You are on page 1of 73

Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn:20/ 08/ 2010


Ngaøy daïy: / 08/ 2010
Tuaàn
CHÖÔNG I: CAÊN BAÄC HAI – CAÊN BAÄC
1:
BA
Tieát
§1. CAÊN BAÄC HAI
1:

I. Muïc tieâu:
- Naém ñöôïc ñònh nghóa, kyù hieäu veà caên baäc hai soá hoïc cuûa
moät soá khoâng aâm.
- Bieát ñöôïc lieân heä cuûa pheùp khai phöông vôùi quan heä thöù töï
vaø duøng lieân heä naøy ñeå so saùnh caùc soá.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- Baûng phuï ghi saün noäi dung baøi taäp, caâu hoûi, ñònh
lyù, ñònh nghóa. Maùy tính boû tuùi, buùt daï.
- HS : + ¤n tËp kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai
+ B¶ng nhãm ,M¸y tÝnh bá tói
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu chöông trình moân toaùn Ñaïi 5
soá 9 phuùt
- Giôùi thieäu chöông - Nghe giaùo vieân
trình moân Ñaïi soá 9 giôùi thieäu
vaø moät soá yeâu
caàu cô baûn veà
ñoà duøng hoïc taäp.
Hoaït ñoäng 2: Caên baäc hai soá hoïc 15
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 1


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
? Neâu ñònh nghóa - Traû lôøi: 1. Caên baäc hai soá hoïc
caên baäc hai cuûa x= a⇔ x = a
2
?1 a. 9 coùcaù
c caê
n baä
c hai: 3; -3
moät soá khoâng 2 2
aâm? b. ;−
- Coù hai caên baäc 3 3
? Vôùi soá a döông hai: a; − a c. 0.5; -0.5
coù maáy caên baäc
Soá 3 coù caên baäc d. 2; - 2
hai? Cho ví duï?
hai 3; − 3 Ñònh nghóa: (SGK)
? Soá 0 coù maáy
- Soá 0 coù moät caên
caên baäc hai?
baäc hai laø 0 = 0 Ví duï:
- (töøng HS trình baøy) - Caên baäc hai soá hoïc
? Laøm baøi taäp ?
1? cuûa 16 laø 16
2 - Caên baäc hai soá hoïc
! Caùc soá 3; ; 0.5; - Traû lôøi nhö SGK
3 cuûa 5laø 5
2 laø caên baäc hai Chuù yù: (SGK)
4 Ta vieát:
soá hoïc 9; ; 0.25;
9
2. Vaäy theá naøo
laø caên baäc hai
soá hoïc cuûa moät
soá?
- Neâu noäi dung - Nghe giaûng x ≥ 0
chuù yù vaø caùch x= a⇔  2
x = 0
vieát. Giaûi thích hai
chieàu trong caùch - Traû lôøi tröïc tieáp
vieát ñeå HS khaéc ?2 49 = 7, vì 7 ≥ 0 vaø72 = 49
- Nghe GV giaûng
saâu hôn.
? Laøm baøi taäp ?
2? ?3 a. 64
! Pheùp toaùn tìm - Caên baäc hai soá hoïc
caên baäc hai soá cuûa 64 laø 8.
hoïc cuûa moät soá - Trình baøy baûng
- Caùc caên baäc hai laø: 8;
khoâng aâm laø -8
pheùp khai phöông.
! Khi bieát ñöôïc caên
baäc hai soá hoïc ta
deã daøng xaùc ñònh
ñöôïc caùc caên cuûa
noù.

? Laøm baøi taäp ?


3?
Hoaït ñoäng 3: So saùnh caùc caên baäc hai 13
phuùt
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 2
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

! Cho hai soá a, b - Neáu a < b thì a< 2. So saùnh caùc caên
khoâng aâm, neáu a b baäc hai
< b so saùnh a vaø Ñònh lí: Vôùi hai soá a, b
b? khoâng aâm, ta coù: a < b
? Ñieàu ngöôïc laïi ⇔ a< b
- Neáu a < b thì a <
coù ñuùng khoâng?
b
! Yeâu caàu HS ñoïc
ví duï 2 trong SGK.
- Xem ví duï 2
? Töông töï ví duï 2
haõy laøm baøi taäp
?4
?4 ? - Trình baøy baûng
a.Ta coù: 4 = 16 . Vì 16 >
a.Ta coù: 4 = 16 . Vì
15 neân 16 > 15 hay 4 >
16 > 15 neân 16 > 15
15
hay 4 > 15
? Töông töï ví duï 3 b.Ta coù: 3 = 9 . Vì 9 b.Ta coù: 3 = 9 . Vì 9 < 11
haõy laøm baøi taäp < 11 neân 9 < 11 hay neân 9 < 11 hay 3 < 11
?5 ? (theo nhoùm) ?5
3 < 11
- Chia nhoùm thöïc a.Ta co ù: 1 = 1 . Vì x > 1
hieän <=> x > 1
a. Ta coù : 1 = 1 . Vì b.Ta coù: 3 = 9 . Vì x < 9
x > 1 <=> x > 1 <=> x < 9
Vaäy 0 ≤ x < 9
b. Ta coù: 3 = 9 . Vì
x < 9 <=> x < 9.
Vaäy 0 ≤ x < 9

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 10


phuùt
? Baøi taäp 1 trang 6 - HS traû lôøi mieäng 3. Luyeän taäp
SGK? Baøi 3/tr6 SGK
(HS traû lôøi mieäng, a. x2 = 2=> x1,2 ≈ ±1,414
GV nhaän xeùt keát - Duøng maùy tính
quaû) b.x2 = 3=> x1,2 ≈ ±1,732
? Laøm baøi taäp 3 c.x2 = 3,5=> x1,2 ≈ ±1,871
tarng 6 SGK? d.x2 = 4,12=> x1,2 ≈ ±2,030

Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø 2


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 3


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

- N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa c¨n bËc hai sè häc cña sè a kh«ng ©m, ph©n
biÖt ®îc víi c¨n bËc hai cña sè kh«ng ©m
- N¾m v÷ng ®Þnh lÝ so s¸nh c¸c c¨n bËc hai sè häc, hiÓu c¸c vÝ dô ¸p
dông
- Baøi taäp veà nhaø: 1;2; 4 trang 7 SGK; 1-9(3,4/SBT)
- Chuaån bò baøi môùi “Caên baäc hai vaø haèng ñaúng thöùc A2 = A ”

IV ) Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 4


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn: 20/ 08/ 2010


Ngaøy daïy: / 08/ 2010
Tuaàn 1: §2. CAÊN THÖÙC BAÄC HAI
Tieát
VAØ HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC A2 = A
2:

I. Muïc tieâu:
- Hoïc sinh bieát caùch tìm taäp xaùc ñònh (ñieàu kieän coù nghóa)
cuûa A
- Coù kyõ naêng thöïc hieän khi bieåu thöùc A khoâng phöùc taïp.
- Bieát caùch chöùng minh ñònh lyù a 2 =a vaø vaän duïng haèng
ñaúng thöùc A2 =A ñeå ruùt goïn bieåu thöùc.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
¤n tËp ®Þnh lÝ Pitago, qui t¾c tÝnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè.
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 5
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 5


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-HS1: -Hai HS leân baûng.
? Ñònh nghóa caên -HS1: Phaùt bieåu ñònh
baäc hai soá hoïc nghóa nhö SGK.
cuûa a. Vieát döôùi x ≥ 0
daïng kyù hieäu. x =
( a ≥0)
a <=>  2
x =a
? Caùc khaúng ñònh
sau ñuùng hay sai a)Ñ; b)S c)Ñ
a) Caên baäc hai
cuûa 64 laø 8 vaø –8
( 3)
2
b) 64 = m8; c) =3
-HS2: ? Phaùt bieåu
ñònh lyù so saùnh -HS2: Phaùt bieåu ñònh
caùc caên baäc hai nghóa nhö SGK.
soá hoïc. a ) x = 15 => x = 152 = 225
? Laøm baøi taäp 4 b)2 x =14 => x = 7 => x = 49
Trang 7 SGK.
-GV nhaän xeùt cho
ñieåm vaø ñaët vaán
ñeà vaøo baøi môùi:
Môû roäng caên baäc
hai cuûa moät soá
khoâng aâm, ta coù
caên thöùc baäc hai.
Hoaït ñoäng 2: Căn thức bậc hai 15
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 6


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
? Hs ñoïc vaø traû lôøi -Moät HS ñoïc to ? 1 1. Caên thöùc baäc hai:
?1 -Hs traû lôøi : Trong -Vôùi A laø moät bieåu
? Vì sao AB = 25 − x 2 tam giaùc vuoâng ABC. thöùc ñaïi soá, ngöôøi ta
-GV giôùi thieäu AB2+BC2 = AC2 (ñlyù goïi A laø caên thöùc
25 − x 2 laø moät caên
Pi-ta-go) baäc hai cuûa A, coøn A
AB2+x2 = 52 => AB2 ñöôïc goïi laø bieåu thöùc
thöùc baäc hai cuûa
=25 -x2 laáy caên hay bieåu thöùc
25 – x2, coøn 25 – x2
laøbieåu thöùc laáy =>AB = 25 − x 2 (vì döôùi daáu caên..
caên, hay bieåu thöùc AB>0). - A xaùc ñònh (hay coù
döôùi daáu caên. - A xaùc ñònh ⇔ A ≥ 0 nghóa) khi A laáy giaù trò
? Vaäy A xaùc ñònh -HS ñoïc ví duï 1 SGK. khoâng aâm.
(coù nghóa khi) khi A -Thì 3x khoâng coù -Ví duï 1: 3x laø caên thöùc
laáy giaù trò nhö nghóa baäc hai cuûa 3x;
theá naøo. -Moät HS leân baûng. 3x xaùc ñònh khi 3x ≥ 0
? Moät HS ñoïc ví duï 5 − 2x xaùc ñònh khi 3x ⇔ x ≥ 0
1 SGK. 5 − 2 x ≥ 0 ⇔ 5 ≥ 2 x ⇔ x ≤ 2,5 Vaäy x ≥ 0 thì 3x coù
? Neáu x = - 1 thì sao -HS traû lôøi mieäng nghóa.
? HS laøm ? 2 a
a) coù nghóa ⇔
3 -HS töï ghi.
? HS laøm Baøi 6 a
≥ 0 ⇔a ≥0
Trang 10 – SGK. 3
(GV ñöa noäi dung b) −5a coù nghóa ⇔
leân baûng phuï). − 5a 0≥ a ⇔ 0 ≤
Hoaït ñoäng 3: Hằng ñaúng thöùc a 2 =a 13
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 7


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
? HS laøm ? 3 -Hai HS leân baûng 2. Haèng ñaúng thöùc
(Ñeà baøi ñöa leân ñieàn. A2 =A
baûng phuï) a -2 -1 0 2 3 a) Ñònh lyù:
? Nhaän xeùt baøi a2 4 1 0 4 9
laøm cuûa baïn. a2 2 1 0 2 3 vôùi moïi soá a, ta coù
-Neáu a<0 thì a = - 2
a2 = a
? a vaø a coù quan
2
a I. CM
heä gì
-Neáu a ≥ 0 thì a 2 = a -Theo ñònh nghóa giaùtrò
-GV ñöa ra ñònh lyù. tuyeät ñoái cuûa moät soá
? Ñeå CM a 2 = a ta -Ñeå CM a =a
2
ta a thì : a ≥ 0
caàn CM: Ta thaáy :
CM nhöõng ñieàu
 a ≥ 0 Neáu a ≥ 0 thì a = a, neân (
kieän gì?
 2 a )2 = a2
? Haõy CM töøng  a = a
2

ñieàu kieän. -HS laøm baøi taäp 7: Neáu a<0 thì a = -a, neân (
? Yeâu caàu HS tö a )2 = (-a)2=a2
a ) ( 0,1 ) =0,1 =0,1
2

ñoïc ví duï 2 + ví duï 3 Do ñoù, ( a )2 = a2 vôùi moïi


( )
2
vaø baøi giaûi SGK. b ) −0,3 = − 0,3= 0,3
a
? HS laø baøi 7 Tr 10 c ) − (−1,3 )=−− 1,3
2
=− 1,3
SGK. Hay a 2 = a vôùi moïi a
d ) −0, 4 (0, 4 =− ) 0,4− 0,4
2
(Ñeà baøi ñöaleân b) Chuù yù:(SGK)
baûng phuï). =− 0,4.0,4=− 0,16 c) Ví duï:
-HS nghe vaø ghi baøi. a 6 = (a3 )2 = a3 = −a3 (vì a<0)
-GV giôùi thieäu ví duï -Hai HS leân baûng
laøm baøi Vaäy a 6 = −a3 vôùi a<0
4.
? Yeâu caàu HS laøm
baøi 8(c,d) SGK
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 10
phuùt
? A coù nghóa khi -HS traû lôøi nhö SGK. Baøi 9:
naøo. -Baøi 9: a ) x 2 = 7 ⇔ x = 7 ⇔ x1,2 = ±7
? A2 baèng gì. Khi A a) x 2 = 7 ⇔ x = 7 ⇔ x1,2 = ±7
c ) 4 x 2 = 6 ⇔ 2 x = 6 ⇔ x1,2 = ±3
≥ 0, A<0.
c ) 4 x 2 = 6 ⇔ 2 x = 6 ⇔ x1,2 = ±3
-GV yeâu caàu HS
hoaït ñoäng nhoùm
baøi 9(a,c) SGK.
Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 8


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-Hoïc baøi theo vôû ghi + SGK; Baøi taäp veà nhaø 8(a,b),11, 12, 13 Tr 10
SGK.
- OÂn laïi caùc haèng ñaúng thöùc ñaùng nhôù vaø bieåu dieãn nghieäm
baát phöông trình treân truïc soá.
+Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n

Ngaøy soaïn: 25/ 08/ 2010


Ngaøy daïy: /08/2010
Tuaàn 2:
Tieát § LUYEÄN TAÄP
3:

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 9


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

I. Muïc tieâu:
- Hoïc sinh ñöôïc reøn kyõ naêng tìm taäp xaùc ñònh (ñieàu kieän coù
nghóa) cuûa A
- Vaän duïng haèng ñaúng thöùc A2 =A ñeå ruùt goïn bieåu thöùc.
- HS ñöôïc luyeän taäp veà pheùp khai phöông ñeå tính giaù trò cuûa
bieåu thöùc soá, phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, giaûi phöông trình.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï ghi c©u hái bµi tËp, phaán maøu, thöôùc,
maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
¤n tËp c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí vµ biÓu diÔn nghiÖm cña
bÊt ph¬ng tr×nh
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 10
phuùt
-HS1: -HS leân baûng cuøng -HS töï ghi.
? A coù nghóa khi moät luùc.
naøo, chöõa baøi -HS1 : Traû lôøi nhö
taäp 12 (a,b) Tr 11 SGK.
SGK. Baøi 12:
-HS2: a) ÑS: x ≥ −
7
; b) x ≤
4
? A2 baèng gì. Khi A 2 3
≥ 0, A<0, chöõa baøi -HS2 : Traû lôøi nhö
taäp 8 (a,b) Tr 11 SGK.
SGK. Baøi 8: a) ÑS:
( 2 − 3)
2
-GV nhaän xeùt cho =2 − 3b)
ñieåm.
( 3 − 11 )
2
= 11 − 3
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 33
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 10


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Baøi 11 Trang 11 -Hai HS leân baûng. Baøi 11 Trang 11 SGK.


SGK. Tính Tính
a ) 16. 25 + 196 : 49 -HS thöïc hieän pheùp a ) 16. 25 + 196 : 49
khai phöông, nhaân, = 4.5 + 14 : 7 = 20+ 2= 22
b)36 : 2.32.18 − 169
chia, coäng, tröø, laøm
? Haõy neâu thöù töï töø traùi qua phaûi. b)36 : 2.3 2.18 − 169
thöïc hieän pheùp -HS: = 36 : 18 2 − 13= 36 :18− 13
tính. = 2 − 13 = − 11
1
Baøi 12 Trang 11 c) coù nghóa<=> Baøi 12 Trang 11 SGK.
−1 + x
SGK. Tìm x ñeå Tìm x ñeå moãi caên
1
moãi caên thöùc > 0 <=> −1 + x > 0 <=> x > 1 thöùc sau coù nghóa.
−1 + x
sau coù nghóa. II. Giaûi
1 1
c) d ) 1 + x2 c) coù nghóa<=>
−1 + x −1+ x
1
><
0=
>−+><
1 =
>>0x 1x
−1
+ x

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 11


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-HS: Vì x2 ≥ 0 vôùi moïi
? Caên thöùc naøy x neân x2 + 1 ≥ 1 vôùi d) Vì x2 ≥ 0 vôùi moïi x
coù nghóa khi naøo. moïi x. Do ñoù neân x2 + 1 ≥ 1 vôùi moïi
? Töû 1>0, vaäy thì 1 + x 2 coù nghóa vôùi x. Do ñoù
maãu phaûi ntn. moïi x 1 + x 2 coù nghóa vôùi moïi
? 1 + x 2 coù nghóa khi x
naøo
Baøi 13 Trang 11 -Hai HS leân baûng. Baøi 13 Trang 11 SGK.
SGK. Ruùt goïn a )2 a 2 − 5a vôùi a <0. Ruùt goïn caùc bieåu
caùc bieåu thöùc = 2 a − 5a = −2a − 5a (vì a<0) thöùc sau:
sau: a )2 a 2 − 5a vôùi a <0.
= -7a.
a )2 a 2 − 5a vôùi a <0. = 2 a − 5a = −2a − 5a (vì a<0)
b) 25a 2 + 3a vôùi a ≥ 0.
= -7a.
( 5a )
2
+ 3a
b) 25a + 3a vôùi a ≥ 0.
2
b) 25a 2 + 3a vôùi a ≥ 0.
= 5a + 3a
( 5a )
2
+ 3a = 5a + 3a = 5a + 3a
= 5a + 3a
= 8a(vì a ≥ 0). = 8a(vì a ≥ 0).

Baøi 14 Trang 11 -HS traû lôøi mieäng.


SGK. Phaân tích 3 = ( 3)2
thaønh nhaân töû. a) x2 – 3 = x2 – ( 3)2 -HS töï ghi.
a) x2 – 3 = ( x − 3)( x + 3)
? 3 = ( ...)2 d) x 2 − 2 5 + 5
? Coù daïng haèng
= x 2 − 2 x 5 + ( 5)2 Baøi 15 Tr 11 SGK. Giaûi
ñaûng thöùc naøo.
Haõy phaân tích = ( x − 5)2 caùc phöông trình sau:
thaønh nhaân töû. -HS hoaït ñoäng nhoùm. a) x2 - 5 = 0.
d) x 2 − 2 5 + 5 a) x2 - 5 = 0. <=> ( x − 5)( x + 5) = 0
<=> ( x − 5)( x + 5) = 0 x − 5 = 0
<=> 
? Yeâu caàu HS hoaït x − 5 = 0  x + 5 = 0
<=> 
ñoäng nhoùm baøi 15  x + 5 = 0 x = 5
SGK. <=> 
x = 5  x = − 5
-Giaûi caùc phöông <=> 
trình sau.  x = − 5 Vaäy phöông trình coù hai
a) x2 - 5 = 0. nghieäm laø: x1,2 = ± 5
b) x 2 − 2 11 + 11 = 0 b) x 2 − 2 11 + 11 = 0
( x − 11) 2 = 0 ( x − 11)2 = 0
b) x − 2 11 + 11 = 0
2
<=> x − 11 = 0 <=> x − 11 = 0
<=> x = 11 <=> x = 11
Phöông trình coù nghieäm
laø
x = 11

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 12


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
+OÂn taäp laïi kieán thöùc baøi 1 vaø baøi 2.
+Laøm laïi taát caû nhöõng baøi taäp ñaõ söûa.
+BTVN: 16 Tr 12 SGK. 14, 15,16, 17 Trang 5 vaø 6 SBT.
+Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 13


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Ngaøy soaïn: 25/ 08/ 2010
Ngaøy daïy: / 09/ 2010
Tuaàn 2:
§3. LIEÂN HEÄ GIÖÕA PHEÙP NHAÂN
Tieát
VAØ PHEÙP KHAI PHÖÔNG
4:

I. Muïc tieâu:
- HS naém ñöôïc noäi dung vaø caùch CM ñònh lyù veà lieân heä giöõa
pheùp nhaân vaø pheùp khai phöông.
- Coù kyõ naêng duøng caùc quy taéc, khai phöông moät tích, nhaân
caùc caên thöùc baäc hai trong tính toaùn vaø bieán ñoåi bieåu thöùc.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Ñònh lí 10
phuùt
-GV cho HS laøm ? 1 -HS: 1. Ñònh lyù:
SGK 16.25 = 400 = 20 Vôùi hai soá a vaø b
-Tính vaø so saùnh: 16. 25 = 4.5 = 20 khoâng aâm
16.25 Vaäy 16.25 = 16. 25 Ta coù: a.b = a . b
16. 25 III. CM
-GV Ñaây laø moät Vì a, b ≥ 0 neân a. b
tröôøng hôïp cuï theå. xaùc ñònh khoâng aâm.
Toång quaùt ta phaûi -HS ñoïc ñònh lyù SGK. Ta coù:
chöùng minh ñònh ( a . b ) = ( a ) .( b ) = a.b
2 2 2

lyù sau ñaây. Vì a . b laø caên baäc hai


-GV ñöa ra ñònh lyù soá hoïc cuûa a.b töùc
vaø höôùng daãn -HS ñoïc chuù yù SGK. a.b = a . b
caùch chöùng minh. *Chuù yù:
? Nhaân xeùt gì veà
a, b, a. b
a.b.c = a . b . c (a,b,c ≥
? Haõy tính: ( a . b )2 = 0)
-GV môû roäng ñònh
lyù cho tích nhieàu
soá khoâng aâm.
Hoaït ñoäng 2: AÙp duïng 20
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 14


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

? Moät HS ñoïc laïi quy -Moät HS ñoïc laïi quy 2. Aùp duïng:
taéc SGK. taéc SGK. a) Quy taéc khai phöông
-GV höôùng daãn HS moät tích. (SGK)
laøm vd 1. Vôùi hai soá a vaø b
khoâng aâm
Ta coù: a.b = a . b

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 15


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

-Haõy tính: a) 49.1, 44.5 Ví duï:


a) 49.1, 44.5 = 49. 1, 44. 25 a) 49.1, 44.5
= 7.1, 2.5 = 42 = 49. 1, 44. 25
? Haõy khai phöông
töøng thöøa soá roài -HS leân baûng laøm. = 7.1, 2.5 = 42
nhaân caùc keát 810.40 = 81.400 = 81. 400 -HS leân baûng laøm.
quaû laïi vôùi nhau. = 9.20 = 180 810.40 = 81.400 = 81. 400
? Goi moät HS leân = 9.20 = 180
baûng laøm caâu b. ?2
-Keát quaû hoaït ñoäng a) 0,16.0, 64.225
b) 810.40
nhoùm. = 0,16. 0, 64. 225
-GV gôïi yù HS laøm a ) 0,16.0, 64.225
= 0, 4.0,8.15 = 4,8
-GV yeâu caàu HS = 0,16. 0, 64. 225
laøm ? 2 b) 250.360 = 25.36.100
= 0, 4.0,8.15 = 4,8
baèng caùch chia = 25. 36. 100 = 5.6.10 = 300
nhoùm. b) 250.360 = 25.36.100 b) Quy taéc nhaân caùc
= 25. 36. 100 = 5.6.10 = 300 caên thöùc baäc hai.
-HS ñoïc vaø nghieân (SGK)
cöùu quy taéc Vôùi hai soá a vaø b
-GV tieáp tuïc giôùi a) 5. 20 = 5.20 = 100 = 10 khoâng aâm
thieäu quy taéc nhaân b) 1,3. 52. 10 = 1,3.52.10 Ta coù: a . b = a.b
caùc caên thöùc baäc *Ví duï:
= 13.52 = 13.13.4 = ( 13.2) 2
hai. a ) 5. 20 = 5.20 = 100 = 10
-GV höôùng daãn = 26
b) 1,3. 52. 10 = 1,3.52.10
laøm ví duï 2.
a ) 5. 20 = 13.52 = 13.13.4 = ( 13.2)
2

-HS hoaït ñoäng = 26


b) 1, 3. 52. 10
nhoùm. ?3
-GV: Khi nhaân caùc a ) 3. 75 = 3.75 = 225 = 15 a ) 3. 75 = 3.75 = 225 = 15
soá döôùi daáu caên
b) 20. 72. 4,9 = 20.72.4,9 b) 20. 72. 4,9 = 20.72.4, 9
ta caàn bieán ñoåi
bieåu thöùc veà = 2.2.36.49 = 4. 36. 49 = 2.2.36.49 = 4. 36. 49
daïng tích caùc bình = 2.6.7 = 84. = 2.6.7 = 84.
phöông roài thöïc -Ñaïi dieän moät *Chuù yù: (SGK Tr 14)
hieän pheùp tính. nhoùm trình baøy
-GV: Cho HS hoaït -HS nghieân cöùu
ñoäng nhoùm ?3 chuù y SGK ?4
(Ñöa ñeà baøi leân ù -HS ñoïc baøi giaûi a) 3a 2 . 12a = 3a2 .12a
baûng phuï) SGK. 4
= 36a = (6a ) = 6a = 6a
2 2 2 2
-GV nhaän xeùt caùc b) 9a 2b 4 = 9. a 2 . b4 = 3. a .b2
nhoùm laøm baøi. -Hai HS leân baûng b) 2a.32ab = 64a b
2 2 2

-GV yeâu caàu HS töï trình baøy. = (8ab) 2 = 8ab = 8ab


ñoïc ví duï 3 vaø baøi
a ) 3a 2 . 12a = 3a2 .12a
giaûi SGK.
-GV höôùng daãn = 36a 4 = (6a 2 )2 = 6a2 = 6a2
caâu b. b) 2a.32ab 2 = 64a 2b2
-GV cho HS laøm ? 4
sau ñoù goïi 2 HS = (8ab) 2 = 8ab = 8ab
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 16
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá 8
phuùt
? Phaùt bieåu vaø -HS traû lôøi nhö SGK. 3. Luyeän taäp:
vieát ñònh lyù lieân d ) 1 . a 4 (a − b)2 d)
1
. a 4 ( a − b)2
heä giöõa pheùp a−b a−b
nhaân vaø khai = 1 . [a 2 (a − b)]2 =
1
. [a 2 (a − b)]2
phöông. a −b a −b
? Toång quaùt hoaù = a2 (vì a>b) = a2 (vì a>b)
nhö theá naøo.
? Quy taéc khai
phöông moät tích,
quy taéc nhaân caùc
caên thöùc baäc hai.
Hoaït ñoäng 4: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 17


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
+Hoïc thuoäc ñònh lyù, quy taéc, hoïc caùch chöùng minh.
+Laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vµ 23,24 (6/SBT)
+ ChuÈn bÞ tiÕt sau luyÖn tËp

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n

Ngaøy soaïn: 27/ 08/ 2008


Ngaøy daïy: / 09/ 2008
Tuaàn 2:
Tieát § LUYEÄN TAÄP
5:

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 18


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

I. Muïc tieâu:
- Cuûng coá cho HS kyõ naêng duøng caùc quy taéc khai phöông moät
tích vaø nhaân caùc caên thöùc baäc hai trong tính toaùn vaø bieán ñoåi
bieåu thöùc.
- Reøn luyeän tö duy, tính nhaåm, tính nhanh vaän duïng laøm caùc
baøi taäp chöùng minh, ruùt goïn, tìm x, so so saùnh hai bieåu thöùc.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 10
phuùt
-HS1: -Hai HS laàn löôït leân
? Phaùt bieåu ñònh lí baûng.
lieân heä giöõa pheùp -HS1: Phaùt bieåu nhö
nhaân vaø pheùp khai SGK.
phöông. -Keát quaû:
? Chöõa baøi 20(d) Tr (3 − a)2 − 0, 2. 18a2
15 SGK.
= 9 − 6a + a 2 − 0, 2.18a2
-HS2: Phaùt bieåu quy
phöông = 9 − 6a + a − 6 a(1)
2
taéc khai
moät tích vaø nhaân *Neáu
caùc caên thöùc baäc a ≥ 0 ⇒ a a= (1)= > 9 21 2= a −a +
hai. *Neáu a < 0 ⇒ a =a − (1)= > 9 a =
2
+
? Chöõa baøi 21 Tr 15 -HS phaùt bieåu nhö
SGK. SGK Tr 13.
(Ñöa ñeà baøi leân -Choïn (B)
baûng phuï)
-GV nhaän xeùt vaø
cho ñieåm.
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 33
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 19


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Daïng 1: Tính giaù Baøi 22 (b) Trang 15 SGK
trò cuûa bieåu b) 17 2 − 82 = (17 − 8)(17 + 8)
thöùc -Daïng haèng ñaúng
= 9.25 = 152 = 15
Baøi 22 (b) Trang 15 thöc a2 – b2.
SGK b) 17 2 − 82 = (17 − 8)(17 + 8)
? Bieåu thöùc döôùi
= 9.25 = 152 = 15
daáu caên coù daïng

? Haõy bieàn ñoåi roài
tính.
? Moät HS leân baûng
laøm.
-GV kieåm tra caùc
böôùc bieán ñoåi vaø
cho ñieåm.

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 20


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

-HS laøm döôùi söï b) 4(1 +6x +9x )2 =


2
[2(1+ 3x) ]2 2
Baøi 24(a): (Ñöa ra baûng
höôùng daõn cuûa GV = 2 (1+ 3 x) = 2(1
2
+ 3 x) 2
phuï)
Thay x= − 2 vaøo b) 4(1+ 6 x + 9 x ) taïi x = − 2
2 2

? Haõy tính giaù trò bieåu thöùc ta ñöôïc -Giaûi-


cuûa bieåu thöùc. 2[1 +3(− 2)] 2

= 2[1− 3 2)]≈2 21,029 b) 4(1 + 6 x + 9 x 2 ) 2 = [2(1+ 3 x) 2] 2


= 2 (1 + 3 x) 2 = 2(1+ 3 x) 2

Thay x= − 2 vaøo bieåu


thöùc ta ñöôïc
Daïng 2: Chöùng 2[1 +3(− 2)] 2

minh. = 2[1− 3 2)]≈2 21,029


Baøi 23(b) Tr 15 SGK. -HS: … khi tích cuûa Baøi 23(b) Tr 15 SGK.
Chöùng minh chuùng baèng 1. Chöùng minh 2006 − 2005
2006 − 2005 vaø -HS: Xeùt tích. vaø 2006 + 2005 laø hai soá
2006 + 2005 laø hai soá ( 2006− 2005 ).( 2006 + 2005 ) nghòch ñaûo cuûa nhau.
nghòch ñaûo cuûa
= ( 2006 2) (− 2005 2) -Giaûi-
nhau.
= 2006 −2005 1= Xeùt tích.
? Theá naøo laø hai
Vaäy hai soá ñaõ cho ( 2006− 2005 ).( 2006 + 2005 )
soá nghòch ñaûo cuûa
laø nghòch ñaûo cuûa = ( 2006 2) (− 2005 2)
nhau.
nhau.
? Ta phaûi CM caùi gì = 2006 −2005 1=
Vaäy hai soá ñaõ cho laø
nghòch ñaûo cuûa nhau.
-Keát quûa:
Daïng 3: Tìm x
-Ñaïi dieän nhoùm Baøi 25 (a,d) Trang 16
Baøi 25 (a,d) Trang 16
trình baøy. SGK.
SGK.
a ) 16 x = 8 a ) 16 x = 8
a ) 16 x = 8
<=> 16 x = 64
d ) 4(1 − x) 2 − 6 = 0 d ) 4(1 − x) 2 − 6 = 0
<=> x = 4
-Haõy vaän duïng Giaûi
d ) 4(1 − x) 2 − 6 = 0
ñònh nghóa veà caên
baäc hai ñeå giaûi. <=> 22 . (1 − x)2 = 6 a ) 16 x = 8 <=> 16 x = 64
-GV yeâu caàu hoïat <=> 2 1 − x = 3 <=> x = 4
ñoäng nhoùm. 1 − x = 3 d ) 4(1 − x) 2 − 6 = 0
<=> 
1 − x = −3 1 − x = 3
<=> 2 1 − x = 3 <=> 
 x = −2 1 − x = −3
-GV kieåm tra baøi <=> 
x = 4  x = −2
laøm cuûa caùc <=> 
nhoùm, söûa chöõa, -HS : Voâ nghieäm. x = 4
uoán naén sai soùt
cuûa HS (neáu coù)

? Tìm x thoûa maõn:


x −Hä
10 =
vµ−2tªn : Bïi Thanh Hµ
21
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
-Xemlaïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa.
-BTVN: 22(c,d), 24, 25, 27 Tr 15+16.
+Chuaån bò baøi môùi
IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n

Ngaøy soaïn: 27/ 08/ 2008


Ngaøy daïy: / 09/ 2008
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 22
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Tuaàn 2:
§4. LIEÂN HEÄ GIÖÕA PHEÙP CHIA
Tieát
VAØ PHEÙP KHAI PHÖÔNG
6:

I. Muïc tieâu:
- HS naém ñöôïc noäi dung vaø caùch chöùng minh ñònh lyù veà lieân
heä giöõa pheùp chia vaø pheùp khai phöông.
- Coù kyõ naêng duøng caùc quy taéc khai phöông moät thöông vaø quy
taéc chia caùc caên thöùc baäc hai trong tính toaùn vaø bieán ñoåi bieåu
thöùc.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 5
phuùt
-HS1: Chöõa baøi -HS1: -HS töï ghi.
25(b,c) Tr 16 SGK. -Hai HS leân baûng
Tìm x bieát trình baøy
b) 4 x = 5 5
b) 4 x = 5 <=> 4 x = 5 <=> x =
4
c) 9( x − 1) = 21
-HS2: Chöõa baøi 27 c) 9( x − 1) = 21 <=> x − 1 = 7
Tr 16. <=> x − 1 = 49 <=> x = 50
So saùnh: a) 4 vaø a)ÑS: 4> 2 3
2 3 b) − 5 <-2
b) − 5 vaø -2
Hoaït ñoäng 2: Ñònh lí 15
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 23


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV cho HS laøm ?1 -HS: 1.Ñònh lí:
Tính vaø so saùnh.: 16  4
2
4 Vôùi a ≥ 0, b > 0 ta coù
16 =   =
16 25  5 5 16 16 a a
vaø .  => = =
25 25 25 25 b b
16 42 4 
-GV ñaây chæ laø = =  -CM-
25 52 5 
tröôøng hôïp cuï theå. a
Toång quaùt ta Vì a ≥ 0, b > 0 ta coù xaùc
b
chöùng minh ñònh lyù ñònh vaø khoâng aâm.
sau ñaây: 2
-HS: … treân cô sôû  a  ( a )2 a
? Ñònh lyù khai Ta coù   = =
phöông moät tích CBHSH cuûa moät soá a  b  ( b ) 2
b
ñöôïc CM treân côsôû khoâng aâm. a
Vaäy laø CBHSH cuûa
naøo. b
? Haõy chöùng minh a a a
ñònh lí. -HS traû lôøi mieäng. hay =
b b b
? Haõy so saùnh
ñieàu kieän cuûa a
vaø b trong 2 ñònh lí .
? Haõy giaûi thích
ñieàu ñoù.
? Moät vaøi HS nhaéc
laïi ñònh lyù.
? Coù caùch naøo
chöùng minh khaùc
nöûa khoâng. -GV coù
theå höôùng daãn.

Hoaït ñoäng 3: AÙp duïng 13


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 24


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV: Töø ñònh lí treân -HS nghe 2. Aùp duïng:
ta coù hai quy taéc: a) Quy taéc khai phöông
-GV giôùi thieäu quy -Moät vaøi HS nhaéc moät thöông: (SGK)
taéc khai phöông laïi.
moät thöông. Vôùi a ≥ 0, b > 0 ta coù
-GV höôùng daãn HS a
=
a
laøm ví duï. 25 25 5 b b
a) = =
121 121 11
* Ví duï 1: Haõy tính.
9 25 3 5 9
b) : = : = 25 25 5
16 36 4 6 10 a) = =
121 121 11
-Keát quaû hoïat ñoäng
nhoùm. 9 25 3 5 9
-GV toå chöùc HS b) : = : =
225 225 15 16 36 4 6 10
hoïat ñoäng nhoùm ? a) = = b) Quy taéc chia caùc
256 256 16
2 Tr 17 SGK ñeå caên thöùc baäc hai :
cuûng coá quy taéc 196 14
b) 0, 0196 = = = 0,14 (SGK)
treân 10000 100
-GV giôùi thieäu quy -HS nghieân cöùu ví duï
Vôùi a ≥ 0, b > 0 ta coù
taéc chia caùc caên 2.
a a
thöùc baäc hai. 999 999 =
− HS1: a) = = 9 =3 b b
-GV yeâu caàu HS töï 111 111
* Ví duï 2: (SGK)
ñoïc baøi giaûi ví duï 52 52 4 2
− HS 2 : b) = = =
2 Tr 17 SGK. 117 117 9 3 c) Chuù yù:
-GV yeâu caàu 2 HS -HS döôùi lôùp laøm. Vôùi A ≥ 0, B > 0 ta coù
leân baûng laøm 3 Tr A A
=
17 SGK ñeå cuûng 2
2a b 4
ab ab
2 4 2 B B
coá quy taéc treân. a) = =
50 25 5
-GV neâu chuù yù. 2a 2 b 4 a2b4 a b
2

2ab 2
2ab 2
ab 2
b a a) = =
b) = = = 50 25 5
-GV yeâu caàu HS 162 162 81 9
2ab2 2ab2 ab 2 b a
laøm ? 4 b) = = =
162 162 81 9
-Goi hai HS leân
baûng.

Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 10


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 25


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Ñieàn daáu haân vaøo oâ thích hôïp. Neáu sai haõy söûa laïi cho ñuùng.
Ca Noäi dung Ñ S Sai. Söûa
âu
1 a a
Vôùi a ≥ 0; b ≥ 0 ta coù =
b b
2 65
=2
2335
3 2 x4
2y 2
= x 2 y (y<0)
4y
4 1
5 3 : 15 = 5
5
Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
-Hoïc baøi theo vôûghi + SGK
-BTVN: 29 (a,b,c); 30(c,d); 31 Trang 18, 19 SGK.
-Baøi taäp 36,37,40 Trang 8, 9 SBT;+Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 26


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Ngaøy soaïn: 5/ 09/ 2008
Ngaøy daïy: / 09/ 2008
Tuaàn 3:
§ LUYEÄN TAÄP
Tieát 7:

I. Muïc tieâu:
- HS naém ñöôïc cuûng coá kieán thöùc veà lieân heä giöõa pheùp chia
vaø pheùp khai phöông.
- Coù kyõ naêng duøng thaønh thaïo vaän duïngcaùc quy taéc khai
phöông moät thöông vaø quy taéc chia caùc caên thöùc baäc hai trong tính
toaùn vaø bieán ñoåi bieåu thöùc vaø giaûi phöông trình.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa troø Ghi baûng


thaày
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 10
phuùt
? Phaùt bieåu ñònh -Hai HS leân baûng -HS töï ghi.
lyù khai phöông moät -HS1: Phaùt bieåu Ñlyù
thöông. Toång quaùt. nhö SGK.
Vaø chöõa baøi -Keát quaû:
30(c,d)Tr19 SGK 25 x 2 0,8 x
c) 2
;d)
y y
-HS2: -Keát quaû:
-HS2: Chöõa baøi 17 Baøi 31 Tr 19 SGK
28(a) vaø 29(c) Baøi 28(a) : ; Baøi Caâu a
15
-GV nhaän xeùt, cho 29(c):5 25 − 16 = 9 = 3
ñieåm -Moät HS so saùnh 25 − 16 = 5 - 4=1
-Baøi 31 Tr 19 SGK 25 − 16 = 9 = 3 Vaäy 25 − 16 > 25 − 16
So saùnh: a) 25 − 16 25 − 16 = 5 - 4=1 Caâu b.
vaø 25 − 16 Vaäy 25 − 16 > 25 − 16 a− b < a b− ( < = >a2 ) b − a b <
Caâu b. < = >( a b−2 ) ( a< b )( −a b ) +
a − b < a −b < (= > a −)b
2
a< b −
< = >a b− a< b +
< = >( a − b 2) (< a −b )( a b+)
-GV höôùng daãn HS < = > −b b< 2 < =b 0> b> 0 <=>
caùch chöùng minh < = > a − b < a +b
caâu b < = > − b < b <2= > b 0 >
< = >b >0
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 33
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 27


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Daïng 1: Tính. -Moät HS neâu caùch Baøi 32 Tr 19 SGK .
Baøi 32 Tr 19 SGK . laøm. a)
9 4 25 49 1 25 49 1 25 49 1 25 49 1
a)Tính 1 .5 .0, 01 = . . = . . = . .= . .
16 9 100 16 9 100
16 9 16 9 100 16 9 100
5 7 1 7
? Haõy neâu caùch 5 7 1 7 = . .=
= . . = 4 3 10 24
laøm. 4 3 10 24

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 28


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
1492 − 762 1492 − 762 15 1492 − 762 15
d) = = ... = d) = ... =
457 2 − 3842 457 − 384
2 2
29 457 − 384
2 2
29
? Haõy vaän duïng
haøng ñaúng thöùc Baøi 33(b,c) Tr 19 SGK
ñoù ñeå tính. -HS giaûi baøi taäp. Giaûi phöông trình:
Daïng : Giaûi phöông b) 3 x + 3 = 4.3 + 9.3 b) 3 x + 3 = 4.3 + 9.3
trình. <=> 3x = 2 3 + 3 3 − 3 <=> 3 x = 2 3 + 3 3 − 3
Baøi 33(b,c) Tr 19
<=> 3x = 4 3 <=> x = 4 <=> 3 x = 4 3 <=> x = 4
SGK
Vaäy x = 4 laø nghieäm Vaäy x = 4 laø nghieäm
b) 3 x + 3 = 12 + 27
cuûa pt cuûa pt
-GV nhaän xeùt : 12
= 4.3
27= 9.3
? Haõy aùp duïng quy
c) 3 x 2 − 12 = 0 c ) 3x 2 − 12 = 0
taéc khai phöông
moät tích ñeå bieán <=> x 2 = 12 : 3 <=> x 2 = 12 : 3
ñoåi phöông trình. <=> x 2 = 2 <=> x 2 = 2
b) 3 x 2 − 12 = 0 <=> x = ±2 <=> x = ±2
? Vôùi phöông trình Vaäy x1 =2; x2 = - 2 laø
naøy giaûi nhö theá -HS leân baûng giaûi nghieäm cuûa pt.
naøo, haõy giaûi pt b) ( x − 3)
2
=9 Baøi 35(a) Tr 20 SGK
ñoù b) ( x − 3)
2
=9
<=> x − 3 = 9
x − 3 = 9  x = 12 <=> x − 3 = 9
<=>  <=> 
Baøi 35(a) Tr 19 SGK  x − 3 = −9  x = −6 x − 3 = 9  x = 12
<=>  <=> 
b) ( x − 3)
2
=9 Vaäy pt coù 2 nghieäm.  x − 3 = −9  x = −6
x1 =12; Vaäy pt coù 2 nghieäm. x1
? b ) A2 = x2 = - 6 =12;
? Soá naøo coù trò x2 = - 6
tuyeät ñoái baøng 9 Baøi 34 Tr 19 SGK
-Hoïat ñoäng nhoùm. 3
? Coù maáy tröôøng a )ab 2 2 4 = ab2 3
-Keát quaû hoïat ñoäng ab a b 2 4

hôïp. nhoùm = ab 2 3 ab 2
3
a )ab 2 = ab2 3
(do a< 0 neân ab = −ab )
2 2
2 4
ab a 2 b4

Daïng 3: Ruùt goïn = ab 2 3

bieåu thöùc ab 2

Baøi 34 Tr 19 SGK (do a< 0 neân ab = −ab )


2 2

-GV toå chöùc cho HS


9 + 12a + 4a 2 (3 + 2a )2 9 + 12a + 4a 2 (3 + 2a )2
hoïat ñoäng nhoùm b) = . b) = .
b2 b2 b2 b2
(laøm treân baûng
(3+ 2 a ) 2 3 + 2a . (3+ 2 a ) 2 3 + 2a
nhoùm) = = = =
b2 −b b2 −b
Moät nöûa laøm
(vìa ≥ −1,5 => 3 + 2a ≥ 0, b < 0) (vìa ≥ −1,5 => 3 + 2a ≥ 0, b < 0)
caâu a
Moät nöûa laøm
caâu b
Hä vµ
3 tªn : Bïi Thanh Hµ 29
a )ab 2
Trêng vôùi a<0; b
a b 4THCS T©n Kh¸nh
2
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
-Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm taïi lôùp.
-BTVN : Baøi 33=>37 Tr 19 +20 SGK
-GV höôùng daãn baøi 43 SBT
+Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 30


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Ngaøy soaïn: / 09/ 2008
Ngaøy daïy: 26/ 09/ 2008
Tuaàn 4:
Tieát §5. BAÛNG CAÊN BAÄC HAI
8:

I. Muïc tieâu:
- HS ñöôïc hieåu caáu taïo cuûa baûng caên baäc hai
- Coù kyõ tra ñeå tìm caên baäc hai cuûa moät soá khoâng aâm.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï ghi ®Ò bµi kiÎm tra vµ c¸c mÉu, phaán
maøu, thöôùc, maùy tính .
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng Ghi baûng


thaày cuûa troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra 15
phuùt

I) Tr¾c nghiÖm klh¸ch quan


Khoanh trßn vµo ch÷ c¸I ®øng tríc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng
1. 2 − 3x cã nghÜa khi
2 2 2 2
A. x≥ B. x≤ C. x< D. x>
3 3 3 3
2. KÕt qu¶ rót gän biÓu thøc (3 − 13)2 lµ
A. 3 − 13 B. 13 - 3 C. 10 D. 7
3. KÕt qu¶ rót gän biÓu thøc ( x − 3) 2 víi x≤ 3 lµ
A. x-3 B. 3-x C. (x-3)2 D. | x-3|
II) Tù luËn
4. Rót gän biÓu thøc sau
27 27(a − 3) 2
a) 6a . a (a>0) b)
2 48
5. Gi¶I pt
5 x + 20 = 45 + 80

Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu baûng caên baäc hai 3


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 31


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV giôùi thieäu baûng -HS laéng nghe 1. Giôùi thieäu baûng
soá vôùi 4 chöõ soá thaäp CBH
phaân vaø caáu taïo cuûa (SGK)
baûng.
-GV nhaán maïnh: Ta quy
öôùc goïi teân caùc haøng
(coät) theo soá ñöôïc ghi
ôû coät ñaàu tieân.

Hoaït ñoäng 3: Caùch duøng baûng 20


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 32


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV höôùng daãn HS -HS laøm döôùi söï 2. Caùch duøng baûng:
caùch tìm. höôùng daãn cuûa a)Tìm CBH cuûa soá lôùn
? Tìm haøng 1,6;? Tìm GV. hôn 1 vaø nhoû hôn 100.
coät 8 Ví du 1ï: Tìm 1, 68 ≈ 1,96
?Tìm giao cuûa haøng 1,6 N … 8 …
vaø coät 8 laø soá naøo.? -Laø : 1,296
4,9 ≈ :
8, 49 ≈ -HS töï laøm 1,29
1,6
-GV cho HS laøm tieáp ví 6
duï 2 :
-HS: laø soá 6,235 :
? Tìm giao cuûa haøng 39
-HS: laø soá 6
vaø coät 1.
-HS ghi
-GV ta coù: 39,1 ≈ 6, 253
? Taïi giao cuûa haøng 39 Maãu 1
va Ví duï : Tìm 39,18 ≈ 6, 259
ø coät 8 hieäu chính laø N … 1 … 8 …
soá maáy? :
-GV duøng soá 6 naøy ñeå -HS tra baûng ñeå :
hieäu chính chöõ soá tính. 39 6,2 6
cuoái ôû soá 6,253 nhö : 53
sau: :
6,253+0,006=6,259. Maãu 2
Vaäy 39,18 ≈ 6, 253 b)Tìm CBH cuûa soá lôùn
hôn 100.
-HS töï ñoïc
Ví duï 3: Tìm 1680
? Haõy tính: 9, 736 ≈ Ta bieát : 1680 = 16,8.100
9,11 ≈ 1680 = 16,8. 100

39,82 ≈ Do ñoù = 10 16,8 = 10.4, 099


-GV yeâu caàu HS ñoïc nhôø quy taéc khai = 40,99
SGK ví duï 3 phöông moät tích
-GV Ñeå tìm 1680 ngöôøi -HS hoïat ñoäng
ta ñaõ phaân tích: 1680 = nhoùm
16,8.100. c)Tìm CBH cuûa soá
-Chæ caàn tra baûng 16,8 khoâng aâm vaø nhoû
laø song coøn 100 = 102 hôn 1
? Cô sôû naøo laøm nhö Ví duï 3: Tìm 0, 00168
vaäy. Ta bieát 0,00168 =
-GV cho HS hoïat ñoäng 16,8:10000
nhoùm ?2 Tr 19 SGK Do ñoù
-GV cho HS ñoïc ví duï 4. 0, 00168 = 16,8. 10000
-GV höôùng daãn HS 100 16,8 = 100.4, 099 = 0, 04099
caùch phaân tích soá *Chuù yù: (SGK)
0,00168.
-Goïi moät HS leân baûng
laøm tieáp.
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 33
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 5
phuùt
-GV ñöa noäi dung baøi 3. Luyeän taäp
taäp sau leân baûng phuï. Noái moãi yù ôû coát A ñeå
Noái moãi yù ôû coát A ñöôïc keát quaû ôû coät B
ñeå ñöôïc keát quaû ôû (duøng baûng soá)
coät B (duøng baûng soá) -HS: HS töï ghi
Coät a Ñaùp Coät B 1-e
soá 2-a
1. 5, 4 a.5,568 3-g
2. 31 b.98,45 4-b
c.0,842 5c
3. 115
6 6-d
4. 9691 d.0,034
64
5. 0, 71 e.2,324
6. 5, 4 g.10,72
Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
-Hoïc baøi theo vôû ghi vaø SGK. Laøm caùc baøi taäp trong SGK.
-GV höôùng daãn caùch chöùng minh soá 2 laø soá voâ tæ; +Chuaån bò
baøi môùi
- §äc cã thÓ em cha biÕt

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n


- Khi d¹y tiÕt nµy cÇn yªu cÇu hs chuÈn bÞ quyÓn “B¶ng 4 ch÷ sè thËp
ph©n”
- Gv cÇn vÏ c¸c mÉu ®Ó híng dÉn hs . NÕu cã ®iÒu kiÖn cã thÓ sö dông
m¸y chiÕu
- Bµi kiÓm tra cã thÓ ph« to cho hs lµm lu«n vµo giÊy.

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 34


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn: 17 / 9 / 2008


Ngaøy daïy: /9/ 2008
Tuaàn 5:
§6. BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN
Tieát
BIEÅU THÖÙC CHÖÙA CAÊN BAÄC HAI
9:

I. Muïc tieâu:
- HS bieát ñöôïc cô sôû cuûa vieäc ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên
vaø ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên
- HS naém ñöôïc kyõ naêng ñöa thöøa soá vaøo trong hay rangoaøi
daáu caên
- Bieát vaän duïng caùc pheùp bieán ñoåi treân ñeå so saùnh hai soá
vaø ruùt goïn bieåu thöùc.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên 22
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 35


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV cho HS laøm ?1 Tr -HS : laøm?1 1. Ñöa thöøa soá ra
24 SGK a 2b = a 2 . b = a . b = a. b ngoøai daáu caên:
? Vôùi haõy a ≥ 0; b ≥ 0 (Vì a ≥ 0; b ≥ 0 ) a 2b = a 2 . b = a . b = a. b
chöùng minh -Döïa treân ñònh lyù (Vì a ≥ 0; b ≥ 0 )
a b =a b
2
khai phöông moät tích
? Ñaúng thöùc treân vaø ñònh lyù
ñöôïc chöùng minh a2 = a
döïa treân cô sôû
naøo. -Thöøa soá a
-GV pheùp bieán ñoåi -HS laøm ví duï 1. Ví duï 1
naøy ñöôïc goïi laø a) 32.2 = 3 2
pheùp ñöa thöøa soá
ra ngoaøi daáu caên a ) 32.2 = 3 2
? Cho bieát thöøa soá
naøo ñöôïc ñöa ra
ngoaøi daáu caên
a ) 32.2
? Haõy laøm ví duï 1
-HS: Ñoâi khi ta phaûi
bieán ñoåi bieåu thöùc
döôùi daáu caên veà
daïng thích hôïp roài
môùi tính ñöôïc
-GV neâu taùc duïng
cuûa vieäc ñöa thöøa
soá ra ngoaøi daáu
caên

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 36


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

b) 20 = b) 20 = 4.5 = 22.5 = 2 5
-GV yeâu caàu HS ñoïc b) 20 = 4.5
ví duï . HS ñoïc lôøi giaûi ví = 22.5
? Ruùt goïn bieåu duï 2 SGK. =2 5
thöùc c)3 5 + 20 + 5
-HS hoïat ñoäng
3 5 + 20 + 5 =3 5+2 5+ 5
nhoùm
-GV yeâu caàu HS -Keát quaû: =6 5
hoïat ñoäng nhoùm
a ) 2 + 8 + 50
laøm ?2 Tr 25 SGK.
= 2 + 4.2 + 25.2
Ví duï 2:
= 2 +2 2 +5 2
a ) 2 + 8 + 50
= (1 + 2 + 5) 2 = 8 2
= 2 + 4.2 + 25.2
b)4 3 + 27 − 45 + 5
= 2 +2 2 +5 2
= 4 3 + 9.3 − 9.5 + 5
= (1 + 2 + 5) 2 = 8 2
= 4 3 +3 3 −3 5 + 5
b)4 3 + 27 − 45 + 5
= (4 + 3) 3 + (1 − 3) 5
= 4 3 + 9.3 − 9.5 + 5
=7 3−2 5
= 4 3 +3 3 −3 5 + 5
-GV neâu tröôøng hôïp = (4 + 3) 3 + (1 − 3) 5
toång quaùt
-GV höôùng daãn HS a ) 4 x 2 y vôùi x ≥ 0; y ≥ 0 =7 3−2 5
laøm ví duï 3 = 2x y = 2x y *Tröôøng hôïp toång
Ñöa thöøa soá ra quaùt (SGK)
b) 18 xy 2 vôùi x ≥ 0; y < 0 Ví duï 3:Ñöa thöøa soá ra
ngoaøi daáu caên.
= (3 y ) .2 x = 3 y 2 x = 3−y 2 x ngoaøi daáu caên.
2
a ) 4 x 2 y vôùi x ≥ 0; y ≥ 0
(vôùi x ≥ 0; y < 0 ). Giaûi
b) 18 xy vôùi
2 x ≥ 0; y < 0
-Hai HS leân baûng a ) 4 x 2 y vôùi x ≥ 0; y ≥ 0
-Goïi hai HS leân trình baøy. = 2x y = 2x y
baûng laøm
b) 18 xy 2 vôùi x ≥ 0; y < 0
-GV cho HS laøm ? 3 = (3 y )2 .2 x = 3 y 2 x = 3−y 2 x
Tr 25 SGK. (vôùi x ≥ 0; y < 0 ).
-Goïi ñoàng thôøi hai
HS leân baûng.

Hoaït ñoäng 2: Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên 20


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 37


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV yeâu caàu HS töï -HS nghe GV trình 2. Ñöa thöøa soá vaøo
nghieân cöùu lôøi baøy trong daáu caên:
giaûi trong SGK Tr 26 * Vôùi A ≥ 0; B ≥ 0 ta coù
SGK. A B = A2 B
-GV nhaán maïnh: … -HS töï nghieân cöùu * Vôùi A < 0; B ≥ 0 ta coù
Ta chæ ñöa caùc ví duï 4 SGK A B = − A2 B
thöøa soá döông vaøo
trong daáu caên sau
khi ñaõ naâng leân
luyõ thöøa baäc hai.
-GV cho HS hoaït
ñoäng nhoùm ?4 ñeå
cuûng coá pheùp -Keát quaû: Ví duï 5:
bieán ñoåi ñöa thöøa a)3 5 = ... = 45 −C1 :3 7 = 32.7 = 63
soá vaøo trong daáu b)ab 4 a = ... = a3 b8 Vì 63 > 28 => 3 7 > 28
caên.
nhoùm c) − ab 5a = − a b
2 3 4
-Ñaïi dieän
leân trình baøy. -HS: Ñöa soá 3 vaøo
-GV höôùng daãn HS trrong daáu caên −C2 : 28 = 22.7 = 2 7
laøm ví duï 5. Vì 3 7 > 2 7 => 3 7 > 28
? Ñeå so saùnh hai soá -HS: Ñöa thöøa soá 4
treân ta laøm nhö theá ra ngoaøi daáu caên.
naøo
? Coù theå laøm caùch
khaùc ñöôïc khoâng.
-Goïi hai HS leân
baûng giaûi
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 38


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-Hoïc baøi theo vôû ghi vaø SGK; BTVN: 45, 47 SGK vaø 59 – 65 SBT.
+Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n


- NÕu cßn thêi gian cho hs lµm bµi tËp 43,44 tai líp
- Bµi nµy b¾t ®Çu lµm quen víi c¨n thøc ®ång d¹ng nªn cÇn híng dÉn hs
c¸ch céng trõ víi c¨n thøc ®ång d¹ng
- §a thõa sè ra ngoµi dÊu c¨n cßn dïng cho trêng hîp tæng qu¸t lµ nh©n tö
ra ngoµi dÊu c¨n vµ vµo trong dÊu c¨n

Ngaøy soaïn: 17 / 9 / 2008


Ngaøy daïy: / 9 / 2008
Tuaàn 5:
Tieát § LUYEÄN TAÄP
10:

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 39


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

I. Muïc tieâu:
- HS ñöôïc cuûng coá caùc kieán thöùc veà ñöa thöøa soá ra ngoaøi
(vaøo trong) daáu caên
- Coù kyõ naêng thaønh thaïo trong vieäc phoái hôïp vaø söû duïng caùc
pheùp bieán ñoåi treân
- Reøn HS khaû naêng tìm toøi, caån thaän, tæ mæ trong khi thöïc
haønh.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi.
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 10
phuùt
-HS1: Baøi 43:
? Phaùt bieåu coâng -HS1: Phaùt bieåu nhö a) 54 = 9.6 = 32.6 = 3 6
thöùc toång quaùt ñöa SGK.
b) 108 = 36.3 = 62.3 = 6 3
moät thöøa soá ra Baøi 43:
ngoaøi daáu caên. c)0,1 20000
a) 54 = 9.6 = 32.6 = 3 6
? Laøm baøi 43 = 0,1 (102 )2.2 = 10 2
b) 108 = 36.3 = 62.3 = 6 3
(a,b,c,d,e) Tr 27 SGK. d) − 0,05 28800 = 6 2
c)0,1 20000
= 0,1 (102 )2.2 = 10 2 e) 7.63.a2 = 21 a

d) − 0,05 28800 = 6 2

-HS2: e) 7.63.a = 21 a
2

? Phaùt bieåu coâng HS2: Phaùt bieåu nhö Baøi 44


thöùc toång quaùt ñöa SGK. a)3 5 = 32.5 = 45
moät thöøa soá vaøo Baøi 44:
b) − 5 2 = − 52 .2 = − 50
trong daáu caên a)3 5 = 32 .5 = 45
? Aùp duïng laøm baøi 2 2 4
b) − 5 2 = − 52 .2 = − 50 c) − xy = − ( )2 .xy = − xy
taäp 44 Tr 27 SGK. 3 3 9
-GV löu yù HS ñieàu c) − 2 xy = − (2)2 .xy = − 4 xy d)x
2
= x2 .
2
= 2x
kieän cuûa bieán 3 3 9 x x
-GV nhaän xeùt, d)x 2 = x2 . 2 = 2x
ñaùnh giaù, cho ñieåm x x
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 33
phuùt
Baøi 45(b,d) Tr 27 -HS ñoïc ñeà baøi Baøi 45(b,d) Tr 27 SGK.
SGK. So saùnh. b) Ta coù : 7 = 49 coøn So saùnh
b)7 vaø 3 5 3 5 = 45 . Vì 49>45 b) Ta coù : 7 = 49 coøn
neân 3 5 = 45 . Vì 49>45 neân
49 > 45 hay 7> 45 . 49 > 45 hay 7> 45 .
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 40
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
1 1 1 3 1 3
d) 6 vaø d)6 6=  6= 
2 2 2 2 1 1 2 2 1 1
d)  => 6 > 6 d)  => 6 > 6
? Neâu caùch so saùnh 1 2 2 1 2 2
6 = 18
 6 = 18

hai soá treân 2  2 
? Hai HS leân baûng -Hai HS leân baûng. Baøi 46 Tr27 SGK. Ruùt
laøm. goïn caùc bieåu thöùc
-Keát quaû:
-GV nhaän xeùt ñaùnh sau vôùi x ≥ 0.
giaù vaø cho ñieåm. a)2 3x − 4 3x + 27 − 3 3x
a)2 3x − 4 3x + 27 − 3 3x
Baøi 46 Tr27 SGK. = (2 3x − 4 3x − 3 3x) + 27
Ruùt goïn caùc bieåu = −5 3x + 32.3 = (2 3x − 4 3x − 3 3x) + 27
thöùc sau vôùi x ≥ 0. = −5 3. x + 3 3(x ≥ 0)
= −5 3x + 32.3
a)2 3x − 4 3x + 27 − 3 3x = −5 3. x + 3 3(x ≥ 0)
= 3(3− 5 x)
? Coù caùc caên thöùc = 3(3− 5 x)
naøo ñoàng daïng vôùi
nhau
-Keát quaû phaûi b)3 2 x− 5 8 x + 7 18 x −28
b)3 2 x− 5 8 x + 7 18 x −28
ngaén goïn vaø toái öu = 3 2. x 10
− 2. x 21+ 2. x 28 −
= 3 2. x 10
− 2. x 21+ 2. x 28 −
b)3 2x − 5 8x + 7 18x − 28 = 14 2. x −
14.2
? Coù caên thöùc naøo = 14 2. x −
14.2
= 14( 2. x −
2)
ñoàng daïng khoâng. -HS hoaït ñoäng = 14( 2. x 2)

? Haõy bieán ñoåi ñeå nhoùm Baøi 47 Tr 27 SGK.
coù caùc caên thöùc -Keát quaû: 2 x + y2 )
3(
ñoàng daïng vôùi a) A= ( a 0,5)>
2 x + y2 )
3( x2 − y2 2
nhau. a) A= 2 ( x, y 0, x ≥ y) ≠
x − y2 2 -Giaûi-
Baøi 47 Tr 27 SGK.
2 3 2 x + y2 )
3(
2 x+ y )
3( 2 = x y. + ( x, y 0, x y)≥ ≠ a) A= ( x, y 0, x ≥ y)
a) ≥( x, y 0,
≠ x y) x− y
2 2
2 x2 − y2 2
x− y
2 2
2
2 3 2 3
Yªu cÇu hs ho¹t ®éng = (x y ). + = x y. + ( x, y 0, x y)≥ ≠
(x + y )(x −y ) 2 x− y
2 2
2
nhãm
2 3 2 3
. = (x y ). +
x− y 2 (x + y )(x −y ) 2
Baøi 65 Tr 13 SBT. Tìm
x bieát 2 3
= .
x− y 2
a) 25x = 35
-HS: … khai phöông Baøi 65 Tr 13 SBT. Tìm x
b) 4x ≤ 162 moät tích bieát
-GV höôùng daãn HS -ÑK: x ≥ 0
laøm a) 25x= 35
-Bieán ñoåi ñöa veà
? Caâu a coù daïng gì? daïng ax=b 5 x = 35(x ≥ 0)
? Coù caàn ÑK gì
khoâng x = 7( x ≥ 0)
? Bieán ñoåi ñöa veà x = 49( chon)
daïng ax=b
? Laøm sao tìm ñöôïc x b) 4x ≤ 162( x ≥ 0)
ñaây 2 x ≤ 162 < = > x ≤81
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ < = > 0 ≤x ≤6561
41
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
.
? Caâu b coù daïng gì
?-Bieán ñoåi ñöa veà
daïng ax<=b

Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2


phuùt
+Hoïc baøi theo vôû ghi vaø SGK. Laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK
vaø trong SBT
+Chuaån bò baøi môùi

IV/Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n


- Sau mçi bµi cÇn chèt cho hs c¸ch gi¶I, c¸ch tr×nh bÇy vµ nh÷ng châ hay
sai lÇm
- CÇn lu ý ®Õn ph¬ng ph¸p t¹o kh«ng khÝ s«I næi cho hs tiÕp thu bµi tèt
- CÇn chó ý ®Õn viÖc dÉn d¾t t×m ra c¸ch gi¶i

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 42


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Ngaøy soaïn: 24/9/ 2008
Ngaøy daïy: /10/ 2008
Tuaàn 6:
§7. BIEÁN ÑOÅI ÑÔN GIAÛN BIEÅU THÖÙC
Tieát
CHÖÙA CAÊN BAÄC HAI
11:
I. Muïc tieâu:
- HS bieát caùch khöû maãu cuûa bieåu thöùc laáy caên vaø truïc caên
thöùc ôû maãu
- Böôùc ñaàu bieát caùch phoái hôïp vaøsöû duïng caùc pheùp bieán
ñoåi noùi treân.
- Bieát vaän duïng caùc pheùp bieán ñoåi treân ñeå so saùnh hai soá
vaø ruùt goïn bieåu thöùc.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:
Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng
thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 5
phuùt
-HS1: Chöõa baøi taäp -Hai HS leân baûng. -HS töï ghi
45(a,c) SGK. a)Ta coù:
12 = 4.3 = 22 .3 2= 3
Vì 3 3> 2 3 = > 3 3 > 12
-HS2: Chöõa baøi taäp 1 1
47(b) SGK. b)ÑS: 150> 51
5 3
-GV nhaän xeùt, uoán -HS2:
naén, cho ñieåm 2
b) = 5 a (1 4 a− 24 a +)
2
2 a 5=
2a − 1
(vì a>0,5)
Hoaït ñoäng 2: Khöû maãu cuûa bieåu thöùc laáy caên 15
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 43


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV giôùi thieäu pheùp 1. Khöû maãu cuûa
khöû maãu baèng ví bieåu thöùc laáy caên:
du チ 1 SGK. -HS bieåu thöùc laáy (SGK)
2 2 Ví du チ 1:
? coù bieåu thöùc caên laø vôøi maãu
3 3 2 2.3 6 1
a) = = = 6
laáy caên laø bao laø 3. 3 3.3 3 3
nhieâu. Maãu laø bao 2 2.3 6 1 5a 5a .7b 35ab 1
a) = = = 6 b) = = = 35 ab
nhieâu. 3 3.3 3 3 7b 7b .7b (7b )
2 7b
-GV höôùng daãn caùch 5a 5a .7b 35ab 1
b) = = = 35Toång
ab quaùt:
laøm 7b 7b .7b (7b )
2 7b
Vôùi A.B ≥ 0, B ≠ 0 ta coù
? Laøm theá naøo ñeå
-HS: … ta phaûi bieán A A.B AB
khöû maãu 7b cuûa = =
ñoåi maãu trôû thaønh B B 2
B
bieåu thöùc laáy caên.
bình phöông cuûa moät
? Moät HS leân trình soá hoaïc moät bieåu
baøy. thöùc roài khai phöông
? Qua ví duï treân em maãu vaø ñöa ra ngoaøi
haõy neâu caùch khöõ daáu caên. -HS töï ghi.
maãu cuûa bieåu thöùc
3 3.5 15
laáy caên b) = =
125 125.5 25
-GV ñöa coâng thöùc
toång quaùt.
-GV yeâu caàu HS laøm
?1
-Löu yù HS khi laøm
caâu b
3 3.5 15
b) = =
125 125.5 25
Hoaït ñoäng 3: Truïc caên thöùc ôû maãu 13
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 44


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV vieäc bieán ñoåi 2. Truïc caên thöùc ôû
laøm maát caên thöùc maãu:
ôû maãu goïi laø truïc a) Vôùi A, B maø B>0 ta
caên thöùc ôû maãu. -HS ñoïc ví duï 2 SGK. coù
-GV höôùng daãn HS A A B
=
laøm ví duï 2. -HS: laø bieåu thöùc B B
-GV yeâu caàu HS ñoïc 5+ 3 b) Vôùi A, B, C maø A ≥
baøi giaûi. 0 vaø
-GV giôùi thieäu bieåu A ≠ B2 ta coù:
thöùc lieân hôïp -HS ñoïc coâng thöùc C C( A mB)
? Caâu c ta nhaân caû toång quaùt. =
A±B A − B2
töû vaø maãu vôùi -HS traû lôøi mieäng c) Vôùi A, B, C maø A ≥
bieåu thöùc lieân hôïp 0,
naøo B ≥ 0 vaø A ≠ B ta coù:
-GV ñöa keát luaän -Baøi laøm cuûa caùc C C( A mB)
toång quaùt SGK. nhoùm =
A± B A− B
? Haõy cho bieát bieåu 5 5 8 5.2 2 5 2
thöùc lieân hôïp cuûa a) = = = Laøm ?2
3 8 3.8 24 12
5 5 8 5.2 2 5 2
A + B; A − B 5 5(5+ 2 3) a) = = =
b) = 3 8 3.8 24 12
A + B; A − B 5− 2 3 (5− 2 3)(5+ 2 3)
5 5(5+ 2 3)
-GV yeâu caàu HS hoaït 25+ 10 3 25+ 10 3 b) =
5− 2 3 (5− 2 3)(5+ 2 3)
ñoäng nhoùm ?2. Truïc = =
( )
2
25 − 2 3 13
caên thöùc ôû maãu 25+ 10 3 25+ 10 3
= =
( )
2
4 4( 7 − 5) 25− 2 3 13
c) =
7 + 5 ( 7 + 5)( 7 − 5)
-GV kieåm tra ñaùnh 4 4( 7 − 5)
4( 7 − 5) c) =
giaù keát quaû hoaït = 2( 7 − 5) 7 + 5 ( 7 + 5)( 7 − 5)
2
ñoäng cuûa HS. 4( 7 − 5)
= 2( 7 − 5)
2
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 10
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 45


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV ñöa baøi taäp leân -Keát quaû: 3. Luyeän taäp:
baûng phuï. 1 1.6 1 Baøi 1: Truïc caên
a) = = 6
Khöû maãu cuûa bieåu 600 100.62
60 thöùc ôû maãu thöùc.
thöùc laáy caên. 3 3.2 1 1 1.6 1
a) = = 6
-GV cho HS hoaït ñoäng b) 50 = 25.2 = 10 6 600 100.62
60
nhoùm 3 3.2 1
( 1− 3)
2
1 ( 3 − 1) b) = = 6
a) c) = 3 50 25.2 10
600 27 9
( )
2
1− 3 ( 3 − 1)
3 a ab ab c) = 3
b) d)ab = ab 2 = ab
50 b b b 27 9
a ab ab
( 1− 3)
2
d)ab = ab 2 = ab
c) b b b
27
a
d)ab
b
Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
-OÂn laïi caùch khöû maãu cuûa bieåu thöùc laáy caên vaø truïc caên thöùc
ôû maãu-Laøm caùc baøi taäp coøn laïi cuûa baøi : 48 ->52 Tr 29, 30 SGK.
-Laøm baøi taäp saùch baøi taäp. 68, 69,70 Tr 14.+Chuaån bò baøi môùi.
IV. Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n :
- Khi d¹y bµi nµy chó ý cho hs x¸c ®Þnh biÓu thøc liªn hîp khi trôc c¨n
thøc
- Ph¶I cho hs hiÓu ý nghÜa cña viÖc khö mÉu vµ trôc c¨n thøc
- TiÕt nµy cÇn cho hs lµm viÖc nhiÒu ( nÕu cßn thêi gian nªn cho hs
luyÖn thªm bµi)
- NÕu cã ®iÒu kiÖn th× cã thÓ sö dông m¸y chiÕu cßn kh«ng cã thÓ thay
thÕ b»ng b¶ng phô

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 46


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn: 24/9/ 2008


Ngaøy daïy: /10/2008
Tuaàn 6:
Tieát § LUYEÄN TAÄP
12:

I. Muïc tieâu:
- HS ñöôïc cuûng coá caùc kieán thöùc veà ñöa thöøa soá ra ngoaøi
(vaøo trong) daáu caên , khöû maãu cuûa bieåu thöùc laáy caên vaøtruïc
caên thöùc ôû maãu.
- Coù kyõ naêng thaønh thaïo trong vieäc phoái hôïp vaø söû duïng caùc
pheùp bieán ñoåi treân
- Reøn HS khaû naêng tìm toøi, caån thaän, tæ mæ trong khi thöïc
haønh
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi..
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 10
phuùt
-HS1: Chöõa baøi taäp -Hai HS ñoàng thôøi -HS töï ghi
68(b,d) Tr 13 SBT (ñeà leân baûng
baøi ñöa leân maøn -HS1:
hình) -Keát quaû:
Khöû maãu cuûa bieåu x2 1
thöùc laáy caên. b) (x ≥ 0) = ... = x 5
5 5
x2 x2 −x
b) (x ≥ 0) d) x2 − (x < 0) = .. = 42
5 7 7
d) x2 −
x2
(x < 0)
-HS2:
7 -Keát quaû:
-HS2: Chöõa baøi taäp 5− 3 10 − 6
a) = ... =
69(a,c) Tr 13 SBT (ñeà 2 2
baøi ñöa leân maøn 2 10 − 5 10
hình) c) = ... =
4 − 10 2

Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 33


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 47


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Daïng 1: Ruùt goïn Daïng 1: Ruùt goïn
caùc bieåu thöùc caùc bieåu thöùc (giaû
Baøi 53 (a,d) Tr 30 SGK -HS: Söû duïng haèng thuyeát caùc bieåu
a) 18( 2 − 3)2 ñaûng thöùc thöùc chöõ ñeàu coù
? Söû duïng nhöõng A2 = A … ñöa thöøa nghóa).
kieán thöùc naøo ñeå soá ra ngoaøi daáu Baøi 53 (a,d) Tr 30 SGK
ruùt goïn bieåu thöùc caên a) 18( 2 − 3)2
? Goïi moät HS leân a) 18( 2 − 3)2 = 3 2 − 3 2 = 3( 3 − 2) 2
baûng trình baøy.
= 3 2 − 3 2 = 3( 3 − 2) 2

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 48


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

a + ab a + ab
b) b)
a+ b -HS: Nhaân löôïng lieân a+ b
? Vôùi baøi naøy em hôïp cuûa maãu Caùch 1
laøm nhö theá naøo -HS: a− b a + ab (a + ab)( a − b)
=
? Haõy cho bieát bieåu -HS2 laøm: a + b ( a + b)( a − b)
thöùc lieân hôïp cuûa a + ab ( a + ab)( a − b)
a a − a b + a b − b a)
b) =
maãu a + b ( a + b)( a − b) =
a− b
-GV yeâu caàu caû lôùp a a − a b + a b − b a) a(a − b)
cuøng laøm vaø goïi = a− b = = a
a− b
moät HS leân baûng
a(a− b)
trình baøy. = = a
a− b Caùch 2:
? Coù caùch naøo nhanh
a + ab ( a +b
a ) a + ab (a a + )b
hôn khoâng b) = = a b) = = a
-GV nhaán maïnh : Khi a + b a + b a + b a + b
truïc caên thöùc ôû Daïng 2: Phaân tích
maãu caàn chuù yù thaønh nhaân töû:
duøng phöông phaùp -HS hoaït ñoäng nhoùm Baøi 55 Tr 30 SGK
ruùt goïn (neáu coù -Baøi laøm: a)ab + b a + a + 1
theå) thì caùch giaûi a )ab + b a + a + 1
= b a( a + 1) + ( a + 1)
seõ goïn hôn = b a( a + 1) + ( a + 1)
= ( a + 1)(b a + 1)
Daïng 2: Phaân tích = ( a + 1)(b a + 1)
thaønh nhaân töû: b) x3 − y3 + x2 y − xy2
Baøi 55 Tr 30 SGK b) x3 − y3 + x2 y − xy2
= x x− y y+ x y− y x
a)ab + b a + a + 1 = x x− y y+ x y− y x
= x( x + y) − y( x + y)
b) x − y + x y − xy
3 3 2 2 = x( x + y) − y( x + y)
= ( x + y)(x − y)
-GV yeâu caàu HS hoaït = ( x + y)(x − y) Daïng 3: So saùnh
ñoäng nhoùm Baøi 56(a) Tr 30 SGK
-HS: Ñöa thöøa soá a)3 5;2 6; 29;4 2
-Khoaûng 3 phuùt môøi vaøo trong daáu caên: -Giaûi-
ñaïi dieän moät nhoùm -Keát quaû: a)2 6 < 29 < 4 2 < 3 5
leân trình baøy. a)2 6 < 29 < 4 2 < 3 5
Daïng 4: Tìm x bieát:
-GV kieåm tra theâm
Baøi 57 Tr 30 SGK (Ñöa
vaøi nhoùm khaùc
ñeà leân maøn hình)
Daïng 3: So saùnh -HS choïn caâu (D) vì 25x − 16x = 9 khii x baèng
Baøi 56(a) Tr 30 SGK 25x − 16 x= 9
25x − 16x= 9
a)3 5;2 6; 29;4 2 => 5 −x 4= x 9
=> 5 −x 4=x 9
? Laøm sao saép xeáp => = x 9
=> = x 9
ñöôïc . => x
= 81
=> x
= 81
? Moät HS leân baûng
laøm.
Daïng 4: Tìm x bieát:
Baøi 57 Tr 30 SGK (Ñöa
ñeà leân maøn hình)
25x − 16x = 9 khii x baèng
(A)1; (B)3; (C)9; (D)81
? Haõy
Hä vµ choïn
tªn : Bïi caâu traû
Thanh Hµ 49
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
+Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa trong bai hoïc naøy
+Laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø SBT.+Chuaån bò baøi môùi
IV.Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n :
- NÕu cã ®iÒu kiÖn cã thÓ sö dông m¸y chiÕu cßn kh«ng cã thÓ thay thÕ
b»ng b¶ng phô
- Khi d¹y tiÕt nµy cÇn chia d¹ng cho hs vµ sau mçi d¹ng cÇn chèt l¹i cho hs
pp vµ nh÷ng ®iÓm hs hay sai khi lµm
- Tuú theo sù tiÕp thu cña hs ë mçi líp cã thÓ ®i nhanh hay ®i chËm nÕu
kh«ng ®ñ thêi gian ®Ó ®I hÕt c¸c d¹ng cã thÓ híng dÉn cho hs vÒ nhµ
lµm

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 50


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn: 1/10/ 2008


Ngaøy daïy: /10/2008
Tuaàn 7:
§8. RUÙT GOÏN BIEÅU THÖÙC CHÖÙA
Tieát
CAÊN BAÄC HAI
13:

I. Muïc tieâu:
- HS bieát phoái hôïp caùc kyõ naêng bieán ñoåi bieåu thöùc chöùa caên
baäc hai
- HS söû duïng kyõ naêng bieán ñoåi bieåu thöùc chöùa caên thöùc baäc
hai ñeå giaûi caùc baøi toaùn lieân quan
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi.
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 5
phuùt
-HS1: Ñieàn vaøo choã -HS traû lôøi -HS töï ghi
(…) ñeå hoaøn thaønh
caùc coâng thöùc sau:
1) A2 = A
1) A = ...
2
2) A.B = A. B ( A ≥ 0; B ≥ 0)
2) A.B = ...( A.....; B.....)
A A
A 3) = ( A ≥ 0; B > 0)
3) = ......( A.....; B.....) B B
B
4) A2 .B = A ( B ≥ 0)
4) A .B = ....( B.....)
2

A AB
A AB 5) = ( A.B ≥ 0; B ≠ 0)
5) = ( A.B.....; B.....) B B
B ....
-HS chöõa baøi taäp.
? Chöõa baøi taäp 70(c)
Tr 14 SBT (5 + 5) 2 + (5 − 5)2 60
= = =3
5+ 5 5− 5 (5 − 5)((5 − 5)) 20
Ruùt goïn : +
5− 5 5+ 5
-GV nhaän xeùt, ñaùnh
giaù, cho ñieåm
Hoaït ñoäng 2: Caùc ví duï 38
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 51


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

-GV: Treân cô sôû caùc 1/ Ví duï:


pheùp bieán ñoåi caên -Ví duï 1:Ruùt goïn
thöùc baäc hai, ta phoái
a 4
hôïp ñeå ruùt goïn caùc 5 a +6 −a − 5 (a > 0)
-HS:Caùc caên baâc hai 4 a
bieåu thöùc chöùa caên
coù nghóa -Giaûi-
thöùc baäc hai.
-HS: Ta caàn ñöa vaø Ta coù :
-Ví duï 1: Ruùt goïn
khöû maãu cuûa bieåu
a 4 thöùc laáy caên
5 a +6 −a − 5 (a > 0)
4 a

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 52


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

? Taïi sao a>0 -Keát quaû: a 4


5 a +6 −a − 5 ( a > 0)
? Ta thöïc hieän pheùp a 4 4 a
5 a +6 −a − 5 ( a > 0)
bieán ñoåi naøo haõy 4 a = 5 a +3 a− 2 a− 5
thöïc hieän = 5 a +3 a− 2 a− 5 =6 a− 5
=6 a− 5 ?1
-HS laøm baøi vaø moät 3 5a − 20a + 4 45a + a (a ≥ 0)
-GV cho HS laøm ? 1 HS leân baûng. = 3 5a − 4 5a +12 5a + a
? Ruùt goïn : 3 5a − 20a + 4 45a + a (a ≥ 0) = 13 5a + a = (13 5 +1) a
3 5a − 20a + 4 45a + a (a≥ 0)
= 3 5a − 4 5a +12 5a + a Baøi 58 Trang 59 SGK
-GV yeâu caàu moät HS
= 13 5a + a = (13 5 +1) a 1 1
leân baûng. a )5 + 20 + 5
-HS hoïat ñoäng nhoùm 5 2
-GV yeâu caàu HS laøm a) = 5 1.5 + 1 4.5 + 5 =5
1.5 1
+ 4.5 + 5
baøi 58(a,b) SGK trang 52 2 52 2
59 SGK 5 2 5 2
5+ 5+ 5 =3 5 5+ 5+ 5 =3 5
(Ñöa ñeà baøi leân 5 2 5 2
baûng phuï) b)
1
+ 4,5 + 12,5 b)
1
+ 4,5 + 12,5
2 2
2 9.2 25.2 2 9.2 25.2
= + + = 2
+ 2
+
2 2
2 2
22 2 2 22
1 3 5 9 1 3 5 9
2+ 2+ 2= 2 2+ 2+ 2= 2
2 2 2 2 2 2 2 2
-HS ñoïc ví duï 2 vaø -Ví duï 2 (SGK)
baøi giaûi ? 2:
Chöùng minh ñaúng
-HS: Aùp duïng haèng thöùc.
-GV cho HS ñoïc ví duï 2 ñaúng thöùc a a+ b b
vaø baøi giaûi. − ab (= a −2b) ( a, b 0) >
(A – B)(A+B) = A2 - B2 a+ b
? Khi bieán ñoåi veá Vaø (A+B)2 = A2 +2AB -Giaûi-
traùi ta aùp duïng haèng + B2 a a+ b b
ñaúng thöùc naøo. VT = − ab
a+ b
-GV yeâu caàu HS ( a+ b )(a − ab b+ )
-HS: Bieán ñoåi veá = ab −
laøm ? 2. traùi thaønh veá phaûi. a+ b
Chöùng minh ñaúng -Daïng haèng ñaúng = a − ab +b − ab
thöùc. thöùc = a −2 ab b+
a a+ b b
−b2) ( a, b 0) a> a + b b (= )a ( − )b
3 3
− ab (= a = ( a − b 2) =
VP
a+ b = ( a + b )(a −ab b )+ Vaäy ñaúng thöùc ñöôïc
? Ñeå chöùng minh -Keát quaû: chöùng minh
ñaúng thöùc ta laøm nhö
( a+ b )(a − ab b+ ) -Ví duï 3 (SGK)
theá naøo VT = −ab
a+ b
? Coù nhaän xeùt gì veà
veá traùi = a − ab +b − ab a2= −ab b +
? Haõy neâu tröôøng = ( a − b 2) =
VP
hôïp toång quaùt
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 53
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

? Haõy chöùng minh -HS laøm döôùi söï


ñaúng thöùc höôùng daãn cuûa GV
-Keát quaû:
a) ÑS: x - 3 ; b)
-GV cho HS ñoïc ví duï 3 1 + a + a
vaø baøi giaûi.
? Haõy neâu thöù töï
thöïc hieân caùc pheùp
tính
-Yeâu caàu HS laøm ? 3
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
+Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa.
+BTVN: 58, 61, 62, 66 Trang 33, 34 SGK
Baøi 80, 81 Trang 15 SBT; +Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n


- C¸c biÕn ®æi c¨n thøc thêng g¾n víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó c¨n thøc cã
nghÜa, nªn c¸c biÕn ®æi ph©n thøc ®I kÌm còng cÇn chó ý ®ªnd
®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh
- Yªu cÇu rót gän ph©n sè kh¸ râ rµng, nhng yªu cÇu rót gän biÓu thøc
chøa c¨n thøc bËc hai thêng tuú thuéc vµo môc ®Ých cô thÓ cña bµi
1− a (1 − a ) a
to¸n . VÝ dô, ®Ó rót gän P ë vÝ dô 3 lµ chø kh«ng ph¶I lµ
a a
( ë d¹ng kh«ng cã c¨n ë mÉu) lµ xet theo yªu cÇu bµi to¸n ë c©u sau :
T×m gi¸ trÞ a ®Ó P< O

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 54


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn: 1/10/ 2008


Ngaøy daïy: /10/ 2008
Tuaàn 7:
§ LUYEÄN TAÄP
Tieát 14:
I. Muïc tieâu:
- HS bieát phoái hôïp caùc kyõ naêng bieán ñoåi bieåu thöùc chöùa caên
baäc hai
- HS söû duïng kyõ naêng bieán ñoåi bieåu thöùc chöùa caên thöùc baäc
hai ñeå giaûi caùc baøi toaùn lieân quan
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi.
III. Tieán trình baøi daïy:
Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng
thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra 10
phuùt
a 1 1 2
§Ò bµi : Cho biÓu thøc : K = ( − ):( + ) Víi a > 0 , a ≠ 1
a −1 a − a a +1 a −1
a) Rót gän K
b) TÝnh gi¸ trÞ cña K khi a = 3 + 2 2
c) T×m c¸c gi¸ trÞ cña a sao cho K < 0
a −1
§¸p ¸n a) K = (5 ®iÓm) b) K =2 (2 ®iÓm)
a
c) 0 < a < 1 (2,5 ®iÓm)

Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 33


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 55


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

-GV tieáp tuïc cho HS -HS laøm döôùi söï Baøi 62 (a) Trang 32
ruùt goïn baøi 62 Trang höôùng daãn cuûa SGK.
32 SGK. giaùo vieân. -Giaûi-
-GV: löu yù HS caàn -HS nghe vaø laøm.
1 33 1
taùch ôû bieåu thöùc a) 48 − 2 75 − +5 1
2 11 3
laáy caên caùc thöøa
soá laø soá chính 1 33 4.3
= 16.3 −2 25.3 − −5
phöông ñeà ñöa ra 2 11 3.3
10
= 2 3 −10 3 − 3 − 3
3
17
=− 3
3

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 56


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

ngoaøi daáu caên, 1 33 1


a) 48 − 2 75 − +5 1
thöïc hieän caùc 2 11 3
pheùp bieán ñoåi 1 33 4.3
bieåu thöùc chöùa = 2 16.3 −2 25.3 − 11 −5 3.3
caên. Baøi 64 Tr 33 SGK.
10 Chöùng minh ñaúng
= 2 3 −10 3 − 3 − 3
3 thöùc sau:
-GV yeâu moät HS laøm 17 2
=− 3  1− a a  1 − a 
baøi 64 Tr 33 SGK. 3 a )  + a   1 − a  = 1
Chöùng minh ñaúng -Moät HS leân baûng  1 − a  
thöùc sau: (a ≥ 0, a ≠ 1)
-HS döôùi lôùp laøm.
1− a a  1 − a 
2
-Giaûi-
a )  + a 
 1 − a  = 1 Ta coù:
 1− a  
 (1 − a )(1 + a + a ) 
(a ≥ 0, a ≠ 1) VT =  + a  .
 (1 − a ) 
? Veá traùi coù daïng
haèng ñaúng thöùc naøo. -Keát quaû:
2
 1− a 
 
? Haõy bieán ñoåi veá VT =  (1 − a )(1 + a +a ) + a .   (1 − a )(1 + a ) 
 (1 − a ) 
traùi thaønh veá phaûi.   1
2 = (1 + a + a + a ).
 1− a  (1 + a ) 2
 
 (1 − a )(1 + a )  (1 + a ) 2
= = 1 = VP
1 (1 + a ) 2
= (1 + a +a + a ).
(1 + a )2 (a ≥ 0, a ≠ 1)
(1 + a )2 Vaäy ñaúng thöùc ñaõ
= =1 =VP
(1 + a )2 ñöôïc chöùng minh.
Baøi toaùn: (Giaùo
(a ≥ 0, a ≠ 1)
Vaäy ñaúng thöùc ñaõ vieân ra ñeà)
ñöôïc chöùng minh.  1 1  a + 1 a + 2 
Q= − : −   
-GV yeâu caàu HS hoaït  a −1 a   a 2− a 1 −
ñoäng nhoùm baøi taäp -HS hoaït ñoäng a)Ruùt goïn Q vôùi a> 0,
sau: nhoùm. a ≠ 1 vaø a ≠ 4
 1  
1  a + 1 a + 2 a) Ruùt goïn Q.
Q=  − :  −  b)Tìm a ñeå Q = - 1
 a −1 a  a −2 a 1− 
 1 1  a+ 1 a + 2 c) Tìm a ñeå Q> 0
Q= − :   − 
a)Ruùt goïn Q vôùi a> 0,  a −1 a  a 2 − a 1 − -Giaûi-
a ≠ 1 vaø a ≠ 4
 a − ( a 1)−  ( a 1) − ( a − 4) − 
b)Tìm a ñeå Q = - 1 =  :  
c) Tìm a ñeå Q> 0  ( a − 1) a  ( a 2)(− a 1) −
1 (a − 2)(a − 1) a 2−
= . =
( a − 1) a 3 3 a

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 57


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

? Haõy tìm MTC. a) Ruùt goïn Q.


? A : B = …… (B …….) b)Q = −1  1 1  a+ 1 a + 2 
Q= − :   − 
-GV kieåm tra caùc a −2  a −1 a   a 2 − a 1 −
⇔ = −1( a ≠ 1, a > 0, a ≠ 4)
nhoùm hoaït ñoäng 3 a  −  ( a 1) − ( a − 4) − 
a − ( a 1)
? Vôùi Q = - 1 coù nghóa 1 1 =  :  
laø gì ⇔ a = ⇔ a = (TMDK )  ( a − 1) a  ( a 2)( − a 1) −
2 4
? Haõy tìm a (löu yù ÑK) c)Q >0 1 (a − 2)(a − 1) a 2−
= . =
a −2 ( a − 1) a 3 3 a
⇔ > 0(≠a 1,>a 0,≠a 4)
3 a b)Q = −1
? Vôùi Q > 0 ta coù <=> 3 a− 2> 0(Vì 3 >a 0) a −2
ñieàu gì ⇔ = −1( a ≠ 1, a > 0, a ≠ 4)
<=> a> <=>
2 >
a 4(TMDK ) 3 a
? Haõy tìm Q trong
1 1
tröôøng hôïp ñoù. ⇔ a = ⇔ a = (TMDK )
2 4
-GV nhaän xeùt baøi
laøm cuûa töøng nhoùm
vaø uoán naén nhöõng
sai soùt.
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 58


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ söûa. BTVN: 64 Tr 33; 80 -> 85 Tr 15 + 16 (SBT)
+Chuaån bò baøi môùi (Mang maùy tính boû tuùi vaø baûng soá)

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n


- Trong tiÕt nµy cã bµi kiÓm tra tuú theo kh¶ n¨ng lµm bµi cña hs tõng
líp ®Ó lµm bµi tËp nÕu hÕt thêi gian cã thÓ cho hs vÒ nhµ lµm tiÕp

Ngaøy soaïn: 6/10/ 2008


Ngaøy daïy: /10/ 2008
Tuaàn 8:
§9. CAÊN BAÄC BA
Tieát 15:

I. Muïc tieâu:
- HS naém ñöôïc ñònh nghóa caên baäc ba vaø kieåm tra ñöôïc moät
soá laø caên baäc ba cuûa soá khaùc.
- Bieát ñöôïc moät soá tính chaát cuûa caên baäc ba.
- HS ñöôïc giôùi thieäu caùch tìm caên baäc ba nhôø baûng soá vaø
maùy tính boû tuùi.
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phu ghi bµi tËp , ®Þnh nghÜa, nhËn xÐtï, phaán
maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi.
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 59
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 5
phuùt
? Neâu ÑN caên baäc hai -HS traû lôøi mieäng
soá hoïc cuûa moät soá a
khoâng aâm.
? Vôùi a>0, a = 0 moãi
soá coù maáy caên baäc
hai.
-GV nhaän xeùt vaø cho
ñieåm
Hoaït ñoäng 2: Khaùi nieäm caên baäc ba 15
phuùt
? Moät HS ñoïc baøi -Moät HS ñoïc vaø 1/ Khaùi nieäm caên
toaùn SGK vaø toùm taét toùm taét baäc ba
ñeà baøi. a) Ñònh nghóa:
Thuøng hình laäp phöông
Caên baäc ba cuûa
V = 64(dm3) moät soá a laø moät
? Tính ñoä daøi caïnh soá x sao cho x3=a
cuûa thuøng. -V= a3
? Coâng thöùc tính theå Ví duï 1:
tích hình laäp phöông 2 laø caên baäc ba cuûa
3
?Neáu goïi x (dm) ÑK -V = x 8 vì 23 = 8
:x>0 laø caïnh cuûa hình -HS: x3 = 64 -5 laø caên baäc ba cuûa
3
laäp phöông thì V = … => x = 4 (vì 4 = 64) -125 vì
? Theo ñeà baøi ta coù -HS: Nghe vaø traû (-5)3 = -125)
caùi gì lôøi -Moãi soá a ñeàu coù
? Haõy giaûi phöông trình duy nhaát moät caên
ñoù. -HS: … laø moät soá x baäc ba
-GV: Töø 43= 64 ngöôøi sao cho b) Chuù yù:
3
ta goïi 4 laø caên baäc ba x =a ( 3 a )3 = 3 a3 = a
cuûa 64. c) Nhaän xeùt: (SGK)
? Vaäy caên baäc ba
cuûa moät soá a
laø moät soá x nhö theá -Caên baâc ba cuûa 8
naøo. laø:2 (23 = 8)
? Haõy tìm CBB cuûa: 8; -Caên baâc ba cuûa -1
0; -1; -125. laø:-1 ((-1)3 = -1)
? Vôùi a>0, a = , a < 0, -Caên baâc ba cuûa
moãi soá a coù bao -125 laø:-5
nhieâu caên baäc ba, laø ((-5)3 = -125)
caùc soá nhö theá naøo. -HS nghe.
-GV giôùi thieäu kyù -HS laøm ? 1 baèng
hieäu caên baäc ba vaø mieäng.
pheùp khai caên baäc ba.
-GV yeâu caàu HS laøm ?
1
Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 60
Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
Hoaït ñoäng 3: Tính chaát 13
phuùt
-GV: Vôùi a,b ≥ 0 -HS traû lôøi mieäng: 2/ Tính chaát:
? a<b <=> ... ... a )a < b <=> 3 a < 3 b
? a.b = ... . ... b) a) 3 a.b = 3 a .3 b (a, b ∈ R)
a ... a 3a
Vôùi a ≥ 0; b>0, = c) 3 = (b khaùc 0)
b ... b 3b
-GV giôùi thieäu caùc Ví duï 2: : So saùnh 2 vaø
tính chaát cuûa caên 3
7
baäc hai: -Giaûi-
a )a < b <=> 3 a < 3 b -HS:2 = 3 8 vì 8>7 2 = 3 8 vì 8>7 neân 3 8 >
Ví duï 2: So saùnh 2 vaø neân 3 8 > 3 7 . 3
7.
3
7 Vaäy 2> 3 7 Vaäy 2> 3 7
-GV: Löu yù HS tính
Ví duï3: Ruùt goïn :
chaát naøy ñuùng vôùi
moïi a, b
3
8a 3 − 5a
-HS:
b) a) a.b = a . b (a, b ∈ R)
3 3 3
3
8a 3 − 5a = 2a − 5a = −3a
3
16 = 3 8.2 = 3 8. 3 2 = 2 3 2
? Coâng thöùc naøy cho 3
8a 3 − 5a = 2a − 5a = −3a
ta nhöõng quy taéc nao
Ví duï: 3 16
-GV yeâu caàu HS
? Ruùt goïn: 3 8a3 − 5a laøm ? 2
a 3a
c) 3 =
b 3b
-GV yeâu caàu HS laøm ?
2
Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá 10
phuùt
Baøi taäp 68 Tr 36 SGK. -HS laøm baøi taäp
Tính vaø 2 HS leân baûng.
a ) 3 27 − 3 8 − 3 125 -ÑS: a) 0 b) – 3
3
135 3
b) 3
− 54. 3 4
5
Baøi 69 Tr 36 SGK So -HS trình baøy mieäng
saùnh.
a) 5 vaø 3 27
b) 5 3 27 vaø 6 3 5
Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 61


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

+GV höôùng daãn HS tìm caên baäc ba baèng caùch trabaûng.(Löu yù xem
baøi ñoïc theâm )
+Tieát sau oân taäp chöông I(Ñeà nghò HS soaïn phaàn lyù thuyeát)
+BTVN: 70 – 72 Tr 40 SGK; 96 – 98 Tr 18 SBT.

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n


- C¨n bËc ba chØ ®îc giøi thiÖu s¬ lîc ®Ó hs biÕt ®îc phÕp tÝnh míi
vµ t¬ng tù nh c¨n bËc hai
- CÇn lu ý cho hs sù kh¸c nhau gi÷a c¨n bËc hai vµ c¨n bËc ba
- NÕu hs kh«ng ®ñ m¸y tÝnh th× ph¶i yªu cÇu hs ph¶I cã b¶ng 4 ch÷
sè thËp ph©n

Ngaøy soaïn: 6/10/2008


Ngaøy daïy: /10/2008
Tuaàn 8:
§ OÂN TAÄP CHÖÔNG I (tieát 1)
Tieát 16:

I. Muïc tieâu:
- HS ñöôïc naém caùc kieán thöùc cô baûn veà caên thöùc baäc hai
moät caùch coù heä thoáng.
- Bieát toång hôïp caùc kyõ naêng ñaõ coù veà tính toaùn, bieán ñoåi
bieåu thöùc soá, phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû, giaûi phöông trrình.
- OÂn kieán thöùc 3 caâu ñaàu vaø caùc coâng thöùc bieán ñoåi caên
thöùc
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi.
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp lyù thuyeát 20
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 62


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-HS1: -Ba HS leân baûng -HS töï ghi
? Neâu ÑK ñeå x laø caên kieåm tra
baäc hai soá hoïc cuûa -HS1: Traû lôøi mieäng
soá a khoâng aâm. Cho ví caâu hoûi 1
duï
? Baøi taäp:
a)Neáu caên baäc hai soá a) Choïn B.8
hoïc cuûa moät soá laø
8 thì soá ñoù laø:
A.2 2 ; B.8 ; C. khoâng b)Choïn C. khoâng coù
coù soá naøo soá naøo
b) a = −4 thì a baèng: -HS2:
A.16; B.-16 ; C.Khoâng -Chöùng minh nhö SGK
coù soá naøo Tr 9
-HS2: b) = 0, 2 −10 3 + 2 2 − 5
? Chöùng minh
= 0, 2.10. 3 − 2( 3 − 5)
a 2 = a (a ∈ R)
= 2 3−2 3+2 5 = 2 5
? Chöõa baøi taäp 71(b)
-HS3:
Tr 40 SGK
- A xaùc ñònh <=> A
0, 2 (−10) 2 .3 + 2 ( 2 − 5)2 ≥ 0
-HS3:
? Bieåu thöùc A phaûi a)
thoûa maõn ÑK gì ñeå A 2
Choïn B.x ≤
xaùc ñònh. 3
? Baøi taäp traéc
nghieäm
a) Bieåu thöùc 2 − 3x b)
xaùc ñònh vôùi caùc giaù
trò cuûa x: 1
C .x ≤ , x ≠ 0
2 2 2 2
A.x ≥ ; B.x ≤ ; C.x ≤ −
3 3 3 -HS lôùp nhaän xeùt
1 − 2x goùp yù.
b) Bieåu thöùc
x2
xaùc ñònh vôùi caùc giaù
trò cuûa x:
1 1 1
A. x ≤ ; B. x ≥ , x ≠ 0; C. x ≤ , x ≠0
2 2 2
-GV nhaän xeùt, cho
ñieåm
Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 23
phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 63


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-GV ñöa caùc coâng -HS traû lôøi mieäng 1. Caùc coâng thöùc
thöùc bieán ñoåi caên bieán ñoåi caên
thöùc leân baûng phuï, thöùc baäc hai:
yeâu caàu HS giaûi thích (SGK Tr 39 )
moãi coâng thöùc ñoù 2. Baøi taäp:
theå hieän ñònh lí naøo -HS leân baûng laøm Baøi taäp 70(d) Tr 40
cuûa caên baäc hai. d ) 21,6. 810. 11 2 −5 2 SGK .
-GV söûa saivaø kòp = 216.81.(11− 5)(11
+ 5) -Giaûi-
thôøi uoán naén. d ) 21,6. 810. 11 2 −5 2
= 216.81.6.16= 26.9.4
= 1296
? Moät HS leân baûng = 216.81.(11− 5)(11
+ 5)
-Hai HS leân baûng
giaûi baøi taäp 70(d) Tr
cuøng moät luùc = 216.81.6.16= 26.9.4
= 1296
40 SGK .
Baøi taäp 71(a,c) Tr
? Neân aùp duïng quy
40 SGK. Ruùt goïn bieåu
taéc naøo.
-HS: Phaân phoái -> thöùc sau:
Ñöa thöøa soá ra a)( 8 − 3 2 + 10) 2 − 5
ngoaøi daáu caên -> 1 1 3 4 1
Baøi taäp 71(a,c) Tr 40 c)( − 2+ 200) :
Ruùt 2 2 2 5 8
SGK. Ruùt goïn bieåu
thöùc sau: -Giaûi-
a )( 8 − 3 2 + 10) 2 − 5

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 64


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
? Thöïc hieän pheùp tính goïn a )( 8 − 3 2 + 10) 2 − 5
theo thöù töï naøo. a )( 8 − 3 2 + 10) 2 − 5 = 16 − 3 4 + 20 − 5
= 16 − 3 4 + 20 − 5 = 4−6+2 5 − 5 = 5 −2
= 4−6+2 5 − 5 = 5 −2 1 1 3 4 1
c)( − 2+ 200) :
-HS: Neân khöû maãu 2 2 2 5 8
1 1 3 4 1
c)( − 2+ 200) : -> Ñöa thöøa soá ra 1 3 1
2 2 2 5 8 =( 2− 2 + 8 2) :
ngoaøi daáu caên -> 4 2 8
? Bieåu thöùc naøy neân
Thu goïn-> Bieán chia = 2 2 − 12 2 + 64 2 = 54 2
thöïc hieän theo thöù töï
thaønh nhaân Baøi taäp 74(a,b) Tr
naøo
1 1 3 4 1 40 SGK. Tìm x bieát:
c)( − 2+ 200) :
2 2 2 5 8 -Giaûi-
1 3 1 a ) (2 x − 1) 2 = 3
=( 2− 2 + 8 2) :
4 2 8
<=> 2 x − 1 = 3
-GV yeâu caàu HS laøm = 2 2 − 12 2 + 64 2 = 54 2
2 x −1 = 3 x = 2
baøi taäp 74(a,b) Tr 40 -Keát quaû: <=>  <=> 
a ) (2 x − 1) 2 = 3  2 x − 1 = −3  x = −1
SGK. Tìm x bieát:
5 1
a ) (2 x − 1) 2 = 3 <=> 2 x − 1 = 3 b) 15 x − 15 x − 2 = 15 x
3 3
5
b) 15 x − 15 x − 2 =
1
15 x 2 x − 1 = 3 x = 2 5 1
<=>  <=>  <=> 15 x − 15 x − 15x =2
3 3  2 x − 1 = −3  x = −1 3 3
-GV höôùng daãn chung 5 1 1
caùch laøm vaøyeâu b) 15 x − 15 x − 2 = 15 x <=> 15x = 2 <=> 15x =6
3 3 3
caàu hai em HS leân 5 1 <=> 15 x = 36 <=> x = 2, 4(TMDK )
baûng <=> 15x − 15x − 15 x =2
3 3
1
<=> 15 x = 2 <=> 15 x =6
3
<=> 15x = 36 <=> x = 2, 4(TMDK )
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
+Tieát sau oân taäp tieáp
+BTVN: 73, 75 Tr 40, 41 SGK, 100 -> 107 Tr 19 + 20 SBT;
+ Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n


- Tuú theo møc ®é lµm bµi tËp cña hs nÕu cßn thêi gian cã thÓ ch÷a
thªm bµi 72
- Møc ®é yªu cÇu tæng hîp c¸c kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp biÕn ®æi vÒ
c¨n bËc hai cã thÓ x¸c ®Þnh qua d¹ng cña c¸c bµi tËp ë SGK . PhÇn kiÓm
tra cuèi ch¬ng gv nªn yªu cÇu theo møc ®é ®ã

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 65


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn: 15/10/ 2008


Ngaøy daïy: 21,22/10/2008
Tuaàn 9:
Tieát § OÂN TAÄP CHÖÔNG I (tieát 2)
17:

I. Muïc tieâu:
- HS ñöôïc tieáp tuïc cuûng coá caùc kieán thöùc cô baûn veà caên
thöùc baäc hai moät caùch coù heä thoáng.
- Bieát toång hôïp caùc kyõ naêng, luyeän kyõ naêng ruùt goïn bieåu
thöùc , bieán ñoåi bieåu thöùc soá, phaân tích ña thöùc thaønh nhaân töû,
giaûi phöông trrình.
- OÂn kieán thöùc caâu 4 vaø caâu 5 caùc coâng thöùc bieán ñoåi caên
thöùc
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Giaùo aùn, baûng phuï, phaán maøu, thöôùc, maùy tính boû tuùi.
- HS: Chuaån bò baûng nhoùm vaø buùt vieát, maùy tính boû tuùi.
III. Tieán trình baøi daïy:

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa Ghi baûng


thaày troø
Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ 10
phuùt
-HS1: -HS leân baûng trình -HS töï ghi
? Traû lôøi caâu 4. baøy nhö SGK.
-GV hoûi theâm: Ñieàn -HS töï laáy ví duï.
vaøo choã troáng ñeå
( 2 − 3)
2
+ 4−2 3
ñöôïc khaúng ñònh
ñuùng: = 2 − 3 + ( 3 − 1)2
( 2 − 3)
2
+ 4−2 3 = 2 − 3 + 3 −1 = 1
-HS 2 Traû lôøi nhö SGK
= ... + ( 3 − ...) 2 = ... + ... = 1
-HS2: Traû lôøi caâu 5. -Ñaùp aùn: Choïn B.
-GV hoûi theâm: Giaù
trò cuûa bieåu thöùc
1 1
− baèng :
2+ 3 2− 3
A)4 B)-2 3 C)0
Haõy choïn keát quaû
ñuùng.

Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp 33


phuùt

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 66


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

a) − 9 a − 9 +12 a +42 a Baøi taäp 73(a,b) Tr


Baøi taäp 73(a,b) Tr 40 40 SGK
9(− a ) − ( 3 +2a)
2
SGK. Ruùt goïn roài tính =3 a− 3− 2+a Giaûi
giaù trò cuûa bieåu Thay a = - 9 vaøo bieåu a) − 9 a − 9 +12 a +42 a
thöùc. thöùc ruùt goïn ta ñöôïc
9(− a ) − ( 3 +2a)
2
: =3 a− 3− 2+a
a ) −9a − 9 + 12a + 4a 2 taïi
a= - 9

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 67


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
-HS döôùi lôùp laøm 3 − ( − 9) − 3 +2( −9) 3.3 −15 = 6− Thay a = - 9 vaøo bieåu
döôùi söï höôùng daãn 3m thöùc ruùt goïn ta ñöôïc :
cuûa giaùo vieân b) = 1 + (m − 2) 2 (m ≠ 2 )
m−2 3 −(−9) − 3 + 2( −9) 3.3 − 15 = −6
3m
b)1 + m 2 − 4m + 4 taïi m b) = 1 + 3m m − 2 b) = 1 +
3m
m−2
m−2 m−2 m−2
= 1,5 *Neáu m>2 => m- *Neáu m>2 => m-
-GV löu yù HS neân 2>0=>= m − 2 =m 2 − 2>0=>= m − 2 =m 2 −
phaù trò tuyeät ñoái Bieåu thöùc baèng 1 + Bieåu thöùc baèng 1 +
tröôùc khi tính giaù trò 3m 3m
cuûa bieåu thöùc *Neáu m<2 => m- Neáu m<2 => m-
2<0=>= m − 2 = ( −m 2 ) − 2<0=>= m − 2 = ( −m 2 ) −
Bieåu thöùc baèng 1 - Bieåu thöùc baèng 1 -
? m=1,5 < 2 vaäy ta 3m 3m
laáy tröôøng hôïp naøo
Vôùi m= 1, 5 < 2 giaù Vôùi m= 1, 5 < 2 giaù
Baøi taäp 75(c,d) Tr 41 trò bieåu thöùc baèng : trò bieåu thöùc baèng : 1
SGK. Chöùng minh caùc 1 – 3.1,5 = - 3,5 – 3.1,5 = - 3,5
ñaúng thöùc sau
Baøi taäp 75(c,d) Tr
a b +b a 1
c) : = a −b -Keát quaû hoaït ñoäng 41 SGK. Chöùng minh
ab a− b nhoùm caùc ñaúng thöùc sau
(Vôùi a, b >0 vaø a ≠ 1 ) c)Bieán ñoåi veá traùi c)Bieán ñoåi veá traùi
 a+ a   a− a  ab ( b + a) ab ( b + a)
d ) 1 +  .  1 −  = a − 1 VT = .( a − b) VT = .( a − b)
 a + 1  a − 1  ab ab
(Vôùi a ≥ ; a ≠ 1) = ( a − b )( a + b ) =a b− VP
= = ( a − b )( a + b ) =a b− VP
=
-GV cho HS hoaït ñoäng Vaäy ñaúng thöùc ñaõ Vaäy ñaúng thöùc ñaõ
nhoùm ñöôïc chöùng minh. ñöôïc chöùng minh.
 a ( a + 1)   a ( a 1) − VT = 1 + a ( a + 1) . 1  a− ( a 1)−
VT = 1 + . 1  −   
-GV quan saùt HS hoaït  a +1   a 1−  a +1   a 1−
ñoäng.
-Ñaïi dieän nhoùm trình
(
= 1 − a ) ( 1 +a) 1= a − VP= (
= 1 − a ) ( 1 +a) 1= a − VP=

baøy. -Ñaïi dieän hai nhoùm Vaäy ñaúng thöùc ñaõ


Baøi taäp 76 Tr 41 SGK leân trình baøy ñöôïc chöùng minh.
Cho bieåu thöùc: -HS lôùp nhaän xeùt Baøi taäp 76 Tr 41
chöõa baøi SGK
a  a 
Q= − 1 + : -HS: Laøm döôùi söï a  a 
a −b 
2 2
a −b 
2 2 Q= − +1  :
höôùng daãn cuûa GV a −b 22
 a− b 
2 2

b b
(a > b > 0) ( a >b > 0)
a − a 2 − b2 a− a −
2
b2
a) Ruùt goïn Q
b) Xaùc ñònh giaù trò
cuûa Q khi

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 68


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

a) Ruùt goïn Q a  a  a = 3b
Q= 1 − + : 
b) Xaùc ñònh giaù trò a 2 − b2  a2 b2−  Giaûi
cuûa Q khi
b a  2 − a 2 +b a
a = 3b =  − . 
a− a2 −b2 a2 2
b − a 2b b)
2  −Thay a = 3b vaøo Q ta

? Neâu thöù töï thöïc ñöôïc:
hieän pheùp tính trong a− a2 −b2 a ( 2a a ) − 2b
2

= − Q =
3b −b
= =
2b 2
Q b a 2 − b2 a2 b−2 3b +b 4b 2

? Haõy quy ñoàng maãu a 2


b − a b
= − =
? Pheùp chia bieán a − b2
2
b a2 b−2 a2 b2 −
thaønh pheùp gi a− b
=
-GV trong quaù trình a+ b
laøm löu yù ruùt goïn b) Thay a = 3b vaøo Q
neáu coù theå ta ñöôïc:
3b − b 2b 2
Q= = =
3b + b 4b 2
Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn veà nhaø 2
phuùt
+Tieát sau kieåm tra moät tieát
+Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa (Traéc nghieäm vaø töï luaän);
+Chuaån bò baøi môùi

IV/ Lu ý khi sö dông gi¸o ¸n :


- §©y lµ tiÕt «n tËp thø 2 nªn tiÕn tr×nh d¹y häc phô thuéc vµo tiÕn
tr×nh cña tiÕt tríc vµ phô thuéc vµo tiÕn ®é lµm viÖc cña hs nÕu kh«ng
®ñ thêi gian cã thÓ híng dÉn vÒ nhµ
- §©y lµ tiÕt «n tËp nªn c¸c d¹ng bµi hs ®· ®îc lµm qua nªn tiÕt nµy gv
chñ yÕu lµ rÌn kÜ n¨ng cho hs tr×nh bµy c¸c d¹ng bµi : tÝnh gi¸ trÞ , rót
gän , chøng minh

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 69


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9

Ngaøy soaïn: 15/ 10/ 2008


Ngaøy daïy: 22/11/ 2008
Tuaàn 9:
KIEÅM TRA MOÄT TIEÁT
Tieát 18:

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 70


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
I. Muïc tieâu:
- Kieåm tra ñaùnh giaù heä thoáng kieán thöùc cuûa HS
- Ñaùnh giaù kyõ naêng, kyõ xaûo vaän duïng toång hôïp caùc quy taéc,
pheùp bieán ñoåi caên thöùc baäc hai.
- Töø ñoù coù bieän phaùp khaùc phuïc
II. Phöông tieän daïy hoïc:
- GV: Ñeà kieåm tra
- HS: Giaáy kieåm tra, maùy tính boû tuùi ….
III. Tieán trình baøi daïy:
Ma trËn ®Ò kiÓm tra

NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông


Tæn
TN TL TN TL TN TL g
C¨n bËc hat 2 1 1 4
sè häc, C¨n 0 0, 0,2
bËc hai, c¨n ,5 25 5 1
bËc ba
§iÒu kiÖn 1 1
x¸c ®Þnh 0, 0,2
cña c¨n 25 5
thøc bËc hai
Liªn hÖ 1 1 2
gi÷a phÐp
nh©n, chia 0, 0, 0,7
vµ phÐp 25 5 5
khai ph¬ng
§a ra, ®a 3 4 7
vµo 0, 3, 4,
75 75 5
Khö mÉu 1 1
0.2 0,25
5
Trôc c¨n 1 1
thøc 0, 0,2
25 5
Chng minh 1 1
2
2
Nghiªm 1 1
nguyªn 1
1
Tæng 2 3 13 17
0 1
,5 0,75 8,75 0

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 71


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
ÑEÀ BAØI
I/ TRAÉC NGHIEÄM : (3 ñieåm)
Baøi 1: Em haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong caùc caâu A,
B, C, D döôùi ñaây (1ñieåm)
1) Caên baäc hai soá hoïc cuûa 121 laø :
A)11 B)-11 C)11 vaø -11 D) Caû A,
B, C ñeàu sai
2) Caên baäc ba cuûa -27 baèng:
A) Khoâng coù B)3 C)-3 D) -3 vaø 3
3) Cho M = 3 − x . Ñieàu kieän xaùc ñònh cuûa bieåu thöùc M laø:
A) x ≤ −3 B) x < 3 C) x ≥ 3 D) x ≤ 3
2+ 2
4) Keát quaû cuûa pheùp truïc caên thöùc cuûa bieåu thöùc laø :
1+ 2
A) 2 B)- 2 C)2 2 D) -2 2
Baøi 2: Ñieàn Ñ (ñuùng) hoaëc S (sai) vaøo oâ vuoâng : (1ñieåm)
1) Vôùi moïi soá a ta coù : a2 = a 
2) Soá döông a coù ñuùng hai caên baäc hai laø a vaø - a

3) Khai phöông tích 12.60.20 ta ñöôïc keát quaû laø 120:

4) Caên baäc ba cuûa moät soá aâm laø moät soá döông

Baøi 3: Ñieàn daáu >; < ; = vaøo oâ vuoâng : (1ñieåm)
1) 2 3  3 2 2) -3  -10
1 1
3) 3 28  3 4) - 27  - 12
3 2
II/ TÖÏ LUAÄN ( 7ñieåm)
1 1
Baøi 1: (2,5ñieåm) 1) Ruùt goïn A= 5 + 20 - 45; 2) Tính:
5 2
B = ( 7 - 4)2 - 28
3) Phaân tích thaønh nhaân töû: C = 3x - 5y + 5x - 3y
Baøi 2: (2ñieåm) Cho bieåu thöùc: B = x+ 2 - 9x+18- 4x+ 8 + 25x+ 50 (x ≥ -2)
a) Ruùt goïn B
b) Tìm x sao cho B coù giaù trò baèng 9.
Baøi 3: (2ñieåm) Chöùng minh ñaúng thöùc
a æ a ÷ö b -a b
- ç
ç
ç1+ ÷
÷ : = a ( b> > 0)
a2 - b2 èç a - b÷
2 2
ø a- 2
a - b 2
a+ b
a +6
Baøi 4: (1ñieåm) Cho M = . Tìm a ñeå M laø soá nguyeân
a +1

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 72


Trêng THCS T©n Kh¸nh
Gi¸o ¸n §¹i sè 9
HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙP AÙN
I/ TRAÉC NGHIEÄM : (3 ñieåm)
Baøi 1: (1ñieåm) -Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm
-Ñaùp aùn moãi caâu laø : 1A 2C 3D 4A
Baøi 2: (1ñieåm) -Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm
-Ñaùp aùn moãi caâu laø : 1D 2D 3D 4D
Baøi 3: (1ñieåm) -Moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,25 ñieåm
-Ñaùp aùn moãi caâu laø : 1 < 2 > 3> 4=

II/ TÖÏ LUAÄN ( 7ñieåm)


Baøi 1: (2,5ñieåm)
-Caâu 1 vaø caâu 2 moãi caâu ñuùng ñöôïc 0,75 ñieåm. Caâu 3 ñuùng
ñöôïc 1 ñieåm.
-Ñaùp aùn moãi caâu laø :
1.5 1 2)B = 7- 4 - 4.7 3)C = ( 3x- 3y )+ ( 5x- 5y )
1)A= 5 + 4.5- 9.5
52 2 = 3( x - y ) + 5( x - y )
= - ( 7 - 4) - 2 7( 7 < 4)
= 5 + 5-3 5
= 4- 3 7 = ( x - y )( 3 + 5)
=- 5
Baøi 2: (2ñieåm) Ñuùng chính xaùc môùi cho ñieåm
-Caâu a ruùt goïn ñuùng ñöôïc 1 ñieåm.ÑS : B = x + 2 (x ≥ -2)
-Caâu b tìm x ñuùng ñöôïc 0,5 ñieåm. ÑS : x = 79
Baøi 3: (1,5ñieåm) Ñuùng chính xaùc môùi cho ñieåm
-Ñaùp aùn nhö sau
a  a 2b a a − a −2b 2
− 2+ 0.5 ñieåm
Q= −  .
a2 −b2  a−2
b2  b
 
a a 2−
(a 2−b )2 a b 2
0.5 ñieåm
= − = −
a2 −b2 a−2
b2 −a2 b2 b
− a2 b 2
0.5 ñieåm
a −b − b
a
= =
a2 −b2 a +b
0,5®iÓm
KÕt luËn
Baøi 4: (1ñieåm) Ñuùng chính xaùc môùi cho ñieåm
a+6 5
M= = 1+ (0,5ñieå
m)
a +1 a +1
M ∈ Z <=> a + 1 ∈ Ö (5)={ ±1; ± 5} =>Tìm a (a=0 hoaë
c a =16 )(0,5ñieå
m)
NHAÄN XEÙT
So Döôùi Treân
Lô 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
á TB TB
ùp
HS SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
9A 41
9B 41

Hä vµ tªn : Bïi Thanh Hµ 73


Trêng THCS T©n Kh¸nh