You are on page 1of 41
INSPECTORATUL §COLAR MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE JUDETEAN CARAS-SEVERIN nr 216% maoans Avizat, “eM Inspector scolar general, Prof. Marius CORNICL) ; >> ae te b oy Catre Unitafile de invatamént preuniyersitar din judetul Carag-Severin In atentia Doamnei / Domnului director si a Doamnei / Domnului responsabil cu formarea continua Va comunicdm faptul ci Examenul national de definitivare in invatimant se organizeazi, in anul scolar 2019-2020, conform Metodologie’-cadru de organizare si desfisurare a examenului national de definitivare in invaqimant aprobata prin OMEN nr. 5211/2018 si a Calendarutui de organizare si desfiisurare a examenutui national de definitivare in invétdmant in anul scolar 2019-2020, aprobat prin OMEN nr. 4910/2019, documente pe care le transmitem anexate precentei adrese. Referitor a inscrierea la Examenul national de definitivare fa tnviiamént in anul scolar 2019-2020, vi rugiim si avefi in vedere urmstoarele prevederi ale Metodologiei: ART. 4 (1) Stagiul minim de practici obligatoriu pentru obsinerea definitivarii in invafimant are o duratéi de un an scolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la cated, in sistemul national de invatimént preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. (2) Candidatii aflayi pentru prima datd in situafia efectuarii stagiului de practicd se pot inscrie la examen daca in anul de stagiu desfisoara activitate la catedr cu norma intreaga in calitate de cadru didactic calificat si pot susfine proba scrisd daca finalizeaza stagiul de practica obligatoriu in sesiunea respectiva, (3) Candidatii pot sustine examenul national pentru definitivare in invafamant fara taxa de cel mult tei or. Prezentairile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea, la unitatea de invajimént desemnata centru de examen, a unei taxe in cuantum de 300 lei ART. 5 Structura examenului nayional de definitivare in invigimant este urmatoarea: Etapa I~ eliminatorie: a) susfinerea a doua inspectii de specialitate; b) evaluarea portofoliului profesional Etapa a U-a — final: 0 proba serisa. ART.9 Definitivarea in invajimént poate fi objinut, in baza specialitatilor/programelor de studiu insorise pe diploma/diplomele de absolvire/licengi/master pe care candidatul le detine, Ia una dintre disciplinele pe care cadrul didactic © poate preda conform Centralizatorulut privind disciplinele de invaimeint, domeniile si Specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personatului didactic din invajemdntal preuniversitar, in vigoare in anul scolar respectiv. ART. 12 (1) inscrierea la examen se face Ia nivelul unitifilor de invafimant, in perioada prevazuta in calendar, pe baza dosarului de inscriere (dosar plic), care confine urmatoarele documente a) fisa de inscriere la examenul national de definitivare in invajamént, prevazuté in anexa nr. 1, completati si certificata de conducerea unitétii de invatamént si semnat de candidat: D) copii ale actelor de studii in baza cérora se face inscrierea Ia examen, insofite de foaia matricoli/suplimentul ta diploma, certificate “conform cu_originalul" de cdtre conducerea_unitatii_ de invatamant; Strada Ateneului Nr. 1, 820112 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1 320112, RESITA - ROMANIA 010168, Bucuresti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042 ‘Tek: +40 (0)21 405 5706 e-mail: isjearas@gmail.com Fax: +40 (0)21 31032 05 JUDETEAN CARAS-SEVERIN INSPECTORATUL $COLAR MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, ©) document certificat "conform cu originalul” de cétre conducerea unitatii de invatimant, din care s& rezulte indeplinirea conditiilor legale privind absolvirea programului de pregitire psihopedagogica si ‘metodici in specialitatea pentru care solicit inscrierea la examen; 4) copii ale urmatoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de cétre conduceren unitajii de invaqamant: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de clsitorie, orice document care atest schimbarea numelui (daca este cazul); ©) adeverinfi privind calificatival “Bine” sau ,,Foarte bine” acordat pentru ultimul an scolar in care candidatul a desfisurat activitate didactic’, cu exceptia candidatilor aflati in primul an de stagiu; 1) adeverinfi privind achitarea taxci de inscriere Ia examen, pentru candidafiiaflayi in situatia prevazuta laart 4 alin. (3); g) adeverinfa din care sii rezulte vechimea de predare efectiva Ia catedri a candidatului, ca personal didactic calificat, la data inscrieri Inscrierea la Examenul national de definitivare in invajamant, sesiunea 2020, se face im_unititile de invitimant, pe baza dosarului de inscriere, pani la 18 octombrie 2019. Dosarele_: didactice inscrise_in_unitatea de invatimAnt la Examenul national de definitivare in invatimant in anul scolar 2019-2020, care indeplinesc condijiile legale gi care contin toate documentele, vor fi aduse Ia_Inspectoratul Scolar Judetean Carag-Severin de cdtre directorii unitatilor de invajimanv/responsabilii cu formatea continua in perioada 22 — 25 octombrie 2019, pe zone, dupa ‘urmatorul grafic: ‘Zona/Zonele din care provin unitiile de Data ‘Intervalul orar de invatimant ie predare Anina ; Bozovici; Baile-Herculane; Mehadia 22.10.3019 10:00 — 15:00 Caransebes; Ofelu-Rosu 23.10.2019 10:00 — 15:00 Moldova Nowa, Oravita [24.10.2019 10:00 — 15:00 Resita, Bocga 25.10.2019 (09:00 = 13:00 Directorii unitajilor de invayamént / responsabilii cu formarea continua din scoli vor lua toate ‘mésurile ce se impun pentru informatea, consilierea si sprijinirea cadrelor didactice debutante, in vederea intocmirii dosarului de inscriere si a respectirii termenelor previzute in Calendarul de organizare si desfaigurare a examenului national de definitivare in invafimént in anul scolar 2019-2020, Directorii / Responsabilii cu formarea continua vor preda dosarele complete, verificate, insotite de Adresi de inaintare / Tabel, (conform modelului atasat) 1a Inspectoratul Scolar udefean Carag-Severin - Compartiment Dezvoltarea Resursei Umane/Seeretariat, conform graficului comunicat. Inspector scolar general adjunct, Prof. Constantin tonut GARTOL Inspector seolar DRU, yy Prof. Simona VOIN Strada Ateneului Nr. 1, 320112 Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1 320112, RESITA - ROMANIA 010168, Bucuresti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042 Tek: +40 (0)21 405 5706 ‘e-mail isjcaras@gmailcom Fax: +40 (0)21 31032 05 ANEXA Nr. 1 Ja metodologie INSPECTORATUL $COLAR AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN la data sustinerti examenului de definitivare in invayamant, candidatul(a), are 0 vechime efectiva in activitatea de predare de ani luni, zile*). Inspector scolar general adjunct Numele si prenumele Semnatura Inspector scolar pentru dezvoltarca resursei umane Numele si prenumele: VOIN SIMONA Semndtura Consilier juridic ‘Numele i prenumele: PALEAN IOAN, Semnatura, FISA DE INSCRTERE Ja examenul national de definitivare in inv’ a candidatului (oumele, injiala tatalui, prenumele - cu majuscule) in anul » la disciptina de examen (sesiunea) Anstitutia/Institutile de invayimant absolviti/absolvite: 1 ou durata de... an. Specializarea/Specializiile obtinuta/objimute prin studi Vechimiea efectiva in activitatea didacticd de predare la data inscreri ani Ion 7ile*), Prezentat Ia examenul de definitivare in invaitimant in urmatoarele sesiuni: sesiunea | sesiunea a Hla sesiunea a IIa Date de contact: telefon, email Data Seinitura Se centfick datele din precenta fist de inseriere si se adevereste cl, potrvit inscrisurilor din carnetul de ‘munea/documentelor prezentate, dl (dna) @ functionat in invayamant de la data objinerii examenului de absolvire/licenta, dupa cum urmeaz’. Perioada: ‘Total vechime in activitatea Nr. Unitatea de sidactich*) cert. invigdmane Funct didacticd ani tuni ile dela pani la in anul scolar este incadrat la unitatea noastré in functia didacticd de**) » pe postul/eatedra . cu activitatea de baz’/norma intreag’, ca ‘ore/siptamaina, Candidatul solicité traducerea subiectelor in limba Director, Data (numele/prenumele/semnétura) *) Se calculeaza vechimea de predare in calitate de cadru didactic calificat **)Educatoare, invititor, maistruinsiuctor, antenor, cadru didactic medical, invajtor-iinerant,insitutor, profesor Pentru nvatiméntul prescolar, profesor pentru invamantul primar, profesor. INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE. UNITATEA DE INVATAMANT Nr. din 2019 Ciatre INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN Compartimentul DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE Va inaintim dosarele cadrelor didactice debutante, in vederea inscrierii la EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE iN INVATAMANT, sesiunea 2020, conform tabelului: [ Nr. | Numele, initiala | Specialitatea’ | Specializarea/ | Disciplina | Vechime de Sesiuni in crt. | tatalui, specialitajile pe | specializarile | de examen | predare efectiva | care s-a prenumele care este obfinute prin la catedra, cu prezentat la cadrului didactic | ineadrat in anul | strudiu statutdecadru | definitivat si | scolar curent didactic calificat_ | nua {ani, luni, zile)) | promovat sau | aavut | lucrarea | anulata (anul/anii) I Director, Secretar/Responsabil cu formarea continu, Strada Ateneutui Nr. 1, 320112 Str. General Berthelot nr 28-30, Sector 1 320112, RESITA - ROMANIA 010168, Bucuresti Tel: 0255/214298; Fax: 0255/216042 Tel: +40 (0)21 405 57°06 e-mail isjcarasmgmail.com Fax: +40 (0)21 310 32 05 | INSPECTORATUL §COLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNITATEA DE INVATAMANT Ni caesdin ay 2019 ADEVERINTA Adeverim, prin prezenta, a domnul/doamna , cadru didactic in unitatea noastri, inscris(@) la examenul nafional de definitivare in invajimant, sesiunea 2020, specialitaten la data inscrierii, are 0 vechime de predare efectiv Ia catedra (ca personal didactic calificat) de _ani___luni_zile Eliberim prezenta pentru completarea dosarului de inscriere la examenul naional de definitivare in invafimént, sesiunea 2020, DIRECTOR, (nume gi prenume) Semnatura gi stampila Strada Ateneului Nr. 1, 320112 Str. General Berthelot nr. 28-90, Sector 1 320112, RESITA - ROMANIA 010168, Bucuzogt Tel: 0255/214236; Fax: 0255/216042 Tol: +40 0)21 40557 06 ‘e-mail: isjcaras@gmailcom Fax: +40 (0)21 310.32 05 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN CARAS-SEVERIN MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNITATEA DE INVATAMANT. Nr. din 2019 ADEVERINTA Adeverim, prin prezenta, ca domnul/doamna , cadru didactic in unitatea noastri, inscris(@) la examenul national de definitivare in invafimant, sesiunea 2020, specialitatea ee a obfinut, in conformitate cu prevederile OMECTS 6143/ 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuald a activititié personalului didactic si didactic auxiliar cu modificdrile si complerarile ulterioare, in urma evalutrii anuale a activitatii didactice desfiisurate in anul scolar 2018-2019, calificativul Eliberim prezenta pentru completarea dosarului de inscriere la examenul nafional de definitivare in inva{mAnt, sesiunea 2020, DIRECTOR, (nume si prenume) Semnétura si stampila Strada Ateneului Nr. 1, 320112 Str, General Berthelot nr. 28-30, Sector 1 320112, RESITA - ROMANIA 010168, Bucuresti Tel: 0255/214238; Fax: 0255/216042 Tek: ~40 (0)21 4055706 ‘e-mail isjearasgmail.com Fax: +40 ()21 3103205 ORDIN ADM INISTRATIE Vigoore | PUBLICA 4910/2019 Emitent: Mini terul Educatiei si Cercetarii MLO. 737/2019 Domenii: Invatamint | [ Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2019-2020, M.O#.Nr.737 din 9 septenbrie 2018 ‘urea ActiMonitorul Oficial ORDIN Nr. 4.910 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare ‘a examenului national de definitivare in invatamdnt {in anul scolar 2019-2020 in baza prevederilor art, 241 din Legea educatiei nationale nr. (2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tindnd cont de prevederile at. 8 din Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examentlui ‘ational de definitivare in invatamnt, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale n:, 5.211/2018, avid in vedere Regulamentul (UB) 2016/679 privind protectia persoanclor fizice in ceea ce priveste preluerarea datelor cu caracter personal siprivind liberacireulatie a acestor date si de abrouare'a Dircetivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), in temeiul art 12 alin. (3) din Hotardrea Guvernului nr, 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarle si completarile ulterioare, ‘ministrul educatiei nationale, interimar, emite prezentul ordin, Art. 1, - Se aproba Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamént in anul scolar 2019-2020, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2, - (1) Rezultatele examenului national de definitivare in invatamant se fac publice prin aftsar, la datele prevazute in Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamént in anul scolar 2019-2020. (2) Informatile ce contin datele de identificare a candidatilor si rezultatele obtinute de acestia fn cadrul examenului national de definitivare, care se afiseaza atat in format letrc, la avizierul unitatilor de invatamant-centre de examen, cit si pe pagina de internet a Ministerului Educatici Nationale si a inspectoratelor scolare sunt urmatoarele: numel, initiala/initialele tatalui si prenumele candidatului, studiile finalizate cu diploma de catre candidat; vechimea in invatamént a candidatului; unitatea/unitatile de invatamant la care este incadrat si functia didactica pe care este incadrat candidatul: rezultatele obtinute de candidat la inspectile de specialitate la clasa, la evaluarea portofolului profesional, fa proba scrisa si media obsinuta in sesiunea curenta a examenului national de definitivare in invatamant. (3) Stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educatici Nationale si a inspectoratelor seolare a informatilor mentionate la alin, (2) se realizeaza dupa implinirea termenului de 4 ani de la data afisaria, Afisarea in format letric la avizierul unitatilor de invatamant-centre de examen a acestor informatii se realizeaza pe 0 perioada de o luna de la data afisari (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelorfizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal siprivind liberacirculatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator (3) Comisiile din centrele de examen informeaza candidatii prin afisae, att la avizie, et si pe usile salilor de examen, asupra prelucrarii datelor cu earacter personal Art. 3. - Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordvn Art. 4, Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea | Ministrul educatiei nationale, interimar, Valer-Daniel Breaz Bucuresti, 23 august 2019, Nr. 4910, ANEXA, CALENDARUL, de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamént in anul scolar 2019-2020 - [Emiterea decizilor de constituire a comisilor de examen judetene/Comisiel de pina 10.10.2019 | amen a municipal Buea pana la 18.10.2019 finscrierea candidatilor la unitaile de rratamant 'ransmniterea dosarelor de inseriere la inspectoratul scolar, veriicarca w/ avivarea i8.10-4.11.2019 sssore sitar candidat cu prvi Ie adataen su respingere dos de ner ‘ompletarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia ee bs ores. —frr isarea rezultatelor 9.07-30.07.2020, r [Solutionarea contestatiilor 08.2020 Afisarea rezultatelor finale l.08-7.08.2020 _ [Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale a labelelor nominale ou candidat Imisi [2.08-14.08.2020__ |Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministralui educatiel nationale UBLICA 5211/2018 Vigoare (ORDIN ADMINISTRATIE Emitent: Ministerul Educatiei si Cerceta Domenii: Invatamint Ordin privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de (definitivare invatamant sa MO. 863/2018 MOENr.863 din I1 octombrie 2018 OBLIGATILANAF ORDIN Nr. 5.211 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamént fn baza prevederilor art. 241 din Legea educatiei nationale ns. 1/2011, eu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 12 alin, (3) din Hotarérea Guvernului nr, 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin. Art. 1, - Se aproba Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in fnvatamént, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2, - Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta prin Directia fnvatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si inspectoratele scolare duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publica in Monitoru! Oficial al Romaniei, Partea L Ministrul educatiei nationale, Valentin Popa Bucuresti, 2 octombrie 2018, Nr, 5.211 ANEXA METODOLOGIE-CADRU de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamint CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. L.- (1) Prevederile prezentei metodologii-cadru, denumita in continuare metodologie, se aplica personalului didactic ineadrat in sistemul national de invatamént preuniversitar, personalului didactic din corpul instructorilor militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala si cadrelor didactice care predau limbi straine in scolile de aplicatic si in centrele de limbi straine, (2) Prin personal didactic, in sensul prezentei metodologii, se intelege: personalul didactic de predare din unitati de invatamént, personalul didactic de conducere, de indrumate si control care desfasoara activitati de predare in unitati de fnvatamant, personalul didactic din corpul instructorilor militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala, cadrele didactice care predau limbi straine in scolile de aplicatie si in centrele de limbi straine, precum si personalul didactic de predare care beneticiaza de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1) si art. 279 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 2, - (1) Coordonarea metodologica a examenului national de definitivare in invatamant, denumit ‘in continuare examen, este asigurata de Ministerul Educatiei Nationale, prin Comisia nationala de examen, denumita in continuare Comisia nationala. (2) Comisia nationala se constituie prin ordin al ministrului educatici nationale in urmatoarea ‘componenta: a)presedinte - secretarul de stat cu atributii in coordonarea invatamantului preuniversitar;, )10-12 membri - directori generali/directori/ experti/inspectori/consilieri din cadrul Ministerului Educatiei Nationale; ©)2 secretari - inspectori/consilieri din cadrul Ministerului Educatiei Nationale. (3) Comisia nationala are urmatoarele atributii a)emite note, adrese, precizari, dispozitii sau alte documente de reglementare, organizare si desfasurare a examenului; b)stabileste proceduri privind organizarea si desfasurarea examenului, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii; ¢)desemneaza inspectoratele scolare care urmeaza sa organizeze activitatile de evaluare a ucrarilor scrise si de solutionare a contestatiilor; d)selecteaza, in baza propunerilor transmise de institutiile de invatamant superior, cadrele didactice ‘universitare in vederea nominalizari, prin ordin al ministrului educatiei nationale, in functia de presedinte al comisiei de evaluare/contestati, in cadrul examenului; e)controleaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile constituite pentru organizarea si desfasurarea examenuluis ‘solutioneaza situatile speciale raportate de inspectoratele scolare si informeaza conducerea Ministerului Edueatiei Nationale; s)nominalizeaza delegati in vederea monitorizarii organizari si desfasurarii examenului; h)analizeaza desfasurarea si rezultatele examenului; i)aproba modificari ale componentei comisiilor, la solicitarea motivata a inspeetorilor scolari generali/presedintilor comisiilor respective; ‘valideaza prin ordin al ministrului educatici nationale rezultatele finale ale candidatilor declarati promovati in urma desfasurarii examenului. (4) Din Comisia nationala nu pot face parte persoane care au in rndul candidatilor sotul/sotia, rude {Sau afini pana la gradul TV inclusiv, membrii Comisici nationale semnénd ia acest sens o declaratie pe = propria raspundere. (5) Membrii Comisici nationale au acces in spatile alocate examenului pe baza eartii de identitate, a r delegatiei/ordinului de serviciu. Art. 3. (1) Organizarea si desfasurarea examenului sunt asigurate de catre inspectoratele scolare, 1a nivelul carora se constituie comisia de examen judeteana/a municipiului Bucuresti, denumita in continuare comisie de examen, (2) Comisia de examen este numita prin decizie a inspectorului scolar general in urmatoarea componenta: a)presedinte - un inspector scolar general adjunct; b)vicepresedinte - inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane; c)I-2 secretari - inspectori scolari sau directori; )2-10 informaticieni/analisti programatori/analisti (programatori) ajutor; €)6-9 membri - inspectori scolari, director, cadre didactice titulare in invatamantul preuniversita (3) Comisia de examen are urmatoarele atributii: a)asigura organizarea si desfasurarea examenului la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile prezentei metodologii; b)pune in aplicare notele, adresele, precizarile, procedurile, dispozitile privind organizarea si desfasurarea examenului, transmise de Comisia nationala; ©)asigura dotarea centrelor de examen cu tipizate, consumabile si logistica necesara: camere video, caleulatoare, copiatoare, imprimante, telefon, fax, conexiune internet, fiset metalic; asigura tiparirea foilor tipizate de examen si confectionarea stampilelor-tip, circulare, cu diametrul de 25 mm, cu inscrisul , DEFINITIVAT'; d)solicita autoritatilor locale/judetene de sanatate publica, structurilor de politie si de jandarmerie de Ja nivel local, prin adresa serisa, asigurarea prezentei personalului medical, a politistilor sau a jandarmilor in fiecare centru in care se sustine proba scrisa sau, dupa caz, in care se realizeaza evaluarea lucrarilor scrise/Solutionarea contestatiilor; ©}transmite Comisiei nationale lista centrelor de examen de pe teritoriul judetului/municipiul Bucuresti, cu datele de identificare ale acestora (denumire, adresa, telefon/fax, persoana de contact), decizia de numire a comisiei de examen, datele persoanelor de contact din comisia de examen, necesarul de subiecte de tradus in limbile minoritatilor nationale; comunica unitatilor de invatamant si afiseaza la avizierul inspectoratului scolar centrele de examen stabilite; ‘Arealizeaza instruirea tuturor persoanelor implicate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in organizarea si desfasurarea examenului; g)elaboreaza si transmite Comisiei nationale listele si rapoartele solicitate de aceasta sau prevazute in prezenta metodologie, la termenele stabilite; sesizeaza imediat Comisiei nationale orice eveniment aparut in desfasurarea examenului; h)poate decide suspendarea pe o perioada de 1-3 ani a dreptului de participare in comisiile de examen din sesiunile urmatoare a cadrelor didactice care nu si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile in organizarca si desfasurarea examenului, atributiistabilite prin ordine, decizii si/sau prin prezenta metodologie, si poate dispune demararea procedurilor prevazute de lege pentru cercetarea faptelor si, dupa caz, pentru sanctionarea persoanclor care incalca prevederile prezentei metodologii; itransmite centrelor de examen stabilite, pe baza datelor validate din aplicatia informatica, istele de candidati admisi pentru a participa la proba scrisa, potrivit specializarii pentru care a optat fiecare candidat; afiscaza listele de candidati si disciplina la care acestia sustin examenul, cu 24 de ore inainte .))\ de ineeperea probei scrise, la avizier si pe usile salilor de examen in care acestia sunt repartizati; \%\_Jasigura securizarea lucrarilor scrise, in deplina siguranta, conform procedurilor aprobate; )stabileste, prin tragere la sorti, in ziua in care se desfasoara proba scrisa, repartizarea pe sali a asistentilor supraveghetori si realizeaza instruirea acestora; )preia, conform procedurilor aprobate, subiectele transmise de Centrul National de Evaluare si Examinare, asigura multiplicarea acestora pentru fiecare candidat, precum si confidentialitatea subjectelor din momentul pretuarii pina in momentul end acestea devin publice; distribuie candidatilor subieetele multiplicate pentru proba serisa si asigura concordanta dintre subiectal primit de candidati si disciplina de examen pentru care acestia au optat; m)aplica prevederile procedurii Ministerului Educatiei Nationale privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video in cadrul examenului si se asigura ca in centrul de examen nu patrund persoane neautorizate pe perioada desfasurarii probei serise; n)desemneaza delegatii care vor asigura transportul in deplina siguranta si predarea, pe baza de proces-verbal, la centrele de evaluare, a luerarilor scrise; o)afiseaza listele cu rezultatele obtinute de candidati la proba serisa, dupa finalizarea evaluarii lucrarilor scrise; p)primeste contestatiile la proba scrisa, asigura transmiterea acestora spre solutionare conform procedurilor stabilite si, dupa solutionarea contestatilor, aiseaza rezultatele definitive; @)transmite Comisiei nationale situatia rezultatelor finale ale candidatilor declarati promovati, semnata si stampilata de inspectorul scolar general, precum si un raport succint, semnat de presedintele comisiei de examen, privind organizarea si desfasurarea examenului, ‘arhiveaza la sediul inspectoratului scolar, in termen de 3 zile de la incheierea examenului, un exemplar al listei cu rezuttatele finale, precum si toate documentele rezultate din organizarea si desfasurarea examenului (4) Comisia de examen poate stabili, dupa caz, si alte atributii suplimentare pentru buna desfasurare a examenulti. (5) Din comisia de examen nu pot face parte persoane care au in randul candidatilor sotul/sotia, rude ssau afini pana la gradul IV inclusiv, membrii comisiei de examen semnénd in acest sens o declaratie pe propria raspundere, ©) Fisa de atributii a presedintelui si, respectiv, a vicepresedintelui comisici de examen este stabilita si semnata de catre inspectorul scolar general; presedintele comisiei de examen stabileste, in baza prevederilor prezentei metodologii si a precizarilor Comisiei nationale, fisele de atributii pentru ceilalti membri ai comisiei. (7) in functie de numarul de candidati inserisi, inspectorul scolar general poate solicita Comisiei nationale suplimentarea numarului de vicepresedinti/seeretari/informaticieni/membri, dupa caz (8) Inspectorul scolar general poate decide inlocuirea, din motive obiective, a unui cadru didactic desemnat in componenta comisiei de examen/evaluare/contestatii in functia de secretar/informatician/membru, in conditiile prevazute la alin, (5). Decizia de modificare este ‘comunicata in scris Comisiei nationale. Art. 4. -(1) Stagiul minim de praetica obligatoriu pentru obtinerea definitivarii in tnvatamant are o durata de un an scolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de Predare la catedra, in sistemul national de invatam/nt preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite ©) Candidati afati pentru prima data in situatia efectuariistagiului de practica se pot inscrie la examen daca in anul de stagiu desfasoara activitate la catedra cu norma intreaga in calitate de cadra didactic califica si pot sustine proba scrisa daca finalizeaza stagiul de practica obligatoriu in sesiunea respectiva. (3) Candidati pot sustine examenul national pentru definitivare in invatamént fara taxa de cel mult {rei ori, Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea, la unitatea de invatamént desemnata centru de examen, a unei taxe in cuantum de 300 lei, (4) Cuantumul taxei de inseriere poate fi modificat de consiliul de administratic al inspectoratului Scolar, la propunerea fundamentata a comisiei de examen judetene/a municipiului Bucuresti, tudndu-se in calcul toate cheltuielite necesare pentru organizarea si desfasurarea probelor de examen, in conformitate cu prevederile legislatici in vigoare; cheltuielile aferente examemului se efectueaza in limita sumelor incasate Art. 5, - Structura examenului este umatoarea: 1 etapa I- eliminatorie: a)sustinerea a doua inspeetii de specialitate; bjevaluarca portofoliului profesional;2. etapa a Il-a- finala: o proba scrisa Art. 6,- (1) Examenul se sustine in limba romana. (2) Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale pot sustine probele examenului in limba minoritatii nationale la care asigura predarea. Art. 7. - Subiectele pentru proba scrisa sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in conformitate cu programele specifice pentru examen, valabile pentru sesiunea respectiva, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale Art. 8.- Examenul se organizeaza distinet pentru fiecare functie didactica de predare, pe discipline ‘sau pe specialitati, in conformitate cu Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant, denumit in continuare calendar, aprobat anual prin ordin al ministrului educatiei nationale, Art, 9. - Definitivarea in invataméint poate fi obtinuta, in baza specialitatilor/programelor de studiu inscrise pe diploma/diplomele de absolvire/licenta/master pe care candidatul le detine, la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarca personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in vigoare in anul scolar respectiv, denumit in continuare Centralizator. Art. 10, - (I) Cadrele didactice care promoveaza examenul dobandese dreptul de practica in invatamantul preuniversitar. 2) Drepturile salariale se acorda cadrelor didactice care au promovat examenul, incepand eu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul CAPITOLUL I ‘Organizarea si desfasurarea examenului SECTIUNEA 1 inscrierea candidatilor Art, 11. - (1) inserierea la examen se face in baza diplomei/diplomelor de absolvire/licenta/master pe care candidatul le detine (2) Absolventii invatamantului superior se pot inscrie la examen si in baza: @)diplomelor/certificatelor de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si Jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale - studii aprofundate, studii academice Postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat - in coneordanta cu Centralizatorul, ori a certificatului de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma/certificat, conform Centralizatorului, b)diplomelor dobandite prin programele de conversie care asigura dobaindirea de noi competente pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale, in concordanta cu Centralizatorul; ©diplomelor dobandite in baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului,finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de lunga durata, in concordanta cu Centralizatorul; diplomelor dobandite in baza studiilor universitare de masterat/master, care au minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de licenta si masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal, in concordanta cu Centralizatorul Art, 12. - (1) inserierea la examen se face in perioada prevazuta in calendar, avandu-se in vedere respectarea conditiilor prevazute la art. 4. Dosarul de inseriere se depune la una dintre unitatile de invatamant la care candidatul este incadrat in anul scolar respectiv si contine urmatoarele documente: afisa de inscriere la examenul national de definitivare in invatamant - prevazuta in anexa nr. 1, completata si certificata de conducerea unitatii de invatamént si semnata de candidat; bjcopii ale actelor de studii in baza carora se face inserierea la examen, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate ,conform cu originalul de catre conducerea unitatii de invatamant; c}document certificat ,,conform cu otiginalul de catre conducerea unitatii de invatamant, din care sa rezulte indeplinirea conditilor legale privind absolvirea programului de pregatire psihopedagogica si ‘metodica in specialitatea pentru care se solicita inscrierea la examen; copii ale urmatoarelor documente, certificate ,,conform cu originalul de catre conducerea unitatii de invatamant: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atesta schimbarea numelui (daca este cazul); ©)adeverinta privind calificatival ,.Bine“ sau ,Foarte bine acordat pentru ultimul an scolar in care candidatul a desfasurat activitate didactica, eu exceptia candidatiloraflati in primul an de stagiu; Dadeverinta privind achitarea taxei de inscriere la examen, pentru candidati aflati in situatia prevazuta la art 4 alin, (3); s)adeverinta din care sarezulte vechimea de predare efectiva la eatedra a candidatului, ca personal didactic calificat, la data insorierii, (2) Progatirca psihopedagogica este certficata pri: a)fosia matricola/anexa la diploma de licenta sau de absolvire, i care este consemnata parcurgerea diseiplinelor psihopedagogice si metodice, sau prin certificat de absolvire a unui program de prepatire psihopedagogica, organizat de institutt de invatamént superior, prin departamentele pentru pregatirea Personalului didactic, pentru absolventii cu diploma ai invatamantului superior de Iunga sau de scurta durata si ai invatamantului postliceal, care an efectuat pregatirea psihopedagogica pana in anul 2009: bjcertificat de absolvire a unui program de pregatire psihopedagogica, cu minimum 30 de credite transferabile (nivel 1), organizat de institutii de invatamant superior, prin departamentele pentru Pregatirea personalului didactic, pentru absolventi cu diploma ai invatamantului superior de lunga si Seurta durata/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si Pentru absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat, incadrati in invatamntul prescolar, in invataméntul preuniversitar obligatoriu si pe catedre de pregatire/instruire practica: Cjeertificat de absolvire a unui program de pregatire psihopedagogica, cu minimum 60 de credite transferabile (nivel 1), organizat de insttutii de invatamént superior, prin departamentele pentru Pregatirea personalului didactic, pentru absolventii cu diploma ai iavataméintului superior de lunga durata incadrati in invatamantu! liceal/postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica incepand cu anul 2009, precum si pentru absolventii ciclului TI de studii universitare de masterat. incadrati in ‘invatamantul liceal/postliceal; diploma de bacalaureat, de absolvire sau de licenta, pentru absolventi liceelor pedagogice, la specializarile invatatori-educatoare si educator-puericultor, pentru absolventii colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea pedagogia invatamantului prescolar si primar, pentru care se considera indeplinita cerina privind pregatirea psihopedagogica de nivel |, prevazuta in Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,tineretului si sportului nr. 5.745/2012, eu completarile ulterioare. (3) Calculul vechimii efective la catedra, pentru obtinerea definitivarii in invatamént, se realizeaza dupa cum urmeaza: a)se ia/iau in calcul intreaga perioada/toate perioadele consecutive sau nu in care s-a prestat activitate de predare efectiva, ca personal didactic calificat, respectiv dupa absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diploma sau de licenta, dupa caz, si indeplinirea conditilor de formare initiala pentru profesia didactica, conform leg: bjorele de predare echivalente normei de un an se calculeaza inmultind mumarul de saptaméni ale anului scolar cu numarul de ore din norma didactica a functiei didactice ocupate (4) La propunerea inspectoratelor scolare, directia de specialitate din Ministerul Educatiei Nationale Poate acorda derogare de maximum o luna de la vechimea minima la catedra de un an, prevazuta la at. 4 alin, (1) Art. 13. - Cadrele didactice care nu au promovat examenul se pot inserie pentru o noua sesiune in conditile prevazute de art. 42 din prezenta metodologie, de art. 241 alin. (4) coroborat cu alin, (1) lit a) din Legea educatici nationale nr. 1/2011, eu modificarle si completarile ulterioare. Ant 14, (1) Dosarele candidatilor, care contin toate documentele mentionate la art. 12 alin. (1), ‘unt depuse si inregstrate la inspectoratul scolar de cate persoane delegate de conducerea unital de ivatamant, in perioada prevazuta in calendar, sunt verificate de inspeetorul scolar pentru dezvoltarea resursei mane, avizate de catre consilierl juridic al inspectoratului scolar si validate de catre inspectorul scolar general adjunct, in calitate de presedinte al comisiei de examen, ©) Datele din fisa de inseriere a candidatilor sunt introduse in sistem informatizat, Candidatul Primeste si semneaza extrasul fisei de inscriere din aplicatia electronica (3) Instiintarea candidatilor eu privire la admiterea sau respingerea dosarului de inscriere se redlizeaza de cate inspectoru scolar pentru dezvoltarearesursei umane, prin afisae la inspectoratl scolar si pe site-ul inspectoratelor scolare Judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, in az de respingere a dosarului in urma introducerié datelor in aplicatia electronica, candiatul este instiintat si in seris, cu precizarea motivarii respingerii dosarului (A) Candidatilor respinsi nu li se efectueaza inspectiile de specialitate SECTIUNEA a 2-a Efectuarea inspectiilor de specialitate Art. 15.- (1) Inspeetile de specialitate se sustin in perioada prevazuta in calendar, in unitatea de ‘nvatamant la care este incadrat candidatl sau, dupa caz, into alta unitate de invatamant, cu avizul inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursci umane si al directorului unitati de invatamant primitoare. (2) Inspectile de specialitate se efectueaza la 4 activitati didactce, se evaluenza prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate si sunt valabile numai in sesiunea pentru care candidatuls-ainsors, in conditiile prevazute la art. 4 (3) in situatia in care candidatul este incadrat conform specialitatilor/programelor de studiu inscrise Pe diploma/diplomele de absolvire/icenta*master sau pe una dine disciptinele pe care 0 poate preda neadrat suplinitor calificat, inspectiile la clasa se efectueaza conform Centralizatorului, respectiv este {a disciplina pe care cadrul didactic este incadrat in anul scolar respectiv (4) In situatia in care candidatul nu este incadrat conform specialitatilor/programelor de studiu inserise pe diploma/diplomele de absolvireflicenta/master sau pe una dintre discipline pe care o poate preda conform Centralizatorului, inspectile la clasa se efectueaza la doua activitati didactice la diseiplina pe care este incadrat in anul scolar respectiv sila doua activtatididactice la discplina la care s-a inscris sa sustina examenu (5) Cadrele didacticetitulare,aflate su incidenta prevederilor art, 255 alin, (1)+(3) si (5) din Legea educatiei nationale nx_1/201 1, eu modificarite si completarileulterioare, inscrse la examenul national de definitivare in invatamént,trebui sa efectueze cel putin 4 ore de predare, saptam na, i anal sustinerii inspectiilor de specialitate. (6) Inspectia de specialitate este cfectuata de o comisie formata din: ’)inspectonul scolar care coordoneaza disciplina la care candidatul sustine examenul si care are aceeasi specializare sau poate preda disciplina celui inspecta, potrivit Centraizatorului; b)diectorul/drectorul adjunct al unitati de invatamant in care se desfasoara inspeciatesponsabiful comisiei metodice de specialitate (7) In situatia in care inspectorul scolar care coordoneaza disciplina la care candidatul sustine examenul nu indeplineste conditiile prevazute la alin. (6) lit. a) sau se afla in imposibilitate fizica de a face inspectia, inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane repartizeaza inspectiile de specialitate cadrelor didactice membre ale corpului de metodisti al inspectoratului scolar, care indeplinesc conditile respective. Inspectorul scolar general avizeaza delegarea metodistilor in vederea fectuarii inspectiilor de specialitate (8) Prevederile alin. (7) se aplica si in cazul in care mumarul de candidati tnscrisi la 0 disciplina de examen depaseste numarul maxim de inspectii in specialitate prevazute afi efectuate de inspectorul scolar care coordoneaza disciplina respectiva, in conformitate cu graficul unie de inspecti al inspectoratului scolar. (9) Responsabilitatca privind planificarea inspectiilor, repartizarea metodistilor si monitorizarea efectuari inspectilor de specialitate revine inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei uimane si inspectorilor scolari care coordoneaza disciplinele la care candidatii sustin inspectiile (10) Inspectiile de specialitate la clasa se evalueaza prin note de la I la 10, in baza fiselor de evaluare a activitatii didactice, prevazute in anexa nr. 2. Notele obtinute la inspectiile de specialitate si nota finala, calculata ca medie aritmetica a acestora cu doua zecimale exacte fara rotunjire, se tree in procesul-verbal pentru inspeetia de specialitate, prevazut in anexa nt. 3, se semncaza de catte membrii Comisiei care efectueaza inspectia si se consemneaza in registral de inspecti al unitatii de invatamant (11) Inspectorul/cadrul didactic metodist care a efectuat inspectia preda directorului unitatii de invatamant, la finalizarea activitatii, procesul-verbal pentru inspeetie, in copie, impreuna cu fisele de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectici de specialitate, anexate. SECTIUNEA a3-a Structura si evaluarea portofoliului profesional Art. 16, - (1) Petioada in care candidatul elaboreaza portofoliul profesional incepe dupa validarea inserieri la examen si se finalizeaza cu evaluarea acestuia in scmestrul al doilea al anului scolar in care sustine proba scrisa (2) Portofoliul profesional personal este particularizat pentru una dintre clasele/grupele din norma dlidactica a candidatului si evalueaza nivelul de competenta didactica a acestuia, urmarind adaptarea Pregatirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. in elaborarca portofoliului profesional Personal, candidatul respecta precizarile formulate in programa de pedagogie si elemente de psihologie scolara in vigoare, corespunzatoare functiei didactice ocupate. (3) Portofoliul profesional personal cuprinde: a)curriculum vitae; b)o serisoare de intentie, avand intre 200 si 400 de cuvinte, in care se prezinta motivatia patticiparii laexamenul de definitivat, obiectivele si asteptarile proprii in formarea personala ea profesor, autoaprecicrea activitati/experientei eéstigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional si propuneri de ameliorare; ©jun raport de progres scolar, insotit de urmatoarele documente-suport (i)planificarile: anuale, semestriala si pe unitati de invatare; (iijminimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lectii diferite; (iidjinstrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testarii, masuri); (iv)catalogul profesorului; (vyresursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei: @autoevaluarea portofoliului profesional, conform grilei de evaluare prevazute in anexa nr, 4 {@) Evaluarea portofolutui profesional personal este realzata conform grilei de evaluate prevazate in anexa nt. 4, in ziua in care este efectuata cea de-a doua inspectie de specialitate, de catre comisia constituita in baza prevederilor art. 15 alin, (6). G) Portofoliul profesional personal este notat cu note intr I si 10. Nota acordata nu poate fi contestata, SECTIUNEA a 4-a Completarea dosarelor si validarea datelor de inscriere existente in aplicatia electronica Art. 17, - (1) fn perioada prevazuta in calendar, in vederea completarii dosarelor candidatilor, dlirectorul unitatit de invatamaint sau un delegat al acestuia depune la inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane urmatoarele documente: adprocesele-verbale pentna inspectile de specialitate, in copie, certificate ,conform cu originalul de catre conducerea unitatii/unitailor de invatamant in care s-au desfasurat inspectile, impreuna ou fisele de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiei, anexate: b)adeverinta privind nota obtinuta de candidat ta evaluarea portofoliului profesional: ©jadeverinta privind calificativul partial aferent anului scolar in curs: ‘Dadeverinta din care sa rezulte vechimea de predare efectiva la catedra a candidatului, ca personal didactic calificat, estimata a data finalizari stagiului, pentru candidatiiaflati pentru prima data in Situatia efectuarii stagiului de practica, precum si pentru candidatii aflati in situatia prevazuta la art, 42 alin, (4). (2) Conducerile unitatilor de invatamant raspund de eorectitudinea datelortransmise side legalitatea actelor predate, Art. 18. - (1) Pentru a se putea prezenta la proba scrisa din cadrul examenului, candidat trebuie sa ‘indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditi asa aiba calificativul ,Bine™ sau ,Foarte bine™ pentru activitatea desfasurata in anu scolar curent, conform calendaruluis b)media aritmetica a notelor finale la inspect si portofoiu sa fie minimum 8, dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre probele respective; )sa indeplineasca conditile privind durata stagiului de practica obligatoriu la catedra, prevazuta la art, 4. @) La proba serisa din cadral examenului national de definitivare in invatamant se pot prezenta si cadrele didactice al earor contract de munca, la data desfasurariiacestei probe, este suspendat sau a {incetat, in conditiile indeplinirii cumulative a prevederilor art. 12-18. Art. 19.- (1) Dupa completarea dosarelorsifinalizatea procesului de validare a daelor de inscriere, candidatii semneaza extrasul din aplicatia informatica al fisei de inscriere, confirménd corectitudinea si exhaustivitatea datelor. 2) Responsabilitatea privind corectitudinea si exhaustivitatea datelor din aplicatia informatica referitoare la candidatirevine inspectorului scolar pentru dezvoltarea resursei umane si persoanei din comisia de examen desemnate pentru introducerea datelor in aplicatic SECTIUNEA a5-a Organizarea si sustinerea probei serise Art. 20, - (1) Proba serisa se sustine dupa finalizarea cursurilor in anul scolar curent, ta data prevazuta in calendar, in centrele de examen care se stabilese de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar in unitati de invatamént care permit organizarea tn aceeasi cladire a salilor de examen si a salilor in care isi desfasoara activitatea comisia de examen (2) Raportat la functia didactica de predare, proba scrisa a examenului se sustine la: a}disciplina de specialitate si metodica predarii acesteia - pentru protesori din invatamantul de masa si din invatamantul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare: bylimba si literatura romana si matematica, metodica predarii acestora - pentru invatatori,institutori i profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare romana: ojhimba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica predarii acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor - pentru invatatori,institutori si Profesori pentru invataméntul primar din unitatile scolare eu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor nationale; limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul brescolar - pentru educatoare, institutori si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu predare in limba romana; e)limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura matema, metodica predarii acestora - pentru educatoare, institutori si profesori pentru tnvatamantul prescolar din unitatile prescolare cu limba de predate in una dintre limbile minoritatilor nationale: Slimba romana si literatura pentru copii, matematica, metodica predarii acestora sau terapie educationala complexa si integrata - pentru invatatori-edueator, invatatori, invatatori itinerant, Institutori, profesori pentru Tnvatamntul primar din invatamantul special cu predare in limba romana: )limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura materna, matematica, metodica predarii acestora la clasele cu predare in limbile minoritatilor sau terapie educationala complexa si integrata - pentru invatator, invatator’itineranti,institutori, profesori pentra invatamantul primar din invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor; h)limba romana si literatura pentru copii, metodica activitatii instructiv-educative in invatamantul prescolar sau terapie educationala complexa si integrata - pentru educatoare, institutori, profesor pentru invatamantal prescolar din invatamantul special cu predare in limba romina: ‘limba si literatura romana si universala pentru copii, limba si literatura matemna, metodica predarii acestora sau terapie educationala complexa si integrata - pentru educatoare, institutori profesor pentru invatamntul prescolar din invatamntul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor: i}disciplina de specialitate si didactica acesteia - pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studi medi (3) Pentru proba scrisa, Centrul National de Evaluare si Examinare elaboreaza 3 variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specitica de transmitere si de preluare a subiectelor si baremelor se stabileste de catre Ministerul Educatiei Nationale si se comunica inspectoratelor scolare. (4) In vederea asigurari, la cererea candidatilor, a traducerii subiectelor in limbile minoritatilor nationale, inspectoratele scolare transmit Centrului National de Evaluare si Examinare informatiile privind disciplinele de examen si limba matemna in care se solicita traducerea Art. 21, - (1) Subiectele, baremele de evaluare, modelele/modelele-cadru de subiecte si bareme pentru proba scrisa sunt elaborate in conformitate cu tematica si bibliografia aprobate prin ordin al ministrului educatici nationale, pentru fiecare disciplina de examen, de catre Centrul National de Evaluare si Examinare, caruia ii revine integral responsabilitatea respectarii legislatiei si a procedurilor privind securizarea subiectelor. Centrul National de Evaluare si Examinare asigura traducerea subiectelor si baremelor de evaluare pentru proba scrisa, conform solicitarilor inspectoratelor seolare, centralizate la Comisia national (2) Modelele/Modelele-cadru de subiecte si bareme elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare sunt accesibile candidatilor pe site-ul www.definitivat.edu.ro (3) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de evaluare sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale si raspund pentru adecvarea si acuratetea subiectelor elaborate, pentru incadrarea in programa aprobata si pentru nivelul de dificultate al subiectelor, in acord cu scopul examenului, (4) Subiectele pentru proba serisa din cadrul examenului se transmit centrelor de examen in baza uunei proceduri specifice, elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare. Art. 22. - (I) Proba sctisa se desfasoara incepand cu ora 10,00, durata de redactare a Iucrarii fiind de 4 ore. (2) Prezentarea comisiei la centrul de examen se face in intervalul orar 7-7,30, pe baza buletinului/cartii de identitate si a delegatiei de serviciu. (3) Accesul candidatilor in centrul de examen la proba scrisa se face in intervalul 8,00-8.45, pe baza actului de identitate valabil - carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate - ori, in lipsa acestuia, pe baza pasaportului in termen de valabilitate (4) Candidatii si asistentii supraveghctori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau ‘materiale din urmatoarele categori: genti, posete, ziare, reviste, cart caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediaza/faciliteaza comunicarca la distanta, alte obiecte/materiale a caror utilizare afecteaza desfasurarea examenului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate, Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen. (5) Candidatii care introduc in sala de examen materiale nepermise, din categoria acclora mentionate la alin. (4) sau compatibile cu acelea, chiar daca nu le utilizeaza in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a presedintelui comisiei de examen, situatie in care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei de examen incheie un proces- verbal (6) Candidatii sunt informati de catre asistentii supraveghetori responsabili de sali, la intrarea in sala de examen, cu privire la prevederile metodologice referitoare la desfasurarea probei scrise si semneaza procese-verbale care sa ateste informarea Art, 23, - (1) Pe usa fiecarei sali de examen se afiseaza tabelele nominale cuprinz4nd numele si prenumele candidatilor repartizati in sala respectiva si diseiplina la care acestia sustin examen (2) in fiecare sala de examen se repartizeaza candidati care sustin examenul la cel putin doua discipline diferite. Repartizarea candidatilor in sala se face potrivit tabelelor afisate, respectarea ordinii de asezare in banca find obligatorie Art. 24, - (1) In vederea desfasurarii probei scrise se asigura supravegherea fiecarci sali de catre 2-3 asistenti supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor din sala respectiva pe baza actului de identitate prezentat de acestia si care raspund de corectitudinea desfasurarii probei scrise in sala respectiva. (2) Asistentii supraveghetori responsabili de sali primese, sub semnatura, de la secretariatul comisiei de examen tabelul nominal cu candidatii repartizati in sala respectiva, foile tipizate de examen si ciomele necesare stampilate, corespunzator numarului candidatilor din sala. G) Inainte de aducerea subiectelor in sali, supraveghetori instruiese candidatii cu privire la modul de Secretizare si securizare a lucrarilor scrise, numerotarea paginilor si atentioneaza candidatii cu privire {a situtile eare pot conduce la anularea luerani serise sila eliminarea din examen, potrivit prevederilor legale. elaborate de Ministerul Educatici Nationale. Art. 25, -(1) Membrii comisiei de examen desemnati pentru multiplicarea subiectelor asigura hnumarul necesar de exemplare, le introduc in plicuri care sunt apoi securizate, fiind responsabili de asigurarea secretizari (©) Presedintele comisici de examen, impreuna cu secretarul comisiei,distribuic in salle de examen Plicurile secretizate eu subiecte, astfel inet, a ora 10,00, acestea sa poata fi desfacute, in prezenta candidatilor, 3) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate parasi sala decdt daca preda lucrarea si semneaza de predare. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschideri plicului eu subiecte pierd dreptul de a mai sustine examenul in sesiunea respectiva (4) Dupa inmanarea subiectelor candidatilor, 2 membri desemnati ai comisiei de examen verifica