You are on page 1of 21

|

Æ  
|
 |
|
|
|
|

Æ Æ
 Æ  


 " )  * +       ! " "


  , - " #$  
%&&'(%&&

|
Woord vooraf
|
Æ pap r w rd g r v  am g d a opdra voor  vak µrif ijk
aa rig¶. Æaarom oud wij graag o do Nadi Va  dak .
Zij f o imm r g op ij  o ad kom va di w rk.

V rd r ij wij ook d m  di o woord  wi aa dakaar:

- Brigi Æi rkx PR maag r va  B gi Nu air Forum


- Joa Maorp v rawoord ijk voor d udi di va d parij µGROEN!¶

A xad r Æ Ruy r W y Æ Jog


Laur P r

| |
îoudopgav

    |   |
   |
    |
 
     ! "#"   |
| |  |
|
 | |  ||
| |  ||
| | |  ||
  "   "   $|
  " %   ! "#"    $|
| |  ||
 | |  | |
| |  | |
 
  &  "   |
|! |  ||
 |" |  ||
 '   |
 (   |
| | #$||" | %| ||
 |& |' ($|)*+",|  ||
     |
 |-# ||). |  ||
 |/ |0 |  |1|
   )|
#   *|
 |23|4 |  ||
 |223|!   |  ||
 |2223|5 |  ||
 |2!3|-6( %| 7|  ||
 #   $|
|

| |
î idig

³T diov ry of u arr aio dorigaou d ruio of


makid ay mor a diov ry of ma 
(A r Ei i Æui-Am rikaa-Zwi r Fyiu

| |
W k p roo ui o maaappij durf og w r da ij of ij g  rgi
v rruik
Vadaag i  o da praki k g i aardig o v id room odig f
om a appara di m i ui f a w rk . Æaaraa aa r op d opri
va k ui g midd d w wag di id ook og radof odig
 .

Æ rgi di di a mog ijk maak kom dikwij voor va ro oa
foi radoff radioai v off  ga o maar door. Jamm r g o g ij
d voorrad va v va di off i ouipu ijk. Æakij o grooaig
 rgi v rruik i voor ommig ro  f  id i i.
To ij r a rai v rgi ro oa gro  ri uwar rgi di
i g a rd ij op grodoff  du i uig pu ku rak .

N omda rgi o aom g woordig i  k rap ov di 


od rw rp i waar ov r diuiër va o wij di ma g ruik a
 idraad voor o pap r.

U ka di w rk od rv rd  i 2 gro d .


A r r f i ijk w rgav waari word uig gd waarom w vadaag d
 rgi ro g ruik di w g ruik  i ad r mog ijk mod r r
ro . M r p ifi k word r ig gaa op  ma µk r rgi µ.
Voor ow B gië Frakrijk a Æuiad word kor d uidig iuai ui g 
ow qua ifraruuur a qua afprak . Ook word d o kompa va
d dri ad voorg d. V rd r word d ro va Europa i k r rgi
 r v .
H w d gro d  va ow m ig va p ro di op prof io ai
 ig ij m  od rw rp a o ig m ig .

Æ op va d pap r i u do ad k ov r d mai r waarop d 


maaappij rgi g ruik ov r d ka maar ook d g var va k r rgi .
W op da u a   va o w rk od r vr  diui ov r di
od rw rp durf aagaa. Zod r vr omda xa w waarov r u pr k.

| 1|
Æ 1: Siu rig

1.1 E ov ri va d ifraruuur i B gië


Frakrijk Æuiad
|
K r ra  or a ag ijd o o dag ijk v . Z vid i i
ija k ad va d w r d maar i di oofduk u w o p rk o d
B gi Fra Æui k r ra .

