You are on page 1of 16

aKupwm: rr1v avaKonrnµtvri o,mayr') rrAripwµr')<_;, op86 rov v6µo tpµr')vwat

Kai £<papµooE Kai opea m; ano5£1�£1<; £KTiµrim: Kai ouo6Aw<; tocpaA£ KOi
ouvt:nw<_; 01 oxEnKof A6yo1 ecptm:w<; nptnt:1 va anopp1<p0ouv w<_; a/3601µ01.
ruµ<pwva µ£ m npoava<ptp0tvra Km acpou 5tv unapxouv aM01 A6yo1
E<pto£w<; npo<; tpwva, nptm::1 ri Kp1v6µ£Vfl t<pEOr) va anopp1<p8£i we;
OUOIOOTIKO aJ3aa1µri KOi VO KOTOOIKOOT£1 rJ EKKaAoucra, A6yw Tr]<; r'jnac; Tr]<;,
crrr1v TTAr1PWµ� TWV OIKOOTIKWV £�6owv TWV £<pE01f3Ar'jrwv, y1a TOV TTap6vrn
f3a9µ6 OIKOIOOOOia<; (ap9p. 176, 183 KnoM), KOTO TO l3arnµo alrr)µa TWV

TEAEUTalWV, OTTW<_; opi(HOI crro OIOTOKTIKO. TtAoc; µ£ Tl')V TTapouoa, E<p6aov


anoppi<p8l7K£ fl Kp1v6µEVrJ E<pEOt"], nptTTEI va 01arax8£i 11 Elcraywyr'j TOU
Karaf3Ari8tvroc; y1a rriv tcpEof'J napaf30Aou aro 01iµ6mo raµtio (dp8p. 495
nap. 3 rou KnoA.ll).

nA TOYr J\Orovr AYTOYr


L\IKAZEI Kar' avnµwAiav rwv 01aoi1<wv.
6.IKAZEI Kara rriv npocrr'l1<ouaa raKnKr'j 01ao1woia.
6.EXETAI TUTTIKO Tr]V £q:>£0f"l.
AnOPPlnTEI aurr') Kara ro oumaonK6 r17c; µtpoc;.
EnlBA/\J\EI OE f36poc; rric; EKKaAouoac; ra 01Kacrr1Ka t�ooa rwv
£<p£01J3Ar'lrwv y1a TOV nap6vra J3a0µ6 OIKOIOOooim;;, Ta OTTOIO opi�EI OTO TT006
TWV TTEVTOKOOIWV (500) E:Upw.
6.IATAI:I:EI rriv £1oaywyr'j rou Karaf3A178tvrnc; y1a rriv tcp£ar, rrapaf36Aou
aro oriµoa,o raµEio.
KP10HKE, ano<paoicrrriKc crr1c; 16 louAiou 2019 Kai oriµom£u9riK£ at
tKraKrrJ oriµoma cruvEopiacrri oro aKpoar�p16 rou crrriv Ko(avri rriv io1a riµtpa,
xwpi� H)V napoucr1a TWV o,aoiKWV � TWV TTA'7p£�oucriwv rouc; OIKflYOPWV.
H 6.IKAI:THI:
.
H rPAMMATEAI:
'