DANSK

Nr.

• ;; =- ~

;..' ';:: ... -

- -~~'

"(if)" " ..

_ - - .• 3.. '.

- -~' -~

~/~."

PATENT

925.

BESKRIVEL8E

l\'lf.;D TILH01tEXDE TEG~ING,

BEKEND'fGJOR'f DEN 1. l'EBRUAR lSfl7"

Fabrikant PAUL MAUSER, OBERNDORF, TVSKLAND.

Repetel"vaaben med bevlIBgeligt Lob, cJel" smttes i Vil":lc.solD~ed ved Reeulen.

Patent udstedt den 19. Januar 1897, beskyttet fra den 17. Januar 1896. [Klasse 72: Skydevaaben rn, m.)

Genstanden for den foreIiggende Opfindelse er et Repetervaaben med bevregeligt Lob, ved hvilket Vaabcn det fra Skuddet hidrorende Tilbagestod benyttes til at bevirke Oplukning og Aabning af Bundstykket, Udkastning af det tornme Patronhylster, Sprending saavel af Affyringsorganerne sorn af Fjedrc, der tjene til at indfore en ny Patron, samt Lukning og Aftukning af Bundstykket og Fremfaring af Lobet.

Vcd Konstruktionen af det her omhandlede, i Henhold til dette til De1s bekendte Princip konstruerede Vaaben er der taget Hensyn til samtlige i den nyeste Tid paa Haandvaabenkonstruktionens Ornraade gjorte Erfaringer. Det her omhandlede Repetervaaben rnaa saavel paa Grund af dets indre og ydre ballistiske Egenskaber, som i Seerdcleshed paa Grund af den ejendomrnelige Maade, paa hvilken det er bygget op og dets enkelte Dele forbundne med hinanden uden AnvendeIse af Skruer, anses for et i enhver Henseende godt Krigsvaaben.

Paa Tegningen er det ny Systems Ind-[ retning eksempelvis angiven i Fig. 1--19 ved en Pistol, men den lader sig uden videre anvende paa andre hel- eller halvautomatiske Haandvaaben.

Fig. I viser et ladret Lrengdesnit gennem det lukkede Vaaben i det 0jeblik, hvor Affyring har fundet Sted,

Fig. 2 et lignende Snit, kun med den Forskel, at Bundstykket er aabnet Qg spzeridt,

Fig. 3 et Tvsersnit efter Linien I-Ii Fig. I,

Fig. 4 det udtagne L0b med Lsengdesnit gennem Laasestolen "og det Iukkede Bundstykkeleje,

" Fig. 5 Lobet set fra neden,

Fig. 6 Laasekassen med Patronmagasin

Lzengdesnit, "

Fig. 7 samme set fra oven,

Fig. 8 den sammensatte Laas i Lzengde-

snit,

Fig. 9 og 10 Laasen set fra Siden samt Fig. II ~ 19 de tilhorende Enkeltheder. Vaabnets Havedbestanddele ere:

I. Lebet A, hvis bageste Del danner Leje

for Bundstykket og Lukkeblokken, .

2. Laasekassen E, der tillige danner Patronmagasinet Bl og 'led sin ever ste Rant er forsynet med Styrelister for det beveegelige Lob, og

3. Laasen C, der optager aile til Vaabnets Affyring og Sikring nodvendige Dele og er farbunden paa en saadan Maade saavel med Lebet sam med Lukkeblokken, at sidstnaevnte endnu staar under Slagfjederens Indftydelse, naar Lobet gaar tilbage, hvorved der bevirkes Oplukning af Bundstykket.

Sam ovenfor bemzerket, er Fungeringen af den foreliggcnde Konstruktion baseret paa det bekendte Princip am Udnyttelsc af Reculen paa Vaabnets bevregelig~ L0b. Den rnekaniske Virksomhed, der herved tilfalder

det tilbageglidende Lob, er vel kun en I der er skudt over den bagcste Ende af Bundindledende, som tjener til at bevirke Op- I stykket og afslutter dette bagtil samt fastlukningen af Bundstykket og- Spamdingeri af holdes i sin Stilling ved Hjzelp af den gennem Hanen , men samtidig hermed bliver der Bundstykket gaaende bageste Ende af Slagogsaa paa Grund af Lobets store Recul- stiften.

hastighed og trods den forholdsvis Iille·.Vej, Lukkeblokken c, sam bevirker Sikringen det bevzeger sig, tildelt Bundstykket et saadant I af det Iukkede Bundstykke, er i den ene Ende Moment, at sidstnzevnte mod Lukkefjederens I oph.engt paa en saadan Maade paa den underste Modstand bevirker den fuldstrendige Aabning I Side af Bundstykkelejet, at den kan drejes, idet af Lukkemekanismen og Udkastningen af det ! den med en affladet Del, den saakaldte Stol, tomme Patronhylsrer. Indferelsen af en ny ] er skudt ind mellem tilsvarende kloagtige Patron, Lukningen og Aftukningen af Bund- . Fremspring a3 og ved Omklapning mellem stykket, Fremforingen af Lober og sluttelig disse er sikret mod at falde ud. I sin and en Affyringen foregaa da, sorn omtalt ovenfor, Ende har Lukkeblokkenet saadant Profil, at ved Hjzelp af Lukkefjederen og Slagfjederen, den foroven danner den egentlige Lukkeder bregge ved Skuddets Afgivelse spaendes knast c\ Fig. 2, med hvilken den gennem en 'led Hjeelp af den r eculerende Del af Vaabnet. tilsvarende Gennembrydning i Laasestolen trzeder ind i Roen b6 paa Bundstykket b og fastholder dette, medens den forneden ender i en Knop c2, der, idet Lebet gaar fremad i sin SkudstiHing, kommcr i Bcr0ring med en paa Laasestolen veerende skraa Flade, som bringer den til at gaa opad og derved bevirker, at Knasten c1 trzed er ind i Roen b6, forend Lobet kan skydes helt frem i sin Skudstilling. Af denne sidste Betingelses Opfyldelse af'hrenger Vaabnets sikre Fungering, fordi det ikke er muligt at affyre dette, ferend Lobet er naaet helt tilbage til sin Begyndelsesstilling, SkudstiIlingen, og fordi Lobet efter afgivet Skud ellers ikke kunde udfere den tilbagegaaende Bevzegelse, sam fordres til paa ny at bringe Vaabnet i skudfrerdig Stand.

Da nu Bundstykkets Lukning og Lobets Fremskydning udferes af to helt uaf h.engig af hinanden virkende Fjedre, Lukkefjederen b2 og SIagfjederen d, er det nodve ndigt at gore sidstnzevntes Virkning afh::engig af forstnrevntes paa en saadan Maade, at Lukningen maa vrere sket, fcrend Lobet kan skydes frem. For at opnaa dette anbringer man i den bageste Del af Lukkeblokken <, rnellern Knastcn clog Knoppen c2, en bagud ragende Spzerrekegle c3, sorn under Paavirkning af en Ii lie Skruefjeders Tryk med sin Snabel [4 ligger an mod den underste Flade af Laasestolen a og hindrer Lukkeblokken i at gaa opad, indtil det under Indftydelse af Lukkefjederen b'!. Sorn det endvidere fremgaar af Fig. I, fremadgaaende Bundstykke b med sin Sprend- 2 og 4, naar en paa Laasestolen anbragt hul knast b5 stoder mod Tappen (5 paa SpzerreAnsats eller Tap a2 ind i det paa den ene keglen [3 og trykker denne saa langt ind i Side aabne Bundstykke og tjener her som Lukkeblokken c, at Snablen x ' bliver fri af Modleje for den Slagstiften omgivende Lukke- Laasestolen a, og forst da kunne Lukkeblokfjeder b2, som med sin and en Ende stctter kens opgaaende samt Lobets fremad- gaaendc mod den forreste, indre Begrrensning af Bund- Bevsegelse finde Sted i den rigtige Folgeorden. stykkelejet og paa Grund af sin Sprending Medens Vaabnets karakteristiske Ejenholder Bundstykket lukket. Slagstiften bl har dommeligheder med Hensyn til de det bepaa sin forreste Ende 2 Afsatser og er for- v;egelige Lob tilfaldende Funktionersaavel synet med en lille Skruefjeder, der traekker som Aabningen og Lukningen c llcr Sikringen den saa langt tilbage bag Bundstykkets Lukke- af Lukkernekanismen ere beskrevne oven for, flade, at den med sin Spids kun kan berere drejer det sig nu om at vise, paa hvilken henholdsvis Patronhylstret eller Fsenghaetten, Maade Slagfjederen d bibringer Lebet dets naar den ved Hjeelp af Hanen D drives frem. fremadgaaende Bevzegelse, og af hvilken BeMed sin bageste Ende stotter Slagstiften skaffenhed Laasens Indretninger ere saavel mod en som ct Haandtag dannet Agraf b\ I med Hensyn til den samlcde Mekanisrne som

De Indretninger, der udgere det vzesenlige af Opfindelsen, ere folgende.

Lobet A danner i sin bageste Del, Fig. 4 og 5, Laasestolen a, i hvilken det paa passende Maade profilerede Bundstykke b er anbragt saaledes, at det kan forskydes, og scm er forsynet saavel med ' Indretninger til at optage Lukkeblokken , der bevirker Bundstykkets Aftukning, som med Ribber eller Render a1 til at forbinde Lobet med Laasekassen Beller til Lebets Styring i sarnme, Bundstykket b har i det foreliggende Tilfaelde kvadratisk Tvasrsnit. Det er, saaledes som Fig. I, 2 og 4 vise, forsynet med en gennemgaaende Boring, som skal optage Slagstiften bi og Lukkefjederen b2, og paa sin udvendige Side med Indretninger til at optage Udtrzekkeren bll samt med en Ro til Lukkeblokken c og med en Neese b5, som, naar Bundstykket fores tilbage med Haanden, tjener til at sprende Hanen og paavirke Lukkeblokken c til Aftukning af Bundstykket. Den autornatiske Sprending af Ihnen sker ved, at et paa Laasestolen siddende Fremspring a5 ved Reculen stoder Hanen bagud. Da Fremspringet virker nzer ved Hanens Omdrejningspunkt, fjernes denne straks fra Bundstykket, af hvilket den under dettes videre Bevregelse ikke indhentes, og sIynges tilbage med en saadan Kraft, at den gaar i Sptendro.

3

med Hensyn til den Maade og de Midler, der nende Maade sam en Bajonet, og paavirkes af anvendes til at befseste dem til Laasekassen. Fjederen hI. Laaseholderen tjener, naar

Som det fremgaar af Fig. 8, 9 og 10, Vaabnet er sammensat, til at fastho lde saavel bcstaar Vaabnets Laas af Laasehuset C, i og Laasen som (middelbart) Lobet i Laasckassen paa hvilket ,med Undtagclse af Aftrrekket ere B. Paa hvilken Maade dette sker, frcmgaar anbragre alle de Dele, der udfordrcs til Af- af Tcgningen. Den paa den afplattede Del fyring, til Kobling af Laasehuset med Lobet ItS af Tappen 112 virkendc Fjeder hI paavirker eller Lukkeblokken c og til at fastholde dette i bcstandig Laaseholdcren h til Drcjning nedad, Laasekassen B. Laasehuset C er cfter Lreng- saalcdes at denne _ ved in dsat Laas stotter sig den forsynet med en noget skraat liggende rned sin Snabel h" vcd Fordybningen hlJ mod Gennemboring, i hvilken Slagfjederen, Skrue- den bageste Del af Laasekassen, sikrer Laasen fjederen d, med de to Trykbolte d1 og d2 er og Lober mod at falde ud af Laasekassen og anbragt. Slagfjederen stotter sig med sin ene fastholdcs i denne Stilling ved Hjzelp af Hanens Ende mod Trykstykket e paa Harren D og med Trykstykke e, Fig. r.

sin anden Ende mod Hagen d·l paa Koblingen For at adskille Vaabnet, d. v. s. for at d3, som med Tappen s» er lejret i tilsvarendc kurme udtagc Laas og L0b af Laasekasscn, Fordybninger i Laasehuset paa en saadan maa man ferst spzende Hancn og ved Hja.lp Maade, at den kan drejes, og tjener til at ud- af den bagud af Laasen ragende Lsebe hoi nytte Slagfjederens Virkning til Fremskydning trykke Laaseholderen saa meget opad, at af Leber eller til Udlosning af Lukkeblokken, Snablen h5 trzeder ud af Fordybningen h6 paa idet den med sin Hage d'l fatter bag Kloerne Laasekassens Bagv<Eg, hvorpaa Lob og Laas c6 paa Lukkeblokken og derved entcn rned- uden Hindring kunne tages bagud af Laasedeler sidstnaevnte en Drejebev:egelse ncdad, kassen. Udlosning af Snablen h5 af Fordybved hvilken Bundstykket b frigcres, eller, hvor ningen Il" er ikke mulig, uden at man forst dette ifelge vedkommende Deles Stilling til har spzendt Hanen. Herved er der skaffet hinanden ikke er muligt, skyder Lobet fremad. Sikkerhed for, at Lobet ikke kan skiIies fra

Paa Grund af Lrengderne af de Va:gt- Laasekassen vedSkuddets Afgivelse. Endelig stangsarme, der komme i Betragtning, er den findes der endnu vedden bageste Ende af Kraft, der virker til Fremskydning af Lobet Laasehuset og paa ba:gge Sider af .dette vzesentlig sterre end den, der eventuelt be- kloagtige Ansatser 1; der gribe ind i Udsnit virker Lukkeblokkens Frigorelse fra Bund- n i Laasekassen og tjcnc til at fiksere Laasens stykket. Stilling i Laasekassen opad og nedad og .sam-

I den bageste Del af Laasehuset C finde s tidig til at samrnenholde Laasekassens V~gge.

Hanen D, der er drejelig am en Aksel s», Den forreste Del af Laasehuset er fort saa langt som ved sin ene Ende er tildannet saaledes, op, at den tjencr til henholdsvis Anslag og at den kan tjene baade til Stangfjeder og til t Begrzcnsrung for det fremgaaende L0b og tillige Fjeder for Laaseholderen h, Fig. 10. Hanen I til Udkaster for de tomme Patronhylstre, idet 1J staar i dirckte Berering foruden med Slag- den med, sin Tap .'> naar saa langt ind i Bundfjederen tillige med Aftraikkcr-stangen f og stykkets Leje , at de tomme Patronhylstre, naar Sikringen g. Aftrsekkerstangen .I' paavirker de ved Mekanismens Aabning traikkes ud, stede herved under Indflydelse af Stangfjederen .1'1 mod Tappen k og derved blive kastede ud. Stangarmen .1'2 saaledes, at denne med sin Laasekassens fndretning til Optagclsc af Stolpe .1'3 la:gger sig foran Rostykket e1 paa Lobet og Laasen saavel som til Affyringen Harren D og holder dennc speendt. Sikringcn og lUagasinindretningen er sa-rdeles simpel. g, sam med sin Tap s' er befsestet til den I sin forreste Del danner Laasckassen B 1\-1avenstre Side af Laasehuset C paa en saadan gasinet sv, i hvilket Patronerne hvile paa en Maade, at den kan drejes paa lignende Maade Plade JIl, del', paavirkct af en Fjcder lilt, hsever som en Bajonet, og holdes i sin Endcstilling. Patronerne saa I10jt, at Bundstykket b kan ved Hjzelp af Knasten s". som trzedcr ind i I fore dem frem. Magasinets Bund lukkes med en tilsvarende Ro paa Laasehuset, glider, naar ' en Plade 1Jl2, der ved Hjzelp af en fjedrende Sikringen er ophrevct, med sin Sikringsstolpe . Bolt 1Il3 bliver fastholdt i sin Stilling og forst g2 i Noten e2 paa Hanen D eller l;egger sig I kan fjernes, naar Bolten 1Jl3 trykkcs saa meget med samrne foran Roen e'! eller e3, 'efter' tilbage, at Pladen m2 kan skydes hen over sam Hanen skal vzere i spzendt eller uspzendt ; den, Det skal blot frernhaivcs, at Pladen 111 Tilstand ; men samtidig trredcr ogsaa Snablen! paa sin bageste Ende har en Ribbe, med g5 ind i Udsparingen a-t paa den underste ,hvilken den ved ternt Magasin stctter sig foran Side af Laasestolcn . og hindrer ved at fast- I det tilbageforte Bundstykke og dervcd hindrer holde Lober, at Lukkernekanismen aabnes.' dets Fremforing , hvorved Skytten straks Omstillingen af Sikringen sker ved Hjzelp af I mzerkcr, at Magasinct er tomt og atter skal Knappen «'. der naar ud af den bageste Ende , fyldes. Magasinets Fyldning sker da mcd af Laasehuset. i Patronrammer, Lade blik, sorn, forsynede med

Sam sidste Bestanddel af Laasen skal I et vist Antal Patroner, indsasttes i tilsvarende endnu omtales Laaseholderen h, sorn er be-' Noter i Laasestolen foran Bundstykket, hvorfa-stet til den' underste Side af Laasehuset paa i efter Patroncrne ved et let Tryk bringes ned en saadan Maade, at den kan dr ejes paa lig- ,i Magasinet. Trzekker man nu Patronrammen

4

ud af Laasestolen, skyder Bundstykket ved I vige tilstrtekkeligt langt ud for Aftrzckkcren sin Bevzegelse fremad straks en Patron ind i til at lade denne passere og derpaa under Lobet, og Vaabnet er skudfser digt. Skal et Paavirkning af Fjederen f1 igen stille sig kun delvis tornt Magasin fyldes, kan dette over Snablen pl.

enten ske paa samme Maade, idet man forer , Som allerede omtalt ovenfor, kunne AdBundstykket b tilbage med Haanden og ind-! skillelse og Sammensretning af den beskrevne szetter Patronrammen foran dette, saaiedes ] Konstruktion foregaa ganske overordentlig let, som ovenfor omtalt, eller, hvis det drejer sig idet man helt har undgaaet Anvendelsen af om at efterfylde med enkehe Patr oner, ved Skruer. Samtlige Dele ere enten forbundne at man afspa-rrer det tilbageferte Bundstykke og befrestede paa lignende Maade, som en med den nedladte Hane, der kan stette sig '[ Bajonet Izestes til Geveerlebet, eller de stctte mod dertil indrettede Ansatser paa Bundstyk- sig gensidig mod hinanden saaledes, at intet ket og holde dette aabent, indtil Magasinet ] som heist V zerktej behoves ved Adskillelse og er fyldt. Sprender man derefter Hanen, gaar' Sammensretning.

Bundstykket paa ny fremad og skyder den Lige saa simple ere ogsaa de ved Skydeverste Patron paa den tidligere beskrevne ningen nadvendige Greb; de indskraenke

Maade ind i Lobet. sig til:

Indretningerne til Laasekassens Optagelse I. Speending af Hanen ved, at man forer

og Foring af Lebet og til henholdsvis Op- Bundstykket tilbage,

tagelse og Fastholdelse af Laasen fremgaa 2. Indsastning af Patronrammen,

tydelig af Fig. 1-7. Listerne al ved dens 3. Fyldning af Magasinet ved Nedtryk-

ovre Rande tjene til at fore Lobet og For- ning af Patronerne,

dybningen kG samt Udsnittet 1Z ved Laase- 4. Udtagelse af Patronrammen,

kassens bageste Ende til at fastholde hele 5. Skydning og saa frerndeles, indtil

den eyre Mekanisrne i samme. Laasehuset I Patronforraadet i Magasiuet er opbrugt. For stotter sig foroven mod henholdsvis Labet og at man atter skal kunne begynde Skydningen, mod Laasestolen og forneden mod Aftrsekker- ere kun 3 Greb nadvendige, nemlig Indsretning bojlestykket 0, hvorved dets Stilling er fuld- af Patronrarnmen, Nedtrykning af Patronerne

strendig sikret. og Udtagning af Patronerne.

Aftraskkerbojlestykket 0, hvis rigtige Leje Det beskrevne Skydevaabens Fortrin be-

i det indre af Laasekassen sikres henholdsvis staa i Korthed i folgende:

ved Fremspring og ved Tappe 02 og 03, med I. Det ringe Antal Bestanddele og det hvilke det griber ind i tilsvarende Udsparinger sammentrrengte Rum, i hvilke de ere anbragte, i Laasekassen, bestaar af en strerk, bejet Plade, I 2. den simple Maade, paa hvilken Adder bzerer Aftrzekkeren p og den toarmede Af- ',' skill else og Sammensretning foregaa uden trzekkerfjeder q. Denne sidste paavirk er sam- , Anvendelse af Vzerktej,

tidig Aftrrekkeren og Bolten 1113 til Fasthol-I 3. Undgaaelse af Skruer af enhver

delse af Magasinets Bundpladc 7112 og cr, som Slags, og

det fremgaar af Fig. I, 2, IS og 19 ved Hjzelp ' 4. Systemets Anvendelighed paa enhver

af en Hage 01 befzestet saaledes paa den evre anden Art af Skydevaaben.

Side af Aftrzekkerbejlestykket, at den blot

er lagt derpaa og drejet 90°. Aftrrekkeren Patentkrav.

p's Virksomhed er den almindelig bekendte.

Vaabnets Sreregenhed betinger dog, at hen- I. Repetervaaben med bevxgeligt Lob, holdsvis Aftrtekker stang en f og Stangarmenf2 der szettes i Virksomhed ved Reculen, karakmed Stolpe f3 efter udfort Aftrzek straks gaa teriseret ved, at efter Affyringen forst Leber tilbage i deres Begyndelsesstilling og paa ny og Bundstykket gaa sammenkoblede tilbage holde Hanen spsendt uden forst at maatte og i denne Tilstand spsende en Fremferingsloslade Aftrrekkeren p. For at opnaa dette og Slagfjeder d samt stade Hanen D tilbage lejrer man sidstnzevnte paa en saadan Maade i Spzendro, hvorefter Bundstykket frigores fra i Aftrtekkerbojlestykkct, at det med sin Snabel i Lcbet og, medens dette holdes fast, gaar p1 kun kan paavirke Aftrrekkerstangen f saa alene videre, saa at Vaabnet kan lades paa ny. meget, sam er nodvendigt til Udlosning af 2. Ved det i Krav I angivne RepeterHanen. I umiddelbar TiIslutning hertil bIiver, vaaben f0lgende Anordninger:

Aftrzekkeren p paa sin videre Vej atter klar'l a. Den Anordning, at en Lukkeblok < af Aftrrekkerstangen, idet den trykker denne der tjener til afvekslende at fastholde Bundmod den fremspringende Del 04 af Aftrrekker- , stykket bidets lukkede, forreste, og Lobet bejlestykket 0, hvorpaa sidstnrevnte under i A i dets tilbageskudte Stilling, er saaledes forIndvirkning af Fjederen f1 kan gaa tilbage I bunden med Slagfjcderen d, at denne sidste i sin Optagestilling og atter holde Hanen bevirker saavel Frigorelsen af Bundstykket og sprendt. For at Snablen pI, idet man giver I, Fastholdelsen af Lobet som Frernferingen af Aftraekkeren fri, atter kan komme under Af- dette sidste for Affyringen,

trxkkerstangen, hvad der er nodvendigt for /1 b. Anordningen af Slagfjederen d mellem det felgende Skud, er denne sidste drejeligt HanensTrykstykke e og Lukkeblokken c, saaforenet med Stangarmen./2 og kan saaledes I ledes at den saavel paavirker Hanen som

virker til Oplukning af Bundstykket b efter Skuddet og til Fremforing af Lobet,

c. den Anordning, at den af en Fjeder '7 paavirkede Aftrzekker p er saaledes anbragt i Aftrzekkerbejlestykket 0, at den med sin Snabei pI kun paavirker Aftrxkkerstangen.f, indtil Skuddet er afgivet, idet den trykker Aftrxkkerstangen mod den fremspringende Del 04 paa Aftrrekkerbejlestykket 0 og derved giver den imidlertid tilbageslaaede Hane fri til fornyet Sprending, og

d. Anordningen af en Sikring g, ved Hja-lp af hvilken Hanen, saavel i spzendt som i uspaindt Tilstand, samt tillige Vaabnets L0b og Bundstykkc kunne fastholdes,

5

3. V cd det i Krav I angivne Repetcrvaaben den indbyrdes Forbindelse af Lobet A med Laasen C og disses Forbindelse med Laasekassen B uden Anvendelsc af Skruer og saaledes, at de, indforte bagfra i Laasekassen, fastholdes i denne ved en Laaseholder h, der er anbragt drejelig paa Laasehuset C's bageste Ende og under Paavirkning af en Fjeder hI med sin Snabel h 5 trzeder ind i en Fordybning h 6 paa Laasekassen, sikres i denne Stilling ved den nedladte Hane D's Trykstykke e og kun kan blive udlest efter dennes forudgaaende Speending, naar Leber og Laasen skulle udtages af Laasekassen.

Ke benhava .897. Trykt hos J. H. Schultz.

Dansk Pal(,nl ):!: 9Z5.

;;;;

.r

---!"¥_;g-

;r.-i7 /J:

.,qE

_Flf /.9..

~;

, ~----;=;;.l

c._~_ctl

Henhorer til Beskrive

Dansk Patent N

Ji'o/:"J. (I-I)

i.

ivelsen af

N!:925.

7ig:2.

i i-

Ag.--/,f. ~~~~~r'0Jr

Jf b

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful