RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN Tarikh Masa Tema Topik Subtopik : : : : : 60 minit Geografi Fizikal Bentuk Muka

Bumi Kepentingan Bentuk Muka Bumi 5

Tahun/Tingkatan :

Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Menyenaraikan bentuk muka bumi Malaysia 2. Menerangkan kepentingan bentuk muka bumi Malaysia 3. Menjelaskan kepentingan bentuk muka bumi kepada ekonomi Malaysia

Isi pelajaran: Mengenal Negara Kita

3.2 Geografi Fizikal a. Bentuk muka bumi i. Pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia ii. Kepentingan bentuk muka bumi

Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid berpengalaman melawat tempat pelancongan seperti Port Dikson, Cameron Highland, Pulau Langkawi dan sebagainya. 2. Murid mengetahui tempat tanah tinggi, tanah pamah, sungai, pinggir laut dan kepulauan.

Penerapan Nilai Murni: Kesyukuran, kerjasama, hormat-menghormati, berani, yakin, berbangga, menghargai

Unsur-unsur Patriotisme:

Berbangga dengan kepelbagaian bentuk muka bumi di Malaysia. Menyedari kepentingan bentuk muka bumi terhadap ekonomi negara

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP): Bil 1. 2. 3. SUMBER Silang kata Laptop dan LCD Lembaran kerja KUANTITI 18 helai sebuah 18 helai

Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari / Kemahiran Generik

Catatat (Penerapan Nilai Murni / Nilai Alam Sekitar/ Unsur Patriotisme/ Sumber Pengajaran Pembelajaran. Bersyukur

Set Induksi / Masa 5 minit 1. Murid diminta melihat tayangan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia 2. Murid diminta menyenaraikan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia dan kepentingannya. 3. Jawapan murid dikaitan dengan tajuk hari ini. Langkah 1 / Masa 15 minit

TKP: Linguistik, naturalis

KBKK: kaedah konstruktivisme, menghubungkait

Langkah 2/Masa 15 minit 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 2. Guru menugaskan tiap-tiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulannya mengenai kepentingan bentuk muka bumi. 3. Tiap-tiap 4. kumpulan dibahagikan kepada tajuk yang berlainan, iaitu:

Pembelajaran Koperatif Strategi: Perbincangan TKP – Interpersonal, Intrapersonal, Verbal - linguistik

Bekerjasama, hormatmenghormati.

Kumpulan 1: Menamakan kawasan tanah tinggi dan kepentingannya kepada ekonomi negara.

Kumpulan 2: Menamakan kawasan tanah pamah dan kepentingannya kepada ekonomi negara.

Kumpulan

3:

Menamakan

kawasan

saliran

dan

kepentingannya kepada ekonomi negara.

Kumpulan 4: Menamakan kawasan pinggir laut dan pulau dan kepentingannya kepada ekonomi negara.

Guru meminta kumpulan tersebut mencatat maklumat dalam lembaran kerja yang diberikan oleh guru seperti

dibawah:

Bil B en tu k M uk a B u mi K ep en tin ga n C on to h K a w as an 1. Ta na h Ti ng gi

Ta na h P a m ah Langkah 3/ Masa 15 minit Penutup/ Masa 5 minit KBKK: Kemahiran merumus 3. 1.S Guru memberi lembaran kerja yang mempunyai teka silang Strategi: Permainan un kata kepada semua murid. ga 2. i Murid diminta melengkapkan silang kata ini dalam masa 5 TPK: Linguistik, Interpersonal minit. 3. Murid-murid boleh berbincang dengan kawan menyelesaikan kerja ini. 4. 4. Selepas 5 minit, guru akan memberhentikan aktiviti Pi ng pemainan ini. gir 5. Murid-murid dikehendaki menyerahkan kertas silang kata La ut ini kepada guru. da 6.n Guru akan mengumumkan keputusan pertandingan. 7.P Guru akan membincangkan jawapan yang betul dengan ul au murid-murid bagi silang kata ini. 8. Murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran dengan bantuan guru. Yakin, berani, berbangga, bersyukur dan menghargai

Catatan / Refleksi: Contoh lembaran kerja: kepentingan bentuk muka bumi. Bil 1. Bentuk Muka Bumi Tanah Tinggi Kepentingan 1. Menjana kuasa hidroelektrik 2. Pelancongan 3. Pertanian 2. Tanah Pamah 1. Perindustrian 2. Pertanian 3. Jaringan Pengangkutan 3. Sungai 1. Perikanan 2. Jalan perhubungan 3. Sumber pengairan 4. Pinggir Laut dan Pulau 1. Perikanan Contoh Kawasan 1. Empangan Batang Ali di Sarawak. 2. Tanah Tinggi Genting di Pahang. 3. Penanaman sayur-sayuran di Tanah Tinggi Cameron di Pahang. 1. Pasir Gudang, Shah Alam. 2. Penanaman padi di Dataran Kedah-Perlis. 3. Lebuh Raya Utara-Selatan. 1. Penternakan ikan di sungai Pahang. 2. Sungai Rajang di Sarawak. 3. Sungai Muda di Kedah diempang untuk mengairi tanaman padi. 1. Selat Melaka, Laut China Selatan.

2. Pelancongan 3. Pelabuhan

2. Pulau Sipadan di Sabah. 3. Pelabuhan Klang di Selangor.

Contoh-contoh teka silang kata: Melengkap silang kata ini dengan merujuk maklumat yang diberikan di bawah.
1 2

3

4

5

6

7

8

9

Menegak: 1. Aliran air semula jadi. 2. Barisan gunung yang memanjang. 4. Kegiatan _______merupakan sumber pendapatan kepada nelayan. 6. Stesen jana kuasa _______ dibina di kawasan tanah tinggi. 8. Tanah yang rata ialah tanah _______.

Mendatar: 3. Titik tertinggi pada sesebuah bukit atau gunung.

5. Kawasan tanah tinggi yang lebih daripada 300 meter tingginya. 7. Kawasan tanah tinggi yang rendah daripada 300 meter tingginya. 8. Kegiatan ekonomi yang mengutamakan keindahan alam semula jadi. 9. Kawasan perairan yang dikelilingi oleh daratan.

Jawapan: 1. Sungai 2. Banjaran 3. Puncak 4. Perikanan 5. Gunung 6. Hidroelektrik 7. Bukit 8. Pamah (menegak), pelancongan (mendatar) 9. Tasik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful