You are on page 1of 1

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI

kolegij: Financijsko računovodstvo

DEMONSTRATURE

Poduzeće „Ri“ ima sljedeća početna stanja na kontima glavne knjige:

Novac 200.000 kuna, kupci 170.000 kuna, nedovršena proizvodnja 150.000 kuna, dovršeni proizvodi A u
skladištu 50.000 kuna (500 komada), nekretnine 500.000 kuna, IV nekretnine 100.000 kuna, dobavljači
180.000 kuna, primljene mjenice 15.000 kuna, primljen predujam 15.000 kuna, obveze za dugoročni
kredit 300.000 kuna, patent 20.000 kuna, zadržana dobit 80.000 kuna, temeljni kapital?

Sastavite početnu bilancu za 20x1. godinu, izračunajte temeljni kapital i proknjižite poslovne promjene
tijekom godine:

1. Kupljena je proizvodna oprema nabavne vrijednosti 10.000 kuna+PDV. Plaćen je


trošak transporta u iznosu od 1000 kuna+PDV i trošak montaže u iznosu 500 kuna+PDV. Oprema je
stavljena u uporabu 10. veljače 20x1.
2. Od inozemnog dobavljača nabavljeno je sirovine vrijednosti 5.000 eura
(1euro=7.5kuna): Sa žiro računa je plaćena carina u iznosu od 2.500 kuna i uvozni PDV 5.000 kuna.
Podmirena je obveza prema dobavljaču mjenicom. Sirovina je uskladištena po nabavnoj vrijednosti.
3. U proizvodnju je izdano 80% zaliha sirovine.
4. Naplaćena je mjenica iz početne bilance.
5. Plaćen je anuitet za dugoročni kredit banke u iznosu od 20.000 kuna (od čega je
kamata 2.000 kuna).
6. Obračunane su plaće zaposlenika u iznosu od 40.000 kuna i doprinosi na plaće
10.000kuna (50% se odnosi na plaće proizvodnog osoblja, a ostatak se odnosi na plaće
administrativnog osoblja)
7.Stigla je faktura za potrošenu električnu energije u iznosu od 5.000 kuna+PDV (od čega 20% tereti
troškove razdoblja).
8.Obračunajte amortizaciju proizvodne opreme linearnom metodom (predviđeni vijek korištenja opreme
je 5 godina)
9.Rasporedite troškove te prenesite sve proizvodne troškove na proizvodnju u tijeku, a troškove razdoblja
na rashode razdoblja
10. Dovršeno je proizvodnje (u tijeku) u vrijednosti 100.000 kuna te je uskladišteno 1.500 komada
proizvoda A. Kupcima je prodano 1.000 komada proizvoda A za 500.000 kuna +PDV. Za utvrđivanje
troška zaliha prodanih proizvoda koristite PPC metodu
11. Utvrdite obvezu za PDV.
12. Obračunajte i proknjižite dobit razdoblja
13. Obračunajte porez na dobit (18%)
14. Dobit razdoblja raspoređuje se u zadržanu dobit.
15. Sastavite Izvještaj o dobiti (po funkcionalnoj metodi) i metodi pojavnih oblika troškova