You are on page 1of 3

TABLE OF SPECIFICATION (TOS)

ITEM ITEM
COMPETENCY CONTEN/TOPIC KNOWLEDGE COMPREHENSION APPLICATION ANALYSIS SYNTHESIS EVALUATION
FORMAT PLACEMENT
Natutukoy ang
iba’t ibang
register at barayti
ng wika na
ginagamit sa iba’t
ibang sitwasyon
(Halimbawa:
Medisina,
Abogasya, I. I.
Media, Social Mga Sitwasyong PAGTATALA IIIII IIIII IIIII 1,2,3,4,5,6,7,8,
Media Enhinyera, Pangwika sa 9,10,11,12,13,
Negosyo at iba Pilipinas 14,15
pa) sa
pamamagitan ng
pagtatala ng mga
terminong
ginamit sa mga
larangang.

Nabibigyang Kakayahang
kahulugan ang Komunikatibo ng II.
mga salitang mga Pilipino II. IIIII IIIII 1,2,3,4,5,6,7,8,
ginamit sa  Kakayahang PAGBUBUO 9,10
talakayan. Linggwistiko/
Istruktural/
Gramatikal
Napipili ang  Kakayahang IV.
angkop na mga Sosyolingwis- IV. IIIII IIIII 1,2,3,4,5,6,7,8,
salita at paraan tik: pag- PAGHAHAM- 9,10
ng paggamit nito unawa batay BING
sa pagtukoy
sa mga usapan o
kung sino,
talakayan batay paano, kalian,
sa kausap, pinag- saan bakit
uusapan, lugar, nangyari ang V. V.
panahon, layunin, mga PAGSUSURI IIIII IIIII I IIIII III 1,2,3,4,5,6,7,8,
at grupong sitwasyong AT
kinabibilangan. komunikatibo PAGPAPALI-
. WANAG
 Kakayahang
Pragmatik:
pagtukoy sa
kahulugan ng III.
sitwasyong
1,2,3,4,5,6,7,8,
sinasabi, di- III.
sinasabi, 9,10,11
PAGTUTUKOY
ikinikilos ng
taong kausap.
 Kakayahang
Diskorsal:pag
tiyak sa
kahulugang
ipinapahayag
ng mga
teksto/
sitwasyon
ayon sa
konteksto.
Naiisa-isa ang Introduksyon sa VI.
mga hakbang sa Pananaliksik sa PAG-IISA-
pagbuo ng isang Wika at Kulturang ISA AT IIIII I VI. 1,2,3,4,5,6,
makabuluhang Pilipino PAGPAPALI-
pananaliksik. WANAG