You are on page 1of 1

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 21

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 395

Αχ Ευρώπη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Εικόνες από την Ευ-


ρώπη με τα πολλά
πρόσωπα…

Π
ρόσφατα επισκέ-
φτηκα, αρχικά το
Βέλγιο και μετά την
Αγγλία για δουλειές. Παρα-
τήρησα μερικά πράγματα
τα οποία νομίζω ότι αξίζει να
μοιραστώ μαζί σας.
Αναπηρίες στην εργασία.
Στο Βέλγιο ο αριθμός των ερ-
γαζόμενων που βρίσκονται
εκτός εργασίας για πάνω
από έναν χρόνο κατατάσ-
σονται ως ανάπηροι. Ο αριθ-
μός τους μέσα στην τελευ-
ταία δεκαετία έχει σχεδόν δι- Συλλογή αποτσίγαρων στις Βρυξέ�λλες.

πλασιαστεί (από 242.084 το


2007 σε 404.657 το 2017 -
στοιχεία για μισθωτούς και
ελεύθερους επαγγελματίες
αλλά όχι για δημόσιους
υπαλλήλους). Όσοι βρίσκο-
νται εκτός εργασίας για λι-
γότερο από έναν χρόνο θε-
ωρούνται απλώς ασθενείς,
ανίκανοι προς εργασία. Θυρί�δες παραλαβής εμπορευμά�των της Αmazon. Το ά�καπνο πανεπιστή�μιο του Μπέρμινχαμ.
Το ένα τρίτο της εν λόγω
αύξησης οφείλεται στην αύ- τους και αυτός: «Το κάπνι- χιλιάδες χημικές ενώσεις εγκατάσταση ανεμογεννη-
ξηση του πληθυσμού, ενώ τα σμα απαγορεύεται σε όλα τα βλαβερές για ανθρώπους τριών στα ελληνικά βουνά.
υπόλοιπα δύο τρίτα σε πραγ- κτήρια του Πανεπιστημίου και ζώα. Ένα μόνο αποτσί- Στο Λονδίνο, στο προάστιο
ματική αύξηση των ανάπη- καθώς και 5 μέτρα από όλες γαρο μπορεί να ρυπάνει του Ήστχαμ, κοντά σε κα-
ρων ως ποσοστό του ενερ- τις εισόδους και τους στεγα- μέχρι και 500 λίτρα νερό! τοικίες και εμπορικά κατα-
γού πληθυσμού. Οι αιτίες εί- σμένους χώρους. Ο οικοδε- Διανομή προϊόντων. στήματα έπεσα πάνω σε μια
ναι τριών ειδών: ψυχικές σπότης σας ή το προσωπικό Πως μειώνουν το κόστος θεαματική ανεμογεννήτρια!
ασθένειες (π.χ. εξουθένω- επί της υποδοχής θα σας ενη- διανομής αλλά και τη ρύ- Ήταν εγκατεστημένη σε κέ-
ση, κατάθλιψη), μυοσκελετι- μερώσουν για τους χώρους πανση του περιβάλλοντος ντρο επεξεργασίας λυμάτων
κές διαταραχές (π.χ. τραυ- Ανεμογεννή�τρια σε κοινή θέα. όπου επιτρέπεται το κάπνι- οι εταιρείες που πουλάνε τα δίπλα σε πάρκα και έναν
ματισμοί της μέσης) και σο- σμα». προϊόντα τους μέσω διαδι- τουλάχιστον προστατευόμε-
βαρές ασθένειες (π.χ. καρκί- οποίες ήταν θανατηφόρες Ο νόμος δεν χρειάζεται Αποτσίγαρα. Στις Βρυ- κτύου; Έξω από ένα μεγάλο νο φυσικό βιότοπο. Ανήκει
νοι, καρδιαγγειακά, τραυ- στο παρελθόν. Αυτό σε συν- πολύπλοκους μηχανισμούς ξέλλες, αλλά και αλλού, έχει εμπορικό κέντρο στο Λον- στην εταιρεία ύδρευσης και
ματισμοί). δυασμό με την αυστηρο- επιβολής αλλά συνειδητο- ξεκινήσει από εθελοντές δίνο η Amazon έχει εγκα- αποχέτευσης Thames Water
Σημειώνεται ότι η αναπη- ποίηση των όρων πρόωρης ποίηση των κινδύνων που μια προσπάθεια συλλογής ταστήσει ένα σύστημα με και καλύπτει, μαζί με μια
ρία αφορά περισσότερο τις συνταξιοδότησης λόγω υγεί- συνεπάγεται για το κοινω- αποτσίγαρων από τους δρό- θυρίδες. Όταν παραγγέλ- εγκατάσταση φωτοβολταϊ-
γυναίκες (10,1%) παρά τους ας ή πρόσβασης στα επιδό- νικό σύνολο η καταστρατή- μους, τα πάρκα, τις πλατεί- νεις διαδικτυακά δηλώνεις κών, σημαντικό ποσοστό
άνδρες (7,0%) αφού στα ματα ανεργίας εξαναγκά- γησή του. Πόσες φορές έχου- ες. Προσωπικά ενημερώ- ότι θα παραλάβεις τα προϊ- των ενεργειακών αναγκών
επαγγέλματα όπου κυριαρ- ζουν πολλούς εργαζόμενους με ακούσει για αντικοινω- θηκα από κάποιες πρόχει- όντα από το συγκεκριμένο του κέντρου.
χούν οι γυναίκες σημειώ- να υπάγονται στο καθεστώς νικές συμπεριφορές συ- ρες αφισούλες κοντά στο σημείο. Γύρισα από την Αγγλία κα-
θηκε ταχύτερη υποβάθμιση ανικανότητας προς εργασία μπατριωτών μας στο εξωτε- σταθμό του Μετρό που Η εταιρεία σου στέλνει τευθείαν στα Χανιά. Και την
των συνθηκών εργασίας. ή αναπηρίας. ρικό (μη σεβασμός των πε- χρησιμοποιούσα καθημε- έναν κωδικό, τον οποίο επομένη, προσγειώθηκα
Πλέον, ο κρατικός προϋπο- Απαγόρευση καπνίσμα- ζών, ρύπανση, κάπνισμα) ρινά. Η δράση δεν κρατά χρησιμοποιείς για να απο- στην πραγματικότητα πα-
λογισμός στο Βέλγιο διαθέ- τος. «Ποιες υπηρεσίες ελέγ- που αντιμετωπίστηκαν από πολλή ώρα αλλά τα αποτε- κτήσεις πρόσβαση στη θυ- ρακολουθώντας στην τηλε-
τει για την ανεργία λιγότερα χουν την απαγόρευση του κα- την γενική κατακραυγή των λέσματα είναι θεαματικά! ρίδα στην οποία έχει τοπο- όραση την άκαρπη συζήτη-
κονδύλια από όσα διαθέτει πνίσματος στους δημόσιους παριστάμενων; Τελικά, η 240 εθελοντές μάζεψαν θετηθεί η παραγγελία σου. ση στο Βρετανικό Κοινο-
για επιδόματα ασθενείας χώρους;» ρώτησα έναν φίλο εφαρμογή των νόμων απο- 270.000 γόπες μέσα σε 3 Έτσι, μαζί με τα ψώνια σου βούλιο για το Brexit … Με
και αναπηρίας (5,925 δισ. € καθηγητή του πανεπιστη- τελεί πρώτα από όλα θέμα ώρες στις Βρυξέλλες. 45 παίρνεις και τα προϊόντα έναν πρωθυπουργό και έναν
έναντι 7,6 δισ. € το 2017). μίου του Μπέρμιχαμ. «Μα κοινωνικής συνείδησης. Το εθελοντές μάζεψαν 50.000 που παρήγγειλες. Κάτι που αρχηγό της αξιωματικής
Κι αυτό γιατί παράλληλα με δεν χρειάζεται ειδική υπηρε- «εμείς» πάνω από το «εγώ»! αποτσίγαρα μέσα σε 2 ώρες είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για αντιπολίτευσης κατώτερους
την αύξηση ορισμένων σο- σία» μου απάντησε. Και συ- Στην είσοδο του πανεπι- στο Άμστερνταμ. όσους εργάζονται και δεν των περιστάσεων.
βαρών προβλημάτων υγείας μπλήρωσε «αν κάποιος ανά- στημίου, πριν μου δώσουν Αναλογιστείτε ότι κάθε μπορούν να είναι στο σπίτι
(μυοσκελετικά, όγκοι, ψυχο- ψει τσιγάρο, όλοι οι παρευρι- το καρτελάκι του επισκέπτη, δευτερόλεπτο στη Γη πετά- την ώρα της παράδοσης … *Φυσικός, τέως στέλεχος της
λογικά), υπάρχουν σήμερα σκόμενοι και οι υπεύθυνοι με έβαλαν να υπογράψω γονται 137.000 αποτσίγαρα. Ανεμογεννήτριες. Πολύς Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
θεραπείες για άλλες ασθέ- των χώρων του ζητούν αμέσως ένα κείμενο με τους κανό- Που περιέχουν μη βιοα- λόγος γίνεται για τις ενδε- http://alevantis.blogspot.com
νειες (π.χ. καρδιαγγειακά), οι να το σβήσει ή να βγει έξω!». νες ασφαλείας. Ανάμεσά ποδομήσιμο πλαστικό και χόμενες οχλήσεις από την