You are on page 1of 9
50302 VLADA REPURLIKE HAVATSKE URED PRECSUEONICA Vil = 43-18: 208 FANTAZUA PROJEKT doh Go" FANTAZUIA VODENI PARK 4.0.0. FANTAZUA ZABAVNI PARK d.0.0. FANTAZUA HOTELI d.o.04 W Perkovéeva 9, 10430 Sar RSTVO OF ws _ Insane avosvon nuke vate n/r gdin. Kristian Turkalj, dréavni tajnik PUSLIKE HAVATSKE REPUBLIKA HRVATSKA HFIVATSKI CREB. Tre Sy, rimijeno: Td | + eerie ~~ °VEADIREBUBLIKE HRVATSKE Trg Svetog Marka 2, 10 000 Zagreb n/redin. Andrej Plenkovi, Predsjednik Viade RH DRZAVNO ODVJETNISTVO REPUBLIKE HRVATSKE Gajeva 30a, 10000 Zagreb ‘din. Draen Jelenié, glavni dréavni odvjetnik MINISTARSTVO DRZAVNE IMOVINE Dekmanova ulica 10, 10 000 Zagreb adin, Mario Banodié, ministar ‘ada. Ivana Pintar, pomoénica ministra ‘din, Tomislav Boban, dréavnitajnik Uprava za kazneno pravo i probaciju ‘ada. Vedrana Simundéa-Nikolié, pomoénica ministra Uprava za organizaciju pravosuda ‘2da. Sanda Kullé Makar, pomoénica ministra ‘edin. Krunoslav Katigi, dr2avni tajnik HRVATSKI SABOR ‘Trg svetog Marka 6, 10 000 Zagreb ‘vi saborski zastupnici (151 primjerak) CENTAR ZA RESTRUKTURIRANIE | PRODAJU Ivana Luéiéa 6, 10 000 Zagreb din, Milan Pleéas, ravnatel) UPRAVNO VUECE CERP-a din. Mario Banoti, predsjednik Upravnog vijeca HRVATSKI SABOR - ODBOR ZA PRAVOSUBE ‘Trg svetog Marka 6, 10 000 Zagreb predsjednik i Zlanovi HRVATSKI SABOR - ODBOR ZA PREDSTAVKE I PRITUZBE ‘Trg svetog Marka 6, 10000 Zagreb predsjednik i lanovi ‘URED PREDSIEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE Pantovéak 241, 10 000 Zagreb 86a. Kolinda Grabar Kitarovié, Predsjednica R REPUBLIKA HRVATSKA - URED PREDSJEDNIKA HRVATSKOG SABORA, ‘Trg svetog Marka 6-7, 10000 Zagreb din. Gordan Jandrokovié, predsjednik U Zagrebu, 16.09.2019. Predmet: Institucionalni kriminal - zlouporabe | nezakonitosti u postupanju HFP-a, AUDIO I CERP-2 koji su laino prijavijivall | neistinito fzvjestavali driavna i pravosudna tijela 0 navodnim nezakonitostima drustava Fantazija projekt d.o.0. I dr. te njthovih odgovornih osoba, a po kojim lainim prijavama HFP-a i njegovih pravnih sljednika je protivno zakonu vige od 8 (osam) godina, od 2010.g. ~ 30. svibnja 2018.g. vodena istraga i kriminalistigko istrafivanje u kojem su sudjelovali: Drfavno odvjetnistvo Republike Hrvatske Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zupanijsko driavno odvjetniStvo u Zagrebu Zupanijsko driavno advjetnistvo u Osijeku Ministarstvo unutarnjih poslova, Polijska uprava zagrebatka, Sektor kriminalititke police, SluBba gospdarskog kriminaliteta Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnatelistvo pol PN USKOK {Policjski nacionalni ured za suzbijanje korupdle | organiziranog kriminaliteta) vvvvy vy ~ POSTUPANJE VLADE RH TRAZI SE ~ _ POSTUPANJE DRZAVNOG ODVIETNISTVA RH TRAZI SE 1} 11 Page ‘Takvo Sto zasigurno ne postoji niti u jednoj uredenoj pravnoj driavi, jer dréava koja ne postuje zakone i zakljuéene ugovore ne moie se smatrati pravnom dréavom. Kakva bi se poruka posiala investitorima kada bi primjerice sadainja Vlada RH ber ikakve zakonske i pravne ‘osnove prijavila Dréavnom odvjetnistvu kao nezakonit Ugovor skloplien sa kineskim partnerima na izgradnji Peljeskog mosta, te kad bi Viada RH pokrenula sudske postupke protiv kineskih partnera stavijajuéizabiljezbe radi osiguranja privremenom mjerom na strojevima | mehanizaciji kojom se gradi Pelje8ki most i kada bi Dréavno odvjetni8tvo, USKOK, Ministarstvo unutarnjth poslova i dr. 8 godina provodilistragu kriminalisti&ko istrativanje nad sklopljenim ugovorom i kineskim partnerima? Republika Hrvatska keo punopravna dlanica Europske unije preuzela je i obvezu postivanja europskih pravnih nnormi kojima je zaitta privatnog kapitala{ ulaganja zajaméena, a Sto je grubo prekrSeno od strane CERP-a i Republike Hrvatske, izmedu ostalog zbog: ~ _ nezakonitog postupanja HFP.a I njegovih pravnih sijednika kot su s jedne strane laino prijaviivall | nelstinito izvjeStavali drEavna | pravosudna tijela o navodnim nezakonitostima drustava Fantazlja projekt d.0.0. I dr. te njihovih odgovornih osoba, a s druge pak strane nezakonitog postupanja Zupanilskog driavnog odvjetnistva u Zagrebu, Ureda za suzbijanje korupcle 1 organiziranog kriminaliteta, Driavnog odvjetnitva RH i Zupanijskog driavnog odvjetnistva u Osijeku koji su protivno zakonu vige od 8 (osam) godina provodl istragu i kriminalisti¢ko istrativanje protiv drustava Fantazija projekt d.o.0. I dr. | njihovih odgovornih osoba, Sto predstavlja OPSTRUKCUU | PROGON BEZ PRESEDANA nepoznat i nedopustiv u uredenim pravnim dréavama élanicama Europske unlje kojima i Republika Hrvatska pripada ~ nezakonitog postupanja HFP-a i njegovih pravnih sljednika koji su kao ugovorna strana kao nezakonit prijavill €ak | Ugovor u pravu gragenja zakljugen uz suglasnost Viade RH I Dréavnog odvjetnigtva (a koja lana prijava HFP-a je tek nakon vige od od 8 godina trajanja Istrage I kriminalistiékog istrazivanja od strane Dréavnog odvjetniétva u cijelosti odbagena kao neosnovana) - nezakonitog postupanja HFP-a | njegovih pravnth sljednika koji su kao ugovorna strana iz ugovora 0 pravu gradenja zakljutenog uz suglasnost Viade RH godinama neosnovano prijavijvali dru8tva Fantazija projekt d.o.0. i dr. te njthove odgovorne osobe Driavnom odvjetnistvu 0 navodnom nneispunjenju ugovornih obveza, navodnom nezakonitom pove¢anju temeljnog kapitala, itd. (a koje laine prijave HFP su nakon vige od od 8 godina trajanja istrage i kriminalistickog istrazivanja od strane Dréavnog odvjetnistva u cijelosti odbatene kao neosnovane) ~ _nezakonitog postupanja HFP-a i njegovih pravni sljednika koji su godinama neosnovano priauiivall