You are on page 1of 22

Prilog 9.

1.1. NASLOVNA STRANA

1– PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor: Grad Novi Pazar

Objekat: Skladište za pelet - O.Š. Stefan Nemanja


kat.parc.br. 3332 K.O. Novi Pazar

Vrsta tehničke dokumentacije: SEPARAT ZA IZMENU IZMENJENOG PROJEKTA


PROJEKAT ZA IZVOĐENJE

Naziv i oznaka dela projekta: 1 - projekat arhitekture


Za građenje/izvođenje radova: dogradnja skladišta za pelet

Pečat i potpis: Projektant: MLD projekt - Novi Pazar


Melid Trtovac PR

Pečat i potpis: Odgovorni projektant:


dipl.ing.arh. Melid Trtovac 300 I 346 10

Broj teh.dokum.: 01/2017 - 1

Mesto i datum: Novi Pazar Januar 2017.


1.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE

1.1. Naslovna strana projekta arhitekture

1.2. Sadržaj projekta arhitekture

1.3. Izvod iz rešenja o registraciji preduzeća

1.4. Rešenje o određivanju odgovornog projektanta, 1 - projekat arhitekture

1.5. Licenca odgovornog projektanta

1.6. Izjava odgovornog projektanta, 1 - projekat arhitekture


1.7. Tekstualna dokumentacija

- Tehnički opis
1.8. Numerička dokumentacija
- Tabelarni prikaz površina
- Predmer i predračun radova
1.9. Grafička dokumentacija

- Situacija
- Osnova temelja
- Osnova prizemlja
- Presek 1-1
- Osnova krova
- Fasada
- Šema bravarije
1.4. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09,
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,
98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku
izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
(“Službeni glasnik RS”, br. 25/2015.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu projekta arhitekture, koji je deo Projekta za izvođenje, separata


za izmenu izmenjenog projekta, za izgradnju skladišta za pelet postojećeg
objekta O.Š. Stefan Nemanja u Novom Pazaru, na kat.parc.br. 3332
K.O.Novi Pazar, određuje se:

Melid Trtovac dipl.ing.arh. br. licence: 300 I 346 10

Projektant: MLD projekt - Novi Pazar

Odgovorno lice/zastupnik: Melid Trtovac PR

Pečat: Potpis:

Broj tehničke dokumentacije: 01 / 2017 - 1

Mesto i datum: Novi Pazar - Januar, 2017.


1.6. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE

Odgovorni projektant projekta arhitekture, koji je deo Projekta za izvođenje, separata


za izmenu izmenjenog projekta, za izgradnju skladišta za pelet postojećeg objekta O.Š.
Stefan Nemanja u Novom Pazaru, na kat.parc.br. 3332 K.O.Novi Pazar

Melid Trtovac dipl.ing.arh.

I Z J A V Lj U J E M

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,


standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa
merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant : Melid Trtovac dipl.ing.arh.

Broj licence: 300 I 346 10

Pečat: Potpis:

Broj tehničke dokumentacije: 01/2017 - 1

Mesto i datum: Novi Pazar - Januar, 2017.


1.7 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
SKLADIŠTE ZA PELET
O.Š. Stefan Nemanja, Novi Pazar
kat.parc.br. 3332 KO Novi Pazar
!
!
!
! ! ! !!!!!!!!!!T E H N I Č K I OPIS

SEPARATA ZA IZMENU IZMENJENOG PROJEKTA ZA GRADJEVINSKU DOZVOLU

Na osnovu Rešenja o izmenjenoj građevinskoj dozvoli, zavedenog pod oznakom:


ROP-NPA-29119-CPA-1/2016, od datuma 04.11.2016 godine, pristupilo se izradi Separata za
izmenu izmenjenog projekta građevinske dozvole, kojim se predviđa dogradnja nastrešnice
u funkciji skladišta za pelet.
Naime, usled predviđene rekonstrukcije sistema centalnog grejanja O.Š. S.Nemanja, i
prelaska na pelet kao savremeniju i čistiju vrstu energenta, nastao je problem njegovog
skladištenja tokom zimskog perioda eksplatacije, i eventualnog čuvanja van grejne sezone.
Ovaj separat izmenjenog projekta se upravo, i samo, bavi projektanskim rešenjem skladišta
za pelet.

Separatom za izmenu izmenjenog projekta garđevinske dozvole, ne predviđaju se


nikakve izmene postojećih priključaka objekta na elektroenergetsku mrežu, mrežu
gradskog vodovoda, gradsku mrežu fekalne kanalizacije, kao i svih ostalih.
!
!
1. LOKACIJA

Nastrešnica skladišta za pelet predviđa se na severozapadnoj strani objekta Osnovne škole


,,Stefan Nemanja, lociranlociranom na kat.parc.br. 3332 K.O. Novi Pazar, i smeštena je u
useku između prizemnog kraka objekta u kojem je smeštena kotlarnica, i kraka u kojem je
smeštena trafostanica, a naslanja se punom dužinom na fiskultrnu salu. ( sl.1)

sl.1
2. GABARITI, DISPOZICIJA, FUNKCIONALNA I TEHNIČKA ORGANIZACIJA

Skladište za pelet je u suštini prizemna nastrešnica, metalne konstrukcije, tako locirana da


je zatvorena sa tri strane samim objektom škole, a nivo poda skladišta doveden je u nivo
poda prizemlja objekta, radi olakšane komunikacije, prvenstveno ka kotlarnici.
Krov je jednovodni, nagiba 8° ka jedinoj slobodnoj strani. Krovni pokrivač je trapezasti lim
TR-40/240 d=0,5mm. Odvod atmosferija vrši se horizontalnim visećim olukom od
plast.poc.čelič. lima d=0,5mm i dim. 15x15cm, koji se povezuje na postojeću/projektovanu
olučnu vertikalu sa odvodom u kišnu kanalizaciju.
Gabariti skladišta: 15,75m' x 5,00m' samo skladište za pelet,
i 17,20m' x 2,75m' deo platoa – koridor duž otvorene strane skladišta, veza sa kotlarnicom.
U zidu postojeće kotlarnice, ka skladištu, formira se otvor i ugrađuju dvokrilna metalna vrata
dim.180x200cm, putem kojih će se u kotlarnicu dopremati pelet iz novoformiranog
skladišta. Samo skladište podeljeno je zidanim zidom od giter bloka, malterisanim sa obe
strane, u dva skladišna prostora površina oko 35m2 i 38m2, koja imaju zasebene ulaze. Zid
ima ima i protiv požarnu ulogu u sprečavanju širenja eventualno nastalog požara na drugi
deo skladišta (otpornost na požar F90min).
Otvorena strana skladišta ograđuje se armaturnom mrežom Q-238 koja se vari za prednji
red stubova, a potom premazuje antikorozivnim sredstvima i farba u braon boju.
Istovremeno se obrazuju i otvori u toj ogradi, sa dvokrilnim vratima od HOP metalnih profila
sa navarenom arm. mrežom Q-238, za oba prostora skladišta.
Postojeći prozori u donjem redu kod fiskulturne sale dim. 360x190cm se uklanjaju, kao i
prozoe dim. 80x100cm na trafostanici, a otvori se zaziđuju i malterišu sa obe strane s
završnom obradom, ka unutrašnjosti ovi zidovi se gletuju i premazuju poludisperzijom, dok
se spolja radi fasada od fasadnog akrilnog maltera tipa ,,Bavalit,,.
Svi spojevi i završeci krovnog pokrivača ka zidovima rade se prema standardu i uputstvu
proizvođača, sa završnim elementima iz proizvodnog programa istog tipa prizvoda i
prizvođača. Vrši se i montaža liniskih snegobrana L=125cm RŠ=25cm, u dva reda u cik-cak
rasporedu.
Donja strana noseće krovne konstrukcije, odnosno plafon skladišta, oblaže se vatrootprnim
gipsanim tablama d=1.25cm, klase otpornosti na požar F90min, kao mera protivpožarne
zaštite.

!
!
3. KONSTRUKCIJA

KROVNI POKRIVAČ
Za krovni pokrivač, budući da nije potrebno grijati unutrašnji prostor, je predviđen
jednoslojni profilisani čelični lim debljine 0.5mm. Imajući u vidu nagib krovne ravni,
minimalna dužina preklapanja tabli profilisanog lima je 20.0cm.
Krov je na jednu vodu u nagibu od 8.00. Čelični profilisani lim se oslanja na rožnjače
statičkog sistema kontunualne grede, raspona jednog polja od 4.0m Za rožnjače su
predviđeni kutijasti HOP60x100x5.0mm profili, koje su na međusobnom razmaku od 1.75m
(horizontalna projekcija).

GLAVNI NOSAČ I TEMELJNA KONSTRUKCIJA


Glavni nosač je trozglobni okvir raspona 4.85m sa riglom na jednu vodu nagiba 8.00,
sistemne visine u sljemenu 3.80m. Razmak glavnih vezača je 4.0m. Glavni vezači su od
HOP profila konstantnog poprečnog presjeka. Rigla je projektovana od
HOP100x160x5.0mm. Stub glavnog vezača je ukupne visine 3.0m i projektovan je od
HOP100x100x5.0mm profila.
Trozglobni okvir je oslonjen sa jedne strane na temeljnu konstrukciju, a sa druge strane je
rigla ankerovana za stub postojeće AB konstrukcije. Postoje dva tipa temelja na koju se
oslanja glavni vezač. Prvi tip temelja su temelji samci dimenzija 40x40x40.0cm (Poz TS) i
60x60x40.0cm (Poz TS1). Drugi tip temelja je temeljna traka projektovana ispod zida koji
dijeli skladište na dva dijela. Dimenzije temeljne trake su 40x40x510cm (Poz TT). I temeljne
stope i temljna traka su povezane podnom pločom (Poz PP) koja je projektovana da
bude debljine 15.0cm i obostrano je armirana.

KONSTRUKCIJA PODUŽNOG ZIDA


U osi naspram postojećih AB zidova, formiran je podužni zid skladišta. Formiran je od
stubova glavnog nosača i rigli u podužnom zidu. Fasadne rigle su od projektovane od
HOP80x60x4.0mm i ima ih dve, jedna je u vrhu stuba (poklapača) i druga na oko 90.0cm
ispod nje, osovinski. U podužnom zidu su predviđena vrata za unos goriva (pelet).
Dimenzije ovih vrata su 200x200.0cm.
Kako je konstrukcija koja je predmet ovog projekta, u podužnom pravcu, u potpunosti
zaklonjena postojećom konstrukcijom, to će spregovi, kojima je glavna uloga prijem
horizontalnih uticaja u ovom pravcu, imati konstruktivni karakter, dakle obezbediće da
glavni nosači budu u projektovanom položaju. Na konstrukciji postoje dva tipa spregova,
i to:

POPREČNI SPREG U KROVNOJ RAVNI


Na mestu gdje je predviđeno ovo skladište nalazi se dimnjak postojeće korlare. To je
diktiralo donekle nepravilan oblik skladišta u osnovi. Kao posledica toga, sa strane sa
koje se nalazi dimnjak, nije moguće formirati ovaj spreg u prvom polju, već je to urađeno
u drugom polu. Sa druge strane, spreg je formiran u prvom polju. Ovaj spreg je oblika
rešetke sa ukrštenim dijagonalama. Pojasni štapovi su rigle glavnog nosača, vertikale su
rožnjače, i dodaju se samo dijagonale. Ove dijagonale su od okruglog čelika prečnika
d=1.0cm. Ovi elementi su u stanju da prihvate samo napone zatezanja.

VERTIKALNI SPREG U PODUŽNOM ZIDU


Statički sistem vertikalnog sprega je rešetka sa ukrštenim dijagonalama. Pojasni štapovi su
mu stubovi glavnog vezača, vertikale su mu poklapača i rigla u podužnom zidu, a dodaju
se samo dijagonale. Dijagonale ovog sprega su od okruglog čelika prečnika d=1.0cm.

LEŽIŠTA
glavnog vezača čelične konstrukcije su projektovana na obe strane kao zglobna. Ovo
ležište se izvodi na taj način što se stubovi i rigla zavare za čeonu ploču ugaonim šavovima.
Ovako pripremljeni elementi se montiraju na već pripremljenu čeonu ploču koja je,
zajedno sa ankerima, za stubove, ubetonirana u armirano-betonsku podkonstrukciju,
odnosno, za grede, ubušena u postojeće AB stubove.

MATERIJALI
od kojih su izrađeni svi elementi konstrukcije su od čelika S235 (Č0361). Veze elemenata
konstrukcije su izvedene neobrađenim zavrtnjima, zavarivanjem ugaonim šavovima i
sučeonim šavovima I- kvaliteta. Svi materijali koji se dopreme na gradilište moraju imati
odgovarajuće ateste proizvođača.
4. PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Mere protivpožarane zaštite detaljno su razmatrene Elaboratom protivpožarne zaštite, koji


je sastavni deo ovog projekta. U cilju poboljšanja nivoa PZP-a, neophodno je:
- Izvršiti oblaganje plafona vatrootprnim gipsanim tablama d=1.25cm, klase otpornosti
na požar F90min.
- Izvršiti premazivanje svih nosećih stubova HOP100x100x5mm profila, požarnim
premazima prema SRPS U.J1.042/2000 i SRPS U.J1.043/2000 koji obezbeđuju klasu
otpornosti na požar F 90min.
- Takođe izvršiti premazivanje ankernih ploča/profila za ankerisanje rigli glavnog
nosača HOP 100x160x5mm profila, požarnim premazima prema SRPS U.J1.042/2000 i
SRPS U.J1.043/2000, koji obezbeđuju klasu otpornosti na požar F 90min. A koje ostaju
neskrivene, odnosno nezaštićenje, posle oblaganja vatrootprnim gipsanim tablama.

NAPOMENA: Sve mere proveriti na licu mesta.


Prilikom izvo. enja radova obavezan je stru ni nadzor.

        sastavio:
Melid Trtovac dipl.ing.arh.
1.8 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA
TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA

POVRŠINE NOVOPROJEKTOVANOG SKLADIŠTA ZA PELET:

SKLADIŠNI PROSTOR 1 35,6 m2

SKLADIŠNI PROSTOR 2 38,8 m2

PRISTUPNI PLATO 44,2 m2

UKUPNO : SKLADIŠNI PROSTOR 74,4 m2


1.9 GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
UL
.
SA
RA
JE
VS
K.O.Novi Pazar, kat.par.br. 3332

KA
494.784

494.246
494.786 494.651
494.663
494.858 494.218

- 0.80
494.145

495.025 494.240
494.872 494.185 494.054
494.855 494.877
494.799 494.073

UL.
ISA
494.785 494.798 494.404 493.942

- 1.40 BEG
493.996
- 0.80
493.853
494.741

A IS
494.797 494.866 494.113
493.894

AK
494.790 494.073 493.819
494.789 494.725

1.400
OVI
493.887 493.803
494.863
493.782 493.780

ĆA
494.361
- 1.40
494.874 494.482 494.363 494.016 493.817 493.766
494.805
494.134 493.771
494.762 493.704 493.721
493.724
494.978 494.479
3.000
494.457 494.348 494.190
494.492 494.123
15 °
493.665

900
494.501
494.475 494.484 493.709
494.981
15 °
494.181
6 °494.450
494.491 494.532
494.850
15 °
494.496
494.526 1%

1%
494.448
494.416 VM B [ 493.731
494.553

675
494.865 494.532 493.839
494.560 494.363
0,8 %
494.488 494.206

493.988 493.610
493.597

1-2 %
- 1.40
1%
494.452
15494.448
°
494.305 493.639

P+0
493.715
e

0,8 %


1%
494.472 493.668


1%
493.948 493.702

1%
1%
1%
493.757

1-2 %

1%

494.902
493.917

1%
494.521
l i št


493.741
493.702
12 °

1%
8.300
493.962
494.728 1%
495.008 1%
493.790


1%
495.006
+11.85
1%

12 °

1%
12 °
494.715 494.310

1%
494.943
12 °
3332
494.907

12 °
235

1%
540 12 °
1%
1%

3.370
1%
494.856


1%
1%
8,5 °

°
i g ra

P+1


- 0.45

P+0 8

P+0

12 °
1% 1
560

1%
494.525

0,8 %
0.00

3.700


+13.8 494.461
5
3,925
494.127

1%
494.414 493.800
12 °


+15.10
494.710

3,545
30 °
1%


+13.85
1%

- 1.20
30 °
1,575
1%

494.861
494.238
494.870
+15.1
1%

1%
12 ° 6°
12 °


1%
494.321


12 °
7.000

12 °


+13.8
495.006

0,8 %
P+2
1%

P.
- 0.60 5
8,5 °

1%
494.653 494.453 494.363
494.445

20 °
494.768 494.233
- 1.00 494.140
1-2 %

1%
12 °
1%
494.738

VM B [
493.873
494.772 494.405
12 °
P+0
1%
494.669 494.985 494.444 493.985
12 °
494.756

M. U.
1%
6,5 °

494.893 494.848 494.707
1.200

1%
+11.85
494.777

1%
12 °
1%
494.960 494.733
494.984
1%
494.402 494.418

- 1.00
494.879 1%
1% 494.229
495.640 495.035 494.617

495.108 494.182

1%
494.501

1%
1-2 %

494.491
330

1%
494.947 494.781 1%
494.505
494.535
494.928 494.820 494.871 1%
1%
494.479
494.947 494.744 494.805 494.589
494.776

1.750
494.683 494.483
494.655 494.720 494.768
494.247
494.615 494.707 494.599 494.355
494.332
494.773 494.709
494.292

1.860
494.662
494.678 494.704 494.004
494.908 494.690 494.723
- 1.00 494.309

- 1.40
494.968
494.568
494.815 494.559
495.035
494.306
494.878 494.546 494.090
494.649
494.518
495.030 494.369
494.383 494.512
494.882

KEJ
494.767 494.395 494.048
494.644 494.540
494.109

. 37
494.645 494.762
494.360
494.788 494.671

. SA
494.644
494.624 494.681

ND
494.694
494.953

ŽAČ
494.068
493.393 494.671

KE
494.457 494.631
494.470 494.305 494.284 494.142

DIV
494.660
494.479 projektni biro
INVESTITOR:
MFHFOEB!; 494.643
494.602
IZIJ
494.218 494.152
MLD projekt
E
494.191 494.046

494.658
Grad Novi Pazar ul.S.Nemanje 146 A/8 Novi Pazar tel.: 061 69 10 636 e-mail: mldproject@yahoo.co

3332
494.104
broj katastastarske parcele
494.387
493.213
494.444 NAZIV OBJEKTA I LOKACIJA: ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE:

skladište za pelet Melid Trtovac 300 I 346 10


katastarske granice parcele 494.644 dipl.inž.arh .
493.377 494.491 494.283
O.Š. Stefan Nemanja, Novi Pazar PEČAT I POTPIS:
- 1.00 relativne kote terena (u odnosu na prizemlje objekta - škole) 494.334

OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

+ 15.10 kote najviših tački objekta - slemena novoprojektovanog krova


494.497
SEPARAT IZMENA IZMENJ. PROJEKTA - IZVOĐAČKI PROJEKAT OZNAKA I DEO PROJEKTA:
CRTEŽ: 1 - projekat arhitekture

P+0 novoformirano prizmeno skladište za pelet SITUACIJA RAZMERA: DATUM: BR. EVIDENCIJE: LIST BR. :

1:500 Jan, 2011. 01/2017 0


S
260

480
LEGENDA :

145
40
40

10
temelj samac 40x40x40cm

10
u sklopu lako armirane arm.bet. postojeći stubovi
bet.podne ploče za prihvat

20
10 10 stubova od čeličanog profila.
10 20 435 15 15 kota fundiranja h= -40cm novoformirani čelični stubovi

400

400
novoformirana arm.bet. temeljna stopa

3175
stub glavnog nosača HOP 100x100x5mm

7275
temelj samac 60x60x40cm

60
u sklopu lako armirane bet.podne ploče
S A L A

za prihvat stubova od čeličanog profila.


kota fundiranja h= -40cm
400

400
350
P1 P1
F I S K U L T U R N A

1,720
10 510 230 25

1,575
temelj trakasti 510x40x40cm
40

40
u sklopu lako armitane bet.podne ploče za prihvat
pregradnog zida od giter bloka 25x20x20cm.
kota fundiranja h= -40cm
400

400
350
arm.bet. sokla 25x105x1720cm
7275

u sklopu lako armirane bet.podne ploče.


kota fundiranja h= -105cm

60
1625
10 10 15 10
19 180 15
10 10 20
400

400
40

40 40 40 25
220 180 235 50
115

155
10 20
40

10

projektni biro
INVESTITOR:
MLD projekt
O.Š. Stefan Nemanja ul.S.Nemanje 146 A/8 Novi Pazar tel.: 061 69 10 636 e-mail: mldproject@yahoo.co
270 213
NAZIV OBJEKTA I LOKACIJA: ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE:

skladište za pelet dipl.inž.arh. Melid Trtovac 300 I 346 10


O.Š. Stefan Nemanja, Novi Pazar PEČAT I POTPIS:

OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

SEPARAT IZMENA IZMENJ. PROJEKTA - IZVOĐAČKI PROJEKAT OZNAKA I DEO PROJEKTA:


CRTEŽ: 1 - projekat arhitekture
RAZMERA: DATUM : BR. EVIDENCIJE : LIST BR. :
OSNOVA TEMELJA
1:100 Jan, 2017. 01/2017 1
- 0.45

S A L A
zazidavanje postojećeg prozorskog otvora 0.00 vertikalni spreg u podužnom zidu d=10mm
80x100cm

poprečni krovni spreg d=10mm

120
F I S K U L T U R N A

10
25

25

25
15 LEGENDA :

28

10
25 10 470
10 10
rožnjača
HOP 60x100x5mm arm.bet. postojeći stubovi

400

375
175 175 175

372
novoformirani čelični stubovi

0.00
- 0.45

775
0.00
novoformirani i dozidani zidovi od giter bloka
oluk od pocinkovanog lima d=0.5mm, dim15x15cm

zazidani postojeći otvori

25
95
ankerovanje glavnih nosača za AB
stubove fisk.sale 25
P-2 rigla glavnog nosača
spoljni deo novoformiranog platoa, ispred skladišta
1%
HOP 100x160x5mm
200
400 V2 novopostavljena vrata kotlare

200
400

375
200

P-3

1720

180
200
40 ose
P1 10 235 P1

95
25 10 480
ograda od čel.arm.mreže Q-238.

10
25

25
95
rožnjača oluk od pocinkovanog lima
HOP 60x100x5mm
1,575

poprečni krovni spreg d=10mm


P-1
200
V2
400
400

200

375
200
0.00

1%
495 275
25 10
Skladište za pelet:

95
rigla u podužnom zidu
HOP 80x60x4mm

10
40 25
180 235 50 P-1 SKLADIŠTE 35,60m2 zaglađeni beton

25
25 40 220 40
- 0.45
P-2 SKLADIŠTE 38,80m2 zaglađeni beton
10 10
775

zaziđivanje donjeg reda 10 15


postojećih prozorskih otvora 19 180 15 0.00 P-3 PRISTUPNI PLATO 44,20m2 zaglađeni beton
20
372

fiskulturne sale stub glavnog nosača

375
400

P skladišta za pelet
10

HOP 100x100x5mm = 74,40m2


10

+ pristupni plato = 44,20m2


115
25

20

vertikalni spreg u podužnom zidu d=10mm


10
28
25

10

180
200

10 260 10 200 10
25

V1
projektni biro
INVESTITOR:
MLD projekt
O.Š. Stefan Nemanja ul.S.Nemanje 146 A/8 Novi Pazar tel.: 061 69 10 636 e-mail: mldproject@yahoo.co
formiranje otvora i montiranje vrata kotlare
ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE:
180x200cm NAZIV OBJEKTA I LOKACIJA:

skladište za pelet dipl.inž.arh. Melid Trtovac 300 I 346 10


O.Š. Stefan Nemanja, Novi Pazar PEČAT I POTPIS:

OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

0.00 SEPARAT IZMENA IZMENJ. PROJEKTA - IZVOĐAČKI PROJEKAT


OZNAKA I DEO PROJEKTA:
CRTEŽ: 1 - projekat arhitekture
OSNOVA PRIZEMLJA - OSNOVA RAZMERA: DATUM : BR. EVIDENCIJE : LIST BR. :

DOGRAĐENOG SKLADIŠTA ZA PELET 1:100 Jan, 2017. 01/2017 2


pocinkovani plastificirani trapezasti lim
TR-40 debljine 0.5mm

oblaganje plafona vatrootprnim gipsanim tablama


d=1.25cm (klase otpornosti na požar F90min), poc.plast. trapezasti lim 0.5mm
kao mera protivpožarne zaštite rožnjača 100mm
rigla glavnog nosača 160mm
vatrootprne gipsane table 12,5mm

ankerovanje glavnih nosača za AB stubove fisk.sale

rigla glavnog nosača

80
HOP 100x160x5mm

20
rožnjača

90
HOP 60x100x5mm

195
rigla u podužnom zidu
HOP 80x60x4mm
175 175 175

25
8%

15
zazidan donji red postojećih otvora oluk od plastific.čel.poc. lima d=0.5cm, dim.15x15cm
predhodno uklonjenih prozora 25 10
25 480 10 40

100
stub glavnog nosača

83 6
190
HOP 100x100x5mm

370

295
295
FISKULTURNA SALA

200
275 ograda od arm.mreže Q-283 sa ugrađenim okvirom/vratima

200
185

40 od čeličanih profila HOP 80x60x4mm i HOP 40x40x4mm


25 490 10 55 180 50
0.00 1% 0.00 0.00

15
15

15

15
-0.45

45
25 30
-0.65
15

50

20

25

40
-0.65

25

105
60 -1.05

60
40 220 40 170 225 25 50
125

40
140

780
nivo otkopa humusnog sloja zemljišta d=20cm
arm.bet.ploča 15cm
90

tamon sloj nabijenog šljunka 50cm


arm.bet. sokla 25x105x1720cm
u sklopu lako armirane bet.podne ploče.
30

320

temelji samci 60x60x40cm


u sklopu lako armirane bet.podne ploče za
prihvat stubova od čeličanog profila.
temelj trakasti 510x40x40cm
u sklopu lako armirane bet.podne ploče za prihvat
pregradnog zida od giter bloka 25x20x20cm. projektni biro
INVESTITOR:
MLD projekt
O.Š. Stefan Nemanja ul.S.Nemanje 146 A/8 Novi Pazar tel.: 061 69 10 636 e-mail: mldproject@yahoo.co

NAZIV OBJEKTA I LOKACIJA: ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE:

skladište za pelet dipl.inž.arh. Melid Trtovac 300 I 346 10


O.Š. Stefan Nemanja, Novi Pazar PEČAT I POTPIS:

OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

SEPARAT IZMENA IZMENJ. PROJEKTA - IZVOĐAČKI PROJEKAT


OZNAKA I DEO PROJEKTA:
CRTEŽ: 1 - projekat arhitekture
PRESEK P1-P1 RAZMERA: DATUM : BR. EVIDENCIJE : LIST BR. :
DOGRAĐENOG SKLADIŠTA ZA PELET
1: 100 Jan, 2017. 01/2017 3
S

0.00
- 0.45

25
priključenje na postojeću/projektovanu
olučnu vertikalu sa odvodom u kišnu kanalizaciju

25
oluk od plastific.čel.poc.lima
d=0.5cm, dim.15x15cm

400

1%
pocinkovani plastificirani trapezasti lim
S A L A

TR-40 debljine 0.5mm


400

P1 P1
F I S K U L T U R N A

1,575

0.00
1,575
400

25 540 15 220 - 0.45


1% liniski snegobrani poc.plast.lim


d=0.5mm, RŠ 25cm, L 125cm,
u dva reda u cik-cak rasporedom
400

25

25

projektni biro
INVESTITOR:
MLD projekt
O.Š. Stefan Nemanja ul.S.Nemanje 146 A/8 Novi Pazar tel.: 061 69 10 636 e-mail: mldproject@yahoo.co

NAZIV OBJEKTA I LOKACIJA: ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE:

skladište za pelet dipl.inž.arh. Melid Trtovac 300 I 346 10


O.Š. Stefan Nemanja, Novi Pazar PEČAT I POTPIS:

OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

0.00 SEPARAT IZMENA IZMENJ. PROJEKTA - IZVOĐAČKI PROJEKAT


OZNAKA I DEO PROJEKTA:
CRTEŽ: 1 - projekat arhitekture

OSNOVA KROVA
RAZMERA: :
DATUM :
BR. EVIDENCIJE LIST BR. :

1:100 Jan, 2017. 01/2017 4


15
15

80
200

280
200

200
ZAPADNA (DESNA BOČNA) FASADA

projektni biro
INVESTITOR:
MLD projekt
O.Š. Stefan Nemanja ul.S.Nemanje 146 A/8 Novi Pazar tel.: 061 69 10 636 e-mail: mldproject@yahoo.co

NAZIV OBJEKTA I LOKACIJA: ODGOVORNI PROJEKTANT: BROJ LICENCE:

skladište za pelet dipl.inž.arh. Melid Trtovac 300 I 346 10


O.Š. Stefan Nemanja, Novi Pazar PEČAT I POTPIS:

OZNAKA I VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:

SEPARAT IZMENA IZMENJ. PROJEKTA - IZVOĐAČKI PROJEKAT OZNAKA I DEO PROJEKTA:


CRTEŽ: 1 - projekat arhitekture
FASADA RAZMERA: DATUM : BR. EVIDENCIJE : LIST BR. :

DOGRAĐENOG SKLADIŠTA ZA PELET 1:200 Jan, 2017. 01/2017 5


grafički prikaz oz n a k a : naziv: / vrsta: di m en i zi j e:
(mo dular ne mj er e)

vrata kotlarnice 180 x 200cm


V1 metalni profili /
ispuna panel od plast.čelič.pocink.lima

4
6
smer otvaranja:
(pri povlačenju krila ka sebi) Ljevo Desno ukupno:

80
komada: / / 1

200
20
70
panel od panel od
plast.poc.čel.lima plast.poc.čel.lima

20
90 90

180

90 90

Vrata kotlarnice
izrada od metalnih profila, ispuna panel od plast.
čelič.pocink.lima. d=0.8mm. Braon boje. Dvokrilna. U
svemu prema standardima i detalju proizvođača.
spolja
Otvaranje krila je prema šemi. Okov je standardni sa
okretnim mehanizmom. Vrata su opremljena
unutra
cilindričnom ključaonicom.

oz n a k a : naziv: / vrsta: di m en i zi j e:
(mo dular ne mj er e)

HOP 80x60x4mm
rigla u podužnom zidu vrata skladišta 200 x 200cm
V2
6

metalni profili /
ispuna čelič. arm. mreža Q283
4

HOP 40x40x4mm
smer otvaranja:
(pri povlačenju krila ka sebi) L j e vo D esno ukupno:
90

HOP 80x60x4mm 2
komada: / /
200
4

HOP 40x40x4mm
92

čel.arm.mreža Q 283

varena arm. mreža varena arm. mreža


4

HOP 40x40x4mm
100 100

200

100 100

Vrata skladišta
izrada od metalnih profila, ispuna čel. arm. mreža
Q283, sa zaštitnim premazom i bojenjem. Braon boje.
Dvokrilna. U svemu prema standardima i detalju.
Otvaranje krila je prema šemi. Okov je standardni sa
spolja
okretnim mehanizmom. Vrata su opremljena
navarenim metalnim elementima za zakljućavanje
unutra
katancem.
NAPOM ENA : sve mere proveriti na lici mesta
projektni biro

MLD
ODGOVORNI PROJEKTANT: NAZIV OBJEKTA I LOKACIJA: PROJEKTANT: INVESTITOR:
projekt
dipl.inž.arh. Melid Trtovac ul.S.Nemanje 146 A/8 Novi Pazar Grad Novi Pazar
tel.: 061 69 10 636 e-mail: mldproject@yahoo.co

BROJ LICENCE:
izrada sklaišta za pelet
DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE :
300 I 346 10 O.Š. Stefan Nemanja, PEČAT :
1 - projekat arhitekture
Novi Pazar
PRILOG :
ŠEMA BRAVARIJE
PROZORI I VRATA
VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE :
RAZMJERA: BR. PRILOGA: BR. STRANE :
DATUM IZRADE:

Jan, 2017. PROJEKAT SKLADIŠTA ZA PELET 1:50 1