You are on page 1of 1

28 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 390

Περί ανεμογεννητριών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Είναι κρίμα να εμπο-


Ειρηνική συνύπαρξη ανεμογεννητριών και αγελάδων στο Βέλγιο.
δίζεται η εγκατάσταση
ανεμογεννητριών στην
Ελλάδα με δικαιολο-
γίες που τελικά εξυ-
πηρετούν μόνο τα συμ-
φέροντα του κλάδου
των ορυκτών καυσί-
μων. λιστα (π.χ. στην Αϊόβα των τον εκτιμώμενο μέσο αριθμό
ΗΠΑ) οι ανεμογεννήτριες θανάτων πουλιών εξαιτίας
βρίσκονται δίπλα σε σχο- ανθρωπογενών απειλών,

H
μουν στη Νάξο την λεία ή άλλα κτήρια. Ερευνες προκύπτει ότι οι ανεμογεν-
περασμένη εβδομά- που έγιναν πριν και μετά την νήτριες δεν απειλούν σχεδόν
δα, από την οποία εγκατάσταση ανεμογεννη- καθόλου τα πουλιά. Κι αυτό
γύρισα μια μέρα νωρίτερα τριών στην Σκοτία έδειξαν γιατί σε αυτές οφείλεται πο-
λόγω των επερχόμενων θυελ- ότι ενώ πριν την εγκατά- σοστό μόνο 0,007% των θα-
λωδών ανέμων που θα επέ- σταση 12% των ερωτηθέ- νάτων (δηλαδή 1 στους
βαλαν και απαγορευτικό ντων θεωρούσαν ότι ο θό- 14.200). Ποσοστό μηδαμινό
απόπλου. Το νησί, όπως και ρυβος θα ήταν πρόβλημα σε σχέση με τους θανάτους
όλες οι Κυκλάδες έχουν ση- μετά την εγκατάσταση μόνο εξ αιτίας άλλων ανθρωπογε-
μαντικό αιολικό δυναμικό. 1% είχαν πραγματικό πρό- νών απειλών όπως γάτες, συ-
Όπως βέβαια και η Κρήτη. βλημα θορύβου. γκρούσεις με κτήρια, οχή-
Ωστόσο, διαπίστωσα ότι Στο επιχείρημα ότι η εγκα- ματα, ηλεκτροφόρα καλώ-
υπάρχει ένα μόνο σύγχρονο τάσταση των γεννητριών δια ή κεραίες, αλλά και δη-
αιολικό πάρκο και πολλοί επηρεάζει δυσμενώς την λητηριάσεις και ηλεκτρο-
ερειπωμένοι ανεμόμυλοι. κτηνοτροφία αντικρούεται πληξίες.
Διερευνώντας το διαδίκτυο από το παράδειγμα του Βελ- Στα εν λόγω στοιχεία δεν
διαπίστωσα ότι υπάρχει γίου όπου ανεμογεννήτριες έχουν προσμετρηθεί θάνατοι
έντονη διαμάχη σχετικά με και βοοειδή συνυπάρχουν ει- από άλλες ανθρωπογενείς
την προβλεπόμενη εγκατά- ρηνικά. Οσο για το πρόβλη- απειλές (παγίδες, λαθροθη-
σταση αιολικών πάρκων στο μα που δημιουργούν οι ανε- ρία) ούτε και από καιρικά
νησί, καθώς και στα υπό- μογεννήτριες στα πουλιά φαινόμενα, ασθένειες, ασιτία
λοιπα μεγάλα νησιά των Κυ- κτροπαραγωγή από τις ανε- από τις εισαγωγές ενέργειας σκουπίδια, παράνομες χω- φαίνεται ότι στην πραγματι- και φυσικούς θανάτους κυ-
κλάδων (Ανδρο, Τήνο και μογεννήτριες συνδυαστεί διαφόρων ειδών (πετρέλαιο, ματερές και αντιαισθητικά κότητα είναι εξαιρετικά μι- ρίως λόγω απώλειας οικο-
Πάρο). Κύριο επιχείρημα και με αντίστοιχη παραγωγή φυσικό αέριο, ουράνιο). αυθαίρετα κτίσματα ίσως οι κρό. Στη Δανία από μεγάλη συστημάτων / ενδιαιτημά-
όσων εναντιώνονται στις από φωτοβολταϊκά. Ετσι, στις χώρες της Ευ- ανεμογεννήτριες να είναι έρευνα διαπιστώθηκε ότι των. Κι αυτό επειδή οι θά-
σχετικές εγκαταστάσεις «η πε- Ωστόσο, οι αντιδράσεις οι- ρωπαϊκής Ενωσης η εγκα- παρωνυχίδα. μόνο 1% από τις πάπιες που νατοι από τις απειλές αυτές
ριβαλλοντική υποβάθμιση της κολογικών οργανώσεων, πο- τάσταση των ανεμογεννη- Παράλληλα, οι ανεμογεν- περνούσαν δίπλα από ένα είναι πολύ δύσκολο να εκτι-
περιοχής». Επιχείρημα που λιτιστικών συλλόγων και τριών δεν θεωρείται ότι συν- νήτριες όταν λειτουργούν μεγάλο θαλάσσιο αιολικό μηθούν.
χρησιμοποιείται συχνά και πολλών κατοίκων εμποδί- δέεται με υποβάθμιση του παράγουν σίγουρα θόρυβο. πάρκο με 72 γεννήτριες πλη- Ποιος επωφελείται από τη
στην Κρήτη εναντίον της ζουν συχνά τις εγκαταστά- περιβάλλοντος. Αντίθετα Ομως λειτουργούν όταν φυ- σίαζαν αρκετά κοντά ώστε να μη εγκατάσταση μονάδων
εγκατάστασης ανεμογεννη- σεις αυτές. Με επιχειρήμα- δένει με το περιβάλλον και σάει, και ο άνεμος κάνει πά- κινδυνεύουν να συγκρου- ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
τριών στα ορεινά του νησι- τα που περιλαμβάνουν την για αυτό και ονομάζονται ντα θόρυβο και δεν είναι στούν. γειας; Η απάντηση βρίσκεται
ού. περιβαλλοντική υποβάθμι- “αιολικές φάρμες”. Σε ορισμέ- εύκολο να ξεχωρίσει κανείς Η σχετική φιλολογία ξεκί- στον τελευταίο λογαριασμό
Με βάση τον Παγκόσμιο ση, την κακή επίδραση των νες χώρες τις τοποθετούν το θόρυβο της γεννήτριας νησε από τις ΗΠΑ όπου της ΔΕΗ. Από τα στοιχεία για
Ατλαντα Ανέμων (global- ανεμογεννητριών στα κο- στις κορυφογραμμές ενώ αλ- από το θόρυβο του αέρα. Οι διαπιστώθηκε πρόβλημα το μίγμα καυσίμου για το
windatlas.info) το Αιγαίο και πάδια, τον θόρυβο και την λού κοντά στις ακτές. Πράγ- μετρήσεις που έχουν γίνει μόνο σε μια περίπτωση (στην 2018, προκύπτει ότι στο μη
η Κρήτη διαθέτουν σημα- θανάτωση των πουλιών ματι, η πρώτη επαφή με τις δείχνουν ότι ο θόρυβος που Καλιφόρνια) όπου οι ανεμο- διασυνδεδεμένο σύστημα
ντικότατο αιολικό δυναμι- λόγω πρόσκρουσης πάνω ανεμογεννήτριες σε ξαφνιά- ακούγεται στα 250 μέτρα γεννήτριες τοποθετήθηκαν (Κρήτη και νησιά) το 82,30%
κό. Η σωστή αξιοποίησή στις ανεμογεννήτριες. ζει και σε προβληματίζει. ισοδυναμεί με τον θόρυβο σε πάνω στην μεταναστευτική της ηλεκτροπαραγωγής προ-
του θα μπορούσε να καλύψει Ομως τα επιχειρήματα Οπως κάθε τι καινούργιο ένα γραφείο. δίαυλο των πουλιών. Και σε ερχόταν από πετρελαϊκές μο-
μεγάλο μέρος των αναγκών αυτά δεν αποτελούν εμπόδιο δημιουργεί ανάμικτα συναι- Ωστόσο, στη Σκοτία η συ- αυτή την περίπτωση οι επι- νάδες ενώ μόνο το 17,70%
σε ηλεκτρική ενέργεια των στην εγκατάσταση αιολικών σθήματα. Μερικοί βέβαια ζήτηση οδήγησε στην από- πτώσεις μπορούν να ελαχι- από ανανεώσιμες πηγές
νησιών. πάρκων στις υπόλοιπες χώ- θεωρούν ότι στην πραγμα- φαση οι ανεμογεννήτριες στοποιηθούν με ρύθμιση ενέργειας. Παράλληλα, στο
Και γενικότερα της χώρας, ρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. τικότητα ομορφαίνουν το των 2 MW να τοποθετούνται του προσανατολισμού, με διασυνδεδεμένο σύστημα το
χάρις στην υφιστάμενη (για Κι αυτό επειδή η Ενωση περιβάλλον. σε απόσταση 2 χιλιομέτρων επιλογή της θέσης κλπ. Επι- 57,66% προερχόταν από ορυ-
τις Κυκλάδες) και τη προ- χρειάζεται την ενέργεια από Σε όλες τις χώρες πάντως από τα σπίτια. Με προσε- πλέον ορισμένα πουλιά όπως κτά καύσιμα πλην πετρελαί-
γραμματισμένη (για την Κρή- ανανεώσιμες πηγές για δύο υπάρχουν κριτήρια για την κτική επιλογή της τοποθε- τα αρπακτικά (γεράκια και ου, το 30,49% από ανανεώ-
τη) διασύνδεση με το δί- λόγους. Πρώτον, για να μει- εγκατάσταση των αιολικών σίας της εγκατάστασης η αετοί) που βλέπουν τον πο- σιμες και το 11,85% από
κτυο της υπόλοιπης Ελλάδας. ώσει τις εκπομπές των αε- πάρκων. Για παράδειγμα, η ενδεχόμενη ηχορύπανση ντικό από ύψος χιλιομέτρων «διασυνδέσεις» δηλαδή ει-
Η οποία εξασφαλίζει τη δυ- ρίων του θερμοκηπίου πε- εγκατάσταση των πάρκων μπορεί να εξαλειφθεί. Σημα- είναι αστείο να θεωρεί κανείς σαγωγές!
νατότητα εξαγωγής της πλε- ριορίζοντας έτσι τις επιπτώ- στη θάλασσα γίνεται σε από- σία επίσης έχει και ο τύπος ότι θα πέφτουν πάνω στις
ονάζουσας ηλεκτρικής ενέρ- σεις της κλιματικής κατα- σταση 5 με 10 χιλιόμετρα της γεννήτριας αφού οι πιο γεννήτριες. * Φυσικός, τέως στέλεχος της
γειας προς την ηπειρωτική στροφής (βλ. ΧΝ 20/8/2019). από την ακτή. Και φυσικά σε σύγχρονες κάνουν λιγότερο Από τα τελευταία στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ελλάδα, ή ακόμη και την Και δεύτερον, επειδή η Ευ- μια χώρα όπως η Ελλάδα θόρυβο. της Υπηρεσίας Ιχθύων και http://alevantis.blogspot.com
Ευρώπη. Ιδίως αν η ηλε- ρώπη εξαρτάται ενεργειακά που είναι γεμάτη πυλώνες, Σε ορισμένες περιοχές μά- Αγριας Ζωής των ΗΠΑ για