× × ×||
|
î B gië aa r 7 k rr aor v rpr id ov r 2 ra go d voor oaa
jaarv rmog va +/- 5761 m gawa. E va d k r ra aa i  Vaam
g d va o ad d ad r aa i  Waa g d .
1.| Æo : i Æo aa vi r PWR1-r aor di am  oaa jaarijk
v rmog   va og v r 2776 MW.
2.| Tiag : d dri ad r PWR-r aor i Tiag   gro r
jaarijk v rmog da d r aor i Æo am ijk 2985 MW.


| | 
||
¬
|
|
Æo 1 392 5
Æo 2 392 5
Æo 3 1006
Æo 4 985

||| |
2776

|
Tiag 1 962
Tiag 2 1008
Tiag 3 1015

|||| 
| 2985


||||
5761

|


|

| | || 
 | 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||
1
PWR : PWR kom va  Eg µ | | 
|wa i  N d rad og drukr aor i.|

|
|
Word Nu arAoiaio.Î 
 
 G raadp gd op 24 ov m r
2009 p://www.word-u ar.org/ifo/if94.m

H roomv rruik i B gië ijf ijg . H v rruik p r iwo r i od ru 


g g o og v r 7800 kW/jaar.
î B gië word 54% va d oa room opg w k door k r rgi . A d 
k r rgi i afkomig vaE ra .

Æ B gi r g rig f i oko r 2009 rappor g kr g waari word


v rm d da d dri oud r aor d kom d 15 jaar rgi mog ijv 
produ r d ad r vi r mog og 20 jaar produ r .
A g pr ai voor  ag r op oud va d ra a GdF-Su ¼800
mijo iv r .

× × | !|

|
î Frakrijk aa r m r k r ra da i B gië daarom ka r ook vag d
word da  jaarijk v rmog va d Fra r aor v og r a igg da
 v rmog va u B gi quiva .


| | 
|| 
| | 
||
¬
| ¬
|
| |

B vi 2620 Famavi 2660


Bayai 3640 Gof 2620
Bug y 3580 Grav i 5460
Ca om 5200 Nog 2620
Cio 3620 Pau 5320
Coo 3000 P y 2660
Civ aux 2990 Pix 233
Crua 3590 Sai-Aa 2670
Æampi rr 3560 Sai-Laur 1795
F  im 1760 Triai 3660

||| |
57938

|

× × "|# |

M ij 12 k r ra aa Æuiad op d w d paa op d ij va


k rkraig Europ ad a Frakrijk.

| |

| | 
| 
| | 
||
¬
| ¬
|
|| |

Bii 2525 Gudr mmig 2938


Brokdorf 1440 Ladu 2387
Bru 806 Krmm 1401
Emad 1400 N karw i 2235
Graf if d 1345 Piippurg 2384
Grod 1430 U rw r 1410


|||# |
21701

|

× × $|% &|

 |

% + ,-
1

1
 

 
. 
! "#"
 

1

Grafi voor ig va  v rmog va d 4 v rm d ad 

| |
1.2 Æ ipraak vaEuropa i k r rgi
|

î  


 
       
        î   
 
     

  

         


           
   
 

   ! 
  "
         
  

           
    
"     # 
î$  % &" 
 
     
 '

    (   )) ))*   +,)

 


       
 -

1.3 Æ o kompa va B gië Frakrijk 


Æuiad
|
H f k r rgi og paa i o o kom Lag d ka word d ka
op k rramp r i k i r op  afva ijf rg v rvui d. Lag d ad r
ka word r ook aa d oogi g u d oda d v iig r duuram r
word. Æaarij kom og da k r rgi voor iovai org i d m di or.
îv r of i Æa i d amvraag.
Zow B gië Frakrijk a Æuiad   v ri d awoord op di vraag
 di awoord   w kor ui .

× " ×||
|
Voor B gië wa d aak i 2003 rg duid ijk. ³Æ u air ra 
 md voor d idurië krii iprodui door pijig va k rradoff 
word g d aiv rd v rig jaar a daum va
u idurië ig ruikam ku g  krii i m r produ r .
Æi  k or da i 2015 a k r ra i o ad d d ur u 
ui od r paad voorwaard .
E va di voorwaard i da r a rai f mo ij voor d k r ra 
da d uiap oomi aaaar mo ij.

N om di r d  f d r g rig Va Rompuy i 2009 i om d uiap voor


o paad ijd ui  . Æ oud r aor Æo 1 2 Tiag 2 oud 
vog da ui o 2025 mog op ijv . Æo 3 4 Tiag 2 3

| |
ku  f o 2035 op ijv aag i d jog r ij maar daarov r i og
i  i.
Æi ui wa odig omda w og d g id  door wa w d
k r ra gaa v rvag . Er ij w voor  g w oa  offor -
waarij offor i di g va voor ¶27 km i ¶ aa ±widmo park maar di
  op v v r g ui. Na ag rompomp i o r g rig ri g aagd
d ouw ar va 60 mo i . Z ku  rgi voori voor 600.000
m  wa  k da r og m r da 1000 va v rg ijkaar yp mo 
word g ouwd om a iwo r va room voori .

