You are on page 1of 2

Exemplar nr.

1
NL 200·11 O/SC/04.05.2017
Cat re,

Sindicatul National
, SINPEN 2016 Constanta
'

Stimate domnule,

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra, lnregistrata la ANP cu nr.


200110/24.04.2017, va comunicam urmatoarele:
1.Evenimentele negative In care au fost implicati cei doi angaja\i nu se Tncadreaza
Tn categoria evenimentelor/accidentelor de munca, deoarece nu au avut loc Tn timpul
procesului de munca sau Tn indeplinirea Tndatoririlor de serviciu, motiv pentru care nu a
fost necesara luarea unor masuri pe linie de securitate ~i sanatate in munca 9i nici
demararea unei cercetari Tn acest domeniu.
Tn prezent, postul de psiholog de personal prevazut Tn statul de organizare 9i
functionare al Penitenciarului Constanta-Poarta Alba este vacant, Tnsa acesta urmeaza
I I

sa fie ocupat in cursul anului curent.


Tn urma acestor evenimente directorul unitatii a propus desfa9urarea de activitati
preventive cu angajatii de catre psihologii din Serviciul de Asisten\a Psihosociala din
Penitenciarul Constanta-Poarta Alba, iar pentru sprijinirea acestui demers Serviciul
Psihologia Personalului din ANP a transmis speciali9tilor implicati materiale de specialitate
privind preven\ia suicidului.
Astfel, incepand cu data de 20.04.2017 au fost demarate 9edin\ele Tn cadrul
Campaniei de informare/prevenire a suicidu/ui In randul personalului, cu sprijinul
psihologilor din Serviciul de Asisten\a Psihosociala care, de9i nu au atributii pe linie de
personal, s-au implicat prompt Tn acest demers, iar timpul alocat derularii acestor activita\i
de prevenire/informare este relocat din programul destinat activita\ilor specifice.
Pana in prezent, aproximativ 300 de persoane dintr-un efectiv de 509 existent la
data Tnceperii campaniei au fost instruite/consiliate, iar prezenta cadrelor la aceste
activitati se realizeaza pe baza planificarilor, in functie de programul lor de lucru 9i
psihologilor implicati.

ROMANIA, Bucure:;;ti, sir. Maria Ghiculeasa, nr.47, sector 2


www.anp.gov .ro
,,.:;.·/.----~---.~
~ ~
_____________fl 1:~iirw .',11""_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
I

\ " '\,~"!Jll1,,/
..,.~~ ~
~- ,
'~~./

2. Tn ultimii 5 ani, Serviciul Pslhologia Personalului din ANP a sistat activita\ile de


cercetare In favoarea demersurilor de evaluare psihologica in scopul selectionarii in cadrul
concursurilor de ocupare a posturilor vacante, evaluarilor periodice din cadrul examenului
de medicina muncii ~i al concursurilor de admitere la institutiile de invatamant care
pregatesc personal de penitenciare, demersuri prioritare pentru incadrarea cu personal In
unitatile penitenciare.

3. Pentru trimestrul al II-lea al anului 2017 nu a fast emis Inca actul administrativ
privind acordarea dreptului care face obiectul solicitarii. Precizam ca, in conformitate cu
prevederile art. 6, alin (2) ~i (3) prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 820/C/2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de excep\ie
sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special 9i personalului civil din sistemul
administratiei penitenciare, propunerea de acordare a majorarii a fost analizata in Consiliul
de conducere al A.N.P., cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative, persoana
competenta pronuntandu-se asupra acesteia.

Cu deosebita consideratie,

ROMANIA, Bucure~tr. str. Maria Ghiculeasa, nr.47, sector 2


www.anp.gov.ro