Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GERAARDSBERGEN

MEERJARENPLAN 2008 - 2013

Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 info@ocmwgeraardsbergen.be Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018

INHOUDSTAFEL

Strategische nota
1. INLEIDING 2. ALGEMEEN A. Chronologie B. Basiskader 3. PRIORITEITEN 2008-2013 4. INTERNE WERKING 5. EXTERNE WERKING 6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN TE REALISEREN 7. VOORTGANGSCONTROLE OP DE EFFECTIEVE REALISATIE VAN DE PRIORITEITEN 8. SAMENHANG MET ANDERE PLANNEN EN INITIATIEVEN 9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN 10. PATRIMONIUM 11. INVESTERINGSPROJECTEN 12. FINANCIEEL PERSPECTIEF 13. BIJLAGEN BIJ DEZE STRATEGISCHE NOTA A. Beleidsverklaring 2007-2013 B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen C. Moederdocument strategische planning D. Globaal overzicht van de investeringen 3 4 6 9 32 50 51 51 53 71 71 73 74

Financiële nota
1. Exploitatie (geconsolideerd) 2. Investeringen (geconsolideerd) 3. Berekening gemeentelijke bijdrage 1 2 4

Goedkeuringen

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GERAARDSBERGEN

MEERJARENPLAN 2008 - 2013
-

Strategische nota Financiële nota

Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 info@ocmwgeraardsbergen.be Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018
2

Strategische nota

1. INLEIDING

Met het Decreet van 17-12/1997 houdende wijziging van de organieke wet van 08-07/1976 betreffende de ocmw's zijn er een reeks nieuwe ocmw-beleidsinstrumenten ingevoerd. Eén daarvan is de nieuwe ocmw-boekhouding. Het boekjaar 2003 is het eerste boekjaar waarin alle Vlaamse ocmw's met deze nieuwe instrumenten werken. Het OCMW Geraardsbergen is in principe reeds sinds 1 januari 2002 ingestapt. Het laatste Meerjarenplan (2000-2003) was nog opgesteld volgens de oude boekhoudkundige regels. Daarna volgende het eerste Meerjarenplan binnen het kader van de NOB, voor de periode 2004-2007. Wat nu voorligt, is het tweede Meerjarenplan van het OCMW Geraardsbergen, voor de periode 20082013. De Nieuwe ocmw-beleidsinstrumenten bevatten belangrijke richtlijnen op boekhoudkundig vlak, maar gaan veel verder. Zo stellen zij hogere eisen aan ocmw's inzake financieel beheer en administratieve organisatie. Bijgevolg neemt het plannen en budgetteren een steeds belangrijkere plaats in, in het dagelijks bestuur van een ocmw. De NOB legt onder andere de opmaak van een Meerjarenplan op. Dergelijk Meerjarenplan bestaat uit een Strategische nota en een Financiële nota. Beide onderdelen hangen intern samen en sluiten op elkaar aan. De Strategische nota is de schriftelijke neerslag van het strategisch plan. Hierin worden de beleidsopties inzake de interne1 en de externe2 werking van het centrum toegelicht, zoals: - de toekomstige prioriteiten van het ocmw - de werkwijze en te volgen procedures om die prioriteiten te realiseren - de wijze van opvolgen van de effectieve realisatie van die prioriteiten. De Financiële nota bevat de financiële weerslag van de beleidsopties en bestaat uit volgende onderdelen: - de exploitatieplanning (overzicht van de ingeschatte kosten en opbrengsten) - de planning van investeringen en desinvesteringen - de liquiditeitenplanning, cashflow en berekening van de gemeentelijke bijdrage. De Vlaams minister van binnenlands bestuur adviseert in zijn omzendbrief BA 2007/07 van 19 juli 2007 de besturen om een meerjarenplan op te maken dat de volledige legislatuur bestrijkt. De raad voor maatschappelijk welzijn opteert ervoor om nog één jaar verder te gaan. Het is namelijk niet opportuun om in het laatste jaar van de legislatuur al een meerjarenplan op te maken voor de volgende legislatuur. Op die manier zal het bestuur van de eerstvolgende legislatuur, in 2013, de nodige tijd krijgen om een nieuw meerjarenplan op te maken. Echter, niet alleen de groepen afnemers veranderen, waardoor het ocmw op geregelde tijdstippen een antwoord moet kunnen bieden op nieuwe noden (zoals de evolutie van budgetbegeleiding via budgetbeheer naar schuldbemiddeling). Ook de regelgeving verandert constant zodat het ocmw zich moet weten aan passen aan nieuwe of veranderde werkwijzen.

Wijze waarop performantie van het bestuur minstens kan behouden worden en de wijze waarop de performantie kan worden verbeterd. 2 De behoeften van het ocmw en de mate waarin het ocmw die behoeften wil en kan invullen.
1

3

De strategische planning of meerjarenplanning is dan ook geen budgettair keurslijf dat voor de gehele duur van het plan vastligt. Het is een "rollend" Meerjarenplan waarbij jaarlijkse actualisatie en bijsturing noodzakelijk zijn. Wij bezitten namelijk geen glazen bol waarin we kunnen zien wat er zich in, pakweg, 2009 of 2011 zal afspelen. Een heel belangrijk aspect binnen dit meerjarenplan is de financiële haalbaarheid. Omdat we geen glazen bol hebben, hebben we niet op voorhand alle op-zicht haalbare acties geschrapt. Langs de andere kant is de financiële constellatie waarbinnen moet gewerkt worden nooit ver uit de gedachten geweest, waardoor meerdere droomprojecten hier niet in vertaald zijn. Jaar na jaar zal de raad naar alle waarschijnlijkheid keuzes moeten maken en zullen, bij het opmaken van het eindresultaat in 2013, niet alle acties uitgevoerd zijn zoals die vandaag voorgesteld worden. In het vorig meerjarenplan, net omdat dit het eerste was, werd ervoor geopteerd om zoveel als mogelijk alle verschillende aspecten voldoende te belichten. In principe hoort "breedvoerig proza" echter niet thuis in het Meerjarenplan. Dit meerjarenplan zal reeds meer dan het vorige evolueren naar een strategisch plan van doelstellingen, acties, prestatie-indicatoren en meetpunten. Het is de bedoeling om met elk nieuw plan steeds meer en meer naar een echt strategisch document te evolueren. Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:
“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente vastlegt.”

In tegenstelling tot de vroegere regeling moet het Meerjarenplan ook door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

2. ALGEMEEN

A. Chronologie

Het startsein voor de opmaak van dit meerjarenplan werd gegeven op 10 augustus 2007. Toen werden alle raadsleden aangesproken met de vraag individueel of per fractie door te geven wat zij wensen opgenomen te zien in dit meerjarenplan. Alle fracties konden voorstellen indienen. De fracties van Open-VLD, SP.a en CD&V/NV-A hebben in de loop van augustus – september 2007 voorstellen ingediend. Samen met actiepunten aangebracht door de administratie en de actiepunten die vermeld staan in de Beleidsverklaring, werden die gebundeld in een suggestielijst met 95 onderwerpen, ondersteund door 77 bijlagen (goed voor 54 Mb aan gegevens). In oktober 2007 werd het theoretische kader geschetst aan alle leidinggevenden, alsook de te hanteren timing. De basiswerkwijze werd ook vastgelegd: per departement werd afgetoetst: - welke acties uit het vorige meerjarenplan moesten worden behouden - welke nieuwe acties er voor dit meerjarenplan moesten of konden worden toegevoegd. Hierbij werd een dubbele leidraad gehanteerd: de financiële armslag van het ocmw is beperkt. Het heeft weinig zin om te dromen als dit niet in realiteit kan vertaald worden omwille van budgettaire redenen we focussen ons vooral op wat we in de loop van dit meerjarenplan bijkomend willen doen. De huidige activiteiten, die niet op één of andere
4

manier bijgestuurd, gestopt of veranderd worden, moeten niet in de acties worden opgenomen. Per departement vonden er aldus verschillende vergaderingen plaats. Die werden gecoördineerd, aangestuurd of ondersteund door de kwaliteitscoördinator. Over het algemeen verliep het proces als volgt: - brainstorming met het hele departement of een delegatie van het departement – systeem Post-its - groeperen van de aangebrachte ideeën - formuleren van operationele doelstellingen per groep - formuleren van strategische doelstellingen - aftoetsen van vorig meerjarenplan en opname van nog uit te voeren acties in nieuw meerjarenplan - aftoetsten van de verwachtingen, wensen en suggesties van het bestuur en opnemen van de realiseerbare uit te voeren acties. Het theoretische model stelt dat er vanuit een missie en visie strategische doelstellingen bepaald worden. Die worden dan vertaald in operationele doelstellingen, met als resultaat heel wat acties. Dit document zou dan voor financiële vertaling moeten overgemaakt worden aan de financiële diensten, om de financiële nota op te maken. De praktijk geeft echter een ander beeld: we kennen de financiële mogelijkheden. Na overleg met de stad op 10 september 2007 werden namelijk de gemeentelijke bijdragen voor deze legislatuur vastgelegd. Hierdoor werd in de praktijk begonnen met het theoretische einde. Op basis van de brainstorming werden de acties bepaald, gegroepeerd in operationele doelstellingen en dan vertaald in strategische doelstellingen. Sinds januari 2008 werden alle doelstellingen verfijnd in functie van procesbewaking voor de volgende jaren, werden er cijfers tegenover gezet en gebeurde er terugkoppeling naar andere departementen. Sinds 29 januari is het strategisch schema afgerond. Deze versie werd bezorgd aan de raadsleden met oog op overleg. Dit overleg vond plaats op 11 februari 2008 en was goed voor goed 43 vragen en opmerkingen. Begin februari 2008 werd aan alle diensten en departementen gevraagd alle acties voor een laatste keer te controleren. Daarna werd dit document, bij wijze van spreken, overgedragen aan het departement Financiële zaken, voor de financiële vertaling ervan. Samen met deze vertaling, werden vanuit Kwaliteit reeds een aantal bestanden ontwikkeld (Excel) om toekomstige opvolging gemakkelijker te maken. Gedurende het volledige traject werd het management team ingeschakeld voor de globale bespreking, de afstemming en het respecteren van de timing. Het meerjarenplan bevat ook een omvangrijk luik investeringen. In het verleden werden reeds denkoefeningen gemaakt rond de draagkracht van het ocmw inzake investeringen. In december werd een eerste keer samen gekomen om parameters in te voeren. Hiermee wordt een dubbel opzet beoogd: vervroegen van het ogenblik waarop de verschillende diensten en departementen weten hoeveel middelen er ter beschikking zijn voor investeringen verplaatsen van het beslissingsmoment in de bepaling van de keuze (prioriteiten) van deze investeringen (zonder dat dit een absolute keuzemacht inhoudt). Op het management team van 25 januari 2008, in aanwezigheid van de voorzitter, werd dit in zijn huidige vorm vast gelegd3. Het meerjarenplan heeft in bijlage een protocol opgesteld in overleg met de stad. OP basis van het protocol uit het vorig meerjarenplan, werd op 6 februari 2008 een nieuw protocol gemaakt. Dit werd terug gekoppeld naar de betrokken diensten, resulterend in een overleg op 19 februari 2008. Na behandeling op 26 februari 2008 op de werkgroep Sociaal huis, waarin zowel de stad

3

: zie voor meer info: investeringen pagina 71 (punt 11 investeringsprojecten). 5

als het ocmw vertegenwoordigd zijn, werd dit overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen (voor eindbehandeling op 11 maart 2008). B. Basiskader

Het OCMW Geraardsbergen heeft een missie, visie en waarden. Er is evenwel geoordeeld dat die dienen bijgeschaafd te worden. In het meerjarenplan is dit als een actie voorzien. Bij de bepaling van de strategische doelstellingen en prioriteiten van het ocmw moeten we ons 4 vooral richten op de effecten die we willen bereiken. Op dit ogenblik kan het bestuur echter onvoldoende de effecten van haar beleid meten. Een nulmeting is op dit moment niet overal beschikbaar. De beheerssystemen laten het ondertussen normaal gezien wel al toe. Het opstellen van nulmetingen en het opvolgen van de vooropgestelde resultaatsindicatoren zullen aandachtspunten zijn. Resultaat(effect)gericht denken en werken moet essentieel zijn in de werking van dit ocmw. We willen er de hele organisatie van doordringen. We willen in alle geledingen en in al onze activiteiten, of ze nu extern dan wel intern gericht zijn, de meetbare effecten effectief meten en de vooropgestelde doelstellingen, vertaald in acties, daaraan afmeten. Het ocmw wil zich ontwikkelen tot een efficiënte, wendbare en lerende organisatie, die door de deskundigheid en inzet van haar medewerkers snel, soepel en doelgericht inspeelt op de bestaande en nieuwe welzijnsuitdagingen van onze stad. Dit vertaalt zich onder meer in de implementatie van ons meest recente personeelsbehoeftenplan (2007) Met alles wat hierboven geformuleerd is, is het duidelijk dat het ocmw als organisatie een grondige verandering aan het ondergaan is en nog verder zal ondergaan. Deze transformatie kan en mag niemand in de organisatie onberoerd laten.

3. PRIORITEITEN 2008-2013

In functie van het lokaal sociaal beleid, vertaald in het lokaal sociaal beleidsplan5, op basis van de beleidsverklaring6 en vertrekkend vanuit een versterkt protocol7, werden strategische doelstellingen vastgelegd, die per definitie de samengebalde prioriteiten zijn voor dit meerjarenplan 2008-2013 (en dus verder worden vertaald in 527 actiepunten). Strategische beleidsdomeinen Externe strategische beleidsdomeinen E.1. Algemene maatschappelijke dienstverlening E.2. Maatschappelijke integratie E.3. Thuiszorg E.4. Ouderenzorg
4

Effecten zijn de resultaten die rechtstreeks te maken moeten hebben en een gevolg moeten zijn van de dienstverlening van het ocmw. 5 : Het lokaal sociaal beleidsplan, voor de periode 2008-2013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door de gemeenteraad. 6 : De Beleidsverklaring 2007-2013 werd eenparig goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 18 april 2007. Zie bijlage A bij deze strategische nota. 7 : Het protocol is als bijlage B gevoegd bij de strategische nota van dit meerjarenplan.

:

6

E.5. Kinderopvang E.6. Externe partners Interne strategische beleidsdomeinen I.1. Organisatie structuur en cultuur - organisatiemanagement I.2. HR-management I.3. Kwaliteitsmanagement I.4. Financieel management I.5. Logistiek management I.6. Communicatiemanagement I.7. ICT-management E.1. Algemene maatschappelijke dienstverlening − Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen − Aan alle inwoners van Geraardsbergen wordt een menswaardig leven gegarandeerd − Aan iedere inwoner van Geraardsbergen wordt het recht op werk gewaarborgd. − Iedere inwoner van Geraardsbergen heeft recht op een gezonde en betaalbare huisvesting − Bevorderen van een zo hoog mogelijke participatie aan het maatschappelijk leven voor alle inwoners van Geraardsbergen. E.2. Maatschappelijke integratie − Het beleid is erop gericht dat alle inwoners van Geraardsbergen kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. E.3. Thuiszorg − Het ocmw wil aan zijn inwoners de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het thuismilieu te handhaven E.4. Ouderenzorg − Het ocmw wil een maximale levenskwaliteit garanderen voor alle hulp- en zorgbehoevende senioren, zowel thuis als in een thuisvervangend milieu. − Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie. − Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden. − Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon-en-zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen. − Het dienstencentrum verhoogt de zelfstandigheid van de gebruikers in hun thuisomgeving. − De serviceflats zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners ‘thuis’ zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening. E.5. Kinderopvang − In een aangepaste, veilige en kindvriendelijke leefomgeving wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar. E.6. Externe partners − Een structurele en constructieve samenwerking met externe partners en stad wordt verder uitgewerkt en geoptimaliseerd. I.1. Organisatie structuur en cultuur - organisatiemanagement − Het OCMW Geraardsbergen is een sterk team! − Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. − De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische doelstellingen op een systematische wijze kan realiseren.
7

I.2. HR-management − Tevreden, gemotiveerde en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. − Het preventiebeleid wordt op actieve wijze onderhouden. I.3. Kwaliteitsmanagement − Kwaliteitszorg is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn. I.4. Financieel management − Het ocmw streeft naar een optimaal middelenbeheer. − Een betaalbaar sociaal beleid wordt gevoerd, waarbij de financiële lasten evenwichtig verdeeld worden. − Via moderne financiële en boekhoudkundige managementtechnieken wordt gezorgd dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund. I.5. Logistiek management − De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd. − Er wordt gestreefd naar een optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium. I.6. Communicatiemanagement − Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en externen. − Het ocmw profileert zich als een cliëntgerichte, moderne, dynamische en open organisatie. I.7. ICT-management − Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd.

8

4. INTERNE WERKING

297 van de 527, ofwel 56% van alle acties die in dit meerjarenplan opgenomen zijn, hebben tot doel de interne werking te verbeteren. Door middel van deze acties willen we de performantie van het OCMW Geraardsbergen minstens behouden maar bij voorkeur verbeteren. Dit moet er op zijn beurt voor zorgen dat het ocmw nóg beter de behoeften binnen Geraardsbergen kan invullen. Strategische doelstelling Operationele doelstelling Actie unieknr 60003

Aan alle inwoners van Aansturen hulpverlening op aankoop module beleidsinformatie cevi Geraardsbergen wordt een basis van efficiënte menswaardig leven hulpverleningsregistratie gegarandeerd De logistieke ondersteuning ten Bouw en renovatieproject dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd. Er is een duidelijk afgebakende, gestructureerde samenwerking tussen cursisten van het bouw- en renovatieproject en de technische dienst, onder leiding van een begeleider-instructeur

40112

Communicatie De cliënt krijgt feedback van uitgevoerde werken en krijgt De wederzijdse communicatie technische voorlichting binnen de technische dienst en tussen technische dienst en cliënten verloopt optimaal Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L De afspraken, de organisatie, De samenwerking met de BAB en het magazijn wordt de uitvoering en de evaluatie geëvalueerd en bijgestuurd van de uit te voeren werken zijn duidelijk voor iedereen Er is een gestructureerde taakverdeling onder de klusjesmannen Er is een maandelijkse controle van de uit te voeren werken (draaiboek) voor de ploegbaas Er wordt een draaiboek opgemaakt voor herhalende en periodieke werkzaamheden en onderhoudswerken

40103

40111 40108

40110 40105 40106

Er wordt een draaiboek opgemaakt voor periodiek onderhoud van duurzaam materiaal en toestellen InfrastructuurHet departement De nodige plannen en werken worden uitgevoerd in het kader P&L ondersteunt de diverse van sociaal huis en het aanvullend personeelsbehoeftenplan. diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.

40107 40113

Er wordt een onderzoek gedaan naar de relevantie (financieel, voorbeeldfunctie) van alternatieve energiebronnen (zonneenergie) voor het ocmw Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst te hebben. Medewerkers worden voldoende opgeleid met polyvalente opleidingen voor huidige en nieuwe medewerkers onderzoek naar mogelijkheden van gebruik van gebouwen Evaluatie van gebruik van gebouwen en lokalen binnen het ocmw. Organisatie Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) De toekomst van de outsourcing van de werken van de technische dienst technische dienst, de structuur en de werking is duidelijk gekend Schoonmaak en logistiek Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van De dienst schoonmaak en de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen logistiek werkt 'vlekkeloos'

40201

40109 40003 40202

40104

40301

10

De nodige Archief managementsystemen worden Het archief uitgewerkt en uitgebouwd. geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren.

wordt

Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern degelijk georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee).

20603

Er is een rationeel archiefbeheeruitbouw archief Het centraal secretariaat wordt tijdelijk ondersteund voor inhaalwerk op vlak van archiefbeheer (half-levend en dood archief) aankoop beheerssysteem Het ocmw heeft minstens één archiefbewaarplaats (voor het dode archief) Beleid en bestuur De leden van het management team ondergaan een Via een degelijk bestuur vormingstraject met als doel een team van managers te hebben we een gedragen worden (doelstelling is de start ervan) beleid. Er is een afsprakennota management team - raad voor maatschappelijk welzijn Er is een deontologische code over overheidsopdrachten voor raad en medewerkers Er is een deontologische maatschappelijk welzijn code voor de raad voor

20601 20604

20602 10007

10009 10006 10002 10003

Er is een duidelijke (gedelegeerde) bevoegdheidsbepaling van de raad naar het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst Er is een Interne afsprakennota teamwerking managementteam management team

10008

11

Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen wordt geactualiseerd, in overeenstemming met het in 2008 gepubliceerde ocmw-decreet In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks een operationele audit plaatsvinden De kennis van de raad wordt Er worden werkbezoeken aan eigen of externe diensten versterkt door middel van georganiseerd voor de raadsleden. themabehandelingen (4-6 keer per jaar) en een jaarlijks werkbezoek Medewerkers/leidinggevenden geven tijdens de raadszitting gedurende ongeveer 30' toelichting over een welbepaald thema. Dit gebeurt op regelmatige en periodieke wijze. Juridische dienst Aanbestedingen verzekeringen De juridische dienst geeft adequate juridische ondersteuning aan alle departementen. Juridische We hebben uitgebalanceerd gestructureerd verzekeringsbeheer. dienst Aankoop of ontwikkeling van een degelijk registratiesysteem een zodat alle verzekeringspolissen van het ocmw op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd en opgevolgd.

10005

10004 10011

10010

20306

20301

Onthaal, bedeling, De bedeling verloopt correct, op de afgesproken uren. Dit representatie behelst zowel de ophaling vanop alle diensten als de bezorging We hebben een goed van stukken aan de diensten. werkende dienst onthaal, bedeling en representatie. Het frankeren van briefwisseling en bezorging aan de Post gebeurt volgens de gemaakte afspraken

20506

20502

12

De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening.

Serviceflatten Aanwerving en inscholing van een nieuwe medewerker te De werking van de ondersteuning van de dienst opname. serviceflatten verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen .

70209

Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd

Iedere gebruiker beschikt over De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt geëvalueerd de nodige, juiste en aangepaste ICT-hardware om efficiënt te kunnen werken.

20419

De nodige PDA's worden aangekocht. Mogelijkheden worden onderzocht om bij aankoop van een nieuwe telefooncentrale eventueel met VOIP te werken. Aankoop nodige hardware Iedere gebruiker beschikt over Aankoop aanvullende module New Horizon voor thuiszorg de nodige, juiste en aangepaste ICT-software om efficiënt te kunnen werken. Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie RBSadmin en SBS Aankoop nodige hardware backup servers Antivirus Beamer De aanwezige Excelversies worden geupdated. De nodige en juiste software is beschikbaar om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

20408 20413 20410 60001

70002 20401 20411 20402 20403 20421 20425

13

De nodige software in functie aangekocht en geïmplementeerd.

van

zorgdossier

wordt

70001 20428 20420

Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk. Onderzoek en implementatie van alternatieven voor de huidige Access-toepassingen. Server Vernieuwing office licenties Voeren van een onderzoek naar een efficiënt pakket voor het personeelsbeheer zonder verlies van geautomatiseerde beschikbare gegevens. We hebben de ICT-omgeving op een gestructureerde wijze georganiseerd, waardoor alle gebruikers op een vlotte, aangename, veilige en continue manier kunnen werken. De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticketsysteem

20414 20404 20405 20409 20415

20423

De ICT-structuur is efficiënt en transparant gemaakt via de uitbouw van de active directory. De nodige acties volgens draaiboek worden ondernomen om paraat te zijn op het moment een uitwijkcentrum georganiseerd moet worden. De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers. Er wordt een draaiboek opgemaakt waarin de nodige acties opgenomen zijn om een uitwijkcentrum in te richten volgens de risico-analyse. Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de ictkosten onder controle te houden.
14

20427 20422

20407

20418

20412

Het ICT-draaiboek worden uitgeschreven en opgenomen in het administratief handboek. na onderzoek wordt de meest aangewezen software aangekocht en geïnstalleerd om volledige en betrouwbare back-ups te nemen Om een betrouwbaar en duurzaam veiligheidsbeleid inzake ICT te hebben, wordt een volledig stappenplan opgemaakt en in uitvoering gebracht. We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten. Er wordt gestreefd naar een Patrimonium optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium. Er is een uitgeschreven beleidsnota hak- en plantbeleid

20417 20416

20426

20424 20406 40204

Er is een uitgeschreven beleidsnota patrimoniumbeheer Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld van Algemene Zaken naar Patrimonium en logistiek Er wordt op een Communicatie is een De communicatieambtenaar drempelverlagende en fundamenteel en vast managementteam. gebruiksvriendelijke wijze onderdeel van het beleid en informatie verstrekt aan de organisatie. bestuur, medewerkers en buitenstaanders wordt opgenomen in het

40203 40206 20224

De dienst communicatie biedt Intranet wordt uitgebouwd als een efficiënt en bruikbaar de nodige ondersteuning op instrument. communicatief vlak om de werking van de organisatie en de dienstverlening efficiënt en effectief te laten verlopen.

20219

15

De dimensie communicatie Een communicatietoets (checklist) wordt geïmplementeerd. wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring) Iedere medewerker heeft de In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve juiste informatie op het juiste onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers moment uitgewerkt en geïmplementeerd Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en effectieve interne communicatie te verwezenlijken. Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen. Organisatie van medewerkerbeleid. energiebeleid, e.a.) interne activiteiten in kader van (rookbeleid, gezondheidsacties,

20215

20214

20203

20211 20207

Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en beleidsnota's. Uitbouwen van doeltreffende communicatiestrategie, vertrekkende vanuit onderbouwd communicatiebeleid en volwaardige communicatiestructuur. Gezondheid We creëren een (arbeids-)milieu. een De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. een een

20227

20222

gezond Aanvraag van en opvolging van diverse milieuvergunningen Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets naar werk te komen Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op werk) aan energiebesparing te doen.
16

10309 10303 10304

Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten uitvoeren en opvolgen van de hieruit vloeiende voorstellen. Het OCMW Geraardsbergen is De (samen)werking van binnen Elke medewerker beschikt op elk moment over de een sterk team! en tussen departementen noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen worden wordt uitgewerkt. toegelicht t.o.v. eigen medewerkers. Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheid en inbreng in de werking. Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantal uitgaande poststukken te verminderen. In een open, constructieve teamgeest worden de medewerkers continu betrokken bij beslissingen die belangrijk zijn binnen het departement. Regelmatig overleg. Zoveel mogelijk geautomatiseerd. processen en werkwijzen worden

10305 10114

10115 10112 10116

10113 60201

Het ocmw wil aan zijn inwoners Gegevensuitwisseling met de Aankoop aanvullende module die via het New Horzion de mogelijkheid bieden om subsidiërende overheid programma thuiszorg de gegevensuitwisseling met het ministerie zich zo lang mogelijk in het gebeurt via elektronische weg via elektronische weg kan verzekeren thuismilieu te handhaven Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulpen dienstverlening wordt aangeboden. Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen. Een vraaggestuurde De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functie van een realistische en integrale hulp- kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners, gestructureerd en en dienstverlening aanbieden, geïmplementeerd. met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.

70051

De werking VIP’s en mictietrainingen worden geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

70030

17

De wettelijk bepaalde taken en opdrachten van de CRA worden opgevolgd Een jaarplanning, de visie en de procedures voor ergo en animatie worden verder uitgewerkt. Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd. In functie van wettelijke bepalingen wordt het infectie- en hygiënebeleid geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Infrastructuur accommodatie Realiseren van een woon, leef(infra)structuur en Uitwerken van een structurele samenwerking in functie van zorgverlening en werking tussen het dienstencentrum en WZC . nieuwe zorg

70037 70052 70040 70039 70038

Uitbouwen van een Het invoeren van een gekoppeld noodoproepsysteem in de dienstverlening op maat van serviceflats met het nieuw WZC de veranderende behoeften van de senioren. In kader van het nieuwe WZC worden de financiële mogelijkheden nagegaan van alle mogelijke moderne communicatie- en werkingsmiddelen. Onderzoek naar koppeling van een noodoproepsysteem in serviceflats met het nieuw WZC, wordt gevoerd. woonen leefproces: De lopende projecten, stuurgroepen en werkgroepen worden Het optimaliseren van het systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd overleg, samenwerking met waar nodig: gebruikers en organisatie. (leeg) In een aangepaste, veilige en Aanbieden van een optimaal Dagelijks overleg met de begeleidsters met betrekking tot de kindvriendelijke leefomgeving pedagisch klimaat praktijkgerichte observatie van de kinderen wordt gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar

70026

70022

70019 70035

70036 60306

18

Uitwerken van opvolging

teamvergaderingen

via

verslaggeving

en

60309 60315

Aanbieden van een veilige Na akkoord van de ouders worden webcams geplaatst in de ontdekkingswereld in een slaapruimte van de baby's huiselijke sfeer Professionaliteit van medewerkers bevorderen de Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en toetsen aan de dagelijkse werking Integratie van de lokale visie op ouderenbeleid in de bestaande campussen en infrastructurele optimalisatie nastreven om een antwoord te bieden aan (individuele) zorgvragen van cliënten en medewerkers. Uitbouwen van een De nodige subsidie-onderzoeken worden gevoerd. dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.

60311 60310 70011

Onderzoek naar oprichting hoofdstuk 12 voor uitbating rusthuizen (PPS) (ifv exploitatie) in samenwerking met de financiële dienst Kwaliteit is een geïntegreerd en systematisch onderdeel van de gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn. Beleid De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem. De lopende projecten, en werkgroepen kwaliteit worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig: gezinszorg serviceflats kinderdagverblijf ouderenzorg ergo en animatie De missie, visie, waarden en strategische planning voor het ocmw worden uitgewerkt en zijn gedragen door de hele organisatie.

70012

10209

10207

19

Een gestructureerd eenvormig kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem over alle departementen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Toepassing De draaiboeken inzake ICT worden uitgewerkt. De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem. De nodige systemen voor kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, Scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart. Een efficiënte administratieve kwaliteitscoördinator is verzekerd. ondersteuning voor de

10211

10205

10212

10203 10202 10210

Er is de nodige opvolging van de Qhandboeken. In kader van kwaliteitszorg (decreet) wordt controlesysteem opgestart en geïmplementeerd. Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie. een intern

10204 70033

Uitbouwen van een De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd. dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.

In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake aankopen. In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake uit te voeren werken

70028

70029

20

Realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor alle inwoners van Geraardsbergen

Oprichten sociaal huis in Aankoop van fietsen voor het afleggen van huisbezoeken door overleg met de werkgroep de medewerkers van de sociale dienst 'sociaal huis' die opgericht is in het kader van het LSB-plan

60002

Tevreden en competente AlgemeenDe dienst P&O is een De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige medewerkers zijn de motor van ondersteunende dienst. cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan de organisatie.Het ocmw streeft andere diensten en departementen. naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. Exit De nodige communicatie naar niet verlengde contracten Voor vertrek van de wordt gedaan. medewerker voeren we een gesprek teneinde het functioneren van de medewerker en de organisatie te optimaliseren. De nodige exitgesprekken worden gestructureerd en ingevoerd. Onthaal Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst krijgen De medewerker heeft en krijgt eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid (imago ocmw inspraak, kansen en ten goede) mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. Ontwikkeling, vorming, De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werken met functionering informaticatools, worden gegeven. Via een gezonde mix van joben ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.

20114

20123

20112 20121

20104

21

Een medewerkertevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Joben ontspanningsgerelateerde uitgebouwd. faciliteiten worden

20101 20122 20115 20111

Op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting, worden verbeteracties gerealiseerd. Personeel en werving Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt De medewerker heeft en krijgt uitgewerkt en ingevoerd. inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. Een interne vacaturebank wordt uitgewerkt en ingevoerd. Een permanente opvolgingmonitoring van kwantitatieve en kwalitatieve evoluties in personeelsbestand wordt gestart. Een pro-actief intern en extern wervings- en selectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd. Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd. Structuur en interne werking Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een nieuwe Het ocmw heeft een taakverdeling ingevoerd op basis van het nieuw organogram. hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving De dienst personeel bemand(bevrouwd). en organisatie wordt voldoende ontwikkelde

20110 20108 20102 20103 20113

20106 20117 20116 20109 20119

De implementatie van het evaluatiesysteem wordt begeleid.

nieuwe

De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel en organisatie krijgen de nodige opleiding en begeleiding. De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuring geïmplementeerd. De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven.

22

Een nieuw evaluatiesysteem/systeem functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.

van

20107 20120 20105

Het aangepast vormingsreglement wordt geïmplementeerd. Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen de dienst personeel en organisatie. Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en gewenste om veilig te kunnen werken. werkmiddelen bij mensen TD Opstellen en implementeren van een juiste aankoopprocedure in kader van veiligheid in samenwerking met BAB. Veiligheids- en preventiebeleid Veiligheid is een ‘werk’woord. Het preventiebeleid wordt op Preventie en veiligheid zijn actieve wijze onderhouden. permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker. Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk Via moderne financiële en Algemeen boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund. De algemene rekeningen worden duidelijk omschreven en beperkt.

20118 10301 10307 10306

10302

10308 30106

De opleiding Excel wordt gegeven De opleiding NOB wordt gegeven De opleiding Outlook wordt gegeven De opleiding Word wordt gegeven
23

30013 30012 30014 30015

De procedures en werkvoorschriften voor de dienst budget en aankoopbeheer worden uitgeschreven. De procedures en werkvoorschriften voor de financiële dienst worden uitgeschreven. De trimestriële rapportage wordt waar nodig geoptimaliseerd. Dienst budgeten Aankopen via offerteaanvraag of aanbesteding worden aankoopbeheer uitgevoerd binnen de 6 maanden. Er is een optimaal, overzichtelijk budget-, aankoopen magazijnbeheer Aankopen via onderhandelingsprocedure worden uitgevoerd binnen de 3 maanden De budgettaire budgethouders. De budgettaire leidinggevenden. informatie informatie is is beschikbaar beschikbaar gedaan aan voor voor de alle alle beste

30204 30105 30010 30206

30205 30006 30005 30208 30201 30207 30011 30202 30004 30108

De juiste aankopen worden prijs/kwaliteit-verhouding.

De magazijnwerking en -inrichting worden geëvalueerd en eventueel aangepast De taken van het magazijn worden goed afgebakend. Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn wordt ontwikkeld en ingevoerd Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de geurhinder in het magazijn. onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik van leidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers. Dienst financiën De boekhoudkundige verwerkingen zijn up to date. (vb art.60, De boekhouding is bijgewerkt maaltijdcheques, …) en overzichtelijk De nodige afspraken inzake derdenbestand wordt vastgelegd en uitgevoerd in samenwerking met de sociale dienst. De vorderingen uit de oude budgettaire boekhouding wordt uitgezuiverd. (RH, oud ZH)
24

30103 30102

Er is een snelle en correcte opvolging van de openstaande vorderingen. Er wordt nagekeken of een beter controlesysteem ingebouwd kan worden tussen boekhouding en facturen RSZ. Het huidige waarborgen hypotheekbeheer wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in samenwerking met het departement ouderenzorg. Het programma patrimonium en de boekhouding worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd. Kasverrichtingen worden onmiddellijk in excel bijgehouden en binnen de week bijgewerkt in de boekhouding. Financieel beheer Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking Betaalbaar houden van de van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen statutaire tewerkstelling binnen het ocmw Financieel beheer De nakomingsaudit wordt ingevoerd. We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd Er wordt gezocht naar mogelijke alternatieve financieringen. (leeg) Arbeidsmiddelen Aankoop materieel P&L Het departement P&L heeft een goed aankoopbeleid en een goed beheer van arbeidsmiddelen (materieel, werkkledij, rollend materieel) De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij). De twee oudste dienstwagens van de technische dienst worden vervangen door nieuwe wagens

30109 30101 30003

30104 30107 30002

30007

30008 30009 40102

40101 40001

25

Opslag materieel: Er is een accuraat en werkbaar materieelbeheer Uitschrijven van een procedure materieelbeheer Conformiteit: De cliënt moet Controle van de portionering bij de bedeling wordt uitgevoerd. krijgen wat ze wensen/nodig hebben/wat hij gevraagd heeft bij opname van de PDA/ wat hem voorgeschreven wordt/wat geregistreerd is. Tijdens de bevraging wordt op de kamer op alle menu's het gevraagde afgestempeld. De juiste aankopen worden Aankoop materialen catering gedaan aan de beste prijs/kwaliteit-verhouding. Dienstwagen bode De nodige aankopen worden Aankoop algemene brievenbus voor rusthuis Denderoord. gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding Aankoop droogkast Aankoop en installatie droogkast Aankoop en installatie van afdelingskeukens van de rusthuizen. Aankoop en installatie wasmachine Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem Aankoop nieuwe werkkledij Aankoop overgordijnen akoestiek kapel Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal Aankoop stofzuiger Aankoop van een videocamera voor het dienstencentrum. aankoop wagen Afdienkarren op maat van de dienbladen afsluitbaar sleutelkastje drankenrekken in de

40002

50017

50016 50001

20001 70139

70301 70135 70133 70136 70142 50002 70134 70303 70101 70402 60004 70405 70201

26

bureel Marilyn - kleine tafel

(buiten kleine

budget

2007) kast

70104

droogkast (leeftijd huidige toestellen?) Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging. Ladenblok bureel verantw. microgolfoven opleidingsbudget printer Marilyn (150 pagina's per dag) schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker Sleutelsysteem stofzuiger wasmachine wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) De nodige uitgevoerd. werken worden aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW Dakbescherming zilververf CW Schouw op dak CW De visie, strategische en Evaluatie en bijsturing waar nodig van de visie en operationele doelstellingen zijn strategische/operationele doelstellingen catering is uitgewerkt bepaald en ingevoerd. en ingevoerd. Er is een duidelijke afbakening De taken van de diëtiste catering worden gespecificeerd en van taken en bevoegdheden ingevoerd. binnen het domein catering. Een duidelijke visie rond ondervoeding wordt uitgeschreven en geïmplementeerd.

70404 70112

70203 70316 70325 70124 70126 70320 70003 70321 70324 70403 20003 20002 20005 20004 50033

50029

50031

27

Er is een duidelijke visie diëtiek De visie diëtiek wordt uitgeschreven uitgewerkt en geïmplementeerd. De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het softwareprogramma Foodware. De nodige aanpassingen worden uitgewerkt in het informaticapakket Er wordt gestreefd naar een De catering beschikt over de nodige materialen om efficiënt te optimale werking catering. kunnen werken De HACCP-normering wordt verder opgevolgd De mogelijkheden voor de uurroosters onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd. catering worden

50030

50010

50008 50011 50007 50032 50004 50006 50013

Er is een duidelijke visie en implementatie van het gebruik van bijvoedingen en extra's Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij. Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor medewerkers. Er zijn duidelijke De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet tegenover (overleg)structuren en alternatieve bedieningsmethodes. communicatielijnen binnen de catering De overlegstructuren, interne en externe communicatielijnen worden uitgeschreven en geïmplementeerd. Duidelijke afspraken inzake budgettering en budgetcontrole catering worden uitgeschreven. Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan (intern/extern) naar mogelijke caterings en/of samenwerkingsmodellen. Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd. Het registratieprogramma Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek functioneert optimaal en beantwoordt aan alle eisen. Er is een demo van het programma Foodware met alle mogelijkheden van het programma
28

50012 50009 50005 50014 50034

50015

Er wordt een marktonderzoek gedaan naar programma's catering met hun mogelijkheden.

bestaande

50003 50026

Performantie: De medewerkers Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding voeren correct de opgelegde cliëntbevraging genoten te hebben. taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd. Alle medewerkers dienen een cliëntbenadering genoten te hebben. correcte opleiding

50028 50023 50022 50025 50024 50019

Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben. Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen. Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks. Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling. Het absenteïsmecijfer van de cateraar wordt berekend door de HR afdeling van de cateraar en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco. Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco. Het diensthoofd stuurt maandelijks de uurroosters op naar de Qco Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw (leeg) Aankoop en installatie van drankenrekken afdelingskeukens van de serviceflats. in de

50020

50018 50021 70413 70216 70145 70146

aanpassen/vernieuwen of onder telefooncentrale van WZC? (gekoppelde centrale) Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen in renovatie
29

beveiliging verpleegposten, kleedkamers, opslagplaatsen en instellingen (captor?) beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks)

bepaalde burelen,

70147 70326 70148 70149 70153 70150 70042 70041 30209 70047

Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen branddetectie kamers (mee in herconditionering?) bureel niveau 0 (legplanken zoals niveau 3) Codeslot technische dienst De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en uitgebreid. De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn. Een onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van beveiliging via het Captorsysteem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd. elektriciteit: - bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2: verpleegpost en administratie - lichtschakelaar bureel Ulla Gordijnen plaatsen Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7) Heraanplantingen en bosbouw herstellingen lino Het nodige ophangsysteem voor kaders wordt voorzien voor het nieuwe WZC In orde brengen lift tgv risicoanalyse installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) Isolatie stookplaats Isolatie stookplaats SF A Isolatie stookplaats SF B
30

70151

70414 60312 40208 70328 70045 50035 30017 60313 70419 70219 70232

Isoleren leidingen CV - afdeling 1 Kapel Viane herschilderen kroonlijsten verven/vervangen waar nodig Monumentenwacht (schilderijen) Noodverlichting deel ocmw opleidingsbudget overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen Plaatsen brievenbus Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B Plaatsen voelers in toiletten medewerkers plaatsing akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur Plaatsing overgordijnen akoestiek kapel Profiel en afbraak tussenmuur schrijnwerkerij/metaal Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde Uitvoering werken risico-analyse werken liften verfwerken kiné niveau leefruimte niveau 2 (met sjablonen) verfwerken - restaurant (reeds 1 muur uitgevoerd) verharding van parking (brandweg - grasveld geeft modder en slipgevaar)) Verplaatsen prikklok naar inkomhal
31

70330 40118 70154 40209 70331 70138 70210 70157 70140 70236 70158 70418 70221 70239 70159 70423 70141 40116 60410 70160 70226 lokaal 2 70161

70421

70162 60318

Wasserij: studie en testen samenwerking met industriële wasserij.

70048

5. EXTERNE WERKING

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de acties die tot doel hebben de behoeften in te vullen van de inwoner, de gebruiker, de cliënt van het OCMW Geraardsbergen. Hun behoeften zijn onze behoeften, maar zijn ook afhankelijk van de wil en de mogelijkheid om die behoeften door ons ocmw in te vullen. Het OCMW Geraardsbergen stelt zich tot doel eenieder een leven te laten leiden dat beantwoord aan de menselijke waardigheid en, algemeen gesteld, op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers. We doen dit op een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige wijze, waarbij we de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid willen betrekken en zorgen voor openheid van bestuur. In dit meerjarenplan zijn er 230 acties opgenomen die invulling geven aan alle vormen van behoeften. Daarnaast is het de intentie om de huidige werking te behouden. Echter: belangrijk hierbij zijn de financiële beperkingen waarmee we als ocmw in deze stad Geraardsbergen te maken hebben. De raad voor maatschappelijk welzijn zal minstens jaarlijks alle elementen van de werking voor een financieel licht moeten houden om te bepalen of er moet bijgestuurd worden en indien zo, in welke mate. Strategische doelstelling Operationele doelstelling Actie unieknr 60107

Aan alle inwoners van De nodige aankopen worden Er is een actieve vrijwillgerswerking ocmw-caw 'De springplank' Geraardsbergen wordt een gedaan met de beste menswaardig leven prijs/kwaliteit verhouding gegarandeerd Medewerking aan de energiescans beheersing van de energiefactuur als instrument voor

60109 60121

Opmaak nota met betrekking tot het optimaal aanwenden van de middelen die via het energiefonds aan het ocmw ter beschikking gesteld worden Organiseren van informatiemomenten inzake overkreditering voor de doelgroep in samenwerking met wijkcentrum De Poort en externe partners

60108

32

Verdere uitbouw van de dienst Opstarten van een officieel samenwerkingsverband met CAW schuldbemiddeling met Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in het kader van de bijzondere aandacht voor een ondersteuning door een jurist preventief beleid Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen die werkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling Aan iedere inwoner van De nodige aankopen worden Continuëring van de aanwezigheid in de werkwinkel Geraardsbergen wordt het gedaan met de beste recht op werk gewaarborgd. prijs/kwaliteit verhouding Het screeningsformulier dat in het kader van de tewerkstelling artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bij elke intake van een persoon die in aanmerking komt voor deze tewerkstelling ingevuld Ontwikkelen van opleidingen voor personen tewerkgesteld via art 60§7 en begeleiding naar werk bij einde tewerkstelling in samenwerking met wijkcentrum De Poort Opstarten van een klusjesdienst en verhuisdienst via een sociaal tewerkstellingsproject Verhogen van het aantal tewerkstellingen artikel 60§7 naar 25 Voeren van een actief Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werker bevoegd tewerkstellingsbeleid in voor tewerkstelling samenwerking met de stad Opstart van een project in kader van het Europees Sociaal Fonds We nemen op een constructieve manier deel aan het tewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleidsplan wordt opgestart. De logistieke ondersteuning ten dienste van interne en externe cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd. Infrastructuur De kapel Verhaeghe op het kerkhof Het departement P&L onderhouden en indien nodig hersteld ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur. wordt jaarlijks

60128

60127 60112

60120

60113

60111 60110 60130

60124 60129

40207

33

De nodige renovatiewerken in functie van de herconditionering in rusthuis Denderoord zijn uitgevoerd Het bouwproject WZC is uitgevoerd. In functie van de uitbouw van het sociaal huis zal het huidige onthaal in het CW herschikt worden in een ocmw-balie en sociaal huis balie. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de werkgroep Sociaal huis, de veiligheid van de medewerkers en de De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren. Er wordt gestreefd naar een Er is regelmatig structureel en constructief overleg tussen stad constructieve en structurele en ocmw. samenwerking tussen stad en ocmw

40114 40117 40115

10001

Juridische dienst Binnen de 10 dagen na vraag wordt er een voortreffelijke De juridische dienst geeft juridische ondersteuning voor alle departementen binnen het adequate juridische ocmw gegeven. ondersteuning aan alle departementen. De opportuniteit onderzoeken teneinde zelf laagdrempelige juridische eerstelijnsbijstand voor derden vanuit de juridische dienst van het ocmw te organiseren of mogelijks hiervoor beroep te doen op de dienstverlening van de Commissie voor Juridische Bijsta Een studie verrichten over de noodzaak, selectiemethode en aanduiding van een huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische bijstand inzake dossiers van het ocmw en de verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar derden toe. Er wordt een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden tot aanmoediging en structureel uitbouwen van vrijwilligerswerk.
34

20305

20303

20302

20304

Onthaal, bedeling, De dienst biedt een optimale ondersteuning aan interne en representatie externe diensten We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie. De dienst representatie representatiekleding beschikt over de gepaste

20505

20501 20508 20503 20507

De dienst staat in voor een goede representatie. Dit wordt mee verzekerd door het volgen van functiegerichte vorming De interne en externe cliënt wordt correct begeleid doorheen de informatiejungle De representatiedienst is ter beschikking op alle aangelegenheden met externe uitstraling. Ze kunnen ook mee ingeschakeld worden voor interne aangelegenheden en festiviteiten Er is een cliëntgerichte dienstverlening aan het onthaal De serviceflatten zijn een plaats waar het goed is om te wonen, waar de bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening. Serviceflatten Een eventueel aanbod van meerdaagse vakantie wordt De werking van de onderzocht en indien wenselijk/mogelijk uitgevoerd. serviceflatten verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen .

20504 70207

een meerdaagse vakantie wordt gerealiseerd op basis van de resultaten van het onderzoek. Tuin: Onderzoek serviceflats fit-o-meter voor senioren van een bewegingscircuit in de tuin van de

70206 70208

Tuin: fitometer voor senioren uitwerking van een bewegingscircuit in de tuin van de serviceflats in samenwerking met technische school.

70205

35

Er wordt gestreefd naar een Patrimonium optimaal en pro-actief beheer van het ocmw-patrimonium.

Er is een procedure voor het uitlenen aan derden van kunstpatrimonium

40205

Er wordt op een De dimensie communicatie De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht drempelverlagende en wordt systematisch en van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor gebruiksvriendelijke wijze uitdrukkelijk opgenomen de juiste informatiedoorstroming en communicatie. informatie verstrekt aan binnen elke werking en elk bestuur, medewerkers en project. (ook vanuit buitenstaanders personeelskring) Iedere medewerker heeft de (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de dienst juiste informatie op het juiste communicatie in kader van huisstijlbewaking en communicatiebeleid. moment Uitbreiden van de huisstijl implementatie ervan. Uitbouwen van doeltreffende communicatiestrategie, vertrekkende vanuit onderbouwd communicatiebeleid en volwaardige communicatiestructuur. en het huisstijlhandboek en

20225

20208

20218 20213

een Een beleidsplan communicatie wordt uitgeschreven. een een

Een beleidsplan communicatie wordt uitgewerkt. Een communicatie-ambtenaar wordt aangesteld. Uitwerken en implementeren van de procedure externe communicatie Het dienstencentrum verhoogt Dienstencentrum Aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor de zelfstandigheid van de De werking van het lokale dienstencentrum afhankelijk van de onderzoeksresultaten. gebruikers in hun dienstencentrum verder thuisomgeving. uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen zowel thuis als in het thuisvervangend milieu. het

20209 20206 20226 70412

36

De opfrissingcursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt georganiseerd. Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer van en naar het dienstencentrum wordt uitgevoerd. Een onderzoek naar de opportuniteit van een opfrissingcursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt uitgevoerd. Indien wenselijk wordt de cursus georganiseerd. Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum. Het ocmw profileert zich als een cliëntgerichte, moderne, dynamische en open organisatie. De werking van het ocmw Opmaken van wordt op een positieve en onderwerpen. correcte manier bekendgemaakt. persnota's met betrekking tot actuele

70408 70411 70410

70409 20221

Organisatie van representatie-activiteiten. persmomenten, opendeurdagen, …)

(recepties,

20210 20220

Het ocmw voldoet aan de Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde en de voorwaarden gesteld in kader verklarende nota van de raad. van openbaarheid van bestuur door een adequaat en actief informatiebeleid Onderzoek voeren naar eventuele mogelijkheden in kader van e-loket. Uitwerken en implementeren van een procedure in kader van openbaarheid van bestuur. Verder uitwerken van webstek. Het ocmw zorgt ervoor dat ons Onderhouden van contacten met de media. aanbod gekend is bij de bevolking door een adequaat en actief informatiebeleid. Voeren van gerichte Deelnemen aan seniorenbeurs als de stad dit organiseert. communicatie naar bijzondere doelgroepen.

20204 20223 20228 20216

20217

37

In samenwerking met betrokken actoren de nodige ondersteuning bieden om een effectief en efficiënt cliëntgericht onthaalbeleid uit te werken in het kader van het lokaal sociaal beleid. Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreiding van de dienstverlening naar de deelgemeenten. Uitgeven van een algemene informatiebrochure of periodieke informatieverspreiding (elektronische nieuwsbrief) Het ocmw wil aan zijn inwoners Betaalbare thuiszorg de mogelijkheid bieden om zich zo lang mogelijk in het thuismilieu te handhaven Herbepalen van de inkomenscategorieën en de eraan gekoppelde bijdrageschalen voor de poetsdienst en de maaltijden aan huis

20212

20205 20201 20202 60207

Medewerkers beschikken over Opmaken en invoeren van een checklist gebruikersmaterialen het nodige gebruiksmateriaal die bij de cliënten in de thuiszorg minimaal moet aanwezig zijn om hun opdracht kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren Naadloze zorg Uitbreiding van het intern overleg van het departement Ouderenzorg en de dienst thuiszorg met de sociale dienst van het ASZ-Geraardsbergen in het bijzonder in functie van de opstart van kortverblijf en dagopvang

60206

60209

Ondersteuning van de zelfzorg Invoeren van een zorg- en hulpverlenerfiche binnen de en de mantelzorg thuiszorgdiensten waarvan exemplaar bij de gebruiker aanwezig is Klusjesdienst/verhuisdienst voor kleine herstellingsaanpassingswerken in samenwerking met sociale dienst en

60208

60202 60204 60203 60205

Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitbreiding van de dienst warme maaltijden naar de deelgemeenten Samenwerking met mindermobielencentrale onderzoeken Ouderenbehoeftenonderzoek Opmaak van een adviesnota in functie van de resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek

38

Het woon-en-zorgcentrum is een aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulpen dienstverlening wordt aangeboden. Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen.

Een vraaggestuurde Een non-fixatiebeleid wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. realistische en integrale hulpen dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.

70034

Een palliatief coördinator wordt aangesteld. Uitbouwen van een De herconditionering van rusthuis Denderoord, in kader van dienstverlening op maat van wettelijke bepalingen, is uitgevoerd. de veranderende behoeften van de senioren. De mogelijkheid van integratie van instellingshond in het rusthuis wordt onderzocht en uitgewerkt. Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden van een fotoboek wordt uitgevoerd gekoppeld aan de eventuele invoering ervan. Een onderzoek wordt gevoerd naar de mogelijkheden om een aantal bedden af te bouwen in rusthuis Denderoord ten voordele van andere woonvormen Familiewerking en vrijwilligerswerking worden uitgebouwd op basis van de resultaten van het onderzoek. Graduele implementatie van het werken met aandachtspersonen na ontwikkelen van een interne procedure In functie van een klantvriendelijker (interne/externe klanten) onthaal en administratie en een gemakkelijker inzetbaarheid van de medewerkers, wordt de organisatie van de administratie gestandaardiseerd.

70032 70017

70007 70020

70018

70024 70027

70004

39

In kader van het nieuw woon- en zorgcentrum wordt het dagen kortverblijf uitgebouwd. Onderzoek naar implementatie vrijwilligerswerking Iedere inwoner van De nodige aankopen worden De terbeschikkingstelling van woningen door de SHM aan het Geraardsbergen heeft recht op gedaan met de beste ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6 woongelegenheden een gezonde en betaalbare prijs/kwaliteit verhouding huisvesting Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd tot minimaal vier woongelegenheden Het ocmw engageert zich om in het lokaal woonoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleid wordt opgestart via de afvaardiging van medewerkers actief deel te nemen Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelage voor alle inwoners van Geraardsbergen die over een minimuminkomen beschikken. Onderzoek tot het mogelijk verhuurkantoor oprichten van een sociaal

70006 70021 60115

60114 60122

60119

60118 60116 60123

Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzake uithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken Het ocmw ontwikkelt een Evaluatie van ondersteunend instrument voor huurtoelagen. een betaalbare huisvesting het reglement voor de toekenning van

Ocmw als partner in het lokaal Actualisatie van het verhuisdocument dat via het sociaal huis woonbeleid ter beschikking wordt gesteld aan de burger Afsluiten van een overeenkomst met de SHM inzake huisvesting van daklozen In een aangepaste, veilige en Aanbieden van een veilige Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's kindvriendelijke leefomgeving ontdekkingswereld in een wordt gezorgd voor de huiselijke sfeer dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het terras is kindvriendelijk gemaakt

60125 60126 60314

60316

40

De toegang kinderdagverblijf beveiligd

tot is

het Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging van de beter tussendeur

60317

Het actief betrekken van de Het aantal oudercontactavonden wordt verhoogd ouders bij de werking van het kinderdagverblijf Optimaliseren van de contacten met de ouders via het observatieboekje en het heen-en-weer-schriftje Organiseren van kindgerichte activiteiten waarop de ouders uitgenodigd worden Het kinderdagverblijf is partner Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang binnen de werking van de lokale kinderopvang Minimaal behoud van het Aanvraag tot verlenging van de opvangcapaciteit van het aanbod en onderzoek naar de kinderdagverblijf Zonnestraal mogelijkheid tot uitbreiding van de opvangcapaciteit Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de capaciteit door samenwerking met andere partners Onderzoek naar kinderopvang via dienstencheques Integratie van de lokale visie op ouderenbeleid in de bestaande campussen en infrastructurele optimalisatie nastreven om een antwoord te bieden aan (individuele) zorgvragen van cliënten en medewerkers. kennisverruimende en De stafmedewerker maakt actief deel uit van de stuurgroep financiële initiatieven ouderenbeleid. Ontwikkelen en verfijnen van de beleidsinstrumenten en voeren van een pro-actief (financieel) beleid om de exploitatie van de senioreninitiatieven (financieel) draagbaar te houden voor de gemeenschap.

60301

60302 60303 60307

60308

60304 60305 70031

41

Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.

Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van Benchmarking fixatiebeleid wordt uitgevoerd. Benchmarking in de openbare rusthuissector, in samenwerking met VVSG en Dexia, wordt uitgevoerd Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden opportuniteit tot het installeren van Internetcafé verplaatsing, wordt uitgevoerd. Een onderzoek naar de financiële opportuniteiten van organisatie van deelgemeenten wordt uitgevoerd. mogelijkheden activiteiten in en op en de

70008

70010 70025 70013

70014

Onderzoek naar eventuele mogelijkheid van aanleunwoningen, kangoeroe, zorgflats Uitvoering van internetcafé op verplaatsing afhankelijk van de resultaten van de onderzoeksnota Kwaliteit is een geïntegreerd en Profileren van het ocmw via Opmaken van informatieve, themagebonden systematisch onderdeel van de een actieve PR van de interne evenementgebonden nota's (voor vakliteratuur.) gehele organisatie waarbij alle knowhow. medewerkers betrokken zijn. en

70009 70005 10208

Toepassing De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waar nodig De organisatie heeft een bijgestuurd. uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem. De nodige tevredenheidsonderzoeken medewerkers worden ontwikkeld. bij cliënten en

10206

10201

42

Met het oog op het optimaal welzijn van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie.

Uitbouwen van een Onderzoek mogelijkheden en evaluatie van het beleid van dienstverlening op maat van Verhaeghe in functie van WZC de veranderende behoeften van de senioren.

70016

Onderzoek naar mogelijkheid tot uitbouwen en eventueel opstarten van een praatcafé dementie in samenwerking met externe actoren Realiseren van een De nodige aankopen worden Bepalen van de openingsuren toegankelijke dienstverlening gedaan met de beste voor alle inwoners van prijs/kwaliteit verhouding Geraardsbergen Inrichten van een frontoffice en een backoffice Onderzoek naar de mogelijkheid tot de opstart van een mobiel sociaal huis voor de deelgemeenten Ontwikkelen van instrument voor informatieverstrekking aan de burger (communicatie) Ontwikkeling en gebruik van sociale kaart van de regio als instrument voor doorverwijzing Opmaak van een screeningsinstrument voor vraagverduidelijking met bijzondere aandacht voor alle vormen van geweld en misbruik ten aanzien van personen Organiseren van een professioneel onthaal met probleemdefiniëring en doorverwijzing door specifiek opgeleide medewerkers Oprichten sociaal huis in overleg met de werkgroep 'sociaal huis' die opgericht is in het kader van het LSB-plan Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt voor de burger in de lokalen van het CW via herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping

70015

60103

60102 60117 60106 60006 60105

60104

60134

43

Via moderne financiële en Algemeen boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.

Er is een degelijke en cliëntvriendelijke dienstverlening en communicatie naar cliënten en collega's.

30001

Optimaliseren naar communicatie.

een

goede

interne

en

externe

30016 30203

Dienst budgeten Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de laadaankoopbeheer en losplaats in de Meersstraat. Er is een optimaal, overzichteljk budget-, aankoopen magazijnbeheer Voeren van een structureel en pro-actief beleid met als doel het bevorderen van een zo hoog mogelijke participatie aan het maatschappelijk leven voor alle inwoners van Geraardsbergen De maatschappelijke positie Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het project van personen die in een opvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in het kader van achterstellingspositie verkeren het LSB-plan of dreigen te verkeren, via een begeleiding op maat verbeteren In kader van een pro-actieve kansarmoede wordt een onderzoek gevoerd naar het opzetten van een project rond huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lager onderwijs Organiseren karakter van infomomenten met een opvoedkundig

60406

60409

60402 60407

De werking van het Actualiseren van de informatiebrochure rond de werking van wijkcentrum De Poort is gekend het wijkcentrum De Poort bij de inwoners en de dienstverleners van Geraardsbergen De tweemaandelijkse activiteitenkalender wordt elektronische wijze verspreid
44

ook op

60408

Personen die achterstellingspositie of dreigen te stimuleren om deel aan culturele en activiteiten

in een De sociale dienst en wijkcentrum De Poort ondersteunen het verkeren project cultuurwaardebon dat door de dienst Cultuur wordt verkeren, opgezet te nemen sportieve Individuele financiële tussenkomst die de deelname aan sport, cultuur kunnen bevorderen met een belangrijke aandacht voor de kinderen Wijkcentrum De Poort maakt het project Pastda mee kenbaar door de georganiseerde activiteiten op te nemen in de activiteitenkalender van het wijkcentrum

60403

60404

60405

(leeg)

Conformiteit: De cliënt moet Menu's dienen op tijd en correct bij de cliënt te liggen. krijgen wat ze wensen/nodig hebben/wat hij gevraagd heeft bij opname van de PDA/ wat hem voorgeschreven wordt/wat geregistreerd is. De nodige aankopen worden 65 nieuwe opdienbladen met reliëf en handvaten/antislip gedaan met de beste worden aangekocht prijs/kwaliteit verhouding Aankoop deur akoestische wand voor het restaurant in de SF en

50036

70420

70407 60401 70144 70302 60005 70143 70102 70304 70305 70103

aankoop busje (vervanging) Aankoop en plaatsen fotokader in de rusthuizen 135 stuks Aankoop klikkaders (voor overzicht bewoners …) Aankoop niet-medisch materiaal (vb. wasmachine, droogkast,,,, voor alle activiteitencentra dep MW) Aankoop van brievenbussen voor de bewoners in rusthuis Denderoord. alternatingmatrassen apparatentafel bedden fase 3
45

body ball (diameter 85) Brandbestendige overgordijnen clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 digitaal fototoestel elektrisch zandkussen Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie excelcior tiltoestel gewone positioneringskussens glazen kastje voor display PDL-kledij GSM Haelvoet zetel Fero relax hoepels Hoog Laag tafel huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) kersenpitkussens klein therapeutisch materiaal liegende 8 coördinatie en fijne motoriek materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...) medicatierolwagen (2) + distributieplateau's (4?) modderpakken moor packs (warmtepakkingen) 30x40cm moor packs (warmtepakkingen) cervicaal multifunctionele kegels 30 cm muziekbox Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden aangekocht. omhulsel moor pack 30x40 omhulsel moor pack cervicaal
46

70306 70202 70105 70106 70307 70107 70108 70109 70308 70110 70309 70204 70111 70310 70311 70113 70312 70114 70313 70115 70116 70314 70315 70317 70117 70118 70119 70401 70223 70120 70121

parachute (diameter 3,5 meter) parkerbad: 13500 eur verzorgingstafel: prijs nog railsysteem (tilapparaat): prijs nog te krijgen plaatsen van brievenbussen bewoners reposemateriaal + herstelsets Sociaal huis: meubilair standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes) origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst. Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op kamers stokken voor kegels 120 cm therafit plus tafelmodel voor OL en BL tildoeken gemini toiletstoelen (op wielen met rem) Tuinmeubilair petanquebaan verpleegdekens De nodige uitgevoerd. werken worden Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat Herstellen douchecellen Abdijstraat tuinhuisjes versterken met platen Performantie: De medewerkers Maandelijks wordt een tevredenheidsbevraging gedaan voeren correct de opgelegde volgens overeengekomen verdeling en afgesproken taken uit vragenlijsten. De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd. Uitbouwen van een Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en dienstverlening op maat van serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige de veranderende behoeften wijzigingen. van de senioren.
47

70318 excl te BTW krijgen 70122

70123 70125 70319 60101 70127

70128 70129 70130 70322 70131 70406 70132 70323 60133 60131 60132 50027

70023

(leeg)

Aankoop van een bus met lift. (b-rijbewijs) Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B Bewegwijzering binnen dienstencentrum B-flats: kookplaten – veiligheid Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks B-flats: noodverlichting binnen in orde brengen Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd. Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. Gordijnen plaatsen SF B Handvaten schuiframen hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFA hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFB herconditioneringsbudget Herstellen tuinpaden Herstelling tuinpaden flats B herstellingsschilderwerken gangen Lifttelefoons plaatsen Nazicht telefoons in liften SF A en B noodverlichting traphallen SF A en B Onderzoek naar de mogelijkheden voor 1 centrale telefooncentrale voor campus Maretak. Indien mogelijk installatie van 1 telefooncentrale voor de campus (cfr nieuw Woon-en-zorgcentrum). Onderzoek naar beschikbare materialen, mogelijkheden en aankoop van materialen fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem) Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord opfrissen verven inkom B-flats opfrissen verven gangen, traphallen en parlementen B-flats
48

70044 70215 70415 70229

70228 70327 70137 70046 70231 70217 70220 70225 70152 70222 70230 70329 70155 70218 70212 70050

financiële ikv non-

70043

70156 70234 70233

Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in de serviceflats en dienstencentrum gangen wordt aangekocht. De decoratie wordt voorzien in samenwerking met het creatief atelier van het dienstencentrum. SF A en B en DC Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal Plaatsen deurplaatjes Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) Plaatsen van klikkaders Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro Plaatsen zetels in parlementen flats B Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) reserve carephone tegels voor balkons Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen en worden de mogelijkheden van een demententuin, kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en eventueel uitgevoerd. Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang van de serviceflatten A en B vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B vervanging lino kamers

70214

70235 70416 70422 70237 70332 70417 70224 70211 70240 70227 70049

70213 70238 70163

49

6. WERKWIJZE EN DE TE VOLGEN PROCEDURES OM DE PRIORITEITEN TE REALISEREN

Zoals hoger uiteengezet, zijn de actiepunten tot stand gekomen na veel overleg, met afwegingen van financiële haalbaarheid, pro’s en contra’s. Dit resulteert in de overzichten die in dit document worden voorgelegd. 2008 is al begonnen. De medewerkers van het ocmw zitten niet op hun stoel te wachten tot dit meerjarenplan door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedgekeurd, integendeel! Reeds sinds dag 1 van dit jaar, zijn we volop in de weer om de prioriteiten te realiseren. Bij de opmaak van het meerjarenplan werden de medewerkers, rekening houdend met de continuïteit van diensten en in de mate van het mogelijke, zoveel als mogelijk betrokken. In verschillende werkgroepen per dienst en/of departement werden strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en acties gezamenlijk opgemaakt en besproken. Deze werkwijze heeft het grote voordeel dat het meerjarenplan in een zo breed mogelijk perspectief opgemaakt is, het verzekert een breed draagvlak en een grotere betrokkenheid, wat dan weer de slaagkansen vergroot. In bijlage C bij deze strategische nota is de volledige versie van het overzicht te vinden. Dit zal in de komende weken worden afgewerkt (onder meer aangevuld met de door de raad besliste cijfers). Het resultaat is een moederbestand met maar begin maart 2008 liefst 26 kolommen. Alle acties hebben een uniek nummer. Cijfer 1: de identificatie van het departement (nummer 1 tot en met 7) Cijfer 2: het nummer van de dienst (00 tot en met 06) Cijfer 3: een uniek actienummer (van 01 tot 63)8 per dienst Dit moederbestand is een werk- en evaluatie-instrument en vormt de basis voor allerhande draaitabellen en filters die moeten toelaten een transparante en gestructureerde opvolging van het meerjarenplan te verwezenlijken. Om er enkele op te noemen: - overzicht op basis van ‘vooropgestelde einddatum van de actie’: Hierdoor zal het management team en de raad voor maatschappelijk welzijn steeds snel zicht hebben op de verwachte te behalen doelstellingen of te plannen acties gedurende een jaar, periode, … - overzicht op basis van de procesbewaker: Hierdoor zal de procesbewaker steeds op een vlotte manier kunnen opvolgen wat er wanneer verwacht wordt of gepland is. - overzicht op basis van departementen, diensten, … elke medewerker zal voor de eigen dienst en departement de stand van zaken kunnen nagaan. - overzicht op basis van financiële implicaties van acties over een welbepaalde periode wat moet toelaten een efficiënte financiële budgettering, planning en spreiding op te maken. - overzicht van uit te voeren taken voor bijvoorbeeld de ondersteunende diensten Budget- en aankoopbeheer en technische dienst wat moet toelaten een planningsschema op korte/lange termijn op te maken. Via de budgetten zullen de acties voor het komende jaar bepaald worden. Via de rekeningen zal jaarlijks een stand van zaken meegedeeld worden. Het management team zal de uitvoering van het beleid via deze instrumenten op gezette tijden opvolgen.

8

: bijvoorbeeld: actie 60124 is een actie van het departement Maatschappelijk welzijn (Algemene sociale dienstverlening) waarbij met het oog op het voeren van een actief tewerkstellingsbeleid, in samenwerking met de stad, er een project in kader van het Europees Sociaal Fonds zal opgestart zijn tegen 31 december 2008.

Via een nog te bepalen werkwijze zullen de nodige gegevens van de uitgevoerde acties periodiek verzameld en verwerkt worden in het moederbestand, zodat dit basisdocument steeds up to date is.

7. VOORTGANGSCONTROLE OP DE EFFECTIEVE REALISATIE VAN DE PRIORITEITEN

Gelinkt aan de werkwijze om de prioriteiten te realiseren, zal de stafdienst Kwaliteit in samenwerking met de verschillende departementen en diensten de voortgang opvolgen. Dit gebeurt via het hogergenoemde moederdocument en daaruit afgeleide draaitabellen, die door deze dienst (of daartoe bevoegde personen, zoals departementshoofden) kunnen aangevuld worden (schrijfmachtiging). De opvolging gebeurt in eerste instantie via een heel eenvoudige werkwijze. In het moederbestand is er keuze uit 4 momenten in het uitvoeringsproces van de actie: 0 (nog niet gestart), 1 (gestart), 2 (in uitvoering), 3 (uitgevoerd). Dit laat toe op een snelle manier de effectieve realisatie van de prioriteiten na te gaan, zonder hierbij de intentie te hebben gedetailleerd en volledig te zijn. 0 Nog niet gestart 1 Gestart 2 In uitvoering 3 Uitgevoerd De genoemde procesindicatoren geven de mogelijkheid om op een overzichtelijke en meer gedetailleerde wijze op te volgen en te evalueren. We streven ernaar dat het OCMW Geraardsbergen een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem heeft. In dit kader zullen onder andere de nodige systemen voor (zelf)evaluaties en kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen. Het moederdocument van het meerjarenplan is één van de bronnen die medebepalend zullen zijn in de opmaak van een (zelf)evaluatiesysteem met scorekaarten. Hiertoe zullen de nodige linken met het moederbestand van het meerjarenplan ontwikkeld worden.

8. SAMENHANG MET LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN, ZORGSTRATEGISCH PLAN, PERSONEELSBEHOEFTENPLAN EN DE BELEIDSINITIATIEVEN VAN DE STAD

Het lokaal sociaal beleidsplan bevat een uitgebreide omgevingsanalyse die is meegenomen voor de opmaak van dit meerjarenplan. De actiepunten van dit plan zijn ook opgenomen in dit meerjarenplan. Zoals hoger in de acties is vast te stellen, bevat dit meerjarenplan echter heel wat meer acties dan die vermeld in het LSB-plan. Het zorgstrategisch plan van Geraardsbergen zal tijdens deze legislatuur, na een lange procedure, eindelijk geconcretiseerd worden met de bouw van het nieuw woon-en-zorgcentrum op de site De Maretak. In dit meerjarenplan is ook een globaal onderzoek en studie voorzien, door een extern onderzoeksbureau, naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg (actie 70008). Het personeelsbehoeftenplan van het OCMW Geraardsbergen is goedgekeurd door de raad op 17 oktober 2007. Sindsdien wordt er volop gewerkt aan de implementatie ervan. Allerhande acties zijn
51

in dit kader opgenomen, alsook de financiële vertaling van de invulling van dit plan. Verderop kan u in het bijzonder de acties rond personeelsmanagement terugvinden. Er zijn tussen de stad en het ocmw financiële afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat het ocmw zich hieraan houdt. De taakafspraken zijn ook vastgelegd in het protocol tussen stad en ocmw, dat in bijlage is gevoegd (bijlage B bij deze strategische nota).

52

9. MEDEWERKERS OCMW GERAARDSBERGEN

In dit meerjarenplan zijn er 134 acties opgenomen die op één of andere manier gelinkt zijn aan de medewerkers van het OCMW Geraardsbergen. Dat is goed voor 1/4de van alle acties en 1/3de van de acties voor de interne werking (19 externe en 115 interne acties). Omdat het personeelsbeheer goed is voor zo’n 64% van onze uitgaven en we vele diensten leveren via onze medewerkers, is het logisch dat heel wat aandacht naar hen gaat. Onze medewerkers zijn nu eenmaal ons belangrijkste kapitaal. Daarom is het nuttig een overzicht van de acties gelinkt aan de medewerkers afzonderlijk op te nemen in dit meerjarenplan. Samen met het nieuw organogram is er ook de versterking en responsabilisering van het kader en de staffuncties. Van de leidinggevenden wordt verwacht dat zij steeds het goede voorbeeld stellen, in werkijver, volgen van de procedures, enz., maar ook in het (bege)leiden en coachen van de onder hem of haar vallende medewerkers. Vanaf het budget 2008 is per departementshoofden, secretaris en ontvanger een bedrag voorzien van 150 EUR op jaarbasis, louter en alleen bestemd voor ‘werkingstimulerende aangelegenheden rechtstreeks verbonden met medewerkers’. Na visum van ontvanger en secretaris (waarbij, indien secretaris of ontvanger initiatiefnemende partij is, die vervangen wordt door de voorzitter) kunnen deze leidinggevenden een terugbetaling krijgen van deze gemaakte kosten ten voordele van de eigen medewerkers, begrensd tot dit bedrag 9.

Actie Strategische doelstelling Operationele doelstelling Departement Unieknr OCMW Elke medewerker heeft inspraak, Het OCMW Geraardsbergen is een De (samen)werking van binnen en 10115 Geraardsbergen verantwoordelijkheid en inbreng in de sterk team! tussen departementen wordt werking. uitgewerkt. Algemeen Aan alle medewerkers proberen duidelijk Veiligheidsen preventiebeleid te maken dat elk van ons (mits de nodige Het preventiebeleid wordt op actieve aandacht voor) verantwoordelijk is voor wijze onderhouden. zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen Veiligheid is een ‘werk’woord. Preventie en veiligheid zijn permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker. 10306

De klachtenprocedure wordt Kwaliteit is een geïntegreerd en Toepassing geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. systematisch onderdeel van de De organisatie heeft een uniform, gehele organisatie waarbij alle eenvormig uitgebouwd en toegepast medewerkers betrokken zijn. kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.

10206

9

: voorbeelden: traktatie aan een dienst na dagenlang werken aan een bepaald project, cadeautje aan een medewerker wegens inzet, …

De leden van het management team ondergaan een vormingstraject met als doel een team van managers te worden (doelstelling is de start ervan)

De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren. De nodige tevredenheidsonderzoeken bij Kwaliteit is een geïntegreerd en cliënten en medewerkers worden systematisch onderdeel van de ontwikkeld. gehele organisatie waarbij alle medewerkers betrokken zijn.

Beleid en bestuur Via een degelijk bestuur hebben we een gedragen beleid.

10007

Toepassing De organisatie heeft een uniform, eenvormig uitgebouwd en toegepast kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem.

10201

De opmaak van het administratief Kwaliteit is een geïntegreerd en Toepassing handboek voor het ocmw wordt gestart. systematisch onderdeel van de De organisatie heeft een uniform, gehele organisatie waarbij alle eenvormig uitgebouwd en toegepast medewerkers betrokken zijn. kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem. Een blijvend communicatiemiddel Veiligheidsen preventiebeleid (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle Het preventiebeleid wordt op actieve medewerkers op het belang van wijze onderhouden. (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen Veiligheid is een ‘werk’woord. Preventie en veiligheid zijn permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker.

10203

10302

Elke medewerker beschikt op elk Het OCMW Geraardsbergen is een De (samen)werking van binnen en moment over de noodzakelijke sterk team! tussen departementen wordt informatie. Genomen beslissingen uitgewerkt. worden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers. Enquête en peilen naar behoeften ivm Veiligheid en logistiek We hebben de juiste middelen om de juiste en gewenste werkmiddelen bij veilig te kunnen werken. mensen TD Er is een afsprakennota management De nodige managementsystemen Beleid en bestuur team - raad voor maatschappelijk welzijn worden uitgewerkt en Via een degelijk bestuur hebben we geïmplementeerd zodat het ocmw een gedragen beleid. haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan

10114

10301

10009

54

Er is een deontologische code over realiseren. overheidsopdrachten voor raad en medewerkers

10006

Er is een Interne afsprakennota management team teamwerking managementteam

10008

In een open, constructieve teamgeest Het OCMW Geraardsbergen is een De (samen)werking van binnen en worden de medewerkers continu sterk team! tussen departementen wordt betrokken bij beslissingen die belangrijk uitgewerkt. zijn binnen het departement. Regelmatig overleg. Motiveren van medewerkers om te voet Gezondheid of per fiets naar werk te komen Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op werk) aan energiebesparing te doen. Risico-analyse naar psychosociale risico's Veiligheidsen preventiebeleid Veiligheid is een ‘werk’woord. op het werk Het preventiebeleid wordt op actieve Preventie en veiligheid zijn wijze onderhouden. permanente aandachtspunten van en voor elke medewerker. Zoveel mogelijk processen en werkwijzen Het OCMW Geraardsbergen is een De (samen)werking van binnen en worden geautomatiseerd. sterk team! tussen departementen wordt uitgewerkt. (logistieke) Ondersteuning wordt Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste geboden vanuit de dienst communicatie en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment in kader van huisstijlbewaking en verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders communicatiebeleid. aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW (leeg) De nodige werken worden uitgevoerd. We creëren (arbeids)milieu. een gezond

10116

10303 10304

10308

10113 20208

AZ

20003

55

Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst krijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid (imago ocmw ten goede)

Binnen de 10 dagen na vraag wordt er een voortreffelijke juridische ondersteuning voor alle departementen binnen het ocmw gegeven.

Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een nieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van het nieuwe organogram.

De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstroming en communicatie. De dienst biedt een optimale De nodige managementsystemen ondersteuning aan interne en externe worden uitgewerkt en diensten geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren. De dienst ICT staat in voor een accurate Een geïntegreerde, beheersbare en en cliëntvriendelijke dienstverlening met beveiligde automatisering van alle de nodige feedback door het hebben diensten wordt verder uitgebouwd, van een functionele helpdesk met een waarbij een kwalitatieve opvolgbaar trouble ticket-systeem dienstverlening wordt nagestreefd
56

Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. De nodige managementsystemen worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren. Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders

Onthaal De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. Juridische dienst De juridische dienst geeft adequate juridische ondersteuning aan alle departementen.

20121

20305

Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving De dimensie communicatie wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring) Onthaal, bedeling, representatie We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie.

20113

20225

20505

We hebben de ICT-omgeving op een gestructureerde wijze georganiseerd, waardoor alle gebruikers op een vlotte, aangename, veilige en continue manier kunnen werken.

20423

De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan andere diensten en departementen.

Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats De dienst personeel en organisatie wordt werkt. voldoende bemand(bevrouwd).

Algemeen De dienst P&O is een ondersteunende dienst.

20114

Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving Onthaal, bedeling, representatie We hebben een goed werkende dienst onthaal, bedeling en representatie.

20106

De implementatie van het nieuwe Tevreden en competente ontwikkelde evaluatiesysteem wordt medewerkers zijn de motor van de begeleid. organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. De interne en externe cliënt wordt De nodige managementsystemen correct begeleid doorheen de worden uitgewerkt en informatiejungle geïmplementeerd zodat het ocmw haar missie, visie en strategische en operationele doelstellingen en acties op een systematische wijze kan realiseren. De nieuwe medewerkers binnen dienst Tevreden en competente personeel en organisatie krijgen de medewerkers zijn de motor van de nodige opleiding en begeleiding. organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats De nieuwe rechtspositieregeling voor het werkt. ocmw-personeel wordt opgevolgd en na goedkeuring geïmplementeerd.

20117

20503

Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving

20116

20109

57

De nodige communicatie naar niet verlengde contracten wordt gedaan.

Exit Voor vertrek van de medewerker voeren we een gesprek teneinde het functioneren van de medewerker en de organisatie te optimaliseren. Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICTsoftware om efficiënt te kunnen werken. Exit Voor vertrek van de medewerker voeren we een gesprek teneinde het functioneren van de medewerker en de organisatie te optimaliseren. Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICThardware om efficiënt te kunnen werken. Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie. Uitbouwen van een doeltreffende communicatiestrategie, vertrekkende vanuit een onderbouwd communicatiebeleid en een volwaardige communicatiestructuur.

20123

De nodige en juiste software is Een geïntegreerde, beheersbare en beschikbaar om de taken naar behoren beveiligde automatisering van alle te kunnen uitvoeren. diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd De nodige exit-gesprekken gestructureerd en ingevoerd. worden Tevreden en competente medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. De nodige PDA's worden aangekocht. Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd

20425

20112

20408

De nodige vormingen om efficiënt te Tevreden en competente kunnen werken met informaticatools, medewerkers zijn de motor van de worden gegeven. organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. De procedure interne communicatie Er wordt op een drempelverlagende wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders

20104

20222

58

De start tot opmaak van een HRM Tevreden en competente beleidsplan wordt gegeven. medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. Een communicatietoets (checklist) wordt Er wordt op een drempelverlagende geïmplementeerd. en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe Tevreden en competente medewerkers wordt uitgewerkt en medewerkers zijn de motor van de ingevoerd. organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. Een interne vacaturebank wordt Tevreden en competente uitgewerkt en ingevoerd. medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats Een werkt. medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving De dimensie communicatie wordt systematisch en uitdrukkelijk opgenomen binnen elke werking en elk project. (ook vanuit personeelskring) Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie. Structuur en interne werking. Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving

20119

20215

20111

20110

20101

Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.

20107

59

Een permanente opvolgingmonitoring van kwantitatieve en kwalitatieve evoluties in personeelsbestand wordt gestart. Een pro-actief intern en extern wervingsen selectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.

Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie.

20108

20102

Het aangepaste vormingsreglement wordt geïmplementeerd.

Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving

20120

Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Het geven van interne vormingen wordt Tevreden en competente gestimuleerd. medewerkers zijn de motor van de organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats Het vormingsgebeuren wordt werkt. geïntegreerd binnen de dienst personeel en organisatie. Personeel en werving De medewerker heeft en krijgt inspraak, kansen en mogelijkheden om zichzelf optimaal te ontwikkelen in functie van de organisatie. Structuur en interne werking Het ocmw heeft een hedendaags transparant werkbaar gestructureerd HRM beleid conform de vigerende regelgeving

20105

20103

20118

In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd

Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders

20214

60

Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk. Intranet wordt uitgebouwd als efficiënt en bruikbaar instrument.

Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd

Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICTsoftware om efficiënt te kunnen werken. De dienst communicatie biedt de nodige ondersteuning op communicatief vlak om de werking van de organisatie en de dienstverlening efficiënt en effectief te laten verlopen. Ontwikkeling, vorming, functioneringVia een gezonde mix van joben ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie. Iedere gebruiker beschikt over de nodige, juiste en aangepaste ICThardware om efficiënt te kunnen werken.

20420

een Er wordt op een drempelverlagende en gebruiksvriendelijke wijze informatie verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders

20219

Joben ontspanningsgerelateerde Tevreden en competente faciliteiten worden uitgebouwd. medewerkers zijn de motor van de organisatie.Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt. Aankoop nodige hardware Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en effectieve interne communicatie te verwezenlijken.

20122

20410

Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders Ontwikkeling, vorming, functionering Via een gezonde mix van job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten blijft de medewerker zich thuis en betrokken voelen bij de organisatie.

20203

Op basis van de resultaten van de Tevreden en competente tevredenheidsmeting, worden medewerkers zijn de motor van de verbeteracties gerealiseerd. organisatie. Het ocmw streeft naar de meest optimale organisatiestructuur waarbij de juiste persoon op de juiste plaats werkt.

20115

61

Optimaliseren van de interne en externe Er wordt op een drempelverlagende Iedere medewerker heeft de juiste communicatie binnen en tussen diensten en gebruiksvriendelijke wijze informatie informatie op het juiste moment en departementen. verstrekt aan bestuur, medewerkers en buitenstaanders Organisatie van interne activiteiten in kader van medewerkerbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties, energiebeleid, e.a.) Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en beleidsnota's. Uitbreiden van huisstijlhandboek ervan. de huisstijl en het en implementatie

20211

20207

20227

20218

We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt Catering Aankoop nieuwe werkkledij

Een geïntegreerde, beheersbare en beveiligde automatisering van alle diensten wordt verder uitgebouwd, waarbij een kwalitatieve dienstverlening wordt nagestreefd (leeg)

We hebben de ICT-omgeving op een gestructureerde wijze georganiseerd, waardoor alle gebruikers op een vlotte, aangename, veilige en continue manier kunnen werken. De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.

20424

50002 50026

Alle bedienende medewerkers dienen (leeg) een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben. Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben. Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.

50028

50023

62

Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.

50022

De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd. Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.

Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering. Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.

50007

50025

Een opleiding diëtiek uitgeschreven en gegeven medewerkers bedeling.

wordt voor

50024

Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij. Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco. Het nieuwe organogram en APBP wordt (leeg) geïmplementeerd. Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor medewerkers. Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw

Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering. Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd. Er zijn duidelijke (overleg)structuren en communicatielijnen binnen de catering Er wordt gestreefd naar een optimale werking catering. Performantie: De medewerkers voeren correct de opgelegde taken uit De medewerker is aanwezig, is competent, is gemotiveerd.

50004

50020

50014 50006 50021

63

FZ

De budgettaire informatie is beschikbaar Via moderne financiële en voor alle budgethouders. boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund. De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle leidinggevenden.

Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichteljk budget-, aankoopen magazijnbeheer

30006

30005

De nakomingsaudit wordt ingevoerd.

Financieel beheer. We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer

30007

De opleiding Excel wordt gegeven

De opleiding NOB wordt gegeven

Via moderne financiële en Algemeen boekhoudkundige managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund.

30013

30012

64

De opleiding Outlook wordt gegeven

30014

De opleiding Word wordt gegeven

30015

Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd

Financieel beheer We streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk financieel beheer

30008

Er wordt gezocht naar een effectieve Via moderne financiële en oplossing voor de geurhinder in het boekhoudkundige magazijn. managementtechnieken ervoor zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund. installatie airco nieuw bureel (huidig (leeg) bureel P&O)

Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichteljk budget-, aankoopen magazijnbeheer

30202

(leeg)

30017

65

moderne financiële en onderzoek naar de mogelijkheid tot Via gebruik van leidingwater ipv flessenwater boekhoudkundige managementtechnieken ervoor voor de medewerkers. zorgen dat het ocmw in zijn geheel en de operationele diensten in het bijzonder op een financieel gezonde wijze worden beheerd en ondersteund. Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen

Dienst budget- en aankoopbeheer Er is een optimaal, overzichtelijk budget-, aankoopen magazijnbeheer

30004

Financieel beheer Betaalbaar houden van de statutaire tewerkstelling binnen het ocmw

30002

Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.

Algemeen

30016

MW

Aankoop van fietsen voor het afleggen Realiseren van een toegankelijke Oprichten sociaal huis in overleg met van huisbezoeken door de medewerkers dienstverlening voor alle inwoners van de werkgroep 'sociaal huis' die van de sociale dienst Geraardsbergen opgericht is in het kader van het LSBplan Aanstellen van een voltijds Aan iedere inwoner van Voeren van een actief maatschappelijk werk(st)er bevoegd Geraardsbergen wordt het recht op tewerkstellingsbeleid in samenwerking voor tewerkstelling werk gewaarborgd. met de stad Het aantal uren aangepaste vorming In een aangepaste, veilige en Professionaliteit van de medewerkers wordt verhoogd kindvriendelijke leefomgeving wordt bevorderen gezorgd voor de dagelijkse opvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 3 jaar,

60002

60130

60311

66

Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en toetsen aan de dagelijkse werking

60310

Tot vier voltijds maatschappelijk werkers Aan alle inwoners van Verdere uitbouw van de dienst komen die werkzaam zijn binnen de Geraardsbergen wordt een schuldbemiddeling met bijzondere dienst schuldbemiddeling menswaardig leven gegarandeerd aandacht voor een preventief beleid OZ Verplaatsen prikklok naar inkomhal (leeg) Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen. Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats. Aankoop medicatiekasten Captorsysteem Aankoop stofzuiger Aanwerving en inscholing van een De serviceflatten zijn een plaats waar nieuwe medewerker te ondersteuning het goed is om te wonen, waar de van de dienst opname. bewoners 'thuis' zijn, maximaal hun zelfstandigheid kunnen behouden en tegelijkertijd naar eigen wens beroep kunnen doen op de aangeboden dienstverlening. Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet (leeg) inbegrepen in renovatie beveiliging verpleegposten, (leeg) kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (captor?) beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks) Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen
67

60127

(leeg) De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding (leeg)

60318 70133

70413

(2)

met

De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding

70142 70101

Serviceflatten De werking van de serviceflatten verder uitbouwen om de maximale levenskwaliteit voor alle senioren te garanderen . (leeg) (leeg)

70209

70146 70147

70326

70148

De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en uitgebreid. De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd De nodige opleidingen worden gepland Met het oog op het optimaal welzijn en uitgevoerd. van de bewoners, biedt het ocmw een cliëntgerichte dienstverlening met aandacht voor alle levensdomeinen. Er wordt gestreefd naar een optimale zorgverlening vanuit een holistische visie. De taak van de voedingsdeskundige Het woon-en-zorgcentrum is een wordt, in functie van een kwalitatief aangepaste woonvorm waar een voedingsbeleid voor de bewoners, kwalitatieve en verantwoorde hulp- en gestructureerd en geïmplementeerd. dienstverlening wordt aangeboden. Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woonen zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen. Een codeslot aan de lift in rusthuis (leeg) Vincent wordt geïnstalleerd. Een gesprekslokaal in Denderoord wordt ingericht rusthuis (leeg) Uitbouwen van een dienstverlening op maat van de veranderende behoeften van de senioren.

70042 70041 70033

Een vraaggestuurde realistische en integrale hulp- en dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.

70051

(leeg)

70327 70137 70047

Een onderzoek naar de technische en (leeg) financiële mogelijkheden van beveiliging via het Captor-systeem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd. excelcior tiltoestel

De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding

70108

68

Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en Het woon-en-zorgcentrum is een ingevoerd. aangepaste woonvorm waar een kwalitatieve en verantwoorde hulp- en dienstverlening wordt aangeboden.Het ocmw bouwt aan een kwaliteitsvol, flexibel woon- en zorgcentrum, in functie van de diversiteit binnen de ouderen. Hoog Laag tafel Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging. medicatierolwagen distributieplateau's (4?) (2) + (leeg)

Een vraaggestuurde realistische en integrale hulp- en dienstverlening aanbieden, met een gelijkwaardige aandacht voor aspecten wonen, leven en zorg.

70040

De nodige aankopen worden gedaan met de beste prijs/kwaliteit verhouding

70311 70112

70315 (leeg) 70043

Onderzoek naar beschikbare materialen, financiële mogelijkheden en aankoop van materialen ikv non-fixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem) opleidingsbudget

overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen Plaatsen voelers in toiletten medewerkers (leeg) schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker stofzuiger tildoeken gemini

De nodige aankopen worden gedaan 70325 met de beste prijs/kwaliteit verhouding 140348 (leeg) 70157

(leeg) 70159 De nodige aankopen worden gedaan 140446 met de beste prijs/kwaliteit verhouding 70321 140452

69

verharding van parking (brandweg grasveld geeft modder en slipgevaar)) P&L De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).

(leeg) Arbeidsmiddelen Het departement P&L heeft een goed aankoopbeleid en een goed beheer van arbeidsmiddelen (materieel, werkkledij, rollend materieel) Organisatie De toekomst van de technische dienst, de structuur en de werking is duidelijk gekend Schoonmaak en logistiek De dienst schoonmaak en logistiek werkt 'vlekkeloos' De afspraken, de organisatie, de uitvoering en de evaluatie van de uit te voeren werken zijn duidelijk voor iedereen Infrastructuur Het departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur.

70162 40101

Er gebeurt een onderzoek naar De logistieke ondersteuning ten eventuele (gedeeltelijke) outsourcing dienste van interne en externe van de werken van de technische dienst cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd. Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen Er is een gestructureerde taakverdeling onder de klusjesmannen Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst te hebben.

40104

40301

40110

40109

Het patrimoniumbeheer wordt Er wordt gestreefd naar een optimaal Patrimonium overgeheveld van Algemene Zaken naar en pro-actief beheer van het ocmwPatrimonium en logistiek patrimonium. Medewerkers worden voldoende De logistieke ondersteuning ten opgeleid met polyvalente opleidingen dienste van interne en externe voor huidige en nieuwe medewerkers cliënten/gebruikers wordt verder uitgebouwd. Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L Infrastructuur Het departement P&L ondersteunt de diverse diensten bij de verwezenlijking van de gewenste infrastructuur. Communicatie De wederzijdse communicatie binnen de technische dienst en tussen technische dienst en cliënten verloopt optimaal

40206

40003

40111

70

10. PATRIMONIUM

Behalve de inkomsten die verkregen worden uit subsidies en de aangeboden dienstverlening, verkrijgt het ocmw ook inkomsten uit haar patrimonium. Het ocmw heeft op dit ogenblik 381 percelen in eigendom10: - 167ha 70a 59ca gronden bestemd voor landbouw of ander gebruik11 - 49ha 86a 81ca bossen12 - 0ha 00a 00ca bestemd als bouwgrond13 - 3ha 87a 25ca gebouwen14 - 0ha 41a 20ca als wegenis15. Met daarbij ook nog vier percelen hoge boomgaard (1ha 26a 84ca), een perceel kerkhof (20a 08ca), een perceel sportterrein (45a 70ca) en 2 percelen woeste grond (2ha 64a 45ca), goed voor 226ha 42a 92ca onroerende goederen. Bij de opmaak van het vorige meerjarenplan (2004-2007) had het OCMW Geraardsbergen nog 240ha 40a 30ca onroerende goederen. Dit is een daling met 13,97 ha. Het ocmw heeft de laatste jaren dus gemiddeld 3,5 ha per jaar verkocht, met het oog op herbelegging in patrimonium. 308 percelen liggen in Geraardsbergen. De overige liggen in Deux-Acren (2 percelen bos), Everbeek (1 perceel bos, 8 percelen bouwland), Galmaarden (10 percelen bos, 7 percelen bouwland en 6 percelen weiland), St. Martens Lierde (2 percelen boomgaard, 2 percelen bos, 3 percelen bouwland en 3 percelen weiland), Deftinge (10 percelen bouwland en 2 percelen weiland), Denderwindeke (4 percelen bouwland en 1 perceel weiland), Hemelveerdegem (3 percelen bouwland, 3 percelen weiland), St. Maria Lierde (1 perceel bouwland, 1 sportterrein en 2 percelen weiland), Parike (1 perceel weiland) en Steenhuize-Wijnhuize (1 perceel bouwland). 53 van de ocmw-percelen zijn verhuurd aan Natuurpunt Boven-Dender, goed voor 26ha 19a 14ca. In de loop van deze legislatuur zal verder getracht worden de huurinkomsten te optimaliseren en percelen te verkopen in functie van herbelegging. De nodige acties zijn hiervoor voorzien.

11. INVESTERINGSPROJECTEN

Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2006 is er een klein onderzoek gedaan naar de draagkracht van het ocmw voor investeringen op langere termijn. Het opzet was (en is) hierbij om een evenwichtspunt te vinden tussen overinvesteringen en onderinvesteringen. Anders gezegd probeerden we op zoek te gaan naar het ideale bedrag: een financiële investeringsdruk die op langere termijn draagbaar blijft voor het ocmw én er ook voor zorgt dat alle nodige investeringen op termijn kunnen gebeuren (dat aldus op bepaalde ogenblikken geen inhaalbewegingen moeten ingezet worden. Voor de budgetten 2006 en 2007 werden de bedragen vastgelegd op 250 000 EUR voor leningen op 5 jaar en 250 000 EUR voor leningen op 10 jaar, samen goed voor 500 000 EUR. Hier bovenop kwamen dan de investeringen op 20 jaar en meer. De bedoeling was om dit grondig te evalueren en bij te sturen bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan.
: cijfers 2004: 401 percelen. : 284 perceelnummers, kadastraal gekend als: bouwland (171), weiland (106), hooiland (6) en tuin (1). In 2004 nog 292 en 176ha 30a 18ca. 12 : 67 perceelnummers, kadastraal gekend als bos (2004: 76 perceelnrs). 13 : In 2004 nog: 2 perceelnummers, goed voor 62,01 are. 14 : 11 perceelnummers, kadastraal gekend als: gebouw, bergplaats, kapel, lijkenhuis, sportgebouw, kinderbewaarplaats, rusthuis, flatten en OCMW-gebouw. 15 : cijfers 2004: 14 perceelnummers, 4459,56 are, kadastraal gekend als weg.
10
11

Rekening houdend met onder meer de gewijzigde rentevoeten, de financiële prognoses en de afwezigheid van enorme keukeninvesteringen, zijn de investeringsbedragen aangepast als volgt: - 150 000 EUR voor leningen op 5 jaar, met een voorafname van 25 000 EUR voor ict-aankopen - 150 000 EUR voor leningen op 10 jaar - 100 000 EUR voor leningen op 20 jaar Zonder rekening te houden met leningen op meer dan 20 jaar, is de jaarlijkse draagkracht in dit meerjarenplan vastgelegd op 400 000 EUR. Op het einde van dit meerjarenplan zal er dus voor 2,4 miljoen euro aan investeringen vastgelegd zijn. Een afwijking is evenwel mogelijk (en wordt ook toegepast) indien dit geen verzwaring van de leninglast inhoudt. Concreet kan het dus gebeuren dat indien er middelen over zijn op 20 jaar, die kunnen omgezet worden naar de investeringsgroep van 10 jaar of 5 jaar, mits dit (resterend) bedrag respectievelijk te halveren of er 1/4de van te nemen16. Naar aanleiding van dit meerjarenplan werd de toekenning van de investeringsenveloppes geregeld. Het opzet hierbij is dubbel: het moment waarop keuzes over de investeringen moeten gemaakt worden, vervroegen (zonder dat deze keuze evenwel absoluut is: het is aan de raad voor maatschappelijk welzijn om deze keuzes effectief te maken). Alsook de plaats waar deze keuzes gemaakt worden, veranderen. In het verleden was het steeds de gewoonte dat alle diensten en departementen hun ‘verlanglijstjes’ opmaakten, dit bezorgden aan voorzitter, secretaris en ontvanger en er daar dan, tegen het einde van de rit, keuzes gemaakt werden. Het is duidelijk dat het dubbele opzet van de nieuwe werkwijze meer aangewezen is, met het oog op meer responsabilisering en betrokkenheid van de diensten. De nieuwe werkwijze zal in de loop van dit meerjarenplan meermaals geëvalueerd worden en bijgestuurd waar nodig. Het is ook niet de bedoeling dat elk departement de investeringsenveloppe per sé opgebruikt. Er kan steeds een overdracht gebeuren van het ene naar het andere departement. Indien er een bepaald departement een overwicht heeft binnen een bepaalde parameter, speelt dit slechts mee voor ten hoogste 1/5de van de weging, waardoor een spreiding van de middelen gegarandeerd wordt. Huidige gebruikte parameters: 100 punten - 20 punten op medewerkers op 31-12 van het laatste jaar (hoe meer medewerkers, hoe meer investeringen er nodig zijn, hoe groter het gewicht) - 20 punten op opbrengsten laatste jaarrekening (hoe hoger de opbrengsten, hoe meer ‘recht’ op investeringen) - 5 punten op kosten laatste jaarrekening (ten opzichte van opbrengsten worden de kosten eigenlijk bestraft. Op deze wijze stimuleren we opbrengsten en niet het maken van kosten) - 20 punten op cliënten volgens laatste jaarrekening (hoe meer cliënten er bediend worden, hoe groter het gewicht) - Corrigerende factor: 5 punten te verdelen over de operationele diensten en 10 punten te verdelen over de niet-operationele diensten Op basis van een draaitabel wordt voor dit meerjarenplan op heden volgende resultaten bekomen:
Investeringsomslagen Gegevens Departement AZ/FZ Totaal AZ/FZ Cat Totaal Cat
16

AC 8449 100 140

Som van % 3,06% 8,10% 11,16% 6,38% 6,38%

Som van 5 jaar 3.824,18 10.130,75 13.954,94 7.970,49 7.970,49

Som van 10 jaar 4.589,02 12.156,90 16.745,93 9.564,59 9.564,59

Som van 20 jaar 3.059,35 8.104,60 11.163,95 6.376,39 6.376,39

Som van Totaal 11.472,55 30.392,26 41.864,81 23.911,47 23.911,47

: stel: er is 50 000 EUR onbenut op 20 jaar. Dit kan omgezet worden naar een lening op 10 jaar voor een bedrag van 25 000 EUR of naar een lening op 5 jaar voor een bedrag van 12 500 EUR.
72

MW

831 832 8343 8442 844 83411 83412 83415 83419 8342

0,79% 16,92% 2,87% 2,74% 9,42% 32,72% 6,76% 20,28% 6,64% 0,50% 9,26% 43,44% 4,04% 2,26% 6,30% 100,00%

981,33 21.146,42 3.584,59 3.419,89 11.772,90 40.905,13 8.445,84 25.344,26 8.299,29 625,48 11.581,09 54.295,95 5.048,93 2.824,56 7.873,49 125.000,00

1.177,59 25.375,70 4.301,51 4.103,87 14.127,49 49.086,16 10.135,01 30.413,11 9.959,15 750,57 13.897,30 65.155,14 6.058,71 3.389,47 9.448,18 150.000,00

785,06 16.917,13 2.867,67 2.735,92 9.418,32 32.724,11 6.756,67 20.275,41 6.639,43 500,38 9.264,87 43.436,76 4.039,14 2.259,65 6.298,79 100.000,00

2.943,99 63.439,25 10.753,77 10.259,68 35.318,71 122.715,40 25.337,53 76.032,78 24.897,87 1.876,43 34.743,26 162.887,86 15.146,78 8.473,67 23.620,46 375.000,00

Totaal MW OZ

Totaal OZ P&L Totaal P&L Eindtotaal 132 124

Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de ocmw's bepaalt onder meer het volgende:
‘Het investeringsbudget blijft, wanneer de investering nog niet in uitvoering is, drie jaar geldig. Verlenging is mogelijk voor zover de raad daarmee instemt. Eenmaal een investering in uitvoering blijft het budget geldig. De raad kan echter bij de goedkeuring van een bepaald investeringsbudget de termijn beperken.’

Een globaal overzicht van de geplande investeringen kan u terug vinden in bijlage D van deze strategische nota. Hoe verder in de tijd, hoe minder investeringsprojecten er voorzien zijn. Dit is ook logisch. Indien we nu reeds, soms tot 6 jaar voor datum, alle investeringen maximaal vastleggen, zou dit betekenen dat er niets nog kan bijkomen. Aangezien naar alle waarschijnlijkheid één of meer aanpassingen van het meerjarenplan zullen gebeuren, gedurende dit voorziene traject, zullen we pas op die momenten bijkomende projecten inpassen.

12. FINANCIEEL PERSPECTIEF

Tijdens de voorbesprekingen met de stad in functie van de opmaak van dit meerjarenplan, werd duidelijk dat ook het ocmw niet al te beste tijden moet verwachten. Het aantal uitdagingen is groot en de noodzakelijke financiering neemt niet in dezelfde mate toe. Dit is evenzeer het geval voor de politie, het ziekenhuis en de stad. Dit voorliggende meerjarenplan is opgemaakt op het scherp van de snee, waarbij het ocmw reeds haar bijdrage heeft geleverd om de financiën in evenwicht te houden. In dit financieel scenario zal het ocmw geen enkele financiële reserve, opgebouwd tijdens de voorbije jaren, hebben. Het bestuur heeft hierbij ook geen kristallen bol. Het heeft de gemeentelijke bijdrage gebaseerd op wat het nu weet. Vele variabelen zijn opgenomen maar onverwachte elementen kunnen altijd de kop opsteken, in positieve of negatieve zin. Wij verwijzen hierbij onder andere naar aanpassing van wetgeving of nieuwe regelgeving. Op dit ogenblik kan ook niet uitgesloten worden dat in de loop van dit meerjarenplan er ernstige bijsturingen zullen moeten gebeuren, opdat de stad (in totaliteit: politie, ziekenhuis, ocmw- en stadsbestuur) het (financiële) hoofd boven water kan houden. Er wordt alvast steeds getracht de inkomsten te maximaliseren en de kosten te beheersen.

73

In dit meerjarenplan is uitgegaan van het scenario dat het woon-en-zorgcentrum op de site De Maretak, met een ligdagprijs aanzienlijk hoger dan de huidige gehanteerde ligdagprijzen, in de plaats komt van de rusthuizen Vincent en Verhaeghe. In de financiële nota is dit heel duidelijk zichtbaar vanaf 2011.

JAAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EUR 5 332 478 4 478 849 4 474 341 4 259 208 4 500 000 4 590 000 4 681 800 4 720 428 5 151 432 5 369 661 5 478 745 5 564 488 5 637 392

BEF
215 111 646 180 676 321 180 494 469 171 816 025 181 529 550 185 160 141 188 863 344 190 421 593 207 808 252 216 611 588 221 012 025 224 470 889 227 411 830

stadsuitgave 24 960 794 24 732 723 25 301 492 24 861 574 27 357 066 28 503 220 27 968 765 28 715 801 29 519 391 30 237 701 30 549 530 30 965 876 31 223 514

% tov stadsuitgave 21,36% 18,11% 13,82% 15,46% 16,19% 14,22% 16,74% 16,44% 17,45% 17,76% 17,93% 17,97% 18,05%

% tov stadsuitgave 25,00% 20,00% 15,00% % tov stadsuitgave 10,00% 5,00% 0,00%

20 01

20 03

20 05

20 07

20 09

20 11

Voor de financiële weerslag van deze strategische nota verwijzen we naar de financiële nota meerjarenplan 2008-2013. Guido DE PADT voorzitter OCMW Geraardsbergen Maart 2008.

13. BIJLAGEN BIJ DEZE STRATEGISCHE NOTA

A. Beleidsverklaring 2007-2013 B. Protocol tussen stad en OCMW Geraardsbergen C. Moederdocument strategische planning D. Globaal overzicht van de investeringen

74

20 13

BIJLAGE A: Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013

OCMW GERAARDSBERGEN .................................................................................................................................1 ALGEMEEN..............................................................................................................................................................2 Medewerkersbeleid..........................................................................................................................................2 Kwaliteit ..............................................................................................................................................................2 Mensen naar de dienstverlening én de dienstverlening naar de mensen.............................................2 DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ......................................................................................................2 Overkoepelend.................................................................................................................................................2 Algemene sociale dienstverlening ................................................................................................................3 Thuiszorg .............................................................................................................................................................3 Kinderdagverblijf...............................................................................................................................................3 Wijkcentrum .......................................................................................................................................................3 DEPARTEMENT OUDERENZORG............................................................................................................................4 Dienstencentrum De Maretak ........................................................................................................................4 Service flats ........................................................................................................................................................4 Rusthuizen ..........................................................................................................................................................4 DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN .......................................................................................................................4 Onthaal ..............................................................................................................................................................4 Communicatie ..................................................................................................................................................4 Organogram en formatie................................................................................................................................5 Personeel & organisatie ...................................................................................................................................5 Ict.........................................................................................................................................................................5 DEPARTEMENT FINANCIËLE ZAKEN.......................................................................................................................5 DEPARTEMENT PATRIMONIUM & LOGISTIEK .......................................................................................................6 Privaat patrimonium.........................................................................................................................................6 Onderhoud ........................................................................................................................................................6 Kleine bouwwerken ..........................................................................................................................................6 Technisch advies...............................................................................................................................................6 Grote verbouwingen en nieuwbouw ............................................................................................................6 CATERING ...............................................................................................................................................................6

OCMW GERAARDSBERGEN
Op heden zijn stad en ocmw volop bezig aan het lokaal sociaal beleidsplan. Hieruit zullen hoedanook een aantal acties voort vloeien. Ondertussen hebben we een goed draaiend dienstencentrum waar heel wat activiteiten doorgaan, zijn onze service flats en rusthuizen voor de bewoners op alle vlakken een voorbeeld, is er een internetcafé voor senioren, is er het Dynamoproject, beschikken we over twee prachtige doorgangswoningen, hebben we allemaal een boompje geplant, is er het wijkcentrum De Poort, een project op zich met o.a de multiculturele dag in 2006, gratis internet, kookgroep..., subsidiëren we een minivoetbalploeg, hebben we op vlak van schuldbemiddeling een uniek vrijwilligersproject en een goede werkgroep samen met het CAW, zijn we van start gegaan met het bouw-en-renovatieproject, hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Grijkoort voor de groendienst, is er het case-management in samenwerking met het RWO-ARA, doet de dienst Schuldbemiddeling uitstekend werk en is onze dienst reeds aan haar tweede verlenging tot erkenning toe, ontwikkelden we een systeem van huurtoelagen voor leefloners, startte het kinderdagverblijf met een nieuw systeem van observatieboekjes en ouderoverlegmomenten, biedt de thuiszorg heel kwalitatieve dienstverlening en zo veel meer, steeds met vrij beperkte middelen en met een beperkte personeelsomkadering. Het OCMW Geraardsbergen is na vele jaren van expansie en blijvende vernieuwing ondertussen ook al menig jaar bezig met consolidatie en herstructurering. In deze legislatuur is het aangewezen om enerzijds verder te consolideren opdat een stevige verankering van alle wijzigingen gebeurt, en een verdere ontwikkeling in functie van het evoluerend
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013

1

BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

werkterrein van het OCMW Geraardsbergen. Steeds zoveel als mogelijk getoetst tegen een budgettair licht. De actieplannen, voorstellen en ideeën zijn dan ook in deze twee luiken onder te verdelen. Hierbij hanteren we drie kernvragen: wat hebben we? Waar willen we naartoe? Waar hebben we behoefte aan?

ALGEMEEN
Medewerkersbeleid Het OCMW heeft behoefte aan gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Het ondersteunen en verbeteren van de inzet, de resultaten en de flexibiliteit van de medewerkers, is één van de hoofdbetrachtingen. Het personeelsstatuut, dat alle rechten, plichten en voorschriften bevat, vereist continue aandacht. Actualisering van dit personeelsstatuut is nodig als gevolg van onder meer de afstemming met het administratief en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel, wetswijzigingen, nieuwe sectorale akkoorden, bijwerken van functiebeschrijvingen aan de evolutie. Naast competentiemanagement is vorming belangrijk. Dit bevordert de ontwikkeling van de medewerkers en draagt bij tot het realiseren van de doelstellingen van het ocmw. Kwaliteit Naast de dagelijkse kernactiviteiten, wenst het ocmw kwaliteitszorg als permanente doelstelling een plaats te geven binnen de organisatie. Het ocmw wenst de kwaliteit van de dienstverlening, zowel van de ocmw-kerndiensten als van de ondersteunende ocmw-diensten, op continue basis te bepalen, te verbeteren, te beheersen en te bewaken. In de volgende jaren zal het kwaliteitbeleid een prominentere rol spelen binnen het totaalbeleid van het ocmw en zal een kwalititeitsysteem ingevoerd worden. Mensen naar de dienstverlening én de dienstverlening naar de mensen Op heden is de dienstverlening van het ocmw sterk ontwikkeld binnen de eigen instellingen en gebouwen van het ocmw. Het is de bedoeling om in de loop van deze legislatuur, na onderzoek van de behoefte, bepaalde facetten van ocmw-dienstverlening naar de deelgemeenten te brengen.

DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Het departement Maatschappelijk welzijn is op heel wat terreinen van het welzijnslandschap in onze regio actief. In functie van het voorstel van het nieuwe organogram kunnen we ze in volgende diensten onderbrengen: 1. algemene sociale dienstverlening 2. thuiszorg 3. kinderdagverblijf 4. wijkcentrum. Overkoepelend Het lokaal sociaal beleidsplan, dat elke gemeente (stad) en ocmw in gezamenlijk overleg dienen op te maken tegen eind 2007, zal de doelstellingen en acties uitzetten voor de periode 2008-2014. Een belangrijk onderdeel daarvan is de opstart van een sociaal huis. Uiterlijk tegen mei 2009 dient het sociaal huis in Geraardsbergen operationeel te zijn. In de eerste plaats dienen stad en ocmw er voor te zorgen dat hun dienstverlening op elkaar is afgestemd en gemakkelijk toegankelijk is voor de inwoners. Het sociaal huis moet dus niet noodzakelijk een gebouw zijn maar kan ook haar functie vervullen door de burger op een correcte en vlotte manier verder te helpen (via directe hulp of doorverwijzing).
Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013

2

BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Het sociaal huis houdt best ook rekening met het realiseren van een toegankelijke dienstverlening voor álle inwoners. Algemene sociale dienstverlening Binnen de algemene sociale dienstverlening is het recent in de aandacht geplaatste probleem van de stijgende schulden bij gezinnen een aandachtspunt. De vraag naar schuldhulpverlening gaat in stijgende lijn. Binnen het ocmw en in overleg met de andere actoren binnen onze regio zullen we moeten nagaan wat het meest passende antwoord is. Zonder een federaal en Vlaams gestuurd afdoend preventiebeleid wordt dit echter een moeilijke opgave. De activering van de personen met recht op maatschappelijk integratie en recht op maatschappelijk dienstverlening (equivalent leefloon) blijft een belangrijke opdracht. Via de verdere uitbouw van sociale tewerkstellingsprojecten in eigen beheer en in samenwerking met andere partners dienen we de integratie via tewerkstelling/opleiding van vooral jongeren verder te ontwikkelen. Kwalitatieve huisvesting van personen met een laag inkomen is problematisch. Het aanbod aan sociale huurwoningen ligt laag in onze stad. Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden op welke wijze het ocmw haar steentje kan bijdragen én zal er ook effectief, binnen de financiële ruimte, tot actie overgegaan worden. Thuiszorg De thuiszorg, met vooral de poetsdienst, levert een belangrijke bijdrage aan de dienstverlening aan senioren en in minder mate aan andere hulpbehoevenden in onze stad. Deze dienstverlening komt tegemoet aan een bestaande behoefte en zorgt ervoor dat personen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen. Gezien het ocmw zich met deze dienstverlening vooral naar de meest hulpbehoevenden richt, onderscheiden wij ons duidelijk van de hulpverlening via de dienstencheques. Tevens biedt onze dienstverlening een ‘neutraal’ alternatief voor de hulpverlening via de zuilen (mutualiteiten). Het bestuur wenst blijvend middelen ter beschikking te stellen om deze dienstverlening te behouden. Gedurende deze legislatuur moeten evenwel alle facetten van deze dienstverlening tegen een financieel daglicht geplaatst worden. Kinderdagverblijf Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om hun beroepsactiviteit te combineren met een gezin. Het kinderdagverblijf levert daartoe in onze stad een belangrijke bijdrage. De erkenning van 28 opvangplaatsen volstaat momenteel niet om aan de vraag te beantwoorden. Tijdens deze legislatuur moet minstens dezelfde kwaliteit en dienstverlening geboden worden, met voorkeur voor uitbreiding. Eventuele opportuniteiten op het gebied van samenwerking met privépartner(s), met het oog op het behalen van deze doelstellingen, zullen hierbij niet uit de weg gegaan worden. De toegangsvoorwaarden tot het kinderdagverblijf zullen nader bekeken worden. Wijkcentrum Het vooral als SIF-project uitgebouwde wijkcentrum kent al heel wat bekendheid binnen de welzijnssector en is binnen de sociale dienstverlening van het ocmw een belangrijke schakel geworden. Het wijkcentrum werkt laagdrempelig en werkt de toegankelijkheid van de dienstverlening van het ocmw in de hand. Op heden draagt het ocmw de kost van deze dienstverlening alleen. Indien samenwerking met externe partners kan zorgen voor minstens hetzelfde aanbod van dienstverlening, kan dit ook een spreiding van de kostprijs teweegbrengen. Hoewel de sociale functie en de impact niet mag onderschat worden en deze uitgave nuttig en sociaal productief is, zal ernaar gestreefd worden om het maatschappelijk rendement tijdens deze legislatuur op te drijven.

Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013

3

BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

DEPARTEMENT OUDERENZORG
Dienstencentrum De Maretak Binnen deze legislatuur zal onderzocht worden in hoeverre we als stad in het algemeen en ocmw in het bijzonder gebaat zijn bij een erkenning van het dienstencentrum. Hier dient in bijzonder bekeken te worden of de subsidiëring van een erkend dienstencentrum opweegt tegen de eventuele structurele meerkost die deze erkenning kan veroorzaken. Op heden is er een sterk uitgebouwd en kwalitatief hoogstaand aanbod binnen De Maretak. Het bestuur wenst enkel nog bijkomende uitbreiding van het aanbod te realiseren buiten de muren van De Maretak, bij voorkeur in de deelgemeenten. Service flats Afhankelijk van de beleidsbeslissingen die over de rusthuizen genomen worden en op voorwaarde van nodige vaststellingen van de behoefte, kan overwogen worden of een uitbreiding van wooneenheden of andere woonvormen aangewezen is. Rusthuizen Rusthuis Vincent voldoet architectonisch niet meer aan de huidige eisen en wetgeving. Via VIPA is een nieuwbouwdossier in een vergevorderd stadium: Project wzc De Maretak. Voor rusthuis Denderoord dienen tegen 2010 eveneens architectonische aanpassingen te gebeuren in functie van de wijzigende wetgeving. Er moet eveneens rekening gehouden worden met mogelijkheden die zich aanbieden met betrekking tot rusthuis Verhaeghe. Het bestuur wenst op heel korte termijn beslissingen te nemen rond de eventuele nieuwbouw en rond rusthuis Verhaeghe. Geen enkele optie wordt hierbij geschuwd. Streefdoel is telkens dat ervoor gezorgd wordt dat het totale tekort binnen de rusthuizen niet (substantieel) verhoogd wordt ten opzichte van de huidige situatie. Het bestuur wenst niet alleen aan de stenen van de rusthuizen, maar ook aan de mensen binnen de rusthuizen te denken (zowel de medewerkers als de bewoners). De kwaliteitsvolle dienstverlening zal worden behouden. Zoals steeds, zal nagedacht worden rond eventuele bijkomende of andere projecten binnen de rusthuizen, met uitstraling binnen de eigen regio.

DEPARTEMENT ALGEMENE ZAKEN

Onthaal Het eerste contact van de cliënt met het ocmw is belangrijk. De ontwikkeling van een degelijk onthaal, al dan niet gekoppeld aan de loketfunctie van een sociaal huis, is onontbeerlijk. Communicatie De dienst Communicatie levert reeds voortreffelijk werk. In deze legislatuur kan de rol echter nadrukkelijker zijn, gericht zowel naar de hele bevolking als de eigen medewerkers Een goede communicatie is een kritische succesfactor voor elke efficiënte hulpverlening. Het beste dienstverleningsaanbod zal falen als het onvoldoende bekend is bij de doelgroep. Communicatie is een rode draad die intern doorheen heel de organisatie moet lopen zodat een optimale samenwerking gegarandeerd wordt. Communicatie met de bevolking, met de hulpvragers, met het sociale veld, met de stad en met de medewerkers zijn hierbij enkele van de doelgroepen. De dienstverlening van het ocmw is voor veel inwoners weinig of niet bekend. Heel wat mensen vereenzelvigen het ocmw vooral met financiële hulpverlening. Het bereiken van de juiste doelgroepen is niet vanzelfsprekend.

Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013

4

BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

We stellen vast dat de mensen weinig nota nemen van algemeen verspreide informatie, maar vooral op zoek gaan op het ogenblik dat zij met vragen of problemen geconfronteerd worden. De externe communicatie dient hierop afgestemd te zijn. Doelstellingen zijn: - het voeren van een gerichte externe communicatie om de toegang tot en de kwaliteit van de dienstverlening te maximaliseren - communicatie in begrijpelijke taal naar de doelgroepen - voeren van een gericht onthaalbeleid voor cliënten - digitale toegankelijkheid van de dienstverlening aan de burgers. Interne communicatie vormt mee de basis van de kwaliteit van de dienstverlening en staat voor transparantie, inspraak en professionalisme. De veelheid van informatie en informatiestromen vraagt een gericht communicatiebeleid waarbij de informatiebronnen op elkaar afgestemd moeten worden. Doelstellingen zijn: - nastreven van een verhoogde interne communicatie - beheer van informatiestromen. Organogram en formatie De belangrijkste bekommernis voor het departement Algemene zaken is de goedkeuring en implementatie van het aanvullend personeelsbehoeftenplan en formatie. Dit plan en deze formatie, op het einde van de vorige legislatuur ontwikkeld, zal zo spoedig mogelijk in finale vorm ter goedkeuring voorgelegd worden. Met dit plan wordt een nieuw organogram naar voor geschoven. Het ocmw werkt reeds enige tijd met de vernieuwde matrixstructuur, maar na goedkeuring van de officiële documenten, kan er ook meer in de diepte gewerkt worden. Dat zal allereerst beginnen met het inrichten van examens. Vanaf de goedkeuring moet het organogram en de formatie zo actueel mogelijk gehouden worden. Personeel & organisatie De dienst Personeel & organisatie moet in deze legislatuur uitgebouwd worden tot het kloppend hart van alle medewerkers, waar het eigentijds beleid van het bestuur volop wordt ontwikkeld en in uitvoer gebracht. Ict Ondanks de belangrijke rechtstreekse fysieke dienstverlening aan de cliënt is ict onontbeerlijk in onze organisatie. Ict moet stimulerend werken en mag nooit de medewerkers afremmen. Samen met de medewerkersorganisatie zal de ict-organisatie op punt gezet worden. Binnen de rusthuizensetting zal een verdere uitbreiding en bestendiging van de informatisering doorgezet worden.

DEPARTEMENT FINANCIËLE ZAKEN
Het departement Financiële zaken moet alle uitgaven in goede banen leiden alsook de ontvangsten optimaliseren. Dit is en blijft de hoofddoelstelling. Overbodige uitgaven, indien die er al zijn, moeten opgespoord worden. Bestaande inkomsten moeten gevrijwaard worden. Daarnaast is het van belang nieuwe, alternatieve financieringen op te sporen. Overleg en communicatie met de verschillende diensten zal hierbij van essentieel belang zijn. Het departement Financiële zaken moet zorgen voor goede beleidsadviezen. Het correct registreren van alle gegevens vormt hiervoor de basis. Vanaf 2007 wordt ook de kwartaalrapportage opgestart. Procedures moeten steeds kritisch bekeken worden zodat de efficiëntie verder kan verhoogd worden en verbeteringsprocessen bespreekbaar worden.

Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013

5

BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

DEPARTEMENT PATRIMONIUM & LOGISTIEK

Privaat patrimonium In de eerste helft van deze legislatuur zal de raad beslissingen nemen op het gebied van het patrimoniumbeheer. Dit zal gebeuren op basis van een omstandige nota, door de administratie voorbereid, waarin de krijtlijnen voor een efficiënt privaat patrimonium beleid naar voor worden geschoven. De hieronder vermelde werkwijzen geven de huidige manier van handelen weer. Algemeen wenst het bestuur alle pistes te onderzoeken om ervoor te zorgen dat de kostprijs van dit departement in verhouding staat met de wensen en eisen die door de verschillende diensten eraan gesteld worden. Toekomstige bedreigingen (zoals bijvoorbeeld de btw-plichtigheid) en opportuniteiten (zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de stad of inschakeling in dienstverlening) worden hierin meegenomen. Onderhoud Het blijft de opdracht om de bestaande gebouwen, infrastructuur en accommodaties in perfecte staat van onderhoud te houden. Hiervoor worden de nodige procedures en werkinstructies voorbereid die moeten zorgen voor een efficiënte aanpak. Kleine bouwwerken Er worden tevens kleine bouwwerken en aanpassingen aan bestaande gebouwen uitgevoerd volgens de vraag van de instellingen. Technisch advies Departement Patrimonium & Logistiek staat klaar om technisch advies te geven over allerhande gebouwen, infrastructuren en accommodaties. Grote verbouwingen en nieuwbouw Departement P&L staat in voor de technische en administratieve opvolging van de werken, tot de indienstname van deze verbouwing of nieuwbouw.

CATERING
Het ocmw heeft in de vorige legislatuur een volledig nieuw en vooruitstrevend concept uitgewerkt. In de eerste helft van deze legislatuur zal dit proefdraaien. Indien de extra geleverde kwaliteit niet opweegt tegen de financiële meerkost, zal moeten geoordeeld worden welke weg het verder wenst in te slaan. Ondertussen zal er evenwel gewerkt worden in de veronderstelling dat deze weg voor lange tijd zal bewandeld worden. Het leveren van kwaliteitsvolle maaltijden in een aangenaam kader door medewerkers van catering die op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze worden aangestuurd en samenwerken, blijft het oogpunt.

Beleidsverklaring OCMW Geraardsbergen 2007-2013

6

BIJLAGE A: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

MET VASTLEGGING VAN DE TAAKAFSPRAKEN TUSSEN HET OCMW EN DE STAD

PROTOCOL TUSSEN STAD EN OCMW

Situering
Sinds het decreet van 5 juli 2002 (BS 14 augustus 2002) bevat het meerjarenplan een protocol in bijlage. Artikel 88 § 1 van de organieke wet stelt:
“Het meerjarenplan bevat als bijlage het advies van het college van burgemeester en schepenen vermeld in artikel 104bis en een protocol, in consensus opgesteld door de gemeente en het ocmw, dat de taakafspraken en samenwerking tussen het openbaar centrum en gemeente vastlegt.”

Het ocmw en het stadsbestuur zijn beide bevoegd voor ‘welzijn’ binnen dezelfde gebiedsomschrijving. Het ocmw krijgt haar bevoegdheid vanuit haar organieke wet. Het ocmw wordt opgedragen om aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Van oudsher voeren de ocmw's een ruim welzijnsbeleid: het verzekert niet alleen lenigende of curatieve maar ook preventieve hulp. Het bevordert de maatschappelijke participatie van de gebruikers. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn. Het stadsbestuur is bevoegd vanuit haar algemene opdracht. Om een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid te voeren ten bate van de bevolking, is het van belang dat beide besturen goed samen werken. Om samen te werken als (gelijkwaardige) partners zijn echter goede afspraken nodig. Onder impuls van het decreet op het lokaal sociaal beleid van 3 maart 2004 zijn we in Geraardsbergen toe aan ons tweede lokaal sociaal beleidsplan1. Vertrekkende vanuit een omgevingsanalyse zijn stad en ocmw tot nieuwe taakafspraken en vormen van samenwerking gekomen. De opstart van een sociaal huis wordt in een werkgroep voorbereid.

Samen werken aan geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid
De stad en het ocmw van Geraardsbergen komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt: 1. Samen aan welzijn werken Het welzijnsbeleid moet gedragen worden door ocmw én stadsbestuur. Beide besturen engageren zich om gezamenlijk na te denken over het lokaal welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Beide besturen hebben wettelijke taken inzake welzijn. Door gezamenlijk afspraken te maken en samen te werken, kan overlapping worden voorkomen, afstemming gerealiseerd en concurrentie tegen gegaan worden. In het vorig protocol, naar aanleiding van het Meerjarenplan 2004-2007, werd overeengekomen om de samenwerking concreet gestalte te geven via optimaal gebruik van het Overlegcomité gemeente–ocmw. Sinds de start van deze legislatuur is het overlegcomité vervangen door een

1

: het eerste plan, voor de periode 2006-2007, werd op 19 oktober 2005 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn (corr. 21 december 2005) en op 6 december 2005 door de gemeenteraad. Het tweede plan, voor de periode 20082013, werd op 21 november 2007 goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn en op 21 december 2007 door de gemeenteraad. 1

Protocol taakafspraken stad en ocmw

BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

adviesprocedure. Er wordt afgesproken om steeds voorafgaandelijk aan een adviesvraag overleg te plegen. In onderling overleg wordt het globale welzijnsbeleid uitgetekend en bewaakt. De doelstellingen zoals opgenomen in het Lokaal sociaal beleidsplan worden opgevolgd en geëvalueerd. De bestaande coördinatiegroep en stuurgroep lokaal sociaal beleid staan in voor de procesbewaking. De burgemeester zal, indien hij een vervanging wenst te sturen, de schepen van sociale zaken afvaardigen naar de raad voor maatschappelijk welzijn. In overeenstemming met de wet zal dit telkens per vergadering dienen te gebeuren. De voorzitter van het ocmw is aanwezig op de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. Indien er agendapunten worden besproken over welzijngebonden materies ontvangt de secretaris van het ocmw ook de dagorde. Het ocmw- en stadsbestuur maken afspraken over de organisatie van het ambtelijk overleg tussen het personeel van beide besturen, inzake voorbereiding en uitvoering van het lokaal welzijnsbeleid. De secretarissen van beide besturen zullen ten minste halfjaarlijks overleggen. Ten minste één persoon van het personeel van het departement Maatschappelijk welzijn van het ocmw en ten minste één persoon van het personeel van de welzijnsdienst van de stad zullen minimum halfjaarlijks overleggen. Ocmw en stad maken afspraken over de openbaarheid en de communicatie naar de burger omtrent het lokaal welzijnsbeleid. Daarbij scheppen zij een zo groot mogelijke duidelijkheid voor de burgers over de loketfunctie en de aanspreekbaarheid inzake welzijnsmateries van beide besturen. In de loop van 2009 zal een sociaal huis in gebruik genomen worden. De stad en het ocmw ontwikkelen dit via de werkgroep Sociaal huis. De inplanting is voorzien bovenop de ocmwdiensten in het Centrum voor Welzijn (vierde verdieping)en via de herinrichting van het onthaal (gelijkvloers). Beide besturen dragen een gelijke verantwoordelijkheid in (het welslagen van) dit project. Het Sociaal Huis zal het aanspreekpunt worden voor de burger en zal haar of hem helpen in de zoektocht naar de juiste dienst- of hulpverlener. Er wordt een communicatie-instrument ontwikkeld met als doel de toegankelijkheid verhogen via duidelijke informatieverstrekking. Beide besturen moeten samenwerken, maar één ervan moet de voortrekker zijn. Gezien de bijzondere taakstelling van het ocmw is het ocmw hiervoor het best geplaatst. Het stadsbestuur erkent dan ook de coördinatietaak van het ocmw in het lokaal welzijnsbeleid. Het ocmw erkent dat het realiseren van een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid enkel lukt wanneer het stadsbestuur in de gemeentelijke beleidsdomeinen de welzijnseffecten in ogenschouw neemt, waarbij de stad steeds positieve welzijnseffecten tracht te bewerkstelligen. 2. Taakverdeling Stad en ocmw nemen elk specifieke welzijnstaken op zich. De taken zijn complementair aan elkaar en worden in deze overeenkomst duidelijk afgebakend. Het ocmw is, zolang het sociaal huis niet operationeel is, het eerste aanspreekpunt voor de burger in verband met welzijn, maar verwijst door naar de stadsdiensten voor die domeinen die de stad behartigt. De taakverdeling en het loket waar de burger voor welzijnsmateries terecht kan, worden duidelijk gecommuniceerd aan de burgers. Het stadsbestuur en het ocmw kiezen samen voor volgende taakverdeling:

Protocol taakafspraken stad en ocmw

2

BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Taken vervuld door beide besturen • Lokaal sociaal beleid en Sociaal Huis (eindverantwoordelijke: ocmw) • Gelijke kansenbeleid, onderwijs, opvoedingsondersteuning, mobiele jeugdwerker, cultuurwaardebon (eindverantwoordelijke: stad) • Sociale tewerkstelling, ESF, klusjesdienst (eindverantwoordelijke: ocmw) • Lokale werkgelegenheid, tewerkstellingscel, tewerkstellingsambtenaar, PWA, dienstencheques en werkwinkel (eindverantwoordelijke: stad) • Preventieve gezondheidszorg (eindverantwoordelijke: stad) • Drughulpverlening (eindverantwoordelijke: stad) • Crisisopvang, doorgangswoningen, tijdelijke huisvesting (eindverantwoordelijke: stad) • Huisvestingsbeleid waaronder subsidiereglementering particuliere woningen en samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen (eindverantwoordelijke: stad) • Onderzoek van noden en tussenkomsten inzake speelplein, kinderopvang, openluchtklassen (eindverantwoordelijke: stad) • Sociale huisvesting, huisvestingsbeleid, woonoverleg, samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij (eindverantwoordelijke: stad) • Woningen voor bejaarden (eindverantwoordelijke: ocmw) • Toekennen van premies, aanvragen sociaal tarief voor telefoon, elektriciteit,…(eindverantwoordelijke: beide besturen) • Loketfunctie pensioenaanvragen, sociaal telefoontarief (eindverantwoordelijke: stad) • Ouderenbehoeftenonderzoek (eindverantwoordelijke: stad) • Geïntegreerd ouderenbeleid (eindverantwoordelijke: ocmw). Taken vervuld door de stad • Speelpleinwerking • Gezinsbeleid • Buitenschoolse kinderopvang • Seniorenbeleid en ‘seniorenadviesraad’. Taken vervuld door het ocmw • Algemene psycho-sociale dienstverlening • Individuele maatschappelijke dienstverlening • Sociale en culturele integratie (van cliënten) • Thuiszorg, zoals o.a. de maaltijdbedeling, poetshulp,... • Kinderdagverblijf • Onthaal en opvang migranten en asielzoekers • Collectieve schuldenregeling en schuldbemiddeling, budgetbeheer en budgetbegeleiding • Residentiële en semi-residentiële ouderenzorg (dagverblijf, kortverblijf, serviceflats, ROB, RVT,…). Niet toegewezen taken behoren in principe tot het takenpakket van het ocmw. Nieuwe taken worden in overleg toegewezen aan beide besturen (met aanduiding eindverantwoordelijke), de stad of het ocmw. Deze taakverdeling kan ongetwijfeld veranderen op basis van de intenties van de besturen en gelet op de uitdrukkelijke opties van ocmw en stad om een geïntegreerd sociaal beleid te voeren. 3. Financiën Het stadsbestuur garandeert voldoende middelen aan het ocmw voor de uitvoering van de welzijnstaken. Voor de uitbouw van het Sociaal huis wordt de kost voor de opstart gedragen door het ocmw. Vanaf mei 2009 wordt de exploitatiekost van het Sociaal huis volgens een vijftig/vijftig verdeling door stad en ocmw gedragen. Het ocmw krijgt van de stad jaarlijks het bedrag zoals voorzien in het Meerjarenplan. 10% van de middelen van het Gemeentefonds worden door de Vlaamse overheid rechtstreeks aan het ocmw gestort.

Protocol taakafspraken stad en ocmw

3

BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Bij consensus opgesteld en goedgekeurd door de stad en het ocmw, op 11 maart 2008. Ondertekend, Voor de stad, Veerle ALAERT Freddy DE CHOU Voor het ocmw, Wim LEERMAN Guido DE PADT

secretaris

burgemeester

secretaris

voorzitter

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 maart 2008. Goedgekeurd door de gemeenteraad op ………………………………… 2008.

Protocol taakafspraken stad en ocmw

4

BIJLAGE B: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
1

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 19/01/2009

AC

SAC

AR

Departement financiële

10001

Alg

1

Beleid/best 0 uur

Er is regelmatig structureel en constructief overleg tussen stad en ocmw.

AZ

10002

Alg

1

Beleid/best 0 uur

2

Er is een deontologische code voor de raad voor maatschappelijk welzijn

13/01/2009

AZ

10003

Alg

1

Beleid/best 0 uur

3

Er is een duidelijke (gedelegeerde) bevoegdheidsbepaling van de raad naar het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst In overeenstemming met art. 93, §3 zal jaarlijks een operationele audit plaatsvinden

12/01/2009

AZ

10004

Alg

1

Beleid/best 0 uur

4

18/01/2009

AZ

10005

Alg

1

Beleid/best 0 uur

5

Het huishoudelijk reglement van de beraadslagende organen wordt geactualiseerd, in overeenstemming met het in 2008 gepubliceerde ocmw-decreet Er is een deontologische code over overheidsopdrachten voor raad en medewerkers

1/01/2009

AZ

10006

Alg

1

Beleid/best 0 uur

6

1/01/2009

AZ

10007

Alg

1

Beleid/best 0 uur

7

De leden van het management team ondergaan een vormingstraject met als doel een team van managers te worden (doelstelling is de start ervan) Er is een Interne afsprakennota management team teamwerking managementteam

X

X

1/07/2009

100

AZ

10008

Alg

1

Beleid/best 0 uur

8

1/07/2009

AZ

10009

Alg

1

Beleid/best 0 uur

9

Er is een afsprakennota management team - raad voor maatschappelijk welzijn

1/09/2008

AZ

10010

Alg

1

Beleid/best 0 uur

10

Medewerkers/leidinggevenden geven tijdens de raadszitting gedurende ongeveer 30' toelichting over een welbepaald thema. Dit gebeurt op regelmatige en periodieke wijze. Er worden werkbezoeken aan eigen of externe diensten georganiseerd voor de raadsleden.

31/12/2008

AZ

10011

Alg

1

Beleid/best 0 uur

11

1/07/2009

AZ

10112 10113 10114

Alg Alg Alg

1 1 1

Alg Alg Alg

1 1 1

12 13 14

Er gebeurt een onderzoek of het mogelijk is het aantal uitgaande poststukken te verminderen. Zoveel mogelijk processen en werkwijzen worden geautomatiseerd. Elke medewerker beschikt op elk moment over de noodzakelijke informatie. Genomen beslissingen worden toegelicht t.o.v. eigen medewerkers. Elke medewerker heeft inspraak, verantwoordelijkheid en inbreng in de werking. In een open, constructieve teamgeest worden de medewerkers continu betrokken bij beslissingen die belangrijk zijn binnen het departement. Regelmatig overleg. De nodige tevredenheidsonderzoeken bij cliënten en medewerkers worden ontwikkeld.

31/03/2010 31/12/2008 31/12/2008

AZ AZ AZ

10115 10116 Alg

1 1

Alg Alg

1 1

15 16

31/12/2008 1/01/2008 AZ

10201

Alg

1

Q

2

1

31/12/2008

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

1/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
2

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

10202

Alg

1

Q

2

Een efficiënte administratieve ondersteuning voor de kwaliteitscoördinator is verzekerd.

AZ

10203

Alg

1

Q

2

3

De opmaak van het administratief handboek voor het ocmw wordt gestart.

31/12/2008

AZ

10204

Alg

1

Q

2

4

In kader van kwaliteitszorg (decreet) wordt een intern controlesysteem opgestart en geïmplementeerd.

31/12/2008

AZ

10205

Alg

1

Q

2

5

De draaiboeken inzake ICT worden uitgewerkt.

31/12/2011

AZ

10206

Alg

1

Q

2

6

De klachtenprocedure wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

31/12/2008

AZ

10207

Alg

1

Q

2

7

De missie, visie, waarden en strategische planning voor het ocmw worden uitgewerkt en zijn gedragen door de hele organisatie. Opmaken van informatieve, themagebonden evenementgebonden nota's (voor vakliteratuur.) De lopende projecten, en werkgroepen kwaliteit worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig: gezinszorg serviceflats kinderdagverblijf ouderenzorg ergo en animatie Er is de nodige opvolging van de Qhandboeken. en

31/12/2011

AZ

10208

Alg

1

Q

2

8

31/12/2008

AZ

10209

Alg

1

Q

2

9

31/12/2008

AZ

10210

Alg

1

Q

2

10

31/12/2008

AZ

10211

Alg

1

Q

2

11

Een gestructureerd eenvormig kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem over alle departementen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De nodige systemen voor kwaliteitsmetingen worden ontwikkeld, Scorekaarten in kader van kwaliteitsbeleid worden uitgewerkt en ingevoerd voor alle departementen Enquête en peilen naar behoeften ivm de juiste en gewenste werkmiddelen bij mensen TD Een blijvend communicatiemiddel (nieuwsbrief) ontwikkelen om alle medewerkers op het belang van (arbeids-)veiligheid en milieu te wijzen Motiveren van medewerkers om te voet of per fiets naar werk te komen Motiveren van medewerkers om zo veel mogelijk (dus ook op werk) aan energiebesparing te doen. Opmaken van EnergiePrestatieCertificaten en laten uitvoeren en opvolgen van de hieruit vloeiende voorstellen. Aan alle medewerkers proberen duidelijk te maken dat elk van ons (mits de nodige aandacht voor..) verantwoordelijk is voor zijn en anderen hun veiligheid. Dit door infocampagnes en/of voordrachten/opleidingen Opstellen en implementeren van een juiste aankoopprocedure in kader van veiligheid in samenwerking met BAB. Risico-analyse naar psychosociale risico's op het werk x 3.000,00 €

31/12/2008

AZ

10212

Alg

1

Q

2

12

31/12/2008

100

AZ

10301 10302

Alg Alg

1 1

P&V P&V

3 3

1 2

30/06/2009 31/03/2008

AZ AZ

10303 10304 10305

Alg Alg Alg

1 1 1

P&V P&V P&V

3 3 3

3 4 5

31/12/2010 31/12/2011 30/12/2008

AZ AZ AZ

10306

Alg

1

P&V

3

6

x

1.000,00 €

30/03/2009

AZ

10307

Alg

1

P&V

3

7

31/12/2008

AZ

10308

Alg

1

P&V

3

8

31/12/2010

AZ

10309

Alg

1

P&V

3

9

Aanvraag van en milieuvergunningen

opvolging

van

diverse

x

500,00 €

31/12/2010

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

2/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
1 2 3 4 5 1

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

20001 20002 20003 20004 20005 20101

Alg Alg Alg Alg Alg Alg

2 2 2 2 2 2

AZ AZ AZ AZ AZ P&O

0 0 0 0 0 1

Dienstwagen bode Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW Schouw op dak CW Dakbescherming zilververf CW Een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

x x x x x wordt

12.500,00 € 2.000,00 € 8.400,00 € 2.500,00 € 3.500,00 €

100 100 100 100 100

24100000 AZ 23100000 AZ 22100000 AZ 22100000 AZ 22100010 AZ AZ

20102

Alg

2

P&O

1

2

Een pro-actief intern en extern wervingsselectiebeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.

en

31/12/2010

AZ

20103

Alg

2

P&O

1

3

Het geven van interne vormingen wordt gestimuleerd.

31/12/2008

AZ

20104

Alg

2

P&O

1

4

De nodige vormingen om efficiënt te kunnen werken met informaticatools, worden gegeven.

31/12/2008

AZ

20105

Alg

2

P&O

1

5

Het aanvullend personeelsbehoeftenplan en de formatie worden geïmplementeerd, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. De dienst personeel en organisatie wordt voldoende bemand(bevrouwd).

31/12/2013

AZ

20106

Alg

2

P&O

1

6

31/12/2009

AZ

20107

Alg

2

P&O

1

7

Een nieuw evaluatiesysteem/systeem van functioneringsgesprekken wordt geïmplementeerd.

31/12/2010

AZ

20108

Alg

2

P&O

1

8

Een permanente opvolgingmonitoring kwantitatieve en kwalitatieve evoluties personeelsbestand wordt gestart.

van in

31/12/2010

AZ

20109

Alg

2

P&O

1

9

De nieuwe rechtspositieregeling voor het ocmwpersoneel wordt opgevolgd en na goedkeuring geïmplementeerd. Een interne ingevoerd. vacaturebank wordt uitgewerkt en

30/06/2009

AZ

20110

Alg

2

P&O

1

10

31/12/2008

AZ

20111

Alg

2

P&O

1

11

Een gedegen onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt uitgewerkt en ingevoerd.

31/12/2011

AZ

20112

Alg

2

P&O

1

12

De nodige exit-gesprekken worden gestructureerd en ingevoerd.

31/12/2009

AZ

20113

Alg

2

P&O

1

13

Binnen de dienst personeel en organisatie wordt een nieuwe taakverdeling ingevoerd op basis van het nieuw organogram.

31/12/2010

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

3/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
14

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2008

AC

SAC

AR

Departement financiële

20114

Alg

2

P&O

1

De dienst personeel & organisatie zorgt voor het nodige cijfermateriaal en statistieken en de nodige informatie aan andere diensten en departementen. Op basis van tevredenheidsmeting, gerealiseerd. de resultaten van de worden verbeteracties

AZ

20115

Alg

2

P&O

1

15

31/12/2012

AZ

20116

Alg

2

P&O

1

16

De nieuwe medewerkers binnen dienst personeel en organisatie krijgen de nodige opleiding en begeleiding. De implementatie van het nieuwe ontwikkelde evaluatiesysteem wordt begeleid.

31/12/2010

AZ

20117

Alg

2

P&O

1

17

31/12/2011

AZ

20118

Alg

2

P&O

1

18

Het vormingsgebeuren wordt geïntegreerd binnen de dienst personeel en organisatie.

31/12/2008

AZ

20119

Alg

2

P&O

1

19

De start tot opmaak van een HRM beleidsplan wordt gegeven.

31/12/2010

AZ

20120

Alg

2

P&O

1

20

Het aangepast geïmplementeerd.

vormingsreglement

wordt

31/12/2008

AZ

20121

Alg

2

P&O

1

21

Alle medewerkers langer dan 6 maanden in dienst krijgen eenzelfde vormingsbad rond cliëntgerichtheid (imago ocmw ten goede) Job- en ontspanningsgerelateerde faciliteiten worden uitgebouwd.

31/12/2008

AZ

20122

Alg

2

P&O

1

22

31/12/2012

AZ

20123

Alg

2

P&O

1

23

De nodige communicatie contracten wordt gedaan.

naar

niet

verlengde

31/12/2008

AZ

20201

Alg

2

Com

2

1

20202

Alg

2

Com

2

2

Uitgeven van periodieke nieuwsbrief) Uitgeven van periodieke nieuwsbrief)

een algemene informatiebrochure of informatieverspreiding (elektronische een algemene informatiebrochure of informatieverspreiding (elektronische

x

5.000,00 €

1/01/2010

100

AZ

5.000,00 €

1/01/2010

100

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

4/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
3

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

20203

Alg

2

Com

2

20204

Alg

2

Com

2

4

Onderzoek wordt gevoerd naar het uitwerken van nieuwe mogelijke communicatiemiddelen om een efficiënte en effectieve interne communicatie te verwezenlijken. Onderzoek voeren naar eventuele mogelijkheden in kader van e-loket. Onderzoek voeren naar mogelijkheden van uitbreiding van de dienstverlening naar de deelgemeenten. Een communicatie-ambtenaar wordt aangesteld.

AZ

31/12/2009

AZ

20205

Alg

2

Com

2

5

31/12/2010

AZ

20206

Alg

2

Com

2

6

31/12/2009

AZ

20207

Alg

2

Com

2

7

20208

Alg

2

Com

2

8

20209

Alg

2

Com

2

9

Organisatie van interne activiteiten in kader van medewerkersbeleid. (rookbeleid, gezondheidsacties, energiebeleid, e.a.) (logistieke) Ondersteuning wordt geboden vanuit de dienst communicatie in kader van huisstijlbewaking en communicatiebeleid. Een beleidsplan communicatie wordt uitgewerkt.

31/12/2013

AZ

31/12/2008

AZ

31/12/2013

AZ

20210 20211

Alg Alg

2 2

Com Com

2 2

10 11

20212

Alg

2

Com

2

12

20213

Alg

2

Com

2

13

Organisatie van representatie-activiteiten. (recepties, persmomenten, opendeurdagen, …) Optimaliseren van de interne en externe communicatie binnen en tussen diensten en departementen. In samenwerking met betrokken actoren de nodige ondersteuning bieden om een effectief en efficiënt cliëntgericht onthaalbeleid uit te werken in het kader van het lokaal sociaal beleid. Een beleidsplan communicatie wordt uitgeschreven.

31/12/2008 31/12/2010

AZ AZ

31/12/2009

AZ

31/12/2008

AZ

20214

Alg

2

Com

2

14

In samenwerking met de dienst P&O wordt een kwalitatieve onthaalbrochure en onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers uitgewerkt en geïmplementeerd Een communicatietoets geïmplementeerd. (checklist) wordt

31/12/2011

AZ

20215

Alg

2

Com

2

15

30/06/2010

AZ

20216

Alg

2

Com

2

16

Onderhouden van contacten met de media.

31/12/2008

AZ

20217 20218

Alg Alg

2 2

Com Com

2 2

17 18

Deelnemen aan seniorenbeurs als de stad dit organiseert. Uitbreiden van de huisstijl en het huisstijlhandboek en implementatie ervan. Intranet wordt uitgebouwd bruikbaar instrument. als een efficiënt en

31/12/2008 31/12/2008

AZ AZ

20219

Alg

2

Com

2

19

31/12/2010

AZ

20220

Alg

2

Com

2

20

Maandelijks ter beschikking stellen van de dagorde en de verklarende nota van de raad. Opmaken van persnota's met betrekking tot actuele onderwerpen. De procedure interne communicatie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.

31/12/2008

AZ

20221 20222

Alg Alg

2 2

Com Com

2 2

21 22

31/12/2008 31/12/2009

AZ AZ

20223

Alg

2

Com

2

23

Uitwerken en implementeren van een procedure in kader van openbaarheid van bestuur. De communicatie-ambtenaar wordt opgenomen in het managementteam.

31/12/2009

AZ

20224

Alg

2

Com

2

24

1/01/2010

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

5/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
25

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 1/01/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

20225

Alg

2

Com

2

20226

Alg

2

Com

2

26

De communicatie-ambtenaar wordt op de hoogte gebracht van iedere beslissing of wijziging binnen het ocmw en zorgt voor de juiste informatiedoorstroming en communicatie. Uitwerken en implementeren van de procedure externe communicatie

AZ

31/12/2009

AZ

20227

Alg

2

Com

2

27

20228

Alg

2

Com

2

28

Organisatie van interne communicatie en vormingsmomenten worden jaarlijks georganiseerd in functie van meerjarenplan en beleidsnota's. Verder uitwerken van webstek.

30/06/2008

AZ

31/12/2008

AZ

20301

Alg

2

Jur.dienst

3

1

Aankoop of ontwikkeling van een degelijk registratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen van het ocmw op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd en opgevolgd. Een studie verrichten omtrent de noodzaak, selectiemethode en aanduiding van een huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische bijstand inzake dossiers van het ocmw en de verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar derden toe. De opportuniteit onderzoeken teneinde zelf laagdrempelige juridische eerstelijnsbijstand voor derden vanuit de juridische dienst van het ocmw te organiseren of mogelijks hiervoor beroep te doen op de dienstverlening van de Commissie voor Juridische Bijstand te Oudenaarde. Er wordt een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden tot aanmoediging en structureel uitbouwen van vrijwilligerswerk. Binnen de 10 dagen na vraag wordt er voortreffelijke juridische ondersteuning voor departementen binnen het ocmw gegeven. Aanbestedingen verzekeringen een alle

x

500,00 €

31/12/2009

100

21000000 AZ

20302

Alg

2

Jur.dienst

3

2

x

500,00 €

1/01/2011

100

21000000 AZ

20303

Alg

2

Jur.dienst

3

3

31/12/2010

AZ

20304

Alg

2

Jur.dienst

3

4

31/12/2011

AZ

20305

Alg

2

Jur.dienst

3

5

1/01/2008

AZ

20306

Alg

2

Jur.dienst

3

6

31/12/2013

AZ

20401

Alg

2

ICT

4

1

Aankoop nodige hardware back-up servers

x

30/05/2008

100

24010000 AZ

20402

Alg

2

ICT

4

2

Beamer

x

1.500,00 €

31/12/2008

100

24000000 AZ

20403

Alg

2

ICT

4

3

Beamer

x

1.500,00 €

31/12/2011

100

24000000 AZ

20404

Alg

2

ICT

4

4

Server

x

12.000,00 €

31/12/2009

100

24010000 AZ

20405

Alg

2

ICT

4

5

server

x

12.000,00 €

31/12/2011

100

24010000 AZ

20406

Alg

2

ICT

4

6

We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten. De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare backup te nemen van de servers.

x

4.000,00 €

31/12/2009

100

24010000 AZ

20407

Alg

2

ICT

4

7

x

3.000,00 €

30/05/2008

100

21000000 AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

6/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
8

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2008

AC

SAC

AR

Departement financiële

20408

Alg

2

ICT

4

De nodige PDA's worden aangekocht.

x

5.000,00 €

100

24010000 AZ

20409

Alg

2

ICT

4

9

Vernieuwing office licenties

x

40.000,00 €

31/12/2008

100

21100000 AZ

20410

Alg

2

ICT

4

10

Aankoop nodige hardware

x

150.000,00 €

31/12/2008

100

24010000 AZ

20411

Alg

2

ICT

4

11

Antivirus

x

9.400,00 €

31/12/2008

100

21000000 AZ

20412

Alg

2

ICT

4

12

Er wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden om de ict-kosten onder controle te houden.

31/12/2011

AZ

20413

Alg

2

ICT

4

13

Mogelijkheden worden onderzocht om bij aankoop van een nieuwe telefooncentrale eventueel met VOIP te werken. Onderzoek en implementatie van alternatieven voor de huidige Access-toepassingen. Voeren van een onderzoek naar een efficiënt pakket voor het personeelsbeheer zonder verlies van geautomatiseerde beschikbare gegevens. na onderzoek wordt de meest aangewezen software aangekocht en geïnstalleerd om volledige en betrouwbare back-ups te nemen Het ICT-draaiboek worden uitgeschreven en opgenomen in het administratief handboek.

31/12/2011

AZ

20414

Alg

2

ICT

4

14

31/12/2013

AZ

20415

Alg

2

ICT

4

15

31/12/2009

AZ

20416

Alg

2

ICT

4

16

31/08/2008

AZ

20417

Alg

2

ICT

4

17

31/12/2013

AZ

20418

Alg

2

ICT

4

18

Er wordt een draaiboek opgemaakt waarin de nodige acties opgenomen zijn om een uitwijkcentrum in te richten volgens de risico-analyse. De locatie en veiligheid van het serverlokaal wordt geëvalueerd Intranet wordt interactief en degelijk uitgebouwd en is in alle gebouwen van het ocmw voor alle medewerkers toegankelijk. De aanwezige Excelversies worden geüpdatet.

31/12/2010

AZ

20419

Alg

2

ICT

4

19

31/12/2009

AZ

20420

Alg

2

ICT

4

20

31/12/2010

AZ

20421

Alg

2

ICT

4

21

31/12/2010

AZ

20422

Alg

2

ICT

4

22

De nodige acties volgens draaiboek worden ondernomen om paraat te zijn op het moment een uitwijkcentrum georganiseerd moet worden. De dienst ICT staat in voor een accurate en cliëntvriendelijke dienstverlening met de nodige feedback door het hebben van een functionele helpdesk met een opvolgbaar trouble ticket-systeem We hebben, waar mogelijk, server management software, om onder meer pro-actief te kunnen optreden, die gebruikt wordt De nodige en juiste software voor is beschikbaar om de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

31/12/2013

AZ

20423

Alg

2

ICT

4

23

31/12/2008

AZ

20424

Alg

2

ICT

4

24

1/07/2008

AZ

20425

Alg

2

ICT

4

25

1/09/2008

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

7/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
26

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 1/01/2011

AC

SAC

AR

Departement financiële

20426

Alg

2

ICT

4

Om een betrouwbaar en duurzaam veiligheidsbeleid inzake ICT te hebben, wordt een volledig stappenplan opgemaakt en in uitvoering gebracht.

AZ

20427

Alg

2

ICT

4

27

De ICT-structuur is efficiënt en transparant gemaakt via de uitbouw van de active directory.

31/12/2008

AZ

20428

Alg

2

ICT

4

28

Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing

x

-

31/12/2008

100

21000000 AZ

20501

Alg

2

Onthaal

5

1

De dienst representatie beschikt over de gepaste representatiekleding

x

500,00 €

1/01/2010

100

AZ

20502

Alg

2

Onthaal

5

2

Het frankeren van briefwisseling en bezorging aan de Post gebeurt volgens de gemaakte afspraken

1/07/2008

AZ

20503

Alg

2

Onthaal

5

3

De interne en externe cliënt wordt correct begeleid doorheen de informatiejungle

1/01/2010

AZ

20504

Alg

2

Onthaal

5

4

Er is een cliëntgerichte dienstverlening aan het onthaal

1/05/2010

AZ

20505

Alg

2

Onthaal

5

5

De dienst biedt een optimale ondersteuning aan interne en externe diensten

1/01/2010

AZ

20506

Alg

2

Onthaal

5

6

De bedeling verloopt correct, op de afgesproken uren. Dit behelst zowel de ophaling vanop alle diensten als de bezorging van stukken aan de diensten. De representatiedienst is ter beschikking op alle aangelegenheden met externe uitstraling. Ze kunnen ook mee ingeschakeld worden voor interne aangelegenheden en festiviteiten De dienst staat in voor een goede representatie. Dit wordt mee verzekerd door het volgen van functiegerichte vorming Er is een rationeel archiefbeheer uitbouw archief x x

30/06/2009

AZ

20507

Alg

2

Onthaal

5

7

1/01/2010

AZ

20508

Alg

2

Onthaal

5

8

1/01/2010

AZ

20601

Alg

2

Archief

6

1

2.500,00 €

1/01/2010

100

21000000 AZ

20602

Alg

2

Archief

6

2

Het ocmw heeft minstens één archiefbewaarplaats (voor het dode archief)

1/01/2008

AZ

20603

Alg

2

Archief

6

3

Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee). Het centraal secretariaat wordt tijdelijk ondersteund voor inhaalwerk op vlak van archiefbeheer (halflevend en dood archief) aankoop beheerssysteem

x

27.500,00 €

1/01/2010

100

23100000 AZ

20604

Alg

2

Archief

6

4

x

1/01/2012

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

8/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
1

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 1/01/2008

AC

SAC

AR

Departement financiële

30001

FZ

3

FZ

0

Er is een degelijke en cliëntvriendelijke dienstverlening en communicatie naar cliënten en collega's.

AZ

30002

FZ

3

FZ

0

2

Onderzoek naar de noodzaak van een financiële versterking van het Zilverfonds van het OCMW Geraardsbergen Het huidige waarborg- en hypotheekbeheer wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd in samenwerking met het departement ouderenzorg. onderzoek naar de mogelijkheid tot gebruik van leidingwater ipv flessenwater voor de medewerkers.

31/12/2012

AZ

30003

FZ

3

FZ

0

3

31/12/2008

AZ

30004

FZ

3

FZ

0

4

30/06/2009

AZ

30005

FZ

3

FZ

0

5

De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle leidinggevenden.

31/03/2008

AZ

30006

FZ

3

FZ

0

6

De budgettaire informatie is beschikbaar voor alle budgethouders.

1/01/2010

AZ

30007

FZ

3

FZ

0

7

De nakomingsaudit wordt ingevoerd.

31/03/2010

AZ

30008

FZ

3

FZ

0

8

Een plan inzake budgethouderschap wordt uitgewerkt en ingevoerd

1/01/2010

AZ

30009

FZ

3

FZ

0

9

Er wordt gezocht naar mogelijke alternatieve financieringen.

31/12/2008

AZ

30010

FZ

3

FZ

0

10

De trimesteriële rapportage wordt waar nodig geoptimaliseerd.

30/06/2008

AZ

30011

FZ

3

FZ

0

11

Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn wordt ontwikkeld en ingevoerd

x

5.000,00 €

31/12/2008

8449

21000000 AZ

30012

FZ

3

FZ

0

12

De opleiding NOB wordt gegeven

x

2.000,00 €

31/12/2008

100

AZ

30013

FZ

3

FZ

0

13

De opleiding Excel wordt gegeven

x

200,00 €

31/12/2008

100

AZ

30014

FZ

3

FZ

0

14

De opleiding Outlook wordt gegeven

x

200,00 €

31/12/2008

100

AZ

30015

FZ

3

FZ

0

15

De opleiding Word wordt gegeven

x

200,00 €

31/12/2008

100

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

9/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
16

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/03/2008

AC

SAC

AR

Departement financiële

30016

FZ

3

FZ

0

Optimaliseren naar een goede interne en externe communicatie.

AZ

30017 30101

FZ FZ

3 3

FZ FZ

0 1

17 1

installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) Er wordt nagekeken of een beter controlesysteem ingebouwd kan worden tussen boekhouding en facturen RSZ. De vorderingen uit de oude budgettaire boekhouding wordt uitgezuiverd. (RH, oud ZH)

x

4.200,00 €

31/12/2008 31/12/2008

100

23100000 AZ AZ

30102

FZ

3

FZ

1

2

30/06/2008

AZ

30103

FZ

3

FZ

1

3

De nodige afspraken inzake derdenbestand wordt vastgelegd en uitgevoerd in samenwerking met de sociale dienst. Het programma patrimonium en de boekhouding worden gecontroleerd en op elkaar afgestemd.

31/12/2009

AZ

30104

FZ

3

FZ

1

4

31/12/2009

AZ

30105

FZ

3

FZ

1

5

De procedures en werkvoorschriften voor de financiële dienst worden uitgeschreven.

31/12/2008

AZ

30106

FZ

3

FZ

1

6

De algemene rekeningen worden duidelijk omschreven en beperkt.

31/12/2008

AZ

30107

FZ

3

FZ

1

7

Kasverrichtingen wordt onmiddellijk in Excel bijgehouden en binnen de week bijgewerkt in de boekhouding. De boekhoudkundige verwerkingen zijn up to date. (vb art.60, maaltijdcheques, …)

31/03/2008

AZ

30108

FZ

3

FZ

1

8

31/03/2008

AZ

30109

FZ

3

FZ

1

9

Er is een snelle en correcte opvolging van de openstaande vorderingen.

30/06/2008

AZ

30201

FZ

3

FZ

2

1

De magazijnwerking en -inrichting geëvalueerd en eventueel aangepast

worden

31/12/2008

AZ

30202

FZ

3

FZ

2

2

Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de geurhinder in het magazijn.

31/12/2008

AZ

30203

FZ

3

FZ

2

3

Er wordt gezocht naar een effectieve oplossing voor de laad- en losplaats in de Meersstraat.

31/12/2008

AZ

30204

FZ

3

FZ

2

4

De procedures en werkvoorschriften voor de dienst budget en aankoopbeheer worden uitgeschreven.

31/12/2008

AZ

30205

FZ

3

FZ

2

5

Aankopen via onderhandelingsprocedure uitgevoerd binnen de 3 maanden

worden

31/12/2009

AZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

10/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
6

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

30206

FZ

3

FZ

2

Aankopen via offerteaanvraag of aanbesteding worden uitgevoerd binnen de 6 maanden.

AZ

30207

FZ

3

FZ

2

7

De taken van het magazijn worden goed afgebakend.

30/04/2008

AZ

30208

FZ

3

FZ

2

8

De juiste aankopen worden gedaan aan de beste prijs/kwaliteit-verhouding.

31/12/2009

AZ

30209 40001

FZ P&L

3 4

FZ P&L

2 0

9 1

Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn. De twee oudste dienstwagens van de technische dienst worden vervangen door nieuwe wagens

x x

1.600,00 € 28.000,00 €

31/12/2008 31/12/2009

8449

23100000 AZ P&L

40002

P&L

4

P&L

0

2

Opslag materieel: Er is een accuraat en werkbaar materieelbeheer Uitschrijven van een procedure materieelbeheer

1/03/2008

P&L

40003

P&L

4

P&L

0

3

40101

P&L

4

P&L

1

1

Medewerkers worden voldoende opgeleid met polyvalente opleidingen voor huidige en nieuwe medewerkers De medewerker van de technische dienst krijgt jaarlijks de juiste en nodige werkkledij (schoenen en kledij).

31/12/2008

P&L

x

4.000,00 €

1/06/2008

P&L

40102

P&L

4

P&L

1

2

Aankoop materieel P&L

x

10.000,00 €

31/12/2008

132

23100000 P&L

40103

P&L

4

P&L

1

3

De cliënt krijgt feedback van uitgevoerde werken en krijgt technische voorlichting

1/01/2009

P&L

40104

P&L

4

P&L

1

4

40105

P&L

4

P&L

1

5

Er gebeurt een onderzoek naar eventuele (gedeeltelijke) outsourcing van de werken van de technische dienst Er is een maandelijkse controle van de uit te voeren werken (draaiboek) voor de ploegbaas Er wordt een draaiboek opgemaakt voor herhalende en periodieke werkzaamheden en onderhoudswerken Er wordt een draaiboek opgemaakt voor periodiek onderhoud van duurzaam materiaal en toestellen De samenwerking met de BAB en het magazijn wordt geëvalueerd en bijgestuurd Er wordt gestreefd om in ieder gebouw een opslagplaats en werkplaats voor de technische dienst te hebben. Er is een gestructureerde taakverdeling onder de klusjesmannen Met ingang van 01/01/2008 is er wekelijks structureel overleg binnen het departement P&L

31/12/2008

P&L

1/01/2008

P&L

40106

P&L

4

P&L

1

6

30/06/2009

P&L

40107

P&L

4

P&L

1

7

30/06/2009

P&L

40108

P&L

4

P&L

1

8

1/06/2008

P&L

40109

P&L

4

P&L

1

9

31/12/2011

P&L

40110

P&L

4

P&L

1

10

1/01/2009

P&L

40111

P&L

4

P&L

1

11

1/01/2008

P&L

40112

P&L

4

P&L

1

12

40113

P&L

4

P&L

1

13

Er is een duidelijk afgebakende, gestructureerde samenwerking tussen cursisten van het bouw- en renovatieproject en de technische dienst, onder leiding van een begeleider-instructeur De nodige plannen en werken worden uitgevoerd in het kader van sociaal huis en het aanvullend personeelsbehoeftenplan.

1/12/2013

P&L

31/12/2009

P&L

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

11/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
14

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

40114

P&L

4

P&L

1

40115

P&L

4

P&L

1

15

40116 40117

P&L P&L

4 4

P&L P&L

1 1

16 17

De nodige renovatiewerken in functie van de herconditionering in rusthuis Denderoord zijn uitgevoerd In functie van de uitbouw van het sociaal huis zal het huidige onthaal in het CW herschikt worden in een ocmw-balie en sociaal huis balie. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de werkgroep Sociaal huis, de veiligheid van de medewerkers en de discretie voor de cliënt Profiel en afbraak tussenmuur schrijnwerkerij/metaal Het bouwproject WZC is uitgevoerd.

P&L

1/07/2009

P&L

x

500,00 €

31/12/2008 31/12/2011

P&L P&L

40118

P&L

4

40201

P&L

4

1 Privaat patrimoniu m P&L 2

18

Kapel Viane herschilderen

x

500,00 €

31/12/2008

P&L

1

40202

P&L

4

P&L

2

2

40203 40204 40205 40206 40207

P&L P&L P&L P&L P&L

4 4 4 4 4

P&L P&L P&L P&L

2 2 2 2

3 4 5 6 7

40208

P&L

4

2 Privaat patrimoniu m 2 Privaat patrimoniu m

Er wordt een onderzoek gedaan naar de relevantie (financieel, voorbeeldfunctie) van alternatieve energiebronnen (zonne-energie) voor het ocmw onderzoek naar mogelijkheden van gebruik van gebouwen Evaluatie van gebruik van gebouwen en lokalen binnen het ocmw. Er is een uitgeschreven beleidsnota patrimoniumbeheer Er is een uitgeschreven beleidsnota hak- en plantbeleid Er is een procedure voor het uitlenen aan derden van kunstpatrimonium Het patrimoniumbeheer wordt overgeheveld van Algemene Zaken naar Patrimonium en logistiek De kapel Verhaeghe op het kerkhof wordt jaarlijks onderhouden en indien nodig hersteld Heraanplantingen en bosbouw

31/12/2008

P&L

31/12/2010

P&L

31/08/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/01/2011 x 500,00 € 31/12/2008

P&L P&L P&L P&L P&L

8

x

22.000,00 €

31/12/2008

124

26900000 P&L

40209

P&L

4

40301

P&L

4

2 Privaat patrimoniu m P&L 3

9

Monumentenwacht (schilderijen)

x

1.500,00 €

31/12/2008

124

26300000 P&L

1

50001 50002 50003

Cat Cat Cat

5 5 5

Cat Cat Cat

0 0 0

1 2 3

Er gebeurt onderzoek, planning, organisatie en evaluatie van de taken en werkverdeling van de poetsvrouwen Aankoop materialen catering Aankoop nieuwe werkkledij Er wordt een marktonderzoek gedaan naar bestaande programma's catering met hun mogelijkheden. Er wordt een onderzoek gedaan naar eventuele omschakeling naar nieuwe kledij. Er wordt een (financieel) onderzoek gedaan (intern/extern) naar mogelijke caterings en/of samenwerkingsmodellen. Onderzoek naar de mogelijkheden van maaltijden voor medewerkers.

1/06/2008

P&L

30/06/2008 30/06/2008 31/12/2009

140 140

Cat Cat Cat

50004 50005

Cat Cat

5 5

Cat Cat

0 0

4 5

30/06/2008 31/12/2008

Cat Cat

50006

Cat

5

Cat

0

6

31/12/2008

Cat

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

12/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
7

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

50007

Cat

5

Cat

0

De mogelijkheden voor de uurroosters catering worden onderzocht en waar mogelijk bijgestuurd. De catering beschikt over de nodige materialen om efficiënt te kunnen werken Duidelijke afspraken inzake budgettering en budgetcontrole catering worden uitgeschreven. De visie diëtiek wordt uitgewerkt in het softwareprogramma Foodware. De nodige aanpassingen worden uitgewerkt in het informaticapakket De HACCP-normering wordt verder opgevolgd De overlegstructuren, interne en externe communicatielijnen worden uitgeschreven en geïmplementeerd. De kosten catering worden uitgesplitst en afgezet tegenover alternatieve bedieningsmethodes. Het nieuwe organogram en APBP wordt geïmplementeerd. Er is een demo van het programma Foodware met alle mogelijkheden van het programma Tijdens de bevraging wordt op de kamer op alle menu's het gevraagde afgestempeld.

Cat

50008 50009 50010

Cat Cat Cat

5 5 5

Cat Cat Cat

0 0 0

8 9 10

30/06/2008 31/12/2008 30/06/2008

Cat Cat Cat

50011 50012

Cat Cat

5 5

Cat Cat

0 0

11 12

30/06/2008 31/12/2008

Cat Cat

50013 50014 50015 50016

Cat Cat Cat Cat

5 5 5 5

Cat Cat Cat Cat

0 0 0 0

13 14 15 16

31/12/2008 31/12/2008 30/06/2008 30/06/2008

Cat Cat Cat Cat

50017

Cat

5

Cat

0

17

Controle van de portionering bij de bedeling wordt uitgevoerd.

30/06/2008

Cat

50018

Cat

5

Cat

0

18

Het diensthoofd stuurt maandelijks de uurroosters op naar de Qco

30/06/2008

Cat

50019

Cat

5

Cat

0

19

50020

Cat

5

Cat

0

20

Het absenteïsmecijfer van de cateraar wordt berekend door de HR afdeling van de cateraar en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco. Het absenteïsmecijfer van het ocmw wordt berekend door de HR afdeling van het ocmw en op maandbasis doorgegeven aan het diensthoofd en de Qco. Uitvoering van het opleidingstraject van nieuwe medewerkers zoals overeengekomen met het ocmw

30/06/2008

Cat

30/06/2008

Cat

50021

Cat

5

Cat

0

21

30/06/2008

Cat

50022

Cat

5

Cat

0

22

Alle medewerkers dienen een regelmatige hygiëneopleiding te volgen.

30/06/2008

Cat

50023

Cat

5

Cat

0

23

Alle medewerkers dienen een correcte opleiding diëtiek genoten te hebben.

30/06/2008

Cat

50024

Cat

5

Cat

0

24

Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor medewerkers bedeling.

30/06/2008

Cat

50025

Cat

5

Cat

0

25

Een opleiding diëtiek wordt uitgeschreven en gegeven voor koks.

31/12/2008

Cat

50026

Cat

5

Cat

0

26

Alle bedienende medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbevraging genoten te hebben.

30/06/2008

Cat

50027

Cat

5

Cat

0

27

Maandelijks wordt een tevredenheidsbevraging gedaan volgens overeengekomen verdeling en afgesproken vragenlijsten.

30/06/2008

Cat

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

13/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
28

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 30/06/2008

AC

SAC

AR

Departement financiële

50028

Cat

5

Cat

0

Alle medewerkers dienen een correcte opleiding cliëntbenadering genoten te hebben.

Cat

50029 50030 50031 50032 50033

Cat Cat Cat Cat Cat

5 5 5 5 5

Cat Cat Cat Cat Cat

0 0 0 0 0

29 30 31 32 33

De taken van de diëtiste catering gespecificeerd en ingevoerd. De visie diëtiek wordt uitgeschreven

worden

31/03/2008 30/06/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008

Cat Cat Cat Cat Cat

50034 50035 50036

Cat Cat Cat

5 5 5

Cat Cat Cat

0 0 0

34 35 36

Een duidelijke visie rond ondervoeding wordt uitgeschreven en geïmplementeerd. Er is een duidelijke visie en implementatie van het gebruik van bijvoedingen en extra's Evaluatie en bijsturing waar nodig van de visie en strategische/operationele doelstellingen catering is uitgewerkt en ingevoerd. Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek In orde brengen lift tgv risicoanalyse Menu's dienen op tijd en correct bij de cliënt te liggen.

x x

23.000,00 € 3.500,00 €

10/02/2009 31/12/2008 30/06/2008

140 140

21000000 Cat 22100000 Cat Cat

60001

MW

6

MW

0

1

Aankoop aanvullende module New Horizon voor thuiszorg Aankoop van fietsen voor het afleggen van huisbezoeken door de medewerkers van de sociale dienst aankoop module beleidsinformatie Cevi aankoop wagen Aankoop niet-medisch materiaal (vb. wasmachine, droogkast,,,, voor alle activiteitencentra dep MW) Ontwikkeling en gebruik van sociale kaart van de regio als instrument voor doorverwijzing Sociaal huis: meubilair Inrichten van een frontoffice en een backoffice Bepalen van de openingsuren Organiseren van een professioneel onthaal met probleemdefiniëring en doorverwijzing door specifiek opgeleide medewerkers Opmaak van een screeningsinstrument voor vraagverduidelijking met bijzondere aandacht voor alle vormen van geweld en misbruik ten aanzien van personen Ontwikkelen van instrument voor informatieverstrekking aan de burger (communicatie) Er is een actieve vrijwilligerswerking ocmw-caw 'De springplank' Organiseren van informatiemomenten inzake overkreditering voor de doelgroep in samenwerking met wijkcentrum De Poort en externe partners Medewerking aan de energiescans als instrument voor beheersing van de energiefactuur Verhogen van het aantal tewerkstellingen artikel 60§7 naar 25 Opstarten van een klusjesdienst en verhuisdienst via een sociaal tewerkstellingsproject Continuering van de aanwezigheid in de werkwinkel Ontwikkelen van opleidingen voor personen tewerkgesteld via art 60§7 en begeleiding naar werk bij einde tewerkstelling in samenwerking met wijkcentrum De Poort

x

mail Cevi + vraag prijs biomodule,… 500,00 €

31/12/2009

844 GBH

MW

60002

MW

6

MW

0

2

x

31/12/2008

832

23100000 MW

60003 60004 60005

MW MW MW

6 6 6

MW MW MW

0 0 0

3 4 5

x x x

5.000,00 € 12.500,00 € 4.000,00 €

31/12/2008 31/12/2010 31/12/2013

832 832 832

21000000 MW 24100000 MW MW

60006 60101 60102 60103 60104

MW MW MW MW MW

6 6 6 6 6

MW ASD ASD ASD ASD

0 1 1 1 1

6 1 2 3 4

31/12/2009 x 50.000,00 € 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009 832 SH

MW 24000000 MW MW MW MW

60105

MW

6

ASD

1

5

31/12/2009

MW

60106

MW

6

ASD

1

6

500,00 €

31/12/2009

MW

x

60107 60108

MW MW

6 6

ASD ASD

1 1

7 8

2.500,00 € 1.000,00 €

31/12/2008 31/12/2009

MW MW

60109 60110 60111 60112 60113

MW MW MW MW MW

6 6 6 6 6

ASD ASD ASD ASD ASD

1 1 1 1 1

9 10 11 12 13

x

x

31/12/2009 x x 90.000,00 € 25.000,00 € 31/12/2013 31/12/2010 31/12/2008 1.000,00 € 31/12/2009 x

MW MW MW MW MW

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

14/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
14 15

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie zie budget 2007

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010 31/12/2013

AC

SAC

AR

Departement financiële

60114 60115

MW MW

6 6

ASD ASD

1 1

60116

MW

6

ASD

1

16

Het aantal doorgangswoningen wordt verhoogd tot minimaal vier woongelegenheden De terbeschikkingstelling van woningen door de SHM aan het ocmw wordt uitgebreid van 3 tot 6 woongelegenheden Voeren van een pro-actief en preventief beleid inzake uithuiszettingen door het afleggen van huisbezoeken Onderzoek naar de mogelijkheid tot de opstart van een mobiel sociaal huis voor de deelgemeenten Onderzoek tot het mogelijk oprichten van een sociaal verhuurkantoor Onderzoek naar de uitbreiding van de huurtoelage voor alle inwoners van Geraardsbergen die over een minimuminkomen beschikken. Het screeningsformulier dat in het kader van de tewerkstelling artikel 60§7 werd ontwikkeld wordt bij elke intake van een persoon die in aanmerking komt voor deze tewerkstelling ingevuld Opmaak nota met betrekking tot het optimaal aanwenden van de middelen die via het energiefonds aan het ocmw ter beschikking gesteld worden Het ocmw engageert zich om in het lokaal woonoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleid wordt opgestart via de afvaardiging van medewerkers actief deel te nemen Evaluatie van het reglement voor de toekenning van huurtoelagen. Opstart van een project in kader van het Europees Sociaal Fonds Actualisatie van het verhuisdocument dat via het sociaal huis ter beschikking wordt gesteld aan de burger Afsluiten van een overeenkomst met de SHM inzake huisvesting van daklozen Tot vier voltijds maatschappelijk werkers komen die werkzaam zijn binnen de dienst schuldbemiddeling Opstarten van een officieel samenwerkingsverband met CAW Zuid-Oost-vlaanderen in het bijzonder in het kader van de ondersteuning door een jurist We nemen op een constructieve manier deel aan het tewerkstellingsoverleg dat in kader van het lokaal sociaal beleidsplan wordt opgestart. Aanstellen van een voltijds maatschappelijk werker bevoegd voor tewerkstelling Herstellen douchecellen Abdijstraat tuinhuisjes versterken met platen Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt voor de burger in de lokalen van het CW via herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping Aankoop aanvullende module die via het New Horizon programma thuiszorg de gegevensuitwisseling met het ministerie via elektronische weg kan verzekeren Klusjesdienst/verhuisdienst voor kleine herstellings- en aanpassingswerken in samenwerking met sociale dienst Samenwerking met mindermobielencentrale onderzoeken Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de uitbreiding van de dienst warme maaltijden naar de deelgemeenten Opmaak van een adviesnota in functie van de resultaten van het ouderenbehoeftenonderzoek

MW MW

31/12/2009

MW

60117

MW

6

ASD

1

17

31/12/2011

MW

60118 60119

MW MW

6 6

ASD ASD

1 1

18 19

31/12/2010 25.000,00 € 31/12/2009 x

MW MW

60120

MW

6

ASD

1

20

31/12/2008

MW

60121

MW

6

ASD

1

21

31/12/2009

MW

60122

MW

6

ASD

1

22

31/12/2008

MW

60123 60124 60125

MW MW MW

6 6 6

ASD ASD ASD

1 1 1

23 24 25

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009

MW MW MW

60126 60127 60128

MW MW MW

6 6 6

ASD ASD ASD

1 1 1

26 27 28

31/12/2010 31/12/2009 12.500,00 € 31/12/2009 x

MW MW MW

60129

MW

6

ASD

1

29

31/12/2009

MW

60130 60131 60132 60133 60134

MW MW MW MW MW

6 6 6 6 6

ASD ASD ASD ASD ASD

1 1 1 1 1

30 31 32 33 34

31/12/2009 x x x x 9.500,00 € 200.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009 832 ABDIJ 832 832 ABDIJ 832 SH

MW MW MW 23100000 MW 27000000 MW

60201

MW

6

TZ

2

1

31/12/2009

MW

60202

MW

6

TZ

2

2

31/12/2010

MW

60203

MW

6

TZ

2

3

31/12/2010

MW

60204

MW

6

TZ

2

4

31/12/2011

MW

60205

MW

6

TZ

2

5

31/12/2009

MW

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

15/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
6

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2009

AC

SAC

AR

Departement financiële

60206

MW

6

TZ

2

60207

MW

6

TZ

2

7

60208

MW

6

TZ

2

8

60209

MW

6

TZ

2

9

60301

MW

6

KDV

3

1

Opmaken en invoeren van een checklist gebruikersmaterialen die bij de cliënten in de thuiszorg minimaal moet aanwezig zijn Herbepalen van de inkomenscategorieën en de eraan gekoppelde bijdrageschalen voor de poetsdienst en de maaltijden aan huis Invoeren van een zorg- en hulpverlenerfiche binnen de thuiszorgdiensten waarvan exemplaar bij de gebruiker aanwezig is Uitbreiding van het intern overleg van het departement Ouderenzorg en de dienst thuiszorg met de sociale dienst van het ASZ-Geraardsbergen in het bijzonder in functie van de opstart van kortverblijf en dagopvang Het aantal oudercontactavonden wordt verhoogd

MW

x

50.000,00 €

31/12/2009

MW

31/12/2008

MW

31/12/2008

MW

500,00 €

31/12/2008

8442

MW

60302

MW

6

KDV

3

2

Optimaliseren van de contacten met de ouders via het observatieboekje en het heen-en-weerschriftje Organiseren van kindgerichte activiteiten waarop de ouders uitgenodigd worden 500,00 €

31/12/2008

MW

60303

MW

6

KDV

3

3

31/12/2008

MW

60304

MW

6

KDV

3

4

Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van de capaciteit door samenwerking met andere partners Onderzoek naar kinderopvang via dienstencheques

31/12/2011

MW

60305

MW

6

KDV

3

5

31/12/2011

MW

60306

MW

6

KDV

3

6

Dagelijks overleg met de begeleidsters met betrekking tot de praktijkgerichte observatie van de kinderen Deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang

31/12/2008

MW

60307

MW

6

KDV

3

7

31/12/2008

MW

60308

MW

6

KDV

3

8

Aanvraag tot verlenging van de opvangcapaciteit van het kinderdagverblijf Zonnestraal Uitwerken van teamvergaderingen via verslaggeving en opvolging Nabespreken van de gevolgde vorming binnen het team en toetsen aan de dagelijkse werking Het aantal uren aangepaste vorming wordt verhoogd

31/12/2009

MW

60309

MW

6

KDV

3

9

31/12/2008

MW

60310

MW

6

KDV

3

10

31/12/2008

MW

60311

MW

6

KDV

3

11

31/12/2008

MW

60312 60313 60314

MW MW MW

6 6 6

KDV KDV KDV

3 3 3

12 13 14

Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7) Isolatie stookplaats Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's

x x x

5.000,00 € 2.800,00 € 4.000,00 €

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009

8442 8442 8442

24000000 MW 23100000 MW 23100000 MW

60315

MW

6

KDV

3

15

Na akkoord van de ouders worden geplaatst in de slaapruimte van de baby's Het terras is kindvriendelijk gemaakt

webcams

x

1.000,00 €

30/06/2009

8442

23100000 MW

60316

MW

6

KDV

3

16

x

3.000,00 €

31/12/2008

8442

23100000 MW

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

16/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
17

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie 100,00 €

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

60317

MW

6

KDV

3

Automatisering inkom (2 deuren) - realisatie beveiliging van de tussendeur Verplaatsen prikklok naar inkomhal aankoop busje (vervanging) Organiseren van infomomenten opvoedkundig karakter met een

x

8442

MW

60318 60401 60402

MW MW MW

6 6 6

KDV De Poort De Poort

3 4 4

18 1 2

x x x 17.500,00 €

500,00 €

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

8442 8343

MW 24100000 MW MW

1.000,00 €

60403

MW

6

De Poort

4

3

De sociale dienst en wijkcentrum De Poort ondersteunen het project cultuurwaardebon dat door de dienst Cultuur wordt opgezet Individuele financiële tussenkomst die de deelname aan sport, cultuur kunnen bevorderen met een belangrijke aandacht voor de kinderen Wijkcentrum De Poort maakt het project Pastda mee kenbaar door de georganiseerde activiteiten op te nemen in de activiteitenkalender van het wijkcentrum Het wijkcentrum De Poort werkt mee aan het project opvoedingsondersteuning dat wordt opgezet in het kader van het LSB-plan Actualiseren van de informatiebrochure werking van het wijkcentrum De Poort rond de

x

5.000,00 €

31/12/2008

MW

60404

MW

6

De Poort

4

4

x

1.000,00 €

31/12/2009

MW

60405

MW

6

De Poort

4

5

31/12/2009

MW

60406

MW

6

De Poort

4

6

x

1.000,00 €

31/12/2011

MW

60407

MW

6

De Poort

4

7

31/12/2008

MW

60408

MW

6

De Poort

4

8

De tweemaandelijkse activiteitenkalender wordt ook op elektronische wijze verspreid In kader van een pro-actieve kansarmoede wordt een onderzoek gevoerd naar het opzetten van een project rond huiswerkbegeleiding voor kinderen van het lager onderwijs Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd. De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd. Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBS Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBS Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie - RBSadmin en SBS Sleutelsysteem Sleutelsysteem In functie van een klantvriendelijker (interne/externe klanten) onthaal en administratie en een gemakkelijker inzetbaarheid van de medewerkers, wordt de organisatie van de administratie gestandaardiseerd. x 1.000,00 €

31/12/2008

MW

60409

MW

6

De Poort

4

9

31/12/2009

MW

60410 70001

MW OZ

6 7

De Poort OZ

4 0

10 1 AL

x x

600,00 € 20.000,00 €

31/12/2008 31/12/2008

8343 83411

22100010 MW 21000000 OZ

70001

OZ

7

OZ

0

1

AL

x

31/12/2008

83412

21000000 OZ

70002

OZ

7

OZ

0

2

AL

x

-

30/06/2008

83411 WB/NFL

21000000 OZ

70002

OZ

7

OZ

0

2

AL

x

30/06/2008

83412

21000000 OZ

70002

OZ

7

OZ

0

2

AL

x

30/06/2008

8342

21000000 OZ

70003 70003 70004

OZ OZ OZ

7 7 7

OZ OZ OZ

0 0 0

3 3 4

AL AL AD

x x

10.000,00 €

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008

83411 83412

OZ OZ OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

17/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
5 AL

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2013

AC

SAC

AR

Departement financiële

70005

OZ

7

OZ

0

Uitvoering van internetcafé op verplaatsing afhankelijk van de resultaten van de onderzoeksnota

OZ

70006

OZ

7

OZ

0

6

AL

In kader van het nieuw woon-en-zorgcentrum wordt het dag- en kortverblijf uitgebouwd.

31/12/2012

OZ

70007

OZ

7

OZ

0

7

AL

De mogelijkheid van integratie van instellingshond in het rusthuis wordt onderzocht en uitgewerkt.

31/12/2008

OZ

70008

OZ

7

OZ

0

8

AL

Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen. Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen. Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen. Onderzoek naar eventuele mogelijkheid aanleunwoningen, kangoeroe, zorgflats van

x

25.000,00 €

30/06/2009

83411

21100000 OZ

70008

OZ

7

OZ

0

8

AL

x

30/06/2009

83412

21100000 OZ

70008

OZ

7

OZ

0

8

AL

x

30/06/2009

8342

21100000 OZ

70009

OZ

7

OZ

0

9

AL

31/12/2011

OZ

70010

OZ

7

OZ

0

10

AL

Benchmarking fixatiebeleid wordt uitgevoerd.

31/12/2012

OZ

70011

OZ

7

OZ

0

11

AL

De nodige subsidie-onderzoeken worden gevoerd.

31/12/2013

OZ

70012

OZ

7

OZ

0

12

AL

Onderzoek naar oprichting hoofdstuk 12 voor uitbating rusthuizen (PPS) (ifv exploitatie) in samenwerking met de financiële dienst

31/12/2010

OZ

70013

OZ

7

OZ

0

13

AL

Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden en opportuniteit tot het installeren van Internetcafé op verplaatsing, wordt uitgevoerd.

31/12/2010

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

18/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
14 AL

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

70014

OZ

7

OZ

0

Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden en opportuniteiten van organisatie van activiteiten in de deelgemeenten wordt uitgevoerd.

OZ

70015

OZ

7

OZ

0

15

AL

Onderzoek naar mogelijkheid tot uitbouwen en eventueel opstarten van een praatcafé dementie in samenwerking met externe actoren Onderzoek mogelijkheden en evaluatie van het beleid van Verhaeghe in functie van WZC

500,00 €

31/12/2013

OZ

70016

OZ

7

OZ

0

16

AL

x

31/12/2010

OZ

70017

OZ

7

OZ

0

17

AL

De herconditionering van rusthuis Denderoord, in kader van wettelijke bepalingen, is uitgevoerd.

31/12/2010

OZ

70018

OZ

7

OZ

0

18

AL

Een onderzoek wordt gevoerd naar de mogelijkheden om een aantal bedden af te bouwen in rusthuis Denderoord ten voordele van andere woonvormen

30/06/2009

OZ

70019

OZ

7

OZ

0

19

AL

Onderzoek naar koppeling van een noodoproepsysteem in serviceflats met het nieuw WZC, wordt gevoerd.

31/12/2009

OZ

70020

OZ

7

OZ

0

20

AL

Een onderzoek naar de financiële mogelijkheden van een fotoboek wordt uitgevoerd gekoppeld aan de eventuele invoering ervan.

31/12/2008

OZ

70021

OZ

7

OZ

0

21

AL

Onderzoek naar implementatie vrijwilligerswerking

31/12/2011

OZ

70022

OZ

7

OZ

0

22

AL

In kader van het nieuwe WZC worden de financiële mogelijkheden nagegaan van alle mogelijke moderne communicatie- en werkingsmiddelen.

28/02/2009

OZ

70023

OZ

7

OZ

0

23

AL

70023

OZ

7

OZ

0

23

AL

70023

OZ

7

OZ

0

23

AL

70024

OZ

7

OZ

0

24

AL

Onderzoek naar herziening van de prijzen rusthuizen en serviceflats met aanvraag en van de nodige wijzigingen. Onderzoek naar herziening van de prijzen rusthuizen en serviceflats met aanvraag en van de nodige wijzigingen. Onderzoek naar herziening van de prijzen rusthuizen en serviceflats met aanvraag en van de nodige wijzigingen. Familiewerking en vrijwilligerswerking uitgebouwd op basis van de resultaten onderzoek.

voor de invoering voor de invoering voor de invoering worden van het

x

10.000,00 €

31/12/2008

83411 WB NFL 83412

21100000 OZ

x

31/12/2008

21100000 OZ

x

31/12/2008

8342

21100000 OZ

31/12/2013

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

19/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
25 AL

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie 500,00 €

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2013

AC

SAC

AR

Departement financiële

70025

OZ

7

OZ

0

Benchmarking in de openbare rusthuissector, in samenwerking met VVSG en Dexia, wordt uitgevoerd

OZ

70026

OZ

7

OZ

0

26

AL

Het invoeren van een gekoppeld noodoproepsysteem in de serviceflats met het nieuw WZC

x

30/06/2011

OZ

70027

OZ

7

OZ

0

27

AL

Graduele implementatie van het werken met aandachtspersonen na ontwikkelen van een interne procedure

31/12/2013

OZ

70028

OZ

7

OZ

0

28

AL

In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake aankopen. In functie van een kwalitatieve dienstverlening hebben we een accurate opvolging en uitvoering van onze investeringsenveloppe inzake uit te voeren werken De werking VIP’s en mictietrainingen geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. worden

31/12/2008

OZ

70029

OZ

7

OZ

0

29

AL

31/12/2008

OZ

70030

OZ

7

OZ

0

30

V

31/12/2008

OZ

70031

OZ

7

OZ

0

31

AL

De stafmedewerker maakt actief deel uit van de stuurgroep ouderenbeleid.

31/12/2013

OZ

70032

OZ

7

OZ

0

32

V

Een palliatief coördinator wordt aangesteld.

31/12/2009

OZ

70033

OZ

7

OZ

0

33

AL

De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd.

31/12/2008

OZ

70034

OZ

7

OZ

0

34

V

Een non-fixatiebeleid geïmplementeerd.

wordt

uitgewerkt

en

30/06/2012

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

20/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
35 AL

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2008

AC

SAC

AR

Departement financiële

70035

OZ

7

OZ

0

De lopende projecten, stuurgroepen en werkgroepen worden systematisch gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig:

OZ

70036

OZ

7

OZ

0

36

31/12/2008

OZ

70037

OZ

7

OZ

0

37

AL

De wettelijk bepaalde taken en opdrachten van de CRA worden opgevolgd

31/12/2010

OZ

70038

OZ

7

OZ

0

38

AL

Uitwerken van een structurele samenwerking in functie van zorgverlening en werking tussen het dienstencentrum en WZC .

31/12/2013

OZ

70039

OZ

7

OZ

0

39

V

In functie van wettelijke bepalingen wordt het infectie en hygiënebeleid geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

31/12/2008

OZ

70040

OZ

7

OZ

0

40

V

Het hef- en tilbeleid wordt uitgewerkt en ingevoerd.

31/12/2011

OZ

70041 70041 70041 70042 70042

OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7

OZ OZ OZ OZ OZ

0 0 0 0 0

41 41 41 42 42

AL AL AL AL AL

De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd De nodige opleidingen worden gepland en uitgevoerd De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en uitgebreid. De beroepskledij binnen het dep. OZ wordt vernieuwd en uitgebreid.

x x x x x

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 30/06/2008 30/06/2008

83411 83412 8342 83411 83412

OZ OZ OZ OZ OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

21/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
43 V

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/01/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

70043

OZ

7

OZ

0

70043

OZ

7

OZ

0

43

V

70044 70044 70045 70046 70046 70047

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

0 0 0 0 0 0

44 44 45 46 46 47

AL AL AL AL AL AL

Onderzoek naar beschikbare materialen, financiële mogelijkheden en aankoop van materialen ikv nonfixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem) Onderzoek naar beschikbare materialen, financiële mogelijkheden en aankoop van materialen ikv nonfixatiebeleid. (vb. dwaaldetectiesysteem) Aankoop van een bus met lift. ((Geen suggesties)) Aankoop van een bus met lift. () Het nodige ophangsysteem voor kaders wordt voorzien voor het nieuwe WZC Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. Een Mini-internetcafé in de RH wordt uitgebouwd. Een onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van beveiliging via het Captorsysteem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd. Een onderzoek naar de technische en financiële mogelijkheden van beveiliging via het Captorsysteem en/of codesloten van de kleedkamers, de verpleegposten en bepaalde opslagruimten wordt uitgevoerd. Wasserij: studie en testen samenwerking met industriële wasserij. Wasserij: studie en testen samenwerking met industriële wasserij. Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen en worden de mogelijkheden van een demententuin, kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en eventueel uitgevoerd. Onderzoek naar de mogelijkheden voor 1 centrale telefooncentrale voor campus Maretak. Indien mogelijk installatie van 1 telefooncentrale voor de campus (cfr nieuw woon-en-zorgcentrum). De taak van de voedingsdeskundige wordt, in functie van een kwalitatief voedingsbeleid voor de bewoners, gestructureerd en geïmplementeerd.

x

83411

OZ

x

31/01/2010

83412

OZ

x x

50.000,00 €

31/12/2010 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2012 30/06/2008

83411 83412 83419 83411 83412 83412

24100000 OZ 24100000 OZ OZ OZ OZ OZ

x x

x x x

70047

OZ

7

OZ

0

47

AL

x

30/06/2008

83411

OZ

70048 70048 70049

OZ OZ OZ

7 7 7

OZ OZ OZ

0 0 0

48 48 49

AL AL AL

31/12/2009 31/12/2009 x 30/06/2010

83411 83412 83412

OZ OZ 21000000 OZ

70050

OZ

7

OZ

0

50

AL

x

31/12/2012

83419

OZ

70051

OZ

7

OZ

0

51

AL

30/06/2008

OZ

70052

OZ

7

OZ

0

52

E

Een jaarplanning, de visie en de procedures voor ergo en animatie worden verder uitgewerkt.

31/12/2013

OZ

70101 70102 70103 70104

OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7

Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d

1 1 1 1

1 2 3 4

O V V AD

Aankoop stofzuiger alternatingmatrassen bedden fase 3 bureel Marilyn (buiten budget 2007) - kleine kast - kleine tafel clips ter bevestiging stokken aan kegels set van 10 digitaal fototoestel Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie tiltoestel gewone positioneringskussens glazen kastje voor display PDL-kledij

x x x x

1.000,00 € 6.000,00 € 17.000,00 € 400,00 €

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008

83412 83412 83412 83412

23100000 OZ 23000000 OZ 23100000 OZ 24000000 OZ

70105 70106 70107 70108 70109 70110

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7

Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d

1 1 1 1 1 1

5 6 7 8 9 10

K E K E E E

x x x x x x 250,00 € €

41,80 €

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 83412 83412 83412 83412 83412

OZ 24000000 OZ 23000000 OZ 23000000 OZ 23000000 OZ 24000000 OZ

9.000,00 € 8.000,00 € 2.700,00 € €

31/12/2009 31/12/2011

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

22/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
11 12 V V

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

70111 70112

OZ OZ

7 7

Denderoor 1 d Denderoor 1 d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d 1 1 1 1

Haelvoet zetel Fero relax Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging. huiselijke gordijnen niveau 2 (leefruimte) klein therapeutisch materiaal liegende 8 coördinatie en fijne motoriek materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...) moor packs (warmtepakkingen) 30x40cm moor packs (warmtepakkingen) cervicaal multifunctionele kegels 30 cm omhulsel moor pack 30x40 omhulsel moor pack cervicaal Parker-bad: 13500 EUR excl BTW verzorgingstafel: prijs nog te krijgen railsysteem (tilapparaat): prijs nog te krijgen plaatsen van brievenbussen bewoners printer Marilyn (150 pagina's per dag) reposemateriaal + herstelsets schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes) origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst. Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op kamers stokken voor kegels 120 cm therafit plus tafelmodel voor OL en BL tildoeken gemini toiletstoelen (op wielen met rem) verpleegdekens Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen. Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen. Aankoop overgordijnen akoestiek kapel Aankoop en installatie droogkast Aankoop en installatie wasmachine Een gesprekslokaal ingericht opleidingsbudget in rusthuis Denderoord wordt

x x

8.000,00 € 15.000,00 €

83412 83412

24000000 OZ 24000000 OZ

70113 70114 70115 70116

OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7

13 14 15 16

AL V K K

x x x

-

31/12/2013 31/12/2008 61,92 € 31/12/2008 31/12/2010

OZ OZ OZ OZ

1.500,00 €

70117 70118 70119 70120 70121 70122

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7

1 1 1 1 1 1

17 18 19 20 21 22

K K K K K V

x x x x x x 26.000,00 €

66,00 € 44,00 € 178,00 € 67,65 € 61,80 €

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2010 83412

OZ OZ OZ OZ OZ 23000000 OZ

70123 70124 70125 70126 70127

OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7

1 1 1 1 1

23 24 25 26 27

AL AD E V AL

x x x x x 15.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 €

31/12/2010 31/12/2008 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2010 83412 83412 83412

OZ OZ 23100000 OZ OZ 24000000 OZ

70128 70129 70130 70131 70132 70133 70133 70134 70135 70136 70137 70138 70139 70140 70141 70142 70143

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

K K E V E AL AL AL O O AL AL AL AL AL V AL

x x x x x x x x x x x x 15.000,00 € € 3.260,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 13.300,00 €

50,50 €

31/12/2009 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 83412 83412 83412 83412 83412 83412 83412 83412 83412 83412

OZ 23000000 OZ 23000000 OZ 23100000 OZ 23000000 OZ OZ 23100000 OZ 24000000 OZ 23100000 OZ 23100000 OZ 24000000 OZ OZ OZ OZ OZ 83412 83412 24000000 OZ 23100000 OZ

6.000,00 € 9.000,00 € € 3.366,00 €

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008

Aankoop algemene Denderoord. Plaatsen brievenbus

brievenbus

voor

rusthuis

x x

Plaatsing overgordijnen akoestiek kapel Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem Aankoop van brievenbussen voor de bewoners in rusthuis Denderoord. x x €

31/12/2008 31/12/2010

18.200,00 €

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

23/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
44 45 46 47 48 49 50 51 AL V W W W W W W

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

70144 70145 70146 70147 70148 70149 70150 70151

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7

Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d

1 1 1 1 1 1 1 1

Aankoop en plaatsen fotokader in de rusthuizen 135 stuks Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem Bekabeling dwaaldetectie ingeval niet inbegrepen in renovatie beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (Captor?) Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen branddetectie kamers (mee in herconditionering?) Codeslot technische dienst elektriciteit: - bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2: verpleegpost en administratie - lichtschakelaar bureel Ulla herconditioneringsbudget bureel niveau 0 (legplanken zoals niveau 3) kroonlijsten verven/vervangen waar nodig Lifttelefoons plaatsen Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking Plaatsen voelers in toiletten medewerkers Uitvoering werken risico-analyse werken liften verfwerken - lokaal kiné niveau 2 leefruimte niveau

OZ 83412 83412 83412 83412 21000000 OZ OZ 23100000 OZ 23100000 OZ OZ 83412 83412 23100000 OZ 23100000 OZ

x x x x x x x

-

31/12/2008 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2008 30/06/2010

1.500,00 € 11.500,00 € 1.500,00 €

200,00 € 600,00 €

31/12/2009 31/12/2008

70152 70153 70154 70155 70156 70157 70158 70159 70160 70161

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d Denderoor d

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

AL W W W W W W W W W

31/12/2008 x x x x x x x x x 2.000,00 € 8.000,00 € € 300,00 € 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 83412 83412 83412 83412 83412

OZ OZ OZ OZ 23100000 OZ 23100000 OZ 23100000 OZ 23100000 OZ 22100010 OZ OZ

1.000,00 €

2

(met

sjablonen) x 2.000,00 € 30/06/2010 31/12/2008 x x x x x 200,00 € € 150,00 € 31/12/2008 31/12/2008 30/06/2008 30/06/2008 31/12/2008 31/12/2013 8342 WB 8342 NFL 8342 WB OZ OZ OZ 24000000 OZ 24000000 OZ 24000000 OZ OZ OZ

70162 70163 70201 70202 70203 70203 70204 70205

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7

Denderoor 1 d Denderoor 1 d SF 2 SF SF SF SF SF 2 2 2 2 2

62 63 1 2 3 3 4 5

W W

verharding van parking (brandweg - grasveld geeft modder en slipgevaar)) vervanging lino kamers afsluitbaar sleutelkastje Brandbestendige overgordijnen Ladenblok bureel verantw. Ladenblok bureel verantw. GSM Tuin: fit-o-meter voor senioren uitwerking van een bewegingscircuit in de tuin van de serviceflats in samenwerking met technische school. een meerdaagse vakantie wordt gerealiseerd op basis van de resultaten van het onderzoek.

475,00 €

70206

OZ

7

SF

2

6

31/12/2013

OZ

70207

OZ

7

SF

2

7

Een eventueel aanbod van meerdaagse vakantie wordt onderzocht en indien wenselijk/mogelijk uitgevoerd. Tuin: fit-o-meter voor senioren Onderzoek van een bewegingscircuit in de tuin van de serviceflats

31/12/2013

OZ

70208

OZ

7

SF

2

8

31/12/2013

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

24/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
9

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2009

AC

SAC

AR

Departement financiële

70209

OZ

7

SF

2

Aanwerving en inscholing van een nieuwe medewerker te ondersteuning van de dienst opname.

OZ

70210 70211 70212 70213 70214

OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7

SF SF SF SF SF

2 2 2 2 2

10 11 12 13 14

opleidingsbudget Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) noodverlichting traphallen SF A en B Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang van de serviceflatten A en B Ophangsysteem: rails voor ophangen kaders in de serviceflats en dienstencentrum gangen wordt aangekocht. De decoratie wordt voorzien in samenwerking met het creatief atelier van het dienstencentrum. SF A en B en DC Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B aanpassen/vernieuwen of onder telefooncentrale van WZC? (gekoppelde centrale) Handvaten schuiframen Handvaten schuiframen Nazicht telefoons in liften SF A en B Isolatie stookplaats SF A hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFA Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A Herstellen tuinpaden Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden aangekocht. Plaatsen zetels in parlementen flats B hekken en overspanningen klimplanten herstellen SFB Uitvoering werken risico-analyse werken liften tegels voor balkons B-flats: noodverlichting binnen in orde brengen B-flats: kookplaten – veiligheid Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks Herstelling tuinpaden flats B Gordijnen plaatsen SF B Isolatie stookplaats SF B opfrissen verven gangen, traphallen en parlementen Bflats opfrissen verven inkom B-flats Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder Plaatsen faience in badkamers (lijm en voegsel) vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B reserve Carephone Aankoop droogkast Aankoop klikkaders (voor overzicht bewoners …) Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal alternatingmatrassen apparatentafel body ball (diameter 85) elektrisch zandkussen

x x €

300,00 €

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009

8342 PG

OZ 22100000 OZ OZ

x x

219,25 €

31/12/2008 31/12/2013

8342 WB/NFL

OZ OZ

70215 70215 70216 70217 70217 70218 70219 70220 70221 70222 70223 70224 70225 70226 70227 70228 70229

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SF SF SF SF SF SF SFA SFA SFA SFA SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

x x

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2013

8342 NFL 8342 WB

23100000 OZ 23100000 OZ OZ

x x x x x x x x x x x x x x

-

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 zi 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 30/06/2008 31/12/2009

8342 NFL 8342 WB

23100000 OZ 23100000 OZ OZ 22100000 OZ OZ 23100000 OZ 23100000 OZ 24000000 OZ OZ OZ

3.400,00 € 200,00 € €

8342 NFL

8342 NFL 8342 NFL 8342 WB

1.000,00 € 12.215,00 €

200,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.830,00 €

8342 WB 8342 WB 8342 WB

22100010 OZ 22100000 OZ OZ 23100000 OZ

70230 70231 70232 70233 70234 70235 70236 70237 70238 70239 70240 70301 70302 70303 70304 70305 70306 70307

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB SFB Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

2.000,00 € - € - €

31/12/2010 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 200,00 € 300,00 € 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 30/06/2008 30/06/2008 30/06/2008 31/12/2008 31/12/2008 40,00 € 160,00 € 31/12/2008 31/12/2008

8342 WB 8342 WB 8342 WB

23100000 OZ 24000000 OZ 23100000 OZ OZ OZ 23100000 OZ 23100000 OZ OZ 23100000 OZ 23100000 OZ OZ 23100000 OZ OZ

2.000,00 € €

8342 WB 8342 WB 8342 WB 8342 WB

6.000,00 € - € 600,00 € € 180,00 € €

AL AL O V V K K

83411

83411 83411 83411 83411

23100000 OZ 23000000 OZ 24000000 OZ OZ OZ

2.000,00 € €

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

25/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 K E K K K V V V AL K K E V O E E O AL W

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2008 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

70308 70309 70310 70311 70312 70313 70314 70315 70316 70317 70318 70319 70320 70321 70322 70323 70324 70325 70326

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

gewone positioneringskussens glazen kastje voor display PDL-kledij hoepels Hoog Laag tafel kersenpitkussens klein therapeutisch materiaal materiaal in functie van non-fixatiebeleid (dwaaldetectie, ...) medicatierolwagen (2) + distributieplateaus (4?) microgolfoven modderpakken parachute (diameter 3,5 meter) reposemateriaal + herstelsets schaar, nagelknipper, thermometer voor iedere medewerker stofzuiger tildoeken gemini verpleegdekens wasmachine Opleidingsbudget beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten, keuken - codesloten (6 stuks) Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd. herstellingen lino herstellingsschilderwerken gangen Isoleren leidingen CV - afdeling 1 Noodverlichting deel ocmw Plaatsen van klikkaders muziekbox Aankoop van een videocamera dienstencentrum. wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) droogkast (leeftijd huidige toestellen?) Afdienkarren op maat van de dienbladen Tuinmeubilair petanquebaan Aankoop akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur De opfrissingscursus verkeer en mobiliteit voor 55plussers wordt georganiseerd. voor het

x x x x x x

800,00 € 900,00 € 20,00 € 2.000,00 € 20,00 € 1.000,00 €

OZ 83411 24000000 OZ OZ 83411 23000000 OZ OZ 83411 23000000 OZ OZ 83411 83411 83411 23000000 OZ 24000000 OZ OZ OZ 83411 83411 83411 83411 83411 83411 23000000 OZ OZ 23100000 OZ 23000000 OZ 23000000 OZ 23100000 OZ OZ 83411 23100000 OZ

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2011

x x x x x x x x x x x x

4.600,00 € € 80,00 € 80,00 € 1.500,00 € 375,00 € 500,00 € 1.600,00 € 13.400,00 € 3.000,00 € 1.334,00 € 1.200,00 €

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2013 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008

70327 70328 70329 70330 70331 70332 70401 70402 70403 70404 70405 70406 70407 70408

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent Vincent DC DC DC DC DC DC DC DC

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5 6 7 8

W W W W W W

x x x x x x x x x x

700,00 € € 500,00 € 3.150,00 € € €

30/06/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008

83411 83411

23100000 OZ 22100010 OZ OZ OZ 23100000 OZ OZ 24000000 OZ 24000000 OZ 23100000 OZ 23100000 OZ OZ

83411 83411 8342 DC 8342 DC 8342 DC 8342 DC

3.000,00 € 3.000,00 €

x x

-

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2012

8342 DC 8342 DC

24000000 OZ 23100000 OZ OZ

1.000,00 €

70409

OZ

7

DC

4

9

Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum.

30/06/2009

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

26/54

unieknr

Departement Nummer dep.

Dienst

Nummer dienst

Num mer actie
10

x

Actie

Investering

Exploitatie

Financiële implicaties investering

Financiële implicaties exploitatie

Vooropgestelde einddatum van de actie 31/12/2010

AC

SAC

AR

Departement financiële

70410

OZ

7

DC

4

Een onderzoek naar de opportuniteit van een opfrissingscursus verkeer en mobiliteit voor 55-plussers wordt uitgevoerd. Indien wenselijk wordt de cursus georganiseerd. Een onderzoek naar de mogelijkheden van vervoer van en naar het dienstencentrum wordt uitgevoerd.

OZ

70411

OZ

7

DC

4

11

31/12/2012

OZ

70412

OZ

7

DC

4

12

Aanvragen en verkrijgen van een erkenning voor het dienstencentrum afhankelijk van de onderzoeksresultaten.

31/12/2009

OZ

70413 70414 70415 70416 70417 70418 70419 70420 70421

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7 7 7 7 7 7 7 7

DC DC DC DC DC DC DC DC DC

4 4 4 4 4 4 4 4 4

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats. Gordijnen plaatsen Bewegwijzering binnen dienstencentrum Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking Isolatie stookplaats 65 nieuwe opdienbladen met handvaten/antislip worden aangekocht verfwerken - restaurant (reeds 1 muur uitgevoerd)

x x x x x x x

-

31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2010 31/12/2008

8342 DC 8342 DC 8342 DC 8342 DC 8342 DC 8342 DC 8342 DC

23100000 OZ 24000000 OZ 23100000 OZ 23100000 OZ 24000000 OZ 23100000 OZ 23100000 OZ OZ OZ

- € - € 2.500,00 € 5.000,00 € - € €

reliëf

en x

70422 70423

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

7 7

DC DC

4 4

22 23

Plaatsen deurplaatjes x plaatsing akoestische wand voor het restaurant in de x SF en deur Gebouw woon-en-zorgcentrum "De Maretak" x Medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" Niet-medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" Meubilair en kantooruitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak"

31/12/2008 31/12/2008 1/01/2011 1/01/2011 1/01/2011 1/01/2011 83419 83419 83419 83419 22100000 23000000 23100000 24000000

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

27/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

10001

Alg

secretaris

10002

Alg

secretaris

kan worden opgenomen in HHR BerOrg

10003

Alg

secretaris

kan gecentraliseerd worden in HHR BerOrg

10004

Alg

secretaris

te bekijken in licht ocmw-decreet (ICS)

10005

Alg

secretaris

10006

Alg

secretaris

10007

Alg

secretaris

valt buiten vormingsbudget

10008

Alg

secretaris

10009

Alg

secretaris

10010

Alg

secretaris

bvb: werking KDV, ondersteuningsmogelijkheden sociale dienst, uitleg over de zorgcategorieën rusthuizen, ...

10011

Alg

secretaris

bvb. aan rusthuis OCMW Maldegem.

10112 10113 10114

Alg Alg Alg

secretaris secretaris departementshoofden Medewerkers moeten over deze informatie beschikken teneinde doelgericht te kunnen inspelen op vragen van klanten, andere departementen, ...

10115 10116 Alg

departementshoofden departementshoofden

10201

Alg

Qco

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

28/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

10202

Alg

Qco

10203

Alg

Qco

10204

Alg

Qco

10205

Alg

Qco

10206

Alg

Qco

10207

Alg

Qco

10208

Alg

Qco

10209

Alg

Qco

10210

Alg

Qco

10211

Alg

Qco

10212

Alg

3000

Qco

10301 10302

Alg Alg

IDPB IDPB Intranet

10303 10304 10305

Alg Alg Alg

IDPB IDPB IDPB

10306

Alg

IDPB - Dienst communicatie HRM

10307

Alg

IDPB - BAB

10308

Alg

IDPB vertrouwenspersoon Qco IDPB

5.000,00 EUR

10309

Alg

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

29/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

20001 20002 20003 20004 20005 20101

Alg Alg Alg Alg Alg Alg 2000 8400 2500 3500

12500

5 10 20 20 10 diensthoofd P&O en Qco

20102

Alg

diensthoofd P&O

20103

Alg

diensthoofd P&O

20104

Alg

vormingsverantwoordelijke

naar vorming

20105

Alg

diensthoofd P&O

20106

Alg

diensthoofd P&O

20107

Alg

diensthoofd P&O

20108

Alg

diensthoofd P&O

20109

Alg

diensthoofd P&O

20110

Alg

diensthoofd P&O

20111

Alg

diensthoofd P&O

Expliciet onthaalbeleid: combinatie van centraal ‘algemeen’ onthaal met een specifiek onthaal op de werkvloer De nodige documentatie en brochures zijn ter beschikking van de nieuwe medewerkers. Meter- en peterschap voor medewerkers wordt ingevoerd

20112

Alg

diensthoofd P&O

20113

Alg

diensthoofd P&O

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

30/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

20114

Alg

diensthoofd P&O

in bijzonder absenteïsmegegevens

20115

Alg

diensthoofd P&O

20116

Alg

diensthoofd P&O

20117

Alg

diensthoofd P&O

20118

Alg

diensthoofd P&O

20119

Alg

diensthoofd P&O

onder meer omvattend diversiteit Een non-discriminatiecode wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Persoonlijk ontwikkelingsplan De mogelijkheden van medewerkers worden gestimuleerd. Kansen geven aan medewerkers met zin voor initiatief en creativiteit Vormen van facilitaire dienstverlening in functie van leefbare en evenwichtige combinatie werkgezin worden uitgebouwd. (Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke kinderopvang tijdens de werkuren) De nodige exit-gesprekken worden gevoerd. Volgens cyclus van selectie, tewerkstelling, exit.

20120

Alg

diensthoofd P&O

Onderzoek voeren naar mogelijkheden tot stimulatie van omscholing van schoonmaak tot verzorgend personeel

20121

Alg

diensthoofd P&O

20122

Alg

diensthoofd P&O

De fiets wordt gepromoot als verplaatsingsmiddel van en naar het werk en tijdens het werk. Op de 4de verdieping wordt een cafetaria voor de medewerkers ingericht. Mogelijkheid van maaltijden voor medewerkers

20123

Alg

diensthoofd P&O

20201

Alg

20202

Alg

dienst communicatie

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

31/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

20203

Alg

dienst communicatie

20204

Alg

dienst communicatie

20205

Alg

dienst communicatie

20206

Alg

dienst communicatie

APBP

20207

Alg

dienst communicatie

20208

Alg

dienst communicatie

20209

Alg

dienst communicatie

20210 20211

Alg Alg

dienst communicatie dienst communicatie

20212

Alg

dienst communicatie

20213

Alg

dienst communicatie

20214

Alg

dienst communicatie

20215

Alg

dienst communicatie

20216

Alg

dienst communicatie

20217 20218

Alg Alg

dienst communicatie dienst communicatie (vergaderen, verslaggeving, …)

20219

Alg

dienst communicatie en ICT

20220

Alg

dienst communicatie

20221 20222

Alg Alg

dienst communicatie dienst communicatie

20223

Alg

dienst communicatie

20224

Alg

dienst communicatie

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

32/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

20225

Alg

dienst communicatie

20226

Alg

dienst communicatie

20227

Alg

dienst communicatie

20228

Alg

dienst communicatie

20301

Alg

500

5

20302

Alg

500

5

20303

Alg

juridische dienst

20304

Alg

juridische dienst

20305

Alg

juridische dienst

20306

Alg

In 2001 reeds uitgevoerd.

20401

Alg

5

20402

Alg

1500

10

20403

Alg

1500

10

20404

Alg

12000

5

Mail Nathalie Marck dd. 04/02/2008

20405

Alg

12000

5

Mail Nathalie Marck dd. 04/02/2008

20406

Alg

4000

5

20407

Alg

3000

5

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

33/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

20408

Alg

5000

5

20409

Alg

40000

5

Mail Nathalie Marck dd. 04/02/2008

20410

Alg

25000

25000

25000

25000

25000

25000

5 secretaris

Samen met Katelijne bedragen aangevuld (Daisy)

20411

Alg

9400

5

Nu reeds

20412

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

20413

Alg

verantwoordelijke dienst ICT CAD verantwoordelijke dienst ICT

20414

Alg

20415

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

en waar nodig bijgestuurd

20416

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

20417

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

20418

Alg

veiligheidsconsulent

20419

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

en waar nodig bijgestuurd

20420

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

20421

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

20422

Alg

veiligheidsconsulent

20423

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

creëren van helpdesk met werkend to

20424

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

20425

Alg

verantwoordelijke dienst ICT dep.hoofd OZ

in het bijzonder voor ouderenzorg en dienstencentrum

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

34/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

20426

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

20427

Alg

verantwoordelijke dienst ICT

wegwerken van openstaande poorten, remote desktop, blanco paswoorden, onbeveiligde draadloze verbindingen,… Deelstappen kunnen steeds al genomen worden ontwikkeling van AD en migratie van alle gebruikers

20428

Alg

0

5

Nu reeds (op nul gezet wegens dubbel gebruik)

20501

Alg

dephoofd AZ

na samenstelling. Is reeds deels het geval

20502

Alg

opmaak van afsprakennota

20503

Alg

dephoofd AZ

20504

Alg

dephoofd AZ

20505

Alg

overleg, inventariseren, opmaak checklist

20506

Alg

dephoofd AZ

eerst opmaak van overzichtlijst van alle wensen en noden diensten, met dan omzetting in werkingsnota. eerst samenstelling van de dienst, dan vorming en kleding

20507

Alg

dephoofd AZ

20508

Alg

dephoofd AZ

na samenstelling

20601

Alg

2500

5 secretaris

20602

Alg

secretaris

20603

Alg

27500

10 secretaris

kan met private partner zijn, met de stad, met de Rijksarchivaris

20604

Alg

secretaris

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

35/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

30001

FZ

ontvanger Qco

30002

FZ

ontvanger

30003

FZ

ontvanger

30004

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

30005

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

30006

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

30007

FZ

ontvanger

30008

FZ

ontvanger

30009

FZ

ontvanger

30010

FZ

diensthoofd financiën ontvanger

Operationele lease Paps Zonne-energie BEVEK Projectbeheer met Financiering Legaat en schenking …. Eventuele verbeteringen wordt specifiek in de nota vermeld.

30011

FZ

5000

5 Diensthoofd BAB

30012

FZ

30013

FZ

30014

FZ

30015

FZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

36/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

30016

FZ

ontvanger diensthoofd financiële zaken diensthoofd budget- en aankoopbeheer dienst communicatie 4200 10 boekhouder

30017 30101

FZ FZ

30102

FZ

diensthoofd financiën

30103

FZ

ontvanger

30104

FZ

Martine Mertens ontvanger

30105

FZ

diensthoofd financiën

- Bij problemen prioritair - 1 werkvoorschrift per 2 weken wordt uitgewerkt.

30106

FZ

Boekhouder

30107

FZ

diensthoofd financiën

30108

FZ

diensthoofd financiën

3-maandelijks

30109

FZ

diensthoofd financiën

Maandelijkse herinneringen

30201

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

Inclusief mogelijkheid van outsourcing

30202

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

30203

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

30204

FZ

diensthoofd budget- en aankoopbeheer

- Bij problemen prioritair

30205

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen. Vanaf dit moment start de termijn.

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

37/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

30206

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen. Vanaf dit moment start de termijn.

30207

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

30208

FZ

diensthoofd aankoop en budgetbeheer

voorwaarde: de dienst budget- een aankoopbeheer beschikt over de juiste, correcte en volledige informatie om de aankopen te kunnen doen.

30209 40001

FZ P&L

1600

10 departementshoofd P&L na onderzoek outsourcing

40002

P&L

diensthoofd P&L diensthoofd P&L projectbegeleider bouw en renovatieproject departementshoofd P&L

40003

P&L

40101

P&L

diensthoofd P&L

jaarlijks bedrag

40102

P&L

10000

10

40103

P&L

diensthoofd P&L

40104

P&L

departementshoofd P&L

40105

P&L

diensthoofd P&L

40106

P&L

diensthoofd P&L

40107

P&L

diensthoofd P&L

40108

P&L

departementshoofd P&L

40109

P&L

deskundige in de bouw

40110

P&L

diensthoofd P&L

40111

P&L

departementshoofd P&L

40112

P&L

Projectbegeleider bouw en renovatieproject

40113

P&L

deskundige in de bouw departementshoofd

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

38/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

40114

P&L

deskundige

in

de

bouw

40115

P&L

departementshoofd P&L deskundige in de bouw departementshoofd MW

zie MW - inbegrepen in verbouwing 4de verdieping

40116 40117

P&L P&L deskundige in de bouw

40118

P&L

40201

P&L

deskundige in de bouw

40202

P&L

departementshoofd P&L

40203 40204 40205 40206 40207

P&L P&L P&L P&L P&L

secretaris deskundige in de bouw jurist deskundige in de bouw deskundige in de bouw diensthoofd P&L departementshoofd 10 2008 300 uitgaven 28200 inkomsten 2009 6000 uitgaven 2010 3600 inkomsten 2011 / 2012 2400 inkomsten opm. Inkomsten 2007 16000 euro Jaarlijks bedrag

40208

P&L

40209

P&L

1500

10

40301

P&L

diensthoofd P&L

50001 50002 50003

Cat Cat Cat voedingsdeskundige ouderenzorg

50004 50005

Cat Cat

aankoopdienst ocmw cateraar/ontvanger al dan niet in eigen beheer

50006

Cat

cateraar

mogelijkheden, financiële implicaties, praktische organisatie en eventuele implementatie

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

39/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

50007

Cat

cateraar

aantrekkelijker maken van de uurroosters. Alternatieven? Bediening door ocmwmedewerkers?

50008 50009 50010

Cat Cat Cat

cateraar/ aankoopdienst cateraar/ontvanger cateraar financieel beheer, controle regelmatig overleg met ocmw en cateraar

50011 50012

Cat Cat

cateraar cateraar

50013 50014 50015 50016

Cat Cat Cat Cat

cateraar/ontvanger cateraar cateraar stuurgroep SLA's overheveling taken

50017

Cat

stuurgroep SLA's

50018

Cat

stuurgroep SLA's

50019

Cat

stuurgroep SLA's

50020

Cat

stuurgroep SLA's

50021

Cat

stuurgroep SLA's

50022

Cat

stuurgroep SLA's

50023

Cat

stuurgroep SLA's

50024

Cat

diëtiste oudenzorg/cateraar

50025

Cat

diëtiste oudenzorg/cateraar

50026

Cat

stuurgroep SLA's

50027

Cat

stuurgroep SLA's

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

40/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

50028

Cat

stuurgroep SLA's

50029 50030 50031 50032 50033

Cat Cat Cat Cat Cat

cateraar diëtiste oudenzorg/cateraar voedingsdeskundige ouderenzorg diëtiste oudenzorg/cateraar stuurgroep SLA's

50034 50035 50036

Cat Cat Cat

23000

5 voedingsdeskundige ouderenzorg

stuurgroep SLA's

60001

MW

60002

MW

500

departementshoofd

60003 60004 60005

MW MW MW

5000 12500

5 5

60006 60101 60102 60103 60104

MW MW MW MW MW 50000 10

departementshoofd op vraag van ontvanger aangevuld 2008 en 2009(Daisy) departementshoofd departementshoofd departementshoofd MW en departementshoofd Algemene zaken partnergeweld, kindermishandeling, departementshoofd MW en o.a. ouderenmis(be)handeling departementshoofd Algemene zaken departementshoofd

60105

MW

60106

MW

60107 60108

MW MW departementshoofd

60109 60110 60111 60112 60113

MW MW MW MW MW

hoofdmaatschappelijk werker

departementshoofd hoofdmaatschappelijk werker departementshoofd

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

41/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

60114 60115

MW MW

hoofdmaatschappelijk werker hoofdmaatschappelijk werker hoofdmaatschappelijk werker departementshoofd

60116

MW

60117

MW

60118 60119

MW MW

departementshoofd hoofdmaatschappelijk werker

60120

MW

hoofdmaatschappelijk werker

60121

MW

hoofdmaatschappelijk werker

60122

MW

departementshoofd

60123 60124 60125

MW MW MW

hoofdmaatschappelijk werker departementshoofd hoofdmaatschappelijk werker departementshoofd departementshoofd departementshoofd voorzien in realisatie APBP

60126 60127 60128

MW MW MW

60129

MW

departementshoofd

60130 60131 60132 60133 60134

MW MW MW MW MW

departementshoofd 500 euro in 2009 9500 50000 10 20 departementshoofd

150000

ZIE OOK P&L

60201

MW

departementshoofd

60202

MW

departementshoofd

60203

MW

diensthoofd thuiszorg

60204

MW

60205

MW

departementshoofd

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

42/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

60206

MW

diensthoofd thuiszorg

60207

MW

departementshoofd

60208

MW

diensthoofd thuiszorg

60209

MW

diensthoofd thuiszorg

60301

MW

gegradueerd verpleegkundige en maatschappelijk werkster gegradueerd verpleegkundige gegradueerd verpleegkundige en maatschappelijk werkster en Q-coördinator departementshoofd

60302

MW

60303

MW

60304

MW

60305

MW

departementshoofd

60306

MW

gegradueerd verpleegkundige gegradueerd verpleegkundige en maatschappelijk werkster departementshoofd

60307

MW

60308

MW

60309

MW

gegradueerd verpleegkundige en maatschappelijk werkster gegradueerd verpleegkundige nulmeting 2007 gegradueerd verpleegkundige en maatschappelijk werkster 5000 2800 4000 10 10 10 gegradueerd verpleegkundige 10 gegradueerd verpleegkundige 10 gegradueerd verpleegkundige

60310

MW

60311

MW

60312 60313 60314

MW MW MW

60315

MW

1000

60316

MW

3000

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

43/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

60317

MW

60318 60401 60402

MW MW MW

17500

5 diensthoofd De Poort

60403

MW

departementshoofd

60404

MW

departementshoofd

60405

MW

diensthoofd De Poort

60406

MW

diensthoofd De Poort

60407

MW

diensthoofd De Poort

60408

MW

diensthoofd De Poort

60409

MW

departementshoofd

60410 70001

MW OZ

600 20000

10 5 dep.hoofd OZ stafmedewerker OZ 5 dep.hoofd OZ stafmedewerker OZ

70001

OZ

70002

OZ

0

5 dep.hoofd OZ

70002

OZ

5 dep.hoofd OZ

70002

OZ

5 dep.hoofd OZ

70003 70003 70004

OZ OZ OZ

verantw. RH verantw. RH verantwoordelijke rusthuis departementshoofd OZ

te spreiden over jaren te spreiden over jaren

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

44/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70005

OZ

departementshoofd OZ ICT

bedrag niet in te schatten. Aankoop pc's, bekabeling, huurlokaal, ..

70006

OZ

werkgroep WZC verantwoordelijke WZC verantwoordelijke DVC

bedrag niet in te schatten

70007

OZ

hoofdergotherapeute

jaarlijks bedrag

70008

OZ

25000

0

5 Dep.hoofd OZ

70008

OZ

5 Dep.hoofd OZ

70008

OZ

5 Dep.hoofd OZ

70009

OZ

departementshoofd OZ verantw. SF

bedrag niet in te schatten

70010

OZ

departementshoofd OZ hoofdverpleegkundige hoofdergotherapeute

70011

OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZ

70012

OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZ verantw. RH ontvanger departementshoofd OZ hoofdergotherapeute

70013

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

45/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70014

OZ

hoofdergotherapeute

70015

OZ

departementshoofd OZ referenten dementie communicatie departementshoofd OZ stafmedewerker OZ

departementsoverschrijdend thuiszorg, ( jaarlijks bedrag)

70016

OZ

70017

OZ

stuurgroep verantwoordelijke rusthuis departementshoofd OZ P&L

bedrag niet in te schatten

70018

OZ

departementshoofd OZ

zit gekoppeld in onderzoek naar optimaal beleid voor ouderenzorg, financiële middelen zijn daar voorzien

70019

OZ

departementshoofd OZ verantw. SF verantw. RH

bedrag niet in te schatten,

70020

OZ

hoofdergotherapeute

bedrag niet in te schatten

70021

OZ

departementshoofd OZ hoofdergotherapeute

departementsoverschrijdend. (juridische dienst) aanwerving vrijwilligerscoördinator?

70022

OZ

stuurgroep WZC

bedrag geïntegreerd in project WZC

70023

OZ

10000

0

5 dep.hoofd OZ stafmedewerker OZ 5 dep.hoofd OZ stafmedewerker OZ 5 dep.hoofd OZ stafmedewerker OZ op te starten werkgroep vrijwilligers bedrag niet in te schatten: verzekering, vergoedingen,..

70023

OZ

70023

OZ

70024

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

46/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70025

OZ

stafmedewerker OZ ontvanger

bedrag per jaar, financiële dienst haalt SWOTanalyse uit resultaten: kostbedrag te delen?

70026

OZ

departementshoofd OZ verantw. SF verantw. RH

bedrag niet in te schatten besparing

70027

OZ

verantw.RH Denderoord

70028

OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZ

bedrag niet in te schatten

70029

OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZ

bedrag niet in te schatten

70030

OZ

werkgroep incontinentie

grootste kostbedragbesparing is in verleden al gerealiseerd,

70031

OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZ

70032

OZ

departementshoofd OZ

voorzien in APBP

70033

OZ

Vormingsverantwoordelijke departementshoofd OZ referenten departementshoofd OZ verantw.RH

jaarlijkse planning volgens budget Enkel verhoging vermelden

70034

OZ

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

47/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70035

OZ

afhankelijk van projecteigenaarschap

70036

OZ

het groot MDO klein MDO fixatiebeleid palliatief beleid werkverdeling studentenbegeleiding inscholing nieuwe medewerkers incontinentiebeleid vormingsbeleid herdenkingsmomenten directie-overleg diensthoofdenoverleg ICT overleg apotheek overleg ASZ menucommissie voedingscommissie comité catering wondzorg/decubitus kwaliteit infectie/hygiëne systeem I overleg thuiszorg HRM beleidsoverleg managementteam stuurgroep WZC teamvergaderingen overleg nachtdiensten overleg onderhoud bewonersraden familieraden centrumraden maandoverleg ergo/animatie dagelijkse briefings

70037

OZ

departementshoofd OZ

70038

OZ

departementshoofd OZ centrumleider verantw. RH

70039

OZ

departementshoofd OZ verantw.RH CRA Qco

70040

OZ

departementshoofd OZ referenten hef- en tilbeleid

bedrag niet in te schatten

70041 70041 70041 70042 70042

OZ OZ OZ OZ OZ dep.hoofd OZ dep.hoofd OZ

bedrag jaarlijks aan te passen bedrag jaarlijks aan te passen bedrag jaarlijks aan te passen

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

48/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70043

OZ

Herconditionering en WZC

70043

OZ

Herconditionering en WZC

70044 70044 70045 70046 70046 70047

OZ OZ OZ OZ OZ OZ

50000

5 dep.hoofd OZ 5 dep.hoofd OZ stuurgroep nieuw WZC

prijs niet in te schatten

stuurgroep herconditionering prijs niet in te schatten stuurgroep herconditionering prijs niet in te schatten dep.hoofd OZ

70047

OZ

dep.hoofd OZ

70048 70048 70049

OZ OZ OZ 0

dep.hoofd OZ stafmedewerker OZ dep.hoofd OZ stafmedewerker OZ 5 stuurgroep herconditionering Herconditionering dubbel gebruik

70050

OZ

stuurgroep nieuw WZC

prijs niet in te schatten

70051

OZ

departementshoofd OZ voedingsdeskundige

70052

OZ

hoofdergotherapeute Qco

70101 70102 70103 70104

OZ OZ OZ OZ 0 17000 0

1000 3000 0 400 3000 3000 3000 3000

10 verantw. RH 5 verantw. RH 10 verantw. RH 10 verantw. RH jaarlijks bedrag

70105 70106 70107 70108 70109 70110

OZ OZ OZ OZ OZ OZ 250 0 4500 0 0 4500 1600 1600 1600 2700 1600 1600

verantw. RH 10 hoofdergo 5 verantw. RH 5 hoofdergo 5 hoofdergo 10 verantw.RH voor niveau 2 jaarlijks bedrag

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

49/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70111 70112

OZ OZ

0 0

4000

4000 15000

10 verantw.RH 10 verantw.RH op alle diensten

70113 70114 70115 70116

OZ OZ OZ OZ

verantw.RH verantw.RH verantw.RH stuurgroep

uitstel naar herconditionering jaarlijks bedrag

onderzoek naar mogelijkheden in functie van herconditionering prijs niet in te schatten

70117 70118 70119 70120 70121 70122

OZ OZ OZ OZ OZ OZ 26000

verantw.RH verantw.RH verantw.RH verantw.RH verantw.RH verantw.RH 1 in 2008, 1 in 2010

70123 70124 70125 70126 70127

OZ OZ OZ OZ OZ 15000 3000

verantw.RH verantw.RH 10 hoofdergo dep.hoofd OZ 10 hoofdergo

bedrag zie Marc (via huur?- Daisy) jaarlijks bedrag

spreiden over 3 jaar (10-10-10)

70128 70129 70130 70131 70132 70133 70133 70134 70135 70136 70137 70138 70139 70140 70141 70142 70143

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ 0 18200 0 3000 6000 0 3000 3000 15000 1500 0 800 1500 1500 2500 2500 2500 2500 2500 3260

verantw.RH 5 verantw. RH 5 hoofdergo 10 verantw. RH 5 hoofdergo verantw. RH 10 verantw. RH 10 verantw. RH 10 verantw. RH 10 verantw. RH 10 verantw. RH Dep.hoofd OZ verantw. RH verantw.RH muurdecoratie, eenvoudige kast, minikoelkast jaarlijks aan te passen bedrag zie Daisy bedrag zie Marc offerte Delboo jaarlijks bedrag prijs via marijke (mail 17/09)

10 verantw. RH 10 verantw. RH

in administratie

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

50/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70144 70145 70146 70147 70148 70149 70150 70151

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ 0 0 0 1500 0 1500 11500

verantw. RH 5 verantw. RH verantw. RH 10 verantw. RH 10 verantw. RH stuurgroep RH 10 verantw. RH 10 verantw. RH

in herconditionering dubbel gebruik

Herconditionering

70152 70153 70154 70155 70156 70157 70158 70159 70160 70161

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ 0 0 0 8000 2000

verantw.RH verantw.RH verantw.RH verantw.RH 10 verantw.RH 10 verantw.RH 10 verantw.RH 10 verantw.RH 10 verantw. RH verantw. RH bedrag zie Marc - jaarlijks? 2 x 500 Herconditionering bedrag zie Mac Geschrapt Marc 7500 euro in herconditionering

70162 70163 70201 70202 70203 70203 70204 70205

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ 0 475

stuurgroep RH verantw. RH verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF hoofdergotherapeute Verantw.SF bedrag niet in te schatten bedrag zie Marc Lino reeds aangekocht

70206

OZ

hoofdergotherapeute

bedrag niet in te schatten

70207

OZ

hoofdergotherapeute

70208

OZ

hoofdergotherapeute Verantw.SF

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

51/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70209

OZ

departementshoofd OZ

voorzien in APBP

70210 70211 70212 70213 70214

OZ OZ OZ OZ OZ

verantw. SF 0 20 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF

jaarlijks aan te passen

onderhoudscontract bedrag zie Marc

samen met WZC

70215 70215 70216 70217 70217 70218 70219 70220 70221 70222 70223 70224 70225 70226 70227 70228 70229

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

0

0 0

10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF/stuurgroep WZC cfr WZC

0

10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF

bedrag zie Marc jaarlijks te voorzien

3400

10 0 12215 0 1000 10 10 verantw. SF verantw. SF verantw. SF 3000 10 verantw. SF verantw. SF verantw. SF 10 verantw. SF

spreiding over 2 jaar bedrag zie Marc

bedrag zie Marc

1830

70230 70231 70232 70233 70234 70235 70236 70237 70238 70239 70240 70301 70302 70303 70304 70305 70306 70307

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

0 0 0

2000

10 verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF 10 verantw. RH hoofdergo

bedrag zie Marc bedrag zie Marc In etappes uitgewerkt 4x2000=8000 300 in 2009 bedrag per jaar

2000 0 0 0

2000

2000

2000

6000

6000

6000

6000

0

0 0 0 2000 2000 2000 0 0

10 verantw. RH 5 verantw. RH 10 verantw. RH verantw. RH verantw. RH jaarlijks bedrag

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

52/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70308 70309 70310 70311 70312 70313 70314 70315 70316 70317 70318 70319 70320 70321 70322 70323 70324 70325 70326

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

800 900

verantw. RH 10 verantw. RH verantw. RH

0

2000

10 verantw. RH verantw. RH

1000

1000

1000

0

0

1000

5 verantw. RH stuurgroep

jaarlijks bedrag opname in WZC bedrag nog niet gekend 2Care: 2 wagens 4394,48 EUR

4600 0

5 verantw. RH 10 verantw. RH verantw. RH verantw. RH

0 375

800

1500

1500

0

0

5 verantw. RH verantw. RH

500 800 900 3000 800 2500 2500 2500 2500 2500

10 verantw. RH 5 hoofdergo 5 hoofdergo 10 verantw. RH Dep.hoofd OZ jaarlijks aan te passen jaarlijks bedrag

1200

10 verantw. RH

70327 70328 70329 70330 70331 70332 70401 70402 70403 70404 70405 70406 70407 70408

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

700 0

10 verantw. RH 10 verantw. RH verantw. RH verantw. RH 10 verantw. RH verantw. RH 10 verantw. SF 10 verantw. SF 3000 3000 10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF (Anja doet navraag)

bedrag bij Marc

3500 0 0

bedrag zie Marc mail marijke 24/10

0 1000

0

10 verantw. SF 10 verantw. SF centrumleider bedrag niet in te schatten

70409

OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZ centrumleider

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

53/54

unieknr

Departement

Bedrag 2008

Bedrag 2009

Bedrag 2010

Bedrag 2011

Bedrag 2012

Bedrag 2013

Looptijd lening

Procesbewaker

Commentaar

70410

OZ

centrumleider

70411

OZ

centrumleider departementshoofd OZ

bedrag niet in te schatten

70412

OZ

departementshoofd OZ stafmedewerker OZ

aanvraag kan pas gebeuren als jaarlijkse subsidie hoger is dan supplementaire jaarlijkse werkingskost ism technische school

70413 70414 70415 70416 70417 70418 70419 70420 70421

OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ OZ

0 0 0 2500 0 0 0 5000

10 verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF 10 verantw. SF verantw. SF verantw. SF Offerte Belboo

(Anja doet navraag) bedrag zie Marc

70422 70423

OZ OZ OZ OZ OZ OZ 13000000 200000 200000 500000 20 5 10 10

verantw. SF

bedrag zie Marc

Moederdocument versie 13-03/2008

BIJLAGE C: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

-

54/54

Actie Depar AC AZ 100 Aankoop nodige hardware Aankoop of ontwikkeling van een degelijk registratiesysteem zodat alle verzekeringspolissen van het ocmw op een gestructureerde manier kunnen worden beheerd en opgevolgd. aanpassingen burelen niv. 1,2 en 3 CW Antivirus Beamer Bibliotheek - thermostatische kranen en koppen CW Dakbescherming zilververf CW De nodige PDA's worden aangekocht. Dienstwagen bode Een studie verrichten omtrent de noodzaak, selectiemethode en aanduiding van een huisadvocaat in het kader van noodzakelijke juridische bijstand inzake dossiers van het ocmw en de verstrekking van juridische eerstelijnsbijstand naar derden toe. Er is een archiefdienst actief. Die kan zowel extern als intern georganiseerd zijn (of een combinatie van de twee). Er is een betrouwbare Antivirus-oplossing Er is een rationeel archiefbeheer uitbouw archief installatie airco nieuw bureel (huidig bureel P&O) Schouw op dak CW Server Vernieuwing office licenties We kopen en installeren een UPS-intallatie opdat tijdens een stroompanne alle servers correct worden afgesloten.

Gegevens Looptijd lening '2008 5 10 25.000,00

'2009 20 5 25.000,00 10 20

'Bedrag 2010 5 25.000,00

'2011 10 20 5 25.000,00 10 20

'2012 5 25.000,00 10 20

'2013 5 25.000,00 10 20

500,00 8.400,00 9.400,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00 5.000,00 12.500,00 1.500,00

500,00 27.500,00 0,00 2.500,00 4.200,00 2.500,00 12.000,00 40.000,00 4.000,00 12.000,00

De nodige software wordt aangekocht en geïnstalleerd om een volledige en betrouwbare back-up te nemen van de servers. Aankoop nodige hardware back-up servers 8449 Dubbelopendraaiende deur ipv enkele deur in het magazijn. Een globaal geïntegreerd softwarepakket voor het magazijn wordt o Totaal AZ Cat 140 Aankoop softwareprogramma catering na onderzoek Totaal Cat MW 832 aankoop module beleidsinformatie Cevi aankoop wagen Brandwerende maatregelen in de Abdijstraat Sociaal huis: meubilair Structurele aanpak van het sociaal beleid door middel van het inrichten van een duidelijk aanspreekpunt voor de burger in de lokalen van het CW via herinrichting van het onthaal en/of 4e verdieping 8343 aankoop busje (vervanging) Uitslijpen, hervoegen en verven muur aan de straatzijde 8442 Gordijnen plaatsen (8 ramen), lamellen (4st) en koepels (7) Het terras is kindvriendelijk gemaakt Isolatie stookplaats Na akkoord van de ouders worden webcams geplaatst in de slaapruimte van de baby's Herinrichten van de leef- en slaapruimte van de baby's Totaal MW Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie OZ 8342 RBSadmin en SBS Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de serviceflats. Aankoop van een videocamera voor het dienstencentrum. Aankopen van vloermatten voor de inkom SF A en B

3.000,00 1.600,00 5.000,00 87.400,00 8.600,00 10.900,00 54.000,00 23.000,00 23.000,00 4.200,00 25.000,00 27.500,00 37.500,00 1.500,00 27.500,00 25.000,00

5.000,00 12.500,00 9.500,00 50.000,00

50.000,00 600,00 5.000,00 3.000,00 2.800,00 1.000,00 4.000,00 55.000,00

150.000,00 17.500,00

5.000,00

20.900,00

50.000,00

150.000,00

12.500,00

17.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

1/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Depar AC

OZ

Actie Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en 8342 serviceflats met aanvraag en invoering van Bewegwijzering binnen dienstencentrum B-flats: kookplaten – veiligheid Aankoop en plaatsing van timers en zekeringen ter beveiliging van de kookplaten in de B-flats + huisbewaarder 13 stuks Brandbestendige overgordijnen droogkast (leeftijd huidige toestellen?) Gordijnen plaatsen Gordijnen plaatsen SF B Handvaten schuiframen Herstellen tuinpaden Herstelling tuinpaden flats B Isolatie stookplaats Isolatie stookplaats SF B Ladenblok bureel verantw. muziekbox Nieuwe zetels voor de parlementen in de B-flats worden aangekocht.

Gegevens '2008 5

Looptijd lening '2009 10 20 5 10 20 'Bedrag 2010 5 '2011 10 20 5 10 20 '2012 5 10 20 '2013 5 10 20

0,00

1.830,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 12.215,00 0,00 1.000,00 2.000,00

Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen. Plaatsen badkamersets douchesets (3 stuks per jaar) SF B Plaatsen buitendeur en muggenraam in polyvalente zaal Plaatsen codeslot op ingangsdeur zolder Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats A Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking flats B Plaatsen vaste geluidsinstallatie en micro Project garages (diensten bejaarden en gepensioneerden?) Tuinmeubilair petanquebaan Uitbreiden van het aantal prikborden aan de ingang van de serviceflatten A en B Uitvoering werken risico-analyse werken liften vervangen lino door rubbervloerbekleding SF B wasmachine (leeftijd huidige toestellen?) Aankoop akoestische wand voor het restaurant in de SF en deur 83411 Aankoop droogkast Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie RBSadmin en SBS Aankoop schoonmaakmobilette en onderhoudsmateriaal Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van alternatingmatrassen apparatentafel De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd. Een codeslot aan de lift in rusthuis Vincent wordt geïnstalleerd. glazen kastje voor display PDL-kledij herstellingen lino Hoog Laag tafel klein therapeutisch materiaal microgolfoven Noodverlichting deel ocmw Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen.

2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00 0,00

3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 3.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

25.000,00 0,00 0,00 20.000,00 700,00

0,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

900,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.500,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

10.000,00

0,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

2/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Actie Depar AC OZ 83411 reposemateriaal + herstelsets stofzuiger tildoeken gemini 800,00 verpleegdekens 900,00 wasmachine 3.000,00 medicatierolwagen (2) + distributieplateaus (4?) 4.600,00 beveiliging verpleegposten, kleedkamers, ingang burelen, verzorging, producten 1.200,00 Aankoop van een bus met lift. ((Geen suggesties)) 83412 Aankoop en installatie droogkast 3.000,00 Aankoop en installatie softwarepakket bewonersadministratie RBSadmin en SBS Aankoop en installatie van drankenrekken in de afdelingskeukens van de rusthuizen. Aankoop en installatie wasmachine 6.000,00 Aankoop medicatiekasten (2) met Captorsysteem 0,00 Aankoop stofzuiger Aankoop van brievenbussen voor de bewoners in rusthuis Denderoord. Aanstellen van onderzoeksbureau voor het uitvoeren van een globaal onderzoek en studie naar de positie en optimaal te voeren beleid voor ouderenzorg. Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van alternatingmatrassen 0,00 bedden fase 3 17.000,00 beveiliging verpleegposten, kleedkamers, bepaalde opslagplaatsen en instellingen (Captor?) 0,00 bureel Marilyn (buiten budget 2007) - kleine kast - kleine tafel 0,00 Codeslot technische dienst De nodige software in functie van zorgdossier wordt aangekocht en geïmplementeerd. digitaal fototoestel 250,00 Een gesprekslokaal in rusthuis Denderoord wordt ingericht 0,00 Elpha //3000 tensapp pijnbestrijding en spierstimulatie 0,00 gewone positioneringskussens 0,00 glazen kastje voor display PDL-kledij 0,00 Haelvoet zetel Fero relax 0,00 Huidige medicatiekasten en medicatiedozen voor rusthuis Denderoord worden vervangen door nieuwe medicatiekasten in functie van beveiliging. 0,00 Onderzoek naar herziening van de prijzen voor de rusthuizen en serviceflats met aanvraag en invoering van de nodige wijzigingen. overdekte bromfietsenstalling voor medewerkers (installatie) - 5 stuks - 10 fietsen Plaatsen condensatorbatterijen voor cos φ bewaking Plaatsen voelers in toiletten medewerkers reposemateriaal + herstelsets standaard zetels voor gemeenschappelijke ruimtes) origineel meubilair geraakt stilaan buiten dienst. Voorstel: huidige zetels van deze ruimtes te gebruiken op kamers therafit plus tafelmodel voor OL en BL Tijdens (de planningsfase van) de herconditionering van het rusthuis Denderoord wordt een omgevingsanalyse opgenomen en worden de mogelijkheden van een demententuin, kruidentuin, overdekt terras en pergola onderzocht en eventueel uitgevoerd. tildoeken gemini toiletstoelen (op wielen met rem) Uitvoering werken risico-analyse werken liften verpleegdekens

Gegevens Looptijd lening '2008 5 10 0,00

'2009 20 5 800,00 800,00 2.500,00 10 500,00 20

'Bedrag 2010 5 1.500,00

'2011 10 20 5 1.500,00 10 20

'2012 5 0,00 10 20

'2013 5 0,00 10 20

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

50.000,00 3.000,00

15.000,00 3.000,00 1.000,00 18.200,00

3.000,00 0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

11.500,00

400,00 0,00

1.600,00 4.000,00

1.600,00 4.000,00

1.600,00 2.700,00

1.600,00

1.600,00

15.000,00

8.000,00 0,00 0,00 3.000,00

15.000,00 3.260,00

0,00 1.500,00 0,00 0,00 800,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

3/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Depar AC OZ 83412

83419

Totaal OZ P&L 124 132 Totaal P&L Eindtotaal

Gegevens Looptijd lening '2008 '2009 Actie 5 10 20 5 tiltoestel 4.500,00 4.500,00 Aankoop overgordijnen akoestiek kapel 0,00 Afsluiting medicatiekasten via Captor-systeem 0,00 Bijkomende stopcontacten (elektriciteit en pc) in wachtlokalen 1.500,00 elektriciteit: - bijkomende stopcontacten op niv 0, 1 en 2: verpleegpost en admin 0,00 Aankoop van een bus met lift. () Ontrokingsinstallatie cafetaria Denderoord Gebouw woon-en-zorgcentrum "De Maretak" Medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" Niet-medische installaties, machines en uitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" Meubilair en kantooruitrusting woon-en-zorgcentrum "De Maretak" 69.100,00 56.865,00 0,00 20.200,00 Heraanplantingen en bosbouw Monumentenwacht (schilderijen) 1.500,00 Aankoop materieel P&L 1.500,00 161.500,00 87.865,00 60.900,00 97.200,00

10

20

'Bedrag 2010 5

'2011 10 20 5 10 20

'2012 5 10 20

'2013 5 10 20

2.000,00 13.000.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 710.700,00

54.705,00

67.360,00

82.600,00

213.100,00

13.000.000,00

9.600,00

9.000,00

10.600,00

10.000,00 10.000,00 123.905,00

150.000,00

104.860,00

110.100,00

268.100,00

712.200,00

13.000.000,00

37.100,00

9.000,00

35.600,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

4/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Eindtotaal '2008 Depar AC AZ 100 25.000,00

Eindtotaal '2009 25.000,00

Eindtotaal 'Bedrag 2010 25.000,00

Eindtotaal '2011 25.000,00

Eindtotaal '2012 25.000,00

Eindtotaal '2013 25.000,00

500,00 8.400,00 9.400,00 1.500,00 2.000,00 3.500,00 5.000,00 12.500,00

1.500,00

500,00 27.500,00 0,00 2.500,00 4.200,00 2.500,00 12.000,00 40.000,00 4.000,00 12.000,00

3.000,00 8449 Totaal AZ Cat 140 Totaal Cat MW 832 1.600,00 5.000,00 106.900,00

58.200,00 23.000,00 23.000,00

52.500,00

39.000,00

27.500,00

25.000,00

5.000,00 12.500,00 9.500,00 50.000,00

50.000,00 8343 8442 600,00 5.000,00 3.000,00 2.800,00

150.000,00 17.500,00

Totaal MW OZ 8342

75.900,00

1.000,00 4.000,00 205.000,00

12.500,00

17.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

5/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Eindtotaal '2008 Depar AC

Eindtotaal '2009

Eindtotaal 'Bedrag 2010

Eindtotaal '2011

Eindtotaal '2012

Eindtotaal '2013

OZ

8342 0,00

1.830,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 12.215,00 0,00 1.000,00 2.000,00

2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00 0,00

3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 3.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

83411

25.000,00 0,00 0,00 20.000,00 700,00

0,00 2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

900,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 3.500,00 2.000,00 1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

10.000,00

0,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

6/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Eindtotaal '2008 Depar AC OZ 83411 0,00 800,00 900,00 3.000,00 4.600,00 1.200,00 83412 3.000,00

Eindtotaal '2009 800,00 500,00 800,00 2.500,00

Eindtotaal 'Bedrag 2010 1.500,00

Eindtotaal '2011 1.500,00

Eindtotaal '2012 0,00

Eindtotaal '2013 0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

50.000,00 3.000,00

6.000,00 0,00

15.000,00 3.000,00 1.000,00 18.200,00

0,00 17.000,00 0,00

3.000,00 0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

11.500,00

0,00

400,00 0,00

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.600,00 4.000,00

1.600,00 4.000,00

1.600,00 2.700,00

1.600,00

1.600,00

0,00

15.000,00

8.000,00 0,00 0,00 3.000,00

15.000,00 3.260,00

0,00 1.500,00 0,00 0,00 800,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

7/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Eindtotaal '2008 Depar AC OZ 83412 4.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

Eindtotaal '2009 4.500,00

Eindtotaal 'Bedrag 2010

Eindtotaal '2011

Eindtotaal '2012

Eindtotaal '2013

2.000,00 83419 13.000.000,00 200.000,00 200.000,00 500.000,00 13.923.800,00

Totaal OZ P&L 124 132 Totaal P&L Eindtotaal

125.965,00 1.500,00 1.500,00 310.265,00

74.905,00

149.960,00

18.600,00

10.600,00

10.000,00 10.000,00 371.105,00

214.960,00

13.980.300,00

46.100,00

35.600,00

OVERZICHT INVESTERINGEN

8/8

BIJLAGE D: STRATEGISCHE NOTA MJP 2008-2013

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GERAARDSBERGEN

MEERJARENPLAN 2008 - 2013
-

Financiële nota

Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 info@ocmwgeraardsbergen.be Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018

Geconsolideerd

REKENING MEERJARENPLANNING EXPLOITATIE I. A. Werkingsopbrengsten en geproduceerde vaste activa Werkingsopbrengsten 1. Werkingsopbrengsten 2. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst B. C. D. E. II. A. Voorraadwijzigingen Geproduceerde vaste activa Interne facturatie Andere opbrengsten Werkingskosten Verbruikte goederen en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen 2. Specifieke kosten sociale dienst B. 3. Voorraadwijzigingen Diensten, diverse leveringen en interne facturatie 1. Leveringen en diensten 2. Interne facturatie C. D. E. F. G. H. III. IV. A. B. C. V. A. B. C. VI. VII. A. B. C. D. E. VIII. A. B. C. D. E. F. IX. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten Andere werkingskosten Als herstructureringskosten geactiveerde werkingskosten (-) Werkingsresultaat Financiële opbrengsten Opbrengsten uit financiële vaste activa Opbrengsten uit vlottende activa Overige financiële opbrengsten Financiële kosten Kosten van schulden Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. Andere financiële kosten Resultaat van de gewone activiteiten Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa Andere uitzonderlijke kosten Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten Resultaat van het boekjaar CODES 70/74 70 700/7-9 708 71 72 73 74 60/64 60 600/7 608 609 61 610/7-9 618 62 630 631/4 635/7 640/8 649 70/64 75 750 751 752/9 65 650 651 652/9 70/65 76 760 761 762 763 764/9 66 660 661 662 663 664/8 669 7/6 2006 13.276.633,21 6.131.620,49 5.825.786,27 305.834,22 0,00 31.542,63 0,00 7.113.470,09 17.440.219,65 4.150.778,09 1.259.822,42 2.899.406,07 -8.450,40 1.190.172,53 1.190.172,53 0,00 11.029.795,58 826.036,48 0,00 36.024,41 207.412,56 0,00 -4.163.586,44 172.803,74 0,00 30.948,15 141.855,59 265.182,23 264.790,14 0,00 392,09 -4.255.964,93 123.566,89 0,00 0,00 0,00 118.500,68 5.066,21 80.453,16 0,00 0,00 0,00 2.475,61 77.977,55 0,00 -4.212.851,20

BUDGET 2007 13.202.704,00 6.317.452,55 5.957.202,55 360.250,00 0,00 0,00 0,00 6.885.251,45 18.801.803,45 4.697.055,54 1.513.655,54 3.183.400,00 0,00 1.343.762,47 1.343.762,47 0,00 11.743.725,79 812.684,26 0,00 0,00 204.575,39 0,00 -5.599.099,45 231.708,41 0,00 24.300,00 207.408,41 323.072,97 323.072,97 0,00 0,00 -5.690.464,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.216,08 0,00 0,00 0,00 0,00 3.216,08 0,00 -5.693.680,09

BUDGET 2008 12.650.569,61 6.381.881,70 6.141.229,20 240.652,50 0,00 0,00 0,00 6.268.687,91 18.261.958,92 3.916.187,19 1.550.543,95 2.365.643,24 0,00 1.422.127,43 1.422.127,43 0,00 11.873.341,86 820.811,11 0,00 12.700,00 216.791,33 0,00 -5.611.389,31 234.025,50 0,00 24.543,00 209.482,50 330.037,96 330.037,96 0,00 0,00 -5.707.401,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248,24 0,00 -5.710.650,01

BUDGET 2009 12.837.811,39 6.513.300,61 6.272.091,57 241.209,04 0,00 0,00 0,00 6.324.510,78 18.576.736,44 3.933.450,20 1.566.049,41 2.367.400,79 0,00 1.436.178,81 1.436.178,81 0,00 12.153.461,64 829.019,23 0,00 12.700,00 211.926,56 0,00 -5.738.925,05 234.270,93 0,00 24.788,43 209.482,50 336.096,80 336.096,80 0,00 0,00 -5.840.750,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,72 0,00 -5.844.031,64

BUDGET 2010 12.990.243,80 6.608.189,13 6.366.415,01 241.774,12 0,00 0,00 0,00 6.382.054,67 18.914.111,21 3.950.913,14 1.581.709,90 2.369.203,24 0,00 1.450.370,79 1.450.370,79 0,00 12.448.773,01 837.309,44 0,00 12.700,00 214.044,83 0,00 -5.923.867,41 234.518,82 0,00 25.036,32 209.482,50 346.066,12 346.066,12 0,00 0,00 -6.035.414,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313,53 0,00 -6.038.728,24

BUDGET 2011 13.134.903,71 8.590.048,51 8.348.115,25 241.933,26 0,00 0,00 0,00 4.544.855,20 18.762.325,51 3.968.178,26 1.597.526,97 2.370.651,29 0,00 1.575.626,95 1.575.626,95 0,00 11.675.328,76 1.309.143,65 0,00 12.700,00 221.347,89 0,00 -5.627.421,80 681.364,17 0,00 25.286,67 656.077,50 944.337,48 944.337,48 0,00 0,00 -5.890.395,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313,53 0,00 -5.893.708,64

BUDGET 2012 13.217.185,35 8.668.530,67 8.426.433,51 242.097,16 0,00 0,00 0,00 4.548.654,68 18.956.639,34 3.985.645,04 1.613.502,26 2.372.142,78 0,00 1.590.530,80 1.590.530,80 0,00 11.837.091,66 1.309.143,65 0,00 12.700,00 221.528,19 0,00 -5.739.453,99 681.617,04 0,00 25.539,54 656.077,50 945.375,90 945.375,90 0,00 0,00 -6.003.212,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313,53 0,00 -6.006.526,38

BUDGET 2013 13.340.224,39 8.747.768,20 8.505.912,79 241.855,41 0,00 0,00 0,00 4.592.456,19 19.143.053,08 4.002.919,70 1.629.637,27 2.373.282,43 0,00 1.605.923,46 1.605.923,46 0,00 12.000.788,47 1.301.023,22 0,00 12.700,00 219.698,23 0,00 -5.802.828,69 681.872,44 0,00 25.794,94 656.077,50 952.625,36 952.625,36 0,00 0,00 -6.073.581,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.280,72 0,00 -6.076.862,33

FINANCIËLE NOTA

1

EXPLOITATIEBUDGET - GECONSOLIDEERD

OCMW van
MEERJARENPLANNING INVESTERINGEN - Som van alle investeringsprojecten

DEEL 1 INVESTERINGEN
Aanschaffingen, eigen productie, inbreng van vaste activa (aanschaffingswaarde, vervaardigingsprijs, inbrengwaarde)
l. Oprichtingskosten

code

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A. Kosten van oprichting en schenkingen B.. Overige oprichtingskosten C. Aanloopkosten D. Herstructureringskosten
lI. Immateriële vaste activa

20 200 202 203 204 21 210 211 212 213 22/27 22 220 221 222 223 23 230 231 24 240 241 25 250 251 252 26 27 28 280 281/5 288

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0
117.400

0 0 0 0
23.500

0 0 0 0
0

0 0 0 0
500

0 0 0 0
2.500

0 0 0 0
0

A. Plannen en studies B. Concessies C. Goodwill D. Vooruitbetalingen
III. Materiële vaste activa

42.400 75.000 0 0
192.865

23.500 0 0 0
347.605

0 0 0 0
214.960

500 0 0 0
13.979.800

2.500 0 0 0
43.600

0 0 0 0
35.600

A. Terreinen en gebouwen
1. Terreinen 2. Gebouwen 3. Bebouwde terreinen 4. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen

18.000
0 18.000 0 0

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

13.000.000
0 13.000.000 0 0

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

B. Installaties, machines en uitrusting
1. Medische installaties, machines en uitrusting 2. Niet-medische installaties, machines en uitrusting

74.400
14.100 60.300

89.230
22.200 67.030

87.560
17.360 70.200

421.100
213.100 208.000

18.600
9.600 9.000

10.600
10.600 0

C. Meubilair en rollend materieel
1. Meubilair en kantooruitrusting 2. Rollend materieel

48.965
48.965 0

108.375
95.875 12.500

127.400
64.900 62.500

558.700
541.200 17.500

25.000
25.000 0

25.000
25.000 0

D. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair en rollend materieel

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
IV. Financiële vaste activa

1.500 50.000
0

0 150.000
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

A. Belangen in rechtspersonen B. Vorderingen en effecten C. Borgtochten betaald in contanten TOTAAL INVESTERINGEN

0 0 0 310.265

0 0 0 371.105

0 0 0 214.960

0 0 0 13.980.300

0 0 0 46.100

0 0 0 35.600

FINANCIËLE NOTA

INVESTERINGSBUGET - GECONSOLIDEERD

DEEL 2 DESINVESTERINGEN (verkoopwaarde)
Overdrachten van en terugbetalingen op vaste activa
lI. Immateriële vaste activa

code

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A. Plannen en studies B. Concessies C. Goodwill D. Vooruitbetalingen
III. Materiële vaste activa

21 210 211 212 213 22/27 22 220 221 222 223 23 230 231 24 240 241 25 250 251 252 26 27 28 280 281/5 288

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0
0

0 0 0 0
0

0 0 0 0
0

0 0 0 0
0

0 0 0 0
0

0 0 0 0
0

A. Terreinen en gebouwen
1. Terreinen 2. Gebouwen 3. Bebouwde terreinen 4. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

0
0 0 0 0

B. Installaties, machines en uitrusting
1. Medische installaties, machines en uitrusting 2. Niet-medische installaties, machines en uitrusting

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

C. Meubilair en rollend materieel
1. Meubilair en kantooruitrusting 2. Rollend materieel

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

D. Leasing en soortgelijke rechten
1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair en rollend materieel

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

E. Overige materiële vaste activa F. Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen
IV. Financiële vaste activa

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

A. Belangen in rechtspersonen B. Vorderingen en effecten C. Borgtochten betaald in contanten TOTAAL DESINVESTERINGEN

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

DEEL 2 FINANCIERING
1. Leasing of soortgelijk 2. Leningen A. kredietinstellingen B. overige leningen 3. Subsidies A. Gemeente B. Andere overheden C. Derden 4. Schenking A. Gemeente B. Andere overheden C. Derden 5. Eigen middelen

code
172 173 174 1500 1501 1502 101 of 155

2008
0 310.265 310.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2009
0 371.105 371.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010
0 214.960 214.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011
0 13.980.300 13.980.300 0 446.595 0 446.595 0 0 0 0 0 0

2012
0 46.100 46.100 0 446.595 0 446.595 0 0 0 0 0 0

2013
0 35.600 35.600 0 446.595 0 446.595 0 0 0 0 0 0

FINANCIËLE NOTA

INVESTERINGSBUGET - GECONSOLIDEERD

Geconsolideerd

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Resultaat van het boekjaar Elementen uit het werkingsresultaat Afschijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waaardeverminderingen op voorraden en vorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming Elementen uit het financieel resultaat In resultaat genomen kapitaalsubsidies Waardeverminderingen op andere vlottende activa Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming) Elementen uit het uitzonderlijk resultaat Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) Minderwaarden op de realisatie van vaste activa 7/6

REKENING 2006 -4.212.851,20 826.036,48 +<630> +<631/4> +<635/7> 826.036,48 0,00 0,00 -141.573,98 -141.573,98 0,00 0,00 2.475,61 -<760> -<761> -<762> +<660> +<661> +<662> +<663> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,61 -3.525.913,09

BUDGET 2007 -5.693.680,09 812.684,26 812.684,26 0,00 0,00 -207.408,41 -207.408,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.088.404,24

BUDGET 2008 -5.720.650,01 820.811,11 820.811,11 0,00 0,00 -209.482,50 -209.482,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.109.321,40

BUDGET 2009 -5.844.031,66 829.019,23 829.019,23 0,00 0,00 -209.482,50 -209.482,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.224.494,93

BUDGET 2010 -6.038.728,45 837.309,44 837.309,44 0,00 0,00 -209.482,50 -209.482,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.410.901,51

BUDGET 2011 -5.893.708,80 1.309.143,65 1.309.143,65 0,00 0,00 -656.077,50 -656.077,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.240.642,65

BUDGET 2012 -6.006.526,30 1.309.143,65 1.309.143,65 0,00 0,00 -656.077,50 -656.077,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.353.460,15

BUDGET 2013 -6.076.862,33 1.301.023,22 1.301.023,22 0,00 0,00 -656.077,50 -656.077,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.431.916,61

-<7530> +<651> +<656>

Uitgebreide cashflow

FINANCIËLE NOTA

BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN A. Gemeentelijke bijdrage in de werking A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen Waardeverminderingen op vlottende activa Voorraadwijtigingen goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop Meerwaarden op realisatie vaste activa A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking Voorzieningen voor risico's en kosten Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Besteding van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen - Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden + Aflossing van leasingschulden en soortgelijke + Aflossing van leningen aan kredietinstellingen + Aflossing van overige leningen C. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A+B) Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B Facultatieve bijdrage (A.2) D. Correctie van de gemeentelijke bijdrage D.1. Saldo van de gemeentelijke bijdrage in de laatst afgesloten jaarrekening D.2. Correctie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget van het lopende boekjaar - <609> + <631/4> + <651> + <71> + <763>

Rekening 2006 3.652.864,17 3.652.864,17 3.525.913,09 8.450,40 0,00 0,00 0,00 118.500,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.164,81 0,00 0,00 401.164,81 0,00

Budget 2007 5.088.404,24 5.088.404,24 5.088.404,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.660,43 0,00 0,00 538.378,20 33.282,23

Budget Incl. wijzigingen 2008 5.109.321,40 5.109.321,40 5.109.321,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.860,62 0,00 0,00 527.578,39 33.282,23

Budget 2009 5.224.494,93 5.224.494,93 5.224.494,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.410,58 0,00 0,00 519.128,35 33.282,23

Budget 2010 5.410.901,51 5.410.901,51 5.410.901,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.892,14 0,00 0,00 504.609,91 33.282,23

Budget 2011 5.240.642,65 5.240.642,65 5.240.642,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.801,91 0,00 0,00 941.801,91

Budget 2012 5.353.460,15 5.353.460,15 5.353.460,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.801,91 0,00 0,00 941.801,91

Budget 2013 5.431.916,61 5.431.916,61 5.431.916,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941.801,91 0,00 0,00 941.801,91

+ <6350/70> + <6351/71> + <6620> + <6621> - <762>

4.054.028,98 4.054.028,98 0,00 0,00

5.660.064,67 5.660.064,67 0,00 -978.254,67 0,00

5.670.182,02 5.670.182,02 0,00 -949.754,09 0,00

5.776.905,51 5.776.905,51 0,00 -625.473,18 0,00

5.948.793,65 5.948.793,65 0,00 -579.132,62 0,00

6.182.444,56 6.182.444,56 0,00 -703.699,37 0,00

6.295.262,06 6.295.262,06 0,00 -730.773,70 0,00

6.373.718,52 6.373.718,52 0,00 -736.326,60 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D.3. Correctie van de gemeentelijke bijdrage van het lopende boekjaar D.4. Saldo toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (C + D)

-978.254,67 0,00

-949.754,09 0,00

-625.473,18 0,00

-579.132,62 0,00

-703.699,37 0,00

-730.773,70 0,00

-736.326,60 0,00

4.054.028,98

4.681.810,00

4.720.427,93

5.151.432,33

5.369.661,03

5.478.745,19

5.564.488,36

5.637.391,92

TABEL 4: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal

Rekening 2006 4.054.028,98 0,00 0,00 4.054.028,98

Budget 2007 4.681.810,00 0,00 0,00 4.681.810,00

Budget Incl. wijzigingen 2008 4.720.427,93 0,00 0,00 4.720.427,93

Budget 2009 5.151.432,33 0,00 0,00 5.151.432,33

Budget 2010 5.369.661,03 0,00 0,00 5.369.661,03

Budget 2011 5.478.745,19 0,00 0,00 5.478.745,19

Budget 2012 5.564.488,36 0,00 0,00 5.564.488,36

Budget 2013 5.637.391,92 0,00 0,00 5.637.391,92

Totale gemeentelijke bijdrage FINANCIËLE NOTA

BEREKENING GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Aalst

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

GERAARDSBERGEN

Meerjarenplan 2008 -2013 Goedkeuringen

Kattestraat 27 – 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 00 – Fax 054 43 30 31 info@ocmwgeraardsbergen.be Voorzitter: dhr. Guido DE PADT Secretaris: dhr. Wim LEERMAN Ontvanger: dhr. Hans SUYS Dexia: 091-0009389-09 Code nummer 41018

GOEDKEURINGEN
Gunstig advies budgetcommissie op dinsdag 11 maart 2008. Met positief advies behandeld op het college van burgemeester en schepenen op dinsdag 18 maart 2008.

Raad voor maatschappelijk welzijn (Met eenparigheid) vastgesteld door het ocmw in vergadering van woensdag 26 maart 2008: AANWEZIG: Guido DE PADT, voorzitter; Marc PANIS, Antoine SCHEIRLINCKX, Danny VAN AUTRYVE, Paul DEPREZ, Julien BORREMANS, Isabella PLETINCKX, Veerle MERTENS, Christine NACHTERGAELE, Geert DE CHOU en Emma VAN DER MAELEN, leden; Wim LEERMAN, secretaris. VERONTSCHULDIGD: Freddy DE CHOU, burgemeester Namens het OCMW Geraardsbergen,

Wim LEERMAN secretaris

Guido DE PADT voorzitter

Aan het stadsbestuur doorgezonden op vrijdag 28 maart 2008.

Wim LEERMAN Secretaris Gezien en goedgekeurd in de Gemeenteraad van .

Guido DE PADT Voorzitter . . . . . . . . . 2008.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful