczną, jest wytrzymała na odkształcenia oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Deska barlinecka

Deska barlinecka • Wszystkie sk ł adniki u ż yte przy jej produkcji spe ł niaj

• Wszystkie składniki użyte przy jej produkcji spełniają najostrzejsze normy ekologiczne.

• Podłogę można bez obaw układać w sypialniach, pokojach dziecięcych i przedszkolach.

Deska barlinecka

- - -
-
-
-

Warstwy drewna:

warstwa licowa (3,5 mm) buk, dąb, jesion, brzoza, klon, cherry, drewno egzotyczne, orzech, olcha, wiąz, grab, akacja.

warstwa środkowa poprzeczna (8 mm) drewno iglaste

warstwa dolna (3,5 mm) drewno iglaste

Deska barlinecka

Deska barlinecka Wyko ń czenie powierzchni: - Deska barlinecka najcz ęś ciej zabezpieczona jest kilkoma warstw

Wykończenie powierzchni:

- Deska barlinecka najczęściej zabezpieczona jest kilkoma warstw lakieru, zapewniając w ten sposób wieloletnią ochronę.

- Fabrycznie polakierowana deska barlinecka usprawnia ich układanie.

- Po 24 godzinach po ułożeniu, podłoga jest gotowa do użycia.

Deska barlinecka

Deska barlinecka Sposoby uk ł adania: 1.Deski barlineckie uk ł ada si ę tak jak pod

Sposoby układania:

1.Deski barlineckie układa się tak jak podłogę panelową (w takiej sytuacji zaleca się wcześniejsze rozścielenie korkowego lub piankowego podkładu akustycznego).

Deska barlinecka

Deska barlinecka 2. Deski barlineckie mo ż na równie ż przykleja ć bezpo ś rednio do

2. Deski barlineckie można również przyklejać bezpośrednio do podłoża.

Deska barlinecka

Deska barlinecka Wzd ł u ż ś ciany musi koniecznie zosta ć szczelina dylatacyjna o szeroko

Wzdłuż ściany musi koniecznie zostać szczelina dylatacyjna o szerokości min. 15 mm. W powstałą szczelinę dylatacyjną wzdłuż ściany wprowadzamy kliny blokujące.

Deska barlinecka

Deska barlinecka Desk ę barlineck ą mo ż na łą czy ć na 2 sposoby: -
Deska barlinecka Desk ę barlineck ą mo ż na łą czy ć na 2 sposoby: -

Deskę barlinecką można łączyć na 2 sposoby:

- Ze stosowaniem kleju

- Bez stosowania kleju (na zatrzask)

Deska barlinecka

Deska barlinecka Wyko ń czenie: Po wyschni ę ciu kleju usuwamy kliny mocujemy listwy przypod ł

Wykończenie:

Po wyschnięciu kleju usuwamy kliny mocujemy listwy przypodłogowe do ściany przy pomocy wkrętów lub kleju montażowego. Nigdy nie należy mocować listew przypodłogowych do podłogi, gdyż uniemożliwia to swobodę przemieszczania się podłogi.

Deska barlinecka

 

Zalety

Wady

- szybki montaż

- wysoka cena -słabo tłumią hałas -konieczność kładzenia na idealnie równej posadzce

- możliwość

demontażu w przypadku desek nie klejonych

-

możliwość

 

odnawiania powierzchni licowej

Deska barlinecka

Przykładowe realizacje:

Deska barlinecka Przyk ł adowe realizacje:

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka

Deska barlinecka

koniec

koniec