Sumber: ___. Modul Tarbiyah Islamiyah.

Lembaga Kajian Manhaj Tarbiyah (LKMT), Robbani Press

Memahami dan Mengenal Allah

MA’RIFATULLAH

URGENSI MA’RIFATULLAH
1.

Urgensi Mempelajari Ma’rifatullah
Hal utama yang harus dilaksanakan dalam agama adalah mengenal Allah SWT (awwaluddin ma’rifatullah).

2. 3.

Ma’rifatullah – Allah Rabbul ‘Alamin
Allah SWT adalah Rabb, Malik, dan Ilah kita.

Didukung Dalil yang Kuat
Ma’rifatullah harus bersandarkan pada dalil dan bukti kuat yang telah disediakan Allah SWT.

URGENSI MA’RIFATULLAH
4.

Meningkatkan Iman dan Takwa
Ma’rifatullah dapat menjadi sarana menambah keimanan serta ketakwaan.

5.

Kemerdekaan
(Al-An’am [6]: 82)

6.
7.

Ketenangan
(Ar-Ra’d [13]: 28)

Berkah
(Al-A’raf [7]: 96)

URGENSI MA’RIFATULLAH
8.

Kehidupan yang Baik
(An-Nahl [16]: 97)

9.

Surga
(Yunus [10]: 25-26)

10.

Mardhatillah
(Al-Bayyinah [98]: 8)

JALAN MENUJU MA’RIFATULLAH
1.

Jalan Menuju Pengenalan kepada Allah SWT
Semua makhluk adalah bukti kebesaran dan keagungan Allah SWT untuk menjadi pelajaran tentang kebesaran Allah SWT.

2. 3.

Ayat Qauliyah
(At-Tin [95]: 1-5)

Ayat Kauniyah
Alam semesta merupakan bukti nyata kehebatan dan keagungan Allah SWT, Sang Pencipta.

JALAN MENUJU MA’RIFATULLAH
4.

Metode Islam dengan Naqli dan ‘Aqli
Gabungan antara akal dan panduan dari Allah SWT akan membuahkan pengenalan yang tepat tentang Zat Allah SWT.

5.

Tashdiq (Membenarkan)
Berpikir dan meneliti terus-menerus dengan metode yang tepat akan membawa kita pada pengakuan tentang kebenaran, kehebatan, dan keagungan Allah SWT.

6.

Berbuah Iman
Ma’rifatullah akan berbuah keimanan kepada Allah SWT.

JALAN MENUJU MA’RIFATULLAH
7.

Metode selain Islam
Metode mengenal Tuhan selain Islam tidak berlandaskan pada metode yang tepat.

8.

Dugaan dan Hawa Nafsu
Dugaan dan hawa nafsu adalah dua unsur utama dalam metode mengenal Tuhan yang tidak berlandaskan disiplin yang benar

9.

Ragu-ragu
Jika jalan yang dilalui tidak tepat, hasil yang didapati juga tidak meyakinkan.

10.

Berakibat pada Kekafiran
Semua metode selain Islam akan menemui jalan kekufuran.

MAWANI’ MA’RIFATULLAH
Sifat yang berasal dari penyakit syahwat dan akan berakhir dengan kemurkaan Allah SWT, namun masih dapat diobati dengan mujahadah:
1.

Fasik
Fasik adalah orang yang melanggar janji kepada Allah SWT, memutuskan semua yang diperintahkan Allah SWT untuk dihubungkan, dan berbuat kerusakan di muka bumi.

2.

Sombong
Sombong adalah sifat orang yang hatinya ingkar dan membantah ayat-ayat Allah SWT dan tidak beriman kepadaNya.

MAWANI’ MA’RIFATULLAH
3.

Zalim
(As-Sajdah [32]: 22)

4.

Dusta
(Al-Baqarah [2]: 10; Al-Mursalat [77]: 9-19)

5.

Banyak Dosa
(Al-Muthaffifin [84]: 14)

MAWANI’ MA’RIFATULLAH
Sifat yang berasal dari penyakit syubhat yang ada pada diri seseorang:
1. 2. 3. 4.

Jahil
(Az-Zumar [39]: 65)

Ragu-ragu
(Al-Hajj [22]: 55)

Menyimpang
(Al-Ma’idah [5]: 13)

Lalai
(Al-A’raf [7]: 179)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful