You are on page 1of 48

colofon inhoud

Redactieleden: Van de voorzitter 03

Jan Greevink Van het bestuur 04

Andre van de Linde Tussenstand SVVN - ENC 06


Albert Heijn: onze fruitsponsor 08
Peter van de Linde
Agenda algemene vergadering 09
Marcel Pijffers
Marinus van Keulen, een bevlogen vrijwilliger 10
Kars ter Avest
Nieuw bij de selectie 14
Henk Pennings
Ode aan onze wasvrouw 20
Medisch Centrum Volharding: Johan Mondeel 26
Pupil van de week 31
Distributie SVVN magazine:
Volhardingman in hart en nieren: Michel Slaghuis 32
Jan Greevink 36
Sponsorzaken uitgelicht
Jan Niewold SVVN groeit, echter hulp bar is hard nodig 39
Het lagere seniorentoernooi van SVVN 40
Sponsor uitgelicht: Toyota Konijnenbelt 42
Advertenties: Ode aan Jan Achterkamp 44
Jan Greevink SVVN en ZorgSaam, een mooie combinatie! 46

Gezinus Schutten

Fotografie: 10 20
J.P. Bonnet
Annemarie Aufdehaar
Cynthia Beldman
@moonworkx

Opmaak:
26 32
Tessa Buis

Kopij inleveren:
gjgreevink@gmail.com

Jaargang 58
42 44
Seizoen 2019 - 2020
Nummer 1
02
Van de voorzitter
Het is druk in de kantine op de zaterdagmiddag. Gezellig druk! We kunnen

merken dat de extra leden voor een schwung zorgen en hier zijn wij blij mee!

Dat het leeft, bleek eveneens uit Dat voetbal tenslotte de belang-

de opkomst bij de informatieve rijkste bijzaak van de bv Nederland

ledenavond op 26 augustus. Er is, bleek maar eens uit de mooie

werd niet alleen geluisterd, maar momenten van stilte in de afgelo-

ook volop meegedacht over de toe- pen maanden op ons hoofdveld in

komst van SVVN. Plannen te over! het bijzijn van vele leden. Gedenken

Ook een ‘nieuw plan’ was de opzet kunnen we goed en ook bij ‘bijzonde-

van het senioren-toernooi tijdens re’ leden. Nu is ieder lid in zijn soort

de voorbereiding. Dit in plaats van bijzonder en uniek, maar ik wil toch

het traditionele bekertoernooi en even stilstaan bij leden van verdien-

ook hier bleek dat verandering van ste. naar oordeel bestuur en ALV

spijs doet eten! Een mooie opkomst naar volle tevredenheid hebben

van verschillende verenigingen We hebben als bestuur hier een gehandeld

kleurden het toernooi. Hulde aan de aantal jaren geleden de criteria voor • Inzet kandidaat moet feitelijk

organisatie die zich voor dit nieuwe aangescherpt. Een blik achter de bovenmatig zijn geweest,

fenomeen heeft ingezet! schermen leert ons dat een lid van gemeten naar tijdsduur en/of

verdienste moet voldoen aan: verantwoordelijkheid ten opzichte

Samen met het bestuur van ENC van bijvoorbeeld bestuursleden

hebben wij ons in de afgelopen • Lid van SVVN • Kandidaten zijn in de functie(s)

weken en maanden ingezet om tot • Minimaal 25 jaar actief als nooit voor langere tijd omstreden

verder tot elkaar te komen. Ook onbezoldigd vrijwilliger en/of geweest of hebben na grote,

de gemeente speelt hier een rol bestuurslid minder prettige menings-

en met z’n drieën zijn de gesprek- • Actief (te) zijn (geweest) in verschillen de functie neergelegd

ken inmiddels formeel van aard. diverse groepen of commissies

Verder in dit Magazine treft u een • De persoon moet te allen tijde De onlangs overleden Bennie Ulke-

‘tussenstand’ aan. Blijvend zullen wij een positieve uitstraling hebben man voldeed ruimschoots aan alle

u informeren over de vorderingen. t.o.v. SVVN, zowel binnen als criteria. Dank aan een ieder die het

Belangrijke datum zal 9 december buiten de vereniging mooie moment van stilte hebben

2019 worden. Op deze datum hou- • Op zowel sportief als organisa verzorgd!

den wij de Algemene Vergadering torisch gebied alom bekendheid

waarvan u elders in dit Magazine en erkenning binnen de Veel leesplezier gewenst! TOV!

de agenda aantreft. Maak alvast de vereniging

datum vrij in uw agenda want uw • Binnen de vereniging belast met Peter van der Linde

aanwezigheid is een must! grote verantwoordelijkheden en

03
Van het bestuur
Binnen het bestuur zijn de afgelopen tijd weer verschillende onderwerpen ons sportpark (inclusief eigen le-

aan bod gekomen. Hierbij een overzicht van een aantal zaken die momen- den!) de fietsen parkeren buiten de

teel spelen binnen onze vereniging. gemaakte stalling. Onder meer bij

de ingang van het hoofdveld tegen


Rookvrij sportpark ENC het hek van het voetbalcourt! De
Wederom een reminder van het Maandag 26 augustus hebben wij fietsen behoren gestald te worden
ingezette beleid met betrekking tot een informatieve ledenbijeenkomst in de daarvoor aangewezen plekken
het rookvrij maken van ons sport- gehouden met betrekking tot de en nergens anders! Binnenkort zul-
park: Vanaf 1 juli 2019 geldt een update met ENC. Verder in dit Maga- len wij met nieuwe bewegwijzering
algeheel rookverbod voor het ge- zine staat een update van de laatste de plaatsen nogmaals aangeven.
hele sportpark! Door het overlijden ontwikkelingen! Ook bij de buren ENC is voldoende
van wethouder Sport Dennis op den plek!
Dries heeft dit proces enige vertra- Talenten Team Reggestreek

ging opgelopen. Onze doelstelling In de afgelopen weken was SVVN Afscheid


blijft echter onveranderd! Met de als gastheer maar liefst keer Na jarenlang de coördinatie te
gemeente zijn wij momenteel in ge- verbonden aan de opzet van het hebben gedaan bij de dames, heeft
sprek om een permanente blauwe initiatief Talenten Team Regge- Henk Nijland helaas moeten beslui-
lijn op ons sportpark te plaatsen streek. De doelgroep betreft hier ten te moeten stoppen met deze
om de vrije rookzone uiteindelijk de meisjes O15 waarbij maar liefst werkzaamheden. Gezondheidsrede-
te markeren. Bij de publikatie van 15 verenigingen afvaardigingen nen maken een voortijdig einde aan
dit Magazine is het mogelijk dat de hadden verzorgd. Onder goede zijn activiteiten. Wij zijn Henk veel
blauwe markatie reeds gereed is! weersomstandigheden werden er dank verschuldigd voor zijn langdu-
op vier vrijdagavonden selectie-trai- rige inzet!
Algemene Vergadering ningen gehouden. Uit de oorspron-

Conform onze statuten houden wij kelijke groep van 48 meisjes zijn er

ieder jaar een Algemene Vergade- uiteindelijk 18 meisjes geselecteerd

ring waar het bestuur verantwoor- die onder de vlag Talenten Team

ding aflegt aan haar leden. Voor Reggestreek verder zullen gaan. De

2019 is de datum vastgesteld op komende maanden zijn een aantal

9 december 2019. Aanvang 20.00 van de deelnemende verenigingen

uur. U treft in deze uitgave van het bij toerbeurt gastheer.

clubblad een voorlopige agenda

aan. Deze zal tevens gepubliceerd Gebruik fietsenstalling

worden via onze website en eventu- Graag vragen wij uw aandacht voor

ele wijzigingen zullen wij ook via de het gebruik van de fietsenstalling!

website vermelden. Wij zien steeds vaker bezoekers van

04
05
Tussenstand SVVN – ENC
Konden wij u in het vorige Ma- uitgewisseld en gezamenlijk zijn de geen spraken van naamswijziging,
gazine een eerste tussenstand diverse wensen en mogelijkheden kleurwijziging of locatie-wijziging.
presenteren, na de afgelopen peri- verwoord. De daarop volgende weken hebben
ode kunnen wij u het tweede deel vol gezeten met overleg om de
vertellen! Ook met de leden van SVVN is er basisvoorwaarden voor een admi-
gecommuniceerd! Hiertoe is er op nistratieve fusie op orde te krijgen.
De teams van ENC zijn letterlijk maandagavond 26 augustus een Hiervoor is inmiddels de notaris
overgegaan naar SVVN en inmid- informatieve ledenbijeenkomst ingeschakeld om dit in goede banen
dels al volop actief in de competitie. georganiseerd waar het bestuur van te leiden en tevens is deze experti-
Het sportieve gedeelte is daarmee SVVN een toelichting heeft gegeven se een must om alle documenten
geborgd en wij zijn blij dat de op het traject tot zover. Het was behorend bij een fusie wettelijk in
spelers en speelsters van ENC deel mooi om te zien dat er ongeveer het juiste format te krijgen. Ook de
uitmaken van SVVN. Evenzeer actief 100 leden aanwezig waren om niet gemeente wordt hier als grondeige-
waren de beide besturen achter de alleen te luisteren naar de plannen, naar bij betrokken. Op het moment
vergadertafel. Ettelijke malen is er maar ook mee te discussiëren. dat de eerste formaliteiten in orde
formeel danwel informeel over- Tevens werden er diverse ideëen zijn, zullen wij namens SVVN en ENC
leg geweest. Dit zowel tussen de geopperd wat bijvoorbeeld te doen communiceren om alle leden de
besturen onderling als op gemeen- met de kantine van ENC! Uitkomst gelegenheid te geven deze formali-
telijk niveau. Met betrekking tot dit van alle gesprekken op de verschil- teiten te beoordelen. Vervolgens zal
laatste staat de teller inmiddels lende niveau’s is uiteindelijk een ad- het fusieplan worden voorgelegd
op drie formele gesprekken met ministratieve fusie gebleken. Hierbij aan de Algemene Vergadering. Deze
de gemeente Hellendoorn. Over en houdt ENC op te bestaan en gaat heeft het laatste woord!
weer zijn er vragen en antwoorden volledig over naar SVVN. Hierbij is er

06
stersponsoren svvn
STERSPONSOREN SVVN

VRIENDEN VAN SVVN

07
ALBERT HEIJN: ONZE
FRUITSPONSOR
Voor sport kantines wordt veelal onze grootgrutter ALBERT HEIJN dan deze gezonde producten.
gesproken over gezonde produc- NIJVERDAL bereid is gevonden om We hopen dan ook dat onze leden
ten. Als SVVN hebben we de eerste ons wekelijks te voorzien van deze bij het boodschappen halen eens
aanzet gegeven in de vorm van vitaminerijke producten. denken aan de supermarkt die svvn
gratis fruit op de zaterdag, we zijn ondersteunt bij diverse activieiten.
dan voorzien van bananen,sinaasap- We vinden het dan ook geweldig dat
pelen en mandarijnen. Albert Heijn Nijverdal naast de nodi- Kantine commissie SVVN
ge steun bij het mini schoolvoetbal
We zijn dan ook zeer verheugd dat toernooi ons nu ook gaat voorzien

08
AGENDA ALGEMENE VERGADERING

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering op maandag
9 december 2019 om 20.00 uur in het clubgebouw, Rossinistraat 2 te Nijverdal.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Rooster van aftreden bestuur en voorstellen voor benoemingen. Het bestuur stelt de volgende
wijzigingen voor: (tijdens de AV volgt een uitgebreide toelichting):
a. Remko Schuitert is aftredend en niet herkiesbaar in de functie van
bestuurslid Jeugd. Het bestuur stelt Martijn Claassen voor als zijn opvolger.
b. Peter ten Kleij is aftredend en herkiesbaar in de functie van vice-voorzitter
c. Richard de Weert is aftredend en herkiesbaar in de functie van bestuurslid Personeelszaken
d. Peter van der Linde is aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter
4. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 12 november 2018
5. Jaarverslag van de secretaris 2018-2019
6. Balans, staat van baten en lasten met toelichting van de penningmeester 2018-2019
7. Vaststelling begroting
8. Verslag van de kascommissie
9. Verkiezing kascommissie
10. Fusie met ENC
11. Overige punten uit het bestuur
PAUZE
12. Rondvraag
13. Sluitingn

Hoogachtend,
Bestuur S.V.V.N.

NB:
• De financiële stukken kunnen worden ingezien op maandag 09 december 2019 van 19.15 uur tot 19.45 uur in de
leiderskamer van de senioren. Het verslag van de Algemene Vergadering d.d 12 november 2018 ligt tevens op dit
tijdstip op dezelfde locatie ter inzage. Dit verslag zal op 9 december dus niet worden voorgelezen.
• (Tegen)Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen gesteld worden tot een half uur voor aanvang van de
Algemene Ledenvergadering aan de secretaris. Kandidatuur dient vergezeld te gaan van een lijst met
ondertekening van tenminste drie leden van SVVN

09
Marinus van Keulen
kwam ik ook met SVVN in contact
en begon ik daar met voetballen.
Overigens kan ik nog steeds niet
een bevlogen vrijwilliger begrijpen dat alle trainers in die
tijd mijn talent niet zagen, ha, ha! Ik
begon namelijk in het tweede elftal,
Kwiek en monter is hij reeds voor de geplande afspraak aanwezig in de maar gaandeweg de jaren zakte
kantine. Dit tekent Marinus van Keulen: afspraak is afspraak! Hoewel de ik af naar het derde en het vierde
geboren Zeeuw al vele jaren in Nijverdal woonachtig is, valt af en toe nog team. In 1976 scheurde ik mijn
goed te horen waar zijn roots liggen. Hard werken is hem toevertrouwd en kruisband af. De medische weten-
achter de schermen zet hij zijn beste been(tje) voor met de cliënten van De schap en apparatuur was toen nog
Baalderborg en Avelijn. Marinus aan het woord…… niet zover dat dit direct te zien was.
Jaren later kwamen de doktoren er
“Ik ben afkomstig uit het Zeeuw- ook geëindigd bij de afdeling Civiele achter dat mijn kruisband zo goed
se Wolfaartsdijk maar inmiddels Techniek (wegen & riolering). Nu als verdwenen was! Als voetballer
alweer vanaf 1972 woonachtig in geniet ik volop van mijn pensioen!” omschrijf ik mijzelf als een midden-
Nijverdal. Wij zijn vanuit Zeeland velder die het voornamelijk van hard
destijds verhuist naar Nijverdal van- “Velen zullen weten dat Machiel werken en veel inzet moest hebben.”
wege het werk. Het werk lag in die en Jeroen onze zonen zijn. Machiel
jaren niet bepaald voor het oprapen heeft van de twee het hoogste “Mijn vrijwilligerswerk begon achter
en ik solliciteerde dan ook door het niveau bereikt door onder andere de bar destijds aan de Ericaweg. Dit
hele land om aan een mooie baan bij Heracles te hebben gevoetbald. heb ik tijden gedaan en daarnaast
te komen. Op deze wijze kwam ik in Jeroen speelt op een lager niveau, heb ik tevens jeugdteams getraind
Nijverdal terecht om aldaar bij de maar het plezier is er niet minder en tenslotte zag men bij SVVN ook
gemeente Hellendoorn te beginnen. om! Toen ik samen met mijn vrouw wel een goede leider in mij en dit
Hier ben ik overigens op mijn 65e Meiny in Nijverdal kwam wonen, heb ik dan ook opgepakt bij de B en

10
de C-jeugd. Toen ik vier jaar geleden
met pensioen ging, kwam ik na een
oproep van de vereniging in contact
Iedereen doet zijn best om SVVN
met de Baalderborg. Ik vind het een mooie vereniging te laten
bijzonder mooi om met deze doel-
groep om te gaan. Het levert vaak
zijn. Iedereen op zijn of haar
een band op met de cliënten die ik eigen manier.
heel erg waardevol vind. Je kunt dit
vooral zien als ik een keertje niet
eens meelopen op een dag dat de kerk. Ik wil gewoon betekenisvol
kan en er vervanging is. Bij de eerst-
de was- en kleedruimtes worden zijn voor anderen. Dit zag ik op het
volgende keer dat je de cliënt weer
schoongemaakt. Je weet soms niet werk ook regelmatig terug. Ik kreeg
ziet, is het van ‘mooi dat je er weer
wat je ziet! De deuren zijn onlangs dan vaak vragen om advies die
bent!’. Hier kan ik erg van genieten!”
geschilderd en doodleuk kloppen de niet altijd werk-gerelateerd waren.
voetballers op de net geschilderde Een echte vraagbaak. Ergens zit dit
“Ik begrijp heel goed dat de cliën-
deur (!!??) vervolgens hun voetbal- waarschijnlijk in mijn DNA-profiel
ten van De Baalderborg niet alles
schoenen uit! Niet te geloven! Het is opgeslagen! Ik ga overigens mijn
kunnen. Je mag dan ook niet alles
niet normaal hoe de leden met de werkzaamheden met betrekking
van hen verwachten. Dit is simpel-
was- en kleedruimtes omgaan. Het tot De Baalderborg lichtjes uitbrei-
weg niet realistisch. Je moet ook
lijkt tegenwoordig wel een sport om den door eenmaal per maand een
echt op nul beginnen en alles wat
ze zo vuil mogelijk achter te laten. cliënt ook naar huis te brengen. We
je vervolgens in beweging krijgt is
Ik zeg wel eens gekscherend dat verdelen dit onder de begeleiding
pure winst! Het is prachtig om te
‘’er meer leden met een beperking en vrijwilligers. Je ziet dat dergelijke
zien dat cliënten hun voldoening
rondlopen dan de cliënten van De organisaties het financieel steeds
halen uit eenvoudige werkzaamhe-
Baalderborg’’.’’ lastiger hebben en deze werkzaam-
den. Ik zie vrijwilligers van SVVN al
heden komen dan bij de vrijwilligers
hele dagen onkruid tussen de tegels
“Als mens ben ik sowieso sociaal terecht.”
halen. Nou, dat kun je een cliënt van
betrokken bij de maatschappij.
De Baalderborg rustig toevertrou-
Naast het vrijwilligerswerk bij SVVN “Ik zou graag zien dat SVVN dit
wen. Ze zijn hier niet alleen goed
zie je mij ook terug als vrijwilliger bij sociale gezicht in ere houdt. Je wilt
in, ze hebben ook nog eens veel
plezier in dit werk. Het geeft ze op
hun manier rust en structuur. Waar
ik dan ook slecht tegen kan is dat
overige vrijwilligers teveel verwach-
ten van de cliënten. Deze vrijwilli-
gers denken soms dat de cliënten
alleskunners zijn, maar dit verwach-
tingsniveau is gewoon veel te hoog.
Mijn focus met deze doelgroep ligt
vooral op het schoonmaken van de
was- en kleedruimtes bij SVVN. In
dit licht bezien zou het overigens
goed zijn als meerdere SVVN’ers

11
niet weten hoe belangrijk het is om “Iedereen doet zijn best om SVVN zijn om het eerste team te kunnen
bijvoorbeeld op de vrijdagmiddag een mooie vereniging te laten zijn. halen! Tenslotte zou ik graag zien
de cliënten een broodje te geven. Dit Iedereen op zijn of haar eigen ma- dat het aantal vrijwilligers toe-
kost de vereniging bijna niets, maar nier. Wat mij hierbij opvalt is dat er neemt. Als wij straks definitief gaan
je haalt zoveel goodwill op! Dit mag best veel over mensen gesproken beschikken over de kleedruimtes
wel eens meer gezien worden. Kijk wordt en niet met de mensen. Dit van ENC dan is het aantal kleedka-
ook maar eens naar de leden Hans kan echt wel beter! Daarnaast mo- mers om schoon te houden bijna
Freïe en Jonny van de Maat en hoe gen wat mij betreft prestaties best niet te doen. Hier moeten we goed
SVVN hier in de loop der jaren mee een keer minder zijn. Het hoeft niet op letten!”
is omgegaan. Mooi om te zien! Dit altijd om het eerste team te draaien.
blijft belangrijk. Ook voor mij, want Wat daaronder gebeurt, is net zo
kleedkamers schoonmaken zonder belangrijk. Iedereen moet zich ge-
dat de De Baalderborg meedoet, is waardeerd en welkom voelen. Maar
voor mij geen optie!” als speler moet er wel perspectief

12
nieuw bij de selectie
Gijs Bolte
De 18-jarige Gijs Bolte werkt overdag echt goed opgevangen. Momenteel
bij The Athlete’s Feet in Enschede, speel ik veel in het tweede elftal,
een hippe sneakerwinkel. ‘’Ik werk maar dit is af en toe best wel lastig
hier 4 dagen per week en ik ga aangezien er telkens spelers van
daarnaast nog 1 dag per week naar het eerste afvallen en dan weer
school. Ik volg een zogenaamde verdeeld worden in het tweede. Ik
BBL-opleiding waarbij dit mogelijk is. wil uiteindelijk het hoogst haalbare
Officieel is de naam Manager Retail halen en dit is het eerste! Na mijn
en dit is voor mij een tussenoplei- voetbaltijd lijkt het mij erg mooi om
ding richting het HBO. Misschien een voetbaltrainer te worden binnen de
gekke gedacht, maar ik zou hierna club. Ik heb mij een tijdje geleden al
graag de hogere Hotelschool willen eens opgegeven voor een cursus,
volgen! Ik weet dat deze opleiding maar het duurt wel erg lang voordat
niet direct in de buurt is, maar ik wil dit gerealiseerd kan worden. Mis-
perse blijven voetballen. Het is mijn schien ga ik dit binnenkort zelf wel
eerste jaar in de selectie en ik ben oppakken!”

Ronald van de Berg


Deze 21-jarige vrijgezel woont nog ik graag in een eerste team wilde
bij zijn ouders thuis en studeert spelen, heb ik besloten om bij SVVN
bouwtechnische bedrijfskunde. Dit te gaan spelen. Veel jongens ken ik al
doet hij in het tweede jaar aan het vanaf mijn jeugd. Ik ben dan ook erg
Saxion in Enschede. “Dit is een erg goed opgevangen en heb het erg naar
brede opleiding en ik heb nog niet mijn zin. Ik heb daarnaast verschillen-
echt het gevoel waar ik voor zou de favoriete posities in het veld. Ik kan
moeten kiezen in de toekomst. zowel als rechts- of linksbuiten uit de
Eerst maar eens stage lopen. Dit zal voeten, maar ook als verdedigende
waarschijnlijk wel bij aannemers- middenvelder! Mijn doelstelling is om
bedrijven zijn. Ik heb de hele jeugd zo hoog mogelijk te spelen. Dit moet
bij Excelsior in Rijssen gevoetbald kunnen met deze selectie want er zit
en de laatste twee jaar heb ik in het genoeg voetbal in