ELĐPSĐN ANALĐTĐK ĐNCELENMESĐ HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER, HATIRLATMALAR

eks TR em yayınları

MERKEZĐL ELĐPS
TANIM: Düzlemde sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı sabit olan noktaların geometrik yerine (kümesine) elips denir. y O(0,0) elipsin merkezi

ELĐPSĐN DENKLEMĐ
asal eksen (odakların bulunduğu eksen) x ekseni ise: y
B b A’ –a

A’(–a,0)

.

(– c,0)

.

. .

B(0,b)

F’

.
F

.

P(x,y)

(c,0)

.

.

.

. .

asal eksen (odakların bulunduğu eksen) y ekseni ise: y
b

F’
O

.

F

.
x2
2

A a

x

A(a,0)

x

B’ – b

–a

.

. . . .

F

O

.

a

x

B’(0,–b)

|PF| + |PF’| = 2a

y2 + 2 =1 a b
2 2 2 2

yada
2 2

F’

x b +y a = a b

* A,A’,B,B’ elipsin köşeleri * F,F’: elipsin odakları * [AA’]: elipsin asal ekseni (büyük eksen) * [BB’]: elipsin yedek ekseni (küçük eksen) * |AA’| = 2a sayısına elipsin asal eksen uzunluğu * |BB’| = 2b sayısına elipsin yedek eksen uzunluğu
eks TR em yayınları

–b

ELĐPSĐN PARAMATRĐK DENKLEMĐ
x = acosα y = bsinα olup sin2α + cos2α = 1 eşitliğinden
y2 + 2 = 1 elde edilir a b
2

x2

Elips ile bir doğrunun birbirine göre durumu
y2 + 2 = 1 elipsi ile y = mx + n doğruları verilsin a b
2

x2

* |FF’| = 2c sayısına elipsin odaklar arası uzaklığı denir
P noktasını özel olarak B noktasına getirelim y
B b A’ –a

* m2a2 + b2 – n2 = 0 ise, doğru elipse teğet
y2 + 2 =1 a b
2

x2

normal

y
b T

.

–c F’

.

. .

O

.
c

F

.

A a

x

–a

.

.

y = mx + n

O

.

teğet

a

x

B’ – b

–b

|BF| + |BF’| = 2a olduğundan |BF| = a dır. BOF dik üçgeninde pisagor bağıntısı ile b2 + c2 = a2 elde edilir.

*m2a2 + b2 – n2 < 0 ise, doğru elipsi kesmez
y2 + 2 =1 a b
2

ELĐPSĐN ÇEMBERLERĐ
y
Elipsin asal çemberi ( x2 + y2 = a2)

x2

y
b y = mx + n

A’

eks TR em yayınları

.

.
O

Elipsin yedek çemberi ( x2 + y2 = b2)

B

–a

.

O

.

a

x

.

.

A

–b

x

* m2a2 + b2 – n2 > 0 ise, doğru elipsi farklı iki noktada keser
y2 + 2 =1 a b
2
b

B

x2

y
y = mx + n

*NOT: Merkezi odaklardan biri ve yarıçapı 2a olan çembere
doğrultman çemberi denir? *NOT: Bir elipsin herhangi bir teğete göre simetriği o elipsin asal çemberi üzerindedir.

–a

.

O

.

a

x

ELĐPSĐN DIŞ MERKEZLĐĞĐ
Bir elipsin odaklar arasındaki uzaklığın, elipsin asal ekseninin uzunluğuna oranına elipsin dış merkezliği denir. y e = cosα ya elipsin
x2
2

–b

TEĞETĐN DENKLEMĐ
y2 + 2 = 1 Elipsine üzerindeki T(x0,y0) noktasından çizilen teğetin a b denklemi; y
b

A’ –a

.

–c F’

.

α c O

B’ – b

.

.
F

.

A a

x

e= e=

c = cos α a c < 1 dir. a

eks TR em yayınları

B b

.

dış merkezliği denir.

–a

.

T(x0,y0)

O
–b

.

teğet

lemi denk

xx 0 yy 0 + 2 =1 a2 b

a

x

e <1

www.ekstrem.com.tr

celal.isbilir@gmail.com

. y = mx + n a x –b –a .ekstrem. O . M |FN|.y0) olan kirişin (kirişi taşıyan doğrunun) denklemi: y PR: b P x2 + y2 = a2 + b2 ( buna MONJ çemberi denir. . ) a2m2 y b –a .com. O . a b 2 x2 orta noktası (x0. a x –b –a .y0) a x y . O . T(x0.y0) noktası eks TR em yayınları –b Bir elipsin birbirine dik teğetlerinin kesim noktalarının geometrik yeri bir merkezcil çemberdir. a x x= − a2 c b –b y ELĐPSĐN KĐRĐŞĐ VE ÇAPLARI * Elips üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçasına elipsin bir kirişi denir. ) TEOREM Bir elipsin odaklarından elipsin herhangi bir teğetine olan uzaklıklarının çarpımları sabittir. R A(x0.|F’M| = |FK|. HATIRLATMALAR eks TR em yayınları Teğetin değme noktalarının koordinatları y2 + 2 =1 2 a b x2 y b T(x0. F N . y =− y = mx + n b2 x a2m2 a x TEOREM A(x0. b y K noktalarının geometrik yeri bir merkezcil çemberdir. çap kiriş b –a . F’ O .isbilir@gmail. .x a 2 + y0 y b 2 x 2 y 2 = 0 + 0 a2 b 2 –a . F’ O .N F ELĐPSĐN DOĞRULTMANI . y = mx + n a x ma2 b2 T( − . x 0 . F’ O . Sonuç olarak : elipsin sonsuz sayıda kiriş ve çapı vardır. 2b2 a b a x uzunluğuna elipsin –a . –b x=± a x a2 doğrularına elipsin doğrultmanları denir c (Doğrultmana göre de hiperbol tanımı yapılabilir…!) ELĐPSĐN PARAMETRESĐ x2 a2 + 2 =1 b y2 ELĐPSĐN ALANI VE ÇEVRESĐ y Elipsin alanı = πab Elipsin çevresi = π(a + b) y b M |MF| = |FN| = p olsun eks TR em yayınları | MN | = 2p = –a . eks TR em yayınları x= a2 c * Elipsin merkezinden geçen herhangi bir kirişine de elipsin bir çapı denir.y0) TEOREM y2 + 2 = 1 elipsinin y = mx + n doğrusuna paralel olan a b 2 y0 = − ma b2 ve x 0 = − n n 2 x2 kirişlerinin orta noktalarının geometrik yerinin denklemi : y =− b2 x ( ki buda elipsin bir çapının denklemidir. .y0) O . O .tr celal. . F . K K.KONĐKLERĐN ANALĐTĐK ĐNCELENMESĐ HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER.− ) n n –b ELĐPSĐN BĐRBĐRĐNE DĐK TEĞETLERĐ K . –b –b |MF| : elipsin parametresi www. . F .= b2 –b b –a .denklemide y2 + 2 = 1 elipsinin içinde bir nokta olsun. –a .com .|F’L| =…. L. a x parametresi denir. O .

isbilir@gmail. x y + =1 9 25 2 2 TEST 1 Elipsinin asal eksen uzunluğu kaç birimdir? Elipsinin asal eksen uzunluğu kaç birimdir? A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6 A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 2. 0) Ek B) (2 . 0) D) 18 R 7. 0) x2 y2 + =1 100 64 B) 12 C) 14 C) (3 . 12x 2 + 25y2 = 300 Elipsinin yedek eksen uzunluğu kaç birimdir? 6. x2 y2 + =1 4 36 Elipsinin yedek eksen uzunluğu kaç birimdir? A)10 B)7 3 C) 6 3 D) 5 3 E) 4 3 em A) 12 B) 10 eks TR em yayınları C) 8 D) 6 E) 4 3. –6) E) (0 . 0) B) (10 . 0) D) (4 . 8.12. 100x 2 + 36y2 = 3600 Elipsinin odaklarından birinin koordinatları hangisidir? A) (6 . x y + =1 16 9 2 2 ELĐPS ELĐ 5. 0) D) (0 . x2 y2 + =1 25 9 sT E) (5 . –8) C) (0. 0) 4. x2 y2 + =1 8 72 Elipsinde odaklar arası uzaklık kaç birimdir? Elipsinde odaklar arası uzaklık kaç birimdir? A) 10 E) 20 A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6 celal.com 1 . BÖLÜM 1. –4) Elipsinin odaklarından birinin koordinatları nedir? A) (1 .

x2 y2 + =1 4 36 elipsinin üzerinde olup 1. 16. 12x 2 + 25y2 = 300 Elipsinin alanı kaç birim karedir? elipsinin asal çemberi ile yedek çemberi arasında kalan alan kaç birim karedir? A) 18π B) 16π C) 14π A) 5 3π B) 6 3π C) 8 3 π D) 9 3π E) 10 3π 1.B 5.D 12. Çevre(AFF’) kaç birimdir? A) 16 B) 12 C) 10 D) 8 E) 6 A) 1 2 B) 2 3 C) 1 D) 4 3 E) 5 3 10.E 3.B 13.C 16.A 10.E 7.D 14.A 6.A 2 9. x2 + 4y 2 − 100 = 0 Elipsinin odağından geçen en kısa kiriş ile en uzun kirişin uzunlukları toplamı kaç birimdir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 11.D 2. F’ olsun buna göre.D 4. 16x 2 + 25y 2 = 400 13. x2 y2 + =1 25 16 elipsi ile bu elipsin yedek çemberi arasında kalan alan kaç birim karedir? A) 7π B) 6π Ek 9x 2 + 25y 2 = 225 C) 5π 12. x2 y2 + =1 9 25 14. 9x 2 + 16y 2 = 144 elipsinin üzerindeki bir noktanın odaklara olan uzaklıkları toplamı kaç birimdir? Elipsinin odağından geçen en kısa kiriş kaç birimdir? em A) 3 B) 4 eks TR em yayınları A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 6 C) 9 2 D) 5 E) 11 2 sT D) 4π E) 3π D) 12π E) 10π R 15. bölgede olan bir nokta A ve odaklar Elipsinin odağından geçen en kısa kiriş kaç birimdir? F.9.C 15.E .E 8.B 11.

. F . 1 y –3 . F’ . Elipsinde a2 + 2 =1 b y2 c 3 ve a – b = 1 olduğuna göre b kaçtır? = a 5 B) 4 C) 5 A) 16 5 3 B) 5 5 C) 14 5 3 D) 13 5 3 E) 4 5 A) 3 Ek 7. x2 y2 + =1 25 16 A x B Yukarıdaki şekilde F ve F’ noktaları elipsin odakları F’F çaplı çemberin T noktasındaki teğeti elipsin A köşesinden geçtiğine göre T noktasının apsisi kaçtır? A) 11 7 B) 9 5 C) 7 4 D) 4 3 E) 3 2 2. 1 3 B) − 3 4 C) − 4 5 D) − 2 E) − 3 y 4x 2 + 9y2 = 144 R eks TR em yayınları ..com 3 . .isbilir@gmail. 9x 2 + 25y 2 − 225 = 0 elipsi y = kx + 5 doğrusuna teğet ise.12. 3 x 4. K . Elipsinin 4x 2 + 9y2 = 144 x y + = 1 doğrusuna en yakın noktasının 8 16 –1 Şekildeki elipste dik olarak kesişen teğet doğrularının kesim noktalarının geometrik yerinin denklemi nedir? A) x 2 + y 2 = 1 C) x2 + y 2 = 10 B) x 2 + y 2 = 9 D) x 2 + y 2 = 12 E) x 2 + y 2 = 20 apsisi kaçtır? 10 2 16 9 9 2 A) B) celal. TEST 2 Elipsinin doğrultmanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) 18 5 B) 16 5 C) 12 5 D) 4 10 E) 2 10 A’ . E O . 4x 2 + 9y2 = 144 ELĐPS 5. k aşağıdakilerden hangisidir? (k < 0) A) − em 6. x D sT D) 6 E) 7 C) 9 10 5 D) 9 4 E) Yukarıdaki şekilde E ve F noktaları elipsin odakları ise. EFD üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir? x2 3.. B T O y . BÖLÜM 1. F . O . .

denklemi nedir? 6x 2 + 3y 2 = 18 Elipsine üzerindeki A(–1.C 10. x2 + 4y 2 = 4 Elipsi ile bu elipsin asal dairesinin alan farkı nedir? A) π B) 1.D 4 9. Elipsinin dış merkezliği aşağıdakilerden hangisidir? A) 40 9 40 6 2 36 − x 2 3 Denklemi ile verilen eğrinin çevresi kaç birimdir? y =− A) 5π B) 6π C) 9π D) 12π E) 15π 1.B 15.A 13. 16x 2 + 36y 2 = 625 Elipsinin parametresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ek 9x 2 + 49y 2 = 441 B) 7 10 C) 2 10 7 50 13 B) 50 9 C) 9 50 A) 16x 2 + 8y2 = 169 C)16x2 + 9y 2 = 225 B) 16x 2 + 9y 2 = 144 D) 4x2 + 18y2 = 208 E) 4x 2 + 12y 2 = 400 11.A 2.A . x = 3sinα y = 4cosα Eşitlikleri ile ifade edilen elipsin denklemi nedir? 10.B 4.C 12.8. ± 10) D) (± 5 .C 5.C 3.2) noktasından çizilen teğetin em A) y = x + 3 D) y = x – 8 eks TR em yayınları B) y = – x + 3 C) y = – 2x + 4 E) y = – 2x sT 25 9 D) 25 18 E) D) 3 7 E) R 14.B 11.A 14. 4x 2 + 9y2 = 36 12.C 8. ± 5 ) B) (0 . C) (± 10.5π E) 3π 13.A 7. 9x 2 + 25y 2 = 225 Elipsinin odaklarının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (0 . 0) E) (± 5 .5π C) 2π D) 2.B 6. 0) Elipsinin odaklar arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15 5) 9. 15.

(x − 4)2 (y − 7)2 + =1 25 16 Elipsinin odaklarının koordinatları toplamı kaçtır? A) 15 B) 22 C) 25 D) 30 E) 35 Elipsinin asal çemberi ile yedek çemberi arasında kalan daire halkasının alanı kaç birim karedir? A) 5π B) 6π C) 7π E) 9π celal. x2 y2 + =1 2 7 Elipsinin birbirine dik teğetlerinin kesim noktalarının oluşturduğu Elipsinin yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden şeklin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir? hangisidir? A) x 2 + y 2 = 12 C) x2 + y 2 = 18 E) x 2 + y 2 = 49 B) x 2 + y 2 = 16 D) x 2 + y 2 = 25 em A) 2π B) 4π eks TR em yayınları C) 7π D) 9π E) 11π sT B) x 2 + y 2 = 21 D) x 2 + y 2 = 16 D) 8π R 7.isbilir@gmail. x2 y2 + =1 16 9 Elipsinin yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x 2 + y 2 = 25 C) x2 + y 2 = 9 Ek E) x 2 + y 2 = 12 x2 y2 + =1 15 7 4.12. x2 y2 + =1 16 49 6.com 5 . x2 y2 + =1 16 25 TEST 3 Elipsinin asal çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x 2 + y 2 = 9 C) x2 + y 2 = 12 E) x 2 + y 2 = 25 B) x 2 + y 2 = 14 D) x 2 + y 2 = 20 Elipsinin birbirine dik teğetlerinin kesim noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) x 2 + y 2 = 16 C) x2 + y 2 = 25 E) x 2 + y 2 = 57 B) x 2 + y 2 = 22 D) x 2 + y 2 = 41 2. 8. (x − 6)2 (y − 8)2 + =1 9 25 Elipsinin merkezinin koordinatları toplamı hangisidir? A) 14 B) 20 C) 28 D) 39 E) 41 3. x y + =1 9 25 2 2 ELĐPS 5. BÖLÜM 1.

0) noktalarına uzaklıkları toplamı 2 5 birim . F’(–6.0) noktalarına uzaklıkları toplamı 20 birim olan noktaların geometrik yerinin denklemi nedir? A) 12 5 B) 13 5 C) 14 5 D) 3 E) 18 5 A) x2 y2 + =1 100 64 B) x2 y2 + =1 144 36 x2 y2 + =1 100 36 D) Ek x2 y2 + =1 36 100 15. x 16x 2 + 25y 2 = 400 A B Yukarıdaki şekilde E ve F noktaları elipsin odakları ve ABCD dikdörtgen ise taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? A) 10π − 24 B) 15π − 192 194 C) 20π − D) 20π − 60 E) 6π 5 5 10.A 12.B .E 14.A 8. F .B 6 9.B 3.D 5. F . 12.C 4. F’ O . O .D 10.0) ve F(6. F’(–2. (x − 5)2 (y + 6)2 + =1 4 9 Elipsinin köşelerinin koordinatları toplamı kaçtır? A) – 6 B) – 5 C) – 4 D) – 3 E) – 2 em 14. y .0) ve F(2. (x + 7)2 (y − 9)2 + =1 25 16 13. .A 13. . x 9x 2 + 25y 2 = 225 eks TR em yayınları sT C) E) x2 y2 + =1 64 100 2 R Yukarıdaki şekilde F’ ve F noktaları elipsin odakları ise F noktasından geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç birimdir? 11. E . x2 y2 + =1 9 25 D B O x .D 7.9. A y .E 2.C 11. D y C Elipsinin köşelerinin koordinatları toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10 .D 6.C 14. olan noktaların geometrik yerinin denklemi nedir? C A) x + y2 = 1 5 D) 2 B) x y + =1 4 16 E) 2 C) x + y2 = 1 10 2 Yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç birim karedir? A) 12π − 24 B) 15π − 30 C) 15π − 24 D) 5π E) 6π x2 + y2 = 1 6 x2 y2 + =1 4 10 1.E 15.

12) ve F(− 5.12. BÖLÜM ELĐPS x2 + y =1 4 2 TEST 4 1. 1) C) (3 . 7) noktaları olan elipsin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (1 .6) ve C(0. Odakları F(1 . 2) celal. 7) B) (−5 . 1) D) (−1 . 7) ve F(9. Odakları F(− 5 . 9) E) (−5 . 4) D) (−5 . olan merkezcil elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? x2 y 2 + =1 36 25 x2 y2 + =1 25 16 x2 y 2 + =1 25 9 Elipsinin x ekseni ile 45 lik açı yapan teğetlerinden birinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) y = – x + 3 D) y = x – 8 B) y = – x + 5 C) y = x + 2 5 A) B) C) D) x2 y 2 + =1 25 16 E) x2 y2 + =1 9 25 E) y = x – 8 2. 3) B) (4 . − 4) noktaları olan elipsin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? A) (−5 . − 1) C) (1 . 4) D) (5 . − 1) E) (−1 . yedek eksen uzunluğu 10 birim 5. 2x 2 + y 2 − 4x + 2y − 1 = 0 Denklemi ile verilen elipsin merkezinin koordinatları nedir? A) (−2 . 6) Ek 4. 5) 3. 4x 2 + 3y2 − 16x − 6y + 7 = 0 Denklemi ile verilen elipsin merkezinin koordinatları nedir? A) (3 .Odakları F’(0 . A noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? em A) B) D) x2 y 2 + =1 13 27 eks TR em yayınları D) x2 y 2 + =1 12 13 E) x2 y2 + =1 9 13 x2 y 2 + =1 27 18 x2 y2 + =1 13 49 C) x2 y 2 + =1 27 13 E) x2 y2 + =1 18 27 sT C) (5 . 2) B) (1 . 7) E) (5 .Asal eksen uzunluğu 12 birim. Çevresi 26 birim olan bir ABC üçgeninde B(0 . 5) C) (−5 . 8) R 7.com 7 .−6) − ise. 3) E) (2 .isbilir@gmail. 6) 8. 4) D) (6 .−2) olan ve yedek eksen uzunluğu 6 birim olam elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) x2 y 2 + =1 36 13 B) x2 y2 + =1 16 13 C) x2 y 2 + =1 25 13 6. 7) B) (2 .2) ve F(0.

.B 12.E 8.E 13.D .O . . R [PR] // Oy x 3x 2 + 4y2 = 24 x2 + y 2 = 8 15. y E O A’ . 4) 2 3 F . . Ç(EF’F) = 6 + 2 2 birim x2 y2 + =1 3 4 Elipsinin doğrultman çemberlerinin kesim noktaları arasındaki uzaklık uzaklık kaç birimdir? F x A) 2 3 B) 4 3 C) 5 3 D) 15 E)2 15 Odakları F’(2 . T A’ .B 6.B 7. A x x2 + y2 = 1 2 E) x2 y 2 + =1 4 3 11. .2) ve F(4. bu elipsin denklemi nedir? y2 B) x 2 + =1 3 C) x2 y 2 + =1 5 3 10. (x − 1)2 + y 2 = 16 Denklemi elipsinin doğrultman çemberlerinden birinin denklemi em A) x2 y 2 + =1 3 4 D) eks TR em yayınları ise.E 14. . O . T’ Odakları F’ ve F olan elipsin denklemi nedir? A) x2 4y2 + =1 16 27 x2 y2 D) + =1 27 8 B) 3x 2 y2 + =1 8 27 C) sT x 2 4y 2 E) + =1 8 27 4x2 y 2 + =1 81 18 R 14.C 4.4 )olan elipsin A köşesinin apsisi kaçtır? A) 3 + 3 2 B)3 − 3 2 C) 3 2 2 D) 4 2 E)5 2 13. A 12. (x − 7)2 (y + 5)2 + =1 3 19 Elipsinin odaklarının koordinatları toplamı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 .Q .P . .C 15.A 5. Ek y .C 11.A 10.9.E 3. | PR | oranı kaça eşittir? | QR | 3 C) 3 4 D) 3 5 E) 3 (x − 3)2 (y − 5)2 + =1 25 9 Elipsinin köşelerinin koordinatları toplamı kaçtır? A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34 Verilenlere göre 1 A) 3 2 B) 3 1.F’ .A 2.B 8 9. F’ y T(– .