You are on page 1of 29
Qa AON’ A ow)! ¢ I UMS TANEAAABIKHE OMOZMONAIAS ENQZEQN ETPATIOTIKQN = / a (11.0.6.5.) { NNOY O Ene! ‘Apo 1° “WAPYEH ~ ENONYMIA - EAPA WSperat SevtepoPaOpia cuvotKaAtowuKr opydvuon (Opoonovdia) ev evepyeia otpatwotikiy We = tHY—enwvupia —«ANEAAAMIKH OMOSNONAIA ENOSEQN ETPATIOTIKAN», arodiS6yevn otny AyyAtki yAOooa «PANHELLENIC FEDERATION OF ARMED FORCES UNIONS», Biaxptetxd titAo «1.0.6.5.» kat «P.FA.F.U.», aveitorya, jie é6pa THY TEAN THs ABFivac. H Aettoupyia tou ownoreiou 6témetaL and to RapSy KartaGTaTIKS Ka To Gp8po 30F tou v. 1264/1982, dng avtd npootéONKE Ue to 4p8po 50 tou v. 4407/2016, TpoRONOUHONKE/ avtixataotsONKE HE To 4pApo 26 tou v.4494/2017 Kat to dpBpo 66 tou v. 4609/2019 Kat exdorore toxdet. Taadeia tng Opoonovblas jmopsi va Aetroupyouv Kat oe GdAes mOdets ths EAAaSac, népav tng ndhEws Ing ADHVaC, He anddaon TOU AtorKNTKOU te ZupBouriou. ‘ApBpo 2° kono! Exonol tng Opoonovéiag eive a) H cuvévwon, 0 ovvromcpds —Spdon¢ Kat n eviaia exnpoownnon TpwroPaBpiwy evidoewy ev evepyela atpatiutixtoy, Rou pEtéxouv 0” aUTHV. B) H Hedger, mpoctacia, edtiwon Kat mpotOnon wv olKovopKioy, ENoyyeAHaTiKiY, EpyacaKiy, aohadtotiKiy Kat yeviKh Tw cUWdEPdvEW Kat Sxcuwpdtwv twv ev evepyela ctpaturTiKiv. YI H evioxvon tc mvevpanxrig Kar Kowwvucig Oéong Twov ev evepyela oTpaTWTIKiY Kat N URoBoRONON THs EnayyEAHaKUKAG KaTEPTLANS Kal ELBiKEVOr|C ToUC 8) H exnpootinnon kat evnnépwon tuv npwroPdOpwy evicewy - YedGv tn¢ Yea dha ta otKovoHIKa, aapadioriKd, volte Kau KoLWVIKE CHEHaTa MOU adopodv tH BeAtiwon tng Bons wv ev evepycia orpatuTKwv. ©) H Stopydvwon ouvbiKahtouxiy exnaiSevuixiv oeuwapiwy ya thy OuvdiKaoTiKr ENWSpdwon Tw atEhExdv Tu ownaTElWY HEAdY Ing, ox) H npooracia twv ev evepyeia otpattiuciy and napaBidoets vonwy Kat kavonopibv and 51d opa enineba dwoiknong wv EvorAwv Avvapewy. Fehiba 2" tov kortactarikod ms NavedAaSucr}¢ Opoonovbiac Evuscewy FrpartusceKisy (1.0.E.2.) . Q H ovpBodr orn SiagiAagn Kat mpoaywy twv SnuoKparKdv GEspdv the Xdpos, péow ms avaBaOuong ts — Aettoupyiac, vou — eKBnHoKpaTtcLOH Kat exovyxpoviopod twv EvonAwy Auvépewy. ‘ApOpo 3° MEZA TIA THN ENITEY=H TON ZKONON H Opoonovdia ent6tdet tv npaynatoroinan twv oKondV THs HE: a) KdGe Mpdadopo Kat VoIHO HéTO, GUpuva pe ic iardEerc tov Zuvtdyparos. 8) 17 Stanpaypérevon Kat pépyva yia thy enivon twy npoBAnudtwy twV ped ‘ING He KA8E apudBto dopéa. y) th oupHetoxt exnpoodnwy tg GE GUMoYIKE dpyava tv EvonAwy AvvépEwy, Tov AccahotKdy Kat MetoxKiv Tapetwv, oupnepAapBavopévwy Kat twv ELBiKiov Aoyapuaopov avtdv Kat Snou aAAOd ender A NpoPAénETaL eknpoddnnan. 8) ty enefepyaoia Kat unOBoA npordcewy mpoc th cbuaLKt Kat MOAR NyEGiA Tw EvérAwy Auvapewy, ta MOAMIKG KoULATA, TOUS KOLVUNLKOEG Kat AOTOUG Hopes, yt Gépata nov adoposy ta cudépovea Kat ra epyaaiaKé Stxauspora Twv ev evepyeia oxpomuruxdv. €) thy Karayyehia kat éyrAnon ots Atkactixés Apxés yla. tay npootaaia ev yéver Twv ev evepyeia otparwwtiKav. ox) ty ékdoon ednpepibac/nepiodixod Kat dARWY evnuepwrKwY eveoRwy f SuAhablwv, ya thy TANpEctEpN EvnEpwon Twv oTEAEXY Tw EvéTaUY SuvapEwv ave IV emuxpéiteta. Q TV MpOBoAH tou épyou Kat tn¢ Spaomprdrnras mg wow LotosEAIaG (www.poes.gr) Kat GeAiSwv o& uéoa Kowwvixii¢ Sutbwang ( Facebook, Twitter KAn), hoa and ic onoieg RPOBUAAOVAL aMOKAELoTIKE OL NpwroBABhtes evedoeic - WEAN THE KaL ot Spactnpwmntés tous, dru o vopos pntirs opiver. n) mH Ste tou Tonou, twv péowy paziKr}g evnpepwons Kat emKorvviag KOLBLIG Kat KG8e GAAov mpdodpopou péoou npoBor twv KéGe el6oug npoBAnudcw wv MpwroPaGpwwv evidoewy - perv THC, UMS ToUG NEpLoptcpOUS MoU BEtEt O VopOG Kat TO mapév kotaotaruxs. . ©) tm, xwpig ty, emdiwfy KépSouc, (Spuan KaravaruruKdy Fh moTwTIKDY ouveraipiopey, t Stacipyon evtevxtnplov Kat PBACONKdY, TY RapoxA peBnpéTwW EMPOPHWONRS TV HEADY TwV MPWTOBESpW evocewv PEAVY tHE, THY opydavwon enayyehuarudy cepwvapiwy, cuvedpiwy, ekBécewy Kat GOANTIKY aye. 2eAi6a. 3" tou KatactariKod tc NavedAadiih¢ OnoonovBias Eviioewy FrpatuatiKdy (11.0.E.2.) ‘J env {Spv0n Kat odataon Seyarexiov Fpayareuiy, Ertrpontiv GAAwy opydviny, 7 Aetroupyia tv onolwy puBpiterat we cowrepLKd KavovioHs nou karapriget to Atountud 2upBooAo tg OLoonovstac. ta) KdGe GAAO pEétpo H pEéO0, noU anooxonsi ory npayparonoinon Twy oKoniy tou Tapdvtoc katactatKou. ‘ApOpo 4° MEAH THE OMOZNONAIAE MEA ms Ovoonovélac eyypi ovat npwroBaouiec eviscers ev evepyeia otpatwmixidy, ou hetroupyobv Baoet tov dpSpou 30F tov v. 1264/1982, én autd npootéOnke je to p80 50 tov v. 4407/2016, tpononouj@nxe/ QvikatacréGnke We to &pOpo 26 tou v.4494/2017 kat to &p8po 66 tou v. 4609/2019 Kat exéatote toxvet, ‘ApOpo 5° EITPADH MEAQN 1. Tia thy evyparbr} pédous anauteicat: @) Evvpabn aicnon — 5fAwon, atny onoia Gu avadéperar pric éxt anodéxerat tig Suarigerg tou KeractaiKod mg Opoonovbiag. B) enuupwpévo avtiypado tou eykexpyiévou xatacraruos US TpwroBaCuiac Evwons, 11e tous apLOLoUs Kat tn xpovohoyia twv biKcoTUROV anopéoewy, nou evéxpway inv (Gpvon Kat Ti¢ TUXSV tpononoKjaEtG TOU, KaDLiG KaL TOV apLONd ewpadiic ora BiPXia Owpateiwy tov appddiou Npwrodtkeiou. ¥) emtKupapévo eumoreuruis SuaBsCuione avtiypado lntdou perdv, ex tov onoiou Ga npoxértouv anapatinra ta e€fs otoycia: enibero, évoua, natpdvupo, apleysc Amipeoaxod untpdou, api@jds orparwuxo Sehtiou tauréenta, apy ex5doets tou Kat Movdda unnpétnanc. 5) enuupwyévo avtiyparo mpaxrixod Kat npwtoKddAou Tehevtaiwy apyapeousy, €) sruxupronévo avtiypago andipaans ouyrpétnons tou AtouxntKod ZupBoudiou oe oad) He ta oroxela enuowuviag Ww jEAIv (endEbwvo, Sted8vvon ndexrpovirsic 2.To AtorknuKd ZupBobdo MWS Opoonovéiac, peta tov éheyyo wv avurépw VOHIHOTOUNTIKiY Evypdduy, anopaiverar OTHV apéows endpevn ouvebpiaor tou ent t¢ \ BeXiba 4” tov KatactauKou t¢ NavedAaSucii¢ Opoorravbiag Eviscewy FrpatwtuKdy (1.0.E..) autioews — SNAwoEws Kat ywotonore! thy andhaon otny evdtadepdpevny npwroPaOpa évwon. , 3. Ze nepirctwon andppupns tng aitnons - ShAwons, napd5ou ths avwrépw npoBeopiac, fg fe xwpic anévenon, 11 airopeva npwroPadpia évwon Sivarat va Mpocdsyet eviamiov tou —\7 1 MlavedAnviou Zuvedpiou twv Avtitpoownwy, to omoio anodaciver va SexGei tf va » anoppithet inv aitnon. \ ‘ApBpo 6° AIATPAQH MEAQN: 1. Or mpuroPéGpter evidoets - WEAN MoU MapaBrdCouv to KataotaTKKs ts OpoonovBiac, Biaypahovrar mpoowpwids, wéxp 6:dBexa (12) ulives we andaon tov AvouKNtKOd ZupBovdiou ts, Mpw and KAGE andhaon npoowprwiis Braypadiis yea to Adyo autd, to AtouKntik6 ZupBoUAto Karel UMoxpEWTUKKG, evyPaduG Kat ent anobeigel, va napeupedet eveimidv TOV 0 VOUII0G eKMpSawTos THE MPUToBABLLAG évwonc, MpoKEYEvoU va SidoeL efnyiioets. Ze nepinxwon yn epaviar}s tou, n andipacn AapBaverat eprwNy tns. 2. Meté thy népobo tov Biactipatos tH¢ MPowpI}g Slaypadis n Staypadeioa npwroBadura Evwon popei onotesrinoTe va eMavehGet ty Opoonovbia, He oxETKA aitnor mg. H aitnon eferéteran oro npuito taxtKd Fh éxtaxto NaveAAvio Euvébpi0 tu Avampoowrwy, to onoio eite tn Béxetar, ev ekéhemav ot Adyot tng MpoowpIViis Biaypadii, cite ynopel va napareiver artiohoynvéva thy MpoowpLVH Staypadh via 6wdeKar (12) axdun prives, etd thy mépo60 ts onolas n npwrof4epia Evwon Enaveyypaderar qutoBixaiws Kon UnoxpEwTiKwd< otnY Opoonovéia. 3. H npwroBdOpia évwon nov Staypéerat npoowpwids, amootepeitat twv npovopiwy ‘TH¢ Mapaypdou 7 tou dpB8pou 3OF tov v.1264/1982, dnwc toxber KaBE copa, ya 600 xpévo Biapxei n mpoowpi} Staypadi}. 4, H npwroBdOpta Evwon, nou yi onowéi\note Adyo émause va Udioratat vopiLWs Hh Sev mAnpoi tic npoinobécetg tou apSpou 30F tou v. 1264/1982, dnwe toxvet KAGE Hopd, Biaypaherat autobiKaig Kat optoriKiis, 5. H npwroBa0yta Evwan - péog nou Staypadetat Mpoowpividc, euBiverat, yia SAO to xpovnd GidotHHa ts Mpoowprvii¢ Btaypadiic ns, yla Odes we OLKOVOUIKES ING UMOXPEdOELG MPOG Thy ONoOTOVBiaL KaBKAG Kat YlL AEG TIC OIKOVOHLKES UMOXPEdTELG ROU avéAaBe n Opoonovéia expt thy MpoowpLvi Staypadr ts, otepobpEvA auTobuxaiwg KAOE Bixaudparos oe neptovoraKd ororxeia tH¢ ONooMovbiac, ta onoia anoKtAOnKaY Kad TO xpovxd Stdompa nov rrav evepyd pEADG THE. : ‘ Zehiba 5" tov KaraotanKod tc MlavenAadixris Opocnovéiag Evéscewy Trpattartuxdiy (11.0.£.5.) ‘Ap@po 7° AIKAIOMATA MEAQN, 1. Ov npwropdOwes Evddoets - én th¢ Opoonovbiag Stkctobvea: §) va @rowv thy Bur, udu Kat vou evioquon tng Opoonevsiag yia tv stunnpécnon wy oupbepdveey twv pehiv. 2 Ma Ox Sev npoprénerar pmtirs sf oF Replrtwon aadgetas tou napévros ReeoTaUKOU, Ta Suxaudipera Tuy nputoBEBuWV evioceway . HeAdv npooBiopizovean and to MaveMivo ZuvéSpio wy Avunpoouinwy, ‘ApOpo 8° YNOXPEQZEIZ MEAQN OL mpuropd@wes eviosere - — yédq TNC Ovoonovbiag éxouv nic axdhoudec unoxpewoet: @) va tnpodv to KaraoranKd tg Cuoomevbla kat va ounnopdiivovean ong Suartdet¢ tov ce 6,t aope TIS UNOXpEwoELC KaL TUG Oxéoeg TOUS HE THY Opoonovéia. B) va edappdtouy TG GNopdoets tw NavedAnvioy Zuvedpiwy tw Avunpoownwy: Kat twv GAAWY opydviy TNS Opoonovéiac, EVNHEPVoVTAG UMOXPEWTIKiE ta WEAN TOUS Kat KoraBadhoveag KdGe Suva mpoondBea Wa thy vdoroinar tous. , ZeRiSa1 6" tou KatactatKod tn¢ NavedAaduar¢ Opoorovblas Evwcewy FrpanwtuKDY (11.0... 1 Opydvan kat twv avetpootinwv tous, éxraKter S€ apéows HSAtc UNGpEOUV LETABOAEs twY avwtépw Fh tous G7tn ei and to AZ tn¢ Opoonovsiac, ye (2) apéowg perd th dtefaywyry apxawpecuov, entkupapévo avtiypado tov TPAKUKOD KOL MPWroKSAAOU THE EhopeuTIKFG EMTpoNTic, KABUG KaL tH oUVGecn tou” Atouxntixod ZupBouriou. \ 2) va Evnuepvouv apéows to ALorKntKS SvyBoUALo tg Opoomovblac yia Kade coBapé Giitnua nov npoKinret via va eivat éyKatpn n oupmapdotac TNs. ©) va Kowonotoby Tig mpQoKMijoEIG Ge yeviKes oUVEEDOELG TOUS, date va napiotaTaL 0 aurés n Opoonovbla pe efouctobotnuévo avenpdownd tc 2) va Séxovean th StayteoohsBnan tH¢ Opoonovbias wa KAGE Yin MoU avaxdnceL Hetagd twv mpwroPd8pwwv evdcewy - pedtdv tng, Eddoov {ntnOel amd ja evStacepopevn évwon. n) va amev@6voveat, eyypddus, UMoxpEUTiKids kat Lovo otHY OpoonOVSia yia KABE NpOPANLG, ZitnHa Kat Mpsraon enidverig tov, nov adopd ev yévet tous ev evepyeia orpatwwtixovc. ‘Ap@po 9° ANATOPEYEEIE Arayopeverat prints orig MpwTOBAOptes evidaeic - yen tH¢ Opoorovbias Kau ony Opoonovéia iwc: @) va xnptooouv #} va oupperéxouv oe amepyies kat otdoeIs epyaciac, KaBl¢ Kat va ‘OUBETEXOUY GE KAGE i5OUG eKENAGGEIG MOALIKLOY FH CUVEKGALTIKGY dopéwy H MOALLIKWY Rpoownwy f] va doxobv npontaydv6a unép H Kata aUTiY. EfapoUvtat ta cUvEbpta Kat OL moArtiotixés exdnwoers twv cuvdixadtotixtdy opéwy tw Zwyctev Aodadelac. B) va mpooxwpobv A va yivoveat, tauréxpova, wéAn GAAwW enayyehparixiiv OUVELKAACTIKY Opyavidaem, eKtd¢ ING RapouaRS OooMovsias | va eKnpoownody GdAous epyaiopevous. Kat’ efaipeon, n Opoonovdia pnopei va yiver pédoc AteBvwv Aka Eupunaikioy Erpatwtixdv Opyaviacewy A/kat Opyaviapiov. ¥) va avaperwiovrat pe onotovéiinote tpério ae Béyara Suoiknons twv Movaswy kat Stoiknong, opydvwans 1 Sopris ev yévet twy EvérAwy Auvépewy. 6) va mpoBaivouv oe Snndoes avumapadéceic, avtidikies 1 mpootpiBéc, Kad’ otovdinote TpdMO KaL ya onOLOBrinOTE Adyo, jéqw tav MME fi/kat tov Evturou Kat nAextpovixou ténou A/kat mavtés eidouc pEowy Kowwviii¢ SuxtUwons. 2) va xpnowonoiotv onowvedimote xapaxtnpiopots Kat va GoKOUV KpLTLKH Oe Bapos tng otpatuatixris tepapxias, 2eAiba 7” tov Karaoratxod ims NaveNdadixric Quoonovsiag Evwaewy Frparwtixtiy (N.0.£.3.) ot) va anevOdvovrat, evypdchung F| MpodopiKidc, ya MpoBAAHaTa Ka Grthuara, nou abopobv ev yévet tous otpaTwutiKoUs, extés tw ELBIKEV Opolwy Mov avrETwniZouV ra leh TOUS Kat evrds ths Nepubepeiaxiis Evétnras apuodibtntag ToUG, Mpo¢ onoLobijrote opyanions, bopéa npdowno nAnv tng naposan¢ Ovoonovéias, ‘Ap@po 10° NOPO!-nePIOYs1A 1. Népot ts Opoonovsiag ivan: a) Ta éooba and Swpeéc, kAnpovopuéc Kam, B) OL owvéponés tuv pehiv Tov npwropGOuwy evdoewy KaDING KaL OL eOeRoVvEUKE OlKOVOHIKES EVLOXUOELG Hed Twy NpwroBdOpuv Evocewv. VW) Trex tng neptouatag tn¢ Opoomovbiag éo0Sa, t6xot, npdoobot KAN. 5) Eooba and us Sudhopes exéndidoers Kat oprés, Aayerodopec ayopés Kat and KaGe GAA vopuin autia. 2. Ot Swpeés kat ot enrxopnyrigerc npoc tv Ovoonovbia yivovrat névrote encsvupa, eved Sev yivovrat dextés ot evtoxboets amd roAtteKtt Koppata f GAhEc moAttiKés Opyaviscets, ‘Ap8po 11° TYNOPOMEE MEAQN KAI TPOMO! EISTIPAZHE TOYS 1. To mood ts exrioas ouvdpopiig tw pehdv Twv npwroBaduwy evidcewy opiterat buduva ye tiG Siardkers tg Napaypaou 12 tov épSpou 30F tov v.1264/1982, dnwe Exdotote toxet, He anddacn tou AE tn¢ Onocnovéiac, n napaxpétnor Tou 6e, yiverat and in wododooia tous, of wénoves ynviaiec BéoeLG, Low Tw oMREiWY otKovoLURiOY moBoborixiwv ¢opéww tww Fevuxdy Erurehelwv, orouc onotous BuaBiBdCovean pe hépipvar Tou AtouxntiKod ZuuPoudiou tm¢ Onoonovbias KaTactacELC TeW HEAGY Tiov RpwroBaOptoy svddoewy - uehdv, va Qtountixé FupBoUhia tay onolwy unoxpeouveat va Tie vnoBaouy 0 apyétepo HExpL TAY 319 lavouapiou exdctou EtoUs, Ot avertépw Katactacer¢ Oa npémet va sumepiéxouy anapaitnra ra effig oroyeia: eniGeto, dvoua, natpWvupo, pind UMAPEDLAKOD LNTPKOU, apLOus otpatwuTiKOS Gedtiou taUtdtHTaG, apy ExB0ONC AUTON Kat Movaba unnpetnons, va dépouv be un StaBaSwon «EMMIETEYTIKOn. To éva tpito (1/3) rou noood Twv cuvbpouiiy, tou nponyoipevou ebadiou, anobiSeral, We pépyiver tw avurépw modosouKdv dopéwy, de tpanelKobs Aoyaplacpods Tw npwrop46uLov evicewy, nou Ywworono\ovtal HE UG we dvw KeraotdoeLs KaL ta S40 Tpita (2/3) oe Tpanelicd Aovapiaons tng Qpoomovéias. H OpoonovSia odeiAet va tnpel Kat va ouppopdivera oe omoradfnore vouoderin} aay tou tpénou KaBopioHOs eionpagnc Kat karavoniig wy ‘ Zehiba 8" tov KatactanKod tg MavedAabixrig Opoomovsias Evwoewy Frparwtuxcav (f1.0.E.2.) ouvdpopiv, n onoia tobe dpeoa Kat xwpic va anatteitar tpononoinon tou napévto GpGpou tou napévtos KataotattKou. / 2, Ze e€aperixcr eneiyouoes RepuTIWOELG KAI HE aTTdaaN tou AtoiKNTKOU ZuLBoUAio’ ING Opoonoviag Hnopel va anodacibEi UToXpEuTiKi} H EBEAOVEUR EKtaAKEH ELo>ope OT & 2 HEAD Tov MpwroPsOnwy evwoewy - pErdv, ya ty KGAUIN EKtéKTWY avayKiV : efaopahton otkovoptKdy mpotnoBécewy yia thy enitevgn twv oKoNWY TNS. . ‘ApBpo 12° OPFANA THE OMOZNONAIAZ Ta opyava Atoiknong t¢ Opoonovblac elvat: a) H Atoixnon tg Opoonovéiac, n onoia anoveAeitat and: (1) to Fevixd SupBovAto (12), (2) to AtotKnrruxd EupBowAto (AZ) xa (3) thy ExteAeorixs) Fpapperreta (EF), B) to NavedAjmo uvédpio twv Avimpoodmwy (NEA) twv npwropa@nwv evisoewy - HeAdY TH OpoomovBias, Rov anotehei to KUpiapXo Kat avisato anodacioTKd épyave ts, ¥) 1 E&eAeyktuxt) Extepor (EE), nou anoveAet to dpyavo ekéyxou tng Suareipion¢ {WV OlKOVOPLKtiv Tou AX Kat 8) 10 Mewapxixd SupBodAto (P13) ‘ApBpo 13° EYEKPOTHEH MANEAAHNIOY SYNEAPIOY ANTINPOZONON 1. To NEA ovykpoteitat and aipetous avempoatimous tev oLKOVOHIKids TAKTOROLNHEVWW MPUTOBABHtwy evivoEwy - HEADY TS OLGMovéIac. 2. H exhoyih tw aveinpoctirwy rou ouppetéxduv oto NEA t¢ Ouocnovélac, ote apyawpesies twv mpwroBaSpwv eviicewy, yiverar and eviaio dnodéAtto, oro onoto oupnepdapBévovrat dhot ot umoWprgtor, Kar’ anddutn aAdaBntUcl cepa. KABe eKhoyéag unopei va Bécet doous oTaUPOUG emMBUHel a THY avabErEy THY aveUtpootinWy. EKAEyOVTAL karé deipé ot uroipridhiot nov ouyKévtpwoay tous nEPLOadtEpOUG otAUPOUG RPOTiLNONS, OL aveinpsownor ctv Opoonovdta, and dAes tig NpwroBaOwtes eviroers — yéAn tng, eKAyovtat aBporotiKtg HE TO i6to Yerpo, eni tA BdoeL ad’ evs TOU apLLOD twv a FeXiba 9" tov KaraotatKod me NaveNabuxr}¢ Opoonovéiag Eviscewv Erpatwcuxdy (1.0..5.) EWEYPaULEWY KaL OKovoHUKirG TaxtonOINHEWW [ehiv, Kate ta opitdyeva omy "ponyoouevn napaypado, pe wétpo évac (1) avemrpdowroc ave exaré (100) evveypaypéva Kat owovonuxiis vaxtonoiuéva WéAn Kat, app’ exépou, eni ty Bdon tov apipob tw (ndiodviwy ue wérpo Evac (1) avemmpdounos avit eiKoot névee (25) ndicavtes. Orav undpxet aprOuds wehdv dv tav eikoot névte (25), to Khdcua aponoteicat mpOC ta névea #6" dcov elvar dvw tou % Kat npoc ta Kérw £4) Sao eivan Kétw TOU 1/2, Fwpareia tv onoiwv 9 apOunrRi Sivan Kato ap\Oude pngiodvtwy elvan uxpéxepa and ro 40d tov wérpou nou npoBhénet to napév KaractamnKé exhéyouv évav (1) aveinpdowno, z 3. H Gnrela twv aveinpocdinuy eivar xpia (3) xpdva. Av Katé in BidpKeta tn¢ Tpleroug Gerovs) Ontelag Kérowog aveinpdownog NAGoEL RPG TO AF in Opocnovbiag evypéduas MAY Rapaicnol tou, aurés avixadioraras, ue evBivy tou AtoLKnTKOD ZuuBouniov ms OCuoomovbiac, and tov avanAnpwparixd aveetpsouno ins npwroBAB pias Ewwons - pédous, ebdaov undpxet. 2e nepimwon HeraOeans rou avempootinoy ce édAn MovdSa - Yrnpeoia, n onoia Boionerar or Sucuodocia dang npwroBd®utas éwong and aviv nov efeAéyn, efaxoRovbel va Siarnpet thy iSidtnté rou we avempdownos Kat Sev avuKaGiorarat péxp. va Ager n Onreia tou, und ty npotnédeon dt n véa npwrop4Owa Ewwon aviKer ou Abvayin tg napotong Opoonovbiac. Fav n MputoBaOyia Evwon Sev avijxer on SUvayin ms Napotons Ovoomovbias, téte © we dv avempsawnos avrixaBioratal YE evBivq tou AF ins mpwroPéeuiac evwons, omy onoia avixe, and tov apéows endpevo avarAnpupanKd aveinpdowno, nou avabelxOnKe Karé to Xp6vo ekhoyri¢ tou, eddcov umapye.. 4. KéGe npuroBGGwia évwon - wéos UROBakEL othv Opoonovéia, werd thy exhoyi cvempoodimuy mov Oa. oupueTéxouv oro NEA, to npaxtiké tng Edopevtiric Enurpomig, 10 MPUrSKOMO tbndopoplag Kat Bewpnuévo avelypado pntpdou jreddiv Ms. Ta napandvy vontnonouud Eyyparha amatrettat var unoBANBody aro AE tn¢ Ovoonovéiag TOUAEKLOTOV Elkoot (20) nuépes mpwv and tv évapéy tou FuveBpiou. Fe nepixtwon nou SiamiotwOoiv eMelibers, audiBories 4 avupprioeic to A fn ET ing Onoonovéiag evonorei tv RpwroPG@uia évwon - wédos GéKa (10) nnEpes Mpwv and to NEA va oupmAnpwdoet tuxév eMeiibers Kar va Siboet Bieuxpiwjoess. Ziv mepinwan Kacé tv oncia BtevepynBoov Tpdabatwy apxaipecuiry, Any dpa tobroL Sev Ga Exouy to Sixaiwpa tou exhéyew Kat tou SRE VED an, Kart Ta OpSpever oto ipBpo 18 tou napéveoc KataoTATIKOb, 5 Ot avempsownor evypidovrar oro tnpouueve and ty Oyoonovéia unpub cvepoodnuy Kat epobtdoveat ye tn axetunH KApta avtinpootnoU yia thy eivo&o xen ‘ouppetoyt) tous ous epyacies tou NEA. . Fehiba 10" rou KaraotatiKod t¢ NaveAAaSusig Ovoorovbiag Evisoewy FrpacwctKiy (1.0.2) 6. 0 éReyxos Kat VoppoRoinan twv avemrpocwnwv oro NEA Sievepyeitat anoKheotiKée and to AZ tng Opoonovilac. . 7. KaGe obvedpos Exet Sixaiwpa ASyoU, Has iihou, va Exhéyet Kat va EKAéyerat Ge Shy > ta 6pyava ing Opooovéiag Ft Gnou éxet enttevyGei exnpoownnon, dnww¢ o vopos opiver. > —e 3 8. Avtutpdownos, mou yia onotoSrinore Adyo éxace thy 6i6thTa tov avtuTpoadmou Kat" éxet TwySv avahaBet Eon Ge KEmOLO EK Tw OpydvwY THE OHooMovbiag (AZ, EE, M2) Fh avempoodmou ce twxdv TpItoB4BpL0 GwHate!o 1 EKMpoowRoU tHE OpooRovEiag ota cupBovAa petaBEcewv Twv KAGSwv Fh Ta MountiKd ZupBovAa tov MetoxuKwy Tapeiwy Kal Twv UN’ aUTd AoyapLaoHUN, aveKaBiorarat aUTOSKaiws, KaTd TG RPOBAEPEL TOU apOpov 23 tou napdvtog KataotattKoU. 9. Math auppEToxH oto NEA anatretrat dru, n MpwTOBEBpta Ewan va Exel exrAnpadoet Tug olKovoLIKes Kat GAAES VOUIPES UMDOXPEwELG TG MoU anoppéoUv and to napdv kataotatKd. ‘Ap®po 14° APMOAIOTHTEE NEA 1. To MEA elvat to avirrato kat Kupiapxo dpyavo tng OLosnovslag nov ano*acifet yia KG0e BEua MoU Bev mpoPhénet to KaTactanKs, KaBopiver tou otSxoUG THs OLooMovsias Kat eRéyyet 6a ta Spyavar, 2. Eubxdtepa, To MIZA éyet we aroatodt: a) va Bievepyei tov éAeyxo twv BioiKntixdy Kat OKOVOPIKiAY MpaEEwN TOU AF. B) va eyepivet f va amoppinret to BLOLKTKG Kat OLKOVOLIKS wORoyLoHd - aanokoyiopd tov AE tou napedGdvtos Eros, va Yndixer to npdypappa Spaans tns Opoonovdiac Kat tov npoinohoyiops tou enopévou Exous. y) va exAéyet and tous avempoowmouc ta dpyava tn¢ Opoomovéiac, tous avtitpoatmoug ya THY TptoB4Opta Evwon Kat dMoU aAAOM entteuxdel exnpoctonnan, Snug 0 vp0s opitet. 8) va tpononotei obpwve He Tous oxETIKOUG VoOUG to KaTaCTATIKS. £) Na outnté kat va anodacizer yia: (1) KéBe GAA0 Bépa to onofo etoayayet Kate KpIGn TOU yler aUZ{tNON To AF THs Opoonovéiac, n ouzsjtnon tov onoiou yiverat perd tH GUtTHON Twv Bendy ts aTEvras abyxAnong tou NEA. (2) KGB GAAo Béua nou mporeivetar and onoiaSinote MpwToPdGwice Evwan péAog tg Opoonovéias, pe thy NpoiindBeon du to Béwa aurd éxet uNOBANBEL MpOG to AE 1g Opoatovblac, touhdxiotov névte (5) nHépes Mplv THY NHEPOXPOVOAOYia obyKANONG tou 2ediber 11" tov KataotatiKod tm¢ NaveMAabiKi}c Ohoonovbias Eviscewy Etpatustixciy (11.0.E.2,) A\ MEA, doe to AF va anoasioe. Via thy eicaywyi tov oro NEA # Sx, Kad ta opitopeva \2\ NY avurépw URonapdypado [e (1)]. 5)=) (3) tv Radon Kat amoBody wv WEAdy tou AtountKod ZupBoudiou, tg EE, tou NE kat tng Edopeutixric Encxpontic, via onovdaio Abyo A Bapté mapéBaon xaBnKévrwy # avixavetnta, (4) tnv ewpadii tn¢ Ovoonovbiac o¢ tptcoB4Ouia opyavwan, 3. Fro raKtin6 MEA, nov amoppaciter ea yia va Béyara Twv napaypadpuy 1, 2a Kat 2 B rou Tapéveos dpQpou, 0 TeviKés Fpaywatéag SiaBdzer va menpayréve tov AtountiKod FunBoudiou yia to napehBév éro¢ Kat o Taytiag tov o1KoVoLLUKd WWohoyiopé — anohoyiopd {oe RPOnyOSHEVON Kat tov npotnoAoyoHs tou véou rou, Katé va Optueva oxo &p8po 17 tou napévtos karaotatiKod. 4. To otkovopixd Eros apyizet thy 1n lavovapiou Kat Afvet thy 31n AeKepBpiou autos. ‘ApGpo 15° : EYIKAHZH NEA 2. H ovyenon tou taxtikob MEA npayparonotettan wie gop KéOe Eos, GE Un epydorpes népes Kat dipes Kat wEoa oto pao TpiLinVv AUTO’, UE £yypadn npdorAnon tou Az, Uotepa and and$acn tov, nov unoypéerat and tov Npse6po kat to TevKd Fpaparéa aurod. H éyypabn aur npéoxknon, omy onoia avaypadovea o ténoc, uEpeXPovohoyla —obyKANN tou NEA Kat ta @éuara tc Nuepnoiag Biéragnc, Koworoteital, bia avaptioeisc tne oxy trooeAiba tn¢ Opoonovbiag Ka anooréAAetat uéow tng MAestpovuric adAnhoypadiac, npoc SAEs tI, MpuroBdButes evidaeis - yehn tc Choonovbiac, roukdxuotov tprdvea (30) nugpec pw tnv AHEpounvia nov opictnxe. O Tonog ouyKAnon¢ umope va opiatet Kar Ge Kébe An nEAN_ extdg tg éSpac m6 Opoonovéiag, kad mv Kpion tou AS. Heddy, Ue Eyvpadn alenor tous mpoc to AE tne Onoonovéiac, omy dnoia Ga npéner va nporsivoveat a Oéuara aviftnons. Ee nepintwan unoBohAc aitnone, ward vx avwrépw oPuéueva, to AF elvat unoxpewpévo va ouyeaAgoes Extauto MEA eve ev6« (1) unvig and Env wroBONA eng altnons. Eeny nepintwon abyxAnang emdxtou NEA or npwropaduies Ewboess - WEAN tIC OnocMovbiag eiBonotoivrat He mpdoKAnon, Katd xo opitéueva otny Tapdypatbo 1 tou napdviog ép8pov, roukdxwotov Béxa. (10) HEPES Mpwv and th GdyKAnon Tou TRA. Ero éxtaxto MEA npordosovrat Kat autntouveat Ta Géuata ya ta onoia w Zediba 12" tov kataotatiKod mg NavehAasixri¢ OpoonovBias Eviwscewy Scpanwtucsv (N.0.£.,) OUYRAHANKE, [NN aMOKAetonéVvoU TOU BikaUdLETOS vee NPoGTeBONY oY quEpIoLE SuétaéN kat Ga Oéyara an6 to AiouKquKd FuABOUAL, a onoter Spurs Sev ougqrouvraL NpW and ta pata yia ta orota avyKARONKE To éxtaKto MEA. ‘ApOpo 16° ANAPTIA NIZA, 1. Ot avemmpdouot — advebpot npoogpyovtat oto NEA pe my eniSet~n tno Kaptag ~~ — ouvédpou, He thv onoia edodtazet to AF tg Opoonovdiac, thy npwrn nuépa autoU. 2. To NEA Bpioketat ce anaptia dtav napiorarat to éve tpito (1/3) tov auVvohKod api8yob avempocdsrwy Tw oKOVOLIKidG TaKTONOINBEVWY RPWrOPEBLLWY EvdoEWN -peNdy Ng Opoonovdiac, Thy anaptia Siamotivet o NpdeBpo¢ tou AtountiKod EupBoudiou ins Onoanovbias, 3. Edv Sev undpfet anaptia omy pwr obyxAnan, to MEA ouvépxerar pe ta ‘bia caxpiBibg Bénara thy enduevn niga kat Bploxerat ce anapria av eiva napévtes oe aUTS touhaytotov to éva tétapto (1/4) tov auvoAKod apiOYod twv avtinpodmuV tu orKovopiKidg taxtorotnpévew npwroBaSpuy evdoewy - LEhdv TNs ONoonovbias. 4. Edv Gev undpget anapria kat xarté tm Sebtepn nuépa, to NEA ouvépyerat we ta idea axpiBids Bépara ty HeBendpevn nuépa Kat Bpioxerat oe anaptia av eivat napdvtes oe autd ToUAGytoTo to Ever néumto (1/5) tov oUVOAKOD apBHOU TwY avenpOGdTUW TwV orKovoptkidg taxtonotnpevan npwroBaGuWw EvBoEwY - PEAY tH¢ OHooMOVvBiac. 5. Av kat thy tpitn nugpa Sev undpfer anapria, Bev pope va ouyKANGet pe ta bia @éyata véo NEA npwv thy népobo evds (1) ynvds. Av Heté thy mapéAcvoN UFVa aUyKANDE: véo NEA, téte autd Bewpeitar we MpwTO Kat UNdKEttaL oTHY Napandvw BiaSiKaia ya THY Snapfn anaptiac, 6. fia tT HOpd Spe Kay Maen Ge npdowno tov AE, pod KaY/t Maven ef ORoKMiipou Tou AE, anaptia ce Kae nepintwon UNdpyer dtav eivar napdvea TOUAEXLoTOY TO Eva Bebtepo avy éva (1/2 + 1) Tov GVoALKOd apLBHOU TwY avTITpOGtOnuY Tw OLKOVO)LKLIG TaKroroupevwy mpwropdOuwy evdoewy - pehdv Tn¢ Opoonovbiac, 7. H (ia anaptia anartetrat Kau otic EpUTTmGELG ROU Mpdxecat va AnpOet andibaon ‘oXETUKd HE THY Tportoroinan tou KaTaTaTIKOH Hi tH BLdAUEN tI Opoorovélac, j ‘Ap@po 17° EPTAEIEE KAI AHWH ANO@AZEOQN MZA 1. 0 Npdebpo¢ tou AF th¢ Opoonovéiag, peré tn Startotwon TE anaptiac, knpdooeL ny évapin wv epyacuby tov Zuvebpiou. FeXiba 13% 100 xaracratKod m¢ NaveNadutic Ouoonovblac Evisceuy ZtpatwscKxiy (1.0.£2.) 2, Med my évapin wv epyaousy tou MEA, 0 Aéyos BiSerat t0Us exnpootinous twv oPvaviboewy ~ Popéwv nou napiotaveat Kau Béhouv va arteuBvouy xapetiopi6. 3. Fro NEA npoebpevet we NpdeSpos, pn HEhOG tou amepxdpevou AE Hi tn EE, 0 onoiog J=Pev elvat unowAdios yia onowoSrinote afiwya. H exAovih tov Viverat pe avepr ASP nbovoria and xous avenpootnous. Enionc we davepr ndosopia exA€yovrat évac (1) SAY avenpsetpos, évac (1) Toapparéas Kar 880 (2) Lédn, ytce toue onoious toxvouy ta iéta am kwduarta. Abod KatadéBouv uc BéoEIG tous ato Npoebpeto, ne evdivn tov Npoébpou, Sexwvé to NEA pe ta Béuara tne nuepriouas Sudtans, Sept eivar dKupec. fa ono.odrnote GAAo Béua, ot aropaoec hapBavovrar pe 60 avardcews twv Xeipiv bndodopia kort anarreitar 1 (ta we dv mhetoyyndia. &. Ot anopicers tou NEA xataxwposveat je enyiédeta tow Fpanpacéa tov Npoeépeiou You TIEA ovo BiBhio npaxtuiv twv ouvEsptdcuv wv MEA, and ta MpoxeLpa npaxcixd, kavd va optiéueva oto dp8po 25 tou napévtos KaractanKol kat vnoypédoveat and tov Node5po kat to [payparéa tou NEA, ‘ApOpo 18° APXAIPEZIES ~ EDOPEYTIKH ENITPOMH ~ EKAOTIKO SYSTHMA knpboget thy évapgn Kat TH Aén autiv, n onoia anaprizetat and wpia (3) uéAn pe Emuxesadiis NodeSpo, bikaotxs avunpsowno, onws opivet o vépoc. 3. Ta 860 (2), many tou Npoé6pou, Edn tn¢ Edopeutuarig Enurponiic, exAgyovrat ye huotiRl inopopia ané to NEA ms xpovtd kard thy onola 5tefayovtat ot exAoyés Kat 1 Zehiba 14" Tou KataotariKod mg NavedAaSixri¢ Opoonovbias Evidaewy ErpartsctKisv (11.0.6.2.) exhoyi| mephapBaverat we Agua oTnY nuEpha Siécagn. Tia ta edn INS Edopeveric Enutponiig, toxGouv ta {6ta KuAd para. ue to Npoebpeio tou NEA. 4, H Edopeveaxi) Ertrpomt, abou mapahaBet and to AE tng Opoonovbias, apéows pt Thy exhoyt tng, Tov KaTéAoyo Twy avrinpoownw: a. eRéyxst to pNTpwO TwV MpWroBABHiWY evdcewv WeAdV tng OpoonovBiag Kat”) aod Hionotwoe drt éyet ouvtaxBet oophwva Ye To VdHO Kat To RapSv KaTacTaTIKS, BeBaudver thy aKpiBerd tov, Bétoveas unoypadés oto npurétwno Kat ce 540 (2) avtiypada, B. dpovrifer yia tov eodiaopd tou exhoyikod owyatos pe enapKr apiByd bndobedtiwv, ¥. enonteder karé tH SiépKeta Twv apyaipeoudy yia THY NAAM, avennpéaorn Kat GUpdwvN UE TO VOHO kat To Mapdv KataoTaTIKd SieEaywyr} THs tndodopiac, 5. Béxerar IG UMOPAAASpEVES and ToUG UROINdioUG TUxdv evoTéCEE Kat anopaciter oxetika, €. ouvtdooet mpaktixd yia 6Aa ta TeptatatiKd MOU auvéBhoav Katd th StepKEta THs ndohopiac KaGddg Kou yia ta anoteAgoparé tous. 5. Ot obveSpot mov emiGupouv va exheyouv WEAN oro AZ, thy EE, to NE H avrinpdawnot Hg Oploomovsiag omy tproBaBwa opyavwon 1} dnov AAO’ mpoBhénetat avempoodmevon (cupBouAa petadécewv twv KAGSwv, Atountixd ZupBoUAe twv Metoxixiov Tapeiwy Kat wv un’ até Aoyaptapey, KAn), UNOBGMOUV évypadn aitnon Rpoc thy Edopevtixi) Eracponi, apéows werd thy exAoys tN¢ Katt Ge xpdvO nOU opitet xo NEA he anddaoi} rou, 0 onoiog oe KéBe mepimtwon Sev pMopel var civat ptKPStEpOG Tw TpLbY (3) piv. H attnon unoingiotntag mou unoypacerar and tov unowpridto neptéxet Uroypewnikids ta atorxeia avtsttas tou uMondiou, thy npwroBaAOja évwon, and tv onoia npogpxerat xat to Spyavo oto onoio emOupel ver exAeyet. 6. H Edopeurixt) Entrponi: a. Ketd thy évapfn tw epyactdy th¢ enduevng nuépas tov NA avakowwdvel toUG umoWndious Kat Tous yworonore’ HE MpAKTKG MoU ToXOKOMEl Ge EUdaVI xp SoU Srefayerar to NEA, B. Me Béon ig urroipniértes nou éxouv unoBANOE:, anodacizer via tic Siactdcetc, to OxfIUa Kat to xPdpa twv YnboSedtinw Kat PaKéAwy MoU Ga xpnowonoLBouY Kari TY Ynbodopia, xaGW¢ kat kaGe GAAN Aerttouépeta nov anarreicar 7. To AE tg Ovoonovdiag we Gandves tov npopnBEvEL tH EdopevtiKr Enttpont We Undodédria kat a5iapaveig baxédous, ot onoiot Ba neptéxouv ra noBEdrie npwv piytowv ony Kann. 2eAiba 15" tov KatactatuKod mH¢ Ravehhaduuri¢ Qpoonovbiac Evdoewy Frpatwrixtoy (1.O.Ex,) =, TAS NHEpHo.as StétakNs tou NEA. H dndodopia StapKel tpers (3) wpes and tv Evapén inc, EVVEYPOUHEVOL otoV KaTdAoYo Twv avtnpotruy, Mnopel 8 va napataGet ya eéhoyo xpévo, edv undgyouy avtinpéownot mou nepyiévouy va Wndicouy fo KABe nepimwon péxpIc dxou Wndicouv Oot ot avtnpsownor. H Edopeutuxt Enon tmpet mpwtdKorro Yndopopiac oto onoio Kxaraypaberar to aPt8Hds the Kaprac TOU aveinpodiinou, o aplOy6s toU Sedtiow orparcwotinrig tautémtac Wr kaOdds Kat Goa Ga oroweia BewpHoet avayrata, To npwtéxodde Yndodopiag nov ‘Aciver ovo véhog ms Wnbodopiag pe mpaxtixd KaBtinx KaL Ede ta éyypara tng exdoyrig Lmovpddhovrar and Sha ta wean tHe Ebopeutinig Enurponic, Tou aprOuOH Twv eBpiiv tuv opyivwy tm¢ Owoonovbiac (AE, EE xan M2) Kaw évav otaups or0us avtmposdimous avtic, ora cULBouALa hetaBeoewy tov KAdSuv, oa AtouRntiKd ZUHBoUAa twv MeroxiKdy Tapeioy kat wv un’ auté Aoyaptaopiv, Kan kat ico pe autév mow mpobhénet vo kataotarné tng wuxdv rprropéGwiac Opydvwons. Xe nepirtwon "AdouaTOG o entpendpevoc apleyds oxaupiov tpoywkonoteira otov apéows endpievo Stahoys kau tov éeyxo me evkupstntas rwv dnbobedtian Suxatobrat va napictavta ot UmorbAdior, ot nduva pe we Brariferc Kat apyés tn emdovunrig 5tadiKkacias, +4. Meté tn 6tahoyi enaxohoudel n avaxriputn tuv erdeyévtww unodndiwy ue npdén ins Edopeutunic Enttponiic, otny onoia avaypdcboveat ye 1 o€1p4 ta ovopateRiwpE tous Kav o aptji6¢ twv Wriguv (otaupiiv) nou édaBe 0 KéGe UnoIpiibios, Exhéyoveat exeivor mou Tipav Us Teploastepes Karé aeIpd Wibous, Expr ™ GUBNAMpwWon TOU KaBopZépevou APIBHOG BEoewy ya KABE Spyavo me OChoonovsias, avenpoouinuy o€ rprroBé Guta Spyavuon Kat opyéiviv nou mpoBhénerat exnpoodnnan. Fe nepixtwon woundiag yiverau mou aAAOU get entrevxOei exmpoadrnon tg Opoonovbiac, ev yivovrat Sexrég vnowneiotntes yi népav tou evéc twv opydiviny TNs Opoonovdiac, ave unowrigio. 2eRiba 16" tou KaraotaciKod tng Naveaduxr¢ Opoonovéiac Evicewy FrpanwustiKiiy (11.0.£.2.) EYIKPOTHEH TOY AZ 5E Z0MA 1. To AX tn¢ Opoonovbiag anoredeitat an6 tptavta ewéa (39) Edn nou exAyovrat and TO apyaipeotad NEA pe tpter (3erH) Onteia, n onoia apxiger and mv eKAoyih TOU, napareiverar 6e autoSikaiws Héxot ts eKAoyiig twv véwv pEkiv TOU and To endpevo apxaipeotaxd MZA, onoreSijnore kat edv AGBet Kat oe KaOE Mepintwon dx Epav TOU Eves (1) étoug. Ze nepintwon mapaitnong yéAous tou AE, to avarAnpupatiKs pédog mou karoAapBavet wn Ban rou mapaucnGévtos, éxet Onteta fon pe tH evanopetvaca Bntetc tou AX. fa thy ws dvw napaitnon péous tou AF Kat sav atv uNoBadAspEvh aitnar tov exppaterat n BovAnor tou yia.napaitno” tou Kat and avunpdawnos otnv Opoonovdia, toxGouv doa opifovrat atny napaypado 3 tou éPEpou 13 tov napdvtos KataoTATKON. 2. Ta exheyévea: pEAN tou AE, ovykporouvrat Ge otdpa to apydtepo béka (10) nuépes Herd thV EKAoyH TOUS aNd To apxaipectakd NEA, dotepa and npdoKAnon tou mAewolpnpreavro, cupBatAou. Fe nepittwon nov o mAeoyndioas abpuBoudos Sev ovykoAgoet epmpoB_opa to AE, vote inv EvBGVN Ins oyKAnang EXEL o ENdjiEvOS, eKheyels obpBouAox, to cuvtopdtepo Suvardy kat 6xt népav tuw névee (5) nuepdy and tn AEN ths SexarjHEpns npodeopiac, Fe nepintwon édAeupns anapriag tov AE f tn¢ EE katé thy mpun cuvebpiacr tov, 0 cuyKaAécag autd GipBoUAos, to guyKaAe! Kat MEAL THY {51a copa Kat npépe tng endpevns eBSondbac ota ypadeia tng Opoonovbiac. 3. To AX katé ty mputn tou cuvebpiaan, exAZyet yetakl tw LEAdy tov tov Npdespo, tov Avtutpéebpo, to Tevixd Fpapiatéa Kat tov AvanAnpurtr tou, tov Opyavurrixé Tpappatés, tov Tapia pe tov AvarAnpwt tou Kat tov Yrev@uvo AnHooiwy Kat AeOviov Tyéoewv. H exAoyr yivetot pe puoi ndodopia Ka ywpiota yta KAGE pla and TIC mapandvey Ager. Ta thy exdoyi| otis BéceK tou Mpoebpeiou anatreixat anéhutn mActopndia tov napdvtwy Wekdv tou AF. Ze nepirtwon wolpndiag yiverar wArpuIcy Ket eMUTUXwV Vial TO GUyKEKPILEVO afiwajia avaknpUoGETAl exeivog rou To Svopé tov ekEpyerat mpwWro and ty KAnpwrida. 4, Eniong, to AE exAgyet peragd twv LEAdy tou, He OTK tpndodopia, eweapedt (QueAs)) EF, n onoia evepyet cbugwva pe tic Starégerc th Mapaypécou 7 tou 4pSpov 22 Tou mapévtos KatactariKOL, EKtds Edv GAAWS opiverat ae StapopertKd &p8pa tou. Etnv EP HETEXEL UMOXPEWTKG O MpdeSpos, o AvtINPSESpOG, o Tevixds Fpaypatéac, o AvanANpWHS Tevixés Fpapparéas Kat 0 Tapiag rou AS. H EP ouvépxerat otny é5pa tn¢ Opoonovbiag Fh Grou GAAON HBEAe oproGet Le andbaoH tHE oe TAKE xpoviKd StacTHHATA pETAgY twv ouveSprdcewy tou AE i Extaxta pera ané mpdraon tov NpoéBpou ts. 5. To AE avadapPaver tic apposistntes tou apéows peré tnv ovyKpStHOH TOU CE Owpa. 6. To Npoebpeto tou anepxduevou AE napadidet oro véo Npoebpeto, eves Séxar (10) nuepdy and tm ouyepdtnor} tou oe owpa, da ta mpodpEva and avtd BiBAia KaL tT odpayiba tov awpareiou, We npwrdKodAo napahapiic Kat napadoons. 2eRi6a 17" tov KaraotaxKod ts Naveaadixii¢ Qpoonovbiag Eviscewy Frpatwotixiy (NOE) 7. H Wistnta pédous tou A¥, ing EE rf tov NE, 6ev eivat AsupBiBacty we aut tou aveinpootimoy oto tprroABuI0 owpareio, edssoov entreuxSet exnpoowrnon, Ap@po 20° APMOAIOTHTEE KAI AIKAIOAOZIA TOY AE 7 To AE tn¢ Opoonovsiac: Keraorarixé kat tIV ekmpoounel oe kes rig Sikaotnds Kal eGUbiKeC oxéoeis tng, extds edv awe opizera oto mapév KatactarKd. 5: Anodaciter ti evépyetes nov anattobveat (GtexSuxfioeis, kivnronoujoets xAn) yia tv xahttEpn MpowOnon wv ovndepvewy ev véver wy pehiov ING Opoonovéiag, & Ataxeiplierat tv nepiovola ts OpoanovSiac, amodacizer ya ty npdcdndn th améhvon tou unaAAMALKOG npoowntKo ing Tw VoUKY cULBoOhWY Kat GAhu Sivepyariov ms Opoorovbiac, eypiver wie Bandvec ora rhalota Tov Mpoimohoyiopod, Evapivel Tov evfot0 OKOVOLIKS LOROYLaL - anohoyioud coBbuv kat efS5ev KaBtdc Ket tov MpotinoRoy.oys tou enouévou érous, ot. ZuykaAet ta AEA (raKeKé Kat éxtaxta) th Opoonovbiag Kau eykpiver my NHEpHoa Sidta— cw Epyaowwy tous. YnoBaAer oto TAKTKS IZA tov oLkovopiKd toohoytops - anooyiop6, Mpoimohoytopd KaOd< Kat tov aNoAoyions ths Spang the Kat {nce thy éyKpiat tous. n. Zupperéxet We exnpootmous ovis Fevixés ZuveAcdoets Tew nputopéOuiww eviooeu - hehdv tng Onoonovbiag, we SiKaiwoja Adyou. 8. Mapéxer owovowuxi evioyuon o& auvadéhouc nov fxouv avéyxn, eddaov undpyer OXETURH MSBAedn tov npotnoAoyipod. | Thpei Ohara avaykaia BiBKia, Gewpnuéve kat He apOunpéves ocdibec, eid 18" tou KatactatiKod tng NaveAAaduxric Opoonovdiac Evwoewy Etpatwwttxiy (M1.0.£.5.) ta2. ExBi6et Evtuna via thy evnpEpwon Twv HEhdv tng Opocnovéiag Kar opyaviaver exBnhvoets. ‘Ap®po 21° TENIKO EYMBOYAIO. 1. To £3, sivat to avitato épyavo tg Biolknons tH¢ Opoonovéias Kat anoteheirat Unoypewruxids, ad: a) ta péAn tov AZ tg Opoonovsiag Kat 8) tous Npoébpous, tous Fpappareic, tous Taples Kat tous voptjoUs avanAnpurtés tous, TwV AE Twv MpwToBAOpLwY evddaewv — pehdov ns. 2. To FE ovyxaneirat taxtixé pic (1) opa xe £& (6) wives we anddaon tou AF me Opoonovbiac werd and eyypadn mpdoxAnon, Rov uRoypadetat and tov Npdebpo Kat to Fev. Fpapparéa tou AS, npos ti npwroBadutes evdoaerc — yeAn tHe, ToUAdiotov 5éxa (10) nuépes npwv and tv nuepopnvia abykAnari tou, coppuva pe ty Stadikaoia ts napaypédou 1 tov dp8pou 22 tou népévtos KatacTaKKO Kat éktaKta SrOTE TO KpivEL avayxatio vo AE. 3. Ze mepinttwon éxraxtns GdykAnang tou FE n npdaxAnon mpoG ta EAN tou, odpdwve pe ty Saxavia tg napaypshou 2 tou napdvtos dpEpou, KoWwonoteitat ToUAdXLaTOV TpELG (3) nuépes npw and thy nuepopnvia obyxAnons. 4. Zug ouveBpidoers tou FE mpoebpevet o Npdebpos tou AF rh av exeivos anovordter th KwAdetat 0 Avtutpéedpés tou. To FE Bpioxetat ce anapria étav eivat napévea to éva Sevtepo ovy éva (1/2 +1) twv eddy tou, UNoxpeuttxd Be He TY Rapovata tou Npogbpou A tou AvanpogSpou Kat tov FeviKxod Fpayuatéa H tov AvartAnpuri Fevucod Fpapyoréa. AV Sev undpfer anaptia, n cuvedpiaon enavahapBaverar péoa oe 540 (2) nyépes, émou amarteirat n {Sta «we dvw anaptia. Tar pn nou BpioKoveat eKtés tov xsPOU auvEbpiaans kat ouppetéxouy Héow nhexpovixdy - omtiKoakovoTIKiY Héowy (MmAEStdaKeIpn, Biabixtvo Wn) Bewpobvrat we napdvra. 5. Oc anopécers tov [E AapBévovrat pe anddutn macvidia twv napdvewy peddv Ka he Sia avaricews twv xeIpiv Indodopia, exrds eGv Biahoperud opiferat oto napdv kataotaniKs. Ze mepintwon toolndiag uneptoxdet n Wridos tou NpoéSpov. Ta npaxciKer Twv ouveBpudcewy tou FE unoypapovtat and tov Npdebpo Katto Fevixs Foaynaréa tou AE. 6. Ot Sandvec (uetaxwijaers, Siapovic, Siarpodiic, KAn) tov peddv tou TE ya Hv ampéoxontn GoKnon twv KaoHKOvTwY TOUT EMIBapbVOUY Tuc NPwTOBABLES EvdoEIG, OTL onoies avijxouy ta pEAn TOU, HMOpoUV Spws va KaTaPAAAOVtAL Kat and thy OpeonovEia, herd ané anédaon tou AF autic. Frida 19" toU KataotatiKoU tng MaveAasixri¢ Onoomovbiag Evisgewy Erpatwuixidy (11.0.E.2.) #% To TE xapdooet tm yevixt motu) Kat otpatnyixi) t¢ OpoomovSiag Kar diver eNOUVOELE Npos ta Aon Spyava AtoiKnans. Enions, unopel va ekeréoer Kat va AaPaver ‘ : sy eRpbdoers yia KéOe O€ua appoBstnrag tou AE (Fj rns EN), KaGie Kou yla KéBe BE rou 5 /Mapimtéunerar o¢ aur6 ye andipaon rou AF (tg EI) tg OpoonovElac F edsoov 0 Znerhoet wei Taw pEhdv tov. Ot anoddoers nou hapBavovrat and to TE eivat oe dec Tt —/ 2 repumcioetg Seopeutixés ya ta Awd spyave tng Atoiknang tng Onoonovbiag (AE Kat EF) ws anopacets Kuplapyou Edparoc, Ap@po 22° ZYNEAPIAZEIE KAI AEITOYPIIA TOY Ax — Er 1. To AE ouvebpidter taxrixé pra opt KdGe é€t (6) river Enea and npdaKAnon tou Npoé6pov, n onoia Kowonoreitat ota HAN tou, We KdBE npsadopo péoo (e -mail, KAaootkt aAANAoypadia, fax, sms, tHAEwvuRr ertkotvwvia, Ecc Kotwwwixis Suxtowang An) kat avaprétat EnHdcia omy enionun \oroceAlSa tc ONoonovdias (www.poes.gr), Touddxiotov névte (5) nuépes mpw and thy nuepounvia auvedpiaons. Sty npdoKAnon avaépovrat 1 nhépa, n Gpa, o tono¢ ouvebpiaons Kat ta Béyara «ns NHEpNolac BiétaEn. To AE ouvebpidiet elte otny pa t¢ Opoorovbias, cite we tHAEiéoKelpn (Leow onotouBinore npdodopou HésoU), elte Ne to uvSUAOLS TwY avutépL. Ze MEpiTtwoN nou outntnOel onovodiinore BEWa Mou adopé péAog tou AL, aur KaAetrat PEV KaVOVUKG, GARG Se oupperéxer orn cuvefpiaan (napd U6vo yia do0 yp6vo anatrndei mpOs napoxt SievKpwicewy) kar anv ibnodopia. 2. To AX auykaneirat xtaxta étav to tnticouv: a) 0 Mpéebpoc tou AE. B) to éva néumto (1/5) twv UeAdv rou AS, ye éyypadn aitnon tous nou unoBéAoUV orov Mipde6ps tov, dmou Kat avaypégouv ta Géuata mE nuepnoiac Sidéragys nou npotelvoveat. © Npdedpos tou AE unoxpeottat va ovyxaAgoet ExtaKto AY evtéc névee (5) Nuepav and thv UNOBoAA THs attnonc. VI 1 EE, He évypadn EKBear} tg nov URoBAAAEL MpoG to AZ, pert tT Staniotwon OKOVOHIKGY Kat BiaXEIpLOTIKiSY avwHAAWV. O Mpd_eSpo¢ tou AE unoxpeodrar va ouyxahéoet éxraxto OF evtéc mévte (5) nuepiov ané.thy unoBods te éxBeons. 3. Be nepintwon Exsaxtng abykAnons tou AF n npsoxAnon pos ra WEAN Tov, obpwve he tn Stadixaola inc napaypéchou 1 rou napévros &pBpOU, Kowonoteitat tovAayLaTOV TPEI (3) nuépes mpw tnv nuepopnvia thc ouvedpiaonc. 4. Tug ouveSprdoers tov AY mpoebpevet o Mpdedpdc rou fo Avunpdedpds tov. To AE Bpioxerat oe anaptia étav eivar napovra to éva Sevtepo ouv éva. (1/2 +1) twv pedwv tov, Unoxpeurixé Se HE tv napouoia Tou MpoéBpou Fh tou AvtMpogbpOU kat TOU FeviKOD Fpannaréa ¥ tov AvarAnpwrt} Tevixod Fpappatéa, Av ev undptet anaptia n ouvedpiaon TeRiba 20" tou KarraorariKos mg NaveNabuxihc Opoonovblas Evicewy Expacwatintsy (M.O.EZ) - enavahapBéverat péoa o¢ 660 (2) nuépes, dnou anaureicat n iBta we vw anaptia. Td, Tov Ppiokovtat ext tou xwpov cuvedpiaon¢ Kat cUpLETéxouV péow nA|Ktpovi omrikoakouotiKiav Héowy (mmeSidoxein, Stadixtvo KArt) Bewpouveat we rapdvea. 5. Ocanopdcets tov AX AapPavovrat pe andduin mAcopnia twv napdvtwv peddy Kav he Sia avardoews ww xewpiv Yndodopic, exrds edv Siadoperixa opigera cto napov katactanxd. 3e Tepitwon tondiag unEpiaxser n bios tou NpoéSpou. Ta mpaxcixé wv ouvebpiécewy tou AF unoypadbovtat ané tov MpseSpo Kat to Fevixs Fpapparéa avtod. 6. 01 Sandves (uetaxivfoers, Siapoviis, Bratpodig, KAn) twv pehv Tou AtountKod ZvpPovdiou yia thy anpdoxontn doKnon twv KaOnKSvtwY Tous, KAAUMtOVTaL aNd THY Opocnovéta, cdudiava pe andaon rou AvounsKod ZupBoudiou. 7. fa dha ta Gépara nov Ga npoKKpouv oto xpovIKs SidotHa eras tw ouvedptécewy tov AZ anodacifer n EE, n onoia éxet Tig (Ste¢ apposiérntes, KaGriKovee Katt unoxpedoets nov anoppéow ya auTS and to napdy KataoTETIKs, Extds EaV dAAu opiceL to AL He andipaci TOV. Ta npaKciKc wv ovvEbprdcewy tng EF uRoypdovect and tov Nipdebpo Kat to Fevixé Fpapparéa avis, : ‘Ap@po 23° QIATPAQH — MAPAITHIH — MAYZH AZ 1. Médoc tou AX Bewpeitar out éxet RapartnBei Stav: a) unoBédet éyypadn napaimnon oto Az. B) anovaidger abixatoAdynta ent 640 (2) ouvexduever auvebpricer tou AE, xwpic An Sarénwon Kar xwpic va anatreicar cduewvn yusun H ardcacn tov AE. y) xdaet thy wtdtnta tou ev evepyela oveAgxous twv EvorAwy AuveLewy. 2. Ze Ode tig apandww nepurtdsers to péhog tov AE avexaGioratat pe Héptuva tou Npoébpou: a) and to Mpwdto avanAnpuparcucd pEAos, B)_ av dev unépxouv avarAnpwporniKd Hen f aUTé exouv efavrAnGel #} Utd nou undpyouv apvovvrat va avanAnpwoouv to napatmnBev UEAoG, to AE, Aettoupyet vopypta ebbaov efaxohoude var undpxet vouILN anaptia. y) av to péAog tou AX nou avriKkaBictarat Kareixe Bon oro Npoedpeio tou, tore to AZ peré thy aveKatdoraon Tou we aver, eKAéyet éva and ta WEAN tov ya KAGE KEVI} BEON. 3. To AE tng Opoonovéiag Aettoupyei vopIna av o apLBYS¢ twv LEAdy To noU anopEvEL eivat rouhdytotov eikoat (20), BNAASH o aratrodpevoc yia anaptia api8pds. Fe nepirwon Tou anopeivouy Ayétepa Edn, Téte To AE mG OpoonovBiag unoxpeowtat to apyotepo , BehiSa 21" tov Kataotankod tng MavedAadiki\¢ OpoonovSlac Evwioewy ZrparttatiKeby (11.0.E.2.) evt6s oapavea (40) nnepiv va Btevepyijaet éxtakto NIZA ye povadixd Bua apyaupeates ya Ay avgSetgn véwy opyavwy ts. a ‘ApBpo 24° MPOEAPOS - ANTINPOEAPOE AE 1. O MpdeSpog tou AE: a) cuvtovitet to épyo tg Opoonovéiac kat exnpoownel autiy ce dhe Tic StouKntuKéS, Kat Suxaiotixés apyéc Kase Kay angvavtt oe tpltous, 8) cuykanel Kat npoebpever ong ouveBpidcets tou 12, tou AE Kat inc EF, xataprizer THY NuEpata Suéragy Kat e.onyeirat ra oxeriKd BELara, nov Ba ouzntnBobv. ¥) ouvunoypader pati pe to Tevixd fpayparéa tou AF éha ta e€epxopeva éyyparba Ng Opoonovéiag, va npaKtKé Twv GuvEspLdcewy tou TE, tou AE Kat tng EF Kat He To Fevixé Tpayyotéa Kot tov Tapia dha ta evidAyata nAnpwuis, Sanaviv, ta napaoranKd etonpafewy — TAnpwpdy Kan wig oxetiKés anobeiferc, KaBtic Kat Aa ta Eyypacba nou éxouv oxéon He Thy orKovopini} Staxetpton. 8) exnpoownel mv Opoonovbia BikaotiKé Kat e€5uca KaL yta SAE Tic avaropéc Kat oxéoeis tNG HE THG apXés Kat TOUS LubTEC. H SikacTUKH HH OnoLaSrROTe GAAN exnpoodnnon 1s Opoorovsiag eivat Suvartd we andhacq tou AF va avatiBerat kat ae GAO péhog tou AE. 2. 0 Npdebpo¢ Ho Tevixds Fpappatéac Ho Avtutpsebpoc exBEret oto NEA tn Spdon ths Opoonovéias. 3. Be nepinrwon KwAbparos anousiag tov, o Mpdebpo¢ avanAnpiiverat and tov Avumpée6po pe ta (Sta Sixauispara Kat UNoXpE@oeis Kat aut avarAnpdverat and éva onotovbijnote GXo GdyBouRo, We arddaan tou AS. 4. Av 0 Mipbebpos adpavijcet via onoroSrjnove Adyo va ovyKaAEaet to AE yia xpoviKd SdotnHa peyaddtepo twv €&t (6) unvibv, éxet Suxciwpa va npdket ToutoU o AvempseSpoc tov Az, ‘ApOpo 25° TENIKOE [PAMMATEAS — ANANAHPOTHS ENIKOE TPAMMATEAS AE 1. 0 Fevixés Fpappatéag tov AZ aoxei ty 6ebOuvon Kat mv enontela ata ypadeta ts Onoonovéias. 2. Elvat unevBuvos via th Stekaywyi ts adAnAoypadiag, via ty UAGEN twv apyeiwy Kat tng obpayibac. Tehiba 22" tov KaraatatiKod ms NaveAAadutig Opocnovéiac Evwiocwy FxpacwstiKiy (1.0.6.5) 3. Mpoypaypatizer and Kowou He tov Opyavernxd [payparéa tig Suahopec exbnAwoels ING Opoonovéiag Kat etonyeiton oro AE ya Gépata emiKowwviag pe TG Rpwropeies, evidoetg- péAn tH¢ Opoomovéias, . 4, Opovriver pati He tov Opyavuttxé Fpapparéa th aworr evnuEpwon tou pNTPwOU THY” TpUTOBGOHWY evidceww - perdv Ka avér Eft (6) jtIvEG URoBAAOUV aNd KoLVOH ato AE kardataon twv pehiv nov KabvotEpody tic etogopéc tous. 5. Zuvidooet Kat umoypadet He tov Mpdebpo ta MpaKtixd twv auvespidcewy tov FZ, tou AZ kat mg EF, ta ontola anotehoby avtyyparpi} twv NpSxEIPuY MpaKTKiY MoU thpouVtaL, opoiws Kat He evB5vN toU, eite“otevoypadnnéva eite We Hayyntodivnon, eite KaL HE Ta 5¥o. Xe nepinewon payvntoddvnans, apHdstos yia thy anopayntopsvnan Eivat o {605 (0 Tevixés [pappatéac) f onooSiinore GAAO mpdowne FBEAE OproBel UE addeccn Tou AE. Ta Mpaxtixd tg cuvedpicons tou FE, tou AZ Kat ta ET pvnyovesouy cuvortuxd tov Téno Kat THY NHEpoXPovoroyia tng GUvEspians, Ta ovoLaTERdvURA twY RapovIWY KaL andvTUW HEA tou BtouKntiKoU ZupBouriou, npénet Se va nepLexouV HE oUVTOLLa Ta BEATA KOU outpTAOnKay Kau tig ToMOBETHGELG TUV HEALY TOU ALouKNTIKOd FuLBouRiou, UNoxpEwriKt BE ug SiefaxBeloes Yndodopiec kat uc rious nou édaPe to KABe BEWa nou TéONKE GE Yndodopia, we thy avaypadi twv ovopaterwvipwy Twv HEABY TOUS, MOU Wprictoay Kat TG yucdping ty onoia e€epacav. 6. Thpel to BiBAio UNoyPEtwoEWY GUYKEKPIKEVWY epyaoLY nov avaAaHBdveL ver Svexmepawiver Kae péAog tou AF A tn¢ EF. 7. To fevxé Fpayparén oe mepisrwon KwAspatos | cmovolag tov, avanAnpiiver o AvardAnpurig Fevixds Fpannatéac o€ Aes tou Tic apHoidtntEs, éMue autés opiZovean cto Tapéy KaraototKs. ‘ApOpo 26” OPFANOTIKOE TPAMMATEAE AZ 0 Opyavurikds Fpapparéas, o€ cuvepyacia pe tov MpdeSpo kat to TeviKé Fpaypatéa: a) dpovrizer yevexd yia ta Be para xadsic opyavwons Kat Aetroupylas tng OLoanovbias, B) emtpedettar ya thy opyavwon twv NEA Kat tv ovvedpidgewn twv FE, Twv AE Kat tov Ef. ¥) MapaKohou8ei tv nopeia, Bpaon¢ Kat opyavwons TeV KPWIoBAO LWW evidoewv - hehdv, KaBdG ening KaL TIE avfopELdoeKs ts SEvaynG tous KaL Shes TiC oXETIKE HetaBorgc Kat uNOPdAEL oto AF, yar THY KaAUTEpN KaL aToSotuKStEpN AEtToUpyia TOUS, ExBeon je mpordaeig— andiperc, KaBE Eft (6) prives. 8) evquepwvet to yntpwdo Tw MPWTOBACHWY evwoewy - PEAGY KaL avtIMpoodnWY TwY peawv. ZeNSa 23" tou katactamko ts NaveAAadKis Opoonovbiag Eviocewy Fxpaxtwntntby (11.0.£.2.) 2) eivat uned®uvog yt thy ebpUOLN Aettoupyia Kat tov EforMoLd wv ypadeiwv tn Opoonovbiac. + or) dpovriter yia tn Savon} twv avaxowdsEwy oni MpwToB4OptEs Evdaeig - WEAN TAG HooMovbiac, OTOV NHEPrOLO TUMO Kat OTA éoa paliKr¢ Evnuépwong (MME) Kat thy GRoctohh TMAEypAdHHaTWV Kat EyypadwY GrOUG aPHdSLOUG dopels. Tov OpyavurtKs Fpapporéa o€ nepincwon KwAdpatOG H amovoiac avanAnpwvet onoLobinotE GAAO HEhOG Tou AZ, pe anéact tou. ‘Ap8po 27° TAMIAE — ANANAHPOTHE TAMIA AZ 1. 0 Tapilag éxet ta napaxés KaBi\Kovta Kat unoypewoerc: a) evepyel tic etompagers Kau wg MANpwHES tHE OMooMovElaG Ye evedApata TOU $épouv my unoypadii and tov i6to, tov NpseSpo Kat to Fevixd Fpapyaréa. B) tpei Kat dvddooet ta otKovopiKd — AoytowtiKa BiBAia KaL oToWXEia tnG Opoonovbdiac, dnwg oxerxds vopog opiver, ora onola Karaxwpel apéows pe thy Mpayparonoinar tous evonpafers Kar MAnpwhHés, Wore va ivan Suvari Kae oTLyLH A Staniotwon ts otKovopKris Katdotaons ts Opoonovbias. Y) ouvidovet AercropepeLaKxd arodoyiopd tn¢ Siaxeiptons tov onoto unoBAAeL evypdcbws oto AS, oe Ke auveSpiaor tou, yea éyxpian. 8) cuvtdcet Kat unoBaAEt oe éyKpton oto AE tov mpodnohayiopd tH¢ endpevng Siaxerpiotusis nepis6ou Kat tov OtKOVOLIKE LoohoyLOHS - AROAOYLONS TOU MponyowEvoU Exous tng Onteiag tou AE kat exdéret auté oro MEA. €) Via TG Mpaynatonoiodpeves etonpaferc unoxpedverat oe éxboon avtiotoywy apOunnévuv anobeifewy, avtiypadba tw onoiwy duAdaaEL oto apyeio, Kat Le Bach TG anodeigetc autéc evepyei tg eyypadés ora BiPria tapeiou Kataypadovtac to oxetiKd apiOyd tous, or) unoxpedverat va KoraOéret Ge ua and vic EAANviKéc Tpémetes, atov eLbiKd Aoyapiaoys ms OpoonovEiag to xpnuattKd Kod nou BpioKeTat oto tapLEio Kau to onoio fenepva ta xiAa nevraxdova (1.500) eupw. To nood aud Sévacat va avanpocappdzetat avéhoya we ue avayKes t¢ ONooMovEiag We anddaon TOU AE. Kpaté 5iaBEoIjyo nocd Xpnpdrwy dipous Héxp xAlwv euptd (1.000€). fa weyaAdtepo mood anatreica andpaon tov AtounnKod SupBouriou. OD EAEXEL Edv aTOSdOHKaY aNd TOUS oKKELOUG aKOVOHLKOUS NOBOSOrLKOKG dopelc twv Tevxdv Emtehelwv, otov avtictoixo tpanetKs Aoyapiaoys nov SiaGérer Opoonovbia, ot ovvépopés Twv HERBY TwY MpUTOBEBLOV evOoewv- peAdv tHE. Tia to ZeRi6a 24" Tou KatactariKod tng NavehAaSuxri¢ Opoortovbiag Evdoewy FxparrwweKiv (F1.0.E.E,) Royo autd propel va aneuBbvera eyypadws otous opel avtovs, HE Ewpaho” unoyeypappévo and tov Npdebpo, to Tevixé [papparéa Kat tov iSto. n) evBdvera ya thy Eykatpn etonpagn Kat TANpwH TwY orkOVOLIKiY akwOEWY KAL UnOXpEdioEwY IHG OpooMovélag Kat yia KAD aMdAea xpnuctwv ry avwuaria othV orKovoniKr Gtaxeipton. Anoodpet xpruata pet& and andhaon tou AF th tng EF Kat He évypado umoyeypappévo and tov Mpéedpo, to TeviKd Fpaypatéa Kat tov idto, ouvodeudpevo Kat and GXETKG andonacpa tou MpaKtKoU tou AZ A tg EF. AvéAnwn, xpnpdtwv rh petadopd xpnpdtwv Ge GAA AcyapLAGHS Fh onoLaSrMote GAN tpanedeKh evépyeta amartnGel, unopei va yivet Kat ané onotobrinote dAKO npdowno KpIBel avayKaio and To MouKnTK ZUHBoUAo, LE oXETURH anéhaoH tov. 2. Tov Tapia of nepintwon Kwhdpatos fy anovoiag avarAnpisvel o avarAnpwris tov, © onoiog ev@dverat pdvo yla Tic BiaxeIpiotiKes MpAkEIG nov atc eviipynce Kat nou epmirtovy orig appodiétntes tou Tapia. ‘pepo 28° YNEYOYNOE AHMOZION KAI AIEONON EXEZSEQN 1.0 umebOuvog Snyociwy Kat Sie@viov oxZoewy evedverar yia tH Stopydvwon KABE ei6oug SnpSowwy eKbndtioewy tg OpooMovBlag Kat ty MapaKOADsAnON Tw BlEBVdV unoxpedoew avi. 2. Dpovrifer pe tov NpdeBpo Kat tov Fev. Fpayparéa ya thy éxSoon Kat Savoy} twv avakowviioewy th¢ OpoonovBlac mpos tov Tmo Kat ta Méoa Evnuépwons, 3. Opovrifer yra tv extUnwon Kat KuKAopopia evtUrwy f NAEKtpoviKoU tUnoU. 4. Opovriver via thy aAANAoypadia Kat enad} tS Opoonovdlas HE TIG CUVEUKAALoTIKES opyavivoets tou eowtepuxod f efwrepiKod. ‘Ap@po 29° EYOYNH MEAQN AE 1. Ta péAn tov AE ty¢ Opoomovélas Sev entrpénetar va evepyouv avriera pe Tic Biaxdgeis rou KertaoTaTIKON TNS, HE THs anoddoeLs Tw NEA Kat va poBaivouv evouvelSnta GF npdEeIG Hh Maparelipers nou amoBAEnouv H aNOAAYOUV oY avacTOAH, NepiopoLd 1h heraiwon tev oxondy Kar eruBuidgedv inc. 2. Be nepixtwon nov yéhog tov AZ unonéoet o€ pia and nig atHV Map. 1 Tou napévtog GpOpou avahepdueves napaBdcers, tre Snyroupyeitat Adyos ya thy avaKAnan tou unattiou péAous and to afiwpia nou tuxdv KarExeL H avaeAnon and to akiwpa anodacifera and to AZ pe ty anddutn MAcopnoia tay peAby tou. To HéAog Tou AZ, nou yia ono.wsiinote Ayo anoteAEaet thy 1istATA aUTH, i _ EeXt6a 25" tou Kataotarrixol tng NaveNAaduxric Opoonovblas Eviooewy Frpatwstuxdby (11.0.£.3.) Pufbkadioraran abudwva pe ta 60a opifovean otc Biardfers tou ApBpou 22 tou napévtos Sereidrarix0d. © 3. To péAn tou AF eivan GuMoyuxids Kat eropuKtig unEvBUVA yia KAGE {nul MOU URéoth 1 Opoonovdia ané npagers r} napaneitpers tous, ‘ApBpo 30° ESEAEFKTIKH ENITPONH 1. Karé 11g apaupecies yi thy ekAoyr TOU AE, exAgyerat pe thy {Sta Stadixacia, to i610 exAoyike odotnHA Kat yia to {610 xpoviKd GudoTnHa jul tpILEAAG (3HEARC) EE, we appodiétnta ty mapaKohoGnon, enonteia Kat tov éheyxo tg Atoiknons, daov adopée otHy otKovoHKH Staxeipton tTH¢ ONooMovéiag Kat iaitepa TV MoTORoInoN Tw Ecd5w Rov MpayparonoLwsvrat Kat TH VoNILSTATA twy Sanaveey noU MpéneL va yivovtat péoa ora mAaiota tou eykexpysévou npoinoroytopod Kat Tw aKoRdy TE OpooNovEias. Tux TV MAfipwon Kat TH StépKera Onteiag Kevweioas Hons, toxdovv avtiorowya, ot Siarégets MoU toxGovv yta ta péAn tou AS, 2.1H EE Siefayer taxcKs Edeyxo KGGE yPdvo, MPL th OBYKANON TOU TaKTIKOD NEA, éxrakto, S€, dnote auti) Gewproet avayKaio. To AE kat kupiws o Tapiac tou unoxpeovrat OTHY GyECN Kat MAPN ELdavion Twv oLKovopiKwy BIBAiwy Tou Tapelou, twv anoSeifew Kal evrayatwy wv HerpNTay yonpitwy, tov BiBAioU kataBécewy tng Tpdmeac Kat KABE Mov orKovoyUKad fh StaxeiptowiKOd ctorXeiou mou Ba ZnTHoEt N EE Kat Kpiverat arapaitnto via to épyo tng. 3. H EE ouvidooet kat unoBéRet KAGE xpdvo oto TaKTIK NEA Aentopepetax éxGeon, omy onota avahépoveat ta nopiopata nou KatéAnge oXETK HE TOUS TaKTIKOUS Kat Extaxcoug ehéyxous nou bieviipynae. 4. Tes epyaoies ing EE 6evObver o Npdebpdc tng, nou exAgyerat pe WWOTIK: dndodopia ou npwtn ovvedplaar ts, nov AayBdvEt xdpa to apydtepo evtds Séxa névte (15) NuEpwv aNd tv ExAoyr TwV HEAwV THE HETE aNd nPsoKANON Tou npdTOU UEAoUS MoU MActoipridnae Kat ve nepittwon MoV aUTSs apEhfoEt and onoLodr NOTE GAAO j2éAOG MOU exhéyOnxe yi ty Enutpont aut. 5. H EE ouvebpidzer ora ypadeia tg Opoonovbias raxtuké jee (1) dopa ave é& (6) hives, Heté ané npdoKAnon tou NpeéSpou tne, éxtaxra Se drav undpxer avaykn peré and pdaKAnon tov NpoéBpou tn¢ Hue aktnon Karotou WEkoUs ts. 6. H EE tnpel BiBAio mpaxtiKiv oto onoio ypadoveat ot amodacetc INC Kat ot EKBEEL yi ta NEA. 7. HEE, av Stamorioet oxovopixés kat Staxeipiowikés avparies, npénet av avacbepGei oro AZ Kat va TytAoet th Arn pEtpwy Kat TOV KaTAAOYIGLd euBLVW. EeNi6a 26" rou KatactariKod tn¢ Navedhabixiic Opoorovbiag Evdoewy Expaciwtxdv (11.0,£.2.) [of ‘ApOpo 31° ay TIEIGAPXIKO ZYMBOYAIO oon 1. Kad tis apxoupecies yia thy eKhoyrl tou AZ, exhéyerat pe THY (Sta StabiKacia, to (BreO | EKAOYLKS GUOTHHG Kat la tO {to xpoviK Sudctnya TpyEAES (3HeEAEC) NE. Napatmon Geupeizat kat n abixatohdynty anousia twv WEAdy oe Bo (2) ouvexdpevec ouvedpidiaerc Tou. H Onteia tou NE ivan rpreti (3erHig), apyivet te th Anteia tov AvountiKod Tu;Bouriou kat napareivera péxpt thy exAoyih Kat avéAnipn véou AE, Koré wc mpoBhéwpers tno Tapaypddou 1 tou dp8pov 19 tov napdvrog KatastatKON. Tia thy WApwon Kat th Sidpxera Onteiac Kevweloag GEong, toxdovv avrictoyya, ot Stardkers Mou woxdouv la ta néAn Tou Az. 2. Tig epyasies tou NE StevGUvet o NpdeSpdc tou, nou exAéyerat HE WUoTKK ndodopia otny npdty ouvebpiaor tou mov AapBavet wpa to apyotepo evtdc SeKanévte (15) nuepwv and ty exhoyF} twv perdv tou, pets and mpdoxAnan tou npiwtov yEhoUs nou mAetoprpnoe Kal Ge nepintwon MoU aUTSG apEAroEL and oMOLOSrMOTE GAAO YEAOG TOU exAéxOnke yia to FunBoUAto aurd. Me puctuxr dynodopia exAgyerat Kal o Avenpdebpog Tou opyavou, 0 onoios StkatouTat va avarAnpuivel Tov NpdeBpo, dnote aurdg anovordtet xwAGerat! 3. To NE ouvebpudter ota yparbela tn¢ Opoonovbiac, tnpei BiBXio npaxtiKiv cto onoio voddpovrat ot anopdcets tov, Bewpeita Se oe anapria érav napevpicxovta dda ta TaKciKé EAN Tou. Ta péAn tou NE ce nepintwon nov Kwhdovrat fy anouctécouv avandnpivovrat and ta avarAnpwpariKé Ehn autos, € nepintwan Se nov ore Kat aUtT 1 obvOeon elvat ehuci, Bewpeitar oe anaptia pe ty Rapouaia ToUAMyLoTOV tw U0 (2) Hehdy tou, aKtiKdy fy avarAnpwHETKGY, Mévta SpWWs He THY Rapouota tou NpogSpov. Ot anopéoets tov NE AayPévovtat pe anéhutn WActopndia tuv yekdov tou, oe mepintwan Be wwowpn dias urepioxdet n cmotpn tov NpoéBpou. Ta mpaKcxc wv ouvebpiécewy tou NE unoypddbovrat and ta wéAn nou éAaBav uépos ce autés, 4, Evdmwov rou NE napanépnetat, we anddaan tov AF ms Opocnovéiac, n npwroB4Oyta évwon - HéAos ths Opoorovbiag, we to epwtnHa Ns EMIBoAg A HN TNE MEBapKUXiIG NoWti¢ tng Eyvparbne enindnéng, via Spacers Kat evépyetes nou Sev emovpouv ty nowt tn¢ Tpoowpwwiis Staypapiic tou apOpou 6 tou mapdvtos KataoratiKod. 5. To ME, wéhig A&Ber ty oXeTIKH anddacn aNd ro AwountKd FUBBOUAL, odetdey evtds tpubv (3) pnvebv va cuveSprdoer Kat va exBidoer andpaon my onoia UROBAAAEL, anéows, Yin extéX€an ato AE tn¢ Opoonovbiac. 6. H 6iétnta tov pERoUG cou ME elvar aovpBiBacty uéoU tou AT tc OpocTovbiag Kat ms EE. ‘ApOpo 32° TOU KaTaCTATIKON tH NavehAabucric Opoonovsias Evwicewy ErpartutuKidy (11.0.E.5.) THPOYMENA BIBAIA — E@PAMIOA 1. H Opoonovbia éxet unoxpéwon va pel obpwva pe TO vopo ta RapaKétw BiBXia, Ta onoia npéner npw tH YonoWOROInaH Tous var apiBpobvraL Kat va BewpodveaL and to Fpayporéa tov Npwrodixeiov AOnvav: a) BiBAio pntpwou twv NpwroBABpUoy evidoewy - peAdv tg OMoonovBiac, énov Oa Karaypddberat He adfovra apps n enwvupia Exaotns npwroBaOpLac évwans Edous, AuEpopnvia eyypadiic Kat n nHEPoUNvia KpoowpLWAi< ft OptotuKTis BLaypadric tH, 8) BiBAio untpdou twv avunpoownwy, dmov Ba Kataypibovear ta ovoporendvepa Kat natpdvupa Tw alpettoy avTInpoGUMWY Tw RpwroBéOHLWY EvwoEWY - LEAGV Tg QHOCTOVEIaK, 0 apLBLdG UNTPOU TOUS oTHY YrnpEDia, 0 apLOHds Bedtiou otpatwwtinrig tavrémtas tous, | Movaéa mou unnpetoby, fh mpwToBaOpue évwon and thy onoia npoépxoveat Kat o apis wEAoUG tous omY aut Evwon, xO HAE pwvo entKowwviag Kat n NAEKtpovent ied@uvEN aAANAoypadiac tous, KaBidG eniong n nepounvia exdoyrig Kat ANEn¢ tH Gntelac vou. To napov BBAio hépet th SaBAOp10n «EMMIZTEYTIKO» kat Sev kotvonoteitat oe kavévav. Y) addafnukd BiBAio avenpoownwy, 6) BiBAio npaxriKisv ouveSptdcewy Fuvebpiwv, £) BiBXio npaxtuiy ouveSprdcew Fevikod FuyPouriou, ot) BiBAio npaKtixiy ouveSpidcewy Mountuod EupBouRiou, 2 BiBRio npaxtixiv cuvebprdcewy ExteAcotixii¢ [pappareiac, n)_ BiBXio npaxriisy cuveSpidcewy Ekeheyecixiis Enitpornc, 8) BiBhio npaxcuiv cuveSprdcewy NeWapyiKod ZupBoudiou 0 BiBAio nowdy, énou Ba Kataypahera n enwvupla tng RpwToBEOpLac Evwons - pédous, to meBapxiKd napartwpa yi to onoio eykaneitar, Rows nov emPaAAEran, 10 TeBapXKd napértwyA yia to Orolo EmIBAARETAL n MOLE} Kat to Spyavo Nou enéBare THY Tow. ta) BiBAio Tapeiou. 1B) BIBAlo mepiouatas tng Opoonovsiac, oto onoio daiverat we Aentonépera KABE kent} Kat akivetn meptovota «ns. 1) BiBAio mpuroxdAAoU evcepyopévun Kat efepXopEvun eyyptidwy. 8) enuréov, | OpoonovSia tpei apxeio we ty aAANAoypadia tng TIC avakowdoers, tous oXETKKOUG VoHOUG, NA, MA Kat Stardferc KaBtds Kat We d,re GAO eivan Suvarév var evbiapépet thy Opoomovéia Kat va eivan xpijayo yia thy KaAUTEPN Aettoupyla me. 2. H Opoorovbia éxet KuKAtxr} ofpayi6a nov épet ory nepupépera tH¢ thy enwvupia THE Ouoomovéiag (MANEANAAIKH OMOSNONAIA ENOZEQN ZTPATIOTIKON) Kat to étoc 2013, tog mou napanéunet oth Snuovpyia mG LorOpIKi}G MPUTNS oUVoLKAALOTLKT}C FehiBa.28" tov kataaraiKod ts MlaveNhaduxiis Opoanovbiag Eviboewy Frparuwrixioy (MOLL) . SevrepopdOwias opyévwons tuv ev evepyeia oxparusniKi, doa 6 otov KOKO, wa,~ Tepikeparaia. Kat oe xiaorr Stdtagn Smtaev autitc, pla ¢ykupa Kat évay etd, af 3. OAara éypada ins Opoonovétas npénet va dépouv tn opayiéa tne, > 4, Thy (61a odpayiba xonoyionorei Kat n ExteAecuxs Fpapparela in¢Opoonovéiac, ‘ApSpo 33° TPOTONOIHZH KATAZTATIKOY 1. H tporonoinan tou napévrog KataotatKod Mpayparonoteitat pdve He anddacn tou NA oro onoio npénet va napeupioKerat touAdyiotov to Eva Sebtepo ouv éva (1/2 +1) tov ouvohixod apiOHod twv avrmpdouinWV Tuy OIKOVOLIKiS TaKToROINHEVU npwroBAO Lu evdoewy - wehiov tng Opoonovdiac, n be andpacn uNoXpewnKidg anattel ty mAeLolndia. Twv tpudv teréptwy (3/4) Tov cUvdAOU TwW RapévtwV VoLIPoROINBEvtwW avtTpOGTW — ouvébpuv. 2. H mpwroBoudia yta thy tpononoinan tou KataotariKol Aqupdverat, eire and vo FE, site and 10 AE, eite Herd and npétaan tou evé¢ tpitou (1/3) twv avimpoodnuv. 3, Ey teAeuraia nepirtwon, to AY AayBavoveac tn oxetxi} aitnon, n onota npénet va eptéxer Kau T1¢ rEpOTEWo EVES TpoMOMTOLH|GELG TOU KaLAOTEIKOU, UMOXPEOUTAL vat KivijgeL Th, BiaBuxacia tporonoinans péoa oe éva (1) priva. ‘ApOpo 34° EZATEPIKOE KANONIEMOE To AE tg Opoonovéias pmopei va Kataprizer cowrepiKd KavovioNd, MOU va puBpiteL Srdéchopa CntH}para SidpOpwans Kat eourepuxs Aettoupyias ts OnoonovSias, ‘ApBpo 35° TEAIKH IATAZH Tia KaGe nepincwan acddetag # KEvOU Tou napévtos KaTaCtaTKON, anodacifer Kate nepirwwon to A tn Opoonovbiac, evtd¢ tww Maisiwy ts Kelevn¢ VoLOBEdias. ‘ApBpo 36° To napév Kataoratikd anoteAobpEvo and tprévea €€1 (36) dpApa eyKplOnke orjpepa and tous eknpoodmous Twv ISPUTIKUY HEAdY Kat Ba LOVE aNd THY EyyPAdr} ToU ota oixeia BiBAia Tov NpwrobiKeiou ABnvav. ZehiBa 29" tov kataataTiKod ts Navedabuxii¢ OpooMovsiag Evdcewy Erpatumxidy (N.0.E.E.) ‘Aauipto, 11-07-2019