HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model huurovereenkomst voor tijdelijke huur en verhuur van gestoffeerde en/of gemeubileerde woonhuizen en appartementen met optie

tot koop.

ONDERGETEKENDEN: Naam Adres Legitimatie Telefoonnummer E-mail Bankdetails hierna te noemen 'verhuurder', EN Naam Adres Geboortedatum Beroep Legitimatie Telefoonnummer E-mail Bankdetails EN Naam Adres Geboortedatum Beroep Legitimatie Telefoonnummer E-mail Bankdetails :Mw T. Ditmeijer e/v van der Lichte : : 10 oktober 1960 : : Paspoort NP93DF372 : : : :Dhr. P. van der Lichte : : 8 augustus 1956 : Directeur GTC Almere : Paspoort NSHBHBL24 : 036 8484033 /06-52012790 :vdlichte@gtc-almere.com : :Dhr. I. Akhtar : Kweekhoven 31, 1068 ZT Amsterdam :Rijbewijs 4455653005 : 06-53363342 : khawaspur@hotmail.com :

(indien van toepassing, zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk), hierna te noemen 'huurder', ZIJN OVEREENGEKOMEN Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woonruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, plaatselijk bekend: Dionusysstraat 1, 1363 TN Almere Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte voor de huurder. Roken is niet toegestaan.

Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder:

Artikel 1 Duur van de overeenkomst, opties 1.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van drie aaneengesloten huurperiodes van 1 jaar met stilzwijgend verlenging elk jaar ingaande op 1 januari 2010 en lopende tot en met 31 december 2012. Gedurende de huurperiode heeft de huurder het recht tot koop over te gaan voor de koopsom van € 649.000,- kosten koper (zes honderd en negenenveertig duizend euro). De koopsom wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI - Alle Huishoudens), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (basis 1990=100). Bij de berekening hiervan wordt een breuk gebruikt waarvan de teller de consumentenprijsindex weergeeft van de maand die vier maanden voor de datum van aanpassing ligt en de noemer de consumentenprijsindex van de maand die zestien maanden ligt voor diezelfde datum. De huurder heeft uiterlijk tot 31 december 2012 het recht om de optie tot koop uit te oefenen op voorwaarde dat de verhuurder ontheffing voor het speculatiebeding van de Gemeente van Almere heeft gekregen in verband met het verkoop van het gehuurde. De ingebruikneming van het gehuurde zal niet eerder kunnen plaatsvinden dan nadat deze overeenkomst door of namens beide partijen is ondertekend en nadat zowel de eerste huurtermijn als de waarborgsom of bankgarantie zoals bedoeld in artikel 3 zijn voldaan c.q. gesteld. De opzeggingstermijn van deze overeenkomst voor de huurder is twee maanden en voor de verhuurder drie maanden. Opzegging geschiedt te allen tijde schriftelijk.

1.2

1.3

Artikel 2 Huurprijs 2.1 De huurprijs is als volgt samengesteld: a. Basishuur b. Servicekosten c. Huur inventaris e. Voorschot gas/elektriciteit/water f. Beheerkosten g ......................................... Totaal 2.2 :€ :€ :€ :€ :€ :€ …2.300,00 …………… …………… …………… …………… …………… per mnd per mnd per mnd per mnd per mnd per mnd

-----------------------:€ 2.300,00 per maand excl. G/W/E ==============

De eerste huurbetaling ad € 2.300,- (tweeduizend en driehonderd euro) zijnde de huur over de periode van 1 februari 2010 tot en met 28 februari 2010, vermeerderd met de in artikel 3 van deze overeenkomst bedoelde waarborgsom c.q. onder overlegging van de in artikel 3 van deze overeenkomst bedoelde bankgarantie, dient voor de begindatum van deze huurovereenkomst in het bezit te zijn van: Naam Bankrekeningnummer Onder vermelding van : Amstel Property Agency : ABN AMRO 47.76.11.818 te Amstelveen : eerste huurtermijn + waarborgsom + adres object

De daaropvolgende maandelijkse termijnen ad € 2.300,- (tweeduizend en driehonderd euro) dienen voor de eerste van de betreffende maand in het bezit te zijn van: Naam Bankrekeningnummer Onder vermelding van : I. Akhtar : : huur + periode

De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze overeenkomst is verschuldigd, zal zonder enige korting, aftrek of compensatie geschieden. Mogelijke kosten voor het innen van cheques en voor buitenlands betalingsverkeer zijn voor rekening van huurder.

Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder:

Artikel 3 Waarborgsom of bankgarantie Voor de begindatum van deze overeenkomst geeft huurder aan verhuurder of diens vertegenwoordiger: Naam Bankrekeningnummer Een waarborgsom groot : Amstel Property Agency : ABN AMRO 47.76.11.818 te Amstelveen : € 4.600,- ( vierduizend en zeshonderd euro )

als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen. De waarborgsom wordt aan huurder geretourneerd binnen 2 maanden na de dag waarop deze huurovereenkomst eindigt, eventueel verminderd met al hetgeen huurder aan verhuurder is verschuldigd uit hoofde van deze huurovereenkomst, waaronder een vergoeding voor eventueel toegebrachte schade aan het gehuurde, voor ontbrekende inventaris en voor professionele schoonmaak, chemische reiniging en dergelijke zo nodig daaronder begrepen. Over de waarborgsom zal geen rente worden vergoed. De waarborgsom zal nimmer door huurder gebruikt worden als huurbetaling. Huurder heeft ook geen aanspraak op verrekening van enig ander bedrag met de waarborgsom. Dit geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers van huurder. Artikel 4 Gebruik inboedel Indien bij de huurprijs is inbegrepen het gebruik van de in het gehuurde aanwezige stoffering en inventaris, zoals omschreven in een te dateren en door beide partijen te ondertekenen inspectierapport en, voorzover van toepassing, inventarislijst, welke zowel bij het betrekken als bij het verlaten van het gehuurde zullen worden gecontroleerd. Dit rapport en de inventarislijst zullen deel uitmaken van deze overeenkomst. Artikel 5 Kosten huurder Tenzij in deze overeenkomst anders bepaald, komen voor rekening van huurder de kosten van: a. aansluiting voor en het abonnement op de telefoon, alsmede die van de gesprekken; b. kleine reparaties en vervanging tot een bedrag van €100,- (excl. B.T.W.), voor elke afzonderlijke reparatie c.q. vervanging, ongeacht de oorzaak. Reparaties en vervangingen waarvan de kosten dit bedrag te boven gaan, zijn voor rekening van de huurder indien de schade door schuld van de huurder is ontstaan anders komen deze kosten voor rekening van de verhuurder. Alle andere kosten die ontstaan door schuld van huurder c.q. feitelijke gebruiker, zijn gezin of huisdier(en) zijn voor rekening van huurder. Ook de kosten van het onderhoud van en de reparaties aan de huishoudelijke apparaten in het gehuurde zijn voor rekening van huurder, tenzij deze apparaten door de verhuurder verzekerd zijn en daardoor kosteloos gerepareerd kunnen worden. De huurder dient als een goed huisvader het keuken apparatuur goed te gebruiken vooral omdat dit apparatuur op de ingangsdatum van deze huurovereenkomst nieuw opgeleverd wordt. Indien er gebreken in het gehuurde binnen een maand na ingang van deze huurovereenkomst worden vastgesteld, komen de kosten voor de reparaties hiervan voor rekening van de verhuurder. c. het tuinonderhoud; d. tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van de huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen: de gemeenschappelijke belastingen en de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde. e. het verzekeren van zijn/haar persoonlijke, in het gehuurde aanwezige, bezittingen; f. professionele schoonmaak van het gehuurde – chemisch reinigen en dergelijke zo nodig daaronder begrepen- op of onmiddellijk voor de einddatum van deze overeenkomst. g. het abonnement op, het vastrecht voor, de aansluiting op en het verbruik van elektriciteit, gas en water en eventuele warmwatertoestellen. Het abonnement zal op naam van huurder worden gesteld, indien van toepassing. Eventuele kosten voor het (her)keuren van gas- en elektriciteitsinstallaties zijn voor rekening van verhuurder. h. het lappen van de buitenramen. De huurder is verplicht om ervoor te zorgen dat dit regelmatig wordt gedaan om het vormen van krassen op de buitenramen te voorkomen. Artikel 6 Kosten verhuurder Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van: a. de onroerende zaakbelasting ten aanzien van het zakelijk recht; b. de overige ter zake van onroerende zaken verschuldigde lasten zoals erfpachtcanon, onroerendgoedbelasting e.d.; c. de opstalverzekering van het pand, alsmede de brand- en inbraakverzekering van de in het verhuurde aanwezige, aan verhuurder toebehorende roerende zaken; d. de aanleg van een functionerend aansluitpunt voor kabel-t.v. en radio in het gehuurde;

Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder:

e. f.

het buitenonderhoud aan het gehuurde; professionele schoonmaak van het gehuurde – chemische reinigen en dergelijke zo nodig daaronder begrepen –onmiddellijk voor de ingangsdatum van deze overeenkomst.

Artikel 7 Huuraanpassing Jaarlijks, in de maand september, voor de eerste keer op 1 september 2010 zal de huurprijs worden aangepast op basis van de consumentenprijsindex Alle Huishoudens (CPI - Alle Huishoudens), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (basis 1990=100). Bij de berekening hiervan wordt een breuk gebruikt waarvan de teller de consumentenprijsindex weergeeft van de maand die vier maanden voor de datum van aanpassing ligt en de noemer de consumentenprijsindex van de maand die zestien maanden ligt voor diezelfde datum. De huurprijs zal echter nooit lager zijn dan die welke voor de aanpassing van toepassing was. Na 1 september 2010 wordt de rente percentage op het gehuurde door de hypotheekverstrekker vrijgegeven. Indien de variabele rente percentage sterk afwijkt van de originele vaste percentage wordt hier ook rekening met de nieuwe huurprijs gehouden. De verhuurder zou samen in overleg met de huurder een compensatie voor zijn stijgende rentekosten maken door de huurprijs met een bepaalde percentage te gaan verhogen. Artikel 8 Wijzigingen in het contract, geschillen Elke wijziging van of toevoeging aan deze overeenkomst moet schriftelijk geschieden. Bij geschillen zal worden uitgegaan van het Nederlands Recht. Artikel 9 Staat van oplevering, aansprakelijkheid Verhuurder zal ervoor zorg dragen dat het gehuurde, met al hetgeen zich daarin bevindt, verkeert in de staat zoals met huurder werd overeengekomen. Huurder zal op de einddatum van deze overeenkomst en bij overhandiging van de sleutels het gehuurde in dezelfde staat opleveren en de inventaris weer op de oorspronkelijke plaats neerzetten. Ingeval huurder ten aanzien hiervan in gebreke blijft, zal verhuurder gerechtigd zijn het gehuurde voor rekening van huurder te laten schoonmaken, zonodig te laten herstellen en te doen ordenen. Redelijke slijtage is voor rekening van verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder c.q. feitelijke gebruiker lijdt als gevolg van gebreken aan het gehuurde en ook niet voor schade als gevolg van storm en andere weersomstandigheden, overstromingen, veranderingen in het grondwaterpeil, natuurrampen, onlusten en andere calamiteiten. Artikel 10 Voorkomen van schade, melden van schade Huurder is verplicht de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan het gehuurde. Hij dient er onder meer voor te zorgen dat waterleidingen en CV-installatie niet kunnen bevriezen en hij zal er op toezien dat schoorstenen, afvoeren, goten, geisers, boilers, e.d. goed blijven functioneren en voor zijn rekening worden schoongehouden. Huurder is voorts verplicht schade in of aan het gehuurde onverwijld aan verhuurder te melden; is huurder nalatig in deze, dan zijn alle daaruit voorkomende kosten voor rekening van huurder. In dit kader dient verhuurder ervoor zorg te dragen dat tijdens zijn vakanties of andere langdurige afwezigheid melding mogelijk is en dat die mogelijkheid aan huurder bekend is. Artikel 11 Toegang voor verhuurder In geval van voorgenomen verkoop, taxatie, verhuur of voor het doen uitvoeren van noodzakelijke reparaties is verhuurder of diens vertegenwoordiger gerechtigd het gehuurde te doen bezichtigen c.q. het werk te doen uitvoeren op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur, mits met huurder minimaal 24 uur tevoren een afspraak is gemaakt. In dit kader dient huurder er voor zorg te dragen dat tijdens zijn vakanties of andere langere afwezigheid toegang tot het gehuurde mogelijk is en dat die mogelijkheid aan verhuurder bekend is. De verhuurder spreekt elke twee maanden met de huurder af voor het maken van een bezichtiging van het gehuurde.

Artikel 12 Tussentijdse beëindiging door verhuurder, verzuim, boete, (buiten) gerechtelijke kosten 12.1 Verzuim Indien huurder: - de huurprijs en de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten niet op de in artikel 2 gestelde tijdstippen voldoet; - het gehuurde feitelijk niet meer bewoont;

Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder:

- enige andere bepalingen van deze overeenkomst niet nakomt; - enige voorwaarde, verbonden aan een door verhuurder aan hem verleende toestemming, niet in acht neemt; - surseance van betaling of faillissement aanvraagt; - in staat van faillissement wordt verklaard; - onder curatele wordt gesteld. heeft verhuurder het recht, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, de huurovereenkomst onmiddellijk tussentijds op te zeggen of de huurovereenkomst onmiddellijk beëindigd te verklaren. 12.2 Boete en Interest Huurder is gehouden aan verhuurder te vergoeden alle schade, kosten en interest voortvloeiend uit in artikel 9 bedoelde omstandigheden en ten gevolge van tussentijds beëindiging van de huurovereenkomst, ook in het geval van faillissement of surseance van betaling. (Buiten) gerechtelijke kosten Indien een uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldatum is voldaan verbeurt huurder aan verhuurder, van rechtswege, voor elk geval dat hij hiermede in verzuim is, een boete gelijk aan de wettelijke rente voor de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening van de hoofdsom. In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van deze overeenkomst of tot ontruiming te dwingen, is huurder verplicht alle daarmee in verband staande gemaakte kosten, zowel in als buiten recht – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechtelijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten – aan verhuurder te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, berekend volgens het tarief dat gebruikelijk door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.

12.3

Artikel 13 Gebruik van het gehuurde, plaatselijke voorschriften Huurder c.q. feitelijke gebruiker zal het gehuurde zelf bewonen met inachtneming van alle voorschriften en wetten uitgevaardigd door de plaatselijke en andere overheden. Indien het gehuurde deel uitmaakt van een appartementencomplex, is huurder dan wel feitelijke gebruiker gehouden de reglementen daarvan stipt na te leven en de vereiste formulieren in te vullen en te ondertekenen. Huurder dan wel feitelijke gebruiker dient voorts: - het gehuurde als een goed huurder te gebruiken; - geen overlast te veroorzaken. Artikel 14 Wijzigingen aan het gehuurde Huurder c.q. feitelijke gebruiker is niet gerechtigd enigerlei verandering in of aan het gehuurde aan te brengen, tenzij verhuurder of diens vertegenwoordiger schriftelijk toestemming daartoe heeft gegeven. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade veroorzaakt door spijkers, schroeven, stickers en dergelijke. Schade veroorzaakt door huurders c.q. feitelijke gebruikers huisdier(en) is geheel voor rekening van huurder. Artikel 15 Bemiddelingsdiensten Tot nader order treedt op als beheerder: Artikel 16 Verbod tot onderverhuur Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, is huurder c.q. feitelijke gebruiker niet gerechtigd de huur geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, of het gehuurde ten gebruik aan derden over te dragen, of het gehuurde onder te verhuren. Dientengevolge is huurder ook niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van verhuurder het gehuurde aan een andere feitelijke gebruiker ter beschikking te stellen.

Artikel 17 Domiciliekeuze

Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder:

Huurder kiest bij voortduring ter zake van al hetgeen deze overeenkomst betreft en alles wat daaruit voortvloeit domicilie in het gehuurde of, indien in de aanhef van deze huurovereenkomst sprake is van een feitelijke gebruiker, op het adres van huurder. Verhuurder kiest domicilie op het in de aanhef van deze overeenkomst genoemde adres van verhuurder of, indien in diezelfde aanhef vermeld, op het adres van het bedrijf of de instelling dat of die rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt. Wijzigingen van domicilie dient per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden. Artikel 18 Bevoegdheid tot verhuur Verhuurder verklaart hierbij dat hij bevoegd is het gehuurde overeenkomstig deze huurovereenkomst te verhuren en dat hij huurder in geval van uitstel of beëindigen op grond van dit artikel schadeloos zal stellen. Artikel 19 Aansprakelijkheid bij verlate oplevering Bij niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de in artikel 1.1 genoemde begindatum, doordat: - het gehuurde niet tijdig is gereed gekomen; - de vorige gebruiker het niet tijdig heeft ontruimd; - verhuurder nog niet over de door hem te verzorgen vergunningen beschikt is huurder tot de datum waarop het gehuurde hem ter beschikking wordt gesteld geen betaling van de huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende levering en diensten verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen dienovereenkomstig op. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uit deze vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij hem ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten. Van een dreigende vertraging stelt verhuurder huurder zo spoedig mogelijk in kennis. Artikel 20 Voorwaarden Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voorzover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vastgesteld op 30 juli 2003 en gedeponeerd op 31 juli 2003 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 74/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen. De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is. Artikel 21 Aanvullende Bepalingen 21.1 De huurder zorgt voor een hekwerk langs het huis en de inrichting van een inloopkast ruimte in overleg met de verhuurder. 21.2 Het tuinhuis wordt door de huurder geplaatst. 21.3 Het materiaal en de kosten van de werkzaamheden komen voor rekening van de huurder. Indien de huurder niet tot koop overgaat en ervoor kiest om de huurovereenkomst op te zeggen, wordt de waarde van het inventaris dat door de huurder is geplaatst door de verhuurder niet vergoed. Aldus gemaakt en ondertekend in tweevoud, De verhuurder of diens vertegenwoordiger De huurder

Plaats: Datum:

Plaats: Datum:

Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder: