Uputstvo za upotrebu

1
Uvod

Uvod

Hvala što ste odabrali ovaj uređaj. Kako bismo osigurali najkvalitetnije rezultate i efikasno korišćenje Vašeg sistema, ova uputstva će Vam dati informacije o raznim funkcijama, mere predostrožnosti i otklanjanje zastoja. Molimo Vas da pre početka korišćenja Vašeg sistema pažljivo proučite ova uputstva za korišćenje i uvek ih držite na dohvat ruke. Držač za ova uputstva smešten je na zadnjem delu vašeg sistema. Za bilo kakve informacije, slobodno se obratite Vašoj Konica Minolta tehničkoj podršci. Molimo da uvek imate pri ruci serijski broj i ostale dokumente o nabavci ovog sistema kako bismo mogli osigurati brzu i tačnu pomoć u slučaju problema sa funkcionisanjem. Ilustracije korišćene u ovim uputstvima mogu biti nešto drugačije od izgleda stvarne opreme.

1.1 Energy Star®
Kao ENERGY STAR® Partner uvereni smo da ovaj sistem zadovoljava ENERGY STAR® kriterijumima. Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u očuvanju sredine.

Šta je Energy Star®? Nakon dužeg nekorišćenja sistem se prebaci na funkciju štednog načina rada ili se ugasi. Ova funkcija može umanjiti godišnje troškove održavanja i pomaže u očuvanju sredine. Ovaj sistem zadovoljava Energy Star kriterijumima.

“Širina” i “dužina” Kad god se u ovim uputstvima spominju dimenzije, prva vrednost odnosi se na širinu papira (X na ilustraciji), a druga vrednost je dužina (pokazana kao Y) X: širina (Width) Y: dužina (Length)

Orijentacija papira
Po dužini ( ) Ako je širina papira (X) kraća od dužine (Y) papira, papir ima uspravnu ili portret orijentaciju prikazanu slovom “L” ili .

Po širini ( ) Ako je širina papira (X) dulja od dužine (Y) papira, papir ima vodoravnu orijentaciju prikazanu slovom “C” ili .

2
Instalacija i mere opreza kod korišćenja
2.1 Za sigurno korišćenje
Ovaj odlomak sadrži detaljna uputstva o korišćenju i održavanju fotokopir aparata. Da biste postigli optimalno funkcionisanje uređaja, svi korisnici trebaju pažljivo proučiti i slediti uputstva iz ove knjižice. Molimo da uputstva držite na vidljivom mestu uz uređaj.
Molimo da pročitate sledeći odlomak pre nego počnete koristiti uređaj. Sadrži važne informacije neophodne za sigurno korišćenje uređaja i sprečavanja problema sa opremom. Obratite pažnju na sve mere opreza navedene u ovim uputstvima.
* Neki delovi ili sadržaj ovog odlomka verovatno se neće poklapati sa kupljenim proizvodom

Simboli upozorenja i mera predostrožnosti

UPOZORENJE: OPREZ:

Ignorisanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljne povrede ili čak smrti. Ignorisanje ovog znaka može dovesti do povreda ili kvara uređaja.

Značenje simbola Trougao označava opasnost kod kojeg biste trebali preduzeti određenu meru predostrožnosti. Dijagonalna linija zabranjuje određeno delovanje. Crni krug upozorava na obavezno preduzimanje određenog koraka. Ovaj znak upozorava na mogućnost da se opečete.

Ovaj simbol zabranjuje demontiranje uređaja. Ovaj simbol prikazuje da obavezno isključite uređaj iz struje.

UPOZORENJE

• •

Ne prepravljajte ovaj proizvod jer to može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara. Ako proizvod sadrži laser, laserski zrak može uzrokovati slepilo. Ne pokušavajte maknuti poklopce i pretince koji su pričvršćeni za proizvod. Neki proizvodi imaju delove pod visokim naponom ili iz njih izvire laserski zrak, što može dovesti do strujnog udara odnosno slepila.

• • • • • • •

Koristite samo naponski kabal koji ste dobili u paketu. Ako niste dobili kabal, koristite samo onaj kabal i utikač koji je naveden u uputstvima za naponski kabal. Pogrešno korišćenje kabla može dovesti do požara ili strujnog udara. Koristite naponski kabal iz paketa isključivo za ovaj uređaj i NIKADA ga ne koristite na nekom drugom proizvodu. Propust kod ovog upozorenja može dovesti do požara ili strujnog udara. Koristite samo voltažu primerenu za ovaj uređaj. Propust kod ovog upozorenja može dovesti do požara ili strujnog udara. Ne koristite produžni kabal sa više utičnica za druge uređaje i strojeve. Korišćenje produžnog kabla za veće vrednosti od dozvoljenih može dovesti do požara ili strujnog udara. Ne isključujte i ne uključujte naponski kabal sa mokrim rukama jer to može izazvati strujni udar.

Pripazite da ste pravilno umetnuli naponski kabal u utičnicu. Nepravilno umetanje može dovesti do požara ili strujnog udara. Fizički ne oštećujte naponski kabal, ne stavljajte na njega teške predmete, ne stavljajte ga blizu izvora topline, ne savijajte ga. Korišćenje oštećenog naponskog kabla (žice koje vire, potrgane žice i sl.) može dovesti do požara ili kvara uređaja. Ukoliko primetite neke od ovih okolnosti, odmah isključite naponski prekidač, isključite naponski kabal iz struje i kontaktirajte vašeg ovlašćenog servisera. U načelu nije preporučljivo da koristite produžni kabal jer to može dovesti do požara ili strujnog udara. Kontaktirajte vašeg servisera ukoliko vam je neophodan produžni kabal. Ne stavljajte na uređaj vazu sa cvećem ili druge posude sa vodom, metalne spajalice ili ostale metalne predmete. Prolivena voda ili metalni predmeti koji uđu u uređaj mogu dovesti do požara, strujnog udara ili kvara uređaja. Ukoliko dođe do toga odmah isključite naponski prekidač, isključite naponski kabal iz struje i kontaktirajte vašeg ovlašćenog servisera.

• •

Prestanite koristiti uređaj ukoliko postane neobično vruć, ukoliko se dimi iz njega ili primetite neobičan miris ili buku. Ukoliko dođe do toga odmah isključite naponski prekidač, isključite naponski kabal iz struje i kontaktirajte vašeg ovlašćenog servisera. Ukoliko ga nastavite koristiti sa spomenutim nepravilnostima, može doći do požara ili strujnog udara. Ne bacajte praznu toner kasetu na otvorenu vatru. Tako bačen toner može eksplodirati i uzrokovati opekotine i druge povrede.

Naponski utikač spajajte samo u utičnice koje imaju ispravno uzemljenje.

OPREZ

• • • • • • • • •

Ne koristite zapaljive sprejeve, tečnosti ili plinove u blizini ovog proizvoda jer to može dovesti do požara. Ne ostavljajte toner kasetu ili bubanj na mestu lako dostupnom deci. Lizanje ili gutanje ijednog od ovih predmeta može ugroziti zdravlje. Ne zatvarajte ventilacione otvore na ovom uređaju jer u protivnom može doći do akumuliranja topline unutar proizvoda što može rezultirati požarom ili kvarom uređaja. Ne smeštajte ovaj uređaj na mestu izloženom direktnom sunčevom svetlu ili u blizini klima uređaja ili grijaćih aparata. Veća variranja temperature unutar proizvoda mogu dovesti do kvara, požara ili strujnog udara. Ne stavljajte proizvod na prašnjavo mesto ili na mesto izloženo čađi ili pari, u kuhinji, kupaonici ili pokraj ovlaživača vazduha. Nepridržavanje ovih uputstva može dovesti do strujnog udara, požara ili kvara na uređaju. Ne stavljajte ovaj uređaj na nestabilnu ili klimavu podlogu ili na lokaciju gde ima puno vibracija. Uređaj može pasti i ozlediti vas. Nakon što instalirate ovaj uređaj smestite ga na čvrstu i sigurnu podlogu. Ne stavljajte toner i PC bubanj blizu floppy diska ili ostalih uređaja osetljivih na magnetizam jer ih mogu pokvariti. Unutrašnjost ovog uređaja ima delove koji su na visokoj temperaturi, što može uzrokovati opekotine. Kada dirate unutrašnjost uređaja rukama, kod npr. izvlačenja zaglavljenog papira, ne dirajte delove koji imaju nalepnicu sa oznakom “Caution Hot” (pazi vruće).

Ne stavljajte nikakve predmete oko naponskog kabla jer bi u slučaju opasne situacije moglo biti problema oko izvlačenja kabla iz struje.

• • • • • • 2.2 Propisi

Utičnica treba biti ugrađena blizu uređaja i treba biti lako dostupna da bi u slučaju opasne situacije mogli prekinuti dovod struje. Uvek koristite uređaj u dobro provetrenim prostorijama. Dugotrajno rukovanje ovim uređajem u slabo provetrenoj prostoriji može ugroziti vaše zdravlje. Redovito prozračujte prostoriju. Kada premještate uređaj, proverite da ste isključili naponski kabal i ostale kablove. Ukoliko to ne učinite, možete oštetiti kabal, a što može dovesti do požara, strujnog udara ili kvara. Kada premeštate uređaj, primite ga za delove označene u uputstvima. Ukoliko uređaj padne, možete se povrediti, a može doći i do oštećenja ili kvara uređaja. Barem jednom godišnje izvucite utikač iz utičnice i počistite sve delove. Prašina koja se skuplja tokom vremena može dovesti do požara. Kada izvlačite naponski kabal iz strujne utičnice, pripazite da ga pravilno prihvatite. Povlačenje za sami kabal može oštetiti kabal što može dovesti do požara ili strujnog udara.

CE simbol (Declaration of Conformity) Ovaj proizvod zadovoljava slijedećim direktivama EU: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC. Ova deklaracija važi na teritoriji Europske Unije. Uređaj se mora koristiti sa štićenim sučeonim kablovima (10 BaseBase-TX). Korišćenje nezaštićenih kablova rezultira smetnjama u komunikacijama te je zabranjeno po EU direktivama.

T/100 radio

2.3 Sigurnost od lasera

Ovaj fotokopir aparat koristi Class 3B lasersku diodu koja ima maksimalnu snagu od 10mW i talasnu dužinu od 775-800 nm. Ovaj proizvod ima sertifikat Class 1 laserskog proizvoda. Ne postoji opasnost od optič kog zračenja jer nivo radijacije ne prelazi granicu klase 1 u svim uslovima rada. Otpuštanje ozona Uređaj držite u dobro provetrenoj prostoriji. Mala količina ozona oslobađa se tokom procesa printanja. Ta količina nije štetna za zdravlje, ali može ispuštati neugodan miris. Preporučljivo je da prostorija bude dobro provetrena. Akustična buka Regulacija buke uređaja 3 GPSGV, 18.01.1991.: Nivo buke na mestu operatera prema EN 27779 je jednaka ili manja od 70dB(A).

2.4 Nalepnice i mere opreza
Upozorenja i nalepnice opreza pojavljuju se u ovom uređaju na sledećim pozicijama. Pripazite da ne dođe do nezgode kad radite radnje kao što je uklanjanje zaglavljenja papira.

2.5 Potreban prostor za sistem
Da biste osigurali besprekoran rad uređaja, zamenu rezervnih delova i potrošnog materijala te redovno održavanje, pridržavajte se potrebe za slobodnim prostorom oko uređaja, kao što je prikazano na slici:

Napomena Budući da je otvor ventilacije na zadnjoj strani uređaja, pobrinite se da ostane čistog prostora 100 mm.

2.6 Mere opreza kod rukovanja
Kako biste osigurali optimalan rad uređaja, promotrite mere opreza opisane dole. Napajanje električnom energijom Zahtevi za napajanjem el. energije su sledeći.

- Naponsko odstupanje: Maksimum ±10% (na 220-240 V AC) - Frekvencijsko odstupanje: Maksimum ± 0.3 Hz (na 50 Hz) - Koristite izvor energije sa što je manje moguće variranja voltaže i frekvencije. Uslovi sredine Optimalni uslovi sredine za Vaš uređaj su sledeći: - Temperatura u području od 10° do 30°C (s promenama od max. 10°C na sat) - Područje vlažnosti od 15% do 85% (s promenama od max. 20% na sat) Skladištenje kopija Kopije koje nećete duže vreme koristiti spremite na mesto koje nije izloženo svetlosti kako biste ih zaštitili od izbleđivanja. Lepljive stvari koje sadrže otapala mogu rastvoriti toner na kopijama. Kopije u boji sadrže deblji sloj tonera nego normalne crno-bele kopije. Stoga, ako presavijate kopije u boji, toner na preklopu se može oljuštiti.

2.7 Mere predostrožnosti kod instalacije
Mesto instalacije Mesto instalacije mora zadovoljavati sledeće uslove: - suvo i bez prašine stabilna površina dobro ventilirana - udaljeno od lako zapaljivih stvari npr. zavesa

-

mesto udaljeno od osoblja tako da niko nije direktno izložen ispušnom vazduhu iz sistema

Sistem mora biti zaštićen od sledećih uticaja: - prskajućih tečnosti

-

-

direktne sunčeve svetlosti većih temperaturnih varijacija ispušnog vazduha iz radijatora, grejalica ili klima-uređaja

3

Operacije kopiranja

3.1 Imena delova i njihove funkcije 3.1.1 Upravljačka ploča

Br.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Naziv
Dodirni ekran Glavni Indikator napona Naponski prekidač [Power taster] [Mode memory] taster [Utility/Counter] taster [Reset] taster [Interrupt] taster [Stop] taster [Proof Copy] taster [Start] taster Indikator podataka [C] (clear) taster Tastatura [Help] taster

Opis
Prikazuje razne ekrane i poruke. Svetli u zelenoj boji ukoliko je aparat upaljen. Služi za uključivanje/isključivanje aparata. Služi za čuvanje raznih podešavanja kopiranja/skeniranja/faksiranja. Služi za prikaz Meter count i Utility ekrana. Pritisnite kako bi ste obrisali sve podešavanja koji se nalaze na ekranu. Pritisnite kako biste ušli u interrupt način rada. Pritisnite taster stop ukoliko želite zaustaviti kopiranje, skeniranje ili printanje. Pre nego što počnete ispisivati veliki broj kopija pritisnite taster proof copy kako biste proverili ispis. Pritisnite ukoliko želite započeti akciju kopiranja, skeniranja ili faksiranja. Svetli u plavoj boji ukoliko je operacija printanja primljena. Služi za brisanje raznih vrednosti (npr. broj kopija). Koristi se za unos raznih vrednosti, podešavanja i.t.d. Pritisnite kako bi ste dozvali ekran pomoći.

15 16 17 18 19 20 21 22

[Enlarge Display] taster [Accessibility] taster [Power Save] taster [Access] taster [Brightness] taster [User Box] taster [Fax/Scan] taster [Copy] taster

Pritisnite kako bi ste ušli u Enlarge Display način rada. Pritisnite kako bi ste ušli u podešavanja za određivanje nivoa korisničkog pristupa. Pritisnite kao bi ste ušli u Power Save način rada. Kada je uređaj u Power Save načinu rada indikator svetli u zelenoj boji i dodirni ekran se gasi. Pritisnite taster nakon što unesete korisničko ime i lozinku. Koristi se za podešavanje jačine osvetljenja na ekranu. Pritisnite kako bi ste ušli u User Box način rada. Pritisnite kako bi ste ušli u Fax/Scan način rada. Pritisnite kako bi ste ušli u Copy način rada.

3.1.2 Ekran s osnovnim podešavanjima
Kad je uređaj spreman za izradu kopija, pojavi se bazni ekran. Za aktivaciju funkcije ili za odabir podešavanja, lagano dodirnite željeni taster na dodirnom ekranu.

Osnovni ekran

Ekran Copy

Br 1 2 3

Naziv Područje za prikaz poruke Functions/settings područje prikaza Područje za prikaz ikona

Opis Prikazuju razne poruke, status uređaja i operacije. Prikazuje tastere za kretanje kroz razne funkcije i podešavanja. Prikazuju ikone koje indiciraju status poslova i uređaja.

Br

Naziv [Auto Rotate OFF] taster [Separate Scan] taster

Opis Pritisnite ukoliko ne želite rotaciju slike prema umetnutom originalu. Pritisnite kako bi ste skenirali dokumente u zasebne grupe. Dokument skeniran u razne grupe može se tretirati kao samostalni posao kopiranja. Pritišćete kako biste odredili izlazna podešavanja osim presavijanja. Podešavanja uključuju: Izlaznu policu, orijentaciju papira, sortiranje/grupiranje i sortiranje criss-cross, heftanje/bušenje rupa i pozicije (dostupnost se razlikuje zavisno od instaliranih opcija. Indikatori prikazuju količinu potrošnje tonera za cyan(C), magenta(M), yelow(Y) i black(K). Prikazuje operacije koje se trenutno izvode i rezultate određenih podešavanja. Prikazuje rezultate određenih podešavanja. Prikazuje operacije koje se trenutno izvode.

5

6

[Finishing] taster

7 8 9 10

Indikatori potrošnje tonera Leva ploča [Check Job] taster [Job List] taster

Ikona

Opis Indicira da su podaci poslati iz uređaja nezavisno od trenutnog moda Indicira da ovaj uređaj prima podatke, nezavisno od trenutnom modu Pritisnite na ovu ikonu kako bi se otvorio ekran koji sadrži kod upozorenja. Ako je ekran upozorenja zatvoren kad je došlo do upozorenja, dodirnite ovu taster da se ponovno pokaže ekran upozorenja. Indicira da je došlo do greške prilikom stabilizacije slike, operacije printanja ili operacije skeniranja. Pritisnite ovu ikonu kako bi ste prikazali ekran sa kodom greške. Pojavljuje se kada je potrebna zamena delova ili održavanje aparata. Pojavljuje se ukoliko je došlo do greške prilikom spajanja na POP server. Indicira da papir nije umetnut u kasetu. Ukoliko je opcioni kontroler slike instaliran na bizhub C253/C353, pritisnite ikonu kako bi ste prikazali ekran kotrolera slike. Indicira da se u kaseti nalazi mala količina papira. Pojavljuje se ukoliko je spojen USB uređaj. Indicira da je "Enhanced Security Mode" podešen na "ON".

3.2 Uključivanje glavnog i pomoćnog naponskog prekidača
Ovaj uređaj ima dve kontrole napona: glavni i pomoćni naponski prekidač.

3.2.1 Uključenje uređaja

Glavni naponski prekidač uključuje/isključuje sve funkcije uređaja. Normalno, glavni naponski prekidač je uključen. Pomoćni naponski prekidač uključuje/isključuje operacije uređaja, npr., za kopiranje, ispis ili skeniranje. Kad je pomoćni naponski prekidač isključen, uređaj ulazi u stanje čuvanja energije.

1 Uključite glavni prekidač.

2 Uključite pomoćni naponski prekidač.
– Pomoćni naponski prekidač nalazi se na desnoj strani upravljačke ploče. – Pritisnite naponski prekidač kako biste uključili uređaj. Na upravljačkoj ploči uključi se ekran i nakon poruke buđenja otvara se Bazni ekran.

3.2.2 Skeniranje prilikom zagrevanja uređaja

1 Pritisnite [Power] (auxiliary power) taster.

2 Proverite poruku "Warming up. Ready to scan.".

3 Smestite original u poziciju za kopiranje. 4 Odredite željena podešavanja za kopiranje. 5 Koristeći tastaturu, unesite željeni broj kopija. 6 Pritisnite [Start] taster.

3.2.3 Isključivanje uređaja

1 Isključite pomoćni naponski prekidač.
– Pomoćni naponski prekidač nalazi se na desnoj strani upravljačke ploče. – Pritisnite pomoćni naponski prekidač kako biste ga isključili. Displej na dodirnom panelu se ugasi i sva svetla se ugase osim indikatora glavnog naponskog tastera.

2 Otvorite poklopac prekidača i isključite uređaj. 3 Zatvorite poklopac prekidača.

Podsjetnik

Kad isključujete ili uključujete glavni naponski prekidač, činite to sa razmakom od minimum 10 sekundi. U protivnom uređaj može nepravilno raditi.

3.2.4 Korišćenje uređaja kad svetli indikator štednje energije
Uređaj je moguće ručno dovesti u stanje štednje energije.

Za aktivaciju uređaja

1 Pritisnite [Power Save] taster (ili pritisnite [Power] (auxiliary
power) taster).

3.2.5 Kontrolisanje korišćenja ovog uređaja sa proverom verodostojnosti korisnika
Ako je administrator odredio podešavanja za proveru korisnika, samo dozvoljeni korisnici mogu koristiti ovaj uređaj. Kad je podešena provera korisnika, samo korisnici koji unesu lozinku za određeni korisnički račun, mogu koristiti ovaj uređaj. Kontaktirajte vašeg administratora za korisničku lozinku. Može biti registrovano ukupno 1000 korisnika i korisničkih računa.

1 Pritisnite [User Name].

2 Ukucajte korisničko ime i pritisnite [OK].

3 Pritisnite [Password].

4 Ukucajte lozinku i pritisnite [OK].

5 Pritisnite taster [Access].

6 Radite kopije korišćenjem podešavanja kopiranja.

7 Kad ste završili sa ispisom, pritisnite taster [Access].
Pojavi se poruka koja traži da se odjavite.

8 Pritisnite [Yes].
Ponovo se pojavi ekran za unos korisničkog imena i lozinke.

3.2.6 Kontrolisanje korišćenja uređaja sa proverom računa
Ako je provera verodostojnosti korisnika ili provera korisničkog računa bila postavljena od strane administratora, samo korisnici s registrovanim računom mogu koristiti ovaj uređaj.

Kad je podešena provera korisnika ili računa, samo korisnici koji unesu lozinku za određani račun mogu koristiti ovaj uređaj. Kontaktirajte vašeg administratora za lozinke korisničkog računa.

Ukupno 1000 korisnika i računa može biti registrovano.

1 Pritisnite [Account Name].

– Ako su Administrator mod podešavanja podešena na “Password Only”, pritisnite [Password], a zatim nastavite sa korakom 4.

2 Ukucajte ime kor. računa, a zatim pritisnite [OK].

3 Pritisnite [Password].

4 Ukucajte lozinku, a zatim pritisnite [OK].

5 Pritisnite taster [Access].

Nestaje ekran za unos i pojavljuje se bazni ekran.

6 Izradite kopije korišćenjem željenih podešavanja kopiranja. 7 Kad ste završili sa ispisom, pritisnite taster [Access].
Pojavljuje se poruka koja traži potvrdu za odjavu.

8 Pritisnite [Yes].
Ponovno se otvara ekran za proveru korisnika.

3.3 Umetanje papira u kasetu 1/2/3/4
Sledite postupak opisan u tekstu koji sledi kako biste umetnuli papir u kasetu 1 ili kasetu 2.

Kaseta 3/4 je opcija

1 Izvucite kasetu za papir koju ćete napuniti papirom.

2 Odmaknite bočne vođice uz prikladne rubne vođice
za papir koji ćete umetnuti.

– Pritiskom na polugu za otkočivanje vođice papira, pomaknite bočne vođice uz prikladne rubne vođice za papir koji ćete umetnuti. Ponovno zaključajte vođice papira.

3 Umetnite papir u kasetu.
– Umetnite papir tako da je strana na koju će se ispisivati okrenuta licem prema gore.

4 Zatvorite Kasetu 1.

3.4 Umetanje dokumenata u LCT
• LCT je opcija

3.4.1 Umetanje dokumenta u LCT

1 Pritisnite taster na kaseti.

2 Izvucite LCT kasetu.

3 Umetnite papir na desnu stranu LCT kasete sa licem prema gore.
- Umetnite papir na način da okrenete stranu na koju će se ispisivati prema dole. - Za ispis OHP prozirnog papira, debelog papira 4, omotnica ili razglednica, koristite pomoćni uvlakač.

4 Umetnite papir na levu stranu LCT kasete sa licem prema gore.

5 Zatvorite LCT.

3.5 Umetanje dokumenta u pomoćni uvlakač
Koristite pomoćni uvlakač ukoliko želite kopirati na papiru koji nije umentut u kasetu papira, ili ukoliko želite kopirati na debelom papiru 4, razglednicama, nalepnicama, omotnicama ili OHP prozirnom papiru.

1 Otvorite pomoćni uvlakač.

2 Umetnite papir sa licem prema dole.

3 Podesite vođice prema veličini umetnutog papira.

4 Odaberite tip papira.

5 Pritisnite [OK], i zatim pritisnite [OK] u sledećem ekranu.
- Prilikom umetanja razglednica, umetnite ih u smeru. Pazite da ne umentete razglednice u smeru. - Ukoliko ste umetnuli drukčiji medij, odaberite odgovarajući tip papira. - Ukoliko je stranica sa nalepnicama umetnuta, odaberite "Thick 1". - Ispis na OHP transparentnom papiru je moguć samo u crno- beloj boji. - U pomoćni uvlakač je moguće umetnuti do 20 razglednica.

Prilikom umetanja omotnica, umetnite ih sa preklopnicom prema gore. Ukoliko su omotnice umetnute sa preklopnicom prema dole, doći će do zastoja. U pomoćni uvlakač je moguće umetnuti do 10 omotnica.

Prilikom umetanja nalepnica, umetnite ih u smeru. Pazite da ne umentete nalepnice u U pomoćni uvlakač je moguće umetnuti do 20 stranica nalepnica.

smeru.

3.6 Umetanje originala 3.6.1 Umetanje dokumenta u ADF

1 Podesite vođice tako da odgovaraju rubovima dokumenta.

2 Umetnite dokument sa licem prema gore u
kasetu za papir.

3 Podesite vođice tako da odgovaraju rubovima dokumenta.

3.6.2 Umetanje dokumenta na staklo originala

1 Podignite ADF prema gore ukoliko je instaliran.

2 Umetnite dokument sa licem prema dole.

3 Podesite dokument prema

oznaci u levom uglu.

4 Zatvorite ADF ukoliko je instaliran.

3.6.3 Skeniranje dokumenta u odvojenim grupama
Veliku količinu dokumenata moguće je skenirati u odvojenim grupama.

U ADF je moguće umetnuti do 100 stranica običnog papira (80 g/m2) i do 38 stranica debelog papira (210 g/m2).

1 Smestite dokument u poziciju za kopiranje. 2 U osnovnom ekranu, pritisnite [Separate Scan].

3 Pritisnite [Start] taster.

– Ukoliko je "Separate Scan Output Method" parametar podešen na "Batch Print", pritisnite [Finish] u sledećem ekranu, koji će se pojaviti dok se dokument skenira kroz ADF.

– Umetnite sljedeću grupu dokumenata, i zatim pritisnite [Start] – Ukoliko želite promeniti podešavanja skeniranja, pritisnite [Change Setting].

4 Nakon što ste skenirali sve stranice, pritisnite [Finish].

5 Pritisnite [Start taster].
– Ukoliko je "Separate Scan Output Method" parametar podešen na "Batch Print", pritisnite [Print] ili pritisnite [Start] taster.

– Ukoliko je "Separate Scan Output Method" parametar podešen na "Batch Print", moguće je promeniti podešavanja kopiranja. Ukoliko želite promeniti podešavanja kopiranja, pritisnite [Change Setting], i zatim pritisnite [OK].

3.6.4 Skeniranje velikog broja dokumenata kroz staklo originala
Prilikom izrade duplih ili kombinovanih kopija kroz staklo originala, smestite svaku stranicu dokumenta na staklo originala i zatim ju skenirajte. Sledeća procedura objašnjava kako smestiti jednostranu stranicu dokumenta na staklo kako bi ste izradili dvostrane kopije. Izlazna metoda koja koristi "Separate Scan" podešavanje može se podesiti na "Page Print" ili "Batch Print". Standardno podešavanje je "Page Print".

1 Otvorite ADF. 2 Pozicionirajte prvu stranicu dokumenta na staklo originala sa lice prema dole.

3 Zatvorite ADF ukoliko je instaliran.

4 U osnovnom ekranu, pritisnite [Duplex/Combine].

5 Pritisnite [1-Sided > 2-Sided].

6 Pritisnite [Binding Position], odredite poziciju spajanja i zatim pritisnite [OK].

7 Pritisnite [Original Direction], odaberite orijentaciju za dokument, i zatim pritisnite [OK].

8 Pritisnite [OK]. 9 Pritisnite [Start] taster.

10 Smestite drugu stranicu ili drugu stranu dokumenta na staklo originala, i zatim pritisnite
[Start] taster.

11 Nakon što ste skenirali stranicu dokumenta, pritisnite [Finish]. 12 Pritisnite [Start] taster.
– Ukoliko je "Separate Scan Output Method" parametar podešen na "Batch Print", pritisnite [Print] ili pritisnite [Start] tpku.

3.7 Podešeavanje podešavanja papira
Zavisno od željenim podešavanjima za kopiranje, veličinu papira je moguće podesiti prema veličini dokumenta.

3.7.1 Automatsko podešavanje veličine papira ("Auto" paper setting)
Uređaj će prepoznati veličinu umetnutog dokumenta, i kopije će se producirati koristeći papir iste veličine. Ukoliko je "Full Size" Zoom podešavanje određeno, papir iste veličine kao i dokument biti će odabran.

1 U osnovnom ekranu, odaberite [Paper].

2 Pritisnite [Auto].

3 Pritisnite [OK].

3.7.2 Ručno podešavanje željene veličine papira
Odabirom "Auto" Zoom podešavanja, odgovarajuća razmera zumiranja biti će podešen prema veličini umetnutog dokumenta i određene veličine papira.

1 U osnovnom ekranu pritisnite [Paper].

2 Odaberite odgovarajuću kasetu sa umetnutim papirom.

.

3 Pritisnite [OK].

3.8 Određivanje podešavanja zumiranja
Razmera zumiranja je moguće podesiti tako da se kopija izradi sa drukčijom veličinom od veličine originala. "Full Size" je podešen kao fabrička podešavanje. Sledeća procedura objašnjava kako odrediti razmera zumiranja.

"Auto" Zoom podešavanje ne može se kombinovati sa "Auto" Paper postavkom.

3.8.1 Automatsko određivanje omera zumiranja ("Auto" Zoom Setting)
Odgovarajući razmera zumiranja će biti automatski podešen prema veličini umetnutog originala.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Zoom].

2 Pritisnite [Auto].

3 Pritisnite [OK].

3.9 Odabir originala > Copy setting
Dostupne su sledeća podešavanja za kopiranje. Original
1-Sided > 1-Sided

Opis
Odaberite ovo podešavanje kako bi ste proizveli jednostranu kopiju od jednostranog originala.

1-Sided > 2-Sided

Odaberite ovo podešavanje kako bi ste proizveli dvostranu kopiju od dva jednostrana originala.

2-Sided > 1-Sided

Odaberite ovo podešavanje kako bi ste proizveli dve jednostrane kopije od jednog dvostranog originala.

2-Sided > 2-Sided

Odaberite ovo podešavanje kako bi ste proizveli dvostranu kopiju od dvostranog originala.

3.10 Odabir kombinovanih podešavanja za kopiranje
Moguće je više stranica ispisati na jednoj, ali će se prilikom ispisa veličina tih stranica prilagoditi prema veličini papira. Dostupne su sledeća tri podešavanja za kombinovano kopiranje. Podešavanje 2in1 Opis
Odaberite ovo podešavanje kako bi ste ispisali dve stranice originala na jednu stranicu.

4in1

Odaberite ovo podešavanje kako bi ste ispisali četiri stranice originala na jednu stranicu.

8in1

Odaberite ovo podešavanje kako bi ste ispisali osam stranica originala na jednu stranicu.

Sledeća procedura objašnjava kako odabrati kombinovana podešavanja za kopiranje.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Duplex/Combine].

2 Odaberite željena podešavanja za kopiranje.

– Ukoliko je "4in1 / 8in1" bio odabran, 4in1/8in1 ekran će se pojaviti. Pritisnite [Vertical] ili [Horizontal]

– Kako bi ste otkazali podešavanja, pritisnite [No].

3.11 Odabir kvaliteta originala
3.11.1 Umetanje originala sa malom slikom ili ispisom (Original Type settings)
Odaberite podešavanja za tekst i tip slike originala kako bi ste poboljšali kvalitet kopije. Dostupni su sledeći tipovi podešavanja originala. Ikona Opis
Odaberite ovo podešavanje ukoliko kopirate sa originala koji sadrže samo tekst.

Odaberite ovo podešavanje ukoliko kopirate sa originala koji sadži i sliku i tekst. Koristite ovo podešavanje za ispis na fotografski papir.

Odaberite ovo podešavanje ukoliko kopirate sa originala koji sadrže i sliku i tekst, kao što su katalozi, letci, promotivni materijal i slično.

Odaberite ovo podešavanje ukoliko kopirate slike sa originala na fotografski papir. Ovo podešavanje omogućuje ispis velikog broja polutonova visokog kvaliteta.

Odaberite ovo podešavanje ukoliko kopirate sa originala koji sadrže i sliku i tekst, kao što su katalozi, letci, promotivni materijal i slično. Ova podešavanje omogućuje ispis velikog broja polutonova visoke kvaliteta.

Odaberite ovo podešavanje ukoliko kopirate originale sa pozadinskom bojom.

Odaberite ovo podešavanje ukoliko kopirate originale koji sadže tekst koji je nerazgovetan.

Odaberite ovu opciju ukoliko kopirate slike koje su ispisane sa ovog uređaja.

3.11.2 Odabir podešavanja za tip originala

1 Smestite original u poziciju za kopiranje. 2 U osnovnom ekranu, pritisnite [Quality/Density].

3 Pritisnite taster za odgovarajuća podešavanja kvaliteta za umetnuti original.

3.12 Odabir podešavanja završnih operacija
Različita podešavanja poput sortiranja ili finiširanja kopija mogu se izvršavati na ovom uređaju kroz izlaznu kasetu. Kao standardna fabrička podešavanje odabran je "Group".

Podešavanja
Sort

Opis
Odaberite ovo podešavanje ukoliko želite razdvojiti dokumente u odvojene grupe.

