You are on page 1of 96

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï

ªÉÆUÁZÁå ¦üUðÀ eïUÁgÁ£ÉÆA, vÀĪÀiÁÌA ªÉÆUÁZÉÆ D¤


ªÀiÁ£ÁZÉÆ ¥Àu
æ ÁªÀiï.
“gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” ¦üUð À eï PÀÄmÁäZAÉ ¥Àvïæ ºÁa £À« ¸ÀA¥ÁzÀQ
eÁªïß ªÀÄgÉåPï vÀ±ÉAZï ZÀ°AiÀiÁAPï ¸ÀªÀĦð¯ÉÆè ºÉÆ CAPÉÆ vÀĪÉÄÑ
ªÀÄÄPÁgï zÀªÀgÀÄAPï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁÛA. ºÁå ¨sÁV ¸ÀĪÁ¼Áågï vÀĪÀiÁÌA
¸ÀªÉÄøÁÛAPï ªÉÆAw ¥sɸÁÛZÉ D¤ PÀÄmÁäZÁå ¥sɸÁÛZÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï. wZï
PÀ¯Áåuï¥ÀÄgï gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÉÄZÁ
¨Á¼ÀPï ªÀÄj DªÀiÁA ¸ÀªÁðAPï wZÁå UÉÆ¥ÁAvï zÀªÀgÀÄ£ï DªÉÄÑ
¦üUð
À eÉZA É ªÁvÁð¥Àvïæ PÀÄmÁªÀiï ¥À«vïæ PÀgÀÄA.
¸É¥A
ÛÀ §gï 2019
“vÉÆ QvÉA ¸ÁAUÁÛ vÉA PÀgÁ” » waA GvÁæA ¨sÀªÀð±ÁåaA D¤
¥ÀU
æ m
À ÁÚgï:
¨sÁªÁxÁðaA. “C¨Éî ¸ÉƪÀiÁåa ZÁPÀ£ïð” »A waA GvÁæA SÁ¯É¥ Û u
À ÁaA
¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½
D¤ ¨Á¥Áa RIJ PÀjÑA. wZÁå ªÀiÁAvÁ SÁ¯ï fAiÉÄA«Ñ D«Ä DªÀiÁÑ÷å
«UÁgï / ¸ÀAZÁ®Pï:
ªÀiÁ| ¨Á| zÉÆ| ¯É¹è Qè¥sÀqïð D¥ÀªÁÚ÷åAPï ªÀÄgÉåZÁå ±ÉUÀÄuÁZÁå ªÉÄmÁA¤ ZÀªÀÄÄÌAPï D¤ wZÉA gÀÄ¥ÉA
Ú
r'¸ÉÆÃd eÁAªïÌ ¥ÉZÁqÁåA.
¸ÀºÀ ¸ÀAZÁ®Pï : ªÀÄj ¸ÁAUÁvÀàuÁZÉA ºÁvÉgï - zÉPÀÄ£ï DªÀiÁÑ÷å PÀÄmÁäAvï,
ªÀiÁ| ¨Á| DåAl¤ PÁèöå¤
¦üUÀðeÉAvï D¤ ¸ÀªÀiÁeÉAvï JPÁªÉÄPÁZÁå ¸ÁAUÁvÀàuÁAvï fAiÉĪïß
r¸ÉÆÃd
¸ÀA¥ÁzÀQ: DªÉÆÑ UÁAZï zsÀÈqï PÀgÁåA. ºÁå ¢±É£ï C«ð¯Áå ¢¸ÁA¤ ¥ÀæPÀÈwZÁå
»¯ÁØ PÀ£ÉÃð°AiÉÆ «PÉÆÃ¥ÁPï §° eÁ¯Áè÷å DªÀiÁÑ÷å ¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚA D¤ vÁAZÁå PÀÄmÁä
¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀQ: ¥Á¸Àvï ªÀiÁUÁåA.
qÉʹ ªÉÄAqÉÆ£Áì gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï ¦üUðÀ fZÉÆ UÁAZï, ¸ÁAUÀvàu
À ÁZÉÆ UÁAZï
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½ D¤ JPÀémÁZÉÆ UÁAZï. ºÉA ¦üUÀðeï ¥Àvïæ ¸À¨Ágï ªÀ¸ÁðA¤ ¨sÉÆêï
¨Á¦Û¸ïÛ qÁAiÀĸï
gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí AiÀıÀ¹Ñà jvÉ£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯Áè÷å ²æêÀÄw ¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé D¤ wZÉ
¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ ¸ÁAUÁvÁ ªÁªÀÅgÉè¯Áå ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½Pï ZÉ¥ÉA GPÀ¯ÁÛA D¤
¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé
eÉÆåà PÁéq¸ æÀ ï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛA.
Cað¨Á¯ïØ ¥sÄÀ mÁðqÉÆ
¨É£r É PÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï ºÉÆ CAPÉÆ bÁ¥ÀÅ£ï ¥ÀUð
À lÄAPï ªÁªÀÅgÉè¯Áå ¸ÀªÄÉ Ã¸ÁÛAPï ªÀÄ£À¥ÇÀ ªÀðQ
¹. ªÀA¢vÁ ¢ü£Áé¸ï ¥ÁoÀAiÀiÁÛA.
dÄ°AiÉÄmï PÁæ¸ÁÛ
¦æAiÀiÁ ¥sÄÀ mÁðqÉÆ
jÃmÁ ®Ä«¸ï
®ÆPï r¸ÉÆÃd ¸ÀªÉÄøÁÛAPï ¨sÁV ªÉÆAw D¤ PÀÄmÁäZÉA ¥sɸïÛ.
ºÉ¯£ É ï ¥s£É ÁðAr¸ï
«°AiÀĪÀiï r¸ÉÆÃd
J.«. PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ
CgÀÄuï r¸ÉÆÃd »¯ÁØ PÀ£ð
É Ã°AiÉÆ
«Æ£Á ¦AmÉÆ
¥À«
æ Ãuï PÀÄn£ÉÆí
D¹ì¹ ¥É¸ æ ï, GqÀĦ
0824-4294816 1
PÀ¼Æ
É ªÉÇÚöå §gÀªÁàöåAZÁå UÀªÄÀ £ÁPï
¸Àªïð «µÀAiÀiÁA ªÀAiÀiïæ ¦üUe À ÁÎgÁAZÁå §¥ÁðAPï ¸ÁéUv À ï D¸Á.
ºÁå CAPÁåZÉ ¥ÉÆõÀPï eÁªÁ߸ÁÑöå, ¸ÁA CAvÉÆ£ï,
¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ, ªÉ®APÀt ®Æqïìð D¤ ¸ÁA zÀAiÀiÁPÀ£ïð vÀÄ«ÄÑA PÀª£À ÁA/ ¯ÉÃR£ÁA ªÀÄnÖA D¸ÀÄA¢vï.
¥sÁ¤
æ ì¸ï C¹ì¹ ªÁqÁåAPï ZÀrvï D¤ UÀeð É «Ãuï ¯ÁA¨ï §¥ÁðA ªÀÄnÖA PÀ£ïð/wzÀÄé£ï
zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. ¥ÀUð
À mï eÁvÀ°A. ¥s¼ À ÁAiÀiï PÀgÄÀ £ï D¬Ä°èA §¥ÁðA/ªÀzÆ És åð
¸ÀAzÀ¨Ás ð£ÀĸÁgï ªÀÄÄPÁèöå CAPÁå¤ ¥sÁAiÀiïì eÁvÀ°A.
ªÀÄÄPÉÆè CAPÉÆ £ÁvÁ¯ÁA ¥s¸É ÁÛZÆ É eÁªÁ߸¯ ÛÀ Æ
É RAZÁåAiÀiï §¥ÁðA¤ ªÀAiÀÄQÛPï pÃPÉPï D¸Ààzï £Á. §¥Áða
vÀÄ«ÄÑA ¯ÉÃR£ÁA, eÁ»gÁvÁA EvÁå¢ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt KPï ¥Àw æ vÀĪÉÄÑ PÀqÉ C¸ÀÄA.
vÁjPï £ÀªAÉ §gï 15, 2019. ¸Ázsïå D¸ï¯ÁèöåA¤
PÀA¥ÀÆålgÁAvï mÉÊ¥ï PÀ£ïð vÀ¹éÃgÁåA ¸ÀAVA ºÉÆ CAPÉÆ ¸ÀA¸ÁgÁZÁå RAZÁ¬Ä
rozarichogaanch@gmail.com - Pï EªÉÄʯï PÉÆ£Áêgï xÁªïß
PɯÁågï ZÀqï §gÉA ªÀÄÄPÁèöå CAPÁåZÉ ¥ÉÆõÀPï ºÉ www.mountrosary.com gï ªÁZÉåvÁ
eÁªÁ߸Ávï - ¸ÁA.¥sÁ¤ æ ¸ì ï ¸ÁªÉgï, ¸ÁA.dÄeÉ, ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ
D¤ ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÉ. ªÀÄÄPÁèöå CAPÁåZÁå (£ÀvÁ¯ÁA ¥s¸
É ÁÛZÆ
É CAPÉÆ) ªÀÄÄSï¥Á£ï
(Cover Page) «£Áå¸ÁPï ªÁZÁàöåAPï DªÁ̸ï D¸Á.
eÁAiÀiÁævïzÁgÁAZÁå UÀªÄÀ £ÁPï :
ªÉÇïï, PÀĪÀiÁÎgï, PÁeÁgï, ªÁ¶ðPÉÆÃvÀª ì ï D¤
±ÀÈzÁÞAd°/«Æ¸ÁAaA eÁAiÀiÁævÁA ¢vɯÁåA¤ ¥sÆ É mÁå EUÀeð
É a °vÀÄfðPï ªÉüÁ¥ÀnÖ
¸ÀAVA DªÀÄAvÀu æ ï ¥Àvïæ / jf¸ïÛç¬Ä ¢ÃAªïÌ «£ÀAw. «Ä¸ÁA:
¸ÀA¥ÀPïð PÀgÄÀ APï :
¸ÀzÁA ¸ÀPÁ½A 6:45 ªÉÇgÁgï (¸ÀÄPÁægï ¸ÉÆqïß)
¨É£rÉ PÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï - 9845833310
ºÀgÉåPÁ ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÁAeÉgï 5:00 ªÉÇgÁA xÁªïß
dÆå°AiÀÄmï PÁæ¸ÁÛ - 9964522645
6:00 ªÉÇgÁA ªÀÄíuÁ¸Àgï ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA
CgÀÄuï r’¸ÉÆÃeÁ - 9741883323 DgÁzsÀ£ï, PÁj¸ÁäwPï ªÀiÁUÁÚöå «¢ü D¤ «Æ¸ï.
gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí - 9448783028 ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÀPÁ½A 9 ªÀgÁgï E¸ÉÆÌ¯ï ¨sÀÄgÁÎöåAPï
C«mÁ¸ï PÀ£ÉÃð°AiÉÆ - 9986514792 EAVèµÁAvï «Äøï
ªÁqÁåZÁå UÀÄPÁðgÁA¤ D¤ ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÜöåAZÁå ¸À£Áégï ¸ÁAeÉgï 4:30 ªÉÇgÁgï
ºÀÄzÉÝzÁgÁA¤, vÁAZÁå ªÁqÁåAvï ªÀ ¸ÀAWï - ¸ÀA¸ÁÜöåA¤ DAiÀiÁÛgï ¸ÀPÁ½A 6:00 ªÉÇgÁgï D¤ 8:00 ªÉÇgÁgï
PÀ¸¯
À A É AiÀiï PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ï eÁ¯Áèöå G¥ÁæAvï, vÁå ¨sÀÄUÁåðAZÉA «ÄÃ¸ï ¸ÀPÁ½A 9:30 ªÉÇgÁgï.
PÁAiÀÄðPÀª
æ iÀ Áa ªÀ¢ð vÀ¹Ãé gÉ ¸ÀAVA ¦üUð À eï zÀ¥g
ÛÀs ÁPï ¥Á«vï DAiÀiÁÛgï ¸ÀPÁ½A 8 ªÉÇgÁgï ¨sÀÄUÁåðAPï zÉÆvÉÆgïß
PɯÁågï, w ªÀ¢ð WÀ¼ÁAiÀiï £Á¸ÁÛA ªÀÄÄPÁèöå "gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï" CAPÁågï ¥sÁAiÀiïì PÀvð É ¯ÁåAªï. vÀÄ«ÄAZï mÉÊ¥ï PÀ£ïð
rozarichogaanch@gmail.comPï vÀ¹Ãé gÁåA ¸ÀAVA E-
¦üUð
À eï zÀ¥Ûg
Às ÁZÉÆ ªÉüï
ªÉÄʯï PɯÁågï DªÀiÁÌA §jZï ªÀÄdvï eÁw. ¥ÀvÁægï bÁ¥ÁÑöå ºÀ¥Ás Ûöå ªÀÄzsAÉ : ¸ÀPÁ½A 9.00 xÁªïß 12.30
SÁwgï vÀÄ«Ä ¢¯ÉÆöè å vÀ¹éÃgÉÆå, ¹r vÀĪÀiÁÌA ¥ÁnA eÁAiÀiï zÉÆ£ÁàgÁA : 2.30 xÁªïß 5.00
vÀgï ¦üUð À eï zÀ¥g
ÛÀs Á xÁªïß vÉ ¥ÁnA ªÀZð É . ¸À£ÁégÁ : ¸ÀPÁ½A 9.00 xÁªïß 1.00
(¸À£ÁégÁ zÉÆ£ÁàgÁA G¥ÁæAvï D¤ DAiÀiÁÛgÁ zÀ¥ÛÀg s ÁPï gÀeÁ)
¥ÀjµÀÌøvï eÁAiÀiÁævï zÀgï vÀĪÀiÁÑöå ºÀgÉåÃPÁ UÀeÉðPï ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁPï ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÁ
Page Colour B/W 7899963848 («Ä¸ÁA ¢ÃAªïÌ, PÀ¼ª À ÇÉ Úöå EvÁå¢)
Back cover Page 4000 NA E-ªÉÄïï : mountrosaryoffice@gmail.com
Front Inside Cover 3500 NA ªÉ¨ï¸ÉÊmï : www.mountrosary.com
Back Inside Cover 3000 NA
Full Page 2750 1200 ¦UÀðeï AiÀiÁdPÁZÉA ¥sÆ É Ã£ï : 9845700683
Half Page 1500 800 E-ªÉÄïï : dsouzacliffordleslie@gmail.com
Quarter Page NA 500 ¸
s º
À ÁAiÀÄPï AiÀiÁdPÁZÉA ¥sÆ É Ã£ï: 8147489327

2
¦üUðÀ eï AiÀiÁdPÁZÉÆ ¸ÀAzÉñï

¨Á¼ÉÆPï ªÀÄjAiÉÄ.......DªÉÄÑöå ªÀiÁAiÉÄ


ªÉÆUÁZÁå ¦üUÀðeÁÎgÁ£ÉÆA D¤ DªÀiÁÑ ¸Àªïð
C©üªÀiÁ¤£ÉÆA, vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï ªÀÄjAiÉÄZÁå d¯ÁäZÉA,
ªÉÆAw ªÀiÁAiÉÄZÉA D¤ PÀÄmÁäZA É §gÉA ¥s¸ É ïÛ ªÀiÁUÁÛA. DªÀiÁÑöå
ªÀiÁAiÉÄZÉA d¯Áä ¥sɸïÛ DªÀiÁÌA wZÁå ¨sÀÄUÁðåAPï ªÀíqÁ
¸ÀAvÉƸÁZÉA, ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁZÉA D¤ zsÁzÉƸÁÌAiÉÄZÉA. wa ¸À¸ÁAiÀiï
D¤ ¨É¸ÁAªï DªÀiÁÑ ¸Àªïð PÀÄmÁäAZÉgï ¤gÀAvÀgï D¸ÀÄA.
ºÀAiÉÄðPï ªÀÄ£Áê d¯ïä PÀÄmÁäAvï ¨sÀªÀð¸ÉÆ ºÁqÁÛ. ªÀÄjAiÉÄZÉÆ d¯ïä ¸ÀUÁî÷å ªÀÄ£Áê
PÀļÁPïZï ¨sÀªÀð¸ÉÆ ºÁqÁÛ. wZÉå zÁéjA ¸ÉÆqÀéuÁÝgÁZÁ AiÉÄuÁåPï zÉêï AiÉÆÃd£ï WÁ¯ÁÛ.
¨sÁV ªÀÄj ¥ÁvÁÌ«uÉA d¯ÁävÁ. ¸ÀUÁî÷å ªÀÄ£ÁêPÀļÁa DªÀAiÀiï eÁvÁ. wZÁ d¯Áä ¢¸ÁPï
¨sÀÄUÁðåAzÁéjA £ÉƪɣÁ ªÉ½A ¥sÀůÁAZÉA C¥Àðuï, ¨sÀÄUÁðåAPï ¸ÀAvÉƸÁAªïÌ ªÀír¯Á¤A
¨sÄÀ UÁðåAPï ¨s¥À ÇÀ ðgï PÁtÂPÆ É D¤ UÉÆqÉA ê -«ÄoÁ¬Ä EvÁå¢, ¨sÄÀ UÁðåAa °vÀÄfð, UÁAiÀiÁ£ï
ªÀÄAqÀ½aA PÀAvÁgÁA, ¯Áí£ÁA-ªÀíqÁA D¤ ¸ÀUÉîA ¦üUÀðeï PÀÄmÁªÀiï ªÉÆAw ¥sɸïÛ DZÀgÀuï
PÀvÁð£Á DªÀiÁÌA ¸Àªïð ¦üUÀðeïUÁgÁAPï ªÀvÉÆð ¸ÀAvÉƸï.
zÉêï DªÉÆÑ gÀZÁßgï D¤ ¥ÉǸÁÚgï. zɪÁ£ï zsÁgÁ¼ï ¥Áªïì zsÁqÀÄ£ï C¥ÀŨÁðAiÉÄZÉ
¨É¼A É ¢¯Áè÷åPï, £ÀªÁå ¨sÁvÁZÉgï D²ÃªÁðzï D¤ PÀÄmÁä¤A £ÀªA É ¸Éªïß eɪÁuï. UÀeðÉ ªÀAvÁZÉÆ
GUÁظï PÁqÀÄ£ï DªÀiÁÑöå vÁAQ ¥ÀªiÀ ÁðuÉ vÁAPÁA ¢Ãªïß, ªÉÆAw ¥s¸ É ÁÛZÆ
É ¸ÀAvÉÆ¸ï ¸ÀUÁî÷å
¦üUÀðeï PÀÄmÁäAvï ªÁAlÄ£ï WÉAªÉÇÑ ªÉÆUÁZÉÆ D¤ JPÀémÁZÉÆ DªÉÆÑ ¨ÁAzï. ºÉA ¸ÀUÉîA
D«Ä ¤eÁQ ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄa ¨sÀÄVðA D¤ eÉdÄa ¥ÁmÁèªÁÝgÁA ªÀÄuÁÑöåPï gÀÄeÁévï.
ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄZÉA d¯Áä ¥s¸ É ïÛ, ¸Àªïð ZÀ°AiÀiÁAPï ªÀiÁ£Á£ï D¤ UËgÀªÁ£ï ¯ÉPÄÀ APï
D¥ÀªÉÚA ¢vÁ. DªÀiÁѬÄà PÀÄmÁäAvÁè÷å, ¦üUÀðeÉAvÁè÷å D¤ ¸ÀªÀiÁeÉAvÁè÷å ZÀ°AiÀiÁAPï D¤
¹ÛçÃAiÀiÁAPï ¸ÀªÀiÁ¸ÀªÀiï ¸ÁÜ£ï D¤ ªÀiÁ£ï ¢Ãªïß §j ¸ÀªÀiÁeï gÀƦvï PÀgÀÄAPï ªÁªÀÅgÁåA.
ªÉÆAw ¥sɸïÛ DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäAZÉ ¥sɸïÛ. ªÀÄj ªÀiÁAAiÀiï D«ÄÑA ¸Àªïð PÀÄmÁäA ±Á©vÁAiÉÄ£ï
gÁPÀÄA¢ D¤ ¨É¸ÁAªÁ¤ ¨sÀgÀÄA¢.

¨Á¥ï ¯É¹è r’¸ÉÆÃeÁ

3
¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPÁZÉÆ G¯Áè¸ï

“d¯Áä¯ÁA ªÀiÁtÂPï
C¦ðAiÀiÁA PÁtÂPï”
ªÀÄeí Áå ªÉÆUÁZÁå ¦üUð À eïUÁgÁ£ÉÆA, ¥ÀAiÀiÁè÷å ¸ÀĪÁvÉgï ¸ÀªÄÉ Ã¸ÁÛAPï, ¯Áí£ÁAPï, AiÀÄĪÀduÁAPï,
ªÀq
í ÁAPï, ªÀiÁ®ÏqÁåAPï, ¥ÀUð À ªÁAvï D¸É¯ è ÁåAPï ¨sÁV ¨Á¼ï ªÀÄgÉåZAÉ ¥s¸
É ïÛ vÀ±AÉ Zï zɪÁZÁå D²ÃªÁðzÁ£ï
¨sÀgÀè¯ÉA PÀÄmÁäZÉA ¥sɸïÛ ªÀiÁUÁÛA.
DªÀAiÉÆÑ d¯ïä wZÁå ¨sÀÄUÁðåAPï ¸ÀzÁAZï ¸ÀAvÉƸÁZÉÆ D¤ D£ÀAzÁZÉÆ. ºÁå ¨sÁV ¢¸Á, wa
¨sÄÀ VðA, eÁ¬ÄÛA «±ÉõÀv£ É ï ¨sgÀ èÀ°A ªÉƯÁ¢üPï PÁtÂPÆ É ¢Ãªïß wPÁ ªÀiÁ£ï ¥ÁoÀAiÀiÁÛvï. DªÀAiÀÄàuÁPï
ªÉļÉÆÑ UËgÀªï ºÉÆ. ºÁåZï ¢±É£ï ¥À«vïæ ¸À¨sÁ-wZÁå DªÀAiÉÄÑ, ªÀÄgÉåZÉÆ d¯Áä ¢Ã¸ï ªÀíqÁ zÀ¨ÁeÁ£ï
¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁÛ. PÁgÀuï w ¸ÀVðAa DªÀAiÀiï, DªÉÄÑ ¥Á¸Àvï R¼À£Á¸ÁÛ£Á «£Àw PÀgÄÀ £ï D¹Ñ ªÉÆUÁ¼ï DªÀAiÀiï.
wZÁå d¯ÁäPï ¸ÀVî zsÀjÛ, ¥Ày æ é gÀAUÁ¼ï ¸ÉƨsÁAiÉÄ£ï ¸ÁéUÀvï PÀgÀÄAPï D¬ÄÛ D¸Á. wZÁå d¯ÁäPï ¥sÀůÁA
- gÉhÄ¯É wPÁ ªÀiÁ£ï PÀgÀÄAPï vÀAiÀiÁgï D¸Ávï.
ªÀiÁtÂPÁPï PÁtÂPï C¥ÀÅðZÉA ºÉA zÀȱïå ¤eÁ¬ÄÌ zÁzÉƸÁÌAiÉÄZÉA D¤ C©üªÀiÁ£ÁZÉA. zɪÁZÁå
ªÀÄwAvï, ªÀÄj d¯ÁävÁ£Á, wPÁ vÁuÉA ªÉUÁî÷åZï «Ä¸ÁAªÁ SÁwgï £É«ÄAiÀiÁgÉA è . vÉAZï vÉA ¸ÉÆqÀéuZ
É AÉ
«Ä¸ÁAªï. PÀÄ¥Éð£ï w d¯Áä°, PÀÄ¥Éð£ï w ªÁrè D¤ C±ÉA ¸ÀA¥ÀÇuïð PÀÄ¥ÉðPï - eÉdÄPï wuÉA d¯ïä
¢¯ÉÆ. zɪÁa PÀÄ¥Áð wPÁ ¯Á¨s¯ èÀ A
É Zï, wPÁ vÁZÉ xÁªïß ªÉļÀ°î ªÀwð PÁtÂPï. » PÁtÂPï wPÁ PÀÄmÁäAPï
C£ÉÆãÃUï PÀgÀÄAPï D¤ ºÉgÁA ¸ÀAVA ªÁAlÄ£ï WÉÃAªïÌ ¥sÁªÉÇ eÁ¯ÉA. ºÁå ¢±É£ï wZÉA PÀÄmÁªÀiï
¸ÀzÁAZï £ÀªÀìuÉð£ï D¤ ¥À«vïæ¥ÀuÁAvï ¨sÀgÉèA D¤ GgÉèA. ªÉÆAw ¥s¸ É ÁÛ §gÁ§gï D«Ä PÀÄmÁäZA É ¥s¸ É ïÛ
DZÀ¹ðvÁ£Á, vÁåZï ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁj¥sÁvï zɪÁa PÀÄ¥Áð DªÀiÁÑ÷å PÀÄmÁäAZÉgï ªÀiÁUÁåA D¤ vÉA ¸ÀzÁAZï
zɪÁPï ªÀiÁ£ÀéZA É PÁtÂPï eÁAªÁÑ÷åPï ¥ÉZÁqÁåA.
ªÀÄj DªÉÄÑ DªÀAiÀiï§j ±ÉUÀÄuÁA¤ ¨sÀgÀè¯ÉA f«vï fAiÉĪïß, wPÁ vÉA PÁtÂPï eÁªïß ¨sÉlªïß ¢ªÁåA.
“gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” ¦üUÀðeï ¥ÀvÁæZÉA ¸ÀÄAPÁuï WÉvï¯Áè÷å ²æêÀÄw »¯ÁØ PÀ£ÉððAiÉÆ »PÁ
G¯Áè¸ï ¥ÁoÀAiÀiÁÛA D¤ ¤¸Áéxïð¥Àt ¸ÉªÁ ¢¯Áè÷å ²æêÀÄw ¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé »PÁ ¢ü£Áé¸ï ¥ÁoÀAiÀiÁÛA
D¤ zɪÁaA ¨É¸ÁAªÁA gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÉÄ ªÀÄÄPÁAvïæ ªÉļÀÄA ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛA.
ªÉÆUÁZÁåA£ÉÆ, JzÉƼïZï eÁ¬ÄÛA PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁA D¤ AiÉÆÃd£ÁA vÀĪÀiÁÑ÷å «Ä£ÀvÉ£ï D¤
¸ÀºÀPÁgÁ£ï D¤ PÀÄmÁäZÁå ¹àjvÁ£ï AiÀıÀ¹éà eÁ¯ÁåAvï. ºÁå SÁwgï vÀĪÀiÁÌ ±Á¨sÁ¹Ì D¤ gÉÆeÁgï
ªÀiÁAiÉÄaA ¨É¸ÁAªÁA ªÀiÁUÁÛA. ºÁåZï ºÀÄgÀÄ¥Ágï D¤ ¹àjvÁ£ï ªÀÄÄPÁgï eÁAªÁÑ÷å ¸Àªïð PÁAiÀiÁðAZÉgï
D¤ AiÉÆÃd£ÁAZÉgï D«Ä ªÁAmÉ° eÁªÁåA D¤ gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÉÄa ¦üUÀðeï ZÀrvï §¼ÀéAvï PÀgÁåA.
¥ÀgÀvï ¸ÀªÉÄøïÛ ¦üUÀðeïUÁgÁAPï (gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiïUÁgÁAPï) §gÉA ªÉÆAw ªÀiÁAiÉÄZÉA D¤ PÀÄmÁäZÉA
¥sɸïÛ ªÀiÁUÁÛA.
- ¨Á¥ï PÁè÷å¤ ¸ÉÆÃeï

4
C©ü£AÀ zÀ£ï
£À« ¸ÀA¥ÁzÀQ
¸ÁA. ¥sÁ¤ æ ¸
ì ï ¸ÁªÉgï ªÁqÁåa ²æêÀÄw »¯ÁØ PÀ£ðÉ Ã°AiÉÆ, JªÀiï.PÉƪÀiï; D¤
JªÀiï.©.J. ²PÁ¥ï eÉÆqÉ° è D¸ÉÆ£ï ¥À¸ æ ÄÀ v
Û ï ªÀÄtÂ¥Á¯ÁÑå ªÀiÁºÉAvï ªÁªïæ ¢Ãªïß D¸Á.
wZÉÆ ¥Àw ²æà gÉÆ£Á¯ïØ PÀ£ðÉ Ã°AiÉÆ ªÀÄtÂ¥Á¯ÁAvï GzÀåªÀiï ZÀ®AiÀiÁÛ. vÁAZÉÆ JPÉÆZ è ï
¥ÀÇvï gÁAiÀÄ£ï ¦AiÀÄĹ ²PÉÆ£ï D¸Á. ²æêÀÄw PÀ£ðÉ Ã°AiÉÆ ªÀÄƼÁ£ï PÀ¯ÁåtÄàgï
«Ä¯Ágï ¦üUðÀ eÉa - zÉ| ²æêÀÄw ¹¯É¹£ Û ï D¤ ¯ÁgÉ£ïì ®Ä«¸ï ºÁAZÁå ¥ÁAZï duÁA ¨sÄÀ UÁðåA ¥À¬ÄÌ
ZÀ«.Û ¥ÁmÁè÷å zsÁ ªÀ¸ÁðA xÁªïß wA DªÀiÁÑ÷å ¦üUðÀ eÉAvï ªÀ¹Û PÀgÄÀ £ï D¸Ávï.
²æêÀÄw »¯ÁØ PÀ£ðÉ Ã°AiÉÆ ¦üUðÀ eï ZÀlĪÀnPɤA D¤ ¸ÀA§A¢üvï ¸ÀAWÁ¤ ºÀĪÉÄ¢£ï ¸ÀQAæ iÀiï
¨sÁUï WÉvÁ. KPï ªÀ¸ïð w DªÀiÁÑ÷å WÀlPÁZÁå PÀxÆ É °Pï ¹ÛÃç ¸ÀAWÀl£ÁAvï G¥ÁzsåÀ Pïë D¤ £ÀAvÀgï
zÉÆÃ£ï ªÀ¸ÁðAZÁå DªÉP Ý ï CzsåÀ Pïë eÁªïß ªÁªÀůÁðå. ªÁqÁåAvï zÉÆãï DªÉAÝ Pï wuÉ ¥Àw æ ¤¢ü eÁªïß
¸ÉªÁ ¢¯Áå. ªÀÄtÂ¥Á¯ï gÉÆÃlj PÀ¨ è ÁâAvï ¸ÀQAæ iÀiï ¸Àz¸ À ïå eÁªÁ߸Á ªÀiÁvïæ £ÀAí iÀiï, wZÁå ¸ÉªÉ SÁwgï
wPÁ ºÁå CAvÀgÁ¶ÖÃç AiÀiï ¸ÀA¸ÁÜ÷å xÁªïß Paul Harris Fellow ¥À± æ ¹
À Û ¥sÁªÉÇ eÁ¯Áå. ¸ÁªÀiÁfPï
PÁAiÀiÁðA£ wZÉÆ C£ÉÆÃã Uï, ¸ÀAWÀl£ï D£ ¯ÉÆPÁ ¸ÀA¥ÀPÁðAvï wPÁ D¹Ñ eÁuÁéAiÀiï “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” ¦üUðÀ eï ¥ÀvÁæPï §gÉÆZï G¥ÁÌgÄÀ A¢ D£ wZÁå ¸ÀA¥ÁzÀPu àÀ Á SÁ¯ï ¥Àvïæ D¤Qà G£ÀßvÉPï
¥ÁªÉÇA¢ ªÀÄu í ï D¥ÉÃPÀÄ£
ì ï, G¯Áè¸ÄÀ £ï §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.
- ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½

¸ÁéUÀvï
ºÁåZïÑ dÆ£ï xÁªïß PÁªÉÄð¯ï ¤ªÁ¸Áa ªÀr í ¯ïß eÁªïß D¬Ä¯Áè÷å ¹| ªÉÄë¸ï ªÀĸÀÌgÃÉ £À¸
í ï AC
»PÁ "gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï", ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï D¤ ¸Àªïð zÉêï
¥Àe
æ É ¸ÀªÉA §gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÁÛ D¤ DªÉÄÑ÷å ¦üUÀðeÉAvï wZÉA «Ä¸ÁAªï ªÁªïæ ¸ÀÄ¥sÀ¼ï
eÁAªï ªÀÄíuï ªÀiÁUÉÆ£ï wPÁ ¸Àªïð ¸ÀºÀPÁgï ¨sÁ¸ÀAiÀiÁÛ.
¸ÁéUÀvï
UÉÆgÉnÖPÉƪÉAvÁPï ¸ÀĦÃjAiÀÄgï D¤ ¹AwAiÀiÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï ¥Áå°èAiÉÄÃnªï PÉÃgï ¸ÉAlgÁa
ªÀír¯ïß eÁªïß £ÀªÁå£ï ªÀUïð eÁªïß D¬Ä¯Áè÷å ¹| ¸ÀÄeÁ£ï ¸ÁÌjAiÀiÁ SRA »PÁ
"gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï" wZÁå £ÀªÁå dªÁ¨ÁÝj xÀAAiÀiï G¯Áè¹vÁ D¤ ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï,
¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï D¤ ¦üUÀðeÉZÁå ¸Àªïð zÉÃªï ¥Àeæ É vÀ¥sÉð£ï ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆ£ï wZÁå
«Ä¸ÁAªÁPï ¥ÁnA¨ÉÆ ¨sÁ¸ÀAiÀiÁÛ.
DzÉêïì
PÀ¯ÁåtÄàgï UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁa ªÀr í ¯ïß eÁªïß wÃ£ï ªÀ¸ÁðAa ¸ÉªÁ ¢°è ¹| qÁå¦ßü r¸ÉÆÃd SRA, DvÁA
UÉÆAAiÀiï ¥ÁæAvÁPï ªÀUïð eÁªïß ªÉvÁ£Á gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ¦üUð À eÉAvÁè÷å wZÁå «Ä¸ÁAªï ªÁªÁæ SÁwgï,
"gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï", ¦üUð À eï AiÀiÁdPï, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï D¤ ¸Àªïð zÉÃªï ¥Àeæ É vÀ¥ð
És £ï wPÁ “zÉêï
§gÉA PÀgÄÀ A” ªÀÄu
í ÁÛ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å wZÁå «Ä¸ÁAªï ªÁªÁæAvï zÉêï wPÁ §j ¨s¯ À Á¬ÄÌ D¤ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ï ¥sÁªÉÇ
PÀgÄÀ A¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛ.

5
SENORA DSOUZA SHAINA CUTINHO

7th Std 4th Std


Mount Rosary English School Mount Rosary English School
(Lourdes Ward) (St. Joseph Ward)

ASHNEY DSOUZA MARINA DSOUZA

4th Std 4th Std


Mount Rosary English School Mount Rosary English School
(Vellankanni Ward) (St. Paul Ward)

6
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ,
±Á£É¯ï C£ïß ªÀÄxÁAiÀĸÁPï ¥Á¸ÁÌAZÁå
CAPÁåZÁå ªÀÄÄSï¥Á£ï «£Áå¸Á SÁwgï G¯Áè¸ï
- ¨sÁjZï ±ÁuÉ¥u À Á£ï D¤ D¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï «£Áå¸ï
PɯÉÆè, ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÁå fªÀAvÀàuÁa ¸ÁPïì eÁ¯ÉÆè
jvÉÆ ¥sÇÉ Aqï. ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàZÁå dªÁ¨ÁÝj ªÀÄzsA
É AiÀiï
D¥ÉÇè SÁ±É¯ÉÆ ºÀªÁå¸ï w ªÀÄÄAzÀjvÉ° ªÀÄíuï
D±Á.
J°d¨Évï ¥s£ É ÁðAr¸ÁZÉA (¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ
ªÁqÉ Æ ) Caring For The Elderly DªÀ i ÁÑ ÷ å
AiÀ Ä ÄªÀ d uÁ¤A ªÁZÀ Ä £ï ¸À ª À i ÁÓ ¯ Áågï §gÉ A
D¸ï¯ÉèA. wZÉgï zɪÁaA ¨É¸ÁAªÁA ªÀiÁUÁÛA.
¥ÁmÁè÷å xÉÆqÁå CAPÁåA xÁªïß “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” PÁAAiÀ i ï xÉ Æ rA §¥ÁðA/aAvÁà A
ªÀiÁ®ÏqÁå £ÁUÀjPÁA «²A ¥ÀæUÀlÄ£ïZï D¸Á vÉA
ªÁZÁÛ£Á DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeï ¥ÀvÁæPï ¸ÁªÀiÁfPï PÁ½Ó
D¸ÉÑA GmÉÆ£ï ¢¸ÁÛ.
¥ÁmÁè÷å ªÀÄÄPÁ̯ï zÀ±PÀ Á xÁªïß ¸ÀA¥ÁzÀQa
dªÁ¨ÁÝj AiÀıÀ¸Éé£ï ZÀ®¬Ä¯Áè÷å D¤ ¦üUÀðeï
KPï ªÉ¢ ªÀÄí¼ÉîA DªÉÄÑ zsÉÆÃgÀuï. ºÉÆ CAPÉÆ vÀÄPÁ PÀ¸ÉÆ
"gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï" - ¦üUÀðeÁÎgÁAPï vÁAa C©ü¥ÁæAiÀiï,

gÀƦvï PÀgÀÄAPï vÀÄeÉA ¸ÀÆZÀ£ï RArvï eÁªïß DªÀiÁÌA


¯ÉÃR£ÁA ªÀ ¸ÀA¥ÁzÀQPï ¥ÀvÁæA ªÀÄÄSÉÃ£ï ªÀÄAqÀ£ï PÀgÀÄAPï

¯ÁUÉÆè? «£Áå¸ï, §¥Áð ±ÉÊ° vÀÄPÁ ¥À¸ÀAzï eÁ¯ÉAVÃ?


PÁAAiÀiï vÀjà GuÉA¥Àuï ¨sÉÆUÉèA? vÀÄeÉA aAvÁ¥ï DªÉÄÑ
¸ÀªÉA ªÁAlÄ£ï WÉ. ªÀÄÄPÉè CAPÉ D¤Qà DPÀ¶ðvï xÀgÁ£ï

¥ÀvÁæZÉA ªÀÄmïÖ GAa ¸ÁA¨Á¼ï¯Áè÷å ²æêÀÄw


vÀÄfA ¨sÉÆUÁÚA

¹AwAiÀiÁ r¹¯ÁéPï zÉÃªï §gÉA PÀgÄÀ A. ªÀÄÄPÁgï¬ÄÃ


rozarichogaanch@gmail.com - ¸ÀA¥ÁzÀQ

w ºÁå ¥ÀvÁæPï DzsÁ¹ðvÉ° ªÀÄíuï ¨sÀªÁð¸ÉÆ. £À«


¸ÀA¥ÁzÀQ ²æêÀÄw »¯ÁØ PÀ£ðÉ Ã°AiÉÆPï §gÉA ªÀiÁUÁÛA.
-eÉÆPÁé-, ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

***
G¥ÁÌvÉð¯ÉA. EªÉÄïï¬Äà zsÁqÉåvï:

ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ,
²æ à Dað¨Á¯ïØ ¥s À Å mÁðqÉ Æ ZÉ A £À ª É A
aAvÁ¥ï - DªÉÄ÷Ñ å ¦üUð À eÉAvï ²PÀPë ÁAZÉA ¸ÀAWÀl£ï
UÀeÉðZÉA? ªÀÄí¼Áî÷嫲A ªÀiÁvïæ ªÀÄíeÉÆ ¸ÀºÀªÀÄvï
£Á. ZÀqÁªÀvÁAZÉA ¸ÀºÀ«Ä®£ï, dªÀiÁvï D¤
PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA D¹ÑAZï DAiÀiÁÛgÁZÉA. ¦üUÀðeÉAvï
(¹ÛÃAiÀiÁAZÁå ªÉÄvÉ¥ÀðuÁZÁå) ¸ÀAWÀl£ÁAZÉA
SÁvÀqïZï D¸Á. vÁå ªÀAiÀiÁè÷å£ï CmÁæ DAiÉÆÃUÁAaA
AiÉÆÃd£ÁA ªÀÄu í Æ
É £ï, ºÀAiÉÄðPÁAwà DwäPï ¢gÉPÆ É g
Û ï
D¸ÁÑ÷å ©üªÄÀ ðvï AiÀiÁdPÁA¤ DAiÀiÁÛgÁZÉA «Ä¸Áa
ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ §zÀÄèAQà CªÉÆìgÁeÉ ¥ÀqÁÛ±ÉA ¢¸ÁÛ!

7
ªÀÄíeɧj gÁAzÁ¥ï PÀ½vï £Ávï¯Éè zÁzÉè DAiÀiÁÛgÁ eÁAiÀiÁÛ÷åAaA ¸ÀAWÀl£ÁA D¸Ávï vÀ±A É Zï, ¤¸Áéyð
¸ÀPÁ½AZÉA ºÉÆmɯÁZÉ zÉÆãï CA¨ÉÆqÉ SÁªïß ¸ÉªÁ ¢AªÁÑ÷å D¤ ¢¯Áè÷å ²PÀPë ÁAQà KPï ¥Àwæ ¤¢ü¸Æ
É
AiÉÄwvï vÀgï, ¥ÉÇmÁPï KPï zÉÆÃAiÀiï ¤Ã¸ï ¥ÀqÁÛ£Á ¸ÀA¸ÉÆÜ D¸ÉÆÑ §gÉÆ. ¥ÁmÁè÷å ¸Ávï ªÀ¸ÁðA xÁªïß
¸ÁAeï eÁvÁ! D«ÄÑA ¨sÀÄVðA-¨Á¼ÁA 2 «Ä£ÀÄmï ±ÁuÉ¥t À  ¸ÀA¥ÁzÀQa dªÁ¨ÁÝj ZÀ®¬Ä¯Áè÷å ²æêÀÄw
£ÀÆqÀ¯ÁA SÁªïß ¥À¼ÉAªïÌ ©üeï¯Áè÷å £ÀÆqÀ¯ÁA ¹AwAiÀiÁ r¹¯ÁéPï zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. ªÀÄÄPÁè÷å
§jZï ¢¸ÁÛ v ï! KPï WÀ r ¥ÁAAiÀ i ï ¯ÁA¨ï ¢¸ÁA¤ waA ¸À®ºÁ-¸ÀÆZÀ£ÁA £À« ªÀÄAqÀ½ WÉv° É
¸É Æ qÀ Ä APï ¸À A iÀ i ïÛ DAiÀ i ÁÛ g ÁZÉ A ¥s À Å ¸À ð vï ªÀÄíuï D¥ÉÃPÁë.
ªÉļÁ£Ávï¯Áè÷å ºÉå PÁ½A, DªÀiÁ Qæ¸ÁÛAªÁAZÉÆ -gÉÆÃf PÁéqÀæ¸ï, ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
¨sÁAiÉÆè WÀÄvïð zÀÄPÉÆgï D¤ ¸ÉÆgÉÆ ¸ÀAiÀiïÛ ¥s¸ É ÁÛ-
¥À¨ðÉ APï ¹Ã«Ävï eÁ¯Á! ¸ÁAiÀiÁâ ¨sÆ É UÀ¸ï! PÉÆuÁ¬ÄÌ
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ,
vÀ±ÉA ZÀrvï ¸ÀAWÁ¤A ªÁªÀÅað ºÀĪÉÄzï D¤
¥ÁªïÖ D¸Á vÀgï, zÀAiÀiÁPÀ£ïð ªÀÄ£Á¸ÁAVØ ¸À¬ÄæPï J¦æ¯ï 2019 “gÉÆdjZÉÆ UÁAZï”, ¸Àªïð
ªÉļÁ£Á¸ÁÛA PÀµÉÆÖAZÁåA ¥Á¸ÉÆvï D¤ ¥À¢é ¯ÉÃR£ÁA CxÁð¨sÀjvï D¸ÉÆ£ï, §gÉÆ ¯ÁUÉÆè.
eÉÆqÀĤà ¸ÁPÉðA PÁªÀiï ªÉļÁ£Á¸ÁÛA PÀ¼Àé¼ÁÑ÷åA ZÀqï PÀ£ïð ²æêÀÄw J°eÁ¨Évï ¥sÉ£ÁðAr¸ÁZÉA
¥Á¸ÉÆvï PÀĪÉÄÌZÉÆ ¸ÀAWï ¸ÁÜ¥ÀÅ£ï ¥ÀÇ£ï eÉÆqÁ.. Caring for the Elderly.
ºÉA ¯ÉÃR£ï PÉÆAQÚAvï D¸ï¯ÉèA vÀgï ZÀqï
-CuÁÚ r., ¸ÁA ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
duÁAPï §j ¸ÀªÄÀ Ót ªÉĽÛ! D¥Áè÷å GvÀgï ¥ÁæAiÉÄPï
*** ¥Áªï¯Áè ÷ å DªÀ A iÀ i ï-¨Á¥ÁAiÀ i ïÌ §gÉ A PÀ £ ïð
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ, ¸ÁA¨Á¼ÉÑA ¸ÀªÉð¸ÀàgÁPï ªÀiÁ£ÁÛ D¤ vÁZÉå xÁªïß
¥Á¸ÁÌA ¥sɸÁÛZÉÆ “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” §gÉ¥Àuï ¯Á¨ÁÛ ªÀÄí¼Éî «²A ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁAvï
ªÀÄÄSï ¥Á£ï «£Áå¸ï ¥À¼ª É ïß RIJ eÁ°. ¥sÅÀ ¯ÉÆ£ï eÁAiÉÄÛ G¯ÉèÃPï D¸Ávï. GuÁågï 50% ¥ÀÅtÂ
ªÀiÁ®ÏqÁåAPï C¸Áæ÷åPï zsÁr£ÁAvï. vÀj¥ÀÅuï
AiÉÄAªÉÑA PÀ¯ÁPÁgï PÀÄ| ±Á£É¯ï C£ïß ªÀÄxÁAiÀĸÁPï
eÁ¬ÄÛA ªÀiÁ®ÏrAZï D¸Áæ÷åPï ªÀZÉÆAPï D±ÉvÁvï!
±Á¨Á¹Ì ¥sÁªÉÇ. ºÁåZïÑ CAPÁåAvï “vÀÄfA ¨sÆ É UÁÚA”
xÀA¬ÄÑ ¥ÀjUÀvï ¨sÉÆUÀÄ£ï ZÀÄZÀÄðvÁðvï. PÁgÀuï,
«¨sÁUï ªÁZÁÛ£Á ¨sÆ É UÁÛ QÃ, PÉêÀ¯ï ¸ÁA. ¯ÉÆgɸï D±Àª
æ iÀ ÁAaA eÁAiÀiÁævÁA C²A D¸ÁÛvï Qà xÀAAiÀiï
ªÁqÁåUÁgÁA ªÀiÁvïæ ºÉA ¥Àvïæ ªÁZÁÛvïUÁAiÀiï ¸ÀUïðZï D¸Á ªÀÄí¼Éî§j. G¥ÁæAvï, ¸ÉÊvÁ£ÁUÉgï
ªÀÄuí ï! CAPÉÆ ªÁZÀÄ£ï ºÉgï ªÁqÁåUÁgÁA¤ vÁAa UɯÁè÷å§j ¨sÉÆVeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ!
C©ü¥ÁæAiÀiï §gÀªïß ¸ÀA¥ÁzÀQPï w½ì¯Áågï, ªÀÄÄPÉè
- «£ÉìAmï ¦AmÉÆ, ®Æqïðì ªÁqÉÆ
CAPÉ D¤Qà DPÀ¶ðvï PÀgÀÄAPï ¸Ázsïå eÁvÀ¯ÉA.
***
¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÁåZÁå ²æà ¦. Dað¨Á¯ïØ
¥sÀÅmÁðqÉÆZÉA ¯ÉÃR£ï, ‘Is there a need of a ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ,
Teachers’ Association? UÀÆAqï D¤ £ÀªÁå “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” ¥Á¸ÁÌAZÉÆ CAPÉÆ
aAvÁàZAÉ . ºÁAªï¬Äà KPï ²PÀQë eÁªÁ߸ï¯Éè ªÀ«ðA, §gÉ Æ ¯ÁUÉ Æ è . ªÀ Ä ÄSï ¥Á£ï «£Áå¸ï PÉ ¯ Áè å
PÀÄ| ±Á£É¯ï C£ïß ªÀÄxÁAiÀĸÁPï ±Á¨sÁ¹Ì ¥sÁªÉÇ.
C¸À¯Áå ¸ÀAWÀl£Áa UÀeïð D¸Á C±ÉA ¨sÉÆUÁÛ.
2012 xÁªïß 2019 ªÀÄíuÁ¸Àgï ¸ÀA¥ÁzÀQ eÁªïß
«zÁåyðA¤ §gÉ £ÁUÀjPï eÁAªÁÑ÷åPï ±Á¼ÁA¤
¸ÉªÁ ¢¯Áè÷å ²æêÀÄw ¹AwAiÀiÁ r¹¯ÁéPï zÉêï
vÁAPÁA §jZï ²PÉÆuï ªÉļÁÛ. vÀ±ÉAZï ²PÀëPÁA §gÉ A PÀ g À Ä A. £À « ¸À A ¥ÁzÀ Q ²æ à ªÀ Ä w »¯ÁØ
¸ÀAiÀiïÛ ««zsï vÀ¨ð
É w PÁªÀiÁ¸Á¯ÁAPï ªÀ ²©gÁAPï PÀ£ÉððAiÉÆPï G¯Áè¸ÀÄ£ï §gÉA ªÀiÁUÁÛA. ²æÃ
ºÁdgï eÁªïß ZÀrvï eÁuÁéAiÀiï eÉÆqÁÛvï w Dað¨Á¯ïØ ¥sÀÅmÁðqÉÆZÉA £ÀªÉA aAvÁ¥ï §gÉA
ºÉgÁA ¸ÀAVA ªÁAlÄ£ï WÉAªïÌ GvÀÄìPï D¸ÁÛvï. D¸Á. ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ ¸ÀªÉA CmÁæ

8
DAiÉ Æ ÃUÁAZÁå ¸À A AiÉ Æ ÃdPÁ£ï ªÉ Ä ¼É Æ £ï
PÁAiÀ Ä ðUÀ v ï PÀ j eÁAiÀ i ï. ²æ à ªÀ Ä w J°eÁ¨É v ï ¤UÀðªÀÄ£ÁZÉÆå gÀÄeÁéw
¥ s É £ Á ð A r ¸ Á Z É A “ Family Obligation”
ºÀAiÉÄðPÁèåA¤ ªÁZÀÄ£ï D¥Áè÷å ªÀír¯ÁA xÀAAiÀiï DAiÉÄ èªÁZÁðå R¨Éæ ¥ÀªÀiÁðuÉ E¸ÁæAiÉįï D¤ Jf¥ÁÛ
ªÉ Æ ÃUï zÁPÀ A iÀ i Áè ÷ ågï Qæ à ¹Û ft A iÉ Ä a zÉ Ã Pï ªÀÄzÁè÷å vÁA¨ÁØ÷å zÀAiÀiÁðAvï ¥ÀÅgÁvÀ£ï PÁ¯Ágï §Äqï°èA
¢¯Áè÷å§j. 19 ªÀ¸ÁðA xÁªïß ºÁAvÀļÁßgï D¸ÁÑ÷å ¢ªÉðA ¨sÀgï°èA vÁªÁðA/¨ÉÆnAa ¸ÉÆzÁßA PÀgÀÄAPï
¨Á¥Á¬ÄÑ ¸ÉªÁ PÀað ºÁªÉA ¥À¼ÀAiÀiÁèA. wZÁå UɯÁè÷åAPï zÀAiÀiÁð zsj À ßgï ¥À¼AÉ ªïÌ ªÉÄ¼ï °è ¢ÃµïÖ CeÁ¥ÁAa
¸ÉƹÚPÁAiÀiï D¤ ªÉÆUÁPï zÉêï wPÁ §j ¨s¯ À Á¬ÄÍ eÁAªïÌ ¥Á«è! gÉAªÉgï «Ä¸Áî°Aè ªÀÄ£ÁêAaA D¤ WÉÆqÁåAaA
¢ÃAªï D£ D²ÃªÁðzÁA¤ ¨sÀgÀÄA. ºÁqÁA-dªÉÆ ºÀeÁgÉÆA ªÀ¸ÁðA zÀAiÀiÁðAvï GgÉÆ£ï
PÁ½A eÁªïß DAiÀiÁè÷åjÃ, ¸ÀĪÀiÁgï 400 duÁAaA ºÁqÀÄÌmÁA
-ªÀiÁUÀðgÉmï ¥sÉ£ÁðAr¸ï. ¸ÁA dÄeÉ ªÁqÉÆ vÀ±AÉ Zï GvÀÍ£À£ï PÀgÄÀ APï ªÉļÁî÷åAvï. ºÉA zÀAiÀiÁð ¥ÀAzÉA è
*** ¸ÉÆzïß AiÉÄzÉÆ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvÉèA Cwà ªÉƯÁ¢üPï D¤
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ, ªÀĺÀvÁéZÉA ªÀÄíuï ¥ÀÅgÁvÀ£ï vÀvïé ±Á¹Ûç¤A D¤ GvÀÍ£À£ï
¥Á¸ÁÌA ¥sɸÁÛZÉÆ “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” «eÁÕ¤¤A wÃ¥ï𠢯ÁA. ¸ÁAUÁvÁZï WÉÆqÁå UÁrAiÉÄAaA
ºÁwA ¥ÁªÁÛ £ Á ²æ à ªÀ Ä w ¹AwAiÀ i Á¨ÁAiÉ Ä ZÁå gÉÆzÁA D¤ gÀxÁA D¤ ®qÁAiÉÄaA DAiÀiÁÝA ¸ÀAiÀiïÛ GvÀÍ££ À ï
¸ÀA¥ÁzÀPÀàuÁZÉÆ UÁAZï vÀÄmÉÆè ªÀÄíuï ¸ÀªÉÆÓ£ï PÀgÀÄAPï ªÉļÁî÷åAvï. DvÁA CAzÁeï WÁ¯Áè÷å ¥ÀªÀiÁðuÉ
¨ÉeÁgï ¥ÁªÉÇèA. ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgï ¥ÁAZï ºÀeÁgï ¸ÉÆeÉgï zÀAiÀiÁð zsÀ¤ðgï
ªÀÄgÀuï ¥Áªï¯Éè D¹Ûvï ªÀÄu í Æ
É £ï «¸ÁÛgï eÁUÁågï ²A¥ÁدÁè÷å
²æ à ªÀ Ä w ªÀ i ÁUÀ ð gÉ m ï ¥s É £ ÁðAr¸ÁZÉ A
ºÁqÁAZÉA CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ï PÀvÁð£Á CAzÁeï PɯÁå. wA
(¸ÁA. dÄeÉ ªÁqÉÆ) “¸ÉÆä £ÀAAiÀiïÛ ¥ÀqÉèA”
¸Àªïð GvÀÍ£À£ï PÀgÀÄAPï D¤Qà zÉÆãï-ZÁgï ªÀ¸ÁðA
§gÉA ªÀÄeÉzÁgï D¸Á. WÀl£ÁAPï «£ÉÆâPï
¯ÁVÛvï ªÀÄu í ï ¯ÉÃPï WÁ¯ÁA. «±ÉÃ¸ï ¸ÀAUÀvï ªÀļ í Áågï ºÉÆ
gÀAUï ªÉÇrÑ wa PÀ¯Á w C±ÉAZï ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ï
¸ÀUÉÆî £Á¸ï ¸ÀÄPÁå zsÀ¤ðgï eÁ¯ÉÆè D¸ÉÆAPï ¥ÀÅgÉÆ ªÀÄíuï
ªÀgÀÄA¢ D¤ wZÁå §¥ÁðA¤ ªÁZÁà÷åAPï Rƨï
«eÁÕ¤¤A CAzÁeï PÀZÉðA QvÁåPï, ªÀļÁî÷ågï EvÁè÷å
ºÁ¸ÉÆAPï PÀgÀÄA¢. ²æêÀÄw eɹì r¸ÉÆÃeÁZÁå
¸À«¸ÁÛgï ¥Àz æ ÃÉ ±ÁAvï RAAiÀÄj ì à vÁAPÁA zÀAiÀiÁð ¥ÀAiÀiÁÚZÁå
(®Æqïðì ªÁqÉÆ) ¥ÉÇmÁÖ gÉwja ¸ÀÄSï-zÀÆPï
vÁªÁðA/zÉÆtÂ/¨ÉÆnAZÉA PÁAAiÀiïÑ CªÀ±ÃÉ ¸ï ªÉļÁ£Ávï¯ÉAè !
§gÉAZï gÀÄZÉèA. D«Ä zɪÁPï ¸ÉÆzsÀÄ£ï RAZÁå£ï
GzÁÌ ªÁ¼ÁåAvï D¤ ªÀiÁwAiÉÄAvï gÉÆA¨ÉÆ£ï AiÉÄzÉÆ
RAAiÀiï UɯÁåjÃ, ¸ÉÊvÁ£ï D¥ÁÚ ¸ÁAUÁvÁ D¤Pï
ªÀqÉÆè ¸ÀAºÁgï eÁ¯Á D¸Éåvï ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÉÆzÁßA PÀZÁðå
Dmï zÉAªÁÑgÁAPï Wɪïß AiÉÄvÁ RAAiÀiï DªÀiÁÌA
«eÁÕ¤¤A ªÀÄí¼ÁA. «eÁÕ¤AZÁå CAzÁf ¥ÀªÀiÁðuÉ »A
£ÁqÀ Ä APï! ¸À Ä Sï-zÀ Ä QZÉ Æ å UÀ e Á° “UÁAZï”
¸ÀĪÀiÁgï 3500 ªÀ¸ÁðA (1400B.B.C) wwèA ¥ÀÅ«ð°A
ªÁZÁà ÷ åA ¸À A VA D¤ ªÀ Ä ÄPÁjà C±É A Zï w
ªÀÄu
í ï CAzÁeï WÁ¯Áå. ºÁå ¥ÀÅgÁvÀ£ï ±Á¹Ûgï ¥ÀArvÁAZÁå
ªÀ Ä ÄAzÀ ¸ À Ä ðA¢.. ²æ à eÉ Æ PÁé Z É A “DAUï «¸É é
¸ÉÆzÁßAPï D¤ ¥À«vïæ ªÁAeɯÁAvÁè÷å ¤UÀðªÀÄ£ï ¥ÀŸÀPÛ ÁAvï
zÁ£ï”...w ¸ÉÖÃeï...zÀæ±ÁåA..¸ÀAzÀ¨sïð...D¤ vÁAZÁå
«ªÀgÁ¬Ä¯Áè÷å ªÉÆAiÉÄÓ SÁ¯ï E¸ÁæAiÉÄ°vÁA¤ vÁA¨ÁØ÷å
ªÀÄzsÉA né¸ïÖ...CZÁÑ °SÁ.. ªÀÄeÁ DAiÀiÁ! AiÉÄ
zÀAiÀiÁða GvÉÆæuÉZÁå «ªÀgÁAPï vÁ¼ï ¥ÀqÁÛ eÁ¯Áè÷å£ï,
¢¯ï ªÀiÁAUÉ ªÉÆÃgï! ¹¸ÀÖgï ªÉįÁ¤AiÀiÁZÉA
AiÉÄzÉÆ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvï w ZÁjwæPï PÀxÁ, PÁ®à¤Pï ªÀÄíuï
“ªÀtÂÛA ©üvÀgï ¦üZÁgï” PÁ¼ÁÓPï ¯ÁUÉèA. ¦üUÀðeï
wgÀ¸ÁÌgï PÀvð É ¯ÁåAZÉA vÉÆÃAqï §Azsï eÁ¯ÁA. ªÉÆAiÉÄÓ£ï
R¨ÉÆ.æ .ªÁqÁåAZÉÆå ªÀzÉsÆðå..¸ÀA¥ÁzÀQZÁå ¸ÀdªÉ£ Ú ï
¨ÉvÁÌn G¨ÁgÀÄ£ï, zÀAiÀiÁðZÉA GzÁPï «AUÀqÀÄ£ï ¸ÀÄPÁå
“UÁAZï” §gÉÆZï ¸ÉƨÁÛ. D¤ ªÀÄÄPÁjà ²æêÀÄw
zsÀ¤ða ªÁmï PÀgÀÄ£ï ¢¯ÉèA D¤ E¸ÁæAiÉÄ°vï ¸ÀÄPÁå zsÀjß
¹AwAiÀ i Á¨ÁAiÉ Ä a ªÀ Ä dvï DªÀ i ÁÑ ÷ å ¥À v Áæ P ï
ªÀAiÀiÁè÷ågï GvÉÆ£ æ ï UɯA èÉ WÀrvï zɪÁ£ï PɯÁè÷å CeÁ¥ÁPï
¯Á¨ÉÆA¢. wPÁ zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA.
Rj ¸ÁPïì eÁªïß DvÁA gÀÄeÁéw gÀÄ¥Ágï DªÉÄ÷Ñ å ¸ÁªÀiÁÌgï
- qÉëqï r¹¯Áé, ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ DAiÀiÁèA.
(¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½)
***
9
29.04.2019 UÁAiÀÄ£ï ªÀÄAqÀ½ZÉA ¦Pï¤Pï : DªÀiÁÑ ¸ÀA¨s« æ À ÄPï «ÄÃ¸ï ¨sl
É AiÉÄAè , ¨Á¥ï ºÉgÁ¯ïØ ¦gÉÃgÁ£ï
¦üUð À eÉZÁå UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½ZÉ D¤ ¨sÄÀ UÁðåAZÁ ¥À¸
æ AÀ Uï ¢¯ÉÆ. ¸ÁAeÉgï 4:30 ªÉÇgÁgï ¸ÁA¸ÀÌçwPï
UÁAiÀÄ£ï ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸ÁAzÉ ¢AiÉĸÉf ºÀAvÁgï PÁAiÉÄðA ZÀ®ªïß ªÉ¯A É . PÁAiÀÄðPÀªæ iÀ ÁPï ºÁdgï
UÁAiÀiÁ£ï ¸ÀàzsÁðåAvï ¨sÁUï WÉvï¯Áèöå vÁAZÁå eÁAªïÌ eÁAiÀiÁßvÁèöå ªÀiÁ®ÏqÁåAPï L.¹.ªÉÊ.JªÀiï
ªÀír¯ÁA ¸ÀªÉA JPÁ ¢¸ÁZÉÆ ¥Àª æ Á¸ï §æºÁäªÀgï ¸ÁAzÁåA¤ WÀgÁWÀgÁ¤A ªÀZÄÀ £ï eɪÁuï ¥Á«vï
G¦à£PÀ Æ É ÃmÉZÁ King of kings gÉ¸Æ É mÁðPï D¸Á PɯAÉ .
PɯÆÉ è. ºÁå ¥Àª
æ Á¸ÁPï ¦üUðÀ eïAiÀiÁdPÁ ¸ÀªAÉ 36 13-05-2019 ¦Pï¤Pï : ¸ÉƪÀiÁgÁ ¢¸Á G¦à£À
duÁA ºÁdgï eÁ°èA. PÉÆÃmÉAvï D¸ÁÑöå King of kings gÉ¸Æ É mÁðPï
05.05.2019 ¥ÀAiÉÆè PÀĪÀiÁÎgï : DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A D¯ÁÛgï ¨sÄÀ UÉð, ªÀÄjAiÀiÁ¼ï ¸ÉÆqÀ°na ZÀ°AiÉÆ,
8 ªÉÇgÁAZÁ «Ä¸Ágï ¦üUð À eÉZÁ ¥ÁAZï duÁA «Ä²£ÀjA ¨sÄÀ VðA ¦QßPÁPï UÉ°A. ºÁAPÁA «UÁgï,
¨sÄÀ UÁåð¤A ¥ÀAiÉÆè PÀĪÀiÁÎgï ¹éÃPÁgï PɯÆ
É . ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï D¤ zÉÆvÉÆ£ïð ²PÀAiÉį Û Áå
²PÀPë Á¤A ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ.

12-05-2019 ¦üUÀðeï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¢ªÀ¸ï:


¦üUð
À eïUÁgÁ¤A wzÉÆqÉÆ ¸ÀA¨sª
æÀ iÀ ï DZÀ¹ð¯ÉÆ,
19-05-2019 ¦üUð À eï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ZÉ ¦QßPï :
¦üUð À eï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ZÉ D¤A DyðPï ¸À«ÄwZÉ
¸ÁAzÉ «UÁgï D¤ ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgÁ ¸ÀAVA
ªÀÄÄ°Ì avÁæ¥ÅÀ ¯ÁVA D¸ÁÑ PÉg© É AiÀÄ£ï ©ÃZï
gɸÆÉ ÃmÁðPï JPÁ ¢¸ÁZÁå ¦QßPÁPï UÉ°A. ºÁå
¥Àª
æ Á¸ÁPï ¦üUÀðeï AiÀiÁeÁPÁ ¸ÀªÉA ªÀÄAqÀ½ZÉ
34 ¸ÁAzÉ ºÁdgï eÁ¯Éè.
26-05-2019 Qæ¹Û ²PÀëuï ²PÀëPÁAPï vÀ¨ð És w :
¦üUð À eï ¸ÁÜ¥£ À ÁZÉÆ/¦üUð
À eï ¢Ã¸ï/ ¦üUðÀ eï DAiÀiÁÛgÁ Qæ¹ÃÛ ²PÀu
ë ï ²PÀAªÁÑ ²PÀPë ÁAPï §æºÁäªgÀ ï
¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï ¢ªÀ¸ï. ¨Á¥ï ¦ü°¥ï £ÉÃj CgÁ£Áí£ï ¨sÁUɪAÀ vï PÀÄmÁäZÁ ¦üUð À eÉAvï vÀ¨ð És w ²©gï

10
D¸Á PɯA èÉ . ºÁå PÁAiÀÄðPÀª
æ iÀ ÁAvï zÉÆvÉÆ£ïð 01-06-2019 ªÉÊ.¹.J¸ï ZÀÄ£ÁªÀuï: ¸À£ÁégÁ
²PÀA«Ñ ¸Àªïð ²PÀPë ÁA ºÁdgï eÁ°èA. ¸ÁAeÉZÁå «Ä¸Á G¥ÁæAvï ªÉÊ.¹.J¸ï.Pï £ÀªÁå
¸ÁAzÁåAPï ¨sÀwð PɯÉA, ZÀÄ£ÁªÀuï ZÀ®ªïß
29-05-2019 E¸À̯ÁZÉA GUÁÛªu À ï: ¸ÀPÁ½A 9:30
2019-20 ªÀ¸ÁðPï £ÀªÁå ºÀÄzÉÝzÁgÁAPï «AZÉ.è
ªÉÇgÁgï E¸ÉÆ̯ÁZÁ £ÀªÁå ¨ÁAzÁàZAÉ GUÁÛªu À ÁZÉA
PÁAiÀÄðPÀª
æ iÀ ï D¸ï¯ÉA
è . ¢AiÉĸÉfZÉÆ UÉÆ«îPï ¨Á¥ï 02-06-2019 Qæ¹ÃÛ ²PÀëuÁZÉ ±ÉÊPÀëtÂPï ªÀ¸ÁðZÉA
C|ªÀiÁ|zÉÆ|¨Á| eÉgÁ¯ïØ L¸ÁPï ¯ÉÆèÉÆ£ï ªÀiÁUÁÚå GUÁÛ ª À u ï : 8:00 ªÉ Ç gÁAZÁ «Ä¸ÁPï
“¨sÁUɪAÀ vÀuà ÁZÁ ªÁmÉgï QæøÁÛZÆ É GeÁéqï” ªÀļ í Áî÷å
zsåÉ ÃAiÀiÁZÉgï QæÃ¹Û ²PÀu
ë ÁZÉ ±ÉÊPÀt
ë PÂ ï ªÀg¸
À ï «UÁgï

«¢ü ZÀ®ªïß E¸ÉÆ̯ÁZÁ ¨ÁAzÁàZg É ï D²ÃªÀðZÀ£ï


PɯAÉ . vÁAPÁA «UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ªÁgÁqÁåZÁ
¸ÀAiÀiÁæ÷å AiÀiÁdPÁ¤A ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ. D²ÃªÀðZÀ£ÁZÁ ¨Á¥Á¤A GUÁÛªu À ï PɯA É . ºÀAiÉÄðPï PÁè¹ZÁ
G¥ÁæAvï ¦üUð À eï ¸Á¯ÁAvï E¸ÉÆ̯ÁZÁ ¨sÄÀ UÁðåA ¨sÄÀ UÁðåA¤ vÁAZÁ ²PÀPë ÁA ¸ÀAVA ¸ÁAPÉÃwPï jw£ï
xÁªïß ¸ÁA¸ÀÌçwPï PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ï D¸ï¯ÉA è . UÉÆ«îPï GUÁÛªu À ÁAvï ¨sÁUï WÉvÆÉ .è
¨Á¥Á¤A PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉA CzsåÀ Pïë¥u
À ï WÉvï¯ÉAè . 23-06-2019 ¯Á¬ÄPÁAZÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgu
À ï:
31-05-2019 ªÀÄjAiÉÄ£ïJ°eÁ¨ÉwPï ¨sÀÉmï ¢°è ¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUÁ£ï ¯Á¬ÄPÁAZÉÆ ¢Ã¸ï
¥Àg¨
À ï : ¸ÁAeÉgï 5:30 ªÀgÁgï £ÀªÁå£ï ¨ÁAzï¯Áèå DZÀjì¯ÉÆ.

UÉÆm
æ ÁÖ÷å ªÀÄÄSÁgï ¦üUðÀ eï PÀÄmÁä xÁªïß vÉøïð
D¤ vÁZÉ G¥ÁæAvï ¸ÀA¨s« æÀ ÄPï «Ä¸ÁZÉ §°zÁ£ï. 07.07.2019 zÉêï D¥À«AÚ D¤ D¯ÁÛgï ¨sÄÀ UÁåðAZÉÆ
«Ä¸Á G¥ÁæAvï ¨ÁA¢à ²æà ªÁ®Ögï ¦AmÉÆPï ¢Ã¸ï: ªÀiÁ|¨Á| ¨Áå¦¸Ö ïÖ «Ä£ÉÃd¸ï 8 ªÉÇgÁAZÁ
zÁ¤ ²æà eÉgÆ É ªÀiï D¤ ²æêÀÄw ¸ÁåAqÁæ ©æmÆ É Ö «Ä¸Ágï ºÁdgï D¸ÀÄ£ï, ¨sÄÀ UÁåðAPï ²PÀªïÚ ¢°.
xÁªïß ¸À£Áä£ï PɯÆÉ . «Ä¸Á G¥ÁæAvï ¸É«Ä£Àj D¤ zsÁ«ÄðPï vÀ¨ð És w

11
28.07.2019 AiÀÄĪÀduÁAPï AiÀÄÄ-PÁåmï ²©gï:
«Ä¸Á G¥ÁæAvï E¸ÉÆ̯ÁZÁ ºÉƯÁAvï ºÉA ²©gï
AiÀÄĪÀduÁA SÁwgï DAiÉÆÃd£ï PɯA èÉ . ²æà qÉjPï
ªÀĸÀÌgÃÉ £À¸
í Á£ï AiÀÄĪÀduÁAPï AiÀÄÄ-PÁåmïa ²PÉƪïÚ
¢°. ºÁå ²©gÁPï D«ÄÑA AiÀÄĪÀduÁA ºÁdgï
eÁ°èA.

DAiÉÆÃUÁ£ï D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÁðåAPï D¤ 125


¨sÄÀ UÁðåAPï ²©gï DAiÉÆÃd£ï PɯA É . «UÁgï
¨Á¥Á¤A ºÉA PÁAiÀÄðPÀª
æ iÀ ï ZÀ®ªïß ªÉ¯
í AÉ .
14.07.2019 L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. ªÀ£ª
À ÄÀ ºÉÆÃvÀª
ì ï DZÀgu
À ï:
L.¹.ªÉÊ.JªÀiï ¸ÁAzÁå¤A EUÀeð É ZÁ ªÀoÁgÁ ©üvg À ï
gÀhÄqÁA ¯Áªïß ªÀ£ª À ÄÀ ºÉÆÃvÀª
ì ï DZÀ¹ð¯ÉA.
08.08.2019 ºÁqÁA vÀ¥Á¹ÚA ²©gï: ¨sÀ¯Á¬ÄÌ
DAiÉÆÃUï, ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï D¤ PÀxÆ
É °Pï ¸À¨Ás

21.07.2019 PÀxÆ É °Pï ¸À¨Ás , ¸ÀªiÀ ÁfPï C©üªÈÀ ¢Ý


DAiÉ Æ ÃUï ¤Ãvï D¤ ±ÁAw DAiÉ Æ ÃUÁZÉ A
ªÀ£ªÀ ÄÀ ºÉÆÃvÀìªï: ¸ÀPÁ½A 8 ªÉÇgÁAZÁ «Ä¸Á
ºÁAZÁ ªÀÄÄSÉîàuÁgï ºÁqÁA vÀ¥Á¸ÉZÚ A
É ²©gï
G¥ÁæAvï ¦üUð À eïUÁgÁA «Ä¤ ºÉƯÁ ªÀÄÄPÁgï
EUÀeð
É ZÁ «Ä¤ ºÉƯÁAvï DAiÉÆÃfvï PɯA èÉ .
d«ÄèA. «UÁgï ¨Á¥Á¤A PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉA GUÁÛªu
À ï
¸À¨ÁgÁ¤A ºÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ eÉÆqÉÆ.è
PɯA
É D¤ ºÁdgï D¸ï¯Áèöå ¸ÀªÁðAPï gÀhÄqÁA
ªÁAnèA. 15.08.2019 ¸ÁévAÀ vÉÆöæ åÃvÀìªï ¢Ã¸ï:

12
ªÀÄgÉåZÉA ¸ÀéUÁðªÀgÀuÁZÉA vÀ±ÉAZïÑ
¸ÁévAÀ vÉÆöæ åÃvÀìªÁZÉA ¥s¸
É ïÛ ¸ÀA¨sª
æÀ iÀ Á£ï DZÀ¹ð¯ÉA. D¤ PÀxÆ É °Pï ¸À¨£ És ï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÀÄ£ï ²PÀPë ÁAZÉÆ
8 ªÉÇgÁgï ¥sɸïÛ «Äøï G¥ÁæAvï E¸ÉÆ̯ÁZÁ ¢Ã¸ï DZÀ¹ð¯ÉÆ. 8:00 ªÉÇgÁAZÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï
¨sÀÄUÁðåA ¸ÀAVA zsÀéeÁgÉÆúÀuï PÁAiÀÄðPÀæªÀiï. «Ä¤ ºÉƯÁAvï PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ï DAiÉÆÃd£ï PɯA É .
¦ügÀÎeïUÁgÁA¤ ºÁAvÀÄA ¨sÁUï WÉvÆ É .è ²PÀu
ë ï PÉÃë vÁæAvï ªÁªÀÅZÁåð ¸À¨Ágï ²PÀPë Á¤A ºÁå
15.08.2019 Independence Cricket Cup : PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvï ¨sÁUï WÉvï¯ÉÆ.è PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvï
L.¹.ªÉÊ.JªÀiï WÀlPÁ£ï ªÁgÁqÁåZÁå L.¹.ªÉÊ.JªÀiï ¤ªÀv æ ïÛ ²PÀQë PÀÄ| ªÀÄlð¯ï ®Ä«¸ï D¤ ²æêÀÄw
W À l P Á A P ï Independence Cricket Cup ¦ü¯Æ É «Ä£Á PÁéq¸ æÀ ÁPï vÁAZÁ ªÁªÁæPï ¸À£Áä£ï
DAiÉÆÃd£ï PɯA èÉ . ªÁgÁqÁåZÁ £ÉÆ«Ã WÀlPÁ¤A PɯÆÉ . PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉÆ ªÀÄÄSɯï G¯ÉÆ«à ²æÃ
¨sÁUï WÉvï¯ÉÆ.è ªÉÄ°é£ï gÉÃUÉÆ£ï D¦è ¨sÉÆUÁÚA GZÁ°ðA.
¸À¥A ÖÉ §gï ªÀÄ»£ÁåZÁ KPï vÁjPÉgï zÀ£ÁàgÁA «Ä¤
ºÉƯÁAvï ¨sÁµÀuï vÀ¨ð És w ²©ügï PÀxÆ É °Pï ¸À¨£ És ï
ZÀ®ªïß ªÉ¯A É .
08.09.2019 ¦üUðÀ eï ªÉÆAw ¥s¸ É ïÛ DZÀguÀ ï: £ÉÆêï
¢¸ÁAZÁ £ÉƪɣÁ G¥ÁæAvï ¸À¥A ÖÉ §gï 8 vÁjPÉgï
ªÉÆAw ¥s¸É ÁÛZÆ
É ¸ÀA¨sª
æÀ iÀ ï. ¸ÀPÁ½A 7:30 ªÉÇgÁgï

25.08.2019 ¨sÁµÀuï ¸ÀàzÆ


É ð : zÀ£ÁàgÁA 2:30
ªÉÇgÁgï «Ä¤ ºÉƯÁAvï PÀxÆ É °Pï ¸À¨£
És ï ¨sÁµÀuï
¸Àz
à Æ
É ð ZÀ¯AiÉÆ.è
01.09.2019 ²PÀëPÁAZÉÆ ¢ªÀ¸ï :
¸À¥A
ÖÉ §gï ªÀÄ»£ÁåZÁ 01 vÁjPÉgï ²PÀu
ë ï DAiÉÆÃUï

«Ä¤ ºÉƯÁZÁ ªÀÄÄSÁgï PÀtê ¨ÉAeÁgï PÉ¯Æ É å.


«UÁgï ¨Á¥Á¤A D²ÃªÀðZÀ£ÁZÉA PÁAiÉÄðA
ZÀ¯AiÉÄèA. ¥ÀıÁðAªÁgï PÀtê EUÀeð É Pï ºÁrè.
«Ä¸ÁZÁå ¸À A ¨s À æ « ÄPï §°zÁ£Á G¥Áæ A vï
¦üUðÀ eïUÁgÁAPï PÀuÆ É ê ªÁAmÉÆöè å. ¦eÉðAvï eÁªïß
zÉ| Jré£ï J°AiÀiÁ¸ï D¤ ²æêÀÄw eÉ¹ì ¸À¯ÁØ£Á D¤

13
PÀÄmÁä£ï ¦UÀðeï PÀÄmÁäPï ªÉÇ£ïð D¤ PÉƧÄ
ªÁAmÉAè .
C©ü£AÀ zÀ£ï
15.09.2019 : ¦üUð À eï ªÀÄmÁÖgï SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmï
ªÉÆAw ¥s¸
É ÁÛZÉ ¸ÀAzÀ©ðü A ¸Àªïð ¦üUð
À eïUÁgÁAPï

ªÀiÁ|¨Á|gÉf£Á¯ïØ JqÀéqïð r’ªÉįÉÆè


CCBI (Commission for
Ecumenism) PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß
«AZÀÄ£ï DAiÀiÁèö vÁAPÁA ªÀiËAmï
L.¹.ªÉ Ê .JªÀ i ï. D¤ ªÉ Ê .¹.J¸ï. ¸ÁAzÁåA¤ gÉÆÃdj ¦üUðÀ eï AiÀiÁdPï D¤
¸À¥ÉÖA§gÁZÁ 15 vÁjPÉgï ««zsï ºÀAvÁgï SÉ¼ï ¦üUð
À eïUÁgÁA C©ü£AÀ zÀ£ï
¥ÁlAiÀiÁÛAªï.

¨ÁAiÀiïè ¨sÄÀ UÁåðA


¸ÁAUÁvÁ
PÁeÁj
¥À A zÁåmï ªÀ i ÁAqÀ Ä £ï ºÁqï¯É è . ¸À ª ïð zÁzÁèöå£ï
¦üUÀðeïUÁgÁ¤A ¸ÀQæAiÀiï jw£ï ¥Ávïæ Wɪïß ,
zÀAiÀiÁð
¸ÁA ¥Áªïè ªÁqÁåUÁgÁ¤A «£À߸ïð mÉÆææü
(Champion) D¤ ¨s Á UÉ ª À A vï PÀ Ä mÁªÀ i ï ªÉ¼j
É gï
ªÁqÁåUÁgÁ¤A gÀ£À߸ïð mÉÆææü C¥ÁÚ¬Äè.
¦Pï¤Pï
Qæ A iÀ i Á¼ï jw£ï ¥Ávïæ WÉ v É ¯ Áè ÷ å ¸À ª ïð
¦üUÀðeïUÁgÁAPï §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï. Enjoy PÀgÑAÉ

gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Á

14
CmÁæ DAiÉÆÃUÁAa ªÉÄmÁA...
UÉÆ«î ¨Á¥ÁAZÁ CzÉñÁSÁ¯ï C¤ CªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeï AiÀiÁeÁPÁAZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£Ágï, CªÀiÁÑ ¦üUÀðeÉAvï
DmÁæ DAiÉÆÃUï QæAiÀiÁ¼ï jw£ï ªÁªïæ ¢ªïß D¸Á ªÀÄítÄAPï ªÀiÁíPÁ ¨ÉÆÃªï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¨sÉÆUÁÛ. CªÀiÁÑ
¦üUÀðeÉAvï ªÉÄà xÁªïß ¸À¥ÉÖA§gï ªÀgÉÃUï DAiÉÆÃUÁ xÁªïß eÁ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁa gÀhļÀPï vÀĪÉÄÑ ªÀÄÄPÁgï
zÀªÀgÀÄAPï RIJ ¥ÁªÁÛA. DªÉÄÑ DAiÉÆÃUï §¼Á¢Pï PÀAiÀiÁðA. gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï CªÀiÁ ¸ÀªÁðAPï ¨É¸ÁAªÁ¤
¨sg
À ÄÀ A¢. - ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÉððAiÉÆ, ¸ÀAAiÉÆÃdPï, CmÁæ DAiÉÆÃUï

¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUï :
dÆ£ÁZÁå 23 vÁjPÉgï ¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUÁ£ï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÁå ¸ÁAUÁvÀàuÁgï DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉAvï
¯Á¬ÄPÁAZÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgÀuï PɯÉÆ. ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPï ªÀiÁ£É¸ïÛ qÁ. eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ, PÀxÉÆ°Pï
¸À¨sÉZÉÆ PÉAzÁæZÉÆ ªÀiÁf CzsÀåPïë ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÉÄæ eÁªÁ߸Éè. ªÉ¢gï ªÀiÁ|¨Á|zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃd, UÉÆgÉnÖ
PÉƪÉAvÁa ªÀr¯ïß ¹. ¸ÀÄeÁ£ïß, PÁªÉÄð¯ï ¤ªÁ¸Áa ªÀr¯ïß ¹. ªÉÄë¸ï ºÁdgï D¸ï°èA. ªÀiÁ£É¸ïÛ qÁ|
eÉgÁ¯ïØ ¦AmÉÆ£ï ªÀĺÀvÀé¥ÀÇuïð ªÀiÁºÉvï ¢°. ªÀiÁ|¨Á|zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ£ï CxÁð¨sÀjvï ¸ÀAzÉñï
¢¯ÉÆ. ¸ÀĪÀiÁgï 50 ªÀ¤ðA ZÀqï duÁA¤A ºÁAvÀÄA ¨sÁUï WÉvÉÆè. ºÉA ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ²æêÀÄw jhÄ£Á
r¸ÉÆÃeÁ£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA.

¸É«Ä£Àj D¤ zsÁ«ÄðPï vÀ¨ð


É w DAiÉÆÃUï:
dįÉÊZÁå 07 vÁjPÉgï ¸É«Ä£Àj D¤ zsÁ«ÄðPï
DAiÉÆÃUÁZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁgï D¯ÁÛgï ¨sÄÀ UÁåðAZÉÆ
¢Ã¸ï DZÀgÀuï PɯÉÆ. 8 ªÉÇgÁAZÁå «Ä¸Ágï
ªÀ Ä ÄSÉ ¯ ï ¸À A iÉ Ä æ eÁªïß ªÀ i Á|¨Á| ¨Áå¦Ö ¸ ïÖ
«Ä£ÉÃeÁ¸Á£ï PÀÄmÁäAvï ªÀiÁUÉÚA QvÉèA UÀeÉðZÉA,
¨sÀÄUÁåðAZÁå DwäÃPï ªÁqÁªÀ¼ÉAvï CªÀAiÀiï
¨Á¥ÀAiÉÆÑ ¥Ávïæ ,C¯ÁÛjgï ªÉÄmÁA ZÀqÁÛ£Á C¯ÁÛgï
¨s À Ä UÁåð¤A ¸É « Ä£À j ZÉ A ªÉ Ä Ãmï ZÀ q É Æ A«Ì Ã
GvÉÃÛ d£ï ¢ÃdAiÀiï ªÀÄu í ï C¥Áè÷å ¥À¸
æ A
À UÁ ªÉ¼Ágï
15
¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. «Ä¸Á G¥ÁæAvï ªÉ¢ PÁAiÉÄðA D¸Á Pɯ.èÉ ªÉ¢gï ªÀiÁ|¨Á|zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃd, ¸ÀºÁAiÀÄPï
AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd, UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁa ªÀr¯ïß ¹| ¸ÀÄeÁ£ïß, 18 DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï
²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ, DAiÉÆÃUÁa ¸ÀAZÁ®Q ²æêÀÄw eÉÆ«mÁ ¥s£ É ÁðAr¸ï, D¯ÁÛgï ¨sÄÀ UÁåðAZÁå
ªÉļÁZÉÆ CzsÀåPïë ¯ÉÆAiÀiïØ PÀ£ÉÃð°AiÉÆ D¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð gÉÆúÀ£ï ªÀiÁnð¸ï ºÁdgï D¸ï°èA.

ªÀiÁ|¨Á|zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ£ï ¸ÁAvï dĪÁAªï §Pïð ªÀÄ£ÁìZA É fuÉå «²A D¤ vÁZÁå DzÀ±Áð «²A
¸ÀªÁðAPï ¸ÀªÀÄÓt ¢° D¤ ¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÁAvÁa zÉT¨sÀjvï ft C¥ÁÚAªïÌ G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ. ¨Á¥ï
PÁè÷å¤ZÁå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÁSÁ¯ï D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÁåðA xÁªïß £ÀÈvïå D¤ £ÁlÄ̼ÉÆ vÀ±ÉAZï DAiÉÆÃUÁZÁå
¸ÁAzÁåA xÁªïß ‘¥ÀjªÀvÀð£ï’ ªÀÄí¼ÉÆî £ÁlÄ̼ÉÆ ¥Àzæ À²ðvï PɯÉÆ. ¸ÉƪÀiÁåPï ¢ü£Áé¸ÀÄAiÀiÁA ªÀÄí¼Áîöå
UÁAiÀiÁ£Á zÁéjA PÁAiÉÄðA ¸ÀA¥ÉèA. ªÉ¢ PÁAiÀiÁðZÉA ¤ªÀðºÀuï D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÁåð¤A D¤ ¸ÁA¸ÀÌøwPï
PÁAiÀÄðZÉA ¤ªÀðºÀuï DAiÉÆÃUÁZÁå ¸ÁAzÁå¤A PɯÉA.
eÉÆ«mÁ ¥s£
É ÁðAr¸ï-¸ÀAZÁ®Q

¤Ãvï D¤ ±ÁAw DAiÉÆÃUï, ¸ÁªÀiÁfPï C©üªÈÀ ¢Þ DAiÉÆÃUï :


dįÉÊZÁå 21 vÁjPÉgï ¸ÀPÁ½A 8 ªÀgÁAZÁ «ÄøÁ G¥ÁæAvï ¦üUÀðeï ªÀoÁgÁAvï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ, ¤Ãvï
D¤ ±ÁAw DAiÉÆÃUï D¤ ¸ÁªÀiÁfPï C©üªÀÈ¢Þ DAiÉÆÃUÁ£ï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ
DZÀgÀuï PɯÉA. ºÁå PÁAiÀiÁðPï CzsÀåPïë eÁªïß ªÀiÁ|¨Á|zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃd, UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ZÉÆ
PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí, 18 DAiÉÆÃUÁZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ ºÁdgï
D¸É.è «UÁgï ¨Á¥Á¤A ¸ÁAPÉÃwPï jw£ï gÀhÄqï ¯Áªïß ªÀ£ª
À ÄÀ ºÉÆÃvÀª
ì ÁZÉ GzsÁÏl£ï PÀ£ïð ªÀ£ª
À ÄÀ ºÉÆÃvÀª
ì ÁZÁå

16
ªÀĺÀvïé «µÁåAvï ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. EUÀeÉðZÁå ªÀoÁgÁAvï «UÁgÁ ¸ÁAUÁvÁ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÁå
ºÀÄzÉÝzÁgÁ¤A vÀ±ÉAZï ¸ÁAzÁå¤A ¸ÀĪÀiÁgï 10 gÀhÄqÁA vÀ±ÉAZï UÉÆgÉnÖ PÁ£ÉéAmÁZÁå ªÀoÁgÁAvï
¸ÀĪÀiÁgï 40 gÀhÄqÁA ¯Á¬ÄèA. ºÀAiÉÄÃðPÁ WÀgÁPï ªÀÄí¼Áîöå§j 310 gÀhÄqÁA «vÀgÀuï PÉ°A. D¬Ä¯Áèöå
¸ÀªÉÄøÁÛAPï ²æà J¯Áå¸ï r¸ÉÆÃeÁ£ï ¸ÁéUÀvï PÀ£ïð, ²æêÀÄw «¯Áä gÉÃUÉÆ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï
¨ÁªÀÅqÉÆè. ºÉA ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ²æêÀÄw ¥Àw
æ ¨sÁ ¨ÁæUÁì£ï ZÀ¯Éƪïß ªÉ¯ÉA.
¥Àw
æ ¨sÁ ¨ÁæUïì - ¤Ãvï D¤ ±ÁAw DAiÉÆÃUï- ¸ÀAZÁ®Q
D¯É£ï ®Ä«¸ï - ¸ÁªÀiÁfPï C©üª¢ æÀ Ý DAiÉÆÃUï-¸ÀAZÁ®Pï

AiÀÄĪÀ DAiÉÆÃUï:
AiÀÄĪÀ DAiÉÆÃUÁZÁå ªÀÄÄSÉ®àuÁgï dįÁAiÀiÁÑöå 28 vÁjPÉgï 8 ªÉÇgÁAZÁå «Ä¸Á G¥ÁæAvï L.¹.ªÉÊ.JªÀiï.
vÀ±ÉAZï ¦üUÀðeÉZÁå ¸Àªïð AiÀÄĪÀduÁAPï AiÀÄÄ-PÁåmï vÀ¨Éðw ²©gï ZÀ®ªïß ªÉ°. ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï
¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd, 18 DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï, AiÀÄĪÀ DAiÉÆÃUÁZÉÆ ¸ÀAZÁ®Pï D¤ L.¹.ªÉÊ.JªÀiï.

¸ÀZÉÃvÀQ ²æêÀÄw ¨É£ÉrPÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï ºÁdgï D¸ï°èA. GqÀĦ ¢AiÉĸÉfZÉÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä¼ï ªÀåQÛ ²æà qÉjPï
ªÀĸÀÌgÉãÀí¸Á£ï ²©gï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. 45 AiÀÄĪÀduï ºÁå ²©gÁPï ºÁdgï D¸ï°èA.
gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí, ¸ÀAZÁ®Pï
¹Ûçà DAiÉÆÃUï D¤ ¨s¯
À Á¬ÄÌ DAiÉÆÃUï :
DUÉÆøÁÛZÁå 08 vÁjÃPÉgï ªÀiËAmï gÉÆÃdj ¦üUÀðfZÁå ¹ÛçÃ
DAiÉÆÃUï, ¨sÀ¯Á¬ÄÌ DAiÉÆÃUï, ¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUï ºÁtÂA
PÀxÆ
É °Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï D¤ PÀxÆ É °Pï ¸À¨Ás ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
ªÀiËAmï gÉÆÃdjZÁå ¸À¨sÁ ¸Á¯ÁAvï ºÁqÁA vÀ¥Á¹ÚA ²©gï
ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÉèA. ªÉ¢gï ¦üUÀðeï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| zÉÆ|
¯É¹è r¸ÉÆÃd, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁèöå¤ r¸ÉÆÃd, ²©gÁZÉÆ

17
¸ÀAAiÉÆÃdPï ²æà ¥ÀPæ Á±ï DAzÁæzÉ, ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë ²æà ¨Áå¦Ö¸ïÖ qÁAiÀĸï,
PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí, 18 DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÉÃð°AiÉÆ,
PÀ¯ÁåtÄàgï ªÁgÁqÁåa CzsÀåQëuï ²æêÀÄw C¤vÁ qÁAiÀĸï, PÀxÉÆ°Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Éa CzsÀåQëuï ²æêÀÄw
²Ã¯Á PÁéqÀ¸æ ï, ¨sÀ¯Á¬ÄÌ DAiÉÆÃUÁZÉÆ ¸ÀAZÁ®Pï ²æà ®Ä«¸ï r¸ÉÆÃd D¤ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉÆ CzsÀåPïë
²æà J¯Áå¸ï r¸ÉÆÃd ºÁdgï D¸ï¯Éè. ²©gï ZÀ®AiÀiÁÚgï ªÉÄAiÀÄgï ¥ÉÇ®j¸ï ¸ÀA¸ÁÜ÷åZÉ ²æà GªÉÄñï
PÀqÀÆgï ªÀÄoï, ²æà ¸ÀAzÉÃ±ï ±ÉnÖ D¤ ²æà ªÀÄzsÀÄPÉñÀégï ºÁdgï D¸ÉÆ£ï ¸ÀĪÀiÁgï 180 duÁA¤A ºÁå
²©gÁZÉÆ ¥sÁAiÉÆÝ eÉÆqÉÆ.è D¬Ä¯Áèöå ¸ÀªÄÉ Ã¸ÁÛAPï ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ£ï ¸ÁéUv À ï PÀ£ïð, ²æêÀÄw
ªÉÄç¯ï r¸ÉÆÃd£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. ²æêÀÄw ¦æAiÀiÁ ¥sÀÅmÁðqÉÆ£ï ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA
ZÀ®ªïß ªÉ¯A É .
®Ä«¸ï r¸ÉÆÃd, ¨s¯À Á¬ÄÌ DAiÉÆÃUï- ¸ÀAZÁ®Pï
²Ã¯Á PÁéq¸ æÀ ï, ¹Ûçà DAiÉÆÃUï- ¸ÀAZÁ®Q
J¯Áå¸ï r’¸ÉÆÃeÁ, ¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUï- ¸ÀAZÁ®Pï
²PÁ¥ï DAiÉÆÃUï:
¸À¥ÉÖA§gï 1 vÁjPÉgï ²PÁ¥ï DAiÉÆÃUï, ¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUï D¤ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
DªÀiÁÑ÷å ¦üUð
À eÉAvï D¸ÁÑ÷å ¸Àªïð ²PÀPë ÁAPï ªÀiÁ£ï eÁªïß ²PÀPë ÁAZÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgu À ï PɯÆ
É . ¸ÀA¥À£Æ
À ä¼ï
ªÀåQÛ eÁªïß ²æà ªÉÄ°é£ï gÉÃUÉÆ J¸ÉÆùAiÉÄmï ¥ÉÇ¥æ ¸
És g
À ï ¸ÉÆòAiÀiÁ¯ÉÆf, «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉÃeï PÀ¯ÁåtÄàgï
ºÁdgï D¸ï¯Éè.

18
¨Á¥ï PÁè÷å¤£ï ªÀiÁUÁÚ÷å zÁéjA PÁAiÉÄð DgÀA¨sï PɯÉA. ²æà ¦æÃvÀA ¦AmÉÆ£ï D¬ÄÑ ¨sÀÄVðA
¥sÁ¯ÁåAa PÁ¨sÁðj ªÀÄíuï ¥Áæ¸ÁÛ«Pï GvÁæ¤A ¸Àªïð ²PÀëPÁAPï ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï ¥ÁlAiÉÄè. ²æà gÉÆ£ÀÁ¯ïØ
¸À¯ÁØ£Áí£ï C¥Áè÷å GvÁæAvï ªÀÈvÉÛAvï ±ÉÃæ µïÖ ªÀÈwÛ ²PÀëPÁAa ªÀÄíuï w½ì¯ÉA.
²æà ªÉÄ°é£ï gÉÃUÉÆ£ï ºÀAiÉÄÃðPï ªÀåQÛ KPï £Á KPï jw£ï ²PÀëPï, KPï «zsÁåyð GAZÁèöå ªÀÄmÁÖPï
¥ÁªÁè vÀgï vÁAvÀÄ£ï ²PÀëPÁAZÉÆ ¥Ávïæ ªÀĺÀvÀéZÉÆ ªÀÄíuï ¸À«¸ÁÛgï xÀgÁ£ï vÁAZÁå GvÁæA¤ w½ì¯ÉA.
PÀÄ.ªÀÄlð¯ï ®Ä«¸ï ¤ªÀÈvïÛ ¦æ¤ì¥Á¯ï ¸ÉÊAmï ªÉÄÃj¸ï ¸ÀÆ̯ï GqÀĦ D¤ ²æêÀÄw ¦ü¯ÉÆëģÁ
ªÀÄZÁzÉÆ ¤ªÀÈvïÛ ²PÀëQ «Ä¯ÁVæ¸ï EAVèµï «ÄÃrAiÀÄA ¸ÀÆ̯ï PÀ¯ÁåtÄàgï ºÁtÂA ¢¯Áè÷å ¸ÉªÉPï ªÀiÁ£ï
eÁªïß vÁAPÁA UËgÀªï¥ÀÇuïð eÁªïß ¸À£Áä£ï PɯÉÆ. ªÀiÁ£ï ¹éÃPÁgï PɯÁè÷å PÀÄ. ªÀÄlð¯ï ®Ä«¸Á£ï
D¥ÁÚaA ¨sÉÆUÁÚA GZÁ°ðA. «UÁgï ¨Á¥Á¤A D¥Áè÷å CzsÀåPÀëZÁ GvÁæA¤ ²PÀëPï PÉzÁ¼Áj ¤ªÀÈvïÛ
eÁAiÀiÁßAvï ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï ¸Àªïð ²PÁêPÁAPï ±Á¨sÁ¹Ì ¥ÁmÁ¬Äè. D¬Ä¯Áèöå ¸ÀªÉÄøÁÛAPï ²æà J¯Áå¸ï
r¸ÉÆÃeÁ£ï ¸ÁéUÀvï PÀ£ïð, ²æêÀÄw PÁègÁ ¯ÉÆèÉÆ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. ²æêÀÄw ¦æAiÀiÁ
¥sÀÅmÁðqÉÆ£ï Sɼï ZÀ®ªïß ªÉ¯É. ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ²æêÀÄw ¥Àwæ ¨sÁ ¨ÁæUÀì£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA.

J¯Áå¸ï r¸ÉÆÃd, ¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUï ¸ÀAZÁ®Pï


PÁègÁ ¯ÉÆèÉÆ, ²PÁ¥ï DAiÉÆÃUï ¸ÁAzÉÆ

19
PÀ£ÉððAiÉÆ, «Ä¸ÉÛgÁPï ¤AiÀiÁ¼ï ªÀiÁ£É¹Ûuï
ªÁqÁåAZÉÆå ªÀzÆ
É åð ªÉÄë¸ï PÀ£ÉððAiÉÆ, ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPï ªÁZÁ¥ï
ªÀ i Á£É ¸ ïÛ vÉ Æ ÃªÀ Ä ¸ï PÀ £ É ð ðAiÉ Æ , ¸ÁA
¸ÁA ¥ÉzÄÀ æ ªÁqÁåa ¸É¨É¸ÁÛ÷åAªÁZÉ vÉøïð D¤ ¸ÁAvÁ-¨sÀPÁÛAa
®¢£ï, ªÀ i Á£É ¸ ïÛ D¯É á çqï PÀ £ É ð ðAiÉ Æ ,
ªÀ¢ð ¨sÁªÁxÁåðAa ¥Áæxð À £ÁA ¨sÄÀ UÁåðA¤ ZÀ¯Æ É ªïß
ªÉ¯AÉ . ¦üUð À eï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï ¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ£ï
K¦æ¯ï 29 vÁjPÉgï ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ D¤ ¸ÁA ¸É¨É¸ÁÛ÷åAªÁZÉ fuÉå «²A
¸ÁA ¥ÉzÄÀ æ D¤ ¸ÁA ¸É¨¸ É ÁÛ÷åAªÁZÉA ¥s¸
É ïÛ ¸ÀPÁ½A eÁuÁéAiÀiï D¤ ªÁZÁà ªÀAiÀiïæ ¤AiÀiÁ¼ï ¢¯ÉÆ.
8 ªÀgÁZÁå ¸ÀA¨sÀ« æ ÄPï «ÄøÁ §°zÁ£Á ¸ÀªÉA ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃeÁ£ï
DgÀA¨sï PɯA É . ªÁqÁåZÁ ¨sÄÀ UÁðåA¤ D¤ ªÀq í Á¤A eɪÁÚZÉgï D²ªÁðzï ªÀiÁUÉÆè. ¤ªÀiÁuÉ VÃvÁ
°vÀÄfð ZÀ®ªïß ªÉ°. ªÁqÁå PÀÄmÁäA¤ PÁtÂPÉÆ ¸ÀªÉA ªÀiÁUÁÚöå «¢ü CSÉÃgï PÉ°. ªÀiÁ£É¹Ûuï
¨ÉlAiÉÆè. ¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÁAeÉgï 6.30 ¥sÉ°ì ªÉÃUÀ¸ÁZÉ D¤ ªÀiÁ£É¹Ûuï ªÀiÁåUÀݰãï
ªÀgÁgï ªÀiÁ£É¹Ûuï ¦ü¯ÉÆëģÁ r’¸ÉÆÃeÁZÁå PÀ£ÉððAiÉÆ ªÀÄÄSÉîàuÁgï ªÁqÁåa ¸Àªïð
WÀgÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ªÀiÁUÁÚ÷Ú «¢ü ¸ÀªÉA ¨sÄÀ VðA ¯ÁAiÀiïØ, UÉè£ï, ±Á£ï, ¥ÁªÉ¯ï, ¦æAiÀįï,
¸ÁA ¸É¨É¸ÁÛ÷åAªÁa EªÀiÁeï ¥ÀűÁðAªÁgï J°±Á, ±É Ê £Á D¤ eÉ Æ «mÁ ºÁAZÁ
ªÀiÁ£É¹Ûuï CUÉ߸ï PÀ£ÉððAiÉÆZÁå WÀgÁ ºÁrè . ªÉÄvÀgï¥ÀuÁgï £ÁlÄÌ¼Æ É D¤ £ÀÈvïå D¤ EvÀgï
ªÀiÁ£É¸ïÛ ¸ÁÖ÷å¤ PÀ£ð
É Ã°AiÉÆ£ï ¥Áæ¸ÁÛ«Pï GvÁæA ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï SɼÉƪïß zÁPÀAiÉÄèA. ²æêÀÄw
G¯Éƪïß DªÀiÁÑ÷å ªÁqÁåZÉ ¥sɸïÛ D¢A xÁªïß ¦æêÀiÁ£ï ªÁqÁåUÁgÁAPï Sɼï D¸Á PɯÉè.
ZÀ¯ÉÆ£ï D¬Ä°è jÃvï D¤ ºÁPÁ PÁgÀuï ºÉ ªÀiÁ£É¸ïÛ ¸ÁÖ÷å¤ PÀ£ÉððAiÉÆ£ï ºÉA PÁAiÉÄðA
«²A xÉÆr ªÀiÁºÉvï ¢°. ªÀiÁ£É¹Ûuï CUÉß¸ï ¤gÀÆ¥Àuï PÀ£ïð ªÁqÁåZÉÆ ¥Àæw¤¢ü ªÀiÁ£É¸ïÛ
PÀ£ÉððAiÉÆ£ï ¸ÀªÁðAPï §gÉÆ ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆè. ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ð É Ã°AiÉÆ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï
G¥ÁæAvï VÃvÁ ¸ÀªÉA ªÀiÁUÁÚöå «¢ü DgÀA¨sï ¨ÁªÀÅqÉÆè. eɪÁÚ ¸ÀªÉA PÁAiÀÄðPÀª æ Àiï CSÉÃgï
PÀ£ïð CªÉÆj D¤ vÉøïð ªÀiÁ£É¹Ûuï CUÉ߸ï PɯA É .
¸ÀAvÉÆõï PÀ£ð
É Ã°AiÉÆ

20
AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆ.è ¥À«vïæ ¥ÀŸÀPÛ ÁPï ªÀiÁ£ï eÁªïß
¸ÁA. dÄeÉ «UÁgï ¨Á¥Á ¸ÀªAÉ ºÁdgï D¸ï¯Áè÷å ¸ÀªÁð¤A
¥sÀůÁA C¥ÀÅð£ï ªÀiÁ£ï ¨ÁUÁAiÉÆè. G¥ÁæAvï
ªÁqÁåa ªÀ¢ð «UÁgï ¨Á¥Á¤A DªÉÆÑöå ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA dÄeÉ
«±ÁåAvï vÁAZÁ ¸ÀAzÉñÁAvï ªÀiÁºÉvï ¢°.
zs£
À åÀ ªÁzï ¸ÀªÄÀ ¥Àðuï eÁ¯Áè÷å G¥ÁæAvï
ªÉÄà 5 vÁjPÉgï DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A 8 ²æêÀÄw eɹAvÁ ¸À¯ÁØ£Áí£ï D¸Á PɯÁè÷å PÁ¦ü
ªÉÇgÁAZÁ «Ä¸ÁAvï ªÁqÁåUÁgÁ¤A ºÁdgï eÁªïß ¥s¼
À ÁgÁ ¸ÀªAÉ vÁå ¢¸ÁZÉA ¸Àº« À Ä®£ï ¸ÀA¥ÀAiÉÄAè .
PÁtÂPÉÆ ¨sÉlªïß ¥ÁvÉÆ£
æ ï ¸ÁA dÄeÉZÉA ¥sɸïÛ
DZÀ¹ð¯ÉA.
¥s É ¸ ÁÛ Z É A ¸À º À « Ä®£ï
¸ÁAeÉ g ï 5 ªÀ g Ágï ²æ à ªÀ Ä w
eɹAvÁ D¤ gÉÆä ¸À¯ÁØ£ÁZÁ
WÀ g Á ªÀ i ÁAqÀ Ä £ï ºÁqÉ è A .
ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÀªAÉ «UÁgï ¨Á¥ï
zÉ Æ vÉ Æ gï ¯É ¹ è r¸É Æ ÃeÁ,
¸ÀºÁAiÀÄPï ¨Á¥ï PÁèå¤ r¸ÉÆÃeÁ,
UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁaA ¹¸ÀÖgÁA
ºÁdgï D¸ï°èA.
UÀÄPÁðgï ²æà gÉÆ£Á¯ïØ
¸À¯ÁØ£Á£ï ºÁdgï D¸ï¯Áèå ¸ÀªÁðAPï §gÉÆ - jÃmÁ r¸ÉÆÃeÁ

¥sɸÁÛZÉA ¸ÀºÀ«Ä®£ï ¸ÁAeÉgï 6 ªÀgÁgï


gÁAiÀiÁß C¥ÁmïðªÉÄAmÁZÁå ªÀAiÀiÁè÷å ªÀiÁ½AiÉÄgï
¸ÁA DAvÉÆ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÉèA. ²æêÀÄw gÉÆñÀ¤ ¸À¯ÁØ£Á£ï
ªÀiÁUÁÚå «¢ü ZÀ®ªïß ªÉ°. ¸ÀAiÉÄæ eÁªïß D¬Ä¯Áèå
ªÁqÁåa ªÀ¢ð ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ,
¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁèå¤ r¸ÉÆÃeÁ, CmÁæ
DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï ²æà ¸ÀAvÉÆõï
PÀ£ðÉ Ã°AiÉÆ, UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁa ¨sAÀ iÀiïÚ ¹| ¸ÀAVÃvÁ,
dÆ£ÁZÁå 16 vÁjPÉgï DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A E¸ÉÆ̯Áa ªÀÄÄSÉ¯ï ªÉĹÛçuï ¹| ªÀA¢vÁPï ²æêÀÄw
8 ªÉÇgÁAZÁ «Ä¸ÁZÁ §°zÁ£Á ¸ÀAVA ªÁqÁåZÆ É eÉÆAiÀiïì ®Ä«¸Á£ï ªÉ¢Pï D¥ÀAiÉÄèA. vÁAPÁA
¥ÁvÉÆ£æ ï ¸ÁAvï DAvÉÆ£ï zÁéjA zɪÁ£ï DªÀiÁÑöå ªÁqÁåZÁ UÀÄPÁð¤ð£ï UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß ¸ÁéUÀvï
ªÁqÁåZÉgï ªÉÇvï¯Áèå ¸Àªïð G¥ÁÌgÁA SÁwgï PÉ ¯ É Æ . ¸ÁAPÉ Ã wPï jw£ï ¨Á¥À A iÀ i ÁAZÁ
¦üUð
À eï ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁèå¤ r¸ÉÆÃeÁ ¢¸ÁAZÉÆAiÀiï DZÀgu À ï PÀZÁåðPï ªÉ¢ZÉgï D¸ï¯Áèöå
¸ÀªAÉ CUÁðA §°zÁ£ï ¨sl É AiÉÄA
è . ªÁqÁåUÁgÁ¤A ¸À A iÀ i Áæ ö å¤A GzÁÏl£Áa PÉ Ã Pï PÁvÀ v Áð£Á
°vÀÄfðAvï ¨sÁUï Wɪïß PÁtÂPÉÆ C¦ð¯ÉÆå. ªÁqÁåAvÁè÷å ¸Àªïð zÁzÁèå¤A ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ.

21
²æêÀÄw jÃmÁ ®Ä«¸Á£ï ªÁ¶ðPï ªÀ¢ð
¸À¨gÉs ï ªÁZÀÄ£ï ¸ÁAVè. ªÀiÁ£ÁZÁå ¸ÀAiÀiÁæå¤A ¥s¸
É ÁÛZÉ
D¥Á¥Éè ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯É D¤ ªÁqÁå «±ÁåAvï ºÉÆVîPï
GZÁjè. ²PÀëuï PÉëÃvÁæAvï ¸ÁzÀ£ï PɯÁèå ±ÁgÉÆ£ï
D¤±ÁÌ r¸ÉÆÃeÁPï, Då²è£ï r¸ÉÆÃeÁ, £Áå±ï
gÉÆræUÀ¸ï ºÁAPÁ ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ£ï ªÀiÁ£ï
PÉ ¯ É Æ . ªÁqÁåUÁgÁ¤A ¸ÁAUÁvÁ ªÉ Ä ¼À Ä £ï
UÀÄPÁð¤ð£ï 5 ªÀ¸Á𠢯Áè÷å ¤¸Áéxïð ¸ÉªÉPï D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆè. ²æêÀÄw jÃmÁ ®Ä«¸Á£ï
ªÀiÁ£ï PÉ¯Æ É . ««zsï jwZÉA ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï eÁªïß zsÀ£ÀåªÁzï C¦ð¯É. ºÉ ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ²æêÀÄw
Sɼï, £ÀÈvïå, ¥ÀzÁA, £ÁlÄÌ¼Æ É SɼÄÀ £ï zÁPÀAiÉÄèA. eÉÆÃAiÀiïì ®Ä«¸Á£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. eɪÁÚ¸ÀªÉA
ªÀvÁðå ªÉÆUÁ£ï D¤ JPÉÆémÁ£ï ¸Àªïð PÁAiÉÄðA CSÉÃgï eÁ¯ÉA.
ªÁqÁåUÁgÁ¤A ¥ÀAiÉÄè ¥Á«ÖA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÀÄ£ï - jÃmÁ ®Ä«¸ï
WÀgÁZïÑ gÁAzï¯Áå eɪÁÚZÉgï ¨Á¥ï PÁè夣ï
vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß PÀĸÁégï PÀ£ïð EUÀeÉð
¸ÁA ¥Áªïè ªÀÄÄPÁgï «PÁæ¥ÁPï zÀªÀ¯ÉÆð.
3. ¥Áè£Émï ªÀiÁ¸ïð D¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ªÀÄí¼Áîöå
ªÁqÁåa ªÀ¢ð ¸ÀA¸ÁÜ÷åPï ¨sm
É ï ¢Ãªïß xÀAAiÀiÁÑå C¸ÀºÁAiÀÄPï ZÉqÁéA
¨sÄÀ UÁåðAPï eÁAiÀiï eÁ¯ÉÆèå UÀeð É ZÉÆå ªÀ¸ÄÀ Û ¢Ãªïß
¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÁåa dªÀiÁvï ºÀgÉåPÁ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á SÁwgï xÉÆqÉ SÉ¼ï ªÀiÁAqÀÄ£ï
ªÀÄ»£ÁåZÁå zÀĸÁæ÷å DAiÀiÁÛgÁ ¸ÁAeÉgï 4:30 ºÁqïß fPï¯ÁèöåAPï E£ÁªÀiÁA ¢°A. vÀ±AÉ Zï vÁAPÁA
ªÉÇgÁgï ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ZÁ-¥sÀ¼Áígï D¸Á PɯÉèA.
ZÀ®ªïß ªÀvÁðAªï.
4. ¥Áæavï PÁ¼Ágï DªÀiÁÑ÷å ªÁqÁåAvï ºÀAiÉÄÃðPÁ
ªÁqÁåAvï ºÁwA WÉvï°èAè PÁªÀiÁA ºÉ ¥ÀjA D¸Ávï: WÀgÁ D«Ä RĸÁðªÁmï ZÀ®ªïß ªÉ°.
1. ªÁqÁåAvÁè÷å ¦qɸïÛ D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvï ¨sA
À iÀiÁÚ÷åAPï
ªÉļÉÆ£ï vÁAZÁå SÁwgï ªÀiÁUÉÆ£ï vÁAPÁA 5. ¨sÁUɪAÀ vï ºÀ¥ÁÛåAvï DªÀiÁÑ÷å ªÁqÁåAvÁè÷å ¦qɸïÛ
¨sÄÀ déuï ¢¯ÁA. D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁA SÁwgï ²æà gÀÄqÉƯïá D¤ ²æêÀÄw
ªÁAiÉÄèmï ¸À¯ÁØ£ÁíZÁå WÀgÁ «Äøï D¤
2. ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï Qæ¸Àä¸ÁPï PÀĪÀiÁìgÁA zÀª°À ðA.

22
6. ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAvï D«Ä ¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁA PÁèöå¤ r¸ÉÆÃd, DmÁæ DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¥sÀgÀAV PÀÄzÀÄæ PɪÀÄätÄÚ JPÁ ²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÉÃð°AiÉÆÃ, G¥ÁzsÀåPïë ¨Áå¦Ö¸ïÖ
¢¸ÁZÁå ¦QßPÁPï UɯÁåAªï. xÀAAiÀÄìgï D«Ä qÁAiÀĸï, PÁAiÀÄðzÀ²ð gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí, UÉÆgÉnÖ
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£Á SÁwgï xÉÆqÉ SÉ¼ï ªÀiÁAqÀÄ£ï PÁ£ÉéAmÁaA zsÀªÀiïð ¨sÀ¬ÄÚA ¹| ªÀA¢vÁ D¤ ¹.
ºÁqÉ.è ¤vÁå ºÁdgï D¸ï°èA. ««zsï PÉëÃvÁæAvï ¸ÁzsÀ£ï
PɯÁè÷å ªÁqÁåAvÁè÷å ¨sÀÄUÁåðAPï D¤ vÁAZÁå
7. dÆ£ï ªÀÄ»£ÁåAvï D«Ä ¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁ¤A
ªÀr¯ÁAPï ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. Sɼï, £ÀÈvïå, ¥ÀzÁA, D¤
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA. ¥ÁªÁèPï ªÀiÁ£ï
£ÁlÄÌ¼É Æ PÀ £ ïð D¬Ä¯Áè ö å ¸À ª É Ä Ã¸ÁÛ A Pï
PÀ£ïð 8 ªÀgÁZÁå «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¸ÀºÁAiÀÄPï
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ¢¯ÉA. ¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁ¤A
AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd ¸À ª É A ¨s É l AiÉ Ä è A .
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï WÀgÁZï gÀÄaPï gÁAzÀ¥ï
¥s¸
É ÁÛ Z É A ¸À º À « Ä®£ï ²æ à ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï D¤ ²æêÀÄw
vÀAiÀiÁgï PÀ£ïð ¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ
£Áå¤ì ¥sÉ£ÁðAr¸ÁZÁå WÀgÁ zÀ£ÁàgÁA D¸Á PɯÉèA.
ªÉļÉÆ£ï eɪÁuï PÀ£ïð ¨sÁªï-¨ÁAzÀªÀàuÁZÉÆ
ªÀÄÄSÉ¯ï ¸ÀAiÉÄæ eÁªïß ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï
¹àjvï fªÉÇ PɯÉÆ.

- ¦æAiÀiÁ ¥sÅÀ mÁðqÉÆ


23
UÀÄPÁð¤ð£ï ºÁdgï D¸ï¯Áè÷å ¸ÀªÁðAPï
ªÀ Ä jAiÀ i Á §gÉ Æ ¸Áé U À v ï ªÀ i ÁUÉ Æ è D¤ ªÁqÁåAvÁè ö å
UÉÆgÉnÖ ªÁqÁåa ªÀiÁ®ÏqÁå¤A ¸ÀAiÀiÁæöåAPï ¥sÅÀ ¯ÁA ¢Ãªïß ¸ÁéUw
G¥ÁæAvï 2018-19a ªÀ¢ð ¸À¨És ªÀÄÄPÁgï zÀª°
À ¯ì A
É .
À ð.
ªÀ¢ð ªÁqÁåAvï ºÁå ªÀ¸Áð £ÀªÁå£ï ªÀ¹Û PÀgÀÄAPï
D¬Ä¯Áè÷å zÉÆãï PÀÄmÁäAPï UÀÄPÁð¤ð£ï ¥sÅÀ ¯ÁA
¢Ãªïß ªÁqÁåAvï ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆè D¤ vÁAa
2019 dįÁAiÀiï 6 vÁjPÉgï ¸À£ÁégÁ ¥ÀjZÀAiÀiï PÀ£ïð ¢°.
¸ÁAeÉ Z Áå 4:30 ªÀ g Ágï ªÀ Ä jAiÀ i Á UÉ Æ gÉ n Ö ¹¸ÀÖgï ¸ÀÄeÁ£Á£ï ¸ÀªÄÉ Ã¸ÁÛAPï §gÉA ¥s¸
É ïÛ
ªÁqÁåUÁgÁ¤A, vÁAa ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁAvï ªÀÄjAiÀiÁ ªÀiÁUÉèA D¤ ¸ÁAwuï ªÀÄjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖa zÉÃSï
UÉÆgÉnÖ ªÀiÁj¥sÁvï ¯Á¨sï¯Áè÷å D²ÃªÁðzÁA WÉAªïÌ G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ. ²PÁàAvï r¹ÖAPÀ£ ë ï PÁqï¯Áèöå
SÁwgï CUÁðA §°zÁ£ï ¨sl É ªïß PÁtÂPÆ É C¥ÀÅð£ï PÉÃè l£ï, ±Á£É¯ï D¤ Q襣ÖÀs ï D¤ gÉÆÃlj qÁæ¬ÄAUï
°vÀÄfð ZÀ®ªïß ªÉ°. ¸ÀàzsÁðåAvï fPï¯Áè÷å ±ÁgÀ¯ï PÀ£ÉððAiÉÆPï
ªÁqÁåZÁå ¥s¸
É ÁÛZAÉ ¸Àº«
À Ä®£ï 7 vÁjPÉgï ¹| ¸ÀÄeÁ£Á£ï GUÁظÁa PÁtÂPï ¢Ãªïß ªÀiÁ£ï
DAiÀiÁÛgÁ ¸ÁAeÉZÁå 5:00 ªÀgÁgï ¦üUð À eÉZÁå «Ä¤ PɯÉÆ. ²æêÀÄw ºÉʹAwAiÀiÁ CAzÁæzÉ£ï vÁAa
¸Á¯ÁAvï ¨sÀÄUÁåðA¤ ªÀiÁUÁÚöå zÁéjA ¥ÁægÀA¨sï ¥ÀjZÀAiÀiï PÀ£ïð ¢°.
PɯA
É . ¨Á¥ï PÁèöå¤£ï ¸ÀªÁðAPï ¥s¸ É ÁÛZÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï
¦ü U À ð eï AiÀ i ÁdPï ªÀ i Á|¨Á|zÉ Æ | ¯É ¹ è ¥ÁlAiÉÄè D¤ ªÁqÁåZÁå ¥sɸÁÛPï ««zsï jw£ï
r¸ÉÆÃeÁ, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁè÷å¤ PÀĪÉÆPï PɯÁè÷å D¤ ¥ÉÇõÀPï eÁªïß ¸ÀºPÀ ¹ À ð¯Áè÷åAPï
r¸ÉÆÃeÁ, UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁa ªÀr¯ïß, ¹¸ÀÖgï ¥sÅÀ ¯ÁA ¢Ãªïß ªÀiÁ£ï PÉ¯Æ É . ¦üUð
À eï AiÀiÁdPÁ£ï
¸ÀÄeÁ£ï, ªÁqÁåa ¸ÀZÉÃvÀQ, ¹¸ÀÖgï D¤vÁ D¤ ¸ÀªÁðAPï §gÉA ¥sɸïÛ ªÀiÁUÀÄ£ï, ºÉÆ ªÁqÉÆ
ªÁqÁåa UÀÄPÁðgïß ²æêÀÄw ¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé£ï ¦üUÀðeÉAvÉÆè KPï fªÁ¼ï ªÁqÉÆ. KPï ªÁqÉÆ
ªÉ¢ ¸Éƨs¬À Äè. ¸ÀĪÀiÁgï 115 ªÁqÁåUÁgÁA ¨sÄÀ UÁðåA vÀjà JPÁ ¦üUð À eÉAvï(JªÀiÁð¼ï) D¸ÉÑ wwèA PÀÄmÁäA
¸ÀAVA ºÁdgï eÁ°èA. ºÁå ªÁqÁåAvï D¸Ávï. ªÁqÁåAvï JPÀm é ï D¤Pï¬ÄÃ

24
ªÉ¤¸Áì, ««AiÀÄ£ï, jAiÀiÁ D¤ D£Éì¯Á£ï
¯Áí£ÁAPï vÀ±ÉA ªÀíqÁAPï ««zsï Sɼï ZÀ®ªïß
ªÉ¯.É ªÀ£ð
À gÁ£ï ºË¹ ºË¹ ZÀ®ªïß ªÉ°. SɼÁAvï
fPÉè¯ÁåAPï ¹| ¦æÃAiÀiÁ£ï E£ÁªÀiÁA ªÁAnè.
ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÁZÉA PÁAiÀÄðPÀªæ Àiï ²æêÀÄw eÉÆåÃw
®Ä«¸Á£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ¹| ¦æAiÀiÁ£ï eɪÁÚZÉgï
D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆè. D¤ eɪÁÚ ¸ÀªÉA ¥sɸÁÛZÉA

ZÀ q À Ä A¢ ªÀ Ä í u ï G¯Áè ¹ ¯É A . ªÀ ¸ Áð ªÀ Ä zs É A
UÀ Ä PÁð¤ðPï ««zs ï jw£ï ¸À º À P À ¹ ð¯Áè ÷ å
ªÁqÁåUÁgÁAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅ£ Ø ï, vÁAPÁA ¥sÅÀ ¯ÁA
¢Ãªïß ªÀiÁ£ï PɯÉÆ.
¢AiÉĸÉf ªÀÄmÁÖZÁå UÁAiÀÄ£ï ¸ÀàzsÁðåAvï
E£ÁªÀiÁA D¥ÁڬįÁè÷å, ªÀiÁ¸ÀÖgï UÉ«£ï, ²æêÀÄw
eÉÆ«mÁPï D¤ SÉ¼ï ¥ÀAzÁåmÁAvï fPï¯Áè÷å
PÀĪÀiÁj eÉ«mÁPï ¹¸Àg
Ö ï C¤vÁ£ï GUÁظÁa PÁtÂPï
¢°. ºÁAa ¥ÀjZÀAiÀiï ²æà «£ÉìAmï ®Ä«¸Á£ï
PÀ£ïð ¢°. ¯Áí£ï ¨sÀÄUÁðå¤A j±ÉÆ£ï, ¹éÃqÀ¯ï PÁAiÉÄðA CSÉÃgï eÁ¯ÉA.
D¤ M¹Ö£Á£ï PÁAiÉÄðA ¤ªÀðºÀuï PɯÉA. ²æêÀÄw
«ÃgÁ r C¯ÉäÃqÁ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆ.è - ¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé

UÀÄPÁðgÁZÁ WÀgÁ ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA.


¸ÁA ¯ÉÆgɸï
¥sɸÁÛZÁ ¸ÀºÀ«Ä®£ÁPï DªÉÆÑ ¸ÀºÁAiÀÄPï
ªÁqÁåa ªÀ¢ð «UÁgï ¨Á¥ï PÁèöå¤ r¸ÉÆÃeÁ£ï CzsÀåPïë¥Àuï
WÉvï¯ÉèA. ªÉ¢gï UÀÄPÁðgï, UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁa
DªÉÆÑ ¥ÁvÉÆ£
æ ï ¸ÁA ¯ÉÆgɸÁZÉA ªÁ¶ðPï ¹| ªÉįÁ¤AiÀiÁ D¤ ¹| ªÀA¢vÁ D¤ DªÀiÁÑöå
¥sɸïÛ CUÉÆøÁÛZÉå 11 vÁjPÉgï ªÀíqÁ zÀ¨ÁeÁ£ï PÁªÉÄð¯ï ¤ªÁ¸Áa ªÀr¯ïß ¹| ªÉÄë¸ï ªÀĸÀÌgÃÉ £À¸ï
DZÀgu À ï PɯA
É . ºÁdgï D¸ï°èA. 18 DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï
²æà ¸ÀAvÉÆõï PÀ£ÉððAiÉÆ ¸À¨sÉPï ºÁdgï eÁ¯É.
¥sɸÁÛPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß CUÉÆøÁÛZÁå
1 vÁjPÉ xÁªïß 9 vÁjPÉ ¥ÀAiÀiÁðAvï UÀÄPÁðgï ²æà ¸À Ä ªÉ ð gï ¥À « vïæ ¥À Å ¸À Û P ï ªÀ i Á£Á£ï
¸ÁÖ÷å¤ ªÉƤPÁ gɨɯÉÆèZÁ WÀgÁ £Éƪɣï ZÀ®ªïß ¥ÀűÁðªÁgï ºÁqïß ¸ÀªÁð¤A ªÀiÁ£ï PɯÉÆ.
ªÉ¯ÉA. ¥sɸÁÛZÉA «Äøï DAiÀiÁÛgÁ 8:00 ªÉÇgÁgï UÀÄPÁðgï ²æà ¸ÁÖ÷å¤ gɨɯÉÆè£ï ºÁdgï D¸ï¯Áè÷å
¨sÉlAiÉÄèA. ¸ÀºÀ«Ä®£ï ¸ÁAeÉgï 6:00 ªÀgÁgï ¸ÀAiÀiÁæ÷åAPï D¤ ¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁAPï §gÉÆ

25
AiÉ Ä ªÁÌ g ï ªÀ i ÁUÉ Æ è . ¥À æ w ¤¢ü ²æ à ªÀ Ä w dÆr
r¸ÉÆÃeÁ£ï ªÁ¶ðPï ªÀ¢ð ¸À¨És ºÀÄfgï zÀª° À ð.
ªÀiÁ£ÁZÁå ¸ÀAiÀiÁæ÷åAPï UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß
¸ÁéUÀvï PɯÉÆ vÀ±ÉAZï DzÁèöå UÀÄPÁðgÁAPï D¤
¥Àæw¤¢üAPï UÀÄPÁðgÁ£ï UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß vÁAa ®vÁ r¹¯Áé, ²æêÀÄw næÃeÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï D¤
¤¸Áéyð ¸ÉªÁ ªÁRtÂè. ²æà ºÉ¤æ ªÀÄZÁzÉÆ£ï ²æêÀÄw gÉÆÃf PÁéqÁæ¸Á£ï ¸ÀºÀPÁgï ¢¯ÉÆ.
ªÁqÁå «²A ¨sÉÆUÁÚA GZÁjèA. ««zsï ¸ÀAWï ²æà §Äæ£Æ
É ®Ä«¸Á£ï zs£ À åÀ ªÁzï C¦ð¯ÉA.
¸ÀA¸ÁÜöå¤A ¸ÉªÁ ¢¯Áè÷å ªÁqÁåZÁ ºÀÄzÉÝzÁgÁAPï ºÁå PÁAiÀÄðPï ¸ÀĪÀiÁgï 75 duï ºÁdgï D¸ï°èA.
ªÀiÁ£ï PɯÉÆ D¤ vÁAPÁA UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß
- §Äæ£Æ
É ®Ä«¸ï
G¯Á蹯ÉA. ²PÁàAvï vÀ±ÉA SɼÁAvï AiÀıÀ¹é
eÉÆqï¯Áè÷å ¨sÄÀ UÁðåAPï E£ÁªÀiÁA ¢Ãªïß GvÉÃÛ d£ï
¢¯ÉA. ªÁqÁåAvï ªÀ¹Û PÀgÀÄAPï D¬Ä¯Áèöå wÃ£ï ºÁ¸Áèöågï ¥ÀÄgÉÆ
£ÀªÁå PÀÄmÁäAPï AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÀÄ£ï ¸À£Áä£ï PɯÆ
É .
¸ÀPÁ½A ¸ÀzÁAZÁåQà WÀ¼ÁAiÀiï PÀ£ïð Gmï¯Áè÷å
ªÁqÁåZÁ ¹ÛçÃAiÀiÁ¤A vÀ±ÉA ¨sÀÄUÁðå¤A zÁzÁè÷åPï ¥À¼Éªïß ¨ÁAiÉÄè£ï ©üUÉÆØ£ï CtÂ̯ÉA-
««zsï £ÁlÄ̼ÉÆ, ¥ÀzÁA, ªÁAiÉÆ°£ï, VmÁgï “eÁuÁA¬ÄÎ, PÁ¯ï gÁwA WÀgÁ AiÉÄvÁ£Á vÀÄA
ªÁeÉƪïß ¸ÀAvÉƸÀãjÀs vï PɯA
É . ²æà eÉÆPÁé£ï vÁZÁå UÉn ªÀÄÄPÁè÷å UÀlgÁAvï ¥Àqï¯ÉÆèAiÀiï!”
«±ÉÃµï ºÀÄ«ÄuÉÆå D¤ ¥sÉÆPÀuÁA¤ ¸ÀªÁðAa “ªÀí¬ÄÎà QvÉA! ªÀiÁíPÁ GUÁØ¸ï £Á! PÁ¯ï UɯÁè÷å
ªÀÄ£ÁA fQèA. ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥Á¤A PÀqÉ vÉÃUï ¥sÃÉæ Aqïì ªÉļï¯Éè D¤ KPï ¨Ánè ¸ÉÆgÉÆ
D¸ï¯ÉÆè ªÀiÁíPÁ GUÁظï D¸Á.”
eɪÁÚZg
É ï D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆ.è gÉÆÃAiÀįï PÉlgÀgïì
“vÁtÂAZï vÀÄPÁ GPÀÄè£ï ºÁqÁÛ£Á vÀÄA ¤¸ÉÆæ£ï
ºÁt A vÀ A iÀ i Á¹ð¯É è A eÉ ª Áuï ¸À ª Áð¤A
¥Àqï¯ÉÆA è iÀiï!”
zÁzÉƸÁÌAiÉÄ£ï ¸ÉªÉèA. ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPï “QvÉA PÀZÉðA! ¥sA Éæ qïì ªÀÄíuÁÛ£Á ¸ÉÆqïß WÁ®ÄAPï
eÁªïß ²æà «£ÉìAmï r¸ÉÆÃeÁ£ï ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA eÁAiÀiÁß-£ÉÃ? vÉ vÉVà ¦AiÉÄ£ÁAvï!”
¨ÉÆgÁå xÀgÁ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ªÉ¯AÉ D¤ vÁPÁ ²æêÀÄw

26
¸ÀAWï - ¸ÀA¸ÁÜöåAZÉÆå ¨sÁwä

¸ÁA «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨Ás


J¦æ¯ÁZÁ 27 vÁjPÉgï GqÀĦ ¥Á«vï PɯÁå. DªÀiÁÑöå ¸À¨sÉZÉ ªÀiÁ®ÏqÉ ¸ÁAzÉ
¢AiÉĸÉfPï J¸ï.«.¦. ZÉÆ £ÀªÉÇ CzsÀåPïë eÁªïß vÁAZÉÆ ¨sÀ¥sÀÇðgï ªÁªïæ ¢Ãªïß GvÀgï ¥ÁæAiÉÄ
²æ à ªÁ®Ö g ï ªÀ i Ánð¸ï ZÀ Ä £Á¬Ävï eÁ¯Á. ¤«ÄÛA WÀgÁ D¸Ávï. vÁAPÁA ¸ÁAzÁå¤A ¨sÉmï
¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁä ªÁqÁåZÉÆ «£ÉìAmï PÁæ¸ÉÆÖ ¢Ãªïß vÁAZÁå ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ SÁwgï ªÀiÁUÉèA.
2019-20 ªÀ¸ÁðZÉÆ CzsÀåPïë eÁªïß ZÀÄ£Á¬Ävï vÁAPÁA¬Äà DªÀiÁÌA ªÉļÀÄ£ï ¸ÀAvÉƸï eÁ¯ÉÆ.
eÁ¯Á. vÁAPÁ ¸À ¨ s É ZÉ ¸ÁAzÉ C©ü £ À A zÀ £ ï ºÀ g É å ÃPÁ ªÀ Ä »£ÁåZÁ zÀ Ä ¸Áæ ÷ å ºÀ ¥ ÁÛ ÷ åAvï
¥ÁoÀAiÀiÁÛAªï. vÀ±ÉAZï vÁAZÁå «Ä¸ÁAªÁPï D¤ UÀeÉðªÀAvï PÀÄmÁäZÁ ¸ÁAzÁåAPï ªÀPÁÛ PÀĪÉÆPï
ªÁªÁæPï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛAªï. DªÀiÁÑöå ¸À¨sÉPï ¸ÁA vÀ±ÉAZï SÁuÁA ªÉÇ«ðA ¥Á«vï PÀvÁðAªï.
¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÁåZÉÆ ²æà §Äæ£ÉÆ ®Ä«¸ï ¸ÁAzÉÆ ¸ÁA «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÉZÉ ¸ÁAzÉ, ¦üUÀðeÉZÁå
eÁ¯Á. vÁZÁå §gÁå ªÀÄ£ÁPï zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. ¸ À ª ï ð z É Ã ª ï ¥ À æ e É P ï , z Á¤A P ï D ¤
¥Àæ¸ÀÄÛvï ¸ÁA «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÉZÁ ºÁvÁSÁ¯ï »vÀaAvÀPÁAPï ¥sÀ¼Á¨sj À vï D¤ ¸ÀAvÉƸï¨sÀjvï
7 UÀeÉðªÀAvï PÀÄmÁäA D¸Ávï. vÁAZÁå UÀeÉðPï ªÉÆAw ¥sɸÁÛZÉ G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï.
D«Ä ¥ÁªÁÛAªï. vÁAPÁA ¨sÀ¯Á¬ÄÌ PÁqïð zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA
PÀgÀÄAPï PÀĪÉÆPï PɯÁå. dÆ£ï ªÀÄ»£ÁåAvï - PÁègÁ gÉÃUÉÆ
UÀeðÉ ªÀAvï PÀÄmÁäZÁ 3 «zsÁåyðAPï ²PÁà PÀĪÉÆPï PÁAiÀÄðzÀ²ð

¸ÉPÄÀ å¯Ágï ¥sÁ¤


æ ¸
ì ÌÀ £ï NqïÝ
GqÀ Ä ¦ ¢AiÉ Ä ¸É e ï - DªÀiÁÑ NrÝAa ¨sÁªï/¨sÀ¬ÄÚA, DªÀiÁÑ
ºÁAZÁ DzÉñÁ NrÝZÆ É DwäÃPï ¸ÀºÁAiÀÄPï PÁ¥ÀÅa£ï ¥Áæzï DxÀðgï
¥ÀªiÀ ÁðuÉA DªÀiÁÑ WÀlPÁ «Ä£ÉÃd¸ï vÀ±ÉAZï ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÁåUÁgÁA
xÁªïß ªÀ¸ÁðAvï zÉÆÃ£ï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¥À«vïæ «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï
DmÉÆÃªï ¦qɸÁÛAZÁ ªÁ ¨sÉsÀlAiÉÄèA. «Ä¸Á ªÉ¼Ágï DxÀðgï «Ä£ÉÃd¸ï
¥Áæ A iÀ Ä é A vÁAZÁ WÀ g Á ¨Á¥Á¤A D¥Áè÷å ¥Àª æ Z
À £
À ÁAvï «ªÀ¸ÄÀ ð£ï ¸ÁAUÉQè Ã
ZÀ®ªïß ªÀjeÁAiÀiï. vÁå - ¸ÀªÄÀ zsÁ£ï ªÀļ í Áågï QvÉA? ¸ÀªÄÀ zsÁ£ï RAAiÀÄg ì ï
zÉPÀÄ£ï ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 21 ªÉļÁÛ? ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï eÉÆqÀÄAPï D«Ä QvÉA
vÁjÃPÉgï ¸ÁAeÉgï 5:30 ªÉÇgÁAZÉgï DªÀiÁÑ MrÝZÆ É PÀjeÁAiÀiï? ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï DªÀiÁÌA QvÉèA
¨sÁªï ¨É£ÉrPïÖ «Ä£ÉÃd¸ï ¥ÁæAiÉĸïÛ D¤ ¦qɸïÛ D¸Áè÷åjà ¸ÀªÀÄzÁ£ï £Á. zÉPÀÄ£ï, D«Ä ªÀÄíuÉÓ
eÁªïß D¸ï¯Áèöå£ï ºÁAZÁ WÀgÁ «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¸ÉPÀįÁgï ¥sÁ¤ æ ì¸ÀÌ£ï NrÝZÁå ¨sÁªï/¨sÀAiÀiÁÚöå¤A
G¥ÁæAvï DªÉÆÑ ªÀÄ»£ÁåªÁgï DmÉƪï ZÀ®ªïß D¥Áè÷å PÀÄmÁäAvï, ¸ÉeÁgÁåA ¸ÁAUÁvÁ, ªÁqÁåAvï
ªÉ¯Æ
É . ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÆUÁ£ï G®ªïß ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÁaA PÀÄmÁäA

27
¢¯Áè÷å ¨sÀAiÀiïÚ »¯ÁØ «Ä£ÉÃd¸ÁPï D«Ä zÉêï
§gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛAªï.
«Ä¸Á G¥ÁæAvï 23 ¸ÁAzÁåA ¸ÁAUÁvÁ
DªÉÆÑ ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåZÆ
É DmÉÆêï ZÀ¯Æ
É ªïß ªÉ¯Æ
É .
G¥ÁæAvï vÁAZÉ ¸ÁAUÁvÁ ¥sÉÇmÉÆ PÁqÀÄ£ï
¸ÀAvÉƸÁ£ï D«Ä WÀgÁ ¥ÁnA DAiÀiÁè÷åAªï.
ºÉÆUÁî¥ï eÁAªï eÉdÄQæøÁÛPï, DvÁA D¤
¸ÀzÁA ¸Àªð
À zÁA||

¨ÁAzÀÄ£ï ºÁqÀÄAªïß ¥ÀA


æ iÀÄvÀ£ï PÀjeÁAiÀiï.
«Ä¸Á ªÉ¼Ágï UÁAiÀiÁ£ÁA UÁA«Ñ dªÁ¨ÁÝj
¨sÀAiÀiïÚ ¦ü¯ÉÆëģÁ PÁéqÀ¸ æ Á£ï. vÀ±ÉAZï ºÉgï
dªÁ¨ÁÝj CzsÀåPïë ¨sÀAiÀiïÚ næÃeÁ ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï
WÉvï°è. «Ä¸Á G¥ÁæAvï ªÀiÁAiÀiÁ ªÉÆUÁZÉÆ
¸ÀAvÉƸÁZÉÆ D¤ JPÀémÁZÉÆ ¸ÀAPÉÃvï eÁªïß
¨sA
À iÀiïÚ »¯ÁØ «Ä£ÉÃd¸Á£ï ¥s¼ À ÁºÁgï D¸Á PɯÆÉ .è
vÁå ¢¸Á vÁAZÁ WÀgÁ «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¨sl É ªïß,
vÁAZÉ ¸ÁAUÁvÁ Rað¯ÉÆè ªÉÃ¼ï ªÀvÁðå eÉ¹ì £ÀdgÉvï
zÁzÉƸÁÌAiÉÄZÉÆ eÁªÁ߸Á. ºÉÆ CªÁ̸ï PÀ£ïð PÁAiÀÄðzÀ²ð
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

PÀxÆ
É °Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï
²æêÀÄw eÁ£Émï ¨Á¨ÉÆÃðeÁ D¤ ªÁgÁqÉÆ
CzsåÀ Qu
ë ï ²æêÀÄw eÉÆåÃw ®Ä«¸Á£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯
í A
É .

2019-2020 ºÁå ªÀ ¸ ÁðPï «AZÀ Ä £ï


D¬Ä°èA ºÀÄzÉÝzÁgÁA ºÁå ¥Àj D¸Ávï.
CzsåÀ Qu
ë ï : ²æêÀÄw ²Ã¯Á PÁéqÀæ¸ï
G¥ÁzsåÀ Qu ë ï : ²æêÀÄw J°éÃgÁ ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï
ªÀiËAmïgÉÆdj ¦üUð À fZÁå PÀxÆ É °Pï ¹Ûçà PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æêÀÄw jÃmÁ ¹PÉéÃgÁ
¸ÀAWÀl£ï, ¹Ûçà DAiÉÆÃUï D¤ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÁa ¸ÀºÀ- PÁAiÀÄðzÀ²ð: ²æêÀÄw ªÉÄç¯ï r¸ÉÆÃd
JPÀénvï dªÀiÁvï ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ»£ÁåZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå Rd£ÁÝgï : ²æêÀÄw eÁ£Émï ®Ä«¸ï
¸À£g
éÀ Á ¸ÁAeÉgï5:30 ªÉÇgÁgï ZÀ®ªïß ªÀvÁðAªï. ªÉÆwAiÀiÁA ¥Àw æ ¤¢ü: ²æêÀÄw eÉ¹ì £ÀeÉv
æ ï
ªÉÄÃAiÀiÁZÁå 23 vÁjÃPÉgï ¸ÀPÁ½A 10:30 ªÉÇgÁgï ¤PÀmï ¥ÀǪïð CzsåÀ Qëuï: ²æêÀÄw C¤vÁ qÁAiÀĸï
DªÀiÁÑ÷å WÀlPÁZÉ J°¸ÁAªï PÉÃA¢æAiÀÄ CzsåÀ Qëuï ºÁAPÁ ¸ÀªÁðAPï C©ü£A À zÀ£ï ¥ÁmÁAiÀiÁÛAªï.
28
2019-20 PÀ¯ÁåtÄàgï ªÁgÁqÁåZÁå Gdé¯Á ¦üUÀðfZÁå PÀxÉÆ°Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï, PÀxÉÆ°Pï
ªÀÄ»¼Á MPÀÆÌla CzsåÀ Qu
ë ï eÁªïß ²æêÀÄw C¤vÁ ¸À¨sÁ D¤ ¨sÀ¯Á¬ÄÌ DAiÉÆÃUÁZÁå ªÀÄÄSÉ®àuÁgï
qÁAiÀÄ¸ï «AZÀÄ£ï DAiÀiÁè÷å wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ªÀiËAmï gÉÆÃdjZÁå ¸À¨sÁ ¸Á¯ÁAvï ºÁqÁA
vÀ¥Á¹ÚA ²©gï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÉèA.
¥ÁoÀAiÀiÁÛAªï D¤ wZÁå ªÁªÁæPï §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.
DUÉÆøÁÖZÁå 08 vÁjÃPÉgï ªÀiËAmï gÉÆÃdj - jÃmÁ ¹PÉéÃgÁ
PÁAiÀÄðzÀ²ð

L.¹.ªÉÊ.JªÀiï
ªÉÆUÁ¼ï ¦üUð À eïUÁgÁAPï L.¹.ªÉÊ.JªÀiï
vÀ¥sÉð£ï ¥Àu æ ÁªÀiï. ªÀiËAmï gÉÆÃdj ¦üUÀðeï
L.¹.ªÉÊ.JªÀiï WÀlPÁ£ï dįÉÊ 14 vÁjPÉgï
ªÀ£ª À ÄÀ ºÉÆÃvÀª
ì ï DZÀguÀ ï PɯA
É . dįÉÊ 21 vÁjPÉgï

dįÉÊ 11 vÁjPÉgï L.¹.ªÉÊ.JªÀiï §æºÁäªg


À ï
WÀ l PÁ£ï ªÀ i ÁAqÀ Ä £ï ºÁqï¯Áè ö å AiÀ Ä ÄªÀ
¸ÀªÀiÁUÀªÀiÁAvï DªÀiÁÑA WÀlPÁ£ï £ÀÈvïå D¤
qÁæªiÀ Á ¥Àz
æ ±
À ð
À £ï PɯA
É .
DUÀ¸ïÖ 15 vÁjÃPÉgï DªÀiÁÑ WÀlPÁ£ï
Independence Cricket Cup ªÀ i ÁAqÀ Ä £ï
ºÁqï¯ÉèA. ºÁAvÀÄ 9 ¦üUÀðeÉZÁå L.¹.ªÉÊ.JªÀiï
WÀlPÁ¤A ¨sÁUï WÉvÆ É .è ºÁå ¸Àªïð PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁPï
L.¹.ªÉÊ.JªÀiï §æºÁäªÀgï WÀlPÁ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï DªÀiÁÌA ¸ÀºPÀ Ágï D¤ ¥ÉÇv æ Áìºï ¢¯Áè÷å DªÉÄÑ «UÁgï
ºÁqï¯Áèöå UÁzÁå SɼÁAvï DªÀiÁÑöå WÀlPÁ£ï ¨Á¥ï qÁ| ¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ D¤ ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï
¨sÁUï WÉvÆ
É .è ºÁAvÀÄ eÉƹèmÁ D¤ J°æPÁ (Three ¨Á¥ï PÁèöå¤ r’¸ÉÆÃeÁ ºÁAPÁA PÁ¼ÁÓA xÁªïß
leg race) zÀĸÉAæ E£ÁªÀiï, J°æPÁ (Dizzy Race) zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛªï. vÀ±ÉAZï DªÀiÁÌA
zÀĸÉæ E£ÁªÀiï, 100«Äà gÉøÁAvï J°æPÁ w¸Éæ ¸ÀºÁPÁgï ¢¯Áè÷åDªÀiÁÑ÷å ºÉʸÀÆ̯Áa ªÀÄÄSÉïï
E£ÁªÀiï vÀ±ÉAZï ¨É¸ïÖ ¥sÉÇmÉÆUÁæ¥sÀgï C£ÀÆ¥ï ªÉĹÛçuï ¹| ªÀA¢vÁ ºÁAPÁA PÁ¼ÁÓ xÁªïß zÉêï
¥ÀgÁA©¯Á£ï D¥ÁÚAiÉÄA è . §gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛAªï. ¸Àªïð jw¤ ¸ÀºÀPÁgï
dįÉÊ 28ªÉgï ZÀ¯ï¯Áèöå AiÀÄÄ-PÁåmï ¢¯Áè ö å DªÀ i ÁÑ ¦ü U À ð eïUÁgÁAZÉ Æ G¥ÁÌ g ï
²©gÁAvï DªÀiÁÑ÷å AiÀÄĪÀduÁA¤ ¨sÁUï WÉvÉÆè. ¨ÁªÀÅqÁÛAªï vÀ±ÉAZï ªÀÄÄPÁjà vÀĪÉÆÑ ¸ÀºÀPÁgï
¸ÀA¥À£ÆÀ ä¼ï ªÀåQÛ eÁªïß qÉjPï ªÀĸÀÌgÃÉ £À¸
í ï ºÁuÉA D±ÉvÁAªï. - ¨É£ÉrPÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï
vÀ¨ð
És w ¢°. ¸ÀZÃÉ vÀQ
29
PÀxÆ
É °Pï ¸À¨Ás
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ WÀlPÁa dªÀiÁvï ºÀgåÉ PÁ ¥ÀűÁðªÁAvï ªÀíqÁ ¸ÀASÁå£ï ¨sÁUï WÉvÉÆè.
ªÀÄ»£ÁåZÁ ZÀªÁÛ÷å DAiÀiÁÛgÁ 8 ªÉÇgÁAZÁ «Ä¸Á PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉ ºÀÄzÉÝzÁgï vÀ±ÉAZïÑ ºÉgï
G¥ÁæAvï dªÀiÁÛ. DvÁA DªÀiÁÑ WÀlPÁAvï 651 ¸ÁAzÁå¤A «Ä¸ÁZÁ §°zÁ£ÁAvï ¨sÁUï WÉvÆ É .è
fuÉå ¸ÁAzÉ D¸ÉÆ£ï 2.ºÀ Ä zÉ Ý z ÁgÁAPï PÉ Ã AzÁæ A vï
¸ÀªÁðAZÁ ¸ÀºPÀ ÁgÁ£ï §gÉÆ ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 12 vÁjÃPÉgï vÀ¨sÉðw
ªÁªïæ PÀ gïß D¸ÁAªï. zÀ ª À g ï°è . ºÁAvÀ Ä A DªÀ i ÁÑ ö å
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ KPï WÀlPÁZÁå ¸Àªïð ºÀÄzÉÝzÁgÁ¤A
jf¸ÀÖqïð ¸ÀA¸ÉÆÜ eÁªÁ߸Á. ¨sÁUï Wɪïß vÁAZÁ ºÀÄzÁÝ÷å «²A
DªÀiÁÌA PÀxÉÆ°PÁAPï vÀ±A
É Zï dªÁ¨ÁÝgÉ «²A ªÀiÁºÉvï
QvÉAAiÀiï C£ÁåAiÀiï eÁ¯Áè÷å eÉÆqÁè÷å.
ªÉ¼Ágï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ºÉA 3. ¯Á¬ÄPÁAZÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgÀuï
RAqÀ£ï PÀvÁð D¤ DªÀiÁÑ÷å dÆ£ÁZÁå 23 vÁjPÉgï ¯Á¬ÄPï
¸À ª À Ä ÄzÁAiÀ i ÁPï £ÁåAiÀ i ï DAiÉÆÃUÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï
ªÉļÉÆAPï ºÀgï ¥ÀæAiÀÄvÀ£ï ¦üUÀðeÉAvï ¯Á¬ÄPÁAZÉÆ ¢Ã¸ï
PÀvÁð. zÉPÀÄ£ï 18 ªÀ¸ÁðA DZÀgÀuï PɯÁ.
¨sÀgï¯Áè÷å ºÀAiÉÄðPÁè÷å£ï ºÁZÉÆ ¸ÁAzÉÆ eÁªïß 4. ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªï DZÀgÀuï
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ C¤Qà §¼ÀéAvï PÀjdAiÀiï ªÀÄíuï dįÉÊZÁ 21 vÁjÃPÉgï ¸ÀPÁ½A 8:00 ªÉÇgÁAZÁ
D«ÄÑ D±Á. vÀ±ÉAZïÑ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉA “DªÉÆÑ «ÄøÁ G¥ÁæAvï ¦üUÀðeï ªÀoÁgÁAvï PÀxÉÆ°Pï
¸ÀAzÉÃ±ï” ªÀļ í AîÉ ªÀÄ»£Áå¼A É ¥Àvïæ D¸Á. ºÁAvÀÄA ¸À¨Ás , ¤Ãvï D¤ ±ÁAw DAiÉÆÃUï D¤ ¸ÁªÀiÁfPï
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉ£ï PÀZÁð ªÁªÁæ «²A eÁ¬ÄÛ C©üªÀø¢Þ DAiÉÆÃUï ªÉļÉÆ£ï ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªï
ªÀiÁºÉvï ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛ. ºÀgÉåPÁ PÀÄmÁäAPï ºÉA DZÀgÀuï PɯÉÆ.
¥Àvïæ ¥ÁªÁdAiÀiï ªÀÄí½îA PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉa D±Á. - «¯Áä gÉÃUÉÆ
zÉ P À Ä £ï ºÀ g É å PÁ PÀ Ä mÁäZÁA¤ ºÁå ¥À v Áæ Z É PÁAiÀÄðzÀ²ð
ªÀUÀðtÂzÁgï eÁAiÀÄÓAiÀiï ªÀÄíuï D«Ä «£ÀAw
PÀvÁðAªï.
ºÁ¸Áèöågï ¥ÀÄgÉÆ
2019 J¦æ¯ï ªÀÄ»£Áå xÁªïß dįÉÊ 2019
ªÀÄíuÁ¸Àgï D«Ä PɯÉÆè ªÁªïæ ºÉ ¥Àj D¸Á. ®¹ì, ¥É¦ì, ±À§ðvï, ¸ÉÆqÁ, dÆå¸ï, ¨ÉÆAqÁå GzÁPï
1. PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgÀuï EvÁå¢ PÀÄr ªÀÄ£ÁPï xÀAqï zÀªÀ£ïð G¯Áè¸ï ¨sÀjvï
J¦æ ¯ ÁZÁ 28 vÁjPÉ g ï ¸À P Á½AZÁ 8:00 PÀvÁð ªÀÄíuï xÉÆqÁåAa PÀÄrð ¥ÁvÉåt D¸Á. ¸Àvï UÀeÁ¯ï
ªÉ Ç gÁAZÁ «Ä¸ÁZÉ A §°zÁ£ï ¨s É l AiÉ Ä è A . C² Qà WÀgÁ ¨ÁAiÀiïè ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£Á£ï D¸Áè÷ågï vÁZÁå wvÉAè
°vÀÄfðAvï ªÁAmÉÆ WÉvÉÆè vÀ±ÉAZïÑ PÁtÂPÁZÁ ±ÁAvï-xÀAqï ªÁvÁªÀgÀuï zÀĸÉæA £Á!

30
¦üUÀðeï ¸ÀªÀÄÄzÁ AiÀiï ¢Ã
ÄzÁAiÀ ¸ï
¢Ã¸
ªÀ i ËAmï gÉ Æ Ãdj ¦ü U À ð eÉ A vï ¦ü U À ð eï ¢¸ÁZÉ ªÀĺÀvïé D¤ ¸ÀªÀÄÓt ¢Ãªïß §gÉA ªÀiÁUÉèA.
¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï ¢¸ï DZÀgu
À ï: ¦üUðÀ eï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï ¯É¹£ è ï ¦üUðÀ eïUÁgÁAZÁå
gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÉÄPï ¸ÀªÀĦð¯Áè÷å (PÀ¯ÁåtÄàgï ªÉÄvÉgÀàuÁPï D¤ vÁ¯ÉAvÁPï ºÉÆVîPï GZÁjè.
¸ÀAvÉPÀmÉÖ) ¦üUÀðeÉAvï ªÉÄÃAiÀiÁZÁå 12 vÁjÃPÉgï ¦üUð À eÉa ZÀjvÁæ DmÁ¥ÉA Ñ qÉÆPÀÄåªÄÉ Alj ¦AvÀÄgï
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¢Ã¸ï ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï DZÀgÀuï PɯÉÆ. D¸Á PɯÉèA. ¸Àªïð ¯ÉÆPÁPï, ¥ÀævÉåÃPï eÁªïß
¸ÀPÁ½A 8 ªÀgÁAZÉgï «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï ªÀiÁ|¨Á| ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï, ¦qɸÁÛAPï eɪÁÚa ªÀåªÀ¸ÁÜ PÉ°è.
¦ü°¥ï £ÉÃj DgÁ£Áí£ï ¨sÉlAiÉÄèA D¤ ¯Áí£ï ¦üUð
À eï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ZÉÆ G¥ÁzsåÀ Pïë ²æà ¨Áå¦¸Ö ïÖ
Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï ¤zÉðñÀPï, ¨Á¥ï ºÉgÁ¯ïØ qÁAiÀĸÁ£ï ¸ÁéUvÀ ï PɯÆ
É . PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà gÉÆ£Á¯ïØ
¦gÉÃgÁ£ï zɪÁZÁå GvÁæZÉgï ¤AiÀiÁ¼ï ¢¯ÉÆ. ¸À¯ÁØ£Áí£ï ¢£Áé¸ï ¥ÁlAiÉÄèA. ²æêÀÄw ¹AwAiÀiÁ
«UÁgï ¨Á¥ï ¯É¹è ¸ÉÆÃeï, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï r¹®é D¤ ²æà «£ÉìAmï PÁéqÀæ¸Á£ï PÁAiÉÄðA
¨Á¥ï PÁè÷å¤ ¸ÉÆÃeï «ÄøÁAvï ¸ÀºÀ¨sÉl«Ú PÉ°. ¤gÀÆ¥Àuï PɯÉA. ¸ÀĪÀiÁgï 1,300 ¦üUÀðeïUÁgÁA
¥ÉÃæ gÀPÁA¤ °vÀÄfð ZÀ®ªïß ªÉ°. ¸ÁAeÉgï dĸïÛ ºÁdgï D¸ï°èA.
4:30 ªÀgÁAZÉgï 13 ªÁqÁåA xÁªïß ««zsï
¸ÁA¸ÀÌçwPï PÁ¬ÄðA ¸ÁzÀgï eÁ°A. ºÁå ªÉ¼Ágï
D¢A ¸ÉªÁ ¢¯Áè÷å ¸Àªïð ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï
ªÀÄAqÀ½ZÁå G¥ÁzsÀåPÁëAPï, PÁAiÀÄðzÀ²ðAPï,
UÀÄPÁðgÁAPï vÀ±AÉ Zï, ¥À¸æ ÄÀ v
Û ï ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÜ÷åAZÁå
D¤ 18 DAiÉ Æ ÃUÁAZÉ Æ ¸À A AiÉ Æ ÃdPï ²æ Ã
¸ÀAvÉÆõï PÀ£ð É Ã°AiÉÆ D¤ ¸ÀAZÁ®PÁAPï ªÀiÁ£ï
PÀ£ïð GqÁ¸Áa PÁtÂPï ¢°. ¨Á¥ï ºÉj
¦gÉÃgÁ£ï D¤ ¨Á¥ï ¦ü°¥ï £ÉÃj£ï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï

31
32
ªÉįÁè÷åPï gÀeÁ!?
D¢A xÁªïß E¸ÉÆÌ¯ï ¨sÀÄUÁðåA¤, "D¨ï ¸À¯ÉÆð", "DªÀAiÀiïÌ ºÀıÁågï £Á", "¨Á¥ÉÇè÷å D¸ÀàvÉA
æ vï D¸Á"
ªÀ "D¥ÁÚPï vÁ¥ï AiÉÄvÁ" EvÁå¢ ¤¨ÁA ¢Ãªïß gÀeÁ «ZÁZÉðA ¸ÁªÀiÁ£ïå. ¥ÀÅuï DAiÉÄèªÁgï GvÀÛgï
¥Àz
æ ÉñÁAvï JPÁ E¸ÉÆÌ¯ï ¨sÀÄUÁðå£ï "D¥ÀÅuï Deï ¸ÀPÁ½A zsÁ ªÀgÁgï ªÉįÁA zÉPÀÄ£ï WÀgÁ ªÀZÉÆAPï
CzsÉÆð ¢Ã¸ï gÀeÁ eÁAiÀiï" ªÀÄíuï §gÀ¬Ä°è gÀeÁ-Cfð ¢°. ºÉqï ªÀiÁ¸ÉÖgÁ£ï w ¥À¼Éªïß, "gÀeÁ
ªÀÄAdÆgï? ªÀÄíuï §gÀªïß zÀ¸ÀÌvï PÉ°! zÀĸÁæ÷å ¢¸Á E¸ÉÆ̯ÁPï D¬Ä¯Áè÷å ¨sÀÄUÁðå£ï ºÉqï ªÀiÁ¸ÉÖgÁPï D¥ÉÚA
PÀ±ÉA ªÀiÁAPÉÆqï PɯÉA vÉA ¸ÁAUÉÆqÁåAPï ¸ÁAUÉÆ£ï, ªÉǪÉÄÛA-GzÁgÉA ªÀÄí¼Áî÷å§j ¥ÀqÉÆ£ï ºÁ¸ï ¯Áè÷å£ï
UÀeÁ¯ï ¸ÀUÁî÷å£ï ¥À¸æ Á°ð!

ºÁPÁ ªÀÄíuÁÛvï PÁ¼ÁÓZÁå UÀÄAqÁAiÉÄ xÁªïß


Gd¼ÉÆÑ ¨sÀªÁð±ÁåZÉÆ ºÁ¸ÉÆ! DªÁæAvï D¸ï ¯ÉèA
¸ÀPÀÌqï ªÁ¼ÉÆ£ï UɯÁåjà D¥ÀÅuï £ÀªÁå£ï f«vï
¥ÀgÀvï ²AªÀÛ¯ÉÆA ªÀÄí¼ÉîA zsÀAiÀiïæ!

33
“UÁAZï ¸ÀPÁ½Pï”
ªÉÆAw ¥s¸
É ïÛ- wzÉÆqÉÆ ¸ÀA¨sª
æÀ iÀ ï
ºÀAiÉÄðÃPÁ ªÀ¸Áð ¸À¥AÛÉ §gï
8ªÉgï DªÀiÁÑ÷å ¸ÀVðAZÁ
DªÀAiÉÄÑA d¯ÁäZÉA ¥sɸïÛ
D«Ä DZÀgÀuï PÀvÁðAªï
eÁªïß ªÉÆAw ¥sɸïÛ.
¥À«vïæ ¸À¨£ És ï DZÀ¸ÄÀ ðAZÁ
¸À¨Ágï ªÀÄjAiÀiÁ¼ï ¥s¸ É ÁÛA
¥À¬ÄÌ ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtÂZÉA DªÀiÁÌA PÀgÁªÀ½
PÀxÆ É °Pï QæøÁÛAªÁAPï ¸À¨Ágï ±ÉPÁØ÷åA xÁªïß
¨ÉÆÃªï ªÉÆUÁZÉA eÁªÁ߸Á. ºÉA ¥s¸ É ïÛ ¥ÀAiÉÄA
è
¥Á«ÖA ¥ÁAZÁé÷å ±ÀvÀªÀiÁ£ÁAPï ¨ÉxÁìzÁZÁ
vÀ¼Áå¯ÁVA ¸ÁA eÉÆQªÀiï D¤ D£ÁßZÉA WÀgï
ªÉÆAw ¥s¸
É ïÛ- wzÉÆqÉÆ ¸ÀA¨sª
æÀ iÀ ï
D¸ï¯Áè÷å PÀq,É ¸ÁA D£ÁßZÁ ªÀiÁ£ÁPï ¨ÁAzï¯Áè÷å
AiÉÄAiÀiÁ vÀgï DAeÁ£ÉÆ, AiÉÄAiÀiÁ K ¨sq
À Áé÷åA£ÉÆA,
ªÀĺÁ ªÀÄA¢gÁAvï DZÀ¹ð¯ÉA. ªÀÄj vÁAa
UÁAiÀÄ£ï PÀgÁåA ªÀÄjAiÉÄPï DªÉÄÑ gÁtÂAiÉÄPï,
zsÀĪï eÁ¯Áè÷å£ï ºÁå ªÀĺÁ ªÀÄA¢gÁPï wa
¥Á¥Á«uï d®ä¯PèÉ ï, ¸ÀªïðPÀÄ¥Éð£ï ¨sg
À ¯
èÀ PÉ ï,
d¯Áäa ¥ÀgÀ¨ï PÀjÑ jªÁeï D¬Äè. ¸ÁvÁé÷å
zɪÁZÉ ¨sÆ
É Ãªï ¸ÀÄAzÀgï DAPÁégï ªÀiÁAiÉÄPï.
±ÀvÀªÀiÁ£ÁZÁå CSÉæÃPï ¥Á¥Á ¸ÉÃgï dƸï
ºÉA UÁAiÀÄ£ï D¤ ¸À¨Ágï UÁAiÀÄ£Á¤ ¥ÀAiÉÆè(637-701) ºÁuÉA ºÉA ¥sɸïÛ gÉƪÀiÁAvï
ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄZÁå d¯ÁäPï vÀ±AÉ Zï zɪÁ£ï ¢¯Áè÷å ¯ÉÆPÁ ªÉÆUÁ¼ï PɯÉA D¤ vÉA ¥sɸïÛ ¸ÀUÁî÷å
¸À¨Ágï «Ä¸ÁAªÁAPï ¸Àj eÁªïß wPÁ D«Ä ¸ÀA¸ÁgÁPï «¸ÁÛ¯ÉðA. vÀ±ÉAZï GzÉAwAZÉ
G¯Áè¸ÄÀ £ï, ºÉÆUÉƼÀÄ£ ì ï DªÉÆÑ ªÉÆÃUï zÁPÉƪïß gÉÆêÀiï ªÀÄu í ÆÉ £ï £ÁAªÁqɯ è Áå ªÀÄAUÀÄg
î ÁPï¬ÄÃ
ªÀiÁ£ï D¤ UËgÀªï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï. zɪÁ£ï ºÉÆ ¥sÁ¤æ ¸ì Ì£
À ï ¥sÁ¢ æ A ªÀiÁj¥sÁvï ªÉÆAvÉ ªÀiÁjAiÀiÁ£ÉÆ
¸ÉÆ©üvï ¸ÀA¸Ágï gÀZÄÀ £ï ªÀÄ£ÁêAZÁ ºÁwA ¢¯ÉÆ PÉƪÉAvÁPï AiÉÄêïß ¥ÁªÉA è . xÀAAiÀiï xÁªïß ¸ÀÄgÀÄ
¥ÀÇuï zÉAªÁÑgÁZÁ ¥Á¸ÁPï ¸ÁA¥ÉÇ£ Ø ï ¥ÁvÁÌAvï eÁ¯ÉèA DvÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀíqÁ zÀ¨ÁeÁ£ï
¥Àqï¯Áè÷å ªÀÄ£ÁêAPï §ZÁªï PÀgÄÀ APï ¸ÉÆqÉÆu é Z
É AÉ ¯Áí£ïªÀíqï ¨sÀÄVðA vÀ±ÉA ªÀiÁ®ÏrA ¨Á¼ÉÆPï
AiÉÆÃd£ï vÀAiÀiÁgï PÀgÄÀ £ï KPï ¨sÁ¸Á«Ú ¢°. w ªÀ Ä AiÉ Ä ðZÁ ªÀ i Á£ÁPï £É Æ Ãªï ¢¸ÁAZÉ A
¨sÁ¸À«Ú ªÉÃ¼ï ¨sv À ð
À ZïÑ zɪÁ£ï ¹ÛçÃAiÉÄ ªÀÄÄPÁAvïæ £Éƪɣï(CUÉÆøïÛ 30 - ¸À¥ÉÛA§gï 7) ¸ÀzÁA
eÁjAiÉÄPï ºÁrè. w eÁªÁ߸Á zsÀÄªï ¨sÁUɪÀAvï ¸ÀPÁ½AZÁ «Ä¸ÁPï ºÁdgï eÁªïß DZÀ¹ðvÁAªï.
eÉÆQªÀiï D¤ D£Áßa. zɪÁZÉÆ ¥ÀÇvï eÉdÄQæøïÛ ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄPï, ªÁmÉÆåè ¨ÉƲAiÉÆ, zÁ°AiÉÆ,
DªÉÆÑ ¸ÉÆqÉÆéuÁÝgï wZÉ GzÀjA ¥À«vïæ CvÁä÷å D¤ PÀÄ¥ÁðuÁå¤A ¥sÅÀ ¯ÁA §jA PÀ£ïð zÁ¼ÀÄ£ï
ªÀiÁj¥sÁvï ªÀĤ¸ï eÁ¯ÉÆ.è RĸÁðªÀÄĽA eÉdÄ£ï ªÀí£ïð C¦ðvÁAªï. G¥ÁæAvï 10ªÁå ¢¸Á
D¥Éè DªÀAiÀiïÌ D«ÄÑ DªÀAiÀiï eÁªïß ¢¯ÉA. ¸À¥ÉÖA§gï 8ªÉgï ªÀÄgÉå ªÀiÁAiÉÄZÉÆ d¯ÁäZÉÆ

34
¸ÀA¨sª
Àæ Àiï ªÀíqÁ UÀzÀݼÁAiÉÄ£ï DZÀ¹ðvÁAªï. gÁAzÁéAiÉÄZÉA eɪÁuï. D¢A »vÁè¤A vÉÆqÁA¤,
¥ÀAiÉÆè ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ï: ¸ÀPÌÀ qï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁåA, ¸ÀPÌÀ qï PÀĪÉÄjAvï gÁAzÀéAiÀiï PÀvÁð°A. ¥ÀÇuï DvÁA
¯ÁVA ¸ÀgÁåA ªÀÄí¼ÉîA ªÀÄgÁå¼ï UÁAiÀÄ£ï ºÁå ¸ÁAvÉAvï D¤ DAVؤA ««zsï xÀgÁAa gÁAzÁéAiÀiï
¸ÀAzÀ¨sÁðgï UÁAªÉÑA CxÁð¨sÀjvï. QvÁåPï ºÉA ªÉļÁÛ. ¨ÉAqÁA, UÉƸÁ½A, ¸ÁAUÉÆ ZÀÆuïð,
PÀÄmÁäZA É ¥s¸ É ïÛ. ¥ÀUÁðAªÁA xÁªïß PÀÄmÁäZÉ ¸ÁAzÉ ZÀuAÉ , PÁgÁAvÉA ¥Àq¼ éÀ AÉ EvÁå¢. ºÁAvÀÄA DªÀiÁÑ÷å
ºÁå ¸ÀA¨sª æÀ iÀ Ávï ªÁAmÉ° eÁAªïß gÀeg É ï AiÉÄvÁvï. ªÀiÁ®ÏqÁåAa ¸ÀA¸ÀÌøw DmÁ¥ÀÅ£ï D¸Á. JPÉPÁ
¯Áí£ÁA ªÀíqÁA ¸ÀPÁØA ªÉļÀÄ£ï ¥sÅÀ ¯ÁA JPÁÖAAiÀiï eÁUÁå¤A ªÉ ª É U É î xÀ g ï D¸Á. ¸ÁAUÁvÁZïÑ
PÀvÁðAªï. DvÁA ªÀiÁPÉðnAvï ¥É汃 ¢¯Áågï ¸À£ÁßgÉÆøï, ªÉÇãïð, gÉƸÁa ªÀiÁ¸ÉîPÀr-
£Á£ÁAwA ¥sÅÀ ¯ÁA ªÉļÁÛvï. ¥ÀAiÉÄA è ZÉ ¥ÀjA vÁæ¸ï zÀÄzÁAvï £ÀªÉA ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¸ÉAªÉÑA EvÁå¢. vÁå
PÁrdAiÀiï ªÀÄu í ï £Á. ¨sÄÀ UÁðåAPï ¥sÅÀ ¯ÁA JPÁÖAªïÌ ¢¸Áa «±ÉñÀvÁ ²gÉÆvÉgï eÉAªÉA Ñ . vÀ±A
É Zï D¼ÀÄA
C¤ §²AiÉÄAvï zÁ¼ÀÄAPï ¸ÁAUÁvï ¢Ãªïß DªÀiÁÑ÷å zÉAmÉÆ D¤ ¥ÀvÁæqÉZÉA ¤¸ÉÛA C£ÉåÃPï «±ÉõÀvÁ.
PÀ Ä mÁä A ZÉ Æ ªÉ Æ UÁZÉ Æ ¨ÁAzï, ¸À A vÉ Æ ¸ï eɪÁÚA D¢A zɪÁ¢ü£ï eÁ¯Áè÷å ªÉÆUÁZÁ
D¤AJPÀémï ZÀqA À iÀiÁÛAªï (DªÉÆj¸ï ¯ÉwòAiÀiÁ). PÀÄmÁäzÁgÁAZÉÆ GUÁظï PÁqÀÄ£ï vÁAPÁ ¸Á¹ÚPï
£ÉƪɣÁ ªÉ¼Ágï ºÀAiÉÄðPï ¨sÀÄUÉðA vÀ±ÉAZï «±Éªï ªÀiÁUÉÆÑ eÁªÁ߸Á. D²ÃªÁð¢vï PÉ°èA
ªÀqí ÁA¬Äà ¨Á¼ÉÆPï ªÀÄAiÉÄðPï KPï ¥sÅÀ ¯ï C¥ÀÅð£ï PÀtZ êÂ É ¨sÁvï £ÀªÇÉ vÁAzÀļï PÁqïß eɪÁÚAvï D«Ä
DªÉÆÑ ªÉÊAiÀÄQÛPï ªÉÆÃUï ¸ÀVðAZÁ DªÀAiÀiïÌ ¨s²À ðvÁAªï. PÀÄmÁäZÁ ¸ÀPÌq À ï ¸ÁAzÁå¤A ¸ÁAUÁvÁ
zÁPÀAiÀiÁÛAªï. vÁå ¢¸ÁA¤ D«Ä wZÁå ±ÉUÄÀ uÁA¤A ªÉļÀÄ£ï ºÁ¸ÀÄ£ï SɼÄÀ £ï eÉAªÉZ Ñ ï eÁªÁ߸Á ªÀvð É A
ZÀ¯ÁÑ÷åPï DªÀiÁÌA AiÀiÁdPï ¨Á¥ÁA xÁªïß ²PÀªïÚ zsÁzÉƸÁÌAiÉÄZÉA. ºÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁAvï DªÀiÁÑ
¯Á¨sÁÛ. D¤ ªÀÄj vÉAZï DªÉÄÑ xÁªïß D±ÉvÁ. ºÁå CQæ¸ÁÛAªï ¨sÁAªÁØAPï¬Äà D«Ä D¥ÀªAÚÉ ¢vÁAªï.
¢¸Á¤A PÀÄmÁäA, ªÁqÉ D¤ ¦üUÀðeï PÀÄmÁªÀiï w¸ÉAæ ¸ÀA¨sª
æÀ iÀ ï:DAiÀiÁÑ÷å ¢¸Á ¨sÁgÀvÁa ¥À«vïæ ¸À¨Ás
KPï eÁvÁ. ZÀ° ¨sÀÄUÁðåAZÉÆ ¢Ã¸ï ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁÛ. ºÀgï KPï
zÀĸÉÆæ ¸ÀA¨sªæÀ iÀ ï: £ÀªÁå ¨sÁvÁZÁ ¨É¼ÁåZg É ï zɪÁZÉÆ ZÀ°¨Á¼ï d¯ÁävÁ£Á KPï DªÀAiÀiï d¯ÁävÁ ªÀÄu í ÁÛ
D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆ.Ñ ¥s¸ É ÁÛZÁ ¢¸Á £ÀªÁå ¨sÁvÁZÉA JPÉÆè §gÀAiÀiÁÚgï. ªÀA í iÀiï ªÀÄAiÉÄð ªÀiÁAiÉÄZÉA d¯ïä,
¨É¼AÉ (¥ÉArAiÉÆ) ªÁqÁåZÁå UÀÄPÁðgÁ¤A ¸ÁAUÁvÁ GzÉAªÉÇÑ ¤wZÉÆ ¸ÀÄAiÉÆð, eÉdÄZÉÆ d¯ïä PÀ½vï
ªÉļÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÀvÁð zÉPÄÀ £ï wPÁ ¥sÁAvÁåZA É £ÉPv É ïæ ªÀÄu
í ï ©gÀÄzï
D²ÃªÁð¢vï PÀvÁðvï. QvÁåPï zɪÁZÉA GvÀgï ¢¯ÁA. ZÀ°AiÀiÁAPï DªÀiÁÑ÷å PÀÄmÁäAPï ¥À«vïæ
DªÀiÁÌA ¸ÁAUÁÛ, “vÀĪÀiÁÑ÷å ±ÉvÁAwèA ¥Àx æ ªÀ iÀ ï ¥s¼
À ÁA ¸À¨sÉAPï, ¸ÀªÀiÁeÉAvï ªÉÆÃUï ªÀiÁ£ï UËgÀªï D¤
¸Àªð É ¸Àg
à Á vÀĪÀiÁÑ÷å zɪÁZÁ WÀgÁ ºÁqÀÄAPï eÁAiÀiï” gÀPÀëuï ¢ªÁåA ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ºÀAiÉÄðPÁ PÉëÃvÁæAvï
(¤UÀðªÀÄ£ï 34:26). ¨sÀÄAAiÀiï gÀÄvÁ PÀgÀÄAPï vÁtÂA ªÀÄÄPÁgï AiÉÄAªÁÑ÷åPï ¥ÉÇæÃvÁìºï ¢Ãªïß
zɪÁ£ï D²ÃªÁðzï ¢¯Áè÷å SÁwgï ºÉA ¸ÉAªÁÑ÷å ±Á¨Á¹Ì ¥ÁlªÁåA. ªÀÄj ªÀiÁAAiÀiï ¸ÀzÁAZï vÁAPÁ
D¢A zɪÁZÉÆ D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆÑ eÁªÁ߸Á. wZÁ ±ÉUÀÄuÁA¤A £Élªïß, gÁPÀÄ£ï, ¸ÁA¨Á¼ÀÄ£ï
¸ÀUA
îÉ ¦üUð À eï PÀÄmÁªÀiï ºÁå ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁAvï QæAiÀiÁ¼ï ªÀígÀÄA¤ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁåA.
¨sÁUï WÉvÁ. ºÁå ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁZÉÆ ªÀÄÄRå ªÁAmÉÆ
eÁªÁ߸Á ºÀAiÉÄðPÁ PÀÄmÁäAvï ¸ÀPÁØA ¸ÁAUÁvÁ - ¥ÀůÉÌÃjAiÀiÁ r’¸ÉÆÃeÁ
ªÉļÀÄ£ï vÀAiÀiÁgï PÀZÉðA vÉA xÀgïxÀgÁAZÁ ¸ÁA ¥Áªïè ªÁqÉÆ

35
MOUNT ROSARY ENGLISH SCHOOL INAUGURATION
The new school building was
inaugurated on 29th May 2019 by Most Rev
Dr Gerald Isaac Lobo Bishop of Udupi
Diocese and President of Catholic Educa-
tional Society of Udupi. Rev. Fr Dr Leslie
C. D’Souza Parish Priest and Correspon-
dent of Mount Rosary school, Fr Clany
D’Souza Assistant Priest, Mr Janardhan
Thonse, member of Z illa Panchayat,
Dr Jerry Vincent Dias, Director Mandovi
Builders, Mr Baptist Dias, Vice President
and Mr Ronald Saldanha, Secretary of
Mount Rosary Parish Council,
Dr Ravishankar Shenoy PTA President,
priests, sisters , parishioners , parents ,
staff, students and well-wishers were
present on the occasion. A short felicita-
tion programme was arranged to honour
the Builders, Contractors and the labourers.
Bishop felicitated Fr Leslie D’Souza for
his selfless efforts in completing the
project on time. Rev. Fr Dr Leslie D’Souza
welcomed the gathering. Headmistress
Sr Vanditha Miranda proposed vote of
thanks. Ms Vanitha Fernandes and
Ms Lavina D’Souza compered the
programme.

36
Mount Rosary School Activites
Abacus Taining to the Council Selection Craft Competition 1
Parents on 27-07-2019 on 14-6-19 for V-X for 19-7-19

Fruits Day for KG


students on 01-08-2019

Craft Competition for Dengue Jatha


V-X for 19-7-19 on 03-08-2019

Magic Show by Kudrolli P T A Meeting 1 P T A Meeting


Ganesha on 02-08-2019 V-X on 13-7-19 V-X on 13-7-19

Seesion on Posco Act to Seesion on Posco Act to Staff meeting


Students on 18-7-19 Teachers on 18-7-19 09-04-2019

Seesion on Posco Act to Seesion on Posco Act to Yoga Day on


Students on 18-7-19 Students on 18-7-19 21-06-2019

Student Council Inuagurarion & Envi. Day on 24-06-2019


37
DªÀAiÉÄÑA
PÁ½eï
DAPÁégï ªÀÄjAiÉÄZÁå GzÀjA eÁåj PÉ¯Æ É . eÉdÄ£ï
D¥ÀÄuï RĸÁðgï ªÉÆgÁÛ£Á ªÀÄgÉåPï DªÀiÁA
¸ÀªÉĸÁÛAPï DªÀAiÀiï PÀ£ïð ¢°. (dÄ.19:27)
ªÀÄjAiÉÄZÉÆ d¯ïä zɪÁ£ï ¥ÀAiÉÄèAZï
¤zsÁðgï PÉ¯Æ É .è wZÉ ªÀiÁj¥sÁvï zɪÁZÁå JPÁè÷åZï
¥ÀÅvÁ£ï ¸ÀA¸Áj ªÀÄ£ÁêgÀÆ¥ï Wɪïß AiÉÄAªïÌ
eÁAiÀiï ªÀÄíuï. zɪÁZÉA ºÉA AiÉÆÃd£ï zÉPÀÄ£ï
wZÉÆ d¯ïä ªÀĺÀvÁéZÆ É . ªÀÄjAiÉÄZÉÆ d¯Áä ¢Ã¸ï
DZÀguÀ ï PÀgÄÀ £ï wPÁ ªÀiÁ£ï PÀvÁð£Á C«Ä DªÀiÁÑ÷å
¸ÁAVî ªÀĺÁgÁµÁÖçAvï 12 £ÀªA À §gï 1917 f«vÁZÉÆ GzÉÝÃ±ï ¸ÀªÀÄÓ£ï WÉAªïÌ D¤ vÉÆ
¸ÁAeÉgï 6 ªÀgÁgï JPï vÀ£ÁðmÉÆ 80 ªÀ¸ÁðA fAiÉÄAªïÌ ªÀÄj ¥ÉÃæ gÀuï. PÀÄmÁäAvï ªÀÄjAiÉÄZÉA
¥ÁæAiÉÄZÁå D¥Áè÷å DªÀAiÀiïÌ ¸ÀÄqÁÌqÁAvï(ªÉįÁè÷åAPï zɪÁ¸Àuà ï, ºÁqÁÛ eÉdÄZÉA ºÁd¥Àðuï. RAAiÀÄg ì ï
d¼ÀA«Ñ ¸ÀĪÁvï) ¸ÉÆqïß WÀgÁ UɯÉÆ. PÁgÀuï w ªÀÄj D¸Á xÀAAiÀÄg ì ï eÉdÄ D¸Á ªÀÄjAiÉÄ£ï zɪÁZÁå
ªÉÆgÀÆAPï vÉAPÉè°. vÁZÁå PÀqÉ w ªÉįÁågï wPÁ ¸ÉÆqÉÆéuÉZÁå AiÉÆÃd£ÁPï SÁ°ÛªÀiÁ£ï WÁ¯ïß
d¼ÀAªïÌ ¯ÁAPÀÄqï WÉAªïÌ ¥É汃 £Ávï¯É.è wA wwèAAiÀiï zɪÁZÁå ¥ÀÅvÁPï DªÀiÁÌA ¢Ãªïß D«ÄÑ ¸ÉÆqÀéuï
zÀÄ©îA eÁªïß D¸ï°èA. zÀĸÁæ÷å ¢¸Á ¸ÀPÁ½A eÁAªÁÑPï w DzsÁgï eÁ°. ªÀÄj DªÀiÁÌA ºÀAiÉÄðPÁ
¸ÀUÉÆî UÁAªÉÇÑ ¯ÉÆÃPï dªÉÆ eÁ¯ÉÆè. n.«. ZÉ PÀµÁÖAvï SÁ°ÛªÀiÁ£ï WÁ®ÄAPï DzsÁgï eÁvÁ.
¨ÁwäzÁgï¬Äà D¬Ä¯Éè. wPÁ fêï D¸ï¯ÉÆè. w zɪÁa RIJ PÀgÀÄAPï ¨sÀÄPÉvÁvï D¤ vÁ£ÉvÁvï
E¯ÉAè G®AiÀiÁÛ°. vÁå ªÉ¼Ágï wPÁ ¸ÀPÁؤA ¸Àª¯ À ÁA wA QwèA ¨sÁV wA zÁzsÆ É ² eÁvÉ°A »A eÉdÄaA
PÉ°A. wuÉA D¥Éè PÀµïÖ ¸ÁAUÉè D¤ D¥Áè÷å ¥ÀÅvÁa GvÁæA DªÀiÁÑ÷å f«vÁAvï RjA eÁAªïÌ
¥Àj¹Üw ¸ÁAVè. ¥ÀÅvÁPï zÀĸÉÆðAPï £Á. vÉÆ §gÉÆ PÉÆAvÁZÁ ¨sÀQÛ¥ÀuÁ zÁéjA DªÀiÁÑ÷å f«vÁAvï
¨sÄÀ UÉÆð ªÀÄu
í ï ºÉÆUÁî¥ï PÀgÄÀ APï ¯ÁVè! ¸ÀA¸ÁgÁAvï AiÉÄAªÉÑ ¸Àªïð PÀµïÖ ¸ÀAiÀiïÛ f«vï £ÀAzÀ£ï PÀgÄÀ APï
D¸À¯ÉÆå DªÀAiÉÆ DvÁAAiÀiï D¸Ávï ºÉ JPï DzsÁgï eÁvÁvï.
DªÀAiÉÄA Ñ PÁ½eï. 571 E¸ÉéAvï ¸ÁA ¦AiÀÄÄ¸ï ¥ÁAZÉÆé
“zɪÁ£ï ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ D¸ÉÆ¬Ä ªÉÆÃUï ¥Á¥ï¸ÁAiÀ i ïâ eÁªÁ߸ÁÛ £ Á, vÀ Ä PÁðA D¤
PɯÉÆ Qà D¥Áè÷å JPÁè÷åZï ¥ÀÅvÁPï vÁuÉA M¥ÀÅ£ï QæøÁÛAªÁA ªÀÄzsÉA gÀhÄÄeï ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉA. ºÁå
¢¯ÉÆ” (dĪÁAªï 3-16). vÁPÁ ¸ÀvÁä£ÀÛ¯Áå ªÉ¼Ágï QæøÁÛªÁAZÉ zsA À iÀiïæ ZÀÄPÉè eÁ¯Áåjà ¥Á¥Á
PÉÆtÂAZï £Á¸ï eÁAiÀiÁßAiÉÄ, ¸Á¹ÚPï f«vï vÁPÁ ¸ÁAiÀiÁâZÉA zsÀAiÀiïæ GuÉA eÁAªïÌ £Á. ¸ÀVðAZÉ
ªÉļÁeÁAiÀiï ªÀÄí¼ÉÆî vÁZÉÆ ±ÉªÀmï. ºÉÆ ±ÉªÀmï gÁtÂAiÉÄZÉgï D¦è ¥ÁvÉåt vÁtÂA zÀª° À ð. ¸ÀUÁî÷å
38
QæøÁÛAªÁAPï vÉøïð ªÀÄt í Ä£ï ªÀÄjAiÉÄZÉÆ DzsÁgï eÁAªï” ªÀÄu í ï dªÁ¨ï ¢°. DªÀiÁÌA ºÀgÃÉ PÁè÷åPï
ªÀ i ÁUÁeÁAiÀ i ï ªÀ Ä í u ï vÁt A ¥s À ª À i ÁðAiÉ Ä è A . ¥ÁvÁÌ«uÉA fAiÉÄAªïÌ ¥À«vïæ¸ÁߣÁ ªÀÄÄPÁAvïæ
CPÉÆÖçgÁa 7 vÁjÃPï w, ¦AiÀÄÄ¸ï ¥ÁAZÉÆé D¥ÀªÉÚA ªÉļÁîA. ºÁå D¥ÀªÁÚ÷å ¥ÀªÀiÁðuÉA D«Ä
ªÀÄjAiÉÄZÁå JPÁ gÀÄ¥ÁÚ÷å ªÀÄÄSÁgï ¢A© WÁ¯ïß fAiÉÄAªïÌ D¸Á. ªÀÄj DªÀiÁÌA DªÀiÁÑ f«vÁAvï
ªÀiÁUÁÛ. vÁå ªÉ¼Ágï ªÀÄj vÁPÁ ¢¶ÖPï ¥ÀqÁÛ D¤ D¸Éè¯ÉA GuÉA¥Àuï ªÀ¼ÀÄÌ£ï WÉAªïÌ D¥ÀªÉÚA ¢vÁ
vÁåZï WÀrAiÉÄ zÀĸÁä£ï ¥ÁqÁªï eÁ¯ÉÆ D¤ D¤ DªÀiÁÌA w eÉdÄ ªÀÄÄSÁAvïæ ¨Á¥Á ¸À²ð
QæøÁÛAªï fPÉè ªÀÄíuï vÁPÁ PÀ¼ÀAiÀiÁÛ. ºÁå ªÀvÁðå ªÀgÄÀ £ï ¥ÁªÁAiÀiÁÛ. vÀgï D«Ä ¸Àªïð eÉdÄ£ï D¤
G¥ÁÌgÁ ¥Á¸À v ï ¸Á¬Äâ t  Z Áå ®¢£É A vï ªÀÄjAiÉÄ£ï ZÀ®¯Áèöå ªÁmÉ£ï ZÀ¯ÁåA D¤ f«vÁAvï
“QæøÁÛªÁAZÉÆ DzsÁgï” ªÀļÉÆî G¯ÉÆ PÀÄqÀÄìAPï §gÉ¥u À ï PÀAiÀiÁðA. ¸ÉƪÀiÁå
DzÉÃ±ï ¥Á¥Á ¸ÁAiÀiÁâ£ï ¢¯ÉÆ. ªÀ i Áí P Á ªÀ Ä jAiÉ Ä ¥À j A
¸ÀA¸ÁgÁAvï ªÀÄjAiÉÄPï ¸À¨Ágï £ÁAªÁ£ï SÁ¯ÉÆÛ PÀgï.
D¥ÀAiÀiÁÛvï. ¥ÀÅuï ªÀÄj eÁªïß D¸Á JPïZïÑ. - «£ÉìAmï ¦AmÉÆ
ªÀÄjAiÉÄ£ï zɪÁZÉ «AZÉƪÉPÚ ï ¥Á¼ÉÆ ¢¯ÉÆ. D¥Áè÷å ®Æqïðì ªÁqÉÆ
f«vÁAvï GzɯÁè÷å ¸Àªïð PÉÆqÀÄ WÀrvÁAvï
wuÉA “vÀÄeÁå GvÁæA ¥ÀªÀiÁðuÉ ªÀÄíeÉ xÀAAiÀiï

» ¸ÉƨsÁAiÀiï ¥À¼¯
É ÁåAiÀiï? ¸ÉƨsÁAiÀiï GUÁÛAªïÌ
D¤ vÁZÉgï ¥Àdð¼ï
WÀgÁ ¥ÁnA AiÉÄAªÉÇÑ ªÁªÁær xÀPÁè D¤ ¤vÀ¼ï ¢¸Á£Á WÁ®ÄAPï PÀ Z É ð A
vÀjà D¥Áè÷å PÀÄmÁäPï SÁuï eÉÆqÀ¯ è Æ
É ¸ÀAvÉƸï vÁZÉå ¥À æ A iÀ Ä vïß RgÉ Æ
¯ÁVA D¸Á. w vÁa ¸ÉƨsÁAiÀiï vÉA eÁuÁ eÁAiÀiÁ. ¸ÁªÀiÁfPï ¸ÀA§Azsï
D¥ÁÚ ¯ÁVA D¸Àè¯ÉA SÁuï GzÁ¥Àðt ªÁAlÄ£ï D¤ JPÁªÉÄPÁ ªÉļÉ÷Ñ å
WÉAªÁÑ÷å PÀÄmÁäZÁå eɪÁÚ ªÉÄeÁPï «±ÉÃ¸ï ¸ÉƨsÁAiÀiï ¸ÀA¸ÀÌçwPï §Ä£Áåzï
D¸Á. D¥ÁÚa ¨s¯ À Á¬ÄÌ ¯ÉQ£Á¸ÁÛA D¥Áèöå ¦qɸïÛ zÁzÁè÷åa WÁ°Ñ eÁAªïÌ ¥ÁªÁÛ.
¸ÉªÁ PÀvðÀ ¯É ¥ÁæAiÉĸïÛ ¥ÀwuÉ xÀAAiÀiï ¸ÉƨsÁAiÀiï D¸Á.
D¥Áè÷å ®UÁß f«vÁZÉÆ ¨sÆ É ªï §gÉÆ ªÉüï GvÀ®ð¯ÉÆ (¥Á¥Á ¥sÁ¤ æ ¸
ì ï-
D¸ÀĤà D¥Áè÷å f«vÁZÉå ¸ÁAeÉ ªÉ½A JPÁªÉÄPÁZÉÆ Qæ¸ÄÀ ¸
Û ï ««vï)
ªÉÆÃUï PÀZÁðå eÉÆqÁåZÁå «±Áé¹¥ÀuÁAvï, ZÀ¯ÁÛ£Á
ºÁvï zsgÀ ÄÀ £ï ZÀ¯ÁÛvï vÁå GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÁåA ¯ÁVA
¸É Æ ¨s Á AiÀ i ï D¸Á. zÉ Æ ¼Áå ¢¶Ö P ï ªÀ ¥s Á å±À £ ÁZÉ
ªÀÄĸÁÛAiÉÄPÌ ï ¸ÀA§Azsï £Ávï°è KPï ¸ÉƨsÁAiÀiï D¸Á «Äw ªÀAiÀiÁè÷å ªÉÃUÁgï ªÉvÁ¯ÉÆ ªÀÄí½î PÉÃeï ¤wzÁgÁ
- f«vÁAvï D¥ÉAè SÁ¹Î D¥ÀªAÚÉ ªÉÆUÁ£ï ¸ÁA¨Á¼ÀÄ£ï ¸ÁªÀiÁÌgï D¬Äè. “vÀÄeÉgï C¸À¯Æ É C¥Áæzïs ªÀiÁAqÁè, vÀÄA
D¸Ávï, ¸ÁéxÁð«uÉ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁa ªÁ gÁµÁÖa ç ¸ÉªÁ «ÄwªÀAiÀiÁè÷å ªÉÃUÁgï £Ávï¯ÉÆèAiÀiï ªÀÄíuÁÑ÷åPï PÁAAiÀiï
PÀgÄÀ £ï D¸Ávï, KPï ¸ÀAvÉƸÀjã vï PÀÄmÁªÀiï ¨ÁAzÀÄAPï gÀÄeÁévï D¸ÁVÃ?”
PÀpÃuï ªÁªïæ PÀvÁðvï, ¸ÁªÀiÁfPï ±ÁAw ªÁqÀAªÉ÷Ñ å “¸ÁAiÀiÁâ, PÀļÁgÁ UɯÁè÷å ªÀÄíeÁå ¨ÁAiÉÄèPï ¥ÁnA WÀgÁ
SÁwgï PÀZÁðå ¤¸Áéyð D¤ PÀµÁÖAZÁå ¥ÀAæ iÀÄvÁßA¤ » D¥Àªïß ºÁqÀÄAPï ªÀÄuí ï ºÁAªï ªÀiÁAªÁqÁå ªÉvÁ¯ÉÆA!”
“PÉÃeï r¹ä¸ï” ¤wzÁgÁ£ï ¥sÊÉ ¸À¯ï ªÁZÉèA!
¸ÉƨsÁAiÀiï D¸Á. RĸÁðgï D¸À¯ è Áå Qæ¸ÁÛ ¸ÁQð »
39
Like Mary Becoming
What we are made to
be!
Just as In the life of
Abraham is Mary, we see another
considered as thing and that is she
the Father of lived a life that was full
faith, Mary is of gratitude to God.
very much Mary’s song of Praise,
considered the known in the Catholic
Mother of faith because she always said tradition as the
“Yes” to God’s plan and through her God Magnificat (Luke 1:46–55),
became man and entered into this world. summarizes this thankful response of
faith. Mary said, “My heart praises the
In the Gospel of Luke (Luke 1:26-
Lord; my soul is glad because of God
31,38), angel Gabriel appeared to Mary
my Saviour, for he has remembered me,
and said, “Do not be afraid, Mary, for
his lowly servant, from now on, all
you have found favour with God. And
people will call me happy”.
behold, you will conceive in your womb
and bear a son, and you shall call his Mary gives glory to God for
name Jesus. And Mary said, “Behold, I blessing her cousin Elizabeth with a
am the handmaid of the Lord; let it be baby. When Elizabeth hears Mary’s
to me according to your word.” Mary greetings, she is filled with the Holy
opened her heart to being the mother Spirit and the baby within her womb,
of the Messiah. leaps for joy. We are called in the same
way to be joyous, celebrate and pray for
This article deepens on the
God’s blessing on the people around
responses of Mary at the various stages
us.In this way we make ourselves
of her life. Mary’s response “Be it done
vessels, through which we can bring
according to your word” reflects the
more people close to God.
strong faith she had. We can learn from
her to strengthen our faith , accept and The mystery of Incarnation
follow the will of God in our lives. (invitation to be the mother of saviour
Prayer is our only tool that will help us of the world), may appear easy to many
to be like Mary. but it was with uncertainties and

40
difficulties . When Jesus as a child, was its constant companion is the Cross. It
lost in the temple (Luke 2:49-50), Mary must have been saddening for Mary to
asks Jesus “Why did you do this to us?” watch her son Jesus being crucified on
Jesus replies “Why were you searching the Cross. Through all these difficult
for me? Didn’t you know I had to be in situations she remained true to the
my Father’s house?” Mary and Joseph did promise made to her by the angel
not understand this reply of Jesus. Gabriel that she would give birth to Jesus
Many times in our lives, this can - the saviour of the world. Because of
be the case. We do not understand why her constant acceptance and saying ‘Yes’
we are going through difficulties or what to God’s will throughout her life, we are
does God want to convey to us through blessed and have a chance of entering the
this specific situation. We seem to be kingdom of God that is heaven.
losing the battle of life many times, may So how can we open ourselves and
be in the form of losing a job or a loved listen to God’s will in our lives? We can
one and feel like God is not on our side. do this through:
For example, my friend (Benedict) was
eager to come to Australia for work. He 1. Daily Prayer
had the skills and experience to back his 2. Holy Mass
heart’s desire. But his application was
rejected because he had studied in 3. Confession
Kannada medium school and was weak 4. Praying the Rosary (It is the
at spoken and written English. While this strongest weapon against the enemy)
disheartened my friend and he We should keep in mind that our faith in
questioned God for this situation, he God will be reflected by our joyous
worked really hard on his English skills
behaviour and our will to do good deeds
and kept his faith in God. For the next 3
towards the people around us without
months, he only read English
expecting anything back from them.
newspapers, attended English tuitions
and watched English documentaries and During this special feast of the Nativity
movies. He finally succeeded in his quest of the Blessed Virgin Mary, let us pray
of working in Australia and speaks fluent and aspire to have a faith like hers ,lead
English at work. a life of gratitude and service and of total
Sometimes we are not clear, why submission to God’s will. She is our
we go through uncertainties or difficult example of faith. Let us always strive to
situations. But like Mary, we need to respond to God’s will as Mary did: “Be
persist and accept the way God is leading it done to me according to your word.”
us. Following the will of God is not as
easy as it may seem. We must remember Wren Fernandes

41
HOLY TRINITY

vÉÆêÀĸï JªÀiï. PÀ£ÉððAiÉÆ


¥À«vïæ wæAzÁzï ªÀļ
í Áågï ¸Àªð
É ¸Àg
à ï zÉêï, ¸ÁA ¥sÁæ¤ì¸ï D¹ì¹
eÉdÄQæøïÛ D¤ ¥À«vïæ DvÉÆä. JPÁ zɪÁ xÀAAiÀiï
vÉÃUï duï D¸Ávï ªÀÄíuï D«Ä ¸ÀvÁä£ÁÛAªï. vÀAiÀiÁgï PÀvÁðA... ºÁAªï ªÉvÁA xÀAAiÀiï ªÉa
eÉdÄ£ïZï ²PÀªïÚ ¢vÁ£Á ºÁZÉÆ G¯ÉèÃSï PɯÁ. ªÁmï vÀÄ«Ä eÁuÁAvï”.
ªÀiÁvɪï 28:19-20 zÉPÀÄ£ï ªÀZÁ D¤ ¸ÀªÉÄøïÛ vÀªÀ¼ï vÉƪÀÄ¸ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ,
¥ÀeÁðAZÉ ²¸ï PÀgÁ, ¨Á¥ÁZÉ D¤ ¥ÀÅvÁZÉ D¤ vÀÄA RAAiÀiï ªÉvÁAiÀiï vÉA D«Ä £ÉuÁAªï. vÀgï
¥À«vïæ DvÁä÷åZÉ £ÁA«A vÁAPÁA ¥À«vïæ ¸Áߣï xÀAAiÀiï ªÉa ªÁmï D«Ä eÁuÁ eÁA«Ñ PÀ²”
¢AiÀiÁ.... eÉdÄ£ï vÁPÁ eÁ¥ï ¢° “ºÁAªïZï ªÁmï,
¸ÀªÉð¸Ààgï zÉêï, ¸ÀUïð D¤ ¸ÀA¸Ágï gÀZï¯ÉÆè ¸Àvï D¤ f«vï... vÀÄ«Ä ªÀiÁíPÁ ªÀ¼ÁÌvÁvï zÉPÄÀ £ï
JPÉÆZ è ï D¤ ¤Ãeï zÉêï. eÉdÄQæøï KPï «AUÀqï ªÀÄe
í Áå ¨Á¥ÁPï¬Äà vÀÄ«Ä ªÀ¼ÁÌvÁvï. ºÁå ¥sÅÀ qÁA
zÉÃªï £ÀíAiÀiï §UÁgï ¸ÀªÉð¸Ààgï zɪÁZÉAZï vÁPÁ vÀÄ«Ä ªÀ¼ÀÌvÁvï D¤ vÁPÁ vÀÄ«Ä ¥À¼É¯Á”
¥Àwæ gÀÆ¥ï. vÉA gÀÆ¥ï ªÀĤ¸ï eÁªïß ªÀÄu í ÓÉ zɪÁZÉÆ vÀª¼À ï ¦ü°¥Á£ï vÁZÁ¯ÁVA ªÀļ í A
É “¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ,
¥ÀÇvï eÁªïß d¯ÉÆä£ï ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁPï D¬Ä¯ÉÆ.è DªÀiÁÌA ¨Á¥ï zÁPÀAiÀiï...” eÉdÄ vÁPÁ ªÀÄu í Á¯ÉÆ,
zÉPÀÄ£ï ¸ÀªÉð¸Ààgï D¤ eÉdÄQæ¸ïÛ ««AUÀqï zÉÃªï “¦ü°¥Á, EvÉÆè PÁ¼ï ºÁAªï vÀĪÀiÁÑ÷å ¸ÁAUÁvÁ
£ÀíAiÀiï §UÁgï JPïZï. ¥À«vïæ CvÉÆä ªÀÄí¼Áågï D¸É Æ £ï¬Ä ºÁAªï PÉ Æ Ãuï ªÀ Ä í u ï vÀ Ä PÁ
vÉÆ «AUÀqï zÉÃªï £ÀíAiÀiï §UÁgï ¸ÀªÉð¸Ààgï ¸À ª À Ä Ó £ ÁªÀ Ä Æ? eÁt ªÀ i Áí P Á ¥À ¼ É ¯ Á, vÁtÂ
zɪÁa zÉÊ«Pï ¸ÀPÀvï ¥À¢é ªÀ C¢üPÁgï. ¨Á¥ÁPï¬Äà ¥À¼¯ É Á... ºÁAªï ¨Á¥Á ¸ÀªA É D¸ÁA
¨Á¥Á ¸À ² ðA ªÉ a ªÁmï eÉ d Ä. D¤ ¨Á¥ï ªÀÄíeÉ ¸ÀªÉA D¸Á ªÀÄíuÉÆ£ï ¸ÁAUÁÛA
(dÄ. 14) “vÀÄ«ÄA PÀ¼Àé¼ÉÑA £ÀíAiÀiï. zɪÁZÉgï vÉA vÀÄ«Ä ¸ÀvÁä£Á. £ÀíAiÀiï vÀgï »A PÁªÀiÁA
«±Áé¸ï zÀªÀgÁ, ªÀÄíeÉgï¬Äà «±Áé¸ï zÀªÀgÁ... ¥À¼Éªïß ¥ÀÅuï¬Ä ¸ÀvÁä£Á...”
ºÁAªï DvÁA ªÀZÉÆ£ï vÀĪÀiÁÌA KPï eÁUÉÆ ¥À « vïæ DvÉ Æ ä DªÀ i ÁÌ A zÉ ª Á xÁªïß

42
ªÉļÁeÁAiÀiï. ¥À«vïæ DvÁä÷åZA
É zÉuA
É zɪÁ xÁªïß ¸ÀA¸ÁgÁZÉA PÀ¸À¯ÉAAiÀiï GAZÉèA ²PÁ¥ï D«Ä
DªÀiÁÌA ªÉļÁdAiÀiï eÁ¯Áågï DªÉÄÑA ªÀÄ£ï D¤ eÉÆqÀÄ£ï ¯Á¨ï £Á, §UÁgï ¥À«vïæ DvÉÆäZï
PÁ½eï zɪÁ xÀAAiÀiï D¤ ¥É¯Áå xÀAAiÀiï ¤vÀ¼ï DªÀiÁÌA zÉÊ«Pï eÁuÁéAiÀiï ²PÀAiÀiÁÛ. D¥ÉǸÀ¯
Û ÁAa
D¸ÁdAiÀiï. zÉÃªï ªÀÄ£ÁêZÉA PÁ½eï ¥À¼ÀAiÀiÁÛ ftÂAZï ºÁZÉÆ zÁPÉÆè.
§¼Á¢üPï ªÀÄdvïzÁgï ¥À«vïæ DvÉÆä DªÀiÁÌA ¸Àªð
É ¸Àg
à ï zÉêï D¤ eÉdÄQæøïÛ KPï zÉêï
ªÉļÁeÁAiÀiï vÀgï DªÀiÁÌA eÉdÄZÉA ªÀ ¸ÁAvÁA
D¤ ¥À«vïæ DvÉÆä vÁAa zÉÊ«Pï ¸ÀPÀvï eÁ¯Áågï
¨sÀPÁÛAZÉA zÀ±Àð£ï eÁAªïÌ eÁAiÀiï ªÀ vÁAZÁå
D«Ä eÉdįÁVA ªÀiÁUÁeÁAiÀiï vÁuÉ ¨Á¥Á¯ÁVA
ªÀÄÄRªÀÄļÁZÉÆ ¥Àdð¼ï DªÉÄÑ ªÀAiÀiïæ ¥sÁAPÉÆAPï
eÁAiÀiï. ¥À«vïæ DvÉÆä PÀ¸ÉÆ eÉdÄ£ï ²¸ÁAZÉgï ªÀiÁUÉÆ£ï ¥À«vïæ DvÁä÷åZÉA zÉuÉA zsÁqÀÄAPï.
zsÁqÉÆè vÀ±ÉAZï DªÉÄÑgï¬Äà zsÁqÀÄAPï eÁAiÀiï. ¸ÀªÉð¸Ààgï zÉêï D¤ DªÉÄÑ ªÀÄzsÉA eÉdÄ ªÀÄzsÀå¸ïÛ
eÁ¯Áè÷å£ï D«Ä eÉdÄ ªÀiÁj¥sÁvï ªÀiÁUÁeÁAiÀiï.

ªÉÆUÁæ÷å PÁtÂ...! ªÁªÉî UÀļÉÌA


¥ÀqÁeÉ ªÀÄíeÁå UÀ¼ÁåPï...
ªÀÄvÀè© ºÁvÁ xÁªïß ªÀiÁíPÁAiÀiï ¥ÀıÁðAªÁgï ªÀvÁðvï
zst
À ð  Pï ±ÉªÁÖ¯A èÉ ªÀiÁíPÁAiÀiï vÀQè ¨ÁUÁAiÀiÁÛvï
¥sÀůÉè¯ÉA ¥sÀįï vÉA ªÀÄíuÉÆ£ï GqÉÆ£ï ¥sÁAiÉÆÝ £Á...
D¯ÁÛjgï vÀjà ¸ÉƨÉÛA ¨ÁAªÁÑ÷å D¢AZï DgÁªïß
¥ÁAiÉÄ߯ÁPï vÀjà GªÀiÁ̼ÉÛA EUÀeð É ¥ÁmÁè÷å
ªÀÄíuÉÆ£ï DAAiÉÄØ UÀ¼Àªïß ªÀiÁqÁ ªÀÄļÁ GqÀAiÀiÁÛvï...!
ªÀiÁvÉåPï ¥ÀªÀÄð¼ï ¢Ãªïß ªÉįÉA....!
«ªÀiÁ£Ágï §¸ÁeÉ
®UÁßIÄvÀÄ... ¸Ávï zÀAiÀiÁð ¥À¬Äê¯ÉÆ
ªÀÄíeÉÆ ºÁgï eÁ¯ÉÆ ¥ÀUÁðAªï ¥À¼e É É
ªÉÆUÁ ¥ÀQÌAZÁå ªÀÄíuÉÆ£ï ¸À¥¯ÉÚ Áè÷å ªÀiÁíPÁ
UÀ¼Áå¤A ¸ÉƨÉÆè ¥sÀůÁ ¸ÁªÁÌgÁ£ï nPÉmï ¢°...
zÁmÉÆ ªÉÆmÉÆ ZÉAqÀÄ UÁAªÁÑ÷å ¥ÀªÄÀ ð¼Áa
ªÀÄe
í ÆÉ ¥ÀzÉð² eÁ° §°...
±ÉAqÁå¤A ªÀiÁ¼ÀÄAPï ªÀiÁíPÁ vÁtÂA gÁ¸ï WÁ¯ÉA...
PÀÄqÉÌ ªÁAmÉÆ PɯÉÆ... PÁSÁð£É AiÀÄAvÁæ
¥ÁªÁ£Á ªÀÄu í ÆÉ £ï... zÁAvÁ¤A ZÁ¨ÁAiÉÄèA...
RmÁè÷ågï ²A¥Áتïß ªÀÄíeÉÆ gÉÆÃ¸ï ¦¼ÀÄ£ï
ªÀÄeÉgï ¯ÉƼÉÆ£ï ¹¸ÉèAvï PÀÄqÁªïß
ªÀiÁíPÁ aqÀÄð£ï ªÀÄÄqÀÄ£
Ø ï zÉù ¥ÀªÄÀ ð¼ÁPï
vÀĪÉÆÑ ¥sÁAiÉÆÝ - «zÉò ¯Éç¯ï aqÁ̪ïß
ªÀÄíeÉÆ CvÁåZÁgï eÁ¯ÉÆ...! GqÀĦ ¹n ¸ÉAmÁgÁAvï
¦üUÀðeÉ ªÀíqÉèA ¥sɸïÛ... ZÀqï ªÉƯÁPï «PÁæöåPï zÀª¯ À ð
É A!
zɪÁ, DAUÁ ¥ÁAiÀiÁAPï
¸ÉƨsÁeÉ vÀgï
UÁèöå«Ä PÀ¯ÁåtÄàgï
zsª
À Áå zÉÆgÁZÉA

43
£É tÄÛ ¯ Áå
¨sÀÄUÁðåPï
dAiÀ i ïè !
“eÉA QvÉA vÀÄ«Ä ºÁå ªÀÄíeÁå Cwà ¯Áí£ï ¨sÁªÁA ªÀÄzsÁè÷å ¹| ªÉįÁ¤AiÀiÁ r¸ÉÆÃeÁ
JPÁè ÷ åPï PÉ ¯ É A £Á, vÉ A ªÀ i Áí P ÁZï vÀ Ä «ÄA PÉ ¯ É A £Á” SRA
(¸ÁA ªÀiÁvɪï 25:45)

¨s À Ä UÁðå¥À u ÁZÉ Æ GUÁØ ¸ ï ºÀ A iÉ Ä ðPÁ ¥ÁæAiÉÄaA ºÉgï¨Á¼ÁA, D¥ÉAè


ªÀÄ£ÁêAZÉA zÁAiÀiïÓ eÁªÁ߸Á. ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ£ÁêPï ¨Á¼ï¥Àuï QvÁè÷å ¸ÀAvÉƸÁ£ï
D¥ÉèA ¨Á¼ï¥Àuï ªÉÆvÁð ¥ÀAiÀiÁðAvï GUÁظï fAiÉÄvÁvï, vÉA PÀ¼À£Á¸ÁÛ£Á ¢Ã¸ï gÁvï dAiÀiÁè
GvÁð. ¨Á¼ï¥ÀuÁgï PɯÁè÷å ªÀiÁvÉåZÁå gÀÄ¥ÁÚ÷åAZÉÆ ©üvÀgï D¸ÁÑ÷å ¨sÀÄUÁðåAa ¥Àj¹Üw! RAZÉAAiÀiï
¨ÁªÁèöåAZÉÆ, PÁUÁÝa zÉÆÃuï, gÉÃAªï AiÀiÁ ªÀiÁw ¨sÀÄUÉðA C¥Áæ¢ü eÁªïß d¯Áä£Á.
G¥ÀAiÉÆÃUï PÀ£ïð gÁAzÁ¥ï, ¯Áí£ï ªÀÄtÂAiÉÄPï ºÀ±ÉðAZÁ §j »jAiÀÄqÀÌ dAiÀiÁèPï ¨sÉmï
(gÀÄPÁqÁZÉÆ PÀÄqÉÆÌ) ªÀ¸ÄÀ g Û ï gÉAªÉÇ£Ø ï ¨Á¼ï PÀgA
ÑÉ , ¢AªÁÑ÷å ªÀiÁíPÁ, vÁå JPÁ ¢¸Á ªÀÄvï xÀlPï eÁAªÉAÑ
¨sÁªï-¨s¬À ÄÚ PÀqÉ SɼÆÉ £ï ªÀiÁ£ïð gÀhÄUÉÆ£ Ø ï ¥ÀqAÑÉ , ¸À¤ßªÉÃ±ï ¥À¼A É ªïÌ ªÉļÉîA. wÃ£ï ªÀ¸ÁðZÉÆ ZÉPÆÉ ð
CAUÀ£ÀªÁr, £À¸Àðj PÁè¹APï ªÉZÉA ¸ÁAUÁvÁåA ¨Á¼ï aAlÄ dAiÀiÁèAvïZï D¸ÁÑ D¥Áè÷å DªÀAiÀiÁÑ
PÀqÉ Df-DeÁPÀqÉ ªÀÄ¹Û PÀ£ïð, G®ªïß vÁAa ¥Á¸ÉîAvï. £ÀPÀì¯ÁA PÀqÉ£ï D¸ÁÑ ¸À¼ÀªÀ½AZÉgï
¥sÇÉ PÁuÁA DAiÉÆÌ£ï D¥ÁÚPïZïÑ «¸ÀZð É A »A £ÉAmÁÛ÷å ºÉÆAzÉÆ£ é ï ºÁå £ÉuÁÛ÷å aAlÄZÁå DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiïÌ
¥ÀuÁaA, ¸ÀAvÉƸï¨sÀjvï WÀrvÁA ¨Á¼ï¥ÀuÁZÉ ¥ÉÇ°¸Á¤A SÉÊzï PɯA èÉ . ºÁAZÉA «ZÁgÀuï ZÀ¯ÆÉ £ï
GUÁظï. D¸ï¯Áèöå ¢¸ÁA¤ ¥ÀgÀ¥Àà£À CUÀº æ Ágï ¸ÉAlæ¯ï eÉʯï
aAvÁåA D«Ä ºÉA ¸ÀªÁð xÁªïß ªÀAavï ¨ÉAUÀÄîgÁAvï aAlÄZÉA d£À£ï eÁ¯ÉèA. aAlÄ£ï
eÁªïß, KPï ¨sÀÄUÉðA vÁå ªÀíqï dAiÀiïÛ dAiÀiÁèZÁå zÉÆ¼É GUÀqïß ¸ÀA¸Ágï ¥ÀAiÉÆè ¥Á«Ö ¥À¼À¬Ä¯Áèöå
ZÁgï ªÀtÛ ©üvg
À ï D¸ÉÆ£ï, vÉÃA¬Ä QvÉAZï C¥Áæzï vÁå WÀ r AiÉ Ä vÁuÉ A zÉ P É è A vÉ A PÁ¼É Æ PÁZÁå
PÀj£Á¸ÁÛ£Á, C¥ÀÅuï ºÁå ¯ÉÆAPÁØ ¸Àg¼À À ¥ÁmÁè÷å£ï ¨sÀÄAAiÀiÁgÁZÉA PÀÄqï D¤ ¯ÉÆAPÁØ ¸ÀgÀ¼ÁZÉ ªÀtÂÛ.
QvÁåPï D¸ÁA vÉÃA¬Ä PÀ¼À£Á¸ÁÛ£Á, C¥ÁÚZÁZïÑ aAlÄZÁå ªÀír¯ÁAa gÀhÄrÛ D¸ï¯Áè÷å£ï

44
aAlÄPï PÉzÁ¼ÁAiÀiï ºÁAUÁ xÁªïß xÀAAiÀiï, D¤ ¤ªÀiÁuÉ pPÁuÉÆ dAiÀiÁèPï ¥ÁªÁÛvï.
xÀAAiÀiï xÁªïß ºÁAUÁ ªÀgÄÀ £ï ªÉvÁvï ªÀÄu í ÓÉ ¨ÉAUÀÄg
î ï D¥Áè÷åDªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÉÄA
Ñ RAvï-zÀÆPï, gÀÄzÁ£ï
xÁªïß ªÀÄAUÀÄgî ï, GqÀĦ, ²ªÀªÆ É UÀÎ D¤ PÉÃgÀ¼ÁPï. D¤ «¼Á¥ï »A ¨sÄÀ VðA D¥ÁÚZg É ï D¥ÁÚPï PÀ½vï
SÁQ ªÀ¸ÀÄÛgÁAZÁå zÁzÁè÷å-¨ÁAiÀiÁèA ªÀÄzsÉA £Á¸ÁÛ£Á ¯Áí£ï ¥ÀuÁgïZïÑ ªÉÇqïß WÉvÁvï, C±ÉA
PÁ¼ÉPÆ
É Ãmï £É¸ï¯Áè÷å, ¤wzÁgÁA ªÀÄzsA É gÀÄzÁ£ï, »A ªÀiÁ¸ÀƪÀiï ¨sÄÀ VðA D¥ÉA
Ú £ÉuÛÉA ¨Á¼ï¥Àuï
«¼Á¥ï, gÁVµïÖ, ªÀiÁ£ïð ¥ÀqÁÑöå ¹ÛçÃAiÀiÁA ªÀÄzsA É ºÉÆUÁØAiÀiÁÛvï. ªÁAeɯÁAwè »A GvÁæA GUÁظï
aAlÄZÉA ¥Àj¸Àgï. JPÉÃPï ¥Á«ÖA ºÁå zÀÄUÀðwPï AiÉÄvÁvï. “¯Áí£Á ¨sÀÄUÁðåAPï ªÀÄíeÉA ¸À²ðA
¸ÀA¥ÀqÉè¯Áå ¨ÁAiÀiÁèAPï, aAlÄZïÑ KPï ¸ÀAvÉƸï, AiÉÄÃAªïÌ ¸ÉÆqÁ QvÁåPï vÁAZÉA eÁªÁ߸Á
ºÁ¸ÁåZAÉ ¯Áígï eÁªÁ߸Á. ºÁå £ÉuÁÛ÷å ¥ÁæAiÉÄZÉgïZïÑ ¸ÀVðAZÉA gÁeï” (ªÀiÁvɪï 19:14).
aAlÄ£ï vÁZÉ ¨Á¼ï¥Àuï ºÉÆUÁØAiÉį è A
É ªÀq í ï zÀÆïÌ
ºÁå ªÉÆAw ¥sɸÁÛ ¸ÀAzsÀ©üð ¥À«vïæ¸À¨sÁ
eÁªÁ߸Á.
¨sÄÀ UÁðåAZÁ fuÉåZÉgï aAvÁ¥ï DlAiÀiÁÛ£Á ºÁå
ºÁåZï ¥ÀjA ªÀÄíeÁ ¸ÀzÁAZÁ dAiÀiÁèZÁå ¯Áí£ÁA £ÉuÁÛ÷åAPï D«Ä «¸ÀÄA æ Pï eÁAiÀiÁß DªÀiÁÑ
¨sÉmÉ ªÉ¼Ágï KPï wÃ£ï ªÀ¸ÁðZÉ ZÉqÀÄA ¨Á¼ï gÁµïÖç ªÀÄmÁÖZÁå eÉÊ¯ï ¸ÉªÁ ¸ÀA¸ÁÜ÷å£ï C¸À¯Áå
¹éÃnPï ¥À¼ª É ïß ªÀÄíeAÉ PÁ½eï zÀqÝÀ qèÉA. ºÉA £ÉuÛÉA JPÁ ¨sÀÄUÁðå ¥ÁmÁè÷å£ï gÀÄ. 3000/- RZÀÄð£ï
¨Á¼ï ¹¸ÀÖgï DAn PÀÄQ̸ÁA, ZÉÆPï¯ÉÃmï D¤ ®UÀU â ï 1000 ¨sÄÀ UÁðåAZÁ f«vÁPï gÀÆ¥ï ¢ÃAªïÌ
¥sÀ¼ÁA AiÀiÁ QvÉA ¥ÀÅtÂà D¥ÁÚPï ºÁqÉÛ° ªÀÄítÄ£ï AiÉÆÃd£ï ºÁwA WÉvÁèA.
gÁPÀÄ£ï gÁªÁÛ. dgï ªÀÄíf ¨sÉmï ZÀÄPÁvï ¹¸ÀÖgï
DAn PÉzÁ¼Á AiÉÄvÁ° ªÀÄítÄ£ï gÁPÀÄ£ï gÁªÁÛ. ªÉ Æ UÁ¼ï ªÁZÁà ÷ å vÀ Ä ªÉ A AiÀ i ï JPÁ
DvÁA ¹éÃnPï wÃ£ï ªÀ¸ÁðA PÁ¨Ágï eÁªïß ZÀªA ÛÉ ¨sÀÄUÁðåPï ¥ÉǸÉÌA PÀ£ïð WɪÉåvï D¤ ªÀÄÄPÁgï
ªÀg¸À ï ¯ÁUÁÛ. ªÀÄ£Áê ªÁå¥ÁjÃ(Human trafficking) eÁAªÁÑ÷å ¸ÀA¨sÁªïå C¥ÁæzÁåPï ¸ÁPÉð ªÁmÉPï
¸ÀA§A¢ü vÁZÁå CªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiïÌ PÀAiÀiïÝ PɯÁA. ¥ÀvÄÀ ðªÉåvï.

ºÁå ¢¸Á¤A zÉÃqï ªÀ¸ÁðAZÉA PÀÆån ªÀļ í AîÉ


TEA VS BEER !
¨Á¼ï vÁZÁå ¥ÉÇõÀPÁA ¸ÁAUÁvÁ dAiÀiÁèAvï ¨sw À ð
eÁ¯ÁA. DPÀ¶ðvï, GeÁ¼ï zÉƼÉ, UÀÄAUÀÄgïPÉøï, I discovered last night that tea is much more
Cwà ZÀÄgÀÄPï D¤ G¯Áè¸ï ºÁqÉÆ÷Ñ å ºÁ¸ÉÆ ¢AªÉAÑ dangerous than beer. I had drunk 14 pints of beer
vÉA dAiÀiÁèAvï ºÀAiÉÄðPÁè÷åPï D¥ÀŨÁðAiÉÄZÉA vÁa up untill 3am at the pub while my wife was just
drinking tea at home, while waiting for me.
DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï “Honey Trap” Avï ¸ÁA¥Àqïß
dAiÀiÁèPï ¨sw
À ð eÁ¯ÁåAvï. You should have seen how angry and violent
she was when I got home.
DªÀiÁÑ gÁµÁÖçZÁ xÉÆqÁå ¸ÉAlæ¯ï dAiÀiÁèAPï ºÁAªÉA
¨sm
É ï ¢¯Áèöå ¸ÀAzÀ©ð
ü A ¸À ªÀ¸Áð ¸ÀPAÀ iÀiÁè÷å ¥ÁæAiÉÄaA I was peaceful, silent and headed to bed as she
¸À¨Ágï ¨sÀÄVðA dAiÀiÁèAvï RAw-zÀÄPÁAvï shouted at me all night long and even into the
§Äqï¯Áèå DªÀAiÀiïÌ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÁZÉ QÃuïð eÁAªïÌ next morning.

¥ÁªÁÛvï. »A ¨sÄÀ VðA vÀª¼ À ï vÀª¼


À ï JPÁ ¥ÉÇð¸ï Please ladies, IF YOU CAN’T HANDLE YOUR
oÁuÁå xÁªïß D£ÉåÃPÁPï D¤ vÀ±ÉAZï PÉÆrÛAPï TEA, JUST DON’T DRINK IT!

45
¨sÄÀ UÁðåAZÉÆ PÉÆ£ÉÆì

JPÁ UÁAªÁAvï KPï §gÉÆ gÁAiÀiï -gÉÆÃf PÁéq¸


æÀ ï,
gÁdé m ï ZÀ ® ªïß D¸ï¯É Æ è D¤ vÁa ¥À æ e Á ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
¸ÀAvÉƸÀãjvï D¸ï°è. vÁå gÁAiÀiÁPï ZÁgï gÁtÂAiÉÆ
D¸ï¯ÉÆè÷å. gÁAiÀiÁPï ¥ÁæAiÀiï eÁªïß AiÉÄvÁ£Á gÁAiÀiÁ£ï wPÁ «ZÁ¯ÉðA
KPï ¢Ã¸ï vÉ Æ CZÁ£À P ï ¦qÉ A vï ¥À q É Æ è . “ªÀÄf
í fÃuï ¸ÀA¥ÉÇ£ï D¬Äè.
gÁAiÀiÁZÁå zÁPÉÛgÁA¤ vÁa ¦qÁ ¸ÀªÀÄÄÓAPï D¤ vÀÄeÉÆ ºÁAªï ¸ÀPÁØA ªÀ¤ð
UÀÆuï PÀgÀÄAPï eÁAiÉÄÛA ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÉA. vÁtÂA ZÀqï ªÉÆÃUï PÀvÁðA zÉPÀÄ£ï ºÁAªï ªÉÆgÉÆ£ï
zÀĸÁæ÷å zÁPÉÛgÁAPï D¤ ¥ÀArvÁAPï D¥Àªïß zÀĸÁæ÷å d¯ÁäPï ªÉvÁ£Á ªÀÄíeÁå ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁíPÁ
gÁAiÀiÁa ¦qÁ vÀ¥Á¸ÀÄ£ï ¸ÀªiÀ Á¯ÉÆÃZÀ£ï ZÀ®AiÉÄA
è . ¸ÁAUÁvï ¢ÃAªïÌ vÀÆAAiÀiï AiÉÄÃ.” gÁtÂAiÉÄ£ï
¥ÀÅuï PÁAAiÀiï ¥sÁAiÉÆÝ eÁ¯ÉÆ£Á. gÁAiÀiÁa ¦qÁ RqÁPÀqï eÁ¥ï ¢° “£Á, ªÀiÁíPÁ eÁAiÀiÁß”
ZÀqÉÆ£ï Zï UÉ° D¤ ¸ÀªÁðA¤ vÁuÉ §gÉÆ C±ÉA ¸ÁAUÉÆ£ï w vÁZÉå xÁªïß ¥ÀAiÀiïì UÉ°
eÁA«Ñ D±Á RArè. gÁAiÀiÁPï DvÁA £ÀQÌ eÁ¯ÉA gÁAiÀiÁ£ï vÁZÁå w¸Áæ÷å ¸ÉÆ©üvï gÁtÂAiÉÄPï
D¥ÀÅuï ZÀqï vÉÃA¥ï ªÁAZÉÆÑ £Á. D¥ÀÅuï D¥Áè÷å D¥À A iÉ Ä è A . »ZÉ g ï vÁPÁ ¨s Á j C©ü ª À i Á£ï
zÀĸÁæ÷å d£ÁäAvï JPÀÄìgÉÆA eÁvÀ¯ÉÆA ªÀÄíuï D¸ï¯ÉÆ.è wPÁ vÉÆ zÀĸÁæ÷å gÁAiÀiÁAPï D¤ ¥Àeð É Pï
gÁAiÀiÁPï RAvï D¤ ©ügÁAvï Gnè. zÉPÀÄ£ï ¥Àz
æ ±
À ð
À £ï PÀgÄÀ APï ¨sÆÉ AªÉPØ ï ªÀvÁð¯ÉÆ. gÁAiÀiÁ£ï
vÁuÉ D¥Áè÷å vÀ£ÁðmÁå ¤ªÀiÁuÁå gÁtÂAiÉÄPï wPÁ «ZÁ¯ÉðA “ºÁAªï ªÉÆgÉÆ£ï zÀĸÁæ÷å
D¥ÀAªïÌ zsÁqÉèA. vÁå zsÁPÁÖ÷å gÁtÂAiÉÄZÉÆ vÉÆ d¯ÁäPï ªÉvÁ£Á ¸ÁAUÁvÁPï vÀÄA AiÉIJVÔ
¸ÀPÁØA ªÀ¤ð ZÀqï ªÉÆÃUï PÀvÁð¯ÉÆ D¤ wPÁ gÁtÂAiÉÄ£ï eÁ¥ï ¢° “£Á, ºÁAªï AiÉÄA«ÑA
PÉzÁßAAiÀiï D¥ÉÇè ªÉÆÃUï zÁPÀAªïÌ eÁ¬ÄÛA £Á. ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÁå fªÁZÉÆ D¤ ftÂAiÉÄZÉÆ
ªÉƯÁ¢üPï ªÀeïæ-ªÉÆwAiÀiÁA, ¨sÁAUÁgï D¤ ªÉƸïÛ ªÉÆÃUï D¸Á. D¤ vÀÄA ªÉįÁå £ÀAvÀgï
GAa ¹¯ïÌ ªÀ¸ÀÄÛgÁA E£ÁªÀiï eÁªïß ¢vÁ¯ÉÆ. ºÁAªï zÀĸÉæA PÁeÁgï eÁvÀ°A!.”

46
¤gÁ² gÁAiÀiÁ£ï vÁZÁå zÀĸÁæ÷å gÁtÂAiÉÄPï ºÉA RgÉA Qà wA DªÀiÁÑ÷å ¸ÁAUÁvÁ ¸ÀzÁA
D¥ÀAiÉÄA
è . » vÁPÁ ºÀAiÉÄðPÁ PÁªÀiÁA¤ ¸ÁAUÁvï D¸ÁÛvï, §gÉA-¥sÁ¯ÉA ªÀ PÀµÁÖ-zÀÄPÁAvï ¸ÁAUÁvï
¢vÀ° D¤ gÁdénÌ ZÀ®AªïÌ ¸À®ºÁ ¸ÀAiÀiïÛ ¢vÀ°. ¢vÁvï. ¥ÀÅuï vÁAZÉA ¸ÁAUÁvÀàuï DªÀiÁÌA
zÉPÀÄ£ï, wPÁ ¥ÀAiÉÄèAZÁå §jZï «ZÁj¯ÁUÉÆè ¤PɦvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ªÀiÁvïæ, £ÀíAiÀiï?
“ªÀÄíeÁå D£ÉåÃPÁ d¯ÁäPï ¸ÁAUÁvï ¢ÃAªïÌ vÀÄA ¥À¬Äè gÁt eÁªÁ߸Á DªÉÆÑ DvÉÆä. vÉÆ
AiÉÄvÁ¬ÄÎÔ gÁtÂAiÉÄ£ï eÁ¥ï ¢° “£Á, ºÉå D¸ï¯Áèå£ï D«Ä fêï D¸ÁAªï D¤ ftÂ
¥Á«ÖA vÀÄPÁ ¸ÁAUÁvï ¢ÃAªïÌ ªÀiÁíPÁ eÁAªÉÑA ¨sÆ
É UÀÄAPï ¥ÁªÁÛAªï. vÀj¥ÀÅuï vÉÆ UÀeð É Pï D¸Á
£Á. vÀjQà ºÁAªï vÀÄeÁå CAvïå QæAiÉÄa ¸Àªïð ªÀÄeÉðPï £ÀíAiÀiï ªÀÄíuï vÁZÉA D«Ä ZÀqï PÁAAiÀiï
§AzÀ§¸ïÛ PÀvð À °A D¤ vÀÄeÁå ªÉÆ£ÁðQà ºÁdgï UÀuÚÉ PÀj£ÁAªï, R§qÁÝj WÉ£ÁAªï, vÁPÁ £Átªïß,
D¸ÀÛ°A” ¸Éƨsª À ïß D®APÁgï PÀj£ÁAªï. vÉÆ ªÀiÁvïæ DªÉÄ÷Ñ å
vÉzÁßA ¤gÁ¸Ààuï ¨sÉÆUÁÑ÷å gÁAiÀiÁPï PÀIJ ¸ÁAUÁvÁZï D¸Á D¤ DªÉÄÑ÷å ªÀÄÄPÉè ftÂAiÉÄPï
xÁªïß KPï vÁ¼ÉÆ DAiÀiÁ̯ÉÆ “ªÀÄíeÁå gÁAiÀiÁ, ¸ÁAUÁvï ¢vÁ! zÉPÀÄ£ï vÁa D«Ä ¸ÀzÁA §j
R§gï WɪÁåA, vÁPÁ ¤vÀ¼ï zÀªÀgÁåA D¤ PÀÄ¥Éð
ºÁAªï ¥ÀAiÉÄèA xÁ«ßà vÀÄeÉ ¸ÁAUÁvÁ D¸ÁA
D¤ vÀÄeÉ ¸ÀªÉA vÀÄeÁå zÀĸÁæ÷å d¯ÁäPï ¸ÁAUÁvï
.
zÉuÁå¤A £ÉlªÁåA (ªÁlì¥ï ¥ÉæÃjvï)
¢ÃA«Ìà AiÉÄvÀ°A” w eÁªÁ߸ï°è vÁa ¥À¬Äè
gÁtÂ. gÁAiÀiÁ£ï wPÁ PÉzÁßAZï UÀĪÀiÁ£ï PÀgÄÀ APï
£Á ªÀ §gÉA PÀgÀÄ£ï ZÀ®AªïÌ £ÁvÉèA.. vÁuÉ eÁ¥ï
¢° “ªÀiÁíPÁ ªÀiÁ¥sï PÀgï, ºÁªÉA vÀÄeÉÆ ºÁå
d¯ÁäAvï ¨É¥ÁªÉÇð PɯÉÆ D¤ vÀÄf R§qÁÝj
WÉwè £Á.”
aAvÀÄ£ï ¥À¼ÀAiÀiÁ - DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï
ZÀ«Î “gÁtÂAiÉÆ” £ÁAvï-VÃ? w vÀ£Áðn, ¤ªÀiÁtÂ
(ZÀ«Û) gÁt eÁªÁ߸Á D«ÄÑZï PÀÆqï! wPÁ D«Ä
eÁAiÉÆÛ ¸ÀÄAUÁðgï PÀvÁðAªï, GAa ªÀ¸ÀÄÛgï
D¤ D¨sÀgÀuÁA¤ £ÉlAiÀiÁÛAªï. ¤ªÀiÁuÁå ªÀUÁÛ w
DªÀiÁÌA ¸ÁAUÁvï ¢Ã£Á, £ÀíAiÀiï?
w¹æ gÁt eÁªÁ߸Á DªÉÄÑA D¸ïÛ §¢Pï,
§AUÉè D¤ PÁgÁA EvÁå¢. DªÀiÁÌA ºÁZÉgï ¨sÁj
C©üªÀiÁ£ï zÉPÀÄ£ï DªÉÄÑPÀqÉ D¸Á vÉA ¸ÀªÁðA¤
¥À¼ÉeÁAiÀiï (D¤ ªÉƸÀgï ¨sÉÆVeÁAiÀiï) ªÀÄíuï
wA eÁvÁ wvÉèA ¥ÀæzÀ±Àð£ï PÀvÁðAªï.
zÀĹæ gÁt eÁªÁ߸Á DªÀiÁÑ÷å ªÉÆUÁaA
DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiï, ¨sÀÄVðA D¤ PÀÄmÁäzÁgÁA.

47
PÁtÂ
GUÁظï fªÉÇ eÁ¯ÉÆ - D¯Éáçqï ¥s£
É ÁðAr¸ï
®Æqïðì ªÁqÉÆ

D¯É á çqï WÀ g Á ªÀ Z É Æ APï


D¥Áè÷å ¦üUÀðeï ¥sɸÁÛ SÁwgï UÀ¯ÁáxÁªïß WÀ Ä AªÉ Ç è . vÁZÁå ªÀ Ä wAvï
UÁAªÁPï D¬Ä¯ÉÆè D¯Éáçqï, ¥sɸïÛ «Äøï eÁvÀZï, ªÁzÁ¼ï Gmï¯É è A D¤
¸ÁAvÉ A vï ¨s É Æ AªÁ¯ÁUÉ Æ è . L.¹.ªÉ Ê .JªÀ i ï.ZÁ ®QÌr¥ï vÉÆ «¸Áæ¯ÉÆè!
¸ÁÖ¯ÁAvï Sɼï ZÀ¯ÉÑ ¥À¼Éªïß vÁAZÉA ®QÌ r¥ï
PÀÆ¥À£ï Wɪïß ¥ÁnA WÀÄAªÁÛ£Á, CZÁ£ÀPï vÁa zÉÃqï ªÀ¸ÁðA D¢è UÀeÁ¯ï.
¢ÃµïÖ vÁZÁå ªÀÄÄPÁgïZï JPÁ ¨Á¼ÁêPï Wɪïß D¯ÉáçqÁ£ï KPï ¢Ã¸ï ¸ÀAvÉPÀmÉÖ £ÀªÀ«Ä
G© gÁªï¯Áå vÀ£Áðn ¹ÛçÃAiÉÄZÉgï RAaè. vÉÆ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄPÁgï D¥ÉèA ¨ÉÊPï gÁªÀªïß EAf£ï
wPÁ vÀPÀëuï M¼Á̯ÉÆ. D¥Éè ¥ÁAAiÀiï ªÀÄÄPÁgï D¥sï PÀvÁð£Á, ¨ÉÃPÀj ©üvÀgï xÁªïß PÁ£ÁPï
PÁqÀÄAPï eÁAiÀiÁ߸ÁÛA CªÁPïÌ eÁªïß xÁA¨ÉÆè. ªÉƨÁAiÀiïè ¯Áªïß KPï ¸ÉÆ©üvï ZÀ° ¨sÁAiÀiïæ
wÃAiÀiï vÁPÁ M¼ÁÌ°. vÉA wZÁå ªÀÄĸÁÌgÁgï eÁ¯Áè÷å zsÁAªÉÇ£ï D¬Ä°è DPÁAvÁ£ï±ÉA “ªÀiÁíPÁ D¸ÀàvPæÉ ï
§zÁèªÀuÉAvïZï vÉÆ ¸ÀªÀÄÓ¯ÉÆ. vÉå £ÀzÉæPï eÁAiÉÆÛ D¥Àªïß ªÀgï, CeÉðAmï” ªÀÄíuï ¥ÀgÁw¯ÁVè.
PÉÆqÀÄ C£ÉÆãÃUï vÁZÉ xÀAAiÀiï fªÉÇ eÁvÁ£Á D¯ÉáçqÁ£ï wPÁ «ZÁ¯ÉðA “RAZÁå D¸ÀàvPæÉ ï” ¥ÀÅuï
“ºÉ¦à ¦üøïÖ lÄ AiÀÄÄ” ªÀÄíuÉÆ£ï vÁuÉ ºÁvï w ¥Àgv À ï ¥Àgv
À ï ªÉƨÁAiÀiïè PÉƯï PÀgÄÀ APï ¥ÀA
æ iÀÄvïß
MqÁØAiÉÆè. PÀvÁð£Á gÀqÀÄÌgÁå vÁ¼Áå£ï ªÀiÁíPÁ D¸ÀàvÉæPï ªÀgï
“ºÉÆ ªÀÄíeÉÆ ¥Àw qÁAiÀÄ£ï” ¸ÁAUÁvÁ ªÀÄu
í ï ¥ÀgÁvÁÛ° ²ªÁAiÀiï RAAiÀiï ªÀÄu í ï ¸ÁAUÁÑ÷å
G¨ÉÆ eÁ¯Áè÷å vÀ£ÁðmÁåa wuÉA C¤ªÁAiÀiïð wwèAiÀiï xÀgÁågï £Ávï°è. wvÉèAAiÀiï w WÁ¨Éæ°è.
eÁªïß ¥ÀjZÀAiÀiï PÀ£ïð ¢°. zÉÆUÁ¬Äß ªÀiË£ï¥Àt D¯ÉáçqÁ£ï wZÁå ¨sÀÄeÁPï zsÀ£ïð ºÁ®AiÉÄèA D¤
ºÁvï ªÉļÀAiÉÄè. ¸ÁAUÉèA “¹Ü«ÄvÁPï AiÉÄà D¤ ¸ÁAUï RAZÁå
D¸ÀàvÉæPï ªÀÄíuï”.
“vÀÄ«Ä ªÀ½ÌaA zÉPÀÄ£ï G®AiÀiÁ, ºÁAªï L¸ïQæÃA
Wɪïß AiÉÄvÁA” C±ÉA ºÁ¸ÉÆ£ï ¸ÁAUÉÆ£ï vÉÆ
PÀIJ£ï UɯÉÆ.
“L AiÀiÁªÀiï ¸ÉÆ ¸ÉÆjæ, vÁå ¢¸ÁZÁå WÀrvÁ
SÁwgï vÁå £ÀAvÀgï vÀÄPÁ ªÉļÉÆ£ï vÀÄeÉ PÀqÉ
ªÀiÁ¥sï ªÀiÁUÁdAiÀiï ªÀÄíuï ºÁAªÉ PɯÉèA ¥ÀæAiÀÄvïß
¥s À ¼ Á¢ü P ï eÁ¯É A £Á” E¯Áè ö å RAw£ï D¤
¨ÉeÁgÁAiÉÄ£ï ªÀÄíuÁ°.
“¸ÉÆjæ ªÀÄítÂÑ UÀeïð £Á. vÀjà ¸ÀUÉîA «¸ÉÆæAZÉAZï
§gÉA.”
“ºÁAªï PÀ±ÉA «¸ÉÆæA? ªÀÄíeÉ ªÀ«ðA vÀÄPÁ ªÉƸïÛ
PÀµïÖ-zÀÆPï ¸ÉƸÀÄAPï ªÉļÉîA,” wvÁè÷ågï wZÉÆ
£ÀªÉÇæ L¸ïQæÃA Wɪïß DAiÉÆè. D¤ MqÁجįÉèA
L¸ïQæÃA Wɪïß “£ÉÊ¸ï «ÄÃnAUï AiÀÄÆ” ªÀÄíuÉÆ£ï

48
“ªÀiÁ«Ää ªÀÄvï ZÀÄPÉÆ£ï ¥Àrè RAAiÀiï DAiÀiÁÌvÁ£Á ZÀqï¯ÉAè DªÀiÁ¯ï ¸ÀmïÖ PÀ£ïð zÉAªï¯Áèöå
wPÁ D¸ÀàvÉæPï ªÀvÁðA ªÀÄíuï ¸ÉeÁZÉð ¥sÉÇÃ£ï §j eÁªïß vÉÆ ªÀiÁ£ÁAiÀiï xÀAAiÀiï xÁªïß £À¥AÀ AiÀiïÑ
D¬Ä¯ÉèA PÀmïÖ eÁ¯ÉA DvÁA ¹éZï D¥sï AiÉÄvÁ” w eÁ¯ÉÆ. D¯Éáçqï ¨ÉÊPÁ xÁªïß ¥ÉÇqÉÆè ªÀÄíuï ZÀÆPï
gÀqÀ¯ÁVè” RAAiÀiï vÉA PÀ½vï £ÁA.” ¯ÁVì¯Áå ¸ÀªÀÄÓ¯Áè÷å jPÁë qÉʪÀgÁ¤A vÁPÁ vÀÄgÀAvï UÉÆgÀnÖ
§¸ï¸ÉÖAqÁ xÁªïß zÉÆÃUï zÀqÀAUï ªÀiÁ£ÁAiÀiï D¸ÀàvÉæPï ºÁqÉèA. vÉÆ ªÀÄwgï £Ávï¯Áè÷å£ï vÁPÁ
ºÁAPÁAZï ¥À¼Éªïß D¸ï¯Éè. ZÀ°AiÉÄ£ï gÀqÉÑA D¤ L.¹.AiÀÄÄ.Pï ¨sÀwð PɯÉÆ.
¨ÉÊPÁgï §¸ï¯Áè÷å vÀ£ð À mÁå£ï wZÁå ¨sÄÀ eÁPï zs£
À ïð WÀgÁ ¥Áªï¯Áè÷å ZÀ°AiÉÄPï ¸ÉeÁgÁåA xÁªïß
ºÁ®AªÉÑA ¥À¼Éªïß JPÉÆè ªÀÄÄPÁgï DAiÉÆè D¤ PÀ½vï eÁ¯ÉA Qà DªÀAiÀiïÌ UÉÆgÉnÖ D¸ÀàvÉæPï ªÉ¯ÁA
¸ÀmïÖP£ À ïð D¯ÉáçqÁZÁå PÉƯÁègÁPï zs£
À ïð “ZÀ°AiÉÄPï ªÀÄíuï, vÁåZï jPÁëgï w UÉÆgÉnÖPï ¥ÁªÁÛ£Á wZÁå
aqÁAiÀiÁÛAiÀiï, wZÁå DAUÁgï ºÁvï WÁ¯ÁÛAiÀiï” DªÀAiÀiïÌ L.¹.AiÀÄÄ.Pï ¨sw
À ð PɯÁA. «ZÁgï PÀvÁð£Á
ªÀÄu í Æ
É £ï D£ÉåÃPÁ ºÁvÁAvï ªÀÄĸÁÌgÁPï §¼Á¢üPï ¹¸ÀÖgï ªÀÄíuÁ° wa ±ÀÄUÀgï Gt eÁªïß wa ªÀÄvï
ªÀÄÆmï §¸À¬Äè. vÁå ¥sÉǸÁðPï D¯ÉáçqÁZÉA £ÁPï ZÀÄPï°è. ¥Àqï¯Áèöå PÀqÉ wZÁå vÀPÉèPï ªÀiÁgï eÁ¯Á.
¥sÅÀ mÉÆ£ï gÀUÁvï ¥ÁZÁ¯ÉðA. wvÁèöågï gÁªÁ£Á¸ÁÛA KPï ¢Ã¸ï ¥À Å t D¸À à v É æ A vï gÁªÁeÁAiÀ i ï
vÁå ªÀÄ£Áê£ï D¯ÉáçqÁPï ªÉÇÃqïß Dqï WÁ¯ÉA. vÀQè ¥ÀqÁÛ¯ÉA.”DªÀAiÀiïÌ DvÁA j¸ïÌ £Á vÉA ¸ÀªÉÆÓ£ï
¥sÁvÁæPï D¥ÉÇÖ£ï ªÀÄvï ZÀÄQè. vÀjà vÉÆ ªÀiÁ£ÁAiÀiï zɪÁPï CUÁðA ¢°A. DvÁA vÁPÁ D¯ÉáçqÁa
RAAiÀiï ªÀÄíuï ¥À¼É£Á¸ÁÛA ºÁPÁ SÉÆlAiÀiÁÛ¯ÉÆ. ¹Üw GUÁظï D¬Äè. D¸ÀàvÉæAvï D¸ï¯Áè÷å ºÉgÁA
¯ÉÆÃPï PÀÄqÁì¯ÉÆ. xÁªïß PÀ ¼ É î A Qà ¨É Ê PÁ xÁªïß ¥É Ç qï¯É Æ è
vÀ£ÁðmÉÆAiÀiï L.¹.AiÀÄÄ Avï D¸Á. vÉÆ ªÀÄwgï
vÀPÉèPï ZÀqï¯Áè÷å ¸ÉÆgÁåZÁå ¥sÉǸÁðPï vÉÆ AiÉÄÃAªïÌ £Ávï¯Áè÷å£ï vÁPÁ ¨sm É Æ
É APï ¸ÉÆr£ÁAvï.
ªÀĤ¸ï D¥ÀÅuï ¯ÉÆPÁ ªÀÄÄPÁgï »ÃgÉÆ eÁ¯ÉÆA vÁZÉgï » ¥ÀjUÀvï AiÉÄÃAªïÌ D¥ÀÅuï PÁgÀuï
ªÀÄíuï ¥sÀÅUÉÆè! ¯ÉÆÃPï dªÉÆ eÁ¯ÉÆè D¤ » eÁ¯Áè÷å£ï, vÁPÁ ¨sÉmÉÆ£ï ªÀiÁ¦ü ªÀiÁUÁeÁAiÀiï
DPÁAvÁa ¥ÀjUÀvï ¥À¼Éªïß PÁªÉÓªïß ZÀ° ¥ÁmÁè÷å ªÀÄíuï wPÁ PÀpÃuï zÀÄBSï ¨sÉÆUÉèA.
¥ÁAAiÀiÁ¤ ªÀÄí¼Éî§j ¥ÁnA UÉ° D¤ vÀ±ÉAZï
zÀĸÁæ÷åZï ¢¸Á ¸ÀPÁ½A wZÁå DªÀAiÀiïÌ
ªÉļï¯Áè÷å jPÁëgï §¸ÉÆ£ï WÀgÁ UÉ°.
r¸ÁÑeïð eÁ¯Áè÷å£ï DªÀAiÀiïÌ Wɪïß vÉA WÀgÁ
¯ÉÆPÁZÉÆ dªÉÆ ¥À¼Éªïß PÀIJ£ï D¸ï¯Áè÷å UÉ ¯ É A . ¸ÁAeÉ g ï ¥À g À v ï D¸À à v É æ P ï AiÉ Ä vÁ£Á
¸ÉÖAqÁAvÉè jPÁë qÉæöʪÀgï ¥À¼ÉAªïÌ DAiÉÄè. Dqï D¯ÉáçqÁPï¬Äà r¸ÁÑeïð eÁ¯ÁA. vÉ ¸ÀªÀÄÄÓ£ï vÁPÁ
¥Àqï¯Áèöå vÀ£ÁðmÁåPï D¤ ¨ÉÊPÁPï ¥À¼ª É ïß vÁAvÉÆè ªÉļÉÆAPï eÁªÁßvÁèå SÁwgï ZÀÄZÀÄð¯ÉðA. vÀjÃ
JPÉÆè ªÀ¼Á̯ÆÉ . vÀPëÀuï vÁuÉA ºÉgÁAZÁå ªÀÄdw£ï ºÉuÉvÉuÉ R§gï PÁqÀÄ£ï vÁZÉA WÀgï RAAiÀiï
¨ÉÊPï ¸ÁPÉðA gÁªÀªïß D¯ÉáçqÁPï ¸À¤£ï PÀgÀÄAPï ªÀÄí¼ÉîAAiÀiï xÉÆqÁåZï ¢¸ÁA¤ vÁuÉA ¸ÉÆzsÀÄ£ï
¥À¼É¯ÉA. PÁqÉèA. vÀj¥ÀÅuï D¯ÉáçqÁPï ªÉļÉÆ£ï G®AªïÌ
vÁPÁ eÁ¯ÉA£Á QvÁåPï, wvÁè÷ågïZï D¯Éáçqï PÁªÀiÁ
ºÉÆ £ÁlPï PÀIJ£ï gÁªÉÇ£ï ¥À¼Éªïß SÁwgï ¥ÀUÁðªÁAPï UÉ¯Æ É .è vÁå ¸ÉÆ©üvï DPÀ¶ðvï
D¸ï¯ÉÆè zÀqÀAUï ªÀiÁ£ÁAiÀiÁZÉÆ ¸ÁAUÁw vÀPÀëuï ZÀ°AiÉÄZÉA gÀqÄÀ ÌgA É ªÀz£
À ï D¯ÉáçqÁPï vÀª¼ À ï vÀª¼À ï
AiÉÄêïß ºÁZÁå ¨ÁªÁî÷åPï zsÀ£ïð PÀIJ£ï ªÀ£ïð zsÆÉ ¸ÁÛ¯Æ É . xÉÆqÁåZï WÀ½AiÀiÁAZÁå ªÀÄįÁPÁvÉ£ï
UɯÉÆ D¤ “UÀeÁ¯ï ¹ÃjAiÀĸï eÁAiÀiïÛ. jPÁë D¯Éàçqï wZÉgï ¨sÀįï¯ÉÆè ªÀíAiÀiï. ¥ÀÄuï w Deï
qÉöæ ʪÀgï PÀÄqÉÆ£
ì ï vÀÄfAAiÀiï ºÁqÁA ¦mÉÆ PÀgÄÀ APï PÁeÁj D¤ JPÁ ¨sÀÄUÁåða DªÀAiÀiï. ªÀÄw ¥ÀqÁÝöå
D¸Ávï. ºÉuÉvÉuÉA D¸Áè÷å ¹.¹.n.« PɪÀiÁgÁAvï ªÀ¬ÄèA £ÁPÁj aAvÁßA ¥Á¥ÀÄqïß PÁqÁÑöå §j
¸ÀPÀÌqï PÀ¼ÁÛ. ¥ÉÇ°¸ï AiÉÄwvï. vÀÄA DvÁAZï D¯ÉàçÃqÁ£ï vÀQè ¥Á¥ÀÄrè. zÉÆÃ£ï ªÀ¸ÁðA¤
ºÁAUÁZÉÆ ¤PÀ¼ï ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, xÉÆqÁå ¢¸ÁAPï UÁAªÁPï ¥Áªï¯Áè÷å vÁPÁ ¥sɸÁÛ ¢¸Á CZÁ£ÀPï
UÁAªï ¸ÉÆqïß ªÀZï” C±ÉA ¨sɵÁÖAiÀiÁèUÉÆè. EvÉèA C² ¨sÉmï eÁªïß vÁZÉÆ GUÁظï fªÉÇ eÁ¯ÉÆ.
49
MENOPAUSE

Sr. Dr. Joyce James


B.Sc. M.D. FAGG
(Austria)

Climacteric. This is due to declining


oestrogen and progesterone production from
the failing ovary. Symptoms begin before the
last menstrual period. Women during this
period begin to develop medical, metabolic
disorders like Hypertension, Diabetes
Mellitus, Vasomotor symptoms, Urinary
symptoms and also emotional changes.
Menopause is defined as the Symptoms are irregular periods,
permanent cessation of menstruation Fatigue, Memory lapses, loss of Libido,
resulting from the loss of ovarian follicle Vaginal dryness, urinary symptoms,
activity. The average age of Menopause is emotional changes, mood fluctuations,
50 – 52 years. obesity, and hair loss. Psychological
The term perimenopause should include the problems may well occur secondarily to other
period immediately prior to the menopause effects of menopause. Menopause can lead
and the first year after menopause. The to complications of cardiovascular disease,
endocrinological, biological and clinical Osteoporosis and Urinary incontinence.
features of approaching menopause Irregular periods - Anovulatory bleeding
commences about 12 months before which is the hallmark of menopause may
menopause. Abnormal uterine bleeding sometimes be heavy, adversely affecting the
(AUB) affects the routine life of many daily activities of women. Bleeding can be
perimenopausal women. heavy, prolonged and even frequent and
The perimenopausal transition begins requires evaluation. All women above the age
around 5 years before the onset of of 45 with abnormal uterine bleeding require
menopause accompanied by symptoms of evaluation of endometrium and uterine cervix

50
to rule out the possibility of endometrial urinary frequency, urgency and dysuria. Stress
cancer and cervical cancer. The causes of incontinence is more common in older woman.
abnormal perimenopausal bleeding vary from Sexual problems are common
anovulation to malignancy. Pregnancy should complaints during the climacteric and
be ruled out. menopause. About a third of the women will
Abdominal sonography, Endometrial complain of a loss of Libido.
sampling and Cervical screening test are PMB – post menopausal bleeding refers to
indicated. An empirical hormone therapy may an episode of bleeding in a woman who had
be started in women who suffer from her final menstrual period 12 or more months
anovulatory bleeding after ruling out ago. It occurs in 10% of women above
premalignant and Malignant disease. 55Years of age and the common causes are
vaginal or endometrial atrophy, cervical
Vasomotor symptoms - Hot flushes and
polyps or even endometrial cancer.
sweats are the most common symptoms
occurring in up to 80% of perimenopausal Treatment of menopausal symptoms -
women. Sudden sensation of heat in upper many women require no treatment, however
body- face, neck and chest, heart rates may visit a doctor if symptoms are affecting your
increase. The frequency of hot flushes can vary quality of life. Without treatment symptoms
from many episodes each hour to only a few taper off over a period of 2 – 5 years.
episodes during the week. Flushes are often HRT - Hormone replacement therapy has
associated with shivering, tachycardia, its own benefits and risks.
sweating and frequent wakening at night. Self-management
Vaginal symptoms - Dryness, itching and A) Exercises prevent weight gain and
discomfort in the vagina. Vaginal atrophy osteoporosis. Kegel exercise help prevent
happens as a result of thinning and shrinking incontinence.
of tissues as well as decreased lubrication due
B) Maintain healthy diet with vegetables,
to changes in oestradiol levels. There is a loss
fruits, whole grains, unsaturated fats, fibre,
of elasticity in the underlying tissues and this
and unrefined carbohydrate.
associated with dryness may cause
dyspareunia. (Painful intercourse). The overall C) Calcium, vit. D, Omega – 3., help to
size of the vagina decreases, with it becoming reduce the symptoms.
shorter and narrower. Omega – 3 is available in foods such as
Urinary symptoms - because the trigone and oily fish.
urethra are oestrogen sensitive, atrophic D) Breathing techniques, relaxation techniques
changes may lead to urethral syndrome like and meditation.

51
D¬ÄÑ ¥ÀjUÀvï

°ªï lÄUÉÃzÀgï
“ªÀÄíeÁå ªÀiÁtÂPÁ ºÁå ¥ÁæAiÉÄgï ªÀiÁPÁ
JPÀÄgì ÁåPï ¸ÉÆqïß ªÀZ£À ÁPÁ. vÀÄPÁ ªÀAiÀiïæ zÀª¯À Áðågï
PÁªÉÇî ªÀjvï, ¸ÀPÁè zÀªÀ¯Áðågï ªÀÄÆAiÀiï ªÀjvï
ªÀÄíuï ªÉÆUÁ£ï D¤ zÉÃªï ©ügÁAw£ï ªÁqÀAiÉÄèA.
PÀµÁÖA¤ vÀÄPÁ ºÁAªÉ ²PÁ¥ï ¢¯ÉA. vÀÄf DªÀAiÀiï
£Á eÁ¯Áåjà vÀÄPÁ zÉÆUÁAAiÉÆÑ ªÉÆÃUï ºÁAªÉA
JPÁè÷å£ï ¢¯ÉÆ. ºÉA ¸ÀUÉîA ºÁAªÉA vÀÄPÁ vÀÄeÁå
£É Æ ªÁæ ÷ åZÁ ºÁvÁAvï M¥À Å öì £ ï ¢vÁ£Á
¸ÁAUÁeÁAiÀiï ªÀÄíuï ªÀwð D±Á D¸ï°è. ¥ÀÅuï
vÀÄeÁå PÀÄqÁØ÷å ªÉÆUÁ£ï ªÀiÁíPÁ vÀÄA «¸ÀÄ£ æ ï UɯAÉ ¬Ä
¥ÀÅvÁ”.
PÉë£ÁZÁ ªÉÆUÁZÁ ¥Á¸ÁAvï ²PÁð¯ÉèA
±ÉéÃvÁ, vÁPÁ ¥ÁvÉå¯ÉA. ªÉÆUÁPï zÉÆ¼É £ÁAvï,
eÁvï £Á, ¥ÁæAiÀiï £Á, UÉæøïÛ D¤ zÀĨÉÆî ªÀÄíuï
¨ÉÃzï £Á. zsÀªÉA D¸ï¯ÉèA zÀÆzï ªÀÄíuï ¥ÁvÉå¯ÉèA
ªÀiÁUÀðgÉmï ¥s£
É ÁðAr¸ï
±ÉéÃvÁ D¥ÀÅuï ªÁUÁZÁ vÉÆAqÁAvï ²PÁðvÉ°A
ªÀÄíuï £ÉuÁ. zɪÁa ªÀÄ»ªÀiÁ QvÉA ªÀÄíuï vÁPÁ - ¸ÁA dÄeÉ ªÁqÉÆ
PÀ½vï £Ávï¯ÉèA. PÉ Ã «£ï, ±É é à vÁPï CAvÀ g ï
eÉ Æ ¤ZÉ A D¤ PÁ«Äð£ÁZÉ A ¨É Æ Ãªï eÁ½AvÁè÷å ¥sÃÉ ¸ï §ÄPÁgï ¨sm
É Æ
É .è
D¥ÀŨÁðAiÉÄZÉA WÀgÁuÉA. PÁeÁgÁZÉA ¥s¼ À ï eÁªïß JPÁªÉÄPÁ vÁtÂA ¥À¼ÉAªïÌ £Á
vÁAPÁA ZÉqÀÄA ¨sÀÄUÉðA zɪÁ£ï ¥sÁªÉÇ PÉ®èÉA. eÁ¯Áåjà vÁAZÉ Æ ªÉ Æ ÃUï
¨Á¼ÉêA JPÀݪÀiï UÉÆgÉA D¸ï¯Áè÷å ªÀ«ðA vÁtÂA EvÉÆè ªÁqÉÆèVÃ, JPÁªÉÄPÁ ¸ÉÆqïß gÁªÉÇAPï
vÁPÁ ±ÉéÃvÁ ªÀÄíuï £ÁAªï zÀªÀ¯ÉðA. PÁ«Äð£ï vÁAZÁå£ï eÁAiÀiÁß eÁ¯ÉA, ¥ÀÅuï PÉë£ÁZÉ ²AvÉÆ÷æ å
¨ÁAiÉÄPï ¨sÀÄUÁðå ±ÉéÃvÁ ¸ÁAUÁvÁ ¯ÁA¨ï PÁ¼ï £ÉuÁ D¸ï¯ÉèA ±ÉéÃvÁ UÀjAiÉÄPï ²PÁð¯Áè÷å ªÀiÁ¸Éî
fAiÉÄAªÉÑA ¨sÁUï zɪÁ£ï ¥sÁªÉÇ PÀgÀÄAPï £Á. §j eÁ¯ÉA.

±ÉÃé vÁZÁ ªÀ¸ÁðZÁ ¸ÀA¨sª


æÀ iÀ ÁPï £ÀªAÉ DAUÉA è ±ÉéÃvÁ D¥Áè÷å ¨Á¥ÀAiÀiï PÀqÉ D¥ÉA
Ú ªÉÆÃUï
Wɪïß ¥ÁnA AiÉÄvÁ£Á ªÁºÀ£ÁZÁå CªÁÏqÁPï §° PɯÁè÷å D¤ ¸ÀévÁ ¥À¼ÀAiÀiï£ÁvÁèöå ZÉqÁå «±ÁåAvï
eÁªïß wZÉÆ fêï UɯÉÆ. zsÀĪÉZÁ ªÀ¸ÁðZÁ ¸ÀPÀÌqï ¸ÁAV¯ÁUÉèA. “§gÁå L.n. PÀA¥É¤Avï
¸ÀA¨sª
æÀ iÀ Á §zÁèPï eÉÆäPï zÀÄPÁZÉÆ ¢Ã¸ï eÁAªïÌ ªÉÄ£ÉÃdgï, D«Ä zÉÆUÁA¬Äß “°ªï lÄUÉÃzÀgï”
¥ÁªÉÇ.è ±ÉÃé vÁPï ¯Áí£ï xÁªïß DªÀAiÉÆÑ vÀ±AÉ ¨Á¥ÀAiÉÆÑ ªÀÄíuï ¥À¬Äê¯Áå UÁAªÁAvï gÁAªÉÇÑ ¤zsÁðgï
ªÉÆÃUï eÉƤ xÁªïß ªÉļÉÆ.î 23 ªÀ¸ÁðA ªÀÄu í Á¸Àgï PÁuÉϯÁ. ºÁAªï WÀgï ¸ÉÆqïß ªÉvÁA.
vÉA ªÉÆUÁ£ï ¥ÁAiÀiÁÑ÷å ¥Á¸ÉîAvï ªÁqÉèA. eÉƤZÁ ªÀiÁvÁågï ªÉƼÁ¨ï PÉƸÉÆî£ï

52
¥Àqï¯Éè §j eÁ¯ÉA. “vÀ±ÉA ªÀÄí¼Áågï QvÉA ¥ÀÅvÁ” Qmï ¥À¼ª É ïß JPÀݪiÀ ï gÁUÁgï eÁ¯ÉÆ. vÁPÁ ªÀÄeÁ
“qÁår D«Ä ¥À A iÉ Ä è A PÁeÁgÁZÉ Æ ªÀiÁvïæ eÁAiÀiï D¸ï°è, dªÁ¨ÁÝj £ÁPÁ D¸ï°è.
¸ÁPÁæªÉÄAvï £Á¸ÁÛA WÉÆªï ¨ÁAiÉÄè §j gÁAªÉÑA. ¸ÀÄgÀÄ PÉ° ±ÉÃé vÁ¯ÁV ®qÁAiÀiï. wA UÀ¨ïs ð DqÁAªÉAÑ
ªÀiÁVgï PÁeÁgï eÁAªÉÑA”. ¸ÁzsÀ£ï G¥ÀAiÉÆÃUï PÀvÀð°A eÁ¯Áè÷å£ï, ±ÉéÃvÁ
UÀĪÁðgï eÁAªÉÑ ¸ÀA¨sª À ï £Ávï¯É.è PÉë£Á£ï aAvÉAè
“¥ÀÅvÁ ±ÉéÃvÁ, ºÀ¹ÛZÉ zÁqÉ ªÀiÁvïæ ¢¸ÁÛvï
PÁAAiÀiï DªÀiÁ¯ÁZÁ ¥À¨ æ sÁªÁAvï ZÀqï GuÉA
zÁAvï ¢¸Á£ÁAvï ZÉqÉ PÉÃzï D¸ï¯Éè PÀqÉ
eÁ¯ÉA PÉÆuÁÚ! “±ÉéÃvÁ vÀÄA zÁPÉg Û Á¯ÁV ªÀZÆ
É £ï
UÀÄqÁØAiÀiÁÛvï D¤ GzÁPï D¸ï¯Éè PÀqÉA ¥ÁAAiÀiï
UÀ¨ïs ð¥Ávï PÀ£ïð AiÉÄ. £Á vÀgï ºÉA WÀgï ¸ÉÆqïß
zsÀÄvÁvï ªÀÄíuï D«ÄÑ ªÀiÁ¯ÁÏrA ¸ÁAUÀÛ°A”.
ZÀ¯ï” ªÀÄíuï ¨ÉƨÁmï ªÀiÁj¯ÁUÉÆè.
PÉë£ÁZÁ ªÉÆUÁAvï EvÉAè §Äqï¯ÉAè ±ÉÃé vÁ,
PÉë£ÁZÉÆ ªÀÄvÀè¨ï PÀ¼ï¯ÉèA ±ÉéÃvÁ D¦èA
vÁZÁå vÀPÉèPï ‘JPï¬Äà jUÁ£Á eÁ¯ÉA. ¥ÀQð
ªÀ¸ÄÀ g
Û ÁA ¸ÀPÌq
À ï PÁuÉϪïß ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀvÁð£Á, “PÉë£ï
UÁAªÁAvï ¥ÀQð ZÉqÁå ¸ÀAV D¥Áè÷å ¨Á¥ÁAiÀiïÌ
ºÉA ¸ÀPÀÌqï vÀÄPÁ ¥ÁPÀÄðAPï PɯÉÆè G¥ÁAiÀiï
¸ÁAqÀÄ£ï UɯÉA. ¢Ã¸ï ¥Á±Ágï eÁ¯É ªÀ¸ÁðA D«Ä ¸ÁAUÁvÁ gÁªÉÇ£ï wÃ£ï ªÀ¸ÁðA ¥Á±Ágï
¥Á±Ágï eÁ°A PÉë£ï D¥Áè÷å PÀÄrZÉA ¸ÀÄSï eÁ¯ÁèåjÃ, vÀÄA vÀÄeÁå PÀÄra ¸ÀÄSï ¨sÁUÀAiÀiÁÛAiÀiï
¨ÉÆUÁÛ¯ÉÆ ²ªÁAiÀiï PÁeÁgÁa R¨Ágï PÁAAiÀiï ²ªÁAiÀiï, ¨Á¥ÀÄAiÀiï eÁªïß fAiÉÄA«Ñ dªÁ¨ÁÝj
G®AiÀiï £ÁvÉÆè. vÀÄPÁ £Á. vÀÄPÁ PÁeÁgÁZÉÆ ¸ÁPÁæªÉÄAvï £ÁPÁ.
KPï ¢Ã¸ï ±ÉéÃvÁ D¥Áè÷å E¶Öuï ¤ÃvÁ zÁzÉè¥uÀ ï £Ávï¯Áè÷å vÀÄeÁå ¸ÁAUÁvÁ gÁªÉÇAPï
PÀqA
É ªÀÄwAvÉA
è ªÀd£ï ºÁ¼ÀÄ PÀZð É SÁwgï ¸ÀUÆ É î÷å ºÁAªï vÀAiÀiÁgï £Á, ¥sÉÃ¸ï §ÄPÁAvï vÀÄeÁå
«µÀAiÀiï ¸ÁAV¯ÁUÉAè . ¤ÃvÁ£ï vÁPÁ KPï G¥ÁAiÀiï UÉÆÃqï UÉÆÃqï GvÁæAPï ¨sÄÀ ¯ÉÆ£ï ªÀÄe
í Áå qÁårPï
¸ÁAUÉÆè. “vÀÄA KPï ¥ÉU æ Éߤì vÀ¥Á¸ÀÄAZÉA Qmï ºÁAªÉA ºÉÆUÁØAiÉÄèA. ºÁAªï ªÀÄíeÁå qÁårZÉA
ªÉÄrPÀ¯ÁAvï ªÉļÁÛ vÉA ºÁqïßAiÉÄ, vÉA vÀÄA ªÁ±ï GvÁgï DAiÀÄÌ°Aè eÁ¯Áågï ªÀÄeí AÉ fëvï ¦qÁØöågï
gÀƪÀiÁAvï zÀªg
À ï”. ±ÉÃé vÁ£ï vÀ±AÉ Zï PɯAÉ . CªÀiÁ° eÁvÉA £Á”. EvÉèA ªÀÄítÄ£ï ±ÉéÃvÁ vÁPÁ ¸ÉÆqïß
eÁªïß D¬Ä¯ÉÆè PÉë£ï ªÁ±ï gÀƪÀiÁAvï D¸ï¯ÉA è UɯA
É .

zÁzÁè÷åAZÉA «ÄÃlÆ
DAiÉÄèªÁgï PÁqï°è KPï ¸À«ÄÃPÁë ¢¸Á¼ÁåA¤ ¥sÁAiÀiïì eÁ¯Áè÷å ¥ÀªÀiÁðuÉ
¥ËgÁvïå zÉñÁAZÉÆå ¹ÛçÃAiÉÆ E¯Áè÷å ¸ÁzÉÆå D¤ ¨sÉƼÁå ¸Àé¨sÁªÁZÉÆå ªÀÄíuÉÑA
PÀ®à£ï ¥sÀmï PÀvÁð. DvÁA PÀ¼ÉÆ£ï D¬Ä¯Áè÷å ¥ÀªÀiÁðuÉ Jf¥ïÛ zÉñÁAvï
zÁzÁè÷åAPï »A¸Á D¤ UÀĪÉÄì ZÀqÀAªÁÑ÷åAvï ¹ÛçÃAiÉÆ ¥ÀAiÀiÁè÷å ¸ÁÜ£Ágï
D¸Ávï. ºÁAUÁ ¸Àj¸ÀĪÀiÁgï 66% zÁzÉè C¸À¯Áå »A¸ÁZÁgÁPï §° eÁvÁvï
RAAiÀiï. DªÀiÁÑ÷åZï ªÀĺÁ£ï ¨sÁgÀvï zÉñÁAvÉÆè÷å ¹ÛçÃAiÉÆ PÁAAiÀiï Gt £ÁAvï - CSÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï
»A zÁzÁè÷åAPï ªÀiÁgï WÁ¯ÁÑ÷åAvï w¸Áæ÷å ¸ÁÜ£Ágï D¸Ávï! CeÁ¥ï ªÀÄí¼Áågï zÀĸÁæ÷å ¸ÁÜ£Ágï D¹ÑA
EAUÉèAqÁaA! D¤Qà PÀÄvÀƺÀ¯Áa UÀeÁ¯ï ªÀÄí¼Áågï ¹ÛçÃAiÉÆ PÉêÀ¯ï ºÁvï ªÀiÁvïæ G¨ÁæAiÀiÁÛvï ªÀÄíuï
£ÀíAiÀiï §UÁgï ºÁvÁPï ªÉļï¯Áè÷å RAZÁåAwà - ¸ÀÄ«, ¨É¯ïÖ, ¯ÁnÚ, ªÀ PÀÄeÁßAvÉÆè QvÉÃAAiÀiï ¸ÁªÀiÁ£ï
Wɪïß zÁzÁè÷åPï ¥ÉÇ¥ÁAiÀiÁÛvï! PÁ£ÀÆ£Á ¥ÀªÀiÁðuÉ zÁzÁè÷åA¤ ¹ÛçÃAiÀiÁAPï ªÀiÁgÀÄAPï £ÀeÉÆ. zÉPÀÄ£ï,
D¥ÁÚZÉgï C¤Ãvï ZÀ®AªÁÑ÷å ¹ÛçÃAiÀiÁAZÉgï ¸Àé-gÀPÀëuÁ SÁwgï ºÀ¼ÁÛ£ï ¥ÀÅt ºÁvï G¨ÁæAªïÌ DªÁ̸ï
¢ÃAªïÌ PÁ£ÀÆ£ÁAvï §zÁèªÀuï ºÁreÁAiÀiï ªÀÄíuï DvÁA zÁzÉè PÉÆmÁðPï UɯÁåvï RAAiÀiï!

53
“UÁAZï” «±Éøï

KPï ¨sÁj §ÄzÀéAvï ¨sÀÄUÉÆð D¸ï¯ÉÆè. Ewè ¸ÀA¥ÀwÛ PÀªiÀ Áªïß ¸ÀªiÀ ÁfAvï GAZÁè÷å
PÉzÁßAAiÀiï ¯ÉPÁAvï D¤ «eÁߣÁAvï 100%. vÉÆ ¸ÀÛgÁgï L±ÁgÁ«Ä ft fAiÉÄvɯÁå vÁZÉ xÀAAiÀiï
LLn ªÉÄqÁæ¸ï ºÁPÁ ¸ÀÄ®¨ÁAiÉÄ£ï ¨swÀ ð eÁ¯ÉÆ. QvÉA ZÀÆPï WÀr?è C¸À¯AÉ C£ÁºÀÄvï QvÁåPï WÀqAèÉ ?
xÀAAiÀÄìjà vÁuÉ G£Àßvï CAPï eÉÆqÉè. PÉ°¥sÉǤðAiÀiÁ E¤ì÷ÖlÆåmï M¥sï Qè¤PÀ¯ï
G¥ÁæAvï AiÀÄĤªÀ¹ðn M¥sï PÉ°¥sÇÉ ¤ðAiÀÄ ¸ÁAiÉÆ̯ÉÆf ¸ÀA¸ÁÜ÷å£ï ºÁå vÀ£ÁðmÁåa PÉÃeï
ºÁAvÀÄA JªÀiï.©.J. ¸À£Àzï eÉÆrè. vÀPÀëuï vÁPÁ CzsÀåAiÀÄ£ÁPï WÉwè. QvÉA D¤ PÀ±ÉA ZÀqï-GuÉA
CªÉÄjPÁAvï £ÁAªÁrÝPï PÀA¥É¤Avï GAZÁè÷å eÁ¯ÉA vÉA vÁt ¸À«¸ÁÛgï «±ÉèõÀuÁ G¥ÁæAvï
¸ÁA¨Á¼ÁZÉA PÁªÀiï ªÉļÉîA D¤ vÉÆ xÀAAiÀiïÑ ¸É Æ zs À Ä £ï PÁqÉ è A . ¥À A iÀ i Áè ÷ å£ï ¥À A iÉ Ä è A ºÁå
¸Émïè eÁ¯ÉÆ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÁA¤ vÀ£ÁðmÁåZÁå PÀÄmÁäzÁgÁAPï,
ªÀ½ÌZÁåAPï D£ EµÁÖAPï ¨sm É ï ¢Ãªïß vÁZÉA ftÂAiÉÄ
¸É Æ ©ü v ï ¸À Ä AzÀ g ï ²Qà GAZÁè ÷ å
¥ÀAiÀiïÚ, vÁZÉÆå ¸ÀªA À iÉÆ D¤ ZÁ¯ï ZÀªÄÀ Ìuï «²A
WÀgÁuÁåZÁå ZÀ°AiÉÄ PÀqÉ vÁZÉA ®Uïß eÁ¯ÉA.
eÁuÁéAiÀiï JPÁÖAAiÀiï PÉ°. vÁAPÁA PÀ½vï eÁ°è
¥ÁAZï PÀÄqÁAZÉA KPï DzsÄÀ ¤Pï WÀgï vÁuÉ WÉvA èÉ .
¸ÀAUÀvï ªÀÄí¼Áågï xÉÆqÁåZïÑ vÉA¥Á ¥ÀAiÉÄèA
ªÉƯÁ¢üPï PÁgÁA WÉwA è . ftÂAiÉÄAvï PÀ±A
É dAiÀiïÛ
CªÉÄjPÁPï xÀxÀðgÁ¬Ä¯Áè÷å DyðPï ¸ÀAPÀµÁÖA
eÉÆreÉ ªÀĽí î UÀeÁ¯ï ºÉgï DªÀAiÉÆ vÁPÁ ¨ÉÆÃmï
ªÀ«ðA vÁa PÀA¥É¤ £ÀµÁÖgï ¥Àrè eÁ¯Áè÷å£ï
zÁPÀªïß D¥Áè÷å ¨sÀÄUÁðåAPï ¸ÁAUÁÑ÷å wwè AiÀıÀ¹é
vÀ£ÁðmÁåZÉA PÁªÀiï G¸À¼ÉîA. ¥sÁ¯ÁåAa PÁAAiÀiïÑ
vÁuÉA eÉÆrè.
RAvï £Á¸ÁÛA ¸ÀıÉUÁa ft fAiÉĪïß D¸ï¯Áè÷å
xÉÆqÁåZï ªÀ¸ÁðA £ÀAvÀgï C«ÑvïÛ D¥Áè÷å ºÁå PÀÄmÁäPï zsPÀ Æ É §¸ÉÆ.è DzÁAiÀiï §Azsï eÁ¯ÉÆ
¸ÉÆ©üvï ¨ÁAiÉÄPè ï D¤ £ÉuÁÛ÷å zÉÆUÁA ¨sÄÀ UÁðåAPï ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, RZïð PÀ¸ÉÆ GuÉÆ PÀZÉÆð PÀ¼ÉîA
UÀļÉÆ ªÀiÁ£ïð fªÉ²A ªÀiÁgï¯Áè÷å £ÀAvÀgï £Á. juÁgï WÉvï¯ÉèA WÀgï ¨ÉAPÁZÉA PÀAvï
D¥ÁÚPïZï UÀļÉÆ ªÀiÁ£ïð vÁuÉ fêÁÏvï PÀ£ïð ¨ÁAzÀÄAPï eÁAiÀiÁ߸ÁÛA K®ªÀiï eÁ¯ÉA. vÉZï ¥ÀjA
WÉvÆÉ !è PÁgÁAAiÀiï UÉ°A. xÉÆqÁå vÉA¥ÁPï D¥ÁÚ PÀqÉ

54
Ggï¯Áè÷å E¯Éè±Áå zÀÄqÁé£ï vÁPÁ ¸ÁA¨Á¼ÀÄ£ï vÀĪÀiÁÑ÷å ¨sÄÀ UÁðåAPï ºÀ¯ïÌ PÀj£ÁPÁvï. «eÁÕ£ÁAvï
ªÉ¯ÉA vÀjà ºÁvï SÁ° eÁvÁ£Á vÉÆ zÉzɸÉÆágï D¤ ¯ÉPÁAvï GAZÉè CAPï eÉÆqÉÛ¯Áå ¨sÀÄUÁðåPï
eÁ¯ÉÆ. GuÁå ¸ÁA¨Á¼ÁPï ºÉgï PÀA¥É¤Avï PÁªÀiï ¸ÀàzsÁðvÀäPï ¥ÀjÃPÉë¤A dAiÀiïÛ eÉÆqÀÄAPï ¸À°Ã¸ï
PÀgÀÄAPï vÉÆ gÁf eÁ¯ÉÆ vÀjà PÉÆuÉÃAiÀiï vÁPÁ eÁAiÀiïÛ vÉA ¸ÁPÉðA. ¥ÀÅuï C±ÉA ªÉļÉÆAPï
PÁªÀiï ¢¯ÉA £Á. G¥ÁæAvï ¨ÁAiÉÄè£ï D¤ vÁuÉ £Ávï¯Áè÷åAa QvÉA UÀvï? ºÀAiÉÄðPÁAvï AiÀıÀ¹é
§¸ÉÆ£ï KPï PÀpÃuï ¤zsÁðgï WÉvÉÆè - ¥ÀAiÉÄèA eÉÆrÑZï ftÂAiÉÄ jÃvï ªÀÄíuï ¸ÀªÀiÁÓ¯Áè÷åAPï
vÁuÉ ¨ÁAiÉÄèPï D¤ ¨sÀÄUÁðåAPï UÀļÉÆ WÁ¯ÉÆ ¸À¯ÉÆét ¯Á¨Ávï vÀgï? ºÉgÁA xÁªïß zÀ¨ÁªÁPï
D¤ £ÀAvÀgï D¥ÁÚPïZï UÀļÉÆ ªÀiÁ£ïð WÉvÉÆè. M¼ÀUï eÁ°èA wA ¨sÁªÀÅPï, ¤gÁ² eÁªïß £ÀPÁgÁvÀäPï
PÉ Ã fZÁå ¸É Æ A¥É Ú A vï ¸É Æ zÉ ß UÁgÁA¤ ¢¯Áè ÷ å aAvÁßA¤A PÀ¸À¯ÉÆ ¤zsÁðgï WÉwvï?
ªÀzÉðAvï RqÁPÀqï §gÀªïß D¸ï¯ÉèA - Qà vÁPÁ ¨sÄÀ VðA WÀgÁAvï GUÁÛ÷å£ï G®AiÀiÁÛvï?
dAiÀiïÛ eÉÆrÑ ªÁmï PÀ½vï D¸ï°è, AiÀıÀ¸Z éÉ A
É ¸ÀÆvïæ ªÀiÁ®ÏqÁåAPï ªÉÆUÁ£ï D¤ ªÀiÁ£Á£ï ¯ÉPÁÛvï?
vÉÆ eÁuÁ D¸ï¯ÉÆ.è ¥ÀÅuï, ¸À®ét PÀ² ¥sÅÀ qï PÀað E¸ÉÆ̯ÁAvï, ¸ÀªiÀ ÁfAvï vÁAPÁA EµÁÖUÁvï D¸Á?
ªÀÄí¼Áî÷å «²A ©®ÄÌ¯ï £ÁzÁ£ï Ggï¯ÉÆè! GUÁÛ÷å ªÀÄAiÀiÁÝ£Ágï dªÉÆ eÁªïß SɼÁÛvï? vÀª¼ À ï
dgï DªÉÄ÷Ñ å ¨sÆÉ AªÁjA ftÂAiÉÄAvï dAiÀiïÛ vÀªÀ¼ï gÀeɤA PÀÄmÁäzÁgÁAPï ¨sÉmï ¢vÁvï? ºÁå
D¤ AiÀıÀ¹é eÉÆqï¯Áè÷åAZÉgï KPï £ÀzÀgï WÁ° ¸ÀªÁ¯ÁAPï vÀÄ«ÄÑ eÁ¥ï zs£ À ÁvÀäPï D¸Á vÀgï vÀÄ«Ä
vÀgï vÁAZÉÆå jw-jªÁf, ¸ÀªÀAiÉÆ D¤ ¢£ÀZÀj RAvï PÁrÑ UÀeïð £Á. ftÂAiÉÄ ¥ÀAiÀiÁÚgï dgï
DªÀiÁÑ÷å UÀªÀÄ£ÁPï AiÉÄvÁvï. DzsÀĤPï ¸À«¸ÁÛgï ¸À°Ã¸ï ªÁmï §Azsï eÁAiÀiïÛ, zÉêï zÉU£ É ï C²Ãgï
§AUÉè, ªÉƯÁ¢üPï PÁgÁA, «zÉñÁAPï ¨sÉmÉÆ, ªÁmï ¥ÀÅt zÁPÀAiÀiÁÛ vÉA RArvï. » ªÁmï
UÉÃæ ¸ÁÛAa ªÀiÁvïæ ZÀAUÁAiÀiï, SÁ±Á PÀ¨ è ÁâAvï ¸Àz¸ À ïå C²Ãgï ªÀíAiÀiï ¥ÀÅuï CPÉÃgï £ÀíAiÀiï! dAiÀiïÛ PÀ±ÉA
¥Àuï EvÁå¢ EvÁå¢. ¥ÀÅuï zɪÁZÉA ¤ªÉÆðuÉ eÉÆqÉÑA, zÀÄqÀÄ PÀ¸ÉÆ PÀªÀiÁAªÉÇÑ EvÁå¢ ªÁmÉÆ
PÀ±AÉ D¸Á vÉA PÉÆuÁAiÀiÁÑ÷å£ï ¸ÁAUÉÆAPï eÁAiÀiÁß. zÁPÀAiÉÄÛ¯É eÁAiÉÄÛ ªÉĽÛvï ¥ÀÅuï ¸À®étÂZÉgï ªÁgï
vÁå vÀ£ÁðmÁåPï eÁ¯Áè÷å§j, ¸ÀmïÖ PÀ£ïð PÁªÀiï ªÀiÁAqÀÄAPï ¨sÄÀ UÁðåAPï ²PÀAªïÌ eÁAiÀiï. ¥ÀjÃPɤ ë A
G¸À¼ÉîA ªÀ GzÀåªÀiï £ÀµÁÖgï ªÀZÉÆ£ï DzÁAiÀiï ZÀqï CAPï ªÀ GAZÁè÷å PÀA¥É¤Avï PÁªÀiï ªÀiÁvïæ
§Azsï eÁ¯ÉÆ vÀgï, D¥ÉAè Zï ¸ÀA é vï GzÀåªiÀ ï ZÀ®ªïß ftÂAiÉÄZÉA dAiÀiïÛ ¸ÀÆZÀAiÀiÁß §UÁgï D¸ï¯Áè÷åAvï
AiÀ Ä ±À ¹ é eÉ Æ qï¯Áè ÷ åPï ºÉ g ÁA SÁ¯ï ¯Áí £ ï ¸ÀAvÀĵïÖ eÁAªïÌ ²Pï°èAZï PÀ¸¯ À ÁåAiÀiï ¥ÀjUÀv¤
É A
¸ÁA¨Á¼ÁPï PÁªÀiï PÀgÀÄAPï ¥ÀÅmÁévï? DyðPï ¹Ügï gÁªÁÛvï. ªÉƨÉʯï D¤ PÀA¥ÀÇålgï ºÁAvÀÄAZï
¸ÀAPÀµïÖ D¥ÉÇÖ£ï CªÉÄjPÁ vÀ¸À¯ÉÆ §½µïÖ zÉÃ±ï §ÄqÉÆ£ï gÁªï°èA ¨sÄÀ VðA G¥ÁæAvÁè÷å ftÂAiÉÄAvï
¸ÀAiÀiïÛ PÀAUÁ¯ï eÁ¯ÉÆè D¸Á ªÀÄíuÁÛ£Á, ªÀAiÀÄÄQÛPï ¸À®évÁvï. WÀgÁ ©üvÀgï JPÁªÉÄPÁPÀqÉ G¯ÉÆuÉA
eÁªïß PÀµÁÖAvï ¥ÀqA ÑÉ PÁAAiÀiï £ÀªÁ¯ï £ÀA í iÀiï. vÁå D¤ ¸ÉÆqï zÉÆqï, WÀgÁ ¨sÁAiÀiïæ ºÉgï ¨sÀÄUÁðåA
zÉPÄÀ £ï, ftÂAiÉÄAvï AiÀıÀ¹é D¤ dAiÀiïÛ eÉÆqÀÄAPï PÀqÉ ¸ÀA¥ÀPïð, PÀÄmÁäzÁgÁA xÀAAiÀiï ¸ÀA§Azsï
¸ÁQð D¤ GAaè ªÁmï eÁªÁ߸Á ¸À¯ÉÆét ¥sÀÅqï fªÉÇ PÉ°èA PÉzÁßAZï fêÁÏvï PÀaðA £ÁAvï.
PÀgÀÄAPï ²PÉÑA! (PÀgÉÆqÁAZÉÆ zsÀ¤, PÉ¥sÉ PÉƦüqÉà ªÀiÁí®Pï, ¹zÁÝxïð ºÁuÉ
29 dįÁAiÀiï 2019ªÉgï ªÀÄAUÀÆîgÁPï AiÉÄêïß fêÁÏvï
DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÀiï GUÁظï zÀªÀgÁ -
PɯÁè÷å WÀl£ÁZÁå ¥Ámï xÀ¼Ágï » zÉÆ¼É GUÁÛA«Ñ ftÂAiÉÄ
dAiÀiïÛ ªÀļ
í Áågï 100% CAPï ªÀiÁvïæ £ÀA
í iÀiï. ZÀrvï
PÁt ¥ÀUÀðmÁè÷å)
CAPï eÉÆqï ¯Áè÷å ºÉgï ¨sÄÀ UÁðåAPï ¨ÉÆmï eÉÆPÀÄ£ï (¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½)

55
DªÀAiÀiïÌ ±Àz
æ ÁÞAd°

ªÁlì¥ÁZÉgï JPÁ ¨sÀÄUÁðå£ï D¥Áè÷å qÉëqï r¹¯Áé


DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiï PÀqÉ ¦QßPÁPï ªÀZÄÀ APï ¥ÀAiÀiÁêöåAPï ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ
gÀhÄUÉØA PÀZÉðA, G¥ÁæAvï vÉÆ ¨sÀÄUÉÆð ªÁqÀÛZï
vÉA WÀrvï aAvÀÄ£ï ZÀÄZÀÄðZÉðA «rAiÉÆ ¥À¼AÀ iÉÆ.è
vÁZÁå ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁíPÁAiÀiï ¨sÀÄUÁðåA ¥ÀuÁgï ²PÉÑA £ÁPÁ, ºÁAªï PÁªÀiï
ªÀiÁAAiÀiï PÀqÉ PɯÁè÷å ºÀmÁZÉÆ, gÀqÁÚ÷åAZÉÆ PÀgÄÀ APï ªÉvÁA. C±ÉA E¸À̯Á
GUÁظï D¤ G¥ÁæAvï ºÁAªï ªÁqÀÛZï vÁå xÁªïß ZÀÄPÁj ªÀiÁgÀÄAPï
«±ÁåAvï vÁAPÁ ¢¯Áè÷å zÉƲAZÉÆ GUÁظï PÁqïß aAvÉA Ñ ºÁAªÉA. vÀjà ªÀÄe í Áå ªÀiÁAAiÀiïß, “E¸À̯ÁPï
ZÀÄZÀÄð¯ÉÆð¯ÉÆ ¥ÀvÁðå£ï GUÁظï eÁ¯ÉÆ. vÉA ªÀZ
í ï ¥ÀÅvÁ, zsÁ« ¥ÀÅt ²Pï ¥ÀÅvÁ. ºÁAªï PÀ±AÉ AiÀiï
ªÁZÁà÷åAPï ¸ÁAUÁåA ªÀÄíuï ¨sÆ É UÁÛ. ªÀg¸
À ï 1954 PÀ£ïð ¦üà ¨sg À ÄÀ APï ¥À¼v
É ÁA” ªÀÄí¼AÉ ºÁAªÉA “£Á
vÉzÁ¼Á ºÁAªï 12 ªÀ¸ÁðAZÉÆ §æºÁäªg À ï ¸ÁvÁé÷å £Á” ªÀÄí¼Áågï gÁUÁ£ï ¸ÁtÂð RÄAmÁå£ï ‘ZÁgï’
PÁè¹Avï ²PÁÛ£Á ¦QßPÁPï DUÀÄA¨ÉPï ¸À£Éìmï WÁ¯ÁÛ° D¤ E¸Á̯ÁPï ªÉvÁ¬ÄÎà £Á ªÀÄíuÁÛ£Á
¥Á¬ÄAmï D¤ ¹ÃvÁ £À¢ GUÀªiÀ ï ¸ÁÜ£ÁPï ªÉZA É ºÁAªï E¸À̯ÁPï ªÉvÁ¯ÉÆA.
ªÀÄu
í ï PÁè¹Avï ¤tðAiÀiï eÁ¯ÉÆ. §¸Áìgï ªÀZÆ É £ï vÀª¼
À ï ZÁgï gÀÄ¥ÀAiÀiï ªÀļ
í Áågï JPÁ gÀÄ¥ÁåPï
AiÉÄAªïÌ, ZÁ wAr D¤ eɪÁuï ºÁPÁ MlÄÖPï 4 16 DuÉ UÀÄt¸ÀÄ 4 ªÀÄí¼Áågï 64 DuÉ! vÁå PÁ¼Ágï
gÀÄ¥ÀAiÀiï eÁAiÀiï ¸ÀPÌÀ qï ¨sÄÀ VðA D¤ ºÁAªï¬Äà ¸ÀPÁ½A 5 ªÀgÁgï ¯ÁnZÉA GzÁPï PÁqÀÄAPï
UɯÉÆèA. ¸ÀÄgÀÄ PɯÁågï ¸ÁAeÉgï 5-6 ªÀgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï
ªÀÄe
í Áå DªÀAiÀiïÌ vÀª¼
À ï 55 ªÀ¸ÁðA ¥ÁæAiÀiï ¯Ámï ZÀ®AiÀiÁè÷ågï ªÀ SÉÆgÁå£ï SÉÆAqÉA Ñ PÁªÀiï
w ªÀ¬ÄÓuï. ¨ÁA¼ÉÛgï, ¨sÀÄUÁðåAZÁ ¦qÉ ²qÉAPï PɯÉA eÁ¯Áågï ªÉÄ½Ñ ªÀÄdÄj 12 DuÉ (75 ¥ÉʸÉ)
ªÀPÁvï, vÉïïPÀ£ïð ¢AªÉÑA wZÉÆ PÀ¸À¨ï(ªÀøwÛ) vÉ¬Æ PÀµÁÖA¤ ªÉļÀÛ¯É. ¸ÀPÀÌqï ¨sÀÄVðA ªÉvÁvï
¨Á¥ÀAiÀiï ¦qɸïÛ. E¸ÉÆ̯ÁAvï jAiÀiÁ¬ÄÛ ¢Ãªïß ªÀiÁAiÀiï, §gÉÆ eÁUÉÆ, zÀĸÉÆæ CªÁÌ¸ï ªÀiÁíPÁ
3 gÀÄ¥ÀAiÀiï ¦üÃ¸ï ªÀÄ»£ÁåPï vɬÄà ¨sÀgÀÄAPï ªÉļÁ£Á, ªÀiÁíPÁ ªÀZÁeÁAiÀiïÑ-ªÀÄíeÉA ºÀmï D¤
vÁAPÁA £Áwè vÁAPï. wvÁè÷å PÀµÁÖ¤ E¸Á̯ïZïÑ gÀqAÚÉ . DªÀiÁÑöå CzsÆ
É ð JPÉÆæ ¸ÀĪÁvÉgï D¸ï¯Áè÷å

56
ªÀiÁqÁ¤A eÁAªÉÑ £Á¯ïðZïÑ D«ÄÑ D¸ïÛ. vÉ £Á¯ïð ªÉ£Ágï 14 WÀÄAªÉÇØ÷å ¸ÀÄvÀÄÛ£ï, CUÀÄA¨É WÁn
ªÀgÀÄAPï AiÉÄAªÁÑöå DªÉÆÑ zÁ¬ÄÓ ±Á© ¹¯ïé ªÀAiÀiïæ UɯÉÆA. ¸À£Éìmï ¥Á¬ÄAmÁZÉgï gÁªÀÅ£ï
¯ÁVA ªÀÄeí Á ªÀiÁAiÀiïß ªÀiÁíPÁ zsÁqÉA
è . 4 gÀÄ¥ÀAiÀiï ¸ÀÄAiÉÆð zÀAiÀiÁðAvï §ÄqÉÑA ¥À¼ÀAiÉÄèA. xÀAAiÀiï
jÃuï ¢, £Á¯ïð PÁqÀÛZïÑ (15 ¢¸Á G¥ÁæAvï) xÁªïß ¸ÀPÁè, ¸ÉÆêÉıÀg
é ï §¸ï ¸ÁÖ÷åAqï ¥À¼A
À iÀiÁÛ£Á
£Á¯ïð ¢vÁA... §¸ÁìA ªÀĤ¸ï ªÉZÉå ¥ÀjA ZÀ¯ÁÛ°A D¤ ªÀĤ¸ï
DªÉÆÑ ¨Á¥ÀÅöàVÃ... ¦mÁÖ²! ªÀÄíeÉ vÉÆAqï ªÀÄÄAiÉÆ ¨sÉÆAªï¯Áè÷å §jA ¢¸ÁÛ¯É. ¨sÁj RIJ!
¥À¼AÀ iÀiÁ߸ÁÛ£Á ¥ÀAiÉÄAè 25 £Á¯ïð PÁqïß ¢ ªÀiÁVgï ¨sÁj RIJ!!
4 gÀÄ¥ÀAiÀiï ªÀgï... ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ºÁAªÉA ¥ÁnA DvÁA ¥ÁæAiÀiï ªÁqÀZ
Û ïÑ ¸ÀA¸Ágï QvÉA ªÀÄu í ï
AiÉÄêïß ªÀiÁAAiÀiïÌ ¸ÁAUÉèA. 5-10 «Ä£ÀÄmÁA PÀ¼Z
ÛÀ ïÑ, vÁå ¢¸ÁAZÉÆ, vÁå ªÀÄe í Áå DªÀAiÀiÁÑ÷å PÀµÁÖ
ªÀiÁAiÀiïß gÁUÁZÉÆå, ¨ÉeÁgÁAiÉÄZÉÆå ºÀÄ£ÉƤ UÁ½ ªÁA«ÖZÆ É GUÁظï AiÉÄvÁ£Á, wuÉA ºÀmÁ£ï ªÀļ í îÉ
¸ÉƪÀÅ£ï, ±Á© ¨Á¥ÀÅöàZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. §jA, d§gïzÀ¸ïÛ E¸Á̯ÁPï zsÁqÀÄ£ï, Deï vÀĪÉÄÑ
ªÀiÁVgï ªÀZÀÄ£ï £Á¯ïð PÁqÁÑ ªÀÄÄvÁÛAiÀiÁåPï ªÀÄÄPÁgï zsÀAiÀiÁæ£ï G¨ÉA gÁªÀÅAPï, G®AªïÌ,
D¥Àªïß ºÁqï ªÀÄíuï ªÀiÁíPÁ zsÁqÉèA. £Á¯ïð §gÀAªïÌ ¥sÁªÉÇ PɯÁè÷å vÁå ªÀÄeí Áå ªÀiÁAAiÀiïÌ, JPÁ
PÁqÀAiÉÄè. ¨Á¥ÀÅöà£ï 4 gÀÄ¥ÀAiÀiï ¢Ãªïß £Á¯ï𠢸Áa ªÀÄíf eÉÆÃqï SÁªÀAªÉÑA ¨sÁUï ªÀiÁPÁ
ªÉ¯.É ºÁAªï ¥sÅÀ ¯ÉÆ£ï ¥sÅÀ ¯ÉÆ£ï ¥À¬Ä¯Áè÷å ¥Á«ÖA ¥sÁªÉÇ eÁªÁß, ¥ÀÅuï wZÉÆ GUÁØ¸ï ºÁå f«vÁAvï
§¸Áìgï §¸ÀÄ£ï ¸ÉÆêÉıÀg é ï, xÀAAiÀiï xÁªïß ¯Áí£ï ºÁAªï «¸ÀÄA æ ZÉÆ £Á.

§¸Áð£Á¸ÁÛ£Á(Spread) gÁªÁvï vÀgï vÉ C¹è


vÀÄA eÁuÁAAiÀiï? ªÉÆA
í ªï.
4. ¨sÉAqÁ PÁvÀvÁð£Á vÁZÉÆ ¯ÉÆÃ¼ï ¸ÀÄgÉåÃPï
1. ¨ÉÆAqÉÆ ¦AiÉįÁågï ±É¼ï eÁvÁ vÀ¸À¯ÁåA¤ ¯ÁUÁÛ D¤ ¨sÉAqÁA¬Äà ¸ÀÄgÉåÃPï aqÁÌvÁvï.
¨ÉÆAqÁå GzÁÌPï a«ÄÖ §gï «ÄÃmï §¸ÀÄð£ï ºÁPÁ ¥ÀjºÁgï °A¨ÉÆ PÁvÀ£ïð ¸ÀÄgÉåZÁ
¦AiÉįÁågï §gÉA. zÉƤà PÀIJ¤A ¸ÁgÀAiÀiï. ¨sA
É qÁ aqÁÌ £Á¸ÁÛ£Á,
2. vÁAvÁå vÁeÁ ªÀ ¥ÉǤð ªÀÄu
í ï PÀ¼ÁdAiÀiï vÀgï ²AzÀÄAPï ¸À°Ã¸ï eÁvÁ.
JPÁ DAiÀiÁÝ£ÁAvï GzÁPï WÁ¯ïß vÁAvÁå vÁAvÀÄ 5. ¥ÉÇuÁìa PÀ¸À°¬Äà ¥Éǽ PÀvÁð£Á, ¥ÉÇuÁìZÉ
§ÄqÉƪïß zÀªÀgï, vÁeÁ vÁAvÁå GzÁÌAvï WÀgÉ ¤vÀ¼ï PÀ£ïð «ÄQìAvï ¥ÀAiÉÄè ªÁlÄ£ï WÉ.
§ÄqÉÆ£ï gÁªÁÛvï. G¥ÁæAvï vÁAzÀÄ ªÀ ºÉgï QvÉA¬Äà ¨sÀ¸ÀÄð£ï
3. ªÉÆA
í ªï D¹è ªÀ £ÀQè ªÀÄu
í ï PÀ¼e
À ÁAiÀiï vÀgï JPÁ ªÁmï. ºÉ £ÀªÁð¼É ¥ÉǼÁåAQà ¯ÁUÀÄ eÁvÁ.
¦jAvï xÉÆqÉ GzÁPï WÁ¯ïß vÁAvÀÄ 4 xÉA¨É - ¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé
ªÉÆíAªï WÁ¯ï. ªÉƪï GzÁÌAvï ªÀÄjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ

JPÉÆè PÁ¼ÉÆ ªÀĤ¸ï ªÉįÉÆ D¤ ¸ÀUÁðPï UÉ¯Æ É .


“vÀÄA PÉÆÃuï?”«ZÁ¯ÉðA vÁPÁ ªÀÄÄPÁgï ªÉļï¯Áè÷å DAeÁ£ï.
“ºÁAªï mÉÊmÁ¤PÁZÉÆ »ÃgÉÆ”DAeÁZÉgï ¥À¨ æ Ás ªï WÁ®ÄAPï PÁ¼Áå£ï eÁ¥ï ¢°.
“ªÀíAiÉÆÎÃ, mÉÊmÁ¤Pï §Äqï¯ÉèAVà ¯Á¸ï¯ÉèA?” UÀĸÉÆàqÉÆ£ï, ¸ÁAUÁw DAeÁPï «ZÁj¯ÁUÉÆè ¥ÀAiÉÄèAZÉÆ DAeï.

57
¸ÀAzÀ±ð
À £ï
±ÀgÆÉ Ã£ï C¤µÀÌ r¸ÉÆÃeÁ zsÄÀ ªï ²æêÀÄw C¤vÁ D¤ ²æà ¹ÖêÀ£ï r’¸ÉÆÃeÁ ¸ÁAvï
DAvÉÆ£ï ªÁqÁåa, ºÉå ¥Á«ÖA DªÀiÁÑöå ªÀiËAmï gÉÆÃdj E¸ÉÆ̯ÁAvï ¥ÀAiÉÄèA DAiÀiÁèöå ºÁa «²µÀÖvÁ
ªÀÄí¼Áågï ¥ÀAiÉÄèA ¥Á«ÖA PÀxÆ
É °Pï ¨sÄÀ UÉðA E¸ÉÆ̯ÁAvï ¥Àx
æ ª
À iÀ ï DAiÀiÁèA. CAPï: 610/625 (97.60%)
CªÀiÁÑöå ºÉgï ¨sÄÀ UÁåðA¤ vÁa zÉÃPï WÉAªÁÑöåPï KPï ¯Áí£ï ¸ÀAzÀ±ð À £ï ºÁAUÁ ¢¯ÁA.

zÉÆvÉƤðAvï D¤ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. D¤ ºÉgÁAZÉÆ GvÉÛÃd£ï D¤ ¸ÀºÀPÁgï


¥ÀjÃPÉëAvï ¥ÀæxÀªÀiï ¸ÁÜ£ï D¥ÁڬįÁå vÀÄPÁ ªÉļÀÛ¯ÉÆ. ªÀiÁíPÁ ªÀÄíeÁå WÀZÁåðA xÁªïß
¥ÀAiÀiÁè÷å£ï G¯Áè¸ï D¤ C©ü£ÀAzÀ£ï. PÀ¸À¯ÉÆAiÀiï MvÀÛqï £ÁvÉÆè. ºÁAªÉA ²PÀeÉ,
1. vÀÄA PÁè¸ï ¥ÀjÃPÉëA¤ ¸ÀzÁAZï ¥ÀAiÉÄAè AiÉÄvÁ¯ÉAAiÀiï? ªÉƸïÛ CAPï eÉÆrdAiÀiï, ¥Àx æ ÀªÀiï AiÉÄÃeÉ
ªÀļ
í Æ
É î zÀ¨Áªï ªÀiÁíPÁ ªÀÄe
í Áå WÀZÁð¤A ¢AªïÌ
ºÁAªï PÁè¹Avï PÉzÁ¼ÁAiÀiï ¥Àx æ ª
À iÀ ï AiÉÄ£ÁwèA
£Á.
xÉÆqÉ ¥Á«ÖA zÀĸÉ,æ w¸ÉA
æ , ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀÄè¯ÉA
D¸Á. PÁè¹Avï JPÁªÉÄPÁ ªÀÄzÉA ¥Àw æ ¸ÀàzÉÆð 6. vÀÄPÁ PÉÆuÁZÉÆAiÀiï ¥ÁnA¨ÉÆ D¤ ¸ÀºÀPÁgï
D¸ï¯ÉÆè. ¯Á¨ÁèVÃ?
2. E¸ÉÆ̯ÁAvïZï ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAªÉÇÑ ¨sÀªÀð¸ÉÆ ªÀiÁíPÁ D¤ ªÀÄíeÁ ¸ÁAUÁvÁ D¸ï¯Áè÷å
D¸ï¯ÉÆè? «zÁåyðAPï E¸ÉÆ̯ÁAvï ¸Àªïð ²PÀëPÁA
Headmistress, correspondent xÁªïß §gÉA
¸ÀUÁî÷å ªÀ¸ÁðZÉA ¥s° À vÁA±ï ¥À¼vÉ Á£Á ªÀiÁíPÁ
GvÉÛÃd£ï D¤ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ï ¯Á¨sÁèA. D«Ä
¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëAvï §gÉ CAPï AiÉÄvÁ ªÀÄí¼ÉÆî
P˱A
É °¸ÁAªï PÀjeÉ, ZÀrvï CAPï eÉÆqÁÑ÷åPï
¨sÀªÀð¸ÉÆ D¸ï¯ÉÆè. ºÁAªï E¸ÉÆ̯ÁAvïZï
QvÉA PÀjeÉ ªÀÄí¼Áî÷å «²A ªÀiÁºÉvï ¢vÁ°A.
¥ÀAiÉÄAè ¸ÁÜ£ï D¥ÀAÚ iÀÄ°
Û A ªÀÄu
í ï aAvÀÄAPï £ÁvÉAè .
DªÉÆÑ correspondent (¸ÀAZÁ®Pï) «UÁgï
PÀpuï ¥Àj±ÀæªÀiÁ ªÀ«ðA D¤ ªÀír¯ÁAZÁ
¨Á¥ÁA xÁªïß DªÀiÁÌA vÀ¨ð És w ªÉļÁîöå. DªÀiÁÑöå
¨É¸ÁAªÁ D¤ ªÀiÁUÁÚ÷å ªÀ«ðA ºÁAªï ¥ÀAiÉÄA è
²PÁà «±ÁAvï, ªÉ¼Á «±ÁåAvï, ¥ÀjÃPÉëZÁ
¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAªïÌ ¸ÀQèA.
vÀAiÀiÁgÁAiÉÄ «±ÁåAvï vÁtÂA ªÀiÁºÉvï ¢¯Áå.
3. °¸ÁAªï PÀað jªÁeï PÀ²? E¸ÉÆ̯ÁAvï ¸ÀªÁðAZÉÆ ¥ÁnA¨ÉÆ D¸ï¯ÉÆ.è
ºÁAªï ªÀÄíeÉA °¸ÁAªï ¢¸Á£ï ¢¸ï ²PÁÛA. 7. ¥sÀÅqÁgÁ «²A ¸Àé¥ÁÚA QvÉA?
¥ÀjÃPÁë ¯ÁVA D¬Ä¯Áè÷å ªÉ¼Ágï ºÁAªï KPï/
zÉÆÃ£ï ºÀ¥ÁÛ÷å ¥ÀAiÉÄèAZï ²PÁÑAvï ªÀÄíeÉÆ ªÉÊzsåÀ QÃAiÀiï PÉÃë vÁæAvï ºÁAªÉA ªÀÄeí ÆÉ ¥sÅÀ qÁgï
ZÀrvï ªÉüï RaðvÁA. ¨ÁA¢dAiÀiï ªÀÄu í ï aAvÁèA. ºÉA ªÀÄe
í AÉ ¸À¥uÀ ï.
8. ²PÁ¥ï ¸ÉÆqïß ºÉgï ZÀlĪÀnPÉA¤ PÁAAiÀiï G¨Áð
4. RAAiÀÄìgï vÀĪÉA PÉÆÃaAUï WÉvï¯ÉèAAiÀiï?
D¸ÁV?
ºÁAªï ¨sÁAiÀiïæ PÉÆÃaAUÁPï ªÀZ£
À ÁwèA. ªÀÄe
í É
¸Àé-²PÁ¥ï D¤ WÀgïZï ªÀÄíeÉA PÉÆÃaAUï. ºÁAªÉA E¸ÉÆ̯ÁZÁå ZÀlĪÀnPÉZÁå ¨sÁAiÀiïæ
UÉÊqÁìAvï QæAiÀiÁ¼ï jwAvï ¨sÁUï WÉvÁè D¤
5. vÀÄeÉgï ²PÁà «²A PÁAAiÀiï MvÀÛqï D¸ï¯ÉÆè? gÁdå ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï(¥À±
æ ¹
À )Û D¥ÁÚAiÀiÁèA. E¸Á̯ÁAvï
ªÀiÁíPÁ ²PÁàAvï ¥À¥Áà ªÀÄ«ÄäZÉÆ, ¨sÀ¬ÄÚZÉÆ D¸Á PɯÁè÷å ¨sÁµÀuï, ¥À§ æ Azsï, §gÀªïà D¤

58
ºÉgï ¸Àz
à Áðå¤A ªÀiÁíPÁ E£ÁªÀiÁA ¯Á¨sÁöè åAvï. zsA
À iÀiïæ ªÉļÁîA. ¯ËQPï ¸ÀAVÛAa ¸ÀªÄÀ Ót ¯Á¨sÁåè .
ªÀÄíf ªÀÄvï j¯ÁåPïì eÁAªïÌ ºÁAªï ¥ÀzÁA
DAiÀiÁÌvÁA. 10. ªÀÄÄPÁgï ¥ÀjPÁë ¢AªÁÑ «zsÁåyðAPï vÀÄf ¸À®ºÁ
QvÉA?
9. zÉÆvÉƤðZÁå PÁè¹ «²A vÀÄPÁ QvÉA ¨sÉÆUÁÛ?
²PÁÛ£Á zsÉåÃAiÀiï D¤ zsÀAiÀiïæ UÀeÉðZÉA. ªÀÄíeÉå
ºÁå ªÀ¸Áð ºÁAªÉA ¢AiÉĸÉfZÁå ºÀAvÁgï ªÀ«ðA ºÉA ²PÉÆAPï eÁAiÀiÁß ªÀÄí¼ÉîA ¥Áqï
D¸Á PɯÁèå zÉÆvÉƤðZÁå ¥ÀjPÉëAvï ¥ÀAiÉÄèA aAvÁ¥ï PÉzÁßAAiÀiï £ÁPÁ. ºÁAªï ²PÁàAvï
¸ÁÜ£ï D¥ÁÚ A iÉ Ä è A . EUÀ e É ð Avï vÀ ± É A Zï zÀĸÁæ÷åA §j ZÀÄgÀÄPï £Á ªÀÄí¼Éè aAvÁ¥ï
zÉÆvÉƤðZÁ PÁè¹Avï ºÁAªÉA ²PÀQë A xÁªïß D¸ÀÄAPï £ÀeÆ É . ¸ÀzÁAZï ªÀÄe í Áå£ï ºÉA PÀgÄÀ APï
eÁAiÉÄÛ ¸ÀAVÛ D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. zÉÆvÉƤðPï eÁvÁ ªÀļí A
îÉ zsA À iÀiïæ, ºÁZÁå ¸ÁAUÁvÁ ²PÁàZA É
UɯÁè÷åAvï ªÀiÁíPÁ ªÀÄeí Áå ¨sÁªÁxÁð «±ÁåAvï KPï Planner/Timetable D¸ÁeÁAiÀ i ï.
¸ÀªÀÄÓt ªÉļÁîöå. ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPï D¤ eÉdÄ Hardwork & Prayer is the key to success.
«±ÁåAvï ºÁAªï eÁuÁA eÁ¯ÁåA. PÁè¹Avï zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. vÀÄeÁå ªÀÄÄPÁè÷å
¨sÄÀ UÁðåAa ªÀ¼PÀ ï eÁ¯Áå. °vÀÄfðAvï ¨sÁUï ¥sÀÅqÁgÁPï D¤ ¸Àé¥ÁÚAPï §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï
WÉvï¯Éè ªÀ«ðA ªÀÄÄPÁgï ªÀZÀÄ£ï ªÁZÀÄAPï D¤ vÀÄeÁå AiÀıÀ¸ÉéPï ¥À©üð ¥ÁoÀAiÀiÁÛAªï.

ªÁlì¥ÁAvÉAè PÀª£
À ï
£À²Ã¨ï
PÉ£ÁßAAiÀiï WÉ£Áwè ¯ÉÆnæ zsÀÄ¼ï ¥sÁ¥ÀÅqïß PÁqÉÆè
«PÉÛ¯ÁåZÁå «£ÉƪÉÚPï ªÀÄzsÉA D¸ï¯Áè÷å ¯ÉÆmÉa æ
¨sÄÀ ¯ÉÆ£ï WÉwè... PÁt DAiÉÆÌ£ï
¢¸Á¼Áågï D¬Äè R§gï ¥Á¢æ ¸ÀAiÀiïÛ ±ÉªÉÄðªïß UɯÉÆ...!
¯ÉÆmÉæPï ªÀÄíeÁå ¯ÁUÁèA E£ÁªÀiï
LªÀeï ªÀgï, nPÉmï zÁPÀªïß vÁå ¢Ã¸ï ªÀÄdvï ªÀiÁUÉÆ£ï
ªÁAeɯÁZÁå ªÀÄzsA É zÀªg
À ï°è...
¸ÉÆzsÀÄ£ï ¸ÉÆzsÀÄ£ï nPÉmï ¸ÀzÁA ªÁZÀÄ£ï,
¥ÀÅgÉÆ eÁ¯ÉA.. PÉ°è vÀgï DªÀäj
£À²Ã¨ïZï EvÉAè ¢¶ÖPï ¥ÀÅt ¥Àr.Û ..!
D±Á zÁPÀªïß ¥ÉʱÁAa
CzsÁðågïZï ¥sÅÀ mÉA
è ...! Wɪïß ºÁwA WÀ¼ÁAiÉÄ
«uÉ zsÁAªÉÇA è ..
¨ÉeäÉ AvÁPï Deï ¥ÀÅuï ¥ÀgÀvï, £À²Ã¨ÁPï gÀqÉÆèA-
«UÁgï WÀgÁ DAiÉÆè nPÉmï ¥À¼Éªïß DAVØZÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ-
D¯ÁÛjgï D¸ï¯ÉÆè ªÁAeÉ¯ï ªÉüï GvÉÆ£ æ ï UɯÉÆ...!

59
zÀ¥sÀÛgÁA ªÉÄeÁÑ÷å DªÀiÁÌA
PÀ¼îAÉ Zï £Á...! ¤ªÀw æ Ûa WÀr PÀ² D¬Äè
PÀ¼îA
É Zï £Á...!!
¢Ã¸ï zsÁAªÉZ è ï... ¨sÀÄUÁðåAPï, £ÁvÁæAPï ªÀÄíuï
PÀ±É ¥Á±Ágï eÁ¯ÉV, WÉƼÉÆ£ï GgÀªïß DgÁ¬Ä¯Áè÷åAPï
PÀ¼îA
É Zï £Á...! wAZï ¨sÀÄVðA ¥ÀAiÀiïì eÁ¯ÉèA
ftÂAiÉÄ ¸ÀàzÁs ðåAvï PÀ¼îAÉ Zï £Á..!
ªÀ¸ÁðA¤ zsÁªï WÁ°è D«Ä D«ÄÑA ªÀÄíuï
PÀ¼îA
É Zï £Á...! ªÀ¼ÉÆÌ£ï MAzÁ¬Ä¯ÁèåAPï
SÁAzÁgï ZÀqÉÆ£ï Sɼï°èA ¨sÀÄVðA ¸ÀPÁØA ¥ÀAiÀiïì eÁªïß JPÀÄìgÉA eÁ¯ÉèA
SÁAzÁ G¨Ágï ªÁqï°èA PÀ¼îAÉ Zï £Á..!
PÀ¼îA
É Zï £Á...! SÁ±É¯Áå ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÁPï, RıÁ¯ÁAiÉÄPï
¨sÁqÁåZÁå ¯Áí£ï PÀÄnÃgÁ xÁªïß QvÉÃAAiÀiï PÀAiÀiÁðA...aAvÁ£Á
¸ÀéAvï ©qÁgÁPï WÀĸï¯ÉèAAiÀiï ±ÀjÃgïZï C¸ÀºÀPÁj eÁ¯ÉA PÀ±ÉA
PÀ¼îA
É Zï £Á...! PÀ¼îAÉ Zï £Á..!
ZÀqÉßjà ¸ÉÊPÀ¯ï UÀÄqÁتïß
C±ÉA PÁAAiÀiï PÀ¼ÁÑ÷å ¥ÀAiÉÄèAZï
G¸Áé¸ÀÄAPï PÀµïÖ eÁªïß D¸ï¯Áè÷åAPï
TgÉÆ£ï fgÉÆ£ï ªÉZÁå fuÉåZÉgï
PÁgÁa ¸ÀªÁj PÉzÁßA DªÀrè
KPï SÁ±É° £ÀzÀgï D¸ÀÄA!
PÀ¼îA
É Zï £Á...!
¸ÀAVA D¸ï¯Áè÷åAPï zÀÄPÀAiÀiÁß±ÉA
DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiïÌ ªÉÇeɱA
É
CºÀA ªÀÄUÀÆgæ ï SÁqÀÄA WÁ®ÄAPï
D¸ï¯Áè÷åAªï, DªÀiÁÑ÷åZïÑ
ZÀvÁæAiÀiï GgÉÆA!
¨sÀÄUÁðåAZÁå ªÉÇeÁåPï SÁAzï eÁ¯ÉèA
-C£Á«ÄPï
PÀ¼îA
É Zï £Á...!
ªÀgÁA UÀmÁè÷å£ï ¤zÉAvï WÉÆgÉAªÁÑ÷åAPï KPï ¨sÄÀ UÉÆð D¥Áè÷å ¨Á¥ÁAiÀiïÌ «ZÁvÁð
¸ÀªÁÌ¸ï ¤ÃzïZï Gt eÁ°è “qÉr, zÁzÉÆè ªÀÄí¼Áågï PÉÆÃuï?”
PÀ¼îA
É Zï £Á...! “zÁzÉÆè ªÀÄí¼Áågï eÉÆ PÉÆÃuï D¥Áè÷å ¸ÀUÁî÷å
zÁmï PÁ¼Áå PɸÁA¤ PÀÄmÁäa dªÁ¨ÁÝj WÉvÁ D¤ ¸ÁA¨Á¼ÁÛ”
¨ÉÆmÁA SɼÀªïß ¸ÀÄSï ¨sÉÆUï°è AiÀiÁzï ¨Á¥ÁAiÀiïß ¨sÄÀ UÁðåPï ¸ÀªiÀ ÁÓAiÉÄèA.
f« D¸ÁÛAZï, PÉøï zsÀªÉ eÁ¯Éè ¨sÄÀ UÁðå£ï ¸ÀªiÀ ÁÓ¯èɧj vÀQè ºÁ®¬Äè D¤
PÀ¼îA
É Zï £Á...! ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “ºÁAªï ªÀíqÆ É è eÁ¯Áè÷å £ÀAvÀgï
ªÀiÁ«Ää §jZï zÁzÉÆè eÁ¯Áågï ¥ÀÅgÉÆ!”
ºÁwA Cfð Wɪïß

60
vÁAwæPï ªÀiÁºÉvï-11
«£ÉìAmï r’¸ÉÆÃeÁ
¥sÁå£ï ªÀÄí¼Áî÷å vÀPu
ëÀ ï, ªÁgÉA, ªÁ DªÀiÁÌA ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
ªÁgÁåZÆ É C£ÉÆãUï eÁAªÉÇÑ ¸Àºe À ï vÁå zÉPÄÀ £ï
¥sÁå£ï D«Ä ªÁ¥ÁvÁðAªï. 2. mÉç¯ï ¥sÁå£ï: 30 ªÀ¸ÁðA
¥sÁå£ï ªÀÄí¼Ágï QvÉA: ¥sÁå£ï KPï ¸ÁzÀ£ï. ¹Ügï D¢A mÉç¯ï ¥sÁå£ÁPï ZÀqï
¹ÜyAiÉÄPï D¸ï¯ÉAè ªÁgÉA ¥sÁå£ÁZÁ ¨ÉÃè r ªÀÄÄPÁAvïæ ªÀĺÀvïé D¸ï¯ÉAè . «±Éõï jw£ï ºÁå jwaA ¥sÁå£ÁA
C¢üPï MvÀq Û ÁAvï ¥Àªæ ÃÉ ±ï PÀZÁð «zsÁ£ÁPï ¥sÁå£ï mÉç¯ÁZÁ ªÀAiÀiïæ zÀªÅÀ öæ£ï ªÁgÁåZA É C£ÉÆãUï
ªÀÄí¼îA
É £ÁAªï D¸Á. ZÀqï eÁªïß ¥sÁå£ï ªÀÄí¼Áî eÉÆqÉAÑ ¨sÆ É Ãªï ªÀvÁðå zÁzÉƸÁÌAiÉÄZÉA eÁªÁ߸ÉAè
£ÁAªÁSÁ¯ï ZÀqï ºÉÆ ±À¨ïÝ ¥ÀA æ iÉÆÃUï PÀ£ïðZï ªÀiÁvïæ £ÀAí AiÀiï JPÁ eÁUÁå xÁªïß C£ÉåÃPï eÁUÁåPï
D¸Ávï. C±ÉA ¥sÁå£Á ªÁ¥ÁZÁð D¤ vÁZÉ gÀZ£ À ï ªÀgA ÑÉ vÀ¸¯ À AÉ «±ÉõÀvÁ ºÁå ¥sÁå£ÁZÉA eÁªÁ߸Á.
PÀZÁð «µÀAiÀiÁZÉgï ¸ÀªÄÀ Ó¯Áè÷ågï C£ÉÃPï jwaA vÁå zÉPÄÀ £ï C¸À°A ¥sÁå£ÁA ZÀrPÛ ï jw£ï ¯ÉÆÃPï
»A ¸ÁzÁ£ÁA ««zsï gÀÄ¥Ágï ªÀiÁPÉðnAUï ¥À¼AÉ ªïÌ ªÁ¥ÁvÁð¯ÉÆ. DvÁA¬ÄA C¸À°A ¥sÁå£ÁA
ªÉļÁÛvï. ¥Àª
æ ÄÀ ÄSï eÁªïß zÉÆÃ£ï «zÁ£ÁaA ¥sÁå£ÁA G¥ÀAiÉÆÃUï PÀgÄÀ APï ªÉļÁÛvï. ºÁå ¥sÁå£ÁZÁ
D«Ä ZÀqï G¥ÀAiÉÆÃUï PÀZð É A eÁªÁ߸Ávï. gÉUÄÀ å¯ÃÉ lgï vÁå ¥sÁå£ÁZÁ ¨ÉøÁ ªÀAiÀiïæ D¸Á.
C±ÉA ¸ÀÄ®¨sÁAiÉÄ£ï ¥sÁå£ÁZÉA G¥ÀAiÉÆÃUï vÀ±AÉ Zï
1. ¹Ã°AUï ¥sÁå£ï 2. mÉç¯ï ¥sÁå£ï ¹àÃqï ¤AiÀÄAvÀu æ ï PÀgÄÀ APï ¸Ázsïå D¸Á.
1. ¹Ã°AUï ¥sÁå£ï: C¸À°A ¥sÁå£ÁA ¹Ã°AUÁAvï ¥sÁå£ÁZÉA ªÉÄÊAmÉ££ É ïì:
D¸Áè¯Áèöå JPÁ ºÀÄPÁÌgï PÀ£PÉ ïÖ PÀvÁðvï D¤ ºÁå 1. ºÀ¥ÁÛ÷åAvï KPï ¥Á«ÖA ¥sÁå£ÁZÉA ¨ÉÃè r D¤
¥sÁå£ÁAZÁ ªÀÄÄSÁAvïæ ªÁgÉA ¥sÁå£ÁZÁ ¨ÉÃè rZÁ ¸ÀUAîÉ ¥sÁå£ÁZÉA ¨sÁAiÉÄA è PÀÄ¸ï ¤vÀ¼ï PÀÄqÁÌ÷åAvï
ªÉÃUÁPï ¯ÁUÉÆ£ï ¹Ügï D¸ï¯Éè ªÁgÉA UÀrAiÀiÁ¼ï ¥ÀŸÀÄ£ï ¤vÀ¼ï zÀªZÀ ðÉ A. C±ÉA PɯAèÉ ªÀ«ðA ¥sÁå£Á
WÀÄAªÁÑA qÉÊgÀP£ëÀ ÁAvï WÀÄAªÁÛ£ÁA C¢üPï ªÀiÁ¥Á£ï xÁªïß D¬Ä¯ÉA è ªÁgÉA DªÀiÁÌA ¨s¯ À ÁAiÉÄÌPï §gÉA,
ªÁgÉA ¥sÁå£ÁZÁ ¥ÉÇAzÁ WÀÄAªÁÑ jwgï MvÀq Û Ágï £Á vÀgï ¥sÁå£ÁZÁ ¨ÉÃè rAvï zsÆ À ¼ï §¸ÀÄ£ï D¸ÁÛ,
¥Àª
æ ÃÉ ±ï eÁvÁ. C±ÉA ¥sÁå£ÁZÁ ¸ÀPA À iÀiïè PÉÃA¢æPv
æÀ ï vÉA zsÄÀ ½ZÉA ªÁgÉA qÀ¸ïÖ C®fð eÁAªÉAÑ ¸ÁzsåÀ vÁ
jÃw£ï ªÁgÉA WÀÄAªÁÛ. ºÉA ¥sÁå£ÁZÉA ªÁgÉA ¥sÁå£ï D¸Á.
WÀÄAªÁÑ (RPM/Speed) ªÀAiÀÄgï CªÀ®A§£ï
2. ¥sÁå£ÁZÉA ¹àÃqï ªÁ ªÁgÉA GuÉA AiÉÄvÁ
eÁªÁ߸Á. vÁå zÉPÄÀ £ï ZÀrPÛ ï duÁA ¥sÁå£ÁA ¥ÀAzÁ
eÁ¯Áågï ¥sÁå£ÁZÉA ¨ÉÃjAUï D¤ PÀAqÉ£g ìÀ ï ZÉPï
¨ÉƸÉA Ñ ªÀÄļÁîgï ZÀqï ¥À¸A À zï PÀvÁðvï.
PÀjdAiÀiï. ¨ÉÃjAUÁAvï Væøï WÀmï eÁ¯Áågï ªÁ
¥sÁå£ÁZÉA ªÁgÉA ¤AiÀÄAvÀu æ ÁAvï ºÁqÀÄAPï PÀAqÉ£g
ìÀ ï ªÀ PÉ¥Á¹lgï «ÃPï ªÁ ¥Áqï eÁ¯Áågï
gÉUÀįÉÃlgï ªÁ ªÉǯÉÖÃeï ¤AiÀÄAvÀæuï PÀZÉðA C±ÉA WÀqÁÛA.
PÀAmÉÆÃæ ¯ï ¹éZï D¸ÁÛ. ºÁå ¹éZÁÑ ªÀÄÄSÁAvïæ ªÉǯÉÃÖ eï
3. ¥sÁå£ÁZÉA ¨ÉÃjAUÁZÉÆ DªÁeï AiÉÄvÁ eÁ¯Áågï
¤AiÀÄAvÀæuï PɯÁè÷å ªÀ«ðA ¥sÁå£ÁZÉA ¹àÃqï
¨ÉÃjAUÁZÉÆ ¨ÉÆïïÖ UɯÁåvï ªÀÄu
í ï Cxïð. JPÀZï
¤AiÀÄAvÀu æ ÁPï ºÁqÉåvï. ºÉA gÉUÀÄå¯ÉÃlgï ¹éZï ¨ÉÃjAUï Qèãï PÀ£ïð VæÃ¸ï ¯ÁAiÀiÁÓAiÀiï £Á vÀgï
¨ÉÆÃqÁð ªÀAiÀiïæ ¦üPïì PÀ£ïð D¸ÁÛvï. §¢èdAiÀiï.
61
¥sÁå£ÁZÉA PÀ£PÉ ëÀ £ï

CELEBRATE LIFE
As soon as you die, your identity becomes “a body’. People use phrases like “bring the
body” “lower the body in the grave” etc. People dont even call you by name, which you
tried all your life to impress on the people! Live a life to impress the Creator and not the
Creation. Take chances...spend money on the things you love. laugh till your stomach
hurts...dance, even if you are too bad at it...pose stupidly for photos..be child like. MORAL:
Death is not the greatest loss in life. Loss is when the life dies inside you while you are
alive.

D¸ÀàvÉæZÁå RmÁèöågï ¤zï¯Áèöå ªÉ½A qÉÆPÀÖgÁ PÀqÉ PÉÆAQÚ ±ÁAiÀÄj


CzsÁåwäPï ¸ÀªÁ¯ÁAZÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï «ZÁj£ÁPÁ.
RAAiÀiï ªÀÄ£ï D¸Á xÀAAiÀiï PÁ½eï D¸Á
QvÁåPï...?
¦qɸïÛ : ªÉįÁèöå £ÀAvÀgï QvÉA eÁvÁ qÉÆPÀÖgï? RAAiÀiï PÁ½eï D¸Á xÀAAiÀiï ªÉÆÃUï D¸Á
qÉÆPÀÖgï : ©¯ï ¸Émïè eÁ¯Áèöå PÀÆqÉè D«Ä PÀÄqï RAAiÀiï ªÉÆÃUï D¸Á xÀAAiÀiï zÀÆPï D¸Á
¸ÉÆqïß ¢vÁAªï. ¨Éqï²mï §¢è PÀgÀÄ£ï £ÀªÁå RAAiÀiï zÀÆPï D¸Á xÀAAiÀiï “CAiÉÆÃqÉPïì”
¦qɸÁÛPï Jrämï PÀgÁÛAªï! ¥ÀŸÁ!

62
eɪÁÚZAÉ ªÉÄÃeï ºÀ½Ý ¦mÉÆ D¤ ²PÉÆð ¯Áªïß
Czsð É A ªÀgï zÀªg
À ï. «Ä¸ÁðAUï,
§AUÀÄqÉ ©¸À¯É fgÉA, ¸Á¸ÁAªï, «ÄjA ¸ÁAUÁvÁ
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ÷å ªÀ¸ÀÄÛ: UÀ A zs ï ªÁmï, vÁå D¼É £ ÁPï
²AzÁ¥ï D¤ «ÄÃmï WÁ¯ïß
* ¨ÁAUÉØ -10 * ²gÉÆw -2 ¨ÁAUÁØ÷åAPï ¯ÁAiÀiï. ªÀiÁvÉåZÁå
* ¸ÀÄQ «Ä¸ÁðAUï - 15 PÀÄAqÁè÷åAvï vÉïï WÁ¯ïß ²gÉÆw
* ºÀ½Ý ¦mÉÆ - 1 ZÁ.PÀÄ. * fgÉA - 1 ZÁ.PÀÄ. zÀªg À ï. vÁZÉgï D¼É£Á ¸ÀªAÉ ¨ÁAUÉØ
* ¸Á¸ÁAªï - 1 ZÁ.PÀÄ. WÁ¯ïß ªÀAiÀiÁè÷ågï KPï ²gÉÆw
* «ÄjA - 1/2 ZÁ.PÀÄ. ²PÉÆð - 2 ªÉÄ.PÀÄ. zsÁA¥ï..PÀÄAqÉA è §gÉA PÀ£ïð zsÁA¥ÀÅ£ï ¨ÁjPï GeÁågï 20
* vÉïï - 2 ªÉÄ.PÀÄ. «Ä£ÀÄmÁA ²dAiÀiï.
²AzÁ¥ï: (ªÀiÁwAiÉÄZÉA PÀÄAqÉèA £ÁvÀgï £ÉÆ£ï-¹ÖPï
* ¦AiÀiÁªï - 2 * vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUï - 8 DAiÀiÁÝ£ï G¥ÉÇåÃVì)
* ¯ÉƸÀÄuï - 1 PÁAzÉÆ * D¯ÉA - 2"
«ÄÃmï gÀÄa ¥ÀªÀiÁðuÉ. - ©Ã£Á ®Ä«¸ï,
«zsÁ£ï: ¨ÁAUÉØ ¸ÀÄn PÀ£ïð zsÀĪïß PÁvÉð WÁ¯ïß «ÄÃmï,
¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

PÀ¯Áå£ÄÀ g
à ï ©Ã¥sï a°è
UÀeÉðZÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ:
* ©Ã¥sï-1/2 Q¯ÉÆ, *¸ÉÆAiÀiï ¸ÉƸï 1ªÉÄ.PÀÄ. + 1 ZÁ.PÀÄ. *
²PÉÆð-1 ZÁ.PÀÄ. * PÁ²äj «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ - 1 ZÁ.PÀÄ. *
mÉƪÀiÁåmÉÆ ¸ÉƸï- 2 ªÉÄ.PÀÄ. * «Ä¸ÁðAUÉ ¸ÉƸï (vÁA¨ÉÆØ)
- 1 ZÁ.PÀÄ. * ¦mÉÆ PɯÉèA «ÄjA - 3/4 ZÁ.PÀÄ +2 a«ÄÖ. * ZÀªïÌ PÁwæ¯Éè
¦AiÀiÁªï - 2 * ZÀªïÌ PÁwæ¯ÉÆè PɦìPÀªÀiï - 1/2 * G¨ÉA agï°è vÀ¤ð
«Ä¸ÁðAUï - 2 * ¨ÁjPï PÁ¥ï ¯ÉèA D¯ÉA - 1/2 * ¯ÉƸÀÄ£ï PÁ¥ï°è -
6 ¨ÉÆAiÉÆ * ©Ã¥sï ¸ÉÆÖPï - 1/4 PÉÆ¥ï * GzÁPï - 1/4 PÉÆ¥ï *
PÉÆ£ïð ¥sÁèªÀgï - 1 ZÁ.PÀÄ. * vÉïï - 2 ªÉÄ.PÀÄ.* PÉÆZÁ¬Ä¯ÉèA ¹àçAUï
M¤AiÀÄ£ï - 1 ªÉÄ.PÀÄ. * «ÄÃmï gÀÄa ¥ÀÅvÉðA.
«zsÁ£ï: ©Ã¥sï ¥ÁvÀ¼ï ¥ÀmÉÆÖ÷å PÀ£ïð ²AzÀÄ£ï PÀÄPÀÌgÁAvï ¸ÉÆAiÀiï ¸ÉƸï,
²PÉÆð D¤ E¯Éè±ÉA «ÄÃmï WÁ¯ïß GPÀqï. ¥ÀAiÀiÁè÷å «f¯Á G¥ÁæAvï 20 «Ä£ÀÄmÁA ¨ÁjPï GeÁågï
²dªïß zÀªÀgï. PÀqÁAiÉÄAvï 1 ªÉÄ.PÀÄ. vÉïï WÁ¯ïß ¦AiÀiÁªï, ¯ÉƸÀÄ£ï, D¯ÉA D¤ vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUï
WÁ¯ïß 2 «Ä£ÀÄmÁA¨sÀgï ZÁ¼ïß ¨sÁeï D¤ «AUÀqï JPÉ ¥ÉèÃnAvï PÁqïß zÀªÀgï. vÁåZï PÀqÁAiÉÄAvï
PÁå¦ìPÀªÀiï 1 «Ä¤mï ZÁ¼ïß ¨sÁeï D¤ vÁPÁZï JPÉÃPï a«ÄÖ «ÄjAiÀiÁ ¦mÉÆ D¤ «ÄÃmï ¨sÀ¸ÀÄð£ï
D£ÉåÃPÁ DAiÀiÁÝ£ÁPï PÁqï. G¥ÁæAvï PÀqÁAiÉÄAvï 1 ªÉÄ.PÀÄ. vÉïï vÁ¥Àªïß GPÀqï ¯ÉèA ªÀiÁ¸ï ¨sÀ¸ÀÄð£ï
ZÁ¼ï. G¥ÁæAvï ¸ÀUÉîA ªÀiÁ¸ï PÀqÁAiÉÄZÁå PÀIJAPï ªÉÇAzÁAiÀiï. vÉzÁßA vÉÃ¯ï ªÀÄzsÉA dªÉÆ eÁvÁ. vÁå
vɯÁAvï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ WÁ¯ïß ºÀ¼ïÛ ¨sÁdÄ£ï UÉÃ¸ï ¯Áí£ï PÀ£ïð ªÀiÁ¸ï ¨sÀ¸ÀÄð£ï ZÁ¼ï. £ÀAvÀgï 1
ZÁ.PÀÄ. ¸ÉÆAiÀiï ¸ÉƸï, «Ä¸ÁðAUÉZÉÆ ¸ÉƸï WÁ¯ïß §gÉA PÀ£ïð ¨sÀ¹ð. G¥ÁæAvï «ÄjAiÀiÁA ¦mÉÆ
WÁ¯ïß ¸ÁPÉðA ZÁ¼ï. DvÁA ¨sÁeï¯ÉÆè ¦AiÀiÁªï, PÁå¦ìPÀªÀiï WÁ¯ïß ¥ÀgÀvï JPÉÃPï a«ÄÖ «ÄjAiÀiÁ
¦mÉÆ D¤ «ÄÃmï WÁ¯ïß §gÉA PÀ£ïð ¨sÀ¹ð. ©Ã¥sï ¸ÉÆÖPï D¤ GzÁÌAvï PÉÆ£ïð ¥sÁèªÀgï TgÀAiÀiï D¤
ªÀiÁ¸ÁPï WÁ¯ïß «Ä¤mï ¨sÀgï ²dAiÀiï. G¥ÁæAvï ªÁqÁÑ÷å DAiÀiÁÝ£ÁPï PÁqïß ªÀAiÀiÁè÷å£ï ¹àçAUï
M¤AiÀÄ£ï ²A¥Áتïß ¸ÀdAiÀiï.
-ªÉƤPÁ gɨɯÉÆè, ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
63
D¥ÉÇ-
è ¥É¯Æ
É -eÉÆPÁé
¸ÁA.¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

D¥Áè÷å ¥É¯ÁåAPï PÉÆtÂà eÁuÁAvï QvÉA


PÀÄmÁäPï ¸ÁPÉðA ¸ÀªÀiÁÓvÁvï?
KPï eÉgÁ¯ï C©ü¥ÁæAiÀiï vÁAZÁå ªÀÄzÉA
M¼ÁÌvÁA ªÀÄíuï ªÀiÁvïæ ¸ÁAUÁÛvï!
PÉÆuÁPï PÉÆuï £Á-²A¨Áæ÷åPï £ÁPï £Á
ªÀÄíeÁåZï zsÀĪÉPï ºÁAªï M¼Á̯ÉÆA £Á
PÁ¼ÁÓPï ªÀÄíeÁå zsÀPÉÆ §¸ÉÆè
¥ÀPÁðåZÁå ªÉÆUÁAvï ªÀiÁíPÁ £ÉUÁ¯ÉÆð!
G¸ÁÌ÷ågï ªÀÄíeÁå SɼÀ¬Ä¯ÉèA
SÁAzÁågï §¸Àªïß ¨sÉÆAªÁجįÉèA
vÁa gÀÆZï, ¥À¸ÀAzï eÁuÁ¸ï¯ÉÆèA
vÀgï, RAZÁåAvï ºÁAªï ZÀÄPÉÆèA?
²PÁàAvï SɼÁAvï ºÀıÁågï D¸ï¯ÉèA «Ã¸ï ªÀ¸ÁðAZÉÆ ªÉÆUÁ¨ÁAzï PÁvÀÄæ£ï
¸ÀªÀiÁfPï PÁAiÀiÁðA¤ ªÀÄÄPÁgï AiÉÄvÁ¯ÉA PÁ¼ÁÓ zÉÆÃgï vÀÄlªïß ¸ÉÆqÉèAAiÀiï
ºÀAiÉÄðPï UÀeÁ° ªÀÄíeÉPÀqÉ ¸ÁAUÁÛ¯ÉA
G®AiÀiÁÛ¯ÉÆA vÀÄf ªÀréPÁAiÀiï
vÀjÃ, PÁ¼ÁÓa UÀeÁ¯ï °¥ÀAªïÌ ¸ÀPÉèA!
DvÁA ¯ÉÆÃPï ªÀiÁíPÁ ºÁ¸ÁÛ
QvÁåPï ¨Á¼Á C±ÉA PɯÉAAiÀiï? PÁ½eï ªÀiÁA¢£Á M¥ÉÇéAPï ¯Áí¤éPÁAiÀiï
vÀÆAAiÀiï DªÀiÁÌA £Á M¼Á̯ÉAAiÀiï! ¥ÁnA AiÉIJ? ¢Ã¸ïÖ UÉÃngïZï C¸ÁÛ!
vÀÄf ªÀÄfð vÀÄf RIJ
PÁ½eï DªÉÄÑA PɯÉAAiÀiï WÁ¹ KPï GvÁgï ¥ÀÅt ¸ÁAUï¯ÉèAAiÀiï vÀgï
ªÉÆUÁ£ïAZï vÀÄPÁ zsÁqÀÄ£ï ¢vÁåAªï
¯Áí£ï aÃmï KPï §gÀªïß zÀªÀ£ïð zÉÃªï ¢ÃAªï vÀÄPÁ ¸ÀAvÉƸï ft¨sÀgï
¥ÀPÁðå ¸ÀAVA ¥ÉǼïß zsÁAªÉèAAiÀiï ºÉAZï D«Ä ªÀiÁUÉÛ¯ÁåAªï.

UÁ¢
1. ¸ÉƨsÁAiÉÄPï ªÀÄíuï ²Aªï°è PÁAPÁÚ ¥sÁ¥ÀÅqÁè÷ågï ªÉvÁvïªÉ?
2. DªÀAiÀiï ¥À¼ÉvÁ ¥ÉÇmï, ¨ÁAiÀiïè ¥À¼ÉvÁ ¨ÉƯïì
3. PÀqÁðAvï ¥ÉÇt¸ï PÁvÀgï¯Éè÷å §j.
4. C¥ÀÅuï eÁªïß SÁAiÀiÁß, SÁvɯÁåAPï ¢£Á
5. Cw D±É, UɯÉÆ ¥sÁ²
6. KPï ¥sÀmï zÁA¥ÀÅAPï zsÁ ¥sÀn ªÀiÁjeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ
7. ªÉøï WÁ¯Áå G¥ÁæAvï vÁPÁ vÉQzï £ÁZÉÆAPï eÁAiÀiï
8. RAAiÉÆÑ gÁAiÀiï DAiÀiÁèågï¬Äà £ÁvÉÆß zÉƼÉÑA ZÀÄPÁ£Á
9. zÀAiÀiÁðAvï eÁAiÉÄÛA GzÁPï D¸Áè÷ågï¬Äà DªÀiÁÌA ªÉļÉÑA D«Ä
DAiÀiÁÝ£ï ªÉ¯Áè÷å wvÉèAZï
10. gÀÆPï ªÀiÁvÁgÉÆ eÁ¯Áågï¬Äà CªÀiÁìuï ªÀiÁvÁj eÁAiÀiÁß.
64
WHEN TO BE SILENT
* Be silent - in the heat of anger
* Be silent - when you dont have all the facts
* Be silent - when you haven’t verified the story
* Be silent - if your words will offend a weaker person
* Be silent - when it is time to listen
* Be silent - when you are tempted to make light of holy things
* Be silent - when you are tempted to joke about sin
* Be silent - if you would be ashamed of your word later
* Be silent - if your words would convey the wrong impression
* Be silent - if the issue is none of your concern
* Be silent - when you are tempted to tell an outright lie
* Be silent - if your words will damage someone else’s reputation
* Be silent - if your words will damage a friendship
* Be silent - when you are feeling critical
* Be silent - if you cant say it without screeming
* Be silent - if your words will be a poor reflection of your friends and family
* Be silent - if you may have to eat your words later
* Be silent - if you have already said it more than one time
* Be silent - when you are tempted to flatter a wicked person
* Be silent - when you are supposed to be working instead
* Be silent - when your words do not do any good to anyone including yoursrlf.
Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles

£ÀÄr ªÀÄÄvÀÄÛ
ªÀÄt£
Ú À ¥ÁvÉA
æ iÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀA§AzsU À ¼À ° À è vÁ¼Éä EvÀÄ.Û J¯ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁqÀĪÁUÀ
¸ÀA¨sÀAzÀUÀ¼ÀÄ ºÀ¹gÁVvÀÄÛ. ¯ÉÆúÀzÀ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ £À«ÃPÀgÀt
UÉÆAqÀªÀÅ. UÁf£À ¥ÁvÉæAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ ªÀiÁwUÀÆ
MqÉ z À Ä ºÉ Æ ÃUÀ Ä wªÉ . FUÀ PÁUÀ z À ¥ÁvÉ æ A iÀ Ä °è Hl ªÀ i ÁqÀ Ä ªÁUÀ ¸À A §Azs À U À ¼ À Ä
Use and throw DUÀÄwÛªÉ.

65
¸À£ÁégÁ D¤ DAiÀiÁÛgÁa °vÀÄfð
vÁjPï ªÉÃ¼ï ªÁqÉÆ/¸ÀAWï 8:00 ¨sÁUɪÀAvïPÀÄmÁäA ªÁqÉÆ
05-10-2019 4:30 w¹æ MqïÝ 24-12-2019 7:00p m
°vÀÄfð ¸À«Äw
06-10-2019 6:00 ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ 25-12-2019 8:00 °vÀÄfð ¸À«Äw
8:00 ¸ÁA.¥sÁ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï ªÁqÉÆ 28-12-2019 7:00 °vÀÄfð- ¨sÀÄUÁðåAPï
07-10-2019 10:30 vÁjPÉ ¥sɸïÛ -°vÀÄfð ¸À«Äw 28-12-2019 4:30 J¸ï.«.¦.
12-10-2019 4:30 ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï 29-12-2019 5:00p m
PÉÆA¦æZÉÆ DAiÀiÁÛgï -
13-10-2019 6:00 ¸ÁA.¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ °vÀÄfð ¸À«Äw
8:00 ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ 31-12-2019 7:00p m £ÀªÉA ªÀgÀ¸ï ªÀÄj zɪÁa
ªÀiÁvÁ - °vÀÄfð ¸À«Äw
19-10-2019 4:30 UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½
01-01-2020 8:00 £ÀªÉA ªÀgÀ¸ï ªÀÄj zɪÁa
20-10-2019 6:00 ªÀÄjAiÀÄ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ ªÀiÁvÁ - °vÀÄfð ¸À«Äw
8:00 ¸ÁA.¥sÁæ¤ì¸ï D¹ì¹ ªÁqÉÆ 01-01-2020 7:00p m ¨É¸ïà - °vÀÄfð ¸À«Äw
26-10-2019 4:30 PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ 02-01-2020 10:15 ¦üUÀðeï ¥sɸïÛ - °vÀÄfð
27-10-2019 6:00 ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁäA ªÁqÉÆ ¸À«Äw
8:00 ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÉÆ 04-01-2020 4:30 L.¹.ªÉÊ.JªÀiï.
02-11-2019 4:30 ªÉÊ.¹.AiÀĸï 05-01-2020 6:00 ¸ÁA. dÄeÉ ªÁqÉÆ
03-11-2019 6:00 ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ 8:00 ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ
8:00 gÉÆeÁgï ªÀiÁAAiÀiï ªÁqÉÆ 11-01-2020 4:30 w¹æ MqïÝ
09-11-2019 4:30 J¸ï.«.¦. 12-01-2020 6:00 ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
10-11-2019 6:00 ¸ÁA. ¥sÁæ. ¸ÁªÉgï ªÁqÉÆ 8:00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï
8:00 ¸ÁA. CAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ ªÁqÉÆ
16-11-2019 4:30 L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. 18-01-2020 4:30 ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï
17-11-2019 6:00 ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ 19-01-2020 6:00 ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ
8:00 ®Æqïðì ªÁqÉÆ 8:00 ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ
23-11-2019 4:30 w¹æ MqïÝ 25-01-2020 4:30 UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½
24-11-2019 6:00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï D¹ì¹ ªÁqÉÆ 26-01-2020 6:00 ªÀÄjAiÀÄUÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ
8:00 ¸ÁA.dÄeÉ ªÁqÉÆ 8:00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï D¹ì¹
30-11-2019 4:30 ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï ªÁqÉÆ
01-12-2019 6:00 ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÉÆ
8:00 ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
PÀ¼«
À Ú : ªÀAiÀiïæ w½ì¯Áèöå ¥ÀªÀiÁðuÉ ªÁqÁåªÁgï
07-12-2019 4:30 UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½ ¸À£ÁégÁ/DAiÀiÁÛgÁa °vÀÄfð ZÀ®A«Ñ. RAZÁåAiÀiï
08-12-2019 6:00 gÉÆeÁgï ªÀiÁAAiÀiï ªÁqÉÆ ¸ÀAzÀ¨sÁðgï °vÀÄfðZÉÆ ¢Ã¸ï §¢è PÀgÀÄAPï D¸Áèöågï
8:00 ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ UÀÄPÁðgÁA¤ JPÁªÉÄPÁ G®ªïß, ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁPï
14-12-2019 4:30 PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ PÀ¼Àªïß §¢è PÀAiÉÄðvÁ. °vÀÄfðPï C¨sÁå¸ï PÀjeÁAiÀiï
15-12-2019 6:00 ¸ÁA. CAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ eÁ¯ÉÆèöå ¸ÀAVÛ : ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ï, ªÁZÁàA (¥ÀAiÉÄèA D¤
8:00 ªÀÄjAiÀÄUÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ zÀĸÉA
æ ªÁZÀ¥ï), QÃvÀð£ï, ¨sÁªÁxÁðaA ¥ÁæxÀð£ÁA,
21-12-2019 4:30 ªÉÊ.¹.AiÀĸï PÁtÂPÉÆ (¸ÀzÀ¸ÁåAPï vÁtÂAZï £À«ÄAiÀiÁZÉðA)
22-12-2019 6:00 ®Æqïðì ªÁqÉÆ - ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï

66
¥À«vïæ ¸À¨Ás vÀĪÀiÁÌA ¸ÁéUv
À ï PÀgÁÛ
¨sÄÀ UÁåðZÉA £ÁAªï DªÀAiÀiï/¨Á¥ÀAiÀiï ¦üUð
À eï / ªÁqÉÆ d¯Áè°è vÁjÃPï
C°æªiÀ Á EªÁ PÁæ¸ÁÛ C¤¯ï PÁæ¸ÁÛ/¦æªiÀ ïgÉƸï PÉjè mÁ ¥s£
É ÁðAr¸ï ®Æqïìð 25.03.2019
jAiÀiÁ£Á eɵ¯ À ï r’¸ÉÆÃeÁ gÉÆñÀ£ï VèøÀ£ï ¥Áªïè/eÉÆåÃw r’¸ÉÆÃeÁ ®Æqïìð 13.04.2019
ºÁ°ð£ï £Àx£ À ï ¥s£
É ÁðAr¸ï ºÉgÁ¯ïØ ¥s£É ÁðAr¸ï/ªÀÄj£Á ¤QvÁ ¥s£ É ÁðAr¸ï ¸ÁA. ¥sÁ.æ ¸ÁªÉgï 27.04.2019
Då¤ß ¹AiÉÆ£Á ¸ÉgÁªÉÇ M°é£ï ¸ÉgÁªÉÇ/¸ÀıÁä ¸ÉgÁªÉÇ ¸ÁA. ¥sÁ.æ ¸ÁªÉgï 22.05.2019
¹éÃqÀ¯ï ªÀiÁAiÀiÁæ ªÀÄZÁzÉÆ ¸Áå«AiÉÆ ªÀÄZÁzÉÆ/ªÉƤPÁ ªÀÄZÁzÉÆ ¸ÁA. ¥sÁ.æ ¸ÁªÉgï 02.06.2019
£Àx£À ï ¦Ãlgï r’¸ÉÆÃeÁ gÁAiÀÄßgï r’¸ÉÆÃeÁ/£ÀªiÀ Áå r’¸ÉÆÃeÁ ¸ÁA. ¥sÁ.æ ¸ÁªÉgï 28.05.2019
£Àx£
À ï qÉÃªï ªÀÄxÁAiÀĸï eÉƺÀ£ï ªÀÄxÁAiÀĸï/ºÉe¯ É ï ªÉÄAqÉÆ£Áì ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ 13.07.2019
QAiÀiÁgÁ ¸ÁaPÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ QgÀuï PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ/ ªÀÄjmÁ «Ä£ÉÃd¸ï ¸ÁA. ¥ÉzÄÀ æ 10.07.2019

¥ÀAiÉÆè PÀĪÀiÁÎgï
£ÁAªï DªÀAiÀiï/¨Á¥ÀAiÀiï ªÁqÉÆ vÁjÃPï
DåræAiÀÄ£ï eÉÆAiÀįï r¸ÉÆÃeÁ ªÀÄjAiÀiÁ£ï r’¸ÉÆÃeÁ/®«è D±Á r’¸ÉÆÃeÁ ¨sÁ. PÀÄmÁªÀiï 01.05.2019
j±ÉÆ£ï r’ªÉįÉÆè jZÀqïð r’ªÉįÉÆè/¸ÀĤvÁ r’ªÉįÉÆè ªÀÄ.UÉÆgÀnÖ 05.05.2019
M°ªÀiï r’ªÉįÉÆè qÁAiÀÄ£ï r’ªÉįÉÆ/è ¨ÉAæ qÁ r’ªÉįÉÆè ªÀÄ. UÉÆgÀnÖ 05.05.2019
«ÃªÀ£ï gÁAiÀÄ£ï gÉÆræUÀ¸ï «PÀÖgï gÉÆræUÀ¸ï/gÉõÀä gÉÆræUÀ¸ï ªÀiËAmï gÉÆÃdj 05.05.2019
Dår£ è ï r’¸ÉÆÃeÁ CgÀÄuï r’¸ÉÆÃeÁ/eÉÆð£ï r’¸ÉÆÃeÁ ¸ÁA. ¥sÁæ. D¹ì¹ 05.05.2019
ªÉįÉÆæ£ï eÉÆAiÀÄì£ï ¹PÉéÃgÁ ªÀiÁPïð ¹PÉéÃgÁ/ªÀÄjAiÀiÁ ¹PÉéÃgÁ ¨sÁ.PÀÄmÁªÀiï 05.05.2019
¹ªÀÄ£ æ ï ªÀÄ»ªÀiÁ gɨg
É Æ
É ¥sr
É Pæ ï gɨÉgÉÆ/¸ÀÄgÉSÁ r’¸ÉÆÃeÁ ¸ÁA. ¥sÁæ. ¸ÁªÉgï 18.05.2019
±Égɯï r’¸ÉÆÃeÁ ¹ÖêÀ£ï r’¸ÉÆÃeÁ/C¤vÁ r’¸ÉÆÃeÁ ¸ÁA. DAvÉƤ 26.05.2019
¹AiÉÆ£ï ¥s£ É ÁðAr¸ï «¯ÉáçÃqï ¥s£É ÁðAr¸ï/¤ªÀÄð® ¥s£ É ÁðAr¸ï ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ 02.06.2019
C²ävÁ r’¸ÉÆÃeÁ D°é£ï r’¸ÉÆÃeÁ/DUÉßøï r’¸ÉÆÃeÁ ¸ÁA.¥sÁ.æ ¸ÁªÉgï 28.07.2019
eÉÃqÀ£ï DåAl¤ ¦gÉÃgÁ eÉgÁ¯ïØ ¦gÉÃgÁ/eÉƸÁß ¦gÉÃgÁ ¸ÁA. ¥Áªïè 11.08.2019

¸ÀÄSÁAvï vÀ±AÉ zÀÄPÁAvï...


£ÀªÇÉ /æ ªÉÇPÁ¯ï ªÁqÉÆ vÁjÃPï ¦üUð
À eï DªÀAiÀiï/¨Á¥ÀAiÀiï
fêÀ£ï gÉÆñÀ£ï PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ ¸ÁA.¥sÁ.æ D¹ì¹ 27.04.2019 zsÁgÀªÁqï PÀĪÀiÁÖ «PÀg
Ö ï D¤ ªÉÄÃj PÀ£ÃÉ ð°AiÉÆ
¨ÉAæ qÁ ®ÆqÁð PÁlðgï
¥ÀPæ Á±ï r’C¯ÉäÃqÁ ¨sÁ. PÀÄmÁªÀiï 02.05.2019 zÉÆqÀØgÁAiÀÄ ¥ÉÃmÉ G§ð£ï D¤
¥ÀĵÀ®à vÁ PÁ«Äð£ï r’C¯ÉäÃqÁ
PÉë£ï ¸Áå«AiÉÆ r’ªÉįÉÆè ¨sÁ. PÀÄmÁªÀiï 04.05.2019 CUÁægï «ÄAUɯï r’ªÉįÉÆè D¤
¹ÃªÀiÁ ªÉÄ°mÁ PÁæ¸ÁÛ dÄ°AiÀiÁ£Á qÁAiÀĸï
¥sÉ°Pïì gÉãÀgï ¹PÉéÃgÁ gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï 05.05.2019 ±ÀQ£
Û U
À g
À ï ¥sÁæ¤ì¸ï D¤ jÃmÁ ¹PÉéÃgÁ
jãÁ ±É°ð r’¸ÉÆÃeÁ
¸ÀVðA gÁeÁPï
£ÁAªï ¸ÀA§Azsï ªÁqÉÆ ¥ÁæAiÀiï vÁjÃPï
ªÀiÁåQªì iÀ ï r’C¯ÉäÃqÁ eÉÆÃQªÀiï r’C¯ÉäÃqÁZÉÆ ¥ÀÆvï gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï 85 20.06.2019
Qè¥q
Às ïð ªÀiÁnð¸ï ªÀÄjAiÀiÁ£ï ªÀiÁnð¸ÁZÉÆ ¥ÀÆvï ®Æqïìð 54 13.07.2019
CxÀðgï «Ä£ÉÃd¸ï vÉƪÀÄ¸ï «Ä£ÉÃd¸ïZÉÆ ¨sÁªï ¨sÁ.PÀÄmÁªÀiï 72 04.08.2019

67
C©ü£AÀ zÀ£ï
±ÀgÉÆãï r’¸ÉÆÃeÁ zsÀÄªï ²æà ¹ÖêÀ£ï r’¸ÉÆÃeÁ D¤ ²æêÀÄw C¤vÁ r’¸ÉÆÃeÁ, ¸ÁAvï
DAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ. »uÉA GqÀĦ ¢AiÉĸÉfZÁå Qæ¸ÁÛAªï ²PÀëuï PÉÃAzïæ, ¢ªÀå eÉÆåÃw£ï
ZÀ®ªïß ªÉ¯Áèå zsÁªÁå PÁè¹ZÁå Qæ¸ÁÛAªï ²PÀu
ë ï ¥ÀjÃPÉA
ë vï, UÀjµï ÖCAPï D¥ÁÚªïß, E¸Á̯ÁAvï
¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀiÁèA. 2019ªÉgï ZÀ¯ï¯Áè÷å S.S.L.C. ¥ÀjÃPÉëAvï 97.60 (610) CAPï
C¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. ªÀiËAmï gÉÆÃdj EAVèµï «ÄÃrAiÀÄA E¸Á̯Áa «zÁåyðuï. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” »ZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛ.

¸ÉßúÀ¯ï ¦æÃwPÁ r’¸ÉÆÃeÁ ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÁåZÁå ²æà J°AiÀiÁ¸ï D¤ ²æêÀÄw


eɹAvÁ r¸ÉÆÃeÁa zsÀĪï. »uÉA J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.(C B S E) ¥ÀjÃPÉëAvï 95.8% CAPï
D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” »ZÁå dAiÀiÁÛ xÀAAiÀiï ¸ÀAvÉƸÁÛ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï
¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛ.

«AiÉƯÁ ¥s£ É ÁðAr¸ï ¸ÁA ¥Áªïè ªÁqÁåZÁå ²æà ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï D¤ ²æêÀÄw £Áå¤ì ¥s£
É ÁðAr¸Áa
zsÄÀ ªï. »uÉA 2019ZÁå J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉA
ë vï 91.4% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁèåvï. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛA.

£ÉÆñÀ¯ï ªÉÄj¯ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ¸ÁA ¥sÁ¤


æ ì¸ï ¸ÁªÉgï ªÁqÁåZÁå ²æà £ÉÆÃAiÀįï D¤ ²æêÀÄw
«ÄãÁ ¥sÉ£ÁðAr¸Áa zsÀĪï. »uÉA J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹.(C B S E) ¥ÀjÃPÉëAvï 91% CAPï
D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” »ZÁå dAiÀiÁÛ xÀAAiÀiï ¸ÀAvÉƸÁÛ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å
²PÁàAvï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛ.
ªÀÄÄågÀ¯ï °¸Á r¸ÉÆÃeÁ gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÁåZÁå ²æà eÁeïð r’¸ÉÆÃeÁ D¤ ²æêÀÄw
¨É£ÉrPÁÖ ªÁAiÉÄèmï r’¸ÉÆÃeÁa zsÀĪï. »uÉA 2019ZÁå J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAvï 87.2%
CAPï D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å
²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

¤Ã¯ï £ÉÆgÉÆ£Áí ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÁåZÁå ²æà eÉêÀiïì D¤ D¤ ²æêÀÄw eÉÃ£ï £ÉÆgÉÆ£ÁíZÆÉ
¥ÀÆvï. ºÁuÉA ¦.AiÀÄÄ.¹ Avï (C B S E) ¥ÀjÃPÉA
ë vï 95% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” ºÁZÁå dAiÀiÁÛ xÀAAiÀiï ¸ÀAvÉƸÁÛ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛ.

PÉÃè l£ï gÉÆçmïð r¸ÉÆÃeÁ ªÀÄjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÁåZÁå ²æà PÉg è £


É ïì D¤ ²æêÀÄw ¥À«æ ļÁ
r¸ÉÆÃeÁZÉÆ ¥ÀÇvï. ºÁuÉA 2019ZÁå J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉAë vï 94.08% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï.
¥À¸ æ ÄÀ v
Û ï «Ä¯ÁVæ¸ï ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉfAvï ¦.AiÀÄÄ.¹. («eÁÕ£ï) ²PÁ¥ï ²PÀÄ£ï D¸Á. PÉÃè l£ÁZÁ
¸Ázs£ À ÁPï “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤ vÁZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

68
°AiÉÆgÁ gÉƹé£ï r¹¯Áé ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÁåZÁå ²æà gÉÆ£Á¯ïØ D¤ ²æêÀÄw ®vÁ r¹¯Áéa
zsÀĪï. »uÉA 2019ZÁå ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉëAvï 93.4% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

«±Á¯ï ¦Ãlgï r¸ÉÆÃeÁ, ¸ÁA ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÁåZÁå ²æà «£ÉìAmï D¤ ²æêÀÄw ¹ÃªÀiÁ
r¸ÉÆÃeÁZÉÆ ¥ÀÇvï. ºÁuÉA J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. (C B S E) «¨sÁUÁAvï 93.4% CAPï
D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. ¥À¸
æ ÄÀ v
Û ï «Ä¯ÁVæ¸ï ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉfAvï («eÁÕ£ï P C M B) ²PÁ¥ï ²PÀÄ£ï D¸Á.
vÁZÁå ¸ÁzsÀ£ÁPï “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤ vÁZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï dAiÀiïÛ
ªÀiÁUÁÛ.

jãÁ r¸ÉÆÃeÁ zsÀÄªï ²æà eÉÆãï r¸ÉÆÃeÁ D¤ ²æêÀÄw jÃmÁ r¸ÉÆÃeÁ, ¸ÁA ¥sÁæ¤ì¸ï
¸ÁªÉg
É ï ªÁqÁåa, »uÉA 2019ZÁå ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉAë vï 90.66% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁèåvï. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

gÉÆAiÀiïìl£ï M¹Ö£ï r¸ÉÆÃeÁ, ®Æqïðì ªÁqÁåZÁå ²æà gÀ« D¤ ²æêÀÄw ±ÁAw r¸ÉÆÃeÁZÉÆ
¥ÀÇvï. ºÁuÉA ¦.AiÀÄÄ.¹ «eÁÕ£ï «¨sÁUÁAvï 90% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. vÁZÁå ¸ÁzsÀ£ÁPï
“gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤ vÁZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

±Á£É¯ï D£ïß ªÀÄxÁAiÀĸï, ªÀÄjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÁåZÁå ²æà N¸À¯ é ïØ D¤ ²æêÀÄw ±É°ð ªÀÄxÁAiÀĸÁa
zsÄÀ ªï. »uÉA ¦.AiÀÄÄ.¹ (CBSE) «eÁÕ£ï «¨sÁUÁAvï 89.6% CAPï D¥ÁÚªïß GqÀĦ ¸ÉÊAmï
ªÉÄÃj¸ï ¦.AiÀÄÄ. PÉƯÉfAvï ¥ÀAiÉÄAè ¸ÁÜ£ï eÉÆqÁèA. vÀ±AÉ Zï All India Catholic Union £ï(AICU)
D¸Á PɯÁè÷å gÁµïÖç ªÀÄmÁÖZÁ Poster Painting ¸Àz à ÁðåAvï w¸ÉA æ ¸ÁÜ£ï eÉÆqÁèA. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” wPÁ C©ü£AÀ zÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.
ªÉÄ°mÁ eÁ¤¸ï ªÀÄxÁAiÀĸï, ªÀiËAmï gÉÆÃdj ªÁqÉÆ zÀÄªï ²æà ªÉÄ°é¯ï «£ÉìAmï D¤
²æêÀÄw »¯ÁjAiÀiÁ ¹°éAiÀiÁ eÉÆåw ªÀÄxÁAiÀĸï. »uÉA ¦.AiÀÄÄ.¹ (CBSE) «eÁÕ£ï
«¨sÁUÁAvï 87.60% CAPï C¥ÁÚAiÀiÁèAvï “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” wPÁ C©ü£AÀ zÀ£ï ¥Álªïß,
wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

¦üæÃeÁ VæêÁ r¸ÉÆÃeÁ zsÀÄªï ²æà ¥sÁæ¤ì¸ï D¤ ²æêÀÄw VÃvÁ r¸ÉÆÃeÁa, ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ
ªÁqÁåa, »uÉA 2019ZÁå ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉAë vï ªÁtÂeïå «¨sÁUÁAvï 86.17% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï.
“gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ
ªÀiÁUÁÛ.
M²£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï zsÀÄªï ²æà «¯Éáçqï D¤ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð® ¥sÉ£ÁðAr¸Áa, ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ
ªÁqÁåa, »uÉA 2019ZÁå ¦.AiÀÄÄ.¹.(C B S E) ¥ÀjÃPÉA
ë vï «eÁÕ£ï «¨sÁUÁAvï 85.4% CAPï
D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï
¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

69
dÆr ªÉÄÃj qÁAiÀĸï zsÀÄªï ²æà vÉƪÀĸï D¤ ²æêÀÄw C¤ì¯Á è qÁAiÀĸï, ¸ÁA ¥sÁ¤ æ ì¸ï
D¹ì¹ ªÁqÁåa, »uÉA 2019ZÁå ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉA
ë vï 83.5% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁè÷åvï. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” wPÁ C©ü£ÀAzÀ£ï ¥Álªïß, wZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

«Q¯ï ¦Ãlgï r¸ÉÆÃeÁ, ¸ÁA ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÁåZÁå ²æà «£ÉìAmï D¤ ²æêÀÄw ¥É湯Áè
r¸ÉÆÃeÁZÉÆ ¥ÀÇvï. ºÁuÉA ¦.AiÀÄÄ.¹ (CBSE) «eÁÕ£ï «¨sÁUÁAvï 83% CAPï D¥ÁÚAiÀiÁèöåvï.
vÁZÁå ¸ÁzsÀ£ÁPï “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤ vÁZÁå ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï dAiÀiïÛ
ªÀiÁUÁÛ.

gÉÃZÀ¯ï r¸ÉÆÃd, zsÄÀ ªï ²æà eÉÆøɥïs D¤ ²æêÀÄw LqÁ r¸ÉÆÃeÁa ¸ÁA ¥sÁ¤ æ ¸
ì ï ¸ÁªÉgï ªÁqÁåa
£Áåµ£À ¯
À ï ¯Éª¯
É ï PÁªÀĸïð, °lgÀj D¤ PÀ®g Ñ ¯
À ï ¥sɹª Ö ¯
À ï, «Ä¯ÁVæ¸ï PÁ¯ÉÃeï, ªÀÄAUÀÆg î ÁAvï
ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Áè÷å pick and speak PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvï ¥ÀAiÉÄAè ¸ÁÜ£ï C¥ÁÚAiÀiÁèA. “gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï” wPÁ C©ü£AÀ zÀ£ï ¥ÁlAiÀiÁÛ D¤ wZÁå ªÀÄÄSÁè÷å ²PÁàPï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛ.

¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÁåa ²æêÀÄw ²Ã¯Á PÁéqÀæ¸ï PÀxÉÆðPï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï 2019-20
ªÀ¸Áða CzsÀåQëuï eÁªïß «AZÀÄ£ï DAiÀiÁè÷å. wPÁ “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤
ªÀÄÄPÁè÷å wZÁå ªÁªÁæAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÁåZÉÆ ²æà J¯Áå¸ï r¸ÉÆÃd PÀxÉÆðPï ¸À¨Ás 2019-20 ªÀ¸ÁðZÉÆ
CzsåÀ Pïë eÁªïß «AZÀÄ£ï DAiÀiÁè. vÁPÁ “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å vÁZÁå
ªÁªÁæAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

dįÁAiÀiï 4 vÁjPÉgï PÀxÉÆ°Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï PÀ¯Áå£ÀÄàgï ªÁgÁqÉÆ ZÀÄ£ÁªÁAvï ¸ÁA.


¥Áªïè ªÁqÁåa ²æêÀÄw C¤vÁ qÁAiÀĸï PÀ¯Áå£ÀÄàgï ªÁgÁqÉÆ CzsÀåQëuï eÁªïß «AZÀÄ£ï
DAiÀiÁè÷å. wPÁ “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤ wZÁå ªÁªÁæAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÁåZÉÆ ²æà «£ÉìAmï PÁæ¸ÉÆÖ ¸ÁA. «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÉZÉÆ 2019-20
ªÀ¸ÁðZÉÆ CzsÀåPïë eÁªïß «AZÀÄ£ï DAiÀiÁè. vÁPÁ “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” G¯Áè¹vÁ D¤
ªÀÄÄPÁè÷å vÁZÁå ªÁªÁæAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

6 dÆ£ï 2019 vÁjPÉgï ZÀ¯ï¯Áè÷å GqÀĦ f¯Áè PÉÆAPÀt ¸Á»vïå, PÀ¯Á D¤ ¸ÁA¸ÀÌçwPï
¸ÀAWÀl£ÉZÁå ZÀÄ£ÁªÁAvï ¸ÁA ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÁåa ²æêÀÄw gÉÆÃf PÁéq¸ æÀ ï ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð
eÁªïß ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Áå. “gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï” wPÁ G¯Áè¹vÁ D¤ ºÁå dªÁ¨ÁÝjZÁå
PÁªÀiÁAvï PÉÆAQÚ ¨sÁ±ÉPï wZÉ xÁªïß ZÀqï §gÉ¥u
À ï eÁA«Ý ªÀÄu
í ï D±Év
É Á.

70
gÉÆÃdj Qéeï - 19
PROMOTERS
¥ÉÆõÀPï: GSI DEVELOPERS PVT. LTD
Rosary Queen, Shop No. 3, Nejar, Kallianpur
eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ Post Santhekatte, Udupi - 576 1A5
Phone : A82A-2583154 (Site Office)
eÉJ¸ïeÉ qɪ® À ¥Àgïì 2582154 (Office) M:948A1 38141
Email: gsdevelopers@gmail.com
¸ÀAvÉPm
À ÖÉ, PÀ¯Áåuï¥ÀÄgï Website: www.gsdevelopers.com

¤AiÀĪÀiÁA :
1. ¦üUÀðeïUÁgÁAPï ªÀiÁvïæ CªÁ̸ï. JPÁ PÀÄmÁä xÁªïß KPïZïÑ ¥ÀªÉæñï.
2. SÁ° PÁUÁÝgï, PÀæªÀiï ¸ÀASÉÆ D¤ ¸ÁQð dªÁ¨ï §gÀªïß, vÀÄeÉA £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï
D¤ ªÁqÁåZÉA £ÁAªï §gÀªïß ¦üUÀðeÉ zÀ¥sÀÛgÁAvï ¢AªÉÑA.
3. E£ÁªÀiÁA ºÁå ¥ÀjA D¸ÉÛ°A.
¥ÀAiÉÄèA E£ÁªÀiï : gÀÄ. 500/-
zÀĸÉæA E£ÁªÀiï : gÀÄ. 300/-
w¸ÉæA E£ÁªÀiï : gÀÄ. 200/-
4. JPÁ ¥Áæ ¸ ï ZÀ r Û P ï ¸ÁPÉ Æ åð eÁ¦ D¸Áè ö ågï, ¸É Æ rÛ PÁqïß «AZÉ Û ¯ ÁåAªï. RAAiÀ i ÁÑ ö åAiÀ i ï
vÀ P ÁðPï D¸À à z ï £Á.
5. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ¼ÉZÉA wÃ¥ÀðZïÑ ¤ªÀiÁuÉA.
6. ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁPï eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï 20-10-2019
zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁzÁåZÁ ¥ÀŸÀÛPÁ xÁªïß
1] SÁ° eÁUÉ ¨sÀwð PÀgÁ.
1. ¸ÀĸÁ£ÁßZÁå DªÀAiÉÄÑA £ÁAªï _____
2. zÁjAiÀÄĸï _____ ªÀA±ÁZÉÆ.
3. ¹ÃgÀĸï, gÁAiÀiï eÁAªÁÑ ¥ÀAiÉÄèA D¸ï¯ÉÆè gÁAiÀiï _____
4. zÁ¤AiÉįï D¸Éè¯Áå ¹AªÁZÉ zÁ°AiÉÄAvï ____ ¹AªÁA D¹èA.
5. _____ ºÉÆ KPï ±ÉæõïÖ gÀPÀëPï.
2] Cxïð ¸ÁAUï.
1. ªÉÄãÉÃ:
2. mÉPɯï:
3. ¥À¹ðãï:
3] vÁ¼ï PÀ£ïð §gÀAiÀiï
1. zɪÁZÁå ªÀÄA¢gÁaA DAiÀiÁÝ£ÁA - UÁ©æAiÉįï
2. zÁ¤AiÉįï - zÁ¤AiÉįï
3. CjAiÉÆÃPï - ¸ÀƸÁ
4. ¨Á©¯ÉÆ£ï - ¹£Ágï zÉñï
5. J¯ÁªÀiï - CAUïgÀPÀëPÁAZÉÆ ªÀÄÄSÉ°
6. G¯ÁAiÀiï - ¨Éïï
7. ¨É¯ÉÛ±ÀdÓgï - ¹gÀĸï gÁAiÀiï
71
4] ¸ÁPÉðA ªÀ ZÀÆPï §gÀAiÀiï
1. ºÁAªï zÁ¤AiÉįï, ªÀÄíeÁå ªÀÄ£ÁAvï PÀ¼Àé¼ÉÆîA D¤ ªÀÄíeÉ vÀPÉèAwè zÀ±Àð£ÁA ©üAiÉÄAªïÌ ¯ÁVèA.
2. GeÉÆ DUÁÖ÷å ªÀAiÀiïæ JPÀÄuï ¥À£Áß¸ï ºÁvï HAZï GlįÉÆè, D¤ vÉÆ «¸ÁÛgÀÄ£ï DUÁÖ÷åA ¯ÁVA
D¸Àè¯Áå PÁ¯ÉÝAiÀiÁUÁgÁAZÉÆ vÁtÂA ¨sÀ¸ïä PɯÉÆ.
3. zÁ¤AiÉįÁPï DªÀiÁÑ÷å ¸Á颣ï PÀgï. £Á vÀgï D«Ä vÀÄPÁ D¤ vÀÄeÁå PÀÄmÁäPï f«êA ªÀiÁvÀð¯ÁåAªï.
4. ¨sÉÆÃªï ¸ÀÄAzÀgï zɱÁAvï vÉÆ D¥ÉèA ¸ÁÜ£ï WÉvÀ¯ÉÆ D¤ ¸ÀUÉÆî zÉñï vÁZÉ ¸ÀvÉÛ SÁ¯ï eÁvÀ¯ÉÆ.
5. gÁvÁÑ÷å JPÁ zÀ±Àð£ÁAvï zÁ¤AiÉįÁPï UÀÆmï GUÁØ¥ÉÇ PɯÉÆ D¤ zÁ¤AiÉįÁ£ï ¸ÀVðAZÁå
zɪÁa ¸ÀÄÛw PÉ°.
5] JPÁ ªÁPÁåAvï ¸ÀªÁðAPï dªÁ¨ï ¢.
1. zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁ¢ZÁå UÀæAxÁAvï QvÉè ¨sÁUï D¸Ávï?
2. zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁ¢ZÉÆ §ÆPï QvÁè÷å ¨sÁ¸ÁA¤ §gÀAiÀiÁè D¤ RAZÉ vÉ?
3. zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁ¢ZÁå ¥ÀŸÀÛPÁAvï QwèA zÀ±Àð£ÁA D¸Ávï?
4. zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀŸÀÛPï §gÀAiÀiÁÛ£Á D¸Àè¯ÉÆ gÁAiÀiï PÉÆÃuï?
5. zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁzÁåZÁå ¥ÀŸÀÛPÁ ¥ÀªÀiÁðuÉA zÉêï PÉÆÃuï?

gÉÆÃdj Qéeï - 18 ¸ÁPÉÆðå eÁ¦.


1] SÁ° eÁUÉ ¨sÀwðPÀgÁ. (ªÀÄíuÉÆå) 4] ¸ÁPÉðA ªÀ ZÀÆPï §gÀAiÀiï («¼Á¥ï)
1. eÁuÁéAiÉÄa 1. ZÀÆPï
2. ªÀÄgÀuÁ, ªÀiÁgÀUï 2. ¸ÁPÉðA
3. ²PÁë, ¥ÁæªÀiÁtÂPï 3. ZÀÆPï
4. §ÄzÀéAvï, ±ÁAvï 4. ¸ÁPÉðA
5. Dvïä¸ÀAAiÀĪÀiï, ±ÀºÀgÁ 5. ZÀÆPï
2] vÁ¼ï PÀ£ïð §gÀAiÀiï (G¥ÀzÃÉ ±ÀPï, VvÁAvÉAè VÃvï) 5] vÀPÉè £ÁAªï ¢ (zÁ¤AiÉįï)
1. VvÁAvÉèA VÃvï - ¸Á¯ÁäAªÉÑA 1. ¨Éïï D¤ ªÀiÁí ¸ÀgÉÆ¥ï
2. PÉÆúɯÉvï - G¥ÀzÉñÀPï 2. ¯ÉÆPÁ ¥Á¸Àvï zÁ¤AiÉįÁZÉA ¥ÁæxÀð£ï
3. §ÄzÀéAvÁaGvÁæA - CAPÀıÁ ¥ÀjA 3. d¼ÉÛA DUÉÖA
4. PÉÃzÁgï - ¹jAiÀiÁZÉA CgÀuïå 4. ZÁgï ªÀÄ£ÁÓwAZÉA zÀ±Àð£ï
5. §¼ÀéAvï ªÀĤ¸ï - ¨ÁUÀévÀ¯É 5. ¨É®êdÓgÁZÉA eɪÀuï.

3] CzsÁåAiÀiï D¤ ªÁPïå §gÀAiÀiï (eÁuÁéAiÀiï) ¥sÀ°vÁA±ï


¨sÁUï WÉvï°èA - 15, ¸ÁPÉÆðå eÁ¦ - 8
1. 3:7
JPï ZÀÄQaA - 6
2. 19:6
E£ÁªÀiÁA ¸ÉÆqÉÛgï ºÁAPÁA ¥sÁªÉÇ eÁvÁvï.
3. 18:11
1. ¥sÉæ¤ß ¦AmÉÆ - ¸ÁA ¥Áªïè ªÁqÉÆ
4. 14:10
2. ¸ÉÆæüAiÀiÁ r’¸ÉÆÃeÁ - ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ
5. 9:14
3. jÃmÁ M°ªÉgÁ - gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï

72