You are on page 1of 20

วารสารคนทางาน กันยายน 2562

วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 1]

ระวังนะ Google ผู้สร้าง พบคนทางานสูงอายุ แนวโน้มความต้องการ พนักงานโรงแรมใน


วิดีโอลงยูทูปกาลังรวมตัว ในญี่ปุ่น มีสัดส่วนถึง ‘คนทางานบ้าน’ ที่ แคนาดาหยุดงาน
กันเป็นสหภาพแรงงาน 12.9% ของกาลัง สหรัฐฯ สูงขึ้น แต่ค่าจ้าง ประท้วงหลังเจรจา
[หน้า 9] แรงงาน [หน้า 13] กลับต่า [หน้า 15] ต่อรองมาร่วมปี
[หน้า 17]
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 2]

รอบโลกแรงงาน
งานวิจัยระบุ 'หญิงโสดวัยทางาน' พลัง ที่มา: VOA, 2/9/2019
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสหรัฐฯ
แรงงานอินโดนีเซียที่ไต้หวัน ป่ วยเป็ นโรค
การวิจยั ที่จดั ทาโดย Morgan Stanley ที่ใช้ขอ้ มูล ไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสฮันทา
ของสานักงานสถิติแรงงาน (Bureau of Labor ซึ่งมีหนูเป็ นพาหะนาเชือ้
Statistics) มาวิเคราะห์ พบว่า หญิงวัยทางาน
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน
สร้างรายได้ให้กบั เศรษฐกิจสหรัฐฯ มากกว่า 7
ประกาศเมื่อปลาย ส.ค. 2019 ที่ผา่ นมานีว้ า่
ล้านล้านดอลลาร์ ในปั จจุบนั และภายในปี ค.ศ.
ตรวจพบผูป้ ่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการ
2030 หรืออีก 11 ปี ขา้ งหน้า 45% ของหญิงวัย
ติดเชือ้ ไวรัสฮันทา (hanta virus) เป็ นแรงงาน
ทางาน อายุระหว่าง 25-44 ปี ในสหรัฐฯ จะมี
อินโดนีเซียเพศชาย อายุประมาณ 20 ปี เศษ
สถานะโสด ซึง่ เป็ นสัดส่วนสูงสุดใน
ทางานในตาแหน่งลูกเรือประมง ใช้ชีวิตอยูบ่ น
ประวัติศาสตร์อเมริกนั
เรือประมงมาตลอด เมื่อต้นเดือน ส.ค. มีอาการ
ทัง้ นี ้ สัดส่วนของหญิงโสดอเมริกนั ที่เพิ่มขึน้ ใน อาเจียน ท้องร่วง เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ตลาดแรงงาน จะเป็ นแนวโน้มของผูห้ ญิงที่มวี ฒ ุ ิ แพทย์ตรวจพบว่ามีความผิดปกติในการทางาน
การศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ ้ ไป แต่งงานช้าลง ของไตและตับ ยืนยันว่า ป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
และรอให้อายุมากขึน้ ก่อนคิดจะมีบตุ ร และเมื่อปี ที่เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสฮันทา ซึง่ มีหนูเป็ น
ก่อนหญิงโสดอเมริกนั คิดเป็ นสัดส่วน 41% ของ พาหะ หลังรับการรักษา ขณะนีอ้ าการดีขนึ ้ และ
ผูห้ ญิงวัยทางาน ทาง Morgan Stanley มองว่า ออกจากโรงพยาบาลแล้ว จากการตรวจสอบ ไม่
ผูห้ ญิงมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นนักช้อปหลักของ พบว่ามีการแพร่ระบาดไปยังเพื่อนร่วมงานบน
ครัวเรือนอเมริกนั และหญิงโสดจะใช้จ่าย เรือประมงลาเดียวกัน เจ้าหน้าทีก่ รมป้องกันโรค
มากกว่าหญิงที่แต่งงานแล้ว โดยจะส่งผลดีตอ่ ทาการกาจัดหนูซงึ่ เป็ นพาหะนาเซือ้ บน
ธุรกิจเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เรือประมงลาดังกล่าว ขณะเดียวกันถือโอกาส
และความงาม อาหาร อย่างธุรกิจร้านอาหารจาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน นายจ้างและแรงงาน
ด่วนแนวสุขภาพ หรือ fast-casual สินค้า ต่างชาติได้รบั ทราบถึงพิษภัยและวิธีปอ้ งกันโรคนี ้
ฟุ่ มเฟื อย และรถยนต์ขบั เคลือ่ นด้วยพลังงาน
ที่มา: Radio Taiwan International, 6/9/2019
ไฟฟ้า ก็จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของกลุม่
ประชากรสาวโสดอเมริกนั
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 3]

'British Airways' ยกเลิกเที่ยวบินเกือบ สายการบินที่อยูใ่ นระดับ 2,900 ล้านดอลลาร์


ทั้งหมดหลังนักบินประท้วงหยุดงาน เมื่อปี ที่แล้ว
สายการบิน British Airway ประกาศยกเลิก ที่มา: VOA, 10/9/2019
เที่ยวบินเกือบทัง้ หมดเป็ นเวลาอย่างน้อย 48 ชม.
หลังจากนักบินร่วมกันประท้วงหยุดงานเพื่อ แคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายแรงงาน Gig
เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม ส่งผลกระทบต่อผูโ้ ดยสาร Economy ต้องได้สวัสดิการเหมือนพนักงาน
ประจา
เกือบ 2 แสนคน British Airway มีแถลงการณ์ใน
วันที่ 9 ก.ย. 2019 ทางสายการบินไม่สามารถ สภาของรัฐแคลิฟอร์เนีย ผ่านกฎหมายสาคัญ
คาดเดาได้วา่ จะมีนกั บินมาทางานกี่คน หรือจะมี เรือ่ ง Gig Economy ที่กาหนดให้บริษัทอย่าง
เครือ่ งบินสามารถให้บริการได้กี่ลา ดังนัน้ ทาง Uber, Lyft, DoorDash, Instacart, Postmates
สายการบินจาเป็ นต้องยกเลิกเทีย่ วบินเกือบ ฯลฯ จาเป็ นต้องให้สวัสดิการพืน้ ฐานกับ
ทัง้ หมดระหว่างที่เกิดการประท้วงหยุดงานนี ้ คนทางานที่เรียกว่าเป็ น "คูส่ ญั ญา"
ปั จจุบนั British Airway ให้บริการเที่ยวบินราว (independent contractor) แบบเดียวกับ
850 เที่ยวต่อวัน โดยมีศนู ย์กลางอยูท่ ี่สนามบิน พนักงานประจา กฎหมายฉบับนีม้ ีชื่อเรียกว่า
ฮีทโธรว์ในกรุงลอนดอน ซึง่ เป็ นสนามบินที่ได้รบั AB5 ตอนนีผ้ า่ นทางสภาผูแ้ ทนและวุฒิสภาของ
ผลกระทบจากการประท้วงครัง้ นีม้ ากที่สดุ รัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว เหลือขัน้ ตอนลงนามของ
ผูว้ า่ การรัฐ Gavin Newsom ซึง่ ก็เคยแสดงท่าที
ผูบ้ ริหาร British Airway ระบุวา่ ทางสายการบิน
สนับสนุนกฎหมายฉบับนี ้ จากนัน้ จะมีผลบังคับ
เตรียมรับมือการประท้วงนีม้ านานหลายสัปดาห์
ใช้ในปี 2020 เป้าหมายของกฎหมาย AB5 คือ
แล้ว และได้เตือนให้ผโู้ ดยสารทราบล่วงหน้า และ
คุม้ ครองแรงงานในระบบ Gig Economy ที่ไม่มี
ว่าทางบริษัทพร้อมที่จะเจรจาเรือ่ งค่าจ้างกับ
สวัสดิการใดๆ เลย มีเพียงค่าจ้างตามจานวน
สหภาพแรงงานนักบิน และจะให้เงินคืนเต็ม
ชิน้ งานเท่านัน้ ไม่มกี ารการันตีคา่ แรงขัน้ ต่าหรือ
จานวนแก่ผโู้ ดยสารของเที่ยวบินที่ถกู ยกเลิก
ค่าแรงล่วงเวลา รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น
British Airway ยังระบุวา่ ได้เสนอขึน้ ค่าจ้างให้กบั
ประกันสุขภาพ
นักบิน 11.5% ในช่วง 3 ปี ขา้ งหน้า แต่ทาง
สหภาพนักบินระบุวา่ บรรดานักบินควรได้ขนึ ้ ที่มา: BBC, 11/9/2019
ค่าจ้างมากกว่านัน้ เมื่อพิจารณาจากผลกาไรของ
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 4]

สหราชอาณาจักร ให้นักเรียนต่างชาติเรียน ตรวจคนเข้าเมืองท้องที่ โดยต้องไปยื่นด้วยตนเอง


จบอยูต่ ่อได้ 2 ปี แถมหางานได้ให้เปลี่ยนวี หรือมอบหมายให้บริษัทจัดหางานดาเนินการให้
ซ่าด้วย เพื่อจะอานวยความสะดวก ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ส.ค.
สหราชอาณาจักร ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2019 เป็ นต้นมา สามารถยื่นขอ Re-Entry Visa
ที่ผา่ นมา อนุญาตให้นกั เรียนนักศึกษาต่างชาติ ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่
สามารถพานักในสหราชอาณาจักร หรือในกลุม่ จาเป็ นต้องไปยื่นขอทีเ่ คาน์เตอร์สานักงานตรวจ
ประเทศ อังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ และส คนเข้าเมืองอีกต่อไปแล้ว
ก็อตแลนด์ ได้ตอ่ อีก 2 ปี หลังจากจบการศึกษา ที่มา: Radio Taiwan International, 13/9/2019
ระดับปริญญา เพื่อให้หางานทาได้ กลุม่ องค์กร
Migration Watch ซึง่ รณรงค์เรือ่ งการอพยพเข้า สหภาพแรงงานยานยนต์อเมริกันเตรียมผละ
เมือง ระบุวา่ นโยบายนีจ้ ะเป็ นการ "ถอยหลังเข้า งานประท้วงบริษัท GM
คลอง" และอาจทาให้สหราชาอาณาจักรได้
สหภาพแรงงานรถยนต์ของสหรัฐฯ หรือ UAW
แรงงานทักษะต่าทีเ่ ป็ นคนต่างชาติเข้ามาทางาน
กล่าวในวันที่ 15 ก.ย. 2019 ว่าสมาชิกของ
แทน "ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะคิดไอเดียในการเพิ่ม
สหภาพที่ทางานอยูใ่ นบริษัทรถยนต์ เจเนรัล
การย้ายถิ่นฐานเท่านัน้ ” กลุม่ Migration Watch
มอเตอร์ส (GM) จะผละงานในช่วงเทีย่ งคืนวัน
ทวิตข้อความนีใ้ นโลกออนไลน์
อาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐฯ หากข้อเรียกร้องของ
ที่มา: BBC, 11/9/2019 พวกเขาไม่ได้รบั การตอบสนองจาก GM
เจ้าหน้าที่สหภาพฯ พบหารือกันในวันที่ 15 ก.ย.
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเปิ ดให้ ที่นครดีทรอยต์ และมีแถลงการณ์ไปถึงผูบ้ ริหาร
แรงงานต่างชาติท่เี ดินทางกลับไปพักร้อน ของ GM เรือ่ งคาขูผ่ ละงานดังกล่าว ซึง่ หาก
สามารถยืน่ ขออนุญาตกลับเข้าไต้หวันอีก เกิดขึน้ จริงจะถือเป็ นการประท้วงผละงานของ
ผ่านระบบออนไลน์ได้
แรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ครัง้ แรกในรอบ 12 ปี
แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทางานในไต้หวัน ของสหรัฐฯ
ระหว่างที่ทางานหากต้องการจะเดินทางกลับไป
ปั จจุบนั มีสมาชิกของสหภาพแรงงาน UAW
เยี่ยมครอบครัวหรือไปพักร้อนที่บา้ น แล้วจะ
จานวน 46,000 คนที่ทางานอยูต่ ามโรงงานของ
เดินทางกลับมาทางานที่ไต้หวันต่อไป ที่ผา่ นมา
บริษัท GM 31 แห่ง และในสานักงานอีก 21 แห่ง
จะต้องไปยื่นขอ Re-Entry Visa หรือยื่นขอ
ข้อเสนอที่ UAW ยื่นให้กบั GM คือการสร้าง
อนุญาตกลับเข้าไต้หวันอีกที่เคาน์เตอร์สานักงาน
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 5]

ตาแหน่งเพิ่มอีก 5,400 ตาแหน่ง และลงทุนเพิ่ม เชิงกับสถานีผอู้ อกอากาศแห่งชาติ สถานี


7,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ ตลอดช่วงเวลา 4 กระจายเสียงฯ ระดับภูมิภาคหลายแห่งเป็ นของ
ปี ของสัญญาฉบับใหม่ รวมทัง้ เพิม่ ค่าจ้างรายปี สถานีกระจายเสียงฯ แห่งชาติ ARD เช่น สถานี
และเงินโบนัส 8,000 ดอลลาร์สาหรับคนงานแต่ WDR, SWR, MDR, SR, BR และ NDR ซึง่ อยู่
ละคน ก่อนหน้านี ้ UAW เจรจาต่อรองสาเร็จ ระหว่างการเจรจาต่อรองร่วม โดยสวมชุดดาใน
มาแล้วกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่อีกสองแห่งของ วันที่มีการนัดหยุดงาน
สหรัฐฯ คือ Ford และ Fiat Chrysler ซึง่ เวลานีท้ งั้
สามบริษัทต่างกาลังประสบปั ญหายอดขาย "การนัดหยุดงาน เดินขบวนในวันนีก้ ลายเป็ น
รถยนต์ตก และการเพิม่ การลงทุนในระยะยาว ประวัติศาสตร์ของวงการกระจายเสียงและแพร่
สาหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์แบบควบคุม ภาพสาธารณะในเยอรมนีเลยทีเดียว พนักงาน
ตัวเอง สถานี ARD, ZDF และ Deutschlandradio
แสดงพลังเพื่อต่อรอง พวกเขาไม่ตอ้ งการถูกตัด
ที่มา: VOA, 16/9/2019 ออกจากระบบการปรับปรุงค่าจ้างของภาครัฐ"
Frank Werneke รองประธานสหภาพแรงงาน
พนักงานสื่อสาธารณะในเยอรมนี 3,000 คน
ภาคบริการ (Ver.di) กล่าว
นัดหยุดงานทั่วประเทศ
“การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
สหภาพแรงงานกระจายเสียงและแพร่ภาพทั่ว
ต้องการยืนหยัดความเป็ นอิสระในการรายงาน
โลก ซึง่ เป็ นสมาชิกของเครือข่ายสหพันธ์แรงงาน
ข่าวที่นา่ เชื่อถือ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะ
ฝี มือภาคบริการระหว่างประเทศ (UNI Global
อย่างยิ่งในช่วงของการเกิดสถานการณ์ความ
Union) แสดงความสมานฉันท์กบั เพื่อนแรงงาน
เกลียดชังและการแพร่ระบาดของข่าวหลอกและ
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์ ARD และ ZDF ที่กาลัง
ข้อเท็จ (จริง) ทางเลือก” นายแฟร็งค์กล่าว
นัดหยุดงานประท้วง
สหภาพแรงงานภาคบริการต้องการสร้างพันธ
พนักงานราว 3,000 คน จากสถานีกระจายเสียง
สังคมในการให้บริการสาธารณะและมีบทบาท
และแพร่ภาพสาธารณะของเยอรมนีเข้าร่วม
พิเศษในระบอบประชาธิปไตยมากกว่าที่เคย
ประท้วงนัดหยุดงานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18
สหภาพฯ เกรงว่า หากเงื่อนไขการจ้างอ่อนแอลง
ก.ย. 2019 จากมติของสหภาพแรงงานภาค
อีก มันจะบั่นทอนความสามารถของคนทางาน
บริการแห่งเยอรมนี (Ver.di) ซึง่ เป็ นตัวแทนของ
กระจายเสียงฯ ในการบรรลุภารกิจของการ
แรงงานภาคบริการ การหยุดงานเป็ นไปเพื่อคุม
บริการสาธารณะ
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 6]

สหภาพแรงงานภาคการสือ่ สาร บันเทิง ศิลปะ พบรถบรรทุกคันหนึง่ นอกจากบรรทุกสินค้าแล้ว


และกีฬา (UNI MEI) สนับสนุนการนัดหยุดงาน ยังมีผโู้ ดยสารที่เป็ นแรงงานเวียดนาม 2 รายนั่ง
ของสหภาพแรงงานภาคบริการ และเพื่อน อยูบ่ นรถ เมื่อตารวจเรียกลงจากรถรับการ
ร่วมงานในสถานี ARD และ ZDF เราต่างเป็ น ตรวจสอบ แรงงานเวียดนามทัง้ 2 รายทาทีให้
กังวลเช่นกันว่า มีผนู้ าจานวนมากในองค์กร ความร่วมมืออย่างเต็มที่ แต่พอได้ทีก็วงิ่ หนีไป
สาธารณะ มลรัฐและรัฐสภายอมตามแนวประชา ทางทุง่ นาด้วยท่าทีที่คล่องแคล่วว่องไวมาก
นิยม แทนที่จะยืนหยัดและปกป้องความเป็ น เจ้าหน้าที่ตารวจวิ่งไล่จบั กันหืดขึน้ คอ ยังดีทมี่ ี
อิสระของการกระจายเสียงฯ สาธารณะ เราขอ ตารวจจากหน่วยยามฝั่งมาเสริม หลังจากแสดง
ร่วมกับสหภาพแรงงานภาคบริการ ในการ บทตารวจไล่จบั ผูร้ า้ ยบนคันนาอยูน่ าน ในที่สดุ ก็
เรียกร้องให้เกิดความยั่งยืนในด้านการเงินของ สามารถจับกุมจนได้ แรงงานเวียดนามผิด
สถานีกระจายเสียงสาธารณะ ให้มีความมั่นคง กฎหมายทัง้ 2 รายให้การสารภาพว่า พวกตน
และสภาพการทางานอย่างมีศกั ดิศ์ รี และมีการ เคยรับราชการเป็ นทหารหน่วยรบพิเศษมาก่อน
เจรจาต่อรองค่าตอบแทนภายใต้กรอบการเจรจา หลังปลดประจาการอยากหาเงินสร้างอนาคต จึง
ต่อรองร่วม ณ ปั จจุบนั สมัครมาทางานที่ไต้หวัน แต่รายได้ไม่พอใช้หนี ้
จึงใช้วธิ ีหลบหนีไปทางานผิดกฎหมาย
ที่มา: Uni Global Union, 18/9/2019
ที่มา: Radio Taiwan International, 20/9/2019
อดีตหน่วยรบพิเศษเวียดนามหลายนายผัน
ตัวมาเป็ นแรงงานแต่หลบหนีนายจ้าง ฮุนเซนเพิ่มค่าแรงขัน้ ต่าแรงงานตัดเย็บ
เสือ้ ผ้า 4.4% ตามทีห่ าเสียงไว้ก่อนเลือกตัง้
สือ่ ไต้หวันรายงานว่าช่วงนีม้ ีแรงงานเวียดนามผิด
กฎหมายถูกจับกุมจานวนมาก ในจานวนนีม้ ีไม่ กระทรวงแรงงานและอาชีวะกัมพูชาประกาศ
น้อยที่เคยเป็ นทหารหน่วยรบพิเศษมาก่อน อย่าง เตรียมปรับเพิ่มค่าแรงขัน้ ต่าให้ภาคอุตสาหกรรม
เมื่อต้นเดือนที่ผา่ นมา หน่วยยามฝั่งของไต้หวัน ตัดเย็บเสือ้ ผ้าสาเร็จรูป ซึง่ เป็ นแหล่งรายได้จาก
ประจานครไทจง ได้รบั แจ้งว่ามีแรงงานต่างชาติ การส่งออกรายใหญ่ที่สดุ ของประเทศ เพิ่มขึน้
ผิดกฎหมายกลุม่ ใหญ่ ทางานรับจ้างขนถ่าย 4.4% เป็ น 190 ดอลลาร์ตอ่ เดือน จากเดิมที่ 182
สินค้าบริเวณเลียบชายฝั่งทะเลในเมืองจางฮั่ว ดอลลาร์ตอ่ เดือน ภายในเดือนมกราคมปี หน้า
หลังจากการตรวจสอบมีหลักฐานชัดเจนแล้ว ถึงแม้การปรับค่าแรงครัง้ นีจ้ ะยังไม่เท่ากับอัตรา
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2019 ที่ผา่ นมา เจ้าหน้าทีต่ ารวจ ค่าแรงที่สหภาพแรงงานเรียกร้องที่ 195 ดอลลาร์
ตัง้ ด่านสกัดจับตามถนนที่เป็ นทางลาเลียงสินค้า
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 7]

แต่เป็ นอัตราที่มากกว่าเจ้าของโรงงานแนะนาที่ บริการขนส่งทางรถไฟในฝรั่งเศสเกิดความ


186 ดอลลาร์ ระส่าระสาย และประชาชนเดินขบวนประท้วง
กว่า 20 จุดทั่วประเทศ ชนวนของความไม่พอใจ
ที่ผา่ นมาอุตสาหกรรมตัดเย็บเสือ้ ผ้าของกัมพูชา ครัง้ นีเ้ กิดจากการที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล
มีการจ้างงานแรงงานเกือบ 800,000 คน โดปี ที่ มาคร็องเสนอแผนแก้ไขระบบบาเหน็จบานาญ
ผ่านมากัมพูชาส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา โดยผูท้ ี่ทางานให้กบั ระบบรถไฟแห่งชาติ SNCF
และยุโรป มูลค่าเกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์ จะถูกตัดสิทธิ์ที่เคยให้พวกเขาเกษี ยณได้เร็วกว่า
นอกจากเป็ นภาคการส่งออกรายใหญ่ที่สดุ ของ คนที่ทางานอื่นในฝรั่งเศสจานวนมาก
ประเทศแล้ว แรงงานกลุม่ นีย้ งั เป็ นพลังทาง ประธานาธิบดีมาคร็องกล่าวว่า ระบบบาเหน็จ
การเมืองที่สาคัญ ซึง่ นายกรัฐมนตรีฮนุ เซน บานาญปั จจุบนั ซึง่ ได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐ มี
ต้องการให้มาเป็ นฝ่ ายเดียวกับรัฐบาล แม้ใน ค่าใช้จา่ ยมาก โดยครอบคลุมโครงการเกษี ยณ
ความเป็ นจริงแรงงานเหล่านีม้ กั จะสนับสนุน 42 แบบสาหรับคนมากมายหลายอาชีพ
พรรคการเมืองฝ่ ายค้านที่ตอ่ ต้านฮุนเซน แต่ที่ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ต้องการให้เกิดระบบ
ผ่านมาระหว่างการรณรงค์หาเสียงการเลือกตัง้ บาเหน็จบานาญที่ปรับรูปแบบให้เหมือนกัน และ
ทั่วไปปี ที่แล้ว ฮุนเซนได้จดั การชุมนุมใหญ่หลาย มีความยั่งยืน ปั จจุบนั อายุเกษี ยณของชาว
ครัง้ กับแรงงานตัดเย็บเสือ้ ผ้า และได้สญั ญาเรือ่ ง ฝรั่งเศสอยูท่ ี่ 62 ปี แม้วา่ รัฐบาลให้สญ
ั ญาว่าจะ
ผลประโยชน์ไว้มากมาย ไม่เปลีย่ นแปลงอายุเกษี ยณ แต่การปรับที่อาจ
ด้านนาย Pav Sina หัวหน้ากลุม่ สหภาพแรงงาน เกิดขึน้ มีโอกาสทาให้คนจานวนหนึง่ ต้องทางาน
เผยหลังรัฐบาลมีแผนปรับค่าแรงขัน้ ต่าว่า การ นานขึน้ เพื่อให้ได้สทิ ธิ์รบั สวัสดิการหลังเกษี ยณ
ปรับเพิ่มค่าแรงเป็ นสิง่ ที่ยอมรับได้ แม่วา่ ในภาค อย่างเต็มที่
ตัดเย็บเสือ้ ผ้าและรองเท้าของกัมพูชาจะต้อง ที่มา: VOA, 26/9/2019
เผชิญกับความเป็ นไปได้ของการสูญเสียสิทธิ
พิเศษทางการค้าสหภาพยุโรปก็ตาม ทางการไต้หวันจะดาเนินการตรวจสอบ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการทางานของ
ที่มา: Khmer Times, 24/9/2019 แรงงานต่างชาติยงั มีอตั ราสูง
แรงงานประท้วงทั่วฝรั่งเศส หลัง 'มาคร็อง' จากกรณีที่มีแรงงานหญิงฟิ ลปิ ปิ นส์อายุ 29 ปี
เสนอแก้ระบบบานาญ รายหนึง่ ทางานในโรงงานอิเลคทรอนิคส์ในเมือง
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 8]

เหมียวลี่ ขณะทางานถูกนา้ กรดเข้มข้นหกรดใส่ อุบตั ิเหตุจากการทางานที่เกิดขึน้ กับแรงงาน


ขาทัง้ สองข้างในพืน้ ที่กว้าง นา้ กรดได้ซมึ ลึกลงไป ต่างชาติ ยังมีอตั ราค่อนข้างสูง ดังนัน้ หวางโย่วห
กัดกร่อนถึงกระดูก หลังกูช้ ีวิตอยูน่ าน 12 ชั่วโมง ลิงและหวางอวีเ้ หม่ย 2 สมาชิกสภาการ
แรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์รายนีไ้ ด้เสียชีวติ ลงที่ ตรวจสอบจึงเตรียมดาเนินการตรวจสอบในเรือ่ ง
โรงพยาบาลอย่างเจ็บปวดทรมาน หลังเกิดเหตุ นีว้ า่ ปั ญหาเกิดจากอะไรและหน่วยงานรัฐที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านแรงงานตรวจพบจาก เกี่ยวข้องมีความบกพร่องในหน้าที่หรือไม่
กล้องบันทึกภาพในที่ทางานว่า แรงงานหญิง
เคราะห์รายนี ้ ไม่ได้สวมใส่ชดุ ป้องกัน รวมทัง้ ไม่มี ที่มา: Radio Taiwan International, 27/9/2019
ระบบป้องกันอันตรายที่เหมาะสม ประกอบกับ

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 9]

เรื่องจากปก

ระวังนะ Google
ผู้สร้างวิดีโอลงยูทปู กาลังรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 10]

ทาไมสหภาพแรงงานโลหะเยอรมันจึงร่วมมือกับ YouTubers ท้าทาย Google

คาตอบนัน้ คือ การจัดตัง้ แรงงานในยุคดิจิตลั เช่นเดียวกับกลุม่ วัยรุน่ ที่ทาคลิปสาธิตการเล่นเกมสีเ่ หลีย่ ม


(Minecraft) ของตัวเอง

สหภาพแรงงานโลหะ (IG Metall Union) ซึง่ มีสมาชิก 2.3 ล้านคน เป็ นสหภาพแรงงานทีใ่ หญ่ที่สดุ ในยุโรป
สร้างแนวร่วมกับยูทปู เบอร์เมื่อเดือนที่ผา่ นมาคือ Joerg Sprave ยูทปู เบอร์ชาวเยอรมันซึง่ เป็ นเจ้าของช่อง
ทาหนังสติก๊ (Slingshot Channel) มีสมาชิก 2.2 ล้านคน เมื่อสองปี ที่แล้วเจิรก์ ตัง้ กลุม่ Facebook ชื่อ
สหภาพแรงงานยูทปู เบอร์ ตอนนีม้ ีสมาชิก 21,000 คน ทัง้ เพราะวิดีโอของเขาเริม่ “ถูกระงับการจ่าย
ค่าตอบแทน” จากโฆษณา

พวกเขาร้องเรียนว่าเว็บไซต์ YouTube ของ Google ไม่ยอมอธิบายเหตุผลของการระงับโฆษณาในวิดีโอ


บางรายการ Susan Wojcicki ผูบ้ ริหารสูงสุดของยูทปู ได้อธิบายในบล็อกโพสต์เพื่อตอบข้อร้องเรียนว่า
โฆษณาของยูทปู เบอร์แสดงพร้อมกับเนือ้ หา“ ไม่เหมาะสม” แต่ยทู ปู เบอร์ไม่ได้รบั คาตอบทีช่ ดั เจนว่า พวก
เขาละเมิดกฎอะไร

บางคนพบว่า ค่าตอบแทนของพวกเขาลดลง 80% หลังจากมีการเปลีย่ นกฎเมื่อปี 2017 แม้แต่ยทู ปู เบอร์


ชื่อดังอย่าง Casey Neistat ที่ตอนนีม้ ีสมาชิกถึง 11 ล้านคน ก็พบว่า คลิปการท่องเทีย่ วอินโดนีเซียไม่ได้
ค่าตอบแทนจากโฆษณา ยูทปู เบอร์ Jack Massey Welsh ชาวอังกฤษ ทาคลิปการแสดงตลกแปลก
ประหลาดของเขาในช่อง JackSucksAtLife เปิ ดเผยเมื่อปี ที่แล้วว่า คลิปดื่มนมกับคนสาบานตนขณะเล่น
เกมสีเ่ หลีย่ มถูกตัดเงิน เขากล่าวว่ายูทปู ไม่เคยอธิบายว่าทาไม

ไม่วา่ คุณจะอยูฝ่ ่ ายใด การที่สหภาพแรงงานรุน่ ใหญ่เข้าต่อสูเ้ รือ่ งนีค้ วรมองว่าเป็ นการทดสอบ


ความสามารถในการสร้างดุลอานาจระหว่าง Google และผูค้ นนับล้านที่มีรายได้จากการอัพโหลดวิดีโอลง
ในเว็บไซต์ ที่สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดิจิทลั ได้สร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ทตี่ รงไปตรงมาระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง

สหภาพแรงงานโลหะต้องการให้ YouTube โปร่งใสมากขึน้ กับชุมชนผูส้ ร้างวิดีโอ สหภาพแรงงานเยอรมัน


เชิญยูทปู เบอร์สมัครเป็ นสมาชิกและร่วมรณรงค์ FairTube เพื่อปรับปรุงเงื่อนไข กิจกรรมรณรงค์นเี ้ ป็ น
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 11]

ความคิดริเริม่ ของสหภาพฯ ทัง้ ยังกาหนดเส้นตายให้ Google ในวันที่ 23 สิงหาคมให้มาเจรจา หากไม่


ยอม สหภาพฯ จะดาเนินคดีกบั กูเกิล้

งานนีจ้ ะเป็ นแบบอย่างที่นา่ ทึง่ สหภาพแรงงานยังได้เป็ นตัวแทนของคนงานที่ไม่ได้รบั เงินเดือนจากบริษัท


เทคโนโลยี – คนขับรถและผูม้ ีสว่ นร่วมในเศรษฐกิจรับจ้างเหมา (gig economy)

มันเป็ นการต่อสูท้ ี่ทา้ ทายอย่างยิง่ คนงานโรงงานกล่าวว่า ธรรมชาติของแพลตฟอร์มออนไลน์มกั จะเป็ น


กลุม่ คนที่หลากหลาย ซึง่ บางครัง้ ก็หา่ งกันหลายพันไมล์ แข่งขันกันเพื่อเสนอบริการที่ดีที่สดุ ในราคาที่ถูก
ที่สดุ การเจรจาต่อรองแบบรวมหมูใ่ นบริบทนีอ้ าจไม่ได้ผล

การนัดหยุดงานในแบบดัง้ เดิมจะประสบความสาเร็จเพียงเล็กน้อย แม้วา่ ยูทปู เบอร์ทกุ คนในเยอรมนีจะ


คว่าบาตรแพลตฟอร์มและหยุดอัพโหลดวิดีโอ แต่ก็สง่ ผลสะเทือนต่อผลกาไรของเว็บไซต์นอ้ ย ในขณะที่
การประท้วงของคนขับรถอูเบอร์สามารถทาให้การบริการเป็ นง่อยได้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ แต่ YouTube เป็ น
เว็บไซต์ขา้ มพรมแดน มีการอัพโหลดวิดีโอ 450 ชั่วโมงทุกนาที

แล้วสหภาพแรงงานโลหะจะสามารถทาอะไรได้บา้ ง? การดาเนินคดีเป็ นไปได้มากที่สดุ สหภาพฯ กล่าวว่า


การตัดสินใจระงับการจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีคาอธิบายใด ๆ ขัดต่อกฎหมายการคุม้ ครองข้อมูลทั่วไป
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 12]

ของสหภาพยุโรป กฎข้อหนึง่ เมื่อปี ที่แล้วอนุญาตให้คนมีสทิ ธิ์ทจี่ ะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาว่า


กาลังถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อะไรและขอสาเนาทัง้ หมด สหภาพฯ ระบุวา่ ระบบอัลกอริทมึ ของยู
ทูปที่ตดั สินใจหยุดโฆษณาที่มากับคลิปสร้างข้อมูลดังกล่าว

สหภาพฯ พยายามใช้เครือ่ งมือเดียวกันนีก้ บั สมาชิกบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นเพื่อทางานจัดตัง้ ก่อน


หน้าที่จะร่วมกับกลุม่ สหภาพแรงงาน YouTubers Union Facebook สหภาพฯ เคยริเริม่ กิจกรรม
FairCrowd ซึง่ เป็ นเว็บไซต์ที่แรงงานภาคเศรษฐกิจกิก๊ สามารถป้อนฟี ดแบ็คเกี่ยวกับแอพปลิเคชั่นทีพ่ วก
เขาทางาน IG Metall ได้กลายเป็ นตัวแทนของพนักงานบริษัทเทคโนโลยี เช่น SAP SE

สหภาพแรงงานหวาดกลัวว่า แพลตฟอร์มดิจิทลั อาจบั่นทอนความก้าวหน้าด้านสภาพการจ้างที่พวกเขา


สร้างมาเป็ นเวลา 150 ปี สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็ นความสัมพันธ์ขนั้ พืน้ ฐาน คือ พนักงาน
ได้รบั รายได้ตอ่ เนื่อง พร้อมกับประกันสุขภาพอื่น ๆ และยินยอมทีจ่ ะเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ นการตอบ
แทน สหภาพแรงงานได้ช่วยกาหนดความสัมพันธ์ที่สมเหตุสมผล

ในทางกลับกันผูร้ บั จ้างเหมางานชอบที่จะมีอิสระมากกว่าและไม่ตกอยูภ่ ายใต้นายจ้างเพียงคนเดียว แต่ก็


ไม่สามารถประกันเงินเดือนของตัวเองได้

แพลตฟอร์มดิจิทลั มักเป็ นผูค้ วบคุม เสมือนนายจ้างคนหนึง่ ที่มีอานาจเหนือประชาชนที่ตอ้ งพึง่ พาพวกเขา


ในเรือ่ งความเป็ นอยูต่ า่ งๆ แต่ปราศจากผลประโยชน์รว่ มกัน เช่น รายได้ที่ตอ่ เนื่อง ในขณะที่สหภาพ
แรงงานซึง่ มีจานวนสมาชิกลดลง กาลังสร้างบทบาทในความสัมพันธ์รูปแบบใหม่นี ้ การรณรงค์ FairTube
ของสหภาพแรงงานโลหะจึงเป็ นการบุกเบิกนอกกรอบเดิม

ที่มา
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-08-14/german-union-ig-metall-is-backing-
youtubers-fighting-google

แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย ์ คาหนัก, เผยแพร่ครัง้ แรกใน TCIJ


วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 13]

เปิดชีวิตคนทางาน
พบคนทางานสูงอายุในญี่ปุ่น มีสัดส่วนถึง
12.9% ของกาลังแรงงาน

ที่มาภาพประกอบ: Kalexander2010 (CC BY-NC 2.0)


ผลการสารวจของรัฐบาลญี่ปนชี ุ่ ว้ า่ ทัง้ จานวนผูม้ ีอายุ 65 ปี ขนึ ้ ไปและสัดส่วนของคนกลุม่ นีต้ อ่ ประชากรทัง้
ประเทศต่างทาสถิติสงู สุดเป็ นประวัติการณ์ โดยกระทรวงกิจการภายในและการสือ่ สารของญี่ปนุ่
คาดการณ์วา่ จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2562 ญี่ปนมี ุ่ ประชากรผูส้ งู อายุ 35,880,000 คน แบ่งเป็ นประชากรสูงวัย
ชาย 15.60 ล้านคน หญิง 20.28 ล้านคน เพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้ว 320,000 คน แบ่งเป็ นประชากรชายสูงวัย
เพิ่มขึน้ 150,000 คน ผูห้ ญิง 170,000 คน
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 14]

ปั จจุบนั สัดส่วนผูส้ งู อายุตอ่ ประชากรทัง้ ประเทศอยูท่ ี่รอ้ ยละ 28.4 ซึง่ ข้อมูลของสหประชาชาติ (UN) ชีว้ า่
สัดส่วนนีท้ ี่ญี่ปนถื ุ่ อเป็ นสัดส่วนมากที่สดุ ในโลกจากทัง้ 201 ประเทศ ตามมาด้วย อันดับ 2.อิตาลี ร้อยละ
23.0 อันดับ 3.โปรตุเกส ร้อยละ 22.4 อันดับ 4.ฟิ นแลนด์ ร้อยละ 22.1 อันดับ 5.กรีซ ร้อยละ 21.9 อันดับ
6.เยอรมนี ร้อยละ 21.6 และอันดับ 7.บัลแกเรีย ร้อยละ 21.3

ทัง้ นีส้ ถาบันวิจยั ด้านประชากรและการประกันสังคมแห่งชาติคาดว่าสัดส่วนผูส้ งู อายุในญี่ปนจะอยู


ุ่ ท่ ี่รอ้ ย
ละ 35.3 ในปี 2583 เมื่อคนรุน่ เบบีบมู เมอร์ระลอกที่ 2 ของญี่ปนุ่ (ผูท้ ี่เกิดระหว่างปี 2514-2517) เข้าสูว่ ยั
65 ปี

ทีม่ า
Japan's elderly population hits record high (NHK WORLD-JAPAN, 16/9/2019)
Elderly population climbs to record 35.88 million (The Japan News, 16/9/2019)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 15]

ทุกข์คนทางาน
แนวโน้มความต้องการ ‘คนทางานบ้าน’ ที่สหรัฐฯ
สูงขึ้น แต่ค่าจ้างกลับต่า

ที่มาภาพประกอบ: klimkin (Pixabay License)


ปั จจุบนั มีคนทางานบ้านหลักล้านคนในสหรัฐฯ ตลาดสูงสุดจนถึงปี 2569 ได้แก่ 1.ผูต้ ิดตัง้ โซลาร์
และคาดว่าจานวนดังกล่าวจะเพิม่ ขึน้ ในทศวรรษ เซลล์ มีความต้องการเติบโตสูงถึง 104.9% ในปี
หน้า โดยจากการประเมินของสานักงานสถิติ 2569 2.ช่างเทคนิคดูแลกังหันลมผลิตไฟฟ้า
แรงงานของสหรัฐอเมริกา (Bureau of Labor 96.3% 3.ผูด้ แู ลด้านสุขภาพภายในบ้าน 47.3%
Statistics) พบว่า 10 อาชีพ ที่มีความต้องการใน 4.ผูด้ แู ลด้านสุขภาพส่วนบุคคล 38.6% 5.ผูช้ ว่ ย
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 16]

แพทย์ 37.3% 6.พยาบาลเวชปฏิบตั ิ 36.1% 7. ดูแลเด็กเล็กหรือผูส้ งู อายุ คนทางานบ้านถูกทิง้ ไว้


นักสถิติ 33.8% 8.ผูช้ ่วยนักกายภาพบาบัด ในประวัตศิ าสตร์ตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานที่
31.0% 9.นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น สาคัญ พวกเขาไม่ได้คมุ้ ครองขากกฎหมายของ
30.7% และ 10.ผูช้ ่วยนักกายภาพบาบัดและ รัฐบาลกลาง ในการลาป่ วยหรือเวลาลาพักร้อน
ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น 30.4% นายจ้างของพวกเขาไม่จาเป็ นต้องจ่ายค่าแรงขัน้
ต่าหรือปฏิบตั ิตามกฎการทางานล่วงเวลา และมี
ทัง้ นีพ้ บว่าในบรรดาทัง้ 10 อาชีพนี ้ 'ผูด้ แู ลด้าน การกากับดูแลเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ในกรณีที่มี
สุขภาพภายในบ้าน' และ 'ผูด้ แู ลด้านสุขภาพส่วน การจัดการกับการล่วงละเมิดทางเพศหรือการทา
บุคคล' กลับมีรายได้ต่าที่สดุ ที่ 11.67 และ 11.59 ร้ายแรงงานรับใช้ในบ้านในงาน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อชั่วโมง ตามลาดับ สานักงาน
สถิติแรงงานของสหรัฐฯ ยังประเมินว่าในปี 2561 นอกจากนีแ้ รงงานที่ได้รบั การปกป้องจาก
ผูท้ าทัง้ 2 อาชีพนีใ้ นสหรัฐฯ มีจานวนประมาณ กฎหมายสหรัฐฯ น้อยที่สดุ คือ 'แรงงานหลบหนี
3,253,000 คน และจะเพิ่มขึน้ อีก 1,185,800 คน เข้าเมือง' ซึง่ มีอตั ราส่วนถึง 5% ของกาลัง
ในปี 2571 แรงงานทัง้ หมดในสหรัฐฯ ถือเป็ นแรงงานส่วน
ใหญ่ของอาชีพคนทางานบ้าน จากงานศึกษาใน
เป้กกี ้ สมิท ศาสตราจารย์ดา้ นกฎหมาย ของ ปี 2555 ของ National Domestic Workers
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในเซนต์หลุยส์ ระบุวา่ Alliance พบว่าแรงงานหลบหนีเข้าเมืองเป็ น
'คนทางานบ้าน' เป็ นหนึง่ ในอาชีพที่เติบโตเร็ว สัดส่วนกาลังแรงงาน 36% ของคนทางานบ้าน
ที่สดุ ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนีย้ งั เป็ นหนึง่ ใน ทัง้ หมดในสหรัฐฯ โดยเฉพาะเขตชายแดนในเท็ก
อาชีพที่ได้รบั การป้องกันที่นอ้ ยที่สดุ อีกด้วย ซัส นอกจากนีจ้ ากการศึกษาในปี 2561 พบว่า
โดยเฉพาะ 'ผูด้ แู ลด้านสุขภาพภายในบ้าน' และ กว่า 80% ของคนทาความสะอาดบ้าน ไม่ได้รบั
'ผูด้ แู ลด้านสุขภาพส่วนบุคคล' ไม่วา่ จะเป็ นการ อนุญาตให้ทางานในสหรัฐฯ อีกด้วย
ที่มา
https://www.business-humanrights.org/en/usa-amazon-accused-of-aggressive-anti-
union-tactics-after-training-video-is-leaked-incl-amazons-response

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 17]

รายงานพิเศษ
พนักงานโรงแรมในแคนาดาหยุดงาน
ประท้วงหลังเจรจาต่อรองมาร่วมปี

ที่มาภาพ: Unite Here! Local 40


เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562 พนักงานโรงแรม 3 แห่ง ในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดา เกือบ 1,000 คน ได้หยุด
งานประท้วงเรียกร้องสภาพการทางานที่ปลอดภัย รวมถึงชั่วโมงการทางานที่เหมาะสม
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 18]

พนักงานจากโรงแรม Hyatt Regency, Pinnacle Harbourfront และ Westin Bayshore ซึง่ เป็ นสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน United Here Local 40 ได้ทาการนัดหยุดงานประท้วงอย่างไม่มีกาหนด หลังจากที่
การเจรจาต่อรองกับโรงแรมล้มเหลว และพวกเขาไม่มีสญ
ั ญาจ้างมากว่า 1 ปี แล้ว

“เราเจรจามาตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้ น แต่สมาชิกผิดหวังมากเพราะการเจรจาต่อรองไม่ได้ผลมากนัก ”
โฆษกของสหภาพแรงงาน United Here Local 40 ระบุ ทัง้ นีส้ มาชิกสหภาพฯ ที่เป็ นพนักงานที่โรงแรม
Hyatt Regency เริม่ หยุดงานประท้วงก่อนเมื่อวันที่ 10 ก.ย. แต่หลังจากนัน้ ก็ได้ยกระดับสูก่ ารหยุดงาน
ประท้วงอย่างไม่มีกาหนดของสมาชิกสหภาพฯ ที่เป้นพนักงานของทัง้ 3 โรงแรม

โฆษกของสหภาพแรงงาน United Here Local 40 ยังระบุวา่ การนัดหยุดงานประท้วงครัง้ นีน้ า่ จะส่งผลถึง


การให้บริการของทัง้ 3 โรงแรม และพนักงานจะไม่ยอมกลับเข้าไปทางานจนกว่าพวกเขาจะได้ขอ้ ตกลง
สภาพการจ้างที่พงึ พอใจ ซึง่ การประท้วงครัง้ นีถ้ ือเป็ นการนัดหยุดงานประท้วงของแรงงานในภาคบริการที่
แวนคูเวอร์ครัง้ แรกในรอบ 20 ปี

ในแถลงการณ์ทางอีเมลถึงสือ่ HuffPost Canada เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2562 จากรองประธานฝ่ ายแรงงาน


สัมพันธ์ของโรงแรม Hyatt Regency ระบุวา่ Hyatt Regency รูส้ กึ ผิดหวังที่สหภาพแรงงานฯ เลือกที่จะใช้
การนัดหยุดงานประท้วง ในขณะที่การเจรจายังคงดาเนินต่อไป

"Hyatt มีประวัตยิ าวนานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและ Hyatt Regency ยังคงยินดีที่จะพบกันที่โต๊ะ


เจรจา" แถลงการณ์ระบุ

รองประธานฝ่ ายแรงงานสัมพันธ์ของโรงแรม Hyatt Regency ระบุวา่ ผูบ้ ริหารโรงแรมได้เจรจากับสหภาพ


แรงงานมาแล้ว 26 ครัง้ ตัง้ แต่ปี 2561 และเสนอให้จ่ายเงินให้พนักงานเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15 ตลอดระยะเวลา
4 ปี รวมถึงจะจัดให้มีอปุ กรณ์ความปลอดภัยที่เพิม่ ขึน้ ในห้องพัก แต่สหภาพแรงงานได้ปฏิเสธข้อเสนอ
ดังกล่าว

“จุดประสงค์ของ Hyatt คือการดูแลผูค้ นให้ดีที่สดุ รวมถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดีและความปลอดภัยของเพื่อน


ร่วมงานของเราก็เป็ นเรือ่ งสาคัญที่สดุ ” รองประธานฝ่ ายแรงงานสัมพันธ์ของโรงแรม Hyatt Regency ระบุ
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 19]

ด้านพนักงานทาความสะอาดห้องคนหนึง่ ที่ทางานมา 4 ปี ระบุวา่ พวกเธอควรมีสภาพการทางานทีด่ ีกว่านี ้


“มันไม่ง่ายเลยที่รา่ งกายของเราจะทนทาความสะอาด 15 ห้องทุกวัน” เธอระบุกบ ั HuffPost Canada "มัน
เครียดมาก และเราต้องรีบเร่ง - โดยปกติแล้วเราก็ตอ้ งได้พกั บ้างหลังทาความสะอาดเสร็จ"

ที่มา
Vancouver Hotel Strike Sees Nearly 1,000 Workers Walk Off The Job (Melanie Woods, HuffPost
Canada, 19/9/2019)
https://www.facebook.com/unitehere40

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กันยายน 2562 [หน้า 20]

ที่มาภาพปก: Michael Brace (CC BY-NC-ND 2.0)

วารสารออนไลน์คนทางานมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน ไม่สงวน
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทาซ้า รับข่าวสาร-ข้อมูล
หรือส่งข่าวด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่:
workazine@gmail.com

ติดตามวารสารคนทางานย้อนหลังได้ที่:
http://prachatai.com/labour/newsletter
http://ebooks.in.th/workazine
facebook.com/workazine