Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\C-Trinh\bentat5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ1000
Theo vaät lieäu : Q = m(RbFb + RaFa) m= Rb = Fb = Ra = Fa = => Q = Theo ñaát neàn : Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc 0.85 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 0.785 m2 : Dieän tích coïc 24000 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa coát theùp 0.014 m2 : Dieän tích coát theùp doïc trong coïc (22Φ28) 1044 T

1150 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng laøm coïc (

chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài theo ñaát neàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (coïc choáng): Qtc = mmRqpAp m= mR = qp = thí nghieäm) Ap = => Qtc = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc

2049 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 0.785 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 1609 T

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ800 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 975 T 1.65 : Heä soá an toaøn

Vaäy : Söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài Φ1000 laø Qo =T 975

Trang 33

Sheet : Coc D1000

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\C-Trinh\bentat5507717.xls

oâng laøm coïc (M300)

205-1998 söùc

c (coïc choáng):

i coïc(Laáy theo soá lieäu

D 205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 34

Sheet : Coc D1000

Programming Group of Bridge Design Team

File : B:\Bangtinh\bentat5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ1000 * Theo vaät lieäu : 1- Moâ men giôùi haïn :

Vì trong Qui trình 1979 khoâng coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa ma hình troøn cuûa coïc khoan nhoài nhö hình vaønh khaên ñeå tính toaùn Theo ñieàu 5.66 - QT 79 khaû naêng chòu moâ men cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :

chæ coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa maët caét hình vaønh khaên .

M o=

r r 1 R np F 1 2   R aR ac F a r a sinπαk π 2
50 cm : Baùn kính ngoaøi hình vaønh khaên 25 cm : Baùn kính trong hình vaønh khaên

[

]

Trong ñoù : = r2 r1 = F= Fa = ra = Ra=Rac = Rnp =

5890.49 cm2 : Dieän tích toaøn boä maët caét caáu kieän 135.47 cm2 : Dieän tích maët caét toaøn boä coát theùp doïc (22 Φ28 2400 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu chòu keùo , neùn tính toaùn cuûa

40.00 cm : Baùn kính ñöôøng troøn chaïy quanh taâm coát theùp do

115 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng (M

αk=

Ra F a

=> Mo = ### Tm
2- Löïc doïc :

 R aRa c F a R n p F

=

0.245

Q = m(RbFb + RaFa) m= Rb = Fb = Ra = Fa = => Q = * Theo ñaát neàn : Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc 0.85 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 0.785 m2 : Dieän tích coïc 24000 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa coát theùp 0.014 m2 : Dieän tích coát theùp doïc trong coïc (22Φ28) 1044 T

1150 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng laøm coïc (

chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài theo ñaát neàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (coïc choáng): Qtc = mmRqpAp m= 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc

11/16/2010

Trang 28

Sheet : Coc D1000a

Programming Group of Bridge Design Team

File : B:\Bangtinh\bentat5507717.xls

mR = qp = thí nghieäm) Ap = => Qtc =

1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc

2049 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 0.785 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 1609 T

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ1000 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 975 T 1.65 : Heä soá an toaøn

Vaäy : Söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài Φ1000 laø Qo =T 975

11/16/2010

Trang 29

Sheet : Coc D1000a

Programming Group of Bridge Design Team

File : B:\Bangtinh\bentat5507717.xls

men cuûa maët caét hình troøn maø

vaønh khaên . Neân ta xem maët caét

ònh nhö sau :

ùp doïc (22 Φ28) coát theùp doïc

nh toaùn cuûa coát theùp

a beâ toâng (M300).

oâng laøm coïc (M300)

205-1998 söùc

c (coïc choáng):

11/16/2010

Trang 30

Sheet : Coc D1000a

Programming Group of Bridge Design Team

File : B:\Bangtinh\bentat5507717.xls

i coïc(Laáy theo soá lieäu

D 205-1998 , söùc chòu taûi

11/16/2010

Trang 31

Sheet : Coc D1000a

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi\SCTKNHOI.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC BTCT VOÛ THEÙP Φ530 (CHIEÀU DAØI COÏC L = 32.2M) I- Theo vaät lieäu : I.1- Moâ men giôùi haïn : 1.1.1- Phaàn beâ toâng :

Vì trong Qui trình 1979 khoâng coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa ma hình troøn nhö hình vaønh khaên ñeå tính toaùn Theo ñieàu 5.66 - QT 79 khaû naêng chòu moâ men cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :

chæ coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa maët caét hình vaønh khaên .

M o=
Trong ñoù : = r2 r1 = F= Fa = ra = Ra=Rac = Rnp =

bt

r r 1 R n p F 1 2  R aR ac F a r a sinπαk π 2
25.3 cm : Baùn kính ngoaøi hình vaønh khaên 12.65 cm : Baùn kính trong hình vaønh khaên

[

]

1508.18 cm2 : Dieän tích toaøn boä maët caét caáu kieän 30.41 cm2 : Dieän tích maët caét toaøn boä coát theùp doïc (8 Φ2

20.30 cm : Baùn kính ñöôøng troøn chaïy quanh taâm coát theùp d

2400 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu chòu keùo , neùn tính toaùn cuûa

115 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng (

αk=
=> Mbto =

Ra F a

 R aRa c F a R n p F

=

0.229 < 0.3

13.095 Tm

1.1.2- Phaàn voû theùp :

Mtho = RuW =
Ru Trong ñoù : = D= d=

13.107 Tm

20000 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu uoán giôùi haïn cuûa theùp

W = 3.14(D4 - d4)/64 =

0 m4 : Moâ men choáng uoán cuûa voû the

0.53 cm : Ñöôøng kính ngoaøi voû theùp (ñöôøng kính ngoaøi cuû 0.51 cm : Ñöôøng kính trong voû theùp 26.201 Tm

=> Mo = Mbto + Mtho =

I.2- Löïc doïc : Po = m(Rbt*Fbt + Rct*Fct + FthRth) Trong ñoù: : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc m m=
0.80

Trang 32

Sheet : Coc 530-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi\SCTKNHOI.xls

Rbt(T/m2) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa beâ toâng
Rbt = Fbt = Rct = Fct = Fth = Rth = => Po =

1150 T/m2 (Laáy öùng vôùi beâ toâng M300) 0.2011 m2 24000 T/m2 0.0030 m2 0.0195 m2 19000 m2 540.219 T

Fbt(m2) : Dieän tích phaàn beâ toâng Rct(T/m2) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa coát theùp Fct(m2) : Dieän tích coát theùp Fth(m2) : Dieän tích voû theùp Rth(m2) : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc giôùi haïn cuûa theùp

I.2 Theo ñaát neàn :
Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc chòu taûi cuûa coïc voû theùp ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Qtc = m(mRqpAp +uΣømffili) m= mR = qp = thí nghieäm) Ap = u= mf = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc

400 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 0.221 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 1.67 m : Chu vi tieát dieän coïc

0.6 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët beân coïc , p

phöông phaùp taïo loã khoan , laáy theo baûng A5 trang 431 - TCXD 205-1998 li : Chieàu daøy lôùp ñaát thöù i Bi : Ñoä seät cuûa lôùp ñaát thöù i Li : Khoaûng caùch töø MNTN ñeán troïng taâm lôùp ñaát thöù i Teân ñaát - lôùp Seùt pha - lôùp 3 Seùt - lôùp 5 Seùt pha - lôùp 6 Ñaù phieán phong hoùa hoaøn toaøn - lôùp 8A Ñaù phieán phong hoùa 14.98 3.9 5.1 Li (m) 1.9 6.73 11.33 Bi 0.61 0.83 0.44 li (m) 3.73 5.8 3.4 fi (T/m2) 1.2 0.8 3.19

fi : Ma saùt beân cuûa lôùp ñaát thöù i , laáy theo baûng A2 trang 428 - TCXD 205-1998

Trang 33

Sheet : Coc 530-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi\SCTKNHOI.xls

maïnh - lôùp 8B => Qtc = 205 T

21.52

9.17

8.36

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc voû theùp Φ530 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 146 T 1.4 : Heä soá an toaøn

Trang 34

Sheet : Coc 530-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi\SCTKNHOI.xls

men cuûa maët caét hình troøn maø

aønh khaên . Neân ta xem maët caét

nh nhö sau :

ùp doïc (8 Φ22) coát theùp doïc

nh toaùn cuûa coát theùp

a beâ toâng (M300).

cuûa voû theùp

nh ngoaøi cuûa coïc)

Trang 35

Sheet : Coc 530-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi\SCTKNHOI.xls

05-1998 söùc

coïc(Laáy theo soá lieäu

t beân coïc , phuï thuoäc vaøo

CXD 205-1998

∆B = ∆L = Böôùc nhaûy 9.3 10 KQ

0 3.33 5 9.3 10 9.3 10 9.77

Trang 36

Sheet : Coc 530-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi\SCTKNHOI.xls

205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 37

Sheet : Coc 530-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ1500 (CHIEÀU DAØI COÏC L = 32.2M) I- Theo vaät lieäu : I.1- Moâ men giôùi haïn :

Vì trong Qui trình 1979 khoâng coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa ma hình troøn nhö hình vaønh khaên ñeå tính toaùn Theo ñieàu 5.66 - QT 79 khaû naêng chòu moâ men cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :

chæ coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa maët caét hình vaønh khaên .

M o=

r r 1 R np F 1 2   R aR ac F a r a sinπαk π 2
75 cm : Baùn kính ngoaøi hình vaønh khaên 37.5 cm : Baùn kính trong hình vaønh khaên

[

]

Trong ñoù : = r2 r1 = F= Fa = ra = Ra=Rac = Rnp =

### cm2 : Dieän tích toaøn boä maët caét caáu kieän 147.26 cm2 : Dieän tích maët caét toaøn boä coát theùp doïc (30 Φ25 2400 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu chòu keùo , neùn tính toaùn cuûa

65.00 cm : Baùn kính ñöôøng troøn chaïy quanh taâm coát theùp do

115 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng (M

αk=

Ra F a

=> Mo = ### Tm
I.2- Löïc doïc :

 R aRa c F a R np F

=

0.158 < 0.3

Po = m(Rbt*Fbt + Rct*Fct) Trong ñoù: : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc m m= 0.80 2 Rbt(T/m ) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa beâ toâng
Rbt = Fbt = Rct = Fct = => Po =

1150 T/m2 (Laáy öùng vôùi beâ toâng M300) 1.7671 m2 24000 T/m2 0.0147 m2 ### T

Fbt(m2) : Dieän tích phaàn beâ toâng Rct(T/m2) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa coát theùp Fct(m2) : Dieän tích coát theùp

Trang 38

Sheet : Coc 1500-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

I.2 Theo ñaát neàn :
Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Qtc = m(mRqpAp +uΣømffili) m= mR = qp = thí nghieäm) Ap = u= mf = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc 400 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 1.767 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 4.71 m : Chu vi tieát dieän coïc

0.6 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët beân coïc , ph

phöông phaùp taïo loã khoan , laáy theo baûng A5 trang 431 - TCXD 205-1998 li : Chieàu daøy lôùp ñaát thöù i Bi : Ñoä seät cuûa lôùp ñaát thöù i Li : Khoaûng caùch töø MNTN ñeán troïng taâm lôùp ñaát thöù i Teân ñaát - lôùp Seùt pha - lôùp 3 Seùt - lôùp 5 Seùt pha - lôùp 6 Ñaù phieán phong hoùa hoaøn toaøn - lôùp 8A Ñaù phieán phong hoùa maïnh - lôùp 8B => Qtc = 1036 T 21.52 9.17 8.36 14.98 3.9 5.1 Li (m) 1.9 6.73 11.33 Bi 0.61 0.83 0.44 li (m) 3.73 5.8 3.4 fi (T/m2) 1.2 0.8 3.19

fi : Ma saùt beân cuûa lôùp ñaát thöù i , laáy theo baûng A2 trang 428 - TCXD 205-1998

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ1500 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 740 T 1.4 : Heä soá an toaøn

Trang 39

Sheet : Coc 1500-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

men cuûa maët caét hình troøn maø

vaønh khaên . Neân ta xem maët caét

ònh nhö sau :

ùp doïc (30 Φ25) coát theùp doïc

nh toaùn cuûa coát theùp

a beâ toâng (M300).

Trang 40

Sheet : Coc 1500-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

205-1998 söùc

coïc(Laáy theo soá lieäu

t beân coïc , phuï thuoäc vaøo

TCXD 205-1998

∆B = ∆L = Böôùc nhaûy 9.3 10 KQ

0 3.33 5 9.3 10 9.3 10 9.77

D 205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 41

Sheet : Coc 1500-tru10

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ1000 (CHIEÀU DAØI COÏC L = 34.2M) I- Theo vaät lieäu : I.1- Moâ men giôùi haïn :

Vì trong Qui trình 1979 khoâng coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa ma hình troøn nhö hình vaønh khaên ñeå tính toaùn Theo ñieàu 5.66 - QT 79 khaû naêng chòu moâ men cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :

chæ coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa maët caét hình vaønh khaên .

M o=

r r 1 R np F 1 2   R aR ac F a r a sinπαk π 2
50 cm : Baùn kính ngoaøi hình vaønh khaên 25 cm : Baùn kính trong hình vaønh khaên

[

]

Trong ñoù : = r2 r1 = F= Fa = ra = Ra=Rac = Rnp =

5890.49 cm2 : Dieän tích toaøn boä maët caét caáu kieän 98.17 cm2 : Dieän tích maët caét toaøn boä coát theùp doïc (20 Φ25 2400 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu chòu keùo , neùn tính toaùn cuûa

40.00 cm : Baùn kính ñöôøng troøn chaïy quanh taâm coát theùp do

115 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng (M

αk=

Ra F a

=> Mo = 84.620 Tm
I.2- Löïc doïc :

 R aRa c F a R np F

=

0.205 < 0.3

Po = m(Rbt*Fbt + Rct*Fct) Trong ñoù: : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc m m= 0.80 2 Rbt(T/m ) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa beâ toâng
Rbt = Fbt = Rct = Fct = => Po =

1150 T/m2 (Laáy öùng vôùi beâ toâng M300) 0.7854 m2 24000 T/m2 0.0098 m2 911.062 T

Fbt(m2) : Dieän tích phaàn beâ toâng Rct(T/m2) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa coát theùp Fct(m2) : Dieän tích coát theùp

Trang 42

Sheet : Coc 1000-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

I.2 Theo ñaát neàn :
Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Qtc = m(mRqpAp +uΣømffili) m= mR = qp = thí nghieäm) Ap = u= mf = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc 400 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 0.785 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 3.14 m : Chu vi tieát dieän coïc

0.6 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët beân coïc , ph

phöông phaùp taïo loã khoan , laáy theo baûng A5 trang 431 - TCXD 205-1998 li : Chieàu daøy lôùp ñaát thöù i Bi : Ñoä seät cuûa lôùp ñaát thöù i Li : Khoaûng caùch töø MNTN ñeán troïng taâm lôùp ñaát thöù i Teân ñaát - lôùp Seùt - lôùp 5 Seùt pha - lôùp 6 Ñaù phieán phong hoùa hoaøn toaøn - lôùp 8A Ñaù phieán phong hoùa maïnh - lôùp 8B => Qtc = 570 T 29.08 16.15 6.5 26.85 8.3 0.8 Li (m) 5.2 9 Bi 0.88 0.33 0.3 li (m) 6.2 1.4 3 fi (T/m2) 0.7 4.16 4.72

fi : Ma saùt beân cuûa lôùp ñaát thöù i , laáy theo baûng A2 trang 428 - TCXD 205-1998

Caùt haït nhoû - lôùp 7 11.20

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ1000 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 407 T 1.4 : Heä soá an toaøn

Trang 43

Sheet : Coc 1000-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

men cuûa maët caét hình troøn maø

vaønh khaên . Neân ta xem maët caét

ònh nhö sau :

ùp doïc (20 Φ25) coát theùp doïc

nh toaùn cuûa coát theùp

a beâ toâng (M300).

Trang 44

Sheet : Coc 1000-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

205-1998 söùc

coïc(Laáy theo soá lieäu

t beân coïc , phuï thuoäc vaøo

TCXD 205-1998

∆B = ∆L = Böôùc nhaûy 9.3 10 KQ

0 3.33 5 9.3 10 9.3 10 9.77

D 205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 45

Sheet : Coc 1000-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ1500 (CHIEÀU DAØI COÏC L = 34.2M) I- Theo vaät lieäu : I.1- Moâ men giôùi haïn :

Vì trong Qui trình 1979 khoâng coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa ma hình troøn nhö hình vaønh khaên ñeå tính toaùn Theo ñieàu 5.66 - QT 79 khaû naêng chòu moâ men cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :

chæ coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa maët caét hình vaønh khaên .

M o=

r r 1 R np F 1 2   R aR ac F a r a sinπαk π 2
75 cm : Baùn kính ngoaøi hình vaønh khaên 37.5 cm : Baùn kính trong hình vaønh khaên

[

]

Trong ñoù : = r2 r1 = F= Fa = ra = Ra=Rac = Rnp =

### cm2 : Dieän tích toaøn boä maët caét caáu kieän 147.26 cm2 : Dieän tích maët caét toaøn boä coát theùp doïc (30 Φ25 2400 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu chòu keùo , neùn tính toaùn cuûa

65.00 cm : Baùn kính ñöôøng troøn chaïy quanh taâm coát theùp do

115 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng (M

αk=

Ra F a

=> Mo = ### Tm
I.2- Löïc doïc :

 R aRa c F a R np F

=

0.158 < 0.3

Po = m(Rbt*Fbt + Rct*Fct) Trong ñoù: : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc m m= 0.80 2 Rbt(T/m ) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa beâ toâng
Rbt = Fbt = Rct = Fct = => Po =

1150 T/m2 (Laáy öùng vôùi beâ toâng M300) 1.7671 m2 24000 T/m2 0.0147 m2 ### T

Fbt(m2) : Dieän tích phaàn beâ toâng Rct(T/m2) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa coát theùp Fct(m2) : Dieän tích coát theùp

Trang 1

Sheet : Coc 1500-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

I.2 Theo ñaát neàn :
Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Qtc = m(mRqpAp +uΣømffili) m= mR = qp = thí nghieäm) Ap = u= mf = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc 400 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 1.767 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 4.71 m : Chu vi tieát dieän coïc

0.6 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët beân coïc , ph

phöông phaùp taïo loã khoan , laáy theo baûng A5 trang 431 - TCXD 205-1998 li : Chieàu daøy lôùp ñaát thöù i Bi : Ñoä seät cuûa lôùp ñaát thöù i Li : Khoaûng caùch töø MNTN ñeán troïng taâm lôùp ñaát thöù i Teân ñaát - lôùp Seùt - lôùp 5 Seùt pha - lôùp 6 Ñaù phieán phong hoùa hoaøn toaøn - lôùp 8A Ñaù phieán phong hoùa maïnh - lôùp 8B => Qtc = 1091 T 29.08 16.15 6.5 26.85 8.3 0.8 Li (m) 5.2 9 Bi 0.88 0.33 0.3 li (m) 6.2 1.4 3 fi (T/m2) 0.7 4.16 4.72

fi : Ma saùt beân cuûa lôùp ñaát thöù i , laáy theo baûng A2 trang 428 - TCXD 205-1998

Caùt haït nhoû - lôùp 7 11.20

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ1500 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 779 T 1.4 : Heä soá an toaøn

Trang 2

Sheet : Coc 1500-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

men cuûa maët caét hình troøn maø

vaønh khaên . Neân ta xem maët caét

ònh nhö sau :

ùp doïc (30 Φ25) coát theùp doïc

nh toaùn cuûa coát theùp

a beâ toâng (M300).

Trang 3

Sheet : Coc 1500-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\Bangtinh\nvtroi5507717.xls

205-1998 söùc

coïc(Laáy theo soá lieäu

t beân coïc , phuï thuoäc vaøo

TCXD 205-1998

∆B = ∆L = Böôùc nhaûy 9.3 10 KQ

0 3.33 5 9.3 10 9.3 10 9.77

D 205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 4

Sheet : Coc 1500-tru15

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\C-Trinh\bentat5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ800
Theo vaät lieäu : Q = m(RbFb + RaFa) m= Rb = Fb = Ra = Fa = => Q = Theo ñaát neàn : Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc 0.85 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1150 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng laøm coïc 0.503 m2 : Dieän tích coïc 24000 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa coát theùp 0.007 m2 : Dieän tích coát theùp doïc trong coïc (15Φ25) 642 T

chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài theo ñaát neàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (coïc choáng): Qtc = mmRqpAp m= mR = qp = thí nghieäm) Ap = => Qtc = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc

2049 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 0.503 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 1030 T

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ800 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 624 T 1.65 : Heä soá an toaøn

Vaäy : Söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài Φ800 laø Qo = T 624

Trang 33

Sheet : Coc D800

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\C-Trinh\bentat5507717.xls

oâng laøm coïc

205-1998 söùc

c (coïc choáng):

i coïc(Laáy theo soá lieäu

D 205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 34

Sheet : Coc D800

Programming Group of Bridge Design Team

File : E:\cau-NVT\tru5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ800 I- Theo vaät lieäu : I.1- Moâ men giôùi haïn :

Vì trong Qui trình 1979 khoâng coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa ma hình troøn nhö hình vaønh khaên ñeå tính toaùn Theo ñieàu 5.66 - QT 79 khaû naêng chòu moâ men cuûa coïc ñöôïc xaùc ñònh nhö sau :

chæ coù coâng thöùc tính khaû naêng chòu moâ men cuûa maët caét hình vaønh khaên .

M o=

r r 1 R np F 1 2   R aR ac F a r a sinπαk π 2
40 cm : Baùn kính ngoaøi hình vaønh khaên 20 cm : Baùn kính trong hình vaønh khaên

[

]

Trong ñoù : = r2 r1 = F= Fa = ra = Ra=Rac = Rnp =

3769.91 cm2 : Dieän tích toaøn boä maët caét caáu kieän 60.82 cm2 : Dieän tích maët caét toaøn boä coát theùp doïc (16 Φ22 2400 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu chòu keùo , neùn tính toaùn cuûa

30.00 cm : Baùn kính ñöôøng troøn chaïy quanh taâm coát theùp do

115 Kg/cm2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng (M

αk=

Ra F a

=> Mo = 40.933 Tm
I.2- Löïc doïc :

 R aRa c F a R n p F

=

0.201

Po = m(Rbt*Fbt + Rct*Fct) Trong ñoù: : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc m m= 0.85 2 Rbt(T/m ) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa beâ toâng
Rbt = Fbt = Rct = Fct = => Po =

1150 T/m2 (Laáy öùng vôùi beâ toâng M300) 0.5027 m2 24000 T/m2 0.0061 m2 615.420 T

Fbt(m2) : Dieän tích phaàn beâ toâng Rct(T/m2) : Cöôøng ñoä chòu neùn giôùi haïn cuûa coát theùp Fct(m2) : Dieän tích coát theùp

Trang 10

Sheet : Coc D800(2)

Programming Group of Bridge Design Team

File : E:\cau-NVT\tru5507717.xls

I.2 Theo ñaát neàn :
Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Qtc = m(mRqpAp +uΣømffili) m= mR = qp = thí nghieäm) Ap = u= mf = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc 400 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc(Laáy theo 0.503 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 2.51 m : Chu vi tieát dieän coïc

0.6 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát ôû maët beân coïc , ph

phöông phaùp taïo loã khoan , laáy theo baûng A5 trang 431 - TCXD 205-1998 li : Chieàu daøy lôùp ñaát thöù i Bi : Ñoä seät cuûa lôùp ñaát thöù i Li : Khoaûng caùch töø MNTN ñeán troïng taâm lôùp ñaát thöù i Teân ñaát - lôùp Seùt - lôùp 5 Seùt pha - lôùp 6 Ñaù phieán phong hoùa hoaøn toaøn - lôùp 8A Ñaù phieán phong hoùa maïnh - lôùp 8B => Qtc = 406 T 33.33 5.65 9.95 26.35 8.3 6.24 Li (m) 15.2 18.5 Bi 0.88 0.33 0.3 li (m) 5.2 1.4 3 fi (T/m2) 0.72 5.02 5.67

fi : Ma saùt beân cuûa lôùp ñaát thöù i , laáy theo baûng A2 trang 428 - TCXD 205-1998

Caùt haït nhoû - lôùp 7 20.70

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ800 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 290 T 1.4 : Heä soá an toaøn

Trang 11

Sheet : Coc D800(2)

Programming Group of Bridge Design Team

File : E:\cau-NVT\tru5507717.xls

men cuûa maët caét hình troøn maø

vaønh khaên . Neân ta xem maët caét

ònh nhö sau :

ùp doïc (16 Φ22) coát theùp doïc

nh toaùn cuûa coát theùp

a beâ toâng (M300).

Trang 12

Sheet : Coc D800(2)

Programming Group of Bridge Design Team

File : E:\cau-NVT\tru5507717.xls

205-1998 söùc

coïc(Laáy theo soá lieäu

t beân coïc , phuï thuoäc vaøo

TCXD 205-1998

∆B = ∆L = Böôùc nhaûy 9.3 10 KQ

0 3.33 5 9.3 10 9.3 10 9.77

D 205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 13

Sheet : Coc D800(2)

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\C-Trinh\bentat5507717.xls

TÍNH TOAÙN SÖÙC CHÒU TAÛI COÏC KHOAN NHOÀI Φ800
Theo vaät lieäu : Q = m(RbFb + RaFa) m= Rb = Fb = Ra = Fa = => Q = Theo ñaát neàn : Theo ñieàu A7 - phuï luïc A trang 431 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 söùc 0.85 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1150 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn doïc truïc cuûa beâ toâng laøm coïc 0.503 m2 : Dieän tích coïc 24000 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa coát theùp 0.007 m2 : Dieän tích coát theùp doïc trong coïc (15Φ25) 642 T

chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài theo ñaát neàn ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc (coïc choáng): Qtc = mmRqpAp m= mR = 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc 1 : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc qp : Cöôøng ñoä chòu taûi cuûa ñaát döôùi muõi coïc

q p=

q tc h 3 pn k d d3

1.5 =

10318 T/m2

qtcpn = soá lieäu thí nghieäm) kd = h3 = d3 = Ap = => Qtc =

2049 T/m2 : Cöôøng ñoä chòu neùn tieâu chuaån cuûa ñaát döôùi muõi c 1.4 : Heä soá an toaøn 4.44 m : Ñoä choân saâu tính toaùn trong ñaù 0.8 m : Ñöôøng kính ngaøm cuûa phaàn choân vaøo ñaù 0.503 m2 : Dieän tích muõi coïc (khoâng môû roäng muõi coïc) 5186 T

Theo ñieàu A1 - phuï luïc A trang 426 - Tieâu chuaån thieát keá moùng coïc TCXD 205-1998 , söù cho pheùp cuûa coïc khoan nhoài Φ800 tính theo ñaát neàn laø : Qa = Qtc/ktc = ktc = 3143 T 1.65 : Heä soá an toaøn

Vaäy : Söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài Φ800 laø Qo = T 642

Trang 33

Sheet : Coc D800 (3)

Programming Group of Bridge Design Team

File : D:\C-Trinh\bentat5507717.xls

oâng laøm coïc

205-1998 söùc

c (coïc choáng):

aát döôùi muõi coïc(Laáy theo

D 205-1998 , söùc chòu taûi

Trang 34

Sheet : Coc D800 (3)