PELAKSANAAN KURIKULUM KHSR Pelaksanaan kurikulum KHSR mempunyai 3 perkara utama iaitu mengenal pasti & memilih bahan-bahan

kurikulum, membangunkan bahan kurikulum,pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya. MENGENAL PASTI & MEMILIH BAHAN-BAHAN KURIKULUM PEMILIHAN KANDUNGAN KURIKULUM Pemilihan kandungan kurikulum adalah merupakan suatu aktiviti yang amat kompleks dan memerlukan ketelitian. Pemilihan kandungan kurikulum juga adalah suatu manifestasi ke arah merealisasikan visi dan misi negara yang dapat dicapai melalui proses pendidikan. PERSOALAN TENTANG PEMILIHAN KANDUNGAN MATA PELAJARAN Dikemukakan oleb Taba (1962): Setakat mana kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan keadaan semasa? Bagaimanakah kepentingan mara pelajaran mengikut keadaan? Adakah kandungan dalam sesebuah matapelajaran selari dengan keadaan masyarakat dan kebudayaan? Adakah kandungan dalam sesebuah matapelajaran membolehkan objektif dicapai? Bolehkah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran dipelajari oleh pelajar? Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan kebudayaan dan norma pelajar? Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira kehendak pelajar? Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira minat pelajar?

mengenali matapelajaran dan mendalami matapelajaran. iaitu bakat kanak-kanak dan kehendak-kehendak alam sekeliling Keadaan ini memerlukan guru memainkan peranan sebagai pembimbing akademik kepada pelajar. . Mengikut Jerome Bruner (2001) Kurikulum perlu berasaskan disiplin Iaitu kurikulum perlu dipusatkan kepada disiplin Tujuan pendidikan adalah untuk mendekati struktur matapelajaran dan memahaminya dan prosesnya adalah melalui pusingan iaitu. Sekolah menjadi tempat memupuk keintelektualan dan proses menjadikan minda lebih berkesan. Mengenali dan mendalami matapelajaran memberi makna bagi satu matapelajaran dan proses ini harus mengembangkan minat pelajar. meninjau dan menukar keadaan alam persekitarannya. Prinsip yang telah dibincangkan boleh menjadi asas atau panduan untuk menentukan kandungan kurikulum dan Ia dibahagikan kepada dua keadaan: Iaitu keadaan yang menekankan teknikal dan keadaan mempunyai hubungkait dengan kehendak masyarakat. Mengenali dan mendalami matapelajaran juga membolehkan kanak-kanak kearah memahami.Mengikut John Dewey (1938) Kurikulum merupakan ciptaan sosial Iaitu pendidikan merupakan kaedah asas bagi reformasi masyarakat dan menimbulkan konsep pendidikan progresif Prinsip kurikulum perlu dibina dan dua asas.

 Gabungan kedua-dua keadaan ini penting untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang bermakna kepada keadaan masyarakat dan kehendak serta tuntutan masa. pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. Kandungan kurikulum yang telah ditentukan menjadi bahan pengajaran yang merupakan salah satu daripada komponen kurikulum itu sendiri.Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis. Nilai murni. inovatif. Kurikulum ini masih menuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa menjalankan aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan.Dari segi kandungan. .Elemen reka bentuk diberi lebih fokus. elemen kreativiti dan reka cipta telah ditambah. beberapa tajuk Kemahiran Hidup Sekolah Rendah telah disusun semula untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskini kandungannya. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Berikut adalah apa yang dimaksudkan dengan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah : Kemahiran Hidup merupakan satu mata pelajaran bercorak amali yang diajar dalam Tahap 2. kreatif dan sebagainya.Murid juga digalak untuk merebut peluang yang ada secara bijak. pengetahuan yang berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu dipupuk seperti berdikari.Kandungan matapelajaran ini merangkumi dan mendedahkan mengenai kemahiran asas.Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. dan mengambil inisiatif daripadanya.Matapelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan.

Oleh itu. Ketiga-tiga unsur ini merupakan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke arah pembinaan insan yang seimbang. 7. Politik merupakan latar belakang penting yang menjadi pemandu kepada pembentukan dan pelaksanaan program pendidikan. 5. 2. Sesuatu kurikulum yang digubal semasa memilih kandungan mestilah terdiri daripada pembelajaran yang mempunyai nilai. afektif dan psikomotor. Sesuatu kurikulum yang dipilih mestilah mempunyai nilai. kami mencadangkan agar aspirasi negara perlu dijadikan matlamat yang diterapkan semasa pemilihan kandungan kurikulum. mengikut kepercayan dan kepatuhankepada Tuhan. Pemilihan kandungan kurikulum perlu ada perseimbangan antara unsur kognitif. emosi. iaitu kurikulum yang dirancang mestilah sesuatu pembelajaran yang dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. 6. rohani dan intelek.nilai murni.sifat yang positif. 4. Di Malaysia. .CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Antara cadangan penambahbaikan dalam mengenal pasti dan memilih bahan-bahan kurikulum adalah: 1.nilai murni bagi membentuk modal insan yang cemerlang dan mempunyai sifat. kita juga harus mengetahui suasana politik yang juga merupakan unsur yang mempengaruhi pemilihan isi kandungan kurikulum kerana ia merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan doktrin arau fahaman tentang kewujudan sesebuah negara 3. Kandungan kurikulum yang dipilih mestilah yang berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Negara. Aspirasi negara dan sesebuah negara diperjelaskan melalui sistem pendidikan. Selain itu. kurikulum dan pengajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah ( KHSR) dipilih berdasarkan kepada model kurikulum dan pengajaran serta model semasa dan yang berpotensi.

ianya selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu yang dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari pelbagai aspek. 10. 12. Sesuatu kandungan itu juga mestilah relevan dengan keadaan semasa.8. iaitu berdasarkan kepada teknologi pada masa kini dan kajian pada masa hadapan. bekerjasama secara berkumpulan. bersesuaian dengan peringkat umur ( mengikut aras) iaitu tidak terlalu rendah atau tingi arasnya. berkomunikasi. 13. . Sesuatu kandungan pembelajaran itu mestilah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan masyarakat. dan mereka bentuk sesuatu.sikap kepimpinan serta merancang sesuatu aktiviti pembelajaran berdasarkan kepada proses p&p yang telah dijalankan. Di dalam aktiviti ini. 15. sesuatu yang dapat memenuhi keperluan tenaga pekerja. Dasar Negara iaitu. Kehendak masyarakat juga merupakan salah satu perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih kandungan. Haruslah berdasarkan kepada komponen Kemahiran Bersepadu Sekolah Rendah. Ianya merangkumi kepada pengalaman dan memberi kemahiran kepada para pelajar seperti bertukang. 16. iaitu yang merangkumi kepada perkembangan diri dan menekankan kepada pembelajaran secara individu dan berkumpulan bagi membolehkan sesuatu pembelajaran itu dapat dilksanakan secara berkesan. Sesuatu pembelajaran itu mestilah terdiri daripada sesuatu pelajaran yang dapat memupuk kesedaran para pelajar terhadap penjagaan alam sekitar bagi menjamin kualiti alam sekitar berada pada tahap yang baik. 11. 14. ianya melibatkan beberapa perkara iaitu kemahiran seseorang para pelajar. 9. Faktor Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif juga antara perkara yang perlu diambilperhatian semasa memilih kandungan.

Kegiatan pembinaan kurikulum melibatkan kegiatan merekabentuk kurikulum. .bahan sokongan. komponen pengajaran. Theory and Practice ). rancangan pengajaran yang khusus serta bahan.Pembina kurikulum terdiri daripada golongan professional universiti serta mereka yang mahir tentang sesuatu pengajaran. kegiatan pembinaan kurikulum boleh melibatkan kegiatan yang amat besar dimensinya. Curriculum development.Sebahagian besar daripada kegiatan pembinaan kurikulum tertumpu kepada pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran.Ini adalah untuk mencapai kesemua objektif kurikulum.Bergantung kepada objektif. beberapa pembaharuan telah dilakukan.bahan pembelajaran supaya muridmurid dapat mencapai objektif yang dirancangkan.Seterusnya isi kandungan bagi setiap komponen objektif disampaikan kepada murid melalui pendekatan dan strategi pengajaran serta bahan. langkah-langkah pembinaan kurikulum menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum.Semua objektif ini diperhalus dan dikenal pasti mengenai isi kandungan yang sewajar dengannya.Pembinaan kurikulum secara sektoral dapat menghasilkan suatu pengembangan kurikulum.hasil pembaharuan ini mendorong kepada suatu pengembangan kurikulum baru (Kurikulum 1975).( Hilda Taba.Hasil.MEMBANGUNKAN BAHAN KURIKULUM Terdapat 3 aspek utama yang perlu dilalui dan dikaji dengan teliti dalam membangunkan bahan kurikulum iaitu : Pembinaan Kurikulum Pengembangan Kurikulum Pelaksanaan Kurikulum PEMBINAAN KURIKULUM Pembinaan kurikulum melibatkan pengkongsepsian rekabentuk kurikulum.Dengan itu.Ini amat jelas jika projek diadakan untuk mengendalikan sesuatu program pendidikan yang luas dan menyeluruh.Dalam melaksanakan kurikulum.

Tyler (1949 ) dan Taba (1962) Mencadangkan perkara utama dalam merancang kurikulum ialah analisis keperluan. Pelbagaikan opsyen kursus -dapat perbanyakan pilihan 3. Keperluan dalam mewujudkan kurikulum baru atau mengubahsuai kurikulum sedia ada. Projekprojek kurikulum mempunyai kumpulan sasaran dan skala penyebaran tertentu. Sinonim dengan curriculum development . 1.cirri correlated .Sifat .dapat memenuhi pelbagai gaya pembelajaran PELAKSANAAN KURIKULUM Proses pemasangan kurikulum ialah proses menyampaikan dan mengemukakan kurikulum kepada guru di sekolah yang terlibat dengan projek pengembangan kurikulum. pengembangan kurikulum bererti perubahan dan peralihan dari satu kurikulum kepada kurikulum yang lain. Evans dan Herr (1978) Mencadangkan tiga perkara iaitu.PENGEMBANGAN KURIKULUM Kegiatan pengembangan kurikulum mencakupi penyusunan kurikulum itu sendiri.Pelaksanaan kurikulum berlaku apabila sifat. broad fields of subject matter dan integrated . Contohnya dari kurikulum 1968 ( subject matter curriculum ) ke kurikulum 1975 yang memiliki cirri.sifat rekabentuk yang ditampilkan oleh kurikulum muncul dalam pemgajaran. pelaksanaan di sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen.Perubahan ini berlaku dalam jangka waktu yang panjang.komponen tertentu. Pelbagaikan teknik pengajaran . Penyebaran kurikulum ialah proses penyampaian dan pengenalan kepada sasaran yang tidak termasuk dalam proses pemasangan. Mengambil kira keperluan sektor pekerjaan 2.

nilai rekabentuk baru.aspek kurikulum boleh dilihat dari 5 dimensi iaitu: ± ± ± ± ± Bahan Struktur Peranan Pengetahuan dan kefahaman Pelaksanaan nilai.sifat yang muncul mempunyai julat yang terdiri daripada semua aspek seperti yang dikehendaki oleh Pembina kurikulum yang merangkumi semua aspek kurikulum. Penyampaian maklumat melibatkan pendekatan untuk mengorientasi guru kepada kurikulum dan membekalkan kurikulum kepada guru. . Fullen & Pomfret ( 1977 ) Mengatakan bahawa aspek. Penggunaan kurikulum boleh juga berlaku dalam bentuk ubahsuai menurut cara atau kaedah yang sesuai dengan sesuatu keadaan.

5. Ini membantu pelajar menguasai kemahiran dan isi kandungan dgn berkesan. 4.objektif. fleksibel. Bahan tersebut haruslah bermatlamat untuk menguatkan hubungan kekeluargaan antara masyarakat majmuk di Malaysia. Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluan supaya pelajar sentiasa belajar mengikut trend pengetahuan terkini. Bahan tersebut perlu memberi tumpuan kepada kaedah penyampaian yang lebih menarik.seimbang dan boleh diterima di peringkat kebangsaan. tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman. bahan dan cara penilaian. Semasa pelajar melalui pembelajaran terancang. 2. Bahan tersebut perlulah menjadi dokumentasi khas dan panduan yang terdiri daripada cadangan-cadangan berhubung dgn matlamat. Contohnya interaksi dan komunikasi.isi kandungan pelajaran. pelajar akan memperolehi nilai-nilai sampingan. Bahan tersebut mestilah membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang. kaedah. Pusat perkembangan kurikulum sentiasa merangka kurikulum pendidikan di Malaysia dari semasa ke semasa mengikut aliran tinggi. . Bahan tersebut perlu sentiasa relevan dengan kehendak semasa. 8. Ia membolehkan kanak-kanak menjadi lebih matang dan dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam kehidupan masyarakat. Bahan tersebut harus mempunyai konsep tersirat.pengalaman pembelajaran.CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Antara cadangan penambahbaikan dalam membangunkan bahan kurikulum ialah: 1. Ia bukan sahaja membolehkan pelajar menimba ilmu. 6. 7. Bahan tersebut haruslah dapat membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang.ciri-ciri pelajar. tetapi juga mencari dan mendapat pengalaman. Ia bukan sahaja membolehkan pelajar menimba ilmu. Bahan tersebut perlulah adil. 3.

guru perlu mengajar disiplin sesuatu kemahiran satu permainan . 15. Bahan tersebut perlu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh untuk melahirkan insan yg seimbang dari segi intelek. Pendekatan ini melahirkan masyarakat yang mampu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berkebolehan mengikuti pelajaran. Guru berperanan fasilitator dan bukan guru tradisional. Bahan tersebut harus dibina dengan mengambil proses pemecahan tingkah laku. 18. 16. jasmani. 14. Bahan tersebut haruslah menekankan isi kandungan dan proses disiplin sesuatu ilmu. fleksibel dan dinamik supaya dapat menentukan corak masyarakat dan profil bangsa dan warganegara Malaysia. 13. Bahan tersebut perlu besifat futuristic. Bahan tersebut perlulah memberi penekanan kepada demokrasi. Aspek ini penting kerana proses pendidikan berlangsung secara berterusan ke arah melahirkan insan yang dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan yang mencabar seperti keadaan ekonomi dan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi . 11. selain mengajar kemahiran. Pengajar bertindak sebagai penyampai maklumat dan dilatih dalam melaksanakan kurikulum dengan berkesan.9. Bahan tersebut perlulah membawa kesedaran dan perubahan kepada masyarakat. Bahan tersebut perlu memberi penekanan kepada perkembangan kemahiran belajar dan genetic. 10. rohani dan emosi. 12. Kurikulum bertujuan untuk mewujudkan golongan pelajar mempunyai kesedaran dan berupaya mengubah masyarakat. Sekolah perlu membina suasana demokrasi serta kerjasama antara pelajar dan bukan persaingan. Bahan tersebut mestilah bertujuan membangunkan modal insan yang cemerlang dari segi sahsiah dan akademik. Bahan tersebut mestilah tertumpu kpada proses mengingat dan memahami. Bahan tersebut haruslah memfokuskan kepada pendekatan P&P berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat bantuan belajar. Contoh dalam PJ. 17.

terdapat satu lagi program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dikenali sebagai Program Sekolah Ke Kerjaya (SKK). PEMBANGUNAN KURIKULUM UNTUK PERALIHAN SEKOLAH KE KERJAYA Di sekolah-sekolah menengah di negara kita.Seramai 495 pelajar Tingkatan 4 yang berpencapaian rendah dari segi akademik telah mengikuti program ini. selain daripada program pembelajaran di bilik darjah yang sering dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Bahan tersebut perlulah menyatukan 2 atau lebih subjek yang menjadi 1 matapelajaran yang bersepadu 20.Kumpulan pelajar tersebut telah menduduki SPM 1999 dan mereka telah pun meninggalkan alam persekolahan. Carta alir di muka surat yang seterusnya menunjukkan rentetan perubahan dalam kurikulum yang menjurus kepada pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya: .Program ini telah diperkenalkan pada tahun 1998 di 25 buah sekolah di seluruh negara.19. Bahan tersebut mestilah menghilangkan sempadan matapelajaran dan disiplin.Kumpulan pelajar tersebut telah meneruskan projek ini hingga ke Tingkatan 5 pada tahun 1999.

Beberapa nama kursus di SMT dan SM Vokasonal di beri nama baru selaras dengan keperluan semasa yang lebih releven Penambahan kursus di peringkat Politeknik dan IPTA Program Sekolah Ke Kerjaya (SKK) 1996. Kurikulum baru telah menawarkan mata pelajaran Kemahiran Hidup kepada pelajar sekolah rendah dari tahun 4 .Reformasi pendidikan pada tahun 1989 telah membawa perubahan pada PTV di sekolah menengah biasa atau akademik. (PMR 4D) . Mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan di SMA pada peringkat menengah atas.6 seterusnya ke peringkat menengah rendah. KPM melonggarkan kemasukan ke T4.

6. mampu berusaha untuk memajukan diri sendiri dan keluarga. Kurikulum haruslah mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna pelajar dengan melalui pengalaman tempat kerja. Memanfaatkan masa pelajar di peringkat SM terutama utk mereka yg berpencapaian rendah dari segi akademik.SKK adalah program pendidikan dan latihan tempat kerja bagi mengembangkan potensi pelajar dgn membekalkan pengetahuan & kemahiran melalui pengalaman tempat kerja. Kurikulum haruslah menyediakan latihan di tempat kerja untuk mendapat kemahiran boleh guna melalui pengalaman tempat kerja. Mengembangkan potensi dan kemahiran pelajar melalui pengalaman tempat kerja. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Antara cadangan pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya ialah : 1. 5.Ianya dilaksanakan secara rintis tahun 1998. 3. setelah menamatkan persekolahan dengan mengeksploitasikan kemahiran dan pengalaman yang dipelajari semasa mengikuti program SKK di sekolah. Kurikulum haruslah berjaya membentuk pelajar yang berwawasan. 4.PELAKSANAAN PROGRAM SKK Pelaksanaan program SKK dimulakan dengan penggubalan kurikulum SKK bagi memastikan pelajar lemah dapat meningkatkan pencapaian akademiknya dan menfaatkan potensi dirinya.Antara objektif SKK ialah: Membolehkan pelajar mengikuti panduan pengajaran dan pembelajaran setaraf dengan kebolehan dan keupayaan mereka dari segi akademik. . Kurikulum haruslahmenggunakan sukatan pelajaran yang minimum. Kurikulum haruslah membantu guru bagi membimbing pelajar untuk mencapai kelulusan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kurikulum haruslah membantu pelajar yang berpencapaian rendah menguasai topik yang dipilih. 2.

Cadangan penambahbaikan yang telah kami fikiran ialah untuk : Memperkukuhkan lagi kemahiran amali murid dengan melaksanakan Latihan Tempat Kerja (LTK) Latihan di tempat kerja bertujuan memberi peluang kepada pelajar menimba pengalaman latihan di tempat kerja. Kurikulum haruslah membekalkan pelajar dengan kemahiran yang perlu dikuasai Menurut pendapat kami. . murid-murid di dedahkan dengan hands-on tentang cara-cara pengahasilan projek elektronik. ii) membolehkan pelajar memilih kerjaya yang sesuai mengikut minat dankebolehan. dan iii) mengembangkan potensi pelajar dan meningkatkan keyakinan diri. Di dalam Huraian Sukatan Pelajaran.Ini memberikan mereka pengalaman dalam bidang elektrik dan elektronik serta pengetahuan dalam kemahiran asas. Pembangunan kurikulum perlulah diberikan lebih perhatian untuk mencapai objektif SKK kerana objektif ini dilhat amat sesuai untuk menyediakan negara untuk menjadi negara perindustrian yang maju. Objektif latihan di tempat kerja adalah untuk : i) memberi peluang kepada pelajar memperoleh kemahiran tertentu di tempatlatihan.Murid-murid juga dapat menyesuaikan diri dalam alam pekerjaan dengan mengaitkan pengalaman semasa menjalani Latihan Tempat Kerja. pelaksanaan kurikulum Program Sekolah Ke Kerjaya seharusnya dikaji semula dan di ambil serius oleh penggubal kurikulum.Pelajar boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah semasa berada di tempat latihan.7.

utm.html http://imannnotapadat. Universiti Terbuka Malaysia. Jalan Tun Ismail. Inilah Kurikulum Sekolah. Bhd. Penerbitan Fajar Bakti Sdn.com/2009/03/nota-padat-kemahiran-hiduphbls1103.my/2260/1/Yahya2001SKK.banksoalanspm. (2003).(2002).Pahang. Ramlee Mustapha.blogspot. Petaling Jaya. Widad Othman & Dr.com/Download2. Prof.com/2009/11/sukatan-pelajaran-kh-2010.BIBLIOGRAFI Prof. Madya Dr. Madya Dr.html http://www. Atan Long.html . Kuala Lumpur. (1984). Pendidik dan Pendidikan. http://eprints. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kuala Lumpur.blogspot. Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional. Bhd.Pts Publications & Distributors Sdn Bhd.com http://khalidalii. Ishak Ramly. Utusan Publications & Distributors Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful