You are on page 1of 18

Tartalom

Elöljáróban ...............................................................8

Minden energia......................................................12

Milyen energiákat rejt a háza? ............................. 18

Kezdődik az utazás… ..........................................22

A füstölés kellékei..................................................26

A tisztító szertartás kellékei .................................30

A hang, a fény és a szimbólumok használata ....40

A tisztító szertartás előkészítése..........................54

A tisztító szertartás ...............................................58

A tisztító szertartás befejezése.............................66

Az állapot fenntartása...........................................70

A kételkedőknek… ...............................................80

tertisztitas_04.indd 5 2011.06.06. 17:14:54


Elöljáróban

Kedves Olvasó,

ezzel a könyvvel a kezében bizonyára arra kíván-


csi, hogyan végezhetne otthonában energetikai
tértisztítást. Talán új lakásba költözött, és sze-
retné azt a régi energiáktól megszabadítani. Vagy
gyanítja, hogy egy elhunyt lelke tartózkodik
még mindig a házában. Netán egy betegségen
esett át, vagy súlyos válságból lábalt ki éppen, és
érzi, hogy szükség lenne egy energetikai nagy-
takarításra.

Ebben a könyvben minden szükséges eszközt és


módszert megtalál ahhoz, hogy házát a régi, nyo-
masztó energiáktól megszabadítsa, akár bizonyos
gyógynövények és gyanták elfüstölésével, akár
a víz, a föld, a tűz és a levegő erejének segítségé-
vel. Igénybe veheti a szellemvilág segítségét is, és
ami a legfontosabb: a saját szellemét.

tertisztitas_04.indd 9 2011.06.06. 17:14:55


Minden energia

tisztitas_04.indd 12 2011.06.06. 17:14:55


Minden energia

Mindnyájan energiából állunk. Minden anyag


energia. Mindennek megvan a maga erőtere,
amelyen keresztül információkat küld és kap.
Ezt az erőteret sokféleképpen nevezik. Kutatója,
a biológus-író Rupert Sheldrake morfogenetikus
mezőnek nevezte. Mi közönségesen csak aurá-
nak hívjuk. Bízzon az aura létezésében és a kör-
nyezetével folytatott energiacserében. Ennek a
érnek a létezését még a tudomány, mindenek-
előtt a kvantumfizika is elismerte.

Minden tér befolyásolható, és az általunk kibo-


csátott energia révén magunk is folyamatosan
új erőtereket hozunk létre. Minden gondolat-
nak, minden szónak, minden érzésnek megvan
a maga sajátos energiamintázata. Ha elegendő
energiát termelünk, azzal erőteret hozunk létre.
Ez az oka annak, hogy a mesterek arra figyel-
meztetnek bennünket: gondolataink és szavaink
teremtő erővel bírnak. De az a szó vagy az a gon-
dolat, amelynek erőterét nem töltjük fel energiá-
val, hamar semmivé lesz.

13

tertisztitas_04.indd 13 2011.06.06. 17:14:55


Tértisztítás

Hadd ejtsek néhány szót a kártékony energiák


elnevezéséről. Jómagam tartózkodom a „rossz
energia” vagy „negatív energia” fogalmától,
mert egyiket sem tartom helytállónak. A levegő
például egyszerűen csak levegő – nem negatív,
hanem legfeljebb nem jó szagú vagy kevés oxi-
gént tartalmaz. A megtisztításra váró energiát
én „sűrű energiának” nevezem. Ez az energia
csakugyan sűrűbb, durvább és alacsonyabb rez-
gésű, mint a fényes, világos energia.

Az otthoni energia
Lakásunkban elraktározódnak a nap folya-
mán általunk kibocsátott energiák és érzelmek,
vagyis folyamatosan erőtereket hozunk létre
otthonunkban. Ezek az erőterek mindenki szá-
mára érzékelhetők: előfordul például, hogy egy
épületbe vagy helyiségbe lépve rossz érzés fog el
minket. Nem érezzük jól magunkat, idegesek,
nyomott hangulatúak és ingerültek leszünk,
vagy mélységes szomorúságot érzünk magunk-
ban. Ezeket a tereket igyekszünk is mielőbb
elhagyni, és hangulatunk máris jobbra fordul,
amint távozunk.

14

tisztitas_04.indd 14 2011.06.06. 17:14:55


Minden energia

Ha ki szeretné próbálni, hunyja le egy pillanatra


a szemét, mielőtt egy lakásba lépne, és figyeljen
erősen teste minden rezdülésére. Magában kér-
dezze meg, hogy miféle energia uralja ezt a teret,
és várjon a válaszra. Idővel könnyebben és gyor-
sabban érzékelni fogja, milyen érzést kelt egy
ház.

Ezután a saját házát vizsgálja meg. Idézze fel


magában. Mi mindent élt át benne? Bizonyára
sor került veszekedésekre vagy válságos idősza-
kokra is, amelyek felkorbácsolták az érzelmeket,
amelyek haragot, indulatokat vagy szomorúsá-
got keltettek. Ezek az energiák elraktározódtak
a házában.

Vannak, akiknek olyan magas a rezgésük,


hogy automatikusan átalakítják az ala-
csonyabb energiákat.

Nem mindenki reagál ezekre az energiákra, nem


mindenki érzékeli őket tudatosan. Sokan látszó-
lag érzéketlenek a külső hatásokra. Ha szem-
ügyre vesszük az utóbbi években végbement
változásokat, világosan látjuk, hogy mindnyájan
érzékenyebbé váltunk. Ez az érzékenység legjob-

15

tertisztitas_04.indd 15 2011.06.06. 17:14:55


Tértisztítás

ban a gyerekeken mutatkozik meg. Ők nagyon


hamar megérzik az energiákat, mert még sokkal
természetesebb módon engedik érvényre jutni az
érzékeny oldalukat, mint a felnőttek. Ha egy tér
energetikailag súlyosan terhelt, a gyerekek nem
szívesen maradnak ott egyedül. Vagy rémálmok
gyötrik őket, ha ilyen helyen alszanak.

16

tisztitas_04.indd 16 2011.06.06. 17:14:55


Milyen energiákat rejt a háza?

Következzék egy kis gyakorlat, egy szellemi uta-


zás az ön otthonában. Kérem, szánjon rá egy fél-
órát, és gondoskodjon arról, hogy közben senki
ne zavarja. Kapcsolja ki a telefont, és akasszon
a bejárati ajtóra egy cédulát: „Kérem, ne zavar-
janak! Gondolatban bejárom a házamat.” Per-
sze csak akkor, ha ezt a szomszédai el tudják
fogadni.

Ha zeneszó mellett könnyebben ellazul, nyu-


godtan hallgasson közben egy meditációs CD-t.
Némelyeknek az is segít, ha ritmikusan ütögetett
hangtál vagy dob szól. Ha nincs kéznél semmi-
lyen hangszer, hallgathat egy hangszeres CD-t
is.

Feküdjön vagy üljön le, helyezkedjen el kényel-


mesen, és lazítson.

Figyeljen egy pillanatig a jobb lába ujjaira.


Minden idegszálával érezze őket… Sike-
rült? Erre a kis időre felhagyott a gondol-
kodással.

19

tertisztitas_04.indd 19 2011.06.06. 17:14:56


Tértisztítás

Ha nehezére esik egyenesen ülni, akkor nyugod-


tan üljön úgy, ahogyan önnek a legkényelme-
sebb. Az energia akkor is átjárja a testét, ha nem
egyenes a háta. Takarja le a szemét vagy sötétítse
el a szobát, hogy minél kevesebb inger érje, és
könnyebben összpontosíthasson saját magára.
Nyugodjon el. Feledkezzen meg mindenről, ami
körülveszi, vagy amit el akart még intézni. Ha
nehezére esik ellazulni, éljen az alábbi egyszerű
trükkel:

Kezdje el figyelni a lélegzetét. Ez eltereli figyel-


mét a gondolatairól. Csak lélegezzen, ne akarjon
közbeavatkozni. Érezze, amint kitágul, majd
ismét összehúzódik a hasa. Néhány lélegzetvéte-
len át ne is tegyen mást. Azután irányítsa érzé-
keit a testére. Érezze a lábát és a karját, figyelmét
összpontosítsa magára. Így hamarosan ellazul,
és szabaddá válik a szelleme.

20

tisztitas_04.indd 20 2011.06.06. 17:14:56


Kezdődik az utazás…

tisztitas_04.indd 22 2011.06.06. 17:14:56


Kezdődik az utazás...

Házát kétféleképpen is beutazhatja.

1. Valóságosan jelen lenni a térben


A szó szoros értelmében végigjárhatja a házat.
Minden helyiségben álljon meg, tárja ki a karját
és a szívét. Karját használja antennaként, nyújtsa
ki, és érezze az energiákat. Nagyon figyeljen arra,
hogy változik-e a közérzete. Figyeljen oda a tes-
tére. Lehet, hogy először testileg reagál az ener-
giákra. Például nyomást érez, vagy zúgni kezd
a feje. Ez annak a jele, hogy az energiák megvál-
toztak. Nagyon sűrű közegbe ért. Adja át magát
az érzésnek, üljön le, vegyen mély lélegzetet. Ha
nem tudja pontosan besorolni az energiát, akkor
egyszerűen csak kérje azt, hogy mutatkozzon
meg. Ez roppant egyszerűnek hangzik, és való-
ban működik. Vagy figyeljen befelé, és kérdezze
meg a mindentudó belső hangot, amely minden-
kiben benne lakozik.

23

tertisztitas_04.indd 23 2011.06.06. 17:14:56


Tértisztítás

Lehet, hogy megtörtént események képei rémle-


nek fel önben, esetleg valamilyen energiát vagy
érzelmet érez. Adja át magát ennek, semmit ne
akasszon meg, hisz önnel semmi sem történhet.
Figyelje a felmerülő képeket. Talán olyan emlé-
kek bukkannak fel, amelyeket már rég elfelejtett,
de házában még megőrződtek. Talán olyan ener-
giákat érez, amelyeket egy bizonyos helyzetben
gerjesztett. Járja be az egész házat. Ott, ahol érzi,
hogy megváltozott az energia, időzzön el egy
kicsit, és figyeljen, mit érez. Ehhez egyszerűen
csak meg kell nyílnia, és rá kell hangolódnia az
erőtér rezgésére. Így érezni fogja, hogy mi veszi
körül.

2. Szellemileg jelen lenni a térben


Lakásának helyiségeit gondolatban is felkeres-
heti. Csak maradjon ülve vagy fekve, ellazul-
tan, és képzelje maga elé a helyiségeket. Lehet,
hogy nem sikerül azonnal; de türelem, bízzon
a képességeiben. Képzelje maga elé a helyiséget,
és figyeljen, hogy érez-e valami változást. Pró-
báljon szellemileg jelen lenni a kiszemelt térben.
Az sem baj, ha lelki szemei előtt nem jelenik meg
semmi. Nem mindenkinek adatik meg rögtön ez

24

tisztitas_04.indd 24 2011.06.06. 17:14:56


Kezdődik az utazás...

a képesség, ön talán valami másban jó. Bízzon


a saját képességeiben. E gyakorlat során mind-
jobban ráérez majd az energiákra. Mondjuk, ész-
reveszi, hogy a helyiség bizonyos pontján valami
szokatlan, valami kirí az összképből. Közelítsen
ehhez a helyhez. Mit érez ott? Emlékképek ugra-
nak be? Lazítson. Minél gyakrabban tesz ilyen
szellemi utazást, annál könnyebben megy majd.
„Antennáinak” egy része egyszerűen nem szokta
még meg, hogy ilyen intenzíven használják.

E gyakorlat által képet kap háza energetikai álla-


potáról. Nem szükséges tudnia, milyen energiá-
kat fog később átalakítani, de ha tisztában van
vele, akkor érzékenyebbé is válik ezekre az ener-
giákra. Végtére is, nyilván tudni akarja, mivel
van dolga.

25

tertisztitas_04.indd 25 2011.06.06. 17:14:56


A füstölés kellékei

tisztitas_04.indd 26 2011.06.06. 17:14:56


A füstölés kellékei

A gyógynövények közül tértisztításra legalkal-


masabb a fehér zsálya, amely a füstölőkeveré-
keim fő alkotóeleme. Én gyógynövényekből és
gyantákból álló keveréket használok. Ez többek
között kopálgyantát, cédrusrügyet, angyalgyö-
keret és szentperjét tartalmaz.

Ha úgy érzem, hogy a keverékből ezt-azt elhagy-


hatok, vagy hogy más összetevőkkel kell füstöl-
nöm, egyszerűen azt teszem. Természetesen ön
is kísérletezhet más gyógynövényekkel. Tisztító
hatással sok növény bír. Hagyatkozzon a megér-
zésére; a szabályok nincsenek kőbe vésve.

A legfontosabb gyógynövények és gyanták

Fehér zsálya
A növények közül a fehér
zsályának van a legjobb
tisztító hatása, szertar-
tásaihoz számos indián
törzs is használja. A nagy
tisztítóerő gyógyításra is
szolgál.

27

tertisztitas_04.indd 27 2011.06.06. 17:14:56


Tértisztítás

Cédrusrügy
Egyes indián tör-
zsek a cédrusrügyet
a fehér zsálya női
párjának tekintik.
A cédrus egyesít
magában minden elemet. Gyógyító és erősen
tisztító hatású, emellett az összeszedettséget is
fokozza. Az erdei fák, mint a fenyő, a lucfenyő,
a cédrus vagy a boróka, mindig jelentős erősítő
és tisztító energiákat hordoznak.

Kopálgyanta
A kopálgyantát sok-
féle spirituális szer-
tartáshoz használ-
ják. Jelentős tisztító-
erővel rendelkezik,
és elősegíti a spirituális és szellemi munkát.
Közép- és Dél-Amerikában a kopálgyanta ma is
közkedvelt füstölőszer, akárcsak a tömjén a mi
kultúrkörünkben.

28

tisztitas_04.indd 28 2011.06.06. 17:14:57


A füstölés kellékei

Angelikagyökér
Ezt a növényt an-
gyalgyökérnek is
nevezik. Azt mond-
ják, Rafael arkan-
gyal hozta a Földre.
Az angyalgyökér hathatós védelmező, fekete
mágia ellen használják. A teret világos energiák-
kal tölti meg, és felderít minden sötétséget.

Szentperje
A szentperjét szin-
tén sok indián törzs
használja. A növény
tisztításra szolgál, és
segít harmóniát és
fényt vinni a megtisztítandó térbe. Nagyon kel-
lemes, édeskés illata van; finomabbá tesz minden
füstölőkeveréket.

29

tertisztitas_04.indd 29 2011.06.06. 17:14:58