W ku  ui da d o kom voor k r rgi i o ad o k r i. W 
ku w aa m da  k r d kom d 10 jaar i m rd r of mid r ma 
aaw ig a ijv .

|
× " | !|
|
î Frakrijk igg d ak igi ad r. Frakrijk i a d VS d w d
produ va k r rgi r w r d. Er aa 58 i drijf ijd k rr aor op
19 paa . î 2008 produ rd ij 83 pro va d krii i i Frakrijk. H 
ad i du oga k r-mid d.

To kwam r i d jar 60 o 80 v krii k op  k r id va Frakrijk m 


vro g i af of  w o oogi v rawoord wa a m  w rd .

Æ aa jar i  ij w r g k rd. Æ g ad r va k r rgi ij op d


a rgrod g raak d vokig g oof r w r i  f d w app r
wijf  aa d ad ijk id.
Frakrijk iv r am m Fiad rg v i d owikk ig va
k rr aor va d 3d g rai . Æi i uw yp i v uiig r v iig r  f
 ag r v duur. R d g o g voor Frakrijk om i  d k aa 
afouw va ij k r ra . î g d d oud word v rvag  r
word r og v i uw g ouwd. Æ i uw r aor di i 2020 kaar oud 
mo  ij u r voor org da voor   poorw g  g drupp oi
m r odig i. Frakrijk i da i m r afak ijk va ad r ad op vak va
room.

× " "|# |


|
Ook Æuiad f ag ijd g da aa uiap ui k r rgi . A
k r ra oud ui i u 32 v jaar.
H ad f da ook amii i d ri uwar rgi i 2020 a d rd va
d Æui room va gro ro afkomig ij. Er aa a dui d 
widuri i Æuiad maar om d do ig a u r og  
aaa m r mo  word g ouwd. Hi rvoor v rwa d Æui r g rig 
ijdrag va g midd d ¼17 p r g i p r jaar i wa v pro uiok.
Æaarom d k ook Æuiad aa ui va d uiap. E m rd r id va d
Æui vokig i  m Bodka i r M rk d ra mo  ag r

| |
op ijv . Æa   ij   a m rk m d v rki ig i
 p m r. Æ CÆU FÆP w parij di p i voor ui va d uiap
  gro wi g o k.

1.4 E ov ri va d voor- ad  va


k r rgi
|

Va a oor  rgi ijk k r rgi r ui prig a voord ig vorm. W
g v i r duid ijk ov ri va d voord  ad  va k r rgi .

× $ ×|

|
|
Ú| K r rgi i d opoig voor d uipuig va foi radoff .

Ú| K r rgi org voor daig va 30 o uioo va CO² p r jaar. Æi ka j
v rg ijk m d oa uioo door a v rvo rmidd  i B gië.

Ú| Æ ov r id i g od aa d Kyooorm door  da va d uioo va


ad ijk ga ku  du  r vodo aa di orm .

Ú| K r rgi draag ij o v ri d ad r o paig i ad r or .


Æ k maar aa d g kud vo d « Æ g kud f a voor
v ri d i k  ad ig g vod  g ruik v ri d
o paig op ai va va radioai v raig.

Ú| Æ oogi om k rafva r y r i a owikk d. Æi wi gg da w


d grodoff m rd r ma ku g ruik om rgi aa mak 
da d o v id k rafva v rk id i.

Ú| K r rgi org voor d r ai va i uw jo v. E ra  m i rui


voor  op oud va d k r ra 1000 i uw w rk m r aa.

× $ |'|
|
Ú| K r rgi word i o d foi radoff g r k d maar ig ijk i
ook k r rgi i ouipu ijk. Er i og voor maar 60 jaar uraium
 ikaar. K r rgi ijk du  uff r om  rgi pro m 
ku ui . H a og 60 jaar dur voor d g k d ro uig pu
u ij maar r ij og v varia faor di ivo d  op d
groo va d voorraad.

Ý| Er word dag ijk ijv rig g o aar i uw ro va uraium
waardoor d v duur va d voorraad uraium a ijg .

| |
Ý| Æ ov rko p d orgaiai p d r  groo udg aa r ar

d v opm aar mai r om  k rafva op aa of om 
r y r .

Ú| W ku k rafva r y r maar r i w  groo pro m. Bij 


r y r kom r Puoium vrij. Puoium i  oofd add va
k rwap  i du gro dr igig i v rad m  rrorim . B gië f
 i om om di r d u k rafva i  r y r .

| |
Æ 2: Opii 
|

2.1 Exp r


|
 × ×| |# ()||' |&
 |
|
Om m r iformai v ram  voor o pap r  w ook p ro 
 rokk ij d u air aivi i i B gië g rvi wd. îk r daarom voor
g ko om m d w rk r va  B gi Nu air Forum i rvi w 
Brigi Æi rkx. H B gi Nu air Forum i go d ro va iformai
g w ijd o pap r maar w wi og i jui wa  jui ioud.
M vrouw Æi rkx f da ijd  i rvi w go d uig gd. H B gi
Nu air forum i ov rko p d orgaiai va a drijv i B gië di
u air aivi i  . H B gi Nu air Forum m f g 
adpu i maar v r g woordigd w d m ig va u d .
Æ d va  B gi Nu air Forum ij ui raard r g d m d
v r gd v duur va d k r ra . Zij mak daarom ook udg vrij
voor od ro k aar ri uwar rgi . Er word i k  udg 
vrijg maak ijvoor d maak E ra paa voor 1000 i uw w rk m r
door d v r gig va d v duur va d k r ra .
A w pr k ov r d v duur va k r ra i da vrijw g ri op d
w g vig. E k r ra f f maar od rd da i afak 
am ijk  r aorva. H r aorva mo om  paad p riod v rvag 
word . Zo¶ r aorva i r i ko oo d prij om di v rvag ka a
 opop . Æaarom pro r  di rmij ook o v r mog ijk ui  .

 × |*
|
)|%¬ '+|
|
 |
 || './| | 
 |
|| || | | || |||
| |||  | |)| |)| | | || | | |
|  0|| |  | | |
 ||
|  | |||
|| | | ||  ||| |
| | | |
| |||

 | |1 ||| 


| "| | 
| |%$|
|

| || | |  2||
| ||| | | |
 | | | || 
| | 1| | || | |||
| | | || | | || | | |
 |$ | |
  | |  || | | || | | | |
!|| ||| | |
| | || |
|| |  |
 |||  | || | | || |||
.|
| || ||| | | |
| |  ||
 ||
| | 
| |
|
 |
|| |
 |  || ||||

| |
  ||
 | |
' ||  || | 
|
|| | || | |
| || | |
|| |%| | | || |
|| |||
| ||| |
 | |+))))|| |
| | || || | |  | |
|| | ||1 2|
|
| | | |  | || || 
 |
 || | |
 || |  | |'|| ||%$| | |
 
| | | | | | | |
|3 |
| | | |
|| |||  | ||  || |
 || |  || 4| | ))5| 
 | | || 5|
 
 | | 5| | 
 | ||| | ||| | | |
))5| 
 | |
| *)5|| )5| 
 | | | ||
| |
|

 |
| 
|| | | ||||
 |
| | 
|
. | |
 ||  | | | | | |  | |
  ||
| ||| | ||
 |  || | | |
| | |
||  | | ||  ||||| ||||
  |%$|| | || | | ||. | | || |
| | | | |
|
 |
î | || |
 | | || |
 | | | | | |
 || | | | | |  "|"| | | | |
 | | 
|
 |
||
'|
 | | | |6| | || | | | | | |
| |  | |  |
 | | | | || | |
 |  | | | ||
|
 | ||| | | || | || 
| | |  |
  | || | 
| |
 |
 ||| | |6| |
 | | | || | | |
 | | | | 
| |
| | | | 
||. | | || | |  ||# |
| || | || |
|
66||
 || | || |
1| |  ||3
| 
| | | | 
| | | |
 ||
|
î | ||| || './|| | | || || 
|  |
| | 

2.2 Eig opii 


|
 ×|,( |#|¬- |
|
Vog mij i k r rgi w go d a ik voor- ad  afw g. Æ voord 
w g voor mij waard r door da d ad . O rgi v rruik gaa i d
o kom i da waardoor d foi radoff vo dig uig pu u 
g rak . Æ k r rgi i mii g p rf v rvagig va d foi 
radoff maar  do  k r go d di a u opoig.

| |
Æoor k r rgi daa d CO² uioo aai ijk door di daig v raag ook d
o v id oo. Æi ou k r g kwaad ku voor  kimaa. îk 
p rooijk op mij rgi v rruik om f  j ij drag ij  r ik 
va ai kimaa. Mij ig ijdrag f auurijk g m rkaar ff i
 oaa d. Ad rijd f  g ruik va k r rgi orm impa op
d oa w r dwijd v rvuiig. K r rgi org voor progr i v
kimaav rad rig ig o p rf i  v r gd va mij v ij.

îk vid ui raard i a ap  va k r rgi poii f. Bijvoor d 


k rafva i  r gai f pro m da oaa ij d produi va k r rgi .
Om da pro m g  gaa g urd r va fpr k d v od ro k.
Nauurijk mo r ook w r g v rd word i da od ro k. E waar da g d
vadaa mo kom i auurijk ook pro m wa mii mo da g d
w g v rd word i od ro k aar gro of ri uwar rgi . Vog 
mij ka da udg   g ijk v rd d word ov r d proj .

Ui id ijk i r ook  g vaar op rrorim k rramp . Er mo  r v 


aada  d word aa id ak maar  g ruik va k r ra mo 
daarvoor i g op word . Er ku v maar g g om word di
 rrorim k rramp ku voorkom . T o aa r ov g vaar op
 rrorim i d w r d da w i a ku op  a r g vaar aa.

|
 |. |/ |
|
H i vog mij i voudig voor j f m ig op   ov r
k r rgi omda r ov faor ij waar j r k ig m mo oud 
faor di j dikwij i oor i d m dia.
îk f  i voor k r rgi da om gro w r d .

Æ r r d i  g vaar da k r rgi m i m r g.


î  v r d i a g k da og va i k r ra ku voorva 
odak a v iig idmaar g . Zow  og va i Tj roy a op
Tr Mi îad f orm ad rokk d aa d dir omg vig d
omwo d maar ook aa d r va d w r d. E radioai v wok f
imm r ook o ad o.
Æa i r og  g vaar va rrorim proif rai rig. E  ad w o
 aa k rpiig mo do i  i  mo iijk om ook w  kom o
j daar u aoomwap va maak. Ook rrori ku op di mai r aa di
iformai kom . Of ku imp w g aava p g op k r ra
m d ar u g vog .

E w d r d i d ad di k r rgi rokk d aa  mii u.


M  g w da r amp r CO2 vrijkom ij k rfui maar da i i g  waar.
E r mo m uraium d ig ijk grodof gaa o k  du opgrav .
Æaara mo m  go dj v rvo r aar d ra wa i vid i omwi
va d radioaivi i. Na d piig word  afva w r v rvo rd aar paa
waar  opg ag ka word daar graaf m  w r. Zow voor  grav 
a  v rvo r f m mai odig jamm r g o g o di mai rg
v CO2 ui.

| 1|
Æa i r og  afva. M w o op d dag va vadaag i wa m jui a
do m  radioai f afva. Vro g r w rd  g dump i d o aa u word 
opg ag i ood a ijd ijk opoig. H gro pa aar d o kom o i
  grav i aardag di daar g ik voor ij waarijijk i Mo. H 
pro m i da  ija omog ijk i voorkom da d va  uk r u 
gaa kk waardoor d grod xr m v ror iigd word.

E da aa k i r r d i  g r k aa o kom voor d oogi .


Vadaag i k r rgi g a rd op  pi va Uraiumaom . H aa i d
voorraad aa uraium ook i o idig r ou og Uraium ij voor 30-60 jaar.
H i du vog mij i im ijv iv r i k rfii aag i d
o kom duid ijk afg ak d id f. Mo m r i ag k r 
am  m  du aa fui do i  auurijk w r  ad r
v raa. Er ou da imm r og r r d m aa rgi ij g 
afvaoff .

Odak a d r d   ik i voor d omidd ijk uiig va a


k r ra i o ad. K rfii i go dkoop   v r v  rgi . H 
uidig oomi kimaa aa  i  o om gaa iv r i d ouw
va duurd r maar gro r rgi ro o w d d o kom ij.
îk d k da d r g rig mo iv r i od ro k aar ri uwar rgi
oda ijvoor d widmo go dkop r ffiië r u ij. Ni uw
k r ra ouw i ui d o mo  op rmij v rvag word gro 
a rai v . H ig da og odig i i g d om d ro  ouw !

| 
|
B ui
E oui ku w i  mak ov r  od rw rp. W op w da w
o v mog ijk ap  va k r rgi  o g i. Zo ka u f  r 
oord v   adpu i m .
W ku w  ui da r v diui ij ov r d o kom va d
k r ra . A r g a rai v opoig word g vod u w f
opoff rig mo  mak . E da i d vraag aa u  u r id om maar g 
 r ff of i 
W wi u dak voor  aadaig  va o pap r. Ook wi w a
p ro di ijdrag  g v rd dak voor d go d am w rkig.

| |
Bijag 
|

!|01| |
!|001|  |
!|0001|2 |
!|0 1|,
3
 | |

| |
Bro ij
|
Europa. (.d. . Î 
 

G raadp gd 15 oko r 2009
p:// uropa. u/ giaioummari / rgy/u ar rgy/id x.m

Argu. (.d. .  


  
G raadp gd 15 oko r 2009
p://www.argumii u. /NL/iform rj /arguk i rum/ ma/kimaa  rgi
/k r rgi /k r rgi ra d o kom g mo .m

Europa. (.d. .   

 
G raadp gd 17 oko r 2009
p:// uropa. u/ giaioummari /iiuioaaffair/r ai /r ai uraom.m

Kak. (02/10/2009 .

! 
"
 


G raadp gd 17 oko r 2009
p://kak.r w. /i uw/ gi /ui -k ruiap--r g rig-pr k-i-og-i -ui-
/i 72- io24-ari 40338.m

AVRO. (22/09/2009 . 


"
 #
 ! 
$
G raadp gd 21 oko r 2009
p://www. vadaag./poii k/35111/v rki ig duiadk r ra ikrmm 

Wikip dia. (.d. . #


  
"
 %&&'
G raadp gd 17 oko r 2009
p://.wikip dia.org/wiki/Æui oddagv rki ig 2009

Maagig 21. (05/01/2006 . 


 
 
( 
)
G raadp gd 21 oko r 2009
p://maagig21.ky og. /po/2978617/vi rd -g rai -k r rgi -voor-frakrijk

Æ Sadaard. (14/09/2009 . Î 


*  
G raadp gd 21 oko r 2009
p://www.adaard. /Arik /Æ ai.apx arik îd=ÆMF20090914005
kaaaid=14

Fra Ni uw. (29/08/2009 .  


 
+ 

G raadp gd 21 oko r 2009
p://frai uw.om/i uwÆ ai.pp wîÆ=2080

K.U. L uv . (.d. . ,-.Î/001-/00..ÎÎ.,,Î 2,3 

| |
G raadp gd 21 oko r 2009
www.ku uv . / i/Pui/puiaio/EîWP03-07.pdf

Æ R dai . (12/10/2009 .

 
 4&)
 G raadp gd 13
oko r 2009 
p://www.d r dai . /m/vri uw/v rki ig 09/2.5323/1.614760

B gi Nu air Forum. 56 


 
778 "


 
 
9
(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum. 5:  


*** ; 9
(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum. µ.

    ++ 9.
(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum. 5Î  * 


) 
)"
 
 
 
 
 
9
(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum. 5*9


(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum. 5, %&%&"4<8 " 


 "
) 9
(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum.5=+ )+


 
6) )

 9
(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum. 50   " 

Î 

9
(.d. p://www.u arforum.

B gi Nu air Forum5 "


) " 0"+"
) 9
(.d. p://www.u arforum.

Gro . 5 
9
(.d. p://www.gro .

Gro . 5 


 9
(.d. p://www.gro .

| |
Gro . 5 

 9
(.d. p://www.gro .

Gro . 5 
+
 +
"
9
(.d. p://www.gro .

Gro . µ 

 
) 
  9
(.d. p://www.gro . |
|

Wikim dia Foudaio. î. (2009 . 2


* . G raadp gd op 24 ov m r 2009
p:// .wikip dia.org/wiki/Liofu arr aor

Word Nu arAoiaio.Î 


 
 G raadp gd op 24 ov m r 2009
p://www.word-u ar.org/ifo/if94.m

| |