noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co

ec .. c- ec .. c-
ec .. c- ec .. c- ec .. c-
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
 e:¬÷: e:¬÷: e:¬÷: e:¬÷: e:¬÷: 
e¸:.e:-e.=_e:÷--ee±_
.. .,q:_ee...e|. .
¸. q.c_e_,ee ~_e¸.ee¸:. ¸
,. e.q. ..
,. ec|.e.ee:. .¸
¸. oee ¸¸
c. ..:..:c._e ,¸
¸. ee e ,c
·. ..., ,¸
¡. c,e.c c,e.~:c. ¸,
.c. e-.e..: .e:o~.,.
.e.: ~e¸:_~. c¸
... ._~:cee.~ _~~ee_e¸ c¸
.¸. ~, .e~· .:, ¸.
.,. ~¸,.e:- .~:~c.e:.:. ¸¸
.,. _e,e:e:...e|c._eee¡ ·¸
.¸. .q..e:c.·-:,...¸: ·¡
.c. oec...e. ¡,
.¸. .e:c.e:.,ee:. .cc
.·. ¡.e_.c ...¸c. ..c
.¡. e~:.ee..- _eee¡ ..¸
¸c. .:...'_ ~e¸.ce|- .¸c
¸.. ..eee.e:.e.e'e~ .¸¸
¸¸. c~..:~ .,¸
¸,. ee..c eee,. .¸,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸,. ec.e,.ec..~o~~
_e,e:·:.:.q. ....:c....~¸e. .¸·
¸¸. _e,e:~...e:.e.ec. .c¸
¸c. .:..,. .¸·
¸¸. e~..cc_e,e:e: .·,
¸·. _eee,..e: .¡.
¸¡. e..e.e. .¡c
,c. c|ec..¸, ¸c.
,.. ._e:. ¸c·
,¸. q_....... ¸.c
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
... -. .._.~ - ¬ . .._ ... -. .._.~ - ¬ . .._ ... -. .._.~ - ¬ . .._ ... -. .._.~ - ¬ . .._ ... -. .._.~ - ¬ . .._

±,. ¬±.-¸.-+.. ¸.¸. .·.+·.-.±..-.
. .. +.·... ±,.''
....+ , ..¸ .¬.- . ,.. ,. .· ..¸... ... +.·.
+ +±+ ±,._+.+ _ ¸¸.,.. ¬¸.... ,..¸... ....+±,.
_+ .+ .¸..·+¸... ¸..._
....+ ±,._+ .._ . .. +.·.+ -. .+ . .. + _+_
¸.. ...·+ .+. ...· +.'' _. .....¸..·+.._
. .. +.·.+ ¸.¸ .... ¬ ± .-¸ .-+ . . ¸.¸· + ¸.. . ¸.. .._
....+±,._+... ±,._+ . ¸..¸ ¸.. .. .¬, ¸.. ¸.. ¬
± .-¸ .-+ . . .·.+ ±..... . .. +.·.. . +¸ .-. + . - .
¸...._
...... ¸¸., .+._+....¬.-. +..
+¸ .-.._ +¸.-.+ ¬±.-¸. -+ ..¸.¸...
±,. _ + . ¸ . .¸ ¬ ¬.. + ±+ . +. ,¸ + ¸ -+ . ·
¸.¸....¸.¸-. ....+¬¸.. -..¸±. ..±.. ·+, .¸.._
±,.¬ ¸.¸.... ¸.¸...' + ¬.... .,.,¸ .¸.....¸.¸
_¸..,.+.·.+ .-,.¸... ¸.. .._
¸
±,. .... .¬ ¬ ¸.¸ ....¸.¸...' .±.. ...... ..¸...
¬ . ._ ¸¯¸ ...- . ± ¬.¸+ ±.-¸ ...,. ... ....- + ¸..
... . ..¬. -++ ± -..... ..¬.¬¸.. -.-.-.-.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..¨± + ·.._ ± ¬. ¸ - . +¸ .-. -+ . · . . ±,.¸.. .¸.¸.
.-.-,, ± ..¬ ..- .. ±,.¬ ..¬ .-. ¬ . ± +.
...._ .¸ ......_' ¸..._ .¸... .. ._' ._ +¸.-.
- · ¸.¸.... ±,......+ ¸.¸.... ¬.¸.. .+.. .... .......
..¬ . ¸.. ._ ¬- + .... . ¬+ ¸., .._ ..¬ . + . . .+ ¸.- . .
. . ¬_+ . _+ . ¬±. ±. .+.¬...- ¸.. . ._ .. -. .¸
¸.¸.... ¸.¸ ... ' _ .¸.+±. -.¬ ...¨·....¬. .+...
.. ¸. . .+ .. . .- · + ._ .¸.+ ±. ·_ . ¬_+ . _+ . ¬±. ±.
.- ¸.. ._ . . - . ¸.¸ .... ¬.¸.. . _ . . ...-.. -. .·.._
·_. ....._+_ ·..._
.. ¸.¸ .... ¸.¸ ... ' + ±. . . . . ± - ..._ . ,...
¬. .... ±.-¸.,.+ ¸.¸·_.-,¸.. .-......_
¸
¸.¸ .... ¸.¸... ' ._ -....+.. .....¸.+..
... +_. .,. .· .¬- + ¬..+ .¬..±..¸.¸.,. ... ¸.. .._
-....+..+_- . ¸.¸ ..-....+.. .··.. ¸_.
.¸....+ ±,.+ +¸.-. - ...-....¬.. .¸..¸.¸..¸.. ¬.
...±..._ ¸.¸ ....·.... .¸...¸ ' .±.. ...+ .- ,...¬.
-_..,...+ ¬.. . . ¬·.... ¬±.. .. _ .¸.-+ . ..
¸....· ·.. .¸. + . ¸..·_ ·.,._ .+..-. · .¬¸.. .¸ ' - .
.+..· .-. · .¬ .. . .+ .,± ..,... .¸.,..+.+ _ . .-.¸¸.¸
.¸_.¸.+ .-...,._ ±.. .±±..' -.·_. ± ¸_.-..
±. .' ... .+..· .¬.. . .+ ....¬.±.+ ¬±.....¸.. .¸.,.
.+.+ ¸.±...._ . -.¸.. . -¸.' -. ±.+....· .¬
¬¸+ ¬. . .. + . ... .±...._ ¸.¸ ..-....+...· ·.. ¸_ .
.¸....+ ..-...+¸..·_·..¬.. ¬....... .±.....
... ¸...._
....+_-. ,.. ±.... -..,. ...., .,. .-.+-.
... ¸ .. _¬... .,..+.. .... ... .... ¸.¸ ..+.·....... . .
.._ .....,.,....+ .- ...,._ ±,.+.- ........
..- .. ..... ·.,... ¬....+ .+¬.¸.. ¸.+ ..- .. .....
..¨.+' - . ±,.+ ¸.¸ ·_ ....¸.±.....·_. ........
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬- + -¸ . ., · .._ ..- .. ...± ¬ ..- .. .....± . ,.¬¸..
± ,.·. ._ ±,.._ + . - .+.·..... .,.. ¸... ..±
-. ¸ .¸.. ._ . . ¬_ +.·..... ± ¸ .+...,.¬- + _+ ¸... ._+,¸
....,.' -. - + -¸.±..._..·_. ¬..-+..,. , ·.
._ ¸.¸........+¬¸.. .±.., +.¸ -+ . ·..-¸ . ¸.¸..
....,.... ¸.¸¸...¸....·. . + ·_ . -+.·..¸.¸....' ¸..
¬. ...±..._ ¬± ..¸.. +.. ±,.+ . - . .,.. ¸. ... +-.
...+ ..-...·' .-...¸' .¸-.. ' ,_ ..·..·.' - -.
. . .+ . . . - .. .... . . . ± ¸.±..._ . . ...........¬- +
.... . ¬+ ¸., · .._ +-...± + . - . + . . +-....¬._+.. .
. . ± ¸.¸.. .+ _+...-.. _+... _+..,¸.. . ¸.. .._ .±., ' . ..
.... .¸.'. . .-.. .-. ., . . ..' - +.. ±,.¬,..¸..+ + . .- ¸
..-..... ¸...._
.¸ .+.. +_- . - ,.., . . ..¸.. .-. . ,. .- _¸-_¬
,.-. . ,. ..._+....-. . ,. .,¸- .¸ ¸.¸.-. . ,. ... .¸,.
¸.- .·...¬ ¬ + ·. - ±,..-. - ,..¬ +-..... . ±+ ..
_ , . .·. .. . ± ¸.±..._ + .¸,.¸.- .·...' - . .- ¸. . .._
. + .·.+' - . ¸.¸ ... + ¬. ¸.. ¸.¬._+.. .+ ....¬.±.+ ¬±..
...¸.. , ..¸.±... . . .-....... .+.. .·.._
¸.¸ ....¸.¸... ' . ±,. .±.....¬. ¸¸. . .- .+ _ +¸
.-. ¬ -.. -..... -.¸..+ ... ¸...._ ..¬.-.¬ . · .
.- ¸...¸.+ +¸.-. ¸.¸.... + . . ¬..+ ±. .·...¸._±_.
...._ ¬. .. ¬.... .... . - .. ..·.._ +.. + . .- ¸¸.. . ._
¸
¸.¸ .... ¸.¸ ... ' + ¸.¸·_ ±- ..,._ _¬. ...+ .,.
.. _+¸,¸.. .._ ±,.¬.+.».+ --..... ... +¡.. . ,¸...
¸...__·_..+... ±,.+ . .». +¸.-.. .,¸... ¸..._
_ ·_ ..+... ¬.·.¬¸+ . ..._ _¬. ...+ .,.,._
¬-+·_. ..... ....¸..+ ¬ ..._
co+c.coc ¸oz_o_¡ co+c.coc ¸oz_o_¡ co+c.coc ¸oz_o_¡ co+c.coc ¸oz_o_¡ co+c.coc ¸oz_o_¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸¸_.~ .-... .¸¸_.~ .-... .¸¸_.~ .-... .¸¸_.~ .-... .¸¸_.~ .-...
.. ... ¬.¸. . ...¸..-._ .+ .. . _+_ ... ¬.¸ .
.+.. ....- . ...,.+ . ..¸.. ± +... ¬,. .·...._ .·.+
_ ±.,..,..._ ¬-.¬,. -¸_. ¸, -,..... . .,¡..¸
.. ...¸.. ,.¬,.·_ . -... ¸¸, - ,..... .- _¸-_¬ .-.
+ ,.-. . ,. ¬,. ·_ . -. .. ¸¸, - ,..... .. ._+.-,...-.
+ ...-. . ,. ¬,. ·_ . -. .. ¸¸, - ,..... ., ¸ - .¸ ¸.¸.-.
.,. ¬,.·_. -... _.·...- -_ . ...,¸-.¸. -
- . ¸.-. .-,.. .._+...-...._
., .¬.+ · . ¸ ¬. _+. ..-. - .. ...-.. . . ¸
+ . .., _¬,..·.... .,......+... ¬., ... ...
.+......¸.- ...¸.+. ...+,.»- ._ ....,.+..
.¸.. ..-- ,.. .+.. .+¸...+ -_.±.+¸.¸·. · ¡¸.. _+
¸. -,-¬.¸ .... .. .¸ ¬.,... ,¸..-. ...._·_.
_+.,.+ . ..¸.. _+_ _ ¸. _+¸. ..¸·_ . - -+ -, - . ....
¸.¸.. .,·+. .... --..... ..-...-._ ...¸..
- .. ....,.+...¸..·+.. , _+.·._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸,
.... +. ±.·_+....
...+,.» .¸..+±., ._+ ¸
+±¸·¸._ ..._+..¸..
....¸. . . ·.¸_
. ·+± ....-. . ._
¸- ·.¬.. ¸.¸¸ ·...+
¸¸,
.-.,.¸.¸...¨ .¸..+. . ..._
..-.-. . ... ¸_+¸+
+±¸·¸._ ±.....¸..
.¸..,.. .·..-±+
.,._...-. _+. --.¸±...
.¸.._+_¸.¡ .¸.-..·+
,¸¸.¡.... ¬. +...+
¬,.......+ ¬·. ...+ +
± ¸..-.+- ¸..-. .....·..+.._
. ..-.·- ¸.. ..+
¸¸,
- ,..¸... . .
._+..,-.. ¸.¸...._
..... . ¬_..
¸ ¸¸ ¸¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. -...... - +¬.....
.._...+.·. ¸-¸-.¬..
.± ·¸._ ..¸.¸..
._+¸._+¸· -+ ...+ +
.¸_.+.± ¸... ....._+..._
-,..¸-._ ,..-.+
¸¸,
-,..¸-._ .±., . .·_+
. .._ - .+ -......-+..
+-±+ ..
¸- ·¸-. .-.+
........ . ....+.-¸..
.±... ¸... ..·.±...
.++.., .±. . ¸._ _+.+
,..·.±. ,. .+ ,.» ..
¸..·.-. . .. . ...-
+ ..., ¬._+..._
+±¸·¸._ ¬.¸..
....¸.¸¸-¡ ..-. . ._
.¸.±.....· . .+.-.+
_._- +.. .+.» .,. ·.-±,..-. -,.._+ .+
¬± .¬,..·...- + . ¸±.-.. ... -,..+-. .·.. - ..
-_.
_- . ., .....¬¬.+ ¬ ... ..- . --.....
. .-. .. - ¬ ..· ± .. -. . ¬._+.. .+ ... ± - .,....· ._
¬.....-. ...¸..-. .¸.¸ . ± ¸ .·. ..-.+ .±¬.+ -
-..... . .-...-._ ¬±. .¸,.¸.-.·.... ¬,.,.
          , ,, ,,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.+ . .. . ...,.+_++. ..- .± . .+.. .-,..- + . ..¸.. +¸
.-..·,_+._
.. ¬.- . +¸+± .,.-,... ...... -,........
._ ¬¸.¸ - . +¸ + ± ., .- ,... . ¬± . .¬. - ..¸.. ¸. .... .. _ .
...+ .. . ·..· , ._ ., .+ .-. - ,.. .. .·.- ,... . ....
.- ._·_. .. - .,.+. ...¬,.. ¬± ..¬.-.._....+
.. .·.. .· , ._ ± ¸_ .- . . ., .¬ . .. . . - . ·_ . - ,... .
...._ ¬± . .¬. - ...+ .. . . _+._ ± ¬±. .¬. - .. _ .
.... . . . ... .. . .±.. .+. _+.¸. ¸.. _ .+ . .- . ¸.¸. _+¸. ¸.. ...
·_ . . . . ,_ , ... .. _ .¬.¸¸+ +.. ¬ . .¸._ ., ...... .-
.¸¸.¸+ -....,... .- ¸, .··.¸. ._+.·¸. ± .._..... .
.- ¸+ . ¸ .· . ±..... .... ¸.. _+._ _ ....+ ¬ . .
.. . .¸,.¬. ¬¸...- . ¬...¬... .-¸,... ·_ . -± . ....
..+.. ±..¸...·.+ .. ¸.. ._
.±.-±.. .. .. ._+... . ¸.. ._ _. .. ¬.·...
.-. .. .... · . ¸ ¬. _+. ..-._ .. .-. .. .. . ., ¡..¸ .. . ..¸..
._ ¬±. .¬. -¸..._ ...¸..¸.. ._+.¸.. ... ¬.·....-.
._ .¸..+. .¸.... · . ._+.-. .,._ ..._+... .¸..-.
.¬.++ .._+ ¬._+...¸.¸_ ..._+... -±.+ .-.
.-. .±..¸...¸..._ _..¸ .+ ·. ¸¬._+...-.. ...
.,.+ -,... ._+... ..-. .. - ¬.. .,_+ ¸...+ .,..._+._
._.,... ¬.,._
, ,, ,,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- .- ± .. .. .-.. ... ¸..._ ¬.·.. ..-. . -
._ .-.... . . .,.·. -. -,..¬¸... .,.+.-..._ +
¬._+.. .¸.¸_ .-.. ._.. - ± . + .- . .- . . ±..¸.. .¸.. ._
_..¸ .+ -.. ...-..¬,. . -,... .. - ... . .._+
._
-- .- ± . . . . · _ .- .,- ._+.. ¸.. ._ . . ¸
_ -,..... .. ._+. ...-..._+ ¬._+...¸.¸_ _-,..
._+..+ .-. .-.. ±..¸...¸..._
.- - -±.. .. ±.. . -+... ..- . ¸.. ._ _. . .
+ . . ., ¸.__ -,..... ., ¸ -.¸ . . ._ + ¬._+.. .¸.¸_ ..-
.-.+ ¸..¸.,. ..- .-..+ ¬±..¬.-¸.¸¸...¸.. ._
          ¸ ¸¸ ¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_- ±.--. .. ± +.,.+ ±¸..... +±¸·¸._
- ,.... ..¸¬... ..._+.- ±.._ .+± .·+, ..._
- ,.... ..¸. . -,.....,. ..- + ..._+... -±.¸....
·. ¬± . .¬. - ¸.¸._ . - ... ¸ ..¸ . . -+ ... . ..¸ .... ..
.. ·_. ¬±..¬.- ¸.¸_+.·...._ ¬-.._+..±...
¬.·....-. .., ¡..¸.. . ..¸.. ...·._ ¸.¸..· +±¸·
._.+_· ¸. .,.. ¸...·._ ¸. .,.. .. ...·..¸.-
¬±..,... ,..¸...·...._+.. -_.
c cc cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸. - _._ ¸. . ±_.¸.~.. ¸. - _._ ¸. . ±_.¸.~.. ¸. - _._ ¸. . ±_.¸.~.. ¸. - _._ ¸. . ±_.¸.~.. ¸. - _._ ¸. . ±_.¸.~..
+¸ .-. ._ ±+ ¬.+.- ....- _ ±+ ¬.+.- ....- _ ±+ ¬.+.- ....- _ ±+ ¬.+.- ....- _ ±+ ¬.+.- ....- _ ¬.. ... ,. .
,- + ¸.¸...._¸......¬. ..¨.. .-. +-_.+ ,. .....
- + ¬...+ .- ._ . .¸..·+ , . .._ ± .¸.+ .. ¬ .. .
_¸ ..._..+.- ¬ .....+ .·..·....... .-,-.··..
.._ . ...·_. _. ¸· ...¸_.- ¬¸...,. . ._., - ._
·_. ,- ,+¸ ¬ ¬¸ ..... ._ ·+..+...¸.-+ .,.. _+
..._ ± ....- + ..- ¸,.¸.. ..+.¸. ¸.. ·+ .. , ,.._
±._+.. ,.. ¬.¸ .... .-.±..... .+...¸._ ·+± +._
¬.- . . ,. . ....¬._+.. .+ ...¸.¸ .,. ¬- .¬- ......-. ,. .
....- + .··.. -..._+.._ .... . ,. + .....·_ . , .
...._ ... ¬.¸..¸ .+ .. ¬,....._ . ... ·_ . ¬.¸ ¸
.-.±...±. . ... ¬- ¬. +.·....+ ,. ..._ ± ¬-
¬. +.·....+.. ....+.- ¸..._+.. . ± +·.... .+.+.
.+.+¸+.·....+ . . -+...+.._ ..,...-¸..._+.+
, ... .- ¸, · ...±. + ¬± .¬.....·+ , ..-. ._ +¸ .-.
¬ ¸_ .- ¬¸....... ..¸... - ¬..·_. _±. .¸ . ..¨..+
..·... ¬...¸.. .¬.+ -. ,. .¬¸.¸.-...+ ...¸.· +.
¬
¸,
.¬.+.+-.. ¬ · . ·.¸ .... ,. . ¸._ ¸. -... .¸ .
¸. ... .,.+ .¬.+ ¬...¸._. - . ± ._+.._+.... -.-..
. ... .,.._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬· .., ++·-.-
.-..+ ·._+ . ±+· ¸..
.,..-.. + .. .·_. .-...-..
...·- .-
.. .. ·+ .¸ ±.·-.-
¸.¸¸. ·+ .¸ ±.·- .-
¸¸,
.¬.+ .. .. .. . +. ...+ . ». .... - ·..¸. ¸¸...
. ,. ... ._.-. ... .,._+.... -+,.-. . ± ... , .· .
... -.. ..-. . .,.._
.... --± ¸±.·
--± ¸ , . ...-....
.. .+.+... ... ..·...
-. .»¸. +¸.¸..
.++..· ...+.»....·
.+ +.¬... - ·...
¸¸,
+.·.. .. ... ¸ .· ¸ .. ....¬._·_ ..+.. . ...
._...... +.·...+·...¬._·_..+... .± +¡.,.
--... ... ...... .¬.+.- ¸.. .._
¬...· .......·
± ... ±.... ¬....
.,.- ¬..¸.+ +
.¸.++¬ . ,. .¸.+_ ...
..·..... +.., ...
·..-.· · ..-.·
¬-._+ . ..
.-..,...¸.+ ¸.... .· ·.
.....
...·.... + . ...· .
.+-.. ...·..
+¸ ±.. ..¸. ¸.¸.
· ·· ··               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸¸,
.¬.+ .... . ¬._+.. .¬+¸ . ±+ +.±+ +. +.·....
_¬....¬.. .,..- _+.¸..¸ ...... +.·. ¬¸. ..¸. ..-.
.¸.¸...._
¬-..¬-. ,.. ·.. ·..
¬.. .¬.. ±¸ ..·.. ·..
±¸ .±¸ ....±... ·..
........ _++.,... ·..
_++.,._++., .¸.-·.. ·..
.¸..¸ ¬...... ·..
¬... ..¬.... ..-+ .+· ..
..... , ±-.+ ·..
,., ±. .¸..._+. ...+· ..
±. .¸..._+..±..¸..._+ . .-...¸.... .· ..
.-...¸..-...¸ ±.. ..+ ·..
±.. ..±... .+ ¸. ±.·..
.+¸...+¸. ...., . .-·..
....,...... , . .¸ .±-·.. · ..
.¸...¸. -,.. -.·..
- ,...- ,.. ¸-.¸ ..·..
¸¸,
+.·.. .. ... ¬....¸. . ± ...¸.¡._+... . .. ....
.. .¬.+ .-¸.. .._
¬.. ¬..
.. ..
.-.+..+
+... .,
¬.....+.
... ..¨.
...+. .....¨
,.·..+.
¬
          ¡ ¡¡ ¡¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.,., ..
... .+·
._+...
...+·- ..
_+.·-..
..,.¬., ¸ ¬...
..·.¸.... ,+...-
+.,..·. ¬..¬..
±. .,..·. ¬..¬..
- ._¸ -. .....+ ±..
¬±+ . ..- ...+.·..... . .. ·¸ ._ ¬¸+ ¬. . ..
¬..¸ ¬. ±.. .... . .. .±+._ ¬._+...¬,....+
,.. ¬.¸ .......+ , ....,...._+.·. .+.»..... .¸.. .
._ ¸¸¸.,
¸¸¯ . . . - . ¸ ..+ . , ... . .±.. .. .¸ _ ,. . ., .... .
,.».... ....¬.¸ + ±-..... ,.. .-...-.+-.... ..
¬.+ ±+·+.-, _+.|
.c .c .c .c .c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-¸. .-¸. .-¸. .-¸. .-¸.
....¬. ¸¬. ¸± . ,. ¬,..+ ...- . ¸. ¸.,. ¸.. .+ .
,. ¸..·_,._ ._ ._¬._+...._+.. ¸. ¸.,.,.¸_.
+ ., .+..,.. ...+ ...+ ¸.¸¸.¸ +...+ . .¸..¸.. .± ¸.. . ¸.¸. ¸...
- + _+..,¸.. ,...._+.. ¸. ¸.,. ,._ _+.. ¬·+ .+. .-
¬ ±.¸.++ +¸.-. ¸..·_... ¸.¸ .¸..,¸...¸.. ._
-. .¸ ,. ...¸...+ .¸..+ .¸ . . ¸.±..¸.¸._ ¸, .+
· ..., ,. ¸.. . .- ¸¸, .....¨, ,.¸... .- ¸¸, ¬.
_ . ._. .±+, ,.¸... .. - ¸¸, ...¸.....·..¬.. ,.
¸... ¸..- ¸¸, .+,_±+ .¬.. ,.¸... ¬..- ¸¯,
+ . +.. _ ,.¸... ¬-.- _ ,....¸....¸..+ ..
.¸. ±..._
-..¸ ¬.- ¸, . . ¸¸, ¸..... ¸.-, ¸.-, +
¸.- .... ¬ ,. ¸.. . ¸¸, . . -. . ¸¸, ¸.. -+ ¬·- ¸..
... . ¬ ,. ¸.. . ¸¸, ¬.. -.. ¸¯, ¬- . -+ . - ...
. ¬ ,.¸... ¬.- ¬·- ¬¸.- ¬.¸.¬...¬..¸.. . ....
¸...±..._
.,..¸ .- . ¸, ¬.±.. _ ¸.±.....±.- +
.- ¸,._ . ...·_. ¸.¸.. .,... +.- + .. .-¸,._
¸.¸.,. ¸... ¸.¸.,. . - + ..-¸, _.±.. ...-. ¸.¸.. ,.. +
..±....· ¸.¸...,.. .-+ .±....· ._
¬±+ - . ± - .±.. + .+.. ... ¸.. ._ ¬- . . ¬·+ .
±,.._ .,. ,....¸...+ .¸..+... ..¸ . . ¸.-.+ .
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸.¸.. . ,. .. - + ·_. ¬. ... ¬_+. ....¬..¸.. . ..¸.. ¸.± +
._ .¸.. . ._ ±. .._
·- ._ ¸.¸...,... _+._ ¸.¸... ,. . .- + .¸..
± .,....¸.¸. _+._ ¸.¸.. .,... - + .-¸·_. .-¸,--
._ ..¸.». .- -. ,.,. ..¬.¸....+ ±_......¸._+
._ ».-. ¬¸... ,. .... ,., .. ¸.».- .._- - . ,.
,...¬.¸ .- + ±_..._+._ ·,..-.-+ ·¬... ..
.+_+._ ¬....¸.+ ·¬... .-..-_+._ ¸.¸., .,.
...,·. ¬.+,_._ .. ·- . _+__+._ ± ._+..
.,.._ .·.+....-. ¬.,._+.... ,.-. . ¸.. ._
± ,..._
._¬·+ .+... . ¸....+ . .¸ .,...._+,.-.+..
+. .±,.- ._ .·.+ - ,...... ,. , . . . - + , ... _+._
¸, ¬ ¬¸.. + .+...±.. . ... ¸._+._ ¸...¬..¸..
± ,· . ¬·+ .+ . . ±,.-. ¸ . + ¸¸. +¸ . -
....- ».-+ .±.. . ¸.._ .. .¬.+.¬- ..¸.. ._
., .¬.+ ....- ¬._, ... . ±. .,. ¬ ..
-. ¸ .._ ¬· ¸ , + -- ._+.+ -- ._ . ..-. , ¸ .. .
·...· . + . ¬.+ .. .,.-. . ..-..+.. ...¸..
-.,.¬. .. .± - . -. , ¸ .¸._ .¬.. . ..-. .+..
.-...· ...._+.. ....-...±.+ -.. .-.. ...
± - . .. ¬ .· ++ .·._ ± ±.¬..-.. . ¬, .
..._+. +. .¬ . ... ..+..- . -. .+.. ..._ -.
.+.. · .¸.._ ± · .... ..+ .....·. ¸.. ._
....·_ . ...., ¸. .,.+...¬. ,+._+.+·¸
± - ...._+.. .... . ..+. ¬, . .. ._+ . +. . ¬ .... .
.+..-. -. .+.. ... _ -..+.. +¸.¸.._ ±
+¸......+ ...·. ...+...+ ¸.¸¸.¸ .·.+
±....·._
_¬¸..+.. ,.....-_.
_¸,¬+.. ,.. .¬.... ¸..._ ...... ..
.... . ¬. ±,... -._ .¸..,± , _+.., ¸.,... ,....+..
.¸ .¸ .¸ .¸ .¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-. . .+.. ¸..._ - .-..- ·_. .-,... +. +. .-
·_. .-,... ¸,¬¸.. ._
-. ¬·+.¸.±,.-.¸.+ .±......¸.... ¸
, ¬ .. ¸¸. -+¸.- +. .».- ¸...·._
· ¸ .·¸. ....¬. - ,...·.. .. ¬ ..._ ,..
,¸ .¸.¸_ ... .¬,. .. ¸.._ .+.. ..±.+ _ ..¸
+...¸.. .+ +...·+ .¸¬ _».- _ ¬.·.. ..-. ._
¬· ¸ ·. ·¡, .-- ¸..+ . .,. + ¸._ .-- ±
-,...·...._ .+.. .-.._.¸.¸ -. .... . ·.,
... ¸.. . ..-- ... ...+ -. .+.. ._ ·.·- _ ¸..
..+ - _ ¬ ».- + . . ....¬. + ¸.¸¬ - ,...·.. .
._ .¸..._ ·. ·¡,·+ .¸¬ ± ¬. -..¸._
-. . ... · . ._ .,.- ._ ¸.. _ ¸.._ . - ..+ . .
_ .¸..·+ ¬ .¬ ± · . + ¸.._ ·...¨... ...+
._ · . ¬. - . ._ ¬ ».- . . .¸.. .+ ¸.¸¬ ± ¬. · .
._ .._ ...+ ¬ ¬».-+ _+¸-_±_ -.+ .
+ +¬ ¸.... .... ..¸.._ ¸.. ¬ ± ..¸.+ ._ .
. ¬ ..... .-- . .,+.. ·.+ ·+ . ..+ - ¸.. .._
¬+ ¬_ .-.. .¬ .... . - ,...·.. .,.. ± . . ..¬
- ,...·...._ ·. + .+_·.... ...+ + ¸.._
¬._+...,..+ ±.¸...¸........¬. ¸.+,.¸.¸· .
¸.. _. ±._+¸± ·.¬ ..-.+_ ± ...·....
.¬..+. +. .± . .¸.+.·..+.. ¬-.. ¸_.
¬-. ¬,.-. ±.....¸_ . ¬-..±- . ± ..,
..¸_. ·. ._ ....·._
_...+¬ ¬¸.... ¬.·....-.,.. ¬ .+..- +..
¸.¸.. . ,. ....¸.. ._ ....·_. . ¸ .-.....¬._+.. .
...-. . ... + . - +.. ¸. ¸.. . ,. . . . - ...+ + ± ± ..
· ... ±. .-. ¸.. ._ _».- + -,....-.¬.¸. . _+_ ·.
± ..,.¬._+....¸.. .... .,. . ..-. ¸. ¸...,.. .
.+ .+ ¬¸.. . . .±.. . + .+..._ + +.. ±. ¸.. . . , ._ ±.
._
          ., ., ., ., .,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_».- + ,. .,.».- ¬.¸. . _+_ ·. ,. . . ¬_+. ....
_.. . - ,. . ._ ¬·+ .+. .- . _¸, ¬ + ± - .±..
+ .+.....¸..¸.. ¬·+.+.. .··..- ¬..-·.,. ,
._
¬·+ .+. .±,._+ ...... ._+...+.. . .¸...... ,.
. .¸..+ .±... + .+.._+...._ .- ·_ . ._+...+...
.¸...... ,...+ .,..... ¸. ¸.....+. ¬_+..+_+
,.._ ..+ ·_ . ..+. _+¸. ..±_+...... _,... .¸.
.,.._ + .- ¸,._
¸... ., .¸.».--. ¬. _ .¬.+ . .- - + .+..+ .- ¸
,._
¬ ±,., ¸
.,...,.¬. .....
......-
.,.¸.-± _+..¸ .,
.,+¸_+., .- ±,.,¸
± .,+¸.
· -¸...+.. -. ...+ ...._
¬..... .,.+ ·.
.¸+ .¸... .,.-¸...._+..
±. .· ...+.,.
.... ...+ ±.±.. -. .. .....
. _+..+..,..· ».-·...¨...,.-.
.-.-..+ .....-.. .-.. ·._+.-..+..·
....¬..._+.
.,+¸-... »-±.._ ·.¸. .·.
.... -». +...¬ - ¸.-.- .-.- .-
..+.¸.. ,.+... +.¬.... -.·.-.
±-.¸±. ± -.-.._·.,.- .
,--,+ .._+-_ .._ ....-+..
¸+ ¸.¸.. .·._...._
..+... ·.. ¬_+· ..·
., ., ., ., .,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.± --... ±...+..·
+ ¬...·... .-.· -, ..,.
.¸.+-..+ ¬..,- . ± -.±.. _ ¸..¬ ± ,-
. . , . .·.. .· _ ,.- . ± ,... , · + ,- ¸.. ._ ± - .±.. ¬
... ... ± .,. .+......+.. ¬.·.. ..-. ¬.. .. ....
¸....,.¸.,.-. . _+_.,.-... ._+.+·¸ _ .¸.._+· .._+ ·
_+¸. ¸_+.+ .¸.¸±..¸... ¸..._
.¸+.. ¸....¬...
- ... ... .,....
...·-._+... ._+..... ¸, ,
-¸ .+ .±.._ .-..... +..+. ¸, ,
¸........+± . ·++. .._
,.. -....-_. ¸,,
+._+. +.. ¬ ¬. ¸,,
- ,.. -,.. +¸ -¬..+
. _+.. ¸...- .·. ¸,,
....._ .+....., ¸,,
-..... ..·.. ._
¸.¸¬ +..¸.-_. ¸,,
-._._ ._ . ¸._ .¬. .._+. ¸,,
-. ...+ + - + -....+. +._
.¸..+ ·.+..±._ ¸,,
.¸... .¸.. ..... ¸,,
.,,...... . .¸+.·.-
+ ..,. .·... ¸,,
-....._ -±. -+ ¸ .+¸ . ¸,,
±+.¬.+ -..¸.. -+-+ ...¬..
-..¸.._¬¸.._ ¸,,
-.·. ..· . ¸.¸· .+
.....¸. --_.·. ¸,,
-. ... ..... ..¸..,..+
· .¬.. --..--_.·. ¸,,
          .¸ .¸ .¸ .¸ .¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-. ..¨.. ..¨ + .·...¨._
..· . ¬.-. + -_ .·. ¸, ,
_,. . ..¸.-+ ....-. ¬.-.+.·. .-¸,._
¬,.± -. ¬...¬¸... _+..,._ . ... _±+ ¸+¸.... ¸
_ ,. ¸.¡....+...... .+... .+...¸ - ·_. ¬..... ,..
...._-_. ¸¸¸,
.c .c .c .c .c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-- . .... .-- . .... .-- . .... .-- . .... .-- . ....
....+ ±,._+ .¸ ....... -. ._ ±.... .+..¬._+.. .
.±.....+ ¸.¸......-. ..-.¸¬....¸. -. .,..¸.
±,.¬-..+ ±.... ¬±+¬..+ ._+.. ±,. ±....
.+..¬._+.. .+ .,.. . -. ±. -. +¸.-. ±....-+
. ¬·_ ± + .¸ .- . ±,._+.+ ¬. ¸ , ._ +¸ .-. +.. ±..
... ¬.¸..¸.,¸ ,_ , ..+.. .... _+._ ¸.. .¸..._ ±
._+.. ±,._+.¬ .±.....+ .¸.+±. ¸.¸·_..- .. ..
.¸ + .· ·.. .._ .. , ._ . ... ·_ . ±.... . .,.+ ...
¬. ... , -. - -..., - .- .._- ._ .., ... .
.¬.. ......_+ .-¸,.¸.. .,....¸· ...¸.¸ ..- ....
,..._
-..¸...¬. .- .±¸.-...... .+..·+ ±+.
._ +¸ .-.+ .¸...._ ..-..- .+.... . .+.+ +.+.
.¬.++ .¬. ± _+-. ¬. ..·.+ ¬. .....+...¸ ±.-.
-. .- ± .. .+...¸-.. ,-.+ +¸ .-. . -......-.
._.....¬.+ + ...+ .+.+.¸ .+.+..+ ±-.+ ¬..
......+.-. ._.. ...¬. +... .+..¸ .+. .. · ± _+.-
+¸ .-. + .¸...._ ± ¬. + -.... + +¸ .-. - . .·_ .
-. . ,.-. +.+¸.-..+.. .+...±+..¸.. .+.+.¸
.. . .¸..±.+ . .± +¸ .. .. +·. ± -.+ +· .+¸ .-.+.¸
+.·.¸.±+..¸.. +.·..¸.. .· ...±... ± +·....
+··. · ± ,.-. ¬ ._. .± ,. ¸.¸ ...+..+ ... . .-
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+ +¸.-.-+ ·±.¸ ± _+.-. +·.+¸.±-.+ +.
+¸ .. +.·.¸ .+ .+... +.·. . + .+.+. .·+ . +· .
+ +¸ . +·+ + ¸.. .-. ...± . .,.. ..- .¬.. + ·_ .
+¸.-.-+ ¬¸· ±.-. ...± . .,.. ¸.-¸ .,.,.
· ... ±.-. ._+.. -.+.¸± -. -..+..¸.. .-.
+.·.¸.±-. .+...¸...-. +.-.+·_. -.-.
±.-.
¸... .+.. .±+.. ±-.+ .+...±-..· ±.
-. +.·. .±. ± -..-+ ¬. .....+....· +.·.+
.±.+ · ± · -... , . .¸..._ _+ .+¸ .-. .+.. .±..
.+.·.+ ++. -±...·. ±..... .. ¸.¸... + ·+
..-. - ·+.. +.+ .._ ¸...._ ±.....+..+ ¸..
·_,¸ ¬.¸.. ..-.+ ,.·. ._
-..¸ .-.±¸ .±¸ .¸.-.. .+...¸...¸ ¸.±¸.¸.-+
.¸...._ +¸.-.- .+... . ..,.¬.- , .¸-. ±,.
.¸...._ ..,.¬±._.. .,. .¸ ¸·+. ...... ......
- - . .- ¸,_ .. ¬. ¬. ,.+ ... .+..· ....¸.. ._ +¸
.-. ...¸ .- ..._ _¬.-¬. ¬-.. ...,. . ·.,..
+¸.-. .-±.._+_ .._
......+¸ .. ·. +.. +¸ .-.- -_ ...¸... +
- ¸_+_¬ - ·-¸..- . . _.,+..... ,.._ +¸.-.
¬ +.·....._ . _ .,+ . . , ._+.._ +± ¸ ·¸.. .¸..
. _.,+.... - ..¸.·¸. ± ._+.. . - , .... ·_ . ..- ¸
,. ± ¬._+.. .+ .... ±.... .-.±...._ .-¬...
... .¸.._+._+ +¸.-. _+...._ ,.+·.. ....-
. - .¸.._+._ ._.,+..+ ±....· , .+·....¨
._+... +¸.-. .._ ._.,+.. -..¸._+...+·_.
+¸.-. . ._ ± ._+.. - .._.. .._ - ,._ . ±+.
..._+_ ,. +¸.-. ¬.¬±.¸._+... .-+ .¸.._+.._
. ¸.. ·. . ._ ..,.¬ +±... ..,.¬ .+..-.· .¸..._
.. ±.,...._ ¬-. ._+..±... -........_+.._ ..
¬ ..,.¬+±.- . _.+..· .+ ±_ _ + ..¸..¸¸ ¬. ¸¸
.· .· .· .· .·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+ _. ±- .±.. +.+......._+.. ¸...._ ¬_+...,
+ ¸..¸. ·_ . ¬¸+... ..._
,..¸_ . ..· ....
...-... · ·..-
¸.¸.- .·.. .· ...¸..
± ..+... . . .. . ,..+·_ . .+ .·. . ,- - . _.
± .._ ±-.±.. + .+..¸.¸ ...._
. -· +-·± ±
..·_. .. ,,.,..¸._
- . ... ... ._+ .+ . - . +·_ . . . ¬ -· .- ..¸ ¸ ¬.
¸, -. _. . ¸±. ......_
.....·_.. .,·_.._
.. ..-. _¸ ± ._ +¸.¸..+
¸.±¸.¸.-.. .-¸¸.¸ ...¬. _.+..· .¬._+...+
.± .....¸.¸._ ± ¬. . + .¸..¸.¸ ._ +¸.-.- .¸.., .
.+..-.. , .-.
¸ +. ¬ ¸ .. .. . ..... · .¸.., ..+.. -. . , .-.
¬.. .. +.-. ¸. . + ± + ¬ ¸.. .-... ¸.¸ ..... · ± · -.
.. ¸ ±-.+ ¸. +. ± -.+ .+± . ± -.+ -.-...
.¸..¸.¸.._
- . .+...-.±,. +¸ .-.- ±.. .¸..+ ¬,.+
¸.. .¬.+ ¬,. · ..¨.-. ±.... ¸. ¸¸ .¸..+ -+ . . ¸.. .¬.+
, .· ,. ++ -.. , .-. .. .,..-. .¸..+ , .· .,.,.-.
¬.+. ..,.¬.+.. . -. .·.. ....._ -.._
.¸.· + ,.._
.¸.+¸...-.·_. ¸.± . + ..· .-.. .... ¬.-.
..¨-¸ ... ±,. -.·.+ .-.+ +¸.-.·.....- ·.¸..
. .. ..· ..-.· .¸...-. .+....+ .±.+_+_.-.
. . ± -. ¸ .± . ¸ .. . .. ± ¸ . . + ¸ .-. + ¸ .± . . .· .
.. ....-. . - ¬· ¸._ ¸. . ¸.¸ . .._+-... .¸..¸.¸ ._
.¸.+¸. . -+., +.,+ ·_ . .-..... . ±,.- ±. .
· .,· ...¨- . ....,· ..¨.-. ·_ . ..,.¬. . -
          .¡ .¡ .¡ .¡ .¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
·..±,. ±. ±+ ¸.¸ .._ - .._ - . ... ... ._+ .._
.. .¬ ..,.¬+±.-. ....,. . .,¸.. ._+... .¬.+.
.,. .¸.¬. ¸ + ± -.±.. + .+.._ ±. .._
¸... ·.-. ¬....+..
+.·. ...., .¸ ±¸.¸._
....., . ¸...·+
...+ ,. . ¸._ ¸....- + .- .+.. ± _+._ .
¸...+ ...·. .._ _.+..+ . - ±+ .._ ±,
. . ._ .,-+ .,++ .-..- . ._+ .¬,. ¬...¬,.- -.
..-¸.. .. ,.._-.. -· ... .,.- .+.. ,..._ _
..¨_+._ .. . ·. .- ¬±+ + .,.. ... ,. . .. ... . ... .
¬. _
..¸ _._ _..¸
.¸ ±¸-.+ .. ·.± +.
...+ +..¸. ¸....,...
.,¸±¸.¸-. ¬.+.. . ..
.-..¸.¸..¸. ¸. ._ ±..±..._¸.
,.._ ¸. . .¸._+.¸.¡..
_ .._+ ... ·.. .-¸_ . · +.·..·.
,..-+.. ¸... _ ,,.· _+._
¬¸... +-.±,.- ·_ . _.+..+ . ._+....._
¸..._+ .._ .,..- ¬ .-. - ,..- . ,- _ _. . ¸± . .._
, . .· ._ .¸. .,.+-.·...
....,.....¸.. ,+_+ ¸¸..._
.·.+·. .+¸._ .¸.+.-.._
,.._- . . . ¸ - ..+ ¸.- .+. _ . ....-+ . . ..
.,.+._ ¬._+.. .+ .¸._ . ..±...¡.._+.. ± ,. ..+..
.. .¸.+..+ -.++. ..., .+....¸ .... ¸ .¬. ¯ -.
_. ..± ...._
¬,..±¸... . ...._
¸....¸..-+ ,+.+· .·.
.,.... .. .-.¸.+.-_
¸c ¸c ¸c ¸c ¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.. .-.. . . . ±.... ¸. - . ·_ . ....,± ... ...,
+ ... ±¸.. ¸.¸ ,. ±....+·_. . -.+.. .¸......._
_¸..¸.+ ¸._.¸._.. .¸.. ..-.._ ±+ ·.... ¬.¸.._
·_. ¸.¸..·.¸.....-. ..... .-....... ¸....·. ._
-. .¸... . .... . ¸.+.± . ¬.. ¬·_.,.+.
._ . ._ +.·.-.¸.¬.. .+.¸ ..+.¸..-.-.¸. .¸..
· + ._ ¬.¸.¬.¸+ .±.+·..+.. ..+....¸. ..±..
.. .¸..._.. ¸....._ ± ._+.. +¸.-. + ...,.-.
+¸.-.±. ._¬- .... ¸..._+... .¸...._ .+.¸..+.¸.
.-.-. . .+.. ..+.. ..-.- ¸.. ..._ .+.. ..-+ ·_ . ..
,.¬+±.- - . .- ¸,..._ _...,+.. ..+.+..-
- . ._ .-¸,... .+......_+. ¸....._ + ..¸..¸ ¸ ¬.
. -.·_. _. .-¸,......_
....._ _.¸.
± . .,..±._
.+....-¸.. .·. +¸¬-_.
-..¸-. ¬..,...+ . .·..,. ¬. ., ...+_+....
. +¸.-.- .,.+ ...._ ± ¬. ¸.±¸.¸.-¬.+..--.
... +- +- +- +- +- ... .+..·.+ _+..._ .·...._+.. ..._+_
._ +¸ .-. - ± . . ...+ + ...+-· ..¨.-. .¸..
._ -..· .._ +- +- +- +- +- ± ._ .. ++ ++ ++ ++ ++ ¸..._ ++._
... ¯¸ -. . ..... .-.. ._+ .¸..._ +¸.-.¬-..¸ -.
...±..._ ¬¸+¸.¸+...¸.. ++.. ++ ..¨¸.. . ¸..-¸ ,.
._ ...·.¸¸ ¬. ¸¸ -. _. ., ......_
.¸...,+. -- -..,....
¬.,.¸._ · .¸ -+±_
+_+. -++ .. -+.-...-..
.,_. . .... ....·.
++._·_. ..¬. ..,.¬.+.... ¸...¸.·¸.
± ,..._ ...., ¸...., ± ....+..+ ,. . -.·_ ..+...
±.... - . ·_ ..+.. . .- ¸,._+.. . ¬±+ - . ± . .¸. _. ..
± .... ,. · ._ .-¸,... .+..... ,....._
          ¸. ¸. ¸. ¸. ¸.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-..¸...¬. .+...¸._ .¸..,. .. . .¸ .... -. ..+
·+ _ ¸.± .+. -...¨._+.. . ±.... . - .± -. ¸ .¬.. ....._
..... ... ..¨._ .¸..._ ± ¬. +¸ .-. .- ,. .._
....¬+,... . ¬- ..¸+ +¸ .-.·. .¸ + ,. .,.».. . ._,
... ..... .- . ± ....+.... .-.+_ ¬.+.- ¸. ,.._
± ¬. ,. .¬.¸....-±-. . ...,. .¸....+.. ·+_¸.±.
¸..._ ¸.¸..¸._ ¬·.. ..+ .¸....¨._+ ¬.¸.+-+
,.. + ........¨._ ¬.,¸-+ ±....+ ........¨._
. - .. . ._. ¬±+ ¬. . , ..¸_ . _¸..¸... . - .....
.. ¸.. .._
-..¸ .... ..+¸ +.., ... _ +¸.-.- ., .+.+ _+
.._ ± ¬. .,. -. ...,.+ ...¸... ..+...+.....+
.- ¸,.._ ±.....+..¸.. ._...¨._+...+ ......¬.
.¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . ..¨._ .¸.._+.._ ±¬. .¸·_.¸ . .
· . . . . .+ ± ... ,. . . .. . ¬.¬¸+.·.._ +¸ .-. . - ±
- . ..¨·..._
_-.·_. .¸·_ .¸. . ... ...,._ ,. .-.
,._ ¸.¸ ..¸._ ¬·....-. ., ±....-. ,¸.¸._ _
·_. ¸..¸.-. ,. ..
. ¸.. +±¸ ·¸._ .+. . .·¸. ¬.¸.+ .-.. -+ - .
.....±. _ .+-¸ ¬...¬.+.·.+ -..-.. ¸..,.·¸.
.- .. _+_·. ... ..·.¸..._ ¬...·+,.·¸. _.
... -..¸-. +¸.-.- - ·-.¬.+_ -.... . ¬ +.·.
.. ...._ .¬.+..-.+.·.+ .,..¸.. ¬¸.¸¸.¸ ¬·¸ ·¸
±_+.·._
.··.. . .+ .
..+.. .··.
+¸.-. ¸...+_ .±..._ ¸..·_.· .·_.·
,._ ±._+.. .- .± +±.±.¬.. ..._+_._ .·_.
,--,+ ..¸..-- ¬-¸ ¸...±.. ¸... _. ¸.¸..¸.¸ ._
.··.· . ._+ .._ .._+.· .· ·.._· ±.¸-.. ¸.¸
¸.._ ± ¬. +¸.-. .-,.._ ..,. .·,.+ ¸.. ·.
¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+¸.-.-·_. ...¸+ ...- .·.- ·.... +±¸·¸._
.+. .¬...¸..+ .± ..._+ .-,.._
.+..... _ +.·.... ....¬._+...+ ..._+_ ,. +
± .± .+ _. .¸..¸.¸._ _¬.¸ ·..- ¬. +.·..-
± ---. ,...-.
. .,-.+ .. .·.±. .+.
...,-.+ .-.. . ... -
.., ., .+. . ......+, ±. ., . + ± ±..-... -.
. .· . · .. .. .. .·.±. .·.+ ,-. - ...,.-. .-.±. .
¬·+... .,- .-..+ ...... ¸.. ...,-. - .-..± -.+
...¸.¸ ¬..-..¸... ., .+.. ..,... ... . .- ±..,
....-,¸ ¬.... .¸..¸..·._
¸ .+.. ... +.·..- +...-¬. ± --- .+..
+.·.... ., -.·..-. ., .¸_ ¸ -.+ ·· ..-. .. .·
· . .-. ± -..¸... +¸.-. + ±+ ....._ , .-.
±,. +.·..- .+... .± . .- -- ,. ¸. . .¸..±.+ -. .... ..
.- _+,-.
. -¸. .± _+- .+..+.-. ._· .
.... ... ..
.., . ..
.., . ... ..
.. -.. .+.......
.. -.. .. ..
.-.±..
.-. ....
..¸ , ¸.-..-
.. ....
.,¸ .¸..-.. -
., .. ..
±. . ±. .. ... .±.¸ ...-
±. ....
.-.±..
          ¸, ¸, ¸, ¸, ¸,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-. -·...
±. -· .. .
¬._· ± ¸.. .¸_+-.. .¸.+.+ ± +...,.-.
.¸..¸..·._
-. . ...¸¸+ _ +¸.-.- ._ .,. -... ..._+.
._ ± .¸+ +±¸ ·¸._ .¸ ¸.. .._ ·..-. ......+¸, .
. .¸ .-+ ¬. ., .. ¸. . .... . ... - + .- ¸,._ ± ¬. +
± .± . + .¸..._ .¸ .-+ ¬. ., .. ¸.._ .+. -. ±,. ±..
..· .-. .¸ .-- ¬¸ . ..¨-... +¸ .-.- ¬ .._. ...-. .
... ±.-¬.
.¸.-- ¬¸.+ ±.·.-
.+.....+. .±.·. -
· ±--_+.-. .¸.-+¬..+ ±.-.+ ¸ ¬.¸
+.·..- + + .. ¸. . .±.· . - .+.+ . . .-... .. -. .¸..
._ .¬. ¬.-. ... ¸ ..¸... .- .·.. +¸ .-. .¬.+
.. . ._ .-.± - . . + +.·....+ .- ¸_ ±.... · ._ . ..¨
._+...+ ...,. .-....... ± ....+.·.-.. + -+. ·
.+.. .... +-.. ¸±. _. ,· +....._ +¸ .-.- ±
.. ..-..-....++ ..-.·.. ......· ..¨.-. ._+..
· _+.... .....- ± ..... . ._·.-... ..-.
..-.·.¸ ....¸.
¬_+.+.¸.
¬.+.¸ . ...+.¸ . .¸,-.
- --- -- ¬_+.-
...- .,.- .¸,-.
¸.¸..· .-. ..- ..-.... +. ¬·.¬_+ .+...-
¬-+ ¬ . .+... ...+...¸ .¸,-.- ..-..-.. ..+ .-
¬. +.+.. ..+... .±.+---.+. ±,.,¸ - --- ..¨-
-. --.+.-. ·. ++±. . ¬_+¬._ ¬.-.-¸. ...-
.,. - .¸,-. - .¸..¸..._ ..- ..-.. ..+ . . -.- -.
.+ - ±. .. .¸ ... ...... ±.......-¬.. ..... ..+¡.
..._
¸, ¸, ¸, ¸, ¸,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸.-+ ¬..+ .,¸+ ±+. ..,. -.+ .,.+..·
......¬. ¸- .·. ,.+ .,.+ .-. ¸- .·.,.·_.
¸.._ ¬· ¸ _+ ..-. ., ..+...-¬,.-. ¸- .·. ....- .
¬..-¸ ± ...- ._+.. ± ..- ¬-·+ .-¸,. ¸-.·.
+ ·.-¬.+..· -....¸.. ..--_+.-. ¸-.·. ...
.... ± ..·¸.· +¸ _+++ .-.. ·-.· .¸.._+.-.
.,..+.... ±,. -...-. .±..-. ¬..-. ¸-.·.
. . ¸._ .-. .. ¬ ¸ ... ._+ .. + ±..-. .+. ¬..._+ ... -.
...++ .¸...·._ ± . .+....... ¸- .·.. +¸.-.
- .,.+ ......_ ± .. ._ .±.. ._++.. ..,.
, . . _+ ..._ , .. , ....... ._ .-.+.¸._+ +.. .-¸. ,.
._ ¸-.·., .-. -,...¸..-. ,.+·_. ...,....._
±.... . ±.... ...- +.. ¬±+ - . .,.. ._ ¬- . .
¬. ¬± ..¸.._+._ . - .¸. .. ..,.».. .¸..-- _+
._ ± ..+... ¸ . . .. ....+ ·_ . ¬± .· _+.·._ ±..
.. ¸........¬._+...+ .....·.+-. ¸ ..». .,...¸.
.. ¬. ., ...¬._ . ±,._+ . ¸ .-. ·_ . .,.·+, .·._
± ._+.. +¸ .-..- .,._- + ..¸...-.¸.
-. _¸.-. ¸.±¸.¸.-._ ±¸..,.+ ¸._+... ± .
+ ..¨·..._ ¸._+...._ ±.... ¸ ..._ ....¬.¸..¸.
+ ± --.¸.. .._ ....¬...+·_. ± ¸..._ .... .
....¸. . ._... , .._ ¬·_.,.+·.... .+ ,...._+.
¸ ...+ .. . .. .+.-. _+ .- ·_ . ¸...±.. .+.. ..+.. .. . ± .
.¸_+,. ¬.-._¸¸+ . ¸.¸. .._+.._ ¸._+... ± ¸.._ -
. ,. . .-..+ _-. ...¸.· + .¬ - .±.+. ..¨,._
±..._
..·¸
., ..,. .
.¸.. ¬ .-..
-»¸+ . +...
.¸.--¬¸.+
±.·.-
          ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
., .,.
..._++
.¸.¸ .,.++ ....¸ .·¸
¬. . .. ¬±+¬.. ., · . ,. . ..+ .+ . . .. -
.._ ¸.¸..· ± ·.+.. .. ¬·. .,.¸.... ¸.._¬,. .+
.¸.. _+ .¬ - . . ¸ + .+ . +.. . .¸ .-+ ¬. .+ ± .·.- . , .,.
.. ..¸++ .¸.._+ ..,.++ ...+.¸.·¸ ¸.. .._
_. ...--..-- + ..--... ±.... ¬,.+
±.... . ±.... ...... ¬·¸ .. ..._.. ¬ _.... -.
+¸ .-.- .. ..¸.. ¸.. .. ·_. .¬¬- . ._ ¬·¸ ....·...
._ ± ._+.. ±.... ¸ .. .. ....¬ ._ ..¸ .. . ¬_ +¸ .-.
+·_.
.¬. ..... ..· . . .... ± +. _.±.....+
¸. .¸.· +..-_ . ¸¸¸¸,
¸c ¸c ¸c ¸c ¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬ .~ ¬ .~ ¬ .~ ¬ .~ ¬ .~
.. ¬.-. · ± ... .+..·.+ · .·. _+ . .¸..±
.,....·+ , _+._ ..... ...... .- -.·_ . .·± .¸.
± .,± _·_ ..+.. . + + ......... . ¬... .- · ± _
·_..+.. . ...± ... ¬, ...±, . _·_ ..+.. . .,....
_+._ + ¬...¬¸..... .-¸. .._ _¬.±.+ ¬±..- -.
± ... .+..· ....¬ ¬..... . ±¸.. . ¸+¸... _+.¸...
+.¸... ...¸... ¸...¸.. . - .. ¸..._
. .. ¸.. ·.+... _.+.... ..-.-¸..... ± .-
± ._ ...,+ . . ¬· ¸ ,.....,._ .¸.¸. . ¬,. .¸..
.+..-. +¸.-.¸.. ·. . + -..... ._+... ..... .¸¸
·+ .....- -.·_ . ¬·¸ .-¸,. .._ ¬.....- .-...
..- ._.. ,....- ....- -. +¸ .-. .-.¸.¸. .... +¸.
.-.. ..- ....- -. ..·. .-¸..,..-.._ . .. .-¸..
._±,...·_. ¬...¬... .-¸,._.- .¸·¬...+
...._ ·_..- . ., .,.¬¸. +_ .+¸, .».- +_.+¸ ,.
_+... ..,.,.¬¸ . ._+..,.».- ..,.±,..-.- . .._+..
.- ¸. ....._ _.+ ... . ¸ .+ ..·. ¬.¸.¸.¸_ .¸..,.·.
_ ± .- ± ... ...,+ .+ ,.» -. .±.. -. ,..+.±- .
± ¸. -. +_ ¬.-. -. - . +. +. . .. ._ ± ,._ ¸.. .
.-.._ ..-. ... ± , .,+ +.. ± ¸.. ± ¸....- ..
·. ....-.._ _...,+ ¬.+.¬.... ¸·_+... ¸ .+
.¸ ¸·+. ..-...-- . ±_.... +.._+ .±.+ ... .¬
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬±. ¬-¸ .. . ¬.-. ¸.. ·+ , ._ ± ,..._ . .... ·_ .
. ¬¸... +¸ ..¸....,¸...+ _+_¸.¸... -.._+.. .·.
.¸....,¸ ,.¸....._ _...,.... ¬.±.+¬±.....
+ .- ¸,.. ...¸..¬
.±.¸... +_ .+¸..-...-. ¬.±.+¬±.. -+
...¸..._ ¬._+.. .... +.. +_ .+¸,. _+ ... ¸ . ...¸..
_ ¸. . . .. ..,.±,..-.±+ ¬.+_+....._+.. ¸...
._ ¬±.¬.±¬._+.. +.. . -.
-..+ ..¸.... ±.,... .... .. .. ± .._
.¬.+ ¸._ .¬.+ , .. .. , . ±. .·.,.. ..¸ .¸. ¸¸.¸ ..¬
...+. »¸.-± ..-...-..... .,.· + ._ ± ..-...+
+_ .+¸ , . _+ .+ .,....._ ,¸ + ¸ ¸. ¸¸+ . .....¸.. _
± ¬.+ +_. +¸, ._+... ,¸+¸¸.¸¸. .,.+ .¸¸- ._
± ..-. .¬.+. ...+ .- ,.._
+¸+ ±.,. .,......
+¸+ ...·. +¸+..¸
+¸+ .· ¸ +¸ +.
± .- ....-.
.,- .¸..-.,..+
.... .. .. +. .
.. ,. . -. ¸.--
.,....¬.. .±.. ,. +._
....+ .¬.·... ..-.
+,¬. ..-¸. ±.-.,. . ¸..·.. ._
¬._+..._+.. ..· + ._
_- . ± .- + +¸ + . . . +.,¸ . +. ± .- .,.±..
._ ...¸...... .. .-. ..- .-. - . . ,. ., - ..- ± · .
._
-. .¸ ·_ . +_.+¸ ,._+ .._ ,¸ +¸¸. ¸¸_ .-....
.¸.-. . _+... ,..+-..·. .... ,¸ ..-. - ¬-+ ¬.,
. ,. . ,¸ ..- ...-. .... + .,....._ ± ..- ...- . ,¸ + ¸
¸. ¸¸_+ .._ .¸ .¸..¸ - ¸.. . · ... ¸.·. ... . . .+.. .. .. ·. .
¸· ¸· ¸· ¸· ¸·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- . ·.. .¸±¸ -¸.. .· ...¸.·. ......+.... ¬¸.¸¸¸.¸¸
¬, ., .- . . + .· .±+ ± _ ._ +......_+.. . · ... ¸.·. ...
. . .+.... .,- ..-.-._+ .-. -,... .- -¸. ¸.¸.¸. -, ., .
,¸...¸.. .·...¸.·. ..... .+.... .._-¸.. ,¸+¸¸.¸¸- ¸
+ -.. .-¸.. . + .±..._ -. .¸,._+.. ..- ....-
..._ . ¸.¸....¬._+.. .+ . ¸±..,. ±.- + .¬.+.¬- ..
±_... ±...._
¬.,.¬ -,.
+. · .·..
.». +·.
+ ·.... -. . .. ±.- ..
»¸..- .¬.· -·..
..-....- ++...._ .,._+.... .
.¸.¸....+ -.¬. .+... +.·+·.
...,._+.+.. ¸.. ... ±._
¸....._ ... ..
,¸+¸¸.¸¸. .,.+.¸... +_.+¸,._+.._ ..- .
± . _ ± + +. ·+ , _+... . .. ¸.....- ..... ..- ....¬.¸ .
.¸ .- + .- ¸,._ . . . .¸.. ._ ¬¸.¡¬¸ ¬._+.. ¬+.. ..- .
...... ¬·¸ ...¸...._+ .¸..· .¸.. +·.... -....
± .-.. .,....¸...¸.. ..._ · .¸.-.,.-...-. +·..
.¸ ..¸..+±. , ._± ... .+....·_. _...._
± .¸.++.. . .,.±,..-. -,..¬ +..¸¸. ¬.±.+
¬±..- + ¸.±.¬ -. .¸...¬. ..,....._+.._ ...
±.¸ ¬ .... . ¸.¸¸-. .. ±+.-.. ·.._ ± ¬. - . ..¸._
... · ¬...._ -... .. ...¸.. .. .,... .. ,.._+.+ . ..¸..
,¸ ¬.- .. ¬.-... .·.,+ ...... ¬·¬.+ ±+·..
+ .¬.+.¬-.. . + .±...-.. ._
- ..+¸.¡._ .· .,+
¸.± +.... ·. .± ·...+¸
- ...¸¸.. .±¸ .+,¸¸...
· ± .- ¸.__+¸¬.¸.
          ¸¡ ¸¡ ¸¡ ¸¡ ¸¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..·....
¸...·.+... .+ .-_.
-. .¸...¬. ...+ . . . ,..... _+ .+ .....-. .-.
.- + .,+¸. ¬·_ ¬.- ..¨.±.. . ..,. ·. .., ._ .+..+
¬.¸..¸.+ ¸...·._. .·_.
.±, ,¸.. . .. -·. ._
,. -. .· .+..+· .
¸¸..._+¸..
...,-- ._...-..
._++¸.. ·..+... .-
.,.¸. ¸.-. .
.¬.+....-.·. ..,.+ ,._
_+¸._+..¸..·.+ .,....+·+
...,.+ ¸+ .+.
¸_.¸+. ..-.,_
...¸ + .¸+ ±+,+ ...
.....¨,.·_. ..¨·...¨·.
¬...
·_,.·_.¸..+ ..¸..++¸.¡
.¸--+ ,.+.±+
..-..¸.¸- .¸. .¬.¸...
-¸ ....·. ¸.·_ .±.._
..+.-. . ¬...
¬¬..-+ .+....±.+ _.+..
.+ -¬. ±.-+
¬..-. _+_ ....
..,....- ¸._¸ ·- ._
.-...- .¸ _+.._+..-_ .
_+.+...+. . ,_·¸.. ....._ . ...·_. .+
- ¬. ± .- ± ....+..+ ±. ..¨..¸.. .. . , _ , _ ·..·....
±_ · + ,._ ¬. ± ... .+... .·_ . ¬...¬¸+ + .. ..
..._ _..._+.+ ¬_+..¬..¸.. .+...¸. ¸.¸·+.._
,c ,c ,c ,c ,c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.....-. .-..- , .. ...·.
.. - + · . ±..... ,¸ .. . - ._ ,. -- - .
¬¸+ ++.. ..-·. .++.·.+ ,.....·. . .+. . .
¸+ ¸+ .¸....¸... ¸.._ .-....+·..¸. ¸...._
. . ...¸ . ¬+ ., _ ._ .. + .. . - . ..,.. . + ¸.. . ..
... ._ .. .-. ++·_ . -..¸...
¬..±.. ...,,.... ·....+..¬ ¬.·.. ..+..
+ ._ ._+..+ ¸ _ ±. .. .±..,... ·. .+.. . .. + +·_ . -. .¸ .
..
.¬.+ .. ..+- ± ..¬- .. ¸.¸... . + .+ ..... .
- . .-.· .._ ..,.+·... + ,..¸... .¬.+....+ . +
·_. -..¸...
_+¸._+. .,....+ ± ... .+... ¬- .. .,±- . ¬..
,.¸.. .,....+... _+¸._+.+·_. -..¸...
¸_.-. . ¸ . .. -. . ¸ . ± ._ .+..¬- . . ¸_.- ¸ ...
¬. .. .+.. ... ...._ .. .+.. ... ¸. , _ ± + ..¨·....
¸_.. ++·_. -..¸...
...+ ... ...¨ .¬.. .+. .·.±. . ± ... .. ...¨,. . +
+·_. -..¸...
¬- ._+ .¬ .+....±.+.± .±.+. + .¬.·+
... ..,.. . + ¸.. ... .+....±.+ . + +·_ . -. .¸ ... _
. ¬.¸..¸.... .+±_+ .+ ,.....·. .....-.
¬±+ .+...¸ .- . + ¸ .-. .. _ . ¸ ±... ...
¬._+... -++.. ..- + ¸._.+. _+.+¸.·. ¸¸¸¸,
          ,. ,. ,. ,. ,.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. ...- ._. . ...- ._. . ...- ._. . ...- ._. . ...- ._.
¸±.... ......+¸. . _+...
.-.±...+ ,_.- _ .,..._|
...+.. ..- ,+ ¸...¸.. .... ¸ ..... ., ......
..¸.- . . ¬... .±- . +....¸_+,._ -..¸·_ . _.¸,.
-. .¸·_ . _.¸,. ¸.. .¸.¸.. . ...- . . .. ..¸_+¸. -. _.¸
- . .- ¬ ... ._ ¬·. . ¸.¸·....¬. ...........+
+ ±._+ ¸_+._ -....++ ± .+ · . .. ._ -. ...+ +
... .... .+ · . .. ._ -. ...+ + ¬..¨¬+ + .- . ._
. - ¬.... .- ¬ +...... +....+ -. ¸ .¸..._ +.·.
... .. ..¸._. ._ . - ¬..._ ¬· .. ¸.¸ ·....¬. +.·.
...¬- + +....,. .+...¸...,. ¸...±.. .,. -.. . + .¸- .
....·,._ ..¸¬. -.+ .¸ -....._¸_.
....¸., ._.¸ -..¸· ''
..¸.¸ ....''
.... .., ¸+¸.¸ -..¸·''
._.¸ ..¸± .-. ¸+¸.¸ -¸...¸.. ....''
.,., -¸..±.-. .... -.·..·''
-¸ .. .¸± .-. .... ¬· . .. ..- . ...- ¸ ¬.. .
+...-...''
.¬. --. .¸+¸.¸ .... ¬·. ¬..-. ..·.
+ ...,. · +_+.·..''
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
· + .. ....''
...·_ . ·+...¸.''
.... .·_. ·+.,..''
¬..·. ·+,.. .¸+ +,. ......±_+.¸.''
.¸.+-..¸¸ ¸+ ¬,¬-+·... ....¸ ..... .,
- . .¸...... ...¸.. ...+¸.. .-¸.. ±.¸.. ¸.. _+.·¸.
. - ....+·_ . .... . ...+ . . - + .¸ . _+ .. . ±_ ¸. ..·¸.
.¬ _+....¬. ....¸- .....-..._ ¸...·_.+.·...
+.¸.. +. . , .± . ., ¸, ..._+.·._ +.¸..+. .,.+..
±.... ¸.. -+ +. . .-.. .¸.- . , .¸.. + .- .. .¸ . .
+...._+,._ ± .-..¸ ... .-. +... .+. ..._+¸.¸,. ,..
± +·. .. ... .-.+..._ .-.·. .+.·.¬- .. .-..+
-+ _ -+ _ .+.+ - .+.+ .+ .. ..,._ .-.. ± . .
.,.+ ¸ . . .¸.+ -. .+ . ±. . · + · . ..
......+¸..·. +.... .. ·. ¸.._+ . + ¸.._+,.·._
.... . ..·. .-·..''
...... -¸.-¸ ._+ .. . ...._+....¸. ''
..·. .·. ... ¸.. ,-..-+ +¸..-±..,¸''
_. ...+. .¸.+. ·._+,. ._+... .. .... ..+¸, .
+ ¸.- .+. _ .. ·. +. ... +- ... _+ .....¬.+ . .,.+ _+.·
._ ... .-. +.. ± + ...¬. .... . .. .¸ .._ · . ¬ - + .
. ·. _ . ......¨. .¸..±....._+.·._ . - ....·_ .
. - ...... ........+..- + .¸,.-+ ...±_.±...
¸...¸.+ +.·....+ ¬. .¸..· + ,.·._ +.·....._ - .
,.+.·.¬¸., .+.+.±.. .+.+- ....¬_+.. .,¬.+.·.
...-. .,.. .±..¸_+.·¸.
....., ..._ .. ..¸ .-.·.. .,+·_. _+_
· + -. ¬±+ ..- + ¬+ ¸¸..,-.''
....¸ + .¸..._
.¬. - .,¸ ..+ . . ¸ ± - . . ¸ ± - . . ¸ ± - . . ¸ ± - . . ¸ ± - .+.+_+... .
+. .¸-.+ . . ¸ - . . . ¸ - . . . ¸ - . . . ¸ - . . . ¸ - . ''
....+ ± ._
          ,, ,, ,, ,, ,,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.. ¸± - ¸ . .¸-. + -. · . ¸. . . ,.· .... .. .
.-. ..--.- .''
.,+ ...._
.¬. -·.. .¬. ....+ ..·..· ..¸... -.
......+. ·. ·. .....¸.... .. ..¸...... .-. ..¸
.¸ _+.+ .-¸-..-·.. ¬._.-. ... · ·¬....-
, .¸,. ..¸- ..+. ¬. ...-.,- ....¸,. ..¸±- ..
.- ±...¸.''
....+ .¸.._
.... ¬ . .. .......- . . ¸ .-+ ¬¸ .·.. ._ . .¸
.- +.-. _ ¸· -.¸..· · .''
..... + ...._
.¬. ._·+. ·.·.,¸ . .¸. ¬....-. _¸-.
.. .+ · + ¸.¸- · + - ¬.+,. ¸ ·.-. .¸.+ -. . ....
....-...±.._+_ ¬_¸+ .-¸,·. ..''
....+ .¸..._
± .¬_ .... ¸ ._ .. ·..·... .¸_ .¬. · + ._..
....., ..._ .±.. _+...·. ¬.¸....¸
¬.+..+.·.-..+.. -...¨.· . ''
¸...·._
....·_ . ¬._ ..- . · .·. .. ·..-. -. .¸ .
. _+. ¸- .-. _+. .. _+. .. _+. .. _+. .. _+. .. . ..¨_+.. + . _+. ... . ¬. ¸ ....
, -. ·+ .......· ±_+.. ¬._ ·++.·..- +¸ .,.
¸.¸ ..+ ·.-..+. ¸.¸..+ -. ± · .¸ .·_. ... _+¸ .¸.''
....+ .¸..._
..¸..-. .... +¸.-. .¸..-- .-. ''
....¸ + .¸.._
± . .¸...¸. + - . .. .+.+ .,¬ . +.·.-. . ± . .¸_
.,+ .¬.·+ ¸.¸._..
....., .,±. . .+.+ .+.- ._+ ...¨.¸-. . . . _+ .
· .''
¸...·._
,, ,, ,, ,, ,,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.. ·. . .. ·. . .. ·. . .. ·. . .. ·. . ± -. . .. ± .¸ - · ..± . ..± . ..± . ..± . ..± . · ·_ . ..¨_+
.- .¸ . + ¸ - · ...¸ . + ...¸ . + ...¸ . + ...¸ . + ...¸ . + · ·_ . ..¨_+.- ...¸ . + ¬.¸ .
.¸ . , -. ¸ ..-. .¸ .+.-. ¬· ¸ ± .-. . + .... + ¸ ....
.- ¬·¸._+.+-... ''
.....¸.._ .+...±... .,+ ...¸..._ ..
.... .±._+.+ ..·+ .-· + ·..¸-. _+_
.... ._· ¸ ..,± .. .,¸·.....·..¸-. ±.., ¸ ±.
.¬.++ ¬.. -¸.·¸..-+ -..-· ....''
¸...·._
¬._ ¬.. .- . ¬± . .. .- .. ¬±....-¬±
.. ¬±.¸....-,-. -..+...+.. -....+...++
¬.. .- + . ..± · + ,. ¬± . .. ± + ¬± . ¸....- ± + ·.¸. .
± - .,¸ ¬..... ....-.. ..-.± ,.. ...-.. .-.
.·.. -.. ¬. ¸.. ,- ...¸ . + ¬¸.¡+.-. .± ..- .
¸...¸ .+.. ±.-. .. ·. .....- + . + .. ·. ... ·
..¨_ +-. . ± ,. . . .·.. .· . -.. - ¬ ._
¬± . ¸...+.·..- . . ¸ . ¸ . ... ..+.·..- , ., ..+ . ¸
.¸....-. ¬..-¸¬.._+. - .¸- ·.¸.. ¸.. ...-''
....+ ±+.¸..¸.._
.... .. ......¨..·_. ...¸. +_+.-..+..
-. .¸-. · . .. - · -. .¸-.¸ - -. ._ · ±..,. ¬,_
.........·.. ....''
....¸ + ...._
--. ·.·. -. .± .... ..¸. . .... . .¬. -
+.·... ...¨.. +¸. ...''
....+ .¸.._. .¸...... ....¸._ ...¸ . +_+.
+ ._
¸.¬.+ -..·- .¬.+ ±. .·-''
± ·+ .+.+.,¬ .± . · -· +,. ...¸.+_+ .
._ ±.+ -..¸ ..·+¸.¸.·.-. ._
±¬.- . ..... .,.. _ ., · +.+.+.¸... .... .
+ .¬.¸.¸._..
          ,¸ ,¸ ,¸ ,¸ ,¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
....., ..._ . . + ± . . .¸ .. . +.·.-. . . . ..
.¸.+.·.¸ -·+-.''
.¬. .¸..,. .¸ ._+ ¸+ ... ., ._ .... . ± . .¸... ..
.·._
· .·.- .¸ .. . . - -. ¬.+.. +.·.-. .¸ .
. ...·_ . ¬± . ¸....- ,-..¸. .-±.. .. _+_
_+_''
± +. ....+ .¸... +.·.+ --.....+.·...
- ¸.._ -· +·... . ..-...._ .- ..._ .,.¸.+.·.
... .¸.±+·.._+ .-¸,._
¬ ._ .,.¸ ..- ± . . ¬± . ¸....- .-... · + .-.
.-..¸.¸. ..- . .... ..+.·. ..¸+.·.... ¬._ .¸.
. . +.·.±+ ¬.--. .. . ... ,. ¸....- ±+ ·.¸.. ..-..
. . .- .- +·_ . . - . ..¸. . .. .-.. .¸.+ ¸. . . - ¬.+.. +.·.
+ ..... · + -... _+_ .-. .¸ ... +.·.+ ¬. .-¸ .. .,.
.+...-. .... .¸ ... +.·.. ¬¸....- .+.·..-
+ ¸........ ....±..¸.. ....... ·+¸+. ¬._¬.+..
+ .. ·. . .. ·. _+. .. ·. . .. ·. _+. .. ·. . .. ·. _+. .. ·. . .. ·. _+. .. ·. . .. ·. _+. · ..¨-.''
....+ ,..¸.._
± ¬. +-. .-¬¸..-. ·. ._+.-.·.._ .¸..¸
+ _ .+-. . , +-+·..¸.. .--..- .¸ _+ ..+_+
.¸.._+ .,.. _+._ . ...·_. ....¸¬· ._+.. · ... ...
_ ., +¸..·._ ± ._+.. ....¸ ._ ._ .,_. ,.-. .,
.._ ..¸...¬. ..+.·....+ .-¸_ -...+ .+.+.+.
.... .. -.· .''
....·._ .. ¸...+.·... -..++ ¸.¡_ -..+
+ _¸._ ¬·.-. ¬. ¸.... , ._ _+... . ..¨.¸._
¬ ·_ . .- .+.·.-. .¸ .. .¬.+ -+ + · ¸ _+_
,. .¸..... .+.·..- · . .¸-.+ .- ¸,· . .. ¬ ._ ¬.+..
. ¸...¸.... . .. . .. . + ± ¸ - - ¬- + +. .·.. +. .·.. +. .·.. +. .·.. +. .·.. · ..¨_+-.
. .+..¸ .-. . + ± ¸..... . ± . . .¸- ¬-+ . +. . +. . +. . +. . +. · ·_ .
..¨_+-. .· .-. . .+ ±.. .+.¸ _+.... .± .¸ .
,c ,c ,c ,c ,c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-._+-. .¸.+¸.. . .¸.¸. . .¸.¸. . .¸.¸. . .¸.¸. . .¸.¸. ..¨- ¬.+.. -..¸ .·_. , ...
-. -+. .-. . .¸.¸. ± -. .. ·. ¸.¡ .. ·. ¸.¡ .. ·. ¸.¡ .. ·. ¸.¡ .. ·. ¸.¡ ..¨- ¬.+.. ..·
+¸ . - ¬. . + . , . .¸ - ¸ .+.-. ± ..- ¸ . ¸.¡¸ - -. ..-
¬.+.-. ± ..- +¸....¸. . .¸.¸. .-...+.·.¸ - -.
. .¸.¸ . + ¬.+.. ..- ¸,. .· . - . · . .. - - ¬.
+ ¸ .. + . ..-.+ . ..-. ., .+.+ ,. . .- ±..¸ . .
_+__++. .-¸.. .- ¸, · . ..''
....+ .¸..._
± . .¸...¸.+-. .¸..¸ -+·.... .+±-.
· ._ .·.... ¬,.-.. .¸.+ . +.·....· +_+,. .,+
...¬. ¬¸.¸...¸.¸ . ._ ·+..._+._ ¬¸.+.. . ±
. - ._ ... ..._ .... ¸ + ·+ ¸ .+. ± - · + ._ ¬¸ .
.·.¬
. ... ¬· ¸ ..¸. ... ± ¬¸ .._ .· . ., + -
.+.+-.... ........ .±...¸._ ...¨. ¸.¸.· +_
.¸.+ ±. -+ ·.... .+ .,.. ± .. .+ .. .±.¸..¸.¸ ._
± ¬. ..... + , -.¸ .. ..+. .¸..+¸._
.... ..._ .. ¬¸.-. .+.. -.¬¸. ..¨.·''
...._
¬¸ .,. . ¬¸ .,. . ¬¸ .,. . ¬¸ .,. . ¬¸ .,. . ..¨-. ... .± .. - .¸...¸-. -.¸ ¸
¬.+.... ¬¸ ++. .++ ¬...¨.. .---. .¸.+-..
.-±.. _+_ _+ .¸.+¸.. ·+._+.-.. ·+... -.. ,-
¬¸ ..-.. .¸ ¬¸ ..-.. .¸ ¬¸ ..-.. .¸ ¬¸ ..-.. .¸ ¬¸ ..-.. .¸ ±-.,. ..+¸-- .+.+ ¬¸ . .+.+ ¬¸ . .+.+ ¬¸ . .+.+ ¬¸ . .+.+ ¬¸ . ±-.,.
, ...-. .¸.+.-. .-¸,·. ..''
....+ .¸...·._
....., ...¨.. .¸...+.·..- .·.+.,.±..-.
. .·-.. ·++ ... ¬¸...- .. .·.+±.±..- .¸.+.
+.·.¸ ..--.. _+_.¸ .''
.,+ .¬..¸..._
.¬. ·.. ... ¬ ¬¸.+.·.-. .+.. ...-
·. .._+...+.·.. .¸.,..¸. . · + . ..,. ¬¸.+ ,.·_ . .- ¸
,.. . . - ,. . .. . ..- - ..+.·.+ ,. ·_ . .-¸,.. ''
          ,¸ ,¸ ,¸ ,¸ ,¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
....+ .¸..._ ±._+.. .,._ · + ...,. .¬
_+....¬. ·.- .·. -.. . .,¸.¸... ., ¸.¡+.·.+ ·..
¬± .- . .- ¸,_ .+.+ . _+_ · + ,. ¬¸ ..¸..±.+ +.·....
.,. ±. ......_+ .- ¸,.·._
.... .,+.·.+ .¸..±.+..+.¸-. ¬¸..¸.
.±.++.·..-· . ±¸ .· + -.''
¸.... ¸.... ., .¸..±.+..+.¸-. . --.
.. . ¬¸ .+.·.+ ., ¬±¸ .... ± . . .. .¸-. ¬ ._ ¬¸ .
+.·..¸.. ¬._ · . ....¬. ± .. .... ¸. . .¸_+-. ¬
._+.. . + ..+..¸ .. +. . .. +. . .. +. . .. +. . .. +. . · ..¨_+-. ±.... .+..¸
.-. .¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . .¸ ·_ .¸ . . ..¨-.+ . .¸ .+ .+.·.¸ -- .¸.,.·. .
._+...+.·.. .·..._+.. .+.·... ¸.¸· -·+. ...
,.''
.¸..._
.,+.·.+ ·-. .... .· -..- .''
.,+.·..- ¸._ · . .. .,. .·.+ .+.+ .. .
+ .-. ·-·+. .. -.,.+.·.¬·¸ . . .... ...+
+.·.-.. , -. ¬._. . .,. .- ,. . .- ¬..._+., -. ''
....+ .¸..._
.,¸ ,. -. ·+..· .... ¬. ._.. . -·..''
....¸.. .....- + ......_
+ .-... +. ..._ .,¸.¡+.·.+ _+_.·..
¬. -. . ± , -. , . .+.. , . .+.. , . .+.. , . .+.. , . .+.. ± -.+ ·+ . . · ¬. . . . ¬ . .¸-
¬.+.... .. .,..+ ¬. . ,.. . .,+ -.. ±, ·
.+. .+. .+. .+. .+. · ..¨_+.. ,.+ .-. ¸ . , · . . . . . · ..¨_+.. +
.....+.·.+...¸.. ., - ,.- .+.+_+,.¬..''
±+. ....._ +.·....+ ..¨. ..._
.... ¸ - .... . .. .¸ .._ .... ...+ . . ..¨- . ¸.¡¸.¡
....¸... .,. ,.....+ .¸..+. ·..+. .+.+_+._ .
.+.+._¬.+.... + . .+.+._ ¬.+.. + .¸ _ ¸.¸._
_+__+._ . .¸,.. + .·+ _ _+_ ._ +. .¸,..
. · + _ _+_ ._ . - · . ¬ - ...._ .¬¬_+.- . ., . , . .
,· ,· ,· ,· ,·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..... -.-.- -.+.+ ¸._.¸.-.._ ± . ...¬. +
- . .... · +·._
+ +.·.- .¸·_. ¸.. · ¸. ±... .±._+...-.
·..''
...._
.±....- . .... ., +.·..- . . · -.. _+_ .¸ .''
...·+.. ....¸ ... ±.·+.. ±..¸......
.,+ .¸..._
-.,¸ · · +-. ¬._ ¬. + . .. . .. . .. . .. . .. · ..¨-.
,.-. .¸...''
....+ .¸..·... ....¸.. .....-._ .. -
.+.+±..... ¬. ...+ .... ..¨. .¸._ ¸..·.-. ._
.... ..._ · . ·. .¸.¸ ,_, _ ., + -...¨
.·''
., ¬ .· . ., ¬ .· . ., ¬ .· . ., ¬ .· . ., ¬ .· . ..¨-. ·.·. .±..+ .. -. -,.¸.
¸..,. ¬ ._ .,+ ¸...¸.. ±_ ,-.-''
.. .+. ....''
¬ ._+. . ._+. . ._+. . ._+. . ._+. . .. . ·_. .±..+.. -. -++
± ..- ¸ ., , -. . - ·.. . + ., .». , . . ., .». , . . ., .». , . . ., .». , . . ., .». , . . ..¨-.
...._ ¬...- . ._+.. .. - ,. . + .. .· . .,.-
...- + ., .. . ., .. . ., .. . ., .. . ., .. . ..+ .+.·..- + . . - _+ .,.
.,..._+ ..- ¸.. ... ±. -. .. . - + ¸....+. ¸. .
¸...±.._+_... ..·. ·. ..+ _+..,· ... ''
....+ .¸.._ ..... ......+ ._ .,...+ ¸..
- . +. _+_+.
--. .... _+..,-. · ...· . -.¸..¸ .¸''
.¸.._+._
± .¬-. ....._ .,.+·._
+ ...- ...- .¬¸.._+¸.. ±.. ....¸.. .,¸._
.-. .,+.,¸...''
..¨.¸.. ..·. +-..._+.... .¬.+. ...¬.
...¬.-. . ....._+.·.-.._ ¸¸¸¸,
          ,¡ ,¡ ,¡ ,¡ ,¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
~~ -~ ~~ -~ ~~ -~ ~~ -~ ~~ -~
¸.¸...+.. .,.....¸..±.-. .,..-.¬.¸ .-.-.
¬. ... ._ .-..+ .,.._.,... ..-. ._ .·.+ · . .·.+ · . .·.+ · . .·.+ · . .·.+ · .
.,.._+ ...+ · . ...+ · . ...+ · . ...+ · . ...+ · . .-,._ .-_+._ . - . . - . . - . . - . . - .
.- ,. .¸ ·. .- ,. .¸ ·. .- ,. .¸ ·. .- ,. .¸ ·. .- ,. .¸ ·. .,.._+ .. .,. -_. .. .,. -_. .. .,. -_. .. .,. -_. .. .,. -_. .- ,._
.- _+ ._ .¸.- , _ .¸.- , _ .¸.- , _ .¸.- , _ .¸.- , _ .,.._+ ¸. - ., ¸. - ., ¸. - ., ¸. - ., ¸. - ., .- ,._
.-_+._
_- . .,..-. ¬. ¸ ± ,._ ¬. ¸ ± ... .+..+ . .. ±.
¸.... ,._ . ..- .+.+...,.±.+ ¬.¸..¨,._·..
... ·..- ..- .¸¸·+. .,.± .+ ¬.¸..¨,._·.. ..
. ·. .- ..- .,.± .+ .. ¸, .+.+ ..- . .- . ... .. ..-
... . +¸.¸...... ...·..- .+...+.,. ..-¸.¸. .,.
± .+.. ¬.¸..¨,._·.. . -_ ..- ¸¸, .¸.+ ........
±,.- -.±.. -. ±. + ._ .+ ... .,.± . -.±.. -.±.
¸.. _.+ ... .,.± . .._ - + .. ¬. ¸ ..¨,._ ·.. _¬. ¸
¸..¸.+ ·.·. .. .¸.,.._ ,. .._.- .. ....·_.
._., ¬±+±+-+ ¬.¸ .±· +¸._+... .,.± .+..
... ,.·._
± +. .- +.. ¸, , ._+. .. ¸+ ...·. ¸.¸.. ... .¬
.-..¸.- ¬. . ¸¸, -..+..¬... ±..±,..-. ¸.¸.....
...,- .+..¸+.. ¸¸, - .... .- +.¸ ..._. ¸.¸..
... - . ... ..- _ ¸ ... ¸¸, .¬ .-..¸.- ¬. .+ . ..+ ..
±..... . ..+. .¬ +.·+¬..-. .._- ¸...·._
.. ¬.- . . - +.. ¬.¸_ ..- ±.._+¸. .¸..._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-..¸ .-.-.¬.±,._ ._.¬.+ ± ..¸_.
¸.¸ ...+..+ ..¬·+ ¬. ¬.¸ ..¸ .±+_ .¸..±.¸_+._
,. . -¸. ., ¬. ..·. .... ¬,. ...- . ¬. ± + . . . .,..- ¸..
.....-. ¬.±+ .- .-_+ ._.¬.+ . ¬¸.. . ,.
._ ¸_. _¬. ¸..¸.. . ¬±+ . ¬. ¸ ¸..¸.±+ .+ . ._
±..._ .,.± .._ .+.+ ±+¬+ ,. ..±+¬+ ,. .+ ¡
±+¬+ ,. -. ±..._¸.._ ..,..-.+ .· ¸±¸ . ....
._+.. ., ¸.·. .¸... .· ,._ ± ... ·_ . ¬.¸... .¬· ¸.¸ ·_ .
.¸.¸· ...·_. ....· .+.+ .. .... .+ ¡..... ±.,..,
.¸..... +.·.- · .·_ . . ·.,....,. . .,.± .- + ¸.¸ ·_
. ... .· ·.. . ..._ .¸..± .. .+.. _. . -. ¬.¸.,±.
...-,.. .¸.....¬. ._ .¸......¬_.. ...+.¸. ..
,_.., .¸...¬.._ .¸ ....¬_.. ...+ .¸. .¸..,. ..
. ·.¸..± .¬. + ¸.¸ ·_ . ... .· ·.· .,.-. ¸. ± ..+...
.¸..± ..+...._ -. .¬¸. .·. -. .¬ ., ¸.·..¸... .· ·+
,.·._ .¸·-.¸. ±.¬_ .¸..· +... ¬. -..._ ±
. .. ·. _-. .¬_ .¸..·+... ¬... ±.-±. . -.
.... . . .¸ ..·.-. ._ +. . - ._ · _+ .. -- ± . .+....
. _+._ ·_+..-- .¸..... .+... + ±. - ±.. ¬.. . .
· + ,._ .¸... ,¸ +.. ..¸.._ ± ._+.. _¬.¸..¸.
. . ¬. ¸ ¸..¸.±+ . .+ ._ ± ,¸.. .¸.. .._ . ... ·_ .
.+ .. .+ +.·_ ..¬...± ..,._ .+..¬...± . .¸..... ,¸ + ¸
.. .·.¸. ¸¸- -_, ,. .,..-¸.. . .....- ¬ ¬. + ¬_+. .¬..
¸.. .¸.¸_+..
.,..-. ¬. ¸ .- .-. ¬. .,..-. ¬. ¸ .- .-. ¬. .,..-. ¬. ¸ .- .-. ¬. .,..-. ¬. ¸ .- .-. ¬. .,..-. ¬. ¸ .- .-. ¬. ± ... .....- ¬ ._ .
¬¸.. ¬¸...._.-. .·_. +..-¬ .+.. .+-. .. ¸....¨
·+ , .·._ _._ .. . .,.·_.¬. .-·_.¬. .,.·_.¬. .-·_.¬. .,.·_.¬. .-·_.¬. .,.·_.¬. .-·_.¬. .,.·_.¬. .-·_.¬. ..¨± +
... ._ .¸.. ._ -. ¸_ .¬..¸.. ± ,... ., ..,.± .- + .· +
¸.- .¸... ¬- . . · + .,....¬.· ..¨·+ , .·._ _¬.·
.. ._._¬.+ .-...¨..+._ ¬-¬+ ..¸... ....
·_ . - ..-. ..- ..¨ ,..,+¸ ± - . ¬.-. .- ¸,¸. ,+¸ .¸.+
- .+.. -,....... ¸¸ .- .. ».-.-._+.... .-.±. .·..¸ .
          ,. ,. ,. ,. ,.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-.·. .... +-... ...- . ¬.-. ...... .- ¸,¸. .. +.·
- .+.. ..¸. »..... .-¸... · -.-. . --..... .+....
.+.. ....-¬ .....+....-. ¬.¬¸... ¬...¬... .-¸.¸,
.·¸.
_ .,.·_ .¬. .- ·_ .¬. .,.·_ .¬. .- ·_ .¬. .,.·_ .¬. .- ·_ .¬. .,.·_ .¬. .- ·_ .¬. .,.·_ .¬. .- ·_ .¬. ± ... ..- .
._...¨ .¸¸.¸.....·_. ¬..-¬..¸.. ._._.+..·.+
._ ._ ¬+,... .,... ._ ± ... ._.+ ...- ,.....
· .+... + .·_ . .-·
_ - .._ .± - . ¬+¸ ... ·+ , ... - - - - - ._ .+..
· .+ .±.._ .¬, ¬. ¸ . .,.+ .¬.. ._ . .,.,.¬ ¸_ . -.
¸_.¬..¸.. +.. - - - - - ¬ »..¸...¸ ... +.. ¬-.¸_. ..+.·
¸.¸....-. - - - - - ¬.¸..¸.,,. ._._ - - - - - + _-. .± ....· .
.¸_.± ... ¸ .. _ .-¸.....¸. ± ¸ ±... ..- ¸·. .¬.+.
... , - - - - - + .±....·.._
+..... .+....-.. _. .-. ±.
+.· ,. -,.._+ .+ ¸.., .. .¸.,.. ¬· ¸ .. ...
._+ ¸...·. .·¸ ±... . .¸·._ ...¸
¬ .. ±. ¸+ . . ...+ ·_ . ¸.... ·+ .. _ ...¸
._ , .- -,..
- - - - - .,.± .+ .- . .- +. . +. .- - . , ._+_ ...¬.
.¬ .-..¸. . ...,- .+..¸ - . .¸. .. .- .¸. .. .- .¸. .. .- .¸. .. .- .¸. .. .- ... - .¸ ..¸ ¸
¬. ·. .+..+ ±-.±.. ...¸.±...++ .-¸,._ .+.
.¸ ±,. .,.....+ + .¬.+- . ¬¸._ ¬. ...¸.·._
¸-...., .¸.+.. ¬¸..¬,.+.. ¸_ .¬ ._ ¸». ¡
¸... ¸ _...- ¸. ¸..._..., ¸.¸. ...- ...,¸. +
.,¸¸._,., .._¸.. ¸.¸....- _...-, _ -.¸.
±,...¬. .¸¸-. ....._ .±.
.+..¸ ±,.._ - - - - - ¬ .. ± .+ ...¸....·_ . ¬¸+
+ ....¸.... ,- -,+_+_ ... ¸ .._¬ .+.. ,.- -.
.._ - .. - .¸..+.. .¸. .. .- .¸. .. .- .¸. .. .- .¸. .. .- .¸. .. .- - . .... - -._
¬.,.-. ..·. ±.-¸..._.- ¬¸+- .·_ . ±.- ¸..
._ ±. . ._ . ... ·_ . _¬.+ + .¸ .....·.· . ..
,¸ ,¸ ,¸ ,¸ ,¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.+...·.·¸...._ .¸.+ ± .-. _ - ..· .._ ¬¸+ .-
_+ . ±..-. ._
. ¸.. .+ - . . ¬¸+ ..-. - _ ... ., .... . ¬.- .
¬..¨.+.. ..., ., . ...·. , . .¬ ._., ... ¬±. ±.
. .. .¬ .. - . .. ._., - ¬ . - .... .± + .... ¸, ¬
.±.. .¬ .....·.. .,.....-. .... .,..¸.-¸ ..
.+.. ¸¸ -. .._¸.¸ ¸..¸+ .... ...... .¸..¬ ±. . ¸
... ....+.. _. -- -- -- -- -- .-¸,._ _.+- .¬.+ -.
,. .._¸ .¸ ..¸ ,. .._¸ .¸ ..¸ ,. .._¸ .¸ ..¸ ,. .._¸ .¸ ..¸ ,. .._¸ .¸ ..¸ ¬.. ... ._. ...+ ±+±_±..._
-. .¸ ·_ . .. ....+ . . ,¸ - . .+..¬.¸... +.. _. -- -- -- -- --
-.., . ¬ .. ¸- ,..± - . .. + ¬..± - . .. . .._ ..¸ -,... .
¸.¸ ._ .¸.· .-- .-- .-- .-- .-- .- ¸,._ _ - .+ .+...+ - . -- -- -- -- --
- ..+ .-- .-- .-- .-- .-- _.. ..·._ _.+...¸.- .¸,.-. - - - - -
.. .- .- .- .- .- + ¬...±._.-_+_ . ¬¸+ ±.-±..¸..._+
.- ¸,..._
± ._+..·_. ..+...±,..-. -,..._ ._. ._
.-. ¸... + ¸.¸..-. .,.-. .±.- ...+. . ¸.¸ _ ¬.
+ , ¸..¸. .-- .¸..¸.- ...- . ¸..·_,.¬.. .,.. .
.+.... ..-...+..- + .+- ...¸.· +¸...¸..,.._ _
-- -- -- -- -- ... .+...¸.+ .-- ¸._ -- , .-- ¸._ -- , .-- ¸._ -- , .-- ¸._ -- , .-- ¸._ -- , ..¸.¸+.·..
.. .+- _ ..._ .-... ¬--+.· ¬¸.-+.·-
.. ·_ . .+- _ . .._+._ .¬.+-. ±-.±.. + .+..¸.

.. ...¸.. · . ±..... . ¬ .., . ._ · ¬, . + . .+..
.¸...- ... .+·.· .+..+ .. ,_..,+ .. , . . ¬ ..
, . ¬·..- .+..- - - - ± .-- .-- .-- .-- .-- .¸..- ·+ .- .¸._+ .
.- . ·.·- .. ,. ..·+.. .¸ -,.¬. ¬±.±. -
- -..¸ .-_ ...+¸ . ¸,, -. ..± .._ _- . .. ¸.¸+.·
. .¸...·._
- ..¸._ ±.¸¸.+ ¸.+-. .. . ¬...±..- .¸ ....¸.
- ... .+.·.· .+..+ ..,_..,.. . ......... ,.
¸.._+ _ ¸._. ¸._. -.,+ ¸.+...¸ .¸ . ¸. -- -- -- -- -- .+._+..
          ,, ,, ,, ,, ,,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
·- ... + ..¸ ..¸ ¸ ¸¸,¯, - . .. ± . ._ _- . ¬- - +.·
. .¸...·._
¬,...._+ .¬ ....-. ..».+ +.. -¬ -,...
± . .¸....-. . ._ - -. ±. .+.. _+..,._+.. .+ .. ,_..,
.. -,-·+ ._+. ¸¸¸, -. ..». ._..- . .+. ...
.-. + .. .... .. .... - , . ,. .. . .±.+. ..._ -- ._ -- ._ -- ._ -- ._ -- _+.._+
·-_ ¸.- ¸.-. _+_ ..· + ._ -_-_ .. ± ¸. .. -_
..±. ._ _- . ¬¸.-+.·. . ¸.. .·._
¬±+. ....... ¬.±.+ ¬±..- + .··.....
_+_ ...¬. -- -- -- -- -- . . - - - - - ¬¸+ ±.- ¸..._+.... . ±. ,..·.
._ . ... ·_ . -- -- -- -- -- ... ¬.,. . ¸ ¬.,. . ¸ ¬.,. . ¸ ¬.,. . ¸ ¬.,. . ¸ . - - - - - ... ¬.¸... ¬.¸... ¬.¸... ¬.¸... ¬.¸...
. .,¸.·.·...·.. ... ¸..¸.+ .¸.±. ,¸ . .-.¸
· ..¸. +¸ ,.¸.....-_. ¸¸¸,
,, ,, ,, ,, ,,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¬., .¬., .¬., .¬., .¬.,
.±...¸ ...++·_. .¸..· .¬..-..· ....
·¸ ¸.,¸.¸¸.-._+.+·_. ±.... ¸.¡-. .,¸ ....-¸..
. - _ ¬.+ ., ¡.. ± ¬. + _ +¸ .-. ¬.¬.. ._ . .¬ ¬.¬.
+.. ¬.¬.. .- ¬.¬..¸..+ .+.. ¸.. . ... .. .¸.+ ¸...
+ . ·+ + + ¸.. . ·_ .... .¸.¸.. . + . .. ¸¸.. .¸.. . .... ¬. -
...+ .., .. .. . ...,¬ .- . . ¬ . ... ·_ . ....._
.- .,._+ ._+.+.¸.. ..+ . +.. . .¬._+...._+.. ±-
±-.¸._
-.,+ .¸, ...¬.+.. . - ... .±....+ .._ . .
._ .+..,. ., ¸ ,+.¸ , ...¬. .....¸.-+..
¬.¬. - ¸.¸,.-. ._ . ... ·_ . ¬... .¬.. .- ¬.. ..¸..
¸.,... ¸ ,+.¸..+ ....¸_ ..¸...-. ¸. ·+.-+ -. ¸.. .
· . +...¬ ·_.... . .-+¸.. . ¬·¸+ + ¬ ¬...¸ _ .,
.,...+ ·... ¸.._ .-+... . -+.. . -+ ¸.. ....
.-+¸... ++¬ .-+·+..... .-+.. .-+... + +
¬ ± ¬.+. ¬... .¬...-¬.. ....._ ,... ._+_.
¸..·. .+....-+- ¬.¸.±- . .¸._ +.. ....±.
. -..._¸... .±.- + . .._ .+ ..,. .,
¸¸+ . .. ·¸......... _.¸... _¸.¬ ¬...¸.
_ ¸.._ _+... .¸..., ... . - .± -. ¸ .+ ,. ._.¸..._ .+
.....+..+ _+..·... ·...·. .+·_. - ..·. ._
¬-_¸.¸+. .,.+ .¬.. _ . · +._ _¸ .. . . ·¸ .....
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.... .-. ....·._+... .-.± ..... ,.+....+. .¸,
.¸.. .+ ..,. ,.¬ _¸ ¸+ ¬.,......¬. .,. ...
._ ¬±+ + ± .._ ¬-.. -.¸...· . + +._ ..-+
.... ._¬. . -+ ....._¬. ...+¬. · ¸ ¬. ¬¸.... +_
¬. ..+.. ......¬.+. ¸.. .· .¸·+._ ± ¬.
+ .. _ ·.¬ -.+. · ..¬ ...,....¬.. .¬ ¬.+¸
._±._.. _¬,... ¸..-¸ ¬ .-..-.¸. ..¸¬ ...
± +._ ·_.... ¬ ¸... ..+¬ ,.---. , .¸._
...± -. .--- -- ¬.¸, _+.-¸... .¸.+±._ ¬. ,..
±+. .... - ¬.- · ,.-. ._ ¬. ¸ .¸ .... .+. ¸. -. .. .
. .¬ .,... ¬....- ·_ . ., .,·_. .-._ ±._+..
.,...-_+. . .,.., ...+¬ . .. ., ¸- . ± .+. .±,..·.
.. .¸....¬ .±,..·...¬ ¬±._ .¬.· .¸..... ¬ .¸..
.. +.+.+ ...... +. ¬. ,...¸.¸¬ ¬. _+.. .,
± ¬._ ¬.-. ¬ . . ±_±_ ...... ...-. .+.. + .- ¸.¸
..¸.. .- ±+....._+.. .._ ¬..,¸...-.._ ¬....
· ..·.. .- .+. ¬.-.+ .-..- ,-¬ ,-± -.
.. .... . + ¸... + ·+ . ¸.. -.¸... .¸.¸ ¸.¸ .¸± ¬. - .±.
... .¬-. ¬. .... ...·._
_. ¸ ,+ ¸ ,+.¸ ,...¬. . -.±...+ ±,..¸
+ ..¨,.¬.. ¬_+...._ +¸ .-.+.. ±,..¸+ .- ,.
¬ .... ·_ . ¬-.¬._+...._+.. .. ±,..¸+ .- .,
+¸ .+¸ ¸.¸+. ..±..· + ._ . -...+ ¬_+ ..... ¬.+.. .
.... . . ¸.¸· +._ . - .± ±,..¸ ·_ . ¬.,.-. .. ...
...¸.¸ .¬ ·_ .... .¸.._+.. _. ¬+ + ¬....+ ,,._
.¸..+. .±..+......+......+ _¸.._ +¸.-.·_. ..
._ ¬.+¬-¸¬-+ .+..,. ,.¬ ¬...+.. - .·+
.. ·_.... .- ._ ¸.¬ ¬...¬...+ .¸ .,¸.... .+...¸..
,¸.. ._+.+._ .... + ·. ¸.¬ .,.++. +.+.
_·_ . ., ·+ -. · ..¸ ¬±+ . ... . .¬.+ . .. + ., ±+
._ ., .... ..·¸. ·.. ·_ . .±..,.. .- ..¬ ±.±.
, .., ..·_ . ..-., .¸..+ ,+ .¸..+ ....¸_+.. ±,..¸+ ..¨
,c ,c ,c ,c ,c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
,¸.¸.-.._ ±,..¸·_. .... - + ¸._ ¬....·_.- +
_+_,¸ _+¸....¬ .... .. ._ .¸.., .... +¸.-. .¸..
¸.... ·+¬....+ ¬._+.. .¸.¸+. ·+ . -+ ·_ .... ..- .
± ± ¸. ..+ .¸¸. ¬.¸ ... + ...+ ,· . ._ .±., . . . ...¸
.·.. .+..,..¸..._ +¸ .-.·_. .±., + .-,.¬
. ... ±,..¸ + .¸.... .±., ¬._+.. . , , . . .- .+. ...._
.¸..· + ._ . - .± ±,..¸ ·_ . ¬¸.... - .± ±,..¸ -. ¸ .
. . -. · . ¸ .±+ _ - . .. +. . .¸ ¸. ..¸.+ . .± ¸ .. ¸ .·.+ -.
+¸.-. ¬.. .±., . ·+..·._
± .±., +.. ·_.... . . ..... ¸..,+- .. .-.+
._ .,....+ +.,. .±., ¸.. ._ ......¸..¸.. .. ..,.
,. .- +¸.-. ..·_. .¸.,... .-. -. ± .±.,+
. ¸.¸.¸ ±,....... ·_ . . ..¸. ¸.¸._+._ ¬._+.. .+.. +¸
.-. .+ . .._ .· ,. .- . ¸.,.¬ ._+.. , . .¸._ , . ·+
- -.±. ..·¬-.-.±. ¬..¨+ .+..¬+.. .-.. .-
- + .-¸..·. ·_...-. .--.._ ._ .·-. ,..±....
+..¸..+ .+.. ¬±..,._ +¸.-. +.. ,.¸. ¸... .. ¸...¸
._
. ...·_ . +¸.-. +.. ±.·.+.,....+ ¬. -.¸.¸
. · .,....+ ._+.. .+ .. .- ..¸. ._ .±., . ±,..¸ ·_ .
+¸.-.¬.. .. ..._+_ ¸..·. .¸.¸.¸±,..... ·+ -...
¬. +. .¸..¸.. .· +.·._
. ¸..¸.-. . ¸..¸..+ ...+ ,. . .·¸. .-..¸..+
+¸.-. .,.+·....¬. . .....-. ¬ .¸,.. .+¸.-.
+¸ .-.+ .±...+.-. .-. ±..._ ±.¸......¬.+ . .
-¸... . ¸....+ . +¸ .-. + . .·. .¸.. - . .±.. . ¸ · + +.
.¸ . ± .¸.. .±.. .+ .+ . - +. .· .. .¸ . - . ....+.. + ±...+
. . ¸.. . .._ .+ .¸ ..- .- . . . .±...+ . ±...·._
± .¸...· ..-+.. .-¸.¸.¬ ±.¬_ . ¸.¸.¸±,..-.¸.
·._ .¸.±.¬¸... .±+, ¬.,.+.,·. .....·.. .+ -.
±,.. ·._ . .¸ ...._ .¸..._ +¸ .-. ·_ . . - ¬ + ¬ +
.. .. ¬.,.± .._ ¬¸...·.++ _+_ +. ±.¸.. ¬
          ,¸ ,¸ ,¸ ,¸ ,¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+¸ .-.. . .-....+. . -. , .¸.._ ........+
...+ . .. . . - ±..._ ¬· ¸ _+_ , +- ¬ . .¸.,. ., . ¸.
+.. .¸. .-... ·.... ¸..¬ +¸.-... ..,.......
.,.+... -._ . -...¨- . ±._ ...,..¸._ ..-.+
. ¸.·_. .,..,.+ .±+.. -._ ¬,..- ¬,....+ .-
+. ¬ . .¸.±+ . + ..+ ·_ + . + ¬, . -_+_ _+_ · . .¸
._ ..¸.,. . . -. - . +.. ¸.·¸ ±. . ¸.-. ¸ . .¸¬ .+..
± ±±±.. -¸..........+ ,¸ .,.... ·+.+,_....
. . ¬· ¸ ¬...,¬ . . . .¸....± ._ +. -. + +, ... . -.
_+.. .+.. ...... -. ...+ ·+.·..-. ... ·+.·..-. ... ·+.·..-. ... ·+.·..-. ... ·+.·..-. ...+ .- .¸._
. . . .-....+. +¸.-. .. .¸....±. +.-. ++ .-._
+.. ·..-.¸. ¸. . ¸..¬..¸._+ ¸..,._ ±. .·.++
. ... ±.¸..¸. ..¸.+ +¸ .-.·_. . ¸..¸. + _.. ·..+.
._ +¸ .-. ..¸ . . _ ¬...- .¸._ . . _+.¸. ±.· ¬ . -
...¸.¸- ·...._ ...+_+_ ¬ -,..._+..._ ¬¸_ ...
...+ ..._+ .-¸,._ .±., -¸. .+.. _+.·. .-..
¬ ¸...¸.+ .+.+ .+. ·....._ ¸._.¸._ . _+¸...._.¸ ¬
¸... ¸.... ·_. .¸. .._ -..¸ .+¸ + ¸. ..¬ .. .¬.-.
.-.. . ..._ .. .... ¬ . ¸.. ¬ . . ¸ .,.+ ...¬. _-..¸
+. ±,.._+. ·..,.+_+_,¸. .·. ¸.¸ . ..._ +¸.-.-
·_. ¬._+¬ ¬ . ._ ± ... ·_. +¸.-.+.. -+.¬.. .
._ .- ·.·....¸¸.... ¸..._ ¬. ¸-¸ ...¬. ± ±
¸.. ¸._++·.¬ . .. .. ¸.. .+ . .... - ++·.¬
.+ ..,. .+ ..._+.. . .- .+. -.¸... .¸.¸ ¸.¸ · . ,¬ ..+
.. - ._.. + +¬ .¸.+± ._+.. .....·..... _ ±,..+
..¨,.-. ._ ±,..·_ . _+._+.¸.¸. ..._ .±.-.. + - +
.¬ ¬-¸_+....¬. ¬.+¸.·._ ...,... .¬ ....
...+ +¸ ....¬ ¬.- ¬...+ .-.... ¬ .·.-.¬..
+.±..... . ¸.¸ .± .+ . .. ..¬ ..., , ±+ _ ¬. +...¬.
¬+ + ¬. .+...·.-. ._ .,.- _·_ . .,...... ...+
.·.-. ._ ± ¬.+. ¬ . ,...-. ._ .. ...+. . - .·+
. .....· +¬ .... .....,+¸ ..¸.
,· ,· ,· ,· ,·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
± .±., +.. . .... ..,. .._ - + + .,.¸.. ¬ +¸
.-. .. ¬.¸.¬-- .¸.-·_ . ..... ..,.._+.. ·._+.
... ¸.._+¬ .-+.. ........ ¬.+, ¡.. _+. ... ¸..¸
.- .... + +. ..+. ¬..-.¸. ¬.+, ¡,... ....
¸.. _+._ ¬ . ......¬.+.. ¬_+ .¬+. ..+ _+.·.-.
¬
¬......- . ¬..¬¸..-. .,..¸..+.+.. ..¸.¸.
·._ ¸._ ·. ¬.. ¬ . . . .¬ .·. .... _. . .¸..+ .+.. . ¸. ¸.
·._.¬. ·. ¬ . . . .¬ .·. ± · . ,. · .... _. . .¸..+ .+..
- ._ ¬.¸.±-. ¬.¬. ¬- . ¬...+ ..+.¸_+._+
.±.... +¸.-. ¬.- .¸.¸. + .·++ + ¸... ¬.+¸¸.. .-
¸.. .±.· .,..- ¸...¸.¸ + .- + ¬. - .¸.¸. .. .,..+
.._ ¬...-. ._ ....... ±.¸..+ ¸._.±.. ... ...
- -..-.....+... ..._ .. . .¸ .¸... . ¬.¸..+ -
¬. + ¬. - ¸.¸. ._ ¬. . .+ . .+ . -. · _+ _ .¸ ,. ..
-. · . - _ ¬ . ,. .. ± .¬_ ¬_+ ..¨._ ± . - ..+ .
+ . ...±.¸..._ ± ¬..¸.+ . ·+.·+ .-¸,.-¸...
.. +. ¬. . ...+ .....··... ._ -.¸.¸_ ¸.. ._
-. +, ¬ .._+.. ¸.. ._ .._ - + .··.¬ ± . - ..+
. + ¸... + _ .±.. ¸.¸ ._ -. ...+ . . -. ...+ .- -.¸ ¸
+ .. -.¸¸+ _+.._+.. -.¸ ¸+ · .... ·± .+. ¬...
¬¸.¸ ¬. ¬. -.¸¸+ ±+.+¸.... -. ..- ...+ ._
. ...·_. ¬..· .+ ¸. ¸_¬.....-.+ .¸..,·. ± +.+
..+. ._ ¬.±. .... '' ¸.. ._ ¬. .±. ¬....
+'' .. .'' ¬_+..- . .·-- +...¸...¸.+ ...+¬ ± +
.+..+. ...+._ . . -.¸.¸.¸+ ...+..+.¸..¬
._· ¬..¸.. .'' .. +'' ¬_+..-. .·- -++. '' -.
.. ., .. .- .¸.± ·+ ± .. .+ ..+ . ...+ ¸.¸ ¬ ± + .+
..+.¸.. ¸.¸¬ _.¸.. . .. _+_...¬. _+. .
+ -_ .- ._ ·_.....¬,. +¬ ¸.¸_ ¸.._+... +¬»
¬.... ¸.. _+._ .+ +, ¬ . ·_......_+.. ¸.. _+._
.- ..._ ¸.¸+,¬. ±,..- _ .+.+.. ..¸..,
          ,¡ ,¡ ,¡ ,¡ ,¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-_ .¬..¸.. . ,.¸. .,¬..¸.. . · ....¬ . . + .
+ ¬- ...+ ¸.¸¸.¸ ¬ .,¬..¸.. ±. ¸..¸.¸._ ¬.¸¸+..
,.., ¬'' .. ._ .., ¬.'' .._ ¬.¸.....¸..·. . .»¸
..++. ¬..'' - . ¬± ..-¬ ¬.¸¸+.. . .» ¸ ..+ ..,
¸.'' +..-._ -....¬.+-....+. ......_...
..-.¸.. ¬.. ._ ¬± .- . .¬.. ¬ .+ .. . ..+ .·
._ _. -_ .- . -..--. ...-_ . __- _+·+ .,+
.. -.._+.. . -.. .+ _+,..· ¬._+.. .+ , .¸.¸ ...¬.
,- -,+ ..- ¸, ¬. ,.. ±+. ± . ¬. ...- ¬ ....±... +
..-..±._ _+_..¬ .¸... . ± ._+.. +¸ .-.._ - .-.
_+ - +. ¬.,.±_ ¬ ¬. ¬.. ± _+_ ._ ¬ ¬ ¬ . ± _+_
._ .-.. .+ ¸ ...+±..·. ¬ ¬. ¬.. ¸..¬ . -...
+ ¬¸_... .¸......·. ¬ ¬ ¬. -+. ......._
.¸.. ..+,.-. .,¬ ..-.+ ±.¸.. .¸. + ·-....+
¬..+.- . +. .-. .. ·.·. ,'' . .·.._+
¬.-¸.¸. ._ -. ._+.. -.+ ,'' . .,..· .+. ¬.
...- . ·.,_..¸. ±.....·.,_+ ±+ .+ .. .+ -
¸. .. ..¸. ± ._+.. _·.· . . +.·. ..¨,._ ± .¸.-· +
¬ _. ..+ . ¬.¸ ..¸ .+ . ¸......¸ . + ¬. - .±. ... .¬
- . +¸.-. ¬.... .·.-. ._ +¸.-. +.- . ..+.
..++ +.. ..¸..--
¸¸+.....¬. .,.... .+...¸._+ .-¸,¬
·_.....¬¸. .·.¬ -.-. .¸.. ¸. . .. .. ¸..- .+ +
.-. ± ._+.. ......¸._ .- ±- +. .. .+....., -
± .. + ....,.,.¸. ._ ¬ .,.-. ..¸...¸... .¸+. .¸.¸ .±.
¬., .·.++ _+_ ·+ .-.· .±-.¸._ ± ¬. + ·¸.-.
,±..+.·. .. ·.¬ · ¸. ... _¸ .+ ¬ . ,...¨- . ...,....
. + -.+. ..¨. ..._ ¬-¸ _+....¬. ± . + ± ,±..¸..
.. -. ·._ ¬ . ,.±+ - . .±... ¬ .... . . .±.. + .- ±..
.¬ ±.+.. ...±..- ._+.. .- .,-..+ ,-. .+ ¬.
¬. .¬.._ -..+-..+ .¬.._ ¬¸._ .......
¬-.._ -...+ ..- .,¸ -._ . .....+ .... . .-
¸c ¸c ¸c ¸c ¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._ .±..¬ ±._+.. .... + ..·. .±..+. +¸._+_.-.
.,.+ ... ..+ . ¬..-.¸ . ¬.+ ,¡.¸,, .._ -..+-.
.+ .¬.¬¸...¬. -¸....¸....+ . ....,._ .¸.. -.
.¸· . ± . . ¸..¸.·.-. ._ ± . ¸.¸ .,.+ ¸...¸.+ ._+...
.. ·¸.-.· _.+.·. ·.¸.¸¬ _¬.-. . + .. .-+.
+ . , .-_+_ _+_ .¸. .... + ..¨...._ ± . ¸.¸.,.+
...¬. -¬ .¬. .¬.¸.¸ ._ .¬.¸.¸¬¸¸.¸._ .. .±..¸..
¸.¸...¬. ± .+.. .¸ ...¸ ... ..±..±¬ ¬.- .±. ,..
... .+ · .- ¸.. ._ + _+_ ¬ .·.++ ..+.. ,._
± ¬. .¸....-. ...++ ¸.. ¸..¬..¸. ·. ..¸..._
¸...±..¸ ¸.. ±· ¬.¸.¸¬ ¸...¸.+ .....±..
¸.¸¬ .¸....+ ¸..¸.. ¬..¸. .¸..¸.¸ ¬ ±¬._+.. ±
. ¸.._ ¸....±.. .¸.... + .... .._+_ _ ...+ -.. ·
, . ., . ....._ ± ¬. . ¸.... ·_ . .. . . ,...._+.. ... .
.·.. .-._ ±,..+ ..¨._ ±,.. ·._ ± .¸.+ ¬ . ,¸ .¸..
...¬. . ._ ±,..+ ., .... .+ ..¸.. _+_ _ ¸.¸..¸ ¸ · .
._ ±,..·_ . ¬.¸,_+. .¸.. ±+ .¸...·._ ¬-¸_+.
...¬.+. .- ,·._ ¸. . .+ . ..¸. .·. . ¸ ..¸.-. ._ . ¸ .
· ...¬. .¸.-.·_ .+.·. ..+·.¸.¸ ¬ .+......
+.·.+ ..¨,¸¸..._ .+......+.·.·_. .. .±.+ .
.._+.+.-. ... .+..±...¸.¸.. ·_...¨-++. ¬¸...
. ¸.... ...¬.. .+.. ....- ¬ ¬. -¸.. ·+-. .... ..±.. ¸.
¸..·. · + ....·._ .¬_+._ ¸.¸.,.+ ...¬. .._
.- ., .¬.+. ¬¸ +. .¸¸.¸._ +¸ .-. ·_ . . - + _+_
_ .·_. -..¸ ...±.....,..· .- ..¸.._ ....
·_. ± _.._ +¸.-.±±¸. .++ .-.¸. ... .. ¸..-
·_. .+ + .-.¸. ¸ ,+.¸ ,...¬. ±,..¸ ·.__+_¬
.... + ¸._ ·_.+ _+_ ._ ¸. ..¸.+ ± ± ¸. ¬· · ..+
. ..¸. ...+.,¸ .· .-. ·_.....¸.·_. .·....¸. .
-...+ + ..+,¸ ¬._+.. .., .-. .¸ .¸ .±.+ ·_. .. · +
.-.._ ¬...¸_.- ...·..¸± .,¸ · -·..,.+ ·_. ...
¸. ¬. ¸.+. ¸.¸...¬ ± ¬.+. +¸.-.·_. ¸.- +.¸
          ¸. ¸. ¸. ¸. ¸.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬.- . .· ..±...,¸... ±.., . ·-.¸..+.-.._ .¸..
,+ .- -..- , ...¬. ±,..¸ _+ .+ . ...- ¸,._
· +. ... ±,..·_ . ¬¸.._ ,. .¸._ ± .¬_ ±,..¸_+.+
,+ .- ¸ .- _+....¬. .±.,. ¸.¸·.. _.,.-¬
¬._+...,.. ¸..... ·... ¸.., ¬.......+ ¸.-...._
¬. ¸ .._ +¸ .-. ·_ . . ,._ ..¸.+ ..¸ .....
¸ .¸ ·.,._ + .. .¸ . ... +. .. . ... ¬ ±,..+
· ..__+_ · +...¬. +¸.-.¸.¸ ·.,._¬-+ .·_.
...... ,._ .¸.. +¸.-.·_. ±,..+ .¸.¸·.¸ ...
. - ±+ +. ± + . ¬ ±,..·_ . ¸.¸ ·.. .¸ . . - ±+ +.
+¸..·._ ¸¸¸.,
¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-, ~ . - -, ~ .~- . -, ~ . - -, ~ .~- . -, ~ . - -, ~ .~- . -, ~ . - -, ~ .~- . -, ~ . - -, ~ .~- .
-. .¸...¬._ .... .+.._+ .._ ¸.- ..-,..
¬.. ,... . , . ._ _. .·.+±.....¸.¸.¬
-¸..-._+.... ¬, .- ,.. ¬,+¬._+.++ .+±.
--... _.....+¸.. .._ ¬-.+.·. ._¸....¸_.
± ¬. ¸.- . .- ,..+ . ...¬.. ± ¬._+.. .+
...-. .· ._¸.._ ¬-- + .±...-. .¬
.... · ¸.·¸.....¬. -.,.¬.¸._ _ ¸--...
...¸.¸._, ... +..+- .._ .¸... .,. ._... . ± .-.
...+ ._ ±... ...,¸.. ¬.,... ¸..+ ,.¸.... . ... .
. . ..¬
±...._ -.. ... ....._ ¬±+ . .,.+_
-. ,. -.. .,... .+...., ¬ ±....¬ .+.. ..-¬
¬_+.._ ¬ ..,_. ...¬, ... ¬....._, ¬ ±¬....._
.., .._,... .,¸.. ¸._ ¬
±....+,_ ..¸......_·_..+... ,.,....
._·_ ..+... ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ._·_..+.. . ,¬ ± ..¸...
, . , .. ., - ., - ., - ., - ., - - ¬ ¬. .. _ - ._ ._+_ ± .. .. ¬... ._ ++ ¸
¬ ± .... ¬¬¸ ._ ¬· · ..·. ¸..... ..·....._ , ¬
± ..·..... ..·.. - + ._ .+..+ -._ ± ...._.¸_
...+¸¬ ± .+.. +- ...+ ¸... ..·....- ._·_.
.+.. . ..·.±¸ - ._ ·_ ..+.. . ++ ¸ ... ± .. .. ¬... .
_ ++ ¸¬ _. ±.,._ .¸.¸.. ++... ¬,_._¸ ...
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬±..,._ ¸.. ¬ ..·¬._ .,.-+¸... . +-._ ±.,
+ ...++ ¸.¸.. .. +¸_·. ¬±+.._ ....,.._ +
+ ¸_ ¬-¸ .. ¬...._ - ¸ ¸.¡.+¸·+ ...+¸¬ ....
±+_ ...+ ¬., ._ - ·_. _¸_.¸.. ·. ¸..+¸¬ ¸¸¸.
+ .».- ._..+¸±,..-.¬ ¸.¸..¸.¸±.+,
¬±+ . ¬- ¸. - - . ..,_ ¸.. ,. .. ... .._ -. ,.
-... ¸.. ._ ±._ ± ......-... ..¸...... _
, .,... .._ ., - ..._ - ._ ._+++¸¬ ± ._ ..¸.
.... ,. , .... -._ -.,.-...+ ¸.. ..... ¬.....¸..
_ .. .- ¬ ¬. ....._ ......¬- ... ._+++¸._ ±
._ + ¬· .-+ . . .. ¸..·_ . . .._ . .... ·_ . ., -
....+.. .+¸.. +..- ¸.. .¸..,.·. .¸.-...¸.._ ¬..
- ._ ± ......- . .. ._+++ ¸._ ± ._ + ¸...·_. .
. -.,.-. .¸.. ... .,- .. + .-¸·_ . ..-¸... _+..
·_ . ._+... .. ¸.¸ ..¸.¸.-. .... ±,..-. ._ -. .¸,.- .
., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ .. ± _ -. .¸,.-. ., - .. ., - .. ., - .. ., - .. ., - .. ±±...+..·_.
± .±¸..¸¸.¸ ._ ± ._+.. ±+.».-+ ¬¸...±,.- ._ .
¸.¸ ± _+..¸_. ,... _+_ ,. ¸.¸._ ± ¬. .±. ......
_+. ¸,¯¸,.¸, ¬.. .+,.» ,,. ...-. ¬- .,.».+ _+.
».- + .±.._ .·.+ ±....._ + _. .-¸,.._
· ¸.·¸. ....¬. -.,.¬.¸._ _+._ ¸-- ¬._,
... .. .._ .. .. ·- ... -. ...+ ... +.. +,.» - . ._.¸
... .-..±.._ ±... ...,¬¸. . .... ¸..-+ ,.¸.... .
... .. . ..¬ ± .-._ -. . ... .. .. ._ ¬±+ . -+
.·_ ·+ . . -. .... .... ¬,. _ . .¸..... ¬.+ ._ ¸.. ¬
± . .¸..... ¬.+¬ ¬·._ ¬ ..,_ . ¬- . .¬,_ , ...
¬....._ ¸.. ·-¬ ± ¬... .._ ..,.... .,¸.. ¸._ ¬
± .... + , _ ..¸ ... , . , .. ., - . . ., - . . ., - . . ., - . . ., - . . .. - ._ ..+ .,.+
+ ¸¬ ±..¸ ... ,., .. .,- ..-¬ ¬.. ,. ...+.·
._+_ ++ ¸ ¬ ± .. ..¬ ¬¸ ._, ... ..·....- ._ ·_ .
..+ .,.++¸ ¬ ± ..·....- + .+.. +-._ . .±...
_ ± .... _ ¸..·+ ..._++¸ ¬ ± .+..+-...... ..·.
¸, ¸, ¸, ¸, ¸,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
±¸ -._·_. ........_ +¬ ±..¸ ... ,., .. .,-
.. ..·.±¸- +¸...._+.. ±.,._ .¸. .¸.. ++._
¸.._ ¸... ¬±.., ... .¸¸.- ... ¬,..._ ¸..¬ ¸.¬
,-¸..+..,
_..-. +.. ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ _ ¬. .,.»..± ., - . . ., - . . ., - . . ., - . . ., - . . ..
_ ± ._ . . ± ·. +.. -. ,. -. . ·+ . . -. .... ¸.. ...
.. ... ., ,.. . . -+ . . ._ ¸.. .¸.. ¬. .. _ - ._ .. ... .
- ... ._++..,.._ . ...·_. .,-..- ._ . ...
¬¸..¸.. .-¸·_...- ¸... _+..·_. ._+..... ¬.¸_.
+.».- ¸.¸ ..¸.¸ ± .+ ¸ ,.-. ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ., - .¸ ·_. .- ¸
,¸. ., - . . ., - . . ., - . . ., - . . ., - . . ·_. .-¸,¸. .,..._ -. ._._ ...,
, ..¸_. , ._+__+.¸ ..
».- ¬_+±.-. , -+ ¬..·+ ., . , -+ ¬..·+ ., . , -+ ¬..·+ ., . , -+ ¬..·+ ., . , -+ ¬..·+ ., . ,._
.,-.¸ .,-.. ±,.- ¸.¸..¸.¸._.. ., . ., . ., . ., . ., . ¸..._
., . ., . ., . ., . ., . .+ ¬- ..¸ ¸.±,.- ._. ¸.¸ ..¸.¸±.-. ._+.
.¸_. ,._+__+.¸..
._¬-..¸ ¸.¸..¸. ...... - -. ., . ., . ., . ., . ., . .+
., - ., - ., - ., - ., - _..·. ...¸¬..¸.. ¸.¸±.-.._+._ ....
¬-.. ,.. ±,..-. ._ ¬., .+..¸ .- . . +.. ., . ., - ., . ., - ., . ., - ., . ., - ., . ., -
.+.. . .+.. . .+.. . .+.. . .+.. . _ ¸.¸ ± .-. . ._ + .- ¸,.·._ ._ ¬ · . ¬- ..¸
- . ·_ . ., . ., . ., . ., . ., . + Black Pepper ¬¸+ ... ±..._ ., -
.+.....-_. .,- .+.....+.. .¸.-.. .- + . .+ .
¬.. ..-_ . ¬. .± ·. ¬±+ - . ± . ._ ¬- . . .. ... .
,,.. ..-+..+ .,.+.. ..._ ..... ...+ ..-.
...+ . ... ¬.+ + ..-...+ ,.-. ._ ¬. .,.».¬
.+.» . ..-_.
. ... ¬-.,.».._ .,- .+...+ .,-.+.. . _
.± ., - ., - ., - ., - ., - _.. ± ._ ¬-. ._+.. ¸_ . +. . - .- ¸. ..
¸.. .¸..,._±.·. ., -.+.. .± ... .+..·.+ + ¸ ..-..
..- .¸.+ . . ..·.+ ¬± .¸.+ +... ..- - . ..·. .- ¸. ..
._ ¬±+ ..- - .+.. ., - ., - ., - ., - ., - ± ... .+..· .+ ..·. .-
¸.¸.._ .+.. . .+.. . .+.. . .+.. . .+.. . .... .,¬. ..... +·...¬. .... .,-
          ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- . . ., - .+.. .+ ., - _..·. ¬._ -. . -_ .¸.. .± ..,.
. +-. ..¨..¨±..·+ , .·._
· .¸.¸....+..--. _+_ ¸.¸ ·.·_. ., -.. ., -
.+...+ .+.¸....+. ¬._-. . ..±. ..¨..¨±..._+
.-¸,..._
¸...¬..¸.. ¸, . ¸ .+..- . ., - + ..,+ ..,+ ..,+ ..,+ ..,+ ..¨._
., - .+.. .+ ..,+ .. ..,+ .. ..,+ .. ..,+ .. ..,+ .. ..¨._ .. .. .. .. .. . . ¸.¸ ..· .+.. . .+.. . .+.. . .+.. . .+.. .
.. ¸..._ ¸¸, ..+..-. .,- + ·.· . ,.. ·.· . ,.. ·.· . ,.. ·.· . ,.. ·.· . ,.. _·_.
.+... .,-.+...+ .·. ,.. .·. ,.. .·. ,.. .·. ,.. .·. ,.. _·_ ..+... ..¨._
¸¸, ._.+..-. ., -+ ., . ., . ., . ., . ., . .,-.+...+ . ., . . ., . . ., . . ., . . ., .
..¨._ ¸¸, ¬· ..+..- . Red Pepper _·_..+...
.,-.+...+ Black Pepper _·_. ..¨._
_.+..· .- ¬ ».. ¸..+ ,.¸.¸ ...¬. .,- ..,+
.,.. .,.- ._ ._ .+ - .+..·. ., . ., . ., . ., . ., . ¬ ¬±+¬.....
¸..._+ .-¸....._ ¬·..+.. Pepper ._..·_ .
.+ -.+.. . - .. ... . . · . . · . . · . . · . . · ¬ ¬. . ¸.. ._ ¬- ..¸ ±,.
- + ± ±...·._ _. .- .. .... . .+...... ¬.. ¸ .¸ .¬
¬-¸.-.. ..+ .· ·._+_,·. +..-¬. .+.»......
,..._ .··._+_ _+.¸..
., - .+.. . ., - .+.. . ., - .+.. . ., - .+.. . ., - .+.. .
¸.¸..- + ., -.+... .¸-+ ..,+.. ..¨...
¬..._ +...... -... . ... ¸..._ ,+.- ¬._..
Piper Nigrum ¸..._ ¬ . .¸._.-..... ±,.-¸+¸...
.. ·.-.¸. - - . .-.± _ ¬.· + ¬, ....+ _+._ . ...
.,.. ... ...++... ¬- + ¬.. -·.. - - . .,. . +. .
¸. - - . ., - .+.. .+ . + .¸ .· . + . _+._ ., - .+.. . .,.. .
.. . · . .¸ .._ ¬., - + . . ¸.,..- + ¸ - + ¬_+..- . .,. ¸ .. .
.±..,+... · . .¸ .¸....._ .,- .+...¸ + ._ ¸.,..
- + ...... ¬., - + -+ . .¸.¸ .· _ _+,. .... .... ¬., ¸.
......_ ¸.,..- + ...- ¬ ·+.¬.+. +.,.+ +. +¸
...+ ¸.. ,._ ¬± ¸....._
¸c ¸c ¸c ¸c ¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
., - ., - ., - ., - ., -
¸.¸..- + .,- .¸ - + ..,+ ..¨... ¬..._ .¸
.-..... ¸..._ ,+.- ¬._.. CapsicumAnnuum ¸..
._ ¬..,+-+ ¬... .¬,. -. ..+.,.+ ... ¬..,+¸
».-... ¸..._ ±. ..,....--. + ·.- ._ .,- ..+
¬..,+. ¸.,... .-. ..±.. ·.._ ±.... ,.. ¬·.
.·.+ - . ¸.,..- + . ¬ . .¸._ . .-. . .±.. ·._+¸.¸ ._
._.,... ¬., ._ ± . ¬..,+- +. ...,.+·....
¬....¸.. .¸.. ¸.,..- + ... ¬., - +... - ._ ± ¬..
+ ¬._...¨-- , .·._ .... ·_ . ¬,..¬..¸..·_.
.+.. . ¬. .¬..¸.. ·_ ..+.. . , ,. .. ., - ..,+ ., . Pepper
- .. ±.-. .... ¸...¸.¸.. .,.+... ±¬..+ ±¬._
.......¸.... .-. ..¨..¨ ¬.¬. - ¸.¸_+.·.-.._ _
¬..¬ ¬._ + ., .+... -, - .+ - ._ ¬.,- .,.
.¸- , .. ·+-. .+..- -. ..- ¸, ± ._
_¬-¸. - .+..+ .±.+... +..- ¸.¸ ... ..-.
¸.¸ ...+,.» -. .±.. .·.+ ¬· . .+ ,.» ,¸. .·.+ ¬
¬±+ -. .,¬. ..... +·...¬. .... .,-. ....¸.-
., _+... .,..._ .,-.... .,......·_. ., -..
.,- .¸.. .,- .. .. ¬.¸ ..¸. ..¨... ¬±++.».-·.
.,- .+.....+.. .,.....¬ +.. ,.¸¸..¸...·._ ...
¸..·. +... .¸.+ . .,.+ ·.... . . . .+ · ¬. ...._ , ,. ..
¬ . , . + . · ¬. .¸_..¸.. . . ..+ ¬ . , . ¬ ¬._ ¸.. ., -
..¨ ..- ¸.¸_+._ ¬ . , . + . ¬._ ,..- . .+.. . .+.. . .+.. . .+.. . .+.. . -.· .- ._
.,- .+... ..¨_+.·.-.._
....·. ., - ....·. ., - ....·. ., - ....·. ., - ....·. ., -
_- . .¸ ¸·+ .....- . ·.._ ., - ¬._+.. .+ ¬¸_ .
.. ...... _+_, ,¸ · ..._ .¸¸·+......_+.. ± .,.
+.·+ ¬¸..¬.+....- ¬¸.¸.-... + ¸..¬... -_,.
.,. .-¸...-. .... ¸.. ..._ ., .¸......-+ .··.· .
._ ± .¸ ¸·+.....--. ¬..¬. ¬_+..¬+¸- + , ...,
          ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..._ .±.¸ ... .,..-. .¸ ..¸¸-. .¬.+ .... - + .- ¸,
..._
-, +_¸+ .,- ...¸. .
.-.....+ .._¬.-
¸..--.¸.¸ .±.±±+..
_- . .. . ·. .+ .,.+ ,.- . .±.¬¸.. . .,...
-, +_¸+ ¸ ..¬._+.. .+ .,.±..¸.. .¸..._ -, +_¸+ ¸
..+ .+ - ¬·.¬-..¸- . ¸, Black Pepper .,- .+...
¸¸, Long Pepper . - .. . ¸¸, Dry Ginger .. . ¸. ., - ¸.. ._
± ._ ±._+.. ¬±+.¸ ¸·. ., - ., - ., - ., - ., - .. .,-.+...¸..._
. ,..._
....,_..,+ .- ..-+ ...±-. .,.....
...++.._+._ +¸ .._.-¬._+...+ ..,.¸ ¸_ . ¸±±..,.
_ .,- .+...+·_. ±_ ±....._
.±.¬.¸... .±...±_
.¸._-.- ., - +. ...
...¸.. _++.¸ .,....¸.,..
..¬.... + . -..--. ¸..¸¸..¸.-¸_ .+_+
... ¬.. ...¬._+...+ - .¸..¸ ¸-. . ¸,. .,- .+.. ... .. +
·_. ±_±....._
....,. ¸..._...
.¸_...,- .+..- .....
..+...... +.·..
± ¸.. . . ..¸ ..¸ ¸-.·_. .¬.+.¬- .. . ¸±..¸.¸..
...._
......+..- ., - +....
¬¸. ±¸. ... ¸.....¬...
_+ .+...-_
., -.+.. .+ .±...¬¸.. ¬ . -. . .,. + ·_ . - .¸ .
- ... _. .¸±........_
.+.+.¬. ....¸. .,..±¸...
,-¸...·_. .±...... ±-
¸· ¸· ¸· ¸· ¸·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.,- .¸_.. .¸.¸.....
¸... +.. ·..±¸. ·+
.,-.+...+ .±.¬¸.. . .,. ¸..¸¸. .¸.-. .+,.
...- . .,..._+. -+ ¬±+ .+ ..- - . .- ¸,¸. ...+.
.+¸.¸-,.-. ¬.... + ·_. . .¸..¸..¸¸-. .¬.+.¬- ..
.-¸,...._
¬..¬.¸ _++.¸±..¨
.+..·.._+._ ±...·. ±...-
.,-.·....·... _++........ .
¸....+..+ ±+ ,+. ...
¬... .. . ¬,..-_
_.+.. .+,.» -. .±.. .+. ¬±+ ., ¬. . ....
+ ·...¬. .._ ., -.¸.- ¸.¸..... . ..,.+ ....¬.+
._.,- ¸.¸. ... .¸¸·+ .....- -. .._ ., .¬..¨ ¸.,-,
.. ¬..¨ ¸., - .+.. ., . . .- .+ ... .+ ..¬.±.+ ¬±..
- ¸....._
.. . ...¨ ., - .. . ...¨ ., - .. . ...¨ ., - .. . ...¨ ., - .. . ...¨ ., -
.+,.» -. .±...·.+± -. ¬....¸¸._.-._ ..
± .-._+. ...,.».._ .¸¸·+ . +-.....- + . ¸±.+.
·+ ,..._ ±..± _+ .._ .-.. .·..... ±. .,...-
¬._+.. .+ . ¸± ,.- . ±..,...- ¬ . - .±_+ ....¸.. ... .,
¬. ..... + ·...¬. .._ .,- ..-+ ¬±.¬.,......·
._ ± ¬.-. ., -..._ . . .¸.... .,.+... ±. .-
. . , ... ·_. .-...·. .... ±..,...- .... .. . .·.+
.¬.. .....·+ ,.·¸. . -.,..._ .,-¬._+...+ . ¸
± ,.-. ..±_+ .._ .,- ..¨,. ..¸..... .,- .+.. ...
.· ....,.·.¬.. . .... ., - , . .., - . .... ., - , . .., - . .... ., - , . .., - . .... ., - , . .., - . .... ., - , . .., - ¬¸... .+..· .
¬.±.+ ¬. - . . - +. . ¸± ._ + .- ¸.¸_+,..._ ±¸ .-+
....-¸-.-. .¬.+.¬....+ .- ¸,._
. .¬ .± ·. ¬+..-¸..
¬..... . .·. .,..._+.
          ¸¡ ¸¡ ¸¡ ¸¡ ¸¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..... ., -...... .·.
·. ± ¸....- ¸-.- . .,- . ... .. . . -,¡., ¡. -, ,
±.. .....¸... ·....._+ .+ ±. .... ¸.. .... ¸.. ·..¬..
...,.».+ _. .¸± ±..¸.¸ ._
.¸·_. .¸·¸. ,_,¸......
_+. . _++¸.... .... ..¸.....,._..
¬.. .,.+ . ·....+¸.¸-
±...+. ..+.
,¡,¡.. ,...,-+....·.
...,.». ¬.-_+ .+ ±. .¸± .+-. ±.. ...
...¬,. ...._.+ .,- + .. .. ..¨+. .¬.+....+
+ .¸± .·._ _¬.++ .±.+ ... .,.+. ., -+ ¬._
¬.¸..¸.¸.. .. ._ ..¨.¸._+...+ .-¸.¸,¸ ,..._ ,. ,. +
+. .- ._ - ..+ . ¬, .¸. ..-, . .._¸.. ..._ ..¨.¸_+
._.. - ..._
....,. .,..
..._+.._+..
......-..·
. .. ¸..·. +... ...._.._ .,-+ ., -.+.....
.,..±. .- . ..·+, ......_ ¬±+-. ¸.± .._¬- ..
.+- +..¸ ...- . -,+_¸+ ¸ ..+ ¸, .,-.+... ¸¸,
.-... ¸¸, .. . .-. -_+..._ .... _.+.. .¬.+..
..+ -. ., -.+.. .¬... ., -..¸¸ + ±_ ±....·._
-,+_¸+
.- ...-
.,-......¸
......¨ ., - . .+ ±.... -. .. ¬. .¸.¸..·.
. -. ¬. .. .+ ¸.... ¬.·.. .- ,.. ±.. .. .,. .+.,.
-+.,. .+.,.... ¬...¬¸... ¸....¨.¸._-. ., - . .+ ..
.,..+ .,.-. ...·...._ ±.¸¬.+ ..- + ,.-. ¸.¸¸,.
¸. ¸¸-.- + .¸.+._ .¸..+_+,._ .·+...±.._ -+ _+,
._ ± ¬..¸._ ¸.¸¸- ..... .......- + ,¸. - + ......
cc cc cc cc cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- ¬..¨. ¸.¸¸,.±.. . ·+,_+¸_ .·...._+._ .+.+
- . ..-._+ ....+ .. ._+._ ¸.+.·.·. .,-. .,_ ¸..
.+.± ...¬.. .-±__+._ _¸_ .¸.. .,-..._ ¸.¸¸
... ..... .+ +.±. . .. ..._ ., - . .,_ . - ._ .+ ..
+ ·+.. .,¬.-¬ -¡.+ .¸¸-. .¬.+ .¬- .. .-¸,..
._ . ... ·+.. . ,._ .,- ...¨ ... . ..¨._ +
.-.,.._
¸._..... . ._+ ¸...
¬.¬,. ¸.¸¸± . ¸..+
- --. ,+± . ..¬ ....+.¸
...¸.¸ . ..-.¸¸
.., ¸-¸... .....··
.,¸. . ¬.- .+ .+
.·+ . . + ..±± .
....,_ .- .+.+ ¬ -.·.+·
- ±-...... ¬ ..±.....-.
......_+. .. ...+¸.+
.·....+... ¸...+..-+
.±..· +... ..¸. ¸+... ·..
......- ± ......
_.¸.. ¬..¸._. +..,.+·.... .,-.+.....
¬..,+- + . +..,.+·.... .....,- - ¬._+.. .+ ¬± .
.- .¬ ¸ ¬ .... .,.+·....¬. .¸.¬ .... ..-- .,.+
. .,¸±..... ..·....¬. ,+¬.......++. ,.+ .
., - . . .,.+ ·....¬. ., - .+.... . .+ .... ,, ..·._
-+.. ¸¸¸¯,
          c. c. c. c. c.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¬ ...- .~¬ ~ .¸ . .¬ ...- .~¬ ~ .¸ . .¬ ...- .~¬ ~ .¸ . .¬ ...- .~¬ ~ .¸ . .¬ ...- .~¬ ~ .¸ .
.. - ~-_~ . .. - ~-_~ . .. - ~-_~ . .. - ~-_~ . .. - ~-_~ .
-. .- ¸ .+ ¬ . .¸._ .-.. . . . . , ·+ .+¸ . .· ..
+¸.. . ¬. ¸., ..+¸.. +...»- .. . ....¸._ ¸.¸..¸._
- ·..¸._ .,.¸. - + -...¸..-.._ . -...+ . + .
... ..¸.__+ ¸.·¸ .... .+.. .·._ ±._+.. ·_ . ± ±
... - . .¸._ ± ± ... ·.¸ .- ._ ..·.,.¸... - . .-. ..
...... ¸.. ·. +... -.¸._. . -. ¸._ -. .¸.. . -. .¸ . ., ·. .
..·. . ..+ _ ,....+. ... .. .. _+.·._ ±. ,... ...
.. +. -. ¸._. . -.¸._ -...... -.... ·+ .±...¬....
+. .· . .±+ .. _+._ ¬._+.. ....+ ,.».. .. . .- - . ._+.
.¬ .- ¸,.·._ .¸.. +.·- . +.. - ...¸..-. ¬ .,.. .
.. ¬.¸ ¸¬.¸¸... - ..¸._ ..._ .. ..¸ + ..,,..¸.. -.¸._
.. -. ¸._ -. .¸ .. . -. .¸. + .· .±+ ± . ¸_ ...+. . . . .-.
. .,.+ _+,¸.¸ .·.-. ._ ± ± . . . - _ - . ... -_.±.+
· ¡¸ .. ... - ,....- .+.. .+¸ »,. - ._ ·_ . .+ . .. . . .
¸.... .,.+ _+,, ..·._ - -... ....+. .¸ - ._·_ .
.. .. ¸ + ....+ . ,, ..·._ - -... .¸.+.._+ .._ - .
.+....,.·.-.._
... ¸..·. +... .. ..- ¬.- . ., ......¸.+..
+ .·...., ... _+... ._., . -. . - ..¨..+ ·..¸.. ± . ¸·
_+.- ¬ · ·....._+.. -,.. . ± . ..-.... .+...
....-._ ± ±... .·..+¸..... ¬.¸ .,..+¸..-
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_ ..¨.-.. -.. .,.+_+,¸.¸.·._ ¬.±.+¬¬ ....
... ...+... - ...¸. ±¸.+...¸¬.+ ¸.¸..,....±...
... - -... +. .... .- ._ ·_ . - . .+.....+ ,.. -. .
-. . ..¨±+ ·._+¸.¸.·¸. ._.,.-._ ..- ... -._¸
-. ±..+¸ · +·,...+. ±+...··.·+ , _+._ ..
- .- ¸± ... ¬._+.. .,. - + ·_ . ¸._ ¸._ . . .,....+. ._.
.». .- - . ±_ . ..... ¸. ...·+, _+.·._ ±._+.. -
...¸..-. _+ .._ -...¬. . -. . ¬.¸. . ¸.¸·_ .-.+
.¸... ..¨±¸.. .... ¬..¬.,.+ .,...-.¸. ±_+¸..-.
--... ............-._·_..+... --... .,.
... ...- .+ .. .- ._ ·_ ..+.. . · ¬... .-
.· ·.±_... .._+,¸ ¸.¸ ·_ ..¨..+·++.. , .·¸.
...¸..,.. . + . .. ..... ± ± - . .. . . - _ ...¸.
.. +. ....._±... ·_ . ...¸.¬,.¬.,..- +.. ·..
+ ......_.- ·-¬ ±.. ¬.¸ ¬·. .¸±.. .¸...
± .- _ _+ ¸_+.._+¸_+.. ¬¸..-. +. +¸,.. _+......_
± ._+.. ·_ . .. ..- · . ±+± .,. . ¸._.. + .··.· ...
._.,.._ ¬-- + ,.»...... ¬¸.........+ , ...-.
... .··.,.·.-.._ ¬.,.-.... ., ·.¸.¬....¬ .+
...+ +.· · . ±+ ± .,. . ¸._ .. + .· ·.· . ._ ± ¬--
..- ± ± - . .¸._. . . ...+ . ¸._ .. ... - ...¸. .¸ .+..
.- .. _+¸.+ ..··.- .. ¸._. ¸.... .,.+. . ._ .-..
± .- .._+¸.-. _+¸.·¸...-. .¸..... ¬,.._+.. ¬ ..
.-.. . . . . ·¸. .. - . .. - . ±. , ..+¸ ,. .¸...... . ·
-....,. .¬ ...·..-.± + .¸ . .¬ ...·..-.± + .¸ . .¬ ...·..-.± + .¸ . .¬ ...·..-.± + .¸ . .¬ ...·..-.± + .¸ . +-._+... ¸....._ ±
+-.¬._+.. .+ ¸ ·+. ±-, ..¨... ._.,. + ¬ . .. . . · .
± .,. ¬.· ., . ...¸..· +.¸.. ±...¸...+ + ¬.¸.¸.¸
+. _-. .,.......¸.,¸...¸...._
.·±._ .. ¬. ..-.. . ..-. .¸±. ... ·.¸._+.
-. .¸.¬ ¬._¸..._ .-.¸..... .+..+ ·_ . . ·.+..
.. ..¨._ . · ....._ ¬·¸., .+_ ¬·¸_+..._
.+. ...._ ., .... . . ·....- . ±. , ..... +. .... .
          c, c, c, c, c,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_+ . ..+. ., ._ ¬¸+ .¬ ...·..-.± + .¸ .+-. .¬ ...·..-.± + .¸ .+-. .¬ ...·..-.± + .¸ .+-. .¬ ...·..-.± + .¸ .+-. .¬ ...·..-.± + .¸ .+-. .. -..
¬.¬.. ¸.. ..._ .. .+-.._ .. . · .....·.+- . -.
. -_ .+¸ ,. ... - -... +. .¸.. ._ ± ._ ¬¸...- -.
.. ....+. .¸- . .+.. + . .. .·¸. _+..-.+....·.
._ ._ .-._+.. ±¸.-. +¸ ,...·._ ..,.. ¬.¸
¬·. .+..¬,± ·. .¬ ...·. +-.. . - .+ . ·. +.,. . ·. +.,. . ·. +.,. . ·. +.,. . ·. +.,.
..¨ +-.·_ . , . . ....._ ± ._ ± +-.- + . + .. ¸. ¸...
..±. . ¸... ..-¸.¸.... ¸..._·_. ± .·._
.¬...·. +-.¬ ¬._ ¬¸._ ¬. . . .¬ ...· - ,- .¬ ...· - ,- .¬ ...· - ,- .¬ ...· - ,- .¬ ...· - ,-
¸.. .._ ., ...,.¬.+ - ·.... ·. .¬. - . ¬· ¸ ._ +..
_+ .. ...¸... +..., .- ¸. ..¨ ..- .± . .¸¸._ .-. -. . , .·
._ ± ..- .± . -. · .¸ .-. ,. -. ..- ._ ·..,.+ _ + ¸
+ ..¸..,.......- ¸.¸_+._ ± ¸.¸¸_ .... ¬._, ... ¸._
-¸ ±..-. ¸ .._ . ¸ ..... . ¸ ..· . ¸ ..· . .-. ¸ .¸.. .·._
..... . ¬._+...... .+.. ± ¸.¸¸, + ¸._ .¸ .+..·¸¸...·
._ . - ¬ ¬. .±...,.».- ·. .. . ........¸.. ¸ ... ... , .
,. .-.. ±».-·..+ .·. +.,. +-.¬¸.. .,.._.,
-. ¸ . .¸± .._ ± ._
.... .. .+..·¸- . .... ..... .... . .¬...·.
.. ¸.. ..._ _¬._.. .¬ ¬._ ,. . . - ¬ . . ..,.
+ ....., .+... ¸-.. .¬ ¬._+ .±..¸.. .¸...·._
. .. .... ._ .·.++ ¸. ... ¸_ - + ¸¸ .¬.- + .- +. .-.± +
.·._ . .. . .¬...·.+ ·_ . . . ¸_ .- ..-...¬¸.. .
+ ..¸......· ._ . ...·_. .¬ ...·... ...¬ ¬· .
,--,+ .·+. ..,...
¬._+......+.. -. .... ¸¸+.. .- . .¬...·.
._ ¸..¸.-. -.._ ·_·_ _+_ ,.¸.¸ ¸._, . .. ._+ .¬
....-. ¸.+ ..._ .- ¸_ ..- ..+ .. .. .. .·...._+..
. .. ¸ .... .+..+ .¸...·._ .¬ ...·.+. ..-. .- · .
.... ......¬ .++ . .+ - . ..,.. ¬ ¬.¸..¸.¬. . _+¸....
_+ .±.. ,.- . .. ,..... ¸- .. . .¬ ...·.. . .- ¸_ ¸- .. .
¬ ¬+ ¬_ ¸.. .¬ .· .¸ ..¨... +¸ .-. +¸ .. .,.+ . ...·
c, c, c, c, c,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._ ±+¸._ .¸.¸ .¬ ...·.._ ¬· ¸± .±¸.... ¬ .-.
· .+ ,.·._ ±¬ .+ . + - .. ..... ...+ .. ± +_ ._
._ ¬.. + ¸ .. .._ ., .. ± ._+.. ± ¬ .+ ± + +,¬ .._+. ± + +,¬ .._+. ± + +,¬ .._+. ± + +,¬ .._+. ± + +,¬ .._+.
¸.¸ ..· ..¨,...-.._ ± ¬ .+ ,...¬. .¬ ...·.._
±.-.. ¬ ¬...¸.. .+...+..,.. ».-,., . +..., .-
¸.¸.¸¸. ¸.¸..·._
¸. ¸¸. .,.+ ...¬. .¬ ...·.._ ., ±. ., ...¬... .
- + .¸.¸ .¸-.. ..-¬.. .-..¨¸..·. ±++,¬.._+.
. ........+..- + .+.+. .¸.-.+.... ·¡¸...-
¸.¸.·._ ± ¬. .,.+.. ..-..+ .. .. ..·+, ... ¸._
,...._+.¬....-. ¸.+..._ ¬±¸.¬. ¬ .+¸.- +
·.- ..._ .¬ ...·., ,.. ¬.,.+ .. .·.-. ._ ± ¬. .¬
...·.·_ . .-- . . .-. ¸. ¸.. _ ¸.¸., . ±.+ , - .- .,»..
.·,. ·..... .».. ,.¬¸... + ..¸..... ...·.-.._
.».., ±... ·-.. .. ¸--.... .¸·- ._ ...._ .¸_
. .¸- _+ . ± .._ .... ±. ., + _+,.·._ ± . .... ±. ., +
,.-. .¬...·.._ +,¸ ¬._,... .»..,-.¸.. . ..- .
..·._ . .. ..- ...¸... ·_ . ¸.+ .. .. ....+.. ·+
..·. ..... ±+ ·+_..·. .¬ ...·.¬ ..- ..¸ .+ ±.
¸.¸.,.¬.. _+¸.....·,. .».. , +,¸+ ...¸.. .,..¸.. ¬¸ .
.,.+,,..-.._
± ¬. .¬...·.._ ·¬¸... ¸.¸_ · · +.·,.
¸._ , ...._+.+ ....-...,.-. .....+. . ± ·+ .¬
...·.+ .±.....¬+¸.±...·.-.._ ..._+.¬ ..,..
._·_. ..· ¸. ...¬-+ .¬...·.¬..¨-. ¬.+_+.
..±..+. ¬.¸ ..¸. .. .+,¸ _+._ .·._ . ...·_. .¬
...·.._ .. ¬ -¸ . .¬.. .-. ¸.. ± ± . ... .-.,¸ ¸. -
+ +.±.¸-...··. .. ,.._+.·_ . .¬...·.¬ ¬...+
. +. ·+ .·. · +.·.-.._ ± ¬.+. .¬...·.._
.+.. .+. . .... .¸ + , - +. .¬ .· .¸ +¸ .. . ..¸. .·. - ,..
... ¬ .· ..-.+ ,+......... . .»..·._ ± .¸.+ +,
.,¸.¸¸. ..._ ... -+¸¸...¬- ,¸..-.-±- . -,...
          c¸ c¸ c¸ c¸ c¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+. ..-..+...-,..+ .......¸. + . . ¬ ...¸.¸ +...,
.- ¸. ¸.¸¸. . .. ,._+ . .¸_ .+ ......_+.. . .-..,.·._
± .¸.+ ... -+¸¸.¬ ±,..-. ,¸.+ .¸.. ±.. -,...
.¸.. .¸.+± ._ .¬...·.._ ,¸..-... +..¸..... .·
.-. ._ ± ...¬. ¬ ±,..-.._ +.. ¬¸....- . ¸. ,..
..-¬.+ ¸.·. .-+ . ·-. - +¬. -. ..¸..... ...·
..±, ¸..._ ·_. .+...¸ ,.·.--
_+-._+.- . .... ¬¸.. ¬.+ - ._ +.. - -...
¬.-.¬..¨.¸.. ..+...·.... ¬.-.¬..¨.¸.¸.._ ,.»..
.. ..±,.- ¬- + ........ ¬.±.+ ¬. ¸.. ..·. ._ ±..
.._ ¸¸¸¸,
cc cc cc cc cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._~- ~. .~ _~~ ~. _. ¸ ._~- ~. .~ _~~ ~. _. ¸ ._~- ~. .~ _~~ ~. _. ¸ ._~- ~. .~ _~~ ~. _. ¸ ._~- ~. .~ _~~ ~. _. ¸
. ¸· -. ¸ . .... .+¸ ..¸¸.. .._+.. . ¸· ¬... ¬- +
.,.+ .¸,...¬..¸ ._ ._+..-.·+ _++ -. ¸. ¸.. ._+..-.·+ _++ -. ¸. ¸.. ._+..-.·+ _++ -. ¸. ¸.. ._+..-.·+ _++ -. ¸. ¸.. ._+..-.·+ _++ -. ¸. ¸.. · _+ .
. .... . . ...¸..± __._¡._+ _+....,._ _.+... +
.. .. +.. _+... .._ ¬.¸.. ..-.+ .. .. +.. ¸..·_
· + ._ ._+.. ._ _++ - + . . _ ...._ + .¬.¬ _+ ¸.- ¸
.¸,...._+.. _.+... + ¬·.. ... ¸..·_ · + . ,.._
± ¸..·_ . ._+.. _++ - . . . . . .,.·.+ .¬.. ±. - ±. .
¸.. ..¨.¸... .-.¸ .+. + . - +·_. _.+... + ¬.. .. , . .
¸.·+,¸.¸._
...- -- ...¬, . .+... ..¬ . ...+ _+_ ,...¬.
._+.. -. .+ . _++ -. ¸. ¸ ._+.. -. .+ . _++ -. ¸. ¸ ._+.. -. .+ . _++ -. ¸. ¸ ._+.. -. .+ . _++ -. ¸. ¸ ._+.. -. .+ . _++ -. ¸. ¸ _·_ ..+.. . ._+.. -. .+.. ._+.. -. .+.. ._+.. -. .+.. ._+.. -. .+.. ._+.. -. .+..
¬- + _++ -. ¸. ¸.+ ._ ¬- + _++ -. ¸. ¸.+ ._ ¬- + _++ -. ¸. ¸.+ ._ ¬- + _++ -. ¸. ¸.+ ._ ¬- + _++ -. ¸. ¸.+ ._ _·_ ..+.. . .+... - + .. .¸
+ _+... .._. . ¬¸_... + _ .- ¸,¸.¸._ ._+.. -. ·+ ._+.. -. ·+ ._+.. -. ·+ ._+.. -. ·+ ._+.. -. ·+
. ._+.. -. .+ ._+.. -. .+ ._+.. -. .+ ._+.. -. .+ ._+.. -. .+ .¸... .. ..._ .. ¬.¸.. ..-.. . .± .¸...
.. . ¸·-. ¸. .....+¸..¸¸...._+.. .¸· ¬... ¬- +
.,.+ ,¸.. .+ .. ... ¸...._ ± ._+.. ·_ . ..·±,._+ . ¸ .._
._ .».¸.».-_ .»....... .....+¸ ..+ .¸..¸.,.-. _
.+..+ ±_ . ..±..¸.. .¸....,.._
..., .....+ ., ++
· · + . _ .+,.»- ¸.±+
...¸..·+.. .¬,+ .-¸,¸.
.,.¸..¸. . ...-..-.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸._ ... ... ¬..¬..¸.. .¸...,.
..-._..+......_
.,+.. ¬. +.+
¬· .·+ .+.......
._+..-..+. _++ -.¸. ¸.
_+ ¸·..... ... ... ¸.¸ ..
¸._ ±.,. ...-.._
.¸.,. ...¸... .».·..- +
¬.+ . . .+¸_+..,.¬..
..+... .-_+,._ .¡..- ...
¬.+ ¬¸_ ... ,_ ..¬.-. .- . ...¬.- . +.. _
.+... ¬ ,. ++ ...¬¸.. ., .+... ¬- ¸. - - + .-¸. ,¸.¸
._ ¸.¸ ...+... .... ., ._ ¬¸+ ¬- ¸.- + ¬. . ¬. .¸..¸.
. .,.·.+.¬.. .... ¬.±.+¬±.., ._ .+... - .. ¬.-.
¸_ ...._ ..¸..¸.. .¸.. .... .... .+... - ._ ... ..¨
... ..-.. .+... ... ¸.._+._ .± · . ., .+_+._ ..
¸..... ·_. ....¬.±.+¬±.. ., _+ _.. ± · .._
._+..-. .+ . _++ -.¸. ¸ ._+..-. .+ . _++ -.¸. ¸ ._+..-. .+ . _++ -.¸. ¸ ._+..-. .+ . _++ -.¸. ¸ ._+..-. .+ . _++ -.¸. ¸ ± ... .+... . .+.. ..... - -. .
,... .+... -.,. ¸....._ . ...·_. ± .,.+ ¬.±.+
¬±.. . - -. ..... ..._ .+... ._ .. ·+ , .+... . . .-
.+..¬,.- . + · ·+ , ._ + .- ¸,._ ¸...¬..¸.. ± ,...
.¸._ ¬.·.. .._. ..._+.._ ....-. ..., ....¬ ...
... ¬.¬,....._ .¸..._ .+..--. _.+... + .-¸,
._
......+.. _+. +. ._ .., _ ...¸..
-¸. .+.. . ....-. . .. ..-. . . ¡..-. .- .-. - +
_ ¸ ..¸ .. . .+ ·- ._ ._+.. -. .+.. . . _++ -. ¸. ¸
+ . ...¸.¸_ ....+. ...·+ .. -+ ¬._.¬, ¸...,..
- + ,. ....-.._ .. ..¬....±...·¬
_+.. ..,.».._+ .- . ¸ .+·.. .- -. .-. . ¸...¸..
._ _.+...+ ¬.·.. .._ ...._+. ¬+... . ..._
.. . . ._ + -. ¬. ..¸...... ._ . .. ¸.. .. ¸ .+ ·..- ..-
c· c· c· c· c·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.+,.» .. ¸-. .±.. -. ,., ± -. _.+... ..-....¸.·
¸. +.. . - ... ,._ _- . .- ¸.¸,¸. . .. ·+, .+...
- -. _++ ± ...·_. ± ¬.+. _++ ±¸..... ¸....
._ ._+.... _++ . . +. .,¸¸.. _ ¬·¸¸...._ ._+..
. . _++ . .+.. ± . .¸ ...· .. _++± ,._ + _++ _ ..+ .
.-..·.·.. .. ......·.·.. .¸......,... ....
·_. ¬.·.¸.¸.·.+ ... ..--. ¸ ¸... _+++.. .-¸,
._ ¬.+.... .._ _+++ ..-¸,..
.+,.» .¸¸ . ..-. ..·..±...¡. ,..± ._ ¸ .+.
._ ¸._. ¸ ...+ ¸ . ¬. ¸., _ .¬.+ .¬- .. .- ¸. . ..._
.,.-..¸¸.+ ¸._.¸ ...·.
.. .._..+ .+,.»¬.¸
.·..· ¸ ... .+ ..¸ .., .
.,... .¬.. ·. ..._+, .
·.+.. .¬.. _ .-..,..·_.
._+.... _++ ¸.¸ ...- ...
± ..¸..+ ¸-,..- ¸..
.¸_. ..., ..+-..-..
¬_+...±.. . ......·..¸.¸
,¸·_.±.. ..... .+...
+¸.._+.. ....-. . ¸...-....._
....¬..· . .- ,.-_.
,..±._¸- ·+ ±+ .±.¬.....--. _.+.... .
¸., . . . .. . . ¸.. ± .. -.. .,.+ .¸¸. + .±.+ ... _.+...
¬ ¬.+ .. ... · ._+... . - . ,..._ ¬.·...._ . ..-
+ .,.+._ ¬. .¬.. .±,... ·_ . ...--. ..¨.¸¸.
_+.. ± . . .,. , ..._ _.+... + ._., - · ¸ . . .·....
.. ,._ ..± .-. ¸..._+.._ -,..¸..¬ .¸...-. -...
¬-+ . ¸±.... . ......,.. .... ¬. ¸., -.
¸..¸._ ·...¬.. ..+...-± ..
..+ .. .... .,.· .+.
.....-_ -....... .¸...
          c¡ c¡ c¡ c¡ c¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-...·- .·.+- .....
-. ¸.¸_++.¸... ._+..-..+...
.¸.+.¸..+¸.. ¸.. -.+... ..
...·+..,.
_._- -. ._+.. ±.¸.. _+++ . ..+,._
+ . ,._ .... ¸.¸ ... .+..+ _+_ ¸.¸... _++ +
...+,._. , ¸.¸.·._ _++¸.¸ ±_+._ _++ ¸.¸_
.± _+ _. . . ._ . . ¬.- .¸. . ¸.¸. + - . .- ,. ._
..+.. ... .-¸.-._+.·. +._-·.. .-¸..-_. ± .-¸
- . ·.- ...... ¸.-._ -.¸ ... -.¸ . -.......... ,¸.
_+,.-. -.....-._ -....+.... + ._+... ¸..._
-. ...+ ....+ _++ .¸..._ ±¬. ±_++ .._ ._+.
¸...
¬¸- + ¸._, ... ._+.. .._ ·._ ¬¸-+
...¬ . . _+..¸..+·_..+... . ._+..¸..+ ·_.
.+... ...._ ..·.-_.
_ .-,._ _... .-¸._ .. ._+..-. .+.
_++ -. ¸. ¸ ... ¸.¸ ...+... ¬ ».. ¸.. ¸.. .·.,. .·.. .- .
. ·+ , ..-. ._ +.··.._ . - . ..._ - +.. .... ¸¸¸¯,
¸c ¸c ¸c ¸c ¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
±, .. ±~ =¸ ±, .. ±~ =¸ ±, .. ±~ =¸ ±, .. ±~ =¸ ±, .. ±~ =¸
¸¬....,. .. ... -.-.. ±.¬_+.. +. ¬+
._ . ..¨..¸_ . -..¸- ·_. -.-.. ±... ·+ .+.+
.- ¬_+.. + . ¬ + ._ . ..¨..¸_ . . . ¬ ¬.¸.+ .,.. -
±..¸...¸.+ .¬.+..±.....+ ±+.-. ._., _+.-¬
¬. + . ,.¬|
....-..¸ ¬ -..... ... ¸ ¬._.¬...-. ¸..¸.
-. . ..¨..+.._ ..... -.-..±. ¬_+.. ¬. -¬...+
._ . ..¨.¸_. - .-..±. .. ·+.+.+.- ¬_+.. ¬. -
¬...+ ._ . ..¨.¸_. _¬...-._ · ...... . .+
._+ .¸._+_. ._+,._ .. .- + . .· ... ¬+.¬+..
.. .¸... ¬ ..... +¸.-.._ ...._+_ ,¬ .... _+_ ,
,.. -. .... -... . ±.+. _¬, .. ¬._+...+ .- ¸.¸.
._
+¸.-.-._ ..- ... ._.-+ · + ...,.- . -.
...+..± . ,. ¬.+ ¬. - + .... ..- ¸.¸,¸. _..., ¬.+
¬. - + .¬.. ¸.. . . .+. · ¸ . . ....¸_ . . ._.._ ¸.¸ .. ._.
¸...-. ._ ¸.¸..- ._ . . ._.¸_ .¬, .·.++ . ...±.
¸.. . ..-. ._ ± ¬. ¸.¸..- ¬ ± +,.·. ._+ . ..+.-. ._
¸..._ ± ._+.. _..., .,..+ +..¸.,.- . -. .--.
.. ¬.±.+ ¬. ¸.¸..·.._ ._+_ .... +¸.-.._
¬,.. ± . ,. . .-.¸ ..-....+ .,....,.._ +¸.-.
+ .+..._ +..-.. .¬.+ .-¸.._+.._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸, ¸., . ¬,.+..,+.. .+ ....
.. ,.. .¸ ¸ .. ,.. .¸ ¸ .. ,.. .¸ ¸ .. ,.. .¸ ¸ .. ,.. .¸ ¸
¸¸, .. . .+..¬... ±..±,..-. ¸.¸...
¬- ..¸ ¸ .... . ¬- ..¸ ¸ .... . ¬- ..¸ ¸ .... . ¬- ..¸ ¸ .... . ¬- ..¸ ¸ .... .
¸¸, .....-.. .·+±+ ¸._±,..-.¸.¸...
. . . ¬_+±. ¸ .. . . . ¬_+±. ¸ .. . . . ¬_+±. ¸ .. . . . ¬_+±. ¸ .. . . . ¬_+±. ¸ ..
¸¸, ¸ . .... ..±.. ±,..-.¸.¸...
¬- ..¸ _ +.¸ .. ¬- ..¸ _ +.¸ .. ¬- ..¸ _ +.¸ .. ¬- ..¸ _ +.¸ .. ¬- ..¸ _ +.¸ ..
¸¸, ¸¸, . +..±,..-.¸.¸...
. . . .+. ±. +. . . . . .+. ±. +. . . . . .+. ±. +. . . . . .+. ±. +. . . . . .+. ±. +. .
¸¯, ¸¸, . ..... ._+ .¸.¸...
+.... ..¸.+. . +.... ..¸.+. . +.... ..¸.+. . +.... ..¸.+. . +.... ..¸.+. .
¸,, ¸,¯ . ¬-..,.. ±,..-. ¸.¸...
¬.,.+..¸ .. ¬.,.+..¸ .. ¬.,.+..¸ .. ¬.,.+..¸ .. ¬.,.+..¸ ..
¸., ¸., . ...±,..-.¸.¸...
¬- ..¸ ¸ ... ¬- ..¸ ¸ ... ¬- ..¸ ¸ ... ¬- ..¸ ¸ ... ¬- ..¸ ¸ ...
¸¸, ¸¸¸ . . .. ._.. .·....-.,±,..-.¸.¸...
.. . .- ¸.-. _+ . .. . .- ¸.-. _+ . .. . .- ¸.-. _+ . .. . .- ¸.-. _+ . .. . .- ¸.-. _+ .
_¬,..¬._+... ¬.¸..+..,.... ...¸.._ +..
¬. - ¸, ¸¸, ¸¯, ¸¸, - -.. +..,... ± -.±...+- +
.-¸,._
._..., ¬¸+¸.¸ ±.+-+ ¬- ..¸¸.......
_ ...·_ ¬-..¸...+ _-. ±_±..¸...¸.. ._
.. .+ . _ ¬, .. _+ . -_ .¸. + ..... ._+ .+ ¬+¸ .¬..
¸.. . ·.¸..·.,.¬.. .¬.+.¬- .. .,......_
¸, ...., .._ ·_, ._ ¸¸, ·_ , .._ .+.+ ¸ .
,._ ¸¸, .+.+¸ .,.._ ±..... ,._ ¸¸, ±..... ,.
._ -..., ._ ¸¸, -..., .._ ... , .- _ ¸¯,
...,. -._ ¸......., .- _ ¸,, ¸......., .- ._
.¸.... .- ,.- _ ¸., .¸... ..-, .-._ ..., .- _
-__++ ¸ ¬ ¸¸, ± ..+ . _. ., .. .+.. ¸.. ....., .. .
...,.- ¬_+.... ¬._+.- ¸.. -.·+,¬
¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_..+ .- _ · ¬ ...+ . + ±. ¸.. _+_ ·. ._ ._
¬...+ ¸.¸...+..¸.. ._...¨._ ±. ¸.. ..._ ¸.. ._
¬. - -. ¬..¸.. +.. +¸ .-. - ._ _¬._ ...+ .- .¸.¸. _+
..
...¬ .¬-.._ ¬,.... .. .,. , .__·_ ..+...
. .,.±+ .+..__·_..+... ..,..¬.+ .·.._ _
·_ ..+... ¬.¸ ..¸ . ± .¸.-_++. +. .±,... . ¬. ._ _+._
+ .- ¸,._ ± ¸_ .- . . ¬¸+ ¸.¸ ..¸.¸ _+,.- . ·_ . + · .+
-+ .- ¸,¸.¸._ _-. .. .·. ._.+..+ ¬,. .-__
¸.¸ ..¸.¸ . - + .± ... ..¬ ¬, .¬ ¬.,¬- + . . .- .+ _+..
.+¸...¸·- ± .¸.-. ..._
¸, . _ . ..,. ¬± __+._
¸¸, -_ ·+, . ¬±__+._
¸¸, ._ .¸., . ¬±__+._
¸¸, .¬_ . ±¬... ¸.¸ ¸, . .. ...¬, . ¸. . . ,
....¬, . ¸. . , ¬, .. ¸+...
..., _ ¬±¸..._+._
¸¸, .¬+_ ..¸.. ,. ¬±_ _+._
¸¯, ..+_ ..+ ..+ , . ¸.¸ ¸ . . . . .
.. ., .¸ .. + . .¸ .. + . , .
¸¬- ..¸ ... . ¬- ..¸ _ +. +...
¬-..¸.., ....+ ¸¬-..¸ _ +.,
_ ¬± ¸... _+._
¸,, ». _ ...·.... ¸.¸¸, ¸......., . ¸...
.. +... .. ., _ ¬± ¸..._+
._
¸., »¬¸+_ . ±. . ±. , . ¸.¸ ¸ ¬- ..¸ ... . . .
. . . ¬- ..¸_+., ±..+. _..
,. ¸+..., ...±. ¸¬-..¸ ..,
.±. ., . ¸¬- ..¸ .. ..., ¬-
..¸_+. ¸ ..±,.+.. ¸.......
·_. ¸.¸ ·,., ._
          ¸, ¸, ¸, ¸, ¸,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸¸, ¸,_ ...,. ¬±__+._
¸., +__ .., . ¬...+ ±... ·_ . ¬-..
,.. ±,..-. +. ... .... -. ....
.. ._ ±.¸.-._
¸, ._+¬
_
.+_ .+.+±+,. ¸.¸¸, .+.++ .,. ¸. .
. , .+., .±. ¸+..., . . . . .. .
±,.- +. ._. ·+_ .+.+ ±.,.
¸.¸ .-.._+._
¸¸, ..+_ ¸, . ¬±__+._ ......_+.+.
¸-,... ..¸.... ±-...._
¸¸, ¸,_ ,.....,. ¸.¸¸, ,..., . ¸..., ,.,.
¸. . +... .. .,
¸¸, ._ .· .,.. .·.,. ¸.¸¸ .. ...,
..-¸, . ¸..., ..... ._+.+.
.· ... -_-_-. ,... ,._ ¸,.
± ._
¸¸, ¬++_ ¸.¸.,. ¸¬-..¸ ... ., _., . ¸+¸
+.....,
¸¯, .+.¿_ ·+ ¸.. , . ¸. . . . . +... .. .,
.. ,...¸ ¸±,.+.. _¬, .+ · ...¸.
._ ._ ¬· . ¬- ..¸ ±,.+.
.+.__ ..+ ¸.. _ ¬..¬. , .
¬¸+...±..._ +¸.-.- ¬ ._
.,... .- ¸.¸. . ¬.+¸..._
¸,, -._ ·+ .... ., . ¸.¸ ¸ +... .. ., ·+
, ., . ¸¬- ..¸... . .. , .... .,. .
,. ¸...,
¸., ¬-._ ·+.,. ¸. . +..., ·+.....
...,. ¸.. ., ........·+ .,. ¸. .
., ·+,. ¸.¸ ¸,
¸¸, ._ ·_ , . ¸.¸¸ .. , ·_+. , . ¸. . .
+..., ·_...,. ¸...,
¸, ¸, ¸, ¸, ¸,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸¸., .+_ ..., .
¸¸, ¸..+_ ......, .
¸¸¸, ¬+_ .++.., .
¸¸¸, +¬_ ¸..,.
¸¸¸, ¸·.__ .,¸¸.. ¸.¸¸, ¸.., . ¸+¸ +.....,
¸¸¸, . _ ±.+. ¸.¸ ¸, ± . ,. ¸..., ¸.± . ,.
¸+... ..., ¸....., . ¸.. ,
¸¸¯, ..+.·_ .¸.+.+ ¸.¸¸, ..... ,. ¸... , ¸.
.....,. ¸.. ...,
¬±+ . ¬¸+ ¸.¸ ..¸.¸ ± .+ - + .· ·._+_ ...¬.
+¸.-.-¬ +. ...¬-.._,... ¸¯ .¸.... ¸..... + .
¬ ¬, .- + ._..+. ±,._+ .- ._ ¬..¨- ._ ·_ . , ._
.- ._ ·_ . , ._ + .- ¸,._ _., .+ ¸. ¸.,. ..¨...
¬.+ ,. .-._·_ .,._ ±., .+ ¸.±., . ... .. ,.+
¸ .... .. , ...¨... ¬- ¬, _ + , ..- ._ ·_ . , ._ ·_ , .
·_+ .,. ·_..., . ...... .-.+ ...,. . .·.+
.¬.. .-._ ·_. , ._
._ ...¸.. .. _. ¬..¨¬..¨ + ¸....._ ...
¸...... ._ + +.. .-.._.¸.. ¬.¸¸+ ±_+·. ._ ¬..¨
¬..¨+ ¸.... ._ .+..., ... _+. .. ¸.. .¸.. ¸.¸ ..-...¬
.+.. .... ¬ -. ,. ¸.. ._ ± _+..· . ._ +-.·+ . . + .
. ¸. ¸,.- . ., ..._+. .. ._ -. .-. , ¬ -. ,. ¸...+.. .
¸....·.._
. ..¸..·.+... .,..._+.., .. . .....+
¸.. ..._ ± .+ ., ... _+. .. + ·+ . ¬ .·. . -_ .. -
..+ ·+ . ¬ .·. .¸ ..... . , ._ . . ._.- . .
- +.... . . . ¬.,.¬_+ .± .¸.. ._ . . ._. ± · + ·. ..
- +.... ...._. ¸..·_ .¸_+.·¸. ± ._+.. . . ._.¬
¸. ..-. .,... ....+ ·+...._. -
± ._+.. +¸ .-. - ._ ¬..¨¬..¨ ...,- +
¬±+.¬- . . ._..+. ¬....- ¬ ¬±¬.¸-. ,...
..±..._ -+ ±.. ..,_¸..·. .¸..± . -...,·. ...¬
          ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- +.¸ +¸... ¬- . . ¸._. ._-+ .,...¸..·. ¬¸..
¬. . ± .¸.- ± + ... +.·. ± + .,.+ .¸.·¸. ¬+. _ .± .
¸.- ....+ .. ... -.-..±. ¬_+.. + .¬ .. -.-..±.
.. ·+.+.+ .-¬_+.. +.¬...¬- +.. .. .¸..¬.
¬_+ .¬+. ¬¸.. .± + . . ¸.. .¸._ + ¬±+ ...,. .+ _ ¸ ¸.
·+, ¸. ¸...·._ ¸¸¸,
¸c ¸c ¸c ¸c ¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
~¸ .~ ¬ .±~ - .~-. ~¸ .~ ¬ .±~ - .~-. ~¸ .~ ¬ .±~ - .~-. ~¸ .~ ¬ .±~ - .~-. ~¸ .~ ¬ .±~ - .~-.
± .¸¸ ¸+ .. .+.. . ., . -+ .¸_ .¬... ....._ ..·
..·. .+ .± +¡.,._+... .+ +.·.- ¬ .-.. --.¸.
. - . ....._ ¸_.. + +·_ . ......_+ .- ¸ ._ .. - · .
. + +·_ . ·. .¬.._+ .. ._ - - . +.·..- +·_ . .,.. ¸ ¬
·... .+....._+._ .. . - --..._+¸. ..+.·...
+.+¸.-¬ ¬. .....·. .·.++ .. ...¸_+.·¸.
± ¸¸+ .. .+.. .¬........_ ¬.- ..-. .¸. ·
.¸.. ·...·.+ .±+ ..._.. _+.¸. ..¸+.. ¬ .. . .+
... .¸... .,.¸. .-..-.. -._+.. .¸... .. ... .¸..+.. ¸
·+ .,.- ... .. ._+ .+ . ·.± + ¸. .·. - ¸._ .¸._
.. ±...-.._ ±¬.+ -.._+...¸... .. .¸ + .-..
... - .¸ . .¸¸·+..+.·.+ .¸.._ .-,..._
.¸....,¸
-.¸.¡..¡. ...·.¸.¡._
-¸ ..·_.+¸ ·+±¸._
.»¸¸,+¸._ .¸¸..¸¸.-_.
.¸...._+.+ ..-·¸- ...+ -..-... ..¨.±..
. ..... ¬.._ +.. _¬..¸..-+.. -+ +..¸ -.
-.· -.¬.- . .¸...._+. .+...+.. ...._ ...
. ...._ .... ·_ . -.¸ ..¸¸±,. .. ¬....+.. .¸.
.. ._+ .+ +± ¸ ·- . ¸- ¸._ . . · + .·._ -.._+.. ¸_ .
_· _,.. _.¸....¸ _...·. - + ...+.·..¸ ,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..._ ± ._+.. +± ¸ ·.+.. .+.·.. .¸ ¸_+ .+ .. ¬ ....
._ -.. .-¸.. .,..... ¸± · + ,. ..·.-.+. .+. ¸.. ·+
+¸..·._
+¸.-.·_. _.¸... .,¸+.·.+ ._+_ ...._
.¸... .,¸. -.·.¸.· ·.¸..+.·.· . ..¸.·.. .¸.
+.·.· . . .¸.·.. ..+.·.· + ..¸.·.. ¸.¡¸.¡+.·.·..
¸..¸..+.·.·.. . . .. . .+.·.·.. , _ , _ +.·.·.. +¸ .-.
· +,.._
_.,. _·.. _.-..+¸. _·¸_+..- . +¸ .-.
..,.+ ._ . . _+.. ..¸. ., .+ .- . .¸..+· , . .· ¸ ¸+
.... . . ..+.·.. . . . .. + ¬.. + + ¸ .- .·_ . .. .+.·.¸
¸.¡¸.. -.++ ._-.+ +.. ._-...-. ±.¸....¸.
+·.. .-._+..·. .+.·..-.. ¬....+ .¸¸. ¸.+ .- + . . .
· -.±.-. .+ .-.. ,_.¸_+¸.
.¬. ·+ ..-.-. ._+¸. . ,.¸. .+-_ .+ .- -.
.- ¸.¸ ±·._+-.+. ._+.. .+ ... .._+. .·... .,
.__+. - .· . .. ...... ... ,. ·. ..· .,.........
.+..±.. + _+-.+ . . . .. . .. . . . . ...- ¸.. ·. ¬..,.,._+ .
±. . ¸.+.- ... +.....+...... . ..+ .¸· + _+-. ..
¬¸ . ± . ..-. .¸..¸.+ .¸... ¸ ........-. ±.. ¸.+ +
.- + ·. .. ..-.-. ._ ¬.. . +¸.-.._ ,..,+¸·.
.¸..¸.+.. .+.....+ .¸.._ .-,. ¸.¸._ . - -+.,_ +.
.,.· +.¬
¸.+..¸.. ¸.+,¸¸... .
...+ ¸.. .¸.·. ¸.+... .¸.,..
¸.¸_.. ...,.. ..._+..-.. .¸.....
¸.+ ..... .¸..¸.,. ... .. .
.¸.... .¸.... .... ¸...-...
.... ...± · .... ¸+.
... ¸.¡±¸ ¸.+.¸. .¸-
..-.¸.¡ ..-.¸ ...-¸. +... -±-
± ¸. -±±. ..... ¸..¸.
¸· ¸· ¸· ¸· ¸·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸.+ ..¸... ¸.+.¸._¸,+
..._+. .+,._ ¸.+ _++. ¸...
¸.+.¸.... ¸.......,+
¸.....¸.+-
.±.-+.. ... ...._+.
· , ..¸.. ¬+ .. ,+-_ .
.·.+ ±.. . ...¸ .+
- ¸.-¸ . . .·. ...._+...,...._
...¸.. .,.¸.. ¸.+-+. ., +¸..
. ...¸.. ,.».....¸ .
- .+.¸ .+ . .. ¸... _
.,.¸..¸... .+..,._
... ±+ ... ...+ ¸..._+.+
¸.+ ±... - ..- .-+...
¬.- , ...±._+.·
..¬.¸ ·+....
.,. ¸.+ .. .++.,.._
..,.. -+_+.. ¬¸+ .,
+ .,... ·-, ·-,.
.,......
+ ¸.+.¸..- + . .¸-... ¸.+...¬ .+.».-.+ +
+ ±.¸¸.-+ +.¸¸.. ¸.-.+ .¸·+..._ .... .·.+. .
¸.+., ·. .- ..- , . . .¬ .·. +¸ .-. .- ..._ ¸.+ +
¸...- ...- + - ...._ ¸.. . . .. + - ± ¸.+ · .+ . ...
_ ±¸... ¸ .... ¸..,._ ±¸... ¸ ....._ ¸.+ .¸.
± -. ¬.¬.. .. ¬..±.+. ..+.+. ¸.+... -.·..
._+..± + - _+ ·_ . ¸.+ . ¸.. . .. +. .. . .¸..- .·. +¸ .-.
- -.....· .¸.....+ ..... +. .¸ .+.-. ¸-._+..-
. - -_ . ... ¬..,+ . ..±.. _+.- _. .¸ ....,. .. ..
,. ..-.·.·. ¬ . _+._ ±+,¸...+.·..-+ .-¸.¸. ¸.¸
._ ¬,..¸..++.·..-. . ¬,+... . +.·..-.. ¬, +
.. ¬.¸¸·_ . ..+.¸_+._ ¬. .· .+.·....·_ . +¸ .
          ¸¡ ¸¡ ¸¡ ¸¡ ¸¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
...¬ ¬.+ .. ¬...¸. ¸.....·_. ±·+·.+.. ,¸.-¸.
...-+..
.. ¸..+ .. .±.. .±.. +.·.+ -..· . .¬. +
.+.. .......+. .+ +¸ .-. . -..._ -..+ ...
+ + · . + +¸ .-. .- .... ,._ . +.. ¸.+ .- ¬, +
+.·..- ¬_ .±.¸. . ,.-¸¸.. ¬..+.·. ± ¬. + .. . -
_+ .+ .± ¸....+_ ±. ....¸... · _+.-.¸.+ .-¸_ -¸¸
¸._+. .. -...·' +¸.-. ¬.+ ¬.¸.+ +_+_ ,.
+.+.. .¸.... .· ..¨-.' ¸.¸ .¸.· + ._ .¬. -. .+.. .
-.±...+ .
¸..+.-. ±...+.·..-.· . ..+.·. .±.. ¸..
..+.¸- .. ..+.·. .¬. +.......-..±-. .. +.
+¸.-.- ....+ ......¸-. ¸.._+_ ±¸.. ¸..- ¬.
±· + · ¬..+.·..- ........ .-¸.. +¸. -.+ .-,.
¸.¸._
».-.-.±......-. +..... ...· ..¨-¬. ..¨
-. + ¸.... . ..¨-¬. ..¨-. ¬,.±..._+_.-. _++
¸.... ...- -., . -.. ±¸.. ±.., ¸
¬.. ..._ .. ,+ +.·.+ ¸.+ _+..±.. ¬±¸.
.+·.. ± . . .+ ¡+.·.· . .¬. ¸ .-.. . ¬. .+.·.-. · ..
.. -¸ ¸ ¸ ._+ . ..+ -., + · -' +¸ .-. + ...._ · _+ .
+ ¬,+ .--. .+ .·...+¬... ..._+_ ±. -.
.........,. .-.+ -- -. ' ¬-+-+ + +¸ .-. + ..
...,.._ - + ..._+_.-. ..±.±. . .... .¬..
+ ±¸ .· .._ ¬, + +.·.· . ¬.-.. +.·. + .-. ¬ ._
¬,+ +.·..-+ .·+.. ..· .,.+._.,.+ ¬.¸....
-... .-..-,... ± .±¸ ....-. +.......-..+
.-. .+ .-... .. ..+,.¬.. ±....- .¸.. +...... .¸
-. .+.·.. .+.-. . ...¸. ¬.-.. -.±...-.-.
¸. ._ ., .+ ...¸- ..-+.-. -..- .· . + .¬.
...-+. . - +¸.. ¬. ..+· ±. .,¸ ...·..,.+.-..
±..+-. .. .¸... ._+.± . . ¸..¸....-.¸.. ..+.¸-.
·c ·c ·c ·c ·c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-+.+. +....-+ . .- ·_ . ¬.- + ±..+ -..
._+¸. .+.·.._+.. . - ±¸.. _+ .¸_+-.+.
..._ .¸.... ..-. .±.. .±..+..+.. +.. .+..
...¸ . .-.-. ¸.. -..-.·. ...¸.± ...+.-+ . .
+·_. ± .,._+..-.±..¸. . +. ..... .¸-.. ._+.+.,.
.. ..¸ ..... ..... .¸.¡¸.¡¸ -..-....·. ±..
_+_ ¸ .._ .¬. ±. . ..... ... .- + . ¬. . ± ..±.... . · _+ .
.- ·+,.-.. .- . .-·.. -.-. +.......
. - .. · . ·+ - +.·.. ¸. . ¬. . ¸.¡+.·..- -¸ .. . .¸_+-.
¬.¸ ¸ .¸.¸. ,.-. .. ,+....... -¸ .._ ..¸._ +
¸...._ . ..,..,. .. ..¸.. -.+¸.¸,.._+-.. .- ¬±
.. ...-.- ..· ..+.¸-.+ .¸.¸ .....++.·. .·.
, + .-.. .±+...-. ¬.. +.·. ±+¸...+ ¸. . ...- .-..
.¸-... -.-. -.
+. .... .. ¬.. .-.-.. ..+ .¸... +·.. . .¸.-
. ..· ±.., ¸ .. ..¸- . ¬.. ¬ _+ ..- . ..-. ¬, +.- .
..++· ».+.¸-..
.+ ... ±.¸ ...- ·_ . ¬. -... .+ ¬,+ ._.¸
_+¸. -·. .±. . ·_ .. .+ . -¸._._ .·. ,-. -.¸¸+
._+.. .+ -¸.+ ._...- ..¨_+-. .¬¸..+ ¬,+
. ... ..+.·.. . ¸ .. ±. ±. . -..·. · _+.+ +¸ .-.
..._+_ ._ ._+.._.»...- ¬¸...+,. ¬,__.±_,
-.±.
_+-. ¸..+.·..- ·_. .. .¸_+...·.. -. .¸
-. .- .....-· , ,..-. ¬.-. . +¸ +·..-·_. -
.,. ,...-+ ....¸_+.·,¸
..._ ¬. . ¸.¡+.·.¸ ¬.. .±.. +.·.+ . . .-
. ..¸..+...-.±. ¬..+.·.+ ¬.-. _.¸.,-. . -,
·_. ¬.-. .+.+·.. ..._ ¸ + ...- +.-. . .+
±... · .... .¸-. ±. ., ¸ _. ¸.. ± .¸¸ ¸+ + +¸.-.
·. ..·.+ ± + . ..,. .¸... .¸ + .-. , ...- ¸. , .¬.+. .-.
·.. -.. ++.. .+.. .-..-_. ¸¸¸¸,
          ·. ·. ·. ·. ·.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_.¸ ..- ...- ._.. .¸ _.¸ ..- ...- ._.. .¸ _.¸ ..- ...- ._.. .¸ _.¸ ..- ...- ._.. .¸ _.¸ ..- ...- ._.. .¸
¸. ..-. .+ ...+..- ¬±,
¬_+. .¬..¸.. ¸.¸ ...+..+ .+ ,.» ¸¸. .¸ - . ¬+ ,.
-. ._ . . -_+.. ±. ¬+,.-..¸+ .¸.. ._. .
¸.¸ +, ¬......¬_ ¸.¸...+...+ ¬.. ¬+,.- ¸.. + .
...¸.¸+. ¬+,.-.._ ..-,¸, .._
. ..- .+.+ .. .. ..- + .· ·._+_ ...¬. .±.
- . ¸.¸ ....· .... .._ . . ¸. ._ ., -_ .¬,.- . ·_ ..+.. .
.,¬,.-. ·_..+... .. .. ..¸._+ .-¸,.._
¸...¬..¸.. ± ... . ._., . - ._ ¬.-_ . ¬.-_ . ¬.-_ . ¬.-_ . ¬.-_ . ¬,.- .
¸..¸ .._+ ¸- ¸., .._-+ . --.+,... .±.+,.-
+ ·+.. ·+ .. .,._+.._
¬± .-_ . ¬± .-_ . ¬± .-_ . ¬± .-_ . ¬± .-_ . . ¬.- ¬.- ¬.- ¬.- ¬.- ¬,.-. ¸¬-+ ¬.+ .-
. . ,.._ - + . -.- . . ..- + ·+ . . ·+ ..
.,._+.._
¬·. ., ¬·. ., ¬·. ., ¬·. ., ¬·. ., ¬,.- . ¸.. ·. .. ·. .. . . . ±.
± ., .._- +. ¬. ¬. ¬. ¬. ¬. .,. . ¬ ¬¬ ¬¬ ., . .. .. .,. . ¬ ¬¬ ¬¬ ., ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ .,
.. ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ .,- + ·+..·+.. .,._+.._ _- . ¸.+.¸
+¸ .·.¸ · ¸ , .._- +. _ . _ . _ . _ . _ . .,.. .¬.+ ± . .. .. ¬+,.
¸¬.,, - + ·+.. ·+ .. .,._+._+·_. ±_ ...,.
._
¬± .., ¬± .., ¬± .., ¬± .., ¬± .., ¬,.-. ¸. . . , ,. .. . . ¡ ...
. , .._ -+ . _ __ __ .. _. _. _. _. _. _ . _ . _ . _ . _ . .. ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ - + ·+. .·+..
.,._+.._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. ...·_. ... ,,. ·± ..-¬,.--.·_.
.+... ¸..- -.- ·¸.... ¬¸_ .... -..., +¸ ¬.-
¬.¸..¸. ¬,.-. ·_ ..+... . ..-..·......_ ¬.-.¸.¸.
._ ..-,.._
¬±+ . ¬.+ - + _+_ ·. ¸.¸ ...+..+ ¬+ ,.-.
¸. ¬.+ -_.. - + ..¸.. + ....¸.¸.._ ¬.-.-_¸.. _
.,. - + + . ...¸.¸,.- .. ¬.-. .. .. . , .¸._ + .- ¸
,.._ .¸-± .,... .,... ¸.¸..- .¸..±.¸... .,.
- +.,¸ ... ....+ . , ._ . ... + ¸. ... ¬ .+ +
...._ . . - .· . ._ ¬. ¸ . ¬..¸ .. ... . ..-
..· .....¸..¸. ._ .,¸..¸. .,¸..¸. .,¸..¸. .,¸..¸. .,¸..¸. ¸..._ ±,.·. ._
. .. ¸.. ·.+... ¬.. ¸. .¸ ¸.¸ ...+..+ ...-......
.,.. . ...¬. . ..- ..· .... .._ ¬.-.-_ ¸. . . . ¸.
.+·._ .+,.» ¯.. . ¯¯. .+. ...-+ ¸ ± .._¬±..
_¬-. . ¸...¸._+ .-¸ ,.._
. ..- +¸± .¸..._ .¸.+ .. ....- ¬...-- - .
¸.¸..- ¬ .+...¸...._ ¬.¸ ¸¬.¸¸... ¬,.-_ ¬.-.±.
., ¸·... . ,.._ ¬-. ._+.. ± ... . ..- ¬.+ ... ..·.
.,..... ... ·± .. - ._ ... ,,. ¬¸... .. .·..·
.,¸.·....._+ .-¸,...._+..¸.. .._ .+,.» ,¸¸ .
- . ¸¸.-+... ..._+ ...... + ·+±+. ._ ·+¸._+._
± ... .- _.¬ . .- . ... . .- _.¬ . .- . ... . .- _.¬ . .- . ... . .- _.¬ . .- . ... . .- _.¬ . .- . ... . _+ .- . ·± . . - + ..- ¸,
. _- . .....·. . .+ .. .+_ .,.± .._ . .-,
... ,-¸. - ..¸ .+.. ..-. .+.+ .. ,-¸. - ..¸ .+.. ..-. .+.+ .. ,-¸. - ..¸ .+.. ..-. .+.+ .. ,-¸. - ..¸ .+.. ..-. .+.+ .. ,-¸. - ..¸ .+.. ..-. .+.+ .. + .- -. -..¬¸..
±-.±.. +.+..·.._
.. ..+.+.. .+. .-+-. ..._+... ¸¸ ._+.. .,.
._ .¸.+ ¬+±. .+,.».. ., . ¸...._ _.+.+ ..
+ ._+...., . ¸. ¬±-. ... ._+...., ¸ . ¸¸ ¬± -.
. . ._ ..· ...... ± .¸...._ + .±.+ +. ¸ . . . . · .._
.±.. . .._ ¬...- ¬ ..· .... . ¬. ¬,....¸.. ...
¸. . .. . . .. . . .. . . .. . . .. - ,... .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . - ,..,.. .. .. .. .. .. - ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. -
.. ..,. ... ¬.-_ .± .¸....+ ¬.-_ .± .¸....+ ¬.-_ .± .¸....+ ¬.-_ .± .¸....+ ¬.-_ .± .¸....+ ¬. . ¬. . ¬. . ¬. . ¬. . - ¬.¸ .¬. . ¬. ¸ ¬. ¸ ¬. ¸ ¬. ¸ ¬. ¸
-
          ·, ·, ·, ·, ·,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬.¸¬. ... ¬·. -_ .± .¸....+ ¬·. -_ .± .¸....+ ¬·. -_ .± .¸....+ ¬·. -_ .± .¸....+ ¬·. -_ .± .¸....+ ._+_ ._+_ ._+_ ._+_ ._+_ - _+¸..±..
.._ .._ .._ .._ .._ - .¸. ... ¬·. .,± .¸....+ ¬·. .,± .¸....+ ¬·. .,± .¸....+ ¬·. .,± .¸....+ ¬·. .,± .¸....+ ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. - ,.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- ....... ¬± ..,± .¸....+ ¬± ..,± .¸....+ ¬± ..,± .¸....+ ¬± ..,± .¸....+ ¬± ..,± .¸....+, .._- ¸.. ¬...-+
+ . ... ¸.¸±..._ ±. .._
- .. . .._ +.. ¬...- + + . ....¸.¸ . ..-
.. .. ..- ± ._ ., .... ...- - ¬ .,.± ..,.. +
+ . ...¸.¸· _ - . .,.±..._ ..¸.. ._ ±. .._
_¬. ..-. ...- .... ..-. . ¬-.+.+ ¸- - .-.,
+ .- ¸,.._ ·± . . - - + ·_ . ¬...¬... .- ¸,.._
_. . .... ¬.¬,.- + - ....·_. -+.. .-.
..·......+.. ...¸.+ -. .+-..+ ±-...¸.·+
,._ ±. .._ ¬-.._+.. ± ... ¸..._+.+ .. .. .. .. .. + ++ ++
_+. .+ + ++ ++ .. .. .. .. .. ¸..._+ . .. .. ¸....,+ . .. .. . . . . . . . . . . .¸..+.+ . .. ... .. .. .+ .+ .+ .+ .+ ,
.,.± .._+ .-¸,...._+.. ¸... ._
_._- + .±.+.. ¸...¬..¸.. ¸.¸..........-.
¬±-¬± .+.· . .- ,... ¬...- .+,.» ... .+.
¸.. ± - . ._., . - ._ .,.± . ., .. + .. ,._ ·_ . -. .+
·+.- ¸¬¸.. . ¸ + ·. ·¡¸.¸,._ ·_. -..+. . »..».¸.. .¸
._+ .-¸,.._
_. »..».¸..._ ¬.-¬. . ., ._ ¸_.- ¸.¸ ....
· .....+ .++ ¸...¬.. _+.±..· .+ ..¸... ¬.-¬. ..
,._+·_. .- ¸,.._ _¬.- ¬. . .- . ¸..±...¸· . .
....,_.., ¸.. .._ .. ..,_..,._ .... .±.. .... .±.. .... .±.. .... .±.. .... .±..
.- . .- . .- . .- . .- . + ¸.¸. ._+.. . ¬± , ... ·_ . .. , ... .- ¸, ,... .... .... .... .... ....
.±.. .- . .±.. .- . .±.. .- . .±.. .- . .±.. .- . ...- ._+.. .. ..,_..,¬ ¬ .. ..·.
... ..- ¸...._
»-·¬.-.. .. ¸+ ...·.- +·_ . . .- ¬ .-
_¸.--. .. ,_.., .-. -..-.· ± -.±..+ .
+.._+...._ ¬¸._ ¬. + ..-¸,¸. ....·_. ....
,_..,¬ .·.· ...·+ .¬.¸..¸.-. ...... +.,¸.. . ±..
- ._ +.. ....,_..,¬ ± ... . ¬,.+ ..·.....-
¸.. .._
·, ·, ·, ·, ·,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+ ..¸ ..¸ ¸ ¬. ¸ ·. . ¸.- ..¬ ¸ _. . ¸ ¬ .+.
± ¸ ¬ - . ± ... .. ± . .. ..¸ ¸ ¬. ¸,¸ ·. .+ ._+ ...
.. .._ ._+..¸- .. . .,.± . ..,.¸ ¸ ¬. ¸¸ . ¯¸ ¬±
¬....- . ...¸.±..... ...± . .± ¬¸.. .¸ . .,.± .- ._
·_. ±..- ± ¬.+ ..·....... ±.,. »..». .-+ ..
...+,¸ ¸.¸.....,.±.+ ¬+.¬¸.¸ ¬.·.¬¸+ .¸.-+
..-.¸¸.¸·+ . .. . ...±.¸._.¸.±...+-¸..._ .. -
,¸¬._+... , .._ ± ._+..·_ . .. ....-. .-_¸ .±,.
- ._ ....,_..,+ . _+_ . .¬..+ .·+ . - .., . . - .., . . - .., . . - .., . . - .., .
. .¸ . .¸ . .¸ . .¸ . .¸ ± -. ±.-¸.+ -.±..¸...¸....· .._
_¬. +-. .. .+.+.,.¬+ ,.- _ .· - -.. .,.± .
·+ , ._ ¬.+ -. ,. . . ¬- .+.+ .,.¸_ ... ¸.. .._ -.¸ ¸
... ¬- .+.+ .,.¸_.-.. . . ±...+ ·._ ¬.¸¸- . .
.. .. . ..- - .. ... + - ¸.. .._ ¸...¬..¸.. ± · .
...± ..,.. ., ¸± . .¬. .¬. .¬. .¬. .¬. +.,¸+ .,¸± ..¬.¸ - . ¸ -., .¸..
+ .¸....¸... ._ ·_ ._ ·_ ._ ·_ ._ ·_ ._ ·_ - + . · .,.¸... ¬.. ¬.. ¬.. ¬.. ¬.. +.,¸+
.,..¸.¸-_ ¬. ¬. ¬. ¬. ¬. .,.¸... ... ... ... ... ... + ¯ ¯¯ ¯¯ ¬¸.¸.. ·_ ..+...
+ . + . + . + . + . + ¸ ¸¸ ¸¸ ¬¸ . ¸.. ·_ ..+.. . .· . _ .,.¸.. .- ._
± ..--. ¬. ....... ¬-.+.+..·.....- ¸...._
±.¸.+-. .-..-_¸.±,.- -..-.. .-
.+.+ .. . ± - .±.. + .+.._+... ..._ +.. .¸ .¸ .¸ .¸ .¸ . . . - .
.-.. . ·.±,..-. .,.± .._ .. + . .¸. ¸¸ ,.».¬._..+.....-. ,.».¬._..+.....-. ,.».¬._..+.....-. ,.».¬._..+.....-. ,.».¬._..+.....-.
_+ ..+.+ .. _+ ..+.+ .. _+ ..+.+ .. _+ ..+.+ .. _+ ..+.+ .. ¸.. .._ _.+.+ ..·. ..· .... .- ._ ¬.
..- .,.± .¬ . -..¸..._ . ±,¸ ¬._+..., ._ ±..
._ . ... ·_ . .¸.±... -+¸.+ ·+ . .·+...,.¸...
.. _.+.+..¬ .. .. ..+¸.._ + ¸..-....- -+¸..,.
± .+ _+¸±.¸.+ . , .._ -. ¸_.¬..¸.. ± ... ·..¸..¸
.+. ,.._
.-.. .·.±,..-. .¸.+- . ±. , ..... . ¸· ..
.+,.» .¸. .¸. .¸. .¸. .¸. .¸-. .-. ±. ..¨·.._ .±±+._
.,...¸..,._+.... ..¸+ ...·. ±,..-. ¸...._ ...
±,..-. ¬ .- _ ¸ .. . .¬ .-..¸.- ¬. . .- _ ¸ .. . .¬ .-..¸.- ¬. . .- _ ¸ .. . .¬ .-..¸.- ¬. . .- _ ¸ .. . .¬ .-..¸.- ¬. . .- _ ¸ .. . .¬ .-..¸.- ¬. . - .. ¬±. ¬,..
          ·¸ ·¸ ·¸ ·¸ ·¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
,.¸._¸.._ _-. .± .-..¸. . ...·_. _±,..-...
..-¸.¸..·.+-. ± ,.._ .+ ,.» .. ¸._ - . ..+ .¸. .
... .- _¬ . .- . ... . .- _¬ . .- . ... . .- _¬ . .- . ... . .- _¬ . .- . ... . .- _¬ . .- . ... . ... _ .- ¸,._ ..· .... .. ¬± .
¬±¸.- + ± - ... -. ¸.· .._ ¸_.- . ... .¬._+.. .+
¬±+ -. ±.¸. ,
.. ..- . ... .¬± .- . . - .·+. ·. ._... - .
-.. . ..+± .. - . ¸.¸..+. ¬_+¸.¬_+.. -...±...·.
. .¸.....- ...¬.- +.. · - ¬.·.+ .,¸_..+ .· ¸..
.... .¬.+ +· - · . ..+ . .. · - .._ ¸.. _ ¸ .± . ._
_ ¸.± - ..·_. .¬.+.¬-.. .,.±.¸.¸._+ .-¸,.._
...¸.. . . .,... .. ...· .±. . + ...¸.. . . .,... .. ...· .±. . + ...¸.. . . .,... .. ...· .±. . + ...¸.. . . .,... .. ...· .±. . + ...¸.. . . .,... .. ...· .±. . +
- ,..¬. . .... ¸.. ¸. .. . .. . - +. - ,..¬. . .... ¸.. ¸. .. . .. . - +. - ,..¬. . .... ¸.. ¸. .. . .. . - +. - ,..¬. . .... ¸.. ¸. .. . .. . - +. - ,..¬. . .... ¸.. ¸. .. . .. . - +.
.. ¬. _ +.·. .-.,..¸... ¬¸ ¬¸ ¬¸ ¬¸ ¬¸ +.,¸+ .,.,.
- . __+..- ¬±+-. - . ¸-.._..·_. ±.¸....+ -.,.
¸...._ .¬.+....++ ,.
,- .+ .._ · . _._ . - ._ ,- .+ .._ · . _._ . - ._ ,- .+ .._ · . _._ . - ._ ,- .+ .._ · . _._ . - ._ ,- .+ .._ · . _._ . - ._
.. ...._ .. ...._ .. ...._ .. ...._ .. ...._
-_+..-.·+±+-.¸.¸.... ..¸ ¬ ¬-..¸-.
_.¸.+±..,.±.+ ·+. ±..._+ .-¸. . .._ ..¬.
- . _ +.·. .- .,..¸... ¬¸ ¬¸ ¬¸ ¬¸ ¬¸ +.,¸¬¸.. .¸. . ¬.-. .¸... .
·. ,._ + .- ... .._ ¸... ...- - . .¸ .,.._
+ .... ...---. .._ ._ ._ .¸ .._ ._ ._ .¸ .._ ._ ._ .¸ .._ ._ ._ .¸ .._ ._ ._ .¸ ¬.¸..¸. .,._+
._+ .-¸,.._
· . + . ¬,. ,. - . ¬, .¬.¸ + ...+ .+ _ ¬± .¬±¸ .
+ ¸.. -- _+ -- .¸....-- .... - ..¨..+ -- .._
¸.¸ .......·.+- . ·_ . _. ... . ¸· -. ¸ .._ ...-
.,.+ .. .-,..·+ ±+ - . ..¨..+ . .._ _. ¸· ._ ., .
._.,- .+..+ ¸.. ...·¸.._±. ._ .. ._., - . ·.+
.. .. . + ._ '' _ . . .+. . ¸ ._.+ .·..·.¸+ ¸+ ¬¸.. -.
_ -........_+. ¸ .±¸ ._¸+ .. ..¸·¬ ...+ .....
.+...¬..¸.. .-_¸...-..... .,....,._ ¬± ¸.¸ ..
.....·.++ ...+ ... -¸ ·.... .·._ . ...·_ . ...
·c ·c ·c ·c ·c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸·¬ ¬±.¬±¸ . .-..-..+ ¬±.¬±¸. .,.....+ -
._ + . ...+ . ..._., ¬± .¬±¸ .+ _+¸+ -- · + --
... . - ¬ ·+-. +¸. _ . . .....-... +..+. .._
.. .. ¸· +.. ¬¸.... - .. . . - ..., _·_ ..+.. .
.. . . -.·+ ., _·_ ..+.. . ¬._ ¸ .¸ .¸.. . - -. .-..,
... ,¸..-... ¸...._
.. ..-...,._ ¬.- .¸..+..+ ¸.._ .- ¸_ . .- ¸_ . .- ¸_ . .- ¸_ . .- ¸_ .
± . ± . ± . ± . ± .+ .,.. .._ ¸, .,.- . ¸¸, ._-. ¸¸, , . ¸¸, ·
. ¸¸, ¬· , ¬....¬. ¸¯, ¬·.,¬....¬. _ ¬. ¯
.... ¬_ ¬.- ¯ .. ,._+.. .+ ±_ ..·..,.¸...._
¬· ., ¬. .¸.. ......-. .. . . . . .,._ -..., +¸ ., .¸¸...
._ .._,....¸.. ¬·, ¬. ._ ¸......_+.. ¸.- . . .¸ .¸ .¸ .¸ .¸
,._ _ _ ¸_+...._
....-...,._ _+. ¬±.¬±¸..+..-+ ± .
,.-. ¬, .¬.¸+ +.+.·... ±.+·_. ¸......._
.. .+ ...+..- -. ........ ¬,. ...- ._ ..- .¸..±
.¸... .+...+ ·+_ ..·.+ .....¸_+._ ¸._ .¸._ . ¸._ .¸._ . ¸._ .¸._ . ¸._ .¸._ . ¸._ .¸._ .
+ .¸...¸.. .¸...¸.. .¸...¸.. .¸...¸.. .¸...¸.. .,..¸_+._ +¸ .-. +¸ . +¸ .-. +¸ . +¸ .-. +¸ . +¸ .-. +¸ . +¸ .-. +¸ . + +.¸. +. +.¸. +. +.¸. +. +.¸. +. +.¸. +.
.,..¸_+._ ¬·+ ..+..¸.. .¸..,.·. ..... ...
.,. ¸_.- ¸.. .._
± ...-.,.+ .. .-,..·+±+-.·_. _...
¬.±+ ..·.... .... ¬.-. ..-....¸.,.._ ± ._+..
.. . . - ...,+ ._ . _ _. ...¸ ¸.. -. -..¸.. . ¸.. .
¸..,..._
. . . .¸.¸ ._+¸ ., .·..+¸ - . . . .¸.¸ ._+¸ ., .·..+¸ - . . . .¸.¸ ._+¸ ., .·..+¸ - . . . .¸.¸ ._+¸ ., .·..+¸ - . . . .¸.¸ ._+¸ ., .·..+¸ -
¬¸+.. ¸.¸....·.... . .·.+- . .¸ . .¸ . .¸ . .¸ . .¸ .._ _..
, ._ . . . . . . . . . . . . . . .._ _ ., ¸._ ¸._ ¸._ ¸._ ¸._ .._ _.. , ._ .¸.¸ .¸.¸ .¸.¸ .¸.¸ .¸.¸.._
_., _ +_ _ +_ _ +_ _ +_ _ +_ , ._ _.., ._ ._ +¸ ._ +¸ ._ +¸ ._ +¸ ._ +¸ , ._ _.,
, _ , _ , _ , _ , _ ·..._ _.. , ._ ., ., ., ., ., ·..._ _ .,
¬¸...¬¸...... .- .±,. .-_¸.±,.-¬ .-.
.- _ ¸ .+. ..... . ....¬._+.. .+ ¸.¸ ...- ± .¬.¸ ¬·. ¸.¸ ...- ± .¬.¸ ¬·. ¸.¸ ...- ± .¬.¸ ¬·. ¸.¸ ...- ± .¬.¸ ¬·. ¸.¸ ...- ± .¬.¸ ¬·.
...¸...+-. -.¸.±..¸.. , .._
          ·¸ ·¸ ·¸ ·¸ ·¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸.¸....·......_ -..... ¬,.... . .-. . .¸..
._ ., . .¸¸._.-.-. -. .¸. .-..+.·+-.-..¸ . · -
.-., ..-.- . -. .¸. ,¸..+.. .-.-..¸. ¬.¸..¸ . ¸... .
._ ¬..., ¬·., .·.+.....- ... - +., ...,. +
- . ...,.,.....- ._.+ .- -+ ¬..±.. .....--.
_. ..· ..... ...¸.. ._. . .± .±¸.· ±..- . ., .
._ .. ¬.¸.¡..--.+.. . .¸. -¸..·.+ . .¸. . ...·.
.._ . .¸..¬..·_. _+¸....,._ ¬.. .,.+ .¸.¸.
..¸ ¸.¸....· ..... ¸..¸.._ .,..,...--+
¸..¸.- ±+ , ..± ..+ . ·+ , .._ .,.., ...- - + ·±
. .-. .¸.._+._ .¸..._¬- .. .,._+._ .+ + ._
..+·+.. ,.+.++ . ¸..._ ±_+._ ±._ ¬-.. .,.
_+._ .++._ -.- ..- ¸.- ..- .._ - +
..-¬ ±,....¸..... .¸ -¸_ .- ¸.¸ +,¬.++ , -± .
_+. ,._ , - ± ._ ¬- . . .,.. _+. ,._ . + + ._ .. ¬.
- .+.. ±....¸. .. ¬...·.¬,. - -..-... ·±.. -
. + .± _+.-. ¸. ,. . ¸. - . . -. .. ..+ ·+ . . ,.+.+ .
- + ..¸....-. ¸. .¸-.-. .. ¸.¸ ..-._ ¬.-± ..-
+ ¸.¸ +, ¬ .. . ¬_ .± _+.-.¸. _¬± - . ._.+- ¬.·
¬·.._ ·_ . -. .¸-¸... ¸_ ...·+ ·..·¸. ¸.¸ ...+...
._·_. ¬.-.±. .,¸..·+.., .._ .,...-¬....
- . .,.±,.¬. ...-._ .,..¬...... -. .... -...
_ . . .¸._.¸ .. ... ¸.¸ ....· .... . ¬.¸ ..¸ . ¬· .· . ¬. - . - +
-. +..-_. -.._.-+..-_. ¸...¬.. _...¸._.¸.,._
-..¸._ ¬· ¸_+..·.... -..¸¸.. .._ +.._·_.
¬· ¸ +. ¸.¸ ¸+ ¸ ...+ . ¸.. .._ ,.».. .. . .+ ·_ . ±.
¸..,¸ ,.._ ..-+.·¬ ·¬.±.+·_. ±.¸..,¸ ,
.._ ¬-+ -+ + ±.¸.._ _ ...¸._.¸.. .. ..·-·_ .
·+ . . . _+..._ .¸.. ·..¸.+ ...- ·_ . ·+ . . . _+..._
¸¸¯¸,
·· ·· ·· ·· ··               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸ ...- .-¬¸ ... .¸ ...- .-¬¸ ... .¸ ...- .-¬¸ ... .¸ ...- .-¬¸ ... .¸ ...- .-¬¸ ...
-. .-.. +¸.-. .-..._ - - . -.-.... .,
._..+ -_.._ .. .+¸.... ..·..._+.+ .¸..._ .¸
_+- ·_+- ¸ ¸ . .. ¸ ¸ ·. .._ - + - + . ._ +¸ . .¸... .
¸.¸¸,.-+ - .. .±.+-_.._ ¸.¸¸_+ . ¸._+....+ .¸±...
._ _+ .¬... .+ .±.. , + . . ,.¬.. ¬-+¬.+ ¬¸.
.. .._....+ -- ,..._ -. . ... ¬¸ ....+. ....+
.· ·.. _+.· . -. .+.. ..¸.-. -.±,..¸.+ -. ¸_ ..¸ .
¸.. .._+......_+.·. .._¸.. ¬...¸.- ¬±...- .- .
.._
¸.,..-+-.+.. .- ¬ ._.-._ ,.»....-¸.
.._ ..¸- ..¬.. ¬......- _+.+ .+.¸.._ ¬±+ .¸.-
± .· .. ±+ ·+ - .. ... ._ +¸ .-. - ± - .+.. +¸ .-.
- ¬ ., .... .._.,. - ._ .¸ .¸..... . .. .,.+ . .. .·. .. ¬.¸
¬·.¸.- +. - ..+..,.·._ - ..... . . ....·. ¸.,...
...,.+·.... ._.,.-._ .+......._ ..-....
._ - . .,..., ......_.,. - + ·. ..± ..¸. .· .-. .-.
.¸..._ . - + .¸.._+..· . ._ . ... +¸ .-. - +.. · . .
...._ .± ....._ ·... .±......_+.. ·_. +¸.-.
- ¬ - ..-.- -. - ._ ._ ¬¸ .+. ....+ .· ·.. ..¸_ .
.-.. ¸.. .¸...._
.,.·....- .· ·.· +.... ... .·.+±.,.+..
... .·.+-,.± .,.+. ....+ ..,..·._ ._+-.. .. ..
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-¸. ..¬ . ¸.¸· . ± - ..±..·+ , .._ ± ..¬ . - . ¬¸ .
+..¬._ ... ..·._·.. ,..._+_.._ ._.-. ¬_
+±. _+. .... +..- ±.,. ..,.....+ .-¸,._ .
+. ...,. . .±.+. ...,. . .-. +. ...,. . .._ - + ·_ . .- ¸
,.._ ¬,.,.+...... ...±.. .+. ..,..- + .-¸,.
._ . ...·_ . ¬¸ .+. . _+.. ..-¸. . +¸.-. ..- ¸
...·_. ,,._ +¸.-.- .-.- .... ¬¸.... ¬+,.
... _..._- ._.- + --. ,._ +¸.-. ._+_ ._
± ._+.. ±+ ·+ .¸ ...., ... ,. , .,. . .. ,. . .· ·.,. .. . .-.
+....,..-. . . ..,..¬ .-.+. .¬._ + ..._ .- ¸.¸.
._ ±+..+.. .,.....¬. ....-. ¬·¸±.,......
...+. ._+ .¸..._ +¸.-.- .- ,..._
. .. .,..¬+..-. ¸, ··..- ¸¸, -»¬- ¸¸,
¬-».. ¸¸, .·».. ¬.¸ . ¸ .¸ . ...¸...±..._ ±
¬.¸ .- - . · ·..- ¬.¸ ._ ¬¸ ... . ¬+ ,... . _..._-
._.- ..._+._ .,..._ . ¸...+ +¸.-. - ¬ - .
.-.- -.- ._ ± ._.,. ...+ .··.--+. .. _+. ... ¸..
.·._ . ¸.. .·+ . . _._.... .. ¬. - . ¸.¸. .¸,._. .
..¸.....+....·. ·. .± --...._
.- . ._ .-... .,.+--,.,. .-....¬. ...
- ¸...._+.+ +...¸.. ._+ .¸..·-... -_....,. ¸ ..+...
¬.. ¬¸...... .. _ ._....._ ¬-¸.-+.·.+ ..._
.- ,. ._ ± ¬- ¸. - + +. ..¸ .. ._+ . .. . ...¬ . _ .¬.+ .
¬- .. .- ¸,..._
-. .¸._ .·.. ..-. ¸ .. .. .- ¸ ... .± + . .-. . _
¬....¸.·.-.. .¸.. ±¸-...+ .¸..·. ±¸¬¸.¸
..±.+¸ .¬.. .... ..+ ¸.. .-.. ... .±.-. ±_
.¸...-. . ._ +¸ .¬.. ....... ·. ¸..¸.-.. .
.,.·...,._ ¬.¸.-. ,,. -_....,. ¸..+.....
¸...- + -,..+¸.-. -_....,. . ....+- + ...
. . .._+.. .. . .·.+±.._+...¬. ¸ ..+.. .. . ¸ .. .
- ._ . ,. + ..¨- . +¸ + ¸.. ¬¸ ..,.. - ¸..·. ±¸
¡c ¡c ¡c ¡c ¡c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-. .. + . . .. .·... , . .. -. ±. .¸..+ .. . .±.
.... .¸..+±. .·... ..¸.. ¬¸.¸. .±.± .¬..
±. .. .-+ _ .,- + _+...¬. ±¸...... ¸., ¸,¸
.¸¸, -.,. .¸.+ ._ . ..¸..¸.. ¸ . .·...... -.
.±.. , .,...±. . ... ,, ._¸.. _ -,..+¸ .-..¸ .
-_....,.. . ...+ - ±¸ + ...,¸ .. .¬..¸.. .,- +
_+_ _+,. -. .+ .+ . . .+ ±+ _ .....+.. + ¸ . .
., ¸.. ._ ¸..¸ .-. ¬- . . .¸ ... .. ...+ + ¸ .. .¬..
.,.·.. ..,._¬._+.. ... .. .-...-. .·.+._
_¬-¸.-+ .±.+,... ., .+ ·...._ ¬- +
¬.++ ¬.·¬·.¸.¸_+._ . -......_+._ ¬...·_.
.¸. _¬·_.....¬.. +..._+._ . ,.¸.. ......._
. ... ±¬.·¬·.... ...++ .. ¸.-+.. .- ..¸.¸...
¬. ...¸_ ..._
¸..+.. .- -+... .. ... .+.· ._ .-. .
... ,--,+ ¬....-., _ .¸.,...¬. ...--._ ¬¸..+
+.. ¸.±....._ ±¸ ¬.. ... . -.,..¸.+ ._.+. + -. ...
¸..·. ._.,._¸_. _. . .+.¸.,¸+.. ,- -,+ .·.+
.. .... .,.·_+.... .¸.. . ..._ ....+.±.+..-.
.+-.,..¸ ....·¸ ±¸+........._.¸_. .+-.,..¸ ....·¸ ±¸+........._.¸_. .+-.,..¸ ....·¸ ±¸+........._.¸_. .+-.,..¸ ....·¸ ±¸+........._.¸_. .+-.,..¸ ....·¸ ±¸+........._.¸_. ... . . .
., ._ · -....+ ._ -. ··. ±¸ -.-. . + ¸ .¬.. ...
·. ¬. . -. ,., ...¬. ±¸¬.. .... ._....._¸_ . ...
±..¸.. .¸....._ ± ....¸ .+ .¸.,._ +.. ±,..-. _+.+ ±¸
-. -. .·. ¬.. ... . . ¸. . ¸ ..¸..+ .... ., . .±.. ¸,¯....,
, ._ ± ±...+, ..._ ± ._+.. ¸..+...- ±¸-...+
¬_+ . . .±. ±. .. .. .._,... ±¸ .. ... . -. ,. . ¸. +._.+.
+ -... ¸·. -..±....,. + .±.,.-.. -. ¸._-. .+
-.·¸.+ -. ·¸.¡.. ¬.. .±.. . .,.. .±. ....,..._ ±
±¸-+ ¸..+...-..¸ . ..... ._ ¸..¸.-. _ .,.·.. ..,..
.·¸. ¬± . .. ..+.±. +..-. . -........+......
...-.,..,...._ ±. . ... ¸.... ,.-..+ .¸_+_·.
-..+....,._ ¸_. ...±..¸...¸...._
          ¡. ¡. ¡. ¡. ¡.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸...., .,..,¸
.-.. , ¸
+..¸-.., .¸_.
± ...+ + ..±,..-.-,..+ ¸_.¬.¸..¸.¸._ .¸.±
.-.. . ._ -.¸_.-. +.. ¸.. .., .-..._ .±.. ±..._
..· . . . - ._ ¬...+ . »¸., . .... ..·..±.. , ._ ¬.¸ .
.»¸. ... ¸ ....... .. . .±.. , ._ ± .»¸.¬. .. .+ ·+
... ¸¸. ..¸.+ .¸. .+ - ...- ¸.¸·+ +. .¸ ,.¬.. - + ¸.._
¸..,.._ .._ _-. ¬+..¸.· +
-.¸_.-.+.. + .¸ .- + ¸_.·+.+ ¸._ ±·+.
¬- ..-+ ,._ ± ±..._ + .¸.± ._.. ..· . _+ ..±..
±...+. ...±_,¸ .±.+·.±..... + ¬.¸ .¬.. .+ ±
.·._ +.¸.-+¸_.·+.. . .¬.+.¬- .. ¸...·._
... ±¸ ... ±..._+.¸. - +, .·..+.. ±.
.¸ . .-.. ....-_ .¸. .+._ .. .- .... .-
· ¬.+ . .... .¸..+ ¸.. ¬...+ .¸. .+ _-. .¸ .
± ...¬.. ...¸. .+· .. ...-......
¬±+. ·+.¬- .. ¬¸.--. - - +.+ _+_.
·. .,.· ... .- ¬- +¬.+ ._.¸..·_ ._ + .-¸. . ..
· . ._
± ¸.. +.·... +.·...- .+± .·, ._ .+..
.¸,... ¬· -,.._. -...... ...._·_. ¸.¸..¬¸ .¬.
¬.. ¸....._ ± ¸.. .¬.+. .. ...-..+. ..-..-
...·+.._·_. ¬¸... ... ¸....._ ...¸·- ¬.
· .+... ...+.. . -.. .,.·-._ _. ..¬ ¬.¸.+
...._+._ -+.-+ ¸_.++.. ±..._+..,..
¸¬.¸. . . ...- ¸ .. ¸,
¬,. ....·
...+ ..-+. -- .,.+
. ..¸...,. ....·.+.¬
...+... ...- ..+.
..-..-+
¡¸ ¡¸ ¡¸ ¡¸ ¡¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸.-.¸_ .,....._+._
.+·¬.- ._+.¬.-+
..- .... ...+...+
·.¸...._+. ......
¸...,..+. .. ..¸ . ._
.. ._+. .. .. ..
_. . ..¸ .+ . . . .,..¬ +. . - »¬ -+_- . ·_ .
.¬.+.¬- . . .-¸,._ .,._ ¬¸ .+..+..- .¸.
_+_. . ..._
. .¬.¸.. ...·. .¸..+ ...+..,._
..¬.¸.. ...·. _+ ¸._+. . ¸..+..,._
.¸.¬.¸.. ...·. .¸ . + ..+..,._
+ .¬.¸.. ...·. ¸... . ..+..,._
¬.¸..-.,... .+ ¬.+..-.,. ,.¬.....
¬..¸._¸.. - »¬ -- . ...+ -,-¸._¸.. . ¸ . ¸ . ¸ . ¸ . ¸
. ¡ . . . . ¸ . ¸ . ¡ . . . . ¸ . ¸ . ¡ . . . . ¸ . ¸ . ¡ . . . . ¸ . ¸ . ¡ . . . . ¸ . ¸ ..¨ ..¬ . _·_ . ¬·..- . . .. ¸ .+
.¬.+.¬- .. ., ._ .,..._
_++.-. .+..+ ....+.
_++.-. .+..+ ....+.
_+++.·....+..- + ..-.+....,._
..-.,.. . ¬.+.. -.,. .._,·.
-. .¸.·. ¬.+..._. ,, ._¸_ .
¬±+ .. . .. ..¸ .. . ¬+ ,... . . . .... ¸.. ._ +¸
.-. ±. . .._ ± . . ..¸ ....¸.. +.·.. . +.·...- ¬.. .
.¸. .+..±. . + . ... ., ...- ¸.¸ .....¬ ¬¸ ... . ._.¬±.
¬-¸.+ .. .._. +. .+.... . ¸·- ..-.¸·._ .·
·.,..._+.. ¸.¸...¸.+.. .. . .¬ +_-. ,. .. ¸.¸·_
..¨..+·... ¬._+...,...-_. ¸¸¯,
          ¡, ¡, ¡, ¡, ¡,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬.- .¬ ¬. . ¬.- .¬ ¬. . ¬.- .¬ ¬. . ¬.- .¬ ¬. . ¬.- .¬ ¬. .
._ ._ ¬.- .¬..¨ . - + .. - .¸ .._ ._ ._ + ·.
¸...¸..¸ - ._ ».. ¸..+ ·+·,.. ¸_...·.._ _
..-.,.».. ¬.- ¸¸ ....¬. . . .. .·.. ... ¸. ....¬. . . .. .·.. ... ¸. ....¬. . . .. .·.. ... ¸. ....¬. . . .. .·.. ... ¸. ....¬. . . .. .·.. ... ¸. ± ... ¸.¸
......±.,. ¬_+....±.....-. ,¸+¸-+. · ¬· ...
....+ ¸ ..¸... .+ .,....·+ .._ ¬ ·.....± .,. ¬_
+±. _+. ¬. .. ·+.¸. .... +.._+.+.... ¬. .
. . - ¬_+..- . + . · ....+ ¸. ¸.¸. .¸... . -. ...+ ._
¸.¸ ....-+. . .... ._+_ · + ...¬. ¬. . +..... ... ...
· ._ + .-¸,.¸.. ¬...· ¬...,¸..+. _. ..¬. ._+.
._+. ¬_+ ...· + ._+ _+..,.¸.. ......¸. .._ ± ...
+¸ .-. - ._ - ...._ -+.. ± ·+ .. .¸_..._
¬.... . ._ , + .. ..¸ .. ._ . ¸.. ._ ¬...·. . . -- ..
. - ... . ¸¸ . .¸ .+. _·. . ..+ _+ .+ ¸._ -. .,¸ _+ ¸...._+,
..· .._
¸ ..¸....¬.±.. ...+ .- . + - . +¸.-.._ ±· .
· ._+ .-. ..- ... . · ...+ ±..'' ± ... .- . .- ...
...·+ , .._ .... . . .- .+ _ +¸ .-. .- ¸. .. .- .
... +.- + ...¬..,.· .- -..-.,·. .¸..·..¸.+
...._., . ...¬-+ .- .-.. ¸..-¸,.._ ±. . .._
±. . ± ... .+ ¸.¸...+...+-..-. ._._
¬._ ¬...±. . ..._ .,. .,¸ .··..+.. · .+._
. -.. . ... ¸.¸ ..-.¸.¬ .+-..- . ._._¬,.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.·.+_ _.+ .-. _+..,--._+ +.. ¬· .-+.. .
, . ...._ ¬-. ._+..±... ...._...._ ..¬ ,...
.+ ..... .....+ .+.....¸..--..... _....¸ ·
.,.. .¬.+ . ..¨± - _ . .·.. .+ ·+ _ ¸._ ¸ ¸.+. . .·.. .., . .·.. .., . .·.. .., . .·.. .., . .·.. ..,
±.. .-. ± . .,-. . - ..... . . . . .·.. .., ±.. .-. ± . .,-. . - ..... . . . . .·.. .., ±.. .-. ± . .,-. . - ..... . . . . .·.. .., ±.. .-. ± . .,-. . - ..... . . . . .·.. .., ±.. .-. ± . .,-. . - ..... . . . . .·.. ..,
±.. .± ±. . ., ·. .¸ .. . ..... . . . ±.. .± ±. . ., ·. .¸ .. . ..... . . . ±.. .± ±. . ., ·. .¸ .. . ..... . . . ±.. .± ±. . ., ·. .¸ .. . ..... . . . ±.. .± ±. . ., ·. .¸ .. . ..... . . . .¸..¸..· ,
...._+.. ¸...._
¸.¸..- ._ ±.....+ ±±. . ±..¸.¡.+. ....·,
._ _+¸+ ·_ ._+ ¸+._ ¬.+_+......_ ....+ ±
±. .±..¸.¡._ ±...¸.¸¸. ¸ .... ,._+ ._+..¬ .-,_ ¸.¸
·_ .¸. ¸¸ ¸.¸ .¸..± -- _+._ . .. ¸.. ·. +... ¸.¸ ......- .
±.. .± ±. . ...._ ¬._+.. .+ - +, + ..- ¸.. ¬+. _ ., .
¬.+ ¸.¸......_ +..¸....¬¸.. ·..,.,. .-¸. ¸.. .¸
.¸¬¸..¬.+-+·_. . --. .-.. .. _¬._+...,.·_.
.·.,._¸....._
·..,..... ......¸...._ ¸.¸...+..¬-+·_.
.+... ¸.¸......¬-+·_..+... ¸.¸......¬- +·_.
.+... ...¸_.. .-. ,... ¸....._ ·. .,..... ......
._ ¬- + .... .... ¸.¸ ..- ._ ·..,.....+ ¬. .-¸._
_... ..-... + _+..
. .. ¸.. ·. +... ±±..._ ¬¸.. + .. . + ._ ¸_ .
¸.. . ,.._ ._. . ,..¸_. ., .±,.- ...._ ¸......
+ .-¸_ .,.._ . ...·_ . ±.. .± ±. .+ ..- ¸, ¬¸...
± ±.....+ .. .-¸,.._
¸.¸ ......_ .¸ ¸ ·+ . ±,.- -. .+¸.. + ..- ¸ · .
.,.,....+ ..¸.¸.... ..-¬ _+¸._+.._+¸._+.. ¬.-.......
... ¸..· , ... . ¸· ._ +.. .. ¬ .... ¸.. .._ ¬. ....-
¸.¸.... ..+ .··.. ._ ..¬....¬ .....+ ±.±..
.··... ·. ..... ¬+¸ ., . . ..· . ._ _.. ¬.... ._
. ¸._ ... ......, + ... .-.+ .¸....¸. + ±±. .±...+
. ¸...-.._ ¸...¸.¸._+ ....¸..¸ ¸ ¸¯., -. _.
.-¸,.._
          ¡¸ ¡¸ ¡¸ ¡¸ ¡¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..._¸¸·-·- ¸..,.. .- ·+
..± -±..±.. ......,+ ._
¬,_,.., . . ±·.±...
-..¸·_. .. ..¸..¸¸ ¸¯¯, - . .,¬..- ..± ±
¸...+ .¸± ,._ ± ±..._+ ±_±...._
-. ....±+
±. .._± ·.. .- ¬..¸..
_. ¬ . - . ·_ ..+.. . .+.. .- .·_ ..+.. . ±.. .
+ ±±..._ .¸.¸-+ ±±..._ ·+.+ + ±±..._
.._¸.. -+..... ±±..._-+ .-¸¸...¸,._¬- ..
¸...¸.¸_ ..±,.. .. ¬....._ -+..... .¸.....
·_ . ¸.. .·- .+ . -. ...+. .... ¬ .¸..+.¬.. . .. ..
± ±..._ ¬,_±. .....+ .-¸,¸.¸...._ ¸...¬..¸..±
... ¸.. .. , .-..¬ -. . ... .+ . .._ . . ....¬.,.. , ._
+ - +, + .± - ¸.,_ ±. .±...+ . ¸.. ._ ., .¸ ..¸ ¸ ¸¸,
- . ±±..._ ¸.,_... .-¸.._.._ ....¬..¸.. .,
....·_ . , .·.+ . . ¸± ±..._. . +. - ¬ ¬.. .-.,.
.. ¸....._
,±.._+.._. ¬..-
¸.... , -.¸... ¸.,_±. ....
-..¸·_ . -.¸ ..¸¸ ¸¸¸, -. ¸ ,... .¸.- + . ¸± ,.
_ ...,_ ±..±...+. ¸..._ .,.±..¸.¸._ ¬...
¬.,..-+ ¬·¸. . .+ _ .¸± .·, ... ..¬....._
.. . ,_±..±...+. ±... ¬±¬.¸+ .¸ -.· +._. .
. ..¸... ++_ ·..._
.¸._+...-± ..-...+
...+. . ¸... .. .±. ..
.... .._.· . ._¸.¸.·..
-¸+.¸..._
_. ±±. .._+ .··.. +-. .- ... .... .¸..
... ..±-¬ ¸..,.-..+ .-¸.¸.._ ¬.¸ ¸... ¬.¸¬. ¸
¬±¬.¸ ¸... ¸...-._ ..± -.¸ .. ..± -.¸ .. + ..+
¡c ¡c ¡c ¡c ¡c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸. ... ..-- ._ . . .....·.+¬ ¸.. ,. -. . .- ¸.¸. ·..
._ ...+ ..- ...+ ..- .. .+...¸.-...¬.¸¬. ¸
¬± ¬.¸ ¸... ¸...- ._ .-.¬ . -...-. ¬.- -.
+¸. .._ ..-.-+ . .¸ .+ . . .¸..· ..· .,....· ...
¬. ± -.+¸.._ ¬. ¸¬.¸ ¬± ¬.¸ ¸... ¸...- ._
. + . .. .+... ¬. .¸.¸,¸ . -..¨·._+.._ . ¸..
. -...¬ ¬. ¸¬.¸ ¬±¬.¸ ¸... ¸...- + ...+.. . .
....-. . .. .. ±_....,..... ..-.._ _¬¸...¸.+
....,_..,._ .-¸.¸. .¸.. -,- ».-.....¸ ¸ ¸ .- .
_. ...+ .,.......¸....._
..-¸±¸.¸... . .+.. _+..+.,..._ ..
._+.... ±--- .¸.+¸. ..¸... .
.,.+·.¸ . ± ·.., . ... ..._,.
...,_ ±. . ...,_ ±. . ...,_ ±. . ...,_ ±. . ...,_ ±. .
...,_±..._ ±... ¬± ¬.¸ + ..± . .¸.¬ .¸¸-
- . .-¸,._ ·-·-·.·. .- ._ ·-·-·. ·. .,..
_+._ ._ . + ._ . + - .._ . - ± .. ·. ·_ . ±
. . .._ . ... ., ¸· ¬ ¬± ¬. ¸ ._ .¸.+ · . + ..+ . ..
--._..+.. ....,_.., .¸.±..._ ¬-. ... ¸....
._
.+,.» ., .. . -. .,.¸..... .,......¸ ¸ ¸¸¸, _
...-.»...,._ _. .¸± ..._
.¬........ ...,_ ±...
,..,. ...¸ .¸...±._
.,+ ..,...¸.. ¬ ..¸..
-. .¸ .+,.» ¸.¸ . ..-. .,.¸..... - .¸..¸¸ ¸, _
..¬....+ _¸_..... . ¸. ¸.¸.._
...±_+_... ...,_±...
..+.... - ..-·
          ¡¸ ¡¸ ¡¸ ¡¸ ¡¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..¨±. ....,_ ..¨±. ....,_ ..¨±. ....,_ ..¨±. ....,_ ..¨±. ....,_
...-.»...,.. ..¬.... - + .+...¸ ..¸...
..-..¸..¸...- + ...,_±.. ¸...¸.. .... ..._+._ .
...·_. ¬.¸¸..±-+.. ¬-..-..¸. ¬¸..-..¸. ·.--
._ .+.+ +.. - ¬ ..-.+ ..¨· . ..· .¸.. ...,_±..
¸...+ ..+...._-+-. ... ¸..¸± ._+._
¬.·..... .-,.. ¬¸ ..,.+...¬. .......¸.,±.
- ¸. ,.-._+. ¸.-¸._ .¸...-._+.±. ...- ¬. ..¸.¸¸+
..+. .¸+¸ .+ . ¸±..,. .·.... .... ¸¯¸, - . _. .-¸,
._
_.+¡._.... .· ......
..¨±.....,_ ±.+¸·_...
_+._. ...· .....·+
¸.¸¸.,.-.. - ·.. .._
-....¸._.¸... .-¸ .... ...
.· .... .....+..+ · +_ .¸ ·_±,..-.-,..+
....·+. ¸¸.., -. .¸¸.¸._.. _. ¸..._ ....±,.
+ ¸.-¸ + . _.,.._ ·+.±,.+ .¸ ..+ ._.,.._ . ,.
- +.. .+..._ . -
· ±...,.. . ¸... . .-
..¨±.....,_ ... ._
.± ·_ ±± .-.._+..¸_
,-± .- + +¸..·_.
.¸..... .... ..-_ .
. -..,.. . ± . ±+ ±. . . -..,.. . ± . ±+ ±. . . -..,.. . ± . ±+ ±. . . -..,.. . ± . ±+ ±. . . -..,.. . ± . ±+ ±. .
...¸ ¸.¸ ...+..- . .,.¸ .._ .,. ¸ .._ .,.·.. .
._ _.. ¬± , ._ .... ...+ . . . .± . ,.- . .,±. .._
_ .,
. ... ..±-+.. +-. · + .. +-. · + .. +-. · + .. +-. · + .. +-. · + .. ,, .... ¸.. _+.¸..
.,±. .._ .. .·. ...¬. + _+ ¸·. .,.. ._+._ .,._+
._ ¸¸... ...+ .. ¬,_ ..._ ±... _+¸. .- .·..,
¡· ¡· ¡· ¡· ¡·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
...+.. ¸ ._.._ ¸ . . .-. ¬.·...-,..¬
... .-. -. .. ¬ . .-. . . .. ·. + . ..,._ ,- . .
.,.±+._ ...,--. _. .,±..· +._
¸._ .-+. ,. .+ . .. .
. -..,... ±.±+±...
.-.-..,¸+. .....-.._
.¸·._ .+, _...
.-...±..,.
..¬ - ¸..... ...._.¬ ..+ ..-.+_·....
- . ...... ._+ . ¸.± ¸ ._ ¸._ ..»¸+.¸¸ ¸¸, - . . -..,...
± .±+±..+ . .· +¸.¸ ._
... ,.· _..·+
¬-· ¸... ¬..,¸..._
.¡.....-. . ..¬_ _.
. -..,... ± . ±+±..·+
.±.,. ..+. -,..-
¬-¬.++ __,+...
. -..,... ±. ±+ ±.. ± ... .+..+ . ..+. .
._ .. ._ .. ..... . .. _ . .._ -.... ...._+ .·_ . .. ._
....... . .._. .._ ....·_. +_.+¸,.. ...-.¸ .
+ ,..¸._. ....¸... ...+ · ...¸.. .....·_ +_ .+¸
,._+.¬.. ..- ....,....,¸ .-.. ..¸...¬. +_.+¸,._+.
._ _.+..+ .-,._ ,._¬- .. +_.+¸ ,... . .._
. .· + ._ .+...+...-. ,. · ± ·+ . .,.+ ·.¸.. .¸.. ..
._
. -..,... ±.±+±...
· ..-. ....¸. .¸,..¬
_. ¸.. ±. . ±. . ±. . ±. . ±. . .._ ...._ ¬.. ...... ,.. .-.
+. ...·... ...¬ ..-...± . .,.+ ._¬± . .,.·_
.+ .··.+. ¸.¸...-. ·.¬ ¸.. .¸ + .-¸.¸...-_.
¸¸¯¸,
          ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.~- .~ .¸ . . . .~- .~ .¸ . . . .~- .~ .¸ . . . .~- .~ .¸ . . . .~- .~ .¸ . . .
.¸ ._ .¸.. .-..+·...·
...+. . ¸
.¸..., .....-¸..
.+... ±±.. ..¸.
...· . + .¸,,
...+ +...... ¸
.._+.... .¸.·
-.. ....,±+.- +
.-.., . + .,..±+,._+
.¬.¸.+.¸_+_
.... ..·.± -+¸..
..,, .¸¸._±-¸.¸.-.
¸._-· ·+. .
..- ¸ .+...
.- .¸ .+. ...
¸- +¸ . ._.-.....+
.,_+_... -._..·...,.¸..
-. ....... ». ¡.¬..·.
¸.- .. . ..._+..·
.-..... ±.±....._+.
.+.·+..._+...
_+ ¸± .¬ _+ ¸± .¬ _+ ¸± .¬ _+ ¸± .¬ _+ ¸± .¬ ±... ¬..,.. ...+¸ .- ....+ -.-.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸. .-.-. .+. ¸.-_ -.¸.¸¸..-.¸.¸¸±+.. ·.. ,. .¸.¸.¸·.
¸..+ ·¸ ·. + ¸ .¸.. .-...¸.+ .+.+ -.+.+ .+.. . -+,
_ .¸.+ ± .- . +¸ .-. - ¬ ,_ .¸ ..+ ¸.. ... . . ..¸. ¸¸. ± +
.,.+ ..-. ._ . . ..¸. ¸¸._ ¬¸ . ± + ¬¸.. ¸.. ._ ¬.¸..+
± + ¬.¸..._ ¬.± + ¬...¸.. ._ ¬.±+ ¬.¬.¸..
._ ¸ .-. -. ¸- ¸¸ .. -+ ,.·.... .-..+·.. ...,.
·. . ... ± ,. .. ..¸. ¸¸±.-. .¸..+., . ., . .. , .._ _- .
+¸.-.- ¬ . ...-. . ..¸.. ,. ¸.._+.._
.....-.. .,...,·¸. .¸..+_+_·. .,±+...
........ .¸ .± .... .-.. ..... .-.. ... .-..¸..+ ... . +
...¸.... _ ¬+ +¬+ + .,... ¸.. +. .-.-±..._+
.- ¸,.._ ± ¸. -. . + - . ._+..... +.·¬- ..+ .._+.
.._+.... ..+.,.+-_, .¸.. .¸.¸..+.± ..¬.. , ._
± ._ . ... +.·.+ ...¬.¬-. .+ .. .. . .. .+ . ¸..
+. .......+ ._ ..+. .. .-· .+±._+,. ..¬. ...
.-.... .-..+-.¸.... ¸..·+, .·¸. .-.. ..+ .¸.± .
¸.._ .-.. + .-..¸..+¸..+. .,±+...·_. .,¬±+ ± ¸
..·¸.
.¸.± .¸.¸·_ . ¬± ¸.¬+. .. ..¸.. .,- + ...,.- .
._ ¬·. ¸..,.·¸. ....+-,..¸- ..·_. . .,. ,..
._ -.._+... ¬.. ¬.- ¬.-¬_ . ...._ -. ._+.. .
._+.. -. .¸-¸... ·.....·+ , .·¸. _¬.+-+ .-
..... ....-.¬..,._ .. .-.¸.¸.. .¸..+.,..¬.¸- +
-..¸...+. .....-.. ¸.¸ ·_ ±.±.. .,.+ ¬.-¸.. . ·.
.±..·+ ,.·._ ....¸.¸¸ .¸..+.,..,. ..._ _·..¸.
¬-+ ¬.+¬..¸.¸..-_.
,...¬ .. .¸.±-. .,.¸.....¸.. .¸..+_ ..±.
- ¸.. .¸.±..... .¸....¸..+ .++ +±, . ._ -. .¸. .¸.._
-. . .... . .- ¸,.._ ± .¸ ... .. - ¸.. . . ...... .-..+- . .-..+- . .-..+- . .-..+- . .-..+- .
+ .... ± .,¸ + .... ± .,¸ + .... ± .,¸ + .... ± .,¸ + .... ± .,¸ ¬..± - ·+ , _+. - . . ._+ ¸ ,+ ¬- . .- .
.. .¬..,._+. .¸..±... +. .¸._.». ...+.. .¸ .....
. +.+. + .,.¸.. + .¸... -...-.._+. ¸...._ ...
          .c. .c. .c. .c. .c.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..-. .... . -· .±.,.-., . --. .±.,.-., ..
,, .¸... ¸.±-. .¸... .- .... ¬..,.,._+ . ¸.. .._
. -.¸.±..... ¬.....+ ,.¸..·. ¸, +- -..
¸¸,.+.... ¸¸, +..¸... ¸¸, +.+... ¸¸, .+.+.¸... ¸¯,
..,.. ¸,, ..... ¸., . .,.. ¸¸, .+....... ¸., .±.,.
-.,.. ¸, .... ... ¸¸, .¸ .¸.¸ .. ¸¸, .¸ .¸.¸.... ¸¸,
.±.,+_+... ¸¸, ±..-... ¸¯, ._.... ¸,, -.... ¸.,
.-..±¸ ... ¸¸, ¸.·¸.. ¸¸., .,.±.. ¸¸, . .-.+..
¸¸¸, ..·.+- ... ¸¸¸, ¸._.¸._¸.. ¸¸¸, ¸._ ·........
¸¸¸, .. .+ . ... ¸¸¯, -.... ¸¸,, ..·+... ¸¸., .. »·..
¸¸¸, ., .+ .¸ .. ¸¸., ., .+ .¸ .. ¸¸, ·.. ... ¸¸¸, ..- .-_
.. ¸¸¸, ..-... »·.. ¸¸¸, ¬..,... .._- ¸.. .._
.....-.. ¸ ,,,.. ¬.. ...-. _¬.....+ ±.¸._· + .
+ ._.¸..·.._ + .¸...._+_. . .._
·.._ .... ±... ±. ....+ ·....._ ....¸
¬...± ._+_ ·. .. ....,._+ .¸.. ._ .. ·. +. ... + -+
.,.+ ·.... +- ... _+ ....._ .·± - . -, , ¸._ +. . . .± .
·+ ¸._ · ... ... ¸. +·.-- , ..- ¬ ¬¸ ._ .. .±...
. ¸·+ .¸.¸.¸ .¸.¸.¸..- + .-.. ...-.. ..... .-..·
.....+ .- ¸...-. ,. ¸ ·.-. ,. .¸.. ·+ ..-.+ . . .., .
- + ».¡,. ... .¬.+ . ¸.¸·+ ,.¸- . +.+. .. , ._ ±.+.
... . .+ ..,.. .+..... ...+ ,.. ._ .» . , .._ · .-
+ ... ,._+_ ...._ ± ¬.....+ .+.¸..¸, ..+ ....+
- ,..¸ - + .....- ..- ._ . , . -.. +. .-.. .-.¬¸..
._+_.±..._¸.. _·_. .....-.. .,...,· ¸..¸.._ .,.
.-.·.._+....+ , .· ....,. .._+. ¸.. ·..,.¬._+... ,.
._
+¸.-.- ._ .,..,.+.±+.. ¬±.. ..¸......
....¬ .....+ . ...·.¸.. ¸ .-. -...¨ .. .. ., .. .. ., .. .. ., .. .. ., .. .. ., ¬ ¸-
+ ¸.,,.. -+_+.._ ·...-.-. -.. .. ..±. .·+
,... .,..+.. . ..-. .,±+. ·....., . ,._ ¬-¸
....·. ¸.-. -.¬ ...-. , .¸.-·¬ ¸- + ¸.. .,.+.
.c¸ .c¸ .c¸ .c¸ .c¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._ ±.-.±. -+¸.¸ ... ¸.-. -.¬ ¸- +¸.¬¸.-.
¸ ... -_ ·.. ... .·.. ..-. . + ..-. _+ .. . -¸ .±.. .+.
+ ... ·. ·+,.._ ¸-+¸.¬ ·+..-+-.+.. ¬.
-,....+_+ .+ ¸.. ,.._ +. ......+ _+ .. . .+.+ ±, _+ .
.. . ¸.. ..-. ._ _...+ ± - . .... .-. .,± + . . . ..-.
.,±+ , ._ .,._ ±._+.. +¸.-.- ._ ·.·..
¬-. . ¸.¸±...,. ¸.._.,.-. .¸..,...¸....+.·.......
.. .¸... .¸ ·+_+... ±.±+ ±+ .. ,¸.±...¸... ±.
.¸ .. .±..+ .. ... ,.+. _ ... .._ - + _+_ ,.··.,. .
.. ...-.¸- +¸.¬¸.. .,.+ ·._+.._
_-. ·+..-+ . . ±+ +. .-...... ..+..¸.+
.. . _+,. .¬¬- ..-. .. . ..-. .,± + . .,.+ .._ .¸..
,... .+.+_+... .¬.¸._+_·.... .,._ -,.. . .± +
·+,._ ± .¸,.+. -. .¸ ...+_+...... .-... ±. .¸.¸
...¬. .... .-. .,± + . .,.+ .._ . .... . + ¬ .¬. ¸._
.+ ¸..,.. .,± +¬¸ . .+.+ .±..±+- . ± .+. ¬.¸..¸.
.+-. .+...¸.¸..... .+ ,¡,+ ,.._ ¬¸.-. ..+.¸
... .+...._+.+.. ¬.+,.-_. .+....-._+...·_.
. + .¸.._ ± .¸,.- . .. ,.. . , ..·. . ..¸.. . ..-.
._
.¸.+-..¸¸¸+ -.+.. .-..+·.+ -+,¸ ¸...
._ .-.. +·. + -+·....._ .-..+·..¸.,...
.±. . ..,.._ .-..+·..¸.,... ·......¸.. .,.+
. . .._ .±.·. .. . .. ..¸. ¸¸. .-+ .. .¸.¸ . . . . . .... .+.
.. ¸-+¸.. .... ....-. +..·. . ¸...._ -.·... .
.¸..+.,. .,....-.. -+ ,... .¸.+..-.·.. ¸.. .._
--.·.... . ..-.¸-+¸.. ,.. _.¸..+ ¸.-.+....,
... .¸.+. .-.·. .¸.. .._ +¸ .-. - ¬. . . - .·. .._
¬..±.¸.. .¸.. ±·. .¸.. -+_+.._ ·..± ...·_.
¸.¸ ¸.....+ · .±..... ·. ..¸ .. - . . .... ... . .-._+..
-.¸...¸... .¸....·...¸.. .._ ± ·..._ .-.....¸.
+ .·.+ . ...¸.. ¬.-. .. .¸..._ -. .+ -. .+ ¬-+
          .c, .c, .c, .c, .c,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
, _ ......·_ . .. .. , . .+.+ - .±+ - . .¬¸..·. ¬...
.¸..._ ±..+... .+..+. - ·_ . ......_ .-.
.¸..-...¸.-·_. -.-. .._ »¸.¸.. . ..±.±. .. .¸
... .¸ .+.·.. . ...·_ ... . · ·_ .· .._ . +.....±. .
_ .-.. ..¨. ±..·.... . ...+.·.-.¸.¬ ......¨-.
...¸.¬.. .¸ ±..._ + ¸.. _ ..._+_ ,. . .¸ . .¸...._
.¸.+ -. ¸ .+ ...¸.¸....¬.·_ . ± ¬- .... .¸..._ +¸
.-. +.. ± ¬._ .¸ .+ _+..·_ .._+..- .. ..± ..±- .·_ .
..- ¸- .. . ¸.. -.- ..- .. . -+·.,. .. .. +... ....- .
.... ......¸.+ ,--,+ .¸.._ .-,..._ ± ._+..
.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... . . . . . . . .¸... .· ·..·.·.. .-.. .._ ·+
± -.. .. ... - .¸.+.·.- . .·_ . _.¸. ,,. . .¸...._
-. .+ -. .+ -. .., .¸ .... ....¸ . .. .¸ .... ·+ .¸ + ¸..
,....._
. ¸.. ¬±..-... .,.+...¬. ·...+.·.-..
+ .- ¸_ . - · + . ... ._ .¬¬_+.- . .,± + -. . + .- ¸,
.._ ,.¸.., ..¨_ .-..+·..¸.,... _.¸¸.. . ,...
.,¸.. ._+.. . .,.._ ± . ..._+_· +·. .-.. +·._+.
. ..¸._ + ¸..,.._ ..· . ... - + -.¬.±.+ ¬¬ - +
·_. .-...¸.- . ¸..,.._ .,.+...».¸.. ...,.¸... -
-+· + ,. .-.. .¸.. .,.+.....-. ._ -,.... ·_+.
·.. - . . .¸....·. ·+ ±...±.. -+ .-+ ..¨...¨
.¬. ..¬. .. ,_+.._ »,._+....¬ ¸...-. ¬ .-¸..
¸.¸· . ±..... .». , . ... . » ., . .... . ¬.. .+ .+ .. , ....
._ ±...±. ·+.+,_± . .¸.± . - +·_. -....
.- ..¨·+, _+...._
-¸... -,......... . .-...¬.+-.,. .. . . ..±+
.,.±.±.... ,¸...¸...._ ¬,.. .·. +..-- ._ .±.
·+..- ±..¬.. ·. ...+ ..--._ .·. + - ±..¬..
.+.+ -_ ...+ ..--._ .+.+ ., - . ..-. ._ ± .
.¸.. +.. .±.¸... ¬._ .+.·.... ¸...._ -. ._.·.
.±. ¸.. . . ¸..¸ . ¸ .-± ._ ¬_¸ .. . -+ ..._ ¸,
.c, .c, .c, .c, .c,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-..-¸ _+. ¸¸, ,. .¸... ¸¸, ,.».. ¸¸, ¬.+. ¸¸, .±.._+...¨
.-.. ·..+. ¸¯, ....¸...¸+ ¸,, ....¸..- ¸...._
· . ,. .... . ..¬- + . ¸ .. ¸ .. .+ .+ . ¸ .. - ·_ .
, ....._ ¸._+. ¸ ... ....+ .- ,.,... ¸....-.._
.¸.+ ±.¸....+-.,... ..-.+.+ +.·.... ¸...
._ .. ...-.. -. . + - . .·. ..+.+ + . ...+ ± . ._¸.. ,
... .+.+_+_+.·.... ±+.._ ±.+.+- - . ¬...
¬+ + +.·.... .-..¬.·.+ ¸.. .¸,. ., .-- .. .-- ·.
..-. ... .-.. .-.. ....+ ,.._ -.¸-. -¸.±...
»,. - . . ¸._ . ... .-.. +·. . .. , ._ _+..,.._ ¬. .
·_. ± +..._ ..+. -.±.-¸ . .. ,. . .,.-¸¬±
.....¨._ + _+... ,.._ ± .+.+ - + ·+ . . + . .. . ._
¸..±·...._ ± ¸....-..._
± . -. ..·_ . - ,..-,...-. + . . ¸_.¸.. . .. _+_
.+¬-.. · +¸.+. ..+. +..¸.......,. ¸.¸ ..¸.......,.
¬-+ ..-..,..... . ¸ ..·....¸_+... . ¸·..... .·.+
+- -. . .·.+- ,.+- -. . , ..¸... . ¸·...._ .-.¬.
.-..¬. .. .., ..·+ ,._+.. .+ ·_. -. ±..+.. _+....
,.._
+ .-..+·.+ -+_+¸.. ¸.,._+ .... ...¸.
.±..+. .... ·. _+¸±.¸... .....-¸.. .¸.. -+· +·.
...¬¸- + ¸ .+ .,.+.._ +¸ .-.- .,.+.¸+ ± . ...
. . .. . ¸- . ...·+ , .._ ¸- +. ·_ . -... . _+_ . ·_ .
-..... ...¬ .. .,.¸ ._.¸..¬ ...-.¸.._ .¸.,±.
........- + _.-..- . .¸....¸... ¬.¸....-.¸.¸....
._ _.-..-. ...¬ .. .... . ..·. ,. ¸... - ..-...
...¸..... .... --- . ...±,.¬,. ¸......_+.. ..-..¸ .
,¸ .... ¸.¸... ..¸.. ._+.. .+ .+.+ - ..+.+.±.. ¬ -
±, ..·+..- -. -,....·._+... +.·... +.·...-
.,.±.. _+._ .¸.¸.¡.. .... ...-+ .+... ·+, ..._
±+_ -+¸.¸... ...-.·_ ¸..-.·_ .-.¸.+.+ ...
-. · _ . . ., .¸ ._ .¸.. ¸- + ¸ .. .,.+ .._ ., .¸ ._ .¸..
          .c¸ .c¸ .c¸ .c¸ .c¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- _.-.. - . · _ ·_ ... ... .¸ + · . .¸ . .-._+ ..+ ._ .
¸....,.._ _. .-...+ ... .-..+ .-_ .¸..· ·
. . ..+.. ..... -+ - .+ - ¸.¸. . ..._ . .· +..+ .+ -+
,... .¸,.+.. ¬._..¬..,. ¸...._ ·...+ -.-.¸.
.+ ¸.. ., ¡_ -+.¸_+._ + ...+ ± +.¸_ . + .... . .-.. .
.¸... ...+.- .-¸.¸.·. ¸. ¸._+,._+..·. ._ .-..
+·..+..¸..+.. -..+.¸ , ._ ± ._ -¸.±......
- ,..... - .¸- ...... ¸._ ·+,._ ..¸..¸... _ - ,..
.. ±.-... ..-..¸..·. ¬,.,..+... ....¸._+_ ,..
._ . ... ±+.·+.. ¸.¡.... +.· ...· .¸.¡.... +.·
¸.._ ......+ .¸... .. ± . ¬¸.. +¸ ....+.· ¸.._·..
.. .-..¬ ¬±+. .... .¬.+.. ... .++. .- .. .._
._ - , ._ ...¸_....-..+ -.-.-- -- _+... ,.
._
. .· +.- .+..¬,± ·. .......... ·¸ . ._
¬.+ .-..+·.-. -,... ± .., ·.¬.,.+ ¬..+ ¸_.
._ -+ · ·_ . .·. + · . ... ...¬ .. ... ..+ ._
.. .¬¸.. ..._.+...._ ...¬ ¸.¬..... ¸- .-.·-.
,...... .- ._ .. .¸.+ ±_¸.... ..+ .±.._ ¸....
-+_+._ .¸.. ...¬.. ,.. _+.¸... .... . ¸· - ¸.¸¸..
.¸±. ..¸.. _. ..,. ..·. +.. -+..... ¬.¸..
.,.+·.._ _+...,.._
.-..+·.. .¸..+ . ...·+·. ¸........ .-..
± - ¬...+ ¸.. ,.._ .¸ ..- . . ...+ _+ .+ , _ ± .-.. ± -
... ..+·+ ,._ ¬¸..±... . ¸¸..-.. ..¨... ....
.-..± -¸.._ ..... . ¸¸. ¸.. .._ ±. + .. - ...±..
. -_+.._
.....-.. .±.. . .-.. ...·..-.. .....-.. -
- -.-.. ¸...+.-.. ..·..-..- ._·_. ±.,.....
.-..±- ... ¸.. _+.._ ±.-..±- ... ...... ....
.-..._+.+ ......-+·. ¸¸+..¬. ¸.¸.. ._+...+·_.
. ,.._
.cc .cc .cc .cc .cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸.+-..¸ ¸¸+ ......- . +¸.-.- .-..._+.+
-+ _+.._ ¬.+ . ¸. ±. .+. ¸ ._+ . ¸ .. ..+ · + . .._
.±.¸ .. . ¸ .-. -. ¸- + ¸ .. . .._ ± . -. ±. .... .-. .-..
+ .¸.._ .-._.. -+,.._ ·..-..·.+-. ..-..
- .... . +±..._ + .-¸,_ ...._+_ ,. -,.. .._- +
... .». ... - .... .,.._ .... ·_ . .. ¬. _+¸.
... ...+_ -,.... .... +·+,._+.. . .¸.._+.._ ¬.¸ ¸
+·_. ....+¸... _+¸....+._+... -.¸¸+·_. _+¸....+
¸... ....+._+... .+·+ ,.._ ¸._± .,..+ - ,..
+ ,+.-........... ±_+.._ +¸.-.¬...+..
.-.. .¸... ...+ _+..+ ¸.- _ .. .¸ ..¸ .. . .. + ¸ ._+.+. +.
..- - . ...+ . + ¸. .. - ,... . .·. .._ + . .¸... .._ . ..
,..._
.... .-. .-.. +.. .-.. ± - ..... ..·. ¬¸ . . . .¸..
_ .-.. ... . + ...¸...... . . .·¸ .·+ , ._ .... + - ,..¸
- + .-.....±..,. ¬,.¸..._+.. . ._+.¸.......+ ·_ . .-
,.._ .-..¬± ..·.+ - . -·, ¬ . ..¨... .¸,.. .,.+
.._ .,.+ - · , ..¨ - · - -. . + ¬· . ... .±.+ · . ±..
.._ _¬._- . ._+... .,.._
± .¸.+ ·. ..-+- . ..·..-.. ·+.-+-.
.....-..---.-..+ ±.._ .... .-..+ -+ ,.._
_.-.. +.. ¸.. ·_.¸.. .-·_ ..- _ ._+..¬ ¸..,.._
.-.·_...·._ ¸.+.¸..+ ..... ¬, ....._ .¸·_. ,.
·..¸. . ... ¸..,. . .¸,. ... ¬.... ¸..._ · . .__+_ +.
-+·. .+...._
.±.¸... ¸.-.-. ¸-+ ¸ .+ -+.¸+ ¸..·...+
· ._ ±.. ._ -. .-..+·.+ -+.¸+ .._ ¸..
._ .._ ...+._ ±.¸.¸._ .. .....-..+ -+
...¬. ¬¸.. ± . ¬...+± .+ .- ¸,.._ ...-..... .¬
.-... ± ... .¸..-.. ...+_+.+ ._+_ ...¬. ¬._.
.... .._ ...+±- . .,±+, _ .-..+... ..¬... .¸
± .._+.. . . ,.._
          .c¸ .c¸ .c¸ .c¸ .c¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+¸.-. ¬-+ ¬±.±..¸,.+.. .... .-..±-+
.- _ ...+±..... ...·..¸. . ..,._·. .+¸.+.·. ¸..
.._ ·+.-+ -. .-..±-_+.. .·+ ·+..-+ -.
...++...._+ ....+·+ -..,. .+.,. -..., ..-.
-± -. . -. ,.¸.. .+ ¬.... ... ¬.- .._ ¬· · .,.+
·._ ._+.+.._ ,¸.._ ± -.._ ¬± + ...·.._
.¸.± + ±.·.._ ....± + .¸.+·.._ ¸.. .¸.. ..·..
.¬,. ¸.._ .+. . - +. . -+ ,.±.-.·+,._ ±.¸.+
±+. ..¸.¸,. ....... ± ._+.+. ..,.+ ·¸ .¸..+. ...
.-.._ . ... ¬._+.+ +.. ..¸. .-.. ±-±+- . ¸ ...
-_.._±... ±.,..-+ . · -·. .. ..., .¸ . .-..¸
. - ¬. . ... ...¨. ._ + . ¸.¸ _±. .,.._ ¸_ . ... - -
- -. ._ ,+,+ .. .-..¸..-. ._
±+_ ·..... ·+...¬. .¸¸..-.. ±--. -,..
. . ± + ¸.. ,._ ± - ,... . ± ¬ . - .. .... . .. . ....+ ·_ .
- ,....... .¸.._+...¸.¸.. ._+.+,.. ,¸,.. _+... . ,._
±-,.....+ . .._ ..,.¬.. -,.......+ ¬..._ ...¬.
.¸¸..¸.-. .¸.+ -. _+.. ...-. ._ .+...¸..¸..· + ,...
·_ . ¬¸.. ¬...+ + ._+.+ -- ... +¸ .-. ¬. . .+.. - .
¬_+ . + ..¸ ..... .-. .
. . ..¸. ¸¸+ .· - .± ± ..¸. - ._ . ¸.¸ .,.+ ,.._ ¸_ .
.. .- ..¸..._ .... -+.-. . ¸.¸ _+. .,.-+
· +...¬.- .+.. ......+ _+¸_ ._+.+ ..+ , ¸..+-. .
¬._+.. .. ... ¸.. _ .+..-.¸...¸... . .. .-.. . ·- . .,.+ .
,..-.._ .... .-.....¸.. .· ¸-·..¬· ¸...+...
._+.. ._+.+ ._+.+ .. -+,-. ,+. .+¸.-+.. ..
.,,- . ..-. ._
.-.. . ·- - . ·.,. .·. .. .¸..+ -+ . .¸ .±. ._+.
._ .-.....+... ·....¸...._ . .... .+.¬.. .
--. --¸._ . - + _+..,.._ .¸....¬. .. ...¸ -
¬ ,+.. ,.- . . ,.._ -....... .. -. .+¡. .·....
.. - ._ ..,+ . .,.. .¸.... - ·..+.¸._+ .-¸_ ...
.c· .c· .c· .c· .c·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_+_ ,. .,.. ... ..¨._+.. . . ,.._ . ¸.. ¸.. .,..¨...
. ..... +....¸.. .,.+....._ .. ...-.. ..¨- . .±.·.
....+ , -..¸.. ±..._ . ..-¸.¸± ... ±. .--...+
.-.¬. .-.. ¬. .- ¸,._ . .-..·. ....+ .-.. .... . .-..
± - - - . ,. .·. ....+ ·. ±...._ . ..- .......+ +. .
- ..... .¸.,._. .... ..._ ¸...,..¸.-. +¸.-. -
¸¸+.. ......¬. .¸.-..¸.¸...._ ..¸.. .¬.+-+
...+-. .. ±. .· +...¬.- . .,-.... . .± +.¸...
.,± + -. . + ¸.. ...± ±. ... .-.¬ . .¬.+ - . .- ¸,.._
¬.¸ ¸-,....... .,.¸ ..¸_+.._ ¬±+ . ¬¸_... -+ ¸.¸
... .-.....¸ .- . ± . .±..... ¸.. -. . + .- ¸,._ .,.
¬.+ .±.¸..¬.. ..- ±+,.·.. , .. _+,. ¸..._+...
.¸.._+.._ , .-. +¸.-.-._ -.,.-...¬._ .¸.¸.
...¸.¸¸. ¸.¸._+.._
_. ¸.. .,.+ ...+..... .±... .....+ ,. +. .
¸.. .....,. ¸.¸..¸.......,.+ · ·..... ..-. .. - ..¸.·.
,. .. ..,±+........,. .....-.._+.-. ·_ ·_ ¸...¸.+
¬. ¸ .,.+ ...¬. _+ ¸± .¬± ... ... + ¸ .- . ...+ ¸.- .+.
¸.¸_ ..+¸.__+ .± . ±+.....-..-_ . ¸¸¯.,
          .c¡ .c¡ .c¡ .c¡ .c¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸ .. _. - . ..- . ¸ .. _. - . ..- . ¸ .. _. - . ..- . ¸ .. _. - . ..- . ¸ .. _. - . ..- .
..+_ ...¸. .., ¡. ... , ¸·-¸...+ .,.¬.+ ...,.
.+ .,.-.·_ . ¬..¸.¸._ ....,. ,. .,.-. ·_ . ¬..¸.¸
._ .. .,..+ .,.¬- + ..+_...¸. .._- + ¸.¸¸, .¬¸ .- .
¬..±..,._ ,¸.¬ ±.¸...-+ ±-·¸±+ .¸...¬..
, ¸ · - .. ...+ _+._ ... .,. , . .,. ¬- + +.. .. .·. ._ ¬.
- ..- . ..+_. ..¸. .._- + , ¸·-_+._ _. , ¸·-
,.-. ±.+_ ¬.+ ¬.,..¸..-- ._ ¸...±·. +.
.+...+.¸-._ ¬.¸.,±....·+±+ .,._.. -,...
..+_ ...¸. · -,.- . . ..¸_ -..¸....,+. ¸- ¸.. ._
± ._ ± ._+.. .¸-.-.
-¸. .,.. .,.. ¸
.,._.. ..
_+_. ... ¬¸.
...... ._
,..-. ._
.· ...
...¸..·
± ..·.¬
+..+.. .+.
¸-.......
¸..·.,.
.-_+..+
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..+., ¸ ._+_¸.¸¸..
+ .. ..±..
.,¸._ -.... .. .+ ¸ .¬..-
.¸..-_+..... .._+.. ±..±...·._ -,...
- ¸ ._+... .._- - . ..+_ . ..¸. .._ - , ¸· - .. ...+ .
+ ,¸ ..-....·_. ¸.¸·.. ,._ ¬-.._+.. ± ... . ..
.. .·+ ±+ ± - ¸.¸ ... ...¸.. . ±,..-. - ,.._+ .¬ ¬.¸
.-. - . .¬.+ .¬- . . ..¸._ + .- ¸,...._+.. ¸.. .._
-. ¸., ,¸ .¸-.+. . ..¸ . ..+_ . .¬ . . .._- +
¸.¸· . _ , ¸¸.. . · - ¸.. . ¬. - ._ ,¸ .....¬- .. ..·.+
.- ... ¬..,. ¬.¸.._ ±¬.- + .¸.¸.+...¸..... ,¸ .
....¬- + -_.-_._+._+. ±.±-..¸.._+,._''
_+ . ¸-+ -.._ ...¸...+ ¸..·+ ¸.....
·_ . . ..¸ .. ...._ ..- ¬.·.+ ..- ...·+ .., ._ ¬,.
. ¬,....-._ . .- ,. ++¬·+ ¬.¬.. .. ...¬.
...-. . .+_ ...¸. .._- + ..- ¬.¬..-.·.+ -...
-.. ¸.¸· ._+_ -..¸,.,.-. ._...._++. ._+.·.._+....
+..·+ ,¸·-.....+.·,_+.·._ ±¬..¸._ -,....
¸.- .. ..,.......... -._ ,...... .. --_+.·._
¸. . . . + -_+ ..-. - ,.. . ..¸ .. _+_ ._ + _. ,.».. - .
.-¸,._
¸.¸ ·¸._.+. ¸ ,+.¸ - ..-¸.. ¬.¸.+-+
+..¸..- . .±.+±.., ._ . ¸¸..-. . ..... ,.. ..._ ...
... ...- ..¸. ¸¸... .¡..-. .-.-. ..¸.._+.- .. .¸¸._
.-. ,-¸.. , ¸. ¸¸- . . ¸.¸¸¸.. ,. . ,. + + ...+ ·..±.. _+._
- . ¸ ., .+ .. ,¡......+ ¬.,¸-++..± .-. , ¸· -.._
_+_ , .-..._ ''
_, ¸· - ¸.. .¬.¸ ..¸ .-. ., ¸·- ¸.. .+ .··._+_ ,¸
· ._ .._ .. -. ±¸.-. .._-- . .._ - .. ¬.
.¸... .·.... .+..¸.. ._ .. - . ±¸ .- . .._ - + ¬... .
±.. .. .. - _ .¸+ - -.+. .., ¸.. · -¸.. .+ .· -._
± ._ _.· -,.-. ¸, ¬...· - ¸¸, ¬¸..·- . ..¸.,
          ... ... ... ... ...
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._+ .-¸.¸.._ ¬...·-· ... .+ ·_ .-.-._ , ¸
· - ,._ ¬¸.. · - · ...¬. ¸.. .±. _ . .. , .+. , ¸· - ,
._ ,.. , ....-._ .· .¸.._ .· -._ .¸.+ +·. .
,. , .¬· + · . · .... . ·._+...¬. . . - ¬ . .+.. .._+.. .
+ ....± ...± ._ +.¸ +. ·._+._ ..- ±..·....
...¨- . .-... _+ .,. . ...-. ,. » .++,. .-.+-,.
.._ . .-...+,. ¬,.-+ ·._ ..., . ¬¸.. -. .±..
._+._
.. .¬,.-¬._+...+ ,.¸.¸.... ·_..+... -.
.+ ...+ .¸.. ._·_..+.. . ...¸..+_·_..+... .+.+.
. ± _+._ ¬.¸¸.¸· ...._ .... ¬±¬+...+ .·. ._+
.¸.. ,¸.-.. .,.+._ -..¬..·_ . ----. ._ .±
+. ¸ .+ .».±,..-..+...- . .-,..._ _.+....
.+..¬¸_ ... + ± - ... ¸.· .._ ... .¬..-.. . ± . +.
..-.-+ ¬¸_.¬+¸. ,... .,¸,.._
¸+ ... _+. ¸.-.±+- ¸._+., ._ -.+ .-_. .
._ . -...., .. ., ._ ¬.·.+ ¸.. ·+ ...+. . ._ ..
·+ .¸..+ .+.. ¸. .¸..·. .. ...± ._..
-.-.-_._.
+¸....,. -.+± ...
. .,.·.
._+....._+...-.
+¸...., . - .+±...¬..
¸...·+.''
_. .¬.¸ .. .. .¬¸.. . .. .-. ¸ ... . · ¸ ... . ....
..± ... . + ..· , ._ ... ....·_. , ...._ .. . .....¸ .
+ ¸.._·_ . . +..._ . ... ..¬. ... ... ..¸. ±
._ + ·_ ..+.. . +._ + ·_ ..+.. . ._+..- . ..- ¸- ..
.» ,- ¸ .. .. ¸ .,.... ¬._.. ..¸. ¬..- . +....¸ ...¬ . ¬._.. ..¸. ¬..- . +....¸ ...¬ . ¬._.. ..¸. ¬..- . +....¸ ...¬ . ¬._.. ..¸. ¬..- . +....¸ ...¬ . ¬._.. ..¸. ¬..- . +....¸ ...¬ . - .
¬¸_... _ ¸ ¸.±..._+.. .-¸,.._ . ¬¬_¸ ... _
... .+ ± ...¬. ·+ ..·+ .... .-¸ .·+ .¸.+ . . .+ +
+.¬.. ¸.._ .,¸-..¸.+.. ¸.¸· . ,._ ¸...._
..¸ ..¸ ..¸ ..¸ ..¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸ .. _._ ..- ..-.. . ¬_ ... ....+ . + .. ._
.. ...- . ¸ .. _+ ...... - _ -. . . .,.._ .. - ._ ±¸ -. . . .,.._ .. - ._ ±¸ -. . . .,.._ .. - ._ ±¸ -. . . .,.._ .. - ._ ±¸ -. . . .,.._ .. - ._ ±¸
-. ¸._ .-.-. . . -. ¸._ .-.-. . . -. ¸._ .-.-. . . -. ¸._ .-.-. . . -. ¸._ .-.-. . . . ± _+._+.. . .+...¸ , ._ , . ._++ , . ._++ , . ._++ , . ._++ , . ._++
. ¸ ¸.¡ . -±- .... . ...,..-._+. +¸ .+. . ¸ ¸.¡ . -±- .... . ...,..-._+. +¸ .+. . ¸ ¸.¡ . -±- .... . ...,..-._+. +¸ .+. . ¸ ¸.¡ . -±- .... . ...,..-._+. +¸ .+. . ¸ ¸.¡ . -±- .... . ...,..-._+. +¸ .+. ¸ .. _+ .-.
..+ ......- . +.._+...·_. ¬.¸..¬± ,.._ ....
....,. . +..¸.¸.._ .¸...¸. ±.¸. ,..,. ¸.¸..,...... ¸..
. . ,.._ _. .. +.·....±+ ,. . . ¸.¡.. . ¸.. ... ... .
.¸ .+ ·_ . ¸ .._ .,....._
. .,.... ...+..+.·.,. ....-.. + .¬.+.
¬- . . ...¸.· +.._
.·.+¸ .¸.+. ._¸..+. .
+ ¸..-...¬.. .+ -.._+., .
- ¸..-. .-.+ · .¸.+. ..¨
. ..·_.+. ...-...
..+ ·--·.- ...¬.._+. .._
,..- -.. .. ..·
·...,¸+±.
.,·...+.. -_+....
· -,.,.. ...·...
. ¸.-¸..¬...¸. ,....¡.+
..-.¸.. ... ·.
,¸.¸.±- .. ...+,.., . .
.¸.-. ¬.· ·+.-.±..
. ....... ·..,¸
-..¸-.,+ ..,...
-.¸.-.,. -.¬,.·
+. ...--. .- _+ ¸+,.
.¸..+_. ,.. .
.±¸.· .. .+.+...
...- ., .,.±+· ...
.... .- ._+.,. .¸..¸.¡
. . ..+.-.....·.
          .., .., .., .., ..,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
... ..¸.¡
¸..,_+¡ »...+..
.-. ±+· ¸.¸.¸.¸.
. -. . .·
.¬ . ·
...¬.. ¬.¸.+ ..
¬.... ..._+ ¸++
. ..++· . ¸¸¯¸,
.., .., .., .., ..,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.~.~. - .¬ _.. .¸ .~.~. - .¬ _.. .¸ .~.~. - .¬ _.. .¸ .~.~. - .¬ _.. .¸ .~.~. - .¬ _.. .¸
».- -...+ ..._ ..+ ..... . .+ ,._ ...
.+..+ ..¬. +. .- ._ ¬·.-+ .+.++...+. .¸..
± .¸_+¸. .,.....¸_+¸. ».- -... ± ... .. .. ._ ..
.,-. · . . -.. ¸...¸.·¸. .+ ¬-..¸ - . .+..-. · .
¬.¸¸.. ±_... ¬¸+ ... ±..._+ .......-± - ..¸
¬ ¸.¸ ..¬ · . ¬- ..¸ ..¬ . ...- . .- ¸.¸,.·¸. . ... ·_ .
. ¬ -.¸.. .¸ +.. .,¸·...¸....·.- .. ¸._.. ._
..¸ .+.· . .,....¬. ....-.... ¸.¡.±.... .._+
._ ¬-¸_+.·. ....._ ...¸- + ¸._ ± ...¸-. ...
-.... ..-.. ....¨ ....·...+.·.... ..+_+._ ±
....·...+.·....._ .¸. . .,.¸ .. .,. .± ..... ....
¬.,..- .. _+¸_+ ¸+ ,.¸.. ..... .+ .._+,._ ¬¸_...
..·. .... .. -.. .,.+ _+,._ ± ._+.. ·_ . + .+.. . + .+.. . + .+.. . + .+.. . + .+.. .
. ....·.. . ...¸.. ._ . ....·.. . ...¸.. ._ . ....·.. . ...¸.. ._ . ....·.. . ...¸.. ._ . ....·.. . ...¸.. ._ ± ... .+... ..¨..+,¸...¸..._
_ ....- .¬ -.¸...¸ ._ ¬.¸¸... ..., .+..·.- ¬
-.¸.. .¸ . . ¬· ¸ -.·._ ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ± ... ...,.+..
· .¬ ¸.. .¸ ._ _....- .¬ ¸.. .¸ . . ¬± .- ._ ±. . -
.._
.±.¸ ... ».- ».- ».- ».- ».- ± ... .+..· .+ +. . - .· ·._+_
.. ¬...¸.+.... ..-¸,..... .,.¬±+.+.+.,+
+. . - ¸.¸ ...+..- . ».- ± ... .+..· . ., . . +. . - ._
¬ . .- . ....- + . ¸, . ¬ ...¸ . ¸¸, .. ..¸ . ¸¸, . _+. .¸ . ¸¸,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. ±..,.¸. _ ».-. ¸...... ¬.·¬+.+ ¸..·_... . .
., ± ._+.. ¬. ..¸ .+.... _+¸+_+ ¸·....¬. _».-.
¸....+ ¸.¸...+.... ..¸..-- ...._+.. ¬...+.. ».- ».- ».- ».- ».-
+ . +. ».- ».- ».- ».- ».- _ ¸...- -...¸.¸ ± ¸.. .¸.. ¸.¸ ...+..-. · .
+ -±..,.·._ ¸.¸..-...-. .¸ ., . .¸ ., . .¸ ., . .¸ ., . .¸ ., . ± ... .+..·.,
._ ».-+ .¸.,. ¸.¸ ..¸.¸·. ¸... .._
. ...·_. ».-±... .-. +¸ ..¬.. ..¸._
».- ¸. ».- ¸.. .¬.. ».- .- .».- .... ¬... ..-.
-,..-+ .¸ ., . .¸ ., . .¸ ., . .¸ ., . .¸ ., . ±... ¸.¸ ...+..+ .± ¸ .¸..... ±._+..
._ . ».-+.. .+_ ».- ¸.¸...+..·.-.·.¬.¸¸..
± . ·+,¸.. .¸...·._
.. . ».- ± ... .+..· .+ ,, ¸. ..¸.+ ».- - ».- - ».- - ».- - ».- - ± ...
.+..· .+ ¸.¸ ..- - ± . ·.. . . . - .. .... . .+.. .._ · .¸ .
¬ ¬.- .¬_+ ±+±¸.¸..-. ».-±.....-. .,. ..._
¸.¸..¬-..¸ -. ».- - ».- - ».- - ».- - ».- - ±... ..-.-,.... ...,._
·_. ,.. ._. -..
± ._+.. .. ...-.-,... . ...,- + ·_ . ¸.¸ ..-
._ ¬. ..¸ .+... ,.·+. ...,._ ¸...·._ _.
..-..++. ,....· ·._+_...¬. ».- - ».- - ».- - ».- - ».- - ¬ ....+
.¬.+.¬- .. .-¸,...-.._
¸.¸ ..- ._ ..,. ..±. ¸ .- .-. + .· ·. .-,-
_+..¸.. ._.. +.·.-.. -. _+.¸.. · .·¸. .¸. ¸¸ -,..-
¬ ¸ , - . ..,. ..±. ».- , . . ...+ +._ .... . -+ ¬.¸..+
¬¸... .-¸.¸,¸.. .+ .+ ...·+ , ..._ ± ».-- . +. .
- ._ ¬.- ... ¬_+ .. .¸..+ ¸.... .+ ,. ¸. ¬..¨.. ¬..¨
.. .+..· ... .¸..+ ¸.... .+ ·_ . ,. ¸. ..¸ ¸.¸ .. .¸ .+..
._ ¸¸. .¸.+.. ¸...__ ±·... . ... .._ .-
±. . ..._ .. +. . - .· ·..¸... ».- - ».- - ».- - ».- - ».- - ± ... ...,
._ _ ¸¸. ».--. ±...+·.... ...,¸....._
¸¸. -. .., ..¬.. ...¸.¸. ._ .. ».- ,._ ...
..».- ·. ....+..+ ..,...±. ¸.¸..¸.¸ -. _. .-¸,
._
..c ..c ..c ..c ..c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.._ ».-- ¸..... .- .-+ ...--...
¬.¸._ ¸.. _ ±¸·. ¸....., ...¬,... ..+ ¬.¸.¸_
........ ._._ .,
_¸.¸..¸.¸ ¬-+ ._.. _. ¸.. ¬
... ...¸ ».- +.¸ .¸_..¸ ¸ -- - . -_¸·
...¸ . .. ¬.+-. .- ..-.¸.. ¸-
_... . . ,. + . . ., _ _+_ ·. ._ . ,. . ...¸».- + ...¸».- + ...¸».- + ...¸».- + ...¸».- +
. ».- - ».- - ».- - ».- - ».- - ± ... ¸.¸ ...+.. ..+...·..+ ¬·... .- ¸. .
..._
.+.. .¸. +. . - ._ ».- - ».- - ».- - ».- - ».- - ± ... +¸....+..
+ -. ...,+ ,_+¸. ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ± ... ...,+ ·_.
_. .. ._. .........·.·.. ±+·+ .··._+¸..
.,.......
.....,.. ¸--,.».
¬.¸.... ..+ ......
± ¬....-
- .......-,.. ».-- ...+
..._.. .+.._+¬
_+ . .¸ ·_ ±,..-. - ,..._ ....·+ ... - .
_¸¸.. ._
...-....».--. ».-- ...+ ..._ ..+ .
..... .+. .,. ¬-¸.-+ .-¸,._ .. .».-·. ±.·.,.
._... - .. _. ¸..._
¸, .. .+».-+.¸ .. .- . ¬. ±... ».-.
¸¸, ..... -.. .±. ..- .. ¬-+ .+».-+
.. .. -±.-. ..
.. .... - + ¸.¸..¸.¸.+. . .¬.+ .¬- .. ¸.. ._
¸, . .- ._ . . . . ».- - - ¬ ¬...+ ...+ ¸ ...
._+.. ¸_....¬.. , ._ ¸..+¸ ¬
¸¸, ± ..-._ ....¬.... . . - .. ».--- ¬
¬...+ ...+ ¸ .+ . ± ¬- ¬, . .. ._+ .._ ·_ .
¸....¬. ...· ...+ , ....-.. -¬
          ..¸ ..¸ ..¸ ..¸ ..¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_- . +. .- .-¸,._+.. ._ ¸, ».- +.¸ . . ».- +.¸ . . ».- +.¸ . . ».- +.¸ . . ».- +.¸ . .
¸¸, ».-+.. ».-+.. ».-+.. ».-+.. ».-+.. + ».- -- ¬¬... ».- -- ¬¬... ».- -- ¬¬... ».- -- ¬¬... ».- -- ¬¬... _ -...¸.¸ ± ±...+ ¸..
._
_ ¸¸. -...¸.¸ ...¨.... ..·¸...-,..·+±+
.+ ,.» ¸¸ . . . - . .,.- . .¸.±..±, .,.- . .¸.±..±, .,.- . .¸.±..±, .,.- . .¸.±..±, .,.- . .¸.±..±, ¸.¸. .-. . ._ .¬ .¬ .¬ .¬ .¬
+ _·.- ¸ + _·.- ¸ + _·.- ¸ + _·.- ¸ + _·.- ¸ - . ·_ . _.¸ - + ».- - ¬... ».- - ¬... ».- - ¬... ».- - ¬... ».- - ¬... _·_ ..+.. .
».- - ...¬... ».- - ...¬... ».- - ...¬... ».- - ...¬... ».- - ...¬... _·_ ..+... ¸.¸ ..¸.¸ ±...+ .- ¸,._
¬· .-...¸.¸±,.- + The Ilesh oI their kin ¸.¸± _+
._
_¬.+- + .±.+ ·. ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ± ... ¸.¸....
.,._ ¸¸. + ._..+¸±,..-. ¸.¸..¸.¸ ± ._ ±.¸.¡,.
.. .·+ ±+ - . .¬.. ...¨..+ ... . ±,..._ -_+ ..-.
-,..·+±+ - . .¬.. ·_ . ...¨..+... .±·. ¸... .
.,.¬._+... , .._ ¬-. ._+.. ± ... -_+..-. ·+ ±+
±- . ¸.¸.... ±,.. .¸ ¬ ¸.¸ ..¬ · . ¬- ..¸ ±,.. .¸ ¬ ¸.¸ ..¬ · . ¬- ..¸ ±,.. .¸ ¬ ¸.¸ ..¬ · . ¬- ..¸ ±,.. .¸ ¬ ¸.¸ ..¬ · . ¬- ..¸ ±,.. .¸ ¬ ¸.¸ ..¬ · . ¬- ..¸ .±.. . .
.+- . _.+..·.+ ..-¸,...._+.. ¸...._
± ._+.. ± .¸ ± ,+-. .¬.. ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ±... ...
... .¸.. ..¨..... ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - - ¬¬... ».- - ...¬...
».- - ¬... ».- - ¬... ».- - ¬... ».- - ¬... ».- - ¬... ± ._ ...-.... ..-.. . .- .. , .·...._
± ,..._ . ... .¸ ·_ ±,..-.·+±+ . .,.+...
¬. ¬±+ - . ± - .±.. + .+... ._ .....·+ ... ...
¬, ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ±... ......._ ¸....¨.¸¸.+ .,._
._ ._¬.+ ......-.. +..¸... .·..__+.. ..,
..... .¸.,..·+,¸ ·......_
_. ¸.. ».- - ... ± ... .+..-. · .¬ ¸.. .¸ + .·
·._+_ ·+... ¸, . _.+.. ».- ».- ».- ».- ».- . ».- ».- ».- ».- ».- ± ... ¸.¸ ...+..
¸....¨·.._ ¸¸, ...¸ ».- + ...¸ ».- + ...¸ ».- + ...¸ ».- + ...¸ ».- + . ».- - ».- - ».- - ».- - ».- - ± ... ¸.¸...+..
..+ . ..·.._ _.+.. ..+...¸...¸.+ ¸¸, ».-+.¸. .
».- +..- . ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- - ».- - - ¬¬... ».- - ...¬... ».- -
¬... ¬... ¬... ¬... ¬... ±._ . .- ..+...·.._ ¸¸, ± .¸.+ . . .,. .
.,.. ¬¸_±. ¬..+ ¬.,..+. .. +..-..¸._ ».- ».- ».- ».- ».-
- ... - ... - ... - ... - ... ± ... . ._ . .¸.....¨..+ ·..-. ._ + .- ¸,._
..· ..· ..· ..· ..·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. ... .¬¸...¸._ _-. .,. ...... ¬. -·
¬..- ¬±.. ...¸.. .+....-. · . . ..·.._+ . ¸.. .¸
¬ .¸.+±+-¬.¸¸.. _. .- ¸,¸.¸._
±,.. .¸ ¬ . · ¸.¸ ..¬·.¬-..¸ ¸.¸ ..¬·.¬-..¸ ¸.¸ ..¬·.¬-..¸ ¸.¸ ..¬·.¬-..¸ ¸.¸ ..¬·.¬-..¸ - . ».- -... ».- -... ».- -... ».- -... ».- -...
± ... ..., ....+ ±. ¸. ....·_. ...¬-..¸ +
.. ...±,.- ±. .- .. ¸ . . .,.- .+.. .. . ..., .·.._
+ _. .- ¸,._ ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... ».- - ... Members oI the same caste,
Iamily, country ¬±+ -. ...¸..._ The Ilesh oI their kin
. . ¬¸+ -. . - -. . . . + . ..._ + .- ¸.¸. . _+.._ ».- ».- ».- ».- ».-
- ... - ... - ... - ... - ... -. .._ ... ... ... ... ...¬ ¬¸+ .. ._ . . . . . . . . . . ¸.. .._ ¬·.
Ilesh ¸...._ ....·_ . ±,...¸ ¬-..¸+ ...._
¬¸+¬,± ... ... ... ... ... ... ._ ¸-... ¬.¸.... ¸. ¸¸... , ....
- -. .._ ._ . - . - . - . - . - .. ¬¸+-... ... ... ... ... ... ¸...¸..._ _
. ¸.. ¬¸+ -. . - + ... .+.... -. · . ¸.. ..¨·.._ + .- ¸
,._
±,.. .¸ -. ¸...·. _¬¸+.... ...,+
. . ._ . - ·. - ._ - ±,.¸ ..... _ + .._ ·_ .
..¬+¸ - +. . -- .- .+ . . ¸¸ - . .... . ¸..¸ .- ._+.. .... . ¸..¸ .- ._+.. .... . ¸..¸ .- ._+.. .... . ¸..¸ .- ._+.. .... . ¸..¸ .- ._+..
».- - ...- ¬..± - .±.. , + . . ¸.. ... + . - _ - + +. ¸.. . ».- - ...- ¬..± - .±.. , + . . ¸.. ... + . - _ - + +. ¸.. . ».- - ...- ¬..± - .±.. , + . . ¸.. ... + . - _ - + +. ¸.. . ».- - ...- ¬..± - .±.. , + . . ¸.. ... + . - _ - + +. ¸.. . ».- - ...- ¬..± - .±.. , + . . ¸.. ... + . - _ - + +. ¸.. .
., . ±+ . ¬..± - _+ ¸... ..· , _++ ¸ ¬ ., . ±+ . ¬..± - _+ ¸... ..· , _++ ¸ ¬ ., . ±+ . ¬..± - _+ ¸... ..· , _++ ¸ ¬ ., . ±+ . ¬..± - _+ ¸... ..· , _++ ¸ ¬ ., . ±+ . ¬..± - _+ ¸... ..· , _++ ¸ ¬ _ .,....,._
-. ¬¸+¸.. ..±..._ + .- ¸,..._ _+ . ¬. - · ¬. - · ¬. - · ¬. - · ¬. - ·
¬. .- ¬±. . ..¸.. . ¬. .- ¬±. . ..¸.. . ¬. .- ¬±. . ..¸.. . ¬. .- ¬±. . ..¸.. . ¬. .- ¬±. . ..¸.. . .¸ .+ +. . ._ .. , . .¸¬.+± ·.
.... . ¬¸.. ±...·.._ ±. ._ .... .·.+.-..-.
_. ¬. - · ¬. . - ¬±. . ..,.. .+.. .¸.- ...
¬+¸.-,..... . .... ·.--._+ .-¸.¸. .¸.. ¬.....
¸..·.+... ¬....+... ..-+.. .-....._
_.+.. -.·.... ¸.¸ .....,¬ . ,.. ,. ·.,.
...,.. . .·.,. . .... .,.. +. ·. ·.,. ¬¸+ ,... ¬¸+
.. - ....·.,. - + ... ¸..+¸.. .._ .. ..- -. +..-
- ±. .¸... ..-.....,- ._·_. _·. ..¸+ ¬¸_.
.. ¬... · +_+·. ._+ ·_. _+¸-. .....¨ .±... ._+.
.-_ . ¸¸¯¸,
          ..¡ ..¡ ..¡ ..¡ ..¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.= ..¯_ ±..-.¬ .= ..¯_ ±..-.¬ .= ..¯_ ±..-.¬ .= ..¯_ ±..-.¬ .= ..¯_ ±..-.¬
.¬.. ±_.-. .·.¸..
±.¸..·+.¸..+ ±++..·.+..
.+.±.+ .¬..· ,-¸-- ¸ ..
... ¬. . ¬..,._
-.... ..-,...
,...,.. ¸.-....-
- ..+..... ¸._ ...+
,¸..¸+..¸.. -¸..-. _+._
.+.-., _. . ±.¸....
. .. ¸..+¬
+ .·.¸. ¸_ - ..¸..¸.
·¸._.¸.. .,¸¸...¨±+
...+¸.- . . ¸... .._
-¸ . ..¸. ± ¸.......
· ¸.... ¬...·.±.¬±++ ... ¸.. ±- _.-.
. ·..+. + .-..,.¸. ¸¸. .+.. .....+.. .. - ._ . - -+
++ .- .±,. +¡.+. .¸..¸..+ ..-,... ..,.. ,..- +
.+.-. ,..+. ,_ ..._+... ±.-... ±.¸.¸. _+,.·._
.. .,..,... . - . ....._ .+ . .¸.¡. - ... .-.. .
- .- ._..¸.±.+ -...._ -¸ ._+ ..+.. . .,.¬¬- . .,
._ ..·.. »,. _+ .-..±.. - . -_ .±.. ±..... +¸ .-.
- ¬ .....+.. ...¨. .¸.+ . - . ¸. _+.+ -.+ .+ . .+.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-+ ·.._ + . - . ....._ .- .+.. ....· + .-.+ .-.+
.¸... .¸... .-±. ±..... +¸ .-.- .+.. .....+....-.
,..+. - ._ ¬±+ . . ·..+. + ...._ _ - . . . ± ,.
+¡._ ¬±. .¸ .±.+...¬.. .±. - . --. -._+.
. . _+ . . ._+ . .¸..+ .¬.. , . .. .». . ..¸. . ..¸ .·. +¸ .-. . ,
._+ .-......-.._
..-,. .,- ¸.
.¸-. · . ...-. ±
.-._+_¸.¡
± .¸.¡ ±.¸¸..,.
¬.. ... .
±,..¸.-.... .
.-.+...-..
,¸--¸
...._+__+_...·
-.·. ...¸ -. .+
.± ..- .¬...-. .
».- ±,._+ .-. ¸ .+ · ... ..¸..+ ±. .+ . . .
, + ±_ , _+ . .. .±.. +. . . ..-. .·.,. . ¸ · _ ·_ ¸. .·.
¬±+ . .-.+-.+ . +¡._ .±.+. ... _+ .- . .¸ ...¸.. . ._.. .,
.·.. .¸. . .¬.. ± ... ....±.±..-.... . .·._ · .. +.·
......+·_ . . . -.... . ..· .. . ¬ .._ - .... ... .- .
_.-.+-.+ ........ -..-.± _+._ .. ·.. ·. +
..,.. ¸....-.._ .- ¬. - ..,.¸....-. ._
¬,.¬ ·. ¬. .,.. .- ¬ -¸.-¸.. ¬, ¸¬... ¬..
.-.+.. _+....._ .+ ..¸.¡¬±+-¸....¬,.,_+....+
.± ±..- . - . . ±+ _+. .+ ..¸.+ .-. ..+ ...._
.·._++¸ ... .¸...+ ·..... .....,_..-....+ ..
¸...¸..... ._+.+ _+,.._ ».- . ..¨. ».- .. ....-. ¸ .
. ± ... .-.- ¬. -. . + .-......_ -.-
--.·...¨...¸.-.
+¸ .-. ¬..±...
          .¸. .¸. .¸. .¸. .¸.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸....- ....·
._+.+¬.. ·¸¬...
+.·.... --.. +..._+,.-. ·...-.-. ..+
.,.+ .¸._ + ¸ .± +, ¸ ... ...+ ·+ . . - - - . . ± ._ +...
_+.._ ± ¬..¸ .- . ..-.·.¸. ¬ .¬ . ..-.·.¸. ¬ .¬ . ..-.·.¸. ¬ .¬ . ..-.·.¸. ¬ .¬ . ..-.·.¸. ¬ .¬ . ± .· , _+.._
¬..¸... +.·...... ·_. ..-.·.¸. - - - - ..-.·.¸. - - - - ..-.·.¸. - - - - ..-.·.¸. - - - - ..-.·.¸. - - - - ± ·.
¬. --_+.._
± .·._.-. .-.+-.... _+..- . ±.±+..¨..+
·.... .-.. .+.. .,¸.__+ .. ...¸.. .._
.,¸._.¬.......,._-..
.¸¸._ .-.+ .. · ..·...-,.
-..-... ¸.,.
¸¸.._ ±.. . +.
_. .... . ..-..+-.+ ¬,.- ..-... .± _+.
._ ....·_. ._.¬ .¸.¸ .¸.±..¬-+._+....
_....+ ¸.-., ¸..., ¬.·.....± +. ·_+ ....+
- .-.-- -- .-..-..¸.. _+.._
± . .. ¸.. ·.+... ± ¬._..·. ,¸ +¸.+.·.
.. -_+.+ .¬..._ , .._ ...+·+ _+,. -....·. ..-
...+.·._+ . +..+¸.¸........-.._ ._.--.¸·
.+.......+...._+....._ ±,.....¬ ¬¸.¸¬¸.. .-
.± .¸.-¬ ¬¸. ¸¬¸..+ . .+. ¸..·.,. . .-.±+¸..·.
.¸, . ¸. .+.. ...¨ ¬.¸ .....+.. ....+ -_ .±.. .¸ ±. ._+.
.-.._ ± ¬. +¸.-.- .±,.+¡..¸+ .¬..± _.-.
.·. .+.._ -...,.+...._.. .¬.¸,.- .
Is there a man with soul so dead,
Who never to himselI hath said,
''This is my own, my native land"?
.... ¬ · . +-. .. .,.+ ·..._ .¬- . ..
+.. +¸.-.-.. ¬... ¬.. ..·_. ..-. . _+-.+
¬±. ±. ¬_+ . _+ . . ± . _+,. ..¸± .¬.. .. ¬±+ . ¬.¬¸
+.·.+ . -.·+ , ....._
.¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
± ¬. ..-...... . .+ ,.»..+....-. ..+ .,.±
._- . ... ... ..¸.. . ¸ . . -. ,¸ .¸ ..- + ....- .¸ ..¸.. . ¸ . . -. ,¸ .¸ ..- + ....- .¸ ..¸.. . ¸ . . -. ,¸ .¸ ..- + ....- .¸ ..¸.. . ¸ . . -. ,¸ .¸ ..- + ....- .¸ ..¸.. . ¸ . . -. ,¸ .¸ ..- + ....- .¸
... , ¸ ¬ ·¸ ¸¸ ..¸.. ..- + .-. ... , ¸ ¬ ·¸ ¸¸ ..¸.. ..- + .-. ... , ¸ ¬ ·¸ ¸¸ ..¸.. ..- + .-. ... , ¸ ¬ ·¸ ¸¸ ..¸.. ..- + .-. ... , ¸ ¬ ·¸ ¸¸ ..¸.. ..- + .-. ± ... ¬. +.·.. .
+¸ .-. . - ¸.¬ ± - . . ·+ +¸ .¸....._ ¬ ·¸ ¸¸ ..¸..
¬¸.¸- . ¸ .± ¸ ., ¸+ . ·¸..., .._ . ¬ ..- . + The Late
UTun Shein _ +._ .-.+. +¸.-.- ¬.¸ .....+...-.
± . - ±..._ + . -. ¸.. .....¸....._
....-,.... .¸·_+.... ¸.·_ .._+.._
+¸.-.- + ._.-. ,. ._ ., ±.. .+. _+ ¸±_+.._ ¸ .¸- .
+ . .-. ¸...· . .....- ¸.. .- -.+ .._+.¸.._+
..· ¬_+....+.,. ¬.-,.. ¸¸.+ .¬...,., . ...¨
¬.., . . ...... ..,.-,.. . ..¸....._...-.. .+.,.-,..
· +¸. .±..,+.,¸ ·.+ ..... .... ¬·¸·.. ...
+¸.-.- -..- ¬· .±.-.++ .._ ....- .,-_+¸.
.±..± + ·· -.·· .. .¸... ¬±_¬·. ¬. ¬.¸
¬· ¬....+ .. - .. .+ _+¸. .. ¸ ¬+. . ...· ._ +
.- ±. _+¸. ±._ · · ±.... .._ · · ± ¬. + - .
, . _+... ±,. .... ±¸. ± .¬ ».-. ..¨. ,...... ....+
+ ±¸ .·. +.±.
....± . ...±. .. ...., .
.... . . .,.±+·.
..+,++ .._+.. , .
.._¸.. . ±+. +¸.-.-¬.. ¬.....¬...¸..+¸.¸
·+,.._
-..+- .+.. ¬..,-+ ...... ..¸.._+....
.... ¬.¸ ¸... . ¸· - ._ . - . - . - . - . - ... - ± ....+ - . .. ¸._
......± . . . +. - ¸ .-¸ . ._+ .·+ .. _ .¸. . - .-+ .¸_+.·
._ - . .,¸..·.·+.¸_+..._
.±..- .._+.+ .. ·+ .... ... ..±.. ...._
. ·.._ .-. , . .. ¸.. +. .±.. ¸¸ .. _+.·._ ¸ .¸- . ¸ ...
· . ¸.. . - ._ .¸.+ · + - ·.- ·+± - . -.·+¸+
¬. . _+..· ¬ .¸+ ·+ ¸¸ .+ .¬. ..,., . .·+ ¸+ + .
          .¸, .¸, .¸, .¸, .¸,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+. -,.. ·+ ¸+ ¸. ¸.¸. .,.·+ ¸+ _ _ - .,.·+ ¸+ ._..,.
·+¸+ ._...,.·+ ¸+
_ _ - _+..·.. ._ _ - _+ ¬+ + ¬¸. ¸. . . ± -.
¸. ·...+. ...¸..¸- ¬++ ¬¸.¸. . ... ·_ . + ·+..
·_. -.¸_+.·._ ¬+±. ¬- - . .¸._ ·±+.. ,_.¸.
,...¸.- .+ .,.,_ .-+ ·+ .....±..... -....
-.-.-.¸..+. ...¬..... .·.-.¸.-..·+¸+ ..
.¸.-.. ·+ ¸+ ....¸.-.. ·+ ¸+ ...+ +..±...-+
·+
.. _+..- . ¸....¨... . . . .,.+ +.. ¬.... . . - ._+
± .. ¸.. _ ....·+¸ .¬ . ... .¸.+ ± .-.+.. ¬.+ ¬ .
¬. ._.. .¸.¸¸,. ....+.... ¬.+¬......-. . .±.,_.¸.
,... .¸.- .+ .+.·¸+. ¬.¸.¬.. ¬.¬.. .·-·..,.+
,._+.·¸. ... ... ... ¬. ¬. ¬. ¸¸¯¸,
.¸, .¸, .¸, .¸, .¸,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..~ .. ......¯.~ ..~ .. ......¯.~ ..~ .. ......¯.~ ..~ .. ......¯.~ ..~ .. ......¯.~
¸¬. . ¸. .+. . ¸. , ¸¬. . ¸. .+. . ¸. , ¸¬. . ¸. .+. . ¸. , ¸¬. . ¸. .+. . ¸. , ¸¬. . ¸. .+. . ¸. ,
¸¸¸ .. .-. ¸.¸... .. ._.¸.¸ ....,.¬...+ _+..¡.
± - .._ ..- .. .. ¸.. ..- .. .. ¸.. ..- .. .. ¸.. ..- .. .. ¸.. ..- .. .. ¸.. ..¬ . ± + ·.._ . .±.. .-_ .¸.- .
+.. ....+ ¸ .......-.-_.
¸.......-. +.. ¸.¸....+ ¸--.¬..,- ¬.¬. -
.¸.¸·. ..¸. . .¬.. .±.. , + ·+ , ._ ¸.¸ ....+ -+ . · . .
.. ,.¬.. ...+.. ....+.. .- + ± - ¸.. . .._ ·.. ¸--.
- + .-...± ._ ¸.......-.+ .¸¸·+. ,.».. ...+ ¸.
+. _. .+.+..-+ , ... -_ .¸.- +. ±-¸.· +._ .,.
..... ., ._ +.. . ¸ ¬ ..- . ... ..., ...-+.. ± _+¸.¸
._ -..¬ .¸¸-.+,·. ¸._ .+,..._ ¸-- .-¬
...¸. . ¸..._
. - + . - ± ..¸,¸ . - .. . - ± ..¸_ .¸. . ± ._+..
¸.......-.._ .. ¬-._ .+......- ¬.. ..-........
¸.¸._+,¸ -+-¸ ....±. ¬......·._ ¸..¸-. ¬.¡.,...
-._ - ._ ±,.¬ . ..... -..¸ + +¸.. .. ±. ..+. ..-.
....+ ..-..... ¸.¸._+._ ± . ¸.¸._+_ ¸ ¸ .. .¸
,...¬. ¸.......-. ._ ..-.....+ -..-. ....-_.
, + . . _ ± - ¸.,¸ .. ¸. . ±.·._ ± . ± - ¸.,._ ,_ , .
.+¬_+..¬..¸.. . .,.,.·._
¸, ¸.¸ ....+ ..- . .¬.. · . . . .._ ¸- - .- +
¸.,¸ ..
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸¸, ..-..¬.. ·.±..... ¸.¸....+ .-_+....
¸.¸..-+ -+- ¸ .,¸ ¸....._
± ..- .. .. ¸....¬. ..- .. .. ¸....¬. ..- .. .. ¸....¬. ..- .. .. ¸....¬. ..- .. .. ¸....¬. ± + ·.·. . .. .- ... .-
.. .¬¬-... ... -..¸._- . ¸.¸...._ ¸-- ¸+¸ .. ..
·_ . .,.+ . ..._ ± ¬. ·¸ ¸-+ . · - . ¸.¸ ..... .·+
, ... ¬- ..¸+. .¸.¸. ¸·_+ . .+-. . .¬ .- ... + ± ..
¬ . + .+.. .. ..· ·._ ...¸ ...,..·._ ...,.. - ¸ .. ..._
¬¸_....¸¸- ·+, ._+ ...¸.¸..._ ¬ .¸.+_+.. . ... .
.+..+.. .¸...·._ ¸--.- ¬±- . ±. ¸·._ ¸.¸..
._.,¸..._ .¸..·. ¬..·.¸...-.._ ± ._+.. ....+
¸ ....... -. ¬ .±.,_ ,. .+. . .¬.. ¸.. .·.-. ._ ¸ ...
....-.._ ¸.¸..· .. ... . ¸¸·+ ... _+.., .. + ..¸. ....
.+...¸.+ ·_. . .,._ . _+_... _¬_+ .,. ¸..._ ±
._+.. .+.. ....... .- , - .· ·.,.¬.. ¸ .+ ·.. ,.».. ....
.+...¸.+. ._+ . +. ... - + , ... + .. . . . +. ¸._.¸ ..·._
± ._+..·_ . ±..- + .+......... .+...¸.+ ¬.,.¬...
. . _+¸.. .¸.. -¸ ,.._ ., .... .·+ ..+...¸.+ -- , . . ·_ .
+ ..¸..... ·+ , ¬.¸.¬.¸+ ...¸.._ ..-.·+..+...¸.
- + .-,.· ·...,..·_. .+......-. . -..+ .-
-. ... +¸ .-.. · -_ ·.¸ . ·-....._ ._+_ ._
± ._+.. ....+ ¸.......-. ._ ..- .. .. ¸.. ..¬ . ..- .. .. ¸.. ..¬ . ..- .. .. ¸.. ..¬ . ..- .. .. ¸.. ..¬ . ..- .. .. ¸.. ..¬ . +
.+.. . . ...¬.¬¸.. ¸._.¸..·._ ¸±. ¸._.¸ ....·_.
± ..¬ . . ± + ..¨... ¬+¸ .¬¸.- + ¸ ....... -. . ._ . -
...,.. - ·_ . .. _. ... ..- . ..¬ . ¬.¸ ..¸ .+ ±+ ·+ ± - ..
+. ¸.¸ ...... - .. ...,. .±.. , + . . .¬.. ¸.¸ ..¸._._. ¸.¸ ..¸._._. ¸.¸ ..¸._._. ¸.¸ ..¸._._. ¸.¸ ..¸._._. ¸.¸ . .. ¸.¸ . .. ¸.¸ . .. ¸.¸ . .. ¸.¸ . ..
.,.¬.. . .,.¬.. . .,.¬.. . .,.¬.. . .,.¬.. . + ¬+¸.¬¸.- ....._ , ..-....¸....¬.._
-. ¸._·.. .¸. ....·¸. .+.. .. .+......¬... .- ,-
.· ·._+_ ..¸.¸+ ,.¸. ¸..·.._+.·¸. ¸....... -.¬ -.
,_ , ..+ .¬..¸.
. ... ·_ . ..- .. .....¬ -.., ..¸ ._ .. .¸...+
. ........_ . -.. ¸, ¬..- ±.._+ , ........
._+.+ -- ... ., .±¸ · -. . . . ¸¸, ¬.. - ± . ._ + .¸.·
.¸c .¸c .¸c .¸c .¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸ .±..--... · .. .·_ -.. - ._ - .- .-. .¸ . +. +.
-. .¸ . .-¸.. -. .¸ . ·+¸.. -..¸ . + ,¸.¸¸ .+..-..± _+
.·._ ± . .+..-. .± .¸._ ¬± - . ., ¸.,.+ ... ..¨--
... ._.,.-..+. ¬-........¬......·._ ±. ..+
... .+..- + ±..- ±¬.+ ¬...¬... _+... , .- .,.·
._ ¬.¸ ¸+ .. ¬. ¸.¸ ·_ , ... ,, .¸.. .¸.. ·..¸.+ ...-
¸.¸ ·_ . ... +. .. . ¸ . . _+..,¸ _- . . ... .... ¸._+.._
_.±.. ...- - . . . .... .¬ .±.. ...·. _... +
.- ¸.¸. _+..· . ._ ±,.-. +.. ... ...... -. .+ .- ±,. ±,.-. +.. ... ...... -. .+ .- ±,. ±,.-. +.. ... ...... -. .+ .- ±,. ±,.-. +.. ... ...... -. .+ .- ±,. ±,.-. +.. ... ...... -. .+ .- ±,.
. - .+...... ¸_.·.....+ ¬¸. · + ¸.,¸ ¬.. , ..._ . - .+...... ¸_.·.....+ ¬¸. · + ¸.,¸ ¬.. , ..._ . - .+...... ¸_.·.....+ ¬¸. · + ¸.,¸ ¬.. , ..._ . - .+...... ¸_.·.....+ ¬¸. · + ¸.,¸ ¬.. , ..._ . - .+...... ¸_.·.....+ ¬¸. · + ¸.,¸ ¬.. , ..._
_+.. ....+ ¸ ....... -. ¬ ·+ ¸ .-._ _+ . ¸ .. ¸ -. + . . ¬
±,. ..-.±.._+ .. + ¬- ± . ¬.+.. .± .. .+¡.· + ¸.. . ¸.. ..
._ . ¸..._ ¸ .......-.._ ¸--.¬,.......+ . -
, _ ·+ ,_ ..-.±.._+.. ... ...¸..¸.....- ¸. .. ¸.¸ ....
+ . .. .... ± . ¬ . ¸ ..¸ .. .. .±.. · + .·._ ¸ .......-.
..·. -. .+ .- ....·. _ ¬.,..+. ,¸ .. ._ . ± ..¸. ..
¸.¸....¬ +_+. .._. ¸.. ._+ ..- ..-., .·.+ .¬.. , .-.
._ . ¬ . - , _ ._ .. . ._+.. ·_ . _..-.. .....¸..±¸..
,._ ..- .. .....¸.. ± ¸ .. _·_ . · - ·. .,.,...¬. ¸.¸ ..
..¬ ¬.¸.¬.¸. . -. ¸_ .-. . ¬..¸.. · - ·. ... · .¸ .. . ± +
-¸ ...-.. .,.+ , .¸¸.. .¸.. ._ ±._+.. ..-.......¬
.. . .+.. ¸.¸ ........ . .¬ ¬.,..... +__+ .-. ,. ¸.. ...
-_. ±+·+.-_+.-
.....¬
¸ ....... -. ± . ¸ ....... -. ± . ¸ ....... -. ± . ¸ ....... -. ± . ¸ ....... -. ± .
..- .. .. ¸.. ...¬._+.. . ...¸ .. ..- .. .. ¸.. ...¬._+.. . ...¸ .. ..- .. .. ¸.. ...¬._+.. . ...¸ .. ..- .. .. ¸.. ...¬._+.. . ...¸ .. ..- .. .. ¸.. ...¬._+.. . ...¸ ..
¸. , ..-. ... ¸¸¸¸, ¸. , ..-. ... ¸¸¸¸, ¸. , ..-. ... ¸¸¸¸, ¸. , ..-. ... ¸¸¸¸, ¸. , ..-. ... ¸¸¸¸,
. . .... . .... .¸ .. .». .. .. .¬ + .¬._ . ¸..
.,.... .±......- ¸...+ . .±.. ._ ....+ ±,._+.¸.......
-. ._ -_ .¸.- . ,. ¬. ... ..- .. .. ¸.. .- ¸...._ .- , . .
.+...·¬ ..+.· ¸.¸ .......· ·._+... .+.........
._ - - - - - - . . ., . ..¨.¬.. .,..... . ..,¸ ¸. ...¬ . +
          .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-. ±.._ ¸_.. ..¬ _.¸.....+ ..·.+.».. ..
.+.. .- + . ». ...._ .¬.¬ .- . ._+..· . ._ ., . ..¨.¬..
.,....,._ .+,_.. .,....·. ¸. ..¸..+._ .- --
- --- .,.,._·_ . .,..,.+.. ._+...+ ...¬
. - + .,._·_ ..+.. . ¬,.-. . + _+_ , ,. . . - .. ...
,._·_..+... .,.- ._ ,-._ . ,-._. .-.¸ .-.¸
.--. +- ..¸..._ ..¨·..+ . .+...·_. . -+.¬· +
., . ..¨.¬.. - - .-.. ..-.. . .+.. ...,.. + ¬. . . ..
·. .-..¬-..¸.. ._ ....-...±¬.... .- ¸. ¸.....
._ _+ . .,...¨¬. ...¸..¬ ¸..·_·. ¬ .+ .±_
.,.-._ ¬+..¬++ ..¨·.¬ .-+.± _ -..¸..-..
..¨ .· ,.........+ -. .¸... -..¸.. .· .+...·_.
-. . ¸.. -. . ..¨·.¬ .-..¬-. . ¸.....¬
. . ... ¬._+.. . .- ¸...+·_ . ., .+¬._+.. . .- ¸.¸ .
.- .¸.¸ .- · . ¸..· . ... ¬._+.. .... ¸.. .¸..
., .++ . .+,_ _+ .... . - -,..- - ¸ ..-. - .-.-
¸ . ¸ ¸- _ + . - . . ¸+ ¸ ...-,.. . - + ._¬ - ..· .
.-+.¸+¸.+ . .-+.±+ .¸.-.+. .+,_. ..,.·.
± ± - ¬ .-.. ¬·+.+,__+....+ .,....._+¬
.. ..- .. .. ¸.. ..._ .,.. .,.¸_ ..... . ..- -. .¸ .±¸ .
._ ¬.·.+ ..-+ .. .'... ¬.¸¸.. .,........_+.. ..-
....¸.. ... ±¬ _. ..-+ ...__+_,._ ·-..· ..
..... ....-..¬ .+........... ..- - ..¸.. ..
..·. ...... _ ..- ..¬.. .,.. .._ ..- .. .... .... ¸ ....
+ .¸...._
¸ ....... -. ¬..·_ . .... . .+.» .-. .,... ¬. . .. ¸ ....... -. ¬..·_ . .... . .+.» .-. .,... ¬. . .. ¸ ....... -. ¬..·_ . .... . .+.» .-. .,... ¬. . .. ¸ ....... -. ¬..·_ . .... . .+.» .-. .,... ¬. . .. ¸ ....... -. ¬..·_ . .... . .+.» .-. .,... ¬. . ..
,. . ¸._ . +. ¬±+ -¸ .+... ....... ....+ ¸.¸ _..¨..+ ,. . ¸._ . +. ¬±+ -¸ .+... ....... ....+ ¸.¸ _..¨..+ ,. . ¸._ . +. ¬±+ -¸ .+... ....... ....+ ¸.¸ _..¨..+ ,. . ¸._ . +. ¬±+ -¸ .+... ....... ....+ ¸.¸ _..¨..+ ,. . ¸._ . +. ¬±+ -¸ .+... ....... ....+ ¸.¸ _..¨..+
.¬.. _+ ¸... .._ . . ¬...,... ..- ¬· + ..¨..+ ·.... .¬.. _+ ¸... .._ . . ¬...,... ..- ¬· + ..¨..+ ·.... .¬.. _+ ¸... .._ . . ¬...,... ..- ¬· + ..¨..+ ·.... .¬.. _+ ¸... .._ . . ¬...,... ..- ¬· + ..¨..+ ·.... .¬.. _+ ¸... .._ . . ¬...,... ..- ¬· + ..¨..+ ·....
..±¸ . +-.±¸ ....+ .. ..- ....¬.. .±.. , + . . ..¬ ..±¸ . +-.±¸ ....+ .. ..- ....¬.. .±.. , + . . ..¬ ..±¸ . +-.±¸ ....+ .. ..- ....¬.. .±.. , + . . ..¬ ..±¸ . +-.±¸ ....+ .. ..- ....¬.. .±.. , + . . ..¬ ..±¸ . +-.±¸ ....+ .. ..- ....¬.. .±.. , + . . ..¬
. ... ¸.......-. ¬.. ¬_+...·...¬ +¸.-.
·_. _.±......-¸...+ ..·.+.». . -+. ·.+...
- + .»..- _ ...+.-... ,. .-.¸¬. .-_ ¬·¸ ..
.¸· .¸· .¸· .¸· .¸·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬,..,¬ ¸.¸.+¬ . -... ¸.¡.¬ .¸...-·_ .¬.¬
.- ¸.¸.·_. ¬,.., ¬ -._.. ¬,..,¬ .- .· .-.·
.- .. .·¸.. ¬ .±.. ..., . - .. ¸.._ ,. .+ -. .¸ .-. ._ ¸..
. ,...·_. ¬,....+ _.-¸...+ -. .¸..±..._ . ..
± - ..._+.. .+ _+... ,._ . . -. ¸. ¸. ¸+ .- .. .».. . .. .-
_+_ ,. .±.. ..., . .- ¸,. - ¬ ¬._ ,. .+ .- ¸- ..- _ ... .
.¸..· ._+.-¸.. ±-....,....±..._+ .-,¬ _¸.._
_+..- + .-,._.. -.¸. ¸. ¸+ .-,._ ¬,.. .+..
¸.....¬ _. ¸..,¸.. .._ .-..- .. ¸..¬
.-..-.+.+¸.. ¸...._+.. _.·. .. ¬-.
._+.. ¬,...+ ,._ + .- ¸¸. ¬..¸.. ¸.. . ... ¬._+..., .
., ¬¸.... -.±...+·_. .-. ..¬ .-·_. ¬¸....»..
...-. .- . .. _+¬ ¸..__+ ..- ._+.. ¬,...+._
.¸..¸. _+¬ ¬,...+._·_. .-· ¸..__+ ..-+
¸..,._.. .¬.. ...¬...+¸..¬
¬._+...,.._ ± ·. ..-.........,.... .±.....
...+ ._ . .,.._ ¬..... . , _+¸. .¸.. ... ·_ . ¬._ ± -
+. ±,.· ¸. .,.·. .. .+ .+ ¸.. ...._ ¬. ¸
.,.. .... .+..¬. .¬. ¸ .- ._ ±,.. . . ...
¬._... ·+.¬.. .,....±..¬ ¸.._++..·. ..¬
¬. ..¬·.+ ± ± .,.+.,.+ , ..¬ ±,.. . .._ ±,.·¸ .
± -...·+ ,.».. ¸.¸......¬._+......+ .,.·...¬
¬,...+ ._ . - ¸... .... .¸ .. ¬._ . ¸ ..¬..... ._
,-¬ ¬+ .- ¸_ .+ . .·.+_ ¸.._ ± -... .,..¸.. .±.. .
..._ ._ .·.¸+¬
¬._+.. .+.. ± . ¸·- +.. _.¸,._ ¸.... .·.+ ...
. ¸· ...¸.. ¬ .,.... ¬._+.. ....+·_ . . - + ._¬+..._
.+..-¸±.±._ .,...¸_.¸.. .,....... ......- ¬
._+...,. . .·¬._+.........._+.. ¸..._
¬.¸.+... ...,.±,._+.-._ .. -¬ ¸.._,.. .
± - ... - .,.....· , ._+.. . .+ .....+- + ¸ ....... -.
.. .± . . ¬.¸¸·_. ¸.._ ,¸.._ .. - ¬ .,..... .. ....
          .¸¡ .¸¡ .¸¡ .¸¡ .¸¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.. . . . ·+ . .¸.. ¬...+ .+ , ¸. ..-. ... ¬.¸..,.+ .
¸.._+ ± -... _+¬ .... .±.....¬._ .+ ...+ _
¸.._ ,... . -..¸ .,....._ +¸ .-...- -......
.±. ..+ .._ .¸· + ..·._+¬ ..¸· + .. ,..
..+ ..·.¸.¸¬ ...-.._ .±........+ ¬·¸. ..+_
.±.....,.+ .·_+...·_. ,--,+ . ...........
.¸.+ . ¸· + . ... ·_ . .±.. ...¬ _.»...+ . . .·.+ ...
¬.¸..,.+¸. .- · .·. .,...·. ¸.._±-..... ¬ ±
¬. .±.. ..., . . ¸· ¬.. .. ·._+¬ _. .. ¸. ..¸.+ ± . ¸·
.,... ¬.+...._ .. ¸.. .-.¬
± ¬- . . .... .¬._. .±.. ...,. .¸.±.+ ¸ .. ¸-.
... ..,_·... .,....·....._+.. ± .¸·¬ .±.....+
.- _ ¬.......-._ ¬¸..±_+.-.._.-.. .+...
...+.·...... ¬- . ._ .,....·+ , _+¸. .. .... ..- . '±
... .+..._ .+.. ..+..¸.. ·.¸. ± . ¸· +·_ . ,.± .¸.¸. ,
- - ¸.. ¸._ . .¸..¸. .. . ._ _¬. ...¸ ..- ,. - + ._.
± ._..
¸.¸....·+...... .-._ ¸ ....... -.¬ .-+
. ·._+¸. ¬¸....±.. ..., . ¸ .. ¸ .¸ ¸ ..¸ ¸ .- ..¬.. - ._
+.. .+.. .. ± + ._. . ._+.¸.. · ... . ,¬ ± . ¸· - ¬
¬._ .. . ¸. .- ¬ .±.. ......+ . .. . .. ¬ . .·_ . . .. . .± +
¬ .... ±.¸·- .±.. ......+ .. . .,.-,.- +
._ .±._ .. .±........+ .-.....·_. .¸·+ .
._ . . -. ¸. ¸. ¸+ -. .-. , +.·.. .- _ .+.. .. ..¸ , ¬
± .+...±_+..· . ._ .¸.+±..,....... .±.. ......+
. ........·.+ ....._+._ .-
± ._+.. ¸_ ... ¸_ .±¸ .¸.. ..- ± . _.,....... _
..- + .. ... ._ ¬.¸¸.. ± - ..... _..- .. .. ¸.. .-¸.¸ ._
.±...+ .. .. .¬.. ...¸¸.¸.. ¬ . . ..·. . ·. _.¸ ..+
- ¸._ . + -,..¬- . .± .¸.- · . ._ ¸.._ ...+ ¸ ¸ ._ ± -
.....¬ .. ..... .....¸.. .». .....¬ + .....
¸.._ +.·....._ . - ....¸..¬ .·_. . .¸ ·_. .¸
.,c .,c .,c .,c .,c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬ ¸.._...+.. +-.. +-...-...¸¬ ...._+.. ..-
... +-....±-..._ + .,¬ .._ ± +-...._ _¸.._
+.·...... -. .. ._+.. . ¸.._ ,. ....+ ± - ... · + ¸ ¸ .
.... .,... ¬ .». .¬...._ .¸..... +-...... .¸.+.
.._· .¸.. ¸..¸.._..... ......
¸.._.+±..... .±.....,. +-.,. - ._ ._ .
._ .. .+..·+ ± +._ ¬. ¬.. ... . ± - ... .¸..± ,¸.. .
._·_. -..¸ .¬,..,¬ -..-. , ¬,.· ±..¬
. ._ .¸.. ..- .. .+-.... ± - ... .·. ¸.._ ,. .
... ±. ±. , .., .. .± - ... ,¸ ¸ ....... -. ¬.. .-.. ..¸ .._
.,¸.. .
¸.- .+ _.±.. ...,. ., ¸...+.. .-¸.,.±,. ., ¸...
. - ¬. -.,
..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ...
¸.¸ ... . . ._.¸.¸ . ...,.¬.. .. ¸ ....... -. ¸.¸ ... . . ._.¸.¸ . ...,.¬.. .. ¸ ....... -. ¸.¸ ... . . ._.¸.¸ . ...,.¬.. .. ¸ ....... -. ¸.¸ ... . . ._.¸.¸ . ...,.¬.. .. ¸ ....... -. ¸.¸ ... . . ._.¸.¸ . ...,.¬.. .. ¸ ....... -.
-_ .¸.- ¬ . .¸. _ ± - ..._ -_ .¸.- ¬ . .¸. _ ± - ..._ -_ .¸.- ¬ . .¸. _ ± - ..._ -_ .¸.- ¬ . .¸. _ ± - ..._ -_ .¸.- ¬ . .¸. _ ± - ..._
¬. ... + . ¬. ... + . ¬. ... + . ¬. ... + . ¬. ... + .
¸. , . ¸¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸¸,
., .· ¸ .·¸. ....¬.+._ ¸.¸ ..¸._ - . .,..... .. ·.
. ... ¸.¸ ....._ -. ..-. . -...-.¸... .· ·.._ + +..
.. +.·. . . ± - ...¸... .-. ......+ .- , ¸.. .¬..¸.. . . .
..._ ¸.¸..¸._ _ ._-... .,....,.-. ._ -....+..
¬...¬·..¸ . .,....,.. -¸._.-¸._. ¸.¸...+...¸..,. -.
-+ ·.. ¬· .. + ...... .· ·..- , · ·. ¬± . ..- .. ..
¸.....+ .-,.._+..._
..-....¸...... . ..·.+.».. -+ .· .». .
.. . ». ....- . . . - _+ ¸+ . . .+ ... ¸.._ . + +.·....¸..
.,....±..... ...... .. ,. .. ,. ±-. - ........ . ¸..
..... ¸.. ¬ ...,.. .- _+ ¸±. ¸.. ,..+ .- , . ...¬ . -- .
.¸..+.. .¬.¸±.¸.. ·...,¸ .,....¸...._ .. ..-..
.+...¸. .,.¸_...¸.. ¬
          .,. .,. .,. .,. .,.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+-..+..+'.._¸.. .+..¬. ¬.¸__- . ±+
...- .... . ·. .. +.. .._ ¬.,._+.¬ ., ..,.+ ».-.-.
...- . . . ... ..._ ¬. . .. .-. .¸ . ¬. - + ..¸ .- . ....
-..¸ . -,.....,._ ¬. .-.±. .·..¸ . . ..._+....¸..
-. .¸. ·¸.+...+ .,.-...+ ..._.¸.. ¬... _+._
¬.-. .¸ . . ± +¸._+,¬ .. ..- _ ± ..-..¸ .¬· .. + .+..
.¸.¬.,.¬...-. ·- ·-·. ·.±- .... ·._+¬ .¸.+
.¸.. ¸.¸ ...... ¸.¸..+-. ¸.¸..¸.».- ¬.,.¬...+ ¸..·_
_+.·.· .+...¸.¬.,.¬..... .. - .-+.·.· ¸..._+..
.· ¸....._
».- . _+_ .., .- ... -.... ,. ...,..,¸ ¸.+ · .
± . ..... -..¸ + .» + . '.,. .... - ..¬.. + · ±..¬ .,.-
... .+ ,_ +.·.+ .¬.. . .. . · . ... ....+ ± ..,¸ ¸_.'.¸ .
- . .,.......¸+ · ±..¬ ».-++ ».-·. .+ ..._¸...
... .. ...._+ .¬ ¬· . + .... .¸ .¸ . ...±..¬ .. ... .+
.._¸+ . .+..¬,. .·.·..¸..± _ .,.-.- ..-+ ±..
... ¬· . + .... ..... + ...±..¬ ».- ·. .- . .- . -,.., .
_ .·.+±..,... .¸_+.¬· .+ .....¸ -.. ...±..¬
¸_ .¸,.- . . ·¸.._ . + +.·....+ ... ¸.. . ·. .+.. ..·.
¸. ._.+...+ ..¬ . -. ...¸.. .±_. ..· +,..,
.+...¸..,....,.-. ¸.¸.,.¬ .+.+..¨-. ....
± .·+, _+¬ -- -..-.. .- .._¸· ...._ -+.
·_ _-+. ¸.¸·. .¸.¸.. ±¸.-._ - +.- ... .·± - .
¬· ¸..· ¸..¸.·¬ --. · . - ...,.._ -,... +
_+_ .+ . ¬. . .....-..· _+_ .¸.·¬ --¬._ .+
... -..- . .· --±......, _+ .. . · ... .+ . ¸. ._ ¸..
._ ¸.¸·..¸... +·..·+± + .....·...._ ±......
·_ ±.±. .±.±. ·.... .. ,. .-._'' ¬. -..... .
.¬. .¸..._ ¬·.. ..¸.. .¸ - ..,....±... ...+ .... .. . .+
_+¬ ...,........._ _.... ..._ .... .._ _
± ._+ ¬·¸. ..¸....- ...- ....¬ . --. ±..,¸..
,_ , . .,...._+¬ ± .....+ .,..... .... .¸ .... .¬.....
.,¸ .,¸ .,¸ .,¸ .,¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.... . ¸ .¸ ¬., ._ - ._ -. .+ -. .+ - . ¸.¸ ... .. ._+ .
.... ±- .... ±.._+._+ .- ,..·.._ -..-..
¬ · . . .. .._+¬ -. . -. . . . .¸._ . .+ . ¸.. .¸¬'' _
.,....._ .. ¬·..+.. .....¸..¬
¸.¸.......+ ..¬.±+ . _· +...·. .¸.+.¸..
± .....±+.. .+....¸·.._+.. .· ..-_ .
....
..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ... ..- .. .. ¸.. ...
¸. , . ¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸, ¸. , . ¸¸¸,
.. ..· ¸ ,+.¸±- . ,..-....-. .,¸...
¬._ . .±.. ..., . + ,¸ + ¸ -+ . · ....+ ¸ ....... -. -_ .
¸.- ¬.... ..- .. .. ¸.. ...+ . . .¸......¸ ..+ .- ±..._ +
.-,,.._ +. .._ .±.....,. .,¸.. .+ . .. _..-
.... ¸.....+ ¬..¬± . .-_+_,. ¬·¸.¸¸.-... ....¬
¬,..+ ....,..¸.. ...,.±,.¬... .- ¬.. .... ....
. ... ..±..¸. ¸.¸. .¬ .. ..- + . .. .._ ¬.¸¸.. ... ·_.
.+.. . .. ... ._ ¬.¸¸.. ... ·_ ..+.. . -+ . · ...,.±,.
+.·....._ ., . ... . ¸.¸ ......+ -. .¸ .-. . ¬..¸.. ¬±.
¬-¸.¸. .+. .,...._+._-+.. .-_ ·¸ . .. . -¸....
.-.¬
_+ . ..,-¸.+.·....+ _+¸..¸ .¬..¸.¸..... . ..
+. ¸.¸....-_.... , ¸_¸- . ¸. .¸._ .-¸...¸._-¸+
± -._ .-.+.¸...·..¬.. ¸.¸.. ..., ._ ¬-+ ....+
¸.......-. ¬.. .+.».-. _ .± ....¬.... ,..-. ¬
., ¸.. .+ ....+ ¸ ....... -. ¬.. ¬_+ ¬¸_ ... ...
±..._+ .-..¬ .,¸.. . ¬· ¬..¸.. ± ..- .... ¸.. ..
¬.- . ..... ¸ -. ......... .....¸.¸ .... .¸ ....
- ..¬.. _ ...,.. ...¬ ¬._ ...+ ±_ ._ ¬... ¸. .- ¬..
..¬ .+¸.._...¸.. ... . . .... . .... .¸.. .». .. ..
.¬ + .- + ±_ . . ...· ._+.. . ¬_+ ...±..¬ ¬-. ._+..
± ... ...,..¬._.¸...+ . ,.¸.. ¸..- .,...._+._
.....¬ ¬,..._ .. .+ .+ ¸.. . ..._ ± ±..¬ _.¸,.
          .,, .,, .,, .,, .,,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- . .,¸..... +....-.+ · ..¬ ....+ ¸.......-.
..¸±..._ ¬- .. ...,.....¬ ¸.._ ,.....+ .. ±_ ..·
¬
..- .. .. ¸.. ...+ .+.... .¬¸.. ¸._.¸ .· + ¸. ¸..
._+.. .+ .- ¸.¸..· ¬ . ._ ¬...·. . . ± ..¬ . + .- ,...
.+.. ....- ._ ...,.. - ¬ ¬._ ,. ....+ . .. _+¸. . -
..·. .. ¬. ...... .... ¸ ....- . ...,.. - ¬ ¬- ¸. - - +
....¸+¸.. ._+.. .+ ., ¸.. . . ..· . ._ .+.. .. ...¬ ....
-. ...,.. ¬ ¸.._ ,. ....+ ...+ . .-. ±_ .. .±..¸.. .. .
¬..¬±¸..- ¬ ·¸¸._ +¸.-,. .-..¬., ._- +
.- . ·. .¸._+.. . ..·. ._ +.·..¨ ±±,...». ...
¬¸.... ». ....- . . . ..+ ¸. , ¬., .¸.. ...,..¬._ +
¬.¸ ±_ . . ..· , ._+.. .+ .- . .+ . ..·. ._ _+ . ±_
. . ..¸.. ....¬ ¬,..._ .. .+ .+ ¸.. . ..._ ± . . .
..·. .. .+ .+ .¸.. ._ ¬¸.. ...,.. ¬ ¸.._ + .- ,.¸..
- ._.. ¬,....¨·.._ +¸.-. ±. ._+ ¸.- . ....¬ _
..- .. .. ¸.. ...- . ...,.. ¬._ + ±_ .. .±...¸.. ...,..
...._ · ,....¸..._+... ¸.¸......+ -+. · .+..._+ .
- . ±± .,.+ .,.+ .. . . ... ¸.. ._+.. .+ .. . .¬ _+..
-..- -...¸.. ... ¬+¸..+.».-_. ...¬ . ._ ¬+.
.± ¸.
.±....., . .,¸.. .¬ ¬· ¬-.. . +¸.._...+
¸. ._ ,. .¬... ±_ . . ._ .¸.. . . ._+.. .+ ± .¬ _..- .. .. ¸..
...,.±,....¬¸+ ¬.¸ ¸..·-.¸.·. -..±+. ... .+¸.
._ ... , ._+.. .+ .,¸.. . . ..· ¬ .. .... . -..... ¸..
.....¸-. .... ·.¬. .+.·...-.. ·-....+-_.¸..
._ _+...,.¬ ± ¸¬- .....¬ ¸..-,_ ...+.
. .¬ ¬__-- ¸. . ·-....+-_... _+...,.¬....
.¸.. .». .. + .- . .+.. ¸.._-. .-_ . .,..¸_+._
_+..,.¬ · -....+-_. ¸.._......±.._ .,.......
.- ¬. ¬.+¬. _+ ¸,¬ ± ¬.+¬.+.. ¬¸....- ¬-.
. + ¸.._ + ±_ . . .,..._ ¸_ . . + ¸.._ ¬..· .+ ..
.,, .,, .,, .,, .,,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
±_....·. .-....+ ...,..¬·¸...._ -.±..
. _+_±. .-_+..· . ._ .±.,.·.¬.. .¸.,..,¸ .-,..
-.. ¸.......-. ¬..¨. +.,.+¸.¸..¬ · . ·.. . ¸... .
... ¬.-. .+ ., ¸...._ ¬-. ._+.. .+..· ..¸_.
.. ¬... ¬.¸¸.+,._+.,.... ...,.±,._+ ....
._ .¸,. ... . -.. . .±+... .+¸.._...+. .+.
¬. .¸.¸.¸_+..¸. ¬.¸ ¸.+ ¸ ..- ..... ·. .¸...¸ ... ¬._ +
. . . .. +. .±.. ...+-....+ . + ..,.....¸_+._+.. .+ ¬. ¸
. , ,¬ ¬.¸ ¸...+ ......_ . ¸ ..¬._ -. ¬.¸ ¸. ¸ ......_
...+ ..¬._ -. +. ...,..¸_+¸. ._ . ._ ._ ..
._ .. .¸.. ._.. ...+ .. .._¸.. ¸.... .¸_+._+
._+.._+. .- . ¬ _+ . ±. .... ±. . .. ¸.. .. . - .
+..,. ..¬.. .+ ¸.._ ... ¬... ¸.._,..... ±_ . ..¸.. .+
.,¸...._+ ¸+. ..·. ,. ._¬... ,...¬..¸.¸±....+
.._.. ..+.. ... .·. .,¸.. . .¸......·¬
..-..... . ..±,.· ¸ . ¬._ ±- ... +. .±.. ...
....,.·. ¬,.... .+ .+ ¸.. . ..._ ., ¸.. .± ¬ _.
± ,._ .,¸........¸. ¬._±- ..., ...-- ..- . . .
-+ ., .+±.±,.·¸.' ¬._ -.+. ..-..... ...-.
±,._+ .¸.·¸.._ .».....-. .,..¸._+.. .+ ·-..·..
.-¸...-,. ...¬ ¬._. .-+ ..-. + .¸..,.¸.. ¬,..
.+...·. ...,..¬ ..¬._+.. .± -...-.,.. ....
¬,..- .._. ¸.+ ...,.±,.-.. · +¸._+._+.. .· ..
¬..._ -- . ±,.·. . ±,.. .. ·. - ._ -±,._+ .
¸....._+. ¸.¸..._., ¸ ... + .·¸. ..¸.±.+¸.-. -
¸. .- ¬ ¸.._ ,. .+ ± - ... _ .,....... .....+ .- _+_ .
¬,...+.+ ¬·¸ ±.±¸.... ¬._+...-.,. .-.,..
._ ., ¸.. ... .....· ¬ +. ...+.. ¸. .- ¬ ¸.._ ...+
.- ,._. . -.¸.¸.¸+ ¸..- .,.... .....+ ¬¸.--. ..-

., ¸.. . .+- ...+ . . .+ ._ ± ¬ . ... ..-
....¸..± - . .+-...+ ·-. ...,... . ..... .-.¸ ...
          .,¸ .,¸ .,¸ .,¸ .,¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
·. ¸., .... . ¸ -. -. ...+ ..·. ¬¸.- -. .¸.¸_ .+- ...
+ .,.....·._ ¸ ¸.. . -+ ..- .... ¸.. ...+ .- _+_ .
+ ._.._ ._._.+.¸ . ......¸..,..· .,.±, ._+...
. .·.._ +..+.. .+-...+ ....+· . ..·.-¸..
+.·...... ·. .,.. . ... .+.¸ . +. . . - _ ±. . ¬ . ¸..
,+.. .+- ¬.,.¬...+ +. . ¬- .. .· -+ . · .+.. .- .
·_. .+-¬.,.¬...+ ¬...... _+..,¬ ¬.....,¸·_ .
.± + ¬·¸¬..-¸... ¸.¸..- ... ..+..._ +...++.
.¸.. . ....._ +. . -. ±. . . _+_ ¬ . ... ., ¸.. .+
+. ..-..¸.. · ¸. ·-. ...+ ·. ¬_+ ¸+-..¸.. , ..¬ ·
- .... .._+ ¸+,.+ ·+ _ ¬-. .....¬
..- .. .. ¸.....-. .+ ¸.._¬... ¸.._.¸ + ±_ .
¸.. .....¬+¸.,¬ ...+. ... .,.-.. ,.».+.- . . -.
...+ ¸.. ._ . ....+ ¸.. ._ .. ±+ - . ¬. ¸ .. ,...
..·±,.¸ .. _¬ ¬- ¸. - + .. ±+- . ¬. ¸ .. ,... . ,.
.·.+ .. ¬.¸..¸.¸.._ .¸¬ _..-.... ¸.. ..¬.._ .¸..
. . ... .._ . _+., .¬.. -_ .¸._ .. .¸.. ...¬. .,.. ...
¬ ¬._ . ¸ .. ¬- ¸.- ...+ · . ·. -+ . , . . ._¸.. ,. ._
. ._ .¸ .. ._._ ¬._..... -. ...+-_ . ._._
¬._ ...+...._ ¸.. ¸.. ..+. ±..... ±....¸..¸...-.
+. ......._ ¸.. _ . + ¸.._ ... .±_ . _ ...,..¬ ¸.._ ,. .
+ .. ±_ ....¬ .¸.. ..-...+-.... , +. .± -...+
·_ . ...,.....¬ ¬._+.. ±_ ...¸...¬.. ±_ . ..,¸
....+¸ ....... -.¬.. ,.-,..., ¸±.._ ., ..-.....
.-....¸·+..-_ .
....± ¸.. ¸
.» ¸ .-..
..- .. .. ¸.. ... ¸. , . ¸.¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ... ¸. , . ¸.¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ... ¸. , . ¸.¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ... ¸. , . ¸.¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ... ¸. , . ¸.¯¸¸,
¸¸¯ +± ¸·±- ¸ ,+.¸±- . ,..-....-.
..- .. .. ¸.. ...¬._+.. .+ ., ¸.. . ¬._ . .±.. ..., . .,....
· + ._ + .- · + ,.._ .±.+ . · ¬ , . .·. .· ¬
.±.+.· ¸...+.. ..-....- + ± . .¸...._+.. ¸.. .._
.,c .,c .,c .,c .,c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
, ..·..· ¸.. .+.. ..- .. ...¬. -. ...,.....¬ ¬._ ,. ....
+ ...¸.±..¸...¬ ¬._+...,. .+ . ..· ...._+.. ¸...._
¸+.. .±.+ . ,..·. ._+. ,
..- .. .. ¸.. ...+ . ... .+. . . . ._ _+ .¸ +.. ....+
±,.-. + .... .' ¬.. . .¬._,..+.. ±_.......·.
¬._.++.. ±_.. ..·. ....._ .. .... .' ...
¬._ . + + .. ±_ .. .._ .¸.± · + .._ ¬._+.. .+..
_.-_.
. ......._ ..... ¸-..- .....¸ -.._ ..
.... .. - .. . . .... .+.. . ». ....- . .±.. ...... .,....
.· ,... .±.....±,. .....¸-. +.. ¬. .,¬.±. .¸...·
._ -. ...+ . . -. ...+ ._. . ..+ ± . ...-. - +
,....+...,..._+..·.._ .,._+...¸ . , ...¸.._
. . .... .. . .... . ¸ -. - ._ .. . . ±.¸ + . -. ¸ .
-_.¸..._+.. .¸..¬ .... . -±.....+.. -¸.... ¸..
.¸.·._ ·-....+-_... ¸....+.. .±......,....
...¬. . . .... .¬ . - .._·.¬ _. . . .... .¬ . - ..
·....¬. .±........+ .+. +·+·+ .,.. ... .¬
... .,. , . .,..- ..¨_·.¬ ¬.¸.+ .- ¬, ¸ ..- .. _·.¬
.... .¸-.¬ . - .. .¸. ++.. -.¬.. .±.. ....,._ .¸..
¬.¬._+....- ¬.¸.-.¬._+....- -__+_ .. . ... . -
.- ..·. ..¨_.¸¬ . ¸.. ...._+.. .... . ¸ -. . - .. .¸...
¬....- . .±.. ........,.- ¬...... ..._ .¸,..._ . ,.
.+ ... .,....· ...¬....- . . . .... .. - .- .. ·.·. ¬
.+ ± ¬. +.·.. + ..- .+. .... . ¸ -. . - + . . .· + ,¸.¸
¬ ± ¬.+. . ,. .+ + .+.. ..+.. ..,.. ..·.-..-_ .
.... . ¸ -. . . . . .... .- . . · -. ...+ -_ . ¸.. _+... ·_ .
. - . . . - ¸.. .¸._+.. .+ ...- . ¬... .- , . . -¸ ¸. . . .... .
¬ .....+ .... . ¸ -.¬ ..... .,....¸...¬..¸.. ¸.. .¬..
¸ ..¸ . . .... - ..+. _ ..¨.+ . ·_ ..+.. . .. .- ¸ ... .-,..
_+.¬.. .. ._+.¸.·._..¨.+.·_..+... - .¸..._
±.. ......... ·_. ..±.±.
          .,¸ .,¸ .,¸ .,¸ .,¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬._.+¸.. .,....¸...¬+¸.+.. ..... , ..._ ..
±. .· _+ ..¬ .-+.+ ¬...¸., ..+ . + ¬...¸.,
. - +...+ - . . .,.. . ..._ . . ¬.. ._ . ._ . _ · -+.
. .¸·. .,... -.. ..,.. . -.._+.....±.+ -.._+...
.±.+ .¸,¸.¸ ¬ ..+ . + ·_ . . _..¸,¸.¸¬ _. .,.· +
·. ..¬.. . - .± ...+ ¸+.·.+·.., .,.._ ±. .¸.·..
+ , ¸.¸_+.·.. ¬¸.. -. .¸_+.·...._ ¸.. .- ..-.._+.+ , ¸.¸
,.¸.. . - + ¬.. .. ¬. + ...¬ . - + .+ .¸. .. ¬ · - ·.
.. .,.. ¸....+... »+.¸. ±..._.. -·...-. .-_.
¬._ . + ¸.. .,....¸.. .¬ ¬¸...¬+¸ ....+.. . . .,....
· + .....¬..¨-. .-+.¬ ±.¸...+ ¬ -¬.¸+ .,
.·._ ¬..¸..,.., ...._+.. ±. ¸...+ + - - . .. ¸ ,.+
....·, _+¬
¬._ ,. .+ . .¸. +.. . ¸·+ .. ...¸...._+.. -
- . .. ¸ ,. .,.....· ., _+.. ± ¬. ¬. ..+ .,.. ·_ . ¬. ... ¸ .
.. ¬. ¸ + .,.. ·_ . ¬. ¸ . ¸ ... _¬.¸.. .,.+ ... . ¸· +
.. ...-.¬ ..+ +.. ....-. ..
¬._ .+ . . .,....¸..._ ¬,..±.-. ., ...._ ¸. .
¬,..+.. ¬_+. ¬._ . + . . , . ._ ._ . ._ .¸_ .
...-.. .... .¸_+¸...¸.. .·._ ...-. - ...-..... .
.¸_+¸.. . ¸.. .·._ ...- . - .. .-..... . .¸.·
¬._.+±,... .....¬..,.·¸..¬ .+..±..+...¬.
.-+...¸.. . .· .+..±.. +. .. .+¸..·¸.. .+ . -_ .
.......·_. ... ¬ .....,...·_. ._...,.·._
¬+. _ ¬._ ,. .+ . . ...·. ¬,...+ _ . ...-. .-_ .
¬,.., . + ·. ..¸ .._ -+ . · .+.. .- + . » .¬¸ .
-¸ .-. ._... _+...¸. + -+. ·. ». .¬-+ . _+.... .±
.·.+ · .± ... .±.. ...+ .... .¬._ . . .,....±_ . . ..
._
¸...±.....+.. ± ¬. -+. ·.+...-+ -. ¸..
+ + ¸.. .¬._+.. . ¸.. .._ .+.. ....... ¬.-. +.·._+ ¸+ _+
¬ . ... ._ . .,..¸ . .. _+ .,..+ . - .+·_. .-+.
.,· .,· .,· .,· .,·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.. .¬.. .+.... . . .. ±...·._ ¬· ¸ ,. .. .... . -.± ...
.. .-._ .,_+ ±·±. ._ ·±. .. .¸_+¬
. ». .± + ¸. ._ ._+.. -. .¸- . + ·..·+ .+ ,_ ± . _
. - .± ..... ¸.... ., ·+ .+ ,_ ± . ...+ ,.. .+...¸...¸_+
¬ .+...¸..,. . ¸..¸.. ¬._+.. ..±...... .,.+. ..._
± .+... . .- . -+ . · . ». .. . ._+.._+. .±.. ....,..· , ...
+ ±¸ .± .·_ ., ¬ . -.±-....+ + ......,¸-. + ±¸.
¬.. + . . + ±¸ . ._.¸ .-. ¬ ¸.. .±.. .... .. -...,.-.
. - ·..'' ...¬ + ±¸ .·_ . ¸. ¸.·+ .¸._ ± ¬. ± . -
.± + + . .-. _..¸... .± ..-. .- . .. -...,.-.. - ·..''
......¬. ..¸.....¸...... ..-..±.- ¬-....''
.¸..· + ¬ _. _+..· + ,...¬. .... .. . ¬,..._ ., . ..
._+ .¸ ...._+_ + . . ...._ .. +.. _¬,...¸ .. .....
...·_. ....,.-. ._ .-.. . -.+..
¸.._.++ ....- ±..¸...¬ ¬+¸.... ¬,.....
¬._+.. ....+ .,....¸..._¬ ¬¸.... _ ¬-. ._+.. ..- .. .
- . ....+±,.-. + ...,.. ...¬._ ...+ ... ±..._+...+
.,....,..·..,..._
±,.-. _ . . ¬ -._ ,. .+.·.... ±. ..¨..,¸ _+ .. ..
..,¸ - .-+..,¸ ¬¸..-±.., ..._ ....-- . ..-...
- ..... ....... ._.._..,.._ ._+,._ ¸.....
·_. ¬._ ,.....+ ±-... .,....¸....¸.¸·. .¸.. ¬¸.-
..--. ± .....+ ._..,..¸. ..._. .¸.. .._+.. ¬._ ,..
...+ ±- ...±..._ .,¬ -._ ...+ ..,....._
¡.¸... ¸.,..¨ ¸.._ .+. ¬· . .±....., . -.¸.. .
._ . ._ . _ .. ±+ - . ¬..¬.... ,.. ¸. .. ¸· ..¨...
..- ..·_. ¬.-... _+...¸. ..±+- . ...-...... .¸
_+,..¬ ¬._ ...¨.¬.. ++¸¸ .±.. , + . . ...._ --
. ....
..... ¸.... . ¸· + . .. ¬ -._ ,. .... ¸.¸. . ..._
. ....._+.. ¸.._,.....+ ...¸.±..._ _ .,..._ .,
¸.. .... ¸..+ . ¸ ¸ .- . .,.·. ·_ . . .·.+ ..¸. ±,.-.
          .,¡ .,¡ .,¡ .,¡ .,¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+.. ......... -..+.-±,..- .+.. .... ¸_.·..
...+ ¬¸.· +¸.,¸ ¬.., ..._ .,¸...¬ ¬_+....+
..- .. .+-.±+·. .¬..¸.. . ., ¬
. ......
..- .. .. ¸.. ...¸. , . ¸¯¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ...¸. , . ¸¯¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ...¸. , . ¸¯¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ...¸. , . ¸¯¯¸¸, ..- .. .. ¸.. ...¸. , . ¸¯¯¸¸,
. » .... » .... .,...._ ....+ ±,.¸ ....... -. ± -
..· + ... ..- .... ¸.......¬ .± +..¨·.._.. ._+....
.. . .. ._+......+.. ¸. ...¬ . + ...¸ .,...._+,..
¸....+... ..¨± + _ ·...._ ¬.¸¸+·_. ¬._,. ....¸..
± - ..._ + ._+ ¸+ .,...._+¬ ¬.¸ ¸+ ...,.. - ¬ ¬._
,....... ±- ... .¸,.+._ ± _+.·._ -..¸¬.¸¸+
.+- - .·....+ _+ ¸+ ._ ± _+¬ ¬.¸ ¸+ .. . .+ _+..
+¸.-.+.. ¬._,..¬._.+- ¸.. .,...._+¸.. .¬
¬+¸.¬¸.. ...+ ..,....· . .... ±.¸+ . ¬--.. ¸..
...._+.. ¸.. ..¸_+,¸ .· ±. .._ +¸ .-. .,....· ¸.. .
+.. .+- - +.·....+ . .¸...¬ ¬+¸ .¬¸.. ¬._+.. .¸...
._
.. .. . . .+- - . . ¬.+.. .._ .± .. .+- - .,.
- . .·_ . ..+.. .._ .± ... . .¸,.¸.¸¬· + . .. -- ¸.. .
.. ...¸¸...·._
..· ,+ .¸± - . , ..-. ...-. . »¸ .-.. ....
± ¸ .. ¸ ± . + .+- +.·....+ . .-¸ . .·.-¸ . ...+.·....
.. .,..... . ...._+.. ¸. ..+- +.·..... . ¬. ..+ .+-
+.·....+ ¬. .¸.¸_+·. ¸.¸....... . +...+ +.¸.. ...._
.,....· + ._+ .- ,...¬. .-..-... ¬ _...._
¸. . .... ± ¸ .. ¸ . . ¬. . ¬. - . .,....· + . ¸ - .._ .+
- +.·....+ ·_ . . .¸,.. . . . .-- ·. ¬+¸ ....._+.. .+
.-.±.....
..¬.,.¬... ¬.¬+.± ._ .. .¸,.¸.¸¬· + . ..
.,....,¸.. .¸....._ .·..±..-. .- ,._ _.-...+
.+ - - .-.. ..-.. .+.·....¸.. .,....._ ± ·. · ,. .,.
¸.. .¸..· . ._ -. ...+ . . -. ...+ ¬.. .¸.. . .....
.,c .,c .,c .,c .,c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬._+.. . . ..·.. _ .¸..· ..,...¬._+.. ....+ .,.......¬.
_.-...+ . .,.....¸._± ¸.¸ +·_ . · ,. .,.¸.. . ..._ +
·_. .-±.... ·..._
.+--+.·....+ . .-¸..·.-¸....+.·.... .,.
.... .._+.. .¸· ..¬ .,.-. ± .+--+.·....+
.¸,.-+ .. .-. .¬.. . .. ... . ,¸ +.. .... ± ¸ .. ¸ ±.
..·.+ · . + ._ . - .. .... ± ¸ .. ¸ + .+- +.·....+
.,...._+·. ¸.¸ ...... +...+ +.¸.. . ..._ ± ¸.¸ ¬ · -
.-. ¬. - ¬......+ ..- . ...·. .- _+_ .¸ . + ± ¸ .. ¸
¸. .,.».. ¬. - ¬......- . .¸,.-+ .+- +.·....+ ¬. .
¸.¸±..... .¸,....+ .- ,.· . ._ -. ..·.+.- _+_ ...
.- ¸. .,.».. ±,._+ ....._ .+- +.·....+ .,.......
._+.. ¸.¸ ......+ +...+ +.¸.. .¬.. · . _+._ . . . ¸ .._
.·. +±¸.. ¸
¸..±,._+....._ . .-¸. .·.-¸. ...+.·....
.·.+.. --._·_. ± .. ._.-.
.+¬, _ _+ ....+ .,.- . .·_ . ¬.+.. .._ ± .¸.-
,¸ . .¸ .· ..._ . .-¸ . .·.-¸ ....+.·....._ ¬± .¬.
., ¬. . .. +. .. ... .+¬, _ _+ ....+ .,.....· , _+.· ._
¸. ....¸ .+ ...+.. . _ . .. . .. . .._ .·. .+¬, _
_+ ....+ .,........_+.. ...... ..._ - + ..- - ...·.
.. ..- - . ._..¸ ¸ .. .+... . . . .... .- ._ .+-
+.·....+ . ..·,_+._ ¸...+..¬.. .+-+.·....+
.,........_+.. ¸.¸ ......+ .+. ± . . ._ .·. ¸ .. .+..
._ . .-¸ . .·.-¸ ....+.·.....·.+ . ..¬.,.¬... .--
± · ...·. - .-+ .,..». . ¸.- . ¸. ...+ .. ¸¯ - .
_. .,....±..¬
..-... .·_ . - ¬ ¸.¸ ......+ ¬±..¸.. ¬- -
· + ..._+¬ .-.....- ..¸., ¬ ._+.... .±.. ......
...,._+¬ ¸...¸..·. ¬._.¬...-+ .,.+._+ ...¬
-..-. .·_ . ...,.+ . + . _+¬ .+.. .-. ¬...¬.¸..¸.
.±..,._ +. .- ·+.+.+....''
          .,. .,. .,. .,. .,.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_¬.,.¬...- . .+- -+.·.... ¸._ .+·+.¸
¬ . ... ¸. ...+ +...+ +... ± ..._.·. ±. .._
.±. . .¸,.. . . .¸,. ..¨· . .¬.. .,....±....¬ ¬+. _
.·..±.. _.-...-. .... + .,.. . .._± ·. ¸ .. .+.. _.
.,.._.- .. ......,.... ......·_. ...+± -¸..
._ ..-.. . ...+..¸¸ ...... '± ... .±.....-. _.
.,....±....._
·+ ¸ .-. .+ _+..¬ ¸... . +. .±.. .·._ . . .+
_+..¬ ±_± . .·._ . ..+ _+..¬ ¸ .-... + ..¨.·._
.·..+_+..¬ ¸.-...+± ..·._ ...+ _+..¬ ¬. ,..
±.·._ .¸..+.+_+..¬ -.¬.·. ...·¸. .¸.+.....
¬.+ ... ..... ... ¬.,..· . . . ..¸- ± - . ± - .-.. .-
.- . .- .. ..-.. , .. , . . .± ¸ .. ± ¸ . . ¸. . .. . .
¬.- ... -+ . .-+ . ·+ ....-.. ±- .±-''
_... ¸...,.....+- . .+- +.·....._.. .
... .,....,. .¬._+.. .. . ...¸.- + ...¬. .... .± ...._+..
¬· .,. .¸. ¬._+...¸...·._ ¸. .-,. .± ..¸... .+ .±_
..¨_ .·...·. _...¸ .- . .».- .- . · ' _ ¬.. .¸·.
,. .,... .+.. ......·.._
. .¸ .-...... ± ¸..¸._ ...» .- . ±,. ¸ .·.... .
.,....¬.... ¸.¸..... ..+. ¬.¸.¸.¸+..+ .-..¸.- ..
¸....¬ . + ..¸..·. ...+.. ,¸ . ¬.¸.¸_ .- . ¸.+·..
,.»... .+.+ . - .+ + ·_ . ¸.. .· . ._ .¸.. ...,.·. .¸ .
.¸.......+.·. .,... .. + ± ¸ ..¸
........
...
..- .. .. ¸.. . . ..- .. .. ¸.. . . ..- .. .. ¸.. . . ..- .. .. ¸.. . . ..- .. .. ¸.. . .
., ¸.. . ., ¸.. . ., ¸.. . ., ¸.. . ., ¸.. .
¸. , . ¸,¯¸¸, ¸. , . ¸,¯¸¸, ¸. , . ¸,¯¸¸, ¸. , . ¸,¯¸¸, ¸. , . ¸,¯¸¸,
+± ¸ ·± - ¸,+ .¸± - . , ..-. ...- . ..- .. .
. ¸.. .-¸...¬._+.. . ...¸..' ... ... ..¸ ..· ....+ ¸..,
._ . . -. ¸. ¸. ¸+ .... . .. ..¸..+ . ¬ .±.. ....,.. ._ .
.,¸ .,¸ .,¸ .,¸ .,¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸.....¬ ¬,_¬.. .- + _¸¸..-.._ .+.. ...+... .,.
..¨.¬.. ± - . - ... ¸..-. ._ . .. .».. . , -. + .- _+_
.¬ .-.+.... _+¸,.·.
. ¸.. ...+ +.. . ¸......¸ _ ..,.... .± .± ....
¬.+ - _.. ¬. ¸ ¸.¸¸ .._ . . - .¸¬ ..- .. .. ¸.. -. ¬ . · ._
.+- ...+ .. ...¸.±..-.+. .,....¬ ....¬..¸..
-. ¸.-_...·. - .-... ¸.-...... .+...+ . .±..¬
+¸.¸· ...+.. _. . -..
.+- + . .- . .·_ . .±.. ..., . ±. .· ...+.. .
.± . . ...+.. .._ ._ . . ¸,...- . ¬. - + ± . + . ·. ...,
._ ¸¸, .+..· ..,¸_ .. ... ¸_ .,._ ¸¸, ¬. . .. - . +.
..,._ ¸¸,..... .... - ..,._ .+- + . .¸.. .._+.. .+..
· ..,¸_ .. ..._ ¬. . .. ¸+ +. ·.._ . - ..- +
± ._ ..¸....
¸...+¸ .-. ._ ¬._+.. .-. . + .- ..-.. ¬ .¸ .
.... ¬ ±.¸.. . ¬ _+ ._ . ¬ _+ ±. ¬'' .,.·. .++..-
¬ . ,.- . -. . .·. .+..· .., ¸_ ..-. ¬ ¸_ . .+..· ..-
.. .- .¸,..- ¬. ¸.- + . .¸.¸¸.,... .,.+.¸¬ .-. · .+
±. +..· _ .·..·......,....¸.. .¸..._ ±..¸... ¬ .
+..· .- + _.. .¸.¸¸ .. .- . ¬ . - ..- + ± . + ,._ ± ·.
...+... ± ...,. ¬._+....,..
± ._+.. ¬±+ ++ . .+..·.-+ . .¸.¸¸.._ ¬...
¬.¸.¸.-.-..-..¬' ..- ¬·¸¬·¸ .¸ .....¸.¬'. .
- -.- ..- ..¸. ¬' .._ ¸.. .-. .. ,. -. . . + .,....·.
.. .+...·..., ..+ .+..·.., ¸ ·. .+ .._ ¬.. ...
.+...+. .... ·_¸.. .·._ ¸.¸ ..-...- . . ...¸¬± .
¸.¸... . ¸.. ... ·_ ..+.. . . . . ..¨... ±. ..· .¬¸_ ...
.¸.. ... ·_ ..+.. . .+..¬. . .. .·.¸+ ., ..,.+ ... . ._+.. .
+ .,¸...._ .-¸.¸. ¸.-..
± .¸.+ ...,.. ...¬ ¸.._ ,. .±_ ¸.. .+ ¬¸.. -. -
.+ . .,....¬ ¸.._ _+ ..- ¸.. ,._ . . .¬.. . ..¬.. .+
¸..¬'' ±¬ ±¸.._-._ ._.¬.. ±. +_ .¬.. . .
          .,, .,, .,, .,, .,,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¬.. .+ ¸.. .¸_ . ...¸.¸ .· ¬ -. .¸ ¸.._ ,. ..- + ¸ ¸ .
_.. ... ¸._ +.·..¸.._ + .-¸.....¸_.. ±_. .+...
._+.. .+ .,.¸.¸ ¬ ., ¸.¸.+ .+..._.. ¸ ¸ ... ¸.._,. .+
...±- .,....._. . .. ..¬ .-. .,....±..._- .. ¸...
¸...+ , .-. ._ . -. . . ¸...-¸.,.. - ¸.._ + .. ¸_ .-
.- . - . , _+._ . . ¬. ¸ .. ¬.¸.+ . . . ...,.±,._+ ....._
..- ¸.._+ .+ .,._+._ ,._ ·......-.._ -.¸.
-.·· _ ¬..· ... ¸.._ ,. .. . .,....._+.. .+ ¬ · . ....
+. .¸ + _+_ +..¸.. . . . ._ -. ¸ .-. ...+ + ..¸.._
+ . + ,¸.. ...·_ . ¬._+.. .± ., ...._+.. .. ¸..¬ ±. , ....
¸.¬ ....- -... .+._+..·+, ... .¸.. .-¸.,. ±,._+.
...+ _+_ ·. ¬ ·.·.¸.±. ..-..¸.,. ¬- . .·
..-. .¬.... ¸ .,.. ·. .¸- . ,. ¸.. .. · .¸ .± . .. ....±.
,,..· .¸ .±. ·..-..-¸. .- ._ ¸.._,.... .,._+._+
.-. . ._ .,...- +·_. ¬.¸.+ . .. ...,.±,....._ ±
¸_.-.. . ,.-. .¸,.- . ._ _.. ..+ ,.· -.¸. . . ¸....
¸.._ + . + .,._+._ . . + ¸.. .. . ¬._+.. .± .._+.. ..¸.. _
¬-..,. .-..
¬.., +¸ ...,.±,._+ . . · .. . ¸ . .±.._ ¬ . ¸,
... .+¸.._¸.. .,....¬ .. .¸ ¬.+ .±..+. .....
._+.. ¸.. ._ . . .,......¬ . + · ..·....._ + . ., . _ ¸.._
. + · + ,¸.. .+ . . ... . ., .. .. ..- .. .. ¸.. _+.. _. ...
¬._+.. .± .... , ._ .±. +¸ .-. ¬ . ±.+ ¬..¸.. ¸.¸ ..¸._
- . ¬± ..¸.. ¸.._ . ¸ ¸.._ ,. .- . . .. . ¸.. .- ¸¬., ._ - +
.,..... .+...¬ ¸.-...±.. ... .,.,._.± , .,..,.¸.¸..
+..¸.¸ ±,._+....¬ ¬-¸. - + ,...,.-. _. ¸.._.+ .
¸.._ .±_ . - ._+.. ._ . ¬.+ ¬. .. .- _+ ¸,.¸_ . ¸.¸ ..
....· +....- . . .- ¸.¸. ._ ¬. ¸ .. . ¸......_+.. ¬± .
¬._+...., .-·+ ¸.._. +.,.¸.. ...·+ .¸· -¬..-.
._ +.. . ¸.. _ ¸ ....+ ·_ ..+... ¬· . +-._ ¸ ... .+
·_ ..+.. . _+_ , ·. ¸.._ ,. .- + ..·. .- ¸.. ,._ -.
._+...·_. .. ..-.... ¸....¬... .»...- .+.....
.,, .,, .,, .,, .,,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..¬... ¸...-.._ .¸..._ ...,.....¬ ¸.._,..+
...± -±..._ +.. ...+. .¸......_+.. ..-...+-.'
, +. . ...¬.- . ·_. .. + . .. ¸.._,..+ .. ¬. .¸.¸..
._+... .,....·+.._
.¸.¸·+
¸.¸ .....¸ .. . ¸ .._ ¸.¸ .....¸ .. . ¸ .._ ¸.¸ .....¸ .. . ¸ .._ ¸.¸ .....¸ .. . ¸ .._ ¸.¸ .....¸ .. . ¸ .._
¬..,.. ..¸..+ . . -. ,. ¸.. ¸.. . ¸. , . ¸.¯¸¸, ¬..,.. ..¸..+ . . -. ,. ¸.. ¸.. . ¸. , . ¸.¯¸¸, ¬..,.. ..¸..+ . . -. ,. ¸.. ¸.. . ¸. , . ¸.¯¸¸, ¬..,.. ..¸..+ . . -. ,. ¸.. ¸.. . ¸. , . ¸.¯¸¸, ¬..,.. ..¸..+ . . -. ,. ¸.. ¸.. . ¸. , . ¸.¯¸¸,
..-....¸.. ' ... ¬._ ¸.. .¸..+.·..... ¸. .
...... ..¬.-.¬ . ±+..¨·.¸.¸..,. ¬...·+.¸...
¸.¸......¬- + ¬..-+.,....·..,... ±,. .._ ¸...
·. ._+.¸¬±. .+ .±.. ... ¬,¬+ ¸.. .¸.. .,¬±..+
.±.. ... .¸.. .._ ._+... ± ¸ .·. ..-. ._ ... ·. .¸...
.,.._¬ ¬..-+...+¸.. ..... - .·.
..¬ . + -_ .¸.- . . . ,¸ + ¸ -+ . · ....+ ¸ .......
-.¸.. .¸.. ±. ¸·_+ .¬ ¬ ±.+ ¬+. ±,¸ .· .-..
....,..... · ·. .¸ ..¸ .- ..·_ . -+ . · .+.. .± + ...
¸..._ ¬...·... . ,..·.¸.¸......+ ·_. .··._ -...
¸... ¬· ..... . .. ¸-_ ... ... ..... ±.+ · ._
. - .. ., .... .¸.¸ ......¬.¸ + ¸.¸ · ¸ .. .±.... ¸.¸ ....
._ ._ -...+. .... .+ -+. .... . ....».- -.... .
. .... .. ¸ . _ - .-+ ¸.¸ . ..·.. ._ + .- ±... _+..· . ._
.. ..- .. .. ¸....¬. . .·_ . ¬ ·.+-._¬.. . .....·+
., ¸. - .-+ . ..,¸ ¬._+.. ... .±..-.._ ·.¸ .¸...¬
... . . .... . ±+ . . ·+ .¸¸.. .+ ¬.¸ ¸¬. ._ .. - + ¬¸..
± ·. ± ..._ . ,.-. - .-+ . ..._ ¬ . ± _.. - .-+ . ..._ ¬ . ± _.. - .-+ . ..._ ¬ . ± _.. - .-+ . ..._ ¬ . ± _.. - .-+ . ..._ ¬ . ± _..
+ . .¸_ .¸.. . . + . .¸_ .¸.. . . + . .¸_ .¸.. . . + . .¸_ .¸.. . . + . .¸_ .¸.. . . ¬.-¬_+¸...¸... .,....¸... ..,....¸..
.¸.. + . . . _¬ ± - ¸.. ....¸.. .. - .-+ . ..-...+ ·.. .
._ _.. ..¬. .. - .-+ .-,... ....¸ .. ·.... .+ · .
.. ....+.·... ..... +.·... ± ± +·..._
..¬. +. .- ._ .+...¸.-+_ ±. ,...+...._+
... .¸...,.¸._+.¬ ¸.+.·..-¸ .+...-......- ¸' ¸.·-
¬ ., ¸._. .' ·.-._ - ¸....._+ .¬ -...,±.' ..-
          .,¸ .,¸ .,¸ .,¸ .,¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
»._+.¬ ¸..¸.. . _+- +..-¸' ...¸. .¬ .¸,,' - + .-..
. .¸.. ., .... . ,.».. ..-. ¸.¸ .. ± .¸¸ .- ¬ ¬. ¬,. .¸¸._
.-. _ ¸.¸ ..- .¸. ± . . - ¸.¸ ..- ¬ ..-.±.. ..- ¬.·.+
,¸ + ¸ ¸. ¸¸. . -+ ._- - ¸. ¸¸..._ .¸± . _+. ...¬ ¬¸.. ¬.+ -
+ .¸... .·¸.
.. ..- .. .. ¸.. . . ¬...¬..¸.. ¸.¸ ..¸._ - . .-...·
¬ .-..¬.·.+ -. -. · .¸ , .. , ....- ¬ . . .. . ._
, ..... . +. ..-+ ¸. .- ¬ +- + ¬· ..¬.± . ¬.... .
-¸ ±.±. _ .,...._+._ + .- . ...¬. .,..... -+ . ·
.+.. ........ . ...¸... + ¸.¸+ ... .+.. ..-. ........ ¸..
·. +... .-...·+ .. +¸ .±..- .¸._ + . ,.._
. . , .¸.. ¸. .- ¬¬¸.. +.. ¬¸.. . ¸ -. ,. ± .. · ..._
¬-. ._+.. ± ... ±¸ ...._ ¸.¸..¸._¬ ¬.+ .·.+
¬. .± + -¸ ..·.+ ¬. .± + -¸ .+ . ¸.¸ ..· .¸ .
·. · .±. ., ... ..·_ . ¸.¸ ..¸._ _+ .. ...,.-. ¬.¸..
¸..·..._ .-.,. ..·._ .,..,....... ¸.¸..-¬
.¸ .+.. -_ ,.·_. . ¸ ..._
¸...¸.+ ± ..- .... ¸.. _ ..- .....-+ ¸.,._·_.
_. _..._ _ · .. .... ¸.-... ¬±.-¸ ±.+ .-±.
±...¸.. ¸.- ... ..-... ¸._ . · ._ +-. -¸±.. .·_.
¬· ¸ .. · .-. -. · ..._ .+... .. ¸ .. . .·_ . ., ... . ..
_ +-..-..¬..+ ..¨·..¬.. ... ¸.±..... .+.....¸..
.¸.. ...+.. ,... ¸...-. ._
-..
.,c .,c .,c .,c .,c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- ~ .-~ - ~ .-~ - ~ .-~ - ~ .-~ - ~ .-~
. _+_ · . + . . . . . _+_ · . + . . . . . _+_ · . + . . . . . _+_ · . + . . . . . _+_ · . + . . . .
· . .- ¸. ¸. .¸. ¸.¡. .... · . .- ¸. ¸. .¸. ¸.¡. .... · . .- ¸. ¸. .¸. ¸.¡. .... · . .- ¸. ¸. .¸. ¸.¡. .... · . .- ¸. ¸. .¸. ¸.¡. ....
_+ . .-.,.+.. .... .. ¸- ..+. . ± . ._ .+.
. . + . - · . .±- . ..+.. .._+.. .+ . ± ±..¸.. .¸....._
¸.¸ ..¸._ - . . + ¬.¸ .... . .... ., ._ ¬ · . - ._
·¸ . ... .. .... . ¸. ±. .·.+ +._ ¸.¸ ... + ...+ .+¸..
¸.._+.. + . .- .· ·.. _+,. -.+...._+ .¸.. .¸ .- . . +
¬.¸ .... . -. .±.. .+. ¬._+.. .+ .,..... - -. .-. ±..._
¸.¸ ..¸._ . + ...¬._+.. . ¸.¸ ..¸._ . + ...¬._+.. . ¸.¸ ..¸._ . + ...¬._+.. . ¸.¸ ..¸._ . + ...¬._+.. . ¸.¸ ..¸._ . + ...¬._+.. . ..¬ .+ .. .± -... ...·._
.. ... +.. ¸.¸... + ...¬._+.. .+ ±+·+ .··..
-..¸.. ¸.¸..- ¬ .....¨. +.,.+.·¸. ±._+.. .+.·
·.. ..¸...¨± ¸.·..¬.. _.±.. ...+ .,.· + ,¸... ¸.. .
._
., .· _+ ....+.. ¬. - -. ..¸. _+ . . - .+ .. .+ - .
. ..·. ++ ....¸_+... .+...+ .- . ,. +. _+. ,._
¬-. ._+.. ± ... . + ...+ ¬._ ...,.- . . + - ¬ ¬. ¬+.
..¬.¸.._-..¬_ ...._+...._+..¸...._
.,. + - - . _+..+ ¸.. _+..+ ¸.. _+..+ ¸.. _+..+ ¸.. _+..+ ¸.. ..¨... . + -. .¸ .... .._
±. + ¬ .¸..... .-. . ¬·¸,_·...¸.. _+.-+..¨-. ¸.¸
+..¸... ... . ... . ..,_ , .·._ ± .. .,_+ . ¸..... ., .
· _+.-._ . ..,_ . . ±.·. ... ¬._¸.. ± .+ + ._ ..¨
_+.·._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.,.. ,.¬,. - - . . . +±. .+. ., +. +.. , . .+..
- + ,... _ ¬...+ .......¸... . +-..¸.+ ., . - ., . - ., . - ., . - ., . -
._..¨._ ..·_. ¬.-. ._..¨¸....-..
.. .. --. -.+._ ...+ .-. ... .-.++.
..+ +. . ..+.. ...+ ±+ ·..._ .. .. ....¸--... .+ +
..+ , .. + ..+ , .. + ..+ , .. + ..+ , .. + ..+ , .. +_·_..+... .. .-.+ . + .. .-.+ . + .. .-.+ . + .. .-.+ . + .. .-.+ . + _·_..+...
._ ..¨_+._.. .- .....-.,... ¸.. ..._
. .¸ .± .. + . .¸ .± .. + . .¸ .± .. + . .¸ .± .. + . .¸ .± .. + ±._. .·_ . ..¸.. ..·..¸_+...
. .¸ . .+.. .._ . ..+.. .. ...+ ± .. - ....¸ -- ... . + ¬
¬._ ¸.. ..._
.¸. . .¸.. .¬. ¸ - . .. .. ±+ . .¸_ .¸ .± . ±,.- ±
.+ . ... ¬. .¸ .+ .¬. ¸._ -- ... . +. + +.·.¬..
. + .¸ . ± . . + .¸ . ± . . + .¸ . ± . . + .¸ . ± . . + .¸ . ± . _·_..+... .¸ .± . . . + .¸ .± . . . + .¸ .± . . . + .¸ .± . . . + .¸ .± . . . + _·_..+...
..¨_+._ . . +.. .¬. ¸._ . - _ . + . _ ..¨_+¸.. . ¸.. .·._
.,- . .,¸+ .., .. . ..·.+. ¬.., ... -- ... . - . .
.¸.. . .+-..¸.+ .¸.-¬· ¸ , _.¸.. .. .·¸ ..¸..±.+ .. .·¸ ..¸..±.+ .. .·¸ ..¸..±.+ .. .·¸ ..¸..±.+ .. .·¸ ..¸..±.+
., .· _+ ....+ . _ ..¨. _+.·._ ...·¸ ... .. ..- - .
- . .+.... .+ . ..¸. ¸.. .¸.. .. .·¸ ..¸..±.+ ...
¬._ + .. ..- · - ¸..·_ . .· . + .. . ...
.±.._..¨.¸¬. +. ¬· ¸± .·.... ¬._¸.. ...._
¬.· ¬+. . .¸..¬.¸ ¬.¸._¸.. . -. + .. - .¬.
¸._ . + · + _ .¬.¸._.¬- . . ¬._ . _ . ,... .+- ·_.
, ......_ ± . + .¸ . ¬.¸ ¸._ + . ¬._ + . ... + . ¬._ + . ... + . ¬._ + . ... + . ¬._ + . ... + . ¬._ + . ...
. .-. . ¸. .. . .-. . ¸. .. . .-. . ¸. .. . .-. . ¸. .. . .-. . ¸. .. ... .- ...,. .- . ... .·._ ± . + - +
,_. ._ -........_+. ¸.± ¸ ._¸._ ..,.¸¸ ¬. ,¯ -.
¸.¸..¬· + .._..¬..
...±-.±..._ . .....- ..
».» ... ¸._... ... .
_ . ± . .·._
. .... . .... . .... . .... . .... .+._ .+ .¸ .±. .. _¬. +¸.. ._ ....
- ..¸ +± - ... .+.-...¬. .+.-...¬. .+.-...¬. .+.-...¬. .+.-...¬. _ ± . + ¬._+.. .+ _. .,.±..
.·._
.,· .,· .,· .,· .,·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
± .+ ._ ¬. ¬.¸ ..¸.¸.. .¬. -- ... ·_ . . . ± .+ ._ ¬. ¬.¸ ..¸.¸.. .¬. -- ... ·_ . . . ± .+ ._ ¬. ¬.¸ ..¸.¸.. .¬. -- ... ·_ . . . ± .+ ._ ¬. ¬.¸ ..¸.¸.. .¬. -- ... ·_ . . . ± .+ ._ ¬. ¬.¸ ..¸.¸.. .¬. -- ... ·_ . . .
... . .... ....¬. . + ·_ . _+..,-- ._ ± ... . .... ....¬. . + ·_ . _+..,-- ._ ± ... . .... ....¬. . + ·_ . _+..,-- ._ ± ... . .... ....¬. . + ·_ . _+..,-- ._ ± ... . .... ....¬. . + ·_ . _+..,-- ._ ±
._+.. .¬. . + . _ . .... ..¨_+._ ± . + ¬.¬. . ._+.. .¬. . + . _ . .... ..¨_+._ ± . + ¬.¬. . ._+.. .¬. . + . _ . .... ..¨_+._ ± . + ¬.¬. . ._+.. .¬. . + . _ . .... ..¨_+._ ± . + ¬.¬. . ._+.. .¬. . + . _ . .... ..¨_+._ ± . + ¬.¬. .
+ -..¸· . _+..,-- ._ -. .-., _¸ ¬. ¸ . ... + -..¸· . _+..,-- ._ -. .-., _¸ ¬. ¸ . ... + -..¸· . _+..,-- ._ -. .-., _¸ ¬. ¸ . ... + -..¸· . _+..,-- ._ -. .-., _¸ ¬. ¸ . ... + -..¸· . _+..,-- ._ -. .-., _¸ ¬. ¸ . ...
. .... ... ¬. ._ - - ± - ..._¸ + ...+ ± . ._ . .... ... ¬. ._ - - ± - ..._¸ + ...+ ± . ._ . .... ... ¬. ._ - - ± - ..._¸ + ...+ ± . ._ . .... ... ¬. ._ - - ± - ..._¸ + ...+ ± . ._ . .... ... ¬. ._ - - ± - ..._¸ + ...+ ± . ._
± + ..¨·.-- ._ ± + ..¨·.-- ._ ± + ..¨·.-- ._ ± + ..¨·.-- ._ ± + ..¨·.-- ._
± ._+.. .. ·. . .. ..,.±,.- + . .... ._+.._+. - . .... ._+.._+. - . .... ._+.._+. - . .... ._+.._+. - . .... ._+.._+. -
.-.. , ...¨ .¸ .... . .·.¸.¸.·. .. .,.· . .. .¸.... .-.. , ...¨ .¸ .... . .·.¸.¸.·. .. .,.· . .. .¸.... .-.. , ...¨ .¸ .... . .·.¸.¸.·. .. .,.· . .. .¸.... .-.. , ...¨ .¸ .... . .·.¸.¸.·. .. .,.· . .. .¸.... .-.. , ...¨ .¸ .... . .·.¸.¸.·. .. .,.· . .. .¸....
. .·.¸.. .·. .¬.,.· . .. . .·.¸.. .·. .¬.,.· . .. . .·.¸.. .·. .¬.,.· . .. . .·.¸.. .·. .¬.,.· . .. . .·.¸.. .·. .¬.,.· . .. · . ..,..-.+ .,... . _+¸.. .
¸.. ..._ » .» .. + » .» .. + » .» .. + » .» .. + » .» .. + ._ +.. » .». .¬. -- ._ + . _
¬._ . _ . ,... ._ +¸ .¸ ·.. + ¸.. ..._
., ¸._ . .. + ., ¸._ . .. + ., ¸._ . .. + ., ¸._ . .. + ., ¸._ . .. + +.·.¸._ . + .- ¸.¸. . - .... ., ..· .
._ . ¬ ¸._ . . . ¬· ¸ ..... ...._ ¬. _+..·. ¬._
+ .+ ....... ..·.+ .¬.. ...._ ..,.±,..-.- ,..
._ + ..¸¸ ¬. ¸¸¸ -. ., ¸._ . .·_ . ¸._ . .. ,. ., ¸._ . .·_ . ¸._ . .. ,. ., ¸._ . .·_ . ¸._ . .. ,. ., ¸._ . .·_ . ¸._ . .. ,. ., ¸._ . .·_ . ¸._ . .. ,.
._ ..¨-. ·+ ._ ..¨-. ·+ ._ ..¨-. ·+ ._ ..¨-. ·+ ._ ..¨-. ·+ ..±..·._ ... .-.+_ .¸....
_.,. +.·. , .....¬
-. ,.,.¬. . ..¸- . ·±.-....++ ,.».-¸..
¬ ._+.. +....-.±...·._ ± ·± .._ ·-,.·-
._+.. .+ _+ ._ .¸ ....·+ .¸. + · , .-. ...+ ·. ..·.+ ·.
._+ ¸.. _ .,¸._. . .,¸._. . .¬.· +.·._ .¬. .+
_+.....¬. · , .+ . - .± ., ¸._ . . -.._+.. .¬. .¸..·
...._ ± ¬. +.... ..¨+ · ± .+ ..¸..... .-. -. +¸
.-. + _., ¸._ . . . .¬ . .. .· . . . ..¸_+· .· . .. .- . ¸.. .-.
¸ .- ._ ¸.- ._ ± ¸. . +.... -. ±.._+-. ¬. .-.
.- ._ .·.+.-.. ...·. .... ·. ·...-.._±¸..
.,¸._. .· .¬. -... -+..-. +¸ .-. ....·....- .
¬+. _ . -.±...·...·. +¸.-. .¸,.+ . . ..-.
.¸...· ._ ± . .¸..._ + _+.....¬. · , .·_ . · ± .+
_+ ¸.. .¸..- ..._ · ± ..¸,. +.... - . -+ +. _+ ¸.¬- . . .·._
·± .±+..._ .¬_+.·. ..++¬.¬....... .,.+·._+
._ · , .·_ . ., ¸._ . . ., ¸._ . . .¬. .·._ . ...
          .,¡ .,¡ .,¡ .,¡ .,¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬.¬....- +.. -.+ . ¸...·_ ..- -..¸,._¬-..
..·. · ,.+ ·± ..- _ +.- .· +_+.·._ · ,...+..
.,¸._ .. .¬.¸._·+ -.-... .¸.......+. ., ¸._..
.++.·. ¸.. ·..·._ .--
¬._....+ --. -. - - . -. - - . -. - - . -. - - . -. - - .·_. ¬.¬..¸..._
-. - - .+ . . .. ¸ .· - - - - - . . -- ._ -... ..· +. . . .. ¸ .· - - - - - . . -- ._ -... ..· +. . . .. ¸ .· - - - - - . . -- ._ -... ..· +. . . .. ¸ .· - - - - - . . -- ._ -... ..· +. . . .. ¸ .· - - - - - . . -- ._ -... ..· +.
·_ . ·_ . ·_ . ·_ . ·_ . .._¸.. ±..¸..+±..¸¸ ¬. ¸¸ - . -- --
..¨±...·._ . ... + ..¸ ¸±,.+.. ¬. ¸¸¸ - . .· . + ¸ .· . + ¸ .· . + ¸ .· . + ¸ .· . + ¸
¸ ¸¸ ¸¸.¡. -. - -.·_ . .± .._. .¡. -. - -.·_ . .± .._. .¡. -. - -.·_ . .± .._. .¡. -. - -.·_ . .± .._. .¡. -. - -.·_ . .± .._. . . ._ -. - - .._ _¬ .
...¬. . .¸.¸._......_+.. .¸.........±.._ ¬ . ._
.¸.._+._ ± ._+.. -. - - .+ . , .. . + -. ¸ . ..¨± _+.·
._
» + + » .+ + »_ + + »_ .+ + » + + » .+ + »_ + + »_ .+ + » + + » .+ + »_ + + »_ .+ + » + + » .+ + »_ + + »_ .+ + » + + » .+ + »_ + + »_ .+ +_ ¬.,.¬.¸ ..¸ .
.- ,... _. +._·_ . ¬._.... +-..+..¸.. ._ .
+ .. . . . + .. . . . + .. . . . + .. . . . + .. . . . + ·_ . ..¨...._ ± ._+.. .....·+ .±,.
._ ¬. ¸. -. » + + .. . . + . .· . +.. . ..¸. . .. » + + .. . . + . .· . +.. . ..¸. . .. » + + .. . . + . .· . +.. . ..¸. . .. » + + .. . . + . .· . +.. . ..¸. . .. » + + .. . . + . .· . +.. . ..¸. . ..
± + ¸. ..¬ ± + ¸. ..¬ ± + ¸. ..¬ ± + ¸. ..¬ ± + ¸. ..¬ . . .·._ . ¬ .¬. . . . .- .+ _+.. + ..¸ ¸
¬. ¸¸¸ - . __ ·_ .¸.+ .... .+ ·_. »_.++± .... __ ·_ .¸.+ .... .+ ·_. »_.++± .... __ ·_ .¸.+ .... .+ ·_. »_.++± .... __ ·_ .¸.+ .... .+ ·_. »_.++± .... __ ·_ .¸.+ .... .+ ·_. »_.++± ....
.-,.·._ » .+ +. . + .+¸ .- +..,¸¸.. ,. ¬._+.. .+
..,...±.- . .- . ..¸.. _- . ....¸..-.¸.
.. ...¨,. . + .. ...¨,. . + .. ...¨,. . + .. ...¨,. . + .. ...¨,. . + ._ ·_ . ¬._ ... . + -. .+.. ¸.. ._
.. ...¨,. . + ¬ . .¬ .¸ + .+.-...¬. .+.-...¬. .+.-...¬. .+.-...¬. .+.-...¬. _ _. ... ¸.±..._
.....¨,. ._ ¬·.. ¸ ·+. ,_ .¸±+.¸... .....¨,. ._ ¬·.. ¸ ·+. ,_ .¸±+.¸... .....¨,. ._ ¬·.. ¸ ·+. ,_ .¸±+.¸... .....¨,. ._ ¬·.. ¸ ·+. ,_ .¸±+.¸... .....¨,. ._ ¬·.. ¸ ·+. ,_ .¸±+.¸...
¬...+._+.. ¬· . -+ . . . ._ ¬..¨. . .._ ._ . ¬...+._+.. ¬· . -+ . . . ._ ¬..¨. . .._ ._ . ¬...+._+.. ¬· . -+ . . . ._ ¬..¨. . .._ ._ . ¬...+._+.. ¬· . -+ . . . ._ ¬..¨. . .._ ._ . ¬...+._+.. ¬· . -+ . . . ._ ¬..¨. . .._ ._ .
_ .¬.+ . . .¸.¡.·._ ¬¸.¡. . ¬._ .+...¸... _ .¬.+ . . .¸.¡.·._ ¬¸.¡. . ¬._ .+...¸... _ .¬.+ . . .¸.¡.·._ ¬¸.¡. . ¬._ .+...¸... _ .¬.+ . . .¸.¡.·._ ¬¸.¡. . ¬._ .+...¸... _ .¬.+ . . .¸.¡.·._ ¬¸.¡. . ¬._ .+...¸...
¬.-..._ - _ . . .¬ ¬¸. ... , _ _ ¬.... . ._ ¬.-..._ - _ . . .¬ ¬¸. ... , _ _ ¬.... . ._ ¬.-..._ - _ . . .¬ ¬¸. ... , _ _ ¬.... . ._ ¬.-..._ - _ . . .¬ ¬¸. ... , _ _ ¬.... . ._ ¬.-..._ - _ . . .¬ ¬¸. ... , _ _ ¬.... . ._
¬... + _ . .¸ ..+ . ±. . - ,¬ ¬... + _ . .¸ ..+ . ±. . - ,¬ ¬... + _ . .¸ ..+ . ±. . - ,¬ ¬... + _ . .¸ ..+ . ±. . - ,¬ ¬... + _ . .¸ ..+ . ±. . - ,¬
.. ...¨,. + ...±...+ ...±...+ ...±...+ ...±...+ ...±...+ ·_ . ..¨._+.. .± _ ..¬. ..¬. ..¬. ..¬. ..¬.
+,+¸ .-....+¸. +,+¸ .-....+¸. +,+¸ .-....+¸. +,+¸ .-....+¸. +,+¸ .-....+¸._ ,_ ,_ ·· · .._+.. .....¨,.- ,_ ,_ ·· · .._+.. .....¨,.- ,_ ,_ ·· · .._+.. .....¨,.- ,_ ,_ ·· · .._+.. .....¨,.- ,_ ,_ ·· · .._+.. .....¨,.-
-.-. . . . · ¸ .· , . -.-. . . . · ¸ .· , . -.-. . . . · ¸ .· , . -.-. . . . · ¸ .· , . -.-. . . . · ¸ .· , . . . .+. . . ± . ._+.. .·_ . ... ¸.±..
._ +..¸¸ ¬. ¸¸¸ -.·_. .. ...¨,. ·_ . ..¨·. .. ...¨,. ·_ . ..¨·. .. ...¨,. ·_ . ..¨·. .. ...¨,. ·_ . ..¨·. .. ...¨,. ·_ . ..¨·.
..¨ ·. ¬. . . ..¨ ·. ¬. . . ..¨ ·. ¬. . . ..¨ ·. ¬. . . ..¨ ·. ¬. . . .-,..._
.¸c .¸c .¸c .¸c .¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
...+......¨ ...+......¨ ...+......¨ ...+......¨ ...+......¨ ¬._ , ._ ¸_.. + -. .¸ .¬ ¬- ¸. - . .
·_. .¸......
-. ,.,.¬. .¬...+.¬._ , ... .± ._+.._ .¬
...+.. . ¬- .-.· +. ...·._ .¬...+. ._ ._+..¬
....+ ., ,.. ·. ._ ...+.., .....¨. .¬...+. + .·.
±. .._ _ .¸...· , .-- ± . .-.· + . + +..+ + _·..
±. ¸.._·.. ._...+_·.. .., .¬...+. .....,..·
._ ..¸...¸.+ . + ¸.. _ ..¸- . .¬.. · -.+ .¬. ¸. ¬- ..
...+ ... ...¨ .¬.. .+. .·.±. . ...+ ... ...¨ .¬.. .+. .·.±. . ...+ ... ...¨ .¬.. .+. .·.±. . ...+ ... ...¨ .¬.. .+. .·.±. . ...+ ... ...¨ .¬.. .+. .·.±. . .¬. ·+ , .·.-. ._
.-- . ... ,..·.¸.-+.. ..¬. .+ ¸ ±. .¸ . - ¸ ±. .¸ . - ¸ ±. .¸ . - ¸ ±. .¸ . - ¸ ±. .¸ . -
_+.._+._+.. . ...¬ ¸ , .+.+ ± ±...·._ ¬.... . .
¬- .. ¬ .¸ ..¸ ¬- .. ¬ .¸ ..¸ ¬- .. ¬ .¸ ..¸ ¬- .. ¬ .¸ ..¸ ¬- .. ¬ .¸ ..¸ ¸...·._ ¸±. . . ¬- ..¬ .¸ . .
¸.¸...+.... ¬- - .- .. .¸.¸...·._
+ .. ¸ ¸ ¬. ¸¸¸ _ . ¬. . . ¬ ¬ ..-+ . ¬. . . ¬ ¬ ..-+ . ¬. . . ¬ ¬ ..-+ . ¬. . . ¬ ¬ ..-+ . ¬. . . ¬ ¬ ..-+
.+....±.+ _.+ .. .+....±.+ _.+ .. .+....±.+ _.+ .. .+....±.+ _.+ .. .+....±.+ _.+ .. .+....±.+. + .+....±.+. + .+....±.+. + .+....±.+. + .+....±.+. + .¬. ¸._ . + .- ,._
.¬ .¬. . ¬¸._ ¬. . . ¬- ._+ .¬ .+.. ..±.+ .± ¬- ._+ .¬ .+.. ..±.+ .± ¬- ._+ .¬ .+.. ..±.+ .± ¬- ._+ .¬ .+.. ..±.+ .± ¬- ._+ .¬ .+.. ..±.+ .±
.±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + .±.+ . + ¸...·._
-. ,.,.¬.+ ¬- .¬-.. ·....... ¸.,_+.--
¬-.._+.+ .... ¸ .._ ¬- ._+.¬.. .+....±.+. ..,. ,+
., ¸ .¸., ¸. . ..±.+ - .¸. + ¬¸ . .,.+ , ..¸.. .+.. .+ . ·¸ .
+. .+ ¸......·._ .+-.. .¸_ ¬- ._+ .¬.. .-...·
...._+.. _. .¬..·._ .--
...+ . .¬....._+.. . + .. .. . + .. .. . + .. .. . + .. .. . + .. .. ..¨... .+ ·_.,
.·...¬ .¬._+...+ .+ .-. _ _. .- ,._
±.+¬ +... ..·..·... ¸...±..,...¬. ±.+¬ +... ..·..·... ¸...±..,...¬. ±.+¬ +... ..·..·... ¸...±..,...¬. ±.+¬ +... ..·..·... ¸...±..,...¬. ±.+¬ +... ..·..·... ¸...±..,...¬.
. ....¬. . . . - ._ ¬. ..±. .¸..+ ±. , ... . ....¬. . . . - ._ ¬. ..±. .¸..+ ±. , ... . ....¬. . . . - ._ ¬. ..±. .¸..+ ±. , ... . ....¬. . . . - ._ ¬. ..±. .¸..+ ±. , ... . ....¬. . . . - ._ ¬. ..±. .¸..+ ±. , ...
+ . + ·_ . ¸.¸· . . . .·._ + . + ·_ . ¸.¸· . . . .·._ + . + ·_ . ¸.¸· . . . .·._ + . + ·_ . ¸.¸· . . . .·._ + . + ·_ . ¸.¸· . . . .·._
.+ .. ..·_ . ...±+.±. ¸._. ...-_ .+ .. ..·_ . ...±+.±. ¸._. ...-_ .+ .. ..·_ . ...±+.±. ¸._. ...-_ .+ .. ..·_ . ...±+.±. ¸._. ...-_ .+ .. ..·_ . ...±+.±. ¸._. ...-_ ... .. .. .. .. ..
¬. +,+¸ .-. ... + ¸ . ¬. +,+¸ .-. ... + ¸ . ¬. +,+¸ .-. ... + ¸ . ¬. +,+¸ .-. ... + ¸ . ¬. +,+¸ .-. ... + ¸ . ¬,·_ ..+.. . . + .. ..·_ . . + .. ..·_ . . + .. ..·_ . . + .. ..·_ . . + .. ..·_ .
--..- . - . --..- . - . --..- . - . --..- . - . --..- . - . ... + ..¸ ¸ + ..¸ ¸ + ..¸ ¸ + ..¸ ¸ + ..¸ ¸ ¬,·_ ..+.. . . ¬. + .¸ . ¸ .. . .·._
-¸ .. +±¸·- -. ¸ ¸+.·.¸.,.·.+.._ ....
.... .¬.¸._ . ± ... .. - · . . + .. - · . . + .. - · . . + .. - · . . + .. - · . . + +.·.+ ¸... .¬- . ._
          .¸. .¸. .¸. .¸. .¸.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._+..¬.- ,..._ . ¬,. -- - . ¬._ .+ + +.·.. .
.. - +.·.+ · . ±..._ . . - ...._+.. _¬._ + . ,±..¸.. .
¸....._ .+ · .·_ . ¬· ¸· .·._ ± ._+.. + ..¸ ¸ + ..¸ ¸ + ..¸ ¸ + ..¸ ¸ + ..¸ ¸- .
.±, ,¸ .. . .. - · . ._ ,. . . .· .+ . .+ · . .±, ,¸ .. . .. - · . ._ ,. . . .· .+ . .+ · . .±, ,¸ .. . .. - · . ._ ,. . . .· .+ . .+ · . .±, ,¸ .. . .. - · . ._ ,. . . .· .+ . .+ · . .±, ,¸ .. . .. - · . ._ ,. . . .· .+ . .+ · .
¸¸ .. . _+¸ .. ¸¸ .. . _+¸ .. ¸¸ .. . _+¸ .. ¸¸ .. . _+¸ .. ¸¸ .. . _+¸ .. . ±..¸.. .¸.. .·._ .. - · . . + . + .¬.+ - .
., ¬ ., ._ .._ ¸.. · - .¸.._+, ..+ . ¸ .... ... .-. .... .+
. ,. --·. + . .,.... ...+ . . ._ ·_ . ± _+...._
±¸ .-+....-.¸. .._ ¸..... ±¸ ..,, . ±¸ ..,, . ±¸ ..,, . ±¸ ..,, . ±¸ ..,, ..+·_.
, .·...¬ . ¬ .¬.. . . _++ .+ .¸..+ .+.. _++ .+ _++ .+ .¸..+ .+.. _++ .+ _++ .+ .¸..+ .+.. _++ .+ _++ .+ .¸..+ .+.. _++ .+ _++ .+ .¸..+ .+.. _++ .+
.¸..+ .+.. ._+. .,. ._+. .,. .¸..+ .+.. ._+. .,. ._+. .,. .¸..+ .+.. ._+. .,. ._+. .,. .¸..+ .+.. ._+. .,. ._+. .,. .¸..+ .+.. ._+. .,. ._+. .,. ¸...·._
....±,. .._ . + ¸.. +. ¸¸ . . ¸ ¸. . .¬. .... + +
.-.· . + .-.· . + .-.· . + .-.· . + .-.· . + ..¨._+.. . ...¬ ¸ , .+.+ ± ±..._ ± . + , ...
.-.-. ._..... ¬±. ,.-.- +..._·_.± ±...·
._
+ .. ¸ ¸ + .. ¸ ¸ + .. ¸ ¸ + .. ¸ ¸ + .. ¸ ¸- ..- ,... .+±¸.¬.¸ ¸..+.. .. .,-- .. .,-- .. .,-- .. .,-- .. .,--
._ .. . - . . ._ ++ ¸ . . ·. .+.. . .- . , .¸. ¸. - . . .¬.+ .. . ._ .. . - . . ._ ++ ¸ . . ·. .+.. . .- . , .¸. ¸. - . . .¬.+ .. . ._ .. . - . . ._ ++ ¸ . . ·. .+.. . .- . , .¸. ¸. - . . .¬.+ .. . ._ .. . - . . ._ ++ ¸ . . ·. .+.. . .- . , .¸. ¸. - . . .¬.+ .. . ._ .. . - . . ._ ++ ¸ . . ·. .+.. . .- . , .¸. ¸. - . . .¬.+ .. .
.-.·. ..,.+,._ _+ ¸._+..¸ ..·.+ .,....+ ·+ .. .-.·. ..,.+,._ _+ ¸._+..¸ ..·.+ .,....+ ·+ .. .-.·. ..,.+,._ _+ ¸._+..¸ ..·.+ .,....+ ·+ .. .-.·. ..,.+,._ _+ ¸._+..¸ ..·.+ .,....+ ·+ .. .-.·. ..,.+,._ _+ ¸._+..¸ ..·.+ .,....+ ·+ ..
.,.+ ¸+ .+. ¸_.¸+ . .. -. , _ .,.+ ¸+ .+. ¸_.¸+ . .. -. , _ .,.+ ¸+ .+. ¸_.¸+ . .. -. , _ .,.+ ¸+ .+. ¸_.¸+ . .. -. , _ .,.+ ¸+ .+. ¸_.¸+ . .. -. , _ ± ._ ¬- . . ._ .. . - ._ .. . - ._ .. . - ._ .. . - ._ .. . -
. + ·. .+.. . .. + .¬.+ .. .. + _+ ¸._+.. + ¸_.. + . + ·. .+.. . .. + .¬.+ .. .. + _+ ¸._+.. + ¸_.. + . + ·. .+.. . .. + .¬.+ .. .. + _+ ¸._+.. + ¸_.. + . + ·. .+.. . .. + .¬.+ .. .. + _+ ¸._+.. + ¸_.. + . + ·. .+.. . .. + .¬.+ .. .. + _+ ¸._+.. + ¸_.. +-
¸...·._
-.,.,.¬.+ ...........+ , _+.-- -.
...+ - . . .¬..., _ -. ...+ - . . .-. ...+ .., .·._
-. .... ¬· ¡....,., _ ¬+.¸.,¸ ¬±_ ,+.. .,. .....
... ..... . . ,+.· .,+.· . . .¸.+± .- . ...,.¸..
._..+.. .....,,..·._ ¸. +¬._-. -.- ....
.- ._+ .-¸.¸., ..¸_....+.. ¬+....- .. ,_
.- . .. ._ . - . . ¸ . + .· _ .._+,.- . . + ¸.. +. -. ¸ .. .
._ .. . - ._ .. . - ._ .. . - ._ .. . - ._ .. . - -.._ -. ¸... .. - . ..- .. - . ..- .. - . ..- .. - . ..- .. - . ..- -.._+...
.,..+..,.·._
-. , .,.¬. . ¸ ..-. ¸ . ...+ .... .¸._ + . ,...
·. ._ ± ...+ .... + . . .¬. - ¸.. .. ..- +. . ....¬..
.. .¬.·.. .+ .,- ..... .+.- .. ..._ . . .._ +..¸..
.¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.,.+ ...¬. ·. + ....¬.. .,. - ¸ ......_+.. ·. .+..
+ . ._ . + ¸.. . ...·._ .-- .. .. + + ·. .+... .. + ·. .+... .. + ·. .+... .. + ·. .+... .. + ·. .+... .. +
..¨.·._
.¬.+ .. ..+._ +.. .¬.+ .. .. .. ... .- . ¸_..
...¬. .. ....¬.+ .+ ..., ¸...- ¸.. . -±..+. ¬¸..+
¬... .· , ._ ± . ¸ .¸ ._ . . . + ...,.+ ·. ..
.¸._ ..... ._+.. .¸..±_+.·._
¸.¸ ...+..- . _+¸._+..,....+ -¸ . ..¬.+ ·...¸ _+¸._+..,....+ -¸ . ..¬.+ ·...¸ _+¸._+..,....+ -¸ . ..¬.+ ·...¸ _+¸._+..,....+ -¸ . ..¬.+ ·...¸ _+¸._+..,....+ -¸ . ..¬.+ ·...¸
... .+.., ._ ± .+..¬- . . _ + ¸ ._ +.. ¸ . .· .+ _ + ¸ ._ +.. ¸ . .· .+ _ + ¸ ._ +.. ¸ . .· .+ _ + ¸ ._ +.. ¸ . .· .+ _ + ¸ ._ +.. ¸ . .· .+
.,....+ .,....+ .,....+ .,....+ .,....+ ..,.±,..-. ..± ¸...¸..._
-. .¸ ¸_.-.. ¸ . .. -.» ¸ . ¸_.-.. ¸ . .. -.» ¸ . ¸_.-.. ¸ . .. -.» ¸ . ¸_.-.. ¸ . .. -.» ¸ . ¸_.-.. ¸ . .. -.» ¸ . ... .+..·_ . , ...
._ ¸_.-..¸.-¸·. ...+..-. »¸.¸.. ._ ±¸-
._ . .-+·_ . ¸_.- ¸... ·-. ...+.. ..._
± ,..._ ± ._+.. ¸_.¸+ . .. -. , ¸_.¸+ . .. -. , ¸_.¸+ . .. -. , ¸_.¸+ . .. -. , ¸_.¸+ . .. -. , . ., .±,..-. . ¸.. .
¸..._
_. ¸.. ¬.¸¸.... +-¬ ¬._+...+ ...¸..¸. ..
._.¬, .··....¬. _¬± ... ._ . .¸ _ ._....._ +
. ,..._ . + +. .¬.¸ ..¸ .+ .- _ ..¸... .+. .· ·._+.
- + - ¸ .· .._ _- . +¸ .-. . · ... ¬.+ . . + . ¬._
+ . ... . .-. .¸...¬ .,. .. ¸...._ ...¬¸ , .+.+.
¸,».+ + ¸¸, .- ¸¸, -. --. ¸¸,.-.+- ¸¸, .,¸._ ..
¸¯,...+ ... ...¨ ¸,,¸_.-¸..._+.. . ..-.¸ .¸. ¬.-
, ¬... -. ...¸.±....-_ . ¸¸¸¸,
          .¸, .¸, .¸, .¸, .¸,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. ~ . . - . . ~ ¸ . . ~ . . - . . ~ ¸ . . ~ . . - . . ~ ¸ . . ~ . . - . . ~ ¸ . . ~ . . - . . ~ ¸ .
¸.¸...+..- . - + .- .- ¸.¡.·+,... .·...+
¬._ ¬.¸ ..¸ . ._ ±..·+ , ._ .·._ · - ¬ . - .±-. ¸ .
¸..._ .....- .- +-+ .±..·..._ .·.. ¸..._
.·¸._ .·_. . .·.. .·,. .·¸ _+.. .·. ¸- ..
.·...¸. .·.¸ . .·... .._¸.. .·.+....·±. ¬.¸..¸.
, .·._ +. ·+ ¬..- . +. ·+ ¬..- . +. ·+ ¬..- . +. ·+ ¬..- . +. ·+ ¬..- . ±,.._ _. ._. ..·¸._ ·.- _. ._. ..·¸._ ·.- _. ._. ..·¸._ ·.- _. ._. ..·¸._ ·.- _. ._. ..·¸._ ·.-
._ .. ._+_ -.¬..¬. ._ .. ._+_ -.¬..¬. ._ .. ._+_ -.¬..¬. ._ .. ._+_ -.¬..¬. ._ .. ._+_ -.¬..¬. .·¸._ .·_. .+ .. .. . . .+.. .
.¬.. .. . ._ -¸..·_ .+¸ ·+±¸ .·.¸-...¬..¬. -¸..·_ .+¸ ·+±¸ .·.¸-...¬..¬. -¸..·_ .+¸ ·+±¸ .·.¸-...¬..¬. -¸..·_ .+¸ ·+±¸ .·.¸-...¬..¬. -¸..·_ .+¸ ·+±¸ .·.¸-...¬..¬.
.·. . ,.. + .+ +. .. ¸.¸ ._ . . ¸ . ¸ . .·.. . ¸ . . . ¸ . ¸ . .·.. . ¸ . . . ¸ . ¸ . .·.. . ¸ . . . ¸ . ¸ . .·.. . ¸ . . . ¸ . ¸ . .·.. . ¸ .
. ¸ ..¸..¸...¸. . ¸ ..¸..¸...¸. . ¸ ..¸..¸...¸. . ¸ ..¸..¸...¸. . ¸ ..¸..¸...¸. .. ,.- . +.. .. . ¸ .. ..+ . ¬.... .±+ ...
.·±.¬ ..-...¨·..¬.. ..¸ .¸ ..... .+.......
- .+....·._
_._- +.. ¬. ¬,.+ ¬._+.. .¸.¸_ ._ ..¨±.....
.·...¸...·._
¸- ,..¬.+.·+ _¸¸.... .·...·_. ,.·...
._ .¸..+.· .¸..+¸.¸.· ¬.,¸.· .-...· .¸..+.· .¸..+¸.¸.· ¬.,¸.· .-...· .¸..+.· .¸..+¸.¸.· ¬.,¸.· .-...· .¸..+.· .¸..+¸.¸.· ¬.,¸.· .-...· .¸..+.· .¸..+¸.¸.· ¬.,¸.· .-...· .._ - +..
¬± ..·.....-_ . . - ¬± - . ±¸..±..· ±¸..±..· ±¸..±..· ±¸..±..· ±¸..±..· ... .·¬± .
-. .¸ ..._ ¬±+ ¬_.- . ±¸ .,_ .. ... -. - ·±_- +
....·+ ±¸ ..±. .·..¨._+.. . _+... .,._ -.., ... + ¸ . -.., ... + ¸ . -.., ... + ¸ . -.., ... + ¸ . -.., ... + ¸ ._
· .- . . ._+ .··_ .±¸ ..±. . .. .-. . . · .- . . ._+ .··_ .±¸ ..±. . .. .-. . . · .- . . ._+ .··_ .±¸ ..±. . .. .-. . . · .- . . ._+ .··_ .±¸ ..±. . .. .-. . . · .- . . ._+ .··_ .±¸ ..±. . .. .-. . . -. - · ±¸ .
.±..·¬._+.. .+ ... .·._ ..+ ....· ..+ ....· ..+ ....· ..+ ....· ..+ ....· _·_ . ,¸.¸
...._ ..,.¬+±._ +. ..,.¬+±._ +. ..,.¬+±._ +. ..,.¬+±._ +. ..,.¬+±._ +.- . . ¸ .... .¸..+- . ¸ .... .¸..+- . ¸ .... .¸..+- . ¸ .... .¸..+- . ¸ .... .¸..+-
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.- ..+ ....·- ..,. .- ..+ ....·- ..,. .- ..+ ....·- ..,. .- ..+ ....·- ..,. .- ..+ ....·- ..,. -... .· ¬¸ .¬.- . ·.....·+
..+ ....·..¨._+... ¸.± ±...·._
. ...·_. -..-.-,.. ·+±+.-. .·.+-..
..¨..+ ·.._ ±. ,... . - . ¸. . ,.· . - . ¸. . ,.· . - . ¸. . ,.· . - . ¸. . ,.· . - . ¸. . ,.·, ...._
- ..-. - ,..·+ ±+ +.. . . . ¸.......... . ¬.-. ,. .. .±+ ± ...
+.·¸.. .·._ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸¸ .- . _¬¸.. .¬,.+ .¬.+ .
¬- . . ...¸.±..._
.¸.,..-.¸. -,-¸.-_
.+. ,.¸._.. ¬._-·¸
. ¸..¬.·.+ ¬.¸.+..·.
.¸..+..±. _ - ..+. .»
....·.. ...±¸
·+.±...¸ . . -.¸-..+
..+ .,.+.·.. _¬ . .¸.._
. ¸.. ....- . _+...-_ .
_. .,-+ _+_.-+... ..... +.·.±+±,.-.
...,¬..¬±¸.... ...,.+ ·.._. . . .¸..._
- ..-. ·+ ±+ ..± _+ .-. ¸ .¸.. ... - . ... .- + .¸
..._ . ¸¸ .± ¸._ ¸,._ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸ ..»¸+.¸ ¸+ ..± ,. ..- ....
.¸.,... »¸+.. .... ..-.·. . + .¬.+.¬- .. .± ±..
.·._
.¸.,.·.
¬.¬... -·..-
.+ .¸. --+ ·.
· ... · ...¸ ...¸.¸ . .
.- ..¸.. ·...¸ . .+
,+....... . .·¸...._
,+ .¸.. ..·. .++..-_.
_... - . . -. . -. . -. . -. . -. ± ... ...,± ..·..·._ ,. . ,. . ,. . ,. . ,. .
...¸. ...¸. ...¸. ...¸. ...¸. .¸.+ ±+ - .- - ¬.+ - . ·_ . ¬·. .·..-. ¸.¸.. ¬·. .·..-. ¸.¸.. ¬·. .·..-. ¸.¸.. ¬·. .·..-. ¸.¸.. ¬·. .·..-. ¸.¸..
.· ..- . + .. ..+.· . . .·., ... ._ ¸.. .. _+ ¸., + -¸ .· ..- . + .. ..+.· . . .·., ... ._ ¸.. .. _+ ¸., + -¸ .· ..- . + .. ..+.· . . .·., ... ._ ¸.. .. _+ ¸., + -¸ .· ..- . + .. ..+.· . . .·., ... ._ ¸.. .. _+ ¸., + -¸ .· ..- . + .. ..+.· . . .·., ... ._ ¸.. .. _+ ¸., + -¸
±..+ . .+¸ .. ._ ¸.. .. ±..+ . .+¸ .. ._ ¸.. .. ±..+ . .+¸ .. ._ ¸.. .. ±..+ . .+¸ .. ._ ¸.. .. ±..+ . .+¸ .. ._ ¸.. .. .._ ¸.. ·_. .,....., ...._
          .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.,.¬±++ .....-. _.+..+ .-.±........
¬.·.. ... .-,.._+ . .. ..¸.. .... - . ... ... ._+ .¬ - .... _.
.. ± ... +. ·+ ¬..-. +. ·+ ¬..-. +. ·+ ¬..-. +. ·+ ¬..-. +. ·+ ¬..-. - . ·_ . ..- ,.. _...,+..
¬.,- .+.. . ..±.. .¬- ..¸ ...+ ± .·._ ¬ . .+¸ .± .
-+ . .·._+.. .¬,..- .· . .· , ... ¬..,-- . .... ..- .
+ ¸ ._ ...¬ .+.. ¸.. .·._ ¬..,-.. ·. . . ¬ . ... ,.
- - . ¬., ¸.¸..+ . . ¬.¸.+ .-.. ,.. ¬...·. .. · .·.-
¸.¸ - + .- ·+ , ... .·¬¬._ ¸.. ..._ ¬.,.·.¸....±.
..¨- · .¸ . .. ¸ · .¸ . ¸.. .. · .¸ . ¬ · . · .¸ .- + _.+..+
,_+.·._ ..¡..+.. . .....+.. .¸.+.. ¸.¸ ...+..-
- . ·_ . _...,+ .- ,¸.¸ ._ ¸.¸ ..- + ._ . ± . ,._
+ +.. ..¬.¸.-. ..¸... ......
+...·.±. ±,..-._+.._ ....+.±.+..+
.,. ,.-. . - . ¬. ¸ ... - · . . ... .·¸.. ..- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ... .·¸.. ..- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ... .·¸.. ..- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ... .·¸.. ..- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ... .·¸.. ..- .¸..
..¸._¸. .·_ ..¸._¸. .·_ ..¸._¸. .·_ ..¸._¸. .·_ ..¸._¸. .·_ ... ... + ±_ ±...·._ _¬._+.. .+..
. . .+·. ¬ . . ._ .+.+ .. . . .+·. ¬ . . ._ .+.+ .. . . .+·. ¬ . . ._ .+.+ .. . . .+·. ¬ . . ._ .+.+ .. . . .+·. ¬ . . ._ .+.+ .. + ¸.¸ ..¸.¸ ±...+ -. . - ¸.. ..._
¸.¸ .. .+ ,.» .¸, . . . - . .. ..- .. .-,.._+ .+ . ¸ .. +¸ ..
.. · -·+... ._--¬ ..-.._ +·.¸ ±. +..-.
¸.._ ¬._+... ¸....._
_¬._+.. .+ .. ...¸.·+.,..-¸ . ...¸.·+.,..-¸ . ...¸.·+.,..-¸ . ...¸.·+.,..-¸ . ...¸.·+.,..-¸ .- . .- ,._ . .
. - . ¬. ¸ ... - · . . ,_ . - ¸ ..·¸.. .- + .- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ,_ . - ¸ ..·¸.. .- + .- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ,_ . - ¸ ..·¸.. .- + .- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ,_ . - ¸ ..·¸.. .- + .- .¸.. . - . ¬. ¸ ... - · . . ,_ . - ¸ ..·¸.. .- + .- .¸..
.. ,. . . ¸. .·¬ .. ,. . . ¸. .·¬ .. ,. . . ¸. .·¬ .. ,. . . ¸. .·¬ .. ,. . . ¸. .·¬ ¸.. ..._ _.... ._+ ¬ ..- . . - ¸ . . - ¸ . . - ¸ . . - ¸ . . - ¸ .
± ... ..., . ·.._ . - ¸ .+.. ._ ._ ¬,..¸ .¸_ .
,...¸.¸... ,...,_.., ¸._ ¸.¸¸. .,.+ .. .,.......
. .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ - . .¬.+.¬- .. .-,¸.¸._
_,¸.·. .- ¸..·.-
.-.._+¸.¸.- . . ¸·-.,.
.-...... ,..·.¬
.-¸ .+ ..- -.- .. .+ .. .-,._ ¬¸+
¬. . .. ... ,.- . ·_ . .-. .+.. , ...._ ..- ._+ ¸. ....
_+¸.¸.- .¬.. ¸.. .±¸... .·_+.._+.¸..._..+.. ±.,....
._ ¸.¸..¸._-. . .¸..·¸.¬._ +.·, ... .·¸.. .._+..
.¸c .¸c .¸c .¸c .¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸.. ._+.. ._ .· .... ..- .- ¬- + .,.+ _+._ . . .+ ¸.. ¸..
_+..¸....._ _.·¸.. .+ .. , . ..,_..,+ . - ¸..·
..¨±..._ ¸.. ..._ . , ·+ .+¸ . +·. ¸± . +. ._ .+.+ .
,. . .¸... . _- -¬ ..- .+ .+ ....·. .·_ . _.·.¸ ...
¸.. ,.._ .-.+. ....._++ .- ¸..·¸.. . ..¨· +
._ ¸.. ._ .. ..- -. _.·.¸.+ . + +· ..· . + +· ..· . + +· ..· . + +· ..· . + +· ..· ..¨± .,.
....¸_+¸. ¬.¸ ¸._., ...+ .·±. . ..... . .·±. . ..... . .·±. . ..... . .·±. . ..... . .·±. . ..... . ¬¸+¸.¸ ..¸.¸
±.·._ _.+.........+.. .-..+... ... .+..
.+.. ......-_ . - +. ¸ . - +. ¸ . - +. ¸ . - +. ¸ . - +. ¸ .± ... -, - .+.. . + +· ¸ . . + +· ¸ . . + +· ¸ . . + +· ¸ . . + +· ¸ .± ...
,.+..- ¸_.- .,.. .,.. .,.. .,.. .,.... . - ¸ . . - ¸ . . - ¸ . . - ¸ . . - ¸ .± ... ...,- +·_ .
+. .....- . ±_ .......¸. ¸¸¸.,
          .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.- .~ ¸ ..- .-~ ¬~ ~ .- .~ ¸ ..- .-~ ¬~ ~ .- .~ ¸ ..- .-~ ¬~ ~ .- .~ ¸ ..- .-~ ¬~ ~ .- .~ ¸ ..- .-~ ¬~ ~
_.¸ .~..¸. _.¸ .~..¸. _.¸ .~..¸. _.¸ .~..¸. _.¸ .~..¸.
. ..¬- ..¬.~. . . ..¬- ..¬.~. . . ..¬- ..¬.~. . . ..¬- ..¬.~. . . ..¬- ..¬.~. .
¬..,. .,. ·.- ¬..,. .,. ·.- ¬..,. .,. ·.- ¬..,. .,. ·.- ¬..,. .,. ·.- ± ... .+..+ ·++.¸.¸+.
¸.¸..-._ +¸....,.+ ,¸.¸_+._ ¸.¸..-._ . .-
¸..·_._ ¬-.. .,..+.¸. .¬.. _+ ¸-.+.+ ._+._
.,.+. ¸. ...¬.-.·_ . ...++. ..¬.. +..._+._
¸.¸...±.._.-. .·.-.... ±..._ ¬-.. ¸,..--++
·_. .··._+,._ ¸¸, -...-++ ·_. .· ·._+,._
¸¸, .-.-++·_. .··._+,._ ¸¸,....-++ ·_.
.· ·._+,._ ¬.¸ ¸....- ._ -. -+ -. -...- . . . ._+
._ ¬.¸¸·_ . ..-+..-...-. . .._+._ ¬.¸¸·_.
¬· .. - . . . ._+._ .±.._.+ .· ·.-- .¸..+ _+... ....
- ¬¸.. .... ....¬,. ...- ·_ . .±.._.+ .· ·.· + ..._+
_ -. ¬. .±.. ·. -. ...+ -.,.++ ·. -. ...+
-. ,.·.-....+±.· ¬,....-._ .±....--_+..
._ ¬.. .± .-+.. .+.. ¬... ¬.¬....·.++ ¸..·_
. ....., ._ .. ..±. .¸ ..±. ·+ ±.. ±¸.·+,_ .·.+
+ _¸.--..... . ,._ ¸... ,+,.»..,.--. ..
-- - . ±--. ....., ._ .... .. -- . · . ¸....¨--
. ±.¸..¸.--. ....., ._
_. ........ . -+ ¬,. ...¬... .±.._.+ .· ·.
¸..·_. . ,._ . . .±...¬....._+.. ¸.. ._ ¸.¸....¬ . ± .
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-. ± .. ..._+_ ·. ..- -... .-. ....± . ,. ..¬.
¬...+ .-,..·. ._ ± ..¬....¬ ¬.¸.. + ·+·, ...
_+_¸.¸ ...¬. ., .+ ...._+.... .· ·.¸.¸..... .±.+..
_+ ....+ .- ,..._ ± +. .- +.. ¬.,¬- + ¬..¸.. .... .¬
± +. .- + .. .. .+ ...+ .... . . + · . . ..+.. .-. ¸ . ..¨,
. .._
.. .·.¬.+ - . . .±.. ...,..-. . ... . . .. . ..¸ .. .¬
._+-.. ....-. . ._+-.. ....-. . ._+-.. ....-. . ._+-.. ....-. . ._+-.. ....-. .- . .±.+. .... . ¸¯¸ +. ., ._ + .- ,..
._
± +..- ¬¸+ ,, - .. .»..¸.. .±.+. ....¸..
_+._ ¸, +. .- .. . , ·+ .+¸ .¸.. .±.+. ....¸.._+._
¸¸ +. .- . . ¸.¸ ..¸._ ¸.. .±.+. ....¸.. _+._ _+. .- - .
..-+.. -...+. . ....+..... ..._+._ ± . -...
.-.+..... . ¸¸ +..,._+·_..-,..._ ..+.·
....-._ _+..¬..... ._.+ .··._ ....¬·.¸..
¬.+...¸.¡_+._+ ..,...·_. ., .+...._+....._
+..... ......+ .· ·.¸... ....· . _+._ . .- . .
,..._
._+- .. . . ._+- .. . . ._+- .. . . ._+- .. . . ._+- .. . .- . ., ... .±.+. . .-. +. ...,. .- ¬
¬±+- . ±. , ..... ..,..-. . , ......_ ± ..,. .+
.+ ,.» ..¸ ...-. .,.± .... .¸.¸¸ .+ _+ .¬. .¬,. -+.
.+....+.+..- . .- ....._
± ..,. .- . . ._.¸ .,_ . .,.¸¸ . ¸- ¬ ._ +. . ._.¸ .,_ . .,.¸¸ . ¸- ¬ ._ +. . ._.¸ .,_ . .,.¸¸ . ¸- ¬ ._ +. . ._.¸ .,_ . .,.¸¸ . ¸- ¬ ._ +. . ._.¸ .,_ . .,.¸¸ . ¸- ¬ ._ +.
.-.» .¸¡.. ¸- ¸¸- _+. ,.».- ¬ +.·.+ _+. .-.» .¸¡.. ¸- ¸¸- _+. ,.».- ¬ +.·.+ _+. .-.» .¸¡.. ¸- ¸¸- _+. ,.».- ¬ +.·.+ _+. .-.» .¸¡.. ¸- ¸¸- _+. ,.».- ¬ +.·.+ _+. .-.» .¸¡.. ¸- ¸¸- _+. ,.».- ¬ +.·.+ _+. .._ ¸..
.±.+...-. +..¬... ... ..._ ¬.....- ¬±+ ¸.. ...
.. ....- . ..- - - . ·_ . .±.+. . .-. +. .- , ._+..
._ . . - ,..._ ._ +. .¸ .... . ¬- ± +. .... .·._+
..,..._
_._¬.+- + .±.+, ... ¸.¸..· .¸.-¬ .±.
._.._ +.·¬..¸.. ·_ . , _ _+.·.·¸. ¬.¸..¬..¸.. ·_.
+..¸.·..._ . +. +. . , .,..... ¸.¸·_.··.,·.
.±... ._.,._+.-.. ¸.¸ ·_ ..¨±¸.. ..., ..._
          .¸¡ .¸¡ .¸¡ .¸¡ .¸¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬±+. .».... ,....±.._. . ,·+.+¸..,
... .±.._. - ..,..¸.. .±.._.-¬-... . ..±....±.
._.,.._ ·_ . .+ ,.» ¸. .. . -_+ ..-. ·+ ±+ ¬+ ¸
± -. ...,.+ ·..·._ ± ¬.+ ¸.¸...¸¸._.-.-. ..
...-.,¸.,.....+ .. .¬.+ .¬- . . ¸..._ ¸.....-.
,¸.. .+.,.¸ -,¬. . ¬-- .. Major Burney . .-
Colonel Burney ·,
· - _¸.. ._ ¬¸.¬._+.. .¬,. · - _¸.. ._ ¬¸.¬._+.. .¬,. · - _¸.. ._ ¬¸.¬._+.. .¬,. · - _¸.. ._ ¬¸.¬._+.. .¬,. · - _¸.. ._ ¬¸.¬._+.. .¬,.
¬ · . .±. ±,.- + ¸_ . ¸. . .±. ... ,._ ¬ · . .±. ±,.- + ¸_ . ¸. . .±. ... ,._ ¬ · . .±. ±,.- + ¸_ . ¸. . .±. ... ,._ ¬ · . .±. ±,.- + ¸_ . ¸. . .±. ... ,._ ¬ · . .±. ±,.- + ¸_ . ¸. . .±. ... ,._
¬. ¸ ...¬ ...._ ..¬ . - . ¬.-. ¬.. .,.¸.., ._ + ¬. ¸ ...¬ ...._ ..¬ . - . ¬.-. ¬.. .,.¸.., ._ + ¬. ¸ ...¬ ...._ ..¬ . - . ¬.-. ¬.. .,.¸.., ._ + ¬. ¸ ...¬ ...._ ..¬ . - . ¬.-. ¬.. .,.¸.., ._ + ¬. ¸ ...¬ ...._ ..¬ . - . ¬.-. ¬.. .,.¸.., ._ +
.+ ,.» ¸. . -... .· ¬ · . . . .¸, . ..., ., · .+ ,.» ¸. . -... .· ¬ · . . . .¸, . ..., ., · .+ ,.» ¸. . -... .· ¬ · . . . .¸, . ..., ., · .+ ,.» ¸. . -... .· ¬ · . . . .¸, . ..., ., · .+ ,.» ¸. . -... .· ¬ · . . . .¸, . ..., ., ·
¸.¸ .. · .¸ .- ¬+¸ .. . ¬ · . ¬.,.. . .. . .+.,.¸-,¬ ¸.¸ .. · .¸ .- ¬+¸ .. . ¬ · . ¬.,.. . .. . .+.,.¸-,¬ ¸.¸ .. · .¸ .- ¬+¸ .. . ¬ · . ¬.,.. . .. . .+.,.¸-,¬ ¸.¸ .. · .¸ .- ¬+¸ .. . ¬ · . ¬.,.. . .. . .+.,.¸-,¬ ¸.¸ .. · .¸ .- ¬+¸ .. . ¬ · . ¬.,.. . .. . .+.,.¸-,¬
,-¸.. , ¬. ..., ¸. ¸¸.-. - . .+.+ . , + ._ ,-¸.. , ¬. ..., ¸. ¸¸.-. - . .+.+ . , + ._ ,-¸.. , ¬. ..., ¸. ¸¸.-. - . .+.+ . , + ._ ,-¸.. , ¬. ..., ¸. ¸¸.-. - . .+.+ . , + ._ ,-¸.. , ¬. ..., ¸. ¸¸.-. - . .+.+ . , + ._
-,¬.,....+. .+.+ ., + .. ...... ...±....±.
._.._ ,-¸.. , ¬. ..., ¸. ¸¸.-. - . ._ ..+.» .¸.¸._ + ..
,.. . ... ¬.. . .±..¸_+....¬. .. .-¸ ....·+±+
.+,.» ¸¸. .·.+-. .+-. ..±.(F.Mason) ¬._,
. ¸· -.¸.._ .±.. . ¬¸.+ ¬._+.. ... .±.. . ¬¸.+ ¬._+.. ... .±.. . ¬¸.+ ¬._+.. ... .±.. . ¬¸.+ ¬._+.. ... .±.. . ¬¸.+ ¬._+.. ...(A Myanmar Hand
Book oI Medicine) ..¨ ..¬ .+ .,...._ .-.. . ¸.¸¸_ .. .+.
-. ¬. ,.... ±-...·._
± ..¬ . ¬ · . ¸ ¸ .- . ..±. + _. __ .- .. ¬¸..
-. ±..._ .¸¸ . . ..._ ¸--.-..... ..¨..+·..¸...
... ·_.._._¬·. .....-.+. ¸.¸.. ..- +,.-
¬. ..-. ._+.. . ..-. .+. .+ . ..,..... . .±.._.
¬._+.. . .,..... . -. ¸ .-_ .... . ¸· .. ...+ ¬,., .+.,
.¸-,¬ ¸.. ..._ -,¬ .±.+. .+ ¬.¸.¸.¸_ +. . ._ _+. .
+ ¸.¸..._ .._¸.. ¸ ¸ ..¸._ ..±.._ .±.+..¸.¸.. ..
._ ± . ¸.¸.,...·_ . ..±. . . ¸.¸ ..- ¬ ¬. ¬·. ......
,.± . .¸,. ..¨._ ¬·..±.- + ....- .... ¸.¸..- ._
¬·. .±.+ ._+.+ .¸_+.,._ ¬.¬_+_ ., .,._ ±
¬.¬·. .¬.¬±-+ .- · ¸.¸¸... ,¸ ¬-+ ¸¸.-. _.
.-..,....,,..·._
.cc .cc .cc .cc .cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬ · . .±.. . ¸.¸ ...±..- ¬ · . .±.- . .
¬ · . · .¸ .- . ..±.. . .+.. .¬ ¸.¸ ...±.- . .·_ .
¸.¸ ..· .¸ .- . ..±.. . .+.. .¬ ..· ± .. , ,.¬- . .+
. ..±.. ·. .+.. .¬ .¸..± _+._
._ · .¸...,.¬._+.. .., ¬ · . .±.. . ¸.¸ ...±.
.. ...... ¬-- ¸..._ . .. ¸.-.. ¸.-..±..
.¸ ¸... . ·. .±.¸. -. +¸ ± . ......
.+.+ .¸ ·+ ... . .. . ».+ .. .¸.¸.¡ .¸.±. ¸..
¸..±.. .,¸¬., ... .¸._+.. . ..± . ... .±.- ._
¬ · . .±....± . . ·_ ..._ ¸.¸ ...±....± . .·_ .
.._
¸.. ».. ·.. »..·.. ±...-.+ .- ..
¬., ... .... . . ..± .... .±.- ._ ¬·..±.
...±.. .._ ¸.¸...±....± ..·_ ..._
¸..¸.¸...±.± ...·_. ¸.¸ ...±.... - ,..
¸._ ¸. +·.... .±..._ -, - ¸._ +·.... .±.
.._ . , ·+ .+¸ .+ ·.....±..._ - ·. ¸._
_+ .+·.... .±.·_ ..._ . ... ¸.-.. . .·.
. ¸ .¸..+ . _.,+ -. . . -... ¬., ._- ._
¸.¸..¸._ . ¸..... .±..- ¬¸......¸._+ ·.
._ ¬._+.. .. +.. ._., ... ¸.¸ ...±.....-
._ -.¬,.+·. ._.± .+...... .±.-..¸.
.¸ .+ .- ,...¬. .+......±.._ .±...,..-.
.,.+.±..._ ¬ ·..±........ ±¸_.- ¸.¸--
._
· ¸ .·¸. ....¬. ¸.¸ ..¸._ . ., ... , .....+
¬ · . · - ._ ..- - . .¸.. - . . ... ·_ . + ¸ ._
..- .. . . ._ ¬,. ,.- _ ·_ ·_ _ +¸. .¸...¸.¸.¸
- . .+.¸._. .,.+...¬. ,.....+ .-.._ ..
- . .. . . . . . ..._ ¸.. _ ._+..¸.. . ¬ · . .±.....
- ._ , ......_ .+.. .....±.-. .¸ .¸.. . ¸ ._+.. .+
. ¸..·_._¸.._ ..±...,.._ ,.....+ ..._+¬
          .c. .c. .c. .c. .c.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_. ¸ ¸ ..¸ .¸. ..¸.+ .±.¬._+.. ... .±.¬._+.. ... .±.¬._+.. ... .±.¬._+.. ... .±.¬._+.. ...(Materia Medica)
..¨... ¬.¸.+ ¸..·._
± ¬.¸ .- . .±.¸ .. . .- ,._ . . .¬.+ .¬._+.. .,.
..-_ .
¬..¸.. .±. ¬..¸.. .±. ¬..¸.. .±. ¬..¸.. .±. ¬..¸.. .±. Tonics
-,+ -,+ -,+ -,+ -,+ .±...¬..+ .±...¬..+ .±...¬..+ .±...¬..+ .±...¬..+
Barks-Cinchona Bark
+ ¸.¸.¬._,... .. .. -..¸.¬..+ -¸....±.
¬..._+.±. ¬..¸...±. ¬. ¸ ¸.. ·. ., ._+. ..· .++ . .· .
- ..¬.. ...
+ ¸. ¸... ._ +.. +. .. ,. .- .. . . ·+ ¬.- ,.
. .¸..._ ±..._ ¸. ... .-..¸.. .._ - ·. ¸._ + . . .. + .
_ .-.+· +,.,.¸... . . +¸..¸. .. . .·_ . .+.. ..+.. ._+ .
...._ .±..¸¬._+...+·_. .- ,._
± ., . .±. ± ., . .±. ± ., . .±. ± ., . .±. ± ., . .±. Diuretiecs
. ¸..±... . ¸..±... . ¸..±... . ¸..±... . ¸..±...
Soda-Sesquicarbonate of Soda
. -_.... ¸..±...._ ..·..+.+ _¸¸..¸..
._
¬...._+¸..±. .,.¸.¸..±.
.·.¸-+... ¬¸..±. ++ ¸-..¬.....
_. ¸.. .±.¬._+.. ...-. .±.¸_..... ¸¸ ¸_ .+
.,.¸...¸.+ .. _+.¸... (Cleanliness) ¬._+...+ .¬.+.
¬-. . .,.¸.¸._
¬· . ·-._ ¬¸.......+..,.¬.... _+¸.¸
._ . - ._., + . ¬¸..,..¸.. ,.¬.. ·_ . _+ ¸.¸
-- ._ ¬ · . ¸...·.._ +.. ¬¸..,.+ ± .-..
._. -. +.¬.·. ¬¸..,.+ ...+..._.
-. ...¬.·.±+ ¬. .± +._
....+±. ±. ¸..- + ........... ¬+¸ .....
+.. ¬¸.+.._ .. .,.-.-. .. ¬¸..,.¸_.._
-... ¸....¬. _+_ ,¸.¸..........._-. ..
.c¸ .c¸ .c¸ .c¸ .c¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_+._ ¸.¸ .. . ¬¸ + . ..._ -. .. ¬ · . .. . . . · ..
._-. .. _....-_.
-.. . .- . +.. ¬¸.+ ¬._+.. ... ¬¸.+ ¬._+.. ... ¬¸.+ ¬._+.. ... ¬¸.+ ¬._+.. ... ¬¸.+ ¬._+.. ...(Pathlogy) + .,.
._ _¬.¸.- . ...¸. ....+ + ¸. ...+ +¸. ·_ .. ._+ .
¸. +.¸. .. .,.++¸. .+.+ _+.¸. +.·¸..._ ¬¸.¬.¸.
... . ¸¸ .¸ .¬._+.. .+ .,.±..._ _- . .+.+ _+ ..,.+.
+ ..±.¬._+..... .-....... ¸....._
¸.¸.... ..-. .+.+.±.±.._ ¬._+...+ .··.
..,...,. .+-...±.¬ .+.+ ¬._+...._ + ..±+
-. . ¸.. .+.. . ¸....·. ._
.. ± ¸ , . ...+.+ ± .¸.. . .. ± ¸ , . ...+.+ ± .¸.. . .. ± ¸ , . ...+.+ ± .¸.. . .. ± ¸ , . ...+.+ ± .¸.. . .. ± ¸ , . ...+.+ ± .¸.. .
Vaccination
¬ · . ..¨ .. ± ¸ , ¬ · . ..¨ .. ± ¸ , ¬ · . ..¨ .. ± ¸ , ¬ · . ..¨ .. ± ¸ , ¬ · . ..¨ .. ± ¸ , ....+.+±.¸........._
... ¬¸_ ... .. ...._ ¬¸.·_ . . ,+ ¸ ,+ ¬- . .- .
+¸._ +.·_ ..¸. ._+.+ .,.·_.., ¸..¸._ ,_..
¬..¬.. ¬± .¬. . .. _ ¬.... . ¬. ..¨± + . - ._ .¸.+ +
.+.+..+¸. ¬.¸ ...¨.±+ +..·-._
¬.¸¸·_ . . ..¸._,_ . . .¸... ¬..¬.., ¸. ¬±. .,.+
_ .¸._-. .+.+ ..¨¸.¸ ._ ._ + . ¸.¸..¨...·_.
· ¬...-. ¬¸_ ... .. ¸..._ .+- .+.+..+.- ..
· +. ._ .+.+ .¸ .¬. . .. . - ._ -. .¸ .+.+ ¸.¸ ..¨--
._ . ..+ .+.+ .¸ .. . .¸. ..¸.+ .+.+ ..¨¸.¸ ... ·_ . ¬¸.
¬· ¸ .... ._ ¬...·_ .¸_.._ .+.+·_. .... ± .
·_. .± . _+.·_.._+. ...,.¬._+...·_..,
¬· ..±.....- ¬.- ¬..... .+-.+.+ ..+
.¸..+ ...+ - . -. ...+ ..-- ._ · +. ._ .+.+ .¸ .
.. ± .. ¸.. -.-. ...+..--._ ...+ .+.+.¸ ...
± ..-..¸.-. -....+.... ...+.._ .+.+ .¸.+
..- .. .. ¬.¸.+ - . ._+.¸.__+ ...... ·_+.·.. ..- .
.+.+ ..+ ¸.. . ±. . -. . ..._ .. ¸.. ·. .+.+ ..+
¸... ..., ..._ .+.+..+ ._ ¬,.±. .·_. ,...·
._
          .c, .c, .c, .c, .c,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-.. . ¸. ¸¸. . . . - . . .+.+ ..+ ¸...¨·.._ . ...
·_. .-.. .¸.¸¸¬¸... . ¬..-.±..·.+,.¸... ¬..- -
+,. ,._ .+.+..+¸. -. .. ...¨·.-.
¬-. ._+.. ¸_ . . +.. , ........_ . ...+.+ ± .
¸....¸. .¸. .¸......_+.. .+-.+.+¸... +..·-._
. ,.-. ±,..¸....+.+ ± ....¬. .+.+ ...+
......., ,..._ ....+.+±.¸...+ . ..·.
.+.+ .,.._ ¬·¸._+.+.. .,.¸.. ._ ¸_ .-
.¸..... .....,... +.._ ·_ . ¬·¸. .,...-.,. ¸.. ..
._
± ._+.. ·_ . ¸.¸ ...+..- . ...+ ...... . . . ¸ ... ..¸
± ... .+....- .... ..._ ¸.¸ ..-...¸..--.·_. ...¸
._-.. ¬......·+ ,.·._ _¬.++ .+.,.¸-,¬
._ ¸.¸ .. .¸¸._ .-._ .- . ._+ ¸..,_ ..±...¬ . -. .- -..
-. .._+ .+-...±.+ .¬.+ .¬-.. ± -.±.. -.¸.
¸.¸._
. ¸ ...... ..+ .¸_ . . ¸ ...... ..+ .¸_ . . ¸ ...... ..+ .¸_ . . ¸ ...... ..+ .¸_ . . ¸ ...... ..+ .¸_ . Childbirth
¬· .¬.,.. ... . .+.,.¸-,¬ .±...·.._
+.. ¸.¸ ..- + ¸_ .. . ._ ..., .¸ . . . ..¸. .+ ._ ¬,.
...._ ¬· ¸ ,+.+ ._¬._+.. .¸.. ._ . .+. ¸.. .
¸..... ±....... ...¸......._+.. + ..+._ .¸
._ ¬...·.._ .¸.+·_. .... ... .±+.+
_+.._-..¬.. ....,.. ._¬._+......._+..
¸.¸...¸..- ...-....+ .. ...+ ±+ .._ ....
. .
.. ¬· . .¸..- +¸_.+ ...¸.._ ..+ ._
... , ._+ .·. +¸.+.._ ¬.-...+ ..-,
...-..,._ ... +¸.+._ .· ..,....·. ...¸..
.¸.+ ..... ·_. ._+.. +¸.·_. .+¸...
_. ¸.. . ..¸¸.. .¬._+.. .+ .. .± ¸_ . .+ _+ ¸.¸.- ¸_.
¬¸. ... .¸_ . ¬.. .¬._+.. . . .. ¸.. . .¸± . ......+ ¸_ .
.c, .c, .c, .c, .c,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
...·. + ¸_ . .. .-+ ¸.+ ¸_ . . ¸.+ ¸_ ..._ - ¸.. ¬+.
-...,....., .·._
¬ · . .±.+. ....+ ¸.¸ ..¸.¸ _ ¸.. . . .._ ·.. .- .
.-.. .., .¸. - ._ · .¸ .¸....+ -...±. ¬ .±...¬ . +
.- ,·. ...¬.-.,.......,..._
_. -_+..-.·+±+ + -._+. .. .-¸ ....·+
±+ -. -._+. ...±.. ..±.._.._ ¸.¸... . .-. ¸.¸ ....
.. ..¨..+.,. ¬+._.. ¬¸.. +.+. .,._+._+...
±+ ·+ · + .... _+.. ¸.¸ ......_ . ..±.. ..±.._.¬,.- .
.¸ .... . ¸. ·...·.. ¸.. . . _+. . , ..._ - ..-. - ,..·+
±+ - . .» .... .±.+. .¬... .-. +. .¬... .,.+ ·.._
¸_ .- -_+ ..-. ·+ ±+ - . . ..±.. .. . . - . - . -+. .¬
....,.+·._+._
...._+. .- .+.,.¸-,¬ ±,.. .¸ ±,.., +
.... ¬· . ¬.¸.... ¬..,+¸¬.¸....- ._ ¸.¸...¸¸._
.-.-. ..._ .. .... .¡.... .-... ._., ¬..... .,... .
... ... .+. . ..±.. .¬-- ._.- + ... ± - ·+ , . _+._
¸..- .. ._+ .¸ ..._ . - . . ¬.-. .± ... .. .._
.+ ,... ...._+ .._ . - ± . ¬ · . ..+ .. . _ . . ._.- +
±_ ...+. ._.... +. . -..... + .. .-. ¸.¸. .._ ..-.
· ¸ .± . . . - _ .±.± . ¬ · . ¸.¸ .. ¬- ..¸ ¬ · . ¸.¸ .. ¬- ..¸ ¬ · . ¸.¸ .. ¬- ..¸ ¬ · . ¸.¸ .. ¬- ..¸ ¬ · . ¸.¸ .. ¬- ..¸ + .. .,.....
._ . .. ¸.. ·. +... + ..+.. . ¬._+.. .... .¸.. ¸.¸ ..- ¬
.,¸-¸.-+ . -....±¸.+...._ .,-.- . ¸.. ,.·,. ..
·-·.... ¬.¸. ¬¸..¬.¬.. . -.. .,.+ .. ¬.±.-·.
¬.-±.·+ ,,.-. ._ ...±....±.._... .-.+_
. . . .-. .¸ _+ ..¸. ¬ .±. _.- + - ¸ .. ._+.. -+. · - .
.. ,¸ .±.+. ....+ ·_ ..+.. . .±..+.. . .±... -¸ . .. .±
.+... +¸....,..+.. .- - . .. _+....,¸ .±.+.._+ ...
- + ·_ ..+.. . ±,..¸ _+ ....._ ¬... + . ¸ . + ¸.¸ ± .,....
·+ , _+.·¸. ¸.¸ ... . . -...¸.¸ ....¬.. .+·_ . .±.._.
...,± ....+ ....+ ¸ ....... -. .....-. _+ .±,._+.
±,..¸_+. ¸.....+.·. ±,..¸ _+. ¸..¸..... ±,..¸_+ .
          .c¸ .c¸ .c¸ .c¸ .c¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸..... ¸.- ¬ ¬+¬_¸.. - ±.¸.¸±·+ , _+.·¸. ¬+._
¸._ -. ... ¸._ ... .... ¬.. .. ¬. + ¬.+ ¬±...... ...¨
..+ .. . ..±....±.._._+.._ ¸.¸ ..¸._ -. ._+... ± ¸ .
+...·.-.._ . . -.., .._ _-...¸.¸·..¸._+.
._ ¸. .± ..¬.. ¸.. ¸.. .. ¬·. ¬¸.¸ .,.+ ...... ± .-.. .
,.. .¸.+._+.. . ¸.¸· +,..-_ . ¸¸¸¸,
.cc .cc .cc .cc .cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_.¸ .~.-...... - . _.¸ .~.-...... - . _.¸ .~.-...... - . _.¸ .~.-...... - . _.¸ .~.-...... - .
....- ..¸
+.·...... .....·..
¸¯¸ . .+-.-.· , ,+.¸ .....¬ -.¸.._
_.... ..·. .- . +¸ .-.¬ -..¸ .. ¸.¸ ..+.·.
........¬._+.. .+ -.¸.,¸¸...._
.. . .¬._+.. .-. ¸.,.¬.. ¸.¸ ..-...- . +.·.....
_ , ...·.. ...,¸ ,.._ ....... .¸.±,¸ +¸.-.
_+ ¸....,.._
....± ._ .. ¬+,.¬.,.¬...¸.. ¸. .._ _ -,..
..±.. ¸.¸..-...-. +.·......, .. .¸.,.._
.... . .¬ ¬.- .¬..¨ ¬_+¬._ - + -.-+ ...
¬.. -. ±. +. .· ...¬. ¬+ ,.¸.. .,...._ -. ±. +. .._
·_ ., ._ .+..¸.. .¸..± _ -. ±. +. .._ ·_ ., ._ ¬, .
¸...,.¸.._ -. ±.+..._·_.,._
¬+,.¸...,...._ -.±. +. .._+ ......¨·.
.+..¸.. .¸..±_ -. ±.+..._.. ¬, .¸.. .,.¸.._ -. ±.
+. .._ - + ·_ . ...¸ ¬..¸.. .... ...¨.+.. ...·. ...
¸..._+ .¸..,_..¨._ ¸_.- ..¸ . ¸.. ._ +·_. . ¸..
,_ ..¨_+._ ... .¸.. ._+·_ . . ¸..,_ ..¨_+._
± ¸_ .- .... .+...¸.._ -.±. +..¸..... ¬,..,._ -. ±.
+. .¸...-+ ·_. .... ..¨.+.. ...__ .¸ .._±..
+.. ¸.¸ ..-...- . +.·....., . .._ ± . . ._ ±. .._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.. ¬. -.... ..¨._- . .·_. . ·+ .+.¸.. ¸....
._
+¸.-.- ¸.¸..-...-. ,.+ ..... ¸._. ... +
.·.....,. .._ .+...¸... ·_ . , . .._ ·+...·_.
,. .._ .¸.. .¸.. ¬.._... ·_ . ,..._
.,.¸ .. . +¸ .-. - ¬ + . .- -. -+ .+..±_
-. ¸..,..
+¸ .-. - ¬ - .-...-...._ .. - ¬ ..... .¸...
- ¬.. ..¸. ...,.,.¬.. -.._+.. . -.-¬_+..¬¸.....
,.¬.. -. ._+... ·...¸.+.,.¬..-.._+... ,.. . ¸.¸.
. . .-. . · +¸.. . ., ..+... ¸.. _.,».-.- ¸- + .¸..¸.
.· , .._ .-.... .+-.-+ ± ¸..·, .._
+¸ .-. .. .¸ .-.. .+. +.·.-.¬.+ . ... ..... .
+ ¬..-· + · + .. ¸...±... .._ .. ¸.¸.¸.... .¬.+..
...¬. ± +.· ±¬.+ ·........._
., .., .-¸ .+ ._+.. ..._+ .+ .· . - .¸.- _++
+.·.+ ¬..,. ¬..,. +¸.¬¬ ...+..-.·
.¸...- ._ .-. _++._+ .+ ...+ ¸ ... ._+..
..._+ ._+... .... · .¸...- ¬.-. +.·._+.¸.¸ .-.
_+++.·.+ ¬..,. ¬..,. +¸. ¬¬... ..+
.. .-. · .¸..¸.¸ .- ._ .-. _++ ._+ .+ ...+
.¸ .. .,. ._+.. ..._+ . _+... ...· . .. · .¸..¸.¸
.- .¸.+¬.-.+.·. _+.¸.¸.-. _+++.·.+
¬..,. ¬..,. +¸ ...¬.. . . - .· .¸...-
._ .-. _++ ._+ .+ ..¬.. . . ,. . . _ ++.·...+
. .. .,. · .¸...- ._ .-. _++ .+.·.+ .¬..
,.+.¸¸.. ..+·+ -. -±¸. . ¬+._+. ¸._. ..·
.· . - .¸- ._+.. ..._+ .. ·¸ ¸. .. ¸ · +-. ± ..-.
± +.....,.-
_.-+.·.+ _+..,...¬. .¸ ._ ,..._ _
.- .¸.¸. . . - ± ... ¬. _+ .+ _+..,.¸.. +¸ .-. - -..
.. ,.. _+,.._
.c· .c· .c· .c· .c·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.,.¸¸ .,+.. .++., -...,.. .,+...+.+¸.
. ..·.. .,._ . + _+..,...¬. ., +..+ +¸ .-.- .¸...
_+.._ .,. ¸ + +¸.-.- .- ±.._+.._
± ..¸... ...++ ... -±._ ¸...... ·. .-+
...+ + .+._ ·..-+ .._.. . .· .+ .· .+ .· . .· .+ .· .+ .· . .· .+ .· .+ .· . .· .+ .· .+ .· . .· .+ .· .+ .·
. .· . .· . .· . .· . .· ± ... ¬± .., ._ . + _+..,...¬. +¸ .-. - , . ¸.¡..
_+.._
, ..·., ..·. . . , ..·., ..·. . . , ..·., ..·. . . , ..·., ..·. . . , ..·., ..·. . . ±+. .+¸ .. . .+¸ . .· .· .._ .
.¸ ...¸..+ .. .... .¸..+ ...+ -.· . .., .. + .+. .. .¸ ...¸..+ .. .... .¸..+ ...+ -.· . .., .. + .+. .. .¸ ...¸..+ .. .... .¸..+ ...+ -.· . .., .. + .+. .. .¸ ...¸..+ .. .... .¸..+ ...+ -.· . .., .. + .+. .. .¸ ...¸..+ .. .... .¸..+ ...+ -.· . .., .. + .+. ..
± ....-+ _+..,_ ,.¬.¸..¸.+ ....._+.._
..... .·+.. .. .±.. ¸....... ...¸._. .
... . ¸.+... -...,. -·..-+. ,+... - +·_.
....._+..¸..,.._
_.-._ +¸.-.- ¬-+ +.·........-.
·..
,.».. .. . .-+ +_+_ .¸ . -.+.. .¸._ + .... ..+
+ ¸ . .¬._+.. . ¸...±.. ,...¬. .. . ·_ ... . . ,._
¬..·_ . + . ,._ . ¸._ _ . _+ .+ . . ¬._ +.. .+
_+..,...¬. .·.+ ¬ .·.-¬._+.. .+ , . . . ,._
¬» .¬¬ ., ¸.. ·. . ¬._+.. .+ _+..,...¬. + . - . .¸._ +
._ . +. -. ,.._ ¸_ . . - + ...+ . ,._ ..,..- ,.+
.-,¬._+...+ _+..,...¬. _.¸.... . ¬. ¸ .,..-¸.. _+.
., .,.. .. ..¸. + ¸.. .... . ._ ¸+ ·..¸. ¸¸+ .. .¸. .¬
· .¸ · _ . ¬._+...+ _+..,...¬. ,¸+ ¸ ¸.... .¸..¬-. .-.
..+....- .,+..¸ ._ + ±. ....¸...... .._
_.. .. .¸..-._ +¸.-.-¬-+ +.·.......
.-.·..
_¸ .. ¬ . ,.... .. .-- .- ......¸..... _., ..+..
.¸.. ....-. .. ¬.¬...·... ¬,.· _ _ ...¸..... + +
. . .- ¸...·_ . , ....._ + + . . ±,.+.. +¸ .-. . - . ..
.¸..,.·. . , .+.. . .- ¸...+ .,.. . - .+ +. . ± ..
.¸...· , .._ . _ +¸.+ ., .+..._+ . .._¸. .¸¬._+...
          .c¡ .c¡ .c¡ .c¡ .c¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+ ...¸..,.-. -..¸...¬. .._¸..¸._ ·. +. .± .
±+_ ..¬ ·+ , .¬..+ ¸... ...._+.. ¸.+ ....¸... . ..-
+ .¸.. . .... .+ . +. .+.. .+. . .. -. +. . .... ..., .- . . .... ..., .- . . .... ..., .- . . .... ..., .- . . .... ..., .- .
¬»_..- + ... _ .._+. . +·.· + _+-. ..-. .+.. ¬»_..- + ... _ .._+. . +·.· + _+-. ..-. .+.. ¬»_..- + ... _ .._+. . +·.· + _+-. ..-. .+.. ¬»_..- + ... _ .._+. . +·.· + _+-. ..-. .+.. ¬»_..- + ... _ .._+. . +·.· + _+-. ..-. .+..
..-..+.. ..-..+.. ..-..+.. ..-..+.. ..-..+.. ., .- -+ . ·+ _ ¸.-..+ ..+ ± .¸..¸..
., .- _+ ., .¸ , .¸ ¸.. . ..._ + ¬. . ¸. .... +.·+ ± .
...+_ +¸.-.¸.. . .-..¸....._
_- . + + . . .- ¸- ._ ·_ . +¸ .-. - ¬- +
+.·. ...... .-.·..
._+..¸·. ».-¸.-...-++ _+_ .¸. .+...
+¸ »,. - ,... ± .. ... .,.+ ...¬. · _+ .. -. ..+
·+ ± ..¨ .±.. _ ¬¸..-. .-± ±..... ,.. ».-+.....+
¸...·, .._
».-._+.. .+ ¬-.¸.,..¸..·,.._ _. ¸.. +¸
.-. - ._ - .. + . _ - ,..+ _+_ _ ¸. _+._ - .¸ .+ ¸.. _
.+.... ·....-..+._+._ ., .¸ .+ ¸.._ ..+....., ..
...-..+._+._
_, .. ».-+......_·_ . +¸.-.- ¬-+ +.·.
...... . -.·..
+¸ .-. ¬. . .. . . ± . ... ....' . ¬ .-.. ¬- . ..
... .._ ¬¸...+.·.. .. ± .,. ¬.. ..¸.._....+ .... , .
...._ .... _... ·_ . +.¸....,..¸.. ...+ ....+
.± .-. .
.+...¸.± .,. .,..+... ¸.. ,.»...-¸...¬¸.. . ...
+-.-+ + ·_ . . .... ._+_ , . . ....._ +¸ .-. - +.·.
......._ +.,¸ ¬. - ¬±+. . ._...+... .+.....+
. ± ,. +¡.-- _+.._ .... ..+ +¸ . .. ± + .¬...¸ ¬.+ .¬...¸ ¬.+ .¬...¸ ¬.+ .¬...¸ ¬.+ .¬...¸ ¬.+
, _ . ...¸ ... ., ..,.+ ....¸ ... .+.., , _ . ...¸ ... ., ..,.+ ....¸ ... .+.., , _ . ...¸ ... ., ..,.+ ....¸ ... .+.., , _ . ...¸ ... ., ..,.+ ....¸ ... .+.., , _ . ...¸ ... ., ..,.+ ....¸ ... .+.., ± ... .+..
+.·....+ ·_ ..+.. . ,....· ± - .±.....· .¸. .. - ,....· ± - .±.....· .¸. .. - ,....· ± - .±.....· .¸. .. - ,....· ± - .±.....· .¸. .. - ,....· ± - .±.....· .¸. .. -
. ¬, .± ± .· . . ¬, .± ± .· . . ¬, .± ± .· . . ¬, .± ± .· . . ¬, .± ± .· . ± ... .+..+.·....+ ·_ ..+.. . +¸ .-.
- ¬·¸. ....+.+ .± ,. +¡.. _+.._ .¸..,..·..,..
+...,. ... ·_ . .. ... - ._ ... ..·+ ... .¸.+ + .. ... - ._ ... ..·+ ... .¸.+ + .. ... - ._ ... ..·+ ... .¸.+ + .. ... - ._ ... ..·+ ... .¸.+ + .. ... - ._ ... ..·+ ... .¸.+ +
.¸c .¸c .¸c .¸c .¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
±.. ±.. ±.. ±.. ±.. ± ._ - + ·_ ..+.. . ._.. ..-.. ...·.· ¸.-.+.. ._.. ..-.. ...·.· ¸.-.+.. ._.. ..-.. ...·.· ¸.-.+.. ._.. ..-.. ...·.· ¸.-.+.. ._.. ..-.. ...·.· ¸.-.+..
. ..¸ . ..¸ . ..¸ . ..¸ . ..¸ ± ._ - + ·_..+... ¬.-.¸.. · . ¸.. .+ · · . ¸.. .+ · · . ¸.. .+ · · . ¸.. .+ · · . ¸.. .+ ·
· . ., . . ... . . . . · . ., . . ... . . . . · . ., . . ... . . . . · . ., . . ... . . . . · . ., . . ... . . . . ± ... . .. .¸ .- + ·_ ..+.. . +¸ .-. - ._
+._+ .+.+ ,+. ., - ......+ . .. .±_. . .. . _+.
._
_._ - ._ +¸ .-. - ¬-+ +.·..........
.-.·..
..+ .. ..+ .. -.¸.. · + . .,-. -¸ . .¸..· ..+ .. ..+ .. -.¸.. · + . .,-. -¸ . .¸..· ..+ .. ..+ .. -.¸.. · + . .,-. -¸ . .¸..· ..+ .. ..+ .. -.¸.. · + . .,-. -¸ . .¸..· ..+ .. ..+ .. -.¸.. · + . .,-. -¸ . .¸..·
+ . .,-. + . .,-. + . .,-. + . .,-. + . .,-. ±... ._+...+¸.±+ .+...¸ .+·_. +¸.-.-
. ± +. . - + .¸. . ¸. _+.._ ¬- ._+.¬ ..+¸.+¸. .... ¬- ._+.¬ ..+¸.+¸. .... ¬- ._+.¬ ..+¸.+¸. .... ¬- ._+.¬ ..+¸.+¸. .... ¬- ._+.¬ ..+¸.+¸. ....
. . ¸ . . . ¸ . . . ¸ . . . ¸ . . . ¸ . ± +. ¬- .¬- ..- ¬.+ , _ ,. , _ ._+.. .+ ·_ . .-..
-. _+.._ . ..- .·.- ·.... +± ¸·¸._ .+. . ..- .·.- ·.... +± ¸·¸._ .+. . ..- .·.- ·.... +± ¸·¸._ .+. . ..- .·.- ·.... +± ¸·¸._ .+. . ..- .·.- ·.... +± ¸·¸._ .+. .¬.
. +. .+.» .,. .- .. .+ ¸.._·_. ¬..,..... .¸ ..+ .
_+.._ ¬.,¸± .-.. ..¨±.+ ·...· ..... .¸.. .... ¬.,¸± .-.. ..¨±.+ ·...· ..... .¸.. .... ¬.,¸± .-.. ..¨±.+ ·...· ..... .¸.. .... ¬.,¸± .-.. ..¨±.+ ·...· ..... .¸.. .... ¬.,¸± .-.. ..¨±.+ ·...· ..... .¸.. ....
.¸ ._+.....+ ..¸..· ---+.· .·..... ... .¸· .¸ ._+.....+ ..¸..· ---+.· .·..... ... .¸· .¸ ._+.....+ ..¸..· ---+.· .·..... ... .¸· .¸ ._+.....+ ..¸..· ---+.· .·..... ... .¸· .¸ ._+.....+ ..¸..· ---+.· .·..... ... .¸·
.+ . +¸ . . ....+ .-.+ +¸ . .+ . +¸ . . ....+ .-.+ +¸ . .+ . +¸ . . ....+ .-.+ +¸ . .+ . +¸ . . ....+ .-.+ +¸ . .+ . +¸ . . ....+ .-.+ +¸ . +...++. .±..·.
+. ,¸ ...+ ·_ . ¬..,..,·_ . ,. . _+.._ ¬...,·...-. ¬...,·...-. ¬...,·...-. ¬...,·...-. ¬...,·...-.
.._ ¬¸...... ....+-.¬·+.- ·_. .... . , ....
._
_._- ._ +¸.-. - ¬-+ +.·.......... .
-.·.. _..¸..¸... .-...¸... ¬,. ¸.¸.. . .._ - ._
+¸ .-. - ..- - . +¸ .-. - ¬ ... , . . - . -,. ·. ..¸
.+.. - ¬- + +.·........ ¸.. . .._ +¸ .-. ¬ . - . +¸
.-. . -- .- .....+ +¸ .-. + .¸..± .. _+..¸...+ . ¬¸...
¬ . - - . ·_. .¸..± .._+..¸...¸._ .. ¸.. .._ +¸ .-.
- ..- .- . . ., .., .... ..- ¬±+ ±+ - . ·_ . _¸_ .. . ..
.¸..± .._+..¸...._ . _+_.._
....·+ ._+ . ....·+ ._+ . ....·+ ._+ . ....·+ ._+ . ....·+ ._+ . ¬. ¸, - .
.,.¸ .,+.. .,..+..+
¸_ ..._¬.¸ ¸ ...-.
.-._+.
          .¸. .¸. .¸. .¸. .¸.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
... ¬± ¬. ¸ + .- ,._ _+ .±.+ ... .¸ ·_
±,..-. - ,..- ..- - . ·_ . ., . ¸ . . ., +.. .+ +. , - . ..
... ., ..+.....+ .-- .-.....+ .¸..¸.·+,._ + .,.
._
-. .¸ +_ .+¸ , . _+ .._ ....+.±. .- ....+ ....+.±. .- ....+ ....+.±. .- ....+ ....+.±. .- ....+ ....+.±. .- ....+
...+ .,.,.- . ... _ ¸ - . .+..· . +... . · - ..·· . ... _ ¸ - . .+..· . +... . · - ..·· . ... _ ¸ - . .+..· . +... . · - ..·· . ... _ ¸ - . .+..· . +... . · - ..·· . ... _ ¸ - . .+..· . +... . · - ..·· .
¸_ . ¸_ . ¸_ . ¸_ . ¸_ . ¬...·. . .._ _¬...+ .¸.,.-. +..±,..-.
- ,..._ .¸.....+ .¸.........-+ ..¬._+. . +.....
.+.._ .¸..._ + +..+_+.._ ± + .¸..._ ., ..+..¸.. .¸.
± .-... ._ _+ .±.+... +..±,..-. . . +_ .+¸, .
_+.- ._·_. ., ..+..¸...±... ,._.. ±. ,..._ ±.
.+... ±,..-.. . +,._+.-._ _., ..+..- + ¬.,.-.
¬.·.. +. ¬...¬.¸.· . . _+......_ . . .- ¸.¸.. -. ,. ¸..
.._ +..±,..-.-,..+.. .,.¬.. ¸.- .. .,.¬.. ¸.- .. .,.¬.. ¸.- .. .,.¬.. ¸.- .. .,.¬.. ¸.- .. ± ... ., .
.+..... ..¸. ..-. ¬ . + .. ¸.¸. . ......_
-. .¸ -_+..-. - ,..·+±+± -. ..¨..+...
...-...¸ ¸ ...-...¸ ¸ ...-...¸ ¸ ...-...¸ ¸ ...-...¸ ¸ ¬. ¸¸ - .
.¸...¸·.. .,..+..+
.,........ - .,. .- ·+
-. ±-... ¬....+
± · .¸..-. ..+.....
.- ,._
_+ .±.+ ·. ·_ . · _+...-._ ..... .¸...
- + ., ..+...¸.. ,.».. .-¸.¸...·,._. . ±. ,...._
.¬ ,-¸.. .¬ ,-¸.. .¬ ,-¸.. .¬ ,-¸.. .¬ ,-¸.. ± ... .. . .. ¸.. ..¬ . _+ .._ ·_ . _..- -. . +
- ... ±...-....._ . -... , .._
-. .¸ - ..-. - ,....- + _+_ ¸.¸ ...¬. ¬.¸.. ».- ¬.¸.. ».- ¬.¸.. ».- ¬.¸.. ».- ¬.¸.. ».-
¬.¸._+. ¸ ·..¬.+. ¬.±.+¬±..-+ .-,¸.¸ ._
¬ .¸.. .. ....._ .¸ .,_ .¸ .,_ .¸ .,_ .¸ .,_ .¸ .,_ ... ¬._ + . . _
. - ... . - ... . - ... . - ... . - ... ......+ ¬,.±+._ _. ¬,.±+,.-. ..¬
...-. . ,-.. . ,-.. . ,-.. . ,-.. . ,-.. + · .¸ . ,. · .¸ . ,. · .¸ . ,. · .¸ . ,. · .¸ . ,. ¬._..._ ..¨. ..._ -..¸
...¬. . - ... . - ... . - ... . - ... . - ...¬ ....-. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ¬._ .. ±..... . ,- ,. . ,- ,. . ,- ,. . ,- ,. . ,- ,.
.¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
          .¸, .¸, .¸, .¸, .¸,
._ · .¸ . ,. · .¸ . ,. · .¸ . ,. · .¸ . ,. · .¸ . ,. + .- _ ..-.+._ _».-.¸.. .¬.+.
.+.+.- .++ ± -.±..._
_¬. .,.+._.. ...... ¬± ¸..-. ¬ ,.. ¬ ,.. ¬ ,.. ¬ ,.. ¬ ,..
+ ......+ .·.+,._ ..
± . -. ..¸_ _ ¸... .-. . · ._ -. . . ...
, .-. . .· .+ .-. ·_ . ...¨.+·.. - ,.. .·.+
.. ......+ ¸.....-.. ·._ ... ± ..
¬ ,..+·_ . ... ... ....¬.¸ .-. .... . +...
_ ..¸.-....,.- ,.. .·.+.. ......+ -.
..... .....,.· ... ±.. ¬± ¸..-. + .. ..,
.... ....-...¬.. .,..+..... ..-.¸.-._
¬,.+ .-..-.. ·. ...... ± ._ . .. .+ ± _+.¸ .
.-.·.. .., ±..
_- . ......+.·.¬.. ¬.¸.-....+ . .¸..,._
. ...± ¸.,._ + .-,._ ± .- ..¸¸ .-. . .. ... ... ....-
. . .. ± . ... + .+ . , ._ . ... ·_ . . .¸..¸.. . . ...±
¸.¸.. .._ .. .. .,.».- ¬ + . .+ .+ . - .-.. . ·. ....
±. .,....... .·_.±.... ¬.·¬±¸..._.. ¬±+ -.
... ¸..... ¸.. ,. ...+ .+ ...·+, .._ .¬ ,-¸.. .¬ ,-¸.. .¬ ,-¸.. .¬ ,-¸.. .¬ ,-¸..
..¬ . _+ .+ .-. . .±.. .._ ± ... . ¸· _+ ..¸ ». .- .,.».._
.. ..¸ . . ..¸ .± + . - ± ¸ - ...¨- . _+ .. ... .+..-....¸.. .._
.¬.. ._._¬.¸ .-.+. . .¸... ._ .-.. . .+..-.
...¬......+.. .¸... ¸...¸....,.._
_ ¬ .¸.. ».- ¬ .¸.. ».- ¬ .¸.. ».- ¬ .¸.. ».- ¬ .¸.. ».- .+.+ . - .+ ¬, ¬.¸ .-. ...¸.. . ±
¸.... . .. .. . . · ... .. . . · ... .. . . · ... .. . . · ... .. . . · ... .. . ¬.. ... .... .¸.. .._ _.
.... .± ,._.. ».- ._+.. ... · + .·..¬.. ± ,¸.. . ¸..._
±..._
..-.¬..¸.. +.. ±.±¸¸.±.. ¸..·. +... .-..
. ·. ....- . ± +¡.,. _+._ ± . . ._ ±. .._ ¬-.
._+.. ± ... · . ± . ... -. .,.... .,.. ¸ .- .¸ . .,.. ¸ .- .¸ . .,.. ¸ .- .¸ . .,.. ¸ .- .¸ . .,.. ¸ .- .¸ . - . ._+.. ._+.. ._+.. ._+.. ._+..
..._+ . ¸. .-- ..._+ . ¸. .-- ..._+ . ¸. .-- ..._+ . ¸. .-- ..._+ . ¸. .-- . .. ..._ - - . .¬.+ .¬- . . .- ,...._+..
¸.. .._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.+ ·..
._+..¸.... .. .....·.
.-..- ...·. ¸..-.. .-
.,.¸. .- ¸.._+... .....¸.
.,.,.,..... .....,.....
¸..,.¸ ....._+..
¸.¡..- ..
.·..... ¸- .. ±..
-¸...-...
.-..... .¸ .·..,...
.+..·...
+ ... .. ¸.¡. ......
.+.....+.·.
.,. .+.·.... .¸.¬....
.±.·, , . ._...-.
.-......
....¸+..... ¬±.·+ -.
¸..+,_ .¨»._ .+
., .·¸.
.... ...._+.. .¸ _+¸...
. - -.+. ._+.._ ¸.....
...--·-.
.,..¨. . · . ..- +¸.¸...
....¸..,... +.·
. . .,... .
».¡,_±...- ¬¸...-. .¸.
. .·.... .¸,._.·...·.
.¸ ·..
_.- .¸ .± - . +¸ .-. - ¬ +.·.-.+ ¬.. .-. _+ .
._+.. ..._+ . ¸. .- - ._+.. ..._+ . ¸. .- - ._+.. ..._+ . ¸. .- - ._+.. ..._+ . ¸. .- - ._+.. ..._+ . ¸. .- - ..¸._+ .-. ..._ ±¸..·_ .
.,-¸..¬
.,_¸+¸, .
.¸, .¸, .¸, .¸, .¸,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
± .- ..,.
.+....¬.++ ...·-.
..·.., ....
± ... . ...._ ·_..+.. .
..·...+..
+¸ .¸...
.¸...¸ .
+¸ . ¸...
± ... . .. .._ ·_ ..+.. . ... .¸.._ _. .. .
...+ +¸ .-. + . - . .. .± . - .... ·_ . · _+ .._+.- ,-
± ._+ _+..... ,.._
_.+.. +¸..-....- ± .,. ....¬.±.+ ¬±....
¬±. ¬, ...- ,... +.·...... · ¸ ....¸.. .._ ¬.±.+
¬±...+¸ . - ., .· _+ ..... . ¬- .¸. ¸. . .+ . ...+ . ... ....
- ._·_. .... . , .....,.._
+¸ .-. - .. .¸ + . -....¸...· , ... . -. . . . . ·. . ·. . ·. . ·. . ·.
. · ,. ·. , . · ,. ·. , . · ,. ·. , . · ,. ·. , . · ,. ·. , ±+ ... .. ...._.¸.. ¬ .¸.. .._ _. +
- ¸ ._+ .. .·.. - + ...- . , . . .,._ ¸..· , ._+.. .+ ·_ . ...
.¸..¸._ .- ·+,...._
_. ¬ ¬. ¸ ¬.+ , ....¬. .+ ,.» ¸¸. .+.¬.+
..¨..+ ._ .¬ + _·.- ¸_+ . .¬ + _·.- ¸_+ . .¬ + _·.- ¸_+ . .¬ + _·.- ¸_+ . .¬ + _·.- ¸_+ . - . .- ,.._ +. .¸.¸±,.
.-.+ _. ._ +¸.-.-¬ +.·.. ¸..¬...-. ¬·¸¸..
.±.._ .+...... . ¸..-.. ¸...._
-. .¸ ¬±+ . -+ ¸.¸ ... - ... .... - ..- ± _
..¨..+._ ¸..... .¸ ..¸ ¸ ¸..... .¸ ..¸ ¸ ¸..... .¸ ..¸ ¸ ¸..... .¸ ..¸ ¸ ¸..... .¸ ..¸ ¸- . ...- ...-..¸._ ¸.¸...
. .. .- ¸ . .. .- ¸ . .. .- ¸ . .. .- ¸ . .. .- ¸+ ·_ ..+.. . . ..¸ ¸ ...¬. .+.. .+. - . . .. ... .
... .+ .._ , . .. ¸. ¸ . .. .¸. ..- ¸ , . .. ¸. ¸ . .. .¸. ..- ¸ , . .. ¸. ¸ . .. .¸. ..- ¸ , . .. ¸. ¸ . .. .¸. ..- ¸ , . .. ¸. ¸ . .. .¸. ..- ¸ + ·_ ..+.. . .- ,.._
_. · ¸ .- + .±.+ .¸ .. ·_ . ., ..+... ¸ .. - ._
± ..- - . ¬·¸..- ...._ + .,.._ .. ..,_..,+
. .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ . .,.¸ ¸ ¬. ¸¸ -..±.._ ......-..+ ,.¸..·.
¸...¸.-. ,. .»¸.¸..
+¸....¸ + ..¸....
          .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
».¡,+ . ..¸¸.+
....,·. ..... ...
.¸...+.. -. _+._+..+
.¸...¸... ¸.¬·._
± ...-- ......¸.-
. .,.. ......._ ., ..+... ¸.. - + ¸...±.. _ .. .
._ ., . ±..¸.. .._ , . ..,_..,+ . .- ¬¸.. ¬.+ - +
-. ..._ .±..._ .,¸, .._ .¸...±....... ..¸.
._+.. ¬.¸.».-+ .· + ¬.+.·+ .· + ¬,...+
.· + +.·.- . .¬ ..¸.¸.. .._ . .¸.... ... ..¸.._
·_. .-- . .¬ ..¸... ± ....-.._ _._-+
.±.+ ... +¸ .-. - ¬ +.·....... . .._ ¬.-. ., .+._
± ,.._ ._±+.. .,.+.....·..
+¸.-.-._ .¸. ¸¸. . .._ .+.. .-,..-+ ..
.¸.. .· ·....¬. . _+- .-. ·. ».- .- ¸¬.¸ ..¸ .- + .+.+
,.±_·_ ..+... .,.. . .,._·_..+.. . ... ¸.±..._+
¬...¬¸....- ,.._ ._-...¸.. ·_..+... .¸ -...¸..
·_ ..+.. . ¸.¸ ..-...¸.. ·_ ..+.. . +. _ ..,.± .±..._ +
·_. ......- ._
_».-.¸.-+ ,¸.,.· ¬..._+_ ,.· ·.,¸ ,_
,.¸.¸·.±..¸...¸..._ . ... .+_+., .¬-±+ +.·.
... - + . . ...+·. ._ ±.. ._ . . _+_ , ·. ._ ±. .
._ .....¸.¸.....·.._ ±..._ ¬-.._+..±...
+.·.. .. - ._ ¬, . + · _+ .- ±+ . . .+ -- ...._+..
¸...._
. .¸.... ...+ . -.±. ....+¬.. ¬.·.. ..-.
. ¸ .. .+ -,.....¸. + ¸.. ... +.·...._ ¬-.. .·.
. - ... ...- .¸. . .¬ ¸_ . +.·.. .. - + ._+_ ., , .. +
- . ± ¸ ..-. · _+ .. _+ .- + +.·.. ..- + ·+ ± ..¨.
+. .+.. .- ,..¬- . ., , . . ».- .¸ ....+ ._ ¸ .¸. ..¸.....
- .¸._.±... .¸...+ ±.+ ,..».-.¸.- ._ +¸
.-.-¬. +.·....... .-.·..
.¸c .¸c .¸c .¸c .¸c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_. +¸.-. -..-..¸_ ¬--..-± . -¸._.
¸._. .¸.+ ±- . ...·+· .··.· +...¬. +¸ .-.- ¬
+.·......¸.,....+ ¬. ¬¸...¬.¸ ..¸ . ¬. . ¬±+ .¸.- . .- ,
,.¸.. +.·......_ +¸.-. - ¬ .¸.+.. ... .- . +_
_+ .-. ,. ¬.¸¸.. ...±.. . .._ ± .·. ± · ¸ .,. +._
.±.. .._+... ¸¸¯¸,
          .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸ .¸¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
...¸ . ...¸ . ...¸ . ...¸ . ...¸ .
.... -. ....· .... ,. , .. ...._
.... -.. ...· .... ¸.... . ...._
- ..-.. -.....· - ..-...-... .¸.._
- .- . -.....· -.-. ¬ ,-±..¸.._
...... -.·..¸.· ......_+....±..¸.._
''
¬±+. ¬¸.. +.·.._ -+. ¬¸.. +.. . - .¸..
. . -.·.. ...... ¸.. . ..._ .¸..... , .·._ .¸.. - .
·.. ...¸.¸... ..±.±..-. ¸...._ .¸..·_. ¸_.
._. -.
......- ¬..·. _+. .. .± ..¸._ . . ¬. ¸ + ¸ ,.._
_+. .. .± .._ ±._. . ._ .., +..., ,_, . . ¸.±...+ .,
.-.. .-.. .¸..+ .¸..+ ±. ,..¸.. ±. ,.· . ±. ,..±. ±. ,.
+¸...¸... ¸..._ ¬....¸.¸ ...._
......¬- + .+. ...+ ± .... ¬.¸ ...-. ._
.+...±,. .·..+.. +.,±..._ .+...¬.¸. ¬..,+
¸._.¸.±..._ .+.... ...¬ . - ¬¸.. , .. + . ., ....
-+.. . ¸ .¬ ......+ ±.. ..+....+... .+._+.._
¬.- .+.. ..+.. ...._+.._ ¬ . .¬.+ + .. .._+ .. . ¬ . ..¨
+ ._+..._+.-·_. . -.........+ . ---....·
_+_ ,_+.._ . ...·_ . .. ...... ._+.. . .. - ._ ...
... . .. . . .- ._ ¬.+ , ....._ .. .._+ .._ .. .+.·.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.- .. .¸..-. .· +-.. .¸-. ...+-.. +......,.._
._+.. ._+ .._ ·_ . ± ¸_ .·_ ..+.. ... ¸ ¸+ .¸.,.. ¸._ - .
......¬. -..- .¸..·...¸..+¸.¡.± ..¸_+._+ ......
._ ± . _+_ ,. . ...·_ . ....._ .. .·_ .¸_ .. ._ .. .
¸_ ..._.. ........ ¬- +......., ...._+..¸.. .._
-. .-.· ....-+ ¬..+_ .. ..-.. ¬- .¸..· ..+......
¬. ......¬..+ ....-.. +...·. .¸.- .-- ._
.¸..+. ¬¸.. ±.._ ..·.¸..-. ._+..._+... ......
.. ... --.¸.-.. · +-...¸..-.. +....¸_+._ + ...
...._ .· +..±. ..¨- . ± . +. .... _+_ .¸. .._ ......
. . +.. +...... ., ._+.. +.·..- . . +...¸.¸ ...¬. . .
._.... ¬¸..-.. ,¸.¸ .._ ......-.·.,.._¸_.
......+..... ._ ......¬- + ±.. .. ...·. ¬..,
.- . +...,. ...... ...,.+¸....· . ._ _._+..
......¬- + ¸..¸.-. . ¸.. .¸.._ ...... ._ .+. .-+
.+...,...¬. . .._+.....+. . _+... .± .,..-.._
_. ¬..¸.. +¸.-.- ..... .. ... .... . . .....
- ¬ .. .. _+. ¸.¸.. .+ . ,·+ . . ·. ·¡¸.¸¸.. .+ ·_ . . .¸,, .
.._ . --..- ._ · .¸.¬ ¬- ¸..+.·.... ¸.. ._
.¸ ..... - . . .¸ . ._ ¸.. ... ·_ . . - + +.. .+.. .±,.·+ ±
. .. .+ + _ ¬.· +..-. ._ .+.. .±,.+ -.-- . ..
.¸_.
. .... . ¬.- .- ¬. - . - . . · . .¸,, .._ .- . -
._ ± ,.- . .. .- . .. . . .,... ¬..- . .. .- . - ._ . -
_¬ - . .. . . .,...¬... .·_ . .- . -·+.. , .._ ±
.¸.+ . _+_ , . .._±+ .+.. ....¸ ..,+ . . ±. .±... .¸
--....._ ±._+.. ±,.¬-+·_. ¸..¸.-....
+¸ .-. - ¬ ..... .. ... ... ... , .· ...,.¬- +
.¸...,.+. ¬...¬¸..... ,.._ ¬¸...¬¸... +.-._+..
+¸ .-. ¬,.. - _ ..¸..· . . ... ·_ . . - -. .- _+_ ,
.- ,- . ± ...,..¬- ++.. +¸ .-. -..¸ ¸· ... -·. ,
¬.. ¬-. .-. ¸.. .¸._ ±. _ .¸..· .._ -- +. .¸..·_
          .¸¡ .¸¡ .¸¡ .¸¡ .¸¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_ .¸..._ . - . .¸..._ · ., ..·.+ ¸_ ..¸_ .-- - . .
.¸..,¸... ¸...._
·±¸ ..¸ .·. .-. ......_ .». .._+. ¸.....+ .-,
.._ . ±+..+... . ±+ .. .±+.... .¸..± .....
+. ._+. ¸.._+.._ ..¬..- ±+ ·.._± _ .. ....._
±+ ·....¬. . ..,.. ¸.. .·..,.. ¸.. ¬, .+...- ....
±.±... .. .,...¬. .- ¸...._ .- . . ... ¬, . .. . .
... . - . . ± . ». ....+ . ±+ .... ¬.¸..¬· .. ¬· ¬.+
.. . +. .¸....¸ .- _+.·._ . ... ..... .. ... . .+..
-.. ..- , .-.,.·_ . ., ± .».._+ ....- . ·_+. ·..
_+¸+...+ .,..+·_..,. ±_ .+·_ . -.. _+ . ±_±..
¸. . ......- ¬. + +.. ..,._+ .±_ _+ ......- + ·. ·¡
,±..-¬ ......- + ·......._·_. ±._ ......
.¸.... ._ ·_.± ._ ......- . .-. _+_ .,.·_. ¬, .
., .- .,.·_. ..., .¸.., .......·· ¬...++.·...
± .-.+ +.·...+ ......._+_ --.- . ......+ +..
,. ._+..,. ±.,. ¸...,.. _+¸+.._ .... .... ...
_+ ¸+ . + .. . .- + ...... ..- -- .- . ¸..·_ ...±.. ..
.- . .·..¸ . ¬._+.. . . .,±..¬._+.. .. ±. _+ .. .- + .-
.. _+.... .._ · _+ ..- ¬- + ..¬ . .- .-. ....- ·.¸
¬.- .¸ .¸.¸ ± + .¸.·+. . ......¬-+ .+.....¬ ..
-. .. -¸.....¬ . ... ., -.+ -. ._+.. .· . .· ......._
.¸....-- ...¸.¸ .--·. _....¸....+ .¬.¬ .....·.
._
..+.... ¬·.¸.-.·.. .. ....+.¬..¸.+
+¸.-. ¬.-... .-..._ +¸.-. ¬· . ...-...
·_ . . - . .¸.._ -. ._+.. ± ... .. .¸ .+.. .. ..¸- ¸ .+
¸.-.·.. .+.. ..- ,+...-. ¬..,+¸ ...¸.¸.¸ .. .- +
, .+ . ¬ - + .._ - + .,.+ ...¬. ¬ · . +.·....¬- +
..¬ . ¬.¸ ..¸ . +....,.¬.¸ ..¸ .- + · · .... .+. .±..._ - +
. ..,_ +. . ....._+.. ¸.. .._ ¬ ·¸ - . ._... .¸,...
¬.- . +.. ..... .. ... ...+ ¬ · . · .¸ .... ._ . ¬.,....
.·c .·c .·c .·c .·c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._+ . _ .-.,..-.._ ¸.¸¸, .-_·. +.·....¬- +
+...+ . .+ ¬.,.-_+ .±_ ,.._ ¸.¡¸ . .. ¸. ¸¸.-. .¸ .._+ .+
-_ .±.+ ...¬. +.·......_+_ - + ¬- + ¬± .- . +.. .
.....-... _ .-.-,.._ +.·.... .¸..+...¬.+..
.¸... . ,..· . ¸.-.· .. ¸ ....¬.- . +.. . _+ . . .± . ¸ ._+ .
¸ ..·. ¬.. ¬..- + ..... .. ... ...¬- + -.·+ .±..
...,.._ ¸_. ¬.¸..¸..¸...._+,.·._ ·_+....¬- +
·_. ... .,._+. +.·....¬-+·_ . ....,._+ . .-...
.. ....+ ., - · .. - · ±. ...... .,... ·_ . ... ... .....¸
,.¬..+.. .±.., .¬.+-¸......... _+¸.... .±.. ,+ ...
,_+.·._ ¸.-.· .. .¸- . +.·..... . +....,..- ....,.
.- ..¬ . .- ,_ ... -¸. ¸.¸. ¸. ... .± . ¸.. _+.-. ._ +.·..-
¬- + ¬± ., . , . +...... . ¬± .¸.».- ... , .·...._ ¸.-.
· .. ¬.- . _+.·....¬- + , . , . . . ¸.».- ...+ ¬ ·¸ -.
¸._ · .- . ¸.._+.·._ ± ¸.. .... +¸ .-. .,.+ . .. ,._
.+.. .... .- · .¸. . +.·..- + .+._+.. ._+._ + ·_ .
¸..., .-.,.._
± ¸_ .- . . ......- ¬. ... . , . . ...+ . .¸...· ....
_+._±.+ ._. .+.. ..._¸_. ......- ¬-+ , ....
±,._+ ..-+ +¸ .....¸.».- -- .-- ¸.».- .. .,. ¸.».-
......++¸..¸.».--+ ¬±....,. .,....¸..._ ±.
·. ......- . . ...... ...,.±,..-+·_. . .±.+ .-¸
. ¸ ....¸..-¸ ..., . .¸ ..- ¸.-+ ......- . . .. .·. .¬..
.,.¸.. . ..,.. ¸...·..,.. ¸.. ¬, .+...- .. ¬...± . -. . .
-. _+..·.+·......±,. ......+ ...+.» .-....
, . , . .- ¸.».- .- +·_ . ¬· -.-.- ¬.·.. - .,. -.
- ».- +...- + ¸.¸ ..¸_ .¸ ¸._+,. ...... . . ¬..,. .. ... .
-±,..-+·_ . ......- ¸...±... ......- . ± .
. ... -.- -..-.·.·.+... ·...._+.·.. ..-..-
·_ . .. ,.+_+ .·.¸. . + . .. .. +· .. . -..- ±. ., . -.
.- + .. + ¸ _+.·.. ......, ¸ ..... . ....+.-. ¬.- .....
. --. ¬·......- ......-··...+.-+ .-.._+
          .·. .·. .·. .·. .·.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.. .-- . ¬. ._.._.- +.-. ¬.-......- ...
· .¸+.·...¬_+ ¸+.·.++ .. -. ._+.. .. .-...¸.. .
......- · +.·..- ¬-+·_ . .- ._+.... ¬.._.._
.- +. ......-+ ..±..·. -...-+ ......-+
.- , , ¸.¸.._ · _+ . ·_ . ......- + .¸... . , .¸..._
+¸ .-.._ ..._.. .._.. .. . ¬±+ ¬- .. ¬±+
¬.. ., .., _ _+ .+ .,.. ._ ¬- + ¬.. .., . ._ ¬¸.. ± ·
+ ±. ....·_. ......-¬- + ¬..._+.·.. .·+
, ._ + +.. .- ,.-. . .- ¬.¸.¬..¸.. +¸ .-. .-.. ..¸ ·
._ . .+.. ..., . ..., . . .....- +·_. .........¬-+
..¬. ..-¸. .-.. , -..- + .-.. -,... ... _+.-
. ..±-...-+·_. ..-¸.., ¸±.._ ...±- .._+.-
¬. ¸ ¬..¸.. +.. .....·.+-. _-..¸ .-.·..·. ¬..·.
¬+¸ . .+.»....._+ ·_. ... .._+.. ¸¸¸¸,
.·¸ .·¸ .·¸ .·¸ .·¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
~~ . - -- _.¸ .. ~~ . - -- _.¸ .. ~~ . - -- _.¸ .. ~~ . - -- _.¸ .. ~~ . - -- _.¸ ..
¸¬.·. .+,
-+. · .. ¸.¸ ....¬._+...+ ..¸_ .¸..± ..,-
¬- + .. ....-. -+. · .. ¸.¸ ..... -.¸ ¸...- .·
±.-. _+..+..... ...¸-.-. . ..+ . ,+ .¨·
.. - +.·.¬, . ·_ . . - .-.· .+¸ -. .¸. , + ¬.·..
- ¬, .·_ . . - .. + ..- +. ¬, .. · .... .-...-..
._+.. -+-+¸...¸--.-. ¬ ¬,... ·_+..-- +
..+.. .¸.. -. .+.. .,._ ¸ ·- ¬--.. ..' ± .· -..¸..
.. -.+ -..¸.. ¸. . _ ¸ _+.... -.+ _ ¸ _+... . .. ., ...±..
·.... ..- ·,.+ .,.+. . .·...
-+.·.... -¸...,.+.. .+......-.+ .. .
.· ·..-..-¸ -+. ·.,.+ - ¬. .. ..··.,...-¸
¬.¸ .¸.- ¬.¸..¸...- -. ...-_. - .-+_+........¬..
· . .±.. . . . ¬.,._+ ..-. .¬.+ +.. . -.¸ ¬±+ . . ..
,-.¸ ¬.¸..¸ ¬.¸ ..-- ¬±+.- ¬¸ ....¸· , ,. ....
......¬- + . - ±.., .. ¬...+ .. ¬. ¸+¸ .. ±,....
¬-+·_. ±¸_ .·_..+.. .. .-±..,.. ¬...+..
¬.¸+¸..
¬ · .¸.. ,.¬.. -+ . · .. ...... ¬- + ..¬ . ¸._.¸ .
,....,. ....¸.±- ,....,. ¬. .-¸ ,. +,.-. ¬
¬._+.. ..- + ±+ ..¸.... ¸.¸ ....¸.¸ ...+..¬._+.. .+
,.».. .¸.. ¬¸_... .¸..¸....-.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
+¸.-.- .+......-. ¸¸ ... + ¸. ..... ..
±.¬.+.., ±,.¸.·...... .+....-.. ¸.¸......
._-... .._+...,.+ . ...¸.. ¬. ,. ...-..... + ¬. .,±
-. . ..-. ¬¬.,....± .. ±,.¸.·.....+ ..-. .
¬+ . ..¸ -. .¸..- .+..-. ,. + ± - .±.. + .+..¸. . .. ·
±_...±.. .-.
¸.¸ .... .... ·+ ±+ ¬.+ ¸.¸ ..-. ..-. _+ ., ._
,.».- .. .- ¸.....+ ¸.¸ ...+.... .,....±..._
, ..-. ...- . ¸.¸ ...+..+ .. . .._ - . ..,.¸._ .,. ...¸.
.,. .._...+ · -.-. - . .¸ .....± ... ....¬. ¸.¸ ...+..
.. .. .¸ .....±... .._ ¸.¸ ..- ·. .±.... _+._ ..
¬·.¬.±.. ¬_+¬._-+ ¸.¸...+.... .. ·. .±.._+
_+.__+._ ¸.¸...¸.+.. +..¸...·.+ ¸.¸...+..
+. .¸ .._ ¸.¸...¸.+.. ¸+¸..·.+ ¸.¸...+.. ¸+¸
._ ¸.¸...+..._ ¸.¸ ..-. .¸.·.¬ .+..¸.._ · ¬..·.
¬- + ·_ ..+... + . ¬..· .¬- + ·_ ..+.. . ±+±.· . .
._ ¸._+.¸....._'' -
¸.¸........ ·+±+¬.+ ¸.¸...+.. ¸.¸......
¬.,..¬,..,.+ . . + ., ¸ . .¸.+ . ¸.. - . ·.... ._.¸ ¸._ .
- .. -...¸ -. + ¬. · .¸... .-. .¸.+ ¸ ,.. ..- ......
...±.. ¸.¸..-. ±.+¸.._..+¸. . ·.¸ .¸...·+ .¬.+ +
.,.+. ,.-. ¬¬... ¸....¨.¸- ¸.¸...+..,¸ +_+. .
¬._+...+ ..-. ..¸-. + ..·±+.¸..¸.¸.-.
..¬.- .+.. ., .¬.+.. .-.-. ¸. ...- ... ¬
.- ¬._ .¬...- . ¬ · . .+..¸.. ..·. ¬...¬¸....¸ .....± .
.. ..¸_+¸. ¸.....+ ¬ · . · .,.....¸_+¸. , ....- . ¬ · .
.+..+ .. ¬...¬..¸.. . ..¸_+¸. .+ . ... -,..,.».- . ...
+ ¬· .· ..·. .·.+·±.¸.-.¸_+¸. ¸..± . ,. ¸.¸..
¬. .¬. ¸ . ...,-·_. -..+. +..+ ¸ _+¸. ¸.¸..-.
..-.·_. .,.-.¸. ¸.¸....¸-¡. .. ...,-+·_.
.....+_+¸. ..-.±...._·_..+... ¸._ . ¬.¬.-_
.±.+ ,._·_..+.. . ¬ · ..+... . .¡.-.¸.+..- + ..
.·, .·, .·, .·, .·,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
·. ¬.,..... .. .¸_+¸. .±., ... .±..+.. ...._·_ . ¬· .
.+...... .,.¬._._ _ ¬· ..+... ... .,.¸¸...
_+¸. ¸.¸...+..¬ ¸...._ ¬.+.+ -. +¸¸_ , ¸_ +¸.
.¸... ....¸..·. · ¬..· .¬- + ·_ ..+... + . ¬..· .¬-+
·_ ..+... ±+ ±.· . . ._¸.-.. ., ¸.·.+±... ..,.·
¸. ¬ . - . .. ..+..-. ±. ., .... ..+..-.. .,.+ .¸,, ..·
¸.'' -
¬· ..-...¸-.+ ¸.¸...+..,¸ ¬.¸.¬.¸+ ...
..-¸ +¸..- .¸...¸.. ...¸. ... .-.+.....-.
..-...¸ -.+ ¬ · .- .+..¸- ¬. ¸. . - -..
¬._.¬, .+ ¸.¸..¸._._ - ¸._ ¸.¸....._ - .. ¸.¸ ..
.+..._ - .+.. -¸._ + .. . - ..+ ..¸... -.+..
+ .·.....''· ._+.._+. .-. .- ....-. -. · ¸ ¸. . . ..
-. ¬ ._+.._+. . .- .... -.·¸ ¸. .. ... -. .-..¸
-. ¸._·. -.. . .· ... .-.±.¸.__....- ¬-+ ¸¸¸
. . . +.-. ¸- - .¬. .,, ¸ ._..,... ¸_ .¸_ .. . .. . ·..
-. -.·· ± .-. ._...._+...-.+..-,¸ . .. ..,..+.
.- ¬.,....± .. ..· .-,· ..
-+ . · ¬±. ¬-¸.+ . _ -+ . ·¬ · ·...+ ...
+ ¸._ .. .. .... -+.·-...,....+ ¸.¸..-..... .,.
...¸.¸ ± ¸. . ., .... ¬- . .- . ¬ · . -...._ .· .., .. ..
... .. _+..... ._¸.¸...¸,..._ '' -
-+ . · ._..,.¬- + .·.+ .·. ...±..... ¬¸...
-+.-¬-+.-. .·......- .
¬· .-...._ ¸..¸.¸¬. ¬-+ ·_..+.. . ¬.
.¸. .,.¬- + ·_ ..+.. . -,.., ....¬- + ·_ ..+.. . ± + + ¸
..+ ¸ ...¬- + ·_ ..+... · . .¸._+....¬- +·_..+...
+..¸ ..,..... .,.¬- + ·_ ..+... . .,._ -... ¸.. ._''
· ¬ +. .- ¬. ,....... .,.±..-.+ .-,.-. ....
· .¸ ... . ¸· - +.-. ¬¸. . ..¸.- . ±+ ·+ ¸. ..-. .. ._+.
._+. _+.-. .-.. .± _+.-. ¸.¸ ..¸._ .. ¸.¸ ..-....
,....+..... .¸,.- .... . .,.. ±+± .·. . ._¸. _+.
          .·¸ .·¸ .·¸ .·¸ .·¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸..,.. · ._+.._+._+.-. .-...± _+.-. ¬._+..
¸¸ . ..+.-. ¸.¸ ..-... .. _+... ._¸. ¸.¸· .. . .. ..,.
.+. .- -. . . ._ .¸. . ¸._ . ±. + . .. .. . .,..-. -. ¸.¸ ..
..._ - ..'' .._ ¸.. .-.._+.._+.· ±.. . .·.++..
. .. ..,. .+. .- . .-. -... ¬ .+. .- + -+ . · . . -...
,. ¬. .. .+ ¸.¸...+..¸ .. _+... .. .,.¬.. .¬.. · . .¸.
.- .-. .±.. , + . ¬_+ _¬ .- .-.. ...- ¬±. + .,.+ .¸.
¸. ... ¬_+ .+.. .... ·_ .¬·... .. .-. ± .· ._+... -
+. ... _+ .¸.. ..-. -. +. ... _+ .¸.. -.·_ . .. .+.. ..+.. .
...·.. ...- . -.¸..· · ± .-. ¸.¸ ....+ , .. ..+.. .. .
· . ,.. ± - ¬_+ + .. _+_ - · .- ¬.-. ......, .-. .. .
.+ - · .-·_. ¬.-....... , .-. ¬·.-....·.+
+ .. ,. + ¸.. ¬.. -.¸. .··. ¬- . .. .- ·.-+ ¸.¸..-.
..,¸ ...,_ + .._+-... ¬ ·... .....¸-.±_+..
... .. _+.¸.. · .¸·+±+.,.+.-. ¬·. ..+·_.
. .. . ., .¸ ..+ ·_ . .-- _+.-. ¬ · ¬. ¬_+_ +..-
¬. .,. . .+· .- . .¬.. .+ .+ ¸ ¸.¸ ....+ . . ._+,-...
. ..-. ·_ . ¸.. . . -. ± -..- ,-... ¬ .-. . . - -. .-
¬..-+ ·.¸. .¸.¸ ...., ¸. . .,_ .- . .¬. ¬_+_ .. ·._+.-.
... .. _+ .¸. .· ¸- - ..- ¸.¸ .. ·.¸.¸ .-. · .-..
¬- . . .,... ¸. . ¬ · . ..+ ¸.¸ . ._+¸.¸ .,. ¬ · ¸ ¬ · . ..
¸ ¸.¸ .... .¸,.· - .. . . . ± - ._ .-+ ._ ¸ ¬.-. .-.
.+ ¸...¸-. _+.¸. .. ¬. ·- ·..,.,-. ...... ... .·
-. ±. .+- . ... .· ±. ..-+ + .-.. . ¸ .·.¸. .. . .
.-..+- , .¸...-. . ... ·_. ¸._ .±... ¬.¸..¸..
¬.¸ . ¸ .. ¸¯ .. ¸.¸ ..-...._ ,...-...¸..,._ ''
±- ¸..¬- .. ¸.¸..-...¸..,. ¬...¸ ¬¸.¸±.· , .. .
-... ¸.. ,.-... ... ¬+ .... ..._+¸± ...¬..¸.. +¸
.-. - ._..,........+ ¸.¸...... _+... + ¬± .-·_ ¸.¸.
.¸..±.. _+,.-. .. +¸ .-. - ¬¸...+.,. .¸.. ·..¸.+
....- + +¸ .-. - + ¬¸.. ± _+· . .. ¬ ¬.+ + +¸ .-.
- .+¸._ .¸.-.. - .
.·c .·c .·c .·c .·c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬._+.. +¸ .-.. -+.·.. ¸.¸ ....+ -..¸
. ,-.¸ -.¸.¸. ¸+ ¬±....._+.¸.. ¬±.. .··.±.¸.. ¬..
±- .-. + ...., .. _¬ . . ., .. _+ ¸.....-. ¸. ..-.
. ..-..·.+.-·...· ._+_-¬-.. ..¬..-+
¸._.¸ ..-. -...¬ ..-.· ¸, ¸.._¬ .-¸.·.. ¸¸,
. ..... .¬ .-¸.±........ ¸¸, ¬·.-¸ . ¸.¸... ¸¸,
.¬.-..¸.- ¬..- ¸...-.
¸.¸...+..¸ ,.., ...-.¸.. ¸.¸....¸ ,. .,...,.--.
¬- + · ¬. .+ .- ¬..._+ ., .-. . ·_ .-- ,.. .+
. ± .·_ .+. .+. ,.. .. ,. .- . ·_ . . . ,.. .+.....,
·_._+. ,.. .-.¸ .+. .·.++ ·_. ¸..-- _+..-- .·
·.-- ,.. ¬ .-. . , . ., . ..- .¸. . , . ., . ..,.. . · . .. · +¸
.-..±.-. +¸.-. - ¸.¸...+... .,.¬.+ ., .¬.
¬· + ..-.. -. ¸._ . . -. · .·.+. -.· ± ,...
¬.¸.+ .» .+ .,.+ .. ·.- . _+- .-. + ¸.¸ ..· ¸.¸ ± . ..,.
... ...¸... . . -. .-. +. . ¸+- +. . .±.+. . .. .-
+. ..- + ¸.¸ ± .,....¸.¸. . . . -. .. -...¸ -. ¬. ¸ , - ¬- . .
· ¬..· .¬- + + . ¬..· .¬- + ±+ ± .· . . ._ ¸. _+ .¸.. . .
-. . ... ¬. ¬.¸.¡..- _+.±.. +..¬.-.¬..¨.-+
¸.¸ ± . . .·.+.¬.. ..-. ,¸·.. ¸._ . ,¸·..· .··._+_ -
¬. .....-. .¸._....- .· .-,.-. +¸.-. ¸..
-...¸.¸.. . ...,.+ ·.+.. ...-. .. ..., . »...
.,.- + -...¸.¸ . . . .. .,.+ .±.. , + . . ..-. -+ . ·
.+.... ...¬ . -...¸.¸ ± .,.+... · ..¸ .. ...-. ¬ + .
.- . . .- ,- ¬.- ¬_+ ¸+ ¬.¸.¸.¸¸. . ¬ · .¸..,¸.. .¸.. .-.
.-. +. +¸ .-. - ._..,......- . ¸.¸ .... ..-
. ¸._ . .,.¬-+ ¬± ._+ ¸... .¬..± - ,.-. . ... ¬. ¬. ¸- -
...- +¸-.· . - .-..- . ¸.¸ .. -. ..-. _+. , .¸.¸.
¸.¸..·-.-..- ,..-. .- ,.¸.¸. ¸.¸..±++ ¸ .. +¸
· . .¸ ._+ . · . .¸ .+. .- , .¸.¸. ¸.¸ ..-+ . · .- , .¸.¸.
¬· ..¸.¸ ¸.¸.-.. .. .,.+±...±..,. .+.. ....·..
.- ¸.¸ ....+ . . ¸...¸... +. +. ·.·. ¸._ ¸._ . . , . .,. .·. .
          .·¸ .·¸ .·¸ .·¸ .·¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
·. . .,.-- ...-- .¬.. .. _+... ..... -..¸ . +¸ .-. -
, ¸ .. ....+ ..¨. . +.,.+ .¸.¸. +.. ¬.- .¬..¨.- + ¸.¸ ..
.+..¸ ..¸... . .. ¸.¸ ....¸ ..,.. . .. ¸.¸ .. ¬.- .¬..¨¸.. ·.
... -.-. +..¬.-.¬..¨. ¸.¸..¬.-.¬..¨ .¸.. ...
.. +¸.-. -. +..¬.,¸-¸ .. .,.+... . .-.-.
¬ ._+.. ¬.-.¬..¨ , .· .... . . - ¸.¸ ...+..+ ._+ .. .._+ .
....¬.. ¬..±-_+,.·... ¬ ._+.. ¸.¸ .....,.. ¸.¸ ..
.+...¸... + ± ¸ .. . ..... ., .+ - ¸.¸ ... ..¬ . + .+.. .. .
¬¸.. ¸._.¸ .· + -... ¸.. ¸.. ... ¸... ...¸ +- .. ..+
+ - + . , ¸ ·_ . .¸. ....- . .++ . ¸ +¸ .¬.. , . .·. ..¬..
. -- . ·_ .. + . ¸. .... .+. ± .+ ·_ . .. ..,.-. ¬
.- -- ¸. . ... ,,. .- . .- _ ¸ .+ .-- ¸.¸ .-. ·_ . ...-
. ¬. . .. ¬. - . ...¬.. ¬.,.¬.-. ..-- .-. ¬ ._+..
.,... .¬±+ ±+ ¸._.¸ ..- ., .._., ¬±+±+ .·.....-
.¬ .-..¸.- ¬. ._+ .+ ¸._.¸ .. .-. ¬ . . .+.... ¸. . ¬¸_ .
.. ¬. ,. . .,.. .¬ .-..¸.- ¬. .. .-. ¬,....-. +.
¬¸....-. .-¸ ¬..-¸ __ -.-. . ... ·_ . ...
,,. +.+.-. ¬¸.....,..±...-¸ .- +¸...-¬.+.-
... .¸-.+ .- ,.-. ¬ ._+.. + .....·.+ - . ±...- ¸
_ . . .¸. . ¸.. ±. ¸._ . + - .- ¬. . .¸.+ ±+ - -. . + +¸ .-.
- _ . . .¸.. ±. .¸.-. ¬ .¸.+ ±+ - .± + ..... ¬- . .. .
.-. +. .- ¬. .¬- .. .,.· ,. .,._+. ¬.¸¬·.¬- .. .,.
· ,..,. _+.· ¬. ,. ....-.
.¬ .-..¸¸ .- .+ ¸. . ....¸ ..± - .- . . ... ·_ .
.¬.-..¸. .......¸.±,... .¸,.-+.+ .+.».¸.¸.¸.·.
.. ... ,,. + . . . .¬ .-..¸+ + _ .· . .. .- . .- _ ¸ .
+ . . . .¬ .-..¸+ + _ .· . .. .¸.+ ¸. ..-. ..., _+. ..
.. .¬.-..¸+ ¬..._+.+_ .·. .. .¬.-..¸±.. ¸.¸..
...,.-. ¬¸_.±.. ¸. .±...+..·.+ ... .¸.-.
¬.-+ .-.· .¸.¬...,.-- ..± ,. .-., -¸, ¬.-.
¬..¨ ¬.- ¬_+ ¸+ ..¸..¸ .+ . ¸+ ¸ - ¬.- .¬..¨ ¬.- ¬_+ ¸
.-+.-.. ¸.¸...+..¸ .,........ ...¸....·... ·
.·· .·· .·· .·· .··               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
±. .-. .¸.¸¸¬. - .....¸- ¬.-.¬..¨ ¬.-¬_+¸.-
¬- + ·_ . ..., ¬.. .- .¸ - .¸.¸. . . · . .. · ±. .-.
.¸.+ ¸. . ¬.. ¬-. ¬..¸.. . .. . ± + - ¬·+ .¸_ .
.- + ·_ . ...±...-. ¬·+ .± · ._+.+ ·¸ .. .._+.¸
· .-. .+..--. ¬, .+.¸.. ¬·+..-+ .¸.¸.¸- ..
. ..¸.-. ¬·+ .,. · .±.+ .¸.· .. .. _+-... ¸...
¬·+ .- , .+ ¬·+ .- ± -.. ¬·+ ., ._+ ..- .. .. -
. ..¸-.±+ .¸... .,. . .¸.. ,.+. .·. .. ¬.. ¬..
·_. ±. ·. .. ¬._+.. ¬·+..-+ ...±..-..
¬ ¸ .. _ .- ¸¬._+.. .+ .¸...,..¸ . .... ... · ..
.-¬. ...,.-- , ¸ +..-....- . ·¬...¸ ... ....,.. .
· + .- ._.-- . ·_ . · ....-. · + ..- -- · · ± .·
. - ¸ ... ... .. ,. ¬..._+ . + .,.+ .· . .. · + .- --
¸ .. _,¸ ± ¸ ±. .. ..-¸. .± ,. ·.·..¸...-. ._ ..--
- ±¸±. ...+-. .¸. .-.±. .- ...-+-..¸ .
. ... ¬..¨¬±.· ¸.. ,¸. _+.±.--- . _.-+-. .¸.
.....¸.. .¸..+. ..,. ¬,... -¬..+ .¸ .+¬._+.+ ---
....-¸,+ -..¸ . ¬.+... .. .¸. ¬± ....¸.....¸.-.
¬ .·..¸ .+ -. . ..± .- . . .-. .-.. .·_ . .- . . -.
¸.¸¸..·_. .- . . -. ·.. .·.+..·_. .- . . -. ·_+ .
.·.+..·_ . .- . .-. ¬±+ -¸ .....·.+. .·_ . .- . .
-. .¬.+ -¸.....·.+. .·_. .- . . -. ¬ · .·..¸ .+
¸.._. ,±...-¬-+ -¸...·.-·_ . ,±.....¬..
± ¸ ±. .. ..- ¸+ -.. .-¸.. .,..... -. ±. .-. ¬. ..-
.+.. ...+......·.. .... ¬ ·.·..¸.+ . ¸..... . ·
, ,. .+.. ....-.. .·_ . ., .. .. - ¬.¸ .+ ., .. ¸. . ... ... -
¬.¸ .¸ ... .-- .· . .. _+ ..-. ·_ . ., .. .. -. .,.. ¸..
... . .. -. ... .-- .· . .. ¬.+.. .¬± . ¬. - ¬¸.- +
.+......¬,.+.¸. . ¬+.- --.¬.. ±¸±. .. ..- ¸+
¬.-.. .-... . ¬ ._+.- +.+ .·.- .¸...- ± -.
·_. _+__ ¸.,. ¬..+.,. ¬-. ..,. .¸· .-..
          .·¡ .·¡ .·¡ .·¡ .·¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸.+¸.. .. ....., ¸ .-¸.- , ....-. ¬ .-¸.-
+·_ . .·.+± . . .- _+ ¸.¸,- + . + .- + , . · .... ±..-.
.. + . -..- .¸ .+. . . ¸.. .+ .¸-..- + .- ±... . .¬..
.-±..-- .¬.. ¬ .-¸.-+ .-. ..-...
¬ ._+.. ,_ , . .+ ¬.¸ ..¸ .¸.. .¸..+ .¬.. .±.. , +
,.. . .+.. ..... -.- ±,..- · _+ . . _+ ..- +·_ . . . ..¸.
+ _ .±.. , + ..._+.· .-.. ..¸ ,. . ¸ ..¸. · + .-. ¸¸¯,
.¡c .¡c .¡c .¡c .¡c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_.~ .¸ ..~ _.~ .¸ ..~ _.~ .¸ ..~ _.~ .¸ ..~ _.~ .¸ ..~
+¸.-. ....-,. . .¸. ,. .., ,.. ..._+_ · +...
¬. .¸++ ++ -. ± - ± -, , .. · .+- . . .¸... ..+ ..
-. .. + ¸..,._ .+._ _+_ · +¸.¸ ...¬. .¸.+ .+..
¬¸.. -_ .¸... .-.¬.,.+ ¸.. ,._ .-.¬.,._ · .. . .,..
_++ .. ..,.. . . .,.. ..¸.. .. _ .,.. ¸..,.. - .,.+ .¸._ +
¸.. ,._ + .+., + .-+ ¬¸-..¸. .,+ ,+.- + ¬¸ -.
.¸. -.,+.,.- + ¬¸ -..¸. ..-,+ .,.-+ ¬¸-. .¸.
± ,+..,+....- ¬ ¬¸.,... -. ..+ . .¬ ¬¸._
.-.+ .·+ , ._ ± ._+.. ·_ . ..+ .. + ¬ . ..... ¸.¸ ..
....- _ -. .¸ .-. . . . . . _+.·._ .- .. . + .¸. .. .±.
. . -. .... ,-¸. - .-. . ±.._ ..¨·.._ .¸ .- ¸..
-. -.._ ..¸ ..-.¬.+ ¸...... .... .- ¬ _¬ -.
_±...¨. ..._.. ¬_+........·. .·¸. ..·_. +¸
.-. _¬ - . _±.._ ± ..+ .... ¸- .. .... + . ±. ¸..·
¸. +¸.-.·_. ¬.¸- ...¬.. ·+¬ . . _ .- . ¸.±+.+.
¬...¨·.¸...¬¬._+...+ ...¬ ¬.+_. ¸.¸±.¸._+..
..¬
. . ¸.... .. .·.·_ .±.. .. ¬.. .... ·- .
..-. . . ... ¬...,... .¸... .-.¬. ._ . .,
.+. ¬..,,...¬ .¸._+....¬ .¸.._-_,.¬,.+
¬..,.±......_-+.. ± ._+.. .¸..- .¸ ..¸ _+¬
._...,¬. .¸ .¬ . ¸- +¸.- -. .¸.. +_+¬ _. . - -.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
,- ± +. ..,,..±+ . ._ ..+ .. .¬.+, ..+..._+- +
.+.+ ¸..·. ¬. ...- ¬.. ¸.¬ ¸.¸.._
¬....¸.........+.· +¸.-.._ .. -..¬ .
+ + . +. ._ _+_ . ._ ¬.¸ .. . . ¸..-.. ._+ .¬ .¸ .-
. ..+ ....-.._ ¸..- .. ._+ .¸., ......_ ¬..¸.. .
¸.¸ .. ¬. .¸ .. . . ¸ ¸.. .¸.. . ¸ ¸.¸ ..¸.. ._ ¸., ¬._+¬_....
¸.. ._ .¸ .± . · . . .._ .+.+ + ¸ + .. .._ .... .._.--
._ -._.+..+.._ ¬.._.._-.¸.¸.. ..._
.». .¸ . .». .¸ . .». .¸ . .». .¸ . .». .¸ .
¸..- .. ._+ .._ ._ .±.. ....¸ . .». .¸ .- + .,.
. ._ ¸.¸ ..- ._ .»..¸ .+ ¬.·.¸.¸_+._ ¸... . ... ... .
._ . ..._.- ».....,,_+· ..-..¸ ,..· +-.
. ¸ .±+- .¸.' . ..._
¸.. ._ .. ....+ .. .. ¸- ¬. . · , _+ ¸. · . , . ._ . .
..»._.- _- +. .. .,.-±..¸.' ..._
,+¸ ±,.¸ .- .+·_ . - ¸ ... + . . ., .». ¬._+...+
.,.». .. .». ¸¸ ...._ .¸ ..-. .¸...¨. . ... ., . ... .
..,._' ..¸.. ±.._
..¬-·..._+.+·_. ¸..,. ¸+... .¸.¬.
.». ...+ ...·-. .·.' ..± . ._ .». .¸ .- +.. ...
·_..... ¸...·_.¸....
.».+ .·....... ¸.¸..¬.·._ +·..¸._ .·_.
·.¸ .- -,-¸._ . ·_ . ·.¸.- ,.. . ¸ .... ¬.¸.
.. .- ± . ·_ . ·.¸ .- ¸.¸.. ¬.· .+.+ + . , ..._
¸- .-. · ¸... ·- - . .». .¸ ...¨...¬. , . .¸._ ... - .....
+ .». ¸ ..¸ .. . - + .¸¸._ .-. . ·..,.+ ±+ .,._ . . -
...-¸..¸......_ .»..¸.._ . . .¬.±..¬...... .¸
¸._ .-. . -+ +. ¸¸ ..-. ¬- . . ¸.. ¸.- ,.- - . .. .. . . ...
.-..¸ ..-.. .¸ . . . ¸. ¸. .¸ .¸.. . ._ -+.. _. ,.».. . . .. . .
.. _+.+..... .»..¸.+ ¸..-..._+.._ .¬.+ .¬-. .
. . . ..._ ¸ .- .·_ . - ..-. -,......-. ¬. ., ¸.. .¬ +¸
.¡¸ .¡¸ .¡¸ .¡¸ .¡¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸..·_ . ¬ . ., ¸...¬ +¸ _._., .. ..._ ¬ . .,¸¬ . .-. +
¬..,,.¬.. _.»..¸.--+ .,.. .·.,..·.. ..,
.». .¸ .. . .». .¸ .. . .». .¸ .. . .». .¸ .. . .». .¸ .. .
._.±.....¸ .¸..+..·_.. .±.-.+
¸- .-. ¸... . . -_ . . .. . , .- ±. . .. .- . ¸ -. ± .
.»..¸ . . ¸ ... . . .·. ., ¸¸ ..-. · . .. .. ... . .·
. ..._- +. . .,. .._¸ ·· ,..¸._.-...
». ¸.¡±+¸. .¸ ·.·. .¸.¬. .»..,.¸. · . ·.·.
. ··¸. .¸..¸¸¸...¨.... .¸±.,. .,.+..
¸.¸.· ._ .¸ .. ¸.-.¸..-.
.¸.¸ . .¸.¸ . .¸.¸ . .¸.¸ . .¸.¸ .
± .¸¸ .± - . ¬ , ... .¸ .- - . .¸.¸ .·_ . .._
.. ..¸.._ . .. ...... .. .- ·+ ±+ ¸.¸ ..¸._ . .,.+
..¸ .±. ¬.,.,¸. ¸¸-_ ¸¸ .-_ .. .-,.._+ .·+±+ ..
. + - . . ._.- ,. . ¸. ¸¸. ±+ .,.+ ·.._ ¸¸. ¬ ..±.+. .
- . ·_ . .¸.¬. . .¬.¸ . _ ¸.¸ ..¸.¸ ._ ..., · ¸-
.¸+. .- . ¸.. .·+ , ._ ¬_+ ... .,... ._ ·_ . _¸.
· , . , ._ ., .¸.¸ .. .+,.» - ·+ ±+ ¬.+ .¸.¸ ..-. . +
, ¸.+ -.··. ...-. .., ¸. ..._ .¸±..._+... ...¸
-¸ .±...¸. ¸- .-. ¸... -. -·...- . .¸.¸.¸.¬,._
.¸.¸ . .-. . .. + . + . ¸ . _ ¸. .¸ ¬ . +-. ±.
±+ .,._+.. .+ .¸.±.+... ¸......... -. ¬ .,¸¸ .. .
..., ¬- ..¸ - . ¸.± ·+ , ._ - ..-. - ,.. ·+ ±+ - .
¬.¸.+ - . .. .,.+ ·.... _.¸.¸ .¬ ¬._+.. .+
¸ ..- .. ._ + .._ - ..-. - ,.. ·+ ±+ .·.+ - . ..
.±. ¸-._ ¬..,¸.-.¬- +.. .·.
.¸.¸ .. . .¸.¸ .. . .¸.¸ .. . .¸.¸ .. . .¸.¸ .. .
.+.¸¡ .¸ .. ·-. + ¸... .+ _¸.¸ .¸ ..._+ ¸.
_+ ¸. ,¸ .. ...·.· . ...¸. ¸. .... .. ._+¸.±.·
          .¡, .¡, .¡, .¡, .¡,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
,....¨. . .¸ .-.±. .¸....·. .......·...
_-. .¸..... . ¸ . .¸ ._+..- -. . ± .. ..¸· ._+¡
_+¡ ...,.- ». ¡.,-¸..+..·. ._+.. _.. ._+.
.-. ,.. ±+ ..·. .. ¸ -. .¸ .¸+.·. ¸¸...¨..
.. .¸ ..-.,. ·¸._+_.....· .¸..... ¸.-.¸.
.-.
.¸ ¡.+ ¸- .¸ . .¸ ¡.+ ¸- .¸ . .¸ ¡.+ ¸- .¸ . .¸ ¡.+ ¸- .¸ . .¸ ¡.+ ¸- .¸ .
.». -.¸- - + ¸..-..._+.._ ¬¸..+ _+__
. . ,.._ .¸ ¡.+ ¸- .¸ .+ +.. +. .¸ . ._ ¬±. . . . ¸.. .¸.. ..
._ ¸..- .. ._+ . ¬±+- . ·_. ,. .·.. , .,_.., ¸¸.
- . .. .¸.¡.._ -·_. .¸¡.+ ¸-.¸.+ .._+¸. ¸.. _+
·_ . .... ..· . , . ¸.¸..- ...- . .¸ ..¸ .. ¸ .._ _.+.. +..
+ ¬..»..± + ... .¬.. ·. + -.¸± .¸ ..+ .¸¡' .._
¸.. ¬+. -.. . ± ¸.¸._ .¸ ¡.+ ¸- .¸ .¬ ¬-¸.- ¬+¸.
..+.. .¬.+.¬- . ...-_.
... ._ . ..¸.-.. ._ ,¬ ±.-.._ ¸..·._
... ., .- ¸... .. . .· ., + ¸ ¬ .- ¸... .- . .¸ ¡.+
.¸ ...._ ¬¸.. ¬..¸.. -..»¸. ¬.. .¬..¸.. -. .»¸., ¬
± .. .. _ .,.¸._+_ ..¸ . .....- .. +¸ ¬ .-_. -·.
,+ ¸+- .....¸,._+...+ +..¸.± +.. ¬+.+. . .,.
±,..-.¬ ....+ ¸.¸+..-. ,+¸,.._
., .¬.+ .¸¡.+ .¸ .¬._+.. .+ .¸ ¸ ·+ . ,- - - .
..± .._ ¸..¸...... ·_ . .±-..-,¸ -.·.+- . .¸ ¡
.+ .¸ .- ., ......._+.. .. .·... ¸..- .. ._+ .._
.¬.+ . .¸¡.+ .¸.- + .,... . .·._ -·.,+ ¸+-
.... _+. .¸.¸.. ±-.¡¸..... .·. +._+... .±..._ . .
+..¸.. +.. ._ . ,,...+.. ¸._...._ .. ._.¸ .
- .. _ · . .· ... ..-.+ ¬,. .±.._ ¸..- .. ._+ .
¬.... .¬.- .,.... .+...·.·.. ....
.¡, .¡, .¡, .¡, .¡,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.¸ ¡.+¸- .¸ .. . .¸ ¡.+¸- .¸ .. . .¸ ¡.+¸- .¸ .. . .¸ ¡.+¸- .¸ .. . .¸ ¡.+¸- .¸ .. .
....-.. ·. .... ..¸¸. .. . . ...-_+¡_+¡
.¸ ¡-_ ¸-.¸ ... ± - .¡. .. .¸ ±. ,_ . . ¸.. . ..
.-+.+ +.._.. .·. .+.. -·. ¸- .¡...
+ . ¬ .¡... . . .¸¸.-_ .... +., ..¡..¸.¸ .,¸
_+.,. +-·.·. -........ _¸..·........
_ - ,.·. ... · ·¸ . ., + . ¸ ¸¸ .·. .. . .
.¸±. ,..,.+ .. ¸.¸..· ._.¸.. ¸.-.¸..-.
_. ¬..¸.. ¸.¸ ... ... .». .¸ . + ·..¸._ . + ..,.+
·.... .¸.¸. +..¸±+ .¸ ¡.+.¸.-+ ¸.-.¸..-.'
- ._+. ¸..-..._+. .+.. ,. ._._.¸.._ -+.
¸.- .¸ ..-...¸_.
          .¡¸ .¡¸ .¡¸ .¡¸ .¡¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. ..~ .. - . ..~ .. - . ..~ .. - . ..~ .. - . ..~ .. -
-¸·. ¬ - ..._¸.. -..-·.·. ...¸..¸.
..·_. ._...·¸. .+.·_. ..· ¸. .-.¸.+. .-,·+
, ... _¬- ±, ...+ ¸. ...· ¸. _¬.¸.-. ..·.. ¬,.-..
....+ .+±.·¸. +¸-.. ·-+..._ -¸ .. .¸+ ...
.¸.+. ...¸ ._ ....¸.+· ..¸. -¸...¸. .,.+...¬._
+..
¬ .,.. .. ... +.. . ...·+, ._ . .¸.¡.. . .._ .., .
.,..... ±±.¸.¸. _+¬ .¸... .+...+.._ -¸.±..
.¸. ¸- .-.· .+...+.+ . ¸..· _+_·._·_. ..¸
+±¸¸. ¸· .+...+.+ . .....- ¸.. ._....._
·_. ..¸ .....¸ .¸..........+..¸.. ¸.¡._+..._+.. ¸..
·+, ..._
¸.¡._+..... .+.. .+.. ..._ -. ...,.·+.. ,
.-. ._ . .·. .., .·. ± . .. ¸.¸ .·.+ - . ,. .+.. ..¬ ,.
+...,. . ¸ .·- .·.+ - . - - .+.. .¬ ±. ._ - - .-.
.. .. .±-. .,.- ...·+,¸.
.¸.....-.+.. ¸.±- . +¸.-. .¸...+.¸.-.
._ .. .. . + .¸.-. ._ ... ... ¸.+ . - .¸.-. ._ .¸¸._ .
- . +¸ .-. .+.¸.. + · ¸ .,.. ._ . .+.. ..._ ¸_ . .·¸._
± - . .., .... . ¬- ¸ .... ._ - .¸,.. ._ ..+.. ..._ ¸_ .
.. . .. +.. .¸.·+ +¸..¸..... · - .¸..+ ....¸. .,.+ ..
_+ .,..+ ...-. .-.-.._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
_.¸.. ±_+.¸_....-¬ ± ..¬-. . ¬¸..+ . .¬
..¨- . . +. ., .., ... ..... .. . .-...-.. .¸..+ .¸..++ .- .
.-.·+ ..¸ .. .... .-. ._
.. .¸ ¬.+. +.. . ., .._ + ¬¸.. ± . .... .-.. -..
.-.. -..-.._ . ., .,. .,.¸ ... ¬..·.,. . . .. .¬.
.+. _¸¸. ..-+±.·.... .....- + ±._+¸. . .._..
¬_+ . ........¸. +¸.-. -¬ .¬.+,... .-. . . .
.... .¸.¸- . . ., .·. .,_+ .._ .,_+ .·. ·. ..- ¸.¸. ._
± ¬..¸._ ....... ++ ..+. .·.· .,._.. ....,._+...
.· . .,. . .,. .._+...- . ...·....·.. . ....·.... ..¸.
. .. _ ¸ ¸ -.-....+ ±. . ....¸ ,._ . .·_ . ... .,._+ ...
. ... ·_ . .,± - . ... .- , ._ ... ._ ._+.+ .,..+.. .,
..+ , .,.·_. .+...._ ±..¸_+..+·_. ±+·.--
._ ¸.+ .. ..- _+..+·_ . ± + ·.-- ._ ...-.....-..
.. ,_, . .+., .+ . + .·.... + ... _+ ....+ .-..·.
....·. ¬._.........-.._ . ...·_ . +¸ .-.-
+.·.-.- . +.. . , ·+ + . ._+.+ ,._ + , + ._ . , ·.
+ . ·_ . , ,._ . + _+_ _ + . ¬..-. .._ + . + _+_ _
·_ . . ¬.. -. ...._ ± ._+.. ¬· · .¸,. .. . .. ._+.+ ...
_...-+ .-.. -+. .,..±. ±.._ ..¸....+.+... _+
._ ±¬._+...+ +¸ .-. +-.. ..¸.
.± ....
.,.-_+.·
..¸...._ .+.+.+ .
.,.±..¸
±+
...¸+._._+.
-.---.
...¸+ ±-. .¸¸·..+
._.¸..-..
._+.+..+.
- ·_. ._+.+...
          .¡¸ .¡¸ .¡¸ .¡¸ .¡¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬-....
¬¸ .·+....·.
±.....
...+.
...+.
_+ . +¸ .-. - ._ . ... ....¸...+ ¬. ... . .¸.
.. . .+.. ¬.¬..._.._ ...,+ .,..,.-.._ ±. .,.
.. .± - . .,.- .. .·+ , ._ ¸.+ .. +.·.- ._ ± .
± ..±...±.. .. .,. .± -. ·..¸_+._ _+¸..¸.......
.. ... +.. .. .¸ + -.·. .._+ .. · . .... _ _+_ · + ...¬.
¸.. ,... .,· .¸._ ·. + . ._+ .. . + .¸....·. +¸ .. ., .+
.¸.. , ..·. _+ ........¸... + . .± - . _+...... ¸.+ +· .
.. ....·.+ + .. -. .+ -. .+¸.. ,._ _. .. .¸... . .±
- . .· . .+. ± + . ._+ ..¸ .± _ .·.+ ·_ ,.. +.. ¬ . ¬¸.¸ - .
±.. ....¬·¸ ¸. ¸ ..._ . - . ...._ _+. ._+ ..¸ .- . . .+ .
.+ . . .+ .+...._ . . - . . - . .±.+ · . ±..... .·.- . ..
·. .... - +.·.-. . + . - . ...._ _+_ .,. , .,. .,. -.
.. -..., ... ·._+.±_ ±·.....-+.·... .¸.- , _
.++.._+. .......¸._. . ¬·¸-.-.._ -+.·.¬¸.
- . +.. _+...+.·. ........ -.-.... - .- ..+±.·
..·+,_+._
_·._+.¬-.._ .- ...·.¸. ..¸_+._. . -.
-. ... _.. ..+.. .+. + _+. +.·.. ..·.. . + -¸ ±.±.
....+ . _·.¸.. _+ .+ .-¬¸_...+ -¸ ±.±. ...
_+._ +¸ .-...·. ·+.¸..+... .¸..±,.-.¸.¸...
. . - - . ..·..+ .. · + ¸.. .¸.. _.¸ .. + + +.·.+ .,.+ ..
+. +¸.-.....,... ¬.._.¬,..+ +...+.....- ..
... ..... . ..· . ._ .. .-. . +¸.-.--.· .+..¸.. ..
..........-.._
...,-+., -......
+ ..+. ¬......
·.....-+.·. .¸.- ,_
.¡· .¡· .¡· .¡· .¡·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..+..¬.+..-_
_+.¸-. . . ¸.¡-...
- ...¸-.
_+.. . +.·....+ .- .. ...¬. .. .¸ + ¬._+.. ....
+ ±+ ·+ .- ,. ¸.¸ ._ +¸ .-. - .-.- . +.. +.·.+...
.,. _ .. ,._., ¬ . .... ·. ._+._ · _+ ....+
·.... _+._ ¬±+-. +¸.-.±.... ¬¸.·+...+
_+_ .¸ . ¬ ¸ ... . ¬ ¸ .·+ . . .+ . - _ · . ±.....
. .., . ¸.. ._ . .., . ± ... ·_ . ¬¸.- ¬¸.- . .., . ..¸.. ._
......- .¸..+ .¸... ..+..... . -.._ ¬¸..+
.... . . - _ ¬ ¸ .·+ - . .±.. · + . . .+. ¸ ..¸ .¬ .¸ · .¸. .·.
_+ ¸.. . ± ,... . .., . .. ¸.. ._ ¸ ..¸ , _ ·. + , .
..¨,.-. ._ +. .·_. .- .. ± ¸_ .-.. _+.,....+ . ._
¸., _+ ¸. ± _+ ¸.· . _+...._ ±- + . .¸. ».+ . · + ..._ ¸..
¬._ ¬.¸ ..¸ . . _ +. ± _+... ·_ . _+., .. - ....¸.. .·._
·_+ . ..¨- . .¬..+ .+.. _+.. . _+.+ ,. -- ..¨-. . +.
-· . · . , .-. ._ _. +...,¸ _+..¸ ....+ ·. .-.. .....
· _ + .. ..± - . . ._ +, ._ . - ·.+¸ .-. .¬.+ +
....+.+ . . . ..+ . _+., . .¸ .. . +¸ .-. - ...· , ._
_+.¸.¡ _+.¸ _+._¸.. .·
- ·..-... .._+-.
.+.+.+¬¸.¸ .,+¸ _+.
_+.-.._..·.+ .¸ ..+.
_+..._+.. ±± ...+
..·. -. . ... ..
_+., ._+... -. _.±.·
.,_+.±._+¸. ± . ..
± . ..
_.-.+ ¬._+.. .¸.¸_ ±+¸.. .-,.¸.¸._ _.-.
+ .,.¸. ..+ +¸ .-. . - .± -.¸ .¬.. +¸ .-. ± ¸.._ _+.¸.
· ¸ . ... ±. . . + ¸....· . ._ ± ¬. +¸ .-.+ _+..._
_+.¸.¡_+.¸ _+._ ¸ ..,.-. ¸.¡ ¸ _¸ ± ... .+..· ....¸..
          .¡¡ .¡¡ .¡¡ .¡¡ .¡¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
,. ¸.¸+ .¸...._+_ .... ¸.¡. . . -.... . . ± ,.- . ¸.. ._
¸. . ·.±. .. ¬±+. .. ¬- ..-+ ¬.¸.+ ± ,.-. ¸..._
_ ¸.. ¬.... .. ·.·. - -. ¸.. ._ _ ¸.¡¸ _¸.+... .· .. .
....¬..._ -¸._.¸._.¬-. .-+. ......¸.. ±,·.
._ _. ± ,· . .¬.. +¸.-. -.. _+ ._ .- ..-.+. ..±
. + ..._ ¬. - -. _+..· + ...¬. ± . - .± + ..,. ...
.+ ..±...¸... ,. ¸.¸._ ¸ ..+ ±..¸...¸..± .. ¸.¡¸_¸¸.. ..
¸. .._+.. . .¸..¸..·._ ¬. ¸ . .+.. ± . .. .+ .. .¸ + +¸ .-.
¬. .¸¬. ±..+ ¬± ...- .. ¬¸+ + .. .- ._ .. · + ¸.. .
¸.. ._ ¬. .¸¬. ±... . . ¬· · .¸,.+. ..¸.. .¸.. .-. ._
_. .,..,... .. ...... .-...-.. .¸..+.¸..+ .-.
.-..¸. + . ¸ .. . .. ¸. . ... ._ + ·_ . +¸ .-. .. . ._ .- .
,.. ¬¸.. .·.+. · . ._+_ · + ...¬. .¸.,.. +.·. ·+ .¸
._ + ¸.. ,.¸.. ¬ ¸ .·+ . ..+.·.+ ±.._ ..¸.. ..+.+ . ..
... .... .. .+ . +.·.. + .+. +¸ .-. ._ ¸. ± . ±. .. ..
.-.._ · ¸¸¸.,
¸cc ¸cc ¸cc ¸cc ¸cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-~ - .. ¸ -~ - .. ¸ -~ - .. ¸ -~ - .. ¸ -~ - .. ¸
· -._ .,.... ..... .¸.....+ -.. -.. ¸.¸_
.-,--_+._ +¸.-. ._·_. _.¸.+.·... ... -.
.,......... .¸.....+ ¸.¸ .¸.....- ,. ._
. .._ -. . . . , .·+ .. , .·._ -. . . . .¬.·+ ..
,¬ _. . _.·._ +¸.-. ¬ .-+ ·¸ . ... ¬..¬.-
.·.+± . ±.±.. ...._ . ...±..+. ..±. .,.- .,
._ +¸ .-.¬ .+¸.¸.,.... ..¨... ..._
+¸.-.- ...¸ .-. ..¸+.. -..¸... ¸...-.¬
.- ...,.+._+ .-._ +¸.-.- ....._+._ ..+._.
._. ¸.++, _, _ -++±± .¸....·+.. . ........
·_ . .- . .+.·+ +¸ .-. - ..-.+._ -.._+.. .· .
+¸ .-..- ._+_._ .- . ..¸ ¸...¸..._ +¸.-. -
. ¸ .+.. ..+.. ....,._ ¬.¸ ..¸ ....,._ ¬..._+ ....,._
.+...-.+ ¸. - .,- .·.+- -. ·+ ....¸....... ._+.- ¸
-+.¬.. .,.¸.,._ .¸+¬..._+. ¬¸...¸.. . ±... .
.¸.+¸.±.. .¸... ± .- ._+.. ¬.,... ....¬. ·...¸
¬._+. ± ¸.±..._ + .-,._
± .¸+.. .+. ¸. . .¸-_ . · _+ .... ± . ..+ .¸_+¸.
. ¸ · . .¸_+¸. . .·. .·. .- .+.. ....· · _ .+.. .+ ± + _+
.-. ._ +¸ .-. - .... - ._ . .¸. . .¬ ¸_ . . .- ..¸. +
.. .¸ + +¸ .-. .,.. .... +-.+.·....._ +¸ .-. . - ...
. .,.+·._+._
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.++.·.+ ... . ..
.....+ .. ¸._
. ¸ -¸¸. _ ..±., ¸
± . ..+ . .·.
± .++.·.+.. ¬¸....- ..- ·..++.·.¸..
._ . ._ +¸ .-. ¬ . .. .. .¸.. ._ . + +¸ .-. .+.. .
.+.. .. ._ . ..,± - . - . ... .± + . ¸...+ +¸ .-. . + . .
._ ·....-. - .....+ . +_ .+ .. ...._ ....
. ¸...+ ¸.¸±...._ .+·_. ¸.¸·-.._ .. .·. ¸
. + -. . +...¸.. .. ¸.. .._ .. .± .· .-. .+...¸.. .. ¸.. .
._ . + +.·.._ . .. .¬.¸ ..¸ . ± -- .._ .¸+ -. .¸ .
.¸·.-..¸. _.¸-..¸. ¬ .-¸.-+ ·. -..¸ . ..-. .¸.
. .-. .¸ . ¬.¸ ..¸ .± -- .._ ¬¸. .+.·.+ ..+ .¸ ..+ .¸
· .+. ....+.·.+ ±-.¸ ±- .¸ _-+. .¸._.¸
....¸--... . + +¸ .-.._ ¬_+. ......... ¸., ....
..... ...._+_...._ .¬.+.¬.+ .¸._+.±-. .,¬ .
,-- ._ ±_ -._+_ ._ ·_. ._+..¬_+ ._...._
. + .. .-- _ . ¬.. .+ . .-- ·. , . .±.... ...+ · + .
...+ ...¬-- +.. ,.-.._ ¬-.. ..¬....-. .-.._
. + .. ._+_ ._ ·_. ._+..¬ _+._ . ..._ . ¬._+.. .+
+¸.-. ¬.-.+.·. .¸........._ +¸ .-..-....-.
. + - + , + -. .¸ . , . .... ._-. . . . . . .· .¸. . ... ·_ .
. .....¬¬._+...+ _... ,..¸.¬
.,.. ¸ ..¨·. . ¸._ .-. ._ . . - . ¸._ ·. .,..
¸..¨.-.._ ._.+ ¬._+... ._.+ ¬+¸._ +¸.-.
..¸..-- .¸..·_. ..¸.... +¸.-.¬.+.. ... .,..¸ +
¬-- .- ±..¸.._ .....++.¸ .¸._ · +·. +¸
.-. - .-.. .-........_ ± . ..+ ±_+.-. ._ . + .. .
. + . . .. . -...-.._+ ... . ¸._ . + . .. . .. _ +¸.-.
_+... ._ ±.._ ....·_ . ...¸+ . ±-. ·¸.+...
.+¸..-......¬. . ..- ... .-....¨.,¸._. . ...¸..¸.
.- .' .+¸ ....._+·_. +¸.-._+....._ .. ...+
¸c¸ ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-. .++.·.¸._ . + +¸.-. .,..-.._ _+ · +...¬.
± .±+ ·¸.+. ... +¸.-. .- -. ..¨·...·.. ..,.
._ ...¸.. ¸.. .¸._...¬. _ ¬.... ...+ ±...+±_+
¸. ... ±-. ..-·+·+.. +. ··..¸_+._
¸.....+ ±...-.-.
. .......±.+¸..
. ·.·. ._+.._ -.·
± ¸ .- ±..
± . .++ ¸. ± . .¸ .....+ ...+ .. . . ..+.¬...._
._+.¸ .+¸ ¸.¡¸.¡..... .- . ±_ +. -,..-. ± ...-.+._+
._ ¸.... .± ... .+..+ ¸¬.. . ±....+... .+.·
+.·.... ¸..·__+.._ ·.. .. +¸.-. - ...¸+ .¸.
¬... .+ _+._ ..·.... .,. ±..¸... ±....¸. ¸. +.·.
._ ±...¸ ....... ¸...-.._ ¸.¸...¸.+.. -. ±.. .¸ .
... .+.. ¬·¸ ¬.,..¬.,.+. .·._ ± ..±.. ..+ ·. ¸.
....+ -,..-.,._ ...±....+·. ¸ .....+ ·_+ ..-
¬...+.,._ ¸ .... .., ... ¸ ¬ .+.·- . +.. -.¸.. .¸._
+ +¸ .-. .. ¬.. -.±.. ..±.. . ¬¸ -.. ... ... ±.. .¸ .
... . ¸.¡¸.¡.. ....- . ..... ..±.+- . ±_ _ - ,..-. _+._
. .......±.++.. .,.+ . .,.±..._ ¬.¸....... .,...
.... ..+.·.¸..._
±...-.-....¬. ._+.._+.·.+ ·_. -....
._ ._+.._ ._ ·_ . +¸.-. ¬ . .. .. .¸.. ._ ¸ ¸+ . ¸
.. - · . ¬. + _+..,¸. ..¸.+ ._+.._. + _+..,._ -,..
,. .... ._+.._. ±...-.+.... ._+.._. .,.+....
._+.._. ¬...... ._+.._. .- ·_... ._+.._.
._+.._.¬.¸ ..¸.+ ¬,¬¬.¸-. _+..,._ -,..-. ..+
·_. ..»....._
± ....»..·¸ +¸ .-..,..._.. ±. .± ·. . ¸..
¸....._ +-.±¸ ._±._ .,.. ¸.. .¸.. .._ ¬. ¸. .+..
......-...¸...._ + ±. ..-.·_. +.¸..¸. ±..·_ .
..».¸..¸. .,.+._ ¬....-.¬
          ¸c, ¸c, ¸c, ¸c, ¸c,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¬.-.._+...
. ¸ .- ._.. .,
..... +.....
.¬.+±+ ¸ ·..
± _ ¬. .+.. -+. ..- _ .....- ¸.. _+..._ . .
- + . · ¬¬. + . ._+.- . - . ... _ ¬...._+.·._ +¸
.-. ¬. +.. ¬.,...±- .....¨,.-.._ .-..-¸.+..
_..+... ¬±+ -. .¬.+ ¬. . ¬- . ., · _ ..¸ .· .¬.. .
¸....... ..+¸ ¬..· .....-.-._ +¸ ........_+...
.... ·_ . ± .-.. .· + _+...._ ... ... ... . -
¬ ..- ...-._ ....·_.¸... ._+.._¬ ¬. · ...... .
¬- -.+..· .. .+,+....·.-. ._
,.¸.+ ._+.._.
.+.. ..._¸.¸
± . ..-.. +,._+·.
± . .¬.¸...
. - _ ¬. .¬ ._+.._.-- ·. , .¸ .. ._+.._.+
_+..,.-. ._ , .¸ ..+.. .+ + . .-. - ± ... _+·..-. ._
.._¸.¸.+... +¸ .-.+¬._ -.·+...·_. - ...
-..._ ·_ ..¨.+.. .·.. - +.+.. .·.. - ¸._+ . ¸ ..+
- .+...·.. +¸ .-... . ...·_. ..±..±- . .-,..
... -,..... ¬ .._¸.¸ ...-..+...+ ¬.- ... +¸.-.
¬.-. ..-.+._ ± ._+.. .._¸.¸ +¸ .-. ¬._ -. · +
¸...¸.. ._ ._+.._ ... ·_. +.,¸¸. .¸.·._
+ ,. _+. .¸- ....
_ ¸.. ........
.¸ -.... ....
...· +._+
_ ..±. ± . ..·...±+. .....¬. ¬. .·..._
·. ._+_ · + ._ . + ,._+ .+.. .+ . ...., . _+ _+... .
+ + _ ¬ . .+ ...._+.. .. ·.. . .. . ...._ ¬...¬., . ¸ .- ¸ .
- ¸ . , ...._+.. .. ·.. .. +.·. ..·.+ .. ...+ . ,_ ¬
¸c, ¸c, ¸c, ¸c, ¸c,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
±...¸....._+.. ..·.. . ... +,. _+.+ .-..· _+__
.¸.·+,.._
...,¸ ¬.±.,.
.¸..·+.+ .
,.·... + ,..¸.·
_ ¸.·, ... -
.... ¬.._+ .+.. .. ... ±+·+ _ .-.¸.¸ ._
+. .¬- ._+ .+ . + ,.¬ ± ..¸... + ..+ · + · ..._ ¸...
.,. .·.. +. ._+.- +.. + ,. +.·....+ ¬· ¸ . .-- ._
. _+... .._ + ,. ± . +.·.+·_ . .¸... .¸ ... .
¬·¸..+ ....·.._ ± ._+..
+. . ¬- .¬
± .·-.±
- +,. ±..¸......+
..+ ·. .··.. -
. +,..... .¬.¸..¸. _+ ._.+¸.¸- ·¡¸.. ¸.
-. .¸.¸++ .+...,. .¸...,. -..._+.,. .. ,.
+¸ . ¸ ., + ,. ., - . ..-.. ¬. . ..- ±_ ¸. . . ..·..+ . · +
._ + ..+.. .¬._+.. ..· .¸.. . ..·. . . ..... . .. . .
.,_ -+.¸... ,.·. ¬-·..- . ... · ,._ . ..·.¬ ._+.
+ ...,,.._ . ..... ,.±.¸.¸..,.-. ¬
...·.+ +¸.+·
.¸+ + ±_·+-.
+ ,..+ .
,.·... ...· -.
± . ..-..+ +
¸...¸..,..·, . + ,..+..... _+._+..¸·. +¸.
+.,.+,..,¸ ¸.¸¸.¸±+. ..-. ......¨+ ..,.+.·.
....+ .. - ± + . ..-. ± + ·..-. ·_ . .. .. +· ....
_+ . .-±..¸.¸·. .¸ ..-++.. . ......-.
..,..·. ....+..
± +. ....
          ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
· .¸.¸,. ±,_ ±...¸
.¸ ..-+... -
.+.. ._+..·..¨...¸. ,. .... ,. ±+. ....,.
.,,.-± ..· - ...±.,+·_ ..'' ,+ +¸...-+ . ¸.
+.·....± _+._ +¸ .-. - ¬. ._+ .+.. ,++¸ ..,+ --
,. ±._+.. ¬¸ .+....+.... . ..·+-·._.. ±..¸..¸.
. ...·_. ¬±.+.... + ,._+.+ · ._ ¬¸+. ·¸ .·.
...._+.,_¸.. · ,..,.¸...-.._ .¸......_+.. .... .
±-..· +,._
· . ¸.¸,. +,..-.
..·+- ¬¸ +.
..._+¸+..
¬¸+. .... -.
± -·+ . -
._ . .. ¸.. .. + ,. _+ .+.. . -. . .±. ,.¬.. -. .-.
. .-. .¬.. ¬_ .¸. ..¸,.-. ._ +¸ .-. - ¬. ._+ .+ . ..·.
. . ¸....... . ¸....... . ..·+- · ._ . . .. ..±.. .. ..±..
. -+ . ,¸.._ -..-. ±+ .· -. · .. .¬.+ ¸.. ......
+ ,._+.+.. - ¬ -... ± -±- ...¸.·._
± ...-.. + ,._+.-.
.. .·¸ ...· + -.
,.·.¸.¸ -..-. ,+
± +. . ..
.+ . .....
- ... ..¸
._-.. ¬... ·
.,, .·.
. ¸.. .± .... .,.... . ¸. .-. .·. .¸.. - . . .. .¡.
.... ¸. .¸+.·....... ..... .- . ... + .. ... .·..
+· . . .. ..¸ .±. .. + ±. . ¬ .._ .¸· ¸.. + · ¸. ......
. .¸ . + . .¸ +¸ .-. - + ,. _+ .. .+.. , .-+ . ¬ .._ ·+ .. .
. +.·.+ _+..- . . · ._ ¬+ ...+ ¸.. .... ·+ , .-. ._
¸cc ¸cc ¸cc ¸cc ¸cc               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.+- ._ .¸- . + ,. _+ .._ . ¬ .,¬ ¬.¸ ..¸ .+
±..¸...¸.+ ±,..-. ¬.. ...+¸.-. . _ _,-.,.- . · . ¸.¸
+. .. ,+ ,+.. ,.. .. . ¸. .·.._+ _..±.+.. .. . ¬
-.¬. ¸ ·.._ + .. -.¬.. . . ._ ¬.-. ·.._ .+...
.·. + ,. _+ .+ ¸.. ._ . . -. ¸. ¸. ¸+ .+.. ..·.._ ·+ _ ¸.
..+..+±._ , ,, ,± +. +,. ·±+ ....+ .· .. .-.
._ -+. .+.. ..·.
+ ,._+.·...±
.....++_+¸
¬ ¬· + ,.±+-.
.. ...+
+¸.-. .-....._ ¸ ¸+...... .....+-. .. -
· . . + +.·. . .. . .. ¸._ ._ . ._ _, -.,.- . ± .. ...+ _..
_ ..·.+ +,. ·±+ ... .+ .·..._- . ±....·_.
+¸ .-. - ¬ ¬. ._+ .¬ ».- ·. .+.. ¬± .. .,.+ . ,¸ ., ...
,....¬ ¸¸¸.,
          ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸ ¸c¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._-. ._-. ._-. ._-. ._-.
.¸-.._¸.¸-¸.¸¸.
¬-¬-¬¸.
± . .- _....._.
.·- ---¸.
¸.¸-¸.¸-¸.¸¸ .
¸.¸¸¬ ¸..-.....
+.·+¬.
--... ¸.¸ .. ...+..+.·....¬. ¬.,._+....
¬.+ -. . . . , . ¸.¸¸.. .¸.. ._ , . .¸.¸,...... ...+ ..+.·.
._ ¬.+ .. ._ ¸.. .. _+ .._ ¸.... · .-. ... ... ¬.
¬.- ¬¸.¸.,._ . .+ .-.·_. _... ¬.-..,.+ .-
.. ·+ , ._ , . ¸.¸¸. ....¬.- . +.. ....+ ...+.. .-.¸ .
.-+..' ¬.-..,.++. ¬.¸..+ ·_ . -..¸.¸..._ ¬.¸
¬± . ¬.¬,.- + ·_ . -..¸.¸..._ . . .¬.+ _.. . ...
...¬..¨- . ..-.±.._+ ._+ .±...¸.¸._ · _+ .. -- ¬ .+..
+ ·_ . ¸..·_ .¸.¸·.._ _. . - ..-.±.. .¸... .·.._
.. ¬. ± + ,. · ± + ¬ + . ...._ ·_ . -. .¸ ..¸... .· . ¸. ¸.
± ..+¸..·..·._ ,.·±+.. ±.-.·+.·. _+.·.
·+-. .-.-....-. .-. - .'' ... ¬.¸...¸.+ ._+..¬
_+...,--._
...¸ .-.. .+. +.·.-.± + ± ·. . -,.¬. .+ .
¬.. ... .¸_ ¬¸...·.+¬._+.. .+ .., ... ..... ·. .+.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
._ .-.. ·. ±.._ ¬...·. .. ._ ± ... ·. ...
._ . -. . ..+ . ... ..+ . . . .. ± ¸ .. . ..... ., .+ ±..
.¸.. .·.+._ . .¬·. · + .¸._ ..·. ¬.-..,.+
·+ , ,..·._ ± ._+..·_. ._.. +. .. .¸..± ......+
.¸± . ¸.¸. ·+ ¸.. ..·. ¬. ¸ + ¸ . .·._ . . . .... .+ . - .
¬¸.. +- _ ._ .+.. +.·.+.-. . .· ,. . . - .- . ¬·
· + ¬. + ... +...¸-.. '' . - .+ .-- _+._ . -...._
..·_. -..+-..+ ..-¬...+ .-.++. .+._+.
..--_+._ .+ ._+...- .¸.. .._·.. ± .· +-.+
· ¸ · · .. ._ + .,·. .-.+.+ .-..+.+·.·_.
± . -.¸ ¸... ..._+ . ... ·_ . _+ . ..·...._ . . .¬.+ ¬..
_ ... . ....+ . . .+ . . ±+ . .¸. .· . ¬_+ ....+ ·_ . ¸¬.¸ ¸
+, ¬.¸¸... ·. .¬.± _+..± .¸.+.. . ... ...._
. ...·_. .+..+.·. ·._..¸._. -. .
...+ . ... .-. ± .. ¸ . .·. _.¸.-.¸.· .¸ ... - ¸ ..
.·.'' ± .+ . ± ..¸. ± ..¸¸.. .¸...·._ . .,.. +¸ .¸._
. .... . ..¸....¨¸.. .¸.. .·._ .. ¸ ...+ .¸ .. .¸. · _.. .
-....· ·.,..'' ¸..,,.._ ,..¬.¸....¬+.¸.,..+.
.-+.¬..¸.+.. ± ...·._-.. .+..+.·.·_. ± ¸_.
¬-. ... .. ..- ¸.+·_. ¬,. .¸....-.. .¸....-.. .
¬-....- ... ...+¸.¸_ ...... ·._ ..,,.¸. ±..¸.
. ....+.¸ . . .... . .... , ¸.. ,, .¸. .·.-+ . ...¸ .·_ .
± ¸_.·_..+.....
.. ·_ . . .. +.·.-.+ . .. _+ .-.-+ . .¸... .
.¸. . ¬ ¬.· ¬+. .... . .. + ..- + .¸.. .¸_ .. . .. .. .
.....+¸ . .¸ +¸·+ , ,..-. ._ ¬,..·_ . .+ .+ , ¸_+
.. . ¬,. .·_ . .+ ..¸ .._+.. . + . ....._ . + .+
_ ... ¬··+ .... ·+_+. .¬ ¸ ..-... ,..._
.-.
±+_+__+¸ .. . .. -. ±.. ..·... .,.+ ·.¸.
· .. ·.._ ... ·.._ . _ +.·.. .+.·....+ . ¸.¸. .¸
± .,._ + . , + ·.._ -..¸.. ..¸-...._·_ . · _+ .+
          ¸c¡ ¸c¡ ¸c¡ ¸c¡ ¸c¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. ..¸.¸.. --... .+_+ .. ....·_. . + ¬,..,.+
¸.. ,.¸.¸,...-. ._ ...+.·.,. ¸.¸..· ..-... .._., .
.. . .±.. .. ._ . . . + .. .+-_ .+ ¸.. ._ . + .. .+-_ .
+ .¬.. ¬,+¸.- .._ . -.·. . ¬..¬..¬¸.¸¸.+
,. . ._ . - .·. ,.... +.·.+ ....-.-.. ._ . - ...
+ , . ¸.¸. ± ¸. . +¸ ..+.·.+ +. +. ..¬.. ± . ±... ¸. ¬
+._..·. ..¬. .¸.±..+.+ .+....+._ . ¸.,+
. ¸. · -. , .· . . .. .- - · ¡· + .. .- .-. ._ .. -. ±.
. ..·.. . , .. . - ...+ , . ¸.¸,. .+ .. , + . .¸.-. ._ .. .
- ... .+ ¸ ..- ¸. ..·..'' . - .± . ...+ ...·. ¬.¸....
,. . ,+ . . ._ ...·.. +·_ . ± .·... ± .,._ .-·.
.. .-,._ + ,...-,...- . .+¸..±.,...-. .¸..
,..+ , +--.-. ._ .¸.. .+..+.·.. . .... ,..·...
-.. .,.+ ·..-. ._ . -.... . ...+ .+ . .¬.+ . ¬...+
.. . . ¬, . -_+_ _+_ . . .. .. .-+ ¸ · +.·., ¸ ., .+ .¸
· +.·., ¸ ¸.. + ..... ... ..¸ · +.·., ¸ ''
.-.. ..¸ ,._ . .·_ . .¬.., ... ,. ...,. ¸ ., .± .¸ ._.- . -
.± ....±.·_. ·_+ ¸. .-..¸. ....-.-¸ ¬._+...
_+..,._.. .¸.., ¬. ¬. . +...+ .¸.+¸ +..¬. .., .
.. ¸.¡. ,., .., ..±...,._ . .·_. .¸.¸ ..¬.
± ¬. + - . .... ,. .·.. .+ ±,..-. ¬± ¬. . ,._
±,..-. +·_ . . - .. . .+ ¸ ..-.. . ... .- + .. ...._
+ ,. ¸.....¬. ._ . . ..._ . ·. ._ . .- ._ . , ._ .
...._ . ...+ .._ ¸.. ...¸. ._ .+. .- + _ ¸ _+..¸...·
._ ±.. ....-..-.. ±. .· ....,- .- ±.. .· - + _.
.·.+ .._+ ...,.. .... _+.¸.¸.. ¬.¸._.¬.. ....,- .-
, .± + .. .-. ·_ . .+ ¸ .+ , ¸. ..·..-.. .·.+ .._+_ . ..,
.- ....+· ¬.·.._+_ ¬.·.._+_ .·.,- .-
¬. - ± .¬..¸.. ¬ . ..+ -+.-. .-.. ¬ ...- ..+ ¬,. .
- ¸ ... . ,- .- ¬¸.. + ¬.. ¬. .· .... .. ...,.- ¬±
+ ·.._+...-.. ..,.- ±,..-._+.+ ..· +_+..· +
_ ¸ ¸.± ..· + ._ . . . ..,. .. .. ...-. .-.. ¬-. .._ . ,- .
¸.c ¸.c ¸.c ¸.c ¸.c               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
- ._ . +. ..- ¸ .. _ _ - .¬.. .¸. . . ..·. -. . ¸ -.
. . ,¸¸...,. ¬._+...., -. ....¸.-.,.¬._+....,-.
+ .... ,..·...·_ . ...¸.._.+. ..-+ --¸.
. ¬..¬..+ ¬· · + ±...¸ + ± ... - . .± . .-.. - . ..-. ..
.. ¬± .¬.--,....., ¸ . .-+ . . ._ .- +. .- +·¸..-
,....+·..
±,..-._+.. .+¸ ..._+..- ± ...+....+...
...¸.. .+..-...¬.. +¸..¸._ .- _._ . _+.....
¬- . . .+.. .... -,.....+ +. _+_+¸.+- .¸-..+·..
.... ,..·...¬ ¬¸..-..¸.¸.....¸. .¬¬..... .¸....
. ...·¸. .·_. ·_+.¸.... ·.¸. ·_+.± ·. ._.+.., ,
._ ...-...+ ·..-. ¬
. ¸.. ¬·¡,+. .,.+·..-.._ ,.. ,.......
....¸._ .±.+·.±..... ._._+.. . .. -¬..,¸- . -...
-¸.._+ ..+·.. .. ... . . . . .· ..+. .»._+ ..-+.· · .
-.-. .- · .. .- .¸ .,.».- . .-+·_ . -. .¸._+_ .+...
-.. ._. - . .- . .·_ . .+ ¡ ¸.¡¸ _ ¸¸...- +. ±..-. ¬..
. + .... . ¬ ¸ .. . .¸ . . .- .-.. ± ±......+·.. ._. - .
-. . . . ± ±..- . + .... + -..· . ¬· ¡.¸.- . . . .., ..¬..
+ .±..-.± . ¬._. ±.. .. .-.. -..., .- -.. ...
.....¸. . ¬·. . -.. .. -. .¸..,. .± ,. . ± . ..- - .- ..
·._+¸. .. · _+ .+ . - . .-. - ,... . . ...- . -+ .¸ +
. . ± ... . .±+ .·....± ..-....-. -.-. ..
·+ . . _+ . ¸. .+¸ - .¸. . - .- . .+ .¸ .± .-- - · . ¬.¸.+
+·.. ....,..·...._ ¬ .¸..¸. .+. .»...¨+ ± ..¸,..
_. _+_,.-..-.·+ ,._ . .+. ... .¸...... , +
.-.¬,+... ... +,..·...±-. .¸...·..,..± ·
· . .· + ,._ · . ., - . -. +.· .¸. ..,_ . . ± - ¸. . . ..
. - - ¸ .+ · + · .¸. ...¸..+ .-.-.. ¸. ...¨. ., ...._
.¸ ± .._+_ · + .-. ,..,._+.. .± .+·_ . ¬...+ .+
± ... ..± - ¬++·_. ¬...¸+.+.+.·. _+..± . .
± .... .-.+ .- + ¬...+ .¸.+.¸.+ ¸.· _.¸. .±.. ,.+-
          ¸.. ¸.. ¸.. ¸.. ¸..
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
.-... ,. .·...¬.. -.. .., , '' · .¬.. _+..,.-. . -
.-.. ±.. ...-.
.¸.+ -. .¸+.. , . .·...·_ ._ .¸ ¸.. .-. ._
¬..._+ ... ._ ._ ., .-... .,.+ ·._+._ .¸-.±,.- +
·_ . ¬, ¬ -+ +-_.+ - .. - .¸_+.-. ._ ¸.. ., ... .±
.¸ ._.- ...+·_ . ¸.. ..- ¸ ·._+._ ¸.. .¸.¡_+ .+ + ,. .·.. .
. .,._ ± ¸.. ._+ .+.. ..-.¬·¸ .+.. ..¸.. , . .·.. . · _ ,.
- . .- . · + . ,,. .. ¬_+ . .± ·. ¬_+ . . .±. ¸._ .-. ._
+.·..._+ ....·_ . ±,..-. .+.... . .,± ....+ . ..+. ¸.¸
·._+¸. .. ¬.¨_+ .-....++ .¸.+.·..-+ ._ ..+.
...,.. ..¸.¸¸. .+... .+..¬·+... ..¸....+ + ..
.-..+.,.- ··_..·- .. ..+ ,+ +¸.._ ....
+.·.. . . . . .. .. . .. ._ _ ¸ .+ . .+.·.+·_ . .¸ .-
.-.. . . ¸ .- ., .- .±. . . ... . .. .¸ .+ .+.·.¸ -. .·.+
_+_ .+.. ..· . + . + . ..-.. + .....-. ·.. . .¸....
. ..... . . _+ ... . .+.. .-+... ..- + . ..-.. ¬.. ¬. ,_+
¸. + . ..-.. . .¸....+·.. + -.. + ...,¸ ..· . .¸. .
. ,+ +¸ .._ ... .+ . ...,.-. ._ .,. __ ..+.. ..+.. .
+ . . · - .+..¸ - . ..+.. ..+.+ . ,++¸ .._ ... .+.·.
+.. _.¸. ,,.. + . ..-.. + · . .. ¸. ..¸.+ .. ... -+ . · . .
_+_ · + ._ ..... ..¨+ -...... ....,. .·.. .+·_.
± .¬_.. . -+ . _+_ · + . ._ . - . . ¸ . .+ . ... .. .._+
¬ -.._+.. .·.
+ ± + _+. .¸¸.. ,. .¸. .-. .. .¸-.±,.- - ._+..
.-. ¸.. .¸.¡_+ .. .·_ . +_+ ¸.-¸ ±.¬. ¬·. . . ._. .- . ....
·. ·+ , ¬ ¸ .... .+ .+. ·_ + _ - +. ¸.¡. -_ _ . .
¬.¸. ..-. -+ +. .+ · + . . .... ·. ·+ , ¬ .· - - -- -
¸-¸¸. .¸-..¬.- . .¸-.±,._+.._ + ,. .·...+ ¸.....¨.
-. _ ¸...¬ »+_+¸.+ +.+. ¬. ¸.-. ¸.¸ .·.-.._ .
..._+ . +_+ + ,..·.. .._ ...¸..-. -. .. .+±..
.-. ._ ¸.. _ .,.¸._ ... ¸._ .+ ¬.¸¸ .+....+.. .· + . .''
... ¬¸+ ¬. . .. .._ ·+ ., _ _+ .. . ¬. ¸ .-. ¸.¸ ,. ¸.. .
¸.¸ ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸.¡_+ .._ ... .·_... ·_ ·_.._ - ± -±- ¸...±..
·+ , .-. ._ ± .¸.+ . ¬.¸ ¬¬ ...+.. . ¸ .. -¸.. _++.
._. ±. .¸-..+ ¸..,. . ±+_+.·.-.._
.·-¸-¸¸.,. ¸
.-..+¸., . ....¸.±+
.¨.,.. ¸..,.. . .. -
...¸. ..·¸.,¸ -
±¸ .· +- .¸-..._
.¸.. .·_ . .-.+ .+. . ¸. .¸.,.. ± - . ., ± ....+..
-.. ... .. . .- .+.. ....· . . ..... .. ... ¬.¸ · .¸ .- ._ .
+. .-+ ,.·. .-..·.+ .. -¸.. ¸.. ...· +_+-. _+_ ·
¸.¸.-.-.
¬· .¸¸._.. ., ,_...·
±....· .+
¬...+.¸ . , .·..
± .-¸._+. ·.-
.¸-.. _+..- . .. +. +.·.... . .+ ,- ± _+._ ..
..· ., ¸. . .. ..· , . - + ,. .,. - .... + . '' ,- ....+
± ¬¸. .- . +.·...± + . ±+ .+. .¬.. . _ , ' · + _+
.·._
_. ,- ¬.¸ ..¸ .± - . + ,. .·.. .¬ . - . . + . ..-..
+ . +.·.-.¸.¬ . -+ ¬±± .+.. -.·.·.+ ...¸.
.-.... ...¸. .¸+ ±...,.. ¬.. .... ... .'' ...
¬. . .. .._ ,-.. ¸.. ..._ + ,. .·.. .. . ± ¬. ± . .¸, .
_ ,- ...+ +.. ..-· +. .. ¬.. .. ¬+¸ ..¸.+ .. . -.
· + ,.._ _,-.+ _+..,....¬_ .¸....._+.. . +,.
.·.. .. . -.._+.. . ¸ ... .+ . ._ ¸... . .., .._ ¸ .... .. +
.++..., .._ ¸...¸.¡_+. +_+..·_. . ¸ .-..· ..+
.-..·.. ¬¸. ...¸¸.....,..-.._
-. ·-. ._¬.,.+ ·
... _+__+_....''-
,- .¸.-+ .. ..·.-.
          ¸., ¸., ¸., ¸., ¸.,
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..·..... .,.... . +-¸..
¸...+¬ .. ¸...±¸.+.·..
· . ..+.-_
+ ,..·...+.. . . .... .±.¸.. . ¬..-.±.
¬... .¬... .- . . ..- .. .._ ±,..-. .+.. .- . . - .. . .¸,
._ + .-.. ...¬. ,..·..._ ± ±+... -....+...
.-.. ... ±. ...,._+ ¬±...¸..-. .. .¸_.·+, , .
.-.._ ± ._+.. + . ..-.. + .- , ,.. . .... ._+_ . ._
._+_- .· . .¸.¸.- .+ . .
¸.....¨+ ....,. .·...
......· _+_....
.¸.. ._+.......¸.. ¸._ - _ ¸.. . +¸. ,,.... _+..
+.·.. . - ._ .- .. .._ ·_ . ± ,- + _+..¬ . . .·_ .
...+.. ±.,¸ ± ,- + .._+.... -. ·.-.. . . ...,.-
¸... . ..·.. ·¸·¸.·-. .·.+ .-.. .,.... ±+ ..
..,. .· -. ·. -- . ±. · ±.-. . . · - .-. -.
_+ . . - - . ±. _+ . ±. .._+ . . . · - .-. _+.-. . .
...¬ .-±.. +,¬....- .¸ - . .±·+,.-. ._
.·.+ .-.. ,+ ,+ .+ .+ . . .-.. .,.·.. ..·_ . ± +
¬,+ ·_ .,.¸.. ·+ ± + + ...-.. +.·... ·_ . .¸.. ., .
.-.._
+_.· _+.. _-.¸..
.. .....+. + ...-..·- - ¸..
.-.-. ±. .·-.. '' -
..¸.¸ .¸..± ,- .·..
..-- ¸..+,_
·_-.·.±.
. ... - - - - . ¸ .. .± ..¸,._ + , ..·.. .· _ · ±
+ ..·.,..·.. .... . .±..¸,..·.+ .- -. .- ...
.¸_+._
.¸-.±,..- +·_ . - .· + ..+ · + _+-. -¸-¸¸ .¸-¸¸ .
¸ . ±,._+ .+·_ . . - · + -. ± · + + +.·....- +·_ .
¸., ¸., ¸., ¸., ¸.,               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
-, ,¸ _· +¸.+ -.. ¬¸.¸._+.¸ .¸..._+ .· .. _+ ..,.
_+.·.,..·..,.
¸-¸¸..... +.,._
- . ... +.,.
, .. .. + .,....
· ... ¬,+¬..
¬¸.¸.¸ .¸....,.±.
+,..·..._+ .-,.. ·, .·.. .- _+..±. . +¸
.-..+ ±... .-...·..,. -..+.._++ -..+. . .+. .
.. ¸ .--. .-_+..±.. +¸.-. . -. · .¸. ,..·.-.
-. ·± -. ...· ¸ .· .-. .·. .-. ..¸..-. ·..,.
......+ .-±.· -.·.+ ±. ·.-.. ·- . ..±.-
.+..+ -. - ..-¸.. ¸.¸ ·_ ,.....,..·...-.''
.·...++.¸.
.... .+ .. -. ,.. -...
...¸. ...- ...
.. ·-,. -. ±. ,.
-.·± ,++ .¸.... ''
- ..-+. ...¸....·.-.
.... _+.,. ± .. -..¸.+
_ ¸ .- - -¸-¸¸.
¸¸¸.|
          ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸_ ..-..-. ¸_ ..-..-. ¸_ ..-..-. ¸_ ..-..-. ¸_ ..-..-.
+¸.-.--. ._+.._+.. ¬± .¬.±., ,_..·.
.·.'' ± ... .+..· .-._..·. +¸.-.- ¬ ._+.._+. .
¸....._ .- +.. ., .........,.+._+.._+. ...-_.
+.·.- -.. . .+ · ¸ .. ....¬...._ ,_ ..·..·. _ ·_ .
.+.. . , ,_ ..·. _·_ ..+.. . . ¸. ¸. . .¬. ._+.._+. . _+. .
¸. .-..·.. .-..+-±- . ¸.. , ..... ., .-..·.+ _ .·
¸. ¸._+...¬. _._+.._+. . - + ...¸ . .- .. _+..,·+ ..
¸..._
+¸ .-. - ._ ,_ ..·..·. ± _ + . ¬..+ ·_ . + .
-. .._ . -. ..+ ·_ . ¬......_ . _·_ . ¬... _+._
,_ ..·..·.± _ -+ . ·+ . _ _ _._.. . .· . . +. +¸ .-. -
-. . .+. ·¸.¬..¸...... ., .+ ±¸·+ ,._± ·. . »¸.
... ..... . , ..· . ._ ± ., .- +.. ¬.¸ ¸·_. .,±¸ ., . ¬.¸ ¸
..·_. .,.¸.,. ¬.¸¸. . .,±¸ .·.¸ ., . ¬.¸¸.. .·±¸ .,
±¸.,.
¬.¸¸.. .·.¸.,.¸.,. ¬.¸¸. . .¸.,. ¬.¸ ¸.. _.,.
._ ._ ., ..¸ .+ ¸.. .. +¸ .-. - ¬..· .¬ . - - . -. ...-_ .
-. .. .-_ . ¸... .._+.-. ._ -. ¸... -. ¸ . .¸.· - , _ .
...._ _._+.._+. . ¬ ¬+ ... . ·....+ .+ ..,._
.-.. ..-. · .... .+.. ..-. +,¸ .'' .. ·_ . _,_ ..·..·.¬
¬, ¸ + .. . . ,_ .·..·.._ _ _ - . + .. .±. ..., + ¸.... +
...+ .+ ..., . - ¬..¸_ .·. ¸._ -. ....._ ._+.+ ·¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
·. ,.±.-. ...._ ¬.¸.¬..¸..±,... ,_..·..·.±
... -+..¨.-. ¸.¸ .-.- .- ..._ ,.+...._.±. .
_._+.._+. . .. ,..¬ ¬. . ..- ._+.. +¸ .-. - ..
.¸ +.·.-.+., .. -.. + ·¸ .¸..+ .¬.. ¸.. . . + .¸..¸.· .
._ ± .¸-..¸· . +¸.-. - +.. ·.± -. ·.+.. _+¸.
.-. .·._ +¸.-. -+ -..¸·. .,.- + -. .·... ¸.
.- .. .._ +¸.-. -+ -..¸·. .+.+.,.¸.. ..+ .¸.
+¸ .-. - ¬ . - .. ....+.. ¸..·+ +¸ .-. - ¬ ·+ ...+..
¸.¡..¸.¡.,... ._+.-¸-+·+ +¸.-.- ¬ ......+..
¬±+ . . .¬.+ ,¸ .. .. .+. - ¸ . + ·+ _¬_+..- . ... _+ .
..... ¬... .-._ +¸.-.- ¬.. .+ ...+.¸. ,.
_ ± .+_ .-.+ +.·....+ .. .. .±.. . . .. +¸ .-. - ¬
.. .- ._ + ¸ .. .. ,.._ .. , + ....¬.+ - . . +._ .... .
.¸... ..¸-- ... +. - _+....+·_ . ¬·. ¬·.- . ± + ·.
± .+ + _+,. _·.± ¸ ¬+ ..... ... .. +¸ .-. - . . .. .
± -,...-. ._ +¸.-.- ¬ .¸..· ......·_ . ..¸.,_
...,, . ,, .. .¸.... ....¬. +¸ .-. - ._ ...¸ ._+¸.
. ..·_+¸. .¸.+ ¸ ·+.¸ .¸.. _+¸. .. .± - + ± -. .·.. .
·. . .¸.·+ - ·_. - ¸ . _+¸. .+ . ...·_ . _ ¸. .., .._+¸.
¬.. ... . ± . _+...¬. . + .+ . -- . + .+ . -- . .
-.¸... -. ¸ . ¬¸.. ,._ .+.....± .. _+¬ + . .. .¸ .._ +
.. . ....._+.. ±. . ._ . .. .¸ .._ + .. + . ....
._+.. ±..-.._ _¬..¸._ ±. .¸± ·. · .. .-. ._
- -.·... ,.-. ¬ .... +¸ .-.- ¬ -..¸+..
.¸._ .... ¬.¸.¸., .,.·...._
+¸.-. - ¬ ·.- +.. -...¨·_..+ ....¨·_.
.+ _.... .. ± + _ ± ¸.. + + .¸. .·. .-.. -+ .. ·. .± - .
..+.·. ¸..,... ±- _+. ¸....._ + ¸.¸_+. ·._+
. . ... +¸ .-. - -. . +.. .+ . .. ._+ ..... . -. ¸ .+ -.
¸ . .+...± _+ .. .¸ ..¸_+._ . . .·.¸_+._ ±..¸_+._
. - .¸_+._ ¬· · .- - ·+, _+._ .-+ .+. + .
-+ + . + . . . ± . ,. .· +¸ - - . .+.+ - .+ .. .· + .+
          ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸ ¸.¸
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
. .·.· ... + . .. ....+ .. .+. ± . · + _+._ · . .·..
. -+..·... + .._+. ¸._+¸.¸.¸- ._+¸.¸.¸-
¬.. .·-.¸....+·.. .·¸.·¸. ..¸. + ...+..
-....· + .. .¸....,.·. + -+ . . ... .·.·
...·+ ...._ .·.· ... -+...+ .·.· . . .¸. .+ _ .·.
_+._ ± .¬_ -¸ . +... . -.. .... ¬_+... . ,_..·..·.
± ... ._+.._+..._ -.- .+.·. ±+..¨·.._
+¸.-.- ., .+..¬.., ...._ .¸· ....+·.
- + ¸.¸.,.+..·.. -. .,.+...¬. -.·. _+.· _
¬.- . ...+ ¬.- .¸..+ . . · _+._ _- ¸ .¸... .¸.·+ ...
+ . ....-.+._+._ ¬, .. ,.+ ·+.+.,_+..+.·.-.
.+.·.+ ....+ _+._ ± .¸.+ ±.. .¸.¡¸.¡+ . ... .. ...
_+._ .. ·. ± + . .·.- . ., + .- + ¸.¸- ¸. . ...,_ . .
¸.¸.-· +,·. ._..+....· .... ,. --+ . ..¸.
¬.·.+ . -·.- ..,....- -._+ .. .·...±.. .. .·
- -..- ..... . ·. .....-.. ...,¸... .... ,..¸
+.+. -... .· .., ¸ .-.·.-. .¬. - -..- +·_.
. .. .. ., + .- . .. .+ ..._ +¸ . ¸ ., + .- + .-. ¸+ ¸.¸
.¸+ .¸ ,_ .+ -... + . ·. .- .- + .+. .¬.. .. -.
.¸ .+·.. -.-++ . - . -.· ¸._+ .. . +¸...¸..+..
+ . + . · . ._... ._+ .-. .+.. ±. .. .+_ ..·.+ ,
-. ¸.+ .-.± . ...- · .¸. ..-. .. . . +.·. ¬, . _+ .
...· .. + . . + ...¸.. . -. .¸, ...·.,. .¬. ·.
.-.-+ .¸.-±_ ..... _. ....¸....+.¸.+ ·_.
.- .. _+ .± ..... _+._
±......¸. ....¬.-.+.. ¬_.....+.·... .+.
._ .·_., ._ .,¸±...+_+ .¸..-. ++ ±._. ·_ . ,
._ ..- ,.± .._ .·_.,._ ».-..¬..- ._.·_.
, ._ ».-..¬. + ¸...±..,.. ,.+ · ..._ . ·_. ,._
. .. .++ ._ . ·_ ., ._ -. .¸+ -+ ±..- ..».. .+
._.¸¸.¸-+,¸ ... .-·..±,. +..¸.- .__·..¸.
.·.. .. .... .._¸. ¸ +. .... +¸.· . ¸... ±. ., ¸ ..·
¸.· ¸.· ¸.· ¸.· ¸.·               
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
..¸... .....,.+.+·_. +.¸. . ....-+·.¸...
.... ,. - - +.-. .- . .· .. .· . . - ¸. ¸.- ,+ . ... . , ..
· .. . . - ,. ... . . ... ...,. ¬.+ ... .... ,. .¸ +.+.
± .. ¬- . ... - ¸.¸ .,.+ ,. ¬...-+ .. . - + _+ .·_ . . ·
. ¬- + + .+ ...-. - -. .- . ¸. . .±.... ...¸ .. . + ., .
+.+. .+.-. .+..¬.. +..... ..-.. .·+ ,...
- .. . .. . . · + ± .. . -+.¬ . .-. . +. +. .·.. .·.. ¸
. - ,.., . .. . ... . ., - , - · - - . . . , ....+ -..
.... ..._+ .... ¬.-. .+.. ..¸. ..¸ --. -..¸_+
.... ,. ....+ . .·.+ , - · + -. .... .- ...
.+ ,_ .- +· ._..., ».- ·_ . ¬. .-¸ ¬...+.. .-.
¬.. . ¸ ..¸. ¸. + ·_ . . ,-. + . ¬- .+ ..-- _+ .+ . -. .¸
-. .¸ .- . .. ....¸-. .. - . ....-. . ¬- ._+ ..-..
.. .+.·.¸ - ,..+ . ... ...¸-. ... .... .¸.¡... · .+.·.¸
±.. .-+¸.¡· . ± .¸.¡+.·. ± .±..-. ¬ +. +. ..,
+ ¬- ._+ .,. ¸ ¬. .-¸ - -... ¬ . ¬- ._+ . .. ...±..
-..-+ + ., .¬+¸ ,· +-... + ,.»..·_. ¬.¸...+...
.. +·.._+.-+-¬._+... -...·.+ .¸... .._+_.
·.. .. -., .- .¨,..-·_. ..+
_. ¸.. +¸ .-.- -..- .- .,.....,.. .±... .,..
¬.+-. ,_ ..·..·..._ +¸.-.- + ..+.¸ .¸.¬..
± .±.. ·+.._
+¸ .-. - ·+ .... .± - . ¬.... .. ·.._ +¸ .-.
- .+., .±-. ¬....- .·.._ ·+.- + ._ -+.- _
·._+¸. .· . _+. .,.........¸. ..- ¬.¸.+±+
.·±.·.¸.¸¸. .. .. +..·... .- . . ..¸_+¸.
.¸...- .. .¸_+¸. .¸-... ·.+...- +¸ .¸.. · .·.
_+-. ,_ ..·..·. .· .·+_++
.....±..·_. .,.- · · +. ..-.. .¸.. ,-. .,. .
+·_ . _+...-.¸ ..· .± ....¸-.. . .,±¸+.¸. .·
+·_ . ±¸... ._ -.. .·¸ .·¸,. .-. ¬.-.·.,·.
.. ,_..·..·.
          ¸.¡ ¸.¡ ¸.¡ ¸.¡ ¸.¡
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
¸¸c ¸¸c ¸¸c ¸¸c ¸¸c               
.. .... .. . . ± - .¸,.+ . +.-. _+ .+·_ . .¬. .¸
-.. ._.. · ....,...-.+.¸. .-±.._+ ._ . ±
.,.+,..-. ¸.¸.·.,-....- ...-. + ,.- . ..,.¬.. , ¸
.-.·_+ ..-.. -.·.+ ._¬± .,.+...· ¬.-. ·..,
-. -· ..... .-.·..+. -..¸...,., .·
.-.¬·¸ .. .,.+...¸.. ·. ..-+ ....¸¸..
-._+ ..+·..+ ....¸.¡_+ ..- ....¸.¡_+ ..- ·. .. ..
¬_+..... +·+,..-.·..+. ..-..- ..- .... +
,_ . .·..·. · + _+.
.¸-..+±¸ .....+·
..+._+. ·..+...
,_ ..·.· ,_ ..·.·.
. ...+.¸-.+·_. ¬¸..... ._. ...+.-.
± .+. ..·.+ .-. , . .. .+ · .... ± · + ,. .¬.. .¬.. . ..
-.. .·+¸.. ..-. . ...+ +·_ . _+. .·.-... .-. ....
,¸ - ·+ .-+ .¬.¸..±.¸· -..+-..+ +· +- . .
..+ . ·+ ..+ .. .-. .¨· · . ¸.¸ ¸.¸ . ..-.¸ -. - -.
¬ ,_..·.·... +. .,. .·..
.·._ .·.+ - + ·+¸ .-.. ..+.. ... ¸.¸- .-
+ · + ...-.+ . ¬.. .... .¸.. . .¸· + -. ..,..·.+
, ..±.., ¸ ·+ .¬..· .¸¸ ...+ . . . . + · .-.,. ¬¸. .
+·_. .,-+ .
.,.+·_. ......-.. .. +_..+ .,.+.
., .-. .+ .·.+ , ...-. .... ...,.+ .-. ¸.. _+ .+ + .,¸ .
...¸. -,..._+...· ¸.. ±.,.+,. .·,. ... ._..
._ .·¸ ..±,. --..- ¸.. ±.. ..... .... . .,-.
.¸· ....+ .-... . . ..¸. .¸ .. .·+·_. ..¬.
·..+·.. ....-+·_ . -. + . + ¸ - ¸.¸.,.+,. ....-
¬+ ¸ +- + ¸ .-. .. ±. ., ¸ + + . ,_ ..·..·. · + _+¸ ..
....++¸. ¸.¸-+·.
·. .-.+... .·+.¬.
,_ ..·.· ,_..·.·.
noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co noo~_: o+co
          ¸¸. ¸¸. ¸¸. ¸¸. ¸¸.
¬.. ±.· +-. · ¸..,.·... .. .....± ¸..
...,_+¸ ¬¸+.·. -...... ....¸¸.+ .¬. . .+ .±
..·_. ±.... ¸.¡¸.¡ .. ...._+.+ . ¬.. -.±....±.. .¸
..¸+ .± .¬....,-. ._.¸.-. .+ ..,.¬.. ·...
..·. . +.. ..+.¸..+.·. , .¸..·.. . .. +¡· .+...
-. +. + ., ..¸..- ¸.. .· +±. · + ..+ · + -..- .
¬.-. .+ .+ . ._ _·_ . .. ....¸ .-. ± ..·¸-
-. . ± ...±_ +¸.-. ... ... ..._+. ,.¬.. · ....
..-...''..-. -·.. .±. .¬».».- -....+
-.+... ...,..· ....-- -.. , -. .-. _+..,-.
.¬. ......,. -.. ...._-..¬.·_. .... .. ..+.
..·_. ¸...¨¸..·.+±. ± ......
.... ,. - .... ,. - ._ · .-.. -.¸_+, ¸ .¸. .- .
.¸. ,_..·..·._+. ¸.... ....,..¸ ..¬...+ .¬±..¸ .
. -.,.+ ±......¸. ..-. -+.. +. -....,.+.¬..
-+ -+ ¬. .-. .... .. ._+....+ ± . .±...¸ . .. -+ -.
. .·....,. ¬..-. .¸.¸_. ..... + .,.+.¸.¸..
.¸. ..-..+ ±,. -.,¸+ ...-..+ .+ ¸..,.-...
......-., --..-
.· . .·.¬.¸.. .+ ......
,_ ..·.·. ,_..·.·.
¸¸¸.,
oc:.o¬ oc:.o¬ oc:.o¬ oc:.o¬ oc:.o¬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful