Bài tập VHDL

BÀI TẬP VHDL
I. Các cổng logic cơ bản (Basic Gates): Viết VHDL code mô tả các cổng logic d ưới đây. Sáu đó, mô phỏng chức năng của chúng. Vẽ lại biểu đồ dạng sóng. a. Cổng AND 2, 3, 4 đầu vào. b. Cổng OR 2, 3, 4 đầu vào. c. Cổng NAND 2 đầu vào. d. Cổng NOR 2 đầu vào. e. Cổng XOR 3 đầu vào. II. Các mạch logic chức năng: Viết VHDL code mô tả các mạch logic dưới đây. Sáu đó, mô phỏng chức năng của chúng. Vẽ lại biểu đồ dạng sóng. a. Bộ dồn kênh (Multiplexer) 1-bit 4-to-1, 2-bit 8-to-1. b. Bộ mã hóa (Encoder) 8-to-3. c. Bộ giải mã (Decoder) 3-to-8. d. Bộ giải mã LED 7 đoạn (7-segment Decoder). e. Bộ só sánh (Comparator) 2 vector 8 bit. f. Bộ cộng taòn phần 1-bit, n-bit (1-bit, n-bit Full Adders). g. Bộ đếm nhị phân và thập phân (Binary and BCD Counter). h. Bộ chia tần số đồng hồ fCLK/N (Clock Divider). III. Các mạch máy trạng thái hữu hạn FSM: Viết VHDL code mô tả các máy trạng thái dưới đây. Sáu đó, mô phỏng chức năng của chúng. Vẽ lại biểu đồ dạng sóng. a. Máy trạng thái Mealy. b. Máy trạng thái Moore.

c. Bộ điều khiển đèn giao thông.

Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính – Học viện Kỹ thuật Quân sự

h. Giao tiếp PS2 với chuột (Mouse) và bàn phím (Keyboard). Vi xử lý RISC. b. Giao tiếp với màn hình qua giao diện VGA chế độ Graphic. f. Bộ nhớ ROM. e. d. Mạch truyền thông nối tiếp (UART). Bộ nhân 8-bit x 8-bit Multiplier.Bài tập VHDL IV. RAM. g. SPARTAN-3. c. Giao tiếp với LCD. mô phỏng trên máy tính . có cấu trúc và tập lệnh dưới đây: Sơ đồ khối CPU Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính – Học viện Kỹ thuật Quân sự . Bài tập lớn: Chọn 1 trong 7 chủ đề dưới đây. Giao tiếp với màn hình qua giao diện VGA chế độ Text. hiện thực trên bảng mạch SPARTAN-2. a. SPARTAN-3E. Viết mã VHDL.

Các lệnh nhảy: Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính – Học viện Kỹ thuật Quân sự . Các lệnh dịch chuyển dữ liệu: b.Bài tập VHDL TẬP LỆNH a.

Bài tập VHDL c. Các lệnh khác: Bộ môn Tự động và Kỹ thuật tính – Học viện Kỹ thuật Quân sự . Các lệnh số học và lôgic: d.