252

4. CHLADIVOVÉ KOMPRESORY– pokračovanie
Ing. Marián Blaha, CSc., Dr. Tibor Blaha, Ing. Peter Blaha,
Ing. Štefan Borbély, Danfoss Compressors, Zlaté Moravce

4.3.3 KRITÉRIUM HLUČNOSTI KOMPRESOROV
Často je kompresor umiestnený v priestoroch s trvalou alebo dočasnou prítomnosťou ľudí
/napr. chladničky a mrazničky pre domácnosť/. Toto kritérium je dnes jedno z najdôležitejších
pre posudzovanie kvality kompresorov.
Preto o hlavných zdrojoch hluku, cestách jeho šírenia, spôsoboch merania hluku
a znižovania hluku pojednáme v priebehu kapitoly 4.

4.3.4 KRITÉRIUM OPOTREBENIA KOMPRESOROV
Súčasti kompresorov musia byť zhotovené z odolného materiálu proti opotrebeniu
a niektoré súčasti trecích dvojíc sa za tým účelom tepelne spracovávajú, aby kompresory
dosahovali čo najvyššiu životnosť.
Aj túto problematiku preto rozoberieme v priebehu kapitoly 4, hlavne pri požiadavkách na
materiály súčastí kompresorov.

4.4 TLAKY, SILY A MOMENTY NA HNACÍ MECHANIZ-MUS, VYVAŽOVANIE
A ZOTRVAČNÍK PIESTOVÉHO KOMPRESORA
4.4.1 TLAKY A SILY A MOMENTY
Hnací mechanizmus piestových kompresorov s priamočiarym vratným pohybom piesta
je vystavený vysokému namáhaniu. Jeho namáhanie spôsobujú:
- primárne sily, ktoré sú odvodené z rozdielu tlakov plynného chladiva pôsobiacich na
čelo piesta p
k
a spodnú stranu piesta p
0
- z priestoru kľukovej skrine
- sila od magnetického ťahu statora elektromotora pri polohermetických
a hermetických kompresoroch /pri otvorených kompresoroch táto sila nevystupuje/
- zotrvačné sily jednotlivých členov hnacieho mechanizmu
- trecie sily.

Tlaky a aj sily na piest /primárne sily/ sú závislé na režime práce kompresora
v chladiacom zariadení, a závisia na vyparovacích a kondenzačných teplotách, pri ktorých
kompresor pracuje. Kompresory sú dimenzované pre rozsah vyparovacích teplôt HBP,
MBP, resp. LBP, teplotu okolia kompresora a taktiež pre teploty ochladzovacej látky
kondenzátora.
Pri výpočte sa vychádza z najväčšieho rozdielu tlakov (p
k
– p
0
) na piest kompresora.
Vzniklé sily sú zachytené ložiskami kľukového hriadeľa a sú vyvážené vo vnútri
kompresora.
Pri ustálenom prevádzkovom stave proti sile F
p
na piest s priemerom D pôsobí sila F
k

otáčavého momentu M
k
kľukového hriadeľa na polomere kľuky r.
Sila na piest sa vypočíta podľa vzťahu:
F
p
= (p
k
–p
0
). S /N/ /108/
kde:
S - je plocha piesta, S =
4
2
D · t
/m
2
/
D – priemer piesta /m/

253
Z maximálnej sily na piest F
pMax
/ pri pracovnom režime pri maximálnom rozdiele tlaku/
sa vypočítajú reakcie v hlavnom F
RAMax
a vedľajšom ložisku F
RBMax
hriadeľa kompresora.
Pomocou nich a pomocou maximálnej sily na piest F
pMax
sa robí dimenzovenie ložísk
hriadeľa a ojničného ložiska kompresora. Sila, zaťažujúca ojničné ložisko je totiž približne
rovnaká ako sila F
pMax
, pretože uhol vychýlenia ojnice po dobu výtlaku je takmer nulový.
Potom tlaky v hlavnom, pomocnom a ojničnom ložisku kompresora vypočítame zo vzťahov:
p
h
=
h h
RBMax
d l
F
·
(MPa) (109)
p
v
=
v v
RAMax
d l
F
·
(MPa) (110)
p
voj
=
voj voj
pMax
d l
F
·
(MPa) (111)
kde:
d
h
, l
h
– priemer a dĺžka hlavného ložiska (mm)
d
v
,l
v
– priemer a dĺžka pomocného ložiska (mm)
d
voj
, l
voj
- priemer a dĺžka veľkého ojničného ložiska (mm)

Obvodová rýchlosť v ložiskách:
v =
60
. . n d t
(m/s) (112)
Vhodnosť navrhnutého ložiska sa posudzuje podľa hodnoty súčinu tlaku a rýchlosti:

p.v (113)

Sila od magnetického ťahu statora F
m
závisí od dĺžky statorového paketu, od priemeru
rotora, od výslednej maximálnej vôle medzi statorom a rotorom /pri nevystredení statora, resp.
jeho posunutí pri malých hermetických kompresoroch/, hádzavosti rotora a od magnetickej
indukcie v atmosfére daného chladiva. Pri montáži motora v kompresore sa vyžaduje, aby
stator a rotor boli sústredné a aby bola rovnomerná medzera medzi nimi po celom obvode.
Rovnomernosť medzery by sa nemala narušiť pri preprave kompresorov, pri manipulácii s
nimi, ani pri montáži kompresorov do chladiaceho zariadenia.
V našich úvahách predpokladáme, že máme kompresor s minimálnou vôľou
v ložiskách, s rovnomernou vôľou medzi statorom a rotorom a minimálnou hádzavosťou
rotora. Preto vplyv magnetického ťahu statora v ďalšom neuvažujeme.

Zotrvačné sily /sekundárne sily/ pôsobia smerom navonok a musia sa zachytiť základmi
kompresora. Zotrvačné sily závisia od hmotnosti členov hnacieho mechanizmu, od polomeru
kľuky r, uhla pootočenia kľuky α a od počtu otáčok n /resp. od uhlovej rýchlosť( ω).
Kompresory so štvorpólovým elektromotorom dosahujú otáčky n = 1450 min
-1
,
s dvojpólovým elektromotorom 2900 min
-1
pri frekvencii elektrického prúdu 50 Hz, resp. pre
60 Hz el. sieť sú na trhu k dispozícii dvojpólové kompresory s otáčkami 3520 min
-1
. Pri
otvorených kompresoroch s remeňovým pohonom spodná hranica otáčok je 500 min
-1
, kedy je
už zabezpečené mazanie kompresora.
Zotrvačné sily sú:
- od posuvných hmôt a
- od rotačných hmôt (nazývajú sa tiež odstredivé zotrvačná sily).

254
Jednovalcový kompresor
Primárne sily
Primárne sily – sily z tlakov na piest a zotrvačné sily sú znázornené na schéme
jednovalcového kompresora, obr. 165.
Sila na piest F
p
sa rozkladá v piestnom čape na silu v smere ojnice F
oj
a na tlakovú silu
na kĺznu plochu valca F
n
.
Sila v smere osi ojnice F
oj
pôsobí taktiež v čape kľukového
hriadeľa a pôsobí jednak na ojničné ložisko a taktiež na hlavné
ložisko. V čape kľuky sa rozkladá na tangenciálnu silu F
t

a radiálnu silu F
r
. Tangenciálna sila F
t
je reakčná sila na otáčavú
silu z pohonného krútiaceho momentu M
k
. Radiálna sila F
r

pôsobí priamo na hlavné ložisko jednovalcového kompresora.
Ak sa vynesie tangenciálna sila po celom obvode kľukovej
kružnice, potom dostávame dôležitý diagram tangenciálnych síl.

Obrázok 165 Sily, pôsobiace na hnací mechanizmus
jednovalcového piestového kompresora s priamočiarym
vratným pohybom piestu.
Legenda k obrázku 165:
p=p
k
– p
0,
rozdiel tlakov nad piestom a pod piestom
p
k
–tlak nad piestom ≈ kondenzačný tlak *
p
0
–tlak pod piestom ≈ vyparovací tlak **
F
p
– sila na piest
S – plocha piesta
F
n
– sila na stenu valca
F
oj
– sila v osi ojnice
F
t
– tangenciálna sila
F
r
– radiálna sila
F
tr
– trecia sila, odvodená od sily na stenu valca F
n
l – vzdialenosť ok ojnice
r – polomer kľuky
ω – uhlová rýchlosť
α – uhol pootočenia kľuky
λ = r/l – ojnicový pomer
Poznámka:
* V prípade, že sa zanedbajú tlakové straty vo výtlačnom potrubí
** V prípade, že sa zanedbajú tlakové straty v sacom potrubí

Trecie sily
Od sily piestu na valec F
n
vzniká trecia sila, ktorá spolu s trecou silou v piestnom čape,
ojnici a ložiskách hriadeľa vytvára sumárna trecia sila F
tr
.

Trecia sila od posuvných hmôt sa vypočíta podľa vzťahu /L9/:
F
trpos
= (0,6 – 0,7)
i c
N
s
tr
·
(N) (114)
kde: N
tr
- výkon spotrebovaný trením (W)
i - počet valcov ( - )
c
s
- stredná piestová rýchlosť podľa vzťahu (19) (m/s)
F=S. p
p
F
n
F
o j
F
p β
α
ω
l
r
F
r
F
o j
F
t
255
pričom N
tr
= p
tr
.
-
d
V (W) (115)
kde: p
tr
- merný trecí tlak (Pa)
-
d
V - teoretický hodinový dopravovaný objem kompresora (m
3
/h)

Trecia sila od rotačných hmôt /L9/:
F
tr rot
= (0,3 – 0,4)
i c
N
s
tr
·
(N) (116)
Výsledná trecia sila je súčtom trecích síl od posuvných a rotačných hmôt:

F
tr
= F
tr pos
+ F
tr rot
(N) (117)

Výsledný trecí výkon hermetického chladivového kulisového kompresora sa môže určiť
aj meraním - ako príkon kompresora za vákua. Tak pri meraní sme zistili na kompresore
Calex typu ZK 0,8 N, ktorého zdvihový hodinový objem je 0,747 m
3
/h, príkon za vákua N
tr

= 0,55 W /L10/.

Sekundárne zotrvačné sily

- od posuvných hmôt: piesta, piestneho čapu a časti ojnice. Piestny čap sa považuje
za slabšie miesto hnacieho mechanizmu kompresora (je najviac namáhaná súčasť
kompresora a preto sa musí správne dimenzovať). Táto skutočnosť musí byť dobre
známa konštruktérovi kompresorov.
- od rotačných hmôt: zalomenie kľuky a zostávajúca časť ojnice. Za slabšie miesto
rotačných hmôt kompresora sa považuje kľukový čap.

Na obr. 166 je ojnica so svojimi okami /body P a R/ a ťažiskom T
oj
. Do miesta stredu
piestneho čapu a stredu kľukového čapu /body P a R/ sa urobí redukcia posuvnej, resp.
rotačnej hmoty. Hmotnosť ojnice m
oj
sa však v technickej praxi rozdelí do posuvných častí
m
PT
, resp. do rotačných častí m
RT
v obrátenom pomere ku vzdialenosti ťažiska od malého
oka a resp. veľkého oka b ku dĺžke ojnice l, čím vedome tolerujeme malú chybu:
m
PT
= m
oj
l
a

(kg) (118)
m
RT
= m
oj
l
b

(kg) (119)


Obrázok 166 Rozdelenie hmôt ojnice do posuvnej a rotačnej hmoty

Pri veľkých kompresoroch sa ťažisko ojnice zisťuje experimentálne.
Pri malých kompresoroch, je experimentálne obtiažne zistiť polohu ťažiska a preto sa
výpočet posuvnej a rotačnej časti hmoty ojnice stanoví na základe približných vzťahov.
Pri malých kompresoroch do posuvných hmôt m
po
sa dosadzuje:
-hmotnosť piestu s piestnými krúžkami m
pie
/určuje sa vážením/ (kg)
-hmotnosť piestneho čapu m

/vážením/ (kg)
-hmotnosť malej hlavy ojnice m
mh
/výpočtom/ (kg)
a b
l
m
PT
m
RT T
P R
T
oj
256
-časť hmotnosti drieku ojnice m
pdoj
=
3
2
m
doj
/výpočtom/
m
po
= m
pie
+ m

+
3
2
m
doj
+ m
mh
(kg) (120)
Do rot. hmôt dosadzujeme: m
ro
=
3
1
m
doj
+ m
vh
+ m
ex
+ m
redk
(kg) (121)
kde: -m
vh
– hmotnosť veľkej hlavy ojnice /vypočíta sa/ (kg)
-m
ex
– hmotnosť excentra /vypočíta sa/ (kg)
-m
redk
– redukovaná hmotnosť kľuky (kg)

Zotrvačná sila od posuvných hmôt F
pos
v smere osi valca je daná vzťahom:

F
pos
= m
po

2
(cosα + λcos2α) (N) (122)
kde: ω =
30
n · t
(1/s)
n – otáčky kompresora (1/min)
λ = r/l pomer polomeru kľuky a dĺžky ok ojnice ( - )

Do bodu P piestneho čapu myslíme sústredenú vratnú hmotu posuvných častí m
po
,
podľa vzťahu /122/.


Obrázok 167 Výsledné zrýchlenie piesta b pre
konečnú dĺžku ojnice l v závislosti na uhle kľuky αV rovnici (122) znamená výraz rω
2
(cosα + λcos2α) = a – zrýchlenie (pozrite rovnicu
/21/), pričom predpokladáme, že ω = konšt.

Rovnica (122) sa môže prepísať do tvaru ako bilancia síl:

F
pos
= F
I
cosα + F
II
cos2α (N) (123)
kde:
F
I
, F
II
– zotrvačné sily prvého, resp. druhého rádu od posuvných hmôt.

Sily štvrtého rádu sa zohľadňujú (deriváciou rovnice (13) a aj rovnice (17)) len pri
veľmi vysokých nárokoch na nízke chvenie kompresora.
Sily F
I
, F
II
sú závislé na uhle kľuky α, pričom F
I
sa mení s jednoduchou otáčkovou
frekvenciou ω - pozrite výraz (122).
Z obrázku 167 plynie, že F
II
je podstatne menšia ako F
I
a mení sa s dvojnásobnou
otáčkovou frekvenciou. Výraz λ=r/l nemôžeme na obraze 167 zmenšovať tým, že zvolíme
extrémne dlhú ojnicu (dĺžka l), pretože tým by sme museli zvoliť neprijateľne veľkú
výšku kľukovej skrine.
Preto volíme veľkosť λ=1/4 až 1/5 a vtedy je taktiež pomer zotrvačných síl F
II
:F
I
= 1/4
až 1/5.
uhol kľuky α
257
Výraz r/l bude rovný nule, keď dĺžka ojnice l = ∞. Tento prípad nastáva v malom
kulisovom hermetickom kompresore (pri použití kulisy), pozrite kompresor na obr.169.
Vtedy rovnica (122) nadobudne tvar:

F
pos
= F
I
cosα (N) (124)


Zotrvačné sily od posuvných hmôt
F
pos
,F
I
a F
II
v závislosti na uhle
pootočenia kľuky α nadobúdajú
maximálne a minimálne hodnoty pri uhle
kľuky α – pozrite vzťah (122) a obr. 168.

Obrázok 168 Priebeh zotrvačných síl
piestového jednovalcového kompresora
od posuvných hmôt podľa vzťahu
(120)

Obrázok 169 Kulisový kompresor Danfoss radu PW
s liatinovými tlmičmi. Legenda: a)súčasti kompresora
bez elektromotora, plášťa kompresora a závesov pružín
b) kompresor bez elektromotora a bez plášťa
v zmontovanom stave

Piestové kulisové kompresory sa ešte vyskytujú približne do dopravovaného objemu
1,25 m
3
/h. Nad touto hranicou je trecí odpor kulisy a teda aj príkon kompresora neúmerne
vysoký a preto v tejto oblasti sa konštruujú len piestové ojnicové kompresory.

Na piest a posuvné hmoty (vzťah 121) pôsobí súčet týchto síl ( sila od tlaku plynu
na piest F
p
, zotrvačné sily posuvných hmôt prvého a druhého rádu F
I
, F
II
a trecia sila
od posuvných hmôt F
tr pos
):

F
pcelk.
= F
p
+ F
I
+ F
II
+ F
tr pos
(N) (125)
F =F +F
pos I II
F
I
F
II
F
pos
α °
258

Priebeh sily na piest sa stanoví pomocou Brauerovej /L6/, Tolleho /L6/ alebo Brixovej
konštrukcie /L9/ premiestňovania piestu vo valci (konštrukcia pV diagramu). Tieto
konštrukcie tu neuvádzame. Je zrejmé, že každá poloha piestu vo valci znamená inú silu na
piest F
p
.

Zotrvačné sily od rotačných hmôt (označnujú sa tiež pojmom odstredivé sily)
Do bodu R /obr.166/, t.j. do osi kľukového čapu, myslíme redukovanú hmotu m
ro

všetkých krúžiacich častí : hmotnosť kľukového čapu, hmotnosť ramien zalomeného
hriadeľa, hmotnosť kľukovej hlavy ojnice a redukovanej hmotnosti drieku ojnice podľa
vzťahu /121/. Potom zotrvačná (odstredivá sila) od rotačných hmôt bude:

F
r
= m
ro
.r . ω
2
(N) (126)

4.4.2 VYVÁŽENIE ODSTREDIVÝCH A ZOTRVAČNÝCH SÍL A ICH
MOMENTOV
So zvyšovaním otáčok kompresorov rástli aj požiadavky na kľudný chod a na vyváženie
kompresorov. Statické vyváženie nevyhovuje, žiada sa dynamické vyváženie.

DYNAMICKÉ VYVÁŽENIE KĽUKOVÝCH HRIADEĽOV
V rovine pohybu nie je možné vyváženie z konštrukčných dôvodov. Riešenie je
v umiestnení dvoch protizávaží m
z1
, m
z2
, do rovín rovnobežných s rovinou pohybu, podľa
obr. 170. Platí vzťah /127/, pri konštantných otáčkach n a teda aj ω = konšt./
a/výpočtom
Využijeme platnosť silových (127) a momentových podmienok (128) rovnováhy:
∑F
y
= 0, →platí:
F
r
= F
z1
+ F
z2
, (N) (127)

∑M = 0,→platí:
-F
z1
. a + F
z2
. b = 0, resp.
-m
z1
. r
1
. a + m
z2
. r
2
. b = 0. (Nm) (128)

Po vyjadrení odstredivých síl v rovnici /122/:
m
ro .
r

= m
z1
.r
1
+ m
z2
.r
2
(129)Obrázok 170 /vľavo/ Vyváženie hriadeľa výpočtom pridaním protizávaží na ramená
kľuky
Obrázok 171 /vpravo/ Vyváženie kľukového hriadeľa na vyvažovacom stroji
r r
r
1
r
1
r
2
r
2
F
ro
F
ro
F
z1
F
z1
F
z2
F
z2
a a b b
l
kliet ka
snímače
chvenia
pružné
podpory
259
Pretože konštrukčne býva a = b a taktiež r
1
= r
2
→ taktiež platí, že m
z1
= m
z2
= m
ro
. Po
dosadení do rovnice /129/:
m
ro
. r = 2m
z
. r
1
, potom hmotnosť protizávažia je:
m
z
=
1
2 r
r m
ro
· (kg) (130)
Do m
ro
dávame hmotnosť kľukového čapu, redukovanú hmotnosť ramena kľuky
a redukovanú hmotnosť veľkého oka ojnice. Redukovanú hmotnosť ramena kľuky
vypočítame podobne, ako sme uviedli pri ojnici /pozrite vzťah 121/.

b/ metódou vyvažovania na vyvažovacom stroji
Do dobre vyváženej klietky (obr. 171), ktorá je uložená na pružných podporách, sa
vkladá kľukový hriadeľ, ktorý máme vyvážiť. Nevyvážené odstredivé sily vznikajúce pri
rotácii obrobeného hriadeľa zaznamenáva snímač. Nevyváženosť sa odstraňuje za chodu
posúvaním oboch koncov hriadeľa pomocou elektromotoru tak dlho, až snímač ukazuje
nulovú výchylku.
V tejto polohe sa vyvŕtajú strediace otvory a pomocou nich sa dokončí obrábanie. Po
obrobení sa hriadeľ kontroluje na normálnom vyvažovacom stroji.

VYVAŽOVANIE HMÔT POHYBUJÚCICH SA PRIAMOČIARO A VRATNE
Pre posuvné hmoty plati vzťah (120). Pri pohybe piestu vznikajú zotrvačné sily I. a II.
rádu. Vyvažuje sa dvojakým spôsobom:
- hmotami, ktoré konajú taktiež vratný pohyb, pozrite obr. 172, 173.
- hmotami, ktoré sa otáčajú, pozrite obr. 170,173.

Dvojvalcový kompresor s protibežnými piestami
Ak máme prípad dvojvalcového kompresora s protiľahlým usporiadaním valcov, takmer
dokonale vyváženie dosiahneme prvým spôsobom, t.j. hmotami konajúcimi priamočiary
(protibežné piesty) vratný pohyb obr.172.

Obrázok 172 Dvojvalcový kompresor
s protibežnými piestami. Vyváženie
posuvných hmôt +F
p
na jednej strane
hriadeľa sa dosahuje združeným pohybom
rovnako veľkých hmotností posuvných hmôt na druhej strane hriadeľa –F
p
, to
znamená posunutých o 180°.

Obrázok 173 Nevyvážené momenty dvojvalcového
kompresora s protibežnými piestami:
- od silovej dvojice ojníc: F
oj
. a a taktiež
- od momentu zo silovej dvojice z posuvných
hmôt : F
p
. b.

Momenty podľa obrázku 173 sa vyvážia protizávažím.

Pri tejto konštrukcii dvojvalcového kompresora sú obidva polomery r
1
, r
2
rovnaké,
podobne aj obidve ojnice majú rovnakú dĺžku l. Pritom sa predpokladá, že aj posuvné
hmoty v obidvoch valcov majú rovnakú hmotnosť a rozmery.

-F
p
+F
p
l
l
ω
F
oj
F
oj
a
b
F
p
F
p
F
I
F
I
F
II
F
II
260


Obrázok 174 Dvojvalcový hermetický kompresor KIK
firmy CALEX s protibežnými piestami. Takéto
kompresory sa vyskytujú v praxi len zriedkavo –
zväčšuje sa šírkový rozmer a tým aj hmotnosť
kompresora. Vyrábala ich aj americká firma
Tecumseh.Jednovalcový kompresor
Pri jednovalcových kompresoroch častejšie sa používa vyváženie rotačnými
hmotami /otáčajúcimi sa hmotami okolo osi hriadeľa/. Je konštrukčne jednoduché, nie je
však presné, hlavne pri jednovalcovom kompresore, ako vyplynie z našich ďalších úvah,
pozrite obr. 175.
Zotrvačná sila z posuvných hmôt F
p
je vyvažovaná len horizontálnou zložkou F
zx

odstredivej sily protizávažia F
z
, preto platí vzťah:F
p
= F
zx
(N) (131)


Obrázok 175 Vyváženie posuvných
hmôt jednovalcového kompresora.

Pretože platí vzťah (122):
F
pos
= m
po

2
(cosα + λcos2α),
Platí aj:
m
po

2
(cosα + λcos2α) = m
z.
.r
Tz

2
(N) (132)

Pri jednovalcovom kompresore je najdôležitejšie vyváženie zotrvačných síl v medzných
polohách piestu /HMP a DMP, teda pri uhle pootočenia kľuky 0°a 180°/, kde je F
pos

najväčšie, pretože α=0, resp. α=2.180 = 360° → cos0° = 1, resp. cos(2.180° )=1, takže platí:

m
z
.r
Tz

2
= m
po
.r . ω
2
(1 + λ) (N) (133)

Z toho vypočítame veľkosť protizávažia:
m
z
=
( )
Tz
r
r m ì + · · 1
(kg) (134)

kde:
r
Tz
- polárna súradnica ťažiska. Aj ďalšie údaje podľa obrázku 175.

910 11
12 13
1 2 3 4 5 6 7 8
Φ283
l
ω
F
p
F
z
F
zx
F
zy
h
T
r
r
T
z
α
261
Jednovalcový kompresor sa nedá dokonale vyvážiť, pretože priebeh
zrýchlenia a= rω
2
(cosα + λcos2α) je parabola, ale priebeh zložky odstredivej sily
protizávažia F
zx
je kosínusový.
Zostáva tak celkom nevyvážená sila F
zy
(pozrite obr.175), ktorá pri polohe kľuky α
= 90° a 270° nadobúda maximálnej hodnoty rovnajúcej sa veľkosti odstredivej sily F
z
,
pozrite vzťah (135).
Spolu s nevyváženou silou F
zy
protizávažia pôsobí aj zostávajúci moment F
zx
.h =
F
p
. h, zhoršuje pomery chodu kompresora, v dôsledku čoho nastáva vo zvislom smere
chvenie kompresora.
Preto sa znižuje hmotnosť protizávažia m
z
na polovicu. Ale aj tak zotrvačná sila nie je
celkom vyvážená, podstatne sa však zníži nepriaznivý účinok sily F
zy
.

Pri jednovalcových kompresoroch teda zmenšíme sily v smere vratného pohybu
piestu, avšak máme tu celkom nevyváženú silu v smere kolmom na smer posuvu piestu,
obr. 175:

F
zy
= F
z
. r
Tz
. ω
2
. sinα (N) (135)

Táto zložka sa zachytí priamo základom. Pri ťažších strojoch sa kompenzuje alebo
ruší hmotnosťou kompresora.
Lepšie vyváženie od posúvajúcich síl a od ich momentov sa dosiahne len pri
viacvalcových kompresoroch.

VIACVALCOVÉ KOMPRESORY
Vyváženie rotačných a posuvných hmôt
V riešení sa postupuje sa tak, že po nakreslení kľukovej hviezdice vyznačíme v určitom
merítku polygón odstredivých síl, ktoré majú vždy smer príslušného ramena kľuky a sú
počas celej otáčky kľuky nemenné. Odstredivé sily sa ľahko vyvážia protizávažím na
kľuke.
Ak máme kľukový hriadeľ s viacerými kľukami, ktoré sú oproti skúmanej kľuke
(podľa obr.175) pootočené o uhol γ, δ, ..atď., potom aj ich sily I. rádu budú taktiež
presadené o uhol γ, δ, ..atď. a sily II. rádu budú presadené o uhol 2γ, 2δ, .. atď. - pozrite
vzťahy (122) a (123).

Vyváženie posuvných zotrvačných hmôt však prináša problémy.
Uvedené sily sú v podstate silové vektory a výsledná sila sa zostrojí na základe
poučky o vektorom súčte: používa sa vektorové znázornenie zotrvačných síl.
Snažíme sa, aby polygón bol uzavretý, čiže aby výsledná zotrvačná sila (rezultanta –
skratka rez)) bola nulová, t.j. F
rez
= 0. V opačnom prípade – ak sa teda neuzatvára silový
trojuholník vzájomne zoradených zotrvačných síl - máme teda výslednicu F
rez
≠0
(nebude nulová).
Podobne to platí o momentoch od pôsobenia odstredivých síl M
r
, resp.
o momentoch od pôsobenia posuvných zotrvačných síl M
I
a M
II
a o ich výslednom
súčtovom momente M
r rez
(od rotačných hmôt), resp. M
I rez
a M
II rez
(od zotrvačných síl
posuvných hmôt prvého, resp. druhémo rádu).

Obvykle sa vyvažujú len zotrvačné sily I. rádu, ak nie sú požiadavky na nízke
chvenie kompresora.
262
Postup si ukážeme na príklade dvojvalcovového radového kompresora (podľa
obr.176).
Obrázok 176 (vľavo) Vektorový
súčet zotrvačných síl pre piestový
dvojvalcový radový kompresor.
Legenda:
1)V smere ramien kľuky (od osi
kľukového hriadeľa x-
x) nanesieme zotrvačné sily
prvého rádu F
I1
(svetlá farba) a F
I2
(tmavá farba).
2)Presunieme vektory F z rovín valcov do roviny ťažiska kompresora (najčastejšie to
býva stred kľukového hriadeľa, pozrite obr. 178), to znamená, že vytvoríme vektory F
I1´
a F
I2´
v rovine ťažiska S-S a uvedieme do obnoveného stavu rovnováhy síl zavedením
rovnako veľkých, ale vzájomne proti sebe postavených vektorov F
I1´´
a F
I2´´
(ktoré sa teda
v súčte vzájomne rušia).
3)Zo vzniknutých silových dvojíc F
I1
a F
I1´´,
resp. F
I2
a F
I2´´
utvoríme voľné momenty M
I1
resp. M
I2
.
4)Zostávajú vektory F
I1
´a F
I2´
, ktoré sa tu vzájomne rušia.
5)Súčet momentov M
I1
a M
I2
presunutím svojich vektorov do roviny ťažiska.
Obrázok 177 Vyváženie hmôt dvojvalcového radového kompresora s dvakrát
zalomeným hriadeľom (presadenie kľuky o 180°). Zostávajú nevyvážené sily II. rádu
F
IIrez
, moment od odstredivých síl M
rrez
(vyvážia sa na kľuke) a moment od
zotrvačných síl prvého rádu M
Irez
(avšak v dôsledku premenlivých síl v priebehu jednej
otáčky sa nedajú úplne vyvážiť. Možné to je pri vyššom počte valcov radového
kompresora).

Odstredivé zotrvačné sily sú rovnaké – nemenné v priebehu celej otáčky hriadeľa. Môžu
sa ľahko vyvážiť protizávažím na kľuke.
1
2
1 2
I. rád
II. rád
1 S
S
a
a
N
F
r1
F
r 2
F =0
rr ez
F
I1
F
I2
F =0
Irez
F
II2
F
II1
F =0
IIrez
Nm
M
r2
M
r 1
M =2aF
r rez r
M
I1
M
I2
M
rrez
M
Ir ez
M =2aF
Ir ez I
M
II1 M
II2
M =0
IIrez
Rovina ťažiska
kompresora
Rovina
valca 1
Rovina
valca 2
1
1
2
2
S
S
F
I 1
F
I 1´
F
I 2´ ´
x
x
F
I 1´ ´
F
I 2´
F
12
M
I r
e
z
M
I 1
M
I 2
a
a
263
Ale aj sily F
I
, F
II
, ktoré pôsobia v smere osi valca, sa môžu preložiť do ramien kľuky
(obr.175, 176).

Obrázok 178 Vznik pozdĺžneho klopného
momentu dvojvalcového radového
kompresora: 1) Vektorové sčítanie síl
pôsobiacich v osi valcov F
r
, F
I
a F
II
.
2) Vytvorenie a sčítanie
momentov M
v
= a F
celk
okolo osi y-y
prechádzajúcej ťažiskom.Správanie momentov od zotrvačných síl
je nezávislé na vyvážení zotrvačných síl.
Zotrvačné sily v jednotlivých valcoch
pôsobia v rovinách, ktoré majú určitú
vzdialenosť od roviny ťažiska S-S, v našom prípade je to vzdialenosť a (obr.176). Aj
momenty môžeme vektorovo sčítať. Pritom sa nerušia, ale súčet momentov dáva
výsledný moment M
rez
(obr.177),

ktorý pôsobí klopným účinkom na kompresor
v pozdĺžnom smere okolo ťažiska. Tento naklápací účinok je spôsobený momentmi
zotrvačných síl jednotlivých valcov okolo ťažiska kompresora.
Čím je viac valcov tým je vyváženie lepšie.
Podobne, ako pri dvojvalcovom radovom kompresore by sme postupovali pomocou
vektorových hodnôt zotrvačných síl a momentov aj pri radovom štvorvalcovom
kompresore.
Pri šesťvalcovom radovom kompresore sa dosahuje úplné vyváženie.
Postup pri kompresoroch s usporiadaní valcov do V a W neuvádzame.

4.4.3 NEROVNONERNOŤ CHODU A VÝPOČET ZOTRVAČNÍKA
VÝPOČET NEROVNOMERNOSTI CHODU KOMPRESORA
V dôsledku periodickej zmeny sily od tlaku plynu na piest F
p
, zotrvačných síl počas
otáčania kľuky F
r
, F
I
a F
II
mení sa aj sila pôsobiaca na ojnicu F
oj
a taktiež tangenciálna
sila F
t
(pozrite obr. 165 a obr. 179). V dôsledku toho je chod kompresora nerovnomerný.
Pri otvorených kompresoroch sa nerovnomernosť chodu znižuje použitím
zotrvačníka.
Pri hermetických a polohermetických kompresoroch s priamočiarym vratným pohybom
piesta funkciu zotrvačníka zastáva rotor elektromotora
Stupeň nerovnomernosti chodu je možno vyjadriť podľa vzťahu /L 5/:

s
e
e e
o
min max
÷
= (-) (136)
kde: ω
max
- maximálna uhlová rýchlosť (rad.s
-1
)
ω
min
- minimálna uhlová rýchlosť (rad.s
-1
)


2
min max
e e
e
+
=
s
(rad.s
1
) (137)
Pri hermetických a polohermetických kompresoroch platí vzťah /L7/:
a
a
x
x
S
S
F
II1
F
I1
F
r 1
M
V1
M
V2
F
r 2
F
I2
F
II2
264

men
s
s s
÷
÷
=
1
min max
o (-) (138)

kde: s
max
- maximálny sklz elektromotora (pri max. zaťažení v danom režime
kompresora)
s
min
- minimálny sklz elektromotora (pri min. zaťažení v danom režime
kompresora)
s
men
- menovitý sklz elektromotora (zodpovedá menovitému zaťaženiu v danom
režime kompresora)

Stupeň nerovnomernosti chodu je možné vyjadriť aj podľa vzťahu:

2
max
z
I
A
e
o
·
A
= (-) (139)

kde: ΔΑ
max
- celkový prebytok práce v medziach najväčšej a najmenšej uhlovej rýchlosti –
zistí sa graficky z diagramu tangenciálnych síl, podľa obr. 179 /J/
I - moment zotrvačnosti zotrvačníka /kg.m
2
/
ω
z
- uhlová rýchlosť zotrvačníka /rad.s
-1
/

Do vzťahu (139) môžeme dosadiť za I a ω :


2
. R m I
z
= (140)
ω
z
= 2πn (141)

kde: m
z
- hmotnosť celého zotrvačníka (kg)
R - polomer ťažiska venca zotrvačníka (kg)
n - otáčky zotrvačníka, resp. hriadeľa (rad.s
-1
)

Po dosadení za I a ω do vzťahu (139) dostaneme hmotnosť zotrvačníka:
m
z
=
2 2
max
4 R n
A
· · ·
A
o t
(kg) (142)

Hmotnosť zotrvačníka m
z
bude malá, ak R a n budú čo najväčšie. Pri hermetických
a polohermetických kompresoroch hmotnosť zotrvačníka nahradzuje hmotnosť rotora
elektromotora – tu je rotor priamo nalisovaný na hriadeli.
Stupeň nerovnomernosti chodu δ pre otvorené kompresory sa volí v závislosti od
pohonu kompresora. Pri pohone klínovým remeňom sa volí δ =
40
1
30
1
až , pri použití spojky
δ=
80
1
, naproti tomu pre hermetické kompresory sa udáva δ = 1/13 /L11/, resp. /L9/.
Hodnotu ΔΑ
max
zistíme z diagramu tangenciálnych síl. Tento diagram sa zostrojí
v súradniciach F
t
,α.

Výpočet tangenciálnej sily
Pri jednovalcovom kompresore vychádzame z grafického riešenia podľa obr. 179.
265
Grafické riešenie spočíva v prenesení sily na piest F
p
v smere polomeru kľuky r = OC
z bodu C – dostaneme bod E. Z bodu E spravíme kolmicu na BO – dostaneme na úsečke BC
(dĺžka ojnice) bod K.
Z pravouhlého trojuholníka BDZ platí:

oj
p
F
F
= | cos → F
oj
= F
p
. cos β (143)
tg β | tg F F
F
F
p n
p
n
· = ÷ = (144)
Pravouhlé trojuholníky EKN a ECM majú rovnakú výšku EM = v , takže platí:
( ) | | cos cos 90 sin · = ÷ = ÷ °
t
t
F v
F
v
(145)
sin( ) ( ) | o | o + · = ÷ = + sin
p
p
F v
F
v


Porovnaním pravých strán rovníc (146)
pre v, dostaneme vzťah pre výpočet tangenciálnej sily:


( )
|
| o
cos
sin +
=
p
t
F
F (147)

Obrázok 179 Sily, vznikajúce pri otáčavom pohybe od
sily na piest F
p
sa vypočítajú v závislosti uhla pootočenia
hriadeľa. Konštrukcia a výpočet tangenciálnej sily F
t
.

Okrem vypočítanej tangenciálnej sily F
t
pri konštrukcii diagramu sa berie do úvahy aj
sila trenia súčastí vykonávajúcich otáčavý pohyb F
t rot
(obr.180), pretože aj sila F
t rot
je
vlastne tangenciálnou silou. Pre výpočtový režim práce kompresora veľkosť F
t rot
sa môže
považovať za konštantnú pre celý priebeh otáčky hriadeľa.

Sily F
t
a F
t rot
vytvárajú moment odporu proti otáčaniu hriadeľa:

M
odp
= ( F
t
+ F
t rot
) . r (Nm) (148)

Vo viacvalcových kompresoroch sa krivky zmien F
t
robia pre každý valec samostatne
spolu s F
t rot
a sčítaním síl všetkých valcov dostaneme výslednú krivku ( )
¯
+
rot t t
F F pre
viacvalcový kompresor (pozrite obr.180).
V praxi sa uvažuje točivý moment od strednej tangenciálnej sily – to je potrebný
stredný točivý moment motora M
mot
, konštantný počas jednej otáčky. Hodnota tohto
momentu:

M
mot
= F
t str
. r (Nm) (149)

Stredná tangenciálne sila F
t str
, pozrite obr. 180, sa určí z diagramu tangenciálnych síl
jedným z nasledujúcich spôsobov (robí sa v určitom merítku):
- planimetrovaním pomocou planimetra, merajúc plochu diagramu
K E
F
p
F
p
β
β
P
t
C
α β +
90°-β
M
B
F
o j
F
n
α
0
v
r
D Z
266
- rozdelením diagramu na rovnaké úseky na osi α (obvykle na 24 dielov) tak, že
z každého úseku sa urobia zvislé poradnice až po priesečník s krivkou
tangenciálnych síl ( )
¯
+
rot t t
F F . Z týchto hodnôt vytvoríme algebraický súčet,
ktorý sa delí počtom poradníc – dostávame veľkosť strednej súradnice F
t str
.Obrázok 180 Diagram
tangenciálnych síl
dvojvalcového kompresora


Na obr. 180 je vidieť hodnotu
F
tstr
. Hodnoty plôch nad touto
strednou hodnotou považujeme za
kladné, pod plochou – za záporné.
Krivky vytvárajú plochy S
1,
S
2,
S
3,
atď.
Ak hodnota F
t str
je nájdená
správna, v tom prípade algebraický súčet všetkých plôch sa musí rovnať nule.

Okrem toho hodnota F
t str
vyjadruje vlastne výkon spotrebovaný kompresorom P
kom
,
ktorého hodnota sa dá vyjadriť vzťahom:


mech
ind
str t
kom
P
n r F
P
n
t
=
·
· · ·
=
102 30
0
(W) (150)

kde: r - polomer kľuky (m)
n
0
- menovité otáčky (ot/min)

V dobe, keď kompresor pracuje, vždy nastáva kolísanie uhlovej rýchlosti hriadeľa.
Význam zotrvačníka spočíva v tom, aby naakumulujúca alebo vydávajúca energia motora,
resp. zotrvačníka udržala kolísanie uhlovej rýchlosti hriadeľa kompresora a motora
v predpísaných medziach udaného stupňa nerovnomernosti chodu δ, dovolenej pre daný
motor. Zostatkový prebytok a deficit práce sa môže vyrovnať len kinetickou energiou
zotrvačníka. Potrebný zotrvačný moment vyplynie z určitého predpísaného stupňa
nerovnomernosti chodu δ:

o e ·
A
=
2
max 2
4
A
mD
vz
(151)

V prípade jednovalcového kompresora najväčšia plocha medzi čiarou F
t
+ F
t rot
a F
t
str
v diagrame tangenciálnych síl (v merítku) bude predstavovať tú hodnotu energie, na ktorú
musí byť navrhnutý zotrvačník – pozrite vzťah 139.
V prípade dvojvalcových a viacvalcových kompresorov zotrvačník sa navrhuje na
najväčšiu plochu výslednej krivky
rot t t
F F +
¯
, pozrite obr. 180.

4.5 SÚČASTI, MATERIÁL A MAZANIE PIESTOVÝCH KOMPRESOROV
4.5.1 HNACÍ MECHANIZMUS
F
t
S
1
0
S
2
S
3
F
t II.rádu
S
4
F
t II. rádu
F
t I. rádu
Súčet:
F +F +F
t 1. valca t 2. valca t rot
F
t 2.valca
F
t 1.valca
S
1
180°
360°
a
F
t

s
t
r
F
t
r

r
o
t
F
t

r
o
t
267
Z hľadiska nízkej hlučnosti, vysokej životnosti, malej spotreby miesta a hmotnosti sa
používajú trecie ložiská, pričom dĺžka ložiská je 0,8 až 1,5 násobok priemeru hriadeľa.
Rozsah sa dodržiava aby sa splnila požiadavka nosnosti ložiska.
Pri veľmi vysokých otáčkach a pri ťažkostiach s odvodom tepla sa používajú aj
valčekové ložiská.

Mazanie piestových kompresorov je uvedené na str. 202:
- pre najmenšie kompresory mazanie sa uskutočňuje čerpadlom na základe
odstredivých síl (obr.112). Výkon čerpadla je na strane 131, obr.63 /L14/, resp. na
obr.181a
- pre malé a stredné hermetické kompresory – excentrom a odstredivým mazaním
obr. 44, /L14/
- pre malé a stredné otvorené kompresory sa používa rozstrekové mazanie
(obr.112)
- pre väčšie kompresory sa používa tlakové mazanie (obr. 182).


Obrázok 181 Mazanie malých a stredných kompresorov.
a) obrázok vľavo: Malý kulisový kompresor Danfoss radu
PW so zvislým hriadeľom, posúvajúcim sa kameňom, ktorý
vykonáva aj krúživý pohyb a posúvajúcim sa piestom. Valec
nie je jeden odliatok s nosnou časťou kompresora. Pri
najmenších kulisových kompresoroch je valec usporiadaný
v hornej časti kompresora.
b) obrázok v strede: Ojnicový dvojvalcový radový
polohermetický kompresor s excentrickým hriadeľom a s presadenými excentrami o 180°
a nedelenými ojnicami.
c) Obrázok vpravo: Samoreverzné zubové olejové čerpadlo k obrázku 182. Pastorok (1)
poháňa hriadeľ kompresora, rotor (2) má vnútorné ozubenie.

Pre výkon pohonu asi do 1/3 HP sa používajú ešte kulisové kompresory avšak prevážna
väčšina výrobcov má v programe len ojnicové kompresory.
Kulisový prevod otáčavého pohybu na priamočiary je menej citlivý na odchýlky
v kvalite povrchu a kolmosti. Valec kulisových aj ojnicových kompresorov asi do 1/3 HP je
v hornej časti, valec nad touto hranicou je konštrukčne usporiadaný v spodnej časti
kompresora. Pri malých kompresoroch je pri mazaní dôležité odplynenie oleja (pozrite obr.
63 /L14/) nasávaného čerpadlom do mazacích miest kompresora.
Hriadele najmenších, malých a stredných hermetických kompresorov sú usporiadané
zvisle, pri otvorených a polohermetických kompresoroch vodorovne. Vyrábajú sa zo sivej
liatiny, pri väčších jednovalcových a viacvalcových kompresoroch sa používa tvárna liatina
(oceľoliatina), alebo oceľ kvality napr. podľa STN 14220. Hriadele sa pred dokončením
kalia, prípadne cementujú. Kľukové čapy, excentre a konštrukcia hriadeľov kompresorov
s nedelenými ojnicami je upravená tak, aby sa zostava piestu a ojnice mohla presunúť na
PW7.5 - PW11
piest
/ liat ina/
PW3 - PW5.5
piest /oceľ/
kulisa
kameň
kľukový hriadeľ
268
excenter a piest vsunúť do valca bloku kompresora. Blok týmto riešením má síce väčšiu
hmotnosť a rozmery ako pri použití delených ojníc, ale montáž je jednoduchšia
a nevyžaduje sa taká technologická náročnosť na výrobu ojnice. Uvedeným riešením sa
dosahujú nižšie cenové a technologické nároky na požadovanú presnosť.

Obrázok 181 Pozdĺžny rez
viacvalcovým otvoreným
kompresorom konštrukčného radu
firmy Sulzer – Escher – Wyss.
Usporiadanie valcov do 4V, 6W resp.
8VV s priemerom valcov φ = 110
mm, zdvihom L = 85 mm,
s teoretickým zdvihovým hodinovým
objemom 281, 422, resp. 562 m
3
/h, pri
n = 1450 ot/min.
Čiernym vyznačený je tlakový mazací
systém, ktorý tvorí mazací okruh
s ochladzovaním oleja od stien skrine
kompresora. Sacie a výtlačné
filtračné sito mazania je prístupné zvonka. Piestne čapy a valce sú mazané vstrekovaným
olejom cez ložisko ojnice.

Ložiská a ojnice
Materiál ložísk musí mať dobré kĺzne vlastnosti, musí odolávať nárazom (pozdĺžny
posuv hriadeľa) a musí mať znášanlivosť s chladivom a olejom. Používajú sa:
- viaclátkové vrstvy (ochranná škrupina je z oceli na ktorú naväzuje veľmi tenká
trojitá vrstva z olova, cínu a medi )
- bronzové púzdra – vyznačujú sa dobrou montážou a dobrou spoľahlivosťou.

Pre ojnice sa volí materiál z hliníkovej zliatiny alebo z ľahkých kovových zliatin –
zmenšia sa tým zotrvačné sily. Už sa nepoužívajú ojnice odliate zo sivej liatiny so
štruktúrou guličkového grafitu, zriedka ojnice z oceli. Ojnice sa kovajú v zápustkách –
z hľadiska pevnosti sú výhodnejšie ako liate.
Najvyššie namáhanie a nepriaznivé pomery na mazanie sú v malom oku ojnice, pretože
v dôsledku len malého výkyvu malého oka ojnice nenastáva hydrodynamické úplné
mazanie. Táto skutočnosť sa kompenzuje rôznymi konštrukčnými riešeniami.
Všetky kĺzne dvojice majú veľmi malé vôle, súčasti sú honované, prípadne
superfinišované. Na zlepšenie klzných vlastností sa bonderizujú a fosfátujú.

Piesty
Prenášajú veľké namáhanie z tlakovej sily a z vysokých teplôt pri stláčaní chladiva.
Najviac je namáhané čelo a veľmi úzka časť úseku priemeru piestu pri čele piesta, ktorá je
v hornej mŕtvej polohe piesta najbližšie ventilovej dosky a ktorá je z tohto dôvodu
vystavená aj najvyššej teplote. Táto časť sa odľahčuje zväčšením priemeru na valci, resp.
malým zmenšením rozmeru na pieste – pozrite obr. 182. Problém sa zväčšuje ešte rastúcimi
otáčkami a väčší je u dvojpólových kompresorov v režime LBP.

269
Obrázok 182 Konštrukcia
odliatku piesta z ľahkého
kovu s tesniacimi krúžkami
Vpravo: Vonkajší obrysový
tvar steny piesta (pri čele
piesta je odľahčenie
v studenom stave).

Piesty hermetických
kompresorov sa robia do
priemeru φ = 40 mm bez
piestných krúžkov, pričom
utesnenie stláčaného plynu sa
dosahuje veľmi malou vôľou.
Pri piestoch s priemerom nad 40 mm sa používajú tesniace (dva až tri) a stierací krúžok
s drážkou na zotretie prebytočného oleja zo stien valca s odtokovými otvormi, cez ktoré sa
dostane olej dutinou piesta až do kľukovej skrine. Cez tieto otvory prenikne i malé
množstvo pary chladiva. S rastúcimi otáčkami kompresora klesá strata únikom chladiva a so
zväčšujúcou sa hustotou chladiva v závislosti na druhu a režime práce kompresora (smerom
ku vyšším vyparovacím teplotám a teplotám prehriatia). Piestne krúžky sa vyrábajú zo
špeciálnej sivej liatiny so sorbitickou štruktúrou.
Meraním sa zistilo, že pre priemer piestu φ=62 mm je minimálna vôľa medzi piestom
a valcom 0,04 mm. Pri menšej vôli piest zadieral /L 12/. Pri väčšej vôli rastie pretečené
množstvo chladiva medzi piestom a valcom - narastá únik chladiva z valca do kľukovej
skrine kompresora. So zväčšujúcou sa vôľou, hlavne medzi malým okom ojnice a piestnym
čapom sa zväčšuje hlučnosť kompresora.
Dĺžka piesta sa volí v rozmedzí 0,8 až 1,5 násobku priemeru piesta.
Tvar stredných a väčších piestov kompresorov v priebehu jeho dĺžky je znázornený na
obr. 182 vpravo. Driek je prispôsobený piestnemu čapu, ktorý má byť umiestnený
v blízkosti ťažiska. Ložiská piestneho čapu na pieste musia byť zvlášť pevné. Ložiská majú
drážky pre poistné krúžky proti vysunutiu piestneho čapu.
Pri najmenších kompresoroch je čelo piesta rovné a kolmé na os piesta, pri väčších
kompresoroch sa čelo piesta upravuje. Piesty najmenších kompresorov sa robia z oceľového
plechu, lepšie výsledky sa dosahujú použitím piestu z jemnozrnnej sivej perlitickej liatiny,
pre väčších kompresoroch sa používa zliatna hliníka, prípadne z ľahkých kovov.


Obrázok 183 Malý hermetický ojnicový motorkompresor
americkej firmy Tecumseh, typ AE8 ZA7. Súčasti hlava,
ventilová doska, piest, nosná časť kompresora (so sacími
a výtlačnými tlmičmi a valcom), spodné ložisko a hriadeľ sú
zhotovené zo sivej liatiny. Ojnica je zo špeciálnej hliníkovej
zliatiny. Motorkompresor je zavesený v plášti pomocou
závesov na troch ťažných pružinách.

4.5.2 PLÁŠTE A SKRINE KOMPRESOROV
Plášte (vrchná a spodná časť) hermetických kompresorov sa vyrábajú z oceľového
hlbokoťažného plechu. Pri práci chladiaceho okruhu sú plášte vystavené saciemu tlaku
Chladenie vst r ekovaným olejom
Čelo
piest u
Tesniace
kr úžky
Ložisko
piest neho
čapu
Stierací
kr úžok
Odt okový
ot vor
Dr iek piest u
Tvarová krivka
Vôľa za studena
Oblasť t esniacich
kr úžkov
Hor úci most ík
270
chladiva, ktorý sa prakticky rovná vyparovaciemu tlaku. Vrchná časť a spodná časť sú spolu
plynotesne zvarené. Na vonkajšiu spodnú časť plášťa sú privarené oceľové pätky na
ustavenie hermetického kompresora. Vnútorná časť má privarený systém na uloženie
tlačných resp. ťažných pružín motorkompresora.

Obrázok 184 Tvary plášťa a niektoré závesné systémy malých hermetických
kompresorov. Legenda: Spodná časť plášťa a) s rovnými bočnými stenami a s priložením
vrchnej časti na zvarenie b) má zaklenutie po dĺžke a výške. Spolu s hornou časťou sa
zasúvajú do seba, čo je významné z hľadiska zníženia hlučnosti kompresora, ale je
technologicky veľmi náročné na zhotovenie.

Skrine otvorených a polohemetických kompresorov sa zhotovujú:
- z odliatkov obvykle zo sivej perlitickej liatiny s veľkosťami pórov < 0,1μm /L2/,
resp.
- sú zvarovanej konštrukcie (majú proti sivej liatine vyššiu hlučnosť), resp.
- sú vyrobené z ľahkého kovu (pre dopravné chladiace zariadenia).

Skrine sú zhotovené tak, že tok sacích pár sa vedie okolo valcov, čo je jeden zo
spôsobov odlúčenia oleja a zamedzenia vtoku kvapalného chladiva do valcov. Nevýhodou
je zohriatie chladiva.
Obrázok 185 Vložka valcov k obrázku 186
a k obrázku 181. Upevňovacia príruba je
vytvorená ako sedlo pre sací prstencový ventil


Obrázok 186 Skriňa veľkého otvoreného kompresora. Vymeniteľné vložky valcov sa
zasúvajú do skrine kompresora pomocou príruby, ktorá sa do skrine zaskrutkuje skrutkami
a pri opotrebení alebo poškodení vložku valca je možno vymeniť. V hornej časti majú
ventilovú dosku a otvory pre prstencovitý ventil.

Konštrukcie skrine polohermetických a otvorených kompresorov sa často koncipovali
pre obidva druhy pohonu a sú znázornené na obr. 187. Uprednostňuje sa zhotovenie „A“
271
s odliatym nábojom ložiska a skriňou motora a zhotovenie „C“ s oddeleným nábojom
ložiska a skriňou motora.
Motory polohermetických kompresorov sú uložené letmo na hriadeli a sú chladené (za
účelom odvodu stratového tepla motora):
- pomocou ventilátora, ktorý je súčasťou kompresora,
pričom plynné chladivo vstupuje priamo do valca
(valcov) kompresora – motor nie je chladený
chladivom, ale sa intenzívne chladí vzduchom
pomocou vonkajšieho plášťa kompresora, ktorý
ofukuje ventilátor kompresora, pozrite obr.208.
- chladivom (len pri vyššej hustote chladiva, t.j.
v rozsahu vyšších vyparovacích teplôt HBP), ktoré
nasáva kompresor cez elektromotor do valcov,
v dôsledku čoho sa elektromotor ochladzuje, pozrite
obr.207. Tento spôsob je málo účinný v rozsahu LBP
– dôsledok by bolo stúpnutie t
vin
a rozklad oleja.
- pomocou ochladzovania skrine kompresora vodou
v mieste ochladzovacích rebier, cez ktoré je natočený
had po obvode skrine, pozrite /L14/, obr. 68.

Obrázok 187 Možnosti zhotovenia otvorených a polohermetických kompresorov

4.5.3 PRACOVNÉ VENTILY
Teóriu prúdenia v pracovných ventiloch sme uviedli a prebrali v kapitole 4.3, kde
sme je aj rozdelenie pracovných ventilov, konštrukcia, tvary ventilov, požiadavky na
pracovné ventily, výpočet prúdenia, rýchlosti a tlakové straty vo ventiloch pracovných
ventilov. Na obr. 188 je znázornený prstencový pracovný ventil.


Obrázok 188 Znázornenie práce
pri prstencovom kruhovom
ventile. Konštrukcia pracovných
ventilov pre malé a stredné
kompresory je uvedená na obr. 143,
145,146,147, 148 a 157.4.6 ÚDAJE, PARAMETRE A DOKUMENTÁCIA KOMPRESOROV
4.6.1 Hlavné parametre kompresora
Sú uvedené v katalógových listoch, prospektoch a sprievodnej dokumentácii
kompresora:
a) chladiaci výkon, označuje sa symbolom Q
0
, uvádza sa vo W, niekedy aj v BTU/Hr
b) príkon (P) (W)
c) chladiaci faktor ε = Q
0
/Q
k
, resp. výkonové číslo COP = Q
0
/Q
k
(W/W)
d) rozbehový a prevádzkový prúd (I) (A)
e) teoretický zdvihový objem kompresora za sekundu (
.
d
V ) (m
3
/s)
Kompr esor y dvojakej konštr ukcie
poloher metické hermet ické ot vorené
Obmedzovač zdvihu
Pružina vent ilu
Vent il
Sedlo vent ilu
Vent ilová doska
Zdvih vent ilu
Šír ka kruhovej medzery
272
f) náčrt, vonkajšie rozmery a charakteristiky kompresora (mm)
g) pripojovacie rozmery sacieho, výtlačného uzatváracieho ventilu a výpustného
(olejového) nástavca, resp. sacieho, výtlačného a plniaceho nástavca (mm)
h) upínacie rozmery (priemery upínacích otvorov a ich rozstupy) (mm)
i) rozsah vyparovacích teplôt, v ktorom môže kompresor pracovať (LBP –
nízkoteplotný, MBP – strednoteplotný, HBP – vysokoteplotný) (°C)
j) rozsah kondenzačnej teploty (°C)
k) menovité napätie, resp. menovité napätia, prípadne rozsah napätí vo V, menovitá
frekvencia v Hz.Obrázok 189 (hore): Vonkajšie hlavné rozmery otvoreného klimatizačného kompresora
Calex, typ UK-2, do mobilných prostriedkov, vrátane upínacích a pripojovacích
rozmerov. Legenda: A - sací uzatvárací ventil, B - výtlačný uzatvárací ventil, C - priemer
sacieho potrubia φ = 16x1 mm, D - priemer výtlačného potrubia φ =12x1 mm.
(obrázky dolu): charakteristiky kompresora chladiaci výkon Q
0
(W) a príkon N
el
(kW)
v závislosti na vyparovacej t
0
a kondenzačnej teplote t
k
pri otáčkach n = 750/min.
Neuvádzame charaktieristiky pri otáčkach n = 1500 /min a pri 3000/min – sú normálne
pri klimatizácii mobilných prostriedkov.Taktiež neuvádzame charakteristiky
hmotnostného prietoku chladiva
-
m, prúdu I a COP.
273

4.6.2 Štítkové údaje
Na štítku sú spravidla tieto údaje:
- označenie výrobcu
- typ, resp. model
- výrobné číslo
- chladivo
- menovité napätie vo V a frekvencia v Hz
- najvyšší pracovný pretlak
- otáčky/min.

Poznánka: V typovom čísle kompresora býva zakódovaný teoretický dopravovaný objem
kompresora v m
3
/h, resp. v m
3
/s, alebo objem valcov (kubatúra) v cm
3
– platí len pri
piestových kompresoroch.

4.6.3 Hlavné ukazovatele kompresora
- menovitý chladiaci výkon
.
0
Q (W)
- menovitý príkon P (W)
- menovitý prúd I (A)
- menovité otáčky n (ot/min, resp. ot/s)
- chladiaci faktor, resp. výkonové číslo ε, resp. COP (W/W, resp. W/W)
- hlučnosť (dB/A)

Uvedené ukazovatele sú udané pri porovnávacích podmienkach. Sú udané
v katalógových listoch.
Ku porovnávacím podmienkam patria:
- vyparovacia teplota t
0

- kondenzačná teplota t
k

- teplota nasávaných pár na vstupe do kompresora t
1

- teplota podchladenia t
4

- teplota okolia t
a

- menovité napätie U
0

- menovitá frekvencia Hz
- menovité otáčky n
0

- rýchlosť prúdenia vzduch okolo kompresora: statické a dynamické.

Dôležitým ukazovateľom kompresora je pre akú prácu je vhodný kompresor, či pre
prácu s riadením prietoku v chladiacom okruhu:
- expanznou kapilárou, resp.
- expanzným ventilom.

Podstatne sa kompresory líšia podľa zhotovenia (čo do konštrukcie kompresora, motora
a povrchovej úpravy kompresora).
Podľa zhotovenia rozdeľujeme kompresory na:
a) normálne zhotovenie, to znamená pre teploty okolia do 32°C
b) tropické zhotovenie – pre teploty okolia do 43°C.
4.6.4 Údaje o konštrukcii kompresora
274
V katalógových listoch sa uvádza akej konštrukcie je kompresor:
- piestový otvorený (s pohonom pomocou spojky alebo klínovým remeňom)
- piestový polohermetický (chladený vzduchom, vodou, alebo sacími parami)
- piestový hermetický (kulisový, ojnicový)
- rotačný (s valivým pohybom piesta, swing, alebo krídlový)
- kompresor scroll
- skrutkový kompresor (jednoskrutkový, dvojskrutkový)
- turbokompresor

4.6.5 Údaje o elektromotore
V praxi sa najčastejšie stretávame s jednofázovými indukčnými asynchrónnymi
motormi s kotvou nakrátko.

4.6.5.1 Jednofázové indukčné asynchrónne elektromotory s rozbehovým vinutím
Známe sú tieto konštrukcie, ktorými sa zabezpečuje rozbeh a beh kompresora:
- P.T.C.S.I.R. - pomocná fáza je napájaná cez P.T.C., ktorého odpor sa mení
v závislosti na teplote. Kompresory majú výstroj: P.T.C., vonkajšiu ochranu motora
a uzemnenie
- R.S.I.R. – pomocná fáza je napájaná cez pomocné relé počas rozbehu. Elektrická
výstroj: prúdové relé, vonkajšia ochrana a uzemnenie.
- C.S.I.R. – pomocná fáza je napájaná cez elektromagnetické relé a rozbehový
kondenzátor. Elektrická výstroj: prúdové relé, vonkajšie ochrana, kondenzátor
a uzemnenie.

4.6.5.2 Jenofázové indukčné asynchrónne elektromotory s rozbehovým
kondenzátorom
- P.T.C.S.C.R. – pomocná fáza je napájaná cez P.T.C., ktorého odpor sa mení
v závislosti na teplote.
Elektrická výstroj: P.T.C., vonkajšia ochrana, prevádzkový kondenzátor, uzemnenie.
- P.S.C. – pomocná fáza je napájaná cez prevádzkový trvale zaradený kondenzátor.
Elektrická výstroj: prevádzkový kondenzátor, vonkajšia ochrana motora, uzemnenie.
- C.S.R. – pomocná fáza je napájaná cez rozbehové elektromagnetické relé
a rozbehový kondenzátor.

Obrázok 190 Jednofázový
indukčný asynchrónny
elektromotor hermetického
kompresora s rozbehovým relé,
ochranou Klixon, s rozbehovým
a behovým (prevádzkovým)
kondenzátorom

Prevádzkový kondenzátor je
zapojený medzi hlavnú a pomocnú fázu. Elektrická výstroj: vonkajšia ochrana
motora, napäťové relé, rozbehový kondenzátor s vybíjacím odporom, svorkovnica,
uzemnenie, prevádzkový (behový) kondenzátor.

V katalógových listoch sa dalej uvádza:
Svorky kompresora Klixon
Prevádzkový
kondenzát or
Relé
Rozbehový kondenzát or
275
-typ motora
-rozsah sieťového napätia (V)
-maximálny prúd (A)
-odpor hlavného a pomocného vinutia pri teplote okolia 20°C, resp. (Ω)
-odpor vinutí trojfázového motora pri teplote okolia 20°C (Ω)

Okrem toho katalógové listy majú tieto údaje:
-typ relé
-typ ochrany
-rozbehový kondenzátor (μF/V)
-behový (prevádzkový) kondenzátor (μF/V)

4.6.5.3 Trojfázové indukčné asynchrónne elektromotory
- indukčné motory s prepínaním z hviezdy do trojuholníka
- indukčné motory s tzv. rozdeleným vinutím
- indukčné motory s Dahlanderovým zapojením s rozbehom hviezda - trojuholník

Obrázok 191 (vľavo) Motor s rozdeleným vinutím. Pri prepnutí na vinutie s nižším
počtom párov pólov má motor vyššie otáčky (je uvedené v symbole tohto zapojenia)
Obrázok 192 (vpravo) Motor v Dahlanderovom zapojení má taktiež možnosť zmeniť
otáčky v pomere 2:1

4.6.6 Údaje o použitom oleji
Spravidla sa uvádza typ, druh a množstvo oleja, prípadne ďalšie dovolené typy olejov.

4.6.7 Údaje o hmotnosti kompresora
V katalógových listoch sa uvádza hmotnosť:
- kompletného kompresora s príslušenstvom a s olejovou náplňou
- kompresora bez oleja, bez elektrickej výstroje a bez elektromotora (pri otvorených
kompresoroch).

4.6.8 Údaje o príslušenstve
- regulácia výkonu kompresora
- olejové hospodárstvo a regulácia tlaku oleja

4.7 OTVORENÉ PIESTOVÉ KOMPRESORY
Definícia otvoreného chladivového kompresora je na strane 210. Kompresor a pohonný
motor tvoria dve oddelené jednotky: vlastný kompresor a elektromotor.
Taktiež sú uvedené druhy pohonov otvoreného kompresora.
Nízke ot áčky ∆ Vysoké otáčky YY
nízke otáčky
vysoké ot áčky
Symbol
1U 2U
1W
1V 2W 2V
1U
1V
1W
2U
2V
2W
M
8/ 4 p
276
Pravít ko
Značky
Koncové
mierky
Uviedli sme taktiež rozdelenie druhov spojok na: priame - pozrite obr. 129, remeňové -
obr.131 a elektromagnetické spojky /132/.
Na obr. 129 je kompresorová jednotka, u ktorej otvorený kompresor je poháňaný
elektromotorom pomocou priamej spojky, na obr. 131 je otvorený kompresor poháňaný
remeňovým prevodom a na obr. 133 je otvorený kompresor, ktorý je poháňaný od
automobilového motora mobilného pomocou elektromagnetickej spojky.
Aby mohla sústava kompresor – spojka alebo remenice – motor dobre pracovať,
musia sa kompresor a motor vzájomne správne ustaviť.

4.7.1 USTAVENIE KOMPRESORA A MOTORA
Ustavenie remeňom poháňaného kompresora
Jednoduchšie je to pri remeňovom prevode – tu postačuje moment zotrvačnosti venca
remenice zo strany kompresora, aby zabezpečil potrebnú nízku nerovnomernosť chodu
kompresora. Postupuje sa podľa obr. 193, keď sa pomocou napnutého rovného oceľového
drôtu kontroluje na obvodoch každej remenice dosadnutie na obvode v dvoch bodoch,
pričom drôt prechádza cez stredy remeníc. Otáčaním remeníc do rôznych polôh sa
kontroluje kolmosť remeníc a hriadeľov.
Správne ťahanie remeňa je zdola, podľa obr.195.


Obrázok 193 Ku danému kompresoru (obrázok vpravo) sa ustavuje motor (obrázky
vľavo od kompresora) pre remeňový pohon, pretože s ľahším motorom je ustavenie
jednoduchšie.

Obrázok 194 (vľavo) Remeňový
pohon. Správne ťahanie
rememeňa zdola.
Obrázok 195 (vpravo) Remeňový pohon. Nesprávne ťahanie remeňa zhora.

Ustavenie kompresora a motora so spojkou
a)tuhá spojka
Pri spojkovom tuhom prevode (spojky s oceľovými
lamelami a zubové spojky) sú zvýšené požiadavky na
ustavenie koncov hriadeľov v radiálnom i axiálnom smere,
pozrite obr. 197, 195, 198.

Obrázok 196 (v strede) Hrubé nastavenie vlasovým
pravítkom a koncovými mierkami


277
Obrázok 197 (vľavo) Príruby spojky nie sú kolmé na os hriadeľa hriadeľa
Obrázok 198 (vpravo) Umiestnenie dvoch a lepšie troch indikátorových hodiniek

b)elastická spojka
Elastické spojky pre pohon otvorených chladivových kompresorov sú zobrazené na
obrázku 130. Maximálne otáčky pre použitie: 1500 min
-1
. Tieto spojky sú vhodné
predovšetkým pre piestové kompresory a spaľovacie motory.
Ak osi hriadeľov otvoreného kompresora a motora sú v rámci dovolených tolerancií,
elastické spojky sa môžu zabudovať aj pri nerovnobežných plochách prírub, pretože sa
vzdialenosti prírub počas otáčky nemenia. Mala by sa však bezpodmienečne skontrolovať
vlastná frekvencia systému pružina – hmota na event. súlad s budiacou frekvenciou,
lebo hrozí poškodenie elastickej spojky.
Výpočet vlastnej frekvencie systému je /L 12/, s. 539.

Obrázok 199 Otvorený súprúdy (resp.
jednosmerný) kompresor CALEX pre
chladničku Maneta 150 pre domácnosť.
Legenda:1-teleso-blok kompresora, 2-hlava
kompresora, 3-dno kompresora, 4-veko
kompresora, 5-remenica, 6-piest, 7-piestny
krúžok, 8-piestny čap, 9-piestna ;vložka, 10-
náražka taniera,11-ojnica, 12-excenter, 13-
hriadeľ, 14-krúžok, 15-tesnenie, 16-tesniaci
krúžok, 17-oporný krúžok, 18-vlnovec, 19-dno
vlnovca, 20-pružina upchávky, 21-pružina, 22-
tanier, 23-doska, 24-opierka hriadeľa, 25-
gulôčka, 26-opierka skrine, 27-tesnenie.


4.7.2 Upchávka kompresora
Najslabším miestom otvoreného kompresora je upchávka. Výrobcovia kompresorov sa
snažia vylepšenými konštrukciami upchávok čo najviac znížiť únik chladiva, ale úniky
z otvorených kompresorov sú trvalým problémom. Hlavne z týchto dôvodov sa otvorené
kompresory prestali postupne používať v domácnostiach.
Medzníkom v používaní vo svete boli tridsiate roky minulého storočia, keď sa začali
zavádzať hermetické kompresory.
hriadeľ A
hriadeľ B
Spojka A Spojka B
Značky
278

Obrázok 200 Otvorené kompresory Bitzer, typy 0(Y) ..VIIW(Y) pre chladivá
R134a,R404A,R507A


Obrázok 201 Otvorený piestový kompresor Bitzer, typ 6PFC, ktorý pracuje s
chladivom R134a. Používa sa na chladenie autobusov.
279
Obrázok 202 Rez polohermetickým kompresorom firmy Bitzer radu Octagon


Obrázok 203 Rez polohermetickým kompresorom radu 4-, 6- a 8-valcových
kompresorov firmy Bitzer, so všetkými v súčasnosti používanými chladivami
v chladiacej technike, okrem NH
3
.


280Obrázok 204 Polohermetický kompresor Bock , radu HA s priamym nasávaním
chladiva do valca
Obrázok 205 Polohermetický kompresor firmy Bock, radu HG, s nepriamym
nasávaním chladiva do valca – chladivo najskôr ochladí elektromotor a súčastí
kompresora
281Obrázok 206 Hermetický piestový kompresor Danfoss, typ SC

Obrázok 207 Jeden z modelov firmy Danfoss – hermetický piestový kompresor, typ
TLV s reguláciou počtu otáčok a so zníženou spotrebou energie
valec
ojnica olučovač olejakľuková skriňa sacia rúrka
sací t lmič
pružina
elekt rická
inšt alácia
elekt rická
prechodka
kľukový hriadeľ
olejové čerpadlo
piest
vent ilová
doska
pružina
Výt lačná
rúrka
st at or
Výt lačný
t lmič
rot or
282
Väčšinou otvorené kompresory dnes majú protiprúdy /protismerný/ systém nasávania
chladiva do valca. Používajú sa pre nízkoteplotný, strednoteplotný a vysokoteplotný rozsah.
Z toho vyplýva použitie chladív, napr.
R404A, R507, R134a. Na doplnenie sa
použije olej len podľa pokynov
výrobcu.


Obrázok 208 (vpravo) Upchávka
kompresora firmy BOCK

Netesnú upchávku je potrebné
vymeniť. výmene sa pracuje s maximálnym dodržaním čistoty, pričom sa spravidla mení
celá upchávka, nie jednotlivý diel. Je potrebné sa riadiť pokynmi pre montáž upchávky
výrobcu kompresora. Po namontovaní upchávky sa robí skúška tesnosti chladiva. Až potom
sa namontuje motor, zotrvačník alebo spojka.
Hladina oleja v kompresore je vyznačená spravidla v priezorníku oleja /max.
a minimálna hladina/. V prevádzke sa hladina oleja reguluje podľa potreby.
Väčšie kompresory sú viacvalcové a majú istiaci spínač tlaku oleja, ktorý kontroluje
rozdiel tlaku medzi čerpadlom oleja a kľukovou skriňou. Ak klesne rozdiel tlaku oleja pod
nastavenú hodnotu, odopne spínač kompresor po uplynutí času spozdenia. Menšie
kompresory sú mazané rozstrekovým princípom.
Pri väčších výkonoch sa olej k trecím dvojiciam kompresora a k upchávke dopravuje
olejovým čerpadlom. Každá upchávka potrebuje istý zábehový čas /asi 250 hodín/, pri
ktorom môže byť zvýšený únik oleja. To je normálne počas fáze zábehu hlavne na nových
kompresoroch, alebo po dlhej dobe státia, resp. pri častých taktoch prevádzky. Výrobca
kompresorov BOCK udáva ako hornú medzu úniku oleja 0,05 cm
3
oleja za prevádzkovú
hodinu kompresora.

4.7.3 Straty a účinnosti otvoreného kompresora
Obrázok 209 Pohon otvoreného kompresora elektromotorom,
ktorý sa môže uskutočniť tuhou spojkou alebo klínovým
remeňom. Pri práci kompresora elektromotor odoberá zo siete
elektrickú energiu – na svorkách elektromotora nameriame
odoberaný výkon P
sv
, čiže je to príkon kompresora. Pritom
kompresor sacím potrubím má chladiaci výkon Q
0
(ktorý
odoberá výparník prostrediu, ktoré ochladzuje) a výtlačným potrubím prenáša
kondenzačný výkon Q
k
= Q
0
+ P
i
(ktorý sa odvádza kondenzátorom).


Pre indikovaný výkon kompresora platí:
P
i
=
i i
iz
m P
n n
-
= ( i
2iz
– i
1iz
) (W) (152)

kde: P
iz
– izotermický výkon kompresora – pozrite obr. 138. (W)

-
m - hmotnostný tok chladiva (kg.s
-1
)
η
ι
- indikovaná účinnosť ( - )

sv
Kryt upchávky
Hadica odpadového
oleja
Zachycovacia
nádoba (nie je
v dodávke)
283
V elektromotore sú straty trením v ložiskách, ohriatím vinutia v dôsledku odporu
prechodom prúdu a magnetické straty, ktoré sa zohľadňujú elektrickou účinnosťou η
el
-
pozrite obr. 202.
V mieste prevodu (remeňového alebo spojky) musíme rešpektovať účinnosť prevodu
η
pr

Mechanické straty trením piestu a v ložiskách sa zohľadňujú mechanickou účinnosťou
η
m
(pozrite aj vzťah (98)).
Nakoniec je to indikovaná účinnosť η
i
, ktorá zohľadňuje všetky straty, ktoré vzniknú
rozdielom medzi ideálnym diagramom p-V a skutočným diagramom.
η
el
= 0,8 a závisí na veľkosti trecích strát a magnetických strát elektromotora.
η
pr
= 0,85 až 0,95 pri remeňovom prevode, pri tuhej spojke η
pr
= 1.
η
m
= 0,85 až 0,95 je závislá na veľkosti piestových kompresorov. Väčšie kompresory
dosahujú vyššie hodnoty.
Indikovaná účinnosť sa volí približne η
i
= 0,8, ale
presná hodnota závisí na škodlivom priestore
a veľkosti kompresora.

Obrázok 210 Účinnosti chladiacej kompresorovej
jednotky (otvorený kompresor – prevod – motor)Obrázok 211 (vľavo) Otvorený chladivový kompresor s prevodom pomocou klinového
remeňa
Obrázok 212 (vpravo) Otvorený chladivový kompresor s prevodom pomocou tuhej
spojky

Výkon na svorkách elektromotora:
P
sv
=
el pr m i
iz
P
n n n n . . .
(W) (153)

Efektívny výkon kompresora P
e
sa vypočíta z izoentropického výkonu P
iz
podľa vzťahu
(154):
P
e
=
m i
iz
P
n n .
(W) (154)

Chladiaci výkon
.
0
Q závisí od tlakového pomeru π = p
k
/p
0
. S rastúcim tlakovým
pomerom rastie v dôsledku klesajúcej vyparovacej teploty t
0
merný objem nasávaného
P
sv el

P
mot
η
pr
= 0,85 až 0,95
P
e e
; η
pr
mot
sv
P
sv
; η
el
η
pr
= 1
P
e
; η
e
P
mot
284
plynného chladiva kompresorom v
1
, klesá hmotnostný tok chladiva m, dopravná účinnosť sa
znižuje a klesá chladiaci výkon
.
0
. Q
S rastúcou kondenzačnou teplotou rastie tlakový pomer π, rastie merná izoentropická
práca vynaložená na stlačenie plynu a
iz
= h
2
– h
1 ,
rastie aj teplota konca stlačenia plynu vo
valci teplota na výtlaku a klesá hmotnostný tok chladiva.

4.7.4 Problém nízkych teplôt okolia
Aby po dobe státia pri nasledujúcom rozbehu pri nízkych teplotách okolia kompresora
nevzniklo nebezpečie z nadifudovaného chladiva /niekedy aj veľkého množstva/ do oleja,
kompresor má v dobe státia ohrev mazacieho oleja. Zamedzí sa tým speneniu oleja a jeho
úniku z kľukovej skrine.
Okrem toho kompresor je potrebné chrániť pretlakovým ističom, ako aj nízkotlakovým
presostatom. Vyhrievanie oleja kompresorov je podrobnejšie popísané v /L14/.

4.7.5 Otvorené kompresory pre mobilné prostriedky
Otvorený kompresor firmy Calex sa používal v mobilných prostriedkoch v rozsahu
klimatizačných teplôt a v rozsahu otáčok700 až 3000 ot/nim v ľavotočivom i pravotočivom
zhotovení. Blok valcov bol zhotovený z hliníkovej zliatiny a doň boli zaliate liatinové
vložky valcov. Hlavné ložiská boli vyrobené z bronzu, zalomený hriadeľ bol zo sivej liatny.
Upchávku tvoril otočný uhlíkový trecí krúžok a gumený krúžok. Mazanie bolo tlakové
zubovým čerpadlom.

Obrázok 213 Otvorený chladivový
kompresor Calex pre mobilné
prostriedky (vpravo): Legenda:1-
blok, 2-piest, 3-piestný čap, 4-piestný
krúžok, 5-ojnica, 6-hriadeľ, 7-čerpadlo,
8-tesnenie, 9-ložisko, 10-spodné veko,
11-filter, 12-sací ventil, 13-výtlačný
ventil, 14-hlava, 15-tesnenie hlavy, 16-
ventilová doska, 17-tesnenie valca, 19-
upchávka, 20-tesnenie, 21-veko
upchávky, 22-krúžok upchávky, 23-
miska upchávky, 24-tesniaci krúžok,
25-pružina

Na obr. 133 je šesťvalcový
horizontálny otvorený piestový
kompresor firmy General Electric
s prevodom rotačného pohybu na
priamočiary vratný pomocou šikmej
dosky pre prácu s chladivom R134a.

4.7.6 Výhody otvorených kompresorov
- majú univerzálne použitie (ako pohon sa môže použiť Dieselov motor)
- je vhodný pre všetky chladivá
285
- motor nie je v kontakte s chladivom, pri vstupe chladiva do kompresora nenastáva
dodatočné ohriatie chladiva
- konštrukcia motora je jednoduchšia, lebo motor nepracuje v prostredí chladiva
a oleja
- oprava, predovšetkým motora, je jednoduchá
- spálenie motora neznečistí okruh. Takáto porucha sa prakticky nevyskytuje.
- pomocou prevodovky alebo pomocou pohonu klínovým remeňom je možné
dosiahnuť požadovaný výkon a otáčky.

4.7.7 Nevýhody otvorených kompresorov
- je potrebná ustavenie motora ku kompresoru na mieste montáže, aby sa vylúčili
priečne sily a momenty na hriadeli
- v porovnaní s polohermetickými a hermetickými piestovými kompresormi sú drahšie
- únik chladiva a oleja cez upchávku spôsobuje vyššie náklady na údržbu
- vyššia hlučnosť.

4.8 POLOOTVORENÉ PIESTOVÉ KOMPRESORY
Kompresory tejto konštrukcie, pri ktorej sa môže oddeliť stator bez toho, aby sa narušila
hermetickosť chladiaceho okruhu, sme prebrali v /L19/ na strane 213 – sú to známe piestové
kompresory Frigopol.
Hriadeľ je zvislý, ojnica(e) sú usporiadané do jednej roviny – pozrite obr. 135. Hriadeľ
je vyvedený smerom nahor a prechádza horným plášťom kompresora a nesie rotor
prírubového elektromotora.
Plášť, ktorý oddeľuje stator od rotora a kompresora, má hrúbku 0,2 mm a je vyrobený
z chróm – niklovej oceli, čím je plynotesne uzavretá chladiaco – technická časť kompresora
od elektrickej časti. Podstatou je, že nemôže nastať spálenie elektromotora /L17/.
Ostatné konštrukčné časti sú popísané na str. 213.

4.9 POLOHERMETICKÉ PIESTOVÉ KOMPRESORY
4.9.1 Výhody polohermetických kompresorov oproti otvoreným
- veľmi malé možnosti úniku chladiva
- sú kompaktnejšie
- jednoduchšia montáž
- tichší chod
- nižšia hmotnosť a menšie rozmery
- nižšia cena
- menšie množstvo porúch.

4.9.2 Nevýhody polohermetických oproti ovoreným piestovým kompresorom
- poškodenie elektromotora má vplyv na celý chladiaci okruh
- môže nastať spálenie elektromotora.

4.9.3 Porovnanie polohermetických a hermetických piestových kompresorov
- hermetické kompresory malého výkonu sú dominantné v oblasti malých chladiacich
zariadení pre domácnosť a pre distribúciu potravín (pre malé klimatizačné zariadenia
sú piestové kompresory vytláčané inými typmi kompresorov).
286


Obrázok 214 Pozdĺžny rez
polohermetickým kompresorom
konštrukcie VÚPCHT Praha,
typ P 241.

Pri hermetických kompresoroch chladiacich výkonov sú dôležité a zaujímavé,
hlavne pre obchodníkov a používateľov, tieto parametre:
-malé vonkajšie rozmery (čo je mnohokrát rozhodujúce pre ich zabudovanie do
chladiaceho zariadenia),
-nízka hmotnosť,
-vysoká životnosť (minimálne 10 rokov) a spoľahlivosť,
-nízka hlučnosť a nízke chvenie (kompresory sú vybavené vnútornými pružinami
a taktiež z vonkajšej strany tlmiacimi gumenými podložkami, prípadne vonkajšími
pružinami)
-nižšia cena – niekedy býva rozhodujúca.
-na hermetických kompresoroch sa môžu urobiť len malé opravy, ktoré súvisia
v vonkajšími ovládacími prvkami elektrickej inštalácie (napr. relé, ochrana,
rozbehový, prípadne behový kondenzátor, ktoré v prípade poruchy sa vymenia).

Polohermetické piestové kompresory sa viac používajú v oblasti stredných výkonov
a ponúkajú tieto výhody:
-skriňa (resp. plášť) polohermetického kompresora sa môže otvoriť za účelom opravy
a výmeny vnútorných súčastí kompresora (piest, ojnica, ventilový systém,
elektromotor) na viacerých miestach (pomocou snímateľných hláv valcov, príruby zo
strany elektromotora, príruby zo strany kľukovej skrine) a po ukončení opravy sa
môže skriňa znovu plynotesne uzavrieť bez porušenia skrine – pozrite *Poznámku
nižšie.
-polohermetické kompresory majú vodorovný (horizontálny) hriadeľ a z tohto
dôvodu zostáva zbytkové množstvo oleja v oblasti ložiska a je pri rozbehu
kompresora (a taktiež aj po dlhej dobe státia) ihneď na mazanie k dispozícii.
Ak porovnáme mazanie pri hermetických piestových kompresoroch, kde máme
zvislý hriadeľ, stav a dispozície sú nepriaznivejšie v porovnaní s polohermetickými
kompresormi.
-mazanie polohermetických kompresorov s väčším výkonom ako 5 kW je
zabezpečené olejovým čerpadlom (pozrite obr.40, str.99), ktoré privádza olej do
ložísk s tlakom 0,7 až 3 bar. Polohernetické kompresory menšieho chladiaceho
výkonu sú mazané rozstrekovým spôsobom, podľa obr. 38, str. 99). Hermetické
287
kompresory majú systém dopravy oleja na odstredivom princípe (pozrite obr.39, str.
99). Hladina oleja sa kontroluje priezorníkom na kľukovej skrini.
-motor, valec(e) a hlava(y) valca(ov) polohermetických kompresorov sú prístupné
vonkajšiemu chladeniu (stator motora je nalisovaný v skrini kompresora).
Teploty konca stlačenia t
2
a teploty motora sú z tohto dôvodu pri
polohermetických kompresoroch nižšie ako pri hermetických kompresoroch. Hlavy
valcov môžu mať tzv. dodatkové chladenie ventilátorom(mi) alebo vodou, pričom sa
vzduchom alebo vodou odníma teplo.
V dôsledku tejto nižšej teplotnej hladiny prebiehajú chemické procesy pri
prítomnosti vody v chladiacom okruhu zodpovedajúco dlhšie.
Preto pri polohermetických kompresoroch sa môže očakávať dlhšia životnosť,
v literatúre sa však udáva 9 rokov /L45/.
Z uvedených príčin majú polohermetické kompresory smerom k nízkym
vyparovacím teplotám väčší rozsah ako hermetické kompresory.
- polohermetické kompresory sú vybavené dvojnapäťovými motormi, sú teda vhodné
vždy na použitie s dvomi rozličnými napätiami. Rozbeh je možný v zapojení hviezda
– trojuholník pre obidve napätia.
Hermetické kompresory sú vhodné len pre použitie s jedným napätím siete.

*Poznámka:
V prípade podobnej opravy hermetického kompresora by sa pri oprave musel vymeniť
plášť hermetického kompresora, čo predstavuje veľkú nevýhodu. Z toho dôvodu oprava
hermetických kompresorov na mieste montáže je mimoriadne problematická a s dostupnými
prostriedkami ju nie je možné uskutočniť (aj v prípade montážneho špeciálne vybaveného
servisného vozidla).
Na túto vysoko odbornú činnosť aj pri polohermetických kompresorov sa špecializuje
len veľmi málo firiem, a len v montážnom závode špecializovanom na tento druh opráv. Pri
polohermetických kompresoroch v novom chladiacom zariadení a s novým
polohermetickým kompresorom sa udáva životnosť kompresora 9 rokov a u kompresorov
otvorených 12 rokov /L45/. Opravený polohermetický kompresor zamontovaný do
chladiaceho zariadenia má však životnosť 6 až 9 rokov.
Príčiny zlyhania často nie sú v kompresore, štatistika /L45/ chýb hovorí, že hlavné
chyby sú:
- nasatie kvapalného chladiva do kompresoru alebo oleja
- zriedenie oleja chladivom
- prehriatie oleja a chladiva a prekročenie dovolenej teploty konca stlačenia chladiva
- znečistenie systému po zhorení elektromotora
- elektrické problémy pri zapnutí
- vlhkosť v chladiacom okruhu

4.9.4 Konštrukcia polohermetických piestových kompresorov
Pri polohermetických piestových kompresoroch majú pohonný motor a kompresor
spoločný horizontálny hriadeľ a sú v jednej skrini, ktorá sa však môže otvoriť - má
rozoberateľné skrutkové spoje – kompresor má viac snímateľných krytov.
Obvykle majú 2 až 8 valcov usporiadaných v rade, resp. V, alebo W. Piestové
polohermetické kompresory sa vyrábajú v rozsahu výkonov 0,5 až 50 kW. Pohon na ojnice
a piest sa uskutočňuje kľukovým hriadeľom, mazanie je rozstrekové (pri menších
výkonoch), resp. pomocou olejového čerpadla, konštrukčne spojenom s hriadeľom. Mazanie
288
je zabezpečené pre obidva smery otáčania hriadeľa. Pracovné ventily sú z pružinovej
pásovej švédskej oceli a sú spolu so sacím(i) a výtlačným(i) ventilmi a ventilovou doskou
rozmanitej konštrukcie, pozrite /L19/, obr. 145, obr.147.
Z toho, čo sme uviedli v úvode vyplýva, že súčasti sa môžu opraviť alebo vymeniť
pomocou normálneho montážneho náradia na mieste montáže, alebo v servisnom
špecializovanom závode (dielni), či servisnej mobilnej dielni.
Treba spomenúť, že polohermetické kompresory sa vyrábajú aj pre iné princípy
kompresorov, ako napr. aj pre skrutkové kompresory (s výkonmi 20 až 200 kW),
a turbokompresory (100 až 1000 kW).

Rozdelenie konštrukcie podľa spôsobu ochladzovania kompresoru
a)chladivom vstupuje najskôr cez elektromotor – chladenie sacím plynom
V tomto prípade hovoríme o vnútornom chladení motora.
Chladivo vstupuje cez sací uzatvárací ventil a filter do kompresora tak, že najskôr
ochladí elektromotor (stator a rotor) a až potom vstupuje do valca – pozrite obr.215. Toto
riešenie ochladzovania motora sa používa pri veľkom zaťažení motora v klimatizačnom
(HBP), resp. normálnom
rozsahu (MBP) vyparovacích
teplôt a znižuje elektrický
odpor klietky rotora a vinutia
a tým aj straty výkonu motora.
Ohriatie sacieho plynu
chladiva zvyšuje však teplotu
konca stlačenia t
2
a tým aj
obmedzuje rozsah použitia
kompresora.

Obrázok 215 Polohermetický piestový kompresor firmy Bock, radu HG, ktorého
elektromotor a kompresor sú chladené sacím plynom

b)chladivo vstupuje priamo do valca – chladenie motora vzduchom
Hovoríme o vonkajšom chladení motora.
Preto sa kompresor neochladzuje chladivom, ale vzduchom pomocou vonkajšieho
ventilátora, ktorý je súčasťou kompresora – pozrite obr.216. Výhodou tohto riešenia je, že
chladivo sa neprehrieva, teplota stlačeného chladiva t
2
je nižšia. Chladivo vstupuje cez sací
uzatváraci ventil a filter podobne, ako pri otvorenom kompresore, priamo do kompresora.
Použitie je pri malom
zaťažení, pri malých
kompresoroch, najčastejšie v
nízkoteplotnom rozsahu
vyparovacích teplôt LBP.

Obrázok 216 Polohermetický
piestový kompresor firmy
Bock, typ HA, ktorého motor
je chladený vzduchom

Stratové teplo motora sa
289
odvádza skriňou motora polohermetického kompresora, ktorá je ochladzovaná vzduchom
(vyznačené šípkami).
Pri poškodení motora, nenastane znečistenie a okyslenie chladiaceho okruhu, čo je
veľkou výhodou tohto riešenia. Klapkový systém tohto polohermetického kompresora
spôsobuje, že pri spálení motora zostáva len malé množstvo chladiva, ktoré sa nachádza
v priestore motora, a to sa nemôže vyrovnať s tlakmi v chladiacom okruhu, zostáva len
v priestore motora. Spaliny sa nemôžu rozniesť do chladiaceho okruhu. Pri spálení motora
sa vymení motor, olej a filterdehydrátor.

c)chladenie skrine kompresora vodou
Chladenie kompresora vodou pomocou dodatkového hada, natočeného na plášť
polohermetického kompresora – pozrite /L15/, obr. 68.

Obrázok 217 Pripojenie vodou
chladenej hlavy valca na vývod vody
vodou chladeného kondenzátora
používané firmou Bitzer pre
niektoré otvorené a polohermetické
kompresory.
Legenda:1-prietokový škrtiaci ventil,
2-komprenzátor, vodný regulačný
ventil

d/chladenie plášťa kompresora pomocou vzduchu na ochladzovanie kondenzátora
Toto ochladzovanie je účinné, lebo vzduch – po prechode kondenzátorom – má ešte
relatívne nízku teplotu vhodnú na ochladenie kompresora, pozrite obr. 218.

Obrázok 218 Vzduch na ochladzovanie kondenzátora sa pri kondezačných jednotkách
s hermetickými a polohermetickými kompresormi využíva aj na chladenie
kompresora. Na obrázku kondenzačná jednotka Bitzer typ LH 32 až LH 84. Legenda:1
– sací ventil, 2 – výtlačné potrubie, 3 – potrubie skondenzovaného chladiva, 4 –výstup
chladiva, výtlačný odľahčovací ventil 1 ¼ UNF

e/chladenie otvorených a polohermetických kompresorov vonkajším prídavným
ventilátorom
290
Obrázok 219 Dodatkové ochladzovanie otvoreného
piestového kompresora Bitzer ventilátorom. Držiaky
ventilátora pre dvojvalcový a šesťvalcový (vpravo)
a držiaky pre štvorvalcový kompresor (celkom vpravo)

Pri výkonovo regulovaných kompresoroch pri čiastočnej záťaži sa znižuje rozsah
použitia kompresorov a to tým, že nedovolene rastú teploty vinutia motora a kompresora.
Riešením, podľa obr. 219, sa dosiahne významné zníženie rozsahu použitia vyparovacej
teploty k nižším teplotám pri neprekročení max. ohriatia sacích pár Δt
oh
= +25°C.
Samozrejme, že pomery sú priaznivejšie pri otvorených kompresoroch, lebo sacie pary
chladiva sa neprehrievajú od strát elektromotora, ako je tomu pri polohermetických
kompresoroch.

Odľahčenie rozbehu
Pri priamom zapnutí jednofázových a trojfázových asynchrónnych motorov, v závislosti
od konštrukcie, môže nastať 3 až 8 násobné zvýšenie prúdu oproti menovitému
štartovaciemu prúdu.
Preto pri piestových kompresoroch sa používa na odľahčenie rozbehu (na zníženie
prúdu pri štarte po dobe státia) vyrovnanie tlakov:
- pri malých hermetických kompresoroch sa používa ako škrtiaci orgán
kapilárna rúrka, cez ktorú – v dobe státia kompresora, sa vyrovná tlak na
vysokotlakovej s tlakom na nízkotlakovej
strane

Obrázok 220 Grafický časový priebeh tlakov pri
práci a zastavení malej chladiacej jednotky
s reguláciou prietoku chladiva kapilárnou
rúrkou

Pri vypnutí kompresora (body a - á) pokračuje
prietok chladiva kapilárnou rúrkou z kondenzátora
do výparníka, tlak v kondenzátore sa znižuje a vo
výparníku sa zvyšuje v závislosti na dobe státia
kompresora. Pri takmer vyrovnaných tlakoch sa následne rozbieha kompresor. Po zapnutí
kompresora tlak v kondenzátore sa rýchlo zvyšuje a vo výparníku sa znižuje.

- pri kompresoroch malého, stredného a veľkého výkonu pri regulácii prietoku
chladiva TEV sa vyrovnanie tlakov dosahuje pomocou obtoku chladiva, podľa
obr. 208, pričom magnetický ventil v obtoku sa otvorí pomocou časového relé 15 –
20 s pred spustením kompresora.
Kondenzátor
Výparník
a
á
b
b
´
Zastavenie
Práca
d ĺ ž k a v m i n ú t a c h
T
l
a
k

v


b
a
r
o
c
h
291
Obrázok 221 Odľahčenie rozbehu obtokom chladiva – vyrovnaním tlaku medzi
výtlačným a sacím potrubím. Legenda: A-nabudený magnetický ventil 1, B-normálna
prevádzka (magnetický ventil je bez prúdu), 2-bypassové potrubie, 3-spätný ventil

Vo výtlačnom potrubí musí byť inštalovaný spätný ventil (s tlmením – proti pulzáciám
plynu). Po rozbehu kompresora na plné otáčky - keď poklesne prúd, magnetický ventil sa
zatvorí pomocou druhého magnetického relé. Vyrovnávacie potrubie 2 je menšieho
priemeru ako výtlačné potrubie.

- Pri väčších otvorených a polohermetických kompresoroch sa používa rozbehové
zariadenie priamo v hlave kompresora na vyrovnanie tlakov priamo medzi
sacou a výtlačnou komorou pre extrémne odľahčenie rozbehu, pozrite obr. 222.
Vo výtlačnom potrubí je podobne, ako v predchádzajúcom prípade, zabudovaný
spätný ventil.


Obrázok 222(vpravo):
Odľahčenie rozbehu
polohermetických
kompresorov Bitzer, typu 2U-
3.2(BHS 502)
Legenda: 1-magnetická cievka,
2-riadiaci piest, 3-bypassový
otvor, 4-sacia komora. 5-
výtlačná komora, 6-spätný
ventil vo výtlačnom potrubí, 7-
ochrana proti prehriatiu
vytláčaného plynu


Obrázok 223 (vľavo): Schématické znázornenie
statorových vinutí (Part Winding). Legenda:1-ochrana pre
prvé vinutie, 2-ochrana pre druhé vinutie


Pri odľahčení rozbehu sa používajú na zníženie
rozbehového prúdu (pozrite kap. 4.6.5.2 a 4.6.5.3):
- jednofázové asynchrónne motory s odporovým
rozbehovým vinutím – pre malé hermetické
kompresory
292
- trojfázové asynchónne elektromotory so zapojením Y-Δ pre polohermetické
a otvorené kompresory
- trojfázové asynchrónne elektromotory s tzv. rozdeleným vinutím Part – Windig,
skratka PW, (zapojenie statorového vinutia 2x do hviezdy pri paralelnom uložení
vinutí v drážkach statora, pričom vinutia sú vzájomne od seba odizolované) – na
reguláciu v pomere 50/50% (pri firme Bitzer), resp. 33/66% (pri firme Copeland),
pričom proces prepnutia nastane bez prerušenia napätia pri významnom poklese
rozbehového prúdu. K tomu sú potrebné dve menšie ochrany K1 a K2. Toto riešenie
je výhodnejšie pre el. sieť. Odľahčenie rozbehu v tomto prípade nie je nevyhnutne
potrebné.
Obrázok 224 Priebeh prúdu pri rozbehu v zapojení hviezda – trojuholník a pri rozbehu
v zapojení Part – Winding (PW) – podľa obr.213:
Legenda: –––priebeh prúdu pri normálnych rozbehových podmienkach,
......sťažené podmienky (nedostatočné vyrovnanie tlakov)

- trojfázové elektromotory v Dahlanderovom zapojení – pozrite obr. 192.

Ochrana motora PTC rýchlo reaguje na teplo – je zabudovaná do vinutí (6 vinutí motora
– 6 snímačov PTC ochrán, je spojených s prístrojom ochrany motora, pozrite obr.215).
V rovnakom prúdovom okruhu ochrany môže byť kontrola teploty konca stlačenia taktiež
pomocou 1 PTC – snímač je v hlave valca, pozrite taktiež v obr. 225.Obrázok 225 Ochrana motora a kontrola
teploty konca stlačenia v hlave valca
pomocou snímačov PTCVyhrievanie oleja piestového polohermetického kompresora
Používa sa:
-pri vonkajšom umiestnení kompresora
-pri dlhých dobách státia
-pri veľkých množstvách chladiva v chladiacom okruhu
-pri nebezpečí kondenzácie chladiva v kompresore.
PW
Y/ ∆
PW 1 PW 1+2 Y ∆
I
I
t t
Čas prepnut ia
Pohonný motor
6 PTC(vinutie mot ora)
1PTC(hlava valcov)
Napájacie
napät ie
Riadiaci
prúd
Prístroj
ochrany
mot ora
293

Ak kompresor vypne a nastane doba státia, v kľukovej skrini dochádza ku stúpnutiu
tlaku. Pri vyššom tlaku (v kľukovej skrini je sací tlak, pri dvojstupňových kompresoroch
môže byť v kľukovej skrini medzistupňový tlak) sa zväčšuje absorpcia chladiva v oleji.
Schopnosť pohlcovania chladiva olejom s rastúcou teplotou klesá. Preto sa používa
vyhrievanie oleja v dobe státia.
Vyhrievanie oleja a spôsoby vyhrievania sú podrobnejšie popísané v /L14/.
Zátky na doplnenie oleja a vypúšťanie oleja má spravidla každý polohermetický
kompresor – je napr. na obr. 226. Výmena a doplnenie oleja sú popísané taktiež v /L14/.Obrázok 226 Polohermetický piestový štvorvalcový kompresor Octagon firmy Bitzer
radu 4VC-6.2(Y) ... 4NC-20.2(Y).
Legenda: 1-nástavec vysokého tlaku (HP), 2-teplotný snímač vysokého tlaku (HP), alebo
CIC-senzor (pozrite /L15/, časť šiesta, s. 23), 3-nástavec nízkeho tlaku, CIC-systém:
vstrekovacia dýza (LP), 5-zátka pre plnenie oleja, 6-vypúšťanie oleja, 7-olejový filter
(magnetická zátka), 9-priezorník, 10-vyhrievanie oleja (zásuvné púzdro do kľukovej skrine
s reguláciou teploty pomocou PTC), 11-nástavec tlaku oleja +, 12-nástavec tlaku oleja-, 16-
prípoj pre olejový diferenciálny tlakový presostat „delta-P“

Olejový diferenciálny tlakový presostat, v prípade porúch mazania, vypne kompresor,
aby sa zamedzilo poškodenie ložísk. Pri poruchách mazania je uvedený do činnosti olejový
diferenciálny tlakový presostat. Jeho činnosť je v prípadoch:
- pri zlyhaní vyhrievacieho zariadenia v dobe státia, keď sa hromadí chladivo
v kľukovej skrini a pri následnom rozbehu kompresora sa vytvorí olejová pena
- keď je nedostatok oleja (únik do chladiaceho okruhu) – kontrola cez priezorník
- keď dôjde k upchatiu filtra
- olejové čerpadlo nevytvára žiaden tlak, pretože je chybné, resp. je poškodené ložisko
(napr. veľká vôľa).

Polohermetické kompresory Octagon
Obrázok 227 Kompresor Bitzer typ
4N-12.2(Y) pôvodného radu (vľavo)
a kompresor Bitzer typ 4NC-12.2(Y)
nového radu Octagon (vpravo).

Kompresory radu Octagon (s
charakteristickým tvarom oktagónu –
osemuholníka – pri pohľade z boku) sa
294
odlišujú od pôvodného radu polohermetických kompresorov rozmerove, hmotnostne
a kvalitatívne lepšími ukazovateľmi: rozdiel vo veľkosti je vidieť na obr. 227.
Kompresory Octagon sa vyznačujú svojou univerzálnosťou (vyrábajú sa pre chladivá
R134a, R404A, R507A, R407C a pre ďalšie používané chladivá na požiadanie), pre
nízkoteplotný, normálny a klimatizačný rozsah vyparovacích teplôt s vysokým COP. Sú
udané pri t
0
,t
k
a pri prehriatí sacích pár 20 K a nulovom podchladení.
Majú vysokú životnosť v dôsledku špeciálne povrchovo upraveného hriadeľa, kvalite
ložísk s výstielkou PTFT, pochrómovaným piestnym krúžkom a hliníkovým piestom so
špeciálnou geometriou a nedelenými ojnicami. Kompresory sú dobre vyvážené, sú mazané
rozstrekovým spôsobom, majú integrovaný tlmič na zníženie pulzácií a elektronickú
ochranu motora s PTC senzormi a kontrolou teploty v hlave valca taktiež pomocou senzora
PTC.

Rozsah použitia
Polohermetické kompresory sa používajú pre rôzne prevádzkové podmienky. Z toho
dôvodu môžu byť dimenzované v širokom rozsahu použitia pre rôzne chladivá, výkony
motora, pre rôzne podmienky ochladzovania kompresora, ako aj reguláciu výkonu a to bez
podstatných zmien. Týka sa to bezchlórových chladív.
Obrázok 228 Diagramy použitia piestových polohermetických kompresorov v závislosti
na vyparovacej a kondenzačnej teplote (dokumentácia Bitzer)

Otvorené a polohermetické kompresory s R410A a s CO
2

Chladivo R22 malo ODP>0, R134a, R404A majú síce ODP = 0 a nižší skleníkový efekt
ako chladivá R507, R407C. Chladivo R407C má veľmi vysoký sklz. Hľadá sa riešenie.

Chladivo R410A a kompresor
Za chladivo R22 (ktoré sa už nesmie používať pri nových chladiacich zariadeniach) sa
začalo používať v klimatizácii R410A a aj v nízkoteplotných chladiacich zariadeniach. Je to
blízka azeotropná zmes, zložená z 50% hmotnostných dielov chladiva R32 a 50%
hmotnostných dielov chladiva R125. Chladivo nie je horľavé a je netoxické Sklz je malý
0,17K. Vlastnosti tohto chladiva sú uvedené v /L36/.
V dôsledku tejto zmeny max. konštrukčný tlak sa zvýšil z hodnoty 22 bar na 40 bar.
Nemusia sa však meniť pracovné ventily a ventilový systém /L37/. Pri pohonnom
mechanizme sa však musí zohľadniť vyššie zaťaženie ložísk a musí sa zvýšiť doprava oleja
do mazacích miest. Podobne skriňa kompresora sa musí prispôsobiť zvýšeným tlakom.
Podobne sa musí prispôsobiť poistný ventil.
1-stupňové
2-st upňové
boostry
K
o
n
d
e
n
z
a
č
n
á

t
e
p
l
o
t
a
°C
°C
Vyparovacia teplota
295

Chladivo CO
2
a kompresor
Je to nehorľavé a nejedovaté chladivo. ODP=0, GWP=1 (vzťahované na 100 rokov). Má
nízku cenu. Ako chladivo je stabilné, správa sa inertne – nie sú materiálové problémy ani
chemické reakcie v chladiacom okruhu.
Popri vode a vzduchu má CO
2
predpoklady byť najprijateľnejším chladivom. V tomto
období prebiehajú skúšky ako alternatíva za R134a, hlavne v automobiloch. Rozsah použitia
od -70°C do +10°C.
Pri použití CO
2
ako chladiva rozlišujeme dve oblasti:
- CO
2
sa chová aoko bežné chladiovo – tlak na vysokotlakovej strane do 25 bar:
kompresor vystačí sa len s malými zmenami.
- Transkritický proces s tlakmi medzi sacou stranou 30 bar a výtlačnou stranou až 150
bar. V tejto prevádzke musí byť úplne nový kompresor dimenzovaný na
uvedené vysoké tlaky. Pritom úniky z chladiaceho okruhu sú tolerovateľné. Takže
recyklácia a spätné získavanie nie sú potrebné.

Kompresory s CO
2
, s teplotami, aké sú obvyklé pri jednostupňových kompresoroch a pri
použitých tlakoch > 25 bar, pri rozdiele tlakov > 100, na základe látkových vlastností CO
2

je pomerne malý tlakový pomer: je menší ako 4. Z toho dôvodu sa volí väčší pomer zdvihu
piestu ku vŕtaniu valca – firma Bock zvolila tento pomer 1,75. Táto hodnota je, vzhľadom
k doterajším skúsenostiam, neobyčajne vysoká /L37/.
Zistilo sa, že skupina rotačných kompresorov na základe vyskytujúcich sa
podmienok pri kompresnom procese s CO
2
nie je vhodná na použitie, zatiaľ čo
piestové kompresory, vždy podľa počtu valcov majú lepšiu účinnosť vnútorného
procesu /L37/.
Pretože objemový chladiaci výkon pri vyparovacej teplote s CO
2
v porovnaní s R134a je
8x vyšší, ukázalo sa v praxi, že zdvihový objem CO
2
musí byť oproti R134a v pomere len
1:4 /L37/.
Pri dimenzovaní stien je potrebná väčšia hrúbka steny valca. Za týchto podmienok by
vychádzal kompresor veľmi ťažký. Spoľahlivosť a životnosť kompresora vyžaduje aj
ložiská dimenzovať na veľmi vysoké tlaky.

4.10 HERMETICKÉ PIESTOVÉ KOMPRESORY
Definícia hermetického kompresora je v /L19/, na strane 214.
Hermetický kompresor má rozhodujúcu prednosť, že nemá upchávku.

4.10.1. História vývoja
Prechod od otvorených ku polohermetickým a hermetickým piestovým kompresorom sa
uskutočnil v roku 1926, keď v USA vyrobili prvý zapúzdrený kompresor uložený na
pružinách so sacími, výtlačnými tlmičmi a štvorpólovým motorom s otáčkami 1470/1770
min
-1
. Chladivom bol metylchlorid (CH
3
Cl – bol jedovatý, málo horľavý), a v r. 1930 aj
kysličník siričitý (SO
2
– jedovatý, nehorľavý).
V roku 1930 sa datuje vznik prvých hermetických kompresorov s chladivom R12, ktoré
nebolo výbušné, ani horľavé. Do roku 1930 sa používali v USA (u nás bol prechod
v neskoršom termíne) chladničky s otvorenými kompresormi, ktoré mali zastavaný priestor
pre kompresor a motor podstatne väčší ako chladničky s hermetickým kompresorom. To
preto, lebo motor a kompresor hermetického kompresora boli konštrukčne podstatne
296
menšie ako motor a otvorený kompresor – hermetický kompresor + motor boli chladené
sacími parami chladiva R12.
V tomto období sa objavila aj konštrukcia hermetického rotačného kompresora
s valivým pohybom piesta, pričom kompresor s elektromotorom bol zavesený na
vnútorných pružinách v plášti kompresora a bol uložený aj na vonkajších pružinách.
O 10 rokov neskôr, sa začal vyrábať v USA firmou Tecumseh hermetický piestový
kulisový kompresor so štvorpólovým elektromotorom – pozrite popis na obr. 136, strana
214 /L19/. Kompresor mal už veľmi dobre parametre a vyznačoval sa nízkou hlučnosťou a
nízkym chvením, čo boli nevyhnutné požiadavky pre použitie týchto kompresorov
v chladiacich zariadeniach pre domácnosť. Mal menej porúch ako 0,5%, a kompresory
vykázali vyššiu životnosť ako 10 rokov. Tento kompresor sa vyrábal 20 rokov.
V päťdesiatych rokoch sa začala tzv. miniaturizácia piestových malých jednofázových
kulisových kompresorov, ktorej základom bol prechod na dvojpólové kompresory, začal
podrobný výskum oleja, chladiva a materiálov v chladiacom okruhu vzhľadom na teploty
a tlaky v kompresore a v chladiacom okruhu. Začal sa výskum piestových dvojpólových
kompresorov Calex a Danfoss skonštruoval kompresor PeeWee s rozbehovým relé
a vonkajšou prúdovou ochranou Klixon. Táto etapa znamenala podstatné zníženie hmotnosti
a rozmerov kompresora.

Obrázok 229 Rozbehové relé, ochrana Klinon a rozbehový kondenzátor na kompresore
Danfoss
Obrázok 230 Kompresor firmy Tecumseh s ojnicou typ AE8ZA7, ktorý sa vyrábal
v USA a s malými zmenami aj licenčnej firme ľ Unité Hermétique. Vľavo: kompresor
v rozobratom stave bez plášťa kompresora. Vpravo: kompresor v zavarenom plášti, so
svorkovnicou, upevňovacou pätkou a pripojovacími nástavcami výtlačnej a sacej rúrky.

Kompresor mal väčšiu hmotnosť, pretože nosná časť, tlmiče a valec boli v jednom
odliatoku – to bola veľká chyba tohto kvalitného kompresora. V šesťdesiatych rokoch
Rozbehové
relé
Kryt
Ťahové
odľahčenie
kábla
Rozbehový
kondenzát or
Rozbehové relé
Kotva
Cievka
Kont. lišt a
Kontakt y
OCHRANAMOTORA
U O
297
nastal prechod na syntetickú izoláciu elektromotorov hermetických kompresorov, čím sa
umožnilo prejsť na vyššie dovolené teploty hermetického kompresora.


Obrázok 231 Jednofázový 90W elektromotor so
syntetickou izoláciou pre hermetický kompresor
Calex, typ ZK0,8 N

V tomto období sa v literatúre objavili informácie
zaviesť jednosmerný jednovalcový jednofázový
kulisový kompresor pre chladničky a mrazničky pre
domácnosť. Tento kompresor sa porovnával s protismeným kompresorom. Takéto snahy
boli v Calexe a taktiež aj v ZSSR. Aj keď jednosmerný kompresor podniku Calex mal vyšší
výkon, ale mal enormný únik oleja do chladiaceho okruhu. Preto sa presadil protismerný
kulisový hermetický kompresor s dvojpólovým elektromotorom, pozrite obr. 222.


Obrázok 232 (vľavo): Jednosmerný hermetický kompresor Calex (bez dvojpólového
motora). Nasávanie chladiva bol vedený cez dutinu piesta, ktorá tvorila sací tlmič,
pričom sací ventil bol uložený na dne piesta a jeho zdvih bol vymedzený
špeciálnou skrutkou. (vpravo): Protismerný hermetický kompresor Calex K4N
Obrázok 233 (vľavo): Hermetický kompresor Danfoss typ TL
Obrázok 234 (vpravo): Hermetický kompresor Danfoss typ TLV. Rad Kompresorov
TLV dosahuje o 15% lepšie výkonové číslo COP o 4 dB nižšiu hlučnosť, nižšie chvenie
a pulzácie a nižšiu výšku kompresora o 4 až 15 mm.

V sedemdesiatych rokoch sa objavili nové dosiaľ nevídané konštrukcie kompresorov.
Napr. firma Danfoss priniesla na trh tri nové konštrukcie malých piestových kompresorov
typu TL, FR a SC, neskôr aj NL, ktorý mal v porovnaní s kompresorom FR tzv. polopriame
l
a
z
r
z
r
k
298
nasávanie, dosahoval vyššie výkonové číslo COP a mal nižšie rozmery. Uvedené typy
kompresorov, ktoré mali tieto zaujímavé konštrukčné prvky:
- rozbehové zariadenie PTC na rozbeh jednofázových elektromotorov
- ochrana umiestnená vo vinutí elektromotora
- kompresor SC mal chladenie motora a kompresora olejom, ktorý je vedený najskôr
cez hriadeľ do misky a rozstrekuje sa na plášť a súčasti motorkompresora
- ojnicový prevod a guľové uloženie ojnice v pieste (neskôr nahradené klasickým
uložením), zníženie hlučnosti a chvenia uložením výtlačnej rúrky s odpruženým
v dvoch rovinách.
- konštruktéri sa zamerali nielen na zníženie hluku, pulzácií a vibrácií. Riešenia
smerovali na:
-zotrvačnú hmotu krytu kompresora
-nízku tuhosť vnútorných pružín
-malé posuny a pootočenia vnútorných pružín

Poloha pružín je dôležitým faktorom pri prenose vibrácií. Dosiaľ sa dávali
pružiny do roviny umiestnenej medzi jednovalcovým kompresorom a motorom,
alebo prechádzali ťažiskom motorkompresora.
Je dobre známe, že jednovalcový kompresor sa nemôže úplne vyvážiť. Je však
možné vypočítať, kde by malo byť umiestnené protizávažie a kde by mali byť
umiestnené pružiny, aby sa preniesla minimálna horizontálna sila prvého rádu cez
tieto pružiny.
Zníženie hlučnosti a hlavne chvenia sa na kompresore TL bolo firmou Danfoss
patentované. Patent sa vyznačuje tým, že vzdialenosť piesta l od roviny od ťažiska
T
mk
motorkompresora, pozrite obr.233), bola zvolená v závislosti na súčine m
z
. r
z
,
pričom m
z
je hmotnosť protizávažia a r
z
je polomer ťažiska protizávažia tak, aby bola
získaná pod ťažiskom T
mk
motorkompresora rovina kľudu, v ktorej
motorkompresor nevykazuje v radiálnom smere prakticky žiadny posun. Vzdialenosť
roviny, v ktorej sa otáča protizávažie od ťažiska T
mk
motorkompresora je a. Ďalšou
podmienkou predmetu patentu je, že pomer n bol zvolený tak, aby jeho veľkosť bola:

k
z z
r m
r m
n
·
·
= = 0,6 až 0,9 (155)
kde: m - súčet hmotností čapu hriadeľa ojnice a piestu (kg)
r
k
- excentricita kľukového čapu hriadeľa (m)

V ďalšom kroku bol súčin m
z
.r
z
zvolený tak, aby rovina kľudu spadala do dolnej
roviny statorového paketu elektromotora III (obr.233), do ktorej umiestnili 4 pružiny
tak, že sa opierali a paket statora v mieste upevňovacích skrutiek na uchytenie statora
na nosnú časť kompresora a druhá strana pružín sa opierala o spodnú časť plášťa
kompresora.
Tlmenie tohto uloženia podporuje prítomnosť zásoby oleja na mazanie
kompresora. Toto uloženie kompresora TL na tlačných pružinách významne znížilo
prácnosť oproti kompresoru PEEWEE na ťažných pružinách. Kompresory TL mal
tak nízku hlučnosť, pulzácie a vibrácie vo svojej výkonovej triede, ako žiaden iný
kompresor predtým. Podrobnejšie matematické nájdenie roviny kľudu, jej
zdôvodnenie a uzávery sú v /L34/, /L35/ a taktiež v /L28/.
299
- nastala ďalšia optimalizácia energie znížením hydraulických, tepelných ,
mechanických elektrických strát.
Prakticky sa znížili tepelné a straty prúdením chladiva a oleja v kompresore (okrem
iného použitím viackomorového sacieho tlmiča z plastickej hmoty), znížením strát
v železe elektromotora ( použili sa kremíkové plechy).
V ZSSR sa konal výskum s japonskými ojnicovými kompresormi Toshiba
a domácimi kulisovými kompresormi. Mechanické straty sa zisťovali pri
konštantnom zaťažení a premenlivej dĺžke ložiska c a premenlivej dĺžke ramena a.

Obrázok 235 Závislosť mechanických strát pri
rôznom zaťažení v závislosti na dĺžke ramena a dĺžke
ložiska c. Ukázalo sa, že minimálne mechanické
straty sú pri stálom zaťažení na ramene a = 17,5
mm a dĺžke ložiska c =19 mm. Miery u domáceho
kompresora boli podstatne vyššie.

Zistilo sa, že mechanické straty pri kulisovom
kompresore boli až 1,5 krát väčšie ako pri ojnicovom.
Výskum v tomto smere s niektorými prekvapujúco podobnými výsledkami robili
aj firmy, napr. ľ Unité Mermétique, Aspera, Tecumseh, Mitsubishi, Toshiba, Sanyo.
Podobne výskum sa robil aj v dkk (NDR), v Tulskej zbrojovke (Tylskij oružennyj
zavod v ZSSR), Finomszerelvengyár Jaszberény (MĽR), v Calexe a v ďalších
firmách. Každý nový kompresor mal niekoľko konštrukčných a technologických
originálnych riešení. Skúšky firiem potvrdili:
-nastal útlm vo výskyte kompresorov s s nosnou časťou, valcom a liatinovými
tlmičmi v jednom odliatku – také kompresory mali vyššiu hmotnosť a zhoršovala sa
účinnosť, lebo pri takejto konštrukcii stlačené pary cez stenu tlmiča výtlaku
odovzdávali teplo stenám valca a nasávanému chladivu v sacom tlmiči – preto sa
tlmiče konštrukčne začali robiť vyvedené mimo nosnej časti kompresora. Zhoršila sa
však technologickosť výroby.
Toto riešenie umožnilo podstatne zlepšiť energetické charakteristiky, zvýšiť
chladiaci výkon. Ďalšie dôležité poznatky tejto etapy rozvoja kompresorov:
-odpory lisovaných vyvedených tlmičov majú malé hydraulické odpory a dobré
akustické charakteristiky.
-tvar plášťa sa približuje svojím tvarom guli (Hitachi), alebo je elipsovitý (Danfoss)
-firma Sanyo v roku 1980 začala vyrábať kulisové kompresory S-V s vyvedenými
tlmični, so sacím tlmičom z plastickej látky, pričom vstup chladiva do sacieho tlmiča
bol bezprostredne vedľa sacieho nástavca kompresora ( tzv. polopriame nasávanie)
a výstupné hrdlo sa upevnilo na ventilovej doske mimo hlavy.
Takáto konštrukcia umožnila maximálne obmedziť prívod tepla ku
nasávanému chladivu. Kompresory majú vôľu vo valci 8-12 μm, čo je obvykle
charakteristické len pre malé kompresory s ojnicou. Dutý liatinový piest sa odlieva
ako jeden odliatok s kulisou – tým sa dosahuje vysoká tuhosť.
Aj keď sa dosiahli pomerne dobré výsledky pri tomto kulisovom kompresore,
nastal prechod a návrat ku ojnicovému kompresoru /Sanyo vyrábalo aj ojnicový
kompresor/, hoci boli známe niektoré nedostatky ojnicového mechanizmu (väčší
počet súčiastok a nemožnosť plynulej regulácie škodlivého priestoru, ako je to pri
kulisovom kompresore, kde je možnosť posúvať valec).
300
-použitie ojnicového kompresora pri firme Toshiba umožnilo medzne znížiť os valca
vzhľadom na oporné ložisko (pozrite obr. 235), zmenšiac tak rameno kľuky
a moment zaťaženia na oporné ložiská. Zmenšila sa tým aj výška kompresora.
Preto vo firme zámerne zmenili výšku paketu statora, aj keď sa tým o niečo zhoršila
účinnosť. Zlepšili sa ale pomery v zabudovaní do chladničky smerom na zvýšenie
užitočného priestoru. Tieto kompresory sa označovali „mini“ pre malé rozmery,
hmotnosť, hlučnosť a chvenie.
-v osemdesiatych rokoch japonská firma Mitsubishi Electric Corporation začala
predávať na trhu prvé rotačné kompresory pre chladničky a mrazničky.
Miniaturizovaný bol kompresor KLZ, ale sa ukázalo, že tieto kompresory, popri
výhodách, mali aj rad závažných nevýhod, napríklad vyžadovali použiť trvale
zaradený kondenzátor na zvýšenie účinnosti elektromotora, ako aj nákladné zvýšenie
presnosti opracovania súčastí. Rotačné kompresory mala aj firma Toshiba.
Japonské firmy ponúkali horizontálu aj vertikálnu konštrukciu rotačného
kompresora s valivým piestom. Dosiahnuté výsledky:
U horizontálneho rotačného kompresora sa zmenšil objem pre zabudovanie
a zväčšil sa užitočný objem chladničky asi o 10%. Chladničky s rotačným
kompresorom sú drahšie, hlavne pre vysokú presnosť výroby súčastí
kompresora.
Rotačné kompresory majú len vonkajšie odpruženie (tlmiace podložky, rúrky).
Doprava oleja je pomocou ejektoru.
Použitie rotačného kompresora v chladiacej jednotke vyžaduje použiť spätný
ventil a vzduchom chladený kondenzátor s väčšou plochou a náplňou
chladiva.
Porovnanie piestového a rotačného kompresora je podrobnejšie v ďalšej kapitole.
Rotačné kompresory sa však nerozšírili za hranicami Japonska.
- koncom osemdesiatych rokov nastal prechod na chladivá, ktoré nenarušujú ozónovú
vrstvu Zeme ODP=0 a majú malý skleníkový efekt. Na svetovom trhu sa postupne
objavili kompresory s chladivami R134a, R600a, R404A, R507, R410A, R407C,
CO
2
a propánom.
- v ďalšej etape priniesla firma Danfoss na trh kompresor TLV, ktorý pri použití
elektronického termostatu pre priamu reguláciu otáčok kompresora, umožní ušetriť
asi 40% energie. Pri tejto regulácii môže kompresor pracovať pri nízkych stabilných
otáčkach, čím sa dosiahne výrazne nižšia hladina hluku kompresorov TLV oproti
kompresorom TL a dosiahne sa výrazná úspora elektrickej energie. Pritom na
kompresoroch TL sa nemuseli urobiť podstatné zmeny, elektromotor je však
trojfázový s trvalým magnetom, s priamym nasávaním chladiva do valca
a s elektronickým riadením elektromotora. Riadením je možno meniť chladiaci
výkon a to podľa potreby v chladiacom zariadení. Otáčky môžu poklesnúť až na
2000 min
-1
, čo znamená aj nižší príkon a teda aj nižšiu spotrebu elektrickej energie
v chladiacom zariadení. V kompresore TLV má teda nový elektromotor
a elektronický riadiaci člen, ktorý je súčasťou kompresora.
Rad kompresorov TLV má päť členov s objemom valca 5,6,7,8 a 9, ktoré
dosahujú chladiaci výkon 85 až 160 W pri vyparovacej teplote t
0
= -25°C,
kondenzačnej teplote t
k
= 55°C a teplotách okolia, nasávacích pár a dochladzovania
32°C a pri otáčkach 4500 min
-1
. Nové kompresory typu BD majú objem valcov od 2.

301
4.10.2 Konštrukcia domácich piestových hermetických kompresorov
a zahraničných kompresorov s valivým pohybom piestu pre chladničky a
mrazničky V konkurenčnom boji o presadenie sa na trhu s rotačnými kompresormi
s valivým pohybom piesta pre chladiaci a mraziaci rozsah vyparovacích teplôt mali viac
výhod ako nevýhod práve piestové hermetické kompresory.
Toto vyplynulo:
a/z meraní a zo skúšok kompresora na kalorimetri, skúšok hlučnosti a chvenia
kompresora, a skúšok životnosti, spoľahlivosti a opotrebenia kompresora
b/z meraní a zo skúšok vo finálnom výrobku (chladničke a mrazničke).

Ukázalo sa totiž, že na posúdenie kvality porovnávaných kompresorov piestového a
rotačného nestačia len skúšky samotného kompresora, ale v mnohých prípadoch
o prednostiach skúšaných a porovnávaných kompresorov rozhoduje správanie sa
kompresora po zabudovaní do finálneho výrobku (technické, spoľahlivostné a ekonomické
ukazovatele výrobku).
Hlavné parametre malých hermetických kompresorov sme uviedli v kapitole 4.10.3.
O nich sa stručne zmienime teraz v ďalšom.

4.10.2.1 Piestové kulisové kompresory CALEX typu ZK
V podniku CALEX, na výrobu hermetických chladivových kompresorov a chladničiek a
mrazničiek pre domácnosť, sa v roku 1985 zvažovala možnosť zavedenia rotačného
kompresora s valivým pohybom piestu pre chladničky a mrazničky do výroby.
V oddeleniach výskumu a vývoja bola hodnotená konštrukcia vtedy vyrábaného piestového
kulisového kompresora a rotačných kompresorov s valivým pohybom piestu troch
popredných japonských firiem, ktoré už vtedy vyrábali tieto kompresory a montovali ich do
chladničiek a mrazničiek pre domácnosť, vtedy len pre japonský trh.
Výsledky meraní piestových a rotačných kompresorov sme analyzovali po skúškach na
kalorimetri so sekundárnym chladivom a v hlukovej komore. Hodnotenie kompresorov do
značnej miery súvisí s konštrukciou kompresorov.
Rad nového vývojového stupňa hermetických kompresorov ZK bol odvodený od
kompresorov radu K /L27/, ktoré sú podrobne popísané v /L42/, /L43/. Kompresory ZK
(obr. 236) pozostávali z motorkompresora zaveseného na ťažných pružinách pomocou
závesov navarených na oceľovom plášti. Plášť bol zvarený s dvoch častí, ktoré neboli
zasúvateľné, ale mali lem a v mieste lemu boli zvarené, pozrite obr. 184. Mali plynotesne
zavarenú prechodku pre prívod elektrického prúdu, nástavce pre prívod, odvod a plnenie
chladiva a na spodnej časti mali privarenú pätku, na ktorej sa ukladal kompresor na rám
pomocou štyroch gumených tlmiacich podložiek. V mieste prechodky bola umiestnená
elektrická inštalácia kompresora.
Motorkompresor pozostával z vlastného kompresora a jednofázového asynchrónneho
dvojpólového elektromotora. Para chladiva, vstupujúca do plášťa kompresora cez sací
nástavec, omývala súčasti kompresora a elektromotor, odoberala elektromotoru stratové
teplo a ochladzovala ho. Po ochladení elektromotora chladivo vstupovalo cez sací ventil do
valca. Po vytlačení chladiva piestom cez výtlačný ventil, tlmiacu výtlačnú rúrku (obr.238) ,
ktorá tlmila kmity v dvoch na seba kolmých rovinách, sa chladivo spojovacou rúrkou
dostalo do kondenzátora, kde skondenzovalo.

302

Obr.236 Kompresor CALEX ZK 0,8 Obr.237 Princíp práce rotačného kompresora

Motor pozostával zo statora a z rotora. Stator bol pripevnený štyrmi skrutkami k nosnej časti
kompresora. Syntetická izolácia bola odolná účinku chladiva a oleja. Neskoršie sa stalo chladivom,
nemiesto R12, R134a. Rotor bol nalisovaný priamo na hriadeli. V spodnej časti plášťa bol olej na
mazanie trecích dvojíc kompresora, ale i na chladenie súčastí. Olej sa dopravoval olejovým
čerpadlom. Od čerpadla sa olej dostával ku trecím dvojiciam: ložisko-hriadeľ a kľukový čap -
kameň. Olej sa okrem toho rozstrekoval v hornej časti motorkompresora na plášť a ochladzoval ho.

Obrázok 238 (vľavo): Hlava, sací a výtlačný tlmič a výtlačná rúrka s tlmiacou pružinou
a obmedzovač výtlačného ventilu kompresora Calex, typ ZK 0,8N
Obrázok 239 (vpravo): Kompresor ZK 0,8N na tlačných prúžinách pri meraní chvenia
(vibrácií) metódou meracej dosky. Legenda:T
mk
– ťažisko motorkompresora, T
p
- ťažisko plášťa
kompresora, T – ťažisko sústavy ( motorkompresora + plášťa + meracej dosky)

Nosná časť kompresora bola vyrobená, podobne, ako aj piest a valec, zo sivej perlitickej liatiny.
Na nosnej časti bol rozoberateľným spôsobom upevnený valec, pričom škodlivý priestor valca sa
dosahoval posunutím valca a triedením tesnenia valca a mal veľkosť 2,5%. Sací a výtlačný tlmič
boli výlisky vyrobené z oceľového plechu.
Pracovné ventily sací a výtlačný boli vyrobené zo švédskej pásovej vysokouhlíkovej pružinovej
oceli s jemnou povrchovou plochou. Vzhľadom na smer toku chladiva do valca a z valca bola
konštrukcia kompresorov protismerná.
Kompresory radu ZK pracovali v rozsahu vyparovacích teplôt –5
o
C až –30
o
C. Mali upínacie
rozmery 70x 170 mm, ktoré boli unifikované s európskymi /napr. DANFOSS, NECCHI, ľ Unité
Hermétique a ďalšími/, ale i s americkými firmami /napr. TECUMSEH/. Unifikácia sa týkala aj
pripojovacích rozmerov.

4.10.2.2 Rotačné kompresory s valivým piestom
Rotačný kompresor tohoto typu má v pevnom valci valivý piest a lopatku, ktorá je neustále pod
tlakom pružiny, takže sa opiera o piest a tým rozdeľuje priestor medzi piestom a valcom na dva
objemy, ktoré sa pri odvaľovaní piestu čo do veľkosti nepriamo úmerne menia, obr.2. Chladivo
vstupuje do valca priamo zo sacieho nástavca.
303
Lopatka a piest majú priamkový kontakt. Na jednej strane lopatky vstupuje do valca nasávaný
plyn, na druhej strane nastáva postupné stláčanie plynu až po jeho vytlačenie z valca cez výtlačný
ventil do plášťa kompresora. Priebeh nasávania a vytláčania je kontinuálny. Škodlivý priestor je
max. 1%, z čoho vyplýva vysoká objemová účinnosť rotačného kompresora. Kompresor
nepotrebuje sací ventil. Je teda menej citlivý na nasatie kvapalného chladiva a na hydraulický ráz.
Aj z tohoto dôvodu má lopatka v dotykovej časti s valcom zaoblenie, čím sa uľahčí prietok
kvapaliny na výtlačnú stranu, resp. z výtlačnej strany na saciu jej naddvihnutím. Výtlačný ventil je
vyfrézovaný do spodného ložiska. odtiaľ prúdi chladivo do plášťa.
V rotačnom kompresore nedochádza ku lineárnemu pohybu, až na pohyb lopatky. Počet
súčiastok je menší ako pri piestovom kompresore. Menšie sú rozmery a hmotnosť kompresora.
Stabilita kompresora pri jeho činnosti sa dosahuje použitím protizávažia, ktoré je umiestnené na
rotore.Obr.240 Rotačný horizontálny kompresor Obr.241 Rotačný vertikálny kompresor

Motorkompresor je tuho uložený v plášti kompresora, pričom stator je nalisovaný v plášti. Pri
preprave je to výhoda, pretože nedochádza ku klepaniu motorkompresora o plášť tak, ako je to pri
piestových kompresoroch, pri ktorých hlavne pri preprave železnicou, môže dôjsť ku poškodeniu.
Pri práci rotačného kompresora nastáva torzné kmitanie. Kmitanie a hluk sa prenášajú priamo na
plášť.

Obr.242 Zastavaný objem kompresora
v chladničke
Obr.243 Priebeh tlakov vo valci – hore
Obr.234 Priebeh krútiaceho momentu –
dolu
304
Piest pri práci sa nedotýka valca a ani bočných prírub. Vôľa medzi nimi sa zabezpečuje presnou
výrobou súčiastok, triedením. Vôľa je vyplnená mazacím olejom, ktorý tu plní mazaciu a tesniacu
úlohu. Okrem toho olej slúži na mazanie ďalších trecích dvojíc rotačného kompresora. Pri mazaní
sa olej mieša s parami chladiva a táto zmes je vytláčaná do plášťa kompresora, kde dochádza
k prudkému poklesu rýchlosti plynu obohateného olejom a tým k odlučovaniu oleja. Chladivo,
ktoré opúšťa plášť kompresora na ceste do kondenzátora má už len málo oleja. Okrem uvedenej
funkcie plášťa kompresora, tento je aj tlmičom hluku.
Pretože motor je v priestore vytláčaného plynu, nedochádza ku zníženiu izolačného odporu a
korónovému výboju, k čomu môže dôjsť za vákua pri piestových hermetických kompresoroch. Aj
keď je plynné chladivo vytláčané do priestoru plášťa, kde sa nachádza motor , teplota motora je
značne pod max. dovolenou prevádzkovou teplotou, pretože je prestup tepla veľmi účinný na plášť
a k dobrému ochladzovaniu prispieva vysoká hustota vytláčaného plynu – je podstatne vyššia, ako
hustota sacieho plynu pri piestových kompresoroch. Motor, na rozdiel od piestových kompresorov,
sa teda chladí vytláčaným plynom do plášťa kompresora.
Sú známe dve konštrukčné zhotovenia týchto kompresorov:
a/ s horizontálnou osou hriadeľa, obr.240
b/ s vertikálnou osou hriadeľa, obr.241.

Tieto rotačné kompresory s valivým pohybom piestu pre chladničky a mrazničky sú podľa
údajov japonských firiem vyrábané v Japonsku naďalej. Už v roku 1986 sa v Japonsku vyrobilo asi
3 mil. týchto kompresorov. Z literatúry nie je známe, že by japonskí výrobcovia vyvážali tieto
kompresory do zahraničia. V roku 2000, na svetovej výstave v Šanghaji, sme mali možnosť vidieť
tieto kompresory v stánku firmy MITSUBISHI.

4.10.3 POROVNANIE PARAMETROV PIESTOVYCH A ROTAČNÝCH KOMPRESOROV
4.10.3.1 Výhody rotačných kompresorov
1. Menší objem kompresora / menší zastavaný objem v chladničke/
Z obr.240, 241 vyplýva, že výhoda použitia rotačného kompresora v horizontálnom zhotovení je
evidentná.
2. Priebeh tlaku vo valci v závislosti na uhle pootočenia kľuky, obr.243
Priebeh tlakov vo valci rotačného kompresora je vyrovnanejší, nie sú ostré špičky aké má piestový
kompresor.
3.Krútiaci moment v závislosti na uhle kľuky, obr.244
Potrebný krútiaci moment počas otáčky je nižší a rovnomernejší pri rotačnom kompresore.

Obr.245 Chladiaci obeh v chladničke, resp.
v mrazničke pre domácnosť s rotačným
kompresorom.
Legenda:
1- rotačný kompresor s valivým piestom
2- kondenzátor,
3- dehydrátor,
4- kapilára,
5- diferenciálny ventil,
6- výparník,
7- spätný ventil,
8- parný dóm.

4.Relatívne menší zdvihový objem rotačného kompresoru
Pretože sací plyn vstupuje priamo do valca, chladivo sa tak neohreje. Okrem toho rotačný
kompresor nemá sací ventil a preto nemá také straty na saní ako je to pri piestových kompresoroch.
Z obr.245 je vidieť, že nasávanie a kompresia majú rozsah cez väčší uhol kľuky. Rýchlosť
305
prúdenia je menšia a zmenšujú sa aj straty v porovnaní s piestovými kompresormi. Pri rotačných
kompresoroch prakticky neexistuje spätná expanzia a teda sa neznižuje plnenie valca. Pary sa vedú
jednosmerne, takže straty stenou valca sú menšie. Preto rotačný kompresor s valivým pohybom
piestu dosahuje rovnomernú výšku dopravnej účinnosti vo veľkom pracovnom rozsahu. Dopravná
účinnosť rotačného kompresora je medzi 80 a 90%, pri piestových kompresoroch je len 50 a 60%.
Najväčšie straty dopravnej účinnosti vznikajú pri piestových kompresoroch prehriatím sacieho
plynu pre nepriame nasávanie do valca.
V dôsledku veľkého rozdielu medzi dopravnou účinnosťou rotačného a piestového kompresora
je relatívny zdvihový objem menší ako pri porovnateľných piestových kompresoroch.

Rotačný kompresor Piestový kompresor

Chladiaci výkon kompresora 195 W 190 W
Zdvihový objem piestu 5 cm
3
8,5 cm
3

Dopravná účinnosť 0,85 0,55

5. Nižšia spotreba energie
Na základe vysokej dopravnej účinnosti rotačného kompresora s valivým pohybom piestu sa
dosahuje pri stacionárnych podmienkach nižšia spotreba energie a tým aj vysoký chladiaci faktor.
6. Menšia hmotnosť a rozmery. Menší počet súčiastok.
Tento bod súvisí s bodom 1.
7. Odolnosť proti hydraulickému rázu
Odolnosť proti hydraulickému rázu je vyššia ako pri piest. kompresoroch.

4.10.3.2 Nevýhody rotačných kompresorov
1. Vysoká požadovaná presnosť súčiatok
Týka sa to piestu, lopatky a valca, ktoré navyše musia byť v axiálnom i radiálnom smere navzájom
vytriedené.
2. Vysoké výrobné náklady
Tento bod súvisí s bodom 1. Okrem toho sú vyššie náklady aj na chladničku, resp. mrazničku,
pretože do chlad. okruhu je nevyhnutný diferenciálny a spätný ventil a je potrebné tvarovať
potrubia.
3. Väčšie chvenie a hlučnosť
Kompresor a motor nie sú zavesené v plášti ako je tomu pri piestových kompresoroch, ale sú
nalisované v plášti rotačného kompresora. Chvenie, spôsobené lopatkou, nie je možné staticky
vyvážiť: vzniká v dôsledku premenlivého momentu. Výsledné chvenie sa musí absorbovať
celkovou sústavou chlad. agregátu a to pri rozbehu, pri zastavení a pri prevádzke kompresora a to
tvarovaním sacej a výtlačnej rúrky, ktoré sú prispájkované na kompresor. Toto však vyžaduje
zvýšené výrobné náklady pre výrobcu chladničiek, resp. mrazničiek. Taktiež je vyššia prácnosť
chladničiek, resp. mrazničiek. Tvar a dĺžky jednotlivých úsekov potrubí chladničiek sa nesmú
zmeniť ani pri preprave.
4. Rotačný kompresor nemá tak dôkladne preverenú technológiu výroby
5. Čím je kompresor menší a pracuje s vyšším tlakovým pomerom, tým väčšie sú problémy
s utesnením Pri vyššom tlakovom pomere klesá životnosť a zvyšuje sa opotrebenie lopatky a piesta.
6. Potreba rozbehového kondenzátora
Rotačný kompresor je v prevádzke pod kondenzačným tlakom – vytláčaný plyn sa nachádza
v priestore plášťa. Tento objem vytláčaného plynu sa v dobe státia dopravuje cez škrtiaci orgán na
saciu stranu systému až po vyrovnanie tlaku. Takto nastáva súčasne v každej pracovnej perióde
transport tepla plynom v chladiacom alebo mraziacom oddelení. Pomocou tzv. diferenciálneho
ventilu sa môže zamedziť vyrovnanie tlakov a môže sa zamedziť i energeticky škodlivému
306
transportu tepla, obr.245. Pri spustení musí kompresor rozbiehať, pri použití takéhoto ventilu, vždy
oproti vysokému rozdielu tlakov. Preto je nevyhnutný rozbehový kondenzátor. Súčasne je výparník
z nízkotlakovej strany chránený spätným ventilom.
7.Väčšie množstvo chladiva v chlad. obehu chladničky, resp. mrazničky
Pri vyšších tlakoch je rozpustnosť chladiva v oleji vyššia. Z toho dôvodu je väčšia náplň chladiva
v porovnaní s piestovým kompresorom.
8.Neexistujúci servis v Európe s takýmito kompresormi.
Okrem toho rotačné kompresory nemajú unifikované a pripojovacie rozmery s piestovými
kompresormi, takže, v prípade potreby, nie sú zameniteľné za piestové kompresory a náhrada sa
musí robiť len rotačným kompresorom. Táto skutočnosť by vyvolala kritickú situáciu pri prechode
výroby na rotačné kompresory.
Konkurenčný boj firiem vyrábajúcich hermetické kompresory a zvýšené požiadavky
zákazníkov na ne dosiahli, že výrobcovia kompresorov začali dodávať kompresory
s kľudným a tichým chodom pri behu a rozbehu, so zníženou spotrebou elektrickej energie
(vyšším COP).
Nastal rozvoj chladiacich a mraziacich zariadení a malých klimatizátorov pre
domácnosť ako aj rozvoj malých distribučných a priemyselných zariadení. Na trhu sa
objavili firmy, ktoré ponúkali hermetické kompresory, aké požadoval trh. Popri piestových
kompresoroch sa presadili v hermetickom zhotovení kompresory rotačné s valivým piestom,
scroll, skrutkové a turbokompresory. V roku 1990 sa vo svete vyrobilo asi 80 miliónov
hermetických kompresorov. Z toho počtu asi o 75% boli kompresory pre chladničky
a mrazničky pre domácnosť.
Kompresor sa podieľa veľkou časťou na investičných nákladoch na chladiace
zariadenie – to platí pre veľké i malé chladiace zariadenia.
Spoľahlivosť a životnosť chladiaceho zariadenia je určená hlavne spoľahlivosťou
a životnosťou kompresora.

4.10.4 Hlavné parametre malých hermetických kompresorov pre chladničky
a mrazničky pre domácnosť
V tejto oblasti najmenších chladiacich výkonov si piestové kompresory zachovali
dominantné postavenie. Prevážna väčšina hermetických kompresorov, ktoré sa používajú
v chladiacej technike pre domácnosť sú piestové hermetické kompresory.
Rozhodujúce parametre týchto kompresorov sú:
-spoľahlivosť,
-malé rozmery a nízka hmotnosť,
-malá hladina hluku a nízke chvenie a
-čo najvyššie výkonové číslo.

4.10.4.1 Veľká spoľahlivosť piestových hermetických kompresorov
Malé piestové hermetické kompresory sa vyrábajú s veľkou presnosťou na presných
strojoch a automatických výrobných linkách v klimatizovaných výrobných halách
a montážnych priestoroch s prísnou kontrolou teploty a vlhkosti. Medzioperačná kontrola
preveruje rozmery vyrobených súčasti, dosiahnutú drsnosť a kruhovitosť, na kompresoroch
sa voľným výberom kontroluje výkon, rozbeh a hlučnosť kompresora.
Vyššie sme spomenuli kroky, ktoré prispeli ku kvalite kompresorov, ich spoľahlivosti
a ich bezpečnosti:
- zavedením hermetických kompresorov sa odstránila upchávka, ktorá je pri
otvorených kompresoroch zdrojom únikov chladiva a oleja
307
- namiesto celulózovej izolácie sa zaviedla syntetická izolácia, čo umožnilo povoliť
vyššie teploty v kompresore
- použitím rozbehového zariadenia s PTC na spúšťanie elektromotorov sa znížila
hlučnosť a odstránila sa poruchovosť rozbehového relé.
V dôsledku len výskytu malých porúch sa dosahuje životnosť malých hermetických
kompresorov viac ako 10 rokov, čo predstavuje 50 000 až 80 000 prevádzkových hodín.

4.10.4.2 Malé rozmery, nízka hmotnosť a malé zastavané miesto hermetického
piestového kompresora vo finálnom výrobu
Od roku 1930 do roku 1960 sa hmotnosť hermetických kompresorov znížila asi na
desatinu, pričom konštrukčný objem sa zmenšil na polovicu. Ku zníženej hmotnosti najviac
prispelo zavedenie dvojpólových namiesto štvorpólových motorov. Ak v roku 1950 bola
hmotnosť 100 W kompresora asi 14 kg, dnes sa dosahuje hmotnosť 6,5 kg /L25/.

4.10.4.3 Nízka hladina hluku piestového hermetického kompresora
Dnešné chladničky a mrazničky pre domácnosť dosahujú hladinu hluku nižšiu ako 35
dB/A a jej dodŕžanie ovplyvňujú tieto faktory hlučnosti kompresora:
- hlučnosť pri rozbehu a zastavení
- hluk prenášaný vzduchom
- pulzácie prenášané plynným chladivom kompresora
- chvenie (vibrácie) kompresora prenášané hmotou kompresora.

4.10.4.4 Vysoké výkonové číslo COP
Ako kritérium pre náklady na energiu chladiaceho zariadenia sa zaviedlo tzv. výkonové
číslo COP (resp. chladiaci faktor označený symbolom ε, alebo aj merný chladiaci výkon ε):
COP = ε =
P
Q
·
0
=
) ( príkon energie j elektricke spotreba
výkon chladiaci
(
W
W
) (156)

Výkonové číslo veľmi závisí na teplotách chladiaceho okruhu, preto sa kompresory
skúšajú pri pevných porovnávacích podmienkach.
Tieto teplotné podmienky sme uviedli na strane 197 v /L19/ pod názvom porovnávacie
podmienky malých hermetických chladiacich zariadení CECOMAF (Európske združenie
výrobcovocv malých chladiacich zariadení) a taktiež porovnávacie podmienky pre malé
zariadenia EER (Energy Efficiency Ratio, sú platné v USA).
V každej z etáp vývoja, ktoré sme uviedli vyššie, sa výkonové číslo zvýšilo, každá etapa
priniesla zlepšenie výkonového čísla. Nové optimalizované konštrukcie zlepšili podmienky
mazania, rozmerov ložísk, geometrie valca, tlmičov a ventilov.

4.10.5 Rozbeh a zastavenie malého piestového hermetického chladivového kompresora
Pre rozbehový režim hermetického kompresora platí pohybová rovnica:

dt
d
I M M
b
e
. = ÷ (N.m) (157)

kde: M - rozbehový moment elektromotora (N.m)
M
b
- brzdiaci moment mechanizmu kompresora (N.m)
I - hmotný moment zotrvačnosti od hmôt, ktoré sa uviedli
do pohybu (kg.m
2
)
308
ω - uhlová rýchlosť (rad.s
-1
)
t - čas (s)

Elektromotory malých hermetických piestových kompresorov sa konštruujú podľa
podmienok v chladiacom okruhu, do ktorého sa majú zabudovať a to predovšetkým
s ohľadom na riadenie prietoku chladiva:
- expanznou (škrtiacou) kapilárou, resp.
- expanzným (škrtiacim ventilom.

Chladiace okruhy so škrtiacou kapilárou
Chladiace okruhy pre chladničky, mrazničky a mraziace truhlice majú reguláciu
prietoku chladiva so škrtiacou kapilárou a pre ne sa môžu použiť hermetické kompresory
s elektromotorom s nízkym záberovým momentom (LST). Vyžadujú však vyrovnanie tlaku
výtlačného s tlakom (medzi kondenzátorom) a na nízkotlakou stranou počas doby státia
kompresora, teda rozdiel tlakov sa prakticky rovná nule.
Ak v chladiacom nábytku sa nevyrovnajú tlaky medzi kondenzátorom a výparníkom
počas doby státia, kompresor sa pokúša rozbehnúť pri rozdiele tlaku. Kompresor sa
nerozbehne a kompresor vypne za veľmi krátky čas ochrana kompresora. Pri opakovaných
rozbehoch sa môže poškodiť kompresor, lebo ochrana nie je dimenzovaná na takéto
použitie.

Doba vyrovnania tlakov
Doba vyrovnania tlakov pre chladničky je 3 až 6 minút a pre chladiace truhlice 5 až 10
minút a závisí na:
-veľkosti náplne chladiva
-objemu výparníka
-objemu kondenzátora
-na spôsobu pripojenia filterdehydrátora a
-kapilárnej rúrky.

Dávka chladiva a objem výparníka
Dávka chladiva sa musí zvoliť tak, aby
nenastalo preplnenie výparníka chladivom –
medzi vstupom a výstupom výparníka musí
byť taká istá teplota. Dávka chladiva je závislá
na objeme výparníka a preto konštruktéri
vyvíjajú snahu dosiahnuť malý vnútorný objem
– aby sa dosiahol čo najkratší čas vyrovnania
tlakov.


Obrázok 246 Kondenzátor s vyžarovacími drôtmi a horizontálnymi rúrkami s rôznym
napojením filterdehydrátora s kapilárnou rúrkou /L46/

Kondenzátor
Dlhšie vyrovnávanie tlakov nastáva pri zvislom priebehu rúrok kondenzátora
s vyžarovacími drôtmi, pozrite obr.96. Takáto konštrukcia kondenzátora je nevýhodná – má
C
B
A
309
najdlhší čas vyrovnávania tlakov. Uspokojivé výsledky s touto konštrukciou sa však
dosiahli s priemerom rúrok φ=5 mm.
Pri chladiacich jednotkách, ktoré majú kondenzátor s vodorovnými (horizontálnymi)
rúrkami (pozrite obr. 246) pri vstupe plynu hore a spáde v kondenzátore sa dosiahol
najkratší čas vyrovnania tlakov. Skvapalnené chladivo sa zhromažďuje v spodnej časti
kondenzátora.
Z technickej praxe vyplýva, že väčší objem kondenzátora má za následok väčšie
množstvo chladiva a tým aj dlhšie časy na vyrovnanie tlakov.

Filterdehydrátor
Spravidla sa zaraďuje na výstupe z kondenzátora a v polohe A sa vždy hromadí kvapalné
chladivo a dosahuje sa najkratších časov na vyrovnanie tlakov a taktiež perly sušidla majú
najmenšie opotrebenie, čo znamená malý predpoklad upchatia kapilárnej rúrky z tohto
dôvodu.

Kapilárna rúrka
Vytvára odpor prúdeniu chladiva. Volí sa vždy veľký priemer kapilárnej rúrky a tomuto
zvolenému priemeru zodpovedajúca dĺžka kapilárnej rúrky. Nemala by sa voliť menšia
kapilárna rúrka s vnútorným priemerom φ=0,66 mm.

Doba státia
Dôležitou požiadavkou je, aby vyrovnanie tlakov nastalo skôr, ako sa kompresor uvedie
do prevádzky. Ináč povedané: doba státia musí byť dlhšia ako doba vyrovnania tlakov. Na
dobu státia kompresora majú vplyv tieto podmienky:
- diferencia termostatu
- miesto dotyku čidla termostatu
- prívod tepla.

Termostat
Ak zvolíme väčšiu diferenciu termostatu (len po konzultácii s výrobcom termostatov),
rešpektujeme snahy o dosiahnutie životnosti kompresora (teda väčšia je lepšia ako menšia,
lebo menšia môže poškodiť kompresor).

Tepelný spád
Čidlo termostatu je ovplyvňované prestupom tepla. Kompresor sa rozbehne, keď sa
dosiahne zapínacia teplota termostatu. Prestup tepla nastáva izoláciou, cez tesnenie dverí
a pri otváraní dverí. Prúdiace chladivo prináša ďalšie teplo počas vyrovnávania tlakov
z kondenzátora do výparníka. Týmito zložkami tepla je ovplyvňované čidlo termostatu
a doba státia kompresora sa môže značne zmenšiť.
Výrobcovia chladničiek tieto problémy riešia niekedy tak, že namiesto analýzypríčin
nerozbiehania kompresorov v chladničke a skúšok kompresora a chladničky volia také
východisko, že kompresor s PTC nahradia kompresorom s rozbehovým relé a rozbehovým
kondenzátorom.

Chladiace okruhy s expanzným ventilom
Chladiace okruhy s expanzným ventilom vyžadujú elektromotor s veľkým záberovým
momentom – to znamená vtedy, keď je v okamihu rozbehu nedostatočné vyrovnanie tlakov
medzi kondenzátorom a výparníkom.
310
V dôsledku pomerne veľkej hmotnosti rotora elektromotora, hmotnosti kľukového
hriadeľa, kameňa, kulisy a piesta, je pri otáčaní rotora značná hybnosť, ktorá má tendenciu
udržovať piest v priamočiarom pohybe aj po vypnutí kompresora. Pri spomaľovaní
uvedenej kombinácie hmôt sa dosiahne bodu, kedy odpor stláčaného plynu je dostatočne
veľký, aby zastavil pohyb piesta, keď sa piest blíži k hornej mŕtvej polohe. Čiastočne
stlačený plyn potom tlačí piest späť, čím sa zmení smer otáčania kľukového hriadeľa
a rotora elektromotora a začne sa perióda oscilácie týchto častí pohybového mechanizmu, čo
vyvoláva chvenie a hluk. Niekedy sa to prejavuje nárazom kompresora o plášť. Podobná
situácia nastáva pri rozbehu kompresora.

Závislosť rozbehu na polohe piesta
v okamihu rozbehu
Zistilo sa, že schopnosť rozbehu
kompresora je veľmi závislá na polohe
piesta pred rozbehom. Závislosť času
rozbehu na polohe piesta pred
rozbehom pri jednovalcovom
hermetickom kompresore je na obr.246.

Obrázok 246 (vpravo): Závislosť času
rozbehu na polohe piesta pred
rozbehom /L46/. Legenda: a – vôľa na
priemere medzi piestom a valcom je 15
μm, b – vôľa medzi piestom a valcom je
30 μm

V práci /L43/ sa uvádza, že piest po vypnutí zastáva najčastejšie v troch polohách:
hornej a dolnej mŕtvej polohe a pri pootočení hriadeľa z HMP 150°.
Taktiež sa zistilo /L43/, že rozbeh kompresora dosiahol najväčší čas, keď sa piest
nachádzal v polohe 225°.
Popis riešenia pri zastavení kompresora bez rizika nárazu motorkompresora na plášť
kompresora je v /L43/. Autori uvádzajú zariadenie na vypnutie kompresora v okamihu, keď
uhol kľuky je v určitej oblasti. Meraním zistili, že po vypnutí prúdu sa kinetická energia
otáčajúceho sa hriadeľa spotrebuje na kompresnú prácu chladiva a na prácu mechanického
trenia počas troch, alebo štyroch navzájom spätných otáčok kľukového hriadeľa. Signál na
vypnutie sa odvádza z kmitania plášťa kompresora a kompresor je odpojený v časovom
intervale 0,01 s, ktorý zodpovedá uhlu kľuky 200°. Riadiaci systém na vypnutie kompresora
je na obr.247.

Obrázok 247 Riadiaci systém na
tiché zastavovanie kompresora.
Legenda: 1-snímač zrýchlenia, 2-
filter s dolnou priepusťou, 3-
tvarovač signálu, 4-synchronizačný
obvod, 5-vstupný signál pre vypnutie, 6-napájací zdroj, 7-polovodičové spínacie zariadenie

Ak kompresor je umiestnený v priestore s nižšou teplotou ako má kondenzátor chladiva,
môže sa stať v doby státia kompresora, že do kompresora natečie kvapalné chladivo. Pri
a
b
č
a
s

(
s
)
φ (°)
311
nasledujúcom rozbehu kompresora môže vniknúť do valca kvapalné chladivo spolu
s olejom, čo je spojené s veľkým chvením kompresora, ktoré sa končia väčšinou poruchou,
alebo haváriou kompresora. Poruche a havárii z vyššie uvedených príčin zamedzí
vyhrievacie zariadenie, umiestnené v kľukovej skrini kompresora, alebo na plášti
kompresora, ktoré udržuje chladivo v dobe státia kompresora a stave prehriatej pary nad
hladinou oleja v kľukovej skrini.

Literatúra:
/L1/ Blaha M: Podklady pre výpočet jednovalcových a dvojvalcových kompresorov Calex.
/L2/ Cube L.H.: Lehrbuch der Kältetechnik. Triebwerkberechnung. Band 1. Vyd.:
C.F.Müller, Karlsruhe, 1976.
/L3/ Dolejší K.: Kompresorové chladicí zařízení s kondenzátorem chlazeným vzduchem,
Praha, SNTL, 1968.
/L4/ Julina M.,Venclík V., Kovář J.: Dynamika, Praha, SNTL, 1977.
/L5/ Chlumský V.:Pístové kompresory. SNTL, Praha 1958.
/L6/ Chlumský V., Liška A.: Kompresory. SNTL, Praha 1977.
/L7/ Redkozub D.V., Jakobson B.V.: Dinamičeskije charakteristiki germetičnogo
kompressora. Cholodiľnaja technika, 1972, č.4, s. 9-12.
/L8/ Mazúr P.: Vliv proměnlivého zatížení na elektrický motor v průběhu jedné otáčky.
Průmysl potravin, 1965, č.11-12, s. 618 – 625.
/L9/ Koškin N.U.: Teplovyje i konstruktivnyje rasčety cholodiľnych mašin.
Mašinostrojenije, Leningradskoje oddelenije, 1976, s. 114 – 132.
/L10/ Protokol o skúške kompresora Calex typu ZK0,8 N, číslo protokolu 1153.
/L11/ Zacharenko E.S. a kol.: Poršnevyje kompressory. Gosudarstvennoje naučno –
techničeskoje izdateľstvo mašinostrojiteľnoj literatury, Moskva, 1961, Leningrad.
/L12/ Cube, Steimle, Lotz, Kunis: Lehrbuch der Kältetechnik, Band 1, 4. vydanie,
C.F.Müller Verlag, Heidelberg, 1997.
/L13/ Beidenbach K.: Der Kältealagenbauer, Band 1, C.F.Müller Verlag, Heidelberg, 2002.
/L14/ Blaha M., Blaha T., Blaha P.: Späť k základom, II. kniha, časť tretia – Oleje, 2007.
/L15/ Blaha M., Blaha T., Blaha P.: Späť k základom, I. kniha.
/L16/ Lach K.: Podklady kompresorov firmy CALEX 1992.
/L17/ Planck E., Schmidt D.: Kälteanlagentechnik in Fragen und Antworten. C.F.Müller
Verlag, Heidelberg, 2001.
/L18/ Blaha M.:Náhradný kompresor, jeho voľba, hlavné parametre a porovnávacie
podmienky. Konferencia v Starej Ľubovni 1998: „domáce a komerčné chladenie“.
/L19/ Blaha M., Blaha T., Blaha P., Borbély Š.: Späť k základom, II. kniha, časť piata,
„Kompresory“ 2009.
/L20/ Materiály firmy Bitzer
/L21/ Materiály firmy Bock
/L22/ Vejnberg B.S, B,S., Vajn A.N.: Bytovyje cholodiľniki, Moskva, Piščevaja
promyšlennosť, 1974.
/L23/ Krugljak, I.N.:Bytovyje cholodiľmiki, Legkaja industrija, Moskva, 1974
/L24/ Mazúr P.: Vliv vůlí na parametry polohermetického kompresoru. Potravinářská
a chladící technika, 1979/10, č.1
/L25/ Jakobs M. R.: Hermetische Kältemittelverdichter kleiner Leistung. Klima-Kälte-
Heizung 1989/10.
/L26/ Plank R.: Halbhermetische und hermetische Kompresoren. Handbuch der
Kältetechnik, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 1966, s.107.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful