UNIVERZITET SINGIDUNUM

FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADžMENT I OSIGURANjE

Primena marketing miksa na organizaciju preduzeća

KRUŠEVAC

Proizvodnja destilovanih alkoholnih pića (vinskog destilata. 8.Upravni odbor . Spoljnotrgocinski promet (uvoz. ORGANIZACIJA FUNKCIJE UVOZ – IZVOZ Služba uvoz – izvoz je kadrovski osposobljena za obavljanje spoljno-trgovinskog prometa.Nadzorni odbor Sama organizaciona strukutura je uslovljena karakterom i složenosću procesa i proizvo-dnog programa i prostora na kome se odvija taj proces. 7. a to podrazumeva visoko obrazovani kadar koji svojim znanjem i kreativnošću prezentuje Preduzeće na inostranom tržištu. 6. Trgovina na malo alkoholnim i bezalkoholnim pićima. 5. Proizvodnja groždja.Pristupni rad *Rubin* Kruševac PROFESOR: STUDENTI: Slobodan Unković 200/03 Cvijanović Ognjen 20/02 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA *RUBIN* KRUŠEVAC Tokom razvoja preduzeća u razdoblju od 1955. Preduzeće *Rubin* Kruševac organizovano je po odredbama Zakona o Preduzećima a organi preduzeća su: . Polovinom sedamdesetih godina *Župski Rubin* se konstituiše kao radna organizacija koja u svom sastavu ima 17 organizacija udruženog rada i od tada posluje pod nazivom *Rubin*.vinjaka i rakija od groždja) 2. Predmet poslovanja Preduzeća čine sledeći osnovni elemeti: 1. 9. Trgovina na veliko alkoholnim i bezalkoholnim pićima.2004.Skupština preduzeća . Krajem 1989 godine *Rubin* je postao društveno preduzeće i od tog perioda pa do danas posluje pod nazivom: Drusteveno preduzeće za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića *RUBIN* Kruševac sa sedištem u ulici Nade Marković 57. 4. Proizvodnja osvežavajućih (bezalkoholnih) pića.izvoz). Gajenje loznih sadnica.Direktor . godine obavljene su brojne organizacione promene. Proizvodnja vina (od svežeg groždja). Proizvodnja ambalaže od drveta. 3. U zavisnosti od tražnje inostranog tržišta ova služba ugovara izvozne poslove a koji se sastoje od plasmana i prodaje sopstvenih proizvoda po želji i potrebama Vasović Milica 2 .

opreme i repromaterijala na inostranom tržištu i to uglavnom na području: Evropske Unije.Organizuje rad službe po posebnim zahtevima . Holandije itd. organizaciju. Rukovodilac marketiške službe: . ANALIZA KADROVA U MARKETING FUNKCIJI Marketing je sve ukupan sistem poslovnih aktivnosti projektovan da planira. ambalaže i ostalih releva.Rukovodilac marketinške službe .Učestvuju u propagandnim aktivnostima prezentacije i degustacije . Oni su u stalnom i direktnom kontaktu sa kupcima na terenu i prema anketnom planu vrše njihovo anketiranje i svakodnevno praćenje mišljenja kupaca.ntnih faktora koji utiču na plasman proizvoda na odredjenom tržištu. Nemačke. ANALIZA I OCENA MARKETING FUNKCIJE 3 . Takodje *RUBIN* Krusevac za potrebe svoje proizvodnje nabavlja deo sirovina.Razvija nove metode istraživanja tržišta i kanala distribucije kao i promocije i propagande postojećih i novih proizvoda . Sajamske manifestacije. Celokupan spoljno-trgovinski promet se odvija u okviru službe Uvoz-Izvoz a koja je obavezna da u svom radu poštuje važeće devizne i spoljno-trgovinske zakone i propise Srbije i Crne Gore.učestvuju u propagandnim aktivnostima (sajamskim degustacijama odnosima sa javnošću itd.Organizuje obavljanje poslova u svim delovima marketinške službe . Švajcarske.Vrši planiranje.Referenti istraživanja i promotivnih aktivnosti. Služba marketinga u *RUBIN*-u Kruševac organizovana je po principu . promoviše i distribuira proizvode.učestvuju na poslovima istraživanja tržišta .Učestvuju na poslovima istraživanja tržišta manifestacijama. Grčke.Referenti marketinga . verifikaciju i izvršenje plana promotivnih aktivnosti i plana propagandnih aktivnosti . Referenti marketinga: . usluge i ideje. *Rubin* kao izvoznik mora poštovati zahteve inostranih kupaca u pogledu: kvalteta.Pristupni rad *Rubin* Kruševac kupaca sa odredjenog trzista kako u Evropi tako i u prekomorskim zemljama.Predstavlja preduzeće u toku ugovaranja i održavanja promotivnih i propagandnih aktivnosti.) Referenti istraživanja i promotivnih aktivnosti: . odredi cene.

Promotivni projekti .Politika asortimana .Kvalitet proizvoda .Broj konkurenata .Broj kupaca ukupno i po pojedinim segmentima . potrošačima i odnosi sa javnošću .Programska orjentacija za budući vremenski period.Relativno učešće na posmatranom tržištu .Istraživački projekti .Osnovnim podacima konkurenata . ISTRAŽIVANJE IZVORA SNADBEVANJA 4 .Saradnja sa kupcima. Ovde se poseban akcenat stavlja na: .Projekat novog proizvoda GODIŠNJI PLAN RADA MARKETINGA Obuhvata sledeće segmente : ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I UNAPREDJENJE PRODAJE Čiji se osnovni smisao sastoji u utvrdjivanju stepena tržišne orjentisanosti preduzeća njegov položaj na tržištu i predlaganje mera na osnovu sprovedenih aktivnosti radi unapredjenja prodaje.Politika cena .Struktura kupaca po: a) veličini b) vrsti trgovina. ugostiteljstvu i društvenim organizacijama c) vrsti robe koju kupuju itd. ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE Ima za cilj da otkrije ponašanje konkurentskih organizacija.Pristupni rad *Rubin* Kruševac Postoje tri funkcije marketing projekata koji se po potrebi mogu kombinovati i uklopiti u jedinstveni projekat marketinških aktivnosti a to su: . ISTRAŽIVANJE KUPACA Pomoću kojih dolaze do sledećih informacija o kupcima: . Konkretne akcije se sprovode na gradskim i regionalnim tržištima. ISTRAŽIVANJE POJEDINIH TRŽIŠNIH SEGMENATA Čiji će razultati biti racionalno iskorišćeni za nove i ispravne smernice dalje programske orjentacije i prodajne politike.

Pristupni rad *Rubin* Kruševac Pomoću kojih dobijaju sledeće podatke: . ISTRAŽIVANJE KANALA DISTRIBUCIJE Ima za cilj obezbedjenje što racionalnijeg puta robe od proizvodjača do potrošača zbog čega je potrebno da razrade prednosti i nedostatke svakog kanala prodaje. postojećih i potencijalnih te na osnovu toga izabru najadekvatniju. proizvodnih.AKTIVNOST NA UVODJENJU NOVIH PROIZVODA Polazna osnova za program novog proizvoda su poznavanje potreba i karakteristika kupca. OSTALA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI UNAPREDJENJA PRODAJE Kada je izvršen proces istraživanja koji se sastoji od prikupljanja primarnih podataka pristupa se analizi istih te se na osnovu toga donosi planska odluka o odvijanju marketing aktivnosti. skladišnih i transportnih kapaciteta sa ciljem poboljšanja postojećih proizvoda i njihove prodaje. Neophodne su sve aktivnosti da bi se prevazišli limitirajući faktori u prodaji postojećih proizvoda.razvoj prototipa je faza u kojoj se vrši konačna specifikacija proizvoda 5 .njhov teritorijalni razmeštaj .učešće naših kupovina u ukupnoj njihovoj proizvodnji .AKTIVNOST NA UNAPREDJENJU PRODAJE POSTOJEĆEG PROIZVODA Proizvod je veoma dinamičan i najefikasniji instrument marketinga kojim preduzeće ostvaruje svoje ciljeve poslovanja.sistematsko prikupljanje ideja na organizovan način. .broj dobavljača po pojedinim vrstama robe .uslovi plaćanja .uslovi isporuke .ideja koja je interesantna prevodi se u koncept i njegovu procenu III faza .kvalitet usluga .poslovna analiza troškova koristi i poredjenja sa konkurentskim proizvodima IV faza . I faza .uticaj marketinga na razvoj sopstvene sirovinske osnove. II faza .tačnost i pravovremenost isporuke . . Aktivnost uvodjenja novog proizvoda u proizvodni program zahteva precizan redosled faza od ideje o novom proizvodu do njegove prodaje na tržistu. Zato je potrebno stalno praćenje prodajnih.

publicitet (informacije o preduzeću u javnim sredstvima informisanja) . Sa stanovišta sredstava plaćanja odnosno naplate potraživanja koja imaju karakter prodaje robe na instranom tržištu što u značajnoj meri otežava plasman proizvoda. Na takvom tržištu postoje neravnopravni i neuredjeni odnosi izmedju konkurencije.unapredjenje prodaje (izložbe. Tržište SCG je tržište nesavršene konkurencije sa svim svojim devijacijama ne lojalnim postupcima koji se na njemu dešavaju. U SCG ne postoji jedinstevano sredstvo plaćanja. Na osnovu analize donose se predlozi za korektivnu akciju.Pristupni rad *Rubin* Kruševac (provera tehničkih svojstava i procena komercijalnog uspeha) V faza . kritičko preispitivanje planskih odluka i njihovog sprovodjenja kao i sagledavanje rezultata marketing aktivnosti. sajmovi) . nije jedinstven poreski i fiskalni sistem i drugo čime je ograničena slobodna konkurencija od strane aktuelne vlasti pod čijom su jurisdikcijom ta tržišta.lansiranje i komercijalizacija (neophodna je uska kordinacija program marketinga i proizvodnje). VI faza . 2. KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI Kontrola marketing aktivnosti je sistematsko. Neophodno je koristiti sva četiri oblika promocione aktivnosti: . . Potrebno je prepoznati iskrsle probleme od planskih odluka do ustanovljenje problema i devijacija. Neophodna je kordinirana aktivnost svih oblika promocije a njihovu optimalnu kombinaciju daje analiza proizvoda faze životnog ciklusa proizvoda i troškova pojedinih oblika promocije. OSNOVNA OBELEŽJA TRŽIŠTA: S obzirom da *R U B I N* najveći deo proizvoda plasira na domaćem tržištu potrebno je ukazati na neka obeležja domaćeg tržišta SCG. Crne Gore i Kosova i Metohije.licna prodaja. 1. Zapravo Savezni organi nemaju jurisdikciju na tržištu SCG a iz čega proizilazi da na domaćem tržišnom prostoru zapravo egzistiraju tri tžišta: Srbije. SCG-o tržište je jedno neuredjeno tržište a takav profil mu daju društveni i politički odnosi u zemlji.testiranje tržišta i dobijenih rezultata. PRIVREDNA PROPAGANDA I OSTALE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI Promocija kao instrument marketing miksa je proces komuniciranja izmedju preduzeća i potrošača sa ciljem da se stvori pozitivan stav o proizvodima sa ciljem stimulisanja plasmana proizvoda.privredna propaganda. Na tom 6 . Zapravo tržište pića je jedno masovno tržište akciznih proizvoda odnosno robe široke potrošnje.

Zapravo sa jedne strane imamo legalne proizvodjače koji uredno izmiruju dažbine (porezi. Takvi proizvodi neopterećeni dažbinama. akcize) a. Interesantna je tvrdnja *Jugoinspekt* Zavoda u Topčideru da je najčešće krivotvoren popularni * RUBIN*-ov VINJAK 3.Veleprodaja . Ovakav način prodaje olakšava prodaju ali smanjuje dobit. Sa tog stanovišta i sama država i njeni ovlašćeni organi nisu uspeli da spreče nelegalnu proizvodnju i falsifikovanje pića i time povećaju svoj budžet. velikih trgovačkih firmi i to na veliko. U ovom segmentu u 2003. magacinima ili koji su u procesu proizvodnje. sa druge strane imamo veliki broj manjih nelegalnih proizvodjača koji proizvode pića sumnjivog kvaliteta i koji ne plaćaju obaveze prema državi. način i sredstvo isporuke kao i rešavanje eventualno nastalih reklamacija. *Rubin* najveći deo svojih proizvoda prodaje preko grosista. a osim toga na ovakvom neuredjenom tržištu prisutan je i ilegalni uvoz i falsifikovanje pojedinih pića. jer se grosisti javljaju kao posrednici izmedju proizvodjača. maloprodaje i krajnjeg potrošača. od strane zainteresovanih kupaca za proizvode iz proizvodnog asortimana *RUBIN*-a a sve na osnovu već predhodno prezentiranih cenovnika i specifikacija proizvoda koji su na zalihama. godini zabeležen je spoljno-trgovinski deficit što je posledica višestruko većeg uvoza od izvoza robe. Prodaja na malo Rubinovih proizvoda vrši se u maloprodajnim objektima širom SCG gde je zastupljen celokupni proizvodni program i dostupan kupcima na malo.Prodaja na malo U veleprodaji rad Službe prodaje obuhvataju aktivnosti koje se sastoje od prijema evidencie i preispitivanje zahteva. ISTRAŽIVANJE KANALA PRODAJE Obzirom da prodaja predstavlja završnu fazu ekonomske aktivnosti Preduzeća koja pored politike prodaje zadire u poslovno okruženje obuhvatajući niz faktora 7 . Pored toga sledi zaključenje ugovora o kupo-prodaji koji sadrže pored vrste količine i cene proizvoda. PRODAJA U preduzeću razlikujemo dve vrste prodaje: .Pristupni rad *Rubin* Kruševac neuredjenom tržištu vodi se neravnopravna tržišna utakmica u pogledu cena i kvaliteta. dokumentacije koja prati robu. Sledi formiranje ponude koja se dostavlja kupcu te nakon ispitivanja ponude proizvoda i cena kupac se odlučuje za proizvode koji su mu interesantni. uslove i rok plaćanja. Liberalizovanjem spoljno-trgovinskih propisa omogućen je nesmetani uvoz raznih pića a samim tim i ugrožavanje domaćeg tržišta i proizvodnje u većem obimu. akcizom i porezima ozbiljno ugrožavaju legalne proizvodjače i dovode ih u neravnopravni položaj.

Plasman proizvoda u uslovima žestoke konkurencije gde se mora postići da proizvodi odgovaraju željama potrošača u pogledu cena. CHILL Vodka.Italijanski rizling. Pinot noir. 2. Vinjak KPK.S.VINJAK: Original V. etike prodaje isl.STONA VINA . II GRUPA .STONA VINA SA ZAŠTIĆENIM POREKLOM -Roze. Vinjak. kvaliteta. Navedene činjenice upućuju da preduzeće mora permanentno buditi zainteresovanost potrošača i slediti njihove želje i potrebe.RAKIJE: Loza.Cordiaca pelin.Pristupni rad *Rubin* Kruševac kao što su zahtevi kupaca u pogledu ukusa. Iz priloženog se može zaključiti da je tržište dosada bazirano isključivo na dominaciji potrošača a da bi se problemi na tržištu zasnovali na preovladavanju tražnje proizvoda ne mogu se zanemariti činjenice o evouliranju potreba trajnosti proizvoda i sve oštrijoj konkurenciji gde se moramo izboriti za što bolje privredjivanje i položaj na tržištu. Smedervka. Vinjak original.Ružica. VINA . Vinjak 5 . Car Lazar. Carica Milica.LIKERI: Krem. Vranac. Rubinovo belo. Limun. Mandarina 8 . Liker breskva.liker Barilli. DESTILOVANA PIĆA: . IIIGRUPA-KVALITETNA VINA SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM . Carica Milica. razvoja. Stari grad. Konkurencija i veliki izbor proizvoda na tžištu imaju za posledicu da se oni cene prema upotrebnoj vrednosti. Muskat otonel. Limun Vodka . Vinjak XO. Lemoneto. Car Lazar.VODKA: Atlantick. Egzotik. IVGRUPA-VRHUNSKA VINA SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM -Rajnski rizling. Game. kvaliteta itd. Rubinovo crveno. VOĆNI SIRUPI: . Odnos proizvodnje i tržišta u kome je tržište zauzelo vodeću ulogu nosi novo shvatanje koje se ogleda u sledećem: 1. Roze.Narandža. Savignon blanc. Ono se mora blagovremeno okrenuti budućnosti te osim aktuelnih potreba mora imati sluha za potrebe tržišta u budućnosti.obuhvata četiri vrste vina: I GRUPA . 3. Prepečenica . Šardone. ASORTIMAN PROIZVODA *RUBIN*-a 1. Graševina. ponašanja potrošača. Tržišni plasman proizvoda je predpostavka i uslov proizvodnje 3. 2.

Slična iskustva imaju i komercijalni predstavnici na terenu koji rade u okviru službe prodaje a čija su iskustva i prikupljeni podaci na licu mesta veoma značajni za informacionu bazu o kretanjima na tržištu.Pristupni rad *Rubin* Kruševac *RUBIN* bi imao još mnogo da ponudi u asortimanu novih proizvoda ali zbog zasićenosti tržišta inostranim napitcima i pićima proširenje asortimana ostavlja za neka buduća povoljnija vremena. rabata i uticaja sezone. reklamacije kupaca. ugostitelja. kada bi preduzeću bila potrebna veća količina novčanih sredstava radi otkupa sirovina. obezbedi potrebne podatke i ideje za prilagodjavanje kvaliteta i drugih karakteristika proizvoda zahtevima tržišta i obezbedi kvalitetnu komunikaciju sa kupcima. DELOVANJE NA TRŽIŠTU Kao deo politike proširenog delovanja na tržištu u Preduzeću su razvijeni posebni postupci koji obuhvataju razne aktivnosti pomoći i olakšanju plasmana proizvoda. Radi ostvarenja efikasne komunikacije na tržištu sa krajnjim potrošačima *Rubin* planira i realizuje različite degustacije. groždja isl. analize i obrade tržišta. Prema predhodno definisanim i dogovorenim postupcima Preduzeće preduzima odredjene korake u pogledu reklamacije proizvoda a prema potrebi se uključuju i sve propratne službe počev od lagoratorija i odeljenja za utvrdjivanje kvaliteta proizvoda. a pre svega odnos cena i performansi proizvoda. kao i učešće na sajmovima i raznim komercijalnim skupovima i 9 . Takodje se u ovim objektima vrše razne ankete kupaca i putem njih se dolazi do ocene proizvoda kao i uključivanje raznih degustacija i promocija a u cilju bolje prezentacije prozvoda. To sve zajedno ima zajednički cilj da olakša plasman. pružanje tehničke pomoći kooperantima. CENE KAO FAKTOR PRODAJE Zbog zaoštrenih konkurentskih odnosa na tržištu i posle liberalizacije uvoza Preduzeće je u svojoj prodajnoj politici bilo prinudjeno da koristi princip utvrdjivanja cena po osnovu tražnje ali ne ispod cene gotovih proizvoda. Napominjemo da je prosečna mesečna realizacija *Rubin*-a u 2003. izložbe i testiranje potrošača. raznim oblicima degustacije i promotivnih aktivnosti. Dalje u svojoj poslovnoj politici *Rubin* je pribegavao principu utvrdjivanja cena sa davanjem rabata i popusta. Maloprodajni objekti pored direktne prodaje proizvoda imaju za cilj pomoć kupcima putem saveta. Obzirom da je u poslednjih desetak godina došlo do raslojavanja kupaca a samim tim i kupovne moći stanovništva a i raslojavanja na imućnije i siromašnije slojeve potošača nametnuta je potreba za niskim cenama i performansama proizvoda što bi brojnim osiromašenim kupcima omogućilo nabavku *Rubin* proizvoda. Zapravo potošač se interesuje za cenu ali pri kupovini odlučuju i drugi faktori. godine iznosila 78 vagona gotovih proizvoda s tim što se krajem godine beleži rast od 155. odabira isl. tgovaca .4 vagona kao rezultat promenjenih uslova prodaje. Za kupca odnosno potošača cena je faktor prvog reda sve do pojave kada ponuda prerasta stepen tražnje kao što je u ovom momentu slučaj sa *Rubin* proizvodima.

Prevoz putničkim vozilima vrši se isključivo po zahtevu za službena putovanja 3. raznim programima ekonomske propagande itd. DISTRIBUCIJA GOTOVIH PROIZVODA Prodaja gotovih proizvoda je organizovana u Kruševcu. U isporuci se koriste različite vrste transporta (kupčev ili sopstveni) u zavisnosti od uslova prodaje proizvoda.magacin gotovih proizvoda 10 . isporučuje se iz centalnog magacina u Kruševcu i skladišta u Beogradu i Novom Sadu.prodaja na malo direktno maloprodajnim subjektima . Beogradu i Novom Sadu. Prevoz u krugu fabrike (interni prevoz) obuhvata isključivo potrebe preduzeća unutar kruga. konferencijama za štampu. Služba marketinga zadužena je za organizaciju i sprovodjenje raznih promotivnih aktivnosti kao učešće na sajmovima. Planiranje i organizacija distribucije proizvoda u *Rubin*-u je poverena stručnoj službi. Distribucija gotovih proizvoda na domaćem tržištu zbog udaljenosti mesta isporuke. Posebna pažnja se poklanja kvalitetu transporta i zaštiti proizvoda u toku distribucije robe. SKLADIŠTENJE U * RUBIN*-u postoje sledeći skladišni prostori: . Osim toga prodaja je pospešena stalnim prisustvom komercijalista na terenu. Ove aktivnosti se realizuju kao razvojni projekti i njime se upravlja odgovarajućim uputstvom za marketinške projekte. Prevoz robe do kupca vrši se vozilima *RUBIN*-a zavisno od tonaže i udaljenosti 2. zaliha gotovih proizvoda i optimalnog transporta. TRANSPORT Služba transporta razlikuje tri vrste prevoza: 1. propagandnim akcijama preko različitih medija.Direktna prodaja krajnjem potrošaču (četiri sopstvena maloprodajna objekta) .prodaja preko grosista. Na pozitivne rezultate prodaje iz ova tri magacina u velikoj meri je uticala politika dopreme proizvoda do kupca i tehnika izbora prodajnih kanala. S tog stanovišta u *RUBIN*-u je zastupljen kombinovan način prodaje i to: . Posebna pažnja se poklanja projektima dizajna i redizajna proizvoda u okviru funkcije Razvoj a sve na bazi istraživanja tržišta i zahtevima potrošača i uklapanje *Rubin*-a u savremene trendove. Svi ovi elementi utiču na povećan obim prodaje i samim tim lakše distribucije proizvoda do krajnjih potrošača i zadovoljenja njihovih potreba i želja. gustine kupaca i potrošača.Pristupni rad *Rubin* Kruševac manifestacijama.

U skladištima su zastupljeni svi vidovi mehanizacije za pretovar i manipulaciju robom. IZRADA PLANA PROJEKTA (odredjivanje potrebnih elemenata za početak proizvodnje. predlog kanala distribucije.magacin repromaterijala . PLANIRANJE I RAZVOJ PROIZVODA Funkcija *RAZVOJ* obavlja sledeće aktivnosti tokom projekta novog proizvoda: 1.akcizni magacin . PRIKUPLJANJE IDEJA. kao i predlog za promocione aktivnosti. INFORMACIJA I DRUGIH RELEVA. istraživanje prihvatljivosti novog proizvoda putem kombinovane metode svoja dva i jedan konkurentski proizvod. istraživanje kanala distribucije. PROCENA I OCENA ZAHTEVA (ideje koja se odnosi na opravdanost prihvatanja i ili neprihvatanja projekta) 3.magacin reprezentacije . Skladištenje repromaterija se isključivo vrši u Kruševcu a u sezoni berbe koristi se i magacin u Varvarinu. VERIFIKACIJA LISTE RAZVOJNIH PROJEKATA (verifikacija od strane poslovodne strukture) 6. PODATAKA. IZRADA PREDLOGA PROJEKTA (kada je projekat prihvaćen i ima svoju opra-vdanost u svakom smislu) 4.priručni magacini u radnim jedinicama . Sva nabrojana skladišta održavaju se u optimalnim uslovima sprečavajući oštećenje i propadanje roba. istraživanje prihvaljivosti ponudjenog dizajna) Rukovodilac marketinga shodno predhodnim radnjama daje predlog plana prodaje. predlog dizajna i imena i izrada potrebnih uzoraka za marketing. istraživanje cena konkurentskih proizvoda. proizvodjačke cene i uslova prodaje. ANALIZA PREDLOGA PROJEKTA (stručna ocena novog proizvoda i izbor dve varijante potrebne za marketing istraživanja) 5.magacin sirovina .NTNIH ČINJENICA ZA PROJEKAT 2.magacin ambalaže . Samo robe koje su prošle kontrolu prijema mogu biti smeštena u skladište. Magacinski prostori se održavaju u besprekornom čistom stanju sa stalnom kontrolom kvaliteta smeštenih roba kako bi se izbegli gubici izazvani kvarenjem robe.magacin rezervnih delova . 11 .magacin goriva i maziva Skladištenje gotovih proizvoda vrši se na zakonom propisan način u Beogradu i akciznom magacinu u Novom Sadu i matičnom magacinu u Kruševcu.Pristupni rad *Rubin* Kruševac .

kapa.Pazaru. dodelili su *Rubin* Lozovači Zlatnu medalju medju 3. Nišu.877 uzoraka pića što nesumljivo govori o veoma visokom kvalitetu.Emitovanje TV spota na TV. .globalni mediji: RTS.majica. .otvarači. Budvi itd. godine u ocenjivačkoj smotri u Briselu najeminentniji stručnjaci medjunarodne organizacije za jaka pića i vina /OVI-a/.Elmag (CG) . Tokom maja 2003.Jadranski Sajam u Budvi . blokovi za pisanje itd.lokalni mediji u Kruševcu . Vrbasu.Pristupni rad *Rubin* Kruševac PLAN PROMOCIJE NOVOG PROIZVODA U drugoj fazi promocije proizvoda planira se: (I) Izrada propagandnog materijala . (II) Raspisivanje tendera za izradu TV spota . poslužavnik za ugostiteljstvo .plakat za nagradne igre itd. KVALITET PROIZVODA Osnovna politika *RUBIN*-a permanentno unapredjenje kvaliteta proizvoda a sve u cilju zadovoljenja tržišta i potrošača kao i očuvanja liderske pozicije na tržištu kao i kontinuirani razvoj i rast preduzeća uz stalno potvrdjivanje imidža uspešnog fleksibilnog i po kvalitetu proizvoda.propagandni list .Poljoprivrdeni sajam u Novom Sadu (V) Organizovanje potrošačkih degustacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini (VI) Istraživanja vezana za pozicioniranje proizvoda na tržištu (VII) Organizovanje promocija po ugostiteljskim objektima u Jagodini. 12 .lihgt box /svetleće telo/ . usluga i poslovanja prepoznatljivog preduzeća. N.šou karton . kecelja. PINK prema dispozicijama (III) Formiranje BILBORD kampanje u trajanju od četiri nedelje na osnovu ugovora sa EUROPLAKATOM a prema slajdovima iz TV spota (IV) Izlaganje promocija i degustacija kao i učestvovanje na sajmovima.

.. ORGANIZACIJA PREDUZEĆA *RUBIN* KRUŠEVAC.......... ZAKLJUČAK *RUBIN* je veoma uspešno Preduzeće na području SCG a razvijanjem službi Marketinga uspeva da bude svakodnevno prisutno na domaćem a i na tržištu EXYU republika.... Uspešnom prezentacijom na inostranom tržištu......2 3..................3 13 ..............) medju 1400 izlagača iz naše zemlje i 600 iz 60 država Preduzeće *Rubin* je dvostruki apsolutni šampion kvaliteta za Vinjak i vrhunsko vino Sevinjon beli i dobitnik dva velika šampionska pehara za vrhunski kvalitet belih i crnih vina i vrhunski kvalitetakih pića koji se dodeljuju dugogodišnjim dobitnicima zlatnih medalja i šampionskih pehara kao i priznanje za kontinuirano održanje kvaliteta................... ANALIZA KADROVA U MARKETING FUNKCIJI....... gde je konkurencija žesrokih pića i vina veoma jaka *Rubin* je uspeo da zaključi kvalitetne ugovore u skoro svim zemljama u kojima je naša dijaspora i ulaže velika sredstva i napore u predstavljanju svog proizvodnog programa i za konzumente i žitelje tih zemalja.......2 2................ S A D R Ž A J: 1...............................Pristupni rad *Rubin* Kruševac Na Medjunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (11-19 Maja 2003...... ORGANIZACIJA FUNKCIJE UVOZ– IZVOZ.

........ TRANSPORT........................................................................................................12 20.................7 12..... .................Pristupni rad *Rubin* Kruševac 4.............. ................ OSNOVNA OBELEŽJA TRŽIŠTA................................................. ZAKLJUČAK.......................................... ...... PLAN PROMOCIJE NOVOG PROIZVODA.......5 • • AKTIVNOST NA UNAPREDJENJU PRODAJE POSTOJEĆEG PROIZVODA AKTIVNOST NA UVODJENJU NOVIH PROIZVODA 7...................................................................................... KVALITET PROIZVODA........6 9..............................................10 16......... PRIVREDNA PROPAGANDA I OSTALE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI...................... ISTRAŽIVANJE KANALA PRODAJE...9 15......................................................... . GODIŠNJI PLAN RADA MARKETINGA............................................ ANALIZA I OCENA MARKETING FUNKCIJE.................12 14 .........................4 • • • • • • ISTRAŽIVANJE KANALA DISTRIBUCIJE ISTRAŽIVANJE POJEDINIH TRŽIŠNIH SEGMENATA ISTRAŽIVANJE KONKURENCIJE ISTRAŽIVANJE KUPACA ISTRAŽIVANJE IZVORA SNADBEVANJA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I UNAPREDJENJE PRODAJE 6......................................7 11............10 18..................................................11 19.................. DISTRIBUCIJA GOTOVIH PROIZVODA...............................................5 8........................3 5.. PRODAJA........6 10.....................................................8 13...................... KONTROLA MARKETING AKTIVNOSTI..................................... DELOVANJE NA TRŽIŠTU.................................................................... OSTALA ISTRAŽIVANJA U FUNKCIJI UNAPREDJENJA PRODAJE................... PLANIRANJE I RAZVOJ PROIZVODA.....10 17...... CENE KAO FAKTOR PRODAJE...................................................................................... SKLADIŠTENJE.................................................9 14................................................................

com 15 .rubin.Pristupni rad *Rubin* Kruševac L I T E R A T U R A:  Izvori iz arhiva preduzeća *RUBIN* Kruševac  Internet sajt www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful