You are on page 1of 21

•••

Tartalom

Gyakorlatok listája 6
Előszó 7
Az olvasókhoz 11

Bevezetés: A ThetaHealing pszichológiája 13


1. fejezet A theta-technika 19
2. fejezet Energiatesztelés 39
3. fejezet Hitmunka és ásás: a múlt, a jelen és a jövő 49
4. fejezet Az ásás alapelvei 71
5. fejezet A hitmunka során alkalmazott ásás öt alaplépése 101
6. fejezet Az ásás tízféle megközelítési módja
(vagy gyorselérési útja) 111

Összefoglalás: A ThetaHealer 171


Szójegyzék 175
Hivatkozások 181
Források 182
A szerzőről 184

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 5 2019. 09. 27. 12:22


•••

Előszó

A ThetaHealing® filozófia és átfogó gyógyítási rendszer* egyben,


amelyet önkorlátozó hiedelmeink lecseréléséhez, pozitív hitrendsze-
reink fejlesztéséhez, önmagunk megértéséhez és az emberiség érde-
keit szolgáló spirituális fejlődéséhez hívhatunk segítségül.
Ez a  könyv a  többi ThetaHealinggel foglalkozó írásomhoz, azaz
a ThetaHealing, a ThetaHealing haladóknak – A mindenség erejének
kiaknázása, a  ThetaHealing – Betegségek és  rendellenességek, vala-
mint A ThetaHealing filozófiája – A létezés hét síkja című könyvek-
hez kapcsolódik, és mélységeiben ismerteti meg az olvasót a hiedel-
mek utáni ásás folyamatával.
Az első, ThetaHealing címet viselő könyvemben részletesen be-
mutattam a leolvasás folyamatát, a gyógyítást, a hitmunkát, az ér-
zelemmunkát, az  ásásmunkát és  a  génmunkát, megismerkedtünk
a létezés síkjaival, valamint a kezdők számára is hasznos informá-
ciókkal szolgáltam.
A következő írásomban, a ThetaHealing haladóknak – A mindenség
erejének kiaknázása című könyvben mélységeiben ismertettem meg
az olvasót a hit- és érzelemmunkával, az ásás folyamatával, valamint
mélyebb bepillantást nyújtottam a  létezés különböző síkjain szer-
zett tapasztalataimba, a  hiedelmekbe, amelyekről úgy vélem, hogy
elengedhetetlenek a  spirituális felemelkedéshez. A  ThetaHealing

* A félkövér betűkkel szedett szakkifejezések magyarázatát lásd a Szójegyzékben.

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 7 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

haladóknak – A mindenség erejének kiaknázása az első könyv, azaz


a ThetaHealing bővített változata, míg A ThetaHealing filozófiája –
A létezés hét síkja a ThetaHealing filozófiáját mutatja be.
Ahhoz, hogy az  ebben a  könyvben ismertetett ásási módszere-
ket teljes értékűen hasznosítani tudjuk, mindenképpen szükség van
a ThetaHealingben leírt folyamatok megértéséhez. Ettől függetlenül
azonban az 1. és 2. fejezetben ismét bemutatom a ThetaHealing fo-
lyamatát. A  ThetaHealinggel még csak most ismerkedők számára
igen hasznos lehet a Szójegyzék is.
Az ebben a  könyvben bemutatott energiagyógyítási technikák
részletesen megtalálhatók a ThetaHealing és a ThetaHealing haladók-
nak – A mindenség erejének kiaknázása című könyvekben, ahogyan
a  théta-agyhullámon történő meditációs gyakorlatok is, amelyek
meggyőződésem szerint elhozzák számunkra a testi, lelki és spiri-
tuális gyógyulást. A tiszta és isteni théta-állapotban, összpontosí-
tott imáinkon keresztül képesek vagyunk kapcsolódni a mindenség
Terem­tőjéhez. A Teremtő adta nekünk azt a csodálatos tudást, ame-
lyet most te magad is befogadni készülsz, és amely nemcsak az én, de
oly sok más ember életét is megváltoztatta.
Van azonban egy előfeltétele a ThetaHealingnek és a könyvben is-
mertetett technikáknak: hinni kell a mindenben jelen lévő és áramló
energiában. Van, aki ezt a „mindenség Teremtőjének”, „Teremtőnek”
vagy „Istennek” hívja. Tanulással és gyakorlással bárki képes lehet
rá; bárki, aki hisz a mindenben ott lévő és áramló energiában – azaz
Istenben vagy a  Mindenségben –, bekapcsolódhat a  ThetaHealing
folyamatába. A ThetaHealing nem kapcsolódik egyetlen egyházhoz
sem, ahogyan nem függ attól sem, hogy hány éves vagy, férfi vagy nő
vagy-e, hogy melyik rasszba tartozol, milyen a bőröd színe, milyen
a világnézeted, melyik vallást gyakorlod. Bárki, aki tiszta hittel hisz
Istenben vagy a teremtő erőben, hozzáférhet a ThetaHealing fájához.

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 8 2019. 09. 27. 12:22


el ő s z ó

Rájöttem, hogy a  Teremtőnek több neve van: hívhatjuk Istennek,


életerőnek, Allahnak, a mindenség Teremtőjének, Istennőnek, Jézus-
nak, Szentléleknek, Forrásnak vagy Jahvénak.
Az ismereteket megosztom ugyan, ám az alkalmazásuk során be-
következő változásokért nem vállalok felelősséget. Amint felisme-
red, hogy rendelkezel az erővel, amellyel a magad és mások életét is
megváltoztatod, a felelősséget is vállalnod kell.

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 9 2019. 09. 27. 12:22


•••

Az olvasókhoz

Már több éve oktattam a ThetaHealinget, amikor felfigyeltem arra,


hogy néhány tanítványom az  alap- vagy kulcshiedelem utáni ásás
folyamán bizonyos szabálytalanságokat követ el.
Volt, akinél valószínűleg azért alakultak ki rossz szokások, mert
még olyan korai ThetaHealing-oktatók tanították, akik helytelenül
tanulták meg (vagy alakították ki saját maguk) az ásás módszerét.
De  olyan is volt, akinek egyáltalán nem tanították meg, hogy ho-
gyan kell ásni. Voltak, akik negatív hiedelmeket töltöttek le, vagy
csak a hitmunkával kapcsolatos hosszú listákat töltötték le, megint
mások végeztek ugyan hitmunkát, de nem használták a letöltéseket.
Bizonyos oktatók jó munkát végeztek, ami a hitmunkát illeti, ennek
a hatása valamilyen okból mégsem volt elégséges, így klienseiknek
több alkalomra lett volna szükségük a gyógyuláshoz. És olyan tanít-
ványokkal is találkoztam, akik el sem olvasták az első két könyvben
található magyarázatokat az ásással kapcsolatban.
Az ásás a ThetaHealing egyik legfontosabb eleme, mégis minden
évben jönnek az oktatóképzésemre olyanok, akikben rossz szokások
rögzültek ezzel kapcsolatban. Az ásásfoglalkozások éppen nekik se-
gítenek, mert ezek által hatékonyabban és gyorsabban fel tudják tár-
ni a hiedelmeket. Ez a könyv pedig pont ezeknek a foglalkozásoknak
az eredményeként született.

11

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 11 2019. 09. 27. 12:22


•••

Bevezetés:
A ThetaHealing pszichológiája

Rengeteg könyvet írtak már a hiedelmekről, az érzelmekről, az ér-


zelmi állapotokról, és  számos elmélet született arról, hogy mind-
ezek hogyan teremtődnek. E könyvek többsége azt próbálja meg
elmagyarázni, hogy hogyan működnek ezek a pszichológia, a fizio­
lógia, a  filo­
zófia, a  neurológia, a  szociológia, az  endokrinológia
és  a  pszicho­terápia szemszögéből nézve. „Hogyan definiálhatjuk
az érzéseket, a hiedelmeket vagy az érzelmeket?” – teszik fel a kér-
dést mindannyian. „Hol és hogyan létezhetnek ezek az agyban? Mik
ezek egyáltalán?” – kérdezik.
A modern tudományban az érzelmekkel és hiedelmekkel kapcso-
latos koncepciók többsége lényegében valamilyen elméleti spekuláció
tanulási folyamata, ahol egyik elképzelés a  másikra épül. Vannak
pszichológusok, akik szerint az érzés az érzelmi állapot eredményé-
nek szubjektív tapasztalása. Az érzelmi állapot eredményét verbális
és fizikai reakciókon keresztül szemlélhetjük, ám mecha­nikusan nem
láthatjuk, hogy hogyan keletkeznek – kivéve, ha egy elektroenkefa-
lográf, illetve újabban CT segítségével monitorozzuk az  agyhullá-
mokat. Azt azonban feltételezzük, hogy az érzelmek kémiai és elekt-
romos úton üzeneteket küldözgetnek a keringési és idegrendszeren
keresztül a test minden pontjába.
Vannak pszichológusok, akik úgy vélik, hogy az érzelmi állapot
alapvetően a szociális és környezeti tényezőkre adott biológiai válasz.

13

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 13 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

E szerint az elmélet szerint hat fő érzelem létezik: a harag, az undor,


a félelem, a boldogság, a szomorúság és a meglepetés. Az alapérzel-
mek keveredéséből pedig összetett érzések keletkeznek. Jó példa erre
az, amikor az ember egyszerre érez haragot és undort. Ebből alakul
ki az  utálat. (Ne feledd, hogy ezek a  koncepciók – legalábbis rész-
ben – csak teóriák az érzelmekről.)
Egyik tudományág sem magyarázza meg azonban azt, hogy miért
alakul ki egy bizonyos hiedelem bennünk, vagy miért küldte vala-
ki hozzánk. A hiedelem az egy érzelmi állapot? Hol van az agyban?
Hogyan alakul ki? Miért alakul ki valakiben egy bizonyos hiedelem,
és miért nem egy másik?
Egyvalami biztosnak tűnik: a  hiedelmek az  agyunkba mélyen
bevésődött mentális akadályok, amelyek az emlékekhez hasonlóan
pozitív vagy negatív élményt magukhoz társítva rögzülhetnek. Eb-
ből kifolyólag a  következő kérdés az, hogy hogyan ismerhetjük fel
hiedelmeinket, és  – ha arra van szükség – hogyan változtathatjuk
meg őket? Gyűlölet, előítélet, diszkrimináció. Ez csak néhány olyan
negatív hiedelem, amely magán az  érzésen felül belénk rögzülhet,
és amely további negatív érzelmek forrása lehet. De itt vannak pél-
dául az  imával, meditációval, szeretettel, jóakarattal kapcsolatos
hie­delmek is, amelyek viszont rendre pozitív érzelmeket és érzéseket
hívnak elő az emberből. Néhány tudós úgy véli, hogy a hiedelmek
ugyanúgy rögzülnek az agyban, mint az emlékek. De hogyan lehet
megváltoztatni őket akkor, ha belénk rögzültek?
Kathleen Taylor, az Oxford Egyetem neurológus-kutatója szerint:
„Ha kihívások elé állítod őket [a hiedelmeket], akkor kicsit meg-
gyengülnek. Ha viszont ezzel egy időben új hiedelmeket erősítesz
meg, akkor a hangsúly áttevődik egyikről a másikra.”1

14

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 14 2019. 09. 27. 12:22


B e v e z e t é s : A T h e t aH e a l i n g p s z i c h o l ó g i á j a

• Hiedelmek – kapu a tudatalattira •

A hitmunka és az ásás a ThetaHealing lényeges eleme, amelyet pszi-


chológiai szemszögből könnyen megérthetünk, ha úgy képzeljük el,
mint egy, a  tudatalattira nyíló kaput azzal a  céllal, hogy változást
teremtsünk. A  hitmunka során megfigyeltem az  embereket, és  azt
vettem észre, hogy tudatalattijuk körül – legalábbis sok ember tudat­
alattija körül – van egy védőburok. Ez a védőpajzs természetes módon
alakul ki, melynek következtében a tudatalatti „merevlemeze” képes
mintegy elszigetelni az illetőt a fájdalomtól – vagy azoktól a dolgok-
tól, amelyeket fájdalmasnak tart –, amikor az élete során kialakított
hiedelmeit (vagy programjait) megpróbálja megváltoztatni.
Az agy biológiai szuperkomputerként működve begyűjti és kiér-
tékeli az információkat, majd reagál rájuk. Hogy hogyan reagálunk
egy adott dologra, az attól függ, hogy tudatalattink milyen informá-
ciót kapott róla, és attól, hogy hogyan fogadja be, miképpen értel-
mezi. Ha az adott információt „valósként” értelmezi az elme, akkor
programmá alakul, és helyet kap a tudatalatti merevlemezén. Ahogy
a számítástechnikában, úgy a ThetaHealingben is „programoknak”
hívjuk a hiedelmeket, mivel a számítógéphez hasonlóan a tudatalatti
merevlemeze is „végrehajtja” ezeket a hiedelmeket, függetlenül attól,
hogy ezek negatívak vagy pozitívak.
A programok lehetnek számunkra előnyösek és  hátrányosak
is, attól függően, hogy mik azok, és  hogyan reagálunk rájuk. Pél­
dául aki azzal a programmal éli az életét, hogy „én nem lehetek si-
keres”, az  lehet, hogy végül – akár többévnyi siker után, vagy ön-
pusztító életmóddal – valóban elveszít mindent; és mivel a program
a tudatalatti­ban van, így az önszabotázs továbbfolytatódik. Ezek a
programok, amelyek nagy valószínűséggel gyermekkorunkban

15

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 15 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

ivódnak belénk, a tudatalatti mélyén találhatók, és arra várnak, hogy


az arra alkalmas időben ismét megerősítést nyerjenek a valóságban.
Ezért van az, hogy ahogyan életünk során tanulunk és fejlődünk,
sokan úgy érezzük, hogy a változás és a fejlődés nem éppen a legjobb
barátunk. Gyerekkori tapasztalataink ugyanis azt tanítják nekünk,
hogy a változás fájdalmas, sőt akár veszélyes is lehet. A gyermek­
kori traumák – például egy iskolaváltás, a  szülők válása, egy ha-
láleset, vagy bármely más ok – miatt védőburkot vonunk tudat­
alattink köré, azzal szigetelve el magunkat a fájdalomtól. Ahogyan
idősebbek leszünk, a  változást és  a  fejlődést (a nyugati gondolko-
dásmód szerint) fájdalmasnak érezzük. Munkahelyünk elvesztését,
vagy akár egy munkahelyváltást, egy szakítást, testünk öregedését
is egyre negatívabban éljük meg. Mivel a tudatalatti magába szívja
ezeket a tanult viselkedésmódokat – amelyek közül néhány egyál-
talán nem előnyös számunkra –, tudja, hogy úgymond a szörnyek
ott vannak a  mélyben, és  fájdalmat okozhatnak, ha közvetlenül
kapcsolatba kerülünk velünk, még akkor is, ha minden a  pozitív
változás érdekében születne, ezért a védőburok továbbra is a helyén
marad. Minél öregebbek leszünk, annál nehezebben és nehezebben
szánjuk rá magunkat az esetlegesen fájdalmas változtatásokra, en-
nek következtében azonban a védőburok rétegei egyre vastagabbak
és  vastagabbak lesznek. Hitmunkával át lehet szúrni a  tudatalatti
védőburokrétegeit, méghozzá úgy, hogy fájdalom nélkül is képesek
legyünk a változtatásra.
A hitmunka képessé tesz minket arra, hogy a  negatív progra-
mokat eltávolítsuk, és  pozitívra, számunkra hasznos és  jótékony
programokra cseréljük. A  változást az  univerzum legnagyobb ere-
jén, a szubatomi részecskék energiáján keresztül valósítjuk meg. Ezt
az erőt többféleképpen lehet fölfogni. Van, aki „Istennek” hívja, van,
aki tudományos oldalról közelíti meg. De mindegyik felfogás közép-

16

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 16 2019. 09. 27. 12:22


B e v e z e t é s : A T h e t aH e a l i n g p s z i c h o l ó g i á j a

pontjában a kézzelfogható változás teremtése áll. E folyamat során


fogadhatunk be a legerőteljesebben egy – egyszerre külső és belső –
hiedelmet.

• A változás teremtésének folyamata •

Az energiatesztelés alkalmazásával (lásd a 2. fejezetet) ismerhetjük


fel, hogy milyen programokat tárol a tudatalatti, és tudhatjuk meg
azt is, hogy ezek a programok, amelyekről azt hisszük, hogy ereden-
dően bennünk voltak, a hiedelmek négy szintje (alap-, genetikai,
történelmi szint vagy a lélek szintje) közül melyik szinten vannak.
Az energiatesztelés egy közvetlen folyamat: az ingerre adott reakció.
Tesztelhetjük saját magunkat, kliensünk energiamezőjét, vagy akár
a  mindenséget. Energiateszteléssel pontosan meghatározható, hogy
a hiedelem létezik-e. Ha igen, akkor tudatos szintre hozható. A hie-
delmet ezután el lehet engedni, és újat lehet letölteni a helyére. Vagy
pontosabban: a kliens elhiszi, hogy elengedte a hiedelmet, és egy újjal
helyettesítette.
Az energiatesztelés nagyon hasznos azoknak, akik épp csak el-
kezdték alkalmazni a hitmunkát, és azoknak a klienseknek is, akik-
nek „bizonyítékra” van szükségük, hogy elhiggyék, valami tényleg
történik. De miután egyre jobban megismered az alap- vagy kulcs-
hiedelmek utáni ásás szinkronisztikus kölcsönhatásait (amelyekről
részletesen a későbbi fejezetekben lesz szó), egyre kevésbé lesz szük-
séged arra, hogy mechanikus energiateszteléssel keress meg minden
egyes hiedelmet, mivel a kliens intuitív kvantumugrásokat fog tenni
a folyamat során.
A legfontosabb azonban az, hogy az  energiatesztelés eszköze
megtanít minket arra, hogy hogyan férjünk hozzá a tudatalattihoz,

17

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 17 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

és  hogyan idézzünk elő változást benne fájdalom nélkül. Ha már


elegendő programot változtattunk meg, az  elme megtanulja, hogy
nem kell mindig megvédenie minket, végső soron pedig közvetlen
hozzáférést fogunk kapni saját tudatalattinkhoz. Ez lesz az a pont,
amikortól energiatesztelés nélkül is elő tudunk idézni spontán vál-
tozásokat. A többi szükséges változás pedig elkezdi majd megmutat-
ni magát, például tudat alatti szinten az álmainkban. Ezáltal végül
a tudatos szintre emelkedik, és hétköznapjaink részévé válik. Lehet,
hogy a változást még mindig nehéznek érezzük, de már nem annyi-
ra, mint korábban. Már kevésbé félünk tőle. Innentől kezdve pedig
automatikusan hitmunkát végzünk magunkon, azonnali változást
teremtve magunkban belül, s ez aztán életünk materiális aspektusai­
ra is kiterjed és kívül manifesztálódik.
Ettől függetlenül a  hiedelmek megváltoztatásához szükség van
arra, hogy a  tudatalattinak ne legyen ellenvetése az  elengedéssel
szemben. A  hiedelmek négy szintje nyitja ki a  tudatalatti ajtóit,
és  változtatja meg a  programokat, amelyek különben a  helyükön
maradtak volna. Amikor a  tudatalatti elhiszi a  hiedelmek négy
szintjéről szóló elképzelést, akkor meglesz az a rendszere, amelyen
belül a változás és fejlődés manifesztálódni tud.
Az érzelemmunka során fel tudjuk tárni a  tudatalatti számára,
hogy melyek azok az érzelmek, amelyeket az illető valamilyen oknál
fogva nem tapasztalt meg, vagy elutasított a múltban. Emellett javas-
latokat kapunk ezeknek az érzelmeknek az Istentől való letöltésére,
ezek a javaslatok ugyanis az isteni szintekről érkeznek. A tudatalatti
pedig nagy valószínűséggel elfogadja a számára felkínált érzés letöl-
tését, és engedélyt ad a pozitív változások elfogadására.

18

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 18 2019. 09. 27. 12:22


1. fejezet

A theta-technika

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 19 2019. 09. 27. 12:22


A t h eta-t ec h n i k a

Ahogy arról a Bevezetésben már írtam, a hitmunkának fontos sze-


repe van azoknak a  hiedelmeknek a  tudatos szintre hozásában,
amelyek meggátolnak minket a  gyógyulásban vagy az  előrejutás-
ban. A hiedelmek utáni ásás során szükséged lesz arra a techniká-
ra, amely elvisz a  théta-agyhullámok szintjére. Ha még csak most
ismerkedsz a ThetaHealinggel, akkor igen hasznosnak fogod találni
a következő fejezetet, amelyben áttekintjük a théta-technika ágait.
A ThetaHealing alapvető gyógyítási és leolvasási technikáit igen
könnyű követni. Bár a  folyamat modus operandija a  vizualizáció,
amely nem mindenki számára természetes. Mindenképpen jó tehát,
ha a hitmunka megkezdése előtt sokat gyakorlod a fejezetben ismer-
tetett technikákat. A tapasztalat azt mutatja, hogy bárki meg tudja
tanulni a vizualizációt, és ha saját tempódban követed az útmutatót,
biztos, hogy te is képes leszel az elsajátítására.

• A ThetaHealing fája •

A gyógyítások és  leolvasások a  Teremtőhöz való kapcsolódás


és  az  összpontosított gondolatok erejére épülnek. Ehhez a  kapcso-
lódáshoz és a gondolatok összpontosításához először intuitív képes-
ségeid felismerésére van szükség. A  folyamat megértéséhez pedig
a benned rejlő erő megismerésére.
A következő kifejezések a ThetaHealing „fa” egyes „ágaira” vonat-
koznak, amelyeket az Istenhez való felemelkedés és az Isten keresése
során használunk:
• A szavak és gondolatok ereje
• Agyhullámok

21

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 21 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

• Látnoki képességek és csakrák


• Szabad önrendelkezés; együtt-teremtés
• Elrendelés vagy kérés (az elrendelés a  tudatalattihoz, a  kérés
a Teremtőhöz szól)
• A megfigyelés és a vizualizáció ereje, tanúvá válás
• A mindenség Teremtője a létezés hetedik síkja

• A théta-állapot •

A folyamat következő lépése annak megértése, hogy hogyan hasz-


náljuk a  théta-állapotot a  hitmunkához. Ötféle agyhullám létezik:
a  béta, az  alfa, a  théta, a  delta és  a  gamma. Ezek az  agyhullámok
állandó mozgásban vannak, mivel az agy folyamatosan mind az öt
frekvencián bocsát ki hullámokat. Mindent, amit csinálunk vagy
mondunk, az agyhullámok frekvenciái szabályoznak.
A théta-állapot a nagyon mély relaxáció állapota; az álmodó álla-
pot, amely mindig kreatív, inspiráló, és amelyet spirituális érzékelé-
sek jellemeznek. Úgy hisszük, hogy ez az az állapot, ahol hozzáférhe-
tünk tudatalattinkhoz, és ahol közvetlen kommunikációs csatorna
nyílik az istenséghez.
Hiszem, hogy meditáció során, illetve akkor, amikor kimondjuk azt
a szót, hogy „Isten”, képesek vagyunk fenntartani a tudatos théta-ál-
lapotot. Hiszem, hogy tudatos théta-állapotban bármit megteremthe-
tünk, azonnal megváltoztathatjuk valóságunkat, és tudatosságunkat
halandó testünkön túlra, a létezés hetedik síkjára, a mindenség ener-
giájához küldhetjük, amely az univerzum minden dolgában jelen van.
Számos tanulmány2 kimutatta, hogy a gyógyító és a gyógyítandó sze-
mély théta–delta frekvenciába megy le. Ez lehet a magyarázata annak,
hogy vannak gyógyítók, akiknek látomásos élményeik vannak.

22

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 22 2019. 09. 27. 12:22


A t h eta-t ec h n i k a

Így hát, mielőtt elkezdenénk a hiedelmek utáni ásást – akár ma-


gadra, akár kliensedre vonatkozóan –, használd a  következőkben
ismertetett „A mindenség térképe” elnevezésű energiameditációt,
és emelkedj fel a létezés hetedik síkjára. A meditáció segítségével aj-
tók nyílnak meg elméd előtt, és kapcsolatba lépsz a mindenség ener-
giájának legjavával. Olyan ez, mint egy mentális térkép, amely sti-
mulálni fogja az agyban található idegsejteket, és összeköt a teremtés
energiájával.

A m i n d e n s é g t é r k é p e (m e d i t á c i ó , b ő v í t e t t v á l t o z a t )

Ezzel a meditációval, amely A ThetaHealing filozófiája – A létezés hét síkja


című könyvben található meditáció kibővített változata, elindulsz azon
az  úton, amelynek során rátalálsz a  benned rejlő Teremtőre – aki nem
más, mint a legnagyobb értelem és a tökéletes szeretet maga. Ezzel egy
időben pedig a kozmikus tudatosság irányába is elindulsz.
1. Összpontosíts és képzeld el, ahogyan lemész a mindenség részét
képező Földanyához.
2. Majd vedd fel a  talpadon keresztül az  energiát, hagyd, hogy
egész testedet átjárja.
3. Most vedd fel az energiát az összes csakrádon keresztül is, egé­
szen a fejed tetejéig, és azon túl is. Képzeld el, hogy ez az energia
nem más, mint egy csodálatos fénygömb. Lásd magadat ebben
a fénygömbben. Állj meg egy pillanatra, és figyeld meg, hogy mi­
lyen színe van.
4. Tudatosságodat kivetítve a csillagokon túlra képzeld el, hogy ki­
lépsz az univerzumba.
5. Képzeld el, hogy az  univerzum fölött lévő fénybe lépsz, ebbe
a nagy és gyönyörű fénybe. Képzeld el, ahogyan felmész és átha­

23

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 23 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

ladsz ezen a fényen. Egy újabb ragyogó fényréteghez érsz, majd


egy újabbhoz, újabbhoz és újabbhoz. Rengeteg ragyogó fényré­
teg van, ne állj meg, te csak menj tovább.
6. Az egyes rétegek között vannak kicsit sötétebb színű fények.
Ez csupán a következő fény előtti réteg, te csak menj tovább.
7. Végül a  hatalmas, ragyogó arany fényhez érsz. Haladj át rajta.
Amikor áthaladtál rajta, látni fogsz egy picivel sötétebb ener­
giát – ez egy sűrű, zselészerű anyag lesz, amely a szivárvány ös�­
szes színében pompázik. Amikor belemész a  zselészerű anyag­
ba, észreveszed, hogy megváltozik a  színe – ez az  a  hely, ahol
a  törvények lakoznak, itt mindenféle alakot és  színt fogsz látni.
A távolban feltűnik a fehér, irizáló fény; kékes-fehéres színe van,
gyöngyházfényszerű. Haladj tovább a fény felé. Kerüld el a sötét­
kék fényt, az ugyanis a mágnesesség törvényének fénye. A törvé­
nyek könnyen magukhoz ragadhatnak, ezt elkerülendő, minden­
képp haladj tovább.
8. Ahogyan egyre közelebb kerülsz az irizáló fehér fényhez, figyel­
mes leszel a  páraszerű rózsaszín fényre. Ez az  együttérzés tör­
vénye. Ez a  létezés hetedik síkjának különleges helyére vezet.
A gyöngyházszínű fényt téglalap formájúnak láthatod, olyannak,
mint egy ablak; ez a hetedik sík bejárata.
9. Haladj át ezen a bejáraton. Hatolj mélyre. Ragyogó fehér fénybe
fogsz érkezni, amely első ránézésre gyöngyházfényszerű kékes
árnyalatban szikrázik. Némi rózsaszín is vegyül közé, de túlnyo­
mórészt hófehérben pompázik. Érezd, ahogy áthalad a testeden.
Könnyed érzés jár át, mégis lehet érezni a velejét. Érzed, ahogyan
áthalad rajtad, testedet és ezt az energiát egynek fogod érezni.
A  mindenség Teremtőjévé válsz, te magad leszel a  legnagyobb
értelem és a legnagyobb szeretet. Ne aggódj, tested nem fog el­
tűnni, sőt, tökéletessé és egészségessé válik. Ne feledd, itt csak

24

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 24 2019. 09. 27. 12:22


A t h eta-t ec h n i k a

az energia létezik, nincsenek emberek vagy tárgyak. Ha embere­


ket látsz, emelkedj feljebb. Ez lesz az a hely, ahol a mindenség Te­
remtője végre tudja hajtani a gyógyításokat. Azonnali gyógyítá­
sok mennek végbe, és az életed minden területét alakítani tudod.

Miután megértetted ezt a  meditációt, és  rutinos gyakorlójává váltál,


készen fogsz állni arra, hogy a lentebb ismertetettek alapján leolvasáso-
kat és gyógyításokat végezz a hiedelmek elengedésére, újakkal helyet-
tesítésére és ásására. A következőkben ismertetett két leolvasási és gyó-
gyítási folyamat a ThetaHealingben szereplő leírás rövidített változata.

L e o lv a s á s

A leolvasás folyamata a gyógyítók egyik eszköze, amelynek lényege az,


hogy tudatosságukat a másik személy terébe küldve testszkennelést vé­
geznek. A leolvasás igen egyszerű folyamat:
1. Összpontosíts.
2. Tudatosságodat küldd le a  mindenség részét képező Földanyá­
hoz, a mindenség energiájába.
3. Képzeld el, ahogyan a talpadon keresztül felveszed az energiát,
és megnyitod az összes csakrát.
4. Menj fel egészen a koronacsakráig, és vetítsd ki tudatosságodat
a csillagokon túli univerzumra.
5. Képzeld el, hogy kilépsz az univerzumba, áthaladsz a fények ré­
tegein, át az arany fényen, valamint a zselészerű anyagon, vagyis
a Törvények terén. Végül eljutsz a gyöngyházfényben játszó irizá­
ló fehér fényig, azaz a létezés hetedik síkjáig.
6. Mondd ki az elrendelést vagy kérést: „Mindenség Teremtője, el­
rendelem vagy kérem, hogy (mondd ki az illető nevét) nevében

25

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 25 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

váljak tanújává a leolvasásnak. Köszönöm! Megtörtént. Megtör­


tént. Megtörtént.”
7. Lépj be a kliens terébe.
8. Képzeld el, ahogyan belépsz a testébe, és fényt gyújtasz benne.
9. Ha testének valamelyik részében nem gyúl fény, miközben átha­
ladsz rajta, akkor az azt jelenti, hogy ott valami probléma van.
10. A folyamat végeztével tisztítsd meg magad a létezés hetedik sík­
jának energiájával, és maradj kapcsolatban vele.

A leolvasás következő lépése a gyógyítás.

G y ó g y í tá s

A gyógyítást a  mindenség Teremtője végzi el, te csak megfigyeled


és a tanújává válsz. A gyógyítás folyamata egyszerű.
1. Összpontosíts.
2. Tudatosságodat küldd le a  mindenség részét képező Földanyá­
hoz, a mindenség energiájába.
3. Képzeld el, ahogyan a talpadon keresztül felveszed az energiát,
és megnyitod az összes csakrát.
4. Menj fel egészen a koronacsakráig, és vetítsd ki tudatosságodat
a csillagokon túli univerzumra.
5. Képzeld el, hogy kilépsz az univerzumba, áthaladsz a fények ré­
tegein, át az arany fényen, valamint a zselészerű anyagon, vagyis
a Törvények terén. Végül eljutsz a gyöngyházfényben játszó irizá­
ló fehér fényig, azaz a létezés hetedik síkjáig.
6. Mondd ki az elrendelést vagy kérést: „Mindenség Teremtője, el­
rendelem vagy kérem, hogy (mondd ki az illető nevét) nevében

26

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 26 2019. 09. 27. 12:22


A t h eta-t ec h n i k a

váljak tanújává a gyógyításnak. Köszönöm! Megtörtént. Megtör­


tént. Megtörtént.”
7. Lépj be a kliens terébe, és válj tanújává annak, ahogyan a Terem­
tő meggyógyítja őt.
8. Maradj az adott területen egészen addig, amíg a gyógyítási folya­
mat teljesen végbe nem megy.
9. A folyamat végeztével tisztítsd meg magad a létezés hetedik sík­
jának energiájával, és maradj kapcsolatban vele.

Ahhoz, hogy a  gyógyulás megtörténjen, a  gyógyulást fogadónak


akarnia kell, hogy helyreálljon egészsége, a  gyógyítónak pedig
hinnie kell abban, hogy ez lehetséges. Ha a gyógyítandó személy nem
akar meggyógyulni vagy nem hisz a gyógyulásban, akkor a gyógyí-
tási technikát más módon is használhatjuk annak érdekében, hogy
a hie­delmeket megváltoztassuk.

A hitmunka képessé tesz minket arra, hogy a  mindenség Teremtője


által a  negatív programokat eltávolítsuk, és  pozitívra, számunkra
hasznos és jótékony programokra cseréljük.

• A hitmunka •

A hitmunka a ThetaHealing szíve-lelke, a tudatalattiban program-


má rögzült korlátozó hiedelmek megváltoztatásának eszköze, ame-
lyet az alap- vagy kulcshiedelem ásása előtt végzünk el.

27

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 27 2019. 09. 27. 12:22


T H ETA H E A L I N G: A H I E D E L M E K K I Á S Á S A

A programok és a hiedelmek szintjei


A hiedelmek akkor válnak programokká, amikor testünk, elménk
vagy lelkünk „valósként” kezdi értelmezni a hiedelmeket. A progra-
mok lehetnek számunkra előnyösek és hátrányosak is, attól függően,
hogy mik azok, és hogyan reagálunk rájuk. A ThetaHealing tanításai
szerint a hiedelmeknek négy szintje van. Ezeken a szinteken (alap-,
genetikai, történelmi és lelki szint) őrizzük a programokat. A szintek
útmutatóul szolgálnak számunkra a hitmunka-foglalkozások során
a programok eltávolításához és helyettesítéséhez.

Az alaphitek szintje
Az alaphiedelmek azok a hiedelmeink, amelyeket ebben az élet-
ben, gyerekkorunkban tanítottak nekünk. Ezeket elfogadtuk,
a  részünkké váltak. Az  agy frontális lebenyében energia­ként
tároljuk őket.

Genetikai szint
Ennek a  szintnek a  programjait még az  őseink dolgozták ki,
vagy genetikai szinten adódtak hozzánk jelenlegi életünk so-
rán. Ezek a hiedelmek a fizikai DNS-t körülvevő morfogeneti-
kus mezőben tárolt energiák. Ez a tudásmező közli a DNS-sel,
hogy mit kell tennie.

Történelmi szint
Ez a  szint az  előző életek emlékeinek, a  messzire nyúló gene-
tikai emlékezetnek és  a  kollektív tudattalan tapasztalatainak
jelenlegi életünkbe áthozott lenyomatait tartalmazza. Ezek
az emlékek az aurában tárolódnak.

28

theta healing_A_HIEDELMEK_beliv_0903.indd 28 2019. 09. 27. 12:22