You are on page 1of 11
aite =e REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBACKA ZUPANIJA GRAD JASTREBARSKO GRADSKO VISECE Odbor za dodjelu javnih priznanja KLASA: 021-06/19-01/22 URBROJ: 238/12-01-19-3, Jastrebarsko, 27, rujna 2019. TZVIESCE 8 8. sjednice Odbora za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeta Grada Jastrebarskog odréane 27. rujna 2019. godine w 8,00 sati u Gradskoj vijecnici, Strossmayerov trg 13, Jastrebarsko, u predmetu: 1. Razmatranje pristiglih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog, 2. Donosenje Zakljuéka o davanju prijedloga kandidata 2a dodjelu javnih prizmanja Grada Jastrebarskog i 3. Donosenje Zakljuska o visini nov’anog iznosa za javno priznanje ,.Nagrada za divotno djelo Grada Jastrebarskog*. ‘Na natjeéaj za dodjelu javnih priznanja Grada Jastrebarskog za 2019. godinu u roku je pristiglo 12 prijedioga za 12 kandidata, od toga dva prijedloge u kategoriji ,Nagrada za Zivotno djelo" i deset prijedloga u kategoriji .Nagrada Grada Jastrebarskog. Nazogni su raspravili pristigle prijedloge: NOGOMETNI KLUB ,SVETA JANA“, GORICA SVETOJANSKA 35, GORICA SVETOJANSKA predlaze MISU BALTORINICA, ZELENA ULICA 14, JASTREBARSKO za Javno priznanje ,Nagrada Grada Jastrebarskog*, wz obrazlozenje: Mijo Ballorinié jedan je od osnivaéa NK Svete Jana. Potetkom sedamdesetih godina proslog stoljeéa u Svetojanskom se kraju rodila ideja o osnivanju nogometnog kluba koji bi okupliao mlade + potoncirao drustveni Zivot uw mjestu. Medu talentiranim mladigima i nogometasima bio je i Mijo Baltorinié, jedan od tri brata sportske obitelji Baltorinié koji su nastupali za NK Svetu Jani. Mijo zasluauje posebne pohvale i jedan je od zastuznih da se ime Svete Jane progulo na svim nogometnim igralistima gdje god se nastupalo, Ositn nastupa i prvih mjesta na podrugju bivée opéine Jastrebarsko i danas grada Jastrebarsko, pa iu njemackom gradu Gaggenau gdje je Sveta Jana igrala prekrasan nogomet, Mijo je roden 3.3.1954, godine u Zagrebu, Djetinjstvo je proveo u Svetoj Jani gdje je zavrsio osnovnu Skolu. Strojarsko tehniéku Skoly zavrsio je u Zagrebu. Studirao je wz rad u Zagrebu gdje je i diplomirao na VTS Rade Kondar, Uz sve obaveze nalazio je yremena nastupati za seniorsku momead NK Sveta Jana Pristupom, igrom i pona¥anjem te Zeljom za uspjchom prednjagio je medu vrSnjacima, Nakon tih je odlika izabran za kapetana moméadi koja je nekoliko godine plijenila rezultatima w natjecanju opéinske lige Jastrebarsko. Bio je Clan zlatne generacije koja je tri puta uzastopno osvojila naslov prvaka, Nakon aktivne igraéke karijere nastupao je za veteransku moméad NK Sveta Jana, U jecnom sloZenom trenutku preuzima Klub kao predgjednik. Zajedno sa ostalim élanovima izvsnog odbora Klub pred gagenjem dobiva nove obrise iz uspjeine proslosti. Rijeken je dobar dio sportske infrestrukture te su u naijecanje uvedene made uztasno kategorije, Taj njegov rad biva nagraden Priznanjem za zasluzne sportske djelatnike od SZ Jastrebarsko, Zbog zdravstvenih razloga napusta mjesto predsjecnika, alii dalje ostaje élan kluba. Kruna njegove ne samo sportske ljubavi je izdanje Knjige 2015. godine ,40 godina nogometnog Kluba Sveta Jana‘, posveéene Svetoj Jani, gradu Jastrebarskom i nogometnom svijetu. Ove godine svjctlo dana ugledalo je izdanje njegove kajige Mali i veliki judi knjiga o svetojancima i svetojanskim zanimljivostima. Drustveno je aktivan i na ostalim zbivanjima, Clan je Eino udruge Sveta Jana i Caritasa Zupe Svetog Nikole u Jastrebarskom, U braku je sa suprugom Ljubicom. Imaju dvije kéeri Anu i Mateju, poznatu syetojansku mazoretkinju, danas predsjecinicu svetojanskih maZoretkinja, Radio je u Industijsko strojarskoj skoli u Zagrebu kao voditelj 8kolskih radionica i satniéar. Bio je predsjedaik Skolskog odbora i tajnik DrZavnog natjecanja Uenika u struci. Za isto je primio Priznanje Agencije za strukovno obrazovanje. Danas svoje trenutke provodi sa svojom obitelji u Jasirebarskom u zasluéenoj mirovini. Nakon svega gore navedenog smatramo da je Mijo zaslutio Nagradu grada Jastrebarsko stoga ga za istu i predlazemo. Prijedlog podupira: Nogometno srediste Jastrebarsko, Sportska zajednica Grada Jastrebarsko, KUD »Sveta Jana", DVD ,Sveta Jane“, DVD ,Beléi¢i", Udruga pjevaéa izvorih pjesama ,Sveta Jena, Eto udruga Sveta Jana, Svetojanske mazoretkinje i LD ,Golub* Sveta Jana. STIPE BUCAR, NOVAKI PETROVINSKI 72, JASTREBARSKO predlaze VATROGASNU ZAJEDNICU GRADA JASTREBARSKOG, VLADKA MACEKA 2, JASTREBARSKO za javno priznanja ,Nagrada Grada Jastrebarskog', uz obrazlozenje: Vatrogasna zajednica praca Jastrebarsko osnovana je 24, ofujka 1929. godine u Jastrebarskom. Osnivaéi su bila dobrovoljna vatrogasna drustva Jastrebarsko, Cvetkovig, Petrovina, Domagovié, Volavje, Krasié, Pribié, Sv. Jana i Novaki. Svo vrijeme postojanja Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko bila je koortinator rada svih dobrovolinih vatrogasnih drustava Gijibroj se mijenjao ovisno o administrativnom ustroju opéine/grada odnosno Kotara Jastrebarsko. Pogetkom 90-tih godina proslog stoljeéa, prije sadasnjeg ustroja lokalne samouprave, na podrugju ondasnje opéine Jastrebarsko djclovalo je 58 a danas 23 dobrovoljna vatrogesna drustva i dva dobrovoljna vatrogasna druitva u gospodarstvu. Krajem 1993. godine nakon novog ustroja lokelne samouprave osnovane sui vatrogesne zajednice opéina Krasié, Klinta Scla, Pisarovina i Zumberak kojima Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko pruza strukovna pomoé posebice prilikom osposobljevanja vatrogasaca. Danas, sukladno Planu zastite od! poZara, na podrugju grada Jastrebarsko u sustavu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko djcluje 9 stedisnjih i 14 ostalib dobrovoljnih vatrogasnih drustava koji u cijelosti provode vatrogasmu djelatnost sukladno Zakonu 0 vatrogastvu i Zakonu 0 za8titi od pozara. Pod efjelosti se podrazumijeva da vatrogasne postrojbe DVD-a, bez pomoti profesionalnih vatrogasnih postrojbi, interveniraju na sve izvanredne dogadaje kojih u proteklom tridesct godiSnjem razdoblju ima izmedu 60 i 120 godi8nje. Kontinuiranim osposobljavanjem i uyjezbavanje dobrovoljnih vatrogasaca te opremanjem vatcogasnih postrojbi potrebnom vatrogasnom telnikom od strane Vatrogasne zajednice grade Jastrebarsko postignute je zavidna intervencijska spremnost tako da vatcogasne postrojbe DVD-a interveniraju wu roku i na oagin uutyrdlen Planom zastite od pozara i propisima koji reguliraju podrutje vatrogastva, zaitite od pozara i civilne zastite. Prema statisti¢kim podacinma, 15 od 23 vatrogasne postrojbe intervenira barem na Jednom izvanrednom dogadaju godi8nje, dok sredisnje vatrogasne postrojbe interveniraju na od 5 do $0 izvanrednih dogedaja godiinje. Buduéi da za podrugje grada Jastrebarsko nije osnovana profesionalna vatrogasna postrojba, strukovna politika Vatrogasne zajednice prada Jastrebarsko, vet dugi niz godina, je opremanje veceg broja dobrovoljnih vatrogasnih drustava za samostalno interveniranje na pozarima raslinja i gradevina. Slijedam toga dobrovoljna vatrognsna drustva a sustavu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko posjeduju 10 navalnih vozila, 20 kombi vozila, dvije autocisteme, pet zapovjednih vorila i 39 prijenosnih vatrogasnih pumpi, No, on to je najvrijednije to su osposobljeni i dobro opremljeni dobrovoljni vatrogasci. Danas u sustavu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko ima 1900 Glanova Sto iznosi 11,5% od ukupnog broja stanovnika grada Jastrebarsko. Od tog broja valja istaknuti 360 operativnih élanova koji zadovoljavaju sve potrebne Uyjete iz propisa u pogledu osposobljenosti i opremljenosti te tjclesne i dusevne sposobnosti. Isto tako treba istaknuti 310 8lanova vatrogasne mitadedi i pomlatka koje dobrovoljna vatrogasna druStva novaée pulem nafjecateljskih i Kulturnih aktivnosti po eemu je Vatrogasna zajednica grada Jastrebarsko prepoznatljiva uw Hrvatskoj. Naime, od tridesetak vatrogasnih pubatkih orkestara na podrusju Republike Hvatske u Jastrebarskom ih djeluje Sest te jo’ dva tamburaska orkestra. Zbog znaéajnih kultumo-drustvenih i natjecateljskih aktivnosti veliki bro} mladih se ukljutuje uw rad dobsovolinih vatrogasnih drustava koja djeluju u sklopu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko. Jedan dio njih i nakon mladenaéke debi odnosno nakon bavljenja navedenim aktivnostima ostaje u dobrovoljnim vatrogasnim drustvima i postaju njihova operatives i upravijacka snaga. Dobrovoljna vatrogasia druBtva, osim primarne zadaée provedbe vatrogasne djelatnosti, ine okosnieu kultumog i drustvenog Zivota posebice u ruralnim nascljima, Cesti su slutajevi da jedinice lokalne samouprave provode i male komunalne akeije putem DVD-a &iji su éelnici u veéini slutajeva i Selnici mjesnih odbora. Mozemo slobodno reéi da su dobrovoljna vatrogasna drustva identitet | pokretatka snaga cjelokupnog Zivota u svojim naseljima. U svemu tome uloge i znadaj Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko je nemjerfjiv kako za loka samoupravu tako i, u ovome sluéaju, 2a Zagrebatlu Zupaniju. Ona omoguéava ravaomjerni napredak i nesmetano djelovanje dobrovoljaih vatrogasnih drustava puter opremanja, osposobljavenja i uyjedbavanja pripadnika vatrogesni postrojbi DVD-a kako bi se postigla potrebna intervencijska spremnost za interveniranja na izvanrednim dogadajima. Nadalje, poticanjem kulturnih, drustvenih j natjecateljskih aktivnosti, te opéenito rada s vatrogasnom mladedi postize se neophodno novatenje mladih, Sto je preduyjet da bi dobrovoljna vetrogasna drustva nastavila Zivjeti i da bi njezini operativni élanovi ,sutra"* mogli spasiti netiju kuéu ii Zivot. ZDENKO VUKOVIC CENA, FRANJE TUDMANA 106, JASTREBARSKO predlaze DAMIRA SEVERINCA, MILE KNEZEVICA 11, JASTREBARSKO za jayno priznanje ,, Nagrada Grada Jastrebarskog*, uz obrazlozenje: Damir Severinac je u Tastrebarskom i bivsoj opéini Jastrebarsko poznat kao Bimbo. Roden je 1. svibnja 1949. u Zagrebu. Mladost, djetinjstvo i osnovno skolovanje zavsSio je u Jasteebarskom. Gimnaziju je polazio u Zageebu, a nakon toga je upisao Pravni fakultet i zavibio ga. Jo8 kao srednjoSkolae se prikljutio skupini jaskanskib radio amatere koji su odlusili u Jastrebarskom pokrenuti lokalnu radio postaju. Bilo je to 1967. godine, Do posetka sluzbenog cmitiranja programa prosle su dvije godine njihovog emitiranja. Dana 26, kolovoze 1969, Jastrebarsko je dobilo lokalnu radio postaju koja ove godine slavi 50-tu obljetnien rada i djelovanja. Bio je to sluzbeni datum podetka cmitiranja Radio Jastrebarskog, Pozdravnu poruku slugateljima na srednjem yalu od 221 metra rekao je upravo Damir Severinae rijesima ,Dobar dan, ovdje Radio Jastcebarsko*, Damir je ubrzo postao popularan i mnogi ga joS i danas zovu ,Jaskonski Oliver Mlakar, jer je poilsjecao na tog populamog voditelja. Nakon odlignih emisija i priloga, Damir vodi mnoge jaskansie zabave, manifestacije i omladinske konferanse, Tada i sluzbeno postaje prvi spiker. Dana I. rujna 1972, je sluzbeno primljen na rad u Narodno sveutili8te Jastrebarsko-informativni centar na radno mjesto spikera-novinara te je imenovan za lana Redakeijskog kolegija Jastrebarskih novina. Tada je bio i dopisnik Vjesnika i Veternjeg lista. Bio je i predsjednik Uredivackog odbora auto moto magazina te lan izdavackog sayjeta Radniekih novina, Obavijao je duznost urednike programe Radio nice Jastrebarsko, gdic se zadréao do 1. svibnja 1986. Damir misli da je lokalni Radio omiljeno informativno stedstvo Jastrebarskog i okolice, $ kolegama je imao izvanredau suradnju i veliko Prijateljsivo te razumijevanje za osobne i profesionalne probleme. Samo s tako dobrom Komunikacijom i suradnjom Radio moze biti uspjeian i tako se treba uvijek i u svim prilikama ponasati ZDENKO VUKOVIG CENA, FRANJE TUDMANA 106, JASTREBARSKO prediaze BOZIDARA BALOBANA, CYJETNO NASELJE 17, JASTREBARSKO za javno priznanje yNagrada Grada Jastrebarskog", uz obrazlozenje: Bozidar Baloban je roden 22. rujna 1946. u Oroslayju. Po preseljenju roditelja osnovno skolovanje zavrsava u Jastrebarskom, Nakon toga se Skoluje u Industrijskoj Skoli Ruder Boskovie u Zagrebu i stjeée zvanje TRV mehanigar. Godine 1967. u obiteljsko} kuéi u potkroviju podinjc emitirati preko radio odasiljata kojeg je slozio iskljucivo koristesi znanjem kojeg je stekao tijckom Skolovanja u ,Ruder Boskoviéu". Bozidaru je tehnika bila u genitna, Imao je urodeni talent 2a tehniku i ljubav koju je nesebiéno davao prema tom novom postu. Dvije su godine mladi Jaskanci emitirali pjesme za svoj gust. SluzZbeno emitiranje Radio Jastrebarskog Je podelo 1969. eksperimentalnim programom. Prvi koraci nakon Bovine kuée nastavijeni su u kuli dvorea Endédy, a godine 1971. nakon ukidanja Akademskog kluba (Hrvatsko proljeée) amateri i prvi pokretagi lokalne radio stanice preseljeni su u prostorije ugaenog Akademskog kluba, Tada je bilo presudno nabeviti ode8iljat. Upravo je tu bila najveéa BoZina zasluga. U to vrijeme sve su odobrili tadainji natelnik opéine Jastrebarsko Franjo Mikulié, Branko Pasecky i Duro Ringel. ‘Tada su se ostvarile 2elje gradana opgine Jastrebarsko i amatera koji su sve to zaposeli. Za Bozidara se s pravom kate da je .otac Radio stanice u Jastrebarskom*, Preseljenjem w novi prostor Narodnog sveutilista Bozidar spaja odasilja’. Nakon prvih pet goclina emitiranja, w kojima je Bozidar w biti bio jedan od glavnih inicijatora polretanja lokalne radio stanice 1 osoba koja je tchnitki omognéila. slusanje mjeStanima Jastrebarskog i okolice, 1972. godine odlazi s Radio stanive jer je bio obrinik i imao je svoj RTV servis u Jastrebarskom. Zbog tog posla nije se mogao nti fiziéki ni financijski prilagoditi ladasnjoj situaciji, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG, VLADKA MACEKA 2, JASTREBARSKO predlaze KARATE KLUB JASTREB, DR. DAVILE 8, JASTREBARSKO za javno priznanje ,Nagrada Grada Jastrebarskog",, uz obrezlozenje: Karate klub , Jastreb, okupla hajveéi broj mladih sportasa predskolskog i Skolskog uzzasta, Od 1999.g, kroz karate klub prosio je vise od 600 lanova koji su aktivno trenirali i natjecatelji se u katama i borbama, te tako postizali zagajne rezultate kako na Zupanijskim (svake godine imamo oko 30 medalja, od éga 10-tak ‘upanijskih prvaka u katama i borbama), tako ina drzavnim i ostalim medunarodnim natjecanjima, Od hajznagajnijih rezullata moemo isteknuti vise dreavnih prvake u katama pojedinagno i ekipno, te borbama pojedinadno, kao i veéi broj srebmih i brontanih medalja na dréavnim prvenstvima w katama pojedinagao i ekipno i borbama pojedinasno i ekipno. Svi ovi uspjesi ostvarivani su w kategorijama od ngjmilsdih cicibana, mladih wéenike, usenika, kadeta, juniora pa sve do kategorije mladih seniors, Osim sportskih rezultata karate klub ,Jastteb" svojim aktivaostima doprinosi pravilaim ustajeravanju mladih [judi da budu korisni Clanovi na8eg druStva, ukljuéujudt ih u razne humanitame akeije koje se provode kroz klub prikupljajuéi pomoé najpotrebnijima. Takoder su se kroz klub provodile edukativne iribine apr, ,Sportom protiv droge i sligne edukacije istigudi sve negativne drusivene pojave koje ‘mogu izuzetno lode uljecati na razvoj i odtastanje djece i mladedi. Desetak godina Karate klub Jastreb* provodio je samostalno Ljetni karate kamp", u kome su djeea osim treniranja karatea, pod strugnim vodstvom, utili plivanje i ronjenje s profesionalno ronilxékom opremom. Karate klub Jastreb* istaknut je Slan $2GI, te se ukljuéuje u sve njene aktivnosti kao Sto su ,,Ljetna igraonica” (u aijen rad ukljuéeni smo od samog poéetka), Olimpijski dan" ili neki drugi dogadaji vedni 2a dogadanja na podrugju Grada Jastrebarsko. Za dosadainji svoj rad Karate klub ,Jastreb" vise puta je nagradivan od SZGI, ZSUISZZ, Karate saveza Zagrebacke Zupanije, Takoder sv. veliki broj puta nasi Glanovi izabrani za najbolje sportase i sportaSice u pojedinaénoj i ekipnoj konkurenciji, kako na podrugju Grada Jastrebarsko, tako iu Zagrebaékoj Zupaniji. Trenuino se nas Glan Karlo Volarié u Konkureneiji juniora nalazi na popisu reprezentacije u statusu mlade nade Hrvatske. Ove godine slavimo 20 godina od osnuta udruge i poSetka karate sporta na podrugju Grada Jastrebarskog. Prijedlog podupiru: STK , Jaske", HPD Jastrebarsko, NK. ,Svela Jans”, RK Jaska'* i NK ,Jaske", SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG, VLADKA MACEKA 2, JASTREBARSKO predlaze STOLNOTENISKI KLUB JASKA, STROSSMAYEROV TRG 12, JASTREBARSKO za javno priznanje ,Nagrada Grada Jastrebarskog", uz obrazlozenje: Osnivanje STK. Jaska vezano je za nekolicinu zaljubljenika u stolni tenis ili "pingié" kalo se jo8 nazivao taj sport, koji su daleke 1969. godine osnovali kiub radi natjecanja u tadagnjem prvenstvu SOSAGZ-a (danas jc to prvenstvo SOKAZ-a). Prvi igraéi koji su nastupali za ekipu STK Jaska u naljecanju SOSAGZ-a bili su prof. Zvonimir Kirin, pokojni Stjepan Medvedovski, Josip Koprivnjak i prvi Dugoresan u dresu Jaske LukSié, Klub je kasnije djclovao kao sekcija u sastavu tadainjeg Akademskog kluba Jaska kojem je predsjedavao gospodin Kazimir Masnce a tajnik je bio Nino Skrabe koji je ujedno bio i prvi tajnik Kluba. Prvi predsjednik STK JASKA bio je Vinko Kelesi, lako 0 postanku kluba nema previse pisanih tragova, sim knjige SOSAGZ-a u kojima se spominje sudjelovanje ckipa Jaske uw naticcanju od jeseni 1968, do profjeca 1971, prema sjeéanju osnivata Kcluba, osnoyna aktivaost bila je natjecateliska, odnosno sudjelovanje u prvenstvu SOSAGZ-a Pogerkom 70-tin godina, pristupilo se osnivaniu stolnoteniske Skole, koju je vodio prof. Zvonimir Kiria i radu sa miladima, Sto se mo%e smatrati zaéetkom kluba kakay postoji i danas, iako se organizirano potelo igrati stolni tenis u Jastrebarskom mnogo ranije, preciznije jo8 1964. godine u danas nepostojecoj dvorani stare jaskanske skole (rodnoj kuti Ljube Babiéa), a oko jednog stola bilo je okuplicno ak pedesetoro diece Koja su trenirata pod naclzorom nezaobilaznog prof. Zvonimira Kivina Kako bi popularizirao stoini tenis, tadaSaji Sportski savez opéine Jastrebarsko osniva Opéinsku stolnotenisku ligu, gdje se u natjecanje ukljuéuja i naselja jaskanske okolice, Klinga Sela, Pisarovina, Cvetkovié, Domagovid, Sv. Jana, Stankovo, Malunje, Hrastje, Zdihovo, Draganié i naravno Jask, ‘Taj potez moze se smatrati Kljutnim u razvoju ovog sporia, jer je nabavkom stolova i opreme te osiguravanjem prostorija, a to su bili uglavnom drustveni ili vatrogasni domovi, doslo do naglog omasovljenja stolnog tenisa, kao i pojave niekolicine kvalitetnih mladih igraga koji su pod trenerskom paskom nezaobilaznog prof. Kirina ostvarili i zapaZene natjecateljske rezultate na republigkom i drdavnom nivou (Keletié, Crnilo, pok, Borkovié). Posebno valja istaknuti Miljenka Kelegié - Mikija, koji je kasnije kao élan STK Vjesnik ostvario niz. zapazenib rezultata. U to doba na sceni je bila po prvi puta i darovita generacija djevojéica predvodenih blizankama Vlastom i Jagodom Kazié, Renatom Radié i Helenom Ruklja’, Nakon malog zati§ja 1986. pojavijuje se nova uspje’na generecija kadeta pod vodstvom Zvonimira Kirina predvodena Tomislavom i Branimirom Cibanom te Sinitom Kunovigem koja osvaja I. mjesto u TI kadets{oj ligi Regije srednja Hrvatska. U devedesetim godinama velo angaziran u klubu bio je Tomislav Ciban kao uspjeSan trener najmladih kategorija od kojih odskaéu rezultatima Tyrtko Kunovié, Martin i Ivan Lontarié koji redovito osvajaju prva mjesta na skolskim tumirima te Tomislav Kunovié, a kao ekipa osvajaju tri puta Uskrinji turnir u Matuljima, ‘Veliku pomoé u strutnom radu u tom razdoblju pruzio je dugoreSanin, legendamni trener najmladih Kategorija Juraj Vogrine dolazedi i odlazeci s treninga viakom. Znatajna podr8ka u logistiei kluba bio {je predsjednik kluba 5 najdu’im stazem Davorin Kovagié. Tijekom 2002. godine okrenuia je nova stranica u funkeioniranju kluba izborom novog "mladog" predsjednistva prepunog planova i novih ideja i otad je sve podredeno radu s najmiladima kategorijama i rezultati su iz godine u godinu sve bolji i danas je STK JASKA jedan od klubova koji ima konstantu uzlazmu putanju. Veliku pomoé u novom podetkti uz domage snage ukljucene u predsjednistvo kluba i roditelje djece pruzali su dugogodisnji prijatelj kluba iz, Karlovea i pomosni trener Mladen Skukan te glevni trener Anton Erak, a od 2005. i Mirko Rajéevié kao trener naprecinih, obojica iz Duge Rese te od 2006. povratnik, lezendami profesor Zwonimit Kirin, Nazalost, shvaéanje da je stolni tenis "zimski sport” i nemoguénost treniranja tijekom cijele godine, sve do 2009, godine sprjetavali su stvaranje pravog "rasadnika" talentiranih igraca, no izgradnjom nove sporiske dvorane pri Srednioj skoli Jastrebarsko te stolnoteniske dvorane u sklopu nie ti problemi su ostali iza nas tako da smo se uvjetima priblizili konkurentnim klubovima, Od 2003.g. nova uspjesnu generaciju predvode Mirela i Mima Cmilo , te Ivan Majcunié (kasnije Kosarkaski reprezentativac). Osvajaéi su mnogih turnira, a na sluzbenim rang listama Hrvatskog stolnoteniskog saveza zauzimaju myjesta medu deset najboljih. Na 2upanijsko} rang listi Mirela zaurima 8.godina prvo mjesto u svojim kategorijama. Mima je prestala igrati, no aktivna je kao sudac i ove godine postala je medunarodna stolnoteniska sutkinja. U ckipnom dijelu natjecanja u sezoni 2011/12. ostvaren je plasman muske i Zenske ekipe u 1. Hrvatsku ligu. Seniorke su 3 puta osvajale 2anjesto i 2 puta Zunjesto i dva pula 3.mjeslo, a seniori jednom 2.mjesto i dva puta 3mjesto, Najznadajniji ckipni uspieh Zenskog stolnog tenisa igranje je u Super Ligi w sezoni 2014/15. i osvajanje 9.mjesia. Trenerski kadar se pojatava 2016.g,, dolazi i radi sa djecom Damir Atikovié nekadesnji hrvatski olimpijac. Posljedaju generaciju djece od 2012.g. predvode Andrija Klepié i Victoria Pustaj( od 2013.g). Osvajaju mnoge domage i medunarodne turnire, Na sluzbenim rang listama HSTS-a su medu 10 najboljih, pri Zemu se Vietoria posebno istakla u prosioj sezoni_ prvim mjestom na svim aktualnim rang listama w Hrvatskoj glede njene kategorije najmladih kadetkinja (hrvatska, regionalna i Zupanijska). Ona je sluZbena prvakinja Hrvatske u Yenskim parovima, te viceprvakinja u mjesovitim parovima i pojedinaénoj konkurenciji, Na turnirima u posljednje 4.godine csvojila je 27 prvih mjesta, 19 drugih i 18 tretib, i Sto je najvaénije kuca na vrata Hrvatske reprezentacije, Prvenstveni rads djecom u klubu posljednjih 5 desetjeéa znagajno je pridonio popularnosti i omasovijenju stolnog tenisa u nasem gradu, Mnogo je onih koji su nauéiliosnoye stolnog tenisa, ali ima i onih koji su ostali pravi zaljubljenici u stolni tenis te ga i danas igraju. Primjer jie tome i lokalna liga na podrugju graéa koja posljednjih goclina oluplja rekreativne natjecatelje kojih po sezoni bude oko 70. Prijedlog podupiru: HPD Jastrebarsko, NK ,,Sveta Jana", Karate klub ,Jastreb*, RK Jaska* i NK oslaske, SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG, VLADKA MACEKA 2, JASTREBARSKO predlaze HRVATSKO PLANINARSKO DRUSTVO JASTREBARSKO, PRODIN DOL 72, GORICA SVETOJANSKA za javno priznanje Nagrada Grada Jastrebarskog",, uz obrazlozenje: Mozemo reti da povijest jaskanskog planinarstva potinje istovremeno s potecima organiziranog planinarstva u Eltvatskoj - od 1874. godine osnutkom Hivatskog planinarskog drustva u Zagrebu. Jaska velo brzo dobiva povjerenika HPD-a a 1914. godine osnovana je i planinarska podruznica HED Plesivica. Organizirani planinarski Zivot traje intenzivno izmedu da svjetska rata, ali kako je Prvi syjetski rat znatio zamiranje aklivnosti tck osnovanog drustva, tako Ge i Drugi syjetski rat imati razoran uéinak za Zivot jaskanskog planinarstva, Stogodisnjica organiziranog planinarstva u Jastrebarskom obiljevena je tiskanjem knjige Jaskanska planinarska prita autora Ive Karate. Knjiga je u Hrvatskom planinarskom savezu proglaSena najboljom kajigom s planinarskom tematikom u 2014, godini, Uskoro nakon rata planinarski duh se polako budi i 16. studenog 1949. godine osnovano je Planinarsko drustvo Jastrebarsko, ‘Tom godinom zapotinje novo veliko razdoblje jaskanskog plazinarsiva, U tih sedamdeset godina wz planinarsko drustvo vezuju se mnoge aktivnosti koje imaju znagaj za cijeli Jaskanski kraj. Veé podetkom pedesetih godina potinje realizacija, najveéeg projekta jaskanskog planinarstva. 1951. godine poginje izgradnja planinarskog doma na vrhu livade Zitnica, Nacrt za iagradnju doma napravili su Vjeko Kopié i Mirko Kos, legenda jaskanskog planinarstva i pogasni predsjeduik Hevatskog planinarskog cruftva Jastrebarsko. Valja istaknuti da je odtitan odabir mjesta gradnje doma uéinilo nai dom na Zitnici jednim od najlicpSih domova_s pogledom na sire Jeskansko podrugje, na Pokuplie, Katlovac i dalje prema Pljesivici, Kleku i slovenskim Alpama. Dom je zavrsen sredinom pedesetih godina i do danas je omiljena planinarska i gastronomska destinacija brojnih planinara i izletnika. U dom se kontinuirano ulage i okviru finaneijskin moguénosti provode se redovne radne akeije na zamjeni dotrajalog inventara i opreme w cilju poboljganja kvalitete turistiéke i ugostiteljske ponude, Jaskanski planinari su dali veliki doprinos ‘oko izgraduje doma pa je, kao svojevrsna nagrada uslijedila odluka tadaSnjeg Planinarskog saveza Hrvaiske da se sa Sljemena na Japetié preseli razgledna piramida. Iegradnjom tv tornja na Sljemenu trebelo je naéi neko prikladnije mjesto za 12 m visoku Zeljeznu piramidy koja je na Sljemenu bila od 1889. godine, Presclienje je, opet wz veliku poZrvovnost jaskanskih planinara, obavijeno 1960. godine. $ ponosom mozemo reki da je piramida 2006. godine, na prijedlog Jaskanskih planinara, uvrstena na listu zaStiéenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Piramida Je nojstariji planinarski objet (130 godina) u Hirvatskoj Koji je jo8 u funkeiji, zabyvaljujuéi opet HPD-u Jastrebarsko koje se brine o redovitom odréavanju. Periodiéno, svakih desetak godina planinati temeljito otiste i profarbaju svoju piramidy, a zadnje renoviranje obavijeno je 2018, godine, Potkraj sedamdesetih jaskanski planinari obogatili su planinarske sadiaje na naSem podrugju, U east 105. godisnjice planinarstva u Hrvatskoj i 30 godina od osnutke PD-a Jastrebarsko utemeljen je 1979, godine Jaskanski planinarski put. Jaskanski planinerski put povezuje Okié grad na istoku i Slapnicu na zapadu, Negdje na sredini obiluznice je Japetié — dom ‘na Zitnici i piramida na vrhu, U poslovima trasiranja i pokretanje Jaskanskog planinarskog puta uugestvovali su brojni jaskanski planinari a narotito se istakao Franjo Novosel. Drustvo je kasnije aktiviralo jo8 dvije obilaznice: Cetiri godi8nja doba na Japetiéu i Planinarski parovi za 70, godina HPD.-a Jasirebarsko, za Sto je zashizan Bernard Wagnet. HPD Jastrebarsko organizira i samostalno provodi uspjesne planinarske tkole koje su postale prepoznatljive i na neki negin zaétitni 2nak jaskanskog planinarskog drustva, U organizaeiji planinarskih Skola, kao i cjelokupnog rada i funkcioniranja Drusiva, posebno se istitu tri zadnja predsjednika HPD-a Jastrebarsko: Drazen Lovreéek, Igor Plantaé i Jadranko Seper, Clanstvo HPD Jastrebarsko brojno je kroz. cijclu povijest i okuplja doista poklonike planinarenja iz svih drustvenih sfera, Od zavrsetka Domovinskog rata broj élanova proporcionalno raste, da bi se u zadnje dvije godine broj élanova popeo na preko 300. Rad sa djecom osnova je na kojoj se bazira i bucuénost ovog drusiva. Kroz pazllive osmi8ijene izlete prilagodene djecjem uzrastu, alli i izgradnju umjetne stijene u O8 Ljubo Babié na kojoj u dvosatnira terminima dva puta tjedno dezuraju Elanovi penjaéke sckeije okupljen je zavidan bro} jece i roditelja, Za turistigki potencijal jaskanskog kraja svakako su zasluzni i jaskanski planinari koji votonterski briau 0 putevima, vidikoveima, sigumosti na stazama i njihovom oznagavanju. U zadnje dvije godine posebna pazaja posvecena je uredenju planinarske infrastrukture, Tako su na Japetiéu, na potezu od doma na Zitnici do piramide na vrhu Japetiéa postavijene 4 pokazne plove Put piramide* koje na slikovit nagin govore o dolasku piramide na Slime, davne 1889. godine do njenog preseljenja na Japetié 1960. godine. Jexina plota je takoder postavijena kod piramide na vrhu Pletivice. Drustyo odnedavno brine i o tom plantinarskom objektu, Uz to, postavljeno jc preko 125 putokaza na pedesctak razlititih lokacija a sve u sklopu projekta ,Uredenje planinarske infrastrukture na podrugju Samoborskog gorja" Sto je financirano kroz Javni natjegaj za Ainanciranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u podrugju zastite okolisa i prirode u 2018. godini, a koji je raspisaln Zagrebacka Zupanija. Nesebi¢nost, podrtvovnost i dobra atmosfera na radaim: akcijama i izletima znlog su buduénosti ovog vesclog druBiva, Ono sto se rado istite je Ginjenica da je na nedavnoj proslavi 70. godiinjice drustva prisustvovalo gak 6 predsjednika ove udruge, Sto mnogo govori 0 homogenosti i pozitivnj atmosferi. Iz tog razloga je i bio mogué spomenuti doprinos zajednici kroz sve spomenute aktivnosti u preko 100 godina dugoj tradieiji planinarenja u Jaski. Prijediog podupiru: STK ,Jaska", NK. Sveta Jana, Karate klub , fastrel ‘RK ,Jaska i NK ,Jaska™, PETAR SPANIC, FRANJE LJUBETICA 30, GORNJI DESINEC, JASTREBARSKO I MARKO KOS, VOCARSKA 13, PRHOC, JASTREBARSKO predlazu DOBROVOLINO VATROGASNO DRUSTVO GORNJI DESINEC, TRG SV. IVANA 9, GORNJE DESINEC, JASTREBARSKO za javno priznanje Nagrada Grada Jastrebarskog*, uz obrezlozenje: Dobrovoljno vatrogasno drusivo Gomji Desinec osnovano je 1929. godine i od tada je jedan od glavnih pokretaéa i nositelja vatrogasnog i kulturnog ivota u Desincu i Prhoéu. Danas broji 183 clana Vatrogasna postrojba DVD-a Gomji Desinee jedna je od 8 primamnih vatrogasnih postrojbi, uz stedinju vatrogastu postrojbu, s podrugjem djelovanja u naseljima istotnog i sjeveroistognog dijela grada Jastrebarskog koje obuhvaca naselja Gornji Desinee, Lokosin Dol, Prhoé, Stankovo i Oresje Okigko. Ukupno w navedenim naseljima Zivi 1367 stanovnika u 390 kuéanstava odnosno oko 9% ukupnog stanovnistva na podrugja grada Jastrebarskog, # povrsina djelovanja za navedena naselja ignosi 12,93 kuvodnosno oko 6 % ukupne povréine grada Jasteebarskog. Vetrogesna postrojba DVD-a Gornji Desinee na temelju planskih dokumenata Grada Jastrebarskog ima podrugje djelovanja na uukupno 6 % povrSine grada Jastrebarskog, te sudjeluje u operativaom zadacima zastite od pozara, odnosnio spaavanja 9 % stanovnistva grada Jastrebarskog, Po nalogu gradskog vatrozasnog zapoviodnika vatrogasna postrojba moze djelovati i izvan podrugja djelovanja kao Sto je to i bio slutaj u proteklim godinaina, Vatrogasna postrojba DVD-a Gornji Desince opremijena je vatrogasni vozilima i opremom, a trenutno broji 35 operativnih vatrogasaca koji izlaze w prosjeku na 10-ak vatrogasnil intervencija godisnje. Clanovi drustva redovito se osposobljavaju za vatrogasna 2venja te stjeéu znanja koja Ge im pomoéi u obavljanju svoje osnovne fimkcije, a to je zastita Ijudi i imovine ‘kroz, vatrogasne aktivnosti. Znatajan je rad i angazman élanova drustva u radu s djecom i mladima ‘kroz pripremu djece 2a vatrogasna natjecenja, Na ovaj nadin djeca élanovi drustva imaju priliku za bavljenje sportom, medusobno druzenje, ali ono sto je bitno, djeca se upoznaju s aktivnostima drustva i Mo to zati pomodi bliinjima u nevolji na dobrovoljnoj bazi. Natjecateljska odjeljenja djece i mlade?i_ dugi niz godina kontinuirano ostvaruju znatajne rezultate na gradskim i Zupanijskim natjccanjima, a u razdoblju od 1999. do 2015. godine natjecateljska odjeljenja mladevi bila su redoviti sudionici i dréavnih natjecanja u Dakovu, Jastrebarskom, Makarskoj, Sibcniku, Zadru... Osim kroz natjecanja rad s djecom i mladima vidljiv je i kroz organizaciju radionica, vatrogasnih olimpijada za djecu podruine osnovne Skole i djetjeg vrtiéa, te kroz rad u Puhackom orkestru, Puhatki orkestar DPVD-a Gornji Desinee osnovan je 1919. godine i dugi je niz godina nositelj kulturnog Zivota nateg mjesta Sto se ponovo ove godine pokazalo toénim buduci da se orkestar uspjesno plasirao na 33. Susret hrvatskth puhadkih orkestara koji se odrZao u Novom Vinodolskom i osvojio srebrnu nagrada u svojoj Kategoriji, Danas orkestar broji 35 élanova pod ravnanjem prof. Miroslava Poljangiéa, te podmladak puhadkog orkestra pod ravnanjem prof, Gorana Jurkoviéa, Znatajne reaultate orkestar je postigao kroz, cijelo stoljeée, a valja ovdje posebno istaknuti razdoblje pod vodstvom prof. Petra Fabijaniga koji je sve do kraja 2018. godine vodio orkestar punih 35 godina, Orkestar godinje u prosjeku odradi 30-ak nastupa na gradskoj, Zupenijskoj i dréaynoj razini a zabiljezio je i medunarodne hastupe u Sloveniji, Madarskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, te Svicarsko) na svjetskom natjecanju mladih orkestara 2005. godine kada je upravo Puhaéki orkestar DYD-2 Gornji Desince inio okosnicu Pubaékog orkestra VZG Jastrebarskog. Od znaéajnijih nastupa u novijoj povijesti valja ovdje istaknuti: sudjelovanje na drZavnim natjecanjima u Novom Vinodolskom 2003. godine i 2019. godine, sudjelovanje na medunarodnom Rijeskom karnevalu 2005. godine, sudjelovanje na smotrama vatrogasnih puhackih orkestara diljem Republike Hrvatske, suradaja sa Turopoljskim mazoretkinjama = nastupi u Cavtatu, Puli, Rijeci, Kastelima, Sinju, Dubrovniku, Medugorju, Citluku, Ljubu’kom..., idjelovanje na susretina puhaékih orkestara Republike Slovenije 2001, i 2002. godine, sudjelovanje na snimanju filma ,Puséa Bistra“ uw refiji Filipa Sovagoviéa 2003, godine i sudjelovanje na medunarodnoj smotri orkestara u Madarskoj 2012. godine. DVD Gornji Desinec dostojno i svetano ove je godine proslavio i 90. obljetaicu neprekidnog djclovanja, dok je Puhadki orkestar DVD-a Gomji Desinee proslavio 100 godina svojeg rada, Obje proslave odrzane su 15. i 16. lipnia 2019. godine, u sklopu kojih je odréan i 35. susret vatrogasnih puhatkih orkestara Republike Hrvatske na Kojem je sudjelovalo 17 orkestara sa vise od 600 glazbenika. Organizator Hrvatska vatrogasna zajednica je povjerenje za ova organizaciju i domaéinstvo iskazala DVD-u Gomji Desinee sto je dovoljno priznanje da se rad Druitva cijeni i van granica naSeg greda i Zupanije, Na proslavu DVD-a Gomji Desinee odazvao se i veliki broj prijateljskih vatrogasnih drustava sa oko 600 Glanove, drustvo je tijekom proslava ugostilo i drage im goste TamburaSki orkestar grada Pljevlja iz Cme Gore, te KUD Dinara iz Kijeva, DVD Gornji Desinee izrazito dobro suraduje i sa svim udrugama s podrudj Desinea, Zapom Desinec, Mjesnim odborom, te veé ranije spomenutom podrutnom 3kolom i podruénim odjeljenjem djejeg vrliga. Slijedom svega navedenog smatramo da je DVD Gornji Desinee zasluzio javno prizanje Nagradu Grada Jastrebarskog svojim predanim radom za dobrobit i promociju naSeg mjesta kroz sve aktivnosti koji nadilaze osnovmu svtis i cilj svog djelovanja. TALIA VRBETIC, VUKSIN SIPAK 22A, KRASIC predlaze MIHAELA SEVERINCA, VLADIMIRA NAZORA SA, JASTREBARSKO za javno priznanje ,Nagrada Grada Jastrebarskog, uz obrazlozenje: Mihael Severinae, osoba poznata gradanima Grada i okolnih naselja kao osoba koja je provivjela tesku muku i borbu sa leukemijom, koja i dan danas, nekon tolikih godina, vodi borbe sa zdravijem i prezivijava. Razlog prijedloga nije navedena borba nego rezultat toga vega. Svoju snagu, volju, karizmu, empatiju i energiju usmjerio je na one koji su u viastitim borbama i teskim situacijama, Bitan podatak za ovo prizuanje su preko 90 osoba s invaliditetom na podnugju Grada, Kojima je njegovim aktivizmom, lobiranjem i uponosén, poveéana invalidnina i njihova prava. Tim izmjenama zakona, tisuée Ijudi u Hrvatsko) su dobili pravo da rade uz. primanje osobne invalidnine, Sto je veliki napredak i pomoé judima, koji su u nepovoljnom polozaju. Mibiael je i lan raznih medunarodnih organizacija i skupina |judi posveéenima borbi sa malignim bolestima, te Je i sa tim skupinama uspio utjecati na europske institucije i uvesti odredena poboljéanja na curopskoj razini. Bitno je za napomenuti kako to sve radi na volonterskoj bazi i za sav taj trad ne dobiva nikakva naknadu nego crpi svoju energiju, vrijeme, znanje i novae kako bi pomogao onima kojima treba pomnog. Nikada nije dobio nikakvo prizanje ii zahvalu za i8ta od toga, stoga bi bilo fijepo da priznanjem Grada dobije zahvalu i potieaj za svoj rad, trud i dobra volju kojom to radi. IVAN BUDISCAK, DONJI DESINEC 162, JASTREBARSKO predlaze DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUSTVO JASTREBARSKO, TOME MIKLOUSICA 2A, JASTREBARSKO za javno prizanje ,Negrada Grads Jastrebarskog", wz obrazlozenje: Dobrovoljno vatrogasno drustvo Jastrebarsko osnovano je dayne 1889. godine i jedna je od najstarijih organizacija na podrugju grada Jastrebarskog, a zasiguino i jedna od najstarijih na podrugju Zagrebaéke Zupanije, Od svog osnutka, sa svthom humanitarog i strusnog djelovanja, kroz povijest je bila glavni nositelj gotovo svih drusivenih, Kulturnih i inih aktivnosti koje su sustavno obogadivale Zivot drustvene zajednice uw ciclini, Osnivanje drustva od strane pojedinih uglednih i ziagajnih Zitelja proizasla je iz potrede stanovnistva za Sto kyalitetnijom protupoZamom zeétitom koja se suoéavala s mnogobrojaim poZarima koji su u to vrijeme predstavljali veliku ugrozu i stvarali goleme Stete. Kao i na svakom podctku, ladainji clanovi suodili su se s mnogim problemima koji su se prije svega odnosili na organizaciju sluzbe te nabave opreme koja bi im sluila za provodenje svih potrebnih aktivnosti. Posetkom sada yeé proslog stoljese, zapisani su mnogi navodi koji potvrduju velike uspjehe u prvotnim nastojanjima da drustvo postane znaajan organizirani kolektiv, a daljc kroz povijest i povijesne dogadaje, od kojih svakako treba izdvojiti dva svjetska rata, napredak i sve bolji rezultati nikada nisu izostali. Sva postignuéa drustva u prvoj polovici 19. stoljeéa rezultat su iznimnog zajednisiva, velike volje te mnogo odricanja, a iz tog razdoblja svakako treba, osim primamih aktivnosti, izdvojiti osaivanje limene glazbe koja je funkcionirala u sastavu DVD-a Jastrebarsko. Davne 1968. godine u prostorijama vatrogasnog doma DVD-a Jastrebarsko, koji je gotovo kroz cijelu povijest na istoj adresi, osnovano je Gradsko kazali8te Jastrebarsko koje od 1968. godine i danas uspjcéno djeluje. Ovo stvara neizbrisiva vezu izmedu Gradskog kazalista Jastrebarsko i Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Jastrebarsko koja twaje ved punih 50 godina. Razvoj tehnologije i njezin utjecaj na svakodnevni Zivot, porast broja stanovnika te muogi drugi éimbenici u odredenoj mjeri usko su vezani 2a daljnji razvoj vatrogasne jelatnosti te su i utjecali na moderan pristup pri organizaciji aktivnosti, ali i sustavnoj edukaciji te ‘osposobljavanju. Sirenjem adiinistrativnog podrugja koje se odnosi na grad Iastrebarsko javila se potreba i za osnivanjem drugih vatrogesnit drustava kako bi svi gradani imali jednaku protupozarnu zastite. DVD Jastrebarsko imalo je veliku ulogu pri usmjereaju novih snaga’ kroz osposobljavanje novih kadrova, a sustavnim razvojem utjecala je na osnivanje Vatrogasne zajednice grada koja danas objedinjuje sve vatrogasne postrojbe na podrugju Grada. Kroz svoj operativni rad DVD Jastrebarsko je razvijalo i poseban odnos sa svima onima zbog kojih i postoji - to su geadani grada Jastrebarskog koji su nerijetko upoznati s aktivnostima ove organizacije kroz Dane otvorenih vrata i sligne manifestacije kkroz koje mogu detaljnije saznati o suitini vatrogasne djelatnosti, U ovom trenutka Dobrovoljno vatrogasao drustvo je sredi8nja vatrogesna postrojba koja godisnje, u prosjeku, odraduje izmedu 50 i 80 intervencija svih vrsta a broji 102 Slana, Okosnicu drustva Gini 45 operativnih vatrogasaca koji su osposobljeni za sve viste ugroza koje nas okru2uju. Sustaynim radom i osposobljavanjem hvataju kkorak sa sve sofisticiranijom opremom koja se namede kao nuzna potreba jer ona predstavlja osnovai alat za provedbu dielatnosti koja se svakim danom sve vie Siri i razvija. Sve navedeno, &lanove ove organizacije Gini raynopravnim s njihovim kolegama koji svoj posao obavljaju profesionalno i plaéeni su 2a svoj rad no, ustrojstvenim poretkom, élanovi ove postrojbe svoj posao obavijaju bez ikakve naknade, a rezultat je jednak - uspjeSno odredena intervencija. Slijeddom svega navedenog, prediazem Dobrovolino vatrogasno drustvo Jastrebarsko za dodjelu. javnog prizmanja Grada Jastrebarskog oNagrada grada Jastrebarskog* kao oxganizaciju koja kroz 130 godina rada i djelovanja doprinosi razvoju grada, ali i nesebigno radi na sigunosti svih gradana grada Jastrebarskog. ZAJEDNICA KULTURNO-UMJETNICKIH UDRUGA GRADA JASTREBARSKO, TRG J.J. STROSSMAYERA 13, VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA JASTREBARSKOG, V. MACEKA 2, DVD GORNSI DESINEC, TRG SV. [VANA 9, DVD PETROVINA, PETROVINA 87 [ DVD DOMAGOVIC, DOMAGOVIC 56 predlazu PETRA FABIJANICA, DOMAGOVIC 64A, JASTREBARSKO za javno priananje ,, Nagrada za Zivotno djelo Grada Jastrebarskog*, uz obrazlozenje: Petar Fabijanié bio je dirigent i umjetnitki voditelj Puhaékog orkestra Dobrovoljnog valrogasnog drusiva Domagovié od 1976. do 2018. godine w kontinuitetu. Obrezovao je i vedio tri generacije glazbenika koji su pod njegovim struénim vodstvom postizali velike uspjehe te predstavljali mjesto Domagovig, grad Jastrebarsko te Zagrebaéku Zupaniju u cijeloj Hrvatskoj te u inozemstvu Nesebiénim radom glazbeno je obrazovao stotinjak sumjestana, podizao je kultura muziciranja te otkrio mnoge talente i usmjerio ih u glazbeno-umjetni¢kom smjeru, Pubackim orkestrom DVD-a Domagovié ravnao je u kontinuitetu od 1976., a nekoliko godina prije pomagao je w struénom vodenju, Pod ravnanjem prof. Petra Fabijaniéa Puhatki orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog, drustva Domagovié ostvario je brojne uspiche: sudjelovanje na drZavnoj smotri folklora juznih Beskida u Poljskom gradu Visli, godine 1997, postao je protokolami orkestar Hrvatske vatrogasne zajednice za ie je potrebe snimljena kazeta i CD, posjet Rimu i audijencija kod Svetog oca Ivana Pavla Il, 1998., nastup na Syjetskom festivalu mladih orkestara u Ztiichu 1999. gdje je osvojena Il, Nagrada, orkestar redovito nastupa na Susretima hrvatskih puhatkih orkestara u organizaeiji Hrvatskog sabora kulture, orkestar sc éctiri puta plasirao na zavrSio natjecanje puhackih orkestara u organizaciji Hrvatskog sabora kulture...O0d 1983. do 2018, obnagao je duznost dirigenta Limene glazbe DVD Gornji Desinec. Kroz vige od 35 godina aktivaog rada u Pubaskom orkestru DVD-2 Gornji Desinee prof. Petar Fabijanié svojom je strudnoséu uvelike podigao kvalitet muziciranja, a kroz nekoliko generacija glebenika orkestar je zabiljezio najvete uspjehe u svom stogodisnjem radu upravo pod njegovim vodstvom. Od zapazenijit nastupa pod ravnanjem prof. Petra Fabijanica valja ovdje izdvojiti sudjelovanje na dr2avnoj smotri amaterskih pubackih orkestara u Novo Vinodolskom 2003. godine, fa zasigueno je i zasluzan za najveci uspjeh orkestra 2019, godine kada je orkestar na drzavnom vatjecanju amaterskihpubadkih orkestara u Novom Vinodolskom osvojio srebrmu plaketu. Pod ravnanjem prof. Petra Fabijaniéa orkestar je godignje odradivao 30-ak nastupa na lokalnoj, Zupanijskoj i dr¥avnoj razini, a zabiljezio jc i medunarodne nastupe u Sloveniji, Madarskoj, Makedonifi, Bost i Hercegovini, te Svicarskoj na syjetskom natjecanju mladih orkestara 2005. godine kada je upravo Puhaéki orkestar DVD-a Gornji Desinee éinio okosnicu Puhaékog orkestra VZG Jastzebarskog. Od zapagenijih nastupa pod ravnanjem prof. Petra Fabijaniéa valja ovdje izdvojiti: sudjelovanje na dPavnim natjecanjima u Novo Vinodolskom 2003. godine, sudjelovanje na medunarodnom Rijetkom kamevalu 2005, godine, sudjelovanje na smotrama vatrogasnih puhaékih orkestara diljem Republike Hirvatske, suradnja se Turopoljskim mazoretkinjama - nastupi u Caviatu, Puli, Rijeci, Kaitelima, Sinju, Dubrovniku, Medugorju, Citluku, Ljubuskom..., sudjelovanje na susretima puhaskih orkestara Republike Slovenije 2001, i 2002. godine, sudjelovanje na snimanju filma ,Puséa Bistra* u re%iji Filipa Sovagoviéa 2003. godine i sudjelovanje na medunarodnoj smotti orkestara u Madarskoj 2012. godine. Od 2011. do 2018. obnasao je duZnost dirigenta Pubackog orkestra DVD Petrovina, Pogetkom 2011. godine zapotela je s radom 5, generacija glazbenika u Petrovini, pod vodstvom iskusnog prof. Petra Fabijania, s 29 slanova otkestra, Do kraja obaSanja svoje duzosti Petar Fabijanié je Puhackom orkestru DVD-a Petrovina glazbeno opismenio i podtio svirati udaraljke ili puhacki, posebice drvoni, instrument vise od 30 mladih glazbenika amatera. Uz napoment kako s¢ élanstvo Pubackog orkestra DVD-a Petrovina u vrlo velikoj veGini sastoji od plazbenika amatera bez. glazbenog obrazovanja, prof. Petar Fabijanié je s orkestrom dostigao zavidnu razinu, Svojim metodologijom postigeo je izrazity kvalitetu muzicizanja koja se manifestirala i plasmanom Puhaékog orkestra DVD-2 Petrovina na dvije drzavne Smotre brvatskih puhaekih orkestara u Novom Vinodolskom 2015. i 2017. godine, gdje se orkestar natjecao uC kategoriji, a 2017, osvojio i Bronéanu plaketu. Zajedno s prof, Petrom Fabijaniéem je Puhaéki orkestar pohadiao sve vazne dogadaje u Gradu Jastrebarskom, a svake godine je sudjelovao i na Zupanijskim smotrama pubatkih orkestara Zagrebatke Zupanije, kao i Smotrama hrvatskih vatrogasnib pubaékih orkestara diljem Republike Hrvatske. Medu brojnim nastupima koje je prof. Petar Fabijanié za vrijeme svoga diclovanja odcadivao s Pubagkim orkestrom DVD-a Petrovine (u prosicku preko 20 nastupa godi8nje), valja istaknuti tradicionalne Boziéne Koncerte u Petrovini, koncert povodom obiljezavanja 120 godina Pubatkog orkestra DVD-a Petrovina, 2015. godine te one zapazenije poput sudjclovanja u hodoéaséu vatrogesaca u Mariju Bistricu, nastup na otkrivanju. spomenika Duri Dedeliéu pokraj Muzitke akademije u Zagrebu, nastup na I. Medunarodnom susretu puhackih orkestara u Zagrebu, nastup na Nogi muzeja u Muzej hrvatskog vatrogastva u Varazdinu, koncert u Piroveu povodom blagdana sv. Cecilije, koncert u paviljonu Zrinjevac i mnogi drugi. 2014. godine Puhaéki orkestar DVD-a Petrovina snitnio je svoj prvi audio i video materijal. DVD Petrovina povodom 120. obljetnice druBtva 2014. godine dodijelilo je prof. Petru Fabijanicu Plaketu za izniman doprinos u radu Puhackog orkestra u Petrovini. Nakon zavrSetka svoga djelovanja u Puhaékom orkestrs DVD-a Petrovina ‘moZomo s ponosom reéi kako je prof. Petar Fabijanié osiavio orkestar na dobrim temeljima 2a daljnji glazbeni rast i razvoj.Pedagoskim radom bavio s¢ punih 37 godina. Najprije je bio je zapostenu Ansaniblu narodaih pjesama i plesova "Lado" , a od 1977. kao profesor na Glazbenoj Skoli Karlovac, a zatim kao profesor klarineta u Glazbenoj skoli Pavia Markovea u Zagrebu, Za to vrijeme osnoviu Skolu zavitilo je 76 njegovih uéenika, a srednju 11 utenike od kofih je sedmoro diplomiralo na Muitkoj akademiji i djeluju kao glazbeni umjetnici ili pedagozi. Njegovi uenici nastupaju kao solisti ili Glanovi sastava, oduosno orkestra na svim vaznijim nastupima Skole, a na regionalnim, dréavnim i medunatednim natjecanjima osvajaju najvige nagrade. Godine 1999. odlukom predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tudmana odlikovan je Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih gradana. Godine 2004. dobio je Nagradu grada Jastrebarskog za promicanje kultumih vrednota,Godine 2017. zasluzio je Godignju nagradu Hirvatskog drustva glazbenih i plesni pedagoga za vi8egodisnje uspje’no djelovanja uw podrugju glazbenog odgoja, obrazovanja i kulture, 2019. godine primio je Povelju Hrvatskog sabora kulture Koja se dodjeljuje zasluanim pojedincima za 50 i vise godina neprekidnog bavijenja kultumim amaterizmom, Dobitnik je agrada na Natjecanjima udenika i studenata 1968. i 1969. godine u Zagrebu, LEON BASTASIC, GORNJA REKA 4, JASTREBARSKO prediaze STJEPANA PREPROTICA, ZDIHOVACKA 11, JASTREBARSKO za javno priznanje ,Nagrada za Yivotno djelo Grada Jastrebarskog", uz obrazlozenje: Sijepan Preprotis izuzetno je zaslwzna osoba w povijesti i sacaSnjosti drustvenog Zivota na8ega grada. Siroj javnosti prije svega je poznat kao vyatrogasna legenda, kao dugogodiSnji zastitni znak Dobrovoljnog vatrogasnog drustva Jastrebarsko, ij je predsjednik bio od 1982, do 2017. Roden je 20, lipnja 1943. u Jastrebarskom, a w rodnom gradu zavr8ie je i osnovu Skolu, Srednju ekonomsku skolu zavriio j¢ u Karloven, a zvanje ckonomista stekao na zagrebaékom Ekonomskom fakultetu.Bio je aktivan planinar i duznosnik Akademskog kiuba Jastrebarsko, zaljubljenik-u zemlja i konje, organizator jahaékih natjecanja na jaskanskom Sajmistu i u Madi te dvostruki prvak Jaske u jahanju (Sajmiste, 1967, 1968). Njegovim nastojanjem osnovano je 1968, Gradsko kazaliSte Jastrebarsko, u kojem je kao glumac ostvario niz zapazenih uloga, neroéito w predstavama ,Ljubiea, ,Lazac* i ,Gospodsko dijete". Dijete Gornje Jaske i Zdihovaske ulice, umirovljeni vi8i kontrolor u jastrebarskoj FINI (Finaneijskoj agenciji), izvanredne zasluge stekao je kao duznosnik Dobrovoljnog vatrogasnog drastva Jastrebarsko (tajnik od 1966, do 1969. i od 1972. do 1982, predsjednik od 1982, do 2017,), uw kojem djeluje 60 godina, Pod njegovim umjesnim vodsivom 10 Jaskanski vatrogasci ostvarili su mnoga izvanredna dostignuéa i postali ugledno i respektabilno drustvo. Sjajan i poérvovan organizator, agilan i poduzetan duanosnik, istinski domoljub i lokalpatriot, nadasve zaljublien w svoju Jasku, postao je za Zivota pravom legendom. Stoga predlazem Gredskom grada Jastrebarskog i Odboru za dodjelu javnih priznanja grada Jastrebarskog da gospodina Stjepanu Preprotiéu dodijeli Nagradu za 2ivotno djclo Grada Jastrebarskog. L Nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja, nazoni su vesinom glasova svih Blanova donijeti ZAKLIUCAK 0 dodjeli ,Nagrade Grada Jastrebarskog* Predlaée se Gradskom vijeéu Grada Jastrebarskog da u znak jaynog priznanja dodjeli -Nagradu Grada Jastrebarskog 1, HRVATSKOM PLANINARSKOM DRUSTVU JASTREBARSKO, Prodin Dol 72, Gorica Svotojanska, ZAKLIUCAK 0 dodjeli ,Nagrade Grada Jastrebarskog* Prediaze se Gradskom vijeéu Grada Jastrebarskog da u zak javnog priznanja dodjeli wNagradu Grada Jastrebarskog™: 2, DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUSTVU JASTREBARSKO, Tome Miklougiga 2a, Jastrebarsko, ZAKLIUCAK © dodjeli ,Nagrade za Yivotno djelo Grada Jastrebarskog Predlaze se Gradskom vijeéu Grada Jasirebarskog da gospodinu PETRU FABLJANICU iz Jastrebarskog, Domagovié 64a, u znak javnog priznanja za osobite uspjche, ostvarenja i zasluge u radu a povodom Dana Grada Jastrebarskog dodjeli , Nagradu za Zivotno djelo Grada Jastreberskog" nh. Nakon provedene rasprave i tajnog glasovanja, nazoni su jednoglasno donijeli ZAKLJUCAK © visini novéanog iznosa za javno priznanje »Nagrada za Zivotno djelo Grada Jastrebarskog* Utvrduje se da visina novéanog iznosa za javno priznanje ,Nagrada za Fivoino djelo* iznosi $.000,00 kn. PREDSJEDNICA Zelika Kovativ, v.r. itt