You are on page 1of 1

Ang globalisasyon ay ang kaparaanan kung paano

nagiging global o pangbuong mundoang mga lokal o


pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan.
Sa madaling salita, ginagawang magkakasama sa
buong daigdig. Tungkol ito
sa ekonomiyaat kalakalan, teknolohiya, politika,
at kalinangan o kultura.[1] Magkakaiba ang
pananaw at damdamin ng mga tao ukol sa
globalisasyon: may mga nag-iisip na nakakatulong
ito sa lahat ng mga tao, habang may mga nag-iisip
na nakapipinsala ito sa ilang mga tao.