Chao nnrng cac ban d@n voi website:htlp:llwww.trithucbonphuong.

com Noi h6i tu cac phirong phap My va hoc hay nhilt

PhU'O'Ilg phap ghii CaC bili Hip lien quan d~n hieu suAt phan Ii'ng.

Dang 1.

A. Tim hieu suilt pharr irng.

1. Tim hieu Built pharr ung d6i voi chat tham gia. Phuong phap giai,

- Vi@t plnrong trinh pharr irng xfty ra va din bang pharr ung(C6 th~ viSt So' db cho nhanh)

-Xac dinh thea phirong trinh xem chilt ban diu tham gia phan irng La bao nhieu/Gia S11 chit ban diu La

No va chat ban diu tham gia pharr irng La N.) thi hieu suit pharr ling La:

H%=N.I00%

No ~

2.Tim hieu suilt pharr irng d6i voi san pham tao thanh,

Phuong phap giai. ~

- Vi@t plnrong trinh pharr img xfty ra va ca9- bang phan un~(C6 th~ viSt s,! db c o .

- Xac dinh thea phuang trinh tinh xem khoi Luong san pham tao thanh bang bao . (mit).

Dira vao gi~ thiSt bai to an xem kh6i Luong tlnrc tS thu diroc bing bao nhii~~f ~ lbi hieu suat phan irng s la: ~~

Chu y 'I" Noi" bai '~a" cho hoi ,hd, tham g~: : :::::::em "!t-~"'" ehd, nao h" d.i tinh hieu

su/it thea chdt thieu" g

Dang 2.

B.Cho bi@tMusuitpharrung,timkh6iLuongchit tham ~ ... 0 thanh

l.Cho biSt hieu suit phan ling H% , tim kh6i Luong s - " . thanh,

Phuong phap giai,

- ViSt phirong trinh pharr irng xfiy ra va can b;O 0 th~ viSt So' db cho nhanh)

-Xac dinh theo phuang trinh tinh xem kh6i Luo tao thanh bang bao nhieu(mpt).(mpt la

khoi Luong san pham tinh theo plnrong trinh P~I~

Voy khoi Luong m thu "we voi b:U ~:::

2.Cho b}St hieu suat phan ling ~Yc~lLUOng chit tham gia pharr ung(Kh6i Luong cinLAy voi

hieu suat H%) ~

Phuong phap giai,

- ViSt phirong trinh pharr irn . _ can bang pharr ung(C6 th~ viSt So' db cho nhanh)

-Xac dinh theo phuang tri m kh6i Luong chilt tham gia bing bao nhieu(mpt) .(mpt Iii khoi

hrong san pham tinh thong rinh phan irng),

Khi d6 khoi Luong ch" a ciin Hiy se la:

~

~, Dang 3.

! ~y ra,theo nhiSu giai doan kS ti@p ~au, moi giai doan vci mot hieu suilt khac , ~~ hieu suat chung cua pharr irng.Hieu suat chung cua pharr ling bang tich cac hieu suat

. pharr irng x&y ra cac qua trinh sau:

A H1% B H2% C H3% D H4% ... ~w

Thi hieu suat chung cua pharr img se hi:

Design by master NGUYEN AI NHAN copyright 2008 Tel:0989848791

Email:nguyenainhan79@yahoo.com

Chao mirng cac ban d@n voi website:htlp:IIVIlW'vV.trithucbonphuong.com NO'i hoi tu cac phirong phap day va hoc hay nhat H%=HI%.H2%.H3%.~% .... Hn%

Cau 1: Ty khoi h6n hop cua hai khi N2 va H2 so voi H2 Iii 4,25.Gia sil' phan trng t6ng hop NH3 til' hon hop tren dat hieu suil.t 100% thi sau phan irng con du hay vira du cac khi 1<1:

A. Du Hz hoac N2 B. Vila du C. Du Nz D. Du Hz

Cau 2: Cho 0,4 mol n-Butan phan irng cracking sau phan img thi thu diroc cac san pham gom cac cMt khi c6 cung s6 mol va bang 0,1 mol moi cMt.Phlln tram n- Butan bi chuyen hoa la:

A.25% B. 75% C.30% D. 50%

Cau 3: Bi@t khoi LUQ'ng rieng cua C2HsOH (D=0,8g1ml) .Hieu suat phan irng len men Iii 96%.S5 gam glucozo d~ di~u ch@ 200 lit dung dich CzHsOH 30° La:

A.90,16kg B. 97,83kg C.152,86kg D.45,08kg --"'.._

Call 4: Cho khoi 111Q'llg rieng cua cbn nguyen cMt lit D = 0,8 g/rnl, Hoi tit 10 tful vo b~\r(Gh~O% xe,nlulo~CI) co th& dieu che duoc b ao nhi eu tfm con thuc pham 45° (hiet hi eu suat cua ~~lr trinh

dieu che la 64,8%)? '" ~

A 11,48 tii.n B. 9,30 tii.n c. 2,94 tii.n D. 7,44~

Cau 5: Trong mot binh kin dung tich 112 lit chua N, vii Hz (llit:4lit) duoc doAOoC v1r200atrn.Thuc hien phan u,ng tong hop NH3 sau do dua v@ OoC thfly ap suat trong binh ~~ so voi ban

dau.Hieu suat phan ung la: ~ .."",

,A. 45% ,B. 7~:o .,; ;C. 25% , " ~~~, , ,

Cau 6: Cho glucozo len men VO'I hieu suat 70%, hap thu toan bo san 1!hant_~thoat, fa vao 2 lit dung dich NaOH 0,5M (d = 1,05 glml) thu duoc dung dich chua hai nCu~~-rong nang do la 3,35%.

Khoi IUQ'ng glucozo dii dung ill: ~ ~ ..

A. 135 gam B. 67,5 gam C. 192,86 g~.~ D. 102,857 gam

Call 7: Sau khi len men nuoc qua nho ta thu diroc 100 lit ruou vang 0° (biet hieu su§.t phan ling Len men dat 95% va anco! etylic nguyen, chat co khoi hrong rien~Q;8~Jl Gia thi~t trong mnrc qua nho chi co mot loai duong lit glucozo. Khoi 111Q'llg glucozc co trO~l1Q'lIg/uae1tfua nho eta dung la

A 20,595 kg B. 19,565 kg ~ 15,@~ D. 16,476 kg

Cau 8: Dun nong axit a,xetic v?i ru~ iso-amy~ic ~:P:G~('~HCH2CH20H co H~S04 d~c xuc tac tim diroc iso-amyl axetat (dau chuoi). Biet hieu suat Qllan Un dat 68%. Luong dan chuoi thu diroc til 132,35 gam axit axetic dun n6ng voi 200 gam l"SiQU'-i"'-'o ylic ill:

A. 295,5 gam B. 195,0 gall! I!o.... ~c. ,p0,9 gam D. 286,7 gam

C,au 9:, Nung n~ng m gall! NaN03 mot~~gra~l thay khoi IUQ'ng thay dbi 1,6 gam so voi ban dau.Biet hieu suat cua qua trinh tren liiCW:=~'"

~~,~i5~Ja' R.2'3Rg~~ C.<,2, ».17,

Cau 10: Nguoi ta di~u ch@ anilin,h>iin~~nitro h6a 500 gam benzen rEli klnr hop chil.t nitro sinh fa. Bi~t hieu sUflt mbi giai doan ~~Khfu hrong anilin thu dircc Iii:

A. 362,7 gall! B. 3 ·6~ C. 463,4 gam D. 465,0 gam

Cau 11: Til dflt den chua 90~f2 nguai ta thu diroc Anilin theo so dEl sau:

CaC2~ C2H2 80Y","~~~ CJISN02 ~ C6HsNH2

Tinh m dflt den ~~ 1 du~~ dieu chg 50 kg anilin c6 do tinh khigt 98%

,A.217,4?kg!.~ ~(H_'16~g, C:~7,05,kg.". ~.20:,32kg. ,).

Cau 12: Ty khoi ho~'Xua hai khi N, va Hz so VO'I H2La 9.Gla su phan ung tong hop NH3 ill han hop tre~ dat .hi~u s'itit l'~% thi sau phan irng con du hay vira du_ cac khi 1<1:

A. Vua dll " B. Du Nz C. Du Hz hoac Nz D. Du H2

Call 13: ~Il' uloZ! tliInitrat ta eh§.t d@ chay va nb manhtthuoc sung kh6ng khoi), diroc eti@u eh@ tit xenlu\?zCl v~~i!r~c. -ho (H = 90%). Th~ tich ax it nitric 99,67% (d = 1,25 g/ml) dn et@ san xu§.t 53,46 kg xenlul~',fcMRm1mt La:

A. 30,2SI'IJ.~ B. 30,34 lit C. 24,58 Lit D. 24,49 Lit

Design by master NGUYEN AI NHAN copyright 2008 Tel:0989848791

Email: nguyenainhan79@yahoo.com

2

Chao nnrng cac ban d€n voi website:http://www.trithucbonphuong.com

Nai hoi tu cac phirong phap day va hoc hay nh~t

Can 14: Tron 19,2 gam FeZ03 va 5,4 gam AI, r6i ti~n hanh phan irng nhiet Al kh6ng co kh6ng khi.Hoa tan hon hop sau phan ling voi xut du thly bay ra 1,68 lit Hz(dktc).Hi~u su~t phan ling nhiet Al la:

A.60% B.62,5% C.75%

Can 15: Ngiroi ta san xuAt cao su bu na theo sa d6 sau:

Xenlulozo ~ Glucoza ~RtrQ'U etylic~Butadien_l,3 ~ can su buna. Hoi d@ thu diroc mot t~ cao su thi c~ bao nhieu t~ Xelulozo?

A. 5,2 t~ B. 1,2 tiin C. 15,6 t~ D. K€t qua khac

Can 16: Nung mot kg da voi chua 60% CaC03 thu diroc 112 lit CO2 (dktcj.Hieu suit

D.57,5%

Phan irng la:

A.66,6%

B.62,5%

C.38,5%

D.50,0%

Can 17: Nhiet phan 66,2 gam Pb(N03)2 thu duoc 55,4 .gam ehilt ran.Hen SUihpballfrng. nh~'e-t iTh1n la:

A.70% B.80% C.50% D.60% '"""

Can 18: Cho 0,5 mol H2 tac dung voi 0,45 mol Ch thi thu duoc 0,6 mol HCLHi~u suiit ~

Phan ling la: r- ~

,A. 66,6% , B. 33,4~., : C. ;-0% , ,. 0.' 60.0%~~, .

Can 19: Cho glueoza len men VOl hieu suat 70%, hap thu toan bo san phaI?- kill' tl:0~ra, vao 2 lit dung dich ~aOH 0,5M (d = 1,05 g/ml) tim diroc dung dich chira hai mU~6i vaj : ~ n6ng do la 3,21 %. Kh6i hrong glueoza di.i dung la:

A. 67,5 gam B. 96,43 gam C. 135 gam ~~2:ijr gam

Can 20: Hon hQ'P x gom HCOOH va CH3COOH ( co tY I~ mol la: 1:1 )~bay~am X cho tac dung voi 5,75 gam C2HsOH co H2S04 lam ric tac thu diroc m gam hon hQ'P-tste~O%).Gia tri m la:

A.8,80g B.6,48g C. 8,10g ~,7,04g

Can 21: PharL irng dat 100,% ill phan ling. ~~.

A. Cac c~t tham gia d~u dl!. B. Mot trOIl~l cha; tham gia het

C. Cac chat tham gia deu het D. Phuan~ lGr~

Can 22: Chia 7,8 gam hon hQ'P C2HsOH va mot dang d~U~ thanh hai phan bang nhau.Phlln mot tac dung voi Na du thu duoc 1,12 lit H2 (dktc).Rh~h~ti~vng voi CH3COOH co H2S04 Mc

tim diroc m gam este (H=80%).~ia tri m la: ~~

A. 8,10g B. Ket qui khac C.~. . D. 6,48g

Can 23; Tu m (kg) qui nho chin chua 40% (gl1J"~,-~oi ta tien hanh len men thanh ankol voi hieu suat 80% sau do oxi h6a thanh andehit MC!" h~~iit 75%) thu diroc 2 kg dung dich CH3CHO

30%.Gia tri m la: , Vc..."' ~

A. 5,114 kg B. 3,410 kg ~~. 6,820 kg D. 10,22 kg

Can 24: Han hop x gam HCOOH va .c~OHt;rQn theo ti I~ mol 1:1. L~y 10,6 gam han hop x tile dung voi 11,5 gam CZH50H eo H2S04 a~e hili xlli; .ae thu duoc m gam este (H = 80%). Gia tri ella m la:

A. 12,96 B. 14,08~ ~ C. K@t qua khac D. 13,96

Can 25: Nung m gam hon hQ'P X,g6~~".S trong binh kin kh6ng chua oxi.Dem chit ril.n thu duoc tac dl)ng. voi HCl du thu ducc 3,,-Jl~~ftt; ra~ A ~ong ;tan, ~u~g dic,h B va 4,48 lit khi Y.Cho Y tac dung VOl CU(N03)Z dir thu d~~~am ket tua.Hieu suat phan irng la:

A. 50% B~%, C.45,7% D.54,3%

Can 26_: Cho hon hQ'~~ va H2 (1 :~) ti@n hanh phan irng thng hop NH3 ,sau phan ling thu diroc hem hQ'P B co f'" 0c\.d~~0,7.Hi~u suiit pharr irng NH3 la:

A. 80% 1\,60% C. 75% D. 55%

Can 27: Ngl!0i t,:~ cli~ 'UO'll etylic bang phuop-g phap len men glucoza, gia sir phan img xay ra hoan toan, neU~~Uqe)23'b gam nrou etylic thi the tich khi cacbonic thu diroc la:

A. 84lit B. 56 lit C. 112 lit D. 126 lit

Ca~ '8!;C"~~m LOO~I ~J"N,) P 03 ~€ 'h~ tich), ap "'" boo "'u I. 300,tm, ap ",:it sau phan irng "NH3"gtffm con 285 atm ,t khong doi.Hieu suat phan Illig la:

A. 10%~"" B. 14% C. 14% D. 40%

Design by master NGUYEN AI NHAN copyright 2008 Tel:0989848791

Email:nguyenainhan79@yahoo.com

3

Chao mirng cac ban d@n voi website:http://wwv{.trithucbonphuong.com

Noi h6i W cac phirong phap day va hoc hay nhiit

Cau 29: Tien hanh thuy phan m gam bot gao chua 80% tinh bot rbi Hly toan bo dung dich thu dircc tlnrc hien phan irng trang guong thu duoc 5,4 gam Ag.Biet hieu suM chung ella toan b6 qua trinh la 50%.Gia tri m Iii:

A.I0,125g B.l,62g C.5,062g D.2,531g

Cau 30: Nguoi ta khOng muon phan ung nao sau day dat hieu suit 100%

A. San xuiit voi, B. San xuiit N aOH C. San xuiit H2S04 D. San xuiit NH3

Cau 31: Oxi hoa nhe 3,2 gam CH30H thu duoc hon hop san pham gElrn anhdehit , axit va ankol du (trang do 85 mol andhit =3 lin axit .San pham eho tham gia pharr irng trang girong 15,12 gam Ag.Hieu suit pharr irng ancol la:

A. 10% B.70% C.40% D. 30%

Cau 32: Trimg hop 5,6 lit C2~(dkte) thu duoc PE(H=90%)

Kh5i IUQ'ng PE thu diroc Iii:

A.5,3 B.4,3 C.7,3 D.6,3 -"...

Cau 33: Nung m gam CU(N03)2 dgn khi phan img k@t thuc lam nguoi rbi can thay kh5i Iu:~hlll"

dl1l giam 0,54g (H=80%).Gia tri m la: f""ttt.. ~

A.0,752g B.0,940g C.l,480g D. 1,175g ,..~

Ca~ 34: Nung n~ng n: gam Ag"!'l"03 mot thai gian, sau phan trng thay khoi thay dbi 6~~ so voi

khoi IUQ'ng ban dau.Biet hieu suat. ella qua trinh tren Iii H=80°Yo. ~

Gia tri m la:

,A.13:6g ,. ., ~.4,32g, ,. .:.21:25g ,. D.~.""

Cau 35:, Ng~m ~a dieu ehe mta nr PAh~ mlg,nhlv~ pha~ ~UOl ,(NH)4Cr20fiJ.le\.~1 nhiet phan 32

gam rnuoi tren thi thu diroc 20 gam ehat ran.Hieu suat phan img La: ~ ~

A.85% B.80% C. 90% ~ ,~%

Cau 36: Oxi hoa 1,8 gam HCHO thanh axit voi hieu su~t H% thu duoc I:i~Etp7. Cho X tham gia phan

irng trang girong thu duoc 16,.2 gam Ag. H% co gia tri la ~"

A. 62,5 B. 70 C. 75 ...... ... D. 60

C~u 37.: 9h~ 0,4 Tal n-~ut~ phan irng c;~eki~g S~;t ph~ ung~~ 1li\li ug;c = san pharn gem cae chat khi co cung so mol va bang 0,1 mol moi chat.Hieu suat pl:~n~li.ag~raekmg la:

A.25% B.30% C. j~ ....... '" D.75%

Cau 38: Thuy phan m gam tinh bot, san phfun thu duqe~ ,d~em[. ~e.~~n ' en. dJ san :;:uM ancol _etylie, toan bo, khi C02 sinh ra cho qua dung dich Ca(OH)2 du, thu duqG 75 -"g1ITh ket tua, Neu hieu sust qua trinh san

xu~t aneo! etylic Iii 80% thi m co gia tri: ~

A. 607,5 gam B. 759,4 gam .~4~am D. 486 g~m

Cau 39: Oxi hoa nhe 3 gam andehitfo~e\\;¥~)~'f6i cho toan bo san pham tao dung vrri

AgN03INH3du thi thu diroc rn gam Ag. Gia tfi[m la: ..... .". .

A.32,4g B.21,6g ~'4g Di Ket qua khac

Trong qua trinh linn hill tap n1~~::mic vi "6 hill xin vui long lien hi voi Administrator thea s5 dien thoai 0989848791 .iti:lj~~~. Email:nguyenainhan79@yahoo.eom hoac truy cap vao website:http://www.trithucbonplitlQng.c-om de duoc tro giup.

Vi mot n@n giao due Viet M~lrittri@n d@ sinh vai voi cac cirong quoc nam chan.

Kinh mong cac OOx_ ~~~~ ban hoc vien, sinh vien va cac em hoc sinh co tam huyet, hay dong gop va xay dung dilin 1:t~~ucbonphuong.eom ngay cang phat trien manh me ~an.,

, ~ Admin.Nguyen Ai Nhiin

#

Design by master NGUYEN AI NHAN copyright 2008 Tel:0989848791

Email:nguyenainhan79@yahoo.com

4

Chao mung cac ban d6n voi website:http://\'IWW.trithucbonphuong.com NO'i hQi tu cac phuong phap day va hoe hay nhat

DAp ",iN CHUYEN DE HnW SUAT eVA PHAN UNG.

Ma cau hoi cau aechuan Cau de hv] Thu ttJ Hv] Dap an chusn Dap an Hv]
014 14 1 D-A-8-C A B
012 12 2 C-A-D-B A B
024 24 3 C-A-B-D A B
004 4 4 D-C-B-A A D
037 37 5 C-8-A-D A C
034 34 6 C-8-D-A A 0
005 5 7 D-C-B-A A D
009 9 8 8-A-D-C ~ B
036 36 9 D-C-8-A ~~ 0
008 8 10 A-8-C-D ~~. A
030 30 11 A-B-C-D A
039 39 12 8-C-D-A D
001 1 13 D-A-C-8 ~A 8
027 27 14 B-C-A-D~ ... A C
013 13 15 B-C-A-D~~ w-~ A C
016 16 16 B-A-~,,~O A B
020 20 17 C-~~ ",,"" ""'" A C
015 15 18 kl3!'{~"i!- A A
~.~
010 10 19 ~- ::;:'J;J- A B
021 21 20 ~'\.~B A B
033 33 21 ~~C-J:~3-D A B
026 26 22 q,V-C-A A 0
022 22 23 JrIi ~ \l-B-D-C A A
003 3 24_ ...... ""'" A~t;-D-B A A
029 29 2~ ,""'- A-D-C-8 A A
019 19 -~ ~ B-A-O-C A B
007 7 ,.,.~ Ji C-B-A-D A c
031 31 "" 2~'_ A-8-C-D A A
028 28 k~.)' A-C-D-B A A
032 32.:1 - 0 A-D-C-B A A
023 ~~.'" -; B-C-A-D A c
,...2.;, _. 31
025 2f..:' I"'" 32 D-B-C-A A D
018 vAQ\~ 33 B-D-C-A A D
035 'II'.: t>~'" 34 D-C-A-B A C
017 All" )~, 35 D-C-8-A A 0
006 I~' e-. 36 C-D-A-B A c
011 ~~1 37 C-D-A-B A c
002 ~I ...... 2 38 C-A-D-8 A B
038 ~~ 38 39 A-8-C-D A A Design by master NGUYEN AI NHAN copyright 2008 Tel:0989848791

Email:nguyenainhan79@yahoo.com

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful