Bé c«ng th¬ng Trêng ®¹i häc kinh tÕ kü thuËt c«ng nghiÖp Khoa kinh tÕ ph¸p chÕ KÕ ho¹ch kinh

doanh KÕ ho¹ch kinh doanh: Më cöa hµng ®å ¨n nhanh. Gi¸o viªn híng dÉn: TrÇn M¹nh Hïng Häc sinh thùc hiÖn: NguiyÔn ThÞ HuyÒn Trang Líp KT49A2 Niªn khãa 2006 – 2008

Phô lôc

Lêi nãi ®Çu

X· héi ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn, thêi gian ®èi víi hÇu hÕt mäi ngêi lµ rÊt quý gi¸. ChÝnh v× thÕ mµ xu híng chung hiÖn nay lµ mäi ngêi kh«ng tù lµm b÷a ¨n s¸ng ë nhµ mµ chØ dµnh mét chót Ýt thêi gian cho b÷a ¨n s¸ng cña m×nh. Vµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian lµ vµo mét qu¸n ¨n ë bÊt kú ®Þa ®iÓm nµo mµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thêi gian, c«ng viÖc cña m×nh. Vµ ®©y còng lµ lý do ®Ó em chän kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh lµ: “Kinh doanh cöa hµng ®å ¨n nhanh”. Hy väng kÕ ho¹ch nµy sÏ mang l¹i thµnh c«ng trong t¬ng lai.

B¶n kÕ ho¹ch ®îc x©y dùng víi nh÷ng néi dung cô thÓ nh sau:
1. Tªn cöa hµng sÏ lµ: “YOUR BEST CHOICE” – nghÜa lµ sù lùa

chän tèt nhÊt. §Þa chØ: Sè 65, Tæ 3, Phêng L¸ng H¹, QuËn §èng §a, hµ Néi. 2. Môc ®Ých ho¹t ®éng cña cöa hµng lµ: §¸p øng ®îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña ®¹i bé phËn d©n c trong khu vùc vµ khu vùc l©n cËn. 3. Ph¬ng ch©m phôc vô: “Vui lßng kh¸ch ®Õn, võa lßng kh¸ch ®I” 4. MÆt hµng nµy ®Òu thÝch hîp cho c¶ ngêi lín vµ trÎ em. H¬n n÷a, trong khu vùc cha cã cöa hµng nµo kinh doanh mÆt hµng nµy. Víi biÓn hiÖu “YOUR BEST CHOICE” còng sÏ t¹o ®îc Ên tîng vµ g©y tß mß cho kh¸ch hµng. Bªn c¹nh nh÷ng lîi thÕ ®ã th× cöa hµng còng cã nh÷ng khã kh¨n nh: V× míi kinh doanh nªn ph¶I c¹nh tranh kh¸ch hµng víi nh÷ng mÆt hµng kh¸c ®· ®îc kinh doanh tõ l©u vµ ®· t¹o ®îc kh¸ch hµng quen thuéc Nªn ®ßi hái ph¶I cã nh÷ng chiÕn lîc phï hîp ®Ó thu hót ®îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi cöa hµng. Tríc tiªn lµ ph¶I chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt t¬ng ®èi, thùc hiÖn tèt vÒ “vÖ sinh an toµn thùcphÈm”, phôc vô chu ®¸o nhiªt t×nh, … 5. C¬ së vËt chÊt bao gåm: - DiÖn tÝch mÆt b»ng sö dông lµ 12m2.

6. §Þa ®iÓm cöa hµng: §èi diÖn víi cæng sau chî L¸ng H¹ A –

lµ Khu chî chÝnh cña Tæ d©n phè. C¹nh ®ã lµ Khu vui ch¬i thÓ thao víi 2 s©n ch¬i Tennis réng lín. MÆt sau lµ mét Trêng mÇm non t thôc. Víi ®Þa ®iÓm nµy th× cöa hµng cã nh÷ng lîi thÕ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ: ë ngay Khu d©n c sinh sèng nªn thêng cã rÊt nhiÒu kh¸ch hµng qua l¹i (khi ®i chî vµo buæi s¸ng, sau khi tËp thÓ thao vµ c¸c phô huynh ®a con em di häc). 7. ThÞ trêng ®îc ph©n ®o¹n theo yÕu tè ®Þa lý. Kh¸ch hµng lµ c¸c c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh ( ThÞ trêng hµng hãa tiªu dïng).

X¸c ®Þnh thÞ trêng môc tiªu theo kiÓu chiÕn lîc “Chuyªn biÖt thÞ trêng”. Tøc lµ c¸c s¶n phÈm sÏ chØ phôc vô trªn 1 ®o¹n thÞ trêng ®· dîc x¸c ®Þnh. 8. ChÝnh s¸ch ph©n phèi: Tiªu thô trùc tiÕp. 9. Kü thuËt xóc tiÕn yÓm trî: V× ®©y lµ h×nh thøc ®¹i lý b¶n lÎ nªn viÖc qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®· ®îc c¸c nhµ s¶n xuÊt thùc hiÖn. Vµ s¶n phÈm ®· ®îc thÞ trêng biÕt ®Õn nªn kh«ng cÇn ph¶i lµm qu¶ng c¸o. Nhng v× lµ cöa hµng míi thµnh lËp nªn thêi gian ®Çu sÏ c«ng bè thùc hiÖn h×nh thøc khuyÕn m¹i gi¶m gi¸ trong th¸ng khai tr¬ng, nh»m thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi cöa hµng. 10.Møc vèn ®Çu t dù kiÕn lµ 35.000.000VND. Trong ®ã: Vèn chñ së h÷u = 20.000.000; - Vèn vay = 10.000.000, l·i suÊt 12%/ n¨m. L·i suÊt ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh. - Vèn cè ®Þnh lµ 15.000.000® ( Tñ l¹nh = 7.000.000; Tñ ®ùng s¶n phÈm = 5000.000®; Dông cô cèc, chÐn, ®Üa, … 1.000.000 Tñ ®ùng dông cô = 1000.000®; 3 bé Bµn + GhÕ 1000.000®). Dù ®Þnh sö dông TSC§ trong thêi gian 5 n¨m. Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng lµ 15.000.000: 60 = 250.000®/th¸ng. - Vèn lu ®éng: 20.000.000®. - Tr¶ l¬ng cho nh©n viªn (1 ngêi) = 750.000®/ ngêi/ th¸ng - Thuª mÆt b»ng = 2000.000®/ th¸ng. 11.S¶n phÈm kinh doanh sÏ lµ c¸c mÆt hµng nh: c¸c lo¹i b¸nh ngät vµ c¸c s¶n phÈm vÒ s÷a. §©y lµ nh÷ng thùc phÈm kh¸ch hµng cã thÓ sö dông ngay mµ kh«ng cÇn ph¶i qua chÕ biÕn, gióp cho kh¸ch hµng tiÕt kiÖm thêi gian. H¬n n÷a, nã còng mang l¹i gi¸ trÞ dinh dìng cÇn thiÕt cho søc kháe cña con ngêi. §îc cung cÊp bëi c¸c h·ng s¶n xuÊt næi tiÕng trªn thÞ trêng tiªu dïng: chÊt lîng cao, mµu s¾c hÊp dÉn, mïi vÞ th¬m ngon, ®a d¹ng vÒ h×nh thøc vµ chñng lo¹i nªn kh¸ch hµng cã nhiÒu sù lùa chän. 12.VÒ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ th× viÖc ®Þnh gi¸ sÏ dùa vµo gi¸ thÞ trêng hiÖn hµnh vµ t×nh h×nh cô thÓ cña cöa hµng víi môc tiªu lµ “gia t¨ng sè lîng s¶n phÈm tiªu thô”. Vµ ph¬ng thøc thanh to¸n lµ thanh to¸n trùc tiÕp. 13. Khèi lîng s¶n phÈm dù kiÕn tiªu thô trong 1 th¸ng ®Çu lµ : 1000 s¶n phÈm b¸nh ngät, 300lÝt s÷a t¬i. TÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - Gi¸ vèn s¶n phÈm b¸nh ngät lµ: 1000 x 1500 = 1.500.000®

Gi¸ vèn s¶n phÈm s÷a t¬i lµ: 300 x 12000 = 3.600.000® - Gi¸ b¸n trªn thÞ trêng (cha cã VAT 10%) lµ 4000®/1 SP b¸nh ngät; 20000®/ 1 lÝt s÷a t¬i. - Cöa hµng gi¶m gi¸ 10% trong th¸ng ®Çu - Tæng doanh thu lµ : (1000 x 3600) + (300 x 18.000) = 9.000.000®. - Tæng chi phÝ = Gi¸ vèn + tiÒn thuª cöa hµng + L¬ng nh©n viªn + KhÊu hao TSC§ + l·i vay ph¶i tr¶ = 1.500.000 + 3.600.000 + 2.000.000 + 750.000 + 250.000 + (1% x 1000.000) = 8.200.000® - Lîi nhuËn tríc thuÕ: 9.000.000 - 8.200.000 = 800.000® - Lîi nhuËn sau thuÕ: 800.000 x72% = 576.000®.
-

14.