You are on page 1of 42

201

Aurkibidea

1. SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA.

2. HELBURU OROKORRAK.

3. IRAKASKUNTZA JARDUEREN PROGRAMA

3.1. ZUZENDARITZA PROIEKTUKO HELBURUEN PROGRAMA

3.2. PLAN ESTRATEGIKOKO HELBURUEN PROGRAMA

3.3. EBAZPENEKO ETA BESTELAKO HELBURUEN PROGRAMA

3.4. IRAKASKUNTZA JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA

3.5. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA

4. IKASTETXEAREN FUNTZIONAMENDU ATALAK

5. LAN EREMUAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK

6. PRESTAKUNTZA ETA GARAPEN PROFESIONALA

7. ESKOLAKO ZERBITZUAK

8. EKONOMIA-KUDEAKETARAKO PLANA

9. HEZKUNTZA-KOMUNITATEARI INFORMAZIOA HELARAZTEKO PLANA

10. IUP GARAPENAREN ETA IKASTETXEAREN FUNTZIONAMENDUAREN

JARRAIPENA

11. OOG-aren ONARTZE-AGIRIA

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 2/42


1.SARRERA

Ikastetxeko Urteko Plan hau osatzeko, aurreko urteetan bezala, besteak beste
ikastetxeko Plan Estrategikoan eta Zuzendaritza Proiektuan oinarritu gara. Plan
Estrategikoak eta Zuzendaritza Proiektuak epe ertaineko norabidea markatzen dute,
daramagun bidea egokia den egiaztatzeko berriz aurreko urteko memoriak hartzen dira
kontuan.

IUP honen diseinura eraman gaituzten iturriak; Gogobetetze tresnak, Memoriak,


Ebaluazio Diagnostikoko Hobekuntza Planak, Zuzendaritza Proiektuko aurtengo helburuak
eta Hezkuntza Sailak berariaz ezartzen dizkigun erronka edo moduluak (PEG) dira.

IUP hau egiteko jarraitu dugun prozedura ondokoa da: Hasierako zirriborroa
zuzendaritza eta PBak egin ondoren, zikloetan aztertu eta proposamenak gehitu zaizkio,
berriro PBan bigarren zirriborroa egiteko aldaketak txertatu dira eta jarraian zuzendaritzan
atal ezberdinen zuzenketa eta antolaketa egin dugu. Horrela behin behineko plana eratu
ondoren klaustroan oniritzia eman diogu. OOGa egin aurretik Guraso Elkarteko kideei
aurkeztu diegu, batzorde iraunkorraren bitartez eta denbora bat eman diegu ekarpenak …
egiteko. Azkenik OOGan onartu da.
Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

bai ez zer-nola

Klaustroa X Urteko Planaren proposamena aztertu eta hobekuntzak iradokiz.

Jasotako memori eta proiektu ezberdinak bateratuz Urteko Planaren proposamena eginez.
Batzorde pedagogikoa X Gogobetetze tresnak aztertuz eta aurrerabideak zehaztuz.

Zikloetako taldeak X Ikasturteko memoria egiterakoan aurrerabideak zehaztuz.

Mailetako taldeak X Proposaturiko eta sortutako premiak ziklora eta PB ra bideratuz.

Formazio saio eta mintegietan jasotakoa Batzordeetan partekatuz eta eguneroko lanarekin
Proiektuen arduradunak X lotuz.

Zikloetako koordinatzaileak X Irakaskuntza Jarduera osagarriak koordinatuz eta besteak beste ebaluazio saioak bideratuz.

Behatokia eta Agenda 21en bitartez, hobekuntza proposamenak eginez. OOGen onarpenaren
Familien ordezkariak X bitartez.

Zuzendaritza taldea X Ikastetxearen lidergoa bermatu eta jarraipen orokorra eginez; antolakuntza, ordutegiak …

Beste batzuk
-Udala/ OM/ Gizarte
Zerbk/Berritzegunea… X Etengabeko harremana mantenduz eta beharrak bideratuz.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 3/42


2.HELBURU OROKORRAK
1. Zuzendaritza Proiektuan zehaztutako helburuak.

helburuak 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

1] Ikastetxeko
eraikin nagusiaren ? ? ?
handitze lanak
bideratzea eta lanak
bukatutakoan gelak
edo espazio
ezberdinak
berregituratzea.
2] H.H.eta L.H.ko
metodologia
bateratzen eta
sistematizatzen
jarraitzea.
3] Etapa eta zikloen
arteko koordinaketa
hobetzea.
4] Haur
Hezkuntzako ? ? ?
baliabide materialak
finkatzea.
5] Plan estrategikoa
berritzea.
6] Hezkuntza
Proiektua
berrikustea.
7] Batzorde
pedagogikoa
berrantolatzea.

2. Plan Estrategikoan irakaskuntza programako helburuak.


2.1. Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta,
pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna
bultzatuz.
2.2. Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila
gorenera iristeko, sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea.
2.3. Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza bermatzea.

3. Ebazpenetik datozenak eta bestelako helburuak.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 4/42


Helburu hauek zehazterakoan kontuan hartu diren dokumentu eta
baliabideak honako hauek izan dira:

iturburuak

X hezkuntza proiektua

X plan estrategikoa

X zuzendaritza proiektua

X curriculum proiektua

X AJA

X hobekuntza plana

X urteko memoria

X emaitza akademikoak

X ikasleriaren proposamenak

X familien proposamenak

adm. eta zerb. proposam.

beste barne agente batzuk

X hezkuntza administrazioa

X kanpoko agenteak

beste batzuk

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 5/42


3.IRAKASKUNTZA JARDUEREN PROGRAMA

3.1. Zuzendaritza Proiektuko helburuen programa.

BALIABIDE EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK


HELBURUAK JARDUERAK ARDURA DENBORALIZAZ PERTSONAL ETA ETA DATAK
IOA MATERIALAK

1] IKASTETXEKO Zuzendaria arduratuko da


ERAIKIN NAGUSIAREN Udal ordezkaria eta ADIERAZLEAK:
HANDITZE LANAK Udal ordezkariarekin egoera Hezkuntza delegaritzako - Hiruhileko bakoitzean egoeraren
BIDERATZEA ETA nola dagoen aztertzeko bilerak Zuzendaritza Hiruhileko obra arduradunaren informazioa jaso da.
LANAK BUKATUTAKOAN egin. bakoitzean arteko zubi lana egiten.
GELAK EDO ESPAZIO EBALUAZIO DATAK:
EZBERDINAK - Otsaila eta maiatza.
BERREGITURATZEA.

“Haur Hezkuntza – Lehen


Hezkuntza zubia”
ADIERAZLEAK:
Mintegitik datozenak.
- Ziklo bakoitzeko guneak zehaztu
Guneak zehaztu, bertan erabili
2] H.H.ETA L.H.KO dira eta bertan ipini beharreko
beharreko materialak adostu, Zuzendaritza Hiruhileko “Matematika
METODOLOGIA baliabideak adostu dira.
ebaluatzeko moduak erabaki, + bakoitzean manipulatiboa” ikastarotik
BATERATZEN ETA - Ebaluatzeko moduak eta
irakaslearen rola zein izan P.B. gutxienez datozenak.
SISTEMATIZATZEN irakaslearen rola zein izan behar
behar den erabaki. + asteazken
JARRAITZEA. den erabaki da.
zikloak arratsalde bat. PEGetik edo beste
mintegietatik etor
EBALUAZIO DATAK:
litezkeenak.
- Otsaila eta maiatza.
Weborri ezberdinak.
ADIERAZLEAK:
3] ETAPA ETA ZIKLOEN
Formazio bateratuak egin, eta Zuzendaritza Ikastetxe mailan P.B.ko eta klaustroko - Klaustro guztiak izan du etapa
ARTEKO
etapaka egiten direnean + burutzen diren partaide guztiok egiten bakoitzeko metodologia eta
KOORDINAKETA
elkarren berri izan. P.B. ekintza ditugun formakuntza eta hartutako erabakien berri.
HOBETZEA.
bakoitzean. bilerak. EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila eta maiatza.
Maila bakoitzean behar diren ADIERAZLEAK:
4] HAUR HEZKUNTZAKO
liburuak, jolasak, guneetako - Gune bakoitza behar den
BALIABIDE
baliabideak… adostu eta Haur Hezkuntzako Ikasturte hasieran Gune edo txoko baliabide eta materialez osatu da.
MATERIALAK
erosi. zikloa. eta amaieran bakoitzean behar
FINKATZEA.
direnak. EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila eta maiatza.
Hurrengo lau urteetarako
ikastetxearen Plan Aurreko Plan
Estrategikoko ildoak Estrategikoa. ADIERAZLEAK:
markatzeko hausnarketa eta Zuzendaritza - Plan Estrategikoa berritu da.
5] PLAN
bilerak. + “Kalitatea Hezkuntzan” - Plan Estrategikoa OOGak onartu
ESTRATEGIKOA 2. hiruhilekoan
P.B. mintegitik datozenak. du.
BERRITZEA. zehar.
Klaustroa. EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila eta maiatza.
Guraso Elkartea.

Hurrengo lau urteetarako Aurreko Hezkuntza


ikastetxearen Hezkuntza Proiektua. ADIERAZLEAK:
6] HEZKUNTZA Proiektua berritzeko - Hezkuntza Proiektua berritu da.
Zuzendaritza
PROIEKTUA hausnarketa eta bilerak. 2. eta 3. “Kalitatea Hezkuntzan” - Hezkuntza Proiektua OOGak
+
BERRIKUSTEA. hiruhilekoan mintegitik datozenak. onartu du.
P.B.
zehar.
Klaustroa. EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila eta maiatza.
Guraso Elkartea.
3.2. Plan estrategikoko helburuen programa
1. ILDOA: Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta, pertsonenganako eta
ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna bultzatuz
Helburuak: a) aniztasuna, hezkidetza eta elkarbizitza jarrerak geure egiten jarraitzea.
b) eskola komunitatea osatzen dugun kideon arteko harremana hobetzeko hartutako erabakiak aurrera eramatea.
c) ingurunearekiko ohitura jasangarriak geure egitea.

HELBURUAK JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALI BALIABIDE EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK


ZAZIOA PERTSONAL ETA ETA DATAK
MATERIALAK
ADIERAZLEAK:
- Guraso eta jantokiko begiraleek
B.A.T batzordea ezagutzen dute
eta nola funtzionatzen duen
- Gurasoei, jantokiko Bizikasi eta Hezkidetza badakite.
Zuzendaritza
B.A.T. BATZORDEA begiraleei… B.A.T. mintegitik lorturiko - Ekintzen balorazioa egin da.
+
EZAGUTARAZTEA ETA batzordea aurkeztu eta Irailean materialak. - AJAn B.A.T batzordearen
B.A.T. batzordea
ESKOLAKO ARAUDIAN bere funtzionamendua eginkizunak txertatuta daude.
+
HONEN EGINKIZUNAK azaldu. Azaroan Eskolan sorturikoak. - Klaustroan ezagutzera eman da
Behatokiko koord.
TXERTATZEA. - B.A.T batzordearen eta onartu egin da A.J.A.n
+
eginkizunak AJAn txertatu dena.
PB
sartzea. - OOG-an onartu da A.J.A.n
txertatu dena.

EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila.
ADIERAZLEAK:
Iaz bi batzordeak elkartu ziren Elkarbizitza Bizikasi eta Hezkidetza - Elkarbizitza Behatokiko eta
A21 ETA ELKARBIZITZA baina bi batzordeetatik behatokiko mintegitik lorturiko
Ikasturte A21eko ekintzetan oreka
BATZORDEAK antolatzen diren ekintzen oreka arduraduna materialak.
hasieratik mantendu da.
BERRANTOLATZEA. mantentze aldera, aurten berriro +
EBALUAZIO DATAK:
(IAZKO H.B.TIK) banatu egingo dira. A21 arduraduna A21eko mintegikoak. Otsaila eta maiatza.

Azaroan eta “Ikastetxeko Elkarbizitza


Zuzendaritza abenduan. Plana” ADIERAZLEAK:
“Ikastetxeko Elkarbizitza Plana” + - Elkarbizitza Planean txertatu dira
eta B.A.T. batzordea “Hezkidetza eta genero genero berdintasuneko plana eta
ELKARBIZITZA PLANA “Hezkidetza eta genero + berdintasunerako plana” B.A.T batzordearen
BERRITZEA. berdintasunerako plana” Behatokiko koord. funtzionamentua.
elkartuz + B.A.T. batzordearen + “Jazarpen kasuetako - Klaustroan ezagutzera eman da
eginkizunak eta antolakuntza PB protokoloa Aita eta onartu egin da Elkarbizitza
txertatuz. Iparragirre” Plan berria.

Bizikasi eta Hezkidetza EBALUAZIO DATAK:


mintegiko baliabideak. - Otsaila

- Aurrenerabezaroa
- IKT (sakelekoak,
IKASLE ETA gurasoak eta seme- Hizlariak.
Zuzendaritza ADIERAZLEAK:
GURASOENTZAKO alabak edo sare ????? Hitzaldi bakoitzerako
+ - Formazio saioen helburuak bete
HITZALDIAK sozialak) Martxoak 5 gai zerrenda eta
P.B. dira.
ANTOLATZEA. - Adimen emozionala?? ????? laburpena.
+ - Hitzaldietako akta jaso da.
- EME metodoa ?????
Behatokiko koord. - Balorazio orriak jaso dira.
(irakurketa azkarra,
+
memorizazioa) ???
I.K.T. arduraduna EBALUAZIO DATAK:
Otsaila eta maiatza.

- Klima Aldaketaren Irakasleak, ikasleak. ADIERAZLEAK:


aurkako Irailaren 27an. Berariaz sorturiko - Klima Aldaketaren aurkako
kontzientziazioa proiektuak. kontzientziazio ekintzak burutu
OHITURA Egunero. dira.
JASANGARRIAK - Hamaiketako - Hamaiketako osasuntsua egiteko
Tutoreak eta A21
LANTZEA. osasuntsuak. Ikasle taldeek ekintza burutu da.
koordinatzailea
txandaka - Eskolako arautegia errepasatu
- Zaborraren kudeaketa + da.
patrulla berdea Egunero.
EBALUAZIO DATAK:
- Ura eta Argiaren - Otsaila eta maiatza.
erabilera egokiak.
2. ILDOA: Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila gorenera iristeko,
sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea.
Helburuak: a) Diagnostiko ebaluazioaren emaitzak eta aurreko hobekuntza plana aztertuz plan berria diseinatzea eta garatzea.
b) Metodologia alderditik hartutako erabakiak U.D. guztietan islatzea.
c) Ebaluaketa txostenak berritzea.

HELBURUAK JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALI BALIABIDEAK EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK


ZAZIOA ETA DATAK
ADIERAZLEAK:
IAZKO EMAITZEN HIZKUNTZA POIEKTUAN - Iazko emaitzen - Hizkuntza ezberdinak (Euskara,
GRAFIKOAK AZTERTU Hizkuntza ezberdinetako grafikoak. Gaztelania, Ingelesa) hobetzeko
ETA HOBEKUNTZA entzumen eta irakurketa Zuzendaritza 2. hiruhilekoan - Hizkuntza jarduerak txertatu dira Hizkuntza
PROOSAMENAK ulermena hobetzeko jarduerak, + Proiektua. Proiektuan.
TXERTATZEA. idazmenari dagozkionak, PB - Irakurketa Plana.
- PEG. Hizkuntza EBALUAZIO DATAK:
ahozkotasuna… txertatuko Trataera - Otsaila eta maiatza.
dira. Integratua.

HAUR HEZKUNTZA Bertan ematen dizkiguten Zuzendaritza ADIERAZLEAK:


MINTEGIAN pautak, pistak, baliabideak… + *Kasuan kasukoak.
PARTEHARTZEA. aztertu eta behar izanez gero Mintegi horretako Ikasturtean Mintegitik datozenak
ikastetxeko zehar. EBALUAZIO DATAK:
ikastetxean probatzea.
arduraduna - maiatza.
- Iazko GARATUko
IGAROTZE PLANA Zuzendaritza ikastarotik hartutako ADIERAZLEAK:
H.H.tik L.H.ra pasatu aurretik
EGITEA. (IAZKO + Igarotze Planaren eredua. - Igarotze Plana egin da eta
HH5eko ikasleekin
H.P.TIK) PB - HH mintegitik letorkeena. ekintzak zehaztu dira.
eginbeharreko hainbat ekintza + 3.hiruhilekoan
zehaztea. HH eta 1.zikloak. EBALUAZIO DATAK:
- maiatza.
Azaroak 27, 28 Buztingintzako irakasleak
BUZTINGINTZA Zuzendaritza eta 29. ekartzen dituenak. ADIERAZLEAK:
HH eta LH1eko talde bakoitzari
TAILERRA + - Buztingintzako tailerra eskaini da.
hiruhileko bakoitzean
ANTOLATZEA. HH eta 1. zikloak Otsailak 26, 27 Gela bakoitzak bere gelan - Balorazioa egin da.
buztingintzako saio bat eta 28. burutuko du tailerra.
eskaintzea. Apirilak 22, 23 EBALUAZIO DATAK:
eta 24. - Otsaila eta maiatza.
Azaroak 4 eta 5. Komikigintzako irakasleak
KOMIKIGINTZA Zuzendaritza ekartzen dituenak. ADIERAZLEAK:
TAILERRA LH2 eta LH3ko talde bakoitzari + Otsailak 10 eta - Komikigintzako tailerra eskaini
ANTOLATZEA. hiruhileko bakoitzean LH 1. eta 2. zikloak 11. Gela bakoitzak bere gelan da.
komikigintzako saio bat burutuko du tailerra. - Balorazioa egin da.
Maiatzak 4 eta 5.
eskaintzea.
EBALUAZIO DATAK:
Otsaila eta maiatza.

ADIERAZLEAK:
HERRIKO JUBILATU Herriko Jubilatu Taldeari gure Zuzendaritza Ikasturtean Jubilatu Taldeak - Herriko Jubilatu Taldeak gure
TALDEAREN EKIMENA + zehar. proposatzen dituenak. ikasleekin ekintza ezberdinak
programazio laburrak bidali eta
Zikloak. burutu dituzte.
AURRERA ERAMATEA. hauetan gure ikasleekin egin - Balorazioa egin da.
ditzaketen jarduerak zehaztea.
EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila eta maiatza.
- Diputazioko
SOIN HEZIKETAKO begiraleek ADIERAZLEAK:
JARDUERA Soin Heziketako ekarritakoak. - Diputazioak eskainitako ekintzak
OSAGARRIAK - Txirrindularitza irakaslea. Urriak 30-31 - Eskolako Soin gure ikasleekin burutu dituzte.
BURUTZEA. Azaroak 6-7 Heziketako - Balorazioa egin da.
- Herri kirolak
materialak.
Urtarrilak 13-17 - Ikasleen EBALUAZIO DATAK:
txirrinduak. - Otsaila eta maiatza.
3. ILDOA: Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza bermatzea
Helburua: a) IKT premien lehentasunak markatu eta aurrera eramatea.
b) Beharren arabera etengabeko formakuntza ahalbideratzea.

HELBURUAK JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALI BALIABIDEAK EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA


ZAZIOA DATAK

SARE HEZKUNTZAKO Martxoak 18 Ordenagailua eta arbel ADIERAZLEAK:


PROIEKTUA BURUTU Martxoak 25 digitala, SITES, - Unitate didaktiko digitala sortu
ETA FORMAZIOA IKT koord. + 3. Apirilak1 GENIAL.LY, EDUCAPLAY, da.
JASOTZEA. 3.zikloan unitate didaktiko zikloko irakasleak Apirilak 29 CLASSROOM… - Formazioa jaso da.
digitala sortzea. Maiatza 6 - Ikasitakoa praktikatu eta baloratu
da.

EBALUAZIO DATAK:
- Maiatza.

ADIERAZLEAK:
IKASTETXE BARNEKO - Ebaluaketa txostenak
OHIKO IKT Azaroak 27 Ordenagailua eta arbel betetzerakoan lagungarria izan
FORMAKUNTZA IKT koord. Maiatzak 20 digitala. da.
BURUTZEA. Ebaluaketa aurretik DRIVE eta - Ezagutzak partekatu dira.
POSTA errepasatzea, … - Ikasitakoa praktikatu eta baloratu
da.

EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila eta maiatza.

- 6. mailako arbel
digitala. ADIERAZLEAK:
IKASTETXEKO - Beharrak aztertu eta bideratu
- HH2, HH3, HH4 eta IKT koord IKT arduraduna. dira.
BALIABIDEAK irakasle gelan pantaila Zuzendaritza Ikasturtean Ikastetxeko IKT materiala EBALUAZIO DATAK:
BERRITZEA. interaktiboak. zehar. - Otsaila eta maiatza.
- ordenagailuak
(chromebook)
IKT ETA SARE Ikastetxeko interes eta Berritzeguneko ADIERAZLEAK:
HEZKUNTZA beharrekin lotutako IKT koord Mintegietako arduraduna, - Mintegietan parte hartu da.
MINTEGIAN PARTE mintegietan parte hartzea, Zuzendaritza egutegia. Mintegietako materiala. - Mintegietako formazioa zabaldu
HARTZEA. da.
EBALUAZIO DATAK:
Otsaila eta maiatza.

Sarean antolaketa eta IKT koord Ikasturtean zehar IKT arduraduna. ADIERAZLEAK:
SAREA MANTENTZEA garbiketa egiten jarraitu. Zuzendaritza Irakasleak. - Sarea antolatzen jarraitzen da.
Ordenagailuak. EBALUAZIO DATAK:
- Otsaila eta maiatza.
3.3. Ebazpeneko eta bestelako helburuen programa.

HELBURUAK JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALI BALIABIDEAK EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA


ZAZIOA DATAK

HIZKUNTZA Aurretik duguna eguneratzeaz ADIERAZLEAK:


PROIEKTUA gain iaz egindako Zuzendaritza Hizkuntza Proiektua - Hizkuntza Proiektua osatu da.
EGUNERATZEA. IRAKURKETA PLANA bertan + 2.hiruhilekoan - Erabakiak idatziz jaso dira.
txertatzea. PB Irakurketa Plana
(EBAZPENETIK ETA + EBALUAZIO DATAK:
IAZKO H.P.TIK) Irakurtzeko denborak zehaztu Zikloak Berritzegunetik - maiatza.
arlo bakoitzean. emandakoak.
Gaztelaniako entzumen eta
irakurketa ulermenaren
jarduerak txertatu.

- Udalak ipintzen ADIERAZLEAK:


Ikastetxeko 6 gela berritu dira Zuzendaritza 1. hiruhilekoan dituenak. - Udalarekin hitzartutako gelak
GELAK BERRITZEA jadanik. Berritzen jarraitzeko - Guraso berritzeko plana egin da.
asmoa dagoenez, ikasturte Elkartearekin
amaieran (udako oporraldian) hitzartuak. EBALUAZIO DATAK:
zenbat gela eta nola berritzeko - Eskolak - Otsaila eta maiatza.
plana osatu behar da udal erositakoak.
ordezkariekin. - Delegaritzako
hornikuntza sailetik
emandakoak.
3.4. irakaskuntza jarduera osagarrien programa.
1. HIRUHILEKOA

DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA HELBURUAK NON AURREKONTUA


IRTEERAK + EKINTZAK
IRAILAK LH IGERIKETA IKASTAROA Igeriketa sustatzea, autonomia BEASAIN Autobusa: 1.732 €
10-30 1-2 bereganatzea. ANTZIZAR Ikastaroa: 2.468 €
2 ASTEZ LH BERTSOLARITZA Bertsolaritza ezagutuz hizkuntza ESKOLAN 3110 €
BEHIN 4-5-6 aberastea.
URRIAK LH SEGURA Eskualdea ezagutzea. SEGURA Bueltako
3 3-4 autobusa:
URRIAK LH EKAINBERRI Gizakiak ingurunean egindako esku- ZESTOA Autobusa:
10 1-2 hartzeen zenbait adierazpen aztertzea. Sarrerak: 354 €
URRIAK HH 3 IZTUETA BASERRIA Baserri giroa ezagutzea. LAZKAO- Autobusa:
10 MENDI Sarrerak: 90 €
URRIAK LH GAZTA MUSEOA Luis Katarainen erakusketa ikustea. IDIAZABAL ---------
15 3-4
URRIAK LH GAZTA MUSEOA Luis Katarainen erakusketa ikustea. IDIAZABAL ---------
16 1-2
URRIAK LH 3 DELIKATUZ Eskualdeko tradizioak eta produktuak ORDIZIA Autobusa:
16 ezagutzea.
URRIAK LH 4 DELIKATUZ Eskualdeko tradizioak eta produktuak ORDIZIA Autobusa:
23 ezagutzea.
URRIAK LH GAZTA MUSEOA Luis Katarainen erakusketa ikustea. IDIAZABAL ---------
21 5-6
URRIAK HH 4 IZTUETA BASERRIA Baserri giroa ezagutzea. LAZKAO- Autobusa:
24 MENDI Sarrerak: 90 €
URRIAK HH 5 IZTUETA BASERRIA Baserri giroa ezagutzea. LAZKAO- Autobusa:
25 MENDI Sarrerak: 90 €
URRIAK LH TXIRRINDULARITZA Txirrinduan ikastea eta gozatzea. ESKOLAN ---------
30-31 5-6
URRIAK LH 3 SUHILTZAILEEN PARKEA Suhiltzaileen lana ezagutzea. ORDIZIA Autobusa:
31
AZAROAK LH KOMIKIGINTZA Marrazketa teknika ezberdinak ezagutu ESKOLAN Ikastaroa: 320 €
4-5 2-3 eta komikiak egiten ikasi.
AZAROAK LH TXIRRINDULARITZA Txirrinduan ikastea eta gozatzea. ESKOLAN ---------
6-7 5-6
AZAROAK LH TOPIC Txotxongiloen emanaldia. TOLOSA Autobusa:
15 1-2 Sarrerak: 590 €
AZAROAK LH ZINEA EUSKARAZ Euskaraz eskainitako pelikula. BEASAIN Autobusa:
21 1-2-3
AZAROAK LH KOSTALDERA Gure kostaldearen ezaugarriak aztertu ZUMAIA Autobusa:
22 5-6 eta ezagutzea. Sarrerak: 300 €
AZAROA HH+LH HEZKIDETZA EGUNA Berdinen arteko erasoekin lotura ESKOLAN ---------
25 (genero, arrazakeria, jazarpena…)
AZAROAK HH+LH BUZTINGINTZA Buztinaren lanketa teknika ezberdinak ESKOLAN Ikastaroa: 400 €
27-28-29 ezagutu eta praktikan jartzea.
ABENDUA LH 4 EUREKA ZIENTZIA Naturaren sekretuak. Zeruko DONOSTIA Autobusa:
2 MUSEOA mugimenduen azterketa. Sarrerak: 7€ ikasle
ABENDUA HH+LH EUSKARAREN EGUNA Jaialdi parte hartzailea. ESKOLAN ---------
3
ABENDUA HH+LH SAN TOMAS EGUNA Euskal ohiturak ezagutzea. ESKOLAN ---------
20
ABENDUA HH+LH OLENTZERO ETA MARI Euskal ohiturak ezagutzea. ESKOLAN ---------
20 DOMINGIREN ETORRERA
2. HIRUHILEKOA

DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA HELBURUAK NON AURREKONTUA


IRTEERAK + EKINTZAK
URTARRILA LH HERRI KIROLAK Herri kirolak ezagutu eta praktikan ESKOLAN ---------
13tik 17ra 3-4-5-6 jartzea.
URTARRILA HH DANBORRADA Donostia eguna. Euskal ohiturak ESKOLAN ---------
20 ezagutzea, musika emanaldia.
OTSAILA LH 5-6 IRUÑEKO PLANETARIOA Lurraren eta Unibertsoaren sorrera. IRUÑEA Autobusa:
7 Sarrerak: 245 €
OTSAILA LH KOMIKIGINTZA Marrazketa teknika ezberdinak ESKOLAN Ikastaroa: 320 €
10-11 2-3 ezagutu eta komikiak egiten ikasi.
OTSAILA HH+LH IHAUTERIAK Euskal Kultura, elkarbizitza. HERRIAN ---------
21 ZEHAR
OTSAILA HH+LH BUZTINGINTZA Buztinaren lanketa teknika ezberdinak ESKOLAN Ikastaroa: 400 €
26-27-28 ezagutu eta praktikan jartzea.
MARTXOA LH 5 IKT: SAKELEKOAK, Sakelako telefonoaren hastapenak eta ESKOLAN Hitzaldia: 236 €
5 GURASOAK ETA SEME- erabilerak seme-alabekin nola
ALABAK. HITZALDIA. bideratzeari buruzko formazioa
MARTXOA HH+LH EMAKUMEAREN EGUNA T hizkiaren lanketa egin. ESKOLAN ---------
6
MARTXOA LH 6 ODOL EMAILEAK Odol ematearen garrantziarekiko ESKOLAN ---------
6 ezagutza eta sentsibilizazioa.
MARTXOA LH 1 HARISTIZABAL Ogia egiteko prozesua ezagutzea. EZKIO Autobusa:
3-5 BASERRIA Sarrerak: 112 €
MARTXOA LH 2 BAZTARRIKA Gazta egiteko prozesua ezagutzea. GABIRI Autobusa:
4-6 BASERRIA Sarrerak: 75 €
MARTXOA LH 4 UR ZERBITZUAK Uraren prozesua ezagutzea. BEASAIN Autobusa:
24
MARTXOA HH TXOTXONGILO Enkarni Genuaren emanaldia. ESKOLAN Sarrerak: 400 €
? 3-4-5 EMANALDIA
MARTXOA LH 6 AURRENERABEZAROA Adinaren ezaugarriak ezagutzea. ESKOLAN Hitzaldia:
? HITZALDIA
APIRILA HH+LH =TASUNEAN 1 Desgaitasun ezberdinekiko ESKOLAN ---------
3 sentsibilizazioa.
3. HIRUHILEKOA

DATA MAILA EKINTZAREN DESKRIBAPENA HELBURUAK NON AURREKONTUA


IRTEERAK + EKINTZAK
APIRILA HH+LH BUZTINGINTZA Buztinaren lanketa teknika ezberdinak ESKOLAN Ikastaroa: 400 €
22-23-24 ezagutu eta praktikan jartzea.
APIRILA LH ANTZERKIA INGELESEZ Ingelesezko entzumena lantzea, GURASO Sarrerak: 560€
28 antzerkiarekin gozatzea. ELKARTEA
MAIATZA LH KOMIKIGINTZA Marrazketa teknika ezberdinak ESKOLAN Ikastaroa: 320 €
4-5 2-3 ezagutu eta komikiak egiten ikasi.
MAIATZA HH ANTZERKIA ETA Antzerkia mundua ezagutu eta DONOSTIA Autobusa:
11 3-4-5 EKOGUNEKO PARKEA Ekoguneko parkean disfrutatu. Sarrerak: 328+365
MAIATZA LH MIRANDAOLA Burdinarekin lotutako lanbide LEGAZPI Autobusa:
12 1-2 zaharrak ezagutzea. Sarrerak: 413 €
MAIATZA LH 3 ERLAZAINTZA Erlazaintza ekologikoa ezagutzea. URRETXU Autobusa:
13-15 Sarrerak:
MAIATZA HH+LH LGTB EGUNA LGTB fobiaren kontrako ESKOLAN ---------
18 sentsibilizazioa
MAIATZA LH ARRIKUTZ Historia eta Geologiari buruzko ARANTZAZU Autobusa:
26 3-4 ezagutzak. Sarrerak:
EKAINA HH-LH ESKOLAKO FESTA Eskola komunitatea indartzea. ESKOLAN ---------

EKAINA HH 2 OLABERRIRA GOIZ Eskolako lehen irteera, arauak, -------- --------


PASA ohiturak, ondo pasatzea…
EKAINA HH ERROTARA BISITA ETA Errotaren funtzionamentua ezagutu, ATAUN Autobusa:
5 3-4-5 TALO TAILERRA bertako produktuak manipulatu. Sarrerak: 219 €
EKAINA LH ALBAOLA Ontzigintza, balearen ehiza, PASAIA Autobusa:
5 5-6 arrantza… historia ezagutu. Sarrerak:
3.5. Eskolaz kanpoko jarduera osagarrien programa.

ANTOLA ARDURA ORDUTEGIA


HELBURUA HARTZAI FINANTZIAZIOA
EKINTZA TZAILEA EGUNA LEKUA
DUNA LEAK
ORDUAK
1.- Osasuna eta sasoia garatu
Eskolen arteko 2.- Gaitasuna eta jarduerak garatu.
Kirola 3.- Adiskidetasuna garatu.
4.- Norbera gainditzea. Astean zehar
Saskibaloia, 5.- Garaipenaren zein porrotaren aurrean, 1. – 2. entrenamendu bat
Eskubaloia, gizabidez eta jatortasunez erantzutea. (AB.) eta asteburuan
Areto futbola, 6.- Besteekin errespetoa izatea. lehiaketak
8ko Futbola, Guraso Elkartea,
Esku Pilota, 7.- Garrantzitsuena parte hartzea da. N.AB.: 12 ikasle
3. - 4.
Atletismoa, 8.-“ Hoberenak “ gainontzekoei Zelaako Udala,
Herri Kirolak, erakusteko egokiera eskeintzea. (B.) M.AB.: 19 “ kiroldegia
Igeriketa, 9.- Zorroztasunez jokatu eta garaipenaren Eskola Asier eta Herri Eskola,
Mahai tenisa, bila joan, baina garaipena hil ala biziko Kontseilua Auzmendi bailarako
Mendizaletasuna 5. - 6. N.B.: 19 ikasle herrietako Gurasoak
helburua ez izatea. Galdu eta irabazten
, e.a. ikastea. (A.) aretoak
M.B.: 27 “ Foru Aldundia
10.- Irabaztea ez dela dena erakustea
11.- Eskola kirolean, eskolan dauden Mailako
erakunde guztiak sartzea. ikasleak N.A.: 17 ikasle
12.- Entrenamentuei, partiduei
bezainbeste garrantzia ematea. M.A: 32 “

13.- Ahalik eta ikasle gehienak parte


hartzea, baina derrigortu gabe.
14.- Eskolako kirol maila hobetzea.

Uda kanpaina Helburuak: Berdinak Udala Udala 4– 12 urte Uztaila Idiazabal Foru Aldundia,
bitarteko Udala
ikasleak
URTEAN ZEHAR EGINGO DITUZTEN EKINTZAK E
Aurrebenjaminak s
k
Mendizaletasuna ekintzan parte hartzeko aukera izango dute adin honetan. Eskolako
mendi taldeak osatutako egutegia jarraituz, hainbat mendi irteera egingo dituzte
o
igandeetan. l
a
Benjaminak
z
Saskibaloia, Eskubaloia, Areto Futbola, Atletismoa, Igeriketa, Pilota, Herri Kirolak,
Mendizaletasuna, Errugia...
k
Bai neskak, bai mutilak astean entrenamendu ordu bat izango dute eta pilotan zein
a
futbolean sakondu nahi izan ezkero, Pilota eta Futbol Eskolak martxan jarraitzen n
dute, eta astean beste entrenamendu ordu bat eskaintzen zaie. Entrenatzaile bat eta
p
entrenatzaile-laguntzaileak izango dituzte.
o
k
Alebinak
o
Saskibaloia, Eskubaloia, Areto Futbola, 8ko Futbola, Atletismoa, Pilota, Mahai Tenisa,
Herri Kirolak, Paleta, Mendizaletasuna, Errugbia eta Bizikleta irteera. j
Entrenamenduak: Saskibaloia, Eskubaloia , Areto Futbola eta 8ko futboleko, Herri Kirolak,
a
Atletismoa, Errugbia, e.a. entrenatzaileak dituzte. Entrenatzaile bat eta entrenatzaile- r
laguntzaileak izango dituzte. d
u
e
r
a
k

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 20/42


4. IKASTETXEAREN FUNTZIONAMENDU ATALAK [DAE]

2019- 2020 IKASTURTEKO IKASLEEN EGUTEGIA

19-20 IKASTURTEKO EKINTZA ESANGURATSUAK:


 Azaroaren 25an: Hezkidetza  Urtarrilaren 20an: San Sebastian  Apirilaren 28an: Ingelerako
Eguna  Otsailaren 21ean: Ihauteriak antzerkia
 Abenduaren 3an: Euskararen  Martxoaren 6ean: Berdintasun  Maiatzaren 15: LGTB Eguna.
Eguna eguna  Ikasturtean zehar: irakasle, ikasle
 Abenduaren 20ean: San Tomas  Apirilaren 3an: =tasunean bat eta gurasoentzako hitzaldiak
Eguna eguna.
 Abenduaren 20an: Olentzero eta
Mari Dominginen etorrera

EBALUAZIO DATAK:
1. Ebaluaketa: 2. Ebaluaketa: 3. Ebaluaketa:
 Txostenetako data  2019-12-18  Txostenetako data  2020-3-18  Txostenetako data  2020-6-17

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 21/42


EBALUAZIOEN DATAK

IKASLEEN EBALUAKETA:

 GIT-ak: Ikasturtean zehar “Gelako Irakasle Taldea” hiru momentu jakinetan


biltzen da gutxienez:
 Irailean: Irakasle talde berriek aurreko urteko irakasleekin informazioaren
trasbasea egiten dute. Honez gain, Laguntza planari azken ukituak emateko
informazioa bilduko da.
 Abenduaren 18an: Lehenengo hiruhilabeteko ebaluaketa egingo da.
 Martxoaren 18an: Irakasle taldea bigarren ebaluaketarako bilduko da.
 Ekainaren 17an: Hirugarren ebaluaketa egingo da (ikasturte bukaerakoa).
Honekin batera, hurrengo ikasturteko Laguntza Plana (I.N.) diseinatzeko
informazioa osatzen da.
 Ebaluaketa txostena: Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan hiru ebaluaketa txosten
banatuko dira, guraso guztiekin gutxienez bi elkarrizketa egingo dira: abenduan eta
ekainean.

IRAKASLEON LAN EREMUEN EBALUAKETA:

Ikasturtean zehar bi geldiune egiten dira ezarritako helburuen betetze maila baloratu eta
proposamen berriak egiteko. Lan hau zikloka egiten da, ondoren Batzorde Pedagogikoan
balorazioak eta proposamenak komentatzen dira. Datu hauekin Pedagogi Batzordeak
plangintzan egin beharreko aldaketa, berrikuntza,.... gauzatzen ditu.
Aurten ere zikloetara bideratu da hiruhileko kronograma taula, zikloetako balizko
proposamenak jasotzeko. Aldi berean, PBak taula hau osatu du. Bestalde hileko
plangintza taula osatzen da hilabete bakoitzeko azken astean irakasle gelan ezartzen delarik
eta bertan azaltzen da irakasleon lan plana.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 22/42


URTEKO PLANAREN EBALUAKETA:

Ikasturtean zehar bi unetan gauzatzen da: otsailean eta ekainean.


Horretarako jardueren planifikazio atalaren memoria tresna erabiltzen dugu. Konkretuki IUP
honen 3. atalari dagokion tresna da.
Lehenengo geldiunean, otsailean, IBak buruturiko ekintzak jasotzen dituen taula hutsa
azaltzen du PBan eta zikloetara eramaten dute arduradunek, bertan hausnarketa egin eta
jasotako ekarpen guztiak aztertu eta tresna bakar batera pasatzen dira. Otsaileko memoria
izenarekin jasoz. Honek maiatza arteko plangintza ere zuzendu edo alda dezake

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 23/42


IRAKASLERIAREN EGINBEHARREN ESLEIPENETARAKO
IRIZPIDEAK

- Pedagogi gaiak lantzeko eta ikastetxe mailako erabakiak hartzeko PBak


astean bi ordu eskainiko dizkio eskolako antolaketa eta pedagogia alderdiei.
Zonaldeko Berritzeguneak aurten PEG moduluak aurrera eramateko laguntza
eskolan bertan emango du eta hauek antolatzeaz arduratuko da PBa.
Pedagogi batzordea osatzen dutenak: Ziklo guztietako koordinatzaileak + aholkularia
+ zuzendaria + ikasketa burua.

- Behatokiko arduraduna Alaika Igarza Mendikute (aholkularia) izango da,


Behatokia batzordeko beste partaideekin asteartetan 9:00tik 10:00ra
koordinatuko da.

- Bizikasiko arduraduna ere Alaika Igarza Mendikute (aholkularia) da, BAT


batzordekoekin (zuzendariarekin eta ikasketa buruarekin) ostegunetan
14:30etik 15:30era koordinatuko da.

- Agenda 21eko arduraduna Saioa Urdangarin Gotxikoa (Idazkaria) izango da,


A21 batzordeko beste partaideekin asteartetan 9:00tik 10:00ra koordinatuko da.

- IKT arduraduna Haritz Urrestarazu Arretxe (zuzendaria) izango da,


asteazkenetan 9:00tik 11:00ra izango du zeregin hauetarako tartea.

- Arrisku Prebentzioko arduraduna Belen Lopetegi Mendizabal (Ikasketa burua)


izango da, ostiraletan 09:00tik 10:30ra izango du zeregin hauetarako tartea.

- Aurreko batzordetako beste kideak, ziklo, maila, eta espezialitate


ezberdinetakoak banatuz osatu dira.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 24/42


TUTORETZEN BANAKETARAKO IRIZPIDEAK

Ikasturte amaieran Zuzendaritza Taldea, zikloa amaitzen duten irakasleekin elkartu ohi da

beraien asmo eta nahiak jakiteko asmoz AJAn jasota dagoen eran. Ondoren, hitz

egindakoa aztertu eta tutoretzen banaketa irizpideen arabera gauzatzen da ahalik eta modu

egokienean banatuz.

Irizpideak:

- LHko Irakasle tutorea izendatzeko: lehentasuna izango du norberak hasitako zikloa

amaitzeko aukera duenak. Behin amaituta izanez gero, berriz, ohikoa izaten da ziklo bereko

aurreko mailan kokatzea. Hala ere kontuan izaten da irakasle beraren gogoa, beti ere,

habilitazioak eta ikastetxerako onura kontuan hartuz.

-Haur Hezkuntzan bi urte jarraian talde berarekin igarotzea bermatu ohi da. 2 urte horiek

pasatu ondoren adin bereko beste taldearen ardura hartzen da, hau da, trukea egiten da,

maila bakoitzeko bi talde ditugulako ia adin guztietan.

Era berean, esleipenetan ikasturte baterako gure ikastetxean lanpostua hartzen duten

irakasleekin berriro gure ikastetxera itzultzeko aukera izan dezaketen edo ez galdetzeko eta

ikastetxean igarotako ikasturtea nola joan zaien galdetzeko elkartzen da Zuzendaritza

Taldea. Ondoren aurreikuspen bat prestatzen da.

Guzti hau kontutan hartuta, Zuzendaritza Taldeak behin behineko erabakia Klaustroari

jakinarazten dio eta irailerako ordutegien, taldeen eta tutoretzen banaketa egiten da.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 25/42


JASANGARRITASUN IRIZPIDEAK

Hezkuntza eragileok geuri dagokigun neurrian jasangarritasunaren aldeko jarrerak landuko


ditugu:
-Paperaren erabilpenean neurria hartzea. Berrerabiltzen jarraituz. Erosten dena birziklatua
eta ekologikoa erosten da. Paper gutxiago gastatzeko, teknologia berrien erabileraz, familia
bakoitzari e-mail helbide bat eman zaio jakinarazpenak familietara bideratzeko. Soilik joan
etorriko izaera duten oharrak banatuko dira paperean eta e-maila erabiltzeko ezintasuna
duen familiari bakarrik bidaliko zaio paperean. Bestalde etxerako zenbait jarduera ere Drive
bidez eta Blogetan bideratzen dira.
-Hamaiketakorako zilar paperaren erabilera gutxitzea. Tuperrak erabiliz …
-Elikadura jasangarriaren aldeko ohiturak bultzatzen dira. Garaian garaikoa bultzatuz.
-Esku lanetarako … behar dugun materiala ahal den neurrian hondakin gutxi sortuko duena
izatea, lehenik biltegian duguna eta geletakoa erabiliz. Paperaren ordez telazko esku oihalak.
-Zaharberritu ditzakegun altzari … geure esku dagoena egiten saiatuz.
-Konponketa txikiak eginez.
-Hondakinak sailkatuta bideratuko ditugu. Patiora ematen duen pasiloan kokatua dugu gunea
eta irakasle eta ikasleek txandaka ateratzen dituzte hondakinak. Organikoa bereziki ikasleek
eramaten dute baratzeko autokonpostontzira edo edukiontzi marroira.
-Kafe makinan norberak bere katilua jartzeko aukera bideratua dago.
-Uraren txorroten presioa eta zisternetako uraren kantitatea errebisatzen da.
-Mugikortasunari dagokionez, herri barruan oinez taldean etortzea lehenesten dugu eta ahal
den neurrian kotxea partekatzea.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 26/42


JARDUERA ESKLUSIBOEN ANTOLAKETA

ASTELEHENETAN: 16:30etik 18:00ra:

- ZIKLO BILERA: Pedagogi Batzordetik datorren informazioa zikloko

beste irakasleekin partekatu eta erabaki ezberdinak bideratzeko erabiliko

da tarte hau.

ASTEAZKENETAN: 13:00tik 16:00ra:

- formakuntza saioak

- Ikastetxeko etapa arteko elkarjartzeak.

- Klaustroak.

- Ebaluazioak (GIT)

- Guraso bilerak.

-…

JOLAS ORDUETARAKO PROTOKOLOA/ARAUTEGIA

Jolas orduetan HHko ikasleek malgutasunez erabiliko dituzte, patio handia, LHko parkea,

HHko eraikin inguruko bi parkeak, HHko erdiko gunea eta kiroldegia eta gimnasioa.

LHko ikasleek nagusiki LHko patio handia eta kiroldegia.

(Ikus ER0203IK15)

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 27/42


IKASLEAK TALDEKATZEKO IRIZPIDEAK

Harrera Planean jasota dagoenaren arabera, HH2ko bi talde sortzerakoan, talde


orekatuak egitea helburutzat hartuz, hauek dira haurrak taldekatzeko kontutan izaten
ditugun irizpideak:

1.-Ama hizkuntza: bi taldetan ama hizkuntza ezberdinetakoak izatea.


2.-Jaioteguna: talde bakoitzean hilabete ezberdinetakoak izatea.
3.-Sexua: bi taldetan kopuru berdintsua izatea neska eta mutilen artean.
4.-Haur eskolan egondako ikasle kopurua: bi taldetan banatuak izatea
5.-Jangela beharra: bi taldetan banatuak izatea.
6.-Zaintza beharra: bi taldetan banatuak izatea.
7.-Bikiak: familiarekin kasuan kasuko azterketa egingo da.
8.-Izen errepikatuak: Ahal den heinean bi taldetan banatuak izatea.

Lehen Hezkuntzan edota Haur Hezkuntzan taldeak berrantolatzeko orduan, berriz, aurreko

irizpideak kontuan izateaz gain, ondorengoak hartuko dira kontutan ahalik eta talde

heterogeneoenak izatera iristeko:

 Lanaren aurrean duen jarrera


 Hezkuntza premia bereziak
 Ikasleen arteko harremanak
 Aurreko ikasturtean ikasleekin buruturiko soziogramaren emaitzak
 Gelako irakasle taldearen (GIT) iritzia
 Egoera bereziak

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 28/42


HEZKUNTZA ERREFORTZUA ETA LAGUNTZA ANTOLATZEKO

IRIZPIDEAK

Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, azken urte hauetan inklusioa ahalbideratzeko


ahalegina egiten ari gara. Ikasle taldeen indar guneak eta premiak aztertzen ditugu eta
espezialisten edo laguntza irakasleen (HLE, PT,KONTSULTOREA, HIPI, LOGOPEDA,
FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA OKUPAZIONALAK..) errefortzua ahalik eta
eraginkorrena izan dadin LTak ondoko prozedura jarraitzen du.

-Ikasturtean zehar maila guztietako G.I.T bilerak (Gelako Irakasle Taldea) burutzen
dira.

-Hauetan premien jarraipena egiten da eta azken hiru hilerako behin behineko
aurreikuspenak egiten dira.

-Behar puntuala antzeman ezkero GIT-a egiten da.

-Ikas taldeari edo banakoari dagozkionak sailkatzen dira: Indartze neurriak, CEI
esanguratsuak, ikastaldeari laguntzak, e.a. planifikatuz.

-Aurreikuspenetatik lehentasunak markatzen dira eta baliabideen banaketa egiten da.

-Irailerako laguntza plangintza osatua egoten den arren epez kanpoko matrikulazioak
edo premia berriei erantzun beharrak egokitzapenak eskatu ohi ditu.

-Irailaren erditik aurrera tutore aldaketa ematen den taldeetan, informazioaren


trasbasea egiteko GIT-ak gauzatzen dira.

Errefortzu eta laguntza bideratzeko irizpideak:

-Lehentasunaren arabera aztertzen dira premia guztiak: HPBko aholkulariarekin


jarraipen zehatza behar duten kasuak edo diagnostiko konkretua dutenak izango dira
lehenik espezialisten laguntza jasoko dutenak.

-Kanpoko eragileekin (ASPACE, GAUTENA, OSASUN MENTALA, PEDIATRA,


PSIKOLOGOAK, PSIKOMOTRIZISTAK….) kontsultoreak koordinaketa eta elkarlana
bideratzen du eta espezialisten jarraipena gertukoa izango da.

- Ikasle talde kopurutsuek, edo eta arrazoi bategatik edo besteagatik laguntza
gehiago behar dutenak ere kontuan izango dira.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 29/42


GUNE KOMUNETAKO ANTOLAKETARAKO ETA BANAKETARAKO
IRIZPIDEAK

 GOIKO SOLAIRUKO GELA TXIKIA:

Arreta zuzeneko saioetarako erabiliko dute nagusiki PT-ak eta baita ALE-ak
(logopeda) ere. Gela erabiltzen den saioen ordutegia atean jakinaraziko da.
Horrela, behar izanez gero, Banakako Tutoretzak egiteko ere erabili ahal izango
da.

 BEHEKO SOLAIRUKO BILERA GELA:

1. Pedagogi Batzordea bertan elkartuko da astelehenetan 14:30etik 16:30era.

2. Agenda 21 eta Elkarbizitza batzordea asteartetan 9:00tik 10:00ra bilduko dira.

3. Ingeleseko irakasle taldearen koordinaketa bertan egingo da asteartetan 10:00tik


11:00ra.

4. Errefortzu saio batzuk eta HIPI saioak bertan emango dira eta saioen ordutegia atean
jarriko da.

5. Familiekin burutzen diren elkarrizketetarako erabili ahal izango da horretarako


zehazturiko egunetan. Bilera hauek irauten duten bitartean, atean kokatuko da
gelaren okupazioa adierazteko orria.

 INFORMATIKA GELA:

Gela honetan lehentasuna izango dute: LH1, LH2, LH3 eta LH4ko mailak informatika
saioetarako, eta LHko erlijio saioek. Gainerako orduetan libreki hautatuko da gelaren
erabilpena, beti ere ordutegian adieraziz gero. Saioen ordutegia atean jarriko da.

Astelehenetan eta asteazkenetan irakasleok esklusiba orduak ditugun garaian


IKASLEEK INFORMATIKA GELA ERABILI AHAL IZANGO DUTE, bloga erabiltzeko edo
ikasketetan sakontzeko, irakasle tutoreari jakinaraziz.

 KIROLDEGIA:

Lehentasuna Gorputz Hezkuntzako saioek izango dute. Egunero 11:00etatik 11:30etara


atsedeneko saioetarako ere erabiliko da. HH ko taldeek hurrengo ordua ere erabilgarri
izango dute egun batzuetan.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 30/42


IRAKASLERIA ETA TUTORETZEN BANAKETA

ZUZENDARITZA
ORDU
MAILA ETAPA FAMILIEI ARRETARAKO
IZEN ABIZENAK KARGUA MURRIZKE ZIKLO
TALDEA ORDUTEGIA
TA
HARITZ URRESTARAZU ARRETXE LH Zuzendaria
BELEN LOPETEGI MENDIZABAL LH Ikasketa burua +
ingelesa
Zuzendaritza Taldeko
JUAN MANUEL GARCIA ARIZKORRETA LH Idazkaria + LH orduak.
SAIOA URDANGARIN GOTXIKOA laguntza
MAITE TELLERIA SAN SEBASTIAN LH Zuzendaritza
laguntza

HAUR HEZKUNTZA
ORDU
MAILA ETAPA FAMILIEI ARRETARAKO
IZEN ABIZENAK KARGUA MURRIZKE ZIKLO
TALDEA ORDUTEGIA
TA
KARMELE LASA ALONSO HH 2 Tutorea HH 1.ZIKLOA

IRUNE BARANDIARAN BARANDIARAN HH 3A Tutorea HH 1.ZIKLOA

ALOÑA GALARRAGA LEKUONA HH 3B Tutorea HH 1.ZIKLOA

HH 2.ZIKLOA Aldez aurretik adosturiko


ESTITXU CABALLERO ZUBELDIA HH 4 Tutorea + jangela
ikaslerik gabeko orduetan.
ANE AZURMENDI ARANBURU HH 5A Tutorea HH 2.ZIKLOA

GORANE LASA BELOKI HH 5B Tutorea HH 2. ZIKLOA

BEATRIZ ITURBE ARREGI HH HH laguntzailea HH 2. ZIKLOA

NAIARA OLASAGASTI ARANBURU HH - LH HH laguntzailea + HH 2. ZIKLOA


AMAIA GARCIA ZENDOIA ingelesa
LEHEN HEZKUNTZA
ORDU
MAILA ETAPA FAMILIEI ARRETARAKO
IZEN ABIZENAK KARGUA MURRIZKE ZIKLO
TALDEA ORDUTEGIA
TA
LEIRE OSINAGA ONA LH 1A (2/3) Tutorea BAI LH 1.ZIKLOA

MAIDER ANAYA URKOLA LH 1A (1/3) Tutore osagarria LH 1.ZIKLOA


HIPI 1/3

AMAIA SALEGI JAUREGI LH 1B Tutorea LH 1.ZIKLOA

MARIBI SARRIEGI RODRIGUEZ LH 2A Tutorea LH 1.ZIKLOA

ANA BEIZTEGI MUÑOZ LH 2B Tutorea LH 1.ZIKLOA

MARIAJE GLEZ. DE GALDEANO EZKIAGA LH 3A Tutorea LH 2. ZIKLOA Aldez aurretik adosturiko


ikaslerik gabeko orduetan.
ALIXI ARRIZABALAGA ARRESE LH 3B Tutorea LH 2. ZIKLOA

JOSUNE JAUREGI MUJIKA LH 4A Tutorea LH 2. ZIKLOA

IONAN ESNAOLA ARRUTI LH 4B Tutorea LH 2. ZIKLOA

AINARA ARRIETA ARANZA LH 5A Tutorea LH 3. ZIKLOA

AINHOA SORALUZE AIERDI LH 5B Tutorea LH 3. ZIKLOA

JORGE INSAUSTI ORTIZ LH 6 (2/3) Tutorea BAI LH 3. ZIKLOA

IZARNE IMAZ OLKOZ LH 6 (1/3) Tutore osagarria LH 3. ZIKLOA


ESPEZIALISTAK
MAILA ORDU
FAMILIEI ARRETARAKO
IZEN ABIZENAK ETAPA KARGUA MURRIZKE ZIKLO
ORDUTEGIA
TALDEA TA
LIERNI AROZENA ITURRIOZ HH/LH Musika HH 2. ZIKLOA

JOSUNE AIZPURUA ARTOLA LH Ingelesa LH 3. ZIKLOA


Aldez aurretik adosturiko
MARI JOSE DIEZ PRADO HH/LH Erlijioa %0'40 ALKARTASUNA ikaslerik gabeko orduetan.
AINHOA ZUFIAURRE LANDA LH Gorputz LH 2. ZIKLOA
Hezkuntza

LAGUNTZA TALDEA

MAILA ORDU
FAMILIEI ARRETARAKO
IZEN ABIZENAK ETAPA KARGUA MURRIZKE ZIKLO
ORDUTEGIA
TALDEA TA

ALAIKA IGARZA MENDIKUTE HH/LH Aholkularia HH 2. ZIKLOA


IDOIA BARANDIARAN ERRO HH/LH PT LH 3. ZIKLOA
Aldez aurretik adosturiko
IDOIA MITXELENA UGARTE LH HLE LH 1. ZIKLOA ikaslerik gabeko orduetan.
AMAIA BRAVO ALDASORO HH/LH ALE MURUMENDI
AINHOA ARANBURU SUDUPE
OOG-REN PARTAIDEAK [TITULARRAK]

TALDEA
IZEN ABIZENAK BATZORDEA
IRAKASLE FAMILIA ADM- ZERBITZ. UDALA
HARITZ URRESTARAZU ARRETXE X IRAUNKORRA
BELEN LOPETEGI MENDIZABAL X IRAUNKORRA
SAIOA URDANGARIN GOTXIKOA X IRAUNKORRA
LEIRE OSINAGA ONA X IRAUNKORRA
KARMELE LASA ALONSO X IRAUNKORRA
BEATRIZ ITURBE ARREGI X EKONOMIKOA
LIERNI AROZENA ITURRIOZ X
ALAIKA IGARZA MENDIKUTE X
MAITE TELLERIA SAN SEBASTIAN X
ALOÑA GALARRAGA LEKUONA X
ANA BEIZTEGI MUÑOZ X
JORGE INSAUSTI ORTIZ X
AINHOA ZUFIAURRE LANDA X
Mª KARMEN ETXEBERRIA ITURRALDE x GARBITZAILEA
EUNATE ELIO CEMBORAIN x IRAUNKORRA
JANICE NUNES DEMELO X PRESIDENTEA
EIDER DORRONSORO URRESTARAZU X PRESIDENTE ORDEA
EÑAUT ALUSTIZA ERAUSKIN X IRAUNKORRA
JON BARREROS MURILLO X IRAUNKORRA
LEIRE COLOMO ZULAIKA X IDAZKARIA
JON IPARRAGIRRE GARMENDIA X DIRUZAINA
ALINA MIHAELA BLAGU X DIRUZAIN ORDEA
RUTH SILVA MARTIN X JANGELA
JESUS MARI ARRIARAN MURGIONDO X KIROLA
AITOR URRESTARAZU LAZKANO X MENDIZALETASUNA
NAGORE UGARTE MUNDUATE X BEHATOKIA/A 21
ANE KORTAXARENA GRESALAGA X FESTAK, KORRIKA,
VANESA CAMPILLO AYALA X OLENTZERO, ERREGEAK
ESKOLAKO FESTA,
MAIDER IPARRAGIRRE MUNDUATE X IHAUTERIAK…
XABIER ARIZTIMUÑO IPARRAGIRRE
ANDER LASA LIZARRALDE X KULTURA/EUSKERA
KOLDO BOLINAGA ALZELAI X ZAINTZA- BAIKARA
5. LAN EREMUAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK
L
Prestakuntza Ekimen Globala (PEG) a
n
Duela bi urte hasita, hiru urtetan oinarrizko 6 modulu landuko dira ikastetxean, honen
helburu nagusia konpetentziak garatzen laguntzea da.
e
Aita Iparragirre HLHIk hurrengo plan estrategikoan ere txertatuko du prestakuntza
r
ekimen hau.
e
Prestakuntza Ekimen Globaleko azken bi urtetako erronkak hauek izan ziren:
m
1. Marko orokorrari dagokiona: u
Konpetentzien ebaluazioa: Oinarrizko konpetentziak garatzeko
ebaluazioaren zeregina aztertuko dugu. a
2. Hitzezko , hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako
k
konpetentzia.
Ikasteko irakurri eta irakurriaren ulermena hobetzeko eta prozesuak eta
ebaluazioa aztertuko dugu.
p
r
3. Elkarbizitzarako konpetentzia: Bizikasi.
Eskola jazarpena, prebentzioa eta probentzioa
o
g
4. Konpetentzia digitala. r
5. Konpetentzia matematikoa. a
m
Aurtengo erronkak berriz honako hauek izango dira: a
k
6. Konpetentzia zientifikoa.

7. Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentzia. p


r
o
Sare Hezkuntza Proiektua i
e
Iaz Sare Hezkuntza Proiektua aurkeztu genuen eta onartu egin ziguten. Hori dela eta, k
Ikasturte honetatik hasita, bi urtez formazioa jasoko dugu irakasle guztiok. t
Helburua unitate didaktiko digitalak sortzea da. u
a
k

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 36/42


6.PRESTAKUNTZA ETA GARAPEN PROFESIONALA
P
Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak r
GAIAK EGUTEGIA
e
- ATXIKIMENTU ARAZOAK DITUZTEN IKASLEEI LAGUNTZA IRAILAK 17, 24
- IRAKURMENA LANTZEKO ESTRATEGIAK IRAILAK 25 s
- LEHEN SOROSPENAK, URRIAK 2, 9 t
- MATEMATIKA MANIPULATIBOA URRIAK 14, 21… (4 saio)
- LIBURUEN ALTXORRA URRIAK 17 a
-
-
KONPETENTZIA ZIENTIFIKOA (PEG)
HIZKUNTZA ETA LITERATURA KOMUNIKZIORAKO
URRIAK 30, AZAROAK 11
URTARRILA 15, 29
k
KONPETENTZIA u
- SARE HEZKUNTZA MARTXOA 18,25
APIRILA 1, 29 n
MAIATZA 6 t
z
Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak
a
lan-ordutegian

IRAKASLEA EKINTZA-GAIA TOKIA EGUTEGIA ORDUTEGIA g


a
ALAIKA IGARZA Ordiziako Hilean behin
MENDIKUTE
Laguntza Taldea
berritzegunea. ostegunetan
9'00-11'00 r
a
ALAIKA IGARZA
Hezkidetza/Bizikasi
Ordiziako Hilean behin p
MENDIKUTE berritzegunea. asteartetan 9’00-11’00
e
n
HARITZ URRESTARAZU Ordiziako Hilean behin,
IKT 9'00-11'00
ARRETXE berritzegunea. asteazkenetan
p
HARITZ URRESTARAZU
Zuzendaritza
Ordiziako Hilean behin
9'00-11'00 r
ARRETXE berritzegunea ostegunetan
o
ALOÑA GALARRAGA Ordiziako Hilean behin f
Haur Hezkuntza 9'00-11'00
LEKUONA berritzegunea ostegunetan e
s
JOSUNE AIZPURUA Ordiziako Hilean behin
ARTOLA
Ingelerako lan taldea
berritzegunea. astelehenetan
14'30-16'30 i
o
BELEN LOPETEGI Lan Arriskuen
Eibar Puntualki 9’00-11’00
n
MENDIZABAL Prebentzioa
a
l
SAIOA URDANGARIN
GOTXIKOA Hilean behin a
Kalitatea Hezkuntzan Arrasate 9'00-13'00
ostegunetan.
BELEN LOPETEGI
MENDIZABAL

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 37/42


7. ESKOLAKO ZERBITZUAK

ZERBITZUA HELBURUA ANTOLATZAILEA ARDURADUNA ERABILTZAILEAK NON NOIZ FINANTZIAZIOA

Eskola: Estibalitz Caballero


Famili Eskola Erabiltzaileak
JANGELA Office: Mª Karmen Elorza Ikasleria JANGELA
kontziliazioa. Hezkuntza Saila 1.TXANDA:12'30-13'30 Hezkuntza Saila
Guraso Elkartea:Ruth Silva
2.TXANDA:12'30-13'30
Guztien 2 km baino
Eskola Eskola:Haritz Urrestarazu
GARRAIOA eskolaratzeko urrutiago bizi den AUTOBUSA GOIZEZ: 8'40-9'00 Hezkuntza
Hezkuntza Saila Begiralea:Edurne Aizpeolea
eskubidea. ikasleria. ARRATSALDEZ: 4'30-4'50
Famili Eskola: Haritz Urrestarazu MUSIKA GOIZEZ: 7'30-9'00
ZAINTZA Guraso Elkartea Ikasleria Erabiltzaileak
kontziliazioa Guraso Elkartea: Koldo Bolinaga GELA

Eskolako zerbitzuak
8. EKONOMIA KUDEAKETARAKO PLANA

Hezkuntza Sailak eskatzen duen bezala, urte naturala hartzen da E


kudeaketarako abiapuntua. Ekainean balantze ekonomikoa egiten da eta abenduan k
o
berriz, itxiera ekonomikoa. Hauetatik sortzen den dokumentazioa Hezkuntzako
n
ekonomia sailera bidaltzen da. (Ikusi eranskina) o
m
i
Bere funtzionamendurako ikastetxeak bi kontu korronte ditu: bata Jangelakoa,
a
kudeaketa zuzeneko diru sarrerak jaso eta jangela zerbitzuak ordaintzeko; bestea
berriz, gainontzeko sarrerak eta gastuak kudeatzeko: bulegoko materialak eta k
u
material didaktikoak, jolasak, telefonoa, obra txikiak, zenbait hornikuntza material,
d
irakasleen mintegietarako desplazamenduak 30 km-tik gora, fotokopiagailu eta beste e
gailuen mantenua… a
k
e
Gure ikastetxean, argitaletxe jakin bat oinarritzat hartzen ez denez, urtero
t
Hezkuntza sailak LHko testu liburuak berrezartzeko diru laguntza bat ematen du eta a
Guraso Elkarteak ere ekarpen bat egiten dio eskolari kontzeptu berean. Diru sarrera r
a
hauen erabilpena hau izaten da: maila eta arlo guztietarako irakurketa liburuak,
k
ipuinak eta nobelak; editorial desberdinetako hainbat testu liburu eta material digital o
(material kurrikularrak prestatzeko edota orientazio modura); gelan arloa lantzeko
p
osagarri den materiala; liburuxkak eta abar osatzeko behar ditugunak...
l
a
Bestalde, famili bakoitzak egin behar duen aportazioari dagokionez, Guraso n
Elkarteko kuotaren bidez egiten da. Familia bakoitzak kontu korronte bateko zenbakia a
ematen du eta bertatik kobratzen da urte horri dagokion kuota, bi epetan, azaroan eta
apirilean. Diru honekin besteak beste ekintza osagarrien gastuak, gurasoentzako
hitzaldiak… ordaintzen dira.

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 39/42


9. HEZKUNTZA KOMUNITATEARI INFORMAZIO PLANA

H
IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak e
z
ESTRATEGIA, BALIABIDE ETA
k
ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA
BIDEAK u
Onartu aurretik tarte bat n
irakasleriak irakurri eta zikloetan t
Ikasketa Burua + eztabaidatu eta proposamenak
IRAKASLERIA zikloetako Asteazkeneko saio bat baleude zerrendatzeko. Ondoren z
koordinatzaileak berriro ere Batzorde a-
Pedagogikoak aztertzen ditu
proposamen eta aldaketa horiek.
k
LHko geletako ikasle ordezkarien
bidez IUPen jasota dauden o
Behatokiko eta A
IKASLERIA 21 eko Ordezkarien bilera bat
ekintzak elkarrekin antolatzen m
dira. Beraiek eraman eta u
koordinatzaileak
ekartzen dituzte proposamenak
bileratik gelara eta alderantziz. n
Ezagutarazteko: i
Ikasturte hasierako Iraunkorreko kideei korreoz t
guraso batzarrean. bidaltzen zaie behin behineko
a
Matrikula garaian. zirriborroa irakurri dezaten.
FAMILIAK Zuzendaritza t
Epez kanpoko matrikula Ekarpenak jasotzen dira.
garaian. Onartu ondoren Web orrialdean e
Aprobatzeko: zintzilikatuko da.
Iraunkorrean eta OOGan a
Irakasleriak onartu ondoren
r
partaideei zirriborroa helaraziko i
zaie beraiek aztertu eta
Ikasturte hasierako
OOG Zuzendaritza proposamenak baleude
batzarra.
zerrendatzeko. Ondoren OOGan
guztion artean errepasatu eta i
onartzen da. n
ADMINISTRAZIOA Zuzendaritza OGGan onartu ondoren Posta elektronikoz. f
o
r
m
a
z
i
o

p
l
a
n
a

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 40/42


10. IUP-AREN GARAPENAREN ETA IKASTETXEAREN FUNTZIONAMENDUAREN JARRAIPENA

INFORMAZIO
JARRAIPEN TRESNAK ETA BEHAR DEN DEBOLUZIOAREN DATA
ARDURADUNA OHARRAK
DATAK INFORMAZIOA
klaustroari OOG-ri

1. ZUZENDARITZA Otsaila/martxoa Zikloetatik jasotako ekarpenak. Otsaila/


PROIETUKO HELBURUAK
Pedagogi Batzordea Ekaina
Maiatza Memori eredutik ateratako txantiloiak Ekaina
2. PLAN ESTRATEGIKOKO Otsaila/martxoa Zikloetatik jasotako ekarpenak. Otsaila/
HELBURUAK
Pedagogi Batzordea Ekaina
Maiatza Memori eredutik ateratako txantiloiak Ekaina
3. EBAZPENEKO ETA Otsaila/martxoa Zikloetatik jasotako ekarpenak. Otsaila/
BESTELAKO HELBURUAK
Pedagogi Batzordea Ekaina
Maiatza Memori eredutik ateratako txantiloiak Ekaina

IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena


11. OOG-aren ONARTZE AGIRIA

Idiazabal ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak bilera egin du gaur, 2019ko urriaren
28an arratsaldeko 17:00an; honako hauek parte hartu dute gurasoen aldetik:

JANICE NUNES, EIDER DORRONSORO, LEIRE COLOMO, EÑAUT ALUSTIZA, JON


BARREROS, JON IPARRAGIRRE, RUTH SILVA, JEXUX MARI ARRIARAN, AITOR
URRESTARAZU, NAGORE UGARTE, JASONE MUGIKA, ANE KORTAXARENA, VANESA
CAMPILLO, MAIDER IPARRAGIRRE, XABIER ARIZTIMUÑO eta KOLDO BOLINAGA.

Irakasleen aldetik berriz: BELEN LOPETEGI, SAIOA URDANGARIN, ALAIKA IGARZA,


MAITE TELLERIA, BEATRIZ ITURBE, KARMELE LASA, ALOÑA GALARRAGA, LEIRE
OSINAGA, ANA BEIZTEGI, JORGE INSAUSTI, AINHOA ZUFIAURRE eta LIERNI
AROZENA.

Irakasle ez diren beste ordezkariak aldiz: EUNATE ELIO eta Mª KARMEN ETXEBERRIA.

Bileraren buru HARITZ URRESTARAZU zuzendaria izan da. Ordezkaritza Organo Gorenak
aurkezturiko Urteko Plana onartzen du eta berau gauzatzeko beharrezko neurriak hartzeko
konpromisoa baieztatzen du.

Idiazabalen 2019ko urriaren 28an.

ORDEZKARITZA ORGANO GORENEKO BURUA

Haritz Urrestarazu Arretxe

IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 42/42