You are on page 1of 1

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 23

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 394

Τι χώρα ονειρεύομαι …
ρίας και δεν χρειάζονται
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* αυστηρές ποινές για να
μην εμποδίζουν τα ανα-
πηρικά αμαξίδια, τα καρο-
Με σεβασμό προς τσάκια των μωρών και
τους ανθρώπους και τους ηλικιωμένους να κυ-
το περιβάλλον, χωρίς κλοφορούν χωρίς εμπόδια.
σκουπίδια και εξαρ- Ονειρεύομαι μιαν Ελλάδα
όπου όλοι θα σέβονται και
τήσεις, με κριτικό
θα φροντίζουν το περιβάλ-
πνεύμα και πιο πολύ λον, όχι μόνο με εξορμήσεις
“εμείς” αντί για καθαρισμού σε δάση και
“εγώ”. παραλίες, αλλά πρωτίστως
φροντίζοντας να μην πε-
τούν σκουπίδια, μπάζα,

Σ
τις 28 Αυγούστου αποτσίγαρα, στρώματα και
1963, ο αμερικανός κάθε είδους απόβλητα.
πάστορας και ακτι- Ονειρεύομαι μια χώρα
βιστής Μάρτιν Λούθερ Κιν- που θα φροντίζει να διδά-
γκ εκφώνησε τον περίφημο σκει στα παιδιά της πώς να
λόγο του «Έχω ένα όνειρο …» αποφεύγουν κάθε είδους
(I have a dream) που το εξαρτήσεις από το κάπνι-
1999 κατατάχτηκε ως η σμα, το αλκοόλ και τα ναρ-
σημαντικότερη αμερικανι- κωτικά, μέχρι το τζόγο και
κή ομιλία του 20ου αιώνα. άλλες υπερβολές (διαδί-
Από�δράση καθαρισμού στα Χανιά�με πρωτοβουλία του Νίκου Κερδέλα (Environman).
Το όνειρο του Κινγκ ήταν κτυο, εργασία, σεξ, αιρέσεις,
μια χώρα χωρίς φυλετικές φαγητό). Που θα έχουν
διακρίσεις, χωρίς ρατσι- αναπτύξει κριτικό πνεύμα Μια Ελλάδα δημοκρατική
στές, μια χώρα που να απο- για να ξεχωρίζουν την αλή- που θα σέβεται και θα
τελεί όαση ελευθερίας και θεια από το ψέμα και να ακούει τους πολίτες της,
δικαιοσύνης. μην γίνονται τυφλά όργανα που θα την σέβονται πα-
Αυτή η ομιλία ήταν στη διάφορων δημαγωγών. γκοσμίως λόγω του ηθι-
σκέψη μου τις τελευταίες Ονειρεύομαι μιαν Ελλάδα κού της αναστήματος και
μέρες καθώς συμμετείχα χωρίς ρατσιστές αλλά με θα την θεωρούν παράδειγ-
σε μια κίνηση ενημέρωσης πολίτες που θα σέβονται μα προς μίμηση για την
πολιτικών και πολιτών για την διαφορετικότητα όσον διαχείριση των κοινών, την
τα προβλήματα της προτα- αφορά την ταυτότητα του Τα σύμβολα δια�φόρων θρησκειώ�ν-ιδεολογιώ�ν σχηματίζουν τη λέξη Συνύ�παρξη. ηλεκτρονική της διακυ-
θείσας νέας αντικαπνιστι- φύλου, το χρώμα της επι- βέρνηση, την ευζωία και
κής νομοθεσίας. Αλήθεια, τι δερμίδας, την θρησκεία, την ευημερία των κατοίκων
όνειρα έχουμε για την Ελ- την φυλή. Μια χώρα όπου της.
λάδα του αύριο; Τι χώρα θέ- όλοι θα σέβονται τους νό- Μια Ελλάδα με δυνατή
λουμε να αφήσουμε στα μους γιατί αυτοί θα έχουν βιολογική γεωργία, με ανα-
παιδιά μας και στα εγγόνια συνταχθεί με πνεύμα δι- νεωνόμενα ιχθυαποθέματα,
μας; Θέλουμε να ζούνε ευ- καιοσύνης και θα εφαρ- με δυνατή παιδεία σε συ-
τυχισμένα, αυτάρκη και αι- μόζονται ισότιμα σε όλους γκεκριμένους τομείς, που
σιόδοξα; Θέλουμε να κου- τους πολίτες χωρίς εξαιρέ- θα έχει διατηρήσει την ηγε-
βεντιάζουν «ἥσυχα κι ἁπλά»; σεις. τική της θέση στην πα-
Τα θέλουμε απαλλαγμένα Ονειρεύομαι μιαν Ελλάδα γκόσμια ναυτιλία. Μια Ελ-
από εξαρτήσεις και με ανα- όπου όλοι οι πολίτες θα λάδα του «εμείς» και όχι του
πτυγμένη την κριτική τους απολαμβάνουν υψηλής «Εγώ».
σκέψη; ποιότητας προστασίας από Μήπως όλα αυτά είναι
Ονειρεύομαι μια χώρα ατυχήματα και καταστρο- μια ουτοπία; Με τους σω-
όπου τα κόμματα δεν θα φές. Με υπηρεσίες επειγό- στούς ηγέτες που θα
λειτουργούν ως σέχτες κά- ντων που θα επεμβαίνουν εμπνεύσουν ομοψυχία
ποιων παρωχημένων ιδε- ταχύτατα (το πολύ σε 10 λε- στους πολίτες και θα εργα-
ολογιών αλλά ως φορείς πτά σε αστικές και σε 20 λε- στούν για το κοινό συμφέ-
μιας κυβέρνησης του λαού, πτά σε αγροτικές περιο- ρον και όχι για την πάρτη
από τον λαό και για τον χές) σε όλη τη χώρα. Με Ο Μά�ρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί�τον ιστορικό λό�γο «Ε�χω έ�να όνειρο...». τους, μια τέτοια Ελλάδα εί-
λαό. Μιαν Ελλάδα όπου πλήρως εξοπλισμένα, στε- ναι δυνατή μέσα σε 10 με
όσοι ασχολούνται με τα λεχωμένα και καθαρά νο- που να προωθεί κάθε παι- Ονειρεύομαι μια χώρα Ονειρεύομαι μια χώρα 15 χρόνια. Πόσοι από εμάς
κοινά θα φροντίζουν για το σοκομεία. δί ανάλογα με τα προσόντα χωρίς σκουπίδια, με του- φιλική προς τους σωστούς την θέλουν; Και πόσοι είναι
κοινό καλό και όχι για τα Ονειρεύομαι μια χώρα του. Που θα διδάσκει βα- ρισμό για περιβαλλοντικά επιχειρηματίες και εχθρική έτοιμοι να βάλουν «πλάτη»
δικά τους ιδιωτικά ή συ- όπου το τίμημα της δια- σικές γνώσεις οικονομίας, και πολιτιστικά ευαισθη- προς τους απατεώνες. Με για να κληροδοτήσουμε
ντεχνιακά συμφέροντα. φθοράς θα είναι τόσο ακρι- διαχείρισης και αγωγής τοποιημένους επισκέπτες, απλό και κατανοητό φορο- μια τέτοια χώρα στις επό-
Ονειρεύομαι μια χώρα βό ώστε κανείς να μην του πολίτη αλλά και τρό- που θα έχει λύσει το πρό- λογικό σύστημα και διαδι- μενες γενιές;
της οποίας οι πολίτες να διανοείται να λαδώσει ή να πους διατήρησης της υγεί- βλημα της ιστορικής της κασίες παραγωγής πλού-
σέβονται τους συμπολίτες κλείσει επιβλαβείς για το ας, καθώς και αυτοπρο- ταυτότητας και δεν θα έχει του. Μια Ελλάδα ενεργεια- *Φυσικός, τέως στέλεχος
τους, ιδίως τους πιο ανή- κοινωνικό σύνολο συμφω- στασίας από καθημερινά συμπλέγματα κατωτερότη- κά ανεξάρτητη με βάση τις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
μπορους. Που σέβονται τον νίες κάτω από το τραπέζι. ατυχήματα και μεγαλύτερες τας έναντι των υπόλοιπων ανανεώσιμες πηγές και την http://alevantis.blogspot.com
Κώδικα Οδικής Κυκλοφο- Μιαν Ελλάδα με παιδεία καταστροφές. λαών. εξοικονόμηση ενέργειας.