You are on page 1of 2

Listë kontrolli për librin e lexuar

Kjo listë do të ndihmojë që të vlerësosh të kuptuarit e përmbajtjes së librit të lexuar.


Vendos “ √ ” nëse i ke përfunduar me shkrim të gjitha pikat nga lista e mëposhtme.
Kështu do të bësh vetëvlerësimin.

Analizë e librit të lexuar Data:______________

Unë jam _______________________________. Jam në klasën e pestë dhe kam lexuar këtë libër:
1. Titulli: ______________________ Autori : ______________________________________

2. Data e fillimit të leximit të librit :__________ Data e përfundimit të leximit të librit:_____

3. Cilit lloj të gjinisë epike i takon libri? ( rretho njërën) a) roman b) novelë c) tregim

d) përrallë etj.

4. Tema e librit :

5. Ideja:

6. Tematika e ngjarjes : a) shoqërore b) historike c) atdhetare d) tjetër

7. Shtrirja kohore e ngjarjes : a) lineare b) ndërthurur

8. Ngjarja ëshë e shkruar në vetën : a) e parë b) e tretë

9. Vendi i ngjarjes :

10. Personazhi kryesor:

11. Personazhet dytësore :

12. Cilat ndjenja e përcjellin personazhin (karaterin) kryesor të librit? Në cfarë raste?

13. Trego nëse ka ndryshime të cilësive të karakterit te personazhi kryesor nën ndikimin e
zhvillimit të ngjarjeve? Cfarë ndryshimesh?

14. Kë të kujton personzhi kryesor?

15. Me cilin mbiemër do ta cilësoje personazhin kryesor? Pse?

16. Problemi kryesor në libër ishte :


17. Si u zgjidh problemi?

18. Cila ishte pika kulminante e shtjellimit të ngjarjes?

19. Cilat nga figurat stilistike ka përdorë autori në shkrim (rretho) : krahasimin, simbolin,
metaforën, litotën, hiperbolën , personifikimin, onomatopenë, etj.

20. Jep dy shembuj për figurat stilistike që ke hasur.

21. A ka përdorë autori shprehjet frazeologjike në shkrimin e tij? Trego së paku një
shembull.

22. A mund të vizatosh personazhin kryesor, dytësor dhe vendin e ngjarjes në bazë të
përshkrimit që ka bë autori në libër? Vizato.

23. Momenti që të ka bërë më së shumti për veti gjatë leximit. Pse?

24. Momenti kur je ndje i trishtuar/frikësuar nga pjesa që ke lexuar. Pse?

25. Momenti kur je ndje i /e lehtësuar (relaksuar) gjatë leximit. Pse?

26. Sikur të ishe personazhi kryesor si do të veproje ti?

27. Cili personazh dytësor të pëlqen? Pse?

28. Cili personazh nuk të pëlqen fare? Pse

29. A të kujtojnë personazhet ose ngjarja dike nga përditshmëria jote? Arsyeto mendimin.

30. Cili nga personazhet ndryshon sjelljen e tij për të mirë ose të keq? Arsyeto mendimin.

31. Sikur të ishe autori ti, cfarë do të ndryshoje në ngjarje?

32. A do t’ja rekomandoje të tjerëve të lexojnë këtë libër? Pse?

33. Cili do të jetë libri yt i radhës që do të lexosh?