Sveuciliste Mostar 2010 SLUŽBENE FORMULE

ELEKTROSTATIKA
Dielektrična konstanta
r
ε ε ε ⋅
0
]
]
]Vm
As
12
0
10 854 . 8 ε
Coulomb-ova sila
2
2 1
Q Q
4
1
r
F


⋅ ⋅

ε π
E
Sila na naboj u električnom polju
E F
E E
⋅ Q
Gaussov teorem

∫∫

i
i
S
S d Q D
E E
Veza D i E
S
E D
r
Q
0
⋅ ⋅
E E
ε ε
Električno polje točkastog naboja (kugla)
2
Q
4
1
) (
r
r E ⋅
⋅ ⋅

ε π
E
Električno polje linijskog naboja (pravac, valjak,
vodič)
r
r E
λ
ε π

⋅ ⋅

2
1
) (
E
Veza polja i potencijala


r
r
r d r E r
dr
r d
r E
ref
) ( - ) (
) (
) (
E
E
E
ϕ
ϕ
Potencijal točkastog naboja (kugla)
J
J
J
`
'
'
(
|
− ⋅
⋅ ⋅

ref
r r
r
1 1
4
Q
) (
ε π
ϕ
Potencijal linijskog naboja (pravac, valjak,
vodič)
r
r
r
ref
ln ) ( ⋅
⋅ ⋅

ε π
λ
ϕ
2
Napon
B A
ϕ ϕ −
AB
U
Potencijalna energija točkastog naboja
A
ϕ ⋅ Q W
A
Rad
kon poč
W W ÄW A − −
Kondenzatori
C
U
U
C U C
Q
;
Q
; Q ⋅
Kapacitet pločastog kondenzatora
d
S
r
⋅ ⋅ ε ε
0
C
Kapacitet kuglastog kondenzatora
1 2
2 1
0
4 C
R R
R R
r


⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ε ε π
Kapacitet cilindričnog kondenzatora
1
2
0
ln
2
R
R
l
r
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ε ε π C
Spojevi kondenzatora (čvor)
∑ ∑

i
ipoč
i
ikon
Q Q
Spojevi kondenzatora (petlja)
∑ ∑

i i
i
j
j
E
C
Q
Gustoća energije elektrostatskog polja
r
;

D
E D E ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
0
2
2
2 2
1
2
1

Energija elekrostatskog polja
V W ⋅
Energija elekrostatskog polja u kondenzatoru
2
C
2
Q
2
Q
W
2 2
U U
C

MAGNETIZAM I ISTOSMJERNE MREŽE
µ µµ µ
0
= 4⋅ ⋅⋅ ⋅π ππ π⋅ ⋅⋅ ⋅10
-7
[Vs/As]
Magnetski tok
α cos B ⋅ ⋅ ⋅ Φ S S B
E E
Veza magnetske indukcije i magnetskog polja
H B
r
E E
⋅ ⋅ µ µ
0
Magnetska sila na vodič protjecan strujom
α sin = ); ( = ⋅ ⋅ ⋅ × ⋅ B l I F B l I F
E E E E
Magnetska sila na naboj u gibanju
α sin v Q = ); v ( Q = ⋅ ⋅ ⋅ × ⋅ B F B F
E E
E
E
Zakon protjecanja
⋅ I N l d I l d
l l
E E E E
H ; H
Magnetsko polje beskonačno dugog ravnog
vodiča
π ⋅ ⋅

r
I
H
2
E
Magnetsko polje ravnog vodiča konačne duljine
) sin (sin
4
2 1
α α
π
− ⋅
⋅ ⋅

d
I
H
E
Elektromagnetska indukcija
dt
d
N
dt
d
e
Φ
⋅ −
Φ

Napon samoindukcije
dt
di
L u
S

Napon međuindukcije
dt
di
M u
M

Gustoća magnetske energije


B
0
B d H ω
Gustoća magnetske energije u zraku
0
2 2
0
2 2 2
B H H B


ω
Magnetska energija
W ⋅ ω V
Magnetska energija dva međuinduktivno vezana
svitka
2 1
2
2 2
2
1 1
2 2
I I M
I L I L
W ⋅ ⋅ ±

+

Ohmov zakon
R ; U=I
R
U
; I
I
U
R ⋅
Napon
b a ab
U ϕ ϕ −
I. Kirchhoffov zakon (čvor)
0

i
i
I alg
II. Kirchhoffov zakon (petlja)
0

i
i
U alg
Snaga
R I
R
U
U I P ⋅ ⋅
2
2
Energija, rad
t P A W ⋅

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful