Oracion del palero

Nsala Malekun Nzambi, Nsala Malekun Mpungu, Nsala Malekun Nkisi, Nsala Malekun Nfumbi que kwenda Ngando ndilé. Kwenda Burukutú Buruseco Nsila Ndyaka hasta que Nfwiri pa' campo nfinda, hasta que Ntoto kwaba. Sikirimato mboa ngei ntukwa: Ya makaya kongo mwinda kunalemba, kunamensu kwini mambé wá. Luna Kongo wantatre mboa makuto viva; Nsale Nsale viva makuto. Tres Personas y un Solo Dios, verdadero... Santo tomás, ver para creer.Nsila via bike Ntangu mabise kongo ngei patikuna mbonga bike Nzambi Mpungu kuna Ntango Dialemba.

Mambo que mboa yo Kindinsasi

Yo entierra vivo. Membiala Kongo no son manteca y Ndiame que sea manteca. remolino da vuelta. cabeza mala que tié tu amo. Tu mismo son mi Tata. Abre Nkuto wirindinga: Gallina come maíz entero. Nsulu son mosquitero. yo lleva muerto. arriero bobo. yongirinkombo matende bana sanguijuela no pega hierro. Candela Infierno no te quema porque tu mismo son infierno. no puede llegar a Nsulu. Tu mismo talakanmoko kunansen kryumba.Mboa kongo kunanwansa. Mundo Kwaba. sacrumato son cosa mala. y ensucia maìz molido. . Borrico tonto. Ndoki Malongo que yo Mboa: Tu mismo son mi Yayi.

Kwenda mbote Como nzambi manda Nzambi arriba. Ngeye) que kwenda vititi mensu arriba Ntoto. nzambi abajo.Nfumbi que kwenda fondo canasta nkutare mismo Tata (Yayi. nzambi por los cuatro costados .