You are on page 1of 14

ANTHONY WILLIAM MŰVEI

GyóGyító médium sorozat

Gyógyító médium
A krónikus és gyógyíthatatlan betegségek mögött rejlő titkok

Gyógyító ételek
Használd a zöldségek és gyümölcsök rejtett erejét
egészséged megőrzésére

Egészséges pajzsmirigy
A Hashimoto-betegség, a Graves–Basedow-kór, az álmatlanság,
a pajzsmirigy-alulműködés és az Epstein–Barr hátterében
meghúzódó igazság

Egészséges májműködés
Válaszok az ekcémára, a pikkelysömörre, a cukorbetegségre,
a Streptococcusra, a puffadásra, az epekőre, a mellékvesestresszre,
a krónikus fáradtságra, a zsírmájra, a súlyproblémákra,
a kontaminált vékonybél szindrómára és az autoimmun betegségekre

A könyvek elérhetők a könyvesboltokban, vagy megrendelhetők


a www.edesviz.hu oldalon.
TARTALOM

1. fejezet: Miért a zellerlé? ...............................................................................19

2. fejezet: A zellerlé jótékony hatásai ............................................................... 29

3. fejezet: A tünetek és betegségek enyhülése ............................................... 43

4. fejezet: Hogyan fogd be a zellerlevet a szekered elé? ................................103

5. fejezet: A zellerlé-tisztítókúra .....................................................................129

6. fejezet: Gyógyulási és méregtelenítési kérdések .........................................135

7. fejezet: Szóbeszédek, aggodalmak és mítoszok ........................................147

8. fejezet: További gyógyulási tanácsok .........................................................163

9. fejezet: Alternatívák a zellerlé helyettesítésére ............................................ 171

10. fejezet: Gyógyító mozgalom .......................................................................177

Köszönetnyilvánítás .......................................................................................... 187

A szerzőről ...................................................................................................... 191

Mértékegység-átváltó táblázatok ....................................................................... 192


„A saját egészségednek te vagy a legnagyobb szakértője,
és a gyógyulásod története számít.
Többet számít, mint gondolod.
Valaki a világban éppen arra vár,
hogy a te történetedet hallhassa,
hogy végre ő is felfedezze ezt a sorsfordító orvosságot.”

Anthony William, Gyógyító médium


3. FEJEZE T

A tünetek és betegségek
enyhülése

Ebben a  fejezetben haladó gyógyulási az elszigeteltséggel és tiszteletlenséggel


információt találsz arról, hogy miért szen- folytatott küzdelem, miközben az ember
vednek az emberek, és hogyan találhat- folyton a válaszokat kutatja, hogy meg-
nak végül enyhülésre. oldja a rejtélyt.
A tünetekre, állapotokra, rendellenes- Ebben a fejezetben ezt a rejtélyt kívá-
ségekre és betegségekre ragasztott cím- nom eloszlatni, és igazolom a nagyon is
kék – főleg ami a krónikus nyavalyákat valódi okok és tapasztalások létezését
illeti – nem mindig mondanak sokat az a krónikus betegség kapcsán, amilyen
egészségügyi probléma hátterében álló röviden ez a kis tér engedi, ugyanakkor
okokról. Ez sokszor azért van, mert az azt is elmagyarázom, hogy a zellerlé ho-
okok ismeretlenek és elméletiek, miköz- gyan segíthet enyhíteni vagy megelőzni
ben az orvosi kutatások és a tudomány a saját konkrét egészségügyi aggodal-
még mindig keresi a  válaszokat. Az maidat. Ez a fejezet tanúskodik melletted.
egészségügyi gondok nagy megpróbál- A szenvedésed valódi. Nem ezt érdemled,
tatásokat tartogatnak számodra. A fizikai és a tested nem hagyott cserben. A meg-
vagy mentális kihívások mellett ráadá- felelő információ birtokában meggyó-
sul ott van az érzelmi megpróbáltatás gyulhatsz.
amiatt, hogy elveszítetted a bizalmadat Sokan, akik ezt olvassák, nem isme-
a testeddel szemben, és olyan emberek- rik a Gyógyító médium sorozat krónikus
kel kell szembenézned, akik nem értik és rejtélyes betegségek leleplezése terén
a  szenvedésedet, és lekicsinylik vagy végzett munkáját. Tudnod kell, hogy jelen-
akár egyenesen megkérdőjelezik azt. leg csak az Egyesült Államokban – hogy
Olyan sok az egymásnak ellentmondó, az egész bolygóról ne is beszéljünk – or-
kusza információ, hogy elgondolkodtat- vosok ezrei használják már a Gyógyító
hatja az embereket arról, hogy valahogy médium könyveket a rendelőikben refe-
kiérdemelték-e a betegségüket, esetleg renciaforrásként, hogy segítséget tudja-
ők maguk hívták be az életükbe negatív nak nyújtani a betegeiknek. Ez azért indult
gondolatokkal, vagy egyenesen kitalálták, el az évek során, mert a betegek elvitték
hogy ezúttal figyelmet kaphassanak. Íme, a könyveket az orvosaiknak, beszéltek
az igazság: nagyon sok erőt vesz igénybe nekik az általuk elért javulásról, és arra

43
C S O D AT É V Ő Z E L L E R

kérték őket, hogy építsék bele a könyv- A MELLÉKVESÉT ÉRINTŐ


ben található információt a saját tanács- KOMPLIKÁCIÓK
adásukba. Még mielőtt ezek a könyvek
megjelentek, sok-sok évig dolgoztam Mellékvese-kimerültség,
orvosok mellett a praxisukban, és hala- stressz, gyengeség és
dó orvosi információkkal segítettem őket betegség
a krónikus és rejtélyes betegségekben
szenvedő pácienseik kezelésében. A zellerlé a mellékvese bármilyen rend-
Akkor se ess kétségbe, ha a te alapve- ellenes működésének kezelését elősegíti
tő egészségügyi problémád nem szerepel azáltal, hogy helyreállítja a  mellékvese
ebben a fejezetben. Bárcsak lenne hely sérült szöveteit és a legyengült szervet,
arra, hogy mindenkit belevegyek! Több akár betegség, akár a folyamatosan, kró-
tünet és állapot okának (az akár részle- nikusan fennálló „üss vagy fuss” készen-
tesebb) magyarázatát és a felépüléssel lét okozta a bajt. Az orvosi kutatások és
kapcsolatos iránymutatást találhatsz az orvostudomány még nem ismerte fel,
a többi Gyógyító médium könyvben. Kü- hogy mennyi mindent tesz értünk a mel-
lönben pusztán az a tény, hogy a te prob- lékvesénk és az a több tucatnyi hormon-
lémád nem szerepel ebben a fejezetben, keverék, amelyet előállít mindenhez, amit
nem jelenti azt, hogy a zellerlé ne segítene az életünk során teszünk. A mellékvesénk
rajtad is. a fő hormontermelőnk, még a szaporító
Olvass csak tovább! Valószínűleg szervrendszert is megelőzve. Akár vala-
találni fogsz legalább egy olyan tünetet milyen nehézségen megyünk keresztül;
a listán, amelyet te is átéltél, és ha ezt ke- szeretetet, örömöt és boldogságot élünk
zeled, azzal máris rálépsz a jobb általános meg; egyszerű feladatokat hajtunk végre,
egészség felé vezető útra. például kimegyünk a fürdőszobába, zuha-
És most térjünk rá a  lényegre. Ösz- nyozunk, fogat mosunk vagy eszünk
szesen körülbelül száz tünet és beteg- és emésztünk; vagy bármit ezeken túl,
ség valódi okaira kapsz itt most rálátást. a  mellékvesénk ott van, és legyártja a
Sok mindent meglepőnek fogsz találni, működésünkhöz szükséges egyedi adre-
ha megszoktad, hogy folyton ilyeneket nalinmixet.
hallasz, hogy „idiopátiás” vagy „ismeret- Két mellékvesénk van, jobb és bal
len eset”, és soha nem értetted igazán, oldali. A két mellékvese különböző hor-
hogy miért fájnak az ízületeid, vagy miért monváltozatokat állít elő. Általában nem
teperte le az anyádat a kimerültség a gye- egyformán erősek – az egyik jobban le-
rekkorod egy részében, vagy miért esik gyengül a túlórázástól, mint a másik, ezért
nehezen teherbe a nővéred, vagy miért kevesebb adrenalint termel, amivel a má-
gyötri fülzúgás a  nagybátyádat, vagy sikat is túlórázásra kényszeríti, és végül
miért kap az unokatestvéred egyszerre az is legyengül majd. A zellerlé összetevői
több autoimmun diagnózist, vagy miért be tudnak lépni a mellékvesébe, ott te-
alszik el nehezen az unokaöcséd estén- lítik a mirigyszövetet, és ezáltal minden
ként. Minden egyes esetben meg fogom szempontból erősítik a mellékvesesejte-
mutatni neked, hogy a  zellerlé hogyan ket – gyógyítják, dédelgetik és babus-
küzdhet az adott személyt megbetegí- gatják őket. Lehetséges, hogy a nátrium
tő ok ellen, és hogyan gyógyulhat meg klasztersókat „nátrium mirigysóknak” is
és nyerheti vissza a családod az egész- becézhetném, mert nagyon sokat tesznek
ségét. a  mellékvese helyreállítása érdekében;

44
A tünetek és betegségek enyhülése

ezek a  klasztersók egyenesen csodát A SZAPORÍTÓ


tesznek a mellékvesével. A tengeri sót és SZERVRENDSZER ZAVARAI
a Himalája-kősót gyakran hasznosnak ki-
áltják ki – úgy nézünk fel rájuk, mint a leg- Ha azon gondolkodsz, hogy a  zellerlé
jobbakra. És igen, ezek valóban jó minő- a  szaporító szervrendszerednek is jót
ségű sók. A bennük lévő nátrium verzió tehet-e, a válaszom az, hogy igen, nagyon
azonban nem rendelkezik gyógyerővel; is. A szaporító szervrendszernek rette-
azok a sók nem tudják azt, amit a zellerlé netesen nagy szüksége van arra, amit
nátrium klasztersói. A nyomelemek úgy a zellerlé nyújthat. A zellerlé leállítja azokat
kötődnek a zellerlé klasztersóihoz, amit a kórokozókat, amelyek az ezen a téren
egyetlen más élelmiszernél vagy sónál tapasztalt legtöbb tünetet és betegsé-
nem láthatunk. A klasztersók újraalapoz- get okozzák; kivonja a méreganyagokat,
zák és beindítják az életet a mellékvese melyeknek szintén van részük ebben;
sejtjeiben, és egészséges és erős új sej- tisztító erejével rákapcsolódik azokra
tek gyors termelését teszik lehetővé a mi- a toxikus hormonokra (például az ételek-
rigyek számára. kel, műanyagokkal, egyéb olajipari vegyü-
A zellerlé helyreállítja a két mellékvese letekkel és gyógyszerekkel bevitt idegen
egyensúlyát, hogy a gyengébbik felzár- ösztrogénre), melyek felhalmozódnak
kózhasson az erősebbikhez – és lehetővé a szaporító szervrendszerben, és össze-
teszi a két mirigy kommunikációját egy- zavarják a szervezetet, majd semlegesíti
mással (a működésük ezen vetületét az és kivezeti őket; és minden szinten táp-
orvosi kutatások és az orvostudomány lálja a szaporító szervrendszert a sejtek
még nem fedezte fel). A  zellerlé erős helyreállításától kezdve az egészséges
hatású elektrolitjai hozzák létre ezt a mi- hormonok kiegyensúlyozásán át egészen
rigyközi kommunikációt: a zellerlé ásvá- odáig, hogy tápanyagokkal és nyomele-
nyi sói belépnek az egyik mellékvesébe, mekkel látja el a szaporítószerveket és
a vérárammal távoznak belőle, majd be- mirigyeket. Nagyon fontos, hogy a zellerlé
lépnek a másikba az elsőből hozott infor- hidratálja is a szervrendszert, ami igen
mációval. lényeges tényező a tekintetben, hogy mi
A mellékvese-kimerültségről további romolhat el. A szaporító szervrendszer az
információt találsz később a Kimerültség emberi test minden más részénél gyor-
alcím alatt, valamint a Gyógyító médium sabban öregszik, aminek részben az itteni
teljes, ezzel foglalkozó fejezetében. Ott sejtek krónikus dehidratáltsága az oka.
arról az ötvenhat egyedi adrenalinkoktélról A zellerlé segít ennek megelőzésében és
is olvashatsz, amelyek napi szinten a ren- visszafordításában.
delkezésünkre állnak. A zellerlé hatalmas Ne legyél csalódott, ha a saját tüne-
áldást jelent a mellékvese helyreállításá- teddel, állapotoddal vagy betegségeddel
ban nyújtott segítségével, hogy ne váljunk nem találkozol a következő felsorolásban.
fogékonnyá a mellékvesét érintő komp- A zellerlé bármilyen szaporító szervrend-
likációkra, rendellenes működésére és szert érintő problémához ajánlott.
betegségeire.

A mellszövetek tömöttsége

A mellszövet tömöttsége vagy denzitása


akkor lesz nagyobb, ha a máj az évtizedek

45
C S O D AT É V Ő Z E L L E R

alatt toxikussá válik. A túlterhelt, renyhe, aránya azt is jelenti, hogy képes utat talál-
stagnáló máj, melyben rengeteg bajke- ni a sűrű, megkeményedett, fibrózus mell-
verő található, amint azt az Egészséges szöveten át egészen a bőrig. A zellerlé
májműködés című könyvben leírtam, oda tumorölő, antiadhéziós tulajdonságokkal
juthat, hogy már nem képes úgy ellátni is rendelkezik.
a szűrési feladatát, mint korábban. A nyi-
rokrendszer lesz a  másodlagos szűrő,
ami lényegében annyit jelent, hogy a mell A menopauza tünetei
lesz az, és ezáltal rengeteg méreganyag
halmozódik fel benne az ott lévő sok A perimenopauza, a  menopauza és a
nyirokér miatt. Az éveken át tartó rossz posztmenopauza tüneteit nem a szapo-
étrendi elemek és a mindennapi érintke- rító szervrendszer öregedése okozza.
zés a toxikus anyagokkal utat talál a mell- Valójában az öregedő máj okozza őket.
szövetbe, ahol meszesedést és hegszö- Amikor a máj renyhe, stagnáló és toxi-
vetet hoz létre. Itt most nem a mellműtét kus lesz – ami véletlen egybeesés foly-
miatt kialakuló hegszövetről van szó. Ez tán a legtöbb nőnél éppen a harmincas
a hegszövet azért jön létre, mert a sejtek éveik végétől a negyvenes éveik végéig
nem jutnak elegendő éltető oxigénhez és valamikor következik be –, bizonyos
tápanyagokhoz. tünetek kezdenek jelentkezni náluk; ilye-
A tejtermékek kalciumtartalma igen nek a hőhullámok, az éjszakai verejtéke-
nagy mértékben hozzájárul a mellszövet zés, az ingerlékenység, a  kimerültség,
sűrűségéhez, mert a kalcium megtelep- a depresszió, a szorongás, illetve a libi-
szik a mellszövetben. Ez a kalcium pedig dócsökkenés. Ha a májat telítik a vírusos
nem egészséges; olyan agresszív kalcium melléktermékek, vírusos neurotoxinok
ez, amely a nők egészsége ellen dolgozik, és maguk a vírusok, például az Epstein–
és a kórokozók táplálékává válik. A toxi- Barr, az heves szívdobogást is okozhat,
kus nehézfémek, például a higany és az amint a  vírusos hulladék a  véráramba
alumínium szintén megülnek a mellszö- ürül. A menopauzával társított tüneteket
vetben. Ha valakinek nem eléggé hidra- sokaknál egyszerűen egyedül a zellerlé
táló az étrendje, akkor idővel lassan fel- alkalmazásával meg lehet szüntetni.
lép a mellszövet dehidratáltsága, és ha Segít visszahozni és revitalizálni a májat,
a sejtek nem jutnak hozzá az elenged- és csökkenti a  vírusterhelést, valamint
hetetlen élő vízhez, nem revitalizálódnak. a vírusos méreganyagok és más mérgek
A mellek előrehaladottabb problémáiért mennyiségét a  májban, amelyek miatt
és betegségéért az Epstein–Barr-vírus a máj az évtizedek alatt renyhévé és stag-
a felelős. nálóvá vált. A tisztább, egészségesebb
A zellerlé nemcsak a májat tisztítja és máj egyúttal azt is jelenti, hogy búcsút
szabadítja fel idővel, hanem a nyirokrend- inthetsz a menopauza címkével ellátott
szer tisztulását is elősegíti azáltal, hogy tüneteknek.
nátrium klasztersókkal, nyomelemekkel A menopauzával kapcsolatos további
és növényi vegyületekkel telített friss, részleteket találsz a Gyógyító médium és
élő vizet szállít be, hogy kimossa onnan az Egészséges pajzsmirigy című köny-
a bajkeverőket. A nyirokrendszer megfia- vekben.
talítása nagyon is sokat jelent a mellszö-
vet kipucolása szempontjából. A zellerlé
egyedi utazási sebessége és telítettségi

