You are on page 1of 6

10-27-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
W czasie dzisiejszej Liturgii Słowa
będziemy zasłuchani w przypowieść o KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Faryzeuszu i Celniku. (Łk 18, 9-14) ks. Andrzej Maślejak
Przypowieść zachęca nas, abyśmy w na- proboszcz
szym życiu pozbywali się śmiertelnej Ks. Robert Wojsław
choroby duszy, którą jest pycha. Nigdy wikariusz
nasza modlitwa nie będzie przyjęta Ks. Siarhei Anhur
przez Boga, jeśli w naszym życiu za- wikariusz
braknie ducha pokory.
W pięknej książce "Kwiatki św. Franciszka z Asyżu" o pokorze zostały nam SIOSTRY MISJONARKI
przekazane następujące myśli: CHRYSTUSA KRÓLA DLA
„Nikt dojść nie może zgoła do świadomości i poznania Boga, jeno mocą pokory POLONII ZAGRANICZNEJ
świętej. Bowiem prostą drogą wywyższenia się jest droga poniżenia. Wszystkie s. Aleksandra Antonik
niebezpieczeństwa i wszystkie upadki, które na tym zdarzyły się świecie, nie z in- przełożona
nej wynikły przyczyny, jeno z wyniosłości głowy, czyli pychy myśli. Dowodzi tego s. Małgorzata Polańska
upadek czarta, wygnanego z nieba, i upadek pierwszego rodzica naszego Adama,
wypędzonego z raju, bo podniósł głowę, to jest był nieposłuszny; i dowodzi tego NIEDZIELNE MSZE ŚW.
faryzeusz, o którym Chrystus mówi w Ewangelii i mnogie przykłady inne. sobota - 4:00pm
Brat pewien spytał brata Idziego” „Powiedz mi ojcze, w jaki sposób uniknąć Saturday - 5:30pm
można pychy”? Odrzekł brat Idzi: „Bracie mój, wiedz o tym, że nie zdołasz nigdy in English
uniknąć pychy, jeśli wprzód ust nie położysz tam, gdzie masz stopy. Lecz jeśli do- niedziela - 8:00, 9:30,
brze rozważysz dobrodziejstwa Boże, wówczas poznasz, że winieneś schyloną 11:15 (z udziałem dzieci),
mieć głowę. Również, jeśli rozważysz grzechy swoje i obrazy liczne, których do- 1:00, 7:00
puściłeś się względem Boga, znajdziesz w końcu powód ukorzenia się. Lecz biada (z udziałem młodzieży)
tym, którzy chcą być uczczeni za złość swoją...Błogosławiony, który zawsze potę-
pia samego siebie, nie drugich. Bowiem nie będzie sądzony przez straszny i osta- Codzienne Msze ŚW.
teczny sąd wieczny... Człowiek, który posiada pokorę, zdobywa przez pokorę ła- od poniedziałku do soboty
skę u Boga, a spokój doskonały u bliźnich. o 9:00am;
Trzy są rzeczy bardzo wysokie i pożyteczne, które jeśli kto zdobędzie, upaść nie od poniedziałku do piątku
może nigdy. Pierwsza, jeśli znosisz ochotnie, z radością udrękę wszelką, która cię o 7:00pm
spotyka, w imię miłości Jezusa Chrystusa. Druga, jeśli upokarzasz się co dzień we
wszystkim co czynisz i we wszystkim co widzisz. Trzecia, jeśli kochasz wiernie Biuro Parafialne czynne:
całym sercem swoim, to Dobro najwyższe, niewidzialne, którego widzieć nie moż- od poniedziałku do piątku
na oczyma ciała ". 10:00am -12:00pm
Drodzy Parafianie i Przyjaciele: modlitwa jest naszym największym skarbem, 1:00pm - 5:00pm
przychodźcie do kościoła z usposobieniem celnika, aby Bóg przyjął waszą modli- w soboty
10:00am - 2:00pm
twę i przemienił wasze serce.
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 2 LISTOPADA

NIEDZIELA - 27 PAŹDZIERNIKA 9:00 +za zmarłych z Wypominek


9:00 - O łaskę wiary dla Krzysztofa
8:00 +Zygmunt Linowski (25) 4:00 +Władysława, Tadeusz Rybak - od córek
9:30 +Anna, Franciszek Marciniak - córka z rodziną 5:30 +Andrzej Leja
11:15 +Ryszard Stobbe (17 rocz. śmierci) - od żony i rodzi-
ny NIEDZIELA - 3 LISTOPADA
1:00 - Dziękczynna za uzdrowienia Grzesia 8:00 - O zdrowie i pomyślne życie dla Magdaleny Kali-
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Gabrieli z ok. urodzin nowski
1:00 +Monika i Tomasz Pelak 9:30 +Stefan Terlecki - od żony z rodziną
1:00 +Paulina Wilżak 11:15 +Anna, Edward Kwaśniewscy, Stanisława, Andrzej
1:00 +Stanisław Bełcik (58 rocz. śmierci), Edward Słomińscy
1:00 +Bronisława Wierzbicka 1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca
1:00 +Henryk Ochab 1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Magdaleny z ok. urodzin
1:00 +Jerzy Til 1:00 - za żyjących i zmarłych z rodz. Krzywickich
1:00 +Józef Borowski (5 rocz. śm.) - od kuzynek 1:00 - O szczęśliwą operację dla Marii
7:00 +Czesław Murawski, Bronisława, Anna, Jan Muraw- 1:00 - Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie Jackie i o
scy - od rodziny dalszą opiekę MB Częstochowskiej
1:00 +Zofia, Stanisław, Roman Sałata
PONIEDZIAŁEK - 28 PAŹDZIERNIKA
1:00 +Tadeusz, Eliasz Dęga
9:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Roni Tabash i rodziny 1:00 +Paulina Wilżak
9:00 +Lucille Łukowski 1:00 +z rodzin: Janiszewskich i Kabatów
7:00 +Zygmunt Linowski (26) 1:00 +Sławomir i Kazimierz Ślusarczyk (1 rocz. śm.)
WTOREK - 29 PAŹDZIERNIKA
1:00 +Władysław, Anna, Jan, Edward Haśkiewicz
1:00 +Anna Szyposzyński i zmarli z rodziny
9:00 +Zygmunt Linowski (27) 1:00 +Honorata Tomaszewska (1 rocz. śm.)
9:00 +Kazimierz Kalinowski 7:00 +Tomasz, Bronisława Żak - od dzieci
7:00 +Jan, Stefania, Zofia Wilczyńscy
ŚRODA - 30 PAŹDZIERNIKA

9:00 - Za Parafian POSŁUGA W KOŚCIELE


9:00 +Zygmunt Linowski (28) LEKTORZY
7:00 +Ryszard Babel Sobota/Niedziela 11 - 3
CZWARTEK - 31 PAŹDZIERNIKA 4:00 - H. Jagłowska
5:30 - J. Lewczuk
9:00 - O Boże bł. dla Łukasza z ok. urodzin 8:00 - A. Szklarska, D. Mandziuk
9:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Viktora Tabash i rodziny 9:30 - M.Z. Purzyccy, A. Bryczkowska
7:00 +Zygmunt Linowski (29) 11:15 - Harcerze
1:00 - O. Ośko, M. Vanderest, S. Bis
PIĄTEK - 1 LISTOPADA 7:00 - P. Skwarek
9:00 +Za zmarłych z Wypominek KOLEKTORZY
9:00 +Zygmunt Linowski (30) Sobota/Niedziela 11 - 3
7:00 - Za konających i cierpiących od Arcybractwa 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
7:00 - O Boże bł. dla Grupy Modlitewnej 8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
7:00 - W intencji Bogu wiadomej 9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
7:00 +Jerzy Gabryl 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
7:00 +Zygmunt Binkowski - od Marii Clontz 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 +Stanisława i Kazimierz Pyrcz i zmarli z rodziny 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 +Bogusław Sulowski (3 rocz. śm.)
7:00 +Barbara Grudka
7:00 +Paulina Wilżak, Józef Jędraszek
7:00 +z rodzin: Palmeri, Rut, Śleszyński Bóg zapłać za troskę o Kościół
7:00 +Halina i Benedykt Knach
7:00 +Czesława, Franciszek Łukowski
7:00 +dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 +Anna Szyposzyński i zmarli z rodziny SKŁADKA CSA - 20 października 2019
7:00 +Józef, Jan, Aleksander, Mróz, Maria, Krzysztof,
Jan, Krzysiu Cisłoń, Irena Juviev, Marian, Agata Pocie- DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
cha, Józef Kania
CSA $51,224.00 29,754.00 21,470.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA PAŹDZIERNIK 19’


Intencja powszechna: Aby tchnienie Ducha Świętego
DRODZY zrodziło nową „wiosnę” w Kościele.
RODZICE
I PARFIANIE
Zapraszamy dzieci i
ich rodziców na para- MODLITWOM POLECAMY
fialną zabawę „Bal CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Wszystkich Świę- Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
tych”, która jest Anna Celińska, Maria Rożek, Eleonora, Te-
chrześcijańską alternatywą dla Halloween. resa Szymański, Anna Rusinowski,
Krystyna, Helena Czapla, Magdalena Rożek,
W programie: tańce, konkursy, dużo słodyczy, poczę- Barbara W, Marek N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Stani-
stunek, balowy DJ. Wejście na Bal tylko w przebraniu sława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształo-
anioła, świętego lub świętej. Zabawa odbędzie się 31 wicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Ku-
października w czwartek o godz. 6:00 p.m. w sali Jana niec, Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Ma-
Pawła II. Koszt tylko $10 od rodziny (wliczone: pizza, na- ria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Hele-
poje, kawa, herbata). Jeżeli ktoś chce, może przynieść ze na Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pien-
sobą na tę zabawę upieczone w domu ciasto. kowska, Siery, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla
W lobby kościoła znajduje się duże pudeł- Babbie, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław
ko, do którego można składać cukierki dla dzieci, Leśniak, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski,
biorących udział w naszym Balu. Zachęcamy wszyst- Adam Tobiasz; Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata
kich do podzielenia się darem serce i przynosić jak Dulak
najwięcej cukierków dla dzieci. Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących.

I PIĄTEK MIESIĄCA WYPOMINKI


1 listopada przypada I piątek miesiąca. Zbliża się listopad,
*Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu miesiąc pamięci o
*Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do spo- zmarłych. Wielu z
wiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. 8:30am i nich bardzo potrzebu-
wieczorem od godz. 6:00pm je naszej modlitwy.
*Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. Chcemy pomóc im
odprawiając w ich in-
tencji nowennę - dzie-
więć Mszy św., a przez
cały listopad modlić
się za nich w wypo-
minkach: pół godziny przed każdą Mszą świętą w tygo-
dniu. Na stoliku przy biuletynach wyłożone są kartki na
wypominki. Prosimy o czytelne wypisywanie imion i na-
zwisk zmarłych.
MODLITWA NA CMENTARZU
W niedzielę, 3 listopada o godz. 3:00pm na cmen-
tarzu Resurrection będą odprawione modlitwy za
zmarłych. Procesja wyruszy z kaplicy cmentarnej do
kwatery Księży Chrystusowców.
I SOBOTA MIESIĄCA PAMIĘĆ O ZMARŁYCH
2 listopada z okazji pierwszej soboty miesią- Naszą pamięć o zmarłych wyrażamy
ca poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP nie tylko przez modlitwę, ale również
zapraszamy na śpiewanie godzinek o godz. przez nawiedzenie grobu, zapalanie
8:30am. zniczy i przynoszenie kwiatów. Nie
zawsze jest to możliwe, gdyż nie wszystkie cmentarze po-
zwalają na to. Wiele grobów naszych bliskich zmarłych
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
znajduje się w Polsce, czy też w innych, odległych miej-
W tym tygodniu kończy się miesiąc październik. Zapra-
scach. Chcąc wyrazić naszą pamięć i wdzięczność zmar-
szamy na Różaniec od poniedziałku do czwartku o godz.
łym, polecajmy ich w naszej osobistej modlitwie. W na-
8:30 rano i o 7:00 wieczorem.
szym kościele będzie przygotowane specjalne miejsce,
W środę zapraszamy dzieci na godz. 6:40 wieczorem.
gdzie będziemy mogli zapalić świecę za naszych zmarłych.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

OBCHODY MERCY IN ACTION DAY


DNIA NIEPODLEGŁOŚCI of SERVICE!!!!
W niedzielę, 10 listopada Związek Harcerstwa Polskiego Dziękując ogromnie za wasz
zaprasza na obchody święta Niepodległości. Obchody udział w akcji zbiórki produktów dla
rozpoczną się Mszą Świętą o 1:00 pm a po Mszy bankiet bezdomnych w Detroit chcemy poin-
na sali Jana Pawła II. formować że zebraliśmy: body wash -
Bilety do nabycia w Lobby kościoła. 78, toothpast - 155, toothbrush - 76, deodorant - 180,
shampoo - 104, bandages - 980, wipes - 71, chapstick - 72,
socks - 288, cookies - 87, crackers - 176, granola bars -
ZABAWA Z OKAZJI 115 LAECIA 318, candy- 2030
TYGODNIKA POLSKIEGO Bóg zapłać za wasze hojne serca. Niech wam Bóg błogo-
Koło Przyjaciół Tygodnika Polskiego zaprasza na Zaba- sławi
wę z okazji 115 lat Tygodnika Polskiego, 16 listopada Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
2019 r. w Centrum Kulturalnym w Troy. Będzie podany
obiad. Do tańca gra zespoł „ONI”. Bilety - $65.
Więcej informacji 586-558- 3624 lub 586-944-4211 MYŚLI DO ROZWAŻENIA:
Biskup pomocniczy Archidiecezji Los Angeles napisał
książkę: "Letter to a suffering Church - List do cierpiącego
SPOTKANIE DLA RODZICÓW Kościoła ". Oto myśli zaczerpnięte z tej ksiażki:
MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ
Jeśli szatan jest wrogiem Kościoła i ludzkiej rasy, to
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
trudno sobie wyobrazić, żeby on nie stał za planem znisz-
W niedzielę, 27 października na Mszę świętej o godz. czenia Kościoła, wiary, za planem uderzenia w księży. Ale
11:15am zapraszamy w szczególny sposób rodziców i to nie znaczy, że człowiek nie ma odpowiedzialności za
młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmo- swoje czyny. Ma, zawsze ją ma. Jak bowiem działa szatan:
wania. Po Mszy świętej odbędzie się spotkanie. przez sugestie, przez insynuacje, przez pokusy i przez
uwiedzenie.
Szatan w zasadzie jest bez mocy, dopóki nie znajdzie
NOWY ROK W COLORADO. mężczyzn i kobiety, którzy zaczną z nim współpracować.
W dniach 27 grudnia 2019 - 3 stycznia 2020 wraz z Jest prawdą, że księżowski skandal przyczynił się
Biurem św. Krzysztofa z Chicago organizujemy parafial- znacznie do spadku zaufania do Kościoła.
ny wyjazd na narty do Colorado. Zapraszamy nie tylko
Martwię się tą armią młodych ludzi, którzy masowo
narciarzy, ale także tych, którzy chcieliby spędzić Nowy
opuszczają Kościół. Wielu katolików pyta, dlaczego mam
Rok w pięknej scenerii gór Colorado (Aspen i
zostać w Kościele. Dlaczego nie opuścić tonącego okrętu,
Snowmass). Zakwaterowanie w hotelach w Glenwood
zanim nie zatopi mnie i moje dzieci. Według mnie
Springs (ceny od $255 - od osoby) i w Basalt (od $465).
obecnie nie jest czas opuszczenia kościoła, ale
Posiadamy duże zniżki na bilety na zjazdy, jak również
czas pozostania i walczenia. To co kochasz w Ko-
na wypożyczenie sprzętu narciarskiego. Więcej informa-
ściele jest nadal, nie uciekło, jest warte twojej
cje znajdziecie państwo na stronie:
obrony.
www.gonarty.com
Czy wybuch zła i skandalów w Kościele jest majstersz-
Kontakt z przedstawicielem Biura: +1 (708) 373-13-33
tykiem szatana - tak oczywiście, ale Jezus powiedzial, że
Zapisy przyjmuje ks. Sergiusz do 17 listopada
bramy piekielne go nie zwyciężą. I co jeszcze nam Jezus
powiedział: że nigdy nie opuści swojego Kościoła. Dlatego
Chrystus nakazuje nam, abyśmy nigdy nie zrezygnowali z
wiary.
Dlaczego powinniśmy zostać przy kościele?
Pierwszym skarbem Kościoła jest Jego nauka o
Chrystusie - Trzeba tutaj przypomnieć sobie sytuacje z
Biblii. Jezus mówi o Eucharystii, a ludzie od niego maso-
wo odchodzą i potem na końcu pyta apostołów: "Czy i wy
chcecie odejść?" (J 6,66-68) Zobaczmy, co odpowiedział
WYSTAWA O JANIE PAWLE II św. Piotr - "Panie do kogo pójdziemy?" Jeśli ty znalazłeś w
Muzeum „Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II Jezusie życie wieczne i odpowiedź na najgłębsze twoje
w Wadowicach oraz Polonijne Centrum Orchard Lake pytania i pragnienia twego serca, to pomimo kryzysu w
zapraszają na wystawę „Urodziłem się w Wadowicach” Kościele, pomimo, że wielu twoich znajomych i przyjaciół
inaugurującą program obchodów 100 rocznicy urodzin odeszło od Chrystusa, ty nie możesz tego zrobić, ty nie
Jana Pawła II. Wystawa mieści się w Sali Gimnastycz- możesz odejść. Nigdy nie ma wystarczającej racji i argu-
nej, Orchard Lake Schools, budynek nr. 5; Wystawa mentu by opuścić Kościół, opuścic Chrystusa, opuścic wia-
otwarta do 10 listopada, w godzinach: wtorek, środa, rę. Zapytajmy dalej - czy są racje, aby krytykować ludzi
piątek od 4:00 do 8:00pm; sobota i niedziela: od Kościoła. Takich racji jest pełno. Jakie to są racje: korup-
10:00am do 7:00pm. cja, głupota, karierowiczostwo, okrutność, chciwość i
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

nadużycia ludzi Kościoła. Czy to są racje, aby odejść od Czy rozumiecie teraz co to znaczy, ze Kościół jest Mistycz-
Chrystusa, który ofiaruje ci wieczne zbawienie? Nie ma nym Ciałem Chrystusa. To nie jest zwykła organizacja, ale
takich racji pod żadną z tych okoliczności. Dlaczego, bo ci którzy uwierzyli w Pana są oczami, uszami, rękami,
Kościół mówi o Bogu. Zobaczmy na nasz Zachodni świat - nogami i sercem Jezusa Chrystusa, który przez nich do-
gdzie jest problem: w zeświedczeniu, bo coraz więcej ludzi konuje największej pracy spotkania grzesznej natury
zewnętrznie i wewnętrznie zaprzecza istnieniu Boga. 50 ludzkiej z boską.
lat temu praktycznie nikt nie zaprzeczał istnieniu Boga, a Jaki jest trzeci skarb Kościoła, którego nie wolno
dzisiaj całe masy ludzkie, a zwłaszcza ludzie młodzi za- opuszczać. Tym skarbem jest Duch Święty. Tym skarbem
przeczają istnieniu Boga. Ta obojętność ludzi na sprawy są święci działający w swoim życiu pod wpływem na-
Boga czyni straszne spustoszenie duchowe. Ludzie zapo- tchnień Ducha Świętego...
minają, że jednak św. Augustyn miał racje, gdy wypowie-
dział te słynne słowa - " Niespokojne jest serce człowieka,
dopóki nie spocznie w Panu. Czy to jest prawda: tak to
jest prawda, dlaczego - bo żadna suma pieniędzy, żaden LIDERZY:
seks, żadna przyjemność, ani żadna władza nie jest w sta- Sekretarka -
nie uciszyć pragnienia twojej duszy. Zobacz jak strasznie s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
niebezpieczne dla ludzkiego życia jest zaprzeczenie wy- Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
miaru Bożego, który jest ponad materialnym światem.
Dlatego nie wolno opuścić Kościoła, który mówi i uczy Koordynator do spraw Katechezy
kim jest Bóg. s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Drugim skarbem Kościoła i przyczyną, że nie Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586
powinniśmy go opuszczać jest uświadomienie so- Zakrystianka -
bie, ze Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946
Co to znaczy - że w Jezusie Chrystusie spotkała się bo-
skość i ludzkość, dwie natury. Czyli to, czego pragnie na-
sza dusza zrealizowało się w Chrystusie - harmonia mie-
dzy tym co ludzkie i tym co boskie. Czego pragnie nasza GRUPY NIE PARAFIALNE
dusza - spotkania z Bogiem. I dlatego nie wolno odrzucić Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Chrystusa i Jego Kosciola. Co dzieje się w Chrystusie - Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
pojednanie naszej ludzkiej i grzesznej natury z Bogiem.
Kim jest więc Jezus - jest uzdrowicielem naszej natury, Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
jest Zbawicielem. Kim jest Jezus - jest tym który wzywa Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -
czlowieka, aby jego umysł wyszedł poza to co ludzkie. Aby 0706
ten umysł przeprosił Boga, aby ten umysł się nawrócił, Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
aby ten umysł uwierzył i wzniósł się ku transcendencji. I
co dalej - chodzi o to abyś miał umysł Chrystusa i
Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
patrzył na świat z perspektywy Chrystusa. Musisz Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
patrzeć na swiat z tego samego punktu co patrzył Chry- stanu Michigen.
stus. Co cię uczy Jezus: Czy przypominasz sobie jego Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
ostatnie słowa wypowiedziane z krzyża: "Ojcze przebacz
im bo nie wiedzą co czynią " i potem "Wykonało się". Czy
nie widzisz, że kiedy Jezus mówi - Ojcze przebacz im bo ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
nie wiedzą co czynią, to wtedy jedna twoją upadłą naturę
z Boska naturą, czy nie widzisz, że to jest moment Jego Zespół Dziecięcy „Hosanna”
zwycięstwa i okazania największego miłosierdzia człowie- sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
kowi. Czy nie widzisz, że to był moment złamania Zespół Młodzieżowy „Credo”
mocy grzechu. Co zrozumieli apostołowie, gdy zobaczyli Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
zmartwychwstałego Pana - stary świat grzechu został po-
konany, bo doświadczyli jednego - że Boża miłość jest Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
silniejsza niż nienawiść, niż okrucieństwo, niż niesprawie- Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
dliwość i przemoc. Dlatego krzyż jest taką wielką święto- czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
ścią dla wierzących w Chrystusa. Dlatego takie piękne
słowa napisał św. Paweł - "Postanowiłem nie znać niczego Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
więcej jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego (1Kor 2,2). czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Kim jest więc Jezus. Jest Panem (Flp 2,11). W czasach Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Chrystusa Cezar był uważany za Pana, czyli za tego, które- czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
mu należała się cześć. Ale pierwsi chrześcijanie, którzy Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
uwierzyli w Chrystusa od razu zrozumieli że Jezus zane-
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
gował nadrzędność cesarza, tego w Rzymie i tych wszyst-
kich cesarzów co dzisiaj rządzą. Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.