DRAF

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN SATU

2010

DRAF16/06

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
TAHUN 1

DRAF16/06

KANDUNGAN
Pengenalan Kurikulum Modular Berasaskan Standard Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Seni Visual dan Muzik: Seni Visual 3 4 4 4 4 5 5 6 7 9 9 9 10 11 13 14 15 19 38 42 70 73

DRAF16/06/10

PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk 3 insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri

Reka Bentuk Kurikulum
Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Sains & Teknologi

Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil

Komunikasi

Kerohanian, Sikap & Nilai
Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai

Insan seimbang

Perkembangan Fizikal & Estetika

Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Keterampilan Diri

Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Kemanusiaan

Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR

DRAF16/06/10

KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif. STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat 4

menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak yang akan kekal sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran. vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

DRAF16/06/10

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap 2 (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

PERANCANGAN KANDUNGAN Standard Kurikulum TMK untuk Sekolah Rendah menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK.

5

DRAF16/06/10

KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Terdapat tujuh Standard Kandungan. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK dan maklumat. 1.2 Mempraktikkan etika penggunaan TMK dan maklumat. 1.3 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi pelbagai pilihan TMK dan maklumat yang digunakan. 1.4 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. 2.0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang

2.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai. 2.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. 3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, memproses dan menggunakan maklumat mengumpul,

Murid akan dapat: 3.1 Mengenal pasti bila dan mengapa informasi diperlukan. 3.2 Menentukan maklumat yang diperlukan. 3.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. 3.4 Memahami, menganalisis, menggunakan dan menyalurkan maklumat yang dipilih. 4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Murid dapat: 4.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat dan pengetahuan pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. 4.2 Menilai sumber maklumat atas talian yang berkaitan dengan sumber pengetahuan untuk kesahihan dan kebolehpercayaan. 4.3 Menggunakan kemahiran TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan. 4.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 6

Murid akan dapat: 2.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK. 2.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.

DRAF16/06/10

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid dapat: 5.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut; membangunkan strategi penyelesaian; memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan; dan menilai penyelesaian. 5.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. 5.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan; dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian. 5.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan. 6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid dapat: 6.1 Menggunakan alat TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif; dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. 6.2 Menggunakan TMK untuk mewujudkan kolaborasi dengan rakan sebaya, pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. 6.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. 7

7.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif

idea

dan

Murid dapat: 7.1 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. 7.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. 7.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat.

PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Pertama, murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. Kedua, dengan memperoleh kemahiran ini, murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. Untuk menjayakan perkara ini, murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran.

DRAF16/06/10

Belajar MENGENAI TMK

Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK

Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar. Dengan menggunakan TMK, pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan, menarik dan seronok. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM, DVD-ROM, Internet dan perisian khusus. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar.

Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2.

Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer, mesin cetak, pengimbas, kamera dan video digital serta projektor LCD. Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data, grafik dan pengaturcaraan. 8

Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Sebagai contoh, semasa murid Belajar MENGENAI TMK, pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. Semasa proses ini, murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM, DVD-ROM, melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka.

DRAF16/06/10

STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. Bagi Tahap I, TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Bagi Tahap II, TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Melalui penggunaan TMK, murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Murid perlu didedahkan kepada TMK sebagai satu mata pelajaran yang menjurus kepada aspek belajar mengenai TMK. Ini membolehkan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran TMK bagi mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Murid diberi pengalaman dalam mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer, mesin cetak, pengimbas, kamera dan video digital serta projektor LCD. Mereka juga belajar menggunakan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, pangkalan data, grafik dan pengaturcaraan. 9

PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Perkakasan di Makmal Komputer • Pelayan • Komputer (PC) guru • Komputer (PC) murid • Pengimbas • Mesin Cetak • Kamera dan Video Digital b. Perkakasan untuk guru • Komputer riba • Projektor LCD c. Perisian • Perisian Sistem Pengoperasian Windows, Linux dan Sistem Pengoperasian Mac • Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice • Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player), perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Kemudahan Internet • Talian akses Internet SchoolNet, KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran.

DRAF16/06/10

PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif.

Strategi yang dicadangkan: a. Terarah Kendiri, Akses Kendiri, Pentaksiran Kendiri dan Kadar Kendiri (Self-Directed, Self-Accessed, Self-Assessed, and Self-Paced:- SeDAAP) menjadikan murid lebih kreatif dan inovatif. Melalui kurikulum bermodular, Terarah Kendiri akan diterapkan mengikut kemampuan murid. Murid boleh menaksir tahap pencapaian mereka berdasarkan Standard Kurikulum. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran, lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. b. Dalam mengintegrasikan TMK, guru seharusnya memberi peluang kepada semua murid menggunakan komputer. Guru perlu mengambil kira tahap kemampuan murid dalam kemahiran komputer. Dalam kelas TMK, guru memainkan 3 peranan utama: i. Guru sebagai tenaga pengajar. ii. Guru sebagai fasilitator. iii. Guru sebagai pentaksir.

Belajar MENGENAI TMK, Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Dalam kad ucapan, murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru digalakkan menjadi lebih kreatif dalam strategi pengajaran mereka.

Dalam persekitaran yang berpusatkan pengetahuan, guru sebagai pengajar memberi penerangan kepada murid tentang konsep dan antara muka perisian. Peranan guru menjadi fasilitator apabila guru memantau murid dalam melaksana dan menyiapkan tugasan mereka. Seterusnya, guru mentaksir tugasan akhir murid berdasarkan Standard Kurikulum TMK.

10

DRAF16/06/10

PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan diri

Tunjang •

Strategi Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Murid boleh memasukan imej untuk mengukuhkan karangan supaya lebih menarik. Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Pembentangan tugasan atau projek. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Go Mouse dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya.

Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Jadual 1 menunjukkan contoh strategi pembelajaran bagi tunjang Komunikasi, Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi; dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Manakala, Jadual 3 contoh strategi pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan.

Komunikasi

• • •

Jadual 1: Contoh Strategi Pembelajaran Tunjang Komunikasi

11

DRAF16/06/10

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika

Strategi Pembelajaran • Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar; dan buku skrap atau projek folio digital. • Menggunakan perisian pemproses perkataan, perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word, MS PowerPoint dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian.

Tunjang •

Strategi Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan, perisian persembahan, perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, MS Access dan MS Paint), kamera atau video kamera digital dan Internet. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet.

Keterampilan Diri Kemanusiaan

Jadual 2: Contoh Strategi Pembelajaran Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi; dan Perkembangan Fizikal dan Estetika.

Jadual 3: Contoh Strategi Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan

12

DRAF16/06/10

PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan, kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. Pentaksiran formatif boleh ditaksir secara bersepadu melibatkan elemen pengetahuan dan kemahiran berdasarkan folio murid yang merangkumi lembaran kerja, projek dan juga persembahan multimedia. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian.

menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif Standard ini disusun mengikut pengetahuan, kemahiran dan nilai. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Pada Tahap 1 Pendidikan Sekolah Rendah, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Walau bagaimanapun, pada Tahap 2, Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar MENGENAI TMK.

STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN

DAN

STANDARD

Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid; menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 13

DRAF16/06/10

KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP 1 (7- 9 tahun)

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Tahun 1

Standard Kandungan 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika

Standard Pembelajaran Tahun 1 1.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). 1.2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on, turn off), menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara yang betul. 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 1.4 Menyatakan fungsi kekunci enter, spacebar, backspace dan delete. 1.5 Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik. 1.6 Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK. 1.7 Bekerjasama dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer.

2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5 14

Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (MS Paint, MS Word atau MS PowerPoint). Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word). Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta grafik dalam satu halaman. Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (colour box). Menggunakan perisian persembahan.

DRAF16/06/10

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Tahun 1 (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan grafik. Mencetak dokumen. Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar untuk melayari Internet. Mencari imej menggunakan enjin carian. Menyimpan imej daripada laman web. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). Berkongsi idea 14

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Tahun 1 menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.

2.6 2.7

5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan

5.1

3.0 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

3.1

Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, MS Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti masukkan fail audio.

3.2 3.3 3.4 3.5

6.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1

4.0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan

4.1

7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

7.1

4.2

Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.

DRAF16/06/10

BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI?
Pertama: Kenal pasti Standard Kandungan. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran; contoh: mengajar tajuk Tumbuh-tumbuhan (Lampiran 4). Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 1.0, 2.0, 4.0 dan 7.0. Kenal pasti Standard Pembelajaran. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 dan 7.1.
Standard Kandungan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor, tetikus, papan kekunci, unit sistem). Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on, turn off) mengikut tatacara yang betul. Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. Menyatakan fungsi kekunci Enter, Spacebar, Backspace dan Delete. Menggunakan tetikus untuk klik dan dwi klik. Menunjukkan sikap yang positif semasa menggunakan TMK. Bekerjasama dengan rakan sekelas dalam kelas semasa menggunakan komputer. Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word). Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan grafik. Menggunakan mesin cetak untuk mencetak dokumen satu halaman. Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada. Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan. Menggunakan pelayar untuk melayari Internet. Mencari imej menggunakan enjin carian. Menyimpan imej daripada laman web. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM.

Kedua:

1.0 Murid menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika

2. Mengenal pasti Standard Pembelajaran

1. Mengenal pasti Standard Kandungan

3.0 Murid menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat

4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan 5.0 Murid menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.0 Murid menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word, MS PowerPoint, MS Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. 6.1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti masukkan fail audio. 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.

Standard Kandungan yang dipilih

7.0 Murid menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif

Standard Pembelajaran yang dipilih

15

DRAF16/06/10

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MATA PELAJARAN TAHUN 1

16

DRAF16/06/10

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA

LAMPIRAN 1

Modul Teras Asas Tahun Topik Pengenalan

Bahasa Malaysia 1 Haiwan Ternakan Datuk Murid dapat mengeja, menyebut nama dan membunyikan bunyi haiwan. Dalam pelajaran ini, murid juga diperkenalkan kepada perisian persembahan (MS PowerPoint). Murid akan mempelajari cara-cara menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan grafik. Modul ini akan dijalankan di makmal komputer. Murid akan dapat:

Standard Kandungan Bahasa Malaysia

1.2 2.1 3.2

Mendengar, mengecam dan menyebut perkataan, suku kata, perkataan, frasa, serta ayat dengan betul. Asas membaca dengan sebutan yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul.

Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia

1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi diftong, digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 3.2.5 Menulis perkataan yang mengandungi diftong, digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul dan kemas. 2.0 4.0 7.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. Murid menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. 17

Standard Kandungan TMK

DRAF16/06/10

Standard Pembelajaran TMK

2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.5 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan grafik. 2.6 Mencetak dokumen. 4.1 Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint) 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 3 jam

Tempoh Masa

Sumber

1. Kad gambar. 2. Kad imbasan. 3 Modul pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. 4. Persembahan MS PowerPoint mengandungi gambar pelbagai jenis haiwan ternakan. 5. Salinan gambar haiwan.
Std Pembelajaran TMK Std Pembelajaran B. Malaysia

Aktiviti

Aktiviti 1: 1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis haiwan. 2. Guru membimbing murid menyebut, mengeja dan membunyikan haiwan dengan betul dan tepat. 3. Beberapa orang murid diminta mengambil sekeping kad gambar dari kotak hitam. Murid menyebut, mengeja nama haiwan dan meniru bunyi haiwan dengan betul. 4. Guru mempamerkan slaid MS PowerPoint perkataan pada semua murid. Murid menyebut perkataan yang dipamerkan dengan betul. 18

1.2.5 1.2.5, 2.1.2, 2.1.3 1.2.5, 2.1.2, 2.1.3

DRAF16/06/10

Aktiviti 2: 1. Guru membuat demonstrasi cara memasukkan teks dan grafik menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) kepada murid. 2. Murid menyediakan 2 slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej berpandukan modul pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. 3. Murid menyimpan dan mencetak hasil kerja berpandukan modul pembelajaran Mari Belajar MS PowerPoint. 4. Murid membentangkan hasil kerja menggunakan persembahan MS PowerPoint. 2.1, 2.5 3.2.5

2.6, 2.1

4.1

LANGKAH-LANGKAH MEMULAKAN APLIKASI seperti Gambar rajah 1. 1. Klik Start. 2. Klik All Programs. 3. Klik Microsoft Office. 4. Klik Microsoft Office PowerPoint.

19

DRAF16/06/10

1

2

3

4

Gambar rajah 1

20

DRAF16/06/10

1.

MENAIP TEKS PADA SLAID 1. Untuk menaip perkataan, klik pada Click to add title di Gambar rajah 2.

Gambar rajah 2

21

DRAF16/06/10

2. Taip perkataan arnab dan tekan kekunci Enter seperti Gambar rajah 3.

Gambar rajah 3

22

DRAF16/06/10

2.

MEMASUKKAN GAMBAR PADA SLAID (Gambar rajah 4) 1. 2. 3. Klik Insert. Klik Picture. Klik Clip Art.

1

2

3

Gambar rajah 4

23

DRAF16/06/10

4.

Kotak Clip Art akan dipaparkan di sebelah kanan anda seperti gambar rajah 5.

Gambar rajah 5

Nota guru: Sila gunakan perkataan dalam bahasa Inggeris untuk carian. 24

DRAF16/06/10

5. Untuk memasukkan gambar (gambar rajah 6) dari Clip Art: 1. Taip perkataan animal. 2. Klik pada butang Go. 3. Klik pada gambar arnab.

1

2

3

Gambar rajah 6

25

DRAF16/06/10

3.

MASUKKAN SLAID BARU (Gambar rajah 7) 1. 2. Klik Insert. Klik New Slide.

1

2

Gambar rajah 7

26

DRAF16/06/10

3.

Sekarang anda mempunyai dua slaid seperti gambar rajah 8.

Gambar rajah 8

27

DRAF16/06/10

4.

MENYIMPAN PERSEMBAHAN SLAID (Gambar rajah 9) 1. 2. Klik File. Klik Save As.

1

2

Gambar rajah 9

28

DRAF16/06/10

3. 4.

Taip perkataan haiwan dalam kotak File name seperti gambar rajah 10. Klik Save.

Gambar rajah 10

29

DRAF16/06/10

5.

MEMBENTANGKAN HASIL KERJA 1. Klik pada slaid pertama seperti gambar rajah 11.

Gambar rajah 11

30

DRAF16/06/10

2. 3.

Klik View seperti gambar rajah 12. Klik Slide Show.

2 3

Gambar rajah 12

31

DRAF16/06/10

4.

Persembahan slaid akan dipaparkan seperti gambar rajah 13.

Gambar rajah 13

32

DRAF16/06/10

5.

Tekan kekunci Enter untuk melihat slaid kedua seperti gambar rajah 14.

Gambar rajah 14

6.

Tekan kekunci Esc atau Enter untuk keluar dari persembahan. 33

DRAF16/06/10

6.

MENUTUP HASIL KERJA (Gambar rajah 15) 1. 2. Klik File. Klik Exit.

1

2

Gambar rajah 15
34

DRAF16/06/10

Penilaian

Murid menulis nama haiwan berdasarkan gambar dan menyebut semula nama yang ditulis. Murid menyebut nama haiwan ternakan yang terdapat dalam gambar dengan betul dan tepat. Murid memasukkan 2 keping gambar haiwan ke dalam satu slaid persembahan secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 7.1

1.2.5, 3.2.5

Aktiviti Pemulihan

1.2.5

Aktiviti Pengayaan

35

DRAF16/06/10

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS

LAMPIRAN 2

Modul Topic Overview

English Language Greeting Cards Pupils prepare greeting cards using suitable sentences. They are introduced to word processing software (MS Word) and will learn how to produce text with pictures in a page. Pupils will be able to create greeting cards using MS Word and print the card. This module will be carried out in the computer lab. 1.1 Pronounce words and speak confidently with the correct stress, rhythm and intonation in accordance to Standard English (SBE). 3.2 Write using appropriate language, form and style for a range of purposes. 3.3 Write and present ideas through a variety of media. 4.2 Use spoken, written and visual language to demonstrate understanding of poems, stories and plays and express personal response to literary texts. 1.1.1 Able to listen and respond to stimulus given with guidance: (d) rhythm and rhyme (using songs or rhymes to help them tune into the rhythm and sound of English) 1.1.3 Able to listen to, say aloud and recite rhymes or sing songs with guidance 3.2.2 Able to write 3-5 word sentences with correct spelling: (c) parallel writing 3.3.1 Able to create simple non-linear texts with guidance: (a) Greeting Cards 4.2.1 Able to talk about: (b) pictures

Content Standard English Language

Learning Standard English Language

Content Standard TMK

Pupil will able to: 2.0 Select and apply appropriate ICT resources. 4.0 Use ICT to acquire and share knowledge. 7.0 Use ICT to express ideas and information creatively and innovatively. 36

DRAF16/06/10

Learning Standard TMK

2.1 Open and save word processing file (MS Word). 2.2 Use word processing (MS Word) to write text in a page. 2.3 Use word processing (MS Word) to produce text with picture in a page. 2.6 Use printer to print a document. 4.1 Present idea by using word processing (MS Word) 7.1 Use word processing (MS Word) creatively to present existing idea or concept. 3 hours 1. Have Fun With MS Word Module 2. Worksheet 1 and 2 3. PowerPoint presentation contains “Happy Birthday” song and lyrics. Teacher is advised to print pupil’s work in group to paper wastage, avoid paper jams and time constraints. TMK Learning Std English Learning Std

Duration Resources

Teacher’s note

Activities

Activity 1: Happy Days 1.Teacher opens MS PowerPoint contains “Happy Birthday” song and lyrics. 2. Pupils listen and hum the birthday song, sing along the birthday song. 3. Pupils open MS Word (refer to Fun With MS Word) and type the lyrics. 4. Pupils save and print the task. 2.2 2.6, 2.1

1.1.1 (d), 1.1.3 3.2.2 (c)

37

DRAF16/06/10

Activity 2: Greeting Cards 1. Pupils create a page of birthday card for a friend using MS Word. 2. Pupils insert pictures from Clip Art into the card and type the greeting. 3. Pupils save and print their work. 2.1 2.3 2.1, 2.6 3.3.1 (a)

4. Pupils present their work using MS Word. 38

4.1, 7.1

4.2.1 (b)

DRAF16/06/10

Assessment Remedial Activity

Pupils do Worksheet 1. Pupils do Worksheet 2 in MS Word. 4.1, 7.1

Enrichment Activity Pupils work in pair or groups to create greeting cards and present their work using MS Word creatively.

39

DRAF16/06/10

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK

LAMPIRAN 3

Modul Teras Asas Topik Pengenalan

Matematik Bentuk- bentuk 3D dan 2D Murid mengenal pasti bentuk 3D dan 2D di persekitarannya. Dalam pelajaran ini, murid diperkenalkan dengan perisian grafik (MS Paint). Murid belajar menghasilkan gambar menggunakan bentuk asas. 13.0 Memahami dan menggunakan kosa kata berkaitan bentuk 3D dan 2D. 13.2 Mengenal pasti, menerangkan dan mengasing bentuk 2D termasuk segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga dan bulatan. 13.3 Membina gambar atau corak menggunakan bentuk 2D serta menerangkan gambar atau corak tersebut.

Standard Kandungan Matematik

Standard Kandungan TMK

2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. 7.0 Murid menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif . Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.4 Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2.6 Mencetak dokumen. 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. 3 jam 40 2.1

Standard Pembelajaran TMK

Tempoh Masa

DRAF16/06/10

Sumber

1. 2. 3. 4.

Kad bergambar bentuk 2D. Gambar taman permainan kanak-kanak. Modul pembelajaran Mari Belajar Paint. Persembahan bentuk asas 3D dalam MS PowerPoint.

Standard Pembelajaran TMK

Standard Pembelajaran Matematik

Aktiviti

1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk memperkenalkan bentuk asas 2D. 2. Guru memaparkan gambar taman permainan kanak-kanak. Murid mengenal pasti bentuk 2D dalam gambar. 3. Guru menunjuk cara langkah-langkah membuat dan mewarna bentuk 2D serta memasukkan teks menggunakan perisian grafik (MS Paint). 4. Murid melukis bentuk-bentuk 2D menggunakan MS Paint. 5. Murid mewarna dan melabel bentuk-bentuk 2D yang dihasilkan. 6. Murid simpan dan mencetak hasil kerja mereka. 7. Murid membentangkan hasil kerja menggunakan perisian MS Paint.

2.1

2.6

1. Membuka aplikasi MS Paint (Gambar rajah 1) 1. 2. 3. 4. Klik Start. Klik All Programs. Pilih Accessories Pilih Paint

41

DRAF16/06/10

1

2

3

4 Gambar rajah 1

42

DRAF16/06/10

5.

Antara muka seperti gambar rajah 2 akan terpapar.

Gambar rajah 2

43

DRAF16/06/10

2. Melukis Bentuk Asas a. Bentuk segi empat seperti gambar rajah 3. 1. Klik pada ikon rectangle di Tool Box. 2. Penuding arah akan bertukar kepada

.

1

Bawa kursor ke ruang lukisan. Kursor berubah menjadi simbol
Gambar rajah 3

.

44

DRAF16/06/10

3.

Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2. Kemudian lepaskan seperti di gambar rajah 4.

3 1 2

Gambar rajah 4

45

DRAF16/06/10

4.

Segi empat tepat terhasil seperti gambar rajah 5.

Gambar rajah 5

46

DRAF16/06/10

b. Bentuk bulatan. 1. Klik pada ikon ellipse di Tool Box seperti gambar rajah 6.

1

2.

Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2.

Gambar rajah 6

47

DRAF16/06/10

2.

Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2, kemudian lepaskan seperti gambar rajah 7.

1 2

Gambar rajah 7

48

DRAF16/06/10

2. Bentuk bulatan terhasil seperti gambar rajah 8.

Gambar rajah 8

49

DRAF16/06/10

c. Bentuk segi tiga. 1. Klik pada ikon polygon di Tool Box seperti gambar rajah 9.

1

Gambar rajah 9

50

DRAF16/06/10

2.

Klik di 1, jangan lepas dan tarik ke 2, kemudian lepaskan seperti gambar rajah 10. Bawa penuding arah ke 3 dan klik dua kali.

3.

3 1 2

Gambar rajah 10

51

DRAF16/06/10

4.

Bentuk segi tiga terhasil seperti gambar rajah 11.

Gambar rajah 11

52

DRAF16/06/10

4. Menyimpan lembaran kerja 1. 2. Klik pada File di menu bar seperti gambar rajah 12. Pilih Save As

1

2

Gambar rajah 12

53

DRAF16/06/10

3. 4.

Taipkan perkataan bentuk di File name seperti gambar rajah 13. Klik Save.

5. 3 4

Gambar rajah 13

54

DRAF16/06/10

Mewarna bentuk Asas 1. 2. 3. Klik pada ikon Fill With Color di Tool Box seperti gambar rajah 14. Pilih warna merah pada Color Box. Bawa penuding arah ke bentuk segi empat tepat dan klik.

1 3

2
Gambar rajah 14

55

DRAF16/06/10

4.

Paparan seperti gambaran rajah 15 akan terhasil.

Gambar rajah 15

56

DRAF16/06/10

5. 6.

Sekarang warnakan pada bentuk yang lain seperti bulatan dan segi tiga. Hasilnya adalah seperti gambar rajah 16.

Gambar rajah 16

57

DRAF16/06/10

6. 1. 2.

Menaip teks Klik pada ikon Text di Tool Box seperti gambar rajah 17. Klik, jangan lepas dan tarik penuding arah dari 1 ke 2.

1 2

1

2

Gambar rajah 17

58

DRAF16/06/10

3. 4.

Text Tool Box akan kelihatan seperti gambar rajah 18. Taip perkataan segi empat tepat di dalam ruangan Text Box.

3

4

Gambar rajah 18

59

DRAF16/06/10

5. 6.

Sekarang taipkan perkataan bulatan dan segi tiga pada bentuk seperti gambar rajah 19. Hasilnya adalah seperti gamba rajah di bawah.

Gambar rajah 19

60

DRAF16/06/10

7.

Simpan hasil kerja anda.

8.

Mencetak Hasil Kerja

Lihat hasil kerja anda melalui

Print Preview
sebelum mencetak.

61

DRAF16/06/10

1. 2.

Klik File di Bar Menu seperti gambar rajah 20. Pilih Print Preview.

1 2

Gambar rajah 20

62

DRAF16/06/10

3.

Paparan seperti gambar rajah 21 akan kelihatan.

Gambar rajah 21

63

DRAF16/06/10

Baiklah. Sekiranya anda telah berpuas hati dengan hasil kerja, minta kebenaran guru sebelum mencetak.

64

DRAF16/06/10

4.

Klik pada ikon Print di Bar menu seperti gambar rajah 22.

4

Gambar rajah 22

65

DRAF16/06/10

Tahniah! Sekarang anda boleh pamerkan hasil kerja anda kepada guru dan rakan-rakan.

66

DRAF16/06/10

Penilaian Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan

Murid melukis bentuk asas dalam kotak yang disediakan (Lembaran kerja 1). Murid memadankan bentuk asas dan nama dengan betul (Lembaran kerja 2).

13.3

Murid melukis gambar seperti rumah, kereta atau muka orang menggunakan bentuk 2D yang telah dipelajari secara kreatif untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.

2.4

67

DRAF16/06/10

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA SAINS DAN TEKNOLOGI: SAINS

LAMPIRAN 4

Modul Topik Pengenalan

Sains Tumbuh-tumbuhan Murid mengenal pasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. Dalam pembelajaran ini, murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman. 3.0 Memahami tumbuhan dan bahagian tumbuhan. 3.1 Menamakan jenis tumbuhan. 3.6 Menyampaikan pemerhatian perihal tumbuhan melalui lukisan dan secara lisan. 2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. 4.0 Murid menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi pengetahuan. 7.0 Murid menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Standard Kandungan Sains

Standard Kandungan TMK

Standard Pembelajaran TMK

2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.2 Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menulis teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam 1 halaman. 2.3 Menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. 2.6 Mencetak dokumen. 4.1 Menyampaikan idea menggunakan pemprosesan perkataan (MS Word) dan perisian persembahan (MS PowerPoint). 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada. 68

DRAF16/06/10

Tempoh Masa Sumber

3 jam 1. Gambar tumbuh-tumbuhan 2. Modul pembelajaran Mari Belajar MS Word. 3. Persembahan MS PowerPoint tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran. 4. Guru menyalin lembaran kerja 1,2, 3 dan 4 tentang tumbuh-tumbuhan ke dalam komputer murid.
Standard Pembelajaran TMK Standard Pembelajaran Sains

Aktiviti 1. Guru menggunakan persembahan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran. 2. Guru memaparkan gambar tumbuh-tumbuhan. 3. Murid mengikut arahan untuk membuka MS Word dan memasukkan gambar tumbuh-tumbuhan. 4. Murid menaip nama tumbuh-tumbuhan. 5. Murid simpan dan cetak hasil kerja mereka.

3.1, 3.6 2.1 2.3 2.1, 2.6 3.1

6. Murid membentangkan hasil kerja menggunakan MS Word.

69

DRAF16/06/10

PROJEK KELAS: 1. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan.

2.1, 7.1

Penilaian Aktiviti Pemulihan Aktiviti Pengayaan

Murid melengkapkan lembaran kerja 2 menggunakan MS Word. Melengkapkan lembaran kerja 3 menggunakan MS Word. Murid memasukkan 4 gambar jenis tumbuh-tumbuhan dan menamakan tumbuhtumbuhan tersebut dalam lembaran kerja 4 dengan merujuk modul pembelajaran Mari Belajar MS Word.

2.1, 2.3 2.1, 2.3 4.1, 7.1 3.1, 3.6 3.1, 3.6

70

DRAF16/06/10

MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA SENI VISUAL DAN MUZIK

LAMPIRAN 5

Modul Topik

Pendidikan Seni Visual Menggambar - Garisan

Pengenalan

Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian MS Paint dengan melukis garisan yang berwarna-warni. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan (switch ON) dan disediakan dengan paparan perisian MS Paint.

Standard Kandungan Seni Visual

1.0 2.0 3.0 4.0

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni-rupa). Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penghasilan karya seni. Apresiasi terhadap karya seni.

Standard Pembelajaran Seni Visual

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2

Mengenal dan memahami unsur seni (garisan dan rupa) dalam karya seni sendiri. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. Mengetahui teknik-teknik penggunaan media dalam penghasilan karya seni. Memilih dan memanipulasi bahan segi kegunaan. Mempamerkan karya seni sendiri yang dihasilkan. Menceritakan karya seni yang dihasilkan.

71

DRAF16/06/10

Standard Kandungan TMK

2.0 Murid memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. 7.0 Murid menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Standard Pembelajaran TMK

2.1 Membuka dan menyimpan fail grafik, dokumen pemprosesan perkataan dan perisian persembahan (MS Paint, MS Word, MS PowerPoint). 2.4 Menggunakan perisian grafik (MS Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). 2.6 Mencetak dokumen. 7.1 Menggunakan perisian grafik (MS Paint), pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks, imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.

Tempoh masa

1 jam

Bahan sumber

1. Contoh garisan selari dan garisan bertindih. 2. Perisian MS Paint.

72

DRAF16/06/10
Standard Pembelajaran TMK Standard Pembelajaran Seni

Aktiviti

1. Guru menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. 2. Murid menyatakan cara membuat garisan-garisan tersebut. 3. Guru menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan perisian MS Paint. 3.1 Melukis garisan selari Langkah 1: Klik pada ikon Line di Tool Box seperti gambar rajah 1.

2.4

1.1 2.1 2.2

1

Gambar rajah 1

73

DRAF16/06/10

Langkah 2: Klik dan bawa penunjuk seperti gambar rajah 2.

dari 1 kepada 2, kemudian lepaskan

1

2

Gambar rajah 2
Langkah 3: Garisan selari terhasil seperti gambar rajah 3.

Gambar rajah 3
74

DRAF16/06/10

Langkah 4: Hasilkan beberapa garisan selari seperti gambar rajah 4.

Gambar rajah 4
4. Murid membuat garisan bertindih. Langkah 1: Klik dan bawa penunjuk seperti gambar rajah 5.
1

dari 1 kepada 2, kemudian lepaskan .

2

Gambar rajah 5
75

DRAF16/06/10

Langkah 2: Hasilkan beberapa garisan bertindih seperti gambar rajah 6.

Gambar rajah 6
5. Murid membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna seperti gambar rajah 7. Langkah 1: Klik pada ikon Line di Tool Box. Langkah 2: Klik pada warna pilihan anda. 2.4 3.1, 2.1

1

2
Gambar rajah 7
76

DRAF16/06/10

Langkah 3: Hasilkan garisan selari dan garisan bertindih seperti gambar rajah 8.

Gambar rajah 8
6. Murid menyimpan hasil kerja di dalam komputer dan mencetak hasil kerja. 6.1 Menyimpan hasil kerja seperti gambar rajah 9. Langkah 1: Klik pada ikon File. Langkah 2: Klik pada Save As. 2.1

1 2

Gambar rajah 9
77

DRAF16/06/10

Langkah 3: Antara muka seperti gambar rajah 10 akan terhasil.

Gambar rajah 10

Langkah 4: Namakan hasil kerja seperti langkah di gambar rajah 11. 1. Klik pada kotak File name dan taip garisan. 2. Klik Save.

Gambar rajah 11

2 1
78

DRAF16/06/10

6.2 Mencetak Langkah 1: Sebelum mencetak dapatkan kebenaran daripada guru. Langkah 2: Klik ikon File dan klik Print seperti gambar rajah 12.

1

2
Gambar rajah 12

79

DRAF16/06/10

Langkah 3: Anda akan dapat paparan seperti gambar rajah 13 dan klik OK.

3
Gambar rajah 13

80

DRAF16/06/10

7. Murid menggunakan garisan untuk menghasilkan satu karya seni. Hasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang telah anda pelajari.

Contoh seperti gambar rajah 14.

2.6

Gambar rajah 14
8. Murid mencetak hasil kerja yang telah siap. 9. Murid mempamerkan dan membentangkan tentang karya seni yang telah dihasilkan.

4.1, 4.2

81

DRAF16/06/10

Penilaian

Guru menjalankan penilaian berdasarkan proses kerja murid.

Aktiviti pemulihan

Murid mengulang proses kerja karya seni yang diberi dengan bimbingan guru.

Aktiviti pengayaan

Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna.

7.1

82

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.