Group

Odaberite ovo podešavanje da biste razdvojili kopiju svake strane višestraničnog originala.

Offset

Ukoliko finišer ili separator nisu istalirani kopije će biti poređane u criss/cross sistemu.

Ako je instaliran finišer ili separator kopija, kopije će izaći naslagane navrh jedna na drugu a svaki set će biti pomaknut kako bi bile razdvojene.

Podešavanja
Center Staple/Fold

Opis
Odaberite ovo podešavanje ukoliko želite kopirati kopije koje su preklopljene i spojene. "Center Staple & Fold" podešavanja mogu se koristiti ukoliko je saddle stitcher instaliran.

Output Tray

Odaberite izlaznu kasetu gde će izaći kopije.

Staple Punch

Odaberite ovo podešavanje za spajanje kopija u uglu ili sa dve spojnice. Odaberite ovo podešavanje za bušenje rupa na kopijama.

Dostupna podešavanja finišera

Finišer

Finišer+ Punch kit

Finišer + Punch kit + Saddle stitcher

Finišer + Punch kit + Malibin

Separator

Sort Group Offset Staple Punch Center staple & Fold Half-fold Select output tray

-

-

-

-

3.12.1 Odvajanje kopija ("Sort" setting”)

• •

Kao fabričko podešavanje odabrano je "Group". Koristite A4-ili B5 veličinu papira.

Ukoliko je offset sorting odabran a finišer nije instaliran, ispisane kopije će se sortirati prema i oznaci.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Finishing].

2 Pritisnite [Sort].

– Kako bi ste odvojili svaki set kopija, pritisnite pod "Offset" [Yes].

3 Pritisnite [OK].

3.12.2 Odvajanje kopija ("Group" setting)

Kao fabričko podešavanje odabrano je "Group". Koristite A4-ili B5 veličinu papira. • Ukoliko je offset sorting odabran a finišer nije instaliran, ispisane kopije će se sortirati prema i oznaci.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Finishing].

2 Pritisnite [Group].
– Kako bi odvojili svaki set stranica, pritisnite pod "Offset" [Yes].

3 Pritisnite [OK]

3.12.3 Odabir izlazne kasete
- Izlaznu kasetu je moguće odabrati samo ako je opcioni finišer instaliran.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Finishing].

2 Pritisnite [Output Tray].

3 Odaberite izlaznu kasetu, i zatim pritisnite [OK].

3.12.4 Izrada kopija sa spojnicama (Staple settings)
Kopije je moguće spojiti sa spojnicama u ugao ili na dva mesta odjednom.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Finishing].

2 Pod "Staple", pritisnite ili [Corner] ili [2 Position].

3 Pritisnite [Position Setting].

– Odaberite poziciju za spajanje, i zatim pritisnite [OK].

4 Pritisnite [Original Direction], i zatim odaberite odgovarajuća podešavanja. 5 Pritisnite [OK].

3.13 Privremeno zaustavljanje operacije skeniranja/printanja
Sledite opisanu proceduru kako biste privremeno zaustavili operaciju skeniranja ili printanja.

1 Prilikom skeniranja dokumenta ili
operacije printanja, pritisnite [Stop] taster

2 Kako biste nastavili sa operacijama koje ste
predhodno zaustavili, pritisnite [Start] taster.

3.14 Zaustavljanje operacija kopiranja (Interrupt mode)

1 Smestite dokument u poziciju za kopiranje.

2 Pritisnite [Interrupt] taster.

3 Odaberite željena podešavanja za kopiranje.

4 Pritisnite [Start] taster. 5 Nakon što je prekinuta operacija izvršena , pritisnite [Interrupt] taster.

3.15 Registracija programa kopiranja (Mode Memory)
Podešavanja za kopiranje koje najčešće koristite moguće je pohraniti kao program, koji kasnije naknadno možete dozvati. Maksimalno 30 programa može biti registrovano.

1 Odredite podešavanja za kopiranje koje želite registrovati kao program. 2 Pritisnite [Mode Memory] taster.

3 Iz liste tastera koji će se prikazati na ekranu, pritisnite taster gde želite da se sačuvaju podešavanja za kopiranje, i
zatim pritisnite [Register Program].

4 Unesite ime za program.

5 Nakon što ste uneli ime, pritisnite [OK].

Program je registrovan i taster sa registrovanim programom će se pojaviti na ekranu.

6 Pritisnite [OK].

3.16 Kopiranje sa programiranim podešavanjima za kopiranje (Mode Memory)
Programirana podešavanja za kopiranje koje ste predhodno sačuvali mogu se naknadno dozvati.

1 Smestite original u poziciju za kopiranje. 2 Pritisnite [Mode Memory] taster.

3 Pritisnite taster za željeni registrovani program koji želite dozvati.

4 Pritisnite [Check Program Settings] taster.

5 Proverite podešavanja kopiranja koja su sačuvana u program. 6 Pritisnite [Close].

7 Pritisnite ponovo taster za željeni progrem koji želite dozvati. 8 Pritisnite [OK]. 9 Pritisnite [Start] taster.

3.17 Prikaz opisa funkcija (Help)
Na ekranu vašeg uređaja je moguće prikazati opis različitih funkcija i detalja o raznim operacijama. Postoje dve metode prikazivanja pomoćnog ekrana. - Main Help ekran (iz osnovnog ekrana) - Help ekrani za podešavanja iz drugih ekrana

3.17.1 Pregled ekrana pomoći
Ekran pomoći (nivo 1)

Ekran pomoći (nivo 2) (Primer: Function)

Ekran pomoći (Primer: Function

Copy

Color)

Ekran pomoći (Primer: Operation
same color as original)

Copying

Selecting the Color

Copy

Ekran prikaza funkcija (Npr: Kopiranje)

3.17.2 Prikaz glavnog pomoćnog ekrana
Sledeća procedura objašnjava pomoćne ekrane koji su prikazani za operacije kopiranja.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Help] taster.

2 Pritisnite [Function] ili pritisnite [1] taster na tastaturi.

3 Pritisnite [Copy] ili [Open], ili pritisnite [1] taster na tastaturi.

4 Pritisnite [Open] sa desne strane željene informacije, ili pritisnite taster na tastaturi za broj
željene informacije.

5 Nakon što ste proverili informaciju o pomoći, pritisnite [Exit] ili pritisnite [Help] taster ponovo.

3.19 Papir
Koristite papir koji odgovara sledećim specifikacijama.

3.19.1 Nestandardne veličine papira
Izvor papira Pomoćni uvlakač Kaseta 1 Kaseta 2 LCT Postolje sa jednom/dve kasete Dvostrane kopije Banner papir (bizhub C451) Širina papira: 210 mm do 297 mm Veličina papira: 457 mm do 1200 mm Standardne veličine papira Izvor papira Pomoćni uvlakač Kaseta 1 Kaseta 2 LCT Postolje sa jednom/dve kasete Dvostrane kopije Veličina papira 139.7 mm do 311.1 mm 148 mm do 457.2 mm Širina papira 90.0 mm do 311.1 mm Veličina papira 139.7 mm do 457.2 mm -

Oprema Finisher (FS-519)

Veličina papira

Opciona izlazna kaseta (OT-602) Saddle Stitcher (SD-505) Mailbin Kit MT-502 Job separator (JS-505)

Tipovi papira i kapacitet kaseta Papir Širina (g/m2) Izvor papira Pomoćni uvlakač Kaseta 1 i Kaseta 2 Postolje sa jednom/dve kasete LCT 150 stranica 500 stranica 500 stranica 20 stranica 150 stranica 150 stranica 20 stranica 150 stranica 150 stranica 20 stranica 150 stranica 150 stranica 20 stranica Obični papir 64 g/m2 do 90 g/m2 Debeli papir 1 91 g/m2 do 120 g/m2 Debeli papir 2 158 g/m2 do 209 g/m2 Debeli papir 3 210 g/m2 do 256 g/m2 Debeli papir 4 257 g/m2 do 300 g/m2

2500 stranica

1000 stranica

1000 stranica

1000 stranica

-

Papir Izvor papira Pomoćni uvlakač Kaseta 1 i Kaseta 2 Postolje sa jednom/dve kasete LCT

Transparentni papir 20 stranica -

Razglednice

Omotnice

Nalepnice

Banner papir

20 stranica -

10 stranica -

20 stranica -

10 stranica

-

-

-

-

3.20 Određivanje podešavanja papira
3.20.1 Automatsko detektovanje veličine papira ("Auto Detect" setting)
Veličina papira umetnutog u pomoćni uvlakač i kasetu 1 može se automatski detektovati. Sledeća procedura opisuje kako odrediti podešavanje za automatsko detektovanje umetnutog papira.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper].

2 Pritisnite taster za

kasetu 1.

3 Pritisnite [Change Tray Settings]. 4 Pritisnite [Auto Detect].

"Auto Detect" je podešeno kao standardno fabričko podešavanje.

5 Pritisnite [OK], i zatim pritisnite [OK] u sledećem ekranu.

3.20.2 Podešavanje veličine papira ("Size setting")
Veličina papira za pomoćni uvlakač se može podesiti tako da se može koristiti sa određenim papirom. To je korisno, kada se veličina umetnutog papira ne može automatski detektovati (npr. razglednice). Sledeća procedura objašnjava kako odrediti podešavanja za razglednice koje su umetnute u pomoćni uvlakač.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper].

2 Odaberite taster za pomoćni uvlakač.

3 Pritisnite [Change Tray Settings]. 4 Pritisnite [Standard Size].

5 Pritisnite

dva puta, i zatim pritisnite

.

– Pritisnite strelice ili kako bi podesili željenu veličinu papira. – Ukoliko ste odabrali , "Thick 3" će biti automatski podešen. Ukoliko ste umetnuli drukčiji papir, promenite podešavanja za tip papira.

6 Pritisnite [OK], i zatim pritisnite [OK] u sledeća dva ekrana koja će se pojaviti.
3.20.3 Podešavanje nestandardnih veličina papira ("Custom Size" settings)
U pomoćni uvlakač se može umetnuti papir koji nije standardne veličine.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper].

2 Odaberite taster za pomoćni uvlakač.

3 Pritisnite [Change Tray Settings].

4 Pritisnite [Custom Size].

5 Unesite dužinu (X) i širinu (Y) papira.

6 Pritisnite [OK], i zatim pritisnite [OK] u sledeća dva ekrana koja će se pojaviti.

3.20.4 Podešavanje nestandardnih veličina papira ("Custom Size" settings)
Moguće je sačuvati pet nestandardnih veličina papira.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper].

2 Odaberite taster za pomoćni uvlakač.

3 Pritisnite [Change Tray Settings]. 4 Pritisnite [Custom Size].

5 Odredite X i Y strane papira, i zatim pritisnite [Store].

6 Pritisnite taster za memoriju gde će veličina papira biti sačuvana.

7 Pritisnite [OK], i zatim [OK] u sledeća tri ekrana koja će se pojaviti.

3.20.5 Podešavanje podešavanja za papir koji je veći od standardnog papira ("Wide Paper" settings)
Papir koji je veći od standardnog papira može se umetnuti u kasetu 1/2/3/4 ili u pomoćni uvlakač. Takav papir je veći od standardne veličine i dopušta da se dokumenti standardne veličine printaju tako da se ne vidi gubitak kvaliteta na rubovima. Sledeća procedura objašnjava kako odrediti podešavanje za papir koji je veći od standardnog papira i koji je umetnut u pomoćni uvlakač.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper].

2 Pritisnite taster za pomoćni uvlakač.

3 Pritisnite [Change Tray Settings]. 4 Pritisnite [Wide Paper].

5 Podesite veličinu umetnutog papira.

6 Ukoliko želite promeniti veličinu, pritisnite [Change Size].

7 Podesite X i Y strane papira, i pritisnite

[OK].

8 Pritisnite [OK], i zatim pritisnite [OK] u sledeća dva ekrana koja će se pojaviti.

3.20.6 Određivanje podešavanja za specijali papir
Ukoliko je papir drukčiji od običnog papira kao što je OHP prozirni papir ili specijalni papir, umenut u kasetu, trebali bi promeniti podešavanje za tip papira. Sledeća procedura objašnjava kako odrediti podešavanje za specijalni papir umetnut u kasetu 1.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper].

2 Pritisnite taster za

kasetu 1.

3 Pritisnite [Change Tray Settings].

4 Odaberite odgovarajuća podešavanja za tip speciijalnog papira koji je umetnut.
– Pritisnite taster za željeni tip papira

5 Pritisnite [OK], i zatim pritisnite [OK] u sledećem ekranu.

3.20.7 Ispis dvostranih kopija
Podešavanje "2nd Side" se koristi za ispis dvostranih kopija na papir koji ne može biti umetnut kroz automatski uvlakač.

1 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper].

2 Pritisnite taster za pomoćni uvlakač.

3 Pritisnite [Change Tray Settings].

4 Pritisnite [Duplex 2nd Side].

5 Pritisnite [OK], i zatim pritisnite [OK] u sledećem ekranu.

3.21 Originali
Prilikom izrade kopija, umetnite original u ADF ili ga smestite na staklo originala. Kako biste kopirali originale koji se ne mogu umetnuti u ADF, smestite ih na staklo originala.

3.21.1 Originali koji se mogu umetnuti u ADF
Postoje tri metode za korišćenje automatskog uvlakača. - Normalna metoda - Za originale raznih veličina - Za Z-presavijene originale Normalna metoda Jednostrani originali Obični papir: 35 g/m2 do 210 g/m2 Dvostrani originali Obični papir: 50 g/m2 do 128 g/m2

Tip originala/težina Veličina originala Kapacitet papira Za originale raznih veličina

100 stranica (80 g/m2)

Jednostrani originali Tip originala/težina Veličina originala Kapacitet papira
Obični papir: 50 g/m2 do 128 g/m2 Mešane veličine originala

Dvostrani originali

100 stranica (80 g/m2)

Sledeća tablica prikazuje moguće kombinacije standardnog papira koji se može koristiti sa "Mixed Original" podešavanjem.

Veličina originala A3 A4 B4 B5 A4 A5 B5 A5 B6

A3

A4

B4 -

B5

A4

A5

B5

A5

B6

3.21.2 Mere predostrožnosti prilikom umetanja dokumenata u ADF

Sledeći dokumenti se ne bi smeli stavljati u ADF, jer bi se papir mogao zaglaviti ili uništiti. - Naboran, omotan, ili zgužvan dokument - Visoko transparentni dokumenti, kao što je OHP transparentni papir ili diazo fotosenzitivni papir - Dokumenti ispisani na papiru debljem od 210 g/m2 - Dokumenti ispisani na papiru debljem od 128 g/m2 prilikom dvostranog ispisa. - Dokumenti sa spojnicama - Dokumenti sa stranicama koje su zalepljene - Stranice sa nalepnicama - Dokumenti sa rupama za spajanje

3.21.3 Dokumenti koji se mogu smestiti na staklo originala
Dokumente koje ne možete staviti u ADF, smestite na staklo originala. Tipovi dokumenta Veličina dokumenta Maksimalna težina Dokumenti Stanice dokumenata, knjiga, trodimenzionalni objekti 2 kg

3.22 Umetanje papira između OHP-a ("OHP Interleave" function)
Sledeća procedura objašnjava kako zaštitili kopije od lepljenja koje se javlja kao rezultat vrućine.

1 Smestite dokument u poziciju za kopiranje. 2 U osnovnom ekranu, pritisnite [Color], i zatim pritisnite [Black]. 3 Umetnite OHP transparenti papir u pomoćni uvlakač, i umetnite papir za umetanje u željeni kasetu.
– Koristite papir za umetanje iste veličine kao i OHP transparenti papir.

4 Odaberite [Transparency] kao tip papira za pomoćni uvlakač, i zatim pritisnite

[OK].

5 Pritisnite [Application], i zatim pritisnite [Sheet/Cover/Chapter Insert].

6 Pritisnite [OHP Interleave].

7 Odaberite kasetu u kojoj je umetnut papir za umetanje.

8 Pritisnite [OK]. 9 Odaberite željena podešavanja. 10 Pritisnite [Start] taster.

3.28 Izrada odvojenih kopija ("Book Copy" function)
Knjiga ili katalog sa levim i desnim stranicama može se kopirati na odvojene stranice papira. Sledeće metode kopiranja su dostupne. Podešavanja Book Spread Separation Opis Obe stranice će biti ispisane na istu stranu. Odvojene kopije svake strane ispisane su redosledom dokumenta. Dokumenat se skenira kako bi se prilagodio veličini papira koja će se koristiti. Prednja strana i odvojene kopije svake strane ispisane su redosledom dokumenta. Prednja strana, odvojene kopije svake strane te zadnja strana ispisane su redosledom dokumenta.

Front Cover Front and Back Cover

1 Smestite stranice na staklo originala, počevši od prve stranice.

2 Umetnite papir u željenu kasetu. 3 Pritisnite [Application], i zatim pritisnite [Book Copy/Repeat].

4 Pritisnite [Book Copy].

5 Pritisnite taster za željena podešavanja.

6 Pritisnite [OK], i zatim [Close]. 7 U osnovnom ekranu, pritisnite [Paper], i zatim odaberite odgovarajuću kasetu.

8 Odaberite željena podešavanja. 9 Koristeći tastaturu, unesite željeni broj kopija. 10 Pritisnite [Start] taster. 11 Nakon što ste skenirali sve dokumente, pritisnite [Finish].

12 Press the [Start] key.

3.29 Ispis datuma/vremena ili broja stranice na kopijama ("Stamp/Composition" functions)
Sledeće Stamp/Composition funkcije su dostupne i mogu se kombinovati. Funkcija Date/Time Page number Stamp Opis Omogućava ispis datuma i vremena na određenim stranicama. Omogućava ispis brojeva na stanicama. - Ispis kopija sa prethodno sačuvanim žigovima. - Registracija žigova - Ispis kopija sa registrovanim žigovima Omogućava ispis kopija sa zaštićenim tekstom. Omogućava ispis kopija sa tekstom (registrovani žigovi, datum) koji se ponavlja na stranici. Kopije se mogu ispisati sa sadržajem prve stranice dokumenta. Omogućava ispis datuma i vremena ili distribucijskog broja na svaku stranicu . Ova funkcija je dostupna samo ako ju je aktivirao administrator.

Copy protect Stamp Repeat Overlay Header/Footer

3.30 Čuvanje skeniranih dokumenata u korisnički pretinac ("Save in User Box" function)
Skenirani dokument moguće je sačuvati u korisnički pretinac.

1 Smestite dokument u poziciju za kopiranje. 2 Pritisnite [Application], i zatim pritisnite [Save in User Box].

3 Pritsnite [User Box].

4 Odaberite željeni korisnički pretinac gde će se sačuvati podatak.
– Kako bi ste uneli broj korsničkog pretinca, pritisnite [Enter User Box No.]. – Prilikom čuvanja podataka nije potrebno uneti šifru, čak i ako je šifra za korisnički pretinac određena.

5 Pritisnite [OK].

6 Proverite ime dokumenta. Pritisnite [Document Name].

7 Unesite željeno ime za dokument.

8

Nakon što ste uneli ime dokumenta, pritisnite [OK].

9 Pritisnite [OK].

10 Odredite željena podešavanja za kopiranje. 11 Pritisnite [Start] taster.
Ukoliko je [Yes] pored "Page Print" bio odabran, skenirani dokument biti će kopiran i dokument će se sačuvati u željeni korisnički pretinac.

4

Operacije box-a

4 Operacije boxa
4.1 Funkcije korisničkog pretinca
Funkcija korisničkog pretinca omogućava čuvanje dokumenata na tvrdi disk uređaja, te njihovo naknadno dozivanje i printanje. Kako biste sačuvali podatak u korisnički pretinac, kreirajte pretinac i zatim sačuvajte podatak u određeni pretinac. Sačuvani podatak može se ispisati, poslati e-mailom, poslati na FTP stranicu, ili poslati direktno na kompjuter.

4.1.1 Dostupne funkcije korisničkog pretinca
Čuvanje dokumenata u sledeće pretince: Korisnički pretinac Public/personal/group user boxes Annotation user box Opis Dokumenti koji su bili kopirani ili skenirani na ovom aparatu mogu se sačuvati u korisničke pretince. Dokumenti sačuani u Scan modu koji će se ispisivati ili slati sa prikazom datuma/vremena ili brojem komentara mogu se sačuvati. Pojavljuje se ukoliko je vanjska memorija instalirana. Skenirani podatak može se direktno sačuvati u vanjsku memoriju spojenu na uređaj.

External memory

Kako bi ste spojili vanjsku memoriju, potreban je opcioni set za spajanje.

4.3 Čuvanje dokumenata u korisničke pretince
Pritsnite [User Box] taster na kontrolnoj ploči, i zatim direktno unesite destinaciju korisničkog pretinca.

1 Pritisnite [User Box] taster na kontrolnoj ploči.

2 Pritisnite [Save Document].

3 Odaberite željeni korisnički pretinac.

4 Pritisnite [OK].

5 Ukoliko želite promeniti ime dokumenta, pritisnite [Document Name].

6 Unesite ime dokumenta, i zatim pritisnite [OK]. 7 Umetnite dokument u ADF ili ga smestite na staklo originala. 8 Pritisnite [Start].

4.3.1 Ekran Save document
Public/Personal/Group user box Odabirom Public/Personal/Group User Box kartice prikazati će se korisnički pretinci u koje je moguće sačuvati podatke. - Odaberite željeni korisnički pretinac u koji želite sauvati podatke.

System User Box Odabirom System User kartice prikazati će se korisnički pretinci u koje je moguće sačuvati podatke. - Odaberite željeni korisnički pretinac u koji želite sačuvati podatke.

4.3.2 Opis ekrana za čuvanje dokumenata (Save document screen)
Na ekranu Save Document , mogu se odrediti sledeće podešavanja.

Stavka
[User Box]

Opis
Za Public, Personal, Group, i Annotation korisniče pretince. Možete promeniti korisničke pretince gde će dokumenti biti sačuvani. Kako bi ste ih promenili, pritisnite [User Box] i odaberite željeni korisnički pretinac. Taster za unos imena dokumenta će se pojaviti na ekranu. Unesite ime dokumenta. Odredite podešavanja za skenirane dokumente. Odredite tip i orijentaciju za umetnuti original.

[Document Name] [Scan Settings] [Original Settings]

4.3.3 Ispis dokumenta iz korisničkih pretinaca

1 Pritisnite [User Box] taster na kontrolnoj ploči.

2 Pritisnite [Use Document].

3 Odaberite željeni korisnički pretinac i pritisnite [OK].

4 Odaberite jedan ili više dokumenata.

– Ukoliko je jedan dokument odabran, pritisnite [Print]. – Ukoliko je više dokumenata odabrano, pritisnite [Combine].

5 Odredite osnovna i aplikacijska podešavanja.

6 Pritisnite [Start].

4.3.4 Slanje dokumenata iz korisničkih pretinaca

1 Pritisnite [User Box] taster.

2 Pritisnite [Use Document].

3 Odaberite željeni korisnički pretinac, i zatim pritisnite [OK].

4 Odaberite jedan ili više dokumenata.

– Ukoliko je jedan dokument odabran, pritisnite [Send]. – Ukoliko je više dokumenata odabrano, pritisnite [Bind TX]. Odaberite redosled ispisa (combination order).

5 Odaberite primaoca iz adresara.

6 Odaberite tipove podataka, komunikacijska podešavanja, i aplikacijska podešavanja.
– Iz adresara ili direktnog ulaza

–Iz istorije poslova ili adresara

7 Pritisnite [Start].

4.4 Korisnički pretinac sa zaštitom ispisa (System User Box)
4.4.1 Korisnički pretinac sa zaštitom ispisa
Kako bi se dokumenti ispisali potrebno je uneti indentifikaciono ime (ID) i šifru. Procedura provere autentičnosti će zavisiti od toga kako je [Prohibited Functions When Authentication Error] (prikazan pritiskom na [Security Settings], zatim [Security Details] u Administrator Settings) podešen. Za detalje, posavetujte se sa administratorom uređaja.

4.4.2 Procedura provere autentičnosti 1
Prema sledećoj proceduri odaberite odgovarajuće operacije ukoliko je [Prohibited Functions When Authentication Error] (prikazan pritiskom na [Security Settings], i zatim [Security Details] u Administrator Settings) podešen na "Mode 1".

1 Pritisnite [Secure Print User Box]. 2 Unesite identifikacijslko ime (ID). 3 Unesite šifru. 4 Pojaviće se lista dokumenata. 5 Odaberite dokument za ispis i podesite odgovarajuće podešavanja .
4.4.3 Procedura provere autentičnosti 2
Prema sledećoj proceduri odaberite odgovarajuće operacije ukoliko je [Prohibited Functions When Authentication Error] (prikazan pritiskom na [Security Settings], i zatim [Security Details] u Administrator Settings) podešen na "Mode 2".

1 Pritisnite [Secure Print User Box]. 2 Unesite identifikaciono ime (ID). 3 Pojaviće se lista dokumenata. 4 Odaberite dokument za ispis i podesite odgovarajuća podešavanja .

4.4.4 Ispis
Prilikom ispisivanja možete dodati nekoliko funkcija dokumentima koji su sačuvani u “secure print “korisničkom pretincu.

Funkcija Copies 1-Sided/2-Sided Finishing Sheet/Cover/Chapter Insert Stamp/Composition

Opis Unesite željeni broj kopija koristeći tastaturu. Odaberite "1-sided" ili "2-sided". Odaberite "Sort/Group", "Offset" ili "Staple". Odaberite "Cover Sheet", "Insert Sheet" ili "Chapters". Odaberite "Date/Time", "Page Number", "Stamp", "Copy Protect", "Stamp Repeat" ili "Header/Footer".

4.4.5 Brisanje
Dokument koji je sačuvan u “secure print” korisnički pretinac može se obrisati iz File Document ekrana.

4.5 Zaštićeni PDF korisnički pretinac (System User Box)
4.5.1 Zaštićeni PDF korisnički pretinac
Ukoliko je zaštićeni PDFdokument sačuvan sa PageScope Web Connection ili PageScope Direct Print funkcijom, dokumenti će automatski biti sačuvani u “encrypted PDF” korisnički pretinac.

4.5.2 Ekran zaštićenog PDF korisničkog pretinca

1 Odaberite [Encrypted PDF user box] kako bi ste prikazali listu dokumenata. 2 Odaberite dokumente koje želite proveriti.

4.5.3 Ispis

1 Odaberite željeni dokument i pritisnite [Print]. 2 Odaberite šifru za PDF dokument.

4.5.4 Brisanje
- Odaberite dokument koji želite obrisati i pritisnite [Delete].

5

Mrežne Scan/Fax/Network operacije

5.1 Pregled
5.1.1 Dostupne Network Scan funkcije
Funkcije skeniranja mogu se koristiti za privremeno čuvanje podataka u memoriju uređaja i slanje podataka kroz mrežu. Scan to E-Mail funkcija Skenirani podatak može se poslati na određenu E-Mail adresu. - Odaberite destinaciju za slanje skeniranog podatka.

FTP TX Skenirani podatak može se poslati na određeni FTP server. - Unesite FTP server adresu, korisničko ime i šifru i ostale potrebne informacije. - Podatak koji je prenesen na FTP server može se skinuti sa kompjutera.

SMB TX Skenirani podatak može se poslati direktno u mapu koja se nalazi na kompjuteru. - Unesite host ime, i ostale informacije.

Save in User Box Skenirani podatak može se sačuvati u korisnički pretinac koji je kreiran na tvrdom disku uređaja. Ime podatka može se uneti direktno sa dodirnog ekrana. Ostali podaci kao što su primljeni fax podaci mogu se sačuvati u korisničke pretince.

WebDAV TX
Skenirani podatak može se poslati na određeni server. - Unesite adresu servera, korisničko ime i šifru i ostale potrebne informacije. - Podatak koji je poslan na server može se skinuti sa kompjutera.

Web Service
Ukoliko upravljački program koji je instaliran na uređaju prepoznaje kompjuter (Windows Vista), moguće je odrediti scan komandu direktno sa kompjutera ili skenirati sa uređaja i slati podatak direktno na kompjuter.

5.2 Redosled operacija
5.2.1 Scan/Network fax
Ova sekcija objašanjava kako poslati skenirani podatak i kako koristiti Internet fax operacije.

1 Pritisnite [Fax/Scan] taster.

2 Odredite primaoca.
- Iz adresara (Address book kartica)

- Direktnom metodom (Direct input kartica)

- Kroz tražilicu adresara

3 Odredite podešavanja za skeniranje, originale i komunikaciju.
– Kako bi ste odredili podešavanja za skeniranje, pritisniite [Scan Settings].

– Kako biste odredili podešavanja za originale, pritisnite [Original Settings]

– Kako bi ste odredili komunikacijske podešavanja, pritisnite [Communication Settings].

4 Namestite original.

5 Pritisnite [Start] taster.

5.2.3 Fax (G3)
Ova sekcija objašanjava kako koristiti G3 fax operacije.

1 Pritisnite [Fax/Scan] taster.

2 Odredite primaoca.
– Iz adresara (Address book kartica)

– Direktnom metodom (Direct input kartica)

– Iz kartice istorije poslova

3 Odredite podešavanja za skeniranje, originale i komunikaciju.
– Kako biste odredili podešavanja za skeniranje, pritisnite [Scan Settings].

– Kako bi ste odredili podešavanja za originale, pritisnite [Original Settings].

– Kako bi ste odredili komunikacijske podešavanja, pritisnite [Communication Settings].

4 Namestite original.

5 Pritisnite [Start] taster.

5.2.4 Pozivanje programa
Ova sekcija objašnjava kako dozvati registrovani fax/scan program.

1 Pritisnite [Fax/Scan] taster.

2 Pritisnite [Mode Memory] taster.

3 Odaberite program, i zatim pritisnite [OK].

4 Odredite podešavanja za skeniranje, originale i komunikaciju.
– Kako bi ste odredili podešavanja za skeniranje, pritisnite [Scan Settings].

– Kako biste odredili podešavanja za originale, pritisnite [Original Settings]

– Kako biste odredili komunikacijska podešavanja, pritisnite [Communication Settings]

5 Namestite original.

6 Pritisnite [Start] taster.

5.2.5 Višestruko slanje podataka
Ova sekcija objašanjava višestruko slanje podataka.

1 Pritisnite [Fax/Scan] taster.

2 Odaberite dva ili više primaoca.
– Iz adresara (Address book kartica)

– Direktnom metodom (Direct input kartica)

– Iz kartice istorije poslova

– Iz pretrage adresara

3 Odredite podešavanja za skeniranje, originale i komunikaciju.
– Kako biste odredili podešavanja za skeniranje, pritisnite [Scan Settings].

– Kako biste odredili podešavanja za originale, pritisnite [Original Settings].

– Kako biste odredili komunikacijska podešavanja, pritisnite [Communication Settings].

4 Namestite original.

5 Pritisnite [Start] taster.

5.2.6 Podešavanja gustine skeniranja (Density)

1 Podesite gustinu skeniranja. 2 Kako biste podesili gustinu, pritisnite [Light] ili [Dark].

– Pritisnite [Standard] kako biste vratili podešavanja na standardnu vrednost.

5.2.7 Podešavanja skeniranja (Separate Scan)
Operacija skeniranja može se podeliti na nekoliko sesija za različite tipove dokumenata, na primer, kada se sve stranice ne mogu umetnuti u ADF, prilikom smeštanja dokumenta na staklo originala, ili kada su jednostrani dokumenti kombinovani sa dvostranim dokumentima. - Kako biste odredili ovo podešavanje, pritisnite[Separate Scan].

5.2.8 Podešavanje kvaliteta
- Podesite kvalitet, kao što je boja ili pozadina, za skeniranje.

Boja (E-Mail/User Box/SMB/FTP/IP)
- Odredite opciju za crno-belo skeniranje ili skeniranje u boji. Neka podešavanja za boju neće biti dostupna, zavisno od podešavanja za "File Type". Moguće kombinacije "File Type" i "Color" podešavanja su prikazana na sledećoj ilustraciji.

Auto color PDF Compact PDF TIFF JPEG XPS • -

Full color

Gray scale

Black x x

: Moguće : Nije moguće

6

Instalacija sa Add Printer čarobnjakom

6 Instalacija sa Add Printer čarobnjakom
6.1 Windows XP/Server 2003 6.1.1 Mrežna konekciija (LPR/Port9100)
Ukoliko koristite LPR/Port9100 ispis, odredite port prilikom instalacije printer upravljačkog programa. TCP/IP podešavanje Odredite IP adresu na TCP/IP podešavanju vašeg uređaja. LPD podešavanje Kako biste koristili LPR ispis, osposobite opciju LPD print na "LPD Setting" na vašem uređaju.

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Printers and Faxes".
– Ukoliko se "Printers and Faxes" ne pojavi na Start izboru, otvorite Control Panel iz Start izbora, odaberite "Printers and Other Hardware", i zatim kliknite "Printers and Faxes".

3 Za Windows XP, kliknite "Add a printer" na "Printer Tasks" izboru.
Za Windows Server 2003, kliknite dva puta na "Add Printer" ikonu.

4 Kliknite [Next] taster. 5 Odaberite "Local printer attached to this computer", i zatim kiknite [Next] taster.
– Obrišite "Automatically detect and install my Plug and Play printer" polje za potvrdu.

6 Kliknite "Create a new port", i odaberite "Standard TCP/IP Port" za "Type of port:".

7 Kliknite [Next] taster. 8 Kliknite [Next] taster još jednom. 9 U "Printer Name or IP address" polje, unesite IP adresu vašeg uređaja, i
zatim kliknite [Next] taster. – Ukoliko se Additional Port Information Required dijaloški okvir pojavi, nastavite sa korakom 10. – Ukoliko se Finish dijaloški okvir pojavi, nastavite sa korakom 13.

10 Odaberite "Custom", i zatim kliknite [Settings] taster. 11 Promenite podešavanja prema portu, i zatim kliknite [OK] taster.
– Za LPR konekciju, odaberite "LPR", i zatim unesite "Print" u "Queue name" polje. – Za Port9100 konekciju, odaberite "RAW", i zatim unesite broj RAW porta (9100 je standardno podešavanje) u "Port Number" polje.

12 Kliknite [Next] taster. 13 Kliknite [Finish] taster. 14 Kliknite [Have Disk] taster. 15 Kliknite [Browse] taster. 16 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows XP/Server 2003: PCL driver, PS driver, fax driver

17 Kliknite [OK] taster. 18 Kliknite [Next] taster. 19 Sledite on-screen instrukcije.
– Ukoliko se Windows Logo Testing ili Digital Signature dijaloški okvir pojavi, kliknite [Continue] ili [Yes] taster.

20 Kliknite [Finish] taster. 21 Kada se instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
and Faxes prozoru.

22 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.1.2 Mrežna konekcija (SMB)
Prilikom korišćenja SMB ispisa, odredite port prilikom instalacije printer upravljačkog programa.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu na TCP/IP postavci vašeg uređaja.

SMB podešavanje
U "Print Setting" u SMB Setting ekranu uređaja, odredite NetBIOS ime, print service ime, i radnu grupu.

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Printers and Faxes".
– Ukoliko se "Printers and Faxes" ne pojavljuje u Start izboru, otvorite Control Panel iz Start izbora, odaberite "Printers and Other Hardware", i zatim kliknite "Printers and Faxes".

3 Za Windows XP, kliknite "Add a printer" na "Printer Tasks" izboru.
Za Windows Server 2003, kliknite dva puta na "Add Printer" ikonu.

4 Kliknite [Next] taster. 5 Odaberite "Local printer attached to this computer", i zatim kliknite[Next] taster.
– Obrišite "Automatically detect and install my Plug and Play printer" polje za proveru.

6 Kliknite "Create a new port", i zatim odaberite "Local Port" za "Type of port:" 7 U "Enter a port name" polju, unesite "\\NetBIOS name\print service name". 8 Kliknite [OK] taster. 9 Kliknite [Have Disk] taster.

10 Kliknite [Browse] taster. 11 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows XP/Server 2003: PCL driver, PS driver, fax driver

12 Kliknite [OK] taster. 13 Kliknite [Next] taster. 14 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se Windows Logo Testing ili Digital Signature dijaloški okvir pojavi, klikinte [Continue] ili [Yes] taster.

15 Kliknite [Finish] taster. 16 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
and Faxes prozoru.

17 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.1.3 Mrežna konekcija (IPP or IPPS)
Za IPP ispis, odredite port prilikom instalacije printer upravljačkog programa.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu vašeg uređaja.

IPP podešavanje
Osposobite IPP printing opciju u "IPP Setting" na vašem uređaju.

Instalacija upravljačkog programa kroz Add Printer čarobnjak

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Printers and Faxes".
– Ukoliko se "Printers and Faxes" ne pojavi na "Start" izboru, otvorite Control Panel iz "Start" izbora, odaberite "Printers and Other Hardware", i zatim kliknite"Printers and Faxes".

3 Za Windows XP, kliknite "Add a printer" na "Printer Tasks" menu. Za Windows Server 2003, kliknite dva puta na "Add
Printer" ikonu."

4 Kliknite [Next] taster. 5 U Local ili Network Printer dijaloškom okviru, odaberite "Network printer", i zatim kliknite[Next] taster. 6 U Printer dijaloškom okviru, odaberite "Connect to a printer on the Internet or on a home or office
network".

7 U "URL" polju, unesite URL za uređaj, i zatim kliknite [Next] taster.
– http:// (IP_address_of_machine) /ipp Primer: Ukoliko je IP adresa uređaja 192.168.1.20, unesite http://192.168.1.20/ipp. – Ukoliko ste podesili uređaj za IPPS ispis, unesite "https:// (IP_address_of_machine) /ipp". Prozor za proveru korisničkog imena i šifre će se pojaviti prilikom instalacije.

8 Kada se okvir za proveru pojavi, pritisnite [OK] taster. 9 Kliknite [Have Disk] taster. 10 Kliknite[Browse] taster. 11 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows XP/Server 2003: PCL driver, PS driver, fax driver

12 Kliknite [OK] taster. 13 Kliknite [Next] taster.

14 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se Windows Logo Testing ili Digital Signature dijaloški okvir pojavio, kliknite [Continue] ili [Yes] taster.

15 Kliknite [Finish] taster. 16 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
and Faxes prozoru.

17 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.1.4 Lokalno spajanje
Ukoliko je uređaj spojen preko USB porta, printer upravljački program se može instalirati preko plug-and-play opcije.

1 Spojite vaš uređaj sa kompjuterom sa USB kablom, i zatim upalite kompjuter. 2 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 3 Upalite vaš uređaj.
Found New Hardware Wizard dijaloški okvir će se pojaviti. – Ukoliko se New Hardware Wizard ne pokrene, isključite uređaj i zatim ga ponovo upalite.

4 Odaberite "Install from a list or specific location (Advanced)", i zatim kliknite [Next] taster.
– Ukoliko se Windows connect to Windows Update dijaloški okvir pojavi, odaberite "NO".

5 Iz "Search for the best driver in these locations," odaberite "Include this location in the search", i
zatim kliknite [Browse] taster.

6 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows XP/Server 2003: PCL driver, PS driver, fax driver

7 Kliknite [Next] taster, i zatim sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se Windows Logo Testing ili Digital Signature dijaloški okvir pojavi, kliknite [Continue] ili [Yes] taster.

8 Kliknite [Finish] taster. 9 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
and Faxes prozoru.

10 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.2 Windows Vista
6.2.1 Mrežna konekcija (LPR, Port9100, ili SMB)
U Windows Vista operativnom sistemu, printer upravljački program može se instalirati traženjem printera u mreži, ili kreiranjem novog printer porta.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu uređaja.

RAW broj porta
Kako bi ste koriistili Port9100 ispis, osposobite RAW broj porta (9100 kao standardna podešavanje), u TCP/IP Setting ekranu uređaja.

LPD podešavanje
Kako biste koristili LPR ispis, osposobite LPD ispis u LPD Setting ekranu uređaja.

SMB podešavanje
U "Print Setting" u SMB Setting ekranu uređaja, odredite NetBIOS ime, print service ime, i radnu grupu.

Instalacija printer upravljačkog programa preko Add Printer čarobnjaka

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Control Panel". 3 U "Hardware and Sound", kliknite "Printer".
– Ukoliko je Control Panel prikazan u klasičnom prokazu, kliknite dva puta na "Printers".

4 Iz alatne trake Kliknite na "Add a printer". 5 Kliknite "Add a network, wireless or Bluetooth printer". 6 Odaberite uređaj iz liste, i zatim kliknite na [Next] taster.
– Ukoliko koristite LPR/Port9100 protokol, odaberite printer sa odgovarajućom IP adresom. – Ukoliko koristite SMB konekciju, odaberite printer sa "\\NetBIOS name\print service name".

7 Kliknite [Have Disk] taster.

8 Kliknite [Browse] taster. 9 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows XP/Server 2003: PCL driver, PS driver, fax driver

10 Kliknite [OK] taster. 11 Kliknite [Next] taster. 12 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se "User Account Control" prozor pojavi, kliknite [Continue] taster.

13 Kliknite [Finish] taster. 14 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
and Faxes prozoru.

15 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

Instalacija printer upravljačkog programa sa kreiranjem porta preko Add Printer čarobnjaka

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Control Panel". 3 Iz "Hardware and Sound", kliknite "Printer".
– Ukoliko je Control Panel prikazan u klasičnom prikazu, kliknite dva puta na "Printers".

4 Kliknite "Add a printer" iz alatne trake. 5 Kliknite "Add a local printer". 6 Kliknite "Create a new port", i odaberite tip porta.
– Ukoliko koristite LPR/Port9100 konekciju, odaberite "Standard TCP/IP Port". – Ukoliko koristite SMB konekciju, odaberite "Local Port".

7 Kliknite [Next] taster. 8 Odredite IP adresu i port.
– Ukoliko koristite LPR/Port9100 konekciju, odaberite "TCP/IP Device", i zatim unesite IP adresu. – Ukoliko koristite SMB konekciju, unesite "\\NetBIOS name\print service name" u "Enter a port name" polje. – Unesite isto NetBIOS ime i print service u "Print Setting" u SMB Setting ekranu uređaja.

9 Kliknite [Next] taster.
– Ukoliko se Additional Port Information Required dijaloški okvir pojavi, nastavite sa korakom 10. – Ukoliko se Install the printer driver dijaloški okvir pojavi, nastavite sa korakom 13.

10 Odaberite "Custom", i zatim kliknite [Settings] taster. 11 Promenite podešavanja prema portu, i zatim kliknite [OK] taster.
– Za LPR konekciju, odaberite "LPR", i zatim unesite "Print" u "Queue name" polje. – Za Port9100 konekciju, odaberite "RAW", i zatim unesite RAW broj porta (9100 kao standardna podešavanje) u "Port Number" polje.

12 Kliknite [Next] taster. 13 Kliknite [Have Disk] taster. 14 Kliknite [Browse] taster.

15 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]

taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows XP/Server 2003: PCL driver, PS driver, fax driver

16 Kliknite [OK] taster. 17 Kliknite [Next] taster. 18 Sledite instrikcije na ekranu.
– Ukoliko se User Account Control prozor pojavi, kliknite[Continue] taster. – Ukoliko se Verify the publisher dijaloški okvir Windows Security pojavi, kliknite "Install this driver software anyway".

19 Kliknite [Finish] taster. 20 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
and Faxes prozoru.

21 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.2.2 Mrežna konekcija (IPP or IPPS)
Za IPP ispis, odredite mrežna podešavanja pre nego što instalirate printer upravljački program.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu vašeg uređaja.

IPP podešavanje
Osposobite IPP ispis u "IPP Setting" podešavanju vašeg uređaja.

Instalacija printer upravljačkog programa sa Add Printer čarobnjakom

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Control Panel".
– Ukoliko je Control Panel prikazan u klasičnom prikazu, kliknite dva puta "Printers".

3 Iz "Hardware and Sound", kliknite "Printer". 4 Kliknite "Add a printer" iz alatne trake. 5 Kliknite "Add a network, wireless or Bluetooth printer". 6 U prozoru koji prikazuje rezultate pretrage, kliknite "The printer that I want isn’t Listed". 7 U "URL" polju, unesite URL za uređaj, i zatim kliknite [Next] taster.
– http:// (IP_address_of_machine) /ipp Primer: Ukoliko je IP adresa uređaja 192.168.1.20, unesite http://192.168.1.20/ipp. – Ukoliko ste podesili uređaj za IPPS ispis, unesite "https:// (IP_address_of_machine) /ipp". Prozor za proveru korisničkog imena i šifre će se pojaviti prilikom instalacije.

8 Kliknite [Have Disk] taster. 9 Kliknite [Browse] taster. 10 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows Vista: PCL driver, PS driver, fax driver

11 Kliknite [OK] taster. 12 Kliknite [Next] taster. 13 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se "User Account Control" prozor pojavi, kliknite [Continue] taster. – Ukoliko se Verify the publisher dijaloški okvir Windows Security pojavi, kliknite "Install this driver software anyway".

14 Kliknite [Finish] taster.

15 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
and prozoru.

16 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.2.3 Mrežno spajanje (Web Service print)
U Windows Vista operativnom sistemu, moguće je locirati i instalirati Web Service print-supporting printers.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu u TCP/IP podešavanju vašeg uređaja.

Web Service podešavanje
Kako bi ste koristili Web Service ispis, osposobite print funkciju u Web Service Settings ekranu uređaja.

Instalacija printera iz Network prozora

1 Uključite uređaja dok je spojen na mrežu.
– Uređaj mora biti spojen na mrežu.

2 Kako biste koristili Web Service ispis, proverite da li je "Network discovery" osposobljen u "Network and Sharing
Center" na kompjuteru.

3 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 4 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Network". 5 Odaberite ime uređaja, i zatim kliknite"Install" iz alatne trake.
– Ukoliko se User Account Control window pojavi, kliknite [Continue] taster.

6 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se User Account Control prozor pojavi, kliknite [Continue] taster. – Ukoliko se Verify the publisher dijaloški okvir Windows Security pojavi, kliknite "Install this driver software anyway".

Određivanje IP adrese prilikom instalacije upravljačkog programa sa Add Printer čarobnjakom

1 Uključite uređaj.
- Uređaj mora biti spojen na mrežu.

2 Kako bi ste koristili Web Service ispis, proverite da li je "Network discovery" osposobljen u "Network and Sharing
Center" na kompjuteru.

3 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 4 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Control Panel". 5 Iz "Hardware and Sound", kliknite "Printer".
– ukoliko je Control Panel prikazan u klasičnom prikazu, kliknite dva puta "Printers".

6 Kliknite "Add a printer" iz alatne trake. 7 Kliknite "Add a local printer". 8 Kliknite "Create a new port", i zatim odredite tip porta.
– Odaberite "Standard TCP/IP Port".

9 Kliknite [Next] taster. 10 Odaberite "Web Services Device" i zatim unesite IP adresu. 11 Kliknite "Locate and install driver software (recommended)". 12 Kliknite "Do not search online". 13 Kliknite "Browse my computer for driver software (advanced)". 14 Kliknite [Browse] taster. 15 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: Windows Vista: PCL driver, PS driver, fax driver

16 Kliknite [Next] taster. 17 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se User Account Control prozor pojavi, kliknite [Continue] taster. – Ukoliko se Verify the publisher dijaloški okvir Windows Security pojavi, kliknite "Install this driver software anyway".

18 Kliknite [Close] taster. 19 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
prozoru.

20 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.2.4 Lokalno spajanje
Ukoliko koristite USB konekciju, printer upravljački program se može instalirati preko Plug and Play opcije. Upravljački program se može instalirati i sa Add Printer čarobnjakom. Ukoliko koristite Add Printer čarobnjak, odaberite USB port u Select a Printer Port dijaloškom okviru.

1 Spojite uređaj sa kompjuterom sa USB kablom, i zatim uključite kompjuter. 2 Uključite uređaj. 3 Kliknite "Locate and install the driver software (recommended)". 4 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 5 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati: PCL driver, PS driver, fax driver

6 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se "User Account Control" prozor pojavi, kliknite [Continue] taster. – Ukoliko se dijaloški okvir Windows Security pojavi, kliknite "Install this driver software anyway".

7

Kada instalacija završi, kliknite[Close] taster.

8 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
prozoru.

9 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.3 Windows 2000
6.3.1 Mrežna konekcija (LPR/Port9100)
Ukoliko koristite LPR/Port9100 ispis, odredite port prilikom instalacije.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu u TCP/IP podešavanju uređaja.

RAW port podešavanje
Kako bi ste koristili Port9100 ispis, osposobite RAW broj porta (9100 kao standardna podešavanje), u TCP/IP podešavanju uređaja.

LPD podešavanje
Kako bi ste koristili LPR ispis, osposobite LPD ispis u LPD podešavanju uređaja.

Instalacija printer upravljačkog programa sa Add Printer čarobnjakom

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Printers". 3 Kliknite dva puta "Add Printer". 4 Sledite instrukcije na ekranu. 5 U dijaloškom okviru za određivanje metode konekcije, odaberite "Local printer", i zatim kliknite [Next]
taster.

6 Kliknite "Create a new port", i zatim odaberite "Standard TCP/IP Port" za "Type of port:". 7 Kliknite [Next] taster. 8 Kliknite [Next] taster.

9 U "Printer Name or IP address" polju, unesite IP adresu uređaja, i zatim kliknite [Next]
taster. – Ukoliko se Additional Port Information Required dijaloški okvir pojavi, nastavite sa korakom 10. – Ukoliko se Finish dijaloški okvir pojavi, nastavite sa korakom 13.

10 Odaberite "Custom", i zatim kliknite [Settings] taster. 11 Promenite podešavanja prema portu, i zatim kliknite [OK] taster.
– Za LPR konekciju, odaberite "LPR", i zatim unesite "Print" u "Queue name" polje. – Za Port9100 konekciju, odaberite "RAW", i zatim unesite RAW broj porta (9100 at default) u "Port Number" polje.

12 Kliknite [Next] taster. 13 Kliknite [Finish] taster. 14 Kliknite [Have Disk] taster. 15 Kliknite [Browse] taster. 16 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati Windows 2000: PCL driver, PS driver, fax driver

17 Kliknite [OK] taster. 18 Kliknite [Next] taster. 19 Sledite instrikcije na ekranu.
– Ukoliko se Digital Signature dijaloški okvir pojavi, kliknite [Yes] taster.

20 Kliknite [Finish] taster. 21 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
prozoru.

22 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.3.2 Mrežna konekcija (SMB)
Prilikom korišćenja SMB ispisa, odredite port prilikom instalacije printer upravljačkog programa.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu u TCP/IP podešavanju vašeg uređaja.

SMB podešavanje
U "Print Setting" u SMB Setting ekranu uređaja, odredite NetBIOS ime, print service ime, i radnu grupu.

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Printers". 3 Kliknite dva puta "Add Printer". 4 Sledite instrukcije na ekranu. 5 Odaberite "Local printer ", i zatim kliknite [Next] taster.
– Obrišite "Automatically detect and install my Plug and Play printer" polje za proveru.

6 Kliknite "Create a new port", i zatim odaberite "Local Port" za "Type of port:" 7 Kliknite [Next] taster. 8 U "Enter a port name" polju, unesite "\\NetBIOS name\print service name".. 9 Kliknite [OK] taster. 10 Kliknite [Have disk] taster. 11 Kliknite [Browse] taster.

12 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati Windows 2000: PCL driver, PS driver, fax driver

13 Kliknite [OK] taster 14 Kliknite [Next] taster 15 Sledite instrukcije na ekranu. 16 Kliknite [Finish] taster. 17 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers
prozoru.

18 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.3.3 Mrežno spajanje (IPP or IPPS)
Za IPP ispis, odredite mrežne podešavanja pre instalacije printer upravljačkog programa.

TCP/IP podešavanje
Odredite IP adresu uređaja.

IPP podešavanje
Osposobite IPP ispis u "IPP Setting" podešavanju uređaja.

Instalacija printer upravljačkog programa sa Add Printer čarobnjakom

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 2 Kliknite [Start] taster, i zatim kliknite "Setup" - "Printer". 3 Kliknite "Add Printer". 4 Kliknite [Next] taster. 5 U Local or Network Printer dijaloškom okviru, odaberite "Network printer", i zatim kliknite [Next] taster. 6 U Locate Your Printer dijaloškom okviru, odaberite "Connect to a printer on the Internet or on your intranet". 7 U "URL" polju, unesite URL za uređaj, i zatim kliknite [Next] taster.
– http:// (IP_address_of_machine) /ipp Primer: Ukoliko je IP adresa uređaja 192.168.1.20, unesite http://192.168.1.20/ipp. – Ukoliko ste podesili uređaj za IPPS ispis, unesite "https:// (IP_address_of_machine) /ipp". Prozor za proveru korisničkog imena i šifre će se pojaviti prilikom instalacije.

8 Kada se pojavi konfirmacijski dijaloški okvir, kliknite [OK] taster. 9 Kliknite [Have Disk] taster. 10 Kliknite [Browse] taster. 11 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati Windows 2000: PCL driver, PS driver, fax driver

12 Kliknite [OK] taster.

13 Kliknite [OK] taster. 14 Sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se "Digital Signature" dijaloški okvir pojavi, kliknite [Yes] taster.

15 Kliknite [Finish] taster. 16 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers and Faxes
prozoru.

17 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

6.3.4 Lokalno spajanje
Ukoliko je vaš uređaj spojen kroz USB port, printer upravljački program može se instalirati sa plug-and-play. opcijom.

1 Spojite uređaj sa kompjuterom sa USB kablom, i zatim uključite kompjuter. 2 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM vašeg kompjutera. 3 Uključite uređaj. 4 Odaberite "Search for a suitable driver for my device (recommended)", i zatim kliknite [Next] taster. 5 Odaberite "Specify location", i zatim kliknite [Next] taster. 6 Odredite mapu na CD-ROM-u koja sadrži printer upravljački program, i zatim kliknite [Open]
taster. Upravljački programi koji se mogu odabrati Windows 2000: PCL driver, PS driver, fax driver

7 Kliknite [OK] taster, i zatim sledite instrukcije na ekranu.
– Ukoliko se "Digital Signature" dijaloški okvir pojavi, kliknite [Yes] taster.

8 Kliknite [Finish] taster. 9 Kada instalacija završi, proverite da li se ikona instaliranog printera nalazi u Printers and Faxes
prozoru.

10 Uklonite CD sa upravljačkim programom iz CD-ROM uređaja na vašem kompjuteru.

7

Instalacija na Macintosh računar

7 Instalacija na Macintosh računar
7.1 Mac OS X 10.2, 10.3, ili 10.4 7.1.1 Instalacija printer upravljačkog programa

1 Pokrenite Macintosh računar. 2 Umetnite CD-ROM sa printer upravljačkim programom u CD-ROM računara. 3 Otvorite mapu na CD-ROM-u koja sadrži željeni upravljački program. 4 Kopirajte Mac OS verziju na radnu površinu.
– OS X 10.2:KONICAMINOLTA_C353_102.pkg – OS X 10.3:KONICAMINOLTA_C353_103.pkg – OS X 10.4:KONICAMINOLTA_C353_103.pkg

5 Kliknite dva puta na datoteku koju ste kopirali na radnu površinu.
– Unesite administratorsko ime i šifru. – Za administratorsko ime i šifru, kontaktirajte vašeg administratora.

6 Kliknite [Continue]. 7 U Easy Install dijaloškom okviru, kliknite [Install] taster. 8 Kliknite [Close] taster.

7.1.2 Odabir i spajanje printera (OS 10.4)
U OS 10.4, vaš uređaj može biti spojen sa Bonjour, AppleTalk, LPR (LPD), ili IPP protokolima. Nakon što ste odredili mrežna podešavanja za vaš uređaj, odaberite vaš uređaj kao printer u Printer Setup Utility ili Print Center enables printing.

Određivanje Bonjour podešavanja
- Omogućite Bonjour u "Bonjour Setting", i zatim unesite Bonjour ime.

Dodavanje printera (Bonjour podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility" gde je instaliran vaš upravljački program, i zatim kliknite dva puta "Printer
Setup Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se lista printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Iz "Printer Name" liste, odaberite željeni model i konekciju (Bonjour). 4 Odaberite "KONICA MINOLTA" u "Print Using", odaberite željeni model iz liste modela, i zatim
kliknite [Add] taster.

Određivanje AppleTalk podešavanja
- Omogućite AppleTalk u "AppleTalk Setting", i zatim unesite ime printera. Određivanje AppleTalk podešavanja

1 U "Apple" izboru, odaberite "System Preferences". 2 Kliknite "Network" ikonu. 3 Iz "Show", odaberite "Built-in Ethernet". 4 Kliknite AppleTalk karticu, i zatim odaberite "Make AppleTalk Active" polje. 5 Kliknite taster za zatvaranje u levom gornjem uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Apply configuration changes?" poruka pojavi, kliknite [Apply] taster. Dodavanje printera (AppleTalk podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility” gde je upravljački program instaliran, i zatim klinite dva puta "Printer Setup
Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se lista printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Iz "Printer Name" liste, odaberite željeni model i konekciju (AppleTalk). 4 Odaberite "KONICA MINOLTA" u"Print Using", odaberite željeni model iz liste modela, i zatim kliknite
[Add] taster.

Određivanje TCP/IP podešavanja (LPR podešavanje)
- Odredite IP adresu vašeg uređaja.

LPD podešavanje
- Kako bi ste koristili LPR ispis, omogućite LPD ispis u LPD podešavanju uređaja.

Određivanje TCP/IP podešavanja (LPR settings)
- Odredite TCP/IP podešavanje za Macintosh kompjuter.

1 U "Apple" izborniku, odaberite "System Preferences". 2 Kliknite "Network" ikonu. 3 Iz "Show", odaberite "Built-in Ethernet". 4 Kliknite TCP/IP karticu. 5 Odaberite "Configure", i zatim odredite IP adresu i subnet mask. 6 Kliknite taster za zatvaranje u gornjem levom uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Apply configuration changes?" poruka pojavi, kliknite [Apply] taster.

Dodavanje printera (LPR podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility" gde je upravljački program instaliran, i zatim kliknite dva puta "Printer Setup
Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se lista printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Kliknite [IP Printer] taster. 4 Iz "Protocol", odaberite "LPD". 5 U "Address", unesite IP adresu uređaja. 6 Odaberite "KONICA MINOLTA" u "Print Using", odaberite željeni model iz liste modela, i zatim kliknite
[Add] taster.

Određivanje TCP/IP podešavanja uređaja (IPP podešavanje)
- Odredite IP adresu uređaja.

IPP podešavanje
- Omogućite IPP ispis u IPP podešavanju uređaja.

Određivanje TCP/IP podešavanja za kompjuter (IPP podešavanje)
- Odredite TCP/IP podešavanje za Macintosh računar.

1 U "Apple" izborniku, odaberite "System Preferences". 2 Kliknite "Network" ikonu. 3 Iz "Show", odaberite "Built-in Ethernet". 4 Kliknite TCP/IP karticu. 5 Odaberite "Configure", i zatim odaberite IP adresu i subnet mask. 6 Kliknite taster za zatvaranje u gornjem levom uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Apply configuration changes?" poruka pojavi, kliknite [Apply] taster.

Dodavanje printera (IPP podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility" gde je upravljački program instaliran, i zatim kliknite dva puta "Printer Setup
Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se lista printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Kliknite [IP Printer] taster. 4 Iz "Protocol", odaberite "IPP". 5 U "Address", unesite IP adresu uređaja. U "Queue", unesite "ipp". 6 Odaberite "KONICA MINOLTA" u "Print Using", odaberite željeni model iz liste modela, i zatim kliknite
[Add] taster.

7.1.3 Odabir i spajanje printera (OS 10.2 i 10.3)
U OS 10.2/10.3 operativnom sistemu, ovaj uređaj se može spojiti sa Rendezvous, AppleTalk, LPR (LPD), ili IPP protokolima. Nakon što ste odredili mrežna podešavanja na vašem uređaju, odaberite vaš uređaj kao printer u Printer Setup Utility ili Print Center enables printing.

Određivanje Bonjour podešavanja uređaja (Rendezvous podešavanje)
- Omogućite Bonjour u "Bonjour Setting", i zatim unesite Bonjour ime.

Dodavanje printera (Rendevous podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility" gde je upravljački program instaliran, i zatim kliknite dva puta "Printer Setup
Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se lista printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Odaberite "Rendezvous" kao konekcijsku metodu. 4 Iz "Name" liste, odaberite željeni model. 5 Odaberite "KONICA MINOLTA" u "Printer Model", odaberite željeni model iz liste modela,
i zatim kliknite [Add] taster.

Određivanje AppleTalk podešavanja uređaja
- Omogućite AppleTalk u "AppleTalk Setting", i zatim unesite ime printera.

Određivanje AppleTalk podešavanja za kompjuter
Odredite AppleTalk podešavanje za Macintosh računar.

1 U "Apple" izborniku, odaberite "System Preferences". 2 Kliknite "Network" ikonu. 3 Iz "Show", odaberite "Built-in Ethernet". 4 Kliknite AppleTalk karticu, i zatim odaberite "Make AppleTalk Active" polje. 5 Kliknite taster za zatvaranje u gornjem levom uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Apply configuration changes?" poruka pojavi, kliknite [Apply] taster.

Dodavanje printera (AppleTalk)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility" gde je upravljački program instaliran, i zatim kliknite dva puta "Printer Setup
Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se lista printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Odaberite "AppleTalk" kao konekcijsku metodu, i zatim odaberite zonu na koju je uređaj spojen. 4 Iz "Name" liste, odaberite željeni model. 5 Odaberite "KONICA MINOLTA" u "Printer Model", odaberite željeni model iz liste modela,
i zatim kliknite [Add] taster.

Određivanje TCP/IP podešavanja uređaja (LPR podešavanje)
- Odredite IP adresu uređaja.

LPD podešavanje uređaja (LPR podešavanje)
- Kako bi ste koristili LPR ispis, osposobite LPD ispis u LPD podešavanju uređaja.

Određivanje TCP/IP podešavanja za kompjuter (LPR podešavanje)
- Odredite TCP/IP podešavanje za Macintosh računar.

1 U "Apple" izboru, odaberite "System Preferences". 2 Kliknite "Network" ikonu. 3 Iz "Show", odaberite "Built-in Ethernet". 4 Kliknite TCP/IP karticu. 5 Odaberite "Configure", i zatim odredite IP adresu i subnet mask. 6 Kliknite taster za zatvaranje u gornjem levom uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Apply configuration changes?" poruka pojavi, kliknite [Apply] taster.

Dodavanje printera (LPR podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility" gde je upravljački program instaliran, i zatim dva puta kliknite "Printer Setup
Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se lista printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Odaberite "IP Printing" kao konekcijsku metodu. 4 Za OS 10.3, iz "Printer Type", odaberite "LPD/LPR". 5 U "Printer Address", unesite IP adresu uređaja. 6 Odaberite "KONICA MINOLTA" u "Printer Model", odaberite željeni model iz liste modela,
i zatim kliknite [Add] taster.

Određivanje TCP/IP podešavanja uređaja (IPP podešavanje)
- Odredite IP adresu uređaja.

IPP podešavanje uređaja
- Osposobite IPP ispis u IPP podešavanju uređaja.

Određivanje TCP/IP podešavanja za računar (IPP podešavanje)
Odredite TCP/IP podešavanje za Macintosh računar.

1 U "Apple" izborniku, odaberite "System Preferences". 2 Kliknite "Network" ikonu. 3 Iz "Show", odaberite "Built-in Ethernet". 4 Kliknite TCP/IP karticu. 5 Odaberite "Configure", i zatim odredite IP adresu i subnet mask. 6 Kliknite taster za zatvaranje u gornjem levom uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Apply configuration changes?" poruka pojavi, kliknite [Apply] taster.

Dodavanje printera (IPP podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility" gde je upravljački program instaliran, i zatim kliknite dva puta "Printer Setup
Utility" ili "Print Center".

2 Kada se Add Printer dijaloški okvir pojavi, kliknite [Add] taster. Kada se liste printera pojavi, kliknite
[Add] taster.

3 Odaberite "IP Printing" za konekcijsku metodu. 4 Za OS 10.3, iz "Printer Type", odaberite "IPP". 5 U "Printer Address", unesite IP adresu uređaja. 6 Odaberite "KONICA MINOLTA" u "Printer Model", odaberite željeni model iz liste modela,
i zatim kliknite [Add] taster.

5.2 Mac OS 9.2
5.2.1 Instalacija upravljačkog programa
Nakon što ste se spojili na računar, vaš uređaj se može koristiti kao printer odabirom na PostScript printer i (PPD) datoteku. Kopirajte (PPD) datoteku na Macintosh računar.

1 Umetnite CD sa printer upravljačkim programom u CD-ROM računara. 2 Otvorite mapu na CD-ROM-u koja sadrži željeni upravljački program. 3 Odaberite PPD datoteku KONICAMINOLTAC353UVxxx.ppd, i zatim je kopirajte u Printer Descriptions mapu u "System
Folder" - "Extensions" - "Hard Disk".

5.2.2 Odabir i konekcija printera
U OS 9 operativnom sistemu, AppleTalk ili LPR (LPD). Odredite mrežna podešavanja, i zatim odaberite printer.

Određivanje AppleTalk podešavanja uređaja
- Enable AppleTalk u "AppleTalk Setting", i zatim unesite ime printera.

Određivanje AppleTalk podešavanja za računar
Odredite AppleTalk podešavanja za Macintosh računar.

1 U "Apple" izborniku, odaberite "Control Panel" - "AppleTalk". 2 Iz "Connect via" liste, odaberite "Ethernet". 3 Kliknite taster za zatvaranje u gornjem levom uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Save changes to the current configuration?" poruka pojavi, kliknite [Save] taster.

Odaberite printer (AppleTalk podešavanje)

1 U "Apple" izborniku, odaberite "Chooser". 2 Proverite da li je "AppleTalk" podešen na "Active", i zatim kliknite "LaserWriter" ikonu. 3 Iz "Select a PostScript Printer" liste, kliknite željeni model, i zatim kliknite [Create]
taster.

4 Odaberite PPD datoteku, i zatim kliknite [Select] ili [Open] taster. 5 Odaberite instalirane opcije u "Options Installed 1" i "Options Installed 2" prozorima. 6 Kliknite [OK] taster. 7 Kliknite "selector" prozor.

Određivanje TCP/IP podešavanja uređaja (LPR podešavanja)
- Odredite IP adresu uređaja.

LPD podešavanje uređaja (LPR podešavanje)
- Kako bi ste koristili LPR ispis, osposobite LPD ispis u LPD podešavanju uređaja.

Određivanje TCP/IP podešavanja za računar (LPR podešavanje)
Odredite TCP/IP podešavanje za Macintosh računar.

1 U "Apple" izborniku, odaberite "Control Panel" - "TCP/IP". 2 Iz "Connect via" liste, odaberite "Ethernet". 3 Odaberite "Configure", i zatim odredite IP adresu i subnet mask. 4 Kliknite taster za zatvaranje u gornjem levom uglu dijaloškog okvira.
– Kada se "Save changes to the current configuration?" poruka pojavi, kliknite [Save] taster.

Dodavanje printera (LPR podešavanje)

1 Odaberite "HDD" - "Applications" - "Utility", i zatim dva puta kliknite "Desktop Printer Utility". 2 Iz "Printer", odaberite "LaserWriter". 3 Iz "Create Desktop", odaberite "Printer (LPR)". 4 Kliknite [Change] taster "PostScript™ Printer Description (PPD) File". 5 Odaberite PPD datoteku, i zatim kliknite [Select] taster. 6 Kliknite [Change] taster za "LPR Printer Selection". 7 U "Printer Address", unesite IP adresu uređaja, i zatim kliknite [OK] taster. 8 Kliknite [Create] taster. 9 Unesite ime printera, i zatim kliknite [Save] taster.

8

Deinstalacija upravljačkog programa

8 Deinstalacija upravljačkog programa
8.1 Windows
Ukoliko želite deinstalirati upravljački program, na primer, kada želite ponovno instalirati upravljački program, uklonite ga prema sledećim uputstvima.

8.1.1 Deinstalacija

1 Otvorite Printers i Faxes prozor. 2 Odaberite ikonu printera koju želite obrisati. 3 Pritisnite [Delete] taster na tastaturi. 4 Sledite instrukcije na ekranu.
- Za Windows 2000/XP/Vista/Sever 2003, obrišite upravljački program u "Server Properties".

5 Otvorite "Server Properties".
– Za Windows 2000/XP/Server 2003, pritisnite "File" menu, i zatim kliknite na"Server Properties". – Za Windows Vista, desni klik na Printers prozor i zatim kliknite na "Run as administrator", i zatim kliknite na "Server Properties". – Ukoliko se User Account Control prozor pojavi, kliknite na [Continue] taster.

6 Kliknite na Driver karticu. 7 Odaberite upravljački program koji želite obrisati u "Installed printer drivers" listi, i kliknite [Remove]
taster. – Za Windows 2000/XP/Server 2003, nastavite sa korakom 9. – Za Windows Vista, nastavite sa korakom 8.

8 Odaberite "Remove driver and driver package" i zatim kliknite [OK] taster. 9 Kliknite [Yes] taster.
– Za Windows Vista, kliknite [Delete] taster.

10 Zatvorite otvorene ekrane i restartajte računar.

8.2 Macintosh
Ukoliko želite deinstalirati upravljački program, na primer, kada želite ponovno instalirati upravljački program, uklonite ga prema sledećim uputstvima.

8.2.1 Za Macintosh OS X

1 Otvorite [Printer Setup Utility] (ili [Print Center]) u "Applications" - "Utilities" - "Hard Disk". 2 Odaberite ime printera koje želite obrisati, i zatim kliknite [Delete] taster. 3 Zatvorite listu printera. 4 Dovucite sledeći podatak, koji je smešten u "Library" - "Printers" - "PPDs" - "Contents" - "Resources" "ja.lproj" - "Hard Disk", pored "Trash" ikone. – "KONICA MINOLTA C253.gz" – "KONICA MINOLTA C353.gz"

5 Obrišite nepotrebne podatke "Library" - "Printers".
– Dovucite "C353" mapu, koja je smeštena u "Library" - "Printers" - "KONICA MINOLTA", pored "Trash" ikone. – Za Mac OS 10.2, dovucite sve "KONICA MINOLTA C353" mape, koje su smješte u "Library" "Printers" - "PPDPlugins", pored "Trash" ikone.

6 Restartajte računar.

8.2.2 Za Macintosh OS 9.2

1 Dovucite printer ikonu na radnu površinu pored "Trash" ikone. 2 Dovucite PPD podatak "KONICA MINOLTAC353UVxxx.ppd", koji je smešten u "System Folder" - "Extensions"
- "Printer Descriptions" - "Hard Disk", pored "Trash" ikone.

3 Restartajte računar.

9
9.1.1 Opcije

Funkcije printanja za Mac OS X

9.1 Inicijalizacija upravljačkog programa
Nakon što ste instalirali upravljački program, trebali biste promeniti opcije pre nego što počnete sa printanjem.

1 Otvorite [Printer Setup Utility] (ili [Print Center]) koji je smešten u "Applications" - "Utilities" - "Hard Disk",
i zatim odaberite ovaj uređaj.

2 Iz [Printer] izbornika, odaberite"Show Info". 3 Odaberite "Installable Options". 4 Odaberite opcije koje su instalirane na ovom uređaju.

5 Pritisnite [Apply Changes] taster, i zatim zatvorite "Printer Info" dijaloški okvir.

9.1.2 Registracija standardnih podešavanja
Kako bi ste registrovali podešavanja, sačuvajte podešavanja u upravljačkom programu. Za Mac OS X, možete registrovati podešavanje za papir kao standardno podešavanje. Kako biste podesili drukčija podešavanja za ispis, sačuvajte podešavanja sa "Presets" funkcijom.

1 U "Page Setup" dijaloškom okviru, odaberite "Settings" i zatim odaberite "Save as Default".

2 U "Print" dijaloškom okviru, odaberite "Presets" i zatim odaberite

"Save As".

9.2 Definisanje veličine papira
Ukoliko želite ispisivati na veličini papira koja nije standardna, morate je posebno definisati.

1 U [File] izboru, odaberite "Page Setup" (ili "Paper Setup") 2 Za Mac OS 10.4, odaberite "Manage Custom Sizes" iz "Paper Size" liste.
– Za Mac OS 10.2/10.3, odaberite "Custom Paper Sizes" iz "Settings".

3 Kliknite [+] taster (OS 10.4) ili [Add] taster (OS 10.2/10.3). 4 Unesite ime za novu veličinu papira. 5 Odredite sledeća podešavanja:
– Veličinu papira (paper size): određuje veličinu papira. – Margine: Određuje margine papira.

6 Za Mac OS 10.4, nastavite sa korakom 7.
– Za OS 10.2/10.3, kliknite [Save] taster.

7 Kliknite [OK] taster.

10
10.1 Test ispis

Detaljni opis funkcija

10 Detaljni opis funkcija

Funkcija za test ispis se koristi kada želite ispisati veliku količinu kopija. Ona omogućava ispis jedne probne kopije pre ispisa velikog broja kopija. Prilikom ispisa, pomoću upravljačkog programa odredite Proof Print.

10.1.1 Podešavanje printer upravljačkog programa
Sledeći printer upravljački programi podržavaju ovu osobinu: - Konica Minolta PCL printer upravljački program za Windows - Konica Minolta PostScript upravljački program za Windows - PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS X - PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS 9.2 Ispisujte sa sledećim podešavanjima: - Izlazna metoda: "Proof Print" - Broj kopija: dve ili više

Za Windows

1 Kliknite Basic karticu. 2 Odaberite "Proof Print" iz izbora "Output Method".

3 Odredite broj kopija za ispis.
Jedna kopija će se ispisati.

Za Macintosh OS X

1 Odaberite "Output Method" dijaloški okvir. 2 Odaberite "Proof Print" iz izbora "Output Method".

3 Odredite broj kopija za ispis.
Jedna kopija će se ispisati.

10.1.2 Pozivanje operacija sa kontrolne ploče

1 Pritisnite [Job List] na kontrolnoj ploči, zatim [Job Details].

2 Sa [Current Jobs] prikazanim ekranom, pritisnite [Release Held Job].

3 Iz liste operacija, odaberite željeni operaciju koju želite ispisati. 4 Pritisnite [Change Setting]. 5 Promenite podešavanja u Change Settings ekranu, i zatim pritisnite [OK].
– Kako biste proverili rezultate promena podešavanja, odaberite operaciju koju želite kopirati, i zatim pritisnite [Proof Copy] na kontrolnoj ploči.

6 Pritisnite [OK], ili pritisnite [Start] taster na kontrolnoj ploči.

10.2 Secure print
Funkcija secure print čuva operacije printanja u secure print korisnički pretinac na uređaju. Prilikom printanja, koristite printer upravljački program kako biste odabrali Secure Print.

10.2.1 Podešavanje printer upravljačkog programa
Sledeći upravljački programi podržavaju ovu osobinu: - Konica Minolta PCL printer upravljački program za Windows - Konica Minolta PostScript printer upravljački program za Windows - PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS X Ispisujte sa sledećim podešavanjima: - Output Method: "Secure Print"

Za Windows

1 Kliknite Basic karticu. 2 Odaberite "Secure Print" iz "Output Method" padajuće liste.

3 Unesite ID i šifru.

4 Ispišite dokument.

Za Macintosh OS X

1 Odaberite "Output Method" dijaloški okvir. 2 Odaberite "Secure Print" iz "Output Method" padajuće liste.

3 Unesite ID i šifru. 4 Ispišite dokument.

10.2.2 Pozivanje operacija iz kontrolne ploče
"Secure Print" operacije su sačuvane u secure print korisnički pretinac. Kako bi ste ispisali dokument, potrebni su ID i šifra.

Kada je "Confidential Document Access Method" podešen na "Mode 1"

1 Pritisnite [User Box] na kontrolnoj ploči uređaja, i zatim pritisnite [Use Document].

2 Select [System User Box], touch [Secure Print User Box], and then touch [OK].

3 Unesite ID, i zatim pritisnite [OK].

4 Unesite šifru, i zatim pritisnite [OK].

5 Odaberite dokument za ispis, i zatim pritisnite [Print].

6 Ukoliko je potrebno, promenite podešavanja za printanje.

7 Pritisnite [Start], ili [Start] taster na kontrolnoj ploči.

Kada je "Confidential Document Access Method" podešen na "Mode 2"

1 Pritisnite [User Box] taster na kontrolnoj ploči uređaja, i zatim pritisnite [Use Document].

2 Odaberite [System User Box], i zatim pritisnite [Secure Print User Box].

3 Unesite ID, i zatim pritisnite [OK].

4 Odaberite dokument koji želite ispisati, i zatim pritisnite [Enter Password].

5 Unesite šifru, i zatim pritisnite [OK].

6 Odaberite dokument za ispis, i zatim pritisnite [Print].

7 Ukoliko je potrebno, promenite podešavanja printanja.

8 Pritisnite [Start], ili pritisnite [Start] taster na kontrolnoj ploči.

10.3 Čuvanje dokumenata u korisnički pretinac
Save in User Box funkcija čuva operacije printanja u korisnički pretinac uređaja. Prilikom ispisa, u upravljačkom programu odredite "Save in User Box".

10.3.1 Podešavanje printera
Sledeći upravljački programi podržavaju ovu osobinu: - Konica Minolta PCL printer upravljački program za Windows - Konica Minolta PostScript printer upravljački program za Windows - PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS X Ispisujte sa sledećim podešavanjem: - izlazna metoda: "Save in User Box" ili "Save in User Box/Print"

Za Windows

1 Kliknite Basic karticu. 2 Odaberite "Save in User Box" ili "Save in User Box/Print" iz "Output Method" padajuće liste.

3 Unesite ime dokumenta i broj korisničkog pretinca. 4 Ispišite dokument.

Za Macintosh OS X

1 Odaberite "Output Method" dijaloški okvir. 2 Odaberite "Save in User Box" ili "Save in User Box/Print" iz "Output Method" padajuće liste.

3 Unesite ime dokumenta i broj korisničkog pretinca.

4 Ispišite dokument.

10.3.2 Pozivanje operacija sa kontrolne ploče
"Save in User Box" i "Save in User Box/Print" operacije su sačuvane u korisnički pretinac . Kako bi ispisivali dokumente sačuvane u korisničkom pretincu, otvorite željeni korisnički pretinac. Ukoliko je šifra određena za korisnički pretinac, unesite šifru.

1 Pritisnite [User Box] taster na kontrolnoj ploči, i zatim pritisnite [Use Document].

2 Odaberite željeni korisnički pretinac, i zatim pritisnite [OK].
– Ukoliko je šifra određena za korisnički pretinac nastavite sa korakom 3. – Ukoliko je šifra nije određena za korisnički pretinac, nastavite sa korakom 4.

3 Unesite šifru za korisnički pretinac, i zatim pritisnite [OK].

4 Odredite dokument za ispis, i zatim pritisnite [Print].

5 Ukoliko je potrebno, promenite podešavanja za ispis.

6 Pritisnite [Start], ili pritisnite [Start] taster na kontrolnoj ploči.
10.4 Ispis sa podešavanjem za proveru autentičnosti
Kada je podešavanje za proveru autentičnosti određena na uređaju, pre nego što ispisujete sa uređaja potrebno je uneti korisničko ime i šifru.

10.4.1 Podešavanje printer upravljačkog programa
Za Windows

1 Kliknite [Properties] taster (ili [Detail Setting] taster) u Print dijaloškom okviru kako biste prikazali Printing Preferences
dijaloški okvir.

2 Kliknite Basic karticu. 3 Kliknite [Authentication/Account Track] taster.

4 Odaberite "Recipient User", i zatim unesite korisničko ime i šifru.

5 Kliknite [OK] taster, odredite željena podešavanja, i zatim ispišite dokument.
Za Macintosh OS X

1 U "File" izboru, odaberite "Print". 2 Odaberite "Output Method". 3 Odaberite "User Authentication" polje.

4 Odaberite "Recipient User", i zatim unesite korisničko ime i šifru.

10.5 Ispis sa Account Track funkcijom
Ukoliko je Account Track funkcija omogućena na uređaju, prilikom ispisa unesite department ime (ili šifru). Sledeći upravljački programi su podržani: Konica Minolta PCL printer upravljački program za Windows Konica Minolta PostScript printer upravljački program za Windows PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS X

10.5.1 Podešavanje printer upravljačkog programa
Za Windows

1 Kliknite [Properties] taster (ili [Detail Setting] taster) u Print dijaloškom okviru kako bi ste prikazali Printing
Preferences dijaloški okvir.

2 Kliknite Basic karticu. 3 Kliknite [Authentication/Account Track] taster.

4 Unesite department ime i šifru. 5 Kliknite [OK] taster, i odredite željena podešavanja, i zatim ispišite dokument.

Za Macintosh OS X

1 U "File" izboru, odaberite "Print". 2 Odaberite "Output Method". 3 Odaberite "Account Track" polje.

4 Unesite department ime i šifru.

10.6 “Dodirni i ispiši” (Touch and print)
Kada se opciona jedinica za proveru autentičnosti (biometrics type) ili (IC card type) koristi, jednostavno pre nego što počnete sa ispisom dodirnite prstom jednicu ili IC card . Ova funkcija se naziva Touch and Print. S takvom vrstom provere autentičnosti korisnika, unesite korisničko ime i šifru u printer upravljački program.

1 Unesite korisničko ime i šifru u the printer upravljački program, i zatim printajte.
- Za Windows:

– Za Macintosh OS X:

2 Pritisnite jedinicu za proveru autentičnosti na vašem uređaju.
Kada je korisnik prepoznat, dokument će se ispisati.

10.7 Određivanje korisnički definirane zaštićene lozinke
Vaš uređaj i printer upravljački program komuniciraju preko enkriptirane korisničke šifre, ili secure document šifre koristeći ključ za enkripciju. . Iako je postavljena zaštićena lozinka za generisanje zaštićenih zaporki kao standardno podešavanje, takođe ju je moguće generisati pomoću korisnički definisane zaštićene lozinke. Prilikom određivanja korisnički definisane zaštićene lozinke, odredite istu zaštićenu lozinku za uređaj i printer driver.

10.7.1 Podešavanje za uređaj
Idite u Administrator Settings ekran kako bi odredili podešavanja za uređaj.

1 Pritisnite [Security Settings] u Administrator Settings ekranu. 2 U Security Settings ekranu, pritisnite [Driver Password Encryption Setting]. 3 Pritisnite [User-Defined].

4 Unesite zaštićenu lozinku, i zatim pritisnite [OK].

5 Unesite zaštićenu lozinku ponovo, i zatim pritisnite [OK].

10.7.2 Podešavanje printer upravljačkog programa
Sledeći upravljački programi su podržani: - Konica Minolta PCL printer upravljački program za Windows (PCL driver) - Konica Minolta PostScript printer upravljački program za Windows (PS driver) - PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS X Za Windows

1 Odaberite Properties ekran.
– Kako biste prikazali Properties prozor, otvorite Printers prozor ili Printers and Faxes prozor. U tom prozoru, kliknite desnim klikon na instaliranu ikonu, i zatim kliknite "Properties".

2 Kliknite Device Information karticu. 3 Odaberite "Encryption Passphrase" polje i unesite zaštićenu lozinku.

4 Kliknite [OK] taster.

Za Macintosh OS X

1 Odaberite Output Method dijaloški okvir. 2 Kliknite [Detail Settings] taster. 3 Odaberite "Administrator Settings", i zatim kliknite [Settings] taster.

4 Odaberite "Encryption Passphrase" polje i unesite zaštićenu lozinku

5 Click the [OK] button.

10.8 ICC podešavanja
Printer upravljački program ima funkciju za određivanje ICC registrovanih na uređaju. Sledeći printer upravljački programi podržavaju ovu osobinu: - Konica Minolta PostScript printer upravljački program za Windows (PS driver) - PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS X

10.8.1 Podešavanje printer upravljačkog programa za Windows

1 Odabberite Quality karticu. 2 Odaberite [Quality Adjustment] taster. 3 Odaberite ICC Profile karticu. 4 Odaberite [Detail] taster i zatim odaberite tip dokumenta.

5 Odaberite odgovarajuće stavke za "RGB Source", "Destination Profile", i "Simulation Profile". 6 Kliknite [OK] taster.

10.8.2 Printer upravljačkog programa za Macintosh OS X

1 Odaberite Quality dijaloški okvir. 2 Kliknite [Quality Adjustment] taster. 3 Odaberite odgovarajuće stavke za "RGB Source", "Destination Profile", i "Simulation Profile" prema
tipu dokumenta koji želite ispisati .

4 Odaberite [OK] taster.

10.9 Registracija ICC profila u printer upravljačkom programu
ICC profili mogu se dodati i registrovati u printer upravljačkom programu. Sledeći upravljački programi podržavaju ovu osobinu: - Konica Minolta PostScript printer upravljački program za Windows - PostScript PPD printer upravljački program za Mac OS X

10.9.1 Podešavanje printer upravljačkog programa za Windows

1 Odaberite Quality karticu. 2 Kliknite [Quality Adjustment] taster. 3 Kliknite [Manage Profile] taster.

– Ukoliko je uređaj spojen sa USB konektorom, uređaj ne može čitati ICC profile. – Kliknite [Download Manager]. Ova funkcija je dostupna jedino ukoliko je Download Manager instaliran.

4 Proverite da li je lista registrovanih profila prikazana.

5 Kliknite karticu i odaberite tip profila.

6 Odaberite željeni profil iz "Available Profile" liste, i zatim kliknite [Add] taster.
– Kako biste registrovali podešavanja upravljačkog programa kao profil, kliknite [New] taster, i zatim unesite ime datoteke i ime profila.

7 Kliknite [OK] taster.

10.9.2 Podešavanje printer upravljačkog programa za Macintosh OS X

1 Odaberite Quality dijaloški okvir. 2 Kliknite [Quality Adjustment] taster. 3 Kliknite [Manage Profile] taster.

– Color Profile Management funkcija nije dostupna ukoliko konekcija za komunikaciju sa uređajem nije omogućena. – Kliknite [Download Manager]. Ova funkcija je dostupna jedino ukoliko je Download Manager instaliran.

4 Kliknite karticu i odaberite tip profila.

5 Proverite da li je lista registrovanih profila prikazana.

6 Odaberite željeni profil iz "Available Profile" liste, i zatim kliknite [Add] taster.
– Kako bi ste registrovali podešavanja upravljačkog programa kao profil, kliknite [New] taster, i zatim unesite ime datoteke i ime profila.

7 Kliknite [OK] button.

11.10 Banner papir funcija printanja
Određivanje banner print podešavanja na kontrolnoj ploči, omogućava vam ispis na 47-1/4 inča (1,200 mm) banner papira koji se može staviti u pomoćni uvlakač.

11.10.1 Papir za kopiranje
Širina papira
8-1/4 do 11-3/4 inča (210 do 297 mm)

Dužina papira
18 do 47-1/4 inča(457.3 do 1,200.0 mm)

Tip papira
Debeli papir 1, Debeli papir 1 + Duplex 2nd Side, Debeli papir 2, Debeli papir 2 + Duplex 2nd Side (24-1/4 do 55 -1/2 lb (91 do 209 g/m2))

11.10.2 Printer upravljački programi i podržani operativni sistemi
Sledeći programi podržavaju banner papir ispis: Opis
PCL

Upravljački program
Konica Minolta PCL printer upravljački program. (PCL Driver)

Operativni sistem
Windows NT4.0, Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition/Professional, Windows Vista Home Basic /Home Premium /Ultimate /Business /Enterprise, i Windows Server 2003.

PostScript3 Emulation

Konica Minolta PostScript printer upravljački program.

Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition/Professional, Windows Vista Home Basic /Home Premium /Ultimate /Business /Enterprise, i Windows Server 2003.

11.10.3 Podešavanje printer upravljačkog programa
Odredite izlaznu veličinu papira kao proizvoljnu veličinu papira.

1 Kliknite Basic karticu. 2 Odaberite "Custom Size" iz "Original Size" ili "Paper Size". 3 Odredite širinu i dužinu proizvoljnog papira prema setu za spajanje. 4 Odredite tip papira.
– Ukoliko je potrebno, odredite druga podešavanja.

5 Kliknite [OK] taster.

10.10.4 Ispis

1 Na kontrolnoj ploči, pritisnite [Utility/Counter] taster. 2 Pritisnite [6 Banner Printing]. 3 Pritisnite [Allow], i zatim [OK].

4 Otvorite pomoćni uvlakač.

5 Instalirajte set za spajanje na pomoćni uvlakač.

6 Podesite vođice na setu za spajanje.

7 Umetnite papir za ispis tako da je strana za ispis okrenuta prema dole. 8 Podesite vođice na pomoćnom uvlakaču tako da odgovaraju veličini umetnutog papira.

9 Pošaljite i ispišite podatak o dokumentu sa računara.

10 Kako biste završili operaciju printanja, pritisnite [Exit].

11 Odaberite [Yes], i zatim [OK].

11

PageScope Web Connection

11.1 Prijava i odjava
11.1.1 Login i logout operacije
Prilikom spajanja sa PageScope Web Connection aplikacijom, logon stranica će se pojaviti ukoliko je podešavanje za proveru autentičnosti korisnika i računa određena na uređaju. Ukoliko provera autentičnosti korisnika i računa nije određena, pojaviće se osnovna (public) stranica.

Ukoliko podešavanja za proveru autentičnosti korisnika i računa nisu određene

1 Korisnik će se automatski prijaviti kao “public” korisnik.

2 Kako bi ste se prijavili kao administrator morate se odjaviti.

3 Prijavite se ponovno kao administrator.

Ukoliko su podešavanja za proveru autentičnosti korisnika i računa određene

1 Unesite potrebne informacije za prijavu.

2 Kako bi ste se prijavili kao drugi korisnik ili administrator, morate se odjaviti. 3 Ponovno se prijavite.

11.1.2 Odjava
- Kako biste prikazali odjavni dijaloški okvir Kliknite [Logout] taster u gornjoj desnoj strani prozora. Kako biste se vratili na stranicu sa prijavom, kliknite [OK] taster.

11.1.3 Prijava
Zavisno od metode prijave, PageScope Web Connection aplikacija će biti u User mode ili Administrator načinu rada. Zavisno od provere autentičnosti korisnika ili podešavanja za korisnički pretinac, moguće je prijaviti se na PageScope Web Connection aplikaciju kao administrator ili kao administrator korisničkog pretinca u User načinu rada.

Opcije koje se mogu odabrati prilikom prijave na PageScope Web Connection aplikaciju
Ukoliko je potrebno, odaberite željeni jezik i format. Ukoliko je "When in warning, dijaloški okvir prikazan." check box je selektovan, i poruka o upozorenju će se pojaviti. Ukoliko je "Flash" odabran kao format za prikaz, sledeće stavke će se prikazati u Flash aplikaciji. Ukoliko želite koristiti "Flash" osobine trebali biste instalirati Flash Player. Ukoliko nemate potreban software, odaberite "HTML" kao format za prikaz. U IPv6 okruženju, odaberite "HTML".

Prijava kao “public user”
Ukoliko podešavanja za proveru autentičnosti korisnika nisu određene, prijavite se kao “public user”. Na stranici za prijavu, odaberite "Public user", i zatim kliknite [Login] taster.

Prijava registrovanog korisnika
Ukoliko su podešavanja za proveru autentičnosti određene na uređaju, potrebno je uneti korisničko ime i šifru. Na stranici za prijavu, unesite korisničko ime i šifru, i zatim kliknite [Login] taster. - Ukoliko su podešavanja za proveru autentičnosti određena, unesite korisničko ime i šifru. - Kako biste odabrali korisničko ime iz liste, kliknite [User List] taster. - Ukoliko je provera autentičnosti za vanjski server odabrana, odaberite server. - Kako biste se prijavili na PageScope Web Connection aplikaciju kao administrator u User načinu rada, odaberite "Administrator" -"Administrator (User način rada)", i zatim unesite šifru.

Prijava u Administrator način rada
Kako biste odredili sistemska i mrežna podešavanja, prijavite se u Administrator način rada. Na stranici za prijavu, odaberite "Administrator", unesite šifru, i zatim kliknite [Login] taster.

Prijava administratora korisničkog pretinca
Ukoliko su podešavanja za proveru autentičnosti određena na uređaju, možete se prijaviti kao administrator u User načinu rada.

• Na stranici za prijavu, odaberite "Administrator", i zatim kliknite [Login] taster. – Kako biste se prijavili u PageScope Web Connection aplikaciju administrator korisničkog pretinca u User načinu rada, odaberite "User Box Administrator", i zatim unesite šifru.

12
Opis greške Kada se poruka "No printers are connected." ili "Print error" pojavi.

Uklanjanje grešaka

12 Uklanjanje grešaka
12.1 Kopiranje nije moguće
Ovo poglavlje opisuje proceduru uklanjanja grešaka za moguće nepravilnosti koje se javljaju u radu uređaja. Uzrok Upravljački program za printer, nije kompatibilan sa printer kontrolerom. Mrežni kabal ili USB kabl je isključen. Greška je nastala u uređaju. Dostupna memorija je nedovoljna. Pomoć Proverite ime odabranog printera. Proverite da li je kabal ispravno spojen. Proverite kontrolnu ploču uređaja. Kako bi ste proverili dali je ispis moguć, ispišite probnu stranicu. Kako bi ste proverili da li je ispis moguć, ispišite probnu stranicu. Proverite podešavanja u priručniku za software. Promenite podešavanja i probajte ponovo ispisivati. Proverite ime odabranog printera. Proverite da li je kabal ispravno spojen. Proverite kontrolnu ploču uređaja. Proverite redosled operacija u Active Jobs listi na upravljačkoj ploči uređaja. Proverite da li se operacija printanja zadržava u "User Box"-u na kontrolnoj ploči uređaja.

Kada se Postscript greška pojavi.

Dostupna memorija je nedovoljna.

Došlo je do greške u podešavanjima software-a. Podešavanja za ispis nisu odgovarajuća. Uređaj ne ispisuje iako je operacija printanja na računaru izvršena. Upravljački program za printer, nije kompatibilan sa printer kontrolerom. Mrežni kabal ili USB kabal je isključen. Došlo je do greške u radu uređaja. Operacija printanja kasni.

"Save in User Box" je određen prilikom izvođenja operacije printanja.

"Secure Print" je određen prilikom izvođenja operacije printanja. Ukoliko se Account Track funkcija izvodi, neregistrovano ime odela (ili šifra) je uneto.

Proverite da li se operacija printanja zadržava u "Secure Print User Box" - u na kontrolnoj ploči uređaja. Unesite ispravno ime odela (ili šifru).

Opis greške

Uzrok Ukoliko su podešavanja za proveru autentičnosti određene, a uneto je neregistrovano korisničko ime (ili šifra). Različite zaštićene lozinke mogu se odrediti za printer driver i uređaj. Dostupna memorija je nedovoljna.

Pomoć Unesite ispravno korisničko ime (ili šifru).

Odredite istu zaštićenu lozinku za uređaj i printer driver. Kako biste proverili da li je ispis moguć, ispišite probnu stranicu. Savetujte se sa mrežnim administratorom. Odredite autentifikacijska podešavanja u naprednom sigurnosnom modu. Za detalje, kontaktirajte administratora ovog uređaja. Unesite šifru. Odredite istu zaštićenu lozinku za uređaj i printer driver. Proverite podešavanja za korisniči pretinac U glavnom sistemu.
Unesite ispravno korisničko ime ili šifru. Odaberite "Authentication" u upravljačkom programu

Nije uspostavljena mrežna konekcija sa printerom. Napredni sigurnosni mod možda je omogućen na uređaju.

Uređaj ne ispisuje u Secure Print načinu rada.

U glavnom sistemu, douzvoljena su pravila za unos šifre. Različite zaštićene lozinke mogu se odrediti za printer driver i uređaj.

Operacije u Save in User Box načinu rada se ne prikazuju. Uređaj ne može ispisivati u User Authentication (Account Track) načinu rada.

Glavni system je podešen da automatski briše operacije u korisničkom pretincu.
Uneto je pogrešno korisničko ime ili šifra.

Nije odabran "Authentication" u upravljačkom programu.

Različite zaštićene lozinke mogu se odrediti za printer driver i uređaj. Ispis sa trenutnim korisničkim imenom ne može se izvesti.

Odredite istu zaštićenu lozinku za uređaj i printer driver. Proverite sa administratorom da li je korisničko ime ispravno.

Ispis nije moguć čak i kad je "Public User" Odabran.

Ispisivanje kao public korisnik možda nije dopušteno na glavnom sustavu.

Proverite sa administratorom da vidite da li je ispisivanje kao public korisnik dopušteno.

12.2 Kada se podešavanja ne mogu odrediti
- Nastavite sa ovom procedurom otklanjanja grešaka, ukoliko ne možete odrediti željena podešavanja za ispis u upravljačkom programu.

12.2.1 Podešavanja u upravljačkom programu se ne mogu odrediti
Opis greške Podešavanja u upravljačkom programu se ne mogu odrediti. Poruka "Conflicts" sa "Unable to Select" ili "Function Canceled" se pojavila. Nakon što je određeno pirntanje se ne izvršava. Uzrok Neke funkcije se ne mogu kombinovati. Pomoć Pazite da ne odaberete podešavanja koje nisu dostupna. Proverite podešavanja i odredite ispravne funkcije.

Određena je neodgovarajuća kombinacija funkcija.

Podešena su pogrešna podešavanja. Podešavanja za neke funkcije mogu se kombinovati u upravljačkom programu, ali ne za ovaj uređaj. Veličina papira, orijentacija, i ostala podešavanja koje su određena u aplikaciji imaju prioritet nad onima koje su određena u upravljačkom programu.

Proverite sva podešavanja u upravljačkom programu.

Odredite ispravna podešavanja u aplikaciji.

Vodeni žig se ne može ispisati.

Vodeni žig se ne može korektno podesiti. Gustina vodenog žiga je podešena na prenzak nivo. U nekim slučajevima vodeni žigovi se neće moći ispisati iz nekih grafičkih aplikacija.

Proverite podešavanja za vodeni žig. Poverite podešavanja za gustinu. Ako je to u pitanju vodeni žig se neće moći ispisati. Promenite broj stranica za ispis. Proverite dokument.

Funkcija iza spajanje dokumenata sa spojnicama se ne može odrediti.

Prilikom ispisa velikog broja stranica, funkcija za spajanje dokumenata sa spojnicama se neće moći izvesti. Funkcija za spajanje dokumenata sa spojnicama neće se moći izvesti ukoliko dokument sadrži stranice različitih veličina.

Pozicija za spajanje nije očekivana. Funkcija za bušenje rupa ne može se odrediti.

Orijentacijska podešavanja nisu ispravna.

Proverite poziciju za spajanje u dijaloškom okviru upravljačkog programa. Proverite sva podešavanja u upravljačkom programu.

Funkcija za bušenje rupa ne može se odrediti ukoliko je "Booklet", "Transparency", "Thick2", "Thick3", ili "Envelope" određen. Opcioni finišer i dodatak za bušenje rupa potrebni su da bi se ova funkcija mogla

Instalirajte odgovarajući finišer i osposobite ga u

izvršiti.

upravljačkom programu.

Stranice nisu probušene. Pozicija za bušenje rupa nije očekivana. Prekrivanje nije ispravno ispisano. Slike se ne sipisuju pravilno.

Ukoliko je papir umetnut u kasetu sa krivom orijentacijom, papir će izaći bez probušenih rupa. Podešavanja za orijentaciju nisu ispravna.

Proverite podešavanja za orijentaciju papira. Proverite poziciju za spajanje u upravljačkom programu i zatim printajte. Pojednostavite prekrivanje da biste smanjili veličinu podataka. Komprimirajte sliku kako bi ste smanjili veličinu datoteke.

Dostupna računarska memorija nije dovoljna. Dostupna računarska memorija nije dovoljna.

Opis greške Papir se ne učitava iz određenog izvora papira. Polje za proveru autentičnosti korisnika (korisničkih računa) je sive boje, podešavanje je onemogućeno.

Uzrok Papir se neće moći učitati iz određenog izvora ukoliko je papir koji je umetnut drukčije veličine ili orijentacije. Funkcija User Authentication (Account Track) u upravljačkom programu, je onemogućeno.

Pomoć Umetite papir odgovarajuće veličine i orijetacije. U "Configure", odredite podešavanje za proveru autentičnosti korisnika (korisničkih računa).

12.2.2 Ostalo
Opis greške Instalacija printer upravljčkog programa je prekinuta. Posao ispisa je zaostao iako je ispisivanje završeno. Uzrok Upravljački program je već instaliran kao Web Service-supporting printer u Windows Vista operativnom sistemu. "Network discovery" je onemogućen u Windows Vista operativnom sistemu. Pomoć Deinstalirajte printer u mrežnom prozoru, i zatim ga ponovo instalirajte. Kako biste koristili Web Service print u Windows Vista operativnom sistemu, odaberite opciju "Network discovery" u "Network i Sharing Center" na računaru.

12.2.3 Poruke o greškama
Opis greške Uređaj se ne može spojiti na mrežu. Uzrok Konekcija sa mrežom se ne može uspostaviti. Proverite da li je mrežni kabal ispravno spojen. Proverite da li su "Network Settings" parametri u Administrator načinu rada korektno podešeni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful