-

...

SVADALICA

RASULE SE KOSE MOJE (Usnija Rediepova) . llVELA ZIVELA LJUBAV (Mitar Miric) ZOVES ME NA VINO (Miroslav lIic)

~NITA (Halid ~usli~ovit) ~~~~J~~~'-~~-~ •• ~ •• ~ •••• ~~~~~~~~~~

/

. .

. SVADALICA (Marinko Rokvic]

T~K~ T~K~ (~ilo~ Bojani6) ! ... m~~~~~~~~~~~~~~~~

.- I ZANESEN TOM LJEPOTOM (Halid Beilic)

.,.

· NEVERA MOJA B10 SI TI (Vesna Zmijanac)

JEDAN" DAN 21VOT A (Brena i Miroslav)

IZADI MALA (Ferid Avdi~)

"

JA ZNAM LEK ZA OSTAVLJENE (Vera Matovic)

lZVJNI OUSO IZVINI·(Nad~ Topeagic) ,

POZOVI ME (Gordana Adamov-Lana)

1. RASULE SE KOSE MOJE (Usnija Redzepova:

2. Z'VELA ZIVELA LJUBAV (Mitar Mirit)

3. ZOVES ME NA VINO (Miroslav Uitl

4. ANITA (HaUd Muslimovic)

5. SVADALICA (Marinko Rok'Jic)

6. TAKO TAKO (Miloi Bojanic)

7. I ZANESEN TOM LJEPOTOM (Halid Bailie) a NEVERA MOJA 810 SI TI (Vesna Zmijanac) 9. JEDAN DAN ZIVOTA (Brena i Miroslav)

10 .. IZADI MALA (Ferid Avdic)

1'. IZV~NI DUSO IZVINI (Nada TopCag~) 121 POZOVI ME (Gordana Ad_moy-La .. )

5

RASULE SE KOSE MOJE (Usnija Rediepova) .

~ ~
.IL _ .. ----....... ."--- ---........ ~ ~
_._ --- ......... .. .. __ "7 - -- "_
....- ..- "'Ii. • - ..,. ~
-.- •
-.;; --.. • -
"'il - .....__
- - r-1~G~--------------G

1 ~

c

F~~~:_ ~ .• 't ......-... ~ ,.--.... _~
~::1 ~ • : ~:. :: -: : f : -; .. ~: ~r ~
t ;:~:

":: ~ T: ;::"; ... .. =
.~ T :::: -

.. 1

Tu -ga - - je -roo -

G

ja - -

J11

go - - - - - le -

rna - - - -

dva su me bo-la - - - - -

--.II. -I'" -Il ..l1L ~,. Jl Jl .. l It:
--u - ~ ,.
~ .. . ... ... ..... ' . l
~" -.., II -:iii , I11III 1IIJ I t_ f 1
-..: - --...:: ~ "'l
t.J -It ~ ~ -
- - • • .._ • ... ... ~ ...
_""l I"" .. ...._ .. .... _] "T _LJ
--. I ..- • .. -. , .. I' • II ,
II :"t I • --... ~ "7' • -.ill •
""" ~ ,. .L_ -.
--... 1:#1"'" ~
• ...........
- - dva me bo-Ia bo-le 13-

D G

Ra-su-le .e ko-se mo-je

T17

res ~u klo se sr-ce mO-Je

ate-be ne ~ rna - - - - da

G

85#:=: : ~;i =1 j=ij~':fE nl1= l # J

bO--lu-je-mo 0 -bo -je, - FINE

OIl capo .1 fine

-

RAS ULE SE KOSE MOlE

Tuga je moja golema Ova su me bola

Ova su me bola bolela

• I •

Rasule se kose rnoje Raspuklo se srce moje A tebe nema

Da bolujerno oboje

Prvi mi ranu zadade To tvoje srce

Srce ~to Ole izdade

Druga me rana iskida Sto nemam svoga Nemam svoga poroda

Tekst: Radisa Stanic Muzika: Novica Urosevic Peva (Mi tar Mirit)

ZIVELA 21VELA LJUBAV (Mitar Miric)

, B ~ ~ ~ OlD
.A.
... _L u, ... ... -' -. k - • • -.,. •
a 1 ... ... .. ... :;;;; ---T -- -- ':j,. ~. - - ~ :.. - .I
..I"t"\ I_ l L :r ........ ...
L I. --..;;.;
U - ,? - • m J=3 m ~
.... - .... • - ... ... • ...
--u _, ... • - II" .- --po - .. - • Ilk - - -- - .... -. -- ..
__.L_ _--. -.: -.: ..... .._ ..
:II'
l~ ~ ..... ~ -
4lJ - ~ c

Za~

1 -
..... ....--..... ,....... ~ -....... ~ , ~
U • ., • .. _..._ - .....
~
.._ P.: • 1 r - _II" - ... - ..
__LIII'II, ____ Ii" -- ....,.
~ iii:: ,I .-
.... JI 1 T I .".
... I - -
- B

pa - Ii - 0 sam

l~ - di pia - men

C

Iju-ba ....

-

vi II na-ma r I.....f U

Y--rn~ 1

m _______ 1 1 1 1 J .....
__.a._ _L ....... -.~ I"'"""'- .......... ~ ... ---
_IL .... .. , .... _ r -- ~ • - - ..
.L __ ..- - • T ..- .1 .- .. - -" .-
T .. r ... 11 ~ r
"-- - .._... T -..... i.....o"" .r
IT - 1 ~
- - ko - ce da ga - ga

3i

.... ..

... --...;. I.

I

2i--ve-la

~ zi-ve-la.

-

.._______., Iju-bav

em Bs 11. r : 9 !~
.J I ~J

..... l J J ~ J I
... .. ...
J: J. • •
..,.; = ~
-..:;
...... vi- ce-mo sa- da u

glas -

pro-kle-t1 pro-kle-ti

bi -- 11

-

.... I ...--- ---.... ~ .. ...
CJ! .L ~ - • ... _... .. ---
_._~ -- II J -.. I .....
...f. 'II"'L__ .... ~ • I T
l III 1 - ...... M __ if
ii1 F f 'r .,. r tJ rfrr iff
- -
.. -
- - - em

Iii

-

SVl ko ji ra sta ve

nas

Fro-kle-ti pro-k18-ti

B ,~ -
... I r=-: ~ - ---~- A.~ - I Cm-
-'-,IL .._ .. iii' .. • -- -- ,. -.
.... - • _j_ . .1 - .- '7
_.oI: ..... .., 1 _l I .L 'I
1. -- _/
'fJ - III"""' ~ - .z>
bi- Ii svi ko-ji ra.-sta-ve - FINE
nas l

6

ZOVES ME NA VINO (Miroslav Ili~)

: :::;;;

lmG

DRUMS

c

DIn

Am

jlm ...
-

.. ~
._ • • • :..II
,. ~. ... ....!I.. JI
I'- •• ....!II .... • ...1 .....
...J::...m..
..l.
'" Zo-ves me na vi-no - zo-ve~ m~a

(--: ..;:;;,;;;;Jm~:--ll': ~ , '1 C

10m

r;7

zar ne vi~dl~

C

dru -

en

!e C

.- -.; ,...., It 2 I '" , .. ~ ill ~
I· - .... t .- ..
• .. •
..... ~ .. II!:
_[ ..L~ 1- ... ":.L
:.II .. ... .. • ... ..L I!!' ..t..
...
T III!:" . ~ ~ ..... -
:II. ~
,.; "- ./ <, 7'
-- 1 naj - dra-~u

ze-nu

kO-jU sr-01!:7 vo-li

... ........ ............ L2L •.... ..._._ .... __,.

Am ze-nu. - 1b - - ~ ;;; ~ 1

.....

... .

-

......

I.

I

II"

-

.. •

.. Ii.

--

-

....

...

,- --

va-Ii

ko-ju sr- ce

FINE DoC.le pol CODA

-

vo-li

ko -ju - sr- ce CODA

ZIVELA UUBA V ZOVES ME NA VINO
Zapalio sam ludi plamen Zovei me na vino
Ljubavi u nama. Zovel me na 10m
Ko ce da ga gasi --- Zar ne vidiA~ druze
Jedna mladost hoce drugoj Bol na lieu mom
Ljubav da ugasl, Dam mi sarno hleba
Zivela zivela ljubav, Daj mi malo soli
Kazemo sad u glas, ] naidrazu zenu 2X
Prokleti, prokle ti bili Koju srce voli
Svi koji rastave n as. Koju sree voU
Neka gori dok smo mladi, Zovel me da pevam
Nek se vole ljudi Zoves me da pijem
Ljubav neka vlada - Zar ne vidil druze
Ostaje nam u fivotu Kakvu tugu krijem
Dok postoji nada.
Hajde da se zagrlimo Nema takvog vina
Nema takvih reci
BaI za inat svima, Nitta moju tugu.
~ubavi jedina - Nece da izleti
e fivi se ovaj zivot 7
Hiljadu godlna.
I _
-:. r

ANITA (Halid Muslimovi~)

Tekst: Miodrag z. IIit Muzlka; Bora Viinji6ki

.... Jlo 10. .....
-~ ~ ...
- ~ ~ ==
u_ • 7' -7 - I
• ... .- • • ;ill; .- ~ -- .. Lro --- _.. [
-r """'" -:.I --"'!" ~' • _I • • •
-..; ~ • ~ _.lo. "2 II!!I!!! iii ::.oil
tJ • • _. ~ .", IIiiiiIIII ,....- --. • --. ~ G G -- E [1 - ~ Em
... M-
• ll- l
"~ 01"1"
"7 T _l .. -- ,.,.
-""", ~ ,. ,.- I. -::. --. _!II' :"I "!':: -:;;;; ---.
-:".:.:1 - ... I: _- ~ .. .. .. ..
"iJ '"' /'" .. , <z:»
- Od tre-nut-ka

tvo-je pla- ve

o - i5i

ka-da v1-djeh

r~ G I 1 :17.- D,; , 112 rrr - 17
..... A. ~
-- J .. """""-r
"'I' ..... --. T T ._
:;) .. --. • ..
:r _..,;; • --. ..... -"'II 'II ---- _~ _. ., "!: .. ..
~ -p- - _.. _... • .. -.... -.. ~ . '. --
" -- • ~ - ~ u zi-vo-tu avo-me tuz-nom

pam-tim s~-mo no-6i-

pam-tim sa-mo no-61

I C G
.J.L. »>: ~
.._ - r-- --
_L
u- ,""[J' ~ _. _T ..: .- .- -
:r--:z - .. ""'IT .... .- l ,. IIIr_ -- -I" ..
..iii
~ "'11 ----. ,- r- ...... :7 ___ ~ ~ __. - .-
r ... ~ III
-.;J
__. I A -ni ta- A-ni ta ne-sto da te p.i- tam.

Am J17 D7 G

ft~; €: j !<:](:]'. i:: I~: I :t if til :I: J......_,E:lJ. J.,

dok-le 6u bez te - be no-ai-rna d8 ski _ tam 'FINE

Od trenutka kada videh Tvoje plave oci

U zivotu svorne tuznom Pamtim samo noci

Anita, Anita, Nesto da te pitam:

Dokle ell bez tebe Nocima da skltam.

Svake noel vino pijem Da utesirn sebe,

Nema tako dobrog vina Da zameni tebe.

U svanuce podem tamo Gde me srce Ulje,

Zastanem pred tvojom kueom Pa produzim dalje.

8

SVA£lALICA (Marinko Rokvic)

Tekst: Radmila Todorovic Muzika: Mi~ Mijatovic

D . A ~ A

t.~t:t ~:;2l:: :E : .: r' ;1¥=t::Sf r :: R+ :p. :t

E H7 E

:¥f2 f: : @J]9' ::=! : ~:~ :Et?~ ~

Pa - da ki - sa pa se sti- AB ve - tar pi - ri - pa Be smi - ri

D A E A E H7 B

I,W; n t (fIr ;f)::] =?;f§;;:E-r: Ct: Fl tiVBj ::f (¥I--r t § r}f ~-j

A ti - cu-ti - vee tr1 da - na - sva- da li ce - me - ja ma - la

D

A7

D

d.} 11l~ ~ "f" H7-'W' ,.:s _'"
... • - - - - ..... -
'T 'T ,. -- • ;:;._
-:or ~ T 'I 'T •
• [~ .ill .. .: J
-. ::
., ... - A7

flat ~ e:: EgJ~ rEy: ~F ( ?f P r

za-sto 6u-ti~ - zbog .3e-ga se 1 ju-ti§ .

D E'7'

t· ~JkLlrg;@ :: t; r :;[":31 - r: r :71

kad 6e~ jed-mom -

da pro-me-nis stil

Zl12lm - da me Lu-d o vo- lis

D.C."~ poi CODA

a",_:i -m A E FU B
"I --- - --- • -._ --...,
. .1 1 . r ~ T .. .P. _I • ... ..
::17 ] r ... -.-;: • ~ • I • L
III r - ~ I 1 " .
- znam da b1 mi du- §u da-la ........... CODA H7

ava-da - Ii ce - mo - ja ma-

1a

Pada kila - pa se stilaJ Vetu pili - pa se smiri, A ti tuti! vee tri dana, Svadalice moja mala!

Za!to tutil, z bog cega se Ijutil Kad tel jednom da promeni sill? Znam da me ludo volil,

Znam da bi mi dum dala, Svadalice moja mala!

Cvece cveta - pa precveta, Ljubav plane pa - prestane, A ti misli§ sve je iala,. Sva4alice moja mala!

Pada leila -- pa se stila, Vetar pili -- pa se smidt

A tl nikad ne bi stalat Svad.alice rnaja ma1a ~

9

r

,s

-

I f

I

Tekst: Miroslav Cuki~ Muzlka: Predrag Negovanovlc

TAKO TAKO (Milot BojanitJ

~~:; Q~~ ~ ~ 1.- ~ ~. ~.
:f f ~ ::: f ~. ti~:~ :: ~=;= · ::
~ :~ ~~ ~! :::" ; fF:~:~j.~ li~~~:
'lILT f

..... n

r

G

D7

~

A7

D

G

"til; 1 :ti.r I :=n t::r:tl:~CIJ1gf' t.1: E;rn ;[:;££])=£:3 ?fJ~B::q

. Lju-hi me jos du-go du-go - mi sma jed-no za dru- go

G C G D7 Om A7 D D G7

[ft: r Ii: :ir r r:::E -f: t=r : f:::g§:tZ) firiJgi - t f=zfq r;:i:~:J ::i§1

ne za-li se - be da da - j€.d~ - - ne-cei;j de se - ka-jes -

: . Pm C I'm C

E';:( t iC:::pJZt;:r E2 rtf;:: E J Etiiilt ·r::¢ttq t:fr i:=t itt Caft 3rT'-' I

Sa-mo ta~ko ta-ko ta-ko to sr-oe ze-li Ta-ko ta-ko ta-ko ta-ko ~o me ve- sa-liL

;

trr::~ 8i if tEl t~=tf t§:tl:E t :=: f%~jl E:lg~: n IG; gt fig:;] f: f :~:OD

Sa-me ta-ko ta-ko ta-ko sve-cu da-ti dam-

o-sta- ni kraj me - ne

t ("!",, &7 n G7 2 em n.>
~ .... "
... _ ...... iii.: _;_;_ .....
- - -.: - • - ~ • - .. ~ • • .... •
--, -- -- ..
r .... •
.,. -- ~ ~ '-..:7 ~ ~ """"'-... ""7
.....
- - da ne bu-dern sam

da ne bu-dem

sam

r; It,,:: tl.:P:: :-: e;:J =l" to;:P = Erl~r 1 J , E:!" ~_ ~I

Ta-ko ta--ko ta-ka tako tome ve se-li FINE

Ljubi JIll Jol dU80, dugo, Mi uno jedno za drugo, N e tali sebe da daje§,.

N ei:el da se kaje~.

Tako, tako ~ tako t taka To srce zeli,

Tako, taka, tako, tako, To me veseli,

Sarno tako, sarno tako Srecu da ti dam, Ostani kraj mene

Da ne budem sam.

Ne idi vreme ne tali Os tani, vatru rasp ali,

Ta vatra fivot nam krasi, Ne daj da se gasi.

o set am tvoju toplotu t Sve si u mom tivotu., Ostavi sada kad gorim ~ Pusti da te volim,

10

I ZANESEN TOM LJEPOTOM (Halid BetHe)

04Ue{lctJ metleealtJ-

GIl • "P • I • I GIn ; rr-

III· *:!: .. t ~ flll-.·.. • • III" III...

tf=~§ ,1 : t 1-; tf::;tlgt:tl ± It !( t:1 [. r t :1: f f:§;t/:{ C 1 U J ;[;1: tP

· Iln • !:' · • i ~ .. .. ::It

rplr r 1:1[·f 'r "::1 t i<: (iig;! ::[J £1 tl:t 1 =ti: I?¥!};';j(:) fItt

t;::!h 1:t.::F: Imtf: '-rgJ~ f&l:: 1 ,[r:t~:E (:@irJi):lgrfijjj)z::§fi

Bas u vr1-je-me lead j'e tU-ga - sr-ce svl-1a - hej .... - .. - . - ..

F7

~i -31a je - IjjjjrP0 - tl-oa - r:;-Ja. mi i ~ - hea!t - - - - --

~ p ~.r "':=st::::{ <'Pf=J¥=(.;]f:~: cpr;':;: [Isl J iJ :11!:~:j!! is :t :/(¥=1l

Lje- po- ti-ca - mo-ja mi-la - hej I za - ne sen

_k - ~ ~ m
....
Li. .. .I.
• •
..lL - --'l1lI r ....
J_ -. ... • .... ..... .,.... • -
... - ~ ...
.. . _ ... .. ... ." ....... -
'iJ o

tom Ije - po-tom . do-bib vo-lju-

se -

i ne. za-11m - po-kraj nje- 6u - da - as - ta - rim _

t 2. am ,

f~ Jt= :;J -::3 :§:J}8:1

'-./ FINE

Ba! U vrijeme lead je tuga crce svila, hej Naisla je ljepotica moja mila" hej

I zanesen tom Ijepatom Dobih volju za zivotom Zaljubih se i ne talim Pokraj nje cu da ostarim

Prihvati me kao niko u iivotu, hej

Tugu mladost i nestvaroe uspomene, hej

Eto taka zaboravih jedno vrerne, he] Tugu, mladost i 'nestvarne uspomene, hej

..

11

,

Sta da t1 pri - ~am kad ave - zna§· 0- se-ca§ du - SO - pro-ma-saj na~

Gm Dm B C7 1D

E&! f§::r;: 3 t,:I2!1 ::J U J ; Jql i1 f:: 1 j 1 J=g :jil) 14 ]: J I ~ - 114E

tt,.J" ,-," 'J '-' ~ ~

Sr-ce ~a sr-oe - ne-6e da ~u-je - ~ta se tu - mo-ze - ata je to ~ je

GIll DID 07 c:T' Dn

~ i:1QfiJ:Jii' r iiJlffi;j: f '_~:[J1: J :f:l§l.ti 11}7: 1 jf-J :j'tfg;=hl

"'-J' \_,I '-..I '-'

Sr-ce za sr-oe - ne-6e da ~u~je - Sta se tu - mo-sa ~ta je tu - je

DID GM

..

L

_L

NEVERA MOJA 810 SI TI (Vesna Zmija08C)

04 Ueg.cetl.tt. DIn

- - - ~
_.A --
LL_._ - , 1 .. J .I.-_"- nil. ..
-.;0 I .. "- .. I" • .....
~ • or • ~ ~~ :_]I
_LIr"\ __'II; • :_]I • _ .
~~ , _.. • -~ • ~ .. IL .. •
._.. ... -- _. -If: - ~""" G t ,. ...
'IJ II ... ~"" -. """ --- Gm

Dm B

07

DIll

J-:j=11

..

_.. ..

III' •.

...L .• .L

. ---

. . ....... . ''-'..... .. .. ... ~

Ne-ve-ra mo-ja - b1- ~ 91 t1 - - za-bl~-da mo - je -

~ a ~ ~ DIn 0 ~

.gt~?± Jj5l=au HtJ :1 j. 1:::(":11) f-a J :£J I £l~ J Ed I) J ifg rn

_-

~

FINE

Sta da ti pricam tad sve znas Osecas duro promasa] naA Srce za srce nece da cuje

Sta se tu moze, ita je tu je

Nevera moja bio si ti Zabluda moje mladosti Nicega nema medu nama Ni tuge ni radosti

Ostani zbogom mill moj Dati ce druga U zivot tvoj Nije rnenl mesto kraj tebe

Ne mogu vile ni da lazern sebe

Sta da ti pricam kad sve znas Ovo je poslednji sastanak nas Ja tu vee sutra biti daleko

A tebe vidim vee ceka neko

12

r

I

i i

t

I

JEDAN DAN 21VOT A (Brena i Miroslav) i

....

L .._

., ........ .._,

......

_It

_t 1

I L

.L _.III

..;i .. _..

..

• • •

...

-

• •

..

Vo-lim te vo-lim - vi-se od sve-ga od sa-mog sun - ca od sa-mag ne - ba -

G C1l

Vo-lim tvoj os-meh 1 no-ga bo-se - 1 0 -ai tvo-je pre-pu-ne ro-se

..._ F_ .. .. • ~ (1]: ... ,......,.. (j]_ cr/
L..i! .. "" - ""' • - ... • .._ ._ ....... - • ... ~ ~
.I --- I • • -- - ~ -- ..
.r _ _ar L· -- W_., ~ - .- iIIL _.
-- III.
.......... """ - • • .._ • ... ....
u - ..._.,. '-'" II ,
-
~ Je-dan dan ~1-vo-ta - -

da 0 - s te.-ne me-n1 -

~ en

1 nje-ga blh du - so

_.. .. li' - -- - - ;",,_...-. - ~
.1 s- - ... I""" .... • ~ ~ • • ~ - ..
l I .-
.L ... .. ... .I --
L~ • ~ - • • ._ .._
-"\;~ ,.. """"'" ~ ~ ._ ., iii ...
" ..... II1II . """ -

~ -- po-klo-n1-o te-b i -

na nje-mu nek pi- - se

A -ko sr-oe sta-ne - -

F J

~a-lim - sto se ni-smo vo-le-ll jOs vi-5e - Vo-le-li jos

vi-se - FINE

13

r

. C ISs c,p~ c

1':!tRfii:m~:i3=n2i=t :1: if!!: Bsa ['t I ~ f :or ~f r: =tf ~ : n

Ja. sam 110-688 sn1- 0 -

t;, ~~l ~[ f< f~: e t:: t)L fmn r: r lIr t (:thee II~ ~t l tv § rG ]

da Bam B to-bom bi -0 . a-11 to 3e Sa-1I10 ~an Lle-pa 81rf11 blSf

Ibs \ Bm t'l;-~ _. -'-~~11~ ~ I

~t,\~: t fit {=f.= ~4I:l3 f::: f t: fj :;p I r:~r§::r41?tlP! :~j ~I-§ 1£1

slat-ka ko bon-bo-na ko naj-ljep-§1 maj-ski dan

B n~

IZADI MALA (Ferid Avdit)

~U~C~8 .

t;J_T flU: _1 b J±f t 1 flEe I' itJri!r tit"; f C Jf'ig=r:AI

I -za-d1 ma - 1a 1 -za-41 ma - 1a 1 -za-di bar - na ~as

., p

bi; t r=:':t 1 ! OlE! if [Sg: r ; t 3% r,C <Ii r m f- ;!jij;j 1!8i~~~B-=""'1

Ho-ou da te Vi-dim ho-6u da te lju-bim Ho-6u de. t1 ~tl-jem glas FINE

14

~- -_ ... _- .. _.

....

LjubiC!u te dugo Dugo dugo dugo Najlepli bieemo par

livadama cvetnim Sa srelma setnim letafemo J8 i tl Cekatemo zore

Ko svi Ito se vole Sarno draga ja i ti

IZA£l1 MALA

Ia sam noo81 snfo

Da sam s tobom bio Ali to je bio samo san

Ljepa si mi bona Slatka ko bombona Ko najlepti majski dan

Iza4i mala, iza4i mala Iza4i bar n a cas

Hocu da te vldim H06u da te Ijubim Hocu da ti fujem glas

Ja ~u s tohom biti I 0 srati sniti Neeu vile biti sam

..

... • II..-.
[J_ 0- • ~ ..... T I'll '"
~~ ... 1 It 1"- T --- T .... --...- --.,-r ~
- -- ____.a_ III "I1"r 1 .. --.. --:II .. .. --r ...
-.,I .. • .... "II 1 'if; ." 'II • '1 ~ ~~ -.
:; =: vi-vi sto sam - - vo-le - 1a

I3 -

IZVJNI DUSO IZVINI (Nada TopCagif)

Tekst: Radmila Todorovic Muzika: Dragan Aleksandric

IIf"'\Y """"" a ....... • I ~-
1 Ii /: ... --... III • • ... IIIIIIIL • • •
... I -- . __ .. ...
!I -6 - ~FI3
~ --.:
.,_ --v .... 'Ii .... :rY""lloilf - I :..:...iiiIi
.... - .....
- ......... w Gt7 _ .,,1 1
I I ."" .......... _ .. ~ - .- ...
... .... - ..... ~¥ IE. .. .. ... t==
[I • no: • .. III • ... .. ~ .. .. • -
• :t.-: ...
~ "I: .. .. -

... "!!B
tiT _.,,;ji -
..... _. I ..... ~ • -t- Il • -
! I ] -. 1
-... • ..- ...01.
.... - - ...
1"_ • _ - ~ -.. -.. .... - ,. --. -;j • .. .... .,...- --~
-
-- ... ~ ..,
-v L...._
- - - Om ~

Moz-da sam te ne-ho-tl-ce ra-ni-la -

i

t

i

I

f

Mo~-da te je rs-na - - bo-le-laT--

A -ko 8am ti bo - - Ii na-ne-la - ~

E&:¥:¥:: i J ; 3=:1; J = J gO 'I j:: l.¥ IjllQEJtnt¥i7 "0([ ;i?Sl J ~:J :: I

To je as-to ~to sam te vo-le la - - Iz - vi - - - ni Iz - vi ~ - ni Iz ~

Fm D7 G7 C

p C G7 ,. ~
.... , LI D .. C.
I J .:#'
~- -J -. --. -. ... ;It --:I I "II •
""'" • --. -. ..... oil .. • oil
..... .... ... , • 'II :t .. Stra-ni-cu no-vu 0 - kre - ni

..... r;j----'110--------..1 "'-r d --_II -, I ~OD~

Vi-se ae

. pol CODA ne vra.-6a.J

37 C

JI! C 2.(! ~ .~ .. 4t.
- ~!- •
7' ... ... • • I": • .~
-.;:;;r ~ oil • --. ~ ""'t' .- "'"
~ 1" :1 I ,.,
~ :;0 . .::iiiII • ~
.... 11 ~~ .i5~ J -I~ ~~ T T 'II
-.
- me- n1

<:»

-

Iz -

me- ni

16

~

f

!

,

I

I ~

r I.

I· I

~.

l:

17

Mo1da sam te nehotice ranila, Mozda te [e rana bolela. · . Aka sam ti boli nanela,

To je zato Ito sam te volela,

lz vini t izvini,

lzvini ito sam te volela!

lzvini ~ d u ~o izvini

Za moju tugu ne brini, Stranicu novu okrenl, Vik se ne vracaj meni.

Stalno sam te netrernice gledala, Tuznoga te smehom tesila. ~ · Aka sam se pogresno nasmesila,

Jo~ sam mlada mozda sam pogresila,

Izvint, izvini,

Iz vini sto sam te volelal

Dugo sam te Ijubomomo euvala, Sarno tvoju Ijubav zelela. · <I

Aka sam u telji sagorela,

To je zato ~to sam te volela,

Izvini, izvinit

Izvini ito sam te volela

E7

POZOVI ME (Gordana Adamov-Lana)

.............- ..

cII/1etJ.ce modaattJ

c

p

E7

~ !b-

e A7 nn G7 .

ti I=fjf)::j] 1:[111 i¥ l2 Pithl J~Fln)~Tfl ¢Jl2:m/Efii1¥::inl:::$ I

zo-vl me

o -pa-dne

Po - zo-vi me

ka-da la-ate od-la - ae

Po - zo-v1 me

. kad te sv1 za- bo-ra.-ve

Da ti svo-ju ...

F ~. c

~f£Ei;iE i {;:';:g{5i;:Eii~ idlgi:j:tfiEt: i?;j ::5:t~i ;iZI t q&'~:-j§ i: Jl1Fi ill

~

lju-bav pru-zlm - sa-m~ ds se - s to-bom drn-zim T1 po-zo- vi me

. FINE

POZOVI ME

Pozovi me kada 1166e opadne Pozov1 me kada laste odlnze Fozov1 me ked te svi zaborave

Ref ..

Dn ti svoju Ijubav pruzim

Sarno da se s tobom druzim Ti pozovi m~

Pozovi me hladne no6i jesenje Pozov1 me kad te tuga obuzme Pozovi me, sunce moje najdra~e

Pozovi me da t~ nezno zagrlim Fozovl me da te strasno poljubir Posov1 me, nccu da te izgubim

..

18

- --------. _ ... - . -- ... . _._. -

~fO MAJ KO N'SI VE ~NA TI"'AL.

AASTAO .JAM POKRAJ O~VA tAt;"K. tAtA K

MADARtCA

SE LO MOJE llEPilE OO'AR'ZA

NEMA tARA 00 IEtARA ~

JUGOSLOV£N II MEIIMlCA

MOJ~ fAMIltJA

• MA.M at I HEllOS L utN E. 'H. N .,..,..o.~ HAJDI DAlE IUD4MO U OVOJE CV ....... ~ R U.! 0 MOJA K A A..I fill EN E U VEN t tA. t.JrtAI fWtl HE DOZVOll DA TE OAUQA VOL. (N~ 0biW) AL· SAM IE. ZAUUelLA [L. lutdt)

AI/ JE LEPO am SEUAK tR+ ~oritJ ~ ZAP ... l '0 IJt H CE LO IE LO ~ Z, .10 ... .,wta

TREaA MI RAMi TVOJE tN~ To~'tl

BE Z UU8A VI lYE .IE PUSTO tN. 1oI1.:.a -

TREBAPE TU VIANA leNA lG. ~ ,

NJ T' ME VOL II {lClt'b .... nc:Nkt

MALA SOBA T R' SA TR J (s. £)tuff: ~l SHVAT10 SAM HE MOOU Bt:l TEBf I!I'ELU BlUZU auZA KVASI ~V .... MltowtQ ODVED. ME POD PROZOAE (Z+ JonnoriQ

I" LA.f I IE NA 0 RVD IMA {A. 11it' :I N AJl EP'tU HAUIN U _ tAli .. Btkl nt

DAMA IZ lONDONA (F ........ Jahitt ODLAZlt ODLAZI (TolM Zd~ DUGO TE DUQO OeEKWEM IN_ QbrIQ

MALI Mrr; tTo ..... eo~\II6' at I KU TVOJU UU8lM ffoma Zdn'dww5Q

POZDRAVIJE rotDRAV' \M.~'" nw IMA JEDNA kfttMA U PLANIN' (N to •• tQ

II,,"UE eus .. THUE (L~ .. ~ I S~~ ... hI PftOKI.ETA IE OVA N£OEUA (To ZeIr ..,

DA VOLI .. ORUQU N~ MOQU tMlrMko R_ria LEN\) LENO MAGDALENO tDt..,.n 2. Tow,.tl

FIIADO MOJA B!.LA ~ Rlldftl Ut~~ HE. PUr. ~t D UIo l:LbMl Lua5Q

.lA'll IE JAvt tv .. "'to"f~ 9 KUN£M IE U BRATA SVOOA {kif ~iQ

lAeUYAJrAJNU ~oUa::o Kostla IATO IATO BATO {F.tN_ Mit l"'IIrdd.~'

.lEDNA 'A If. .... 0 NAMA fA"" I Dhnowl MO.I JARANII JARANE IH .. " DudIiQ ---

, TAKO IDU DAN' tAli ... Brbrd PLAVA :lENA IS~"'" II., _II B

HEMA M£NI t IVOTA eEZ TE8E \Zorka 9Nnct.t .cUV"'ME. tUVAJ ME , .. Obr'" OPE"E ZAUUlUUJEM U lEB! (N. Topt:apt)

lAD •• H MooO t UMRO .1 ZA TE tDobrt.$ T OPekrf~)

LELA VRANJANKA ISbn'" StoIh!l ®

DANKA (TOmi ldJnto.,.a 8

LEPOTICA I It ROTAN (Knbl

OJ MIUCE foeANtC£ 4E ... OjdInIt) G R E~ I CA tDntlJl! s.kultl:~

TE BI HE MOGU OA KAtEM HE CA.b.n lwlW YOUELA SAM VOUELA tHa .... h .... nd IMA VAl'R E IMA DIMA (snd)

VOLI ME DANAI VII NEQO SlTTR A tUn ..... I I.e) SHE-QOVI BEU OPET V£JU (MlrWco A~

GO IZVOft"'DVA'UTh~Af_ lutIleI III 2) ZAAASLI su Sf An MOJIE ~s.'" 1..ntI "

1ESTR.A M' JE POftutlLA ~I"'" KrcW:I

RADO UPA AADO lEn ~

IOl0VALA MLADA YINKA (:zan., k •. _Mf

ITA to Kutl TA KO RAND (,..he Put.!J

Z'ElENE ctl { ....... hldv ....

lEN .. SlNA SVOOA tN"',kG 8.")

"'ODIE LETO TRIOESETO (NO"fQ""''''DEVoJKA IZ QRAOA (Mrallaf 1ua

M SAM MALA BOAN~ICA {Mna UrMotiQ DOBRO VEtE IZGUtlWENA NADO tZor.n"tt.-W INA" A TR£ IMA DIMA tS-v.tomlt 'I~kq

DRUG U VOl.1M E PA tr A tMfho Hrtti6J

KUNEM SE U BRAT A SVOGA f§.M KonJovW

ODE St SADA L EPTI RICE MOJA l K ...... ,... krit~ VOLELI SMa ISTO VINO ISTU tENU ~Ljubt AltlfJ 1SPLAc!1 SE NA GRUOIMA MOJ1M (A ........ nIB

lAD TE ORual UUBJ (SINn s.~t [jffJ

ftAJ1NO KO LO tJo.kI. pm...nt) , "

81UANtNO KO~bf. 2 {_.kIII h6:01l.a 15

.UD R fURtI HEJ Ilvon CA" "tII .. tS

UZMI svetTOl1 ilYOT "'U:tA(G 'O

JlAIT AJEMO SEMI w ,u

KAfMAAICE JOt VlNA HI.. Totl tAct ... na

U MALEHOJ kR¢M1 SEDIM SAM ZA STOLON til. " •• v ....... ~ .IlDNA AEKA U MOM KRAJU ~N~ NIICi _ ... .u ®

DODt OA OSTAR'MO ZAJEDNQ (MafI: !a .. a 11

PEVAlfE "I HO~AS OKT c .... Spu1iQ

KAO SI SA MNOM Nl MtSU NA VREME "II win 'III GODINE .au PROLAZILE 1M .... v .......

QA LI t:el ME ValETI KO SADA ,~ L..t.WJ CUVAJ ME t;w AJ ME (N'" Obr5!!~ OKIT'TE IVE SVATOVE (v .. Mabnid RttKA SE lullCA tv .... 1.tt0"rilM lYE §To RADtM TEal PR IJA tSnelMw OYrlW)

N£ "LA~' ouAo 'w-n .... Nt "

VANJA ~Du"" Ko'ItIQ lHl

ZLA TI BOA IE 'IT .IJ TAft U (S~ Mrt 1nI' 14 ODNELA 51 SVE.ITo ....... Oolo\t~

IUMADUSKI fAJ lAndr .. Ofd*n14--Enl "

AkO DRAG A SRETNE! MAJKU MOJU (&or. s,uHQ

ZARAllESUITAZEMOJEfsruth,.wD PESME GOD,

a.t1CA sUUSItA .' N E

I JlSEN .OAMDUl'TINIKI lOR...., -10 .. 0 MOJI ORO CUV.u MI eW,u -. ' PCTAAZtCU OCl Z! LOLli .LAOO VOOI sro 11: IIIJI

I" DA SAM MALO M LAIN MI HAJLO M. Kt MUtl NECU NECU DIJAMANTi ZNAM ZA IV! SAM l"IiIV

MA"KOt MARKO 84 DI.....,IM

[~5 inAROORADlKIH .~A TUONOf.

10001 LOla

MILKINA KU~ NA KRAJU "AJDE KATO

KAD Tl V101M NA SOKAKU URANUZORU

ItAD 81 aVE RutE MALE HLADAN VETAA IOLWEMJA

NIITA ME HE BOU

DONESI YIHA KRt-MARtCE. _ADANA ~

ICAD NE IUDE MINE vIlE ru:t.NA JE NEDEUA .SEN m tE DUNJO MO.M I:LATAN PRSTEN

ICAD 81 MOJA BI LA

00 UkO 51 TUDA tENA IT Aft. CIG A

IlEKAOA SAM I JA VOlEO PLAVO DYE KRVA-Vi RU:!! CVEtE TE TVOJE of I lElENE.

BELE Rutl HEiNE RulE MOe,.., ".au SJA,LE

Cenasveske

:1

MAJDANSKA VLAJNA ts5obodalt" ...... :&Et:ANJA NA KR'NJEVCA ISinle ""181'" Utl~1(O j(OLO (M .... ~~l e, U KA R Ie KO KOlO tObindtl - M'" LJr:ntM SI(ANDAL KO LO CBtenlnrir Dot~l ZORANOVO KOLe (o...,mft ~ VRAOOLANKA ~OI.,... A ... ndrkV E 51 NO KOLO CJorici ..... cwi6)

aA N ETOVO KOLO ~ a..,. M IluttnG'tllQ LJUBiAIN 0 KOLO (MIIrko KodN)

lOVEM TE lOV:EM IN •• h 'o~lll:I (16] J£SE N U V RTU MOM ~ N-' tid s.lItcwiQ

.. AM11M JOt 'Hlnka hkN mt

b. PH, M I &APNI t V.n ""too; itl

SAO HE VAEDJ Nl lE91 HI MENI U DudW

DRUGA.IE KRAJ MENE tA .. k aRQ

DAn E M1 DAI R E ~UtniJ. Aedhponl

NISAM MA.JIJTOR DA NMRAVIM BURl tEti ~~ ..

MOJ t IYOT JE TUtNA 'R ItA tN_,kG ".utI PROV£DlMO HoC ZAJEDNO (81"" JettW;i

OALEKO II O .... LEKO ISIo.ICI MlkII"'l 11~~ lBOGOM ZaoGON (R lid it. Uro"l'~t

EJ JAAMI lORA svtCE (Horl O,lPut

K. 0 T E HO e AS M1 LWE PO R UC1 (5..,. R..tu.ma.1t) ot I SU MOJE MUTN[ 00 O.MA ~MUol MUo .. .,~t

E MOJ ~E.RO P£ RI eE (Mi lia ldfaW'O"W:l

8UO"L IIUDI U VI J E K S Ret NA (H.1d E"II~tI

PI YUAN ItA tzo.-- K.1e1 it ~

" PO K uhcu DA P R'E B 0 LIM (Rad* htrOli itt CEO GRAD JE Pl.AkAO SA NAMA (Jt"r Ahlfh"j ........ '.U

din.

81 (: E 80 LJ£ (BI'lntI Jeftl4t

COOt DA MI RUKE GRE..IEil%LltI ~~t

51 MPA TtJO e UJ t,. .... OIW1l

avo .IE GODINA LNeA'it HAlE t~llm ~o~v

Tl MI ViAe Nt" DRUG t .... m Dt,KI.."

MEN! tWA UUBAVTVOIA IhlttaNI Ar~

IUDIIt KAEN tv .... Htd!jt~ aB]

CRVEN. KARANF. L (MIIdtn Tamle) 18 SEtNA $E ,.-Ud Belitl

POGLEDAJ ME N E QLEOAO v. §e tMIKa Zdr MIIU.~'" Y()O E Nt e AA (DobrNoj* T 01»110'1''4) l"EPA It MtADA 6u '" A..I $E GRAD A l~e I~ Jt CUTI DUADA (Bon Dt~bt , LA VA it N 0 OOR KA USPOME NO IZora .. "ift'lllll.rtfttII

t:AlA LJUBA VI (Mi .. K ki.t:t ZAQRLI ME NJEtNO {H.lhi 8.UitJ H*UADU K1lA. U MENf 'MA (Sfio PltltJ

t11 VE LA. l JUBA V tMklt M If if! 1 OST A. LA JE P ESMA. MOJA l" -.d .... ,.. viet

19

,

la .... uu •• YdalhIU4 AJ

I nra PUO' AGI S..l.lmJLIJB UD JB pOlJOK fA BEJ"BASU IAU3BYO DIV1'iO IUB3TO tr.& BI 8ILl lUZIL-mU

IOLlIA n: I.lHDaIl'A PLU'INA PLl!.O BJELI SJ.ILlJU DJEVOJXA ITO SHeu .0. BAnos!I

LnI LftI !E3110 .dJ.l MILl o S!J.IIBOW 0 BOSPORU .

tr IJOL-Bj.S T I Ill' J' S. DIS IB.l

2 tunI LI SU IIOSD25lI meA.I .OJ DUJlBBI IUD 51: SBeia fJUI. neB PO BUcmoVIII AID

l§.Im1l AlmII .... QA

U7U III lJEl.lGl ISneI Zi.PJ'B'r.iU SOJD Pl'lCA PbrxCIOJI SI!.I0 SJDJ: 'fDPftLrIU fanJr!ALl

a SVBQA D SlcuYALl Jf.UD.

JJ OD um D __ J.lLUU POSULl II IV! PU!U'lB Llf Ir-.&GA

VBBAS 'ItlDl lOS ILl J'DLlDBU'JA I.Dm YJ.!llO. rzGOBBLA 1081'0 IIOJA DInA .ILl

!Jam x.nmn! uno

lIZ pOLlJ. IJXI SBJXUI

ID'JO mn

ZYJU.D& DBA IIJ'E9.]ICA MOJ ZtJIIB(fI.I'

II XOlA GOI.I no

, SIUBG PADI mOXI UP.100SB

'. S.IJBG PAD! JU. BEHAR D VO~E IRAl PMOU BISnB VO.tJl! DJIVOJD. sOIOLU ZTJLUM OCIBILl SVA-DILl SB ClEtLI I SOKOLI.

o on sfUlB PLIVI:

\H ,.0.1 .lLlO

SROO KOlA D SIiDI SB B.A D TmOB. au1u BIZ FOLn fJERAg:z

Narutujem

llakedoa.k:. pea_.{j) BILJAB.l PU.tl"O· BBLlSX

.lJDB SLl1~AJ UW 'BU .. 110 SOIOL FIJI TOl» • .a. VARDARM BOLBlf utI MILl' P,OP-JDaIWfOV SITI DBVOJCnrJ.l

IOV UO JOVUICS

IUxnooexo lDV'OJ'CB

BITOtA MOJ aODRK XKAJ

DO S to JB tAJJ. e.a.a.a.

zosro 5I lIB I.lJXO aODILl

~_AI

ULBII IlBLBM JlBX1J .DO

PIEU. YBLO JIILI. naIl nwmmKJ.

DRAPU'I

.R.lfm

O.IB.Dl .mo mxoao

CleAr.! D J'I !UGA j.J U. 'f".lLJ Ll V.lLB

~O~Y04ML11ke

Il aD so SII~ POSLl IZ mC.A.I1 GIn VBO. SHCK 0' JIll III

9noI IlJUV R.lVAJ( SHEIl

.nIC.l J.B neBRALl

JEW J'XtDO BB. t.aZI SilO IOBDo AOJ aLO LBLXD

ClJa8 OUnS sno

VQLBI DIID SO~OICB DlTOJeICB ~B!IR ~OB3£ DBBXLA

KOLO TODI TJ.5.l

SEDI IUBA I. DIID STUDBBCU BECARAC

lEl .. rakl1 ~ak.

OD 2IVOT~ .ISt~ IBUl DAlIO B 1i~'50 PILB MOn JIlLO S!'O !II n STUO IIOBI CEDI" S A)I IRA: PliO ZOBJ. m.1.1 MORAVE BELl BJ,GBg

III ZKl ZORA XOt1U IILlGO' LlUBDi caVEN l'RS rc

LULO 1I000.l

lfoC T.A IHU HOC

CBLE socr RLADOVI1f.l lAD 3E SB'tIH MILl mso

JEL V.&.II 110 S'1'O S B RJ.S tAJB].tQ.

1 2 3 4 5 8 1 8 9 10 11 12 13 14 15 18 " 18 19

I Dlvran~.n.te :

DA ZKlJXS WlB.l .00 orVOB.I n BBLO Llfel DUDI BZLO m DB DDlI!'HUB SID .I!lIB . D USD5 5d S:I aODIU :Wro DUaO

.. GLl P.l MALl , DOLIIA

OJ DBYOJeJ: PIB.oeA.~ RUSJ 1:091 CUllO DIll CCCII

.IZAlmll JU8!J.D.1:

STILIIf lOBe

Lqjsrb1~""

.OJ .IUD JJ.BU'm S.l Ga'D OAJ' GORO un Koa

OJ MOJ~ Ru10 BOKBIA

GlB S I Bl:Ll KAU D.l0

IJIPB LI SD IUD GBU1UD lJBTOJD o~ JJ. V ORB J.lVQR.B

ILLJIA. IlAJiU PREm "'0 DB Z" ALl S OD S !B.lD »OB..l VI'

ZRLRIl OIl" H pj, 0 I'.l OB.lIfJ:l IfBRlJ' III U. onm PB.ZIO .BDG.l

-------------------------------~--------------------

....... , ,,'1.'1 -..- ~ .. .----...--..- •• " _-

........ ~ ~ W4 ~ •• t •• A'~ ••• t •••

( [[11 J ..

. ~ --_ .... _.- ... -------_..----------- .... -------_..,----_.., .... -.._---------_ ... --._---------._ ....... ~ ..... .._ .... ......_ ... -.,......_-

__ _ ,_ .-..-......._~..,......-._ =H+

PRODAVNICA MUZICKIH INSTRUMENATA PRODAJE:

- SVE MODE lE HARMONI KA GUERRfNt

DAllAPE

EXElSfOR

~SKOlSKA DOKUMENTACIJA .. - skJadrlte· robe -

U I~ Ivana Sen kovita br. 15 11273 BAT A J N I C A

- POJACALA

- ORGULJE

Cene vrlo povoline, a isporuka u roku osf 15-30 dana

Sva obave!tenja na adresu: ,#ME lODIJA ..... LALE".