46
A tünetek és betegségek enyhülése

Ciszták rőkkel – például növényvédő szerekkel,


gyomirtókkal, gombaölő szerekkel, toxi-
A ciszták kialakulását okozhatja többféle kus nehézfémekkel (mint a higany és az
méreganyag (például toxikus nehézfé- alumínium) és vírusos és bakteriális mel-
mek, növényvédő szerek, gyomirtók és léktermékekkel és hulladékkal – együtt.
gombaölő szerek), illetve vírusok is, mint A zellerlé mindezeket a méreganyagokat
például az Epstein–Barr. Ezek a ciszták lebontja és eloszlatja, hogy ne szolgál-
lehetnek jóindulatúak vagy rákosak. Sok hassanak üzemanyagként az abnormális
ciszta lényegében a vírusfertőzés miatt szövetburjánzáshoz. A fitokémiai inhibi-
gyulladásban lévő, megkeményedett, és tor vegyületeivel felszerelkezve a zellerlé
akár meszesedő szaporító szervrendszert hatásos gyógyital az endometriózisban
körülvevő nyirokérhegszövet. A  zellerlé szenvedők számára.
segít lebontani ezeket a  meszesedé-
seket és a  megkeményedett, krónikus
cisztákat. Elősegíti továbbá a hegszövet Fibrómák
fellazítását, lebontását és feloszlatását
is, amely máskülönben keloidokká* vagy A méhben lévő fibrómák különböző for-
összetapadásokból kialakuló cisztákká mákat ölthetnek, a  kiváltó okuk pedig
válhat. A  zellerlé ezenkívül táplálja és ismeretlen az orvosi kutatás és a tudo-
erősíti a ciszták körüli egészséges sejte- mány számára. Az az igazság, hogy
ket, ami segít megállítani a közelben lévő a  fibrómákat néha vírusok okozzák,
ciszták növekedését. A ciszták sokszor például az Epstein–Barr, máskor pedig
a toxikus, egészségtelen sejtek környékén a Streptococcus és egyéb baktériumok.
fejlődnek nagy erőkkel. Ha egészséges A vírusos típusú fibróma inkább ciszta jel-
sejtek veszik körül őket, azzal megelőz- legű, kerekdedebb. A bakteriális eredetű
hető az erősödésük és növekedésük. fibróma jobban emlékeztet a  szaporító
szervrendszerben található hegszövetekre
vagy adhéziókra. A zellerlében lévő nát-
Endometriózis rium klasztersók felkutatják és elpusztítják
a baktériumokat és vírusokat, minimalizál-
A zellerlé olyan, egyelőre felfedezetlen ják a fibrómákat okozó kórokozóterhelést,
fitokémiai inhibitor vegyületeket biztosít, és mindeközben elősegítik a már meglévő
amelyek gátat szabnak az abnormális fibrómák zsugorodását.
szövetburjánzásnak. Ezek az inhibitorok
visszanyomják az endometriális (méh-
nyálkahártya) szövetet, ha az a méhen Humán papillomavírus (HPV)
kívül, a vastagbélen és a húgyhólyagon
próbál növekedni. Az abnormális szö- A HPV nem immunis a zellerlére. A vírus
vetburjánzást a méreganyagok jelenléte több tekintetben a  herpesz családba
okozza. Egészségtelen sejtek fejlődnek tartozó vírusokra emlékeztet – például
és növekednek ott, ahol nem kellene, amit az EBV-re és az övsömörre. Ennek is
a toxikus, egészségtelen, a test számára a vírussejtek külső membránja az érzé-
idegen hormonok okoznak más bajkeve- keny pontja, ahol a nátrium klasztersók
hozzátapadnak, és szép lassan lebont-
ják a  vírus védelmi mechanizmusait.
* Vagyis vastag hegekké – a Szaklektor. A  zellerlé rendszeres fogyasztásával

47
C S O D AT É V Ő Z E L L E R

minimálisra csökkentjük a HPV növeke- élesztheti az éveken át „nemtermelésre”


dését, és megóvjuk a méhnyakat attól, szoktatott rendszert, mert felébreszti
hogy hegszövet alakulhasson ki benne, a sejteket és a szerveket, és a fogamzás-
és az, amire az orvosok gyakran a HPV gátlók által hátrahagyott méreganyagokat
expozíciónak kitett hibás sejtekként gon- eltávolítva új kezdetet biztosít a rendszer
dolnak, ami végső soron rákhoz vezethet. számára.
Amint felfegyverezted magad – például A zellerlé emellett olyan növényi hor-
a zellerlével – a harcra, és kerülöd azo- monokat is kínál, amelyeket az emberi
kat az élelmiszereket, amelyek a vírust is szervezet be tud fogadni a mirigyek és
táplálják (lásd bővebben a 8. fejezetet), szervek újratöltéséhez és az egészséges
létrehoztad a színteret az önvédelemhez hormontermeléshez – idetartozik a mel-
és akár ahhoz is, hogy idővel csökken- lékvese és más endokrin mirigyek, vala-
hessen a HPV-terhelés. mint a máj, mely szintén termel hormono-
kat. Ez normalizálja és egyensúlyba hozza
a szaporító szervrendszert, és a helyes
Kismedencei gyulladás üzemmódba állítva emlékezteti arra, hogy
képes gyümölcsöt hozni.
a kismedencei gyulladás a  szaporító A férfiak terméketlenségét a  zellerlé
szervrendszerben letelepedett Strepto- igen jól felszívódó cink nyomelemmel és
coccus baktériumok miatt alakul ki. más létfontosságú nyomelemekkel kezeli,
A  szárzeller a  nátrium klasztersóinak melyek azonnal lejjebb húzzák a prosz-
köszönhetően idővel bejut a  szaporító tata gyulladását. A prosztata fogékony
szervrendszerbe a vér- és nyirokereken a  Streptococcus, más baktériumok és
keresztül, és segít az ott lévő Strepto- az EBV alacsony szintű krónikus – akár
coccus elpusztításában. A  klasz ter sók szexuális, akár egyéb úton kialakuló – fer-
ugyanekkor a zellerlé jellegzetes C-vita- tőzéseire. Ez az erős jótékony hatású cink
minjával serkentik a  szaporító im mun- megelőzi a kórokozó tombolását a prosz-
rendszert. tatában, így az nem tud gyulladást okozni.
Sok férfi él legyengült vesével, ami fe-
lett igen könnyű elsiklani az orvosi rende-
Meddőség lőkben. Nem a vese betegségéről, csak
a gyengeségéről van szó. A gyenge vese
A terméketlenségben szenvedő nők több- a  férfiaknál a  szaporító szervrendszer
sége rejtély az orvosszakma számára. gyengeségéhez vezet. A vese gyengeségi
Úgy tűnik, hogy a  rendelőben minden fokozatától függően jelentkezhet hátfájás,
vizsgálat eredménye kedvező, és senki ami izomfájdalomnak tűnhet, alvásproblé-
nem tudja megmagyarázni, hogy miért mák, ingerlékenység és nyűgösség, illetve
nem tudnak megfoganni, vagy kihordani testszag. Ha a vese szenved, a szaporító
egy egészséges kisbabát. Én ezt úgy szervrendszer működése is alábbhagy,
hívom, hogy alacsony töltöttségi szint. és gyorsabban csökken a vitalitása – sőt,
Sok olyan múltbeli tényező létezhet, néha meg is betegedhet. A zellerlé meg-
amelyek miatt a szaporító szervrendszer adja azt a szerető gondoskodást, amely-
töltöttségi szintje alacsony. A fogamzás- re a fáradt vesének szüksége van, és ha
gátló szerek használata egy a sok közül; a vesét megerősítette, a férfi szaporító
ez arra tréningezi a szaporítószerveket, szervrendszer is védettebb, és gyorsab-
hogy lezárva üzemeljenek. A zellerlé fel- ban helyreállhat.

48
A tünetek és betegségek enyhülése

(Ha részletesebben érdekel a termé- Epstein–Barr-vírus hatalmas mennyisé-


ketlenség témája, lásd a Gyógyító ételek gű neurotoxint választ ki, amelyek a vér-
című könyvem A termékenység és a jö- áramban utazva az agyba jutnak, és ott
vőnk című fejezetét.) gyengítik a  neurotranszmittereket, ami
alvászavarokat okoz. A zellerlé nátrium
klasztersói segítségével a szervezet de-
Policisztás ovárium szindróma aktiválhatja, lefegyverezheti és semlege-
(PCOS) sítheti ezeket a neurotoxinokat, hogy ke-
vésbé károsíthassák a neurotranszmitter
A PCOS-t az Epstein–Barr-vírus okozza vegyületeket. A zellerlé hosszan tartó fo-
azáltal, hogy folyadékkal teli cisztákat gyasztása magának a vírusnak a leveré-
és egyéb sérüléseket hoz létre a pete- sében és elpusztításában is segít, amely
fészkekben. A  zellerlé segít leállítani az alvászavarokat okozó neurotoxinokat
a folyamatot. Nátrium klasztersói leverik termeli.
és elpusztítják az EBV-t, és segítenek Álmatlanságot okozhatnak a májprob-
méregteleníteni a petefészkeket a vírusos lémák is. Egy kedvetlen, renyhe, stagnáló
méreganyagoktól és hulladéktól. máj, amely tele van toxikus mellék ter-
mékekkel, éjjelente görcsölhet, ami akkor
is felébreszt az álmodból, ha magát
ÁLMATLANSÁG a  görcsölést nem érzed. Ha már fent
vagy, és még a vécére is ki kell menned,
Az álmatlanság egyik oka az érzelmek vagy elszabadulnak a gondolataid, nehéz
kavargása, akár túlzott stressz, vesz- lehet visszaaludni. A  zellerlé egyrészt
teség, szívfájdalom, konfrontáció, fél- segít lefegyverezni a méreganyagokat és
reértettség vagy az élet megoldatlan kipucolni őket a májból, másrészt az ott
ügyei miatt háborognak. Amikor ilyen lévő vírusok elpusztításában is részt
tapasztalásokon megy át az ember, és vesz, amelyek még több méreganyagot
még aludni sem tud, az gyorsan fel- termelhetnek, és a máj ezáltal visszatér-
égeti a neurotranszmitter vegyületeket. het az életbe, míg a máj eredetű hipertó-
Ilyenkor a zellerlé hatásosan helyreállít- nia is enyhül. A nyugodt máj kevesebbet
hatja a neurotranszmitter vegyületeket. görcsöl, és ezáltal zavartalanabb az
A nátrium nagyon fontos szerepet játszik alvás.
ezekben a vegyületekben. A zellerlében Van, aki azért nem tud aludni, mert ál-
található nátrium teljesen eltérő gyárt- talában érzékenyebb az idegrendszere.
mányú és modellű, mint a más források- Az idegi fájdalmak, a nyugtalan láb szind-
ból beszerezhető nátrium, és biztosítja róma, a rángások, görcsök és az idegek
a neurotranszmitterek ezen fontos kémiai gyengesége gyakran vezet az alvásmi-
összetevőjét. Arról nem is beszélve, nőség romlásához. Ugyanez vonatkozik
hogy a  zellerlé nátrium klasztersóihoz azokra, akiknél olyan neurológiai problé-
több tucatnyi olyan nyomelem kötő- mákat diagnosztizáltak, mint a myalgiás
dik, amelyek az agynak is jót tesznek. encephalomyelitis/krónikus fáradtság
A neurotranszmitter vegyületek feltöltésé- szindróma vagy a  Lyme-kór. A  zellerlé
vel a zellerlé segít átvészelned a háborgó nátrium klasztersói jelenleg a Föld bolygó
és viharos időket. legerősebb, élelmiszerből megszerezhető
Az álmatlanságot krónikus vírus- elektrolitjai – ezek az elektrolitok előse-
fertőzés is kiválthatja. Az igen gyakori gítik a központi idegrendszer védelmét,

49
C S O D AT É V Ő Z E L L E R

és ezáltal enyhíthetik az oly sokak által stresszes napodon számtalan dolgot kell
megélt neurológiai problémákat és tüne- fejben tartanod. Amikor az olyan súlyos
teket, valamint autoimmun rendellenessé- emlékezettel kapcsolatos gondokról
geket. beszélünk, mint az Alzheimer-kór és
Az emberek nagyon gyakran azért a demencia, akkor anélkül, hogy tudnánk
nem tudnak aludni, mert valamilyen róla, az agyban lévő toxikus nehézfémek-
gyulladás miatt érzékennyé vált a beleik ről beszélünk. A leggyakoribbak a higany
belső nyálkahártyája. Ez azt jelenti, hogy és az alumínium, melyeket szorosan követ
az emésztőrendszeren éjjel végighala- a réz, a nikkel, a kadmium, az ólom és az
dó étel folyamatosan ébren tarthatja az arzén. Mindenkinek más mennyiségben
embert. Ahogyan a máj görcseinél, itt is és összetételben vannak jelen toxikus
előfordulhat, hogy az ember fizikailag nem nehézfémek az agyában, melyek közül
érez semmit; úgy tűnhet, hogy látszólag néhány fém egyenesen keresztezi egy-
minden ok nélkül virraszt. A zellerlé min- más útját, mások egymás mellett halad-
den szinten javítja az emésztést. Erősíti nak, megint mások pedig ötvözetté ele-
például a sósavat, és ezáltal javul a fe- gyednek.
hérjék emésztése. Helyreállítja a  belek Az emlékezetproblémák konkrétan
kimerült nyálkahártyájának természetes akkor lépnek fel, amikor a fémek oxidá-
dörzspapírszerű állagát, és ezáltal javít- lódnak. Az oxidálódó fémekből mellékter-
ja a rostok megragadását, feldolgozását mékek szivárognak ki. Gondolj egy autó-
és begyűjtését. És mivel a zellerlé részt ra, amelyen van egy rozsdásodó fémfolt,
vesz a bélben lévő azon idegvégződések ahol a borítás feltöredezik és felhólyagzik.
helyreállításában, melyek a perisztaltikus Lényegében az agyban is ez történik,
mozgással kapcsolatos üzeneteket fog- csak éppen mikroszkopikus vagy inkább
ják, zökkenőmentesebbé válik a perisz- nanoszkopikus mértékben. Ennek az oxi-
taltika is. Ez mind-mind hozzájárul a ki- datív reakciónak az egyik fő kiváltó oka
elégítőbb alváshoz. a vér magas zsírtartalma – származzon
ez akár egészséges, akár egészségtelen
zsírokból. Mindegy, hogy az étrendedet jó
ALZHEIMER-KÓR, DEMENCIA minőségű olajak, diófélék, magvak, avo-
ÉS EMLÉKEZETPROBLÉMÁK kádó, sajt, tojás, csirke, hal és marhahús
vagy hidrogénezett olajak, sütemények,
Az emlékezettel kapcsolatos gondok kekszek, fánkok és olajban sütött ter-
többféleképpen jelentkezhetnek – okoz- mékek jellemzik, az ebből származó és
hat nehézséget a hosszú távú emlékek a véráramba kerülő zsír vezet ehhez az
felidézése, elveszhetnek a  rövid távú oxidatív reakcióhoz a  toxikus nehézfé-
emlékek, vagy akár váltogathatják is egy- mekkel az agyban. A toxikus nehézfémek
mást a rövid és hosszú távú emlékezettel elkezdenek lebomlani, és nem éppen jó-
kapcsolatos problémák. Többről van itt tékonyan. Rozsdásodnak, megváltozik
szó, mint amikor tényleg nagyon elfog- a  formájuk és az alakjuk, töredeznek,
lalt vagy, és nem a megszokott helyükre és akár növekedhetnek és tágulhatnak
teszed a dolgokat, vagy akár elfelejted, is, amint találkoznak. A zellerlé a bolygó
hogy hol parkoltad le a  kocsidat egy legerősebb elektrolitforrásaként – semmi
forgalmas bevásárlóközpontban – bár nem vetekszik vele, de még a  nyomá-
a zellerlé ilyenfajta túlterheltség esetén ba sem ér! – segít helyrehozni a káro-
is segít, amikor egy amúgy is túlzottan sodást.

50
A tünetek és betegségek enyhülése

Egyfelől a zellerlében lévő nyomele- a fémeknek a hatása néhány embernél


mek összetett koktélja nemcsak a neu- nagyon gyorsan megmutatkozhat – az
rotranszmitterek helyreállításában segít, oxidatív stressz már a fiatal felnőtteknél
hanem komplett neurotranszmitter vegyü- is megjelenhet –, de van, hogy hosszabb
leteket is kínál, ami azért nagyon fontos, idő kell hozzá, és csak több év alatt ala-
mert a rozsdásodó fémek oxidatív mel- kul ki. Attól függ, hogy hol vertek tanyát
léktermékei beszennyezik a neurotransz- az agyban, mióta vannak ott, és meny-
mittereket, amelyek így bekoszolódva már nyire oxidálódnak. Amikor pedig ezek
kevésbé hatékonyak. Másfelől a zellerlé a nehézfémek emlékezetproblémákhoz
letisztogatja a toxikus nehézfémek oxida- vezetnek, ami minden esetet egyaránt
tív szennyeződését az idegsejtekről, ami jellemez, az az, hogy a fémek bomlanak,
szintén létfontosságú, mivel az idegsejtek alakzatot váltanak, oxidálódnak, beáram-
a nehézfémekből kiszivárgó anyagok zá- lanak a szomszédos agyszövetekbe, te-
porában nem tudják fenntartani magu- lítik azokat is, és kihatnak az idegsejtek-
kat. A  zellerlé az oxidatív anyagokhoz re és a neurotranszmitter vegyületekre.
kötődve semlegesíti azokat, és ezáltal A  neurotranszmitterek csökkenésével
csökkenti a  toxicitásukat. Az  idegsej- és gyengülésével ködös gondolkodás is
teken ücsörgő elkínzott, sérült neuro- előfordulhat akár az emlékezetvesztés
transzmitterek felélesztésével és komplett kialakulása előtt, akár utána.
neurotranszmitter vegyületek felkínálásá- Tekintve a demencia, az Alzheimer-kór
val a zellerlé elősegíti az emlékezet javu- és az más emlékezetvesztéses állapotok
lását, és ily módon még az Alzheimer-kór súlyosságát, heti egy kupica zellerlé nem
visszafordításában is része lehet. fogja megoldani a problémát. A követke-
Ha azt hiszed, hogy te soha nem ző fejezetben találsz tippeket az előre-
voltál kitéve toxikus nehézfémek hatá- haladott állapotok gyógyítására nagyobb
sának, gondolkodj el ezen. Ettél már va- mennyiségű zellerlé fogyasztásával, és
laha tonhalkonzervet? Ettél már valaha lapozd fel el a 8. fejezetben leírt Nehéz-
alumínium konzervdobozban kapható fém-méregtelenítő smoothie-t.
ételt? Uzsonnáztál már alufóliába cso-
magolt szendvicset vagy akár abban
sütött ételt? Mindig csak a legtisztább AMIOTRÓFIÁS
vizet ittad? Ittál már esetleg csapvizet LATERÁLSZKLERÓZIS (ALS,
a  világ sokmillió éttermének bármelyi- LOU GEHRIG-BETEGSÉG)
kében? Szedtél már gyógyszert életed-
ben? Ezekből a mindennapi forrásokból Az ALS a mai napig orvosi rejtély. Nem
kerülnek a nehézfémek a szervezetünk- egy konkrét, mindent megmagyarázó
be. Igen, a gyógyszerek nehézfémeket „találattal” diagnosztizálják, amely leírná,
tartalmaznak. Kipufogógázból és üzem- hogy mi zajlik a szervezetben. Az ALS-
anyag-kipárolgásokból származó toxikus diagnózissal élőknél egyszerre több neu-
nehézfémek találhatók nyomokban a le- rológiai tünet jelentkezhet – és az az igaz-
vegőben, amelyet belélegzünk. Emellett ság, hogy a diagnózisok gyakran pusztán
megörököljük a generációkon keresztül annak eredményeképpen születnek, hogy
átadott fémeket, melyek közül a higany az orvos a saját szemével látta a tünete-
és a réz a leggyakoribbak. A depresszió ket, mert az egész hatalmas rejtély.
lehet az agyban lévő toxikus nehézfémek Az ALS valódi okozója egy vírusfer-
tünete. Ugyanígy a szorongás is. Azoknak tőzés az agyban, melyért a legtöbbször

51
C S O D AT É V Ő Z E L L E R

a HHV-6 vírus felel, egy vagy két más vírus klasztersói és a  hozzájuk kapcsolódó
(például övsömör vagy az Epstein–Barr) ásványi nyomelemek – a klasztersók által
kíséretében valamely más testrészben. a jellegzetes fürgeségüknek köszönhe-
A vírusos neurotoxinok okozzák az ALS tően könnyedén leszállított antioxidánsok,
tüneteit, és ezek az adott neurotoxinok biológiailag felhasználható C-vitamin és
csak akkor jöhetnek létre, ha nagyon sok más tápanyagok mellett – nemcsak fel-
toxikus nehézfém van jelen a rendszer- töltik az idegsejteket, hanem serkentik
ben: a legnagyobb mennyiségben alu- és védik a  szomszédos agyszöveteket
mínium, amit a higany követ, ezt pedig is. Arról nem is beszélve, hogy a nátrium
a réz. Az ezek között a fémek között lét- klasztersókkal a zellerlé komplett, kész
rejövő reakció korrózióhoz vezet, ez pedig neurotranszmitter vegyületeket is kínál.
megterhelheti az idegsejteket. A korrozív Annak, akinek roncsoltak az idegsejtjei
nehézfém-lerakódások a HHV-6 számára – amint az az ALS-betegekre jellemző –
könnyű táplálékot jelentenek, mert gyak- ez esélyt jelenthet a gyógyulásra. Akit az
ran ezek is az agyban tanyáznak. Amikor ALS tünetei kínoznak, nagyon bölcsen
pedig a toxikus nehézfémek és lerakódá- teszi, ha a napi zellerléadagját 960 milli-
saik valamilyen más testrészben vannak literre emeli, és naponta megfejeli egy
jelen, ott a betegségben szerepet játszó Nehézfém-méregtelenítő smoothie-val
közeli herpeszvírusok üzemanyagát biz- – amelyet a 8. fejezetben mutatok be –
tosítják. és további kiegészítésekkel, amelyeket
A legtöbb ALS-betegnek mindene fáj. az Egészséges pajzsmirigy és a Gyógyító
Gyakran többféle dologgal küszködnek médium című könyvekben javaslok.
egyszerre: számos hiányállapottal és az
egész szervezetükre kiterjedő krónikus
gyulladással. A májuk soha nem működik ANYAGCSERE-PROBLÉMÁK
jól, és ez gondot okozhat a tápanyagok
átalakításában, ami aztán hiányállapoto- Az „anyagcsere” nem azt jelenti, amit
kat hoz létre. A zellerlé biológiailag igen gondolunk, hogy jelent. Amint az Egész-
jól felhasználható, mivel a legtöbb benne séges pajzsmirigy című könyvemben leír-
található tápanyag (például a saját egyedi tam, valójában nem a lassú anyagcsere
C-vitaminja) és kémiai összetevője nem áll az emberek tüneteinek vagy betegsé-
igényli a máj átalakító munkáját. Ez isteni gének a hátterében; soha nem így volt,
segítség az ALS-ben szenvedőknek, mert és soha nem is lesz így. Ennek az az oka,
azt jelenti, hogy hozzáférhetnek a lé által hogy maga az anyagcsere kifejezés azt
biztosított gyógyerejű anyagokhoz. a felfedezést írja le, hogy élünk, hogy a vér
Az ALS tünetei enyhülhetnek, és áramlik bennünk, és működik a szerveze-
megtörténhet az idegsejtek regenerá- tünk. A „lassú anyagcsere” nem adja meg
lódása egy erős vírusölő protokollal és a választ arra, hogy mi romolhat el való-
a megfelelő toxikusnehézfém-tisztítással. ban a testben, ami miatt aztán például
Mindkettővel kapcsolatban megtalálod súlygyarapodás lép fel. Ennek ellenére az
a pontos útmutatásokat az Egészséges „anyagcsere” alaptörvénnyé vált, és az
pajzsmirigy című könyvben. A zellerlé se- emberi nyavalyák magyarázataként hur-
gítségével felgyorsítható a folyamat. Az colták körbe. Ha tehát kitartunk emellett,
ALS-nél az idegsejteknek gyors feltöltő- akkor igen, a zellerlé fogyasztása úgy-
désre van szükségük, és erre a zellerlé mond fel fogja gyorsítani az anyagcse-
kínálja a  legjobb elektrolitot. Nátrium rédet. Csakugyan segíthet a fogyásban.

52