You are on page 1of 1

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 23

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 393

Περί υγιεινής διατροφής


Οι πέντε χρυσοί κανόνες
και ο δωδεκάλογος της
υγιεινής διατροφής, για
καλή υγεία και μακροζω-
ία…

Π
ριν από λί-
γες εβδομά-
δες (βλ.
Οι συστά�σεις του Ανώ�τατου
“Χ.Ν.” 20/8/2019) Συμβουλί�ου Υγείας του Βελγίου.
γράφαμε για τις κα-
θημερινές συνήθει-
ες που πρέπει να αλ-
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
λάξουμε ώστε να μει- ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*
ώσουμε τις επιπτώ-
σεις της κλιματικής
καταστροφής αλλά και να απο-
φύγουμε τις ασθένειες του πολι-
τισμού. Γράφαμε μάλιστα τι πρέ-
πει να αποφεύγουμε προκειμένου
να μειώσουμε τον κίνδυνο προ-
σβολής από αυτές τις ασθένειες
που περιλαμβάνουν καρκίνους,
σακχαρώδη διαβήτη και μεταβο-
λικό σύνδρομο, παχυσαρκία, αλ-
λεργίες και προβλήματα γονιμό-
τητας. Ιπποκρά�της ο Κώ�ος.

Για εκείνο το άρθρο είχαμε


αντλήσει στοιχεία και από σχετι- κοόλ έχει σαφείς αρνητικές επι-
κή γνωμοδότηση του Ανώτατου πτώσεις στην υγεία. Υπενθυμίζε-
Συμβουλίου Υγείας του Βελγίου. ται ότι η «μέτρια» κατανάλωση αλ-
Το οποίο τον Ιούνιο δημοσίευσε κοόλ αντιστοιχεί σε λιγότερο από
άλλη μια σημαντική γνωμοδότη- 10 «ποτήρια» τη εβδομάδα, αλλά
ση με συστάσεις για τις διατρο- καλύτερα ακόμη και αυτή να
φικές προτεραιότητες που θα αποφεύγεται.
συμβάλλουν αποφασιστικά στην Τέλος, τονίζεται ότι η παραγω-
διατήρηση και την προαγωγή γή των τροφών που καταναλώ-
της υγείας. Οι συστάσεις αφορούν νουμε επηρεάζει άμεσα τις εκ-
τους ενήλικες και στηρίζονται στε τα. Επιπλέον, καταναλώστε κα- ναλώστε καθημερινά ένα τέταρτο τουλάχιστον 950 mg ασβέστιο πομπές αερίων του θερμοκηπίου.
σε πρόσφατες επιστημονικές ερ- θημερινά τουλάχιστον 300 γραμ- έως μισό λίτρο γάλα ή γαλακτο- από διάφορες φυσικές πηγές Συνεπώς, θα πρέπει να έχουμε
γασίες. μάρια (φρέσκα ή μαγειρεμένα) λα- κομικά προϊόντα. Συμπληρώστε όπως γάλα και γαλακτοκομικά συναίσθηση ότι οι διατροφικές
Μια πρώτη συμβουλή αφορά χανικά. Προτιμήστε εποχιακά ενδεχομένως με άλλες πηγές προϊόντα. μας συνήθειες μπορούν να επι-
την αντίσταση στην καθιστική και τοπικά προϊόντα. Έτσι μειώ- πρωτεΐνης, ασβεστίου και βιτα- Τέλος, το Ανώτατο Συμβούλιο τείνουν ή να περιορίσουν τα φαι-
ζωή και το υπερβολικό σω- νετε και τις μεταφορές συμβάλ- μινών. Μια ή δύο φορές την Υγείας συμβουλεύει τους Βέλ- νόμενα που συνδέονται με την
ματικό βάρος. Η παχυσαρκία λοντας στον μετριασμό των επι- εβδομάδα φάτε ψάρι, οστρακό- γους να καταναλώνουν καθημε- κλιματική αλλαγή.
αποτελεί σημαντικότατο παρά- πτώσεων της κλιματικής αλλαγής. δερμα ή θαλασσινά και τουλάχι- ρινά επαρκή ποσότητα πολυακό- Οι βασικές αρχές που διέπουν
γοντα μακροπρόθεσμης υποβάθ- Τρίτον, όσπρια κάθε εβδομάδα! στον μία φορά την εβδομάδα λι- ρεστων λιπαρών οξέων (συμπε- τις παραπάνω συστάσεις υπάρ-
μισης της υγείας. Ιδίως στην Ελ- Αντικαταστήστε το κρέας με παρά ψάρια. Προτιμήστε μικρά ριλαμβανομένων και ωμέγα-3). χουν βέβαια στα βιβλία του Ιπ-
λάδα, όπου φυσιολογικό βάρος όσπρια τουλάχιστον μια φορά ψάρια πλούσια σε λιπαρά οξέα τύ- Επιπλέον συνιστά αντί για μαρ- ποκράτη, που θεωρούσε τη δια-
έχουν μόνο 3 στους 10 άνδρες και την εβδομάδα. Θυμηθείτε πως η που ωμέγα-3. γαρίνη και βούτυρο να χρησιμο- τροφή σημαντικό στοιχείο δια-
5 στις 10 γυναίκες ενώ παχύ- καλλιέργεια των οσπρίων επιβα- Λιγότερο κόκκινο κρέας! Πε- ποιούν ελαιόλαδο … τήρησης της υγείας ή αντίθετα
σαρκοι είναι το 26% των ανδρών ρύνει λιγότερο το κλίμα σε σχέση ριορίστε την κατανάλωσή του Ανθρώπινες σχέσεις και κλί- πρόσκλησης αλλά και θεραπείας
και το 18% των γυναικών. Ακόμη με την κτηνοτροφία … Τέταρτον, στα 300 γραμμάρια εβδομαδιαί- μα. Πέρα από τον δωδεκάλογο ασθενειών. Γι’ αυτό και στο έργο
χειρότερο είναι το πρόβλημα στα καταναλώστε καθημερινά 15 με ως. Αντικαταστήστε το κρέας με της υγιεινής διατροφής, το Ανώ- του «Περί τροφής» αναφέρει «Ἐν
παιδιά - το 50% των Ελληνόπου- 25 γραμμάρια ξηρούς καρπούς ή όσπρια, ψάρι, πουλερικά, αβγά ή τατο Συμβούλιο Υγείας συμβου- τροφῇ φαρμακείη ἄριστον, ἐν τροφῇ
λων ηλικίας 6-10 ετών, έχουν άλλους σπόρους, ανάλατους και άλλα εναλλακτικά υποκατάστατα. λεύει τους Βέλγους να διαθέτουν φαρμακείη φλαῦρον, φλαῦρον καὶ
βάρος πάνω από το φυσιολογικό! χωρίς ζάχαρη (μια χούφτα αντι- Και οπωσδήποτε λιγότερα αλ- χρόνο για τα γεύματα και να ἄριστον πρός τι (ΧΙΧ)». Η τροφή εί-
Πέντε χρυσοί κανόνες. Πρώ- στοιχεί σε περίπου 30 γραμμάρια). λαντικά και άλλα μεταποιημένα φροντίζουν να τρώνε μαζί με άλ- ναι το άριστο φάρμακο, η τροφή
τον, καταναλώστε καθημερινά Προτιμήστε προϊόντα πλούσια προϊόντα κρέατος. Μειώστε την λους. Κι όχι μόνο στο σπίτι αλλά είναι το χειρότερο φάρμακο, (δη-
τουλάχιστον 125 γραμμάρια πλή- σε λιπαρά οξέα τύπου ωμέγα-3. κατανάλωσή τους στα 30 γραμ- και στο σχολείο, στη δουλειά και λαδή) χειρότερο και άριστο, ανά-
ρη δημητριακά, ανάλογα με τις Πέμπτος πολύ σπουδαίος κα- μάρια εβδομαδιαίως. Αντικατα- στα ιατρικά κέντρα περίθαλψης. λογα με την περίπτωση. Με άλλα
ενεργειακές σας ανάγκες. Απο- νόνας. Μειώστε το αλάτι! Απο- στήστε τα με κονσέρβες ψαριών, Ενισχύεται έτσι η κοινωνικότητα λόγια «η τροφή είναι το φάρμακό
φύγετε τα επεξεργασμένα δημη- φύγετε τα πολύ αλατισμένα τρό- γαρνιτούρες από όσπρια, φρούτα ενώ όταν το γεύμα διαρκεί πε- μας, και το φάρμακό μας η τροφή
τριακά δηλαδή προτιμήστε ψωμί φιμα, τα πρόσθετα τροφίμων και ή φρέσκα τυριά. ρισσότερο ενισχύεται η αφομοί- μας» …
και ζυμαρικά ολικής άλεσης αντί τα βελτιωτικά γεύσης. Πάρετε Όσο μπορείτε λιγότερα ζαχα- ωση της τροφής.
για άσπρα. διαζύγιο από την αλατιέρα στο ρούχα ποτά (αεριούχα ποτά, συ- Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε * Φυσικός, τέως στέλεχος της Ευ-
Δεύτερον, δύο φρούτα την ημέ- μαγείρεμα και στο τραπέζι. Αντι- μπυκνωμένους χυμούς, κλπ.). Η αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει ρωπαϊκής Επιτροπής. http://ale-
ρα (τον γιατρό τον κάνουν πέρα)! καταστήστε το αλάτι με ανάλατα καλύτερη επιλογή για να ξεδιψά- να αποφεύγεται η κατανάλωση vantis.blogspot.com
Μην προσθέτετε ζάχαρη ούτε μυρωδικά. σετε παραμένει το νερό! Φροντί- οινοπνευματωδών. Κι αυτό για-
κρέμα, μόνο πλύνετέ και καθαρί- Άλλες επτά συστάσεις. Κατα- στε να λαμβάνετε καθημερινά τί η υπερβολική κατανάλωση αλ-