You are on page 1of 1

DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE DEL 2019

el 3 de vuit 21

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

El tapís d’avui, dia 2n 1-O Santa Tecla, cara i creu


4 d’octubre El segon aniversari del refe-
rèndum de l’1 d’octubre vis-
Dilluns 23 de setembre: santa
Tecla, verge i màrtir. És festa

El Penedès Amb ulls


Des de fora el passadís, fills i cut aquesta setmana desperta grossa a Tarragona. Santa Te-
nets feien esforços per inten-
Cues de pansa sentiments diversos. Per una cla n’és la patrona principal.
tar llegir-li els llavis. Darrere
el vidre, notari i confessor es-
banda, es manté el record viu
de la mobilització democràti- també Un devessall de gent omple
la catedral. El nou arquebis- cristians
coltaven el pacient. En acabar
va reconèixer que aquell ha-
ca ciutadana més important
que s’ha fet en els darrers existeix... be ens remet als orígens del
cristianisme, sense oblidar el
via estat el millor negoci de temps a Europa. Ens cal re- moment present. I ell mateix
la seva vida. La vida de Joan memorar-ho, perquè va ser es pregunta:
March Ordinas ens permet increïble l’organització a tots “Hi ha voluntat de diàleg hu-
entendre que darrere un po- els nivells per fer-ho possible. mil i sincer, amb capacitat de
lític o un sistema corrupte Ara bé, l’altra cara de la mone- renúncia per part de tots i
sempre hi ha un gran home da va ser la repressió viscuda amb el propòsit de saber-nos
de negocis. O és al revés? als coŀlegis electorals per la perdonar les ofenses? Hi ha Miquel Raventós
Tal dia com avui, un 4 d’oc- policia nacional i la guàrdia ci- voluntat de respecte mutu, miquelrasu@gmail.com
tubre, l’any 1880, fou nat a Maria Vendrell vil. Després de dos anys gaire- Daniel Garcia reconeixent els drets i els
Santa Margalida. D’una pe- bé ens acostumem a veure als deures legítims que, fins i
tita família de porquerols, ja
Morist informatius les imatges de les
Peris tot, venen recolzats per la Hi ha voluntat
des de ben menut va mostrar Sant Pau d’Ordal càrregues policials. El temps www.danielgarciaperis.cat mateixa Doctrina Social de
un tarannà àvid. És dit que no perdona i intenta posar la l’Església? Hi ha voluntat de de diàleg
robava cigarretes i feia pa- mateixa distància emocional saber escoltar l’altre, aquell humil i sincer?
gar als seus amics per fer-hi que quan veiem imatges d’al- que no pensa com jo pen-
pipades. Quan va iniciar-se El Primer d’una nova tres conflictes actuals, com les so [...]? Una altra plaga és el els nostres infants i els no
en els negocis, va veure en política que succeeixen a Hong Kong. Sens dubte el drama de la immigració que nascuts, que són els més vul-
la Mallorca de principis del Sortosament, són els actes fuig de la fam, de la guerra i nerables. [...] Són aquestes, i
segle passat l’oportunitat que arreu del territori s’orga-
context ens ajuda de l’extrema pobresa, on fins moltes altres que hi podríem
de fer allò que més sabia: el nitzen per reclamar la lliber- a situar-nos i tot, gairebé cada dia n’hi ha afegir, les tempestes que ens
contraban. Avantguardista tres D: doblers, dinars i dones. tat dels presos polítics els que que moren enmig d’aquest qüestionen com a comunitat
en aquell nou emergent món Es feia dir Don Juan March. ens fan adonar que aquesta nostre mar llatí. En aquest i que posen en joc el valor del
del capitalisme modern, no Durant la Primera Guerra aparent normalitat és molt àmbit, voldria fer esment nostre esperit.”
només passava en contraban Mundial va subministrar fràgil. Sens dubte el context dels menors d’edat que han I mentre aquestes paraules
tabac, sinó que en controlava provisions; al cop del 36 va fi- ens ajuda a situar-nos. Per aconseguit arribar a les nos- ressonaven a la catedral de
la producció. Amb el seu soci, nançar els sollevats; en temps exemple, veure els mateixos tres platges, però que han es- Tarragona, en unes quantes
en Grau, i fidel amic i traduc- de dictadura era conegut com vídeos de l’1-O però a l’acte tat abandonats a la sorra de la localitats de Catalunya, les
tor J. Mascaró, es feu l’amo del el Banquer de Franco; durant de record d’aquella jornada platja de la vida [...]. Una altra forces coercitives de l’Estat
port i del mar. D’Algèria fins la Segona Guerra Mundial que es va fer a Gelida, celebrat tempesta és la precarietat la- espanyol feien nombrosos
a València, la seva llegenda s’enriquia a costa de vendre de forma unitària, al carrer i boral dels nostres joves i l’atur escorcolls i detenien alguns
s’escampava, i a parts iguals armes a ambdós bàndols, i va envoltat dels veïns que van que afecta especialment la membres del anomenats
suscitava temor i simpatia. ajudar a pagar el retorn dels participar-hi ho canvia tot. Si gent senzilla dels nostres CDR amb gravíssimes acu-
Controlava l’opinió pública Borbons. És dit haver estat algú que llegeix aquestes líni- barris [...]. Una altra plaga és sacions. Curiosament, això
mallorquina amb el seu diari anarquista, liberal, republi- es no ha anat mai encara a cap la crescuda de les diverses s’esdevenia dies abans de
El Día. Acusat d’haver assas- cà, franquista, demòcrata... d’aquests actes per diverses ra- formes de dependència en- conèixer la sentència del TS
sinat l’amant de la seva dona, però el cert és que la manca ons, li recomano que s’acosti a tre els joves, amb l’ús i abús i abans de començar la cam-
el fill del seu soci, així com d’ideologia i moral el van ca- qualsevol d’ells. Tossudament de substàncies estupefaents, panya de les properes elecci-
de ser l’enemic de l’estat pels racteritzar. Reduir la seva fi- se celebren dia a dia o setma- amb l’abús d’alcohol, amb ons generals. I diu Jesús: “els
republicans, va canviar l’illa gura a un simple criminal és na rere setmana i són un gran problemes d’anorèxia o bulí- governants de les nacions les
per la capital de la península. trair el relat que Joan March antídot contra la quotidianitat mia, amb problemes de ludo- dominen com si en fossin
Però el malnom el perseguia. també va assentar les bases dels atacs contra Catalunya patia o d’addicció a Internet. amos i els grans personatges
A Madrid, segons escrivia al d’una nova i present manera i la banalització de l’ús de la Una altra plaga és la violèn- les mantenen sota el seu po-
seu amic Mascaró, vivia de les de fer política. violència. cia contra les dones i contra der” (cf. Mt 20,25). I tant!

TONI GUASP