You are on page 1of 1

KATALÍ

ZIS
AZEMBERISZÜKSÉGLETEK RENDSZERE

Hat
árok+ Per
cepci
ó+ Reakci
ó+ Har
móni
a Reakci
ó- Per
cepci
ó- Hat
árok-

LÉTEZEM. FEL FEDEZEM. MEGCSINÁL


OM. MEGBESZÉL
EM. MEGTERVEZEM. MEGFI
GYELEM. EGYETÉRTEK.
KÜLÖNBÖZÖM. JÁTSZOM. ELÉREM. EGYÜTTMŰKÖDÖM. MEGÉRTEM. MEGHAL LGATOM. FELOLDÓDOM.
MEGTARTOM. ÉL VEZEM. BI
RTOKLOM. JEL
ENVAGYOK. ÁTGONDOLOM. KI
TALÁLOM. KAPCSOLÓDOK.
Akülönál
lólét Akülvi
lág Akülv
ilág Kül
önböz
őminős
égek Abelsővalóság Abel
s ővi
lág Bel
emer
ülésegy
bi
ztosí
tása. i
nfor
máci
óinakkeres
ése. megvál
toztat
ása. k
özö együ műk
ödés
. megv
áltoz
tatása. i
nfor
máci
óinakkeres
ése. nagy
obbegységbe.

autonómi a bát orság alkotás egyenlős ég előrelátás bék ess ég alkalmaz kodás
biztonság élvez et birtoklás egyens úly értelem bölc ses s
ég áll
andós ág
egés z
ség érzéki ség célelér ése együ műk ödés fejl
ődés fantáz ia bizalom
egyedül l
ét felfedez és erő harmóni a gondol kodás figyel em elengedés
élet humor fej
lesz t
és hitel
ess ég komol ys ág intuíció elfogadás
fegyelem izgalom gyor s
as ág in mi t
ás megér tés képz elet elköteleződés
határok játék osság hatalom jel
enlét önmegt artózt
atás krea vi t
ás egyes ülés
iden tás kaland haték onyság kommuni k
ác i
ó önreflex i ó nyugal om egyet értés
konkréts ág kívánc siság kezdeményez és kölcsönös ség perspek v a őszint eség feloldódás
különböz őség koz kázatv ál
lal
ás kont r
oll meghis ég tanulás pihenés has onlóság
megt artás moz gás sik
er összhang tervezés rend nyitos ág
önállóság szenvedél y teremt és pártatl
ans ág választás stabilitás önát adás
tér szex ualitás uralom problémamegol dás változás s
ztánl átás spirituali
tás
vezetés újdons ág változtatás rugalmas ság türelem teljesség

kat
ali
zis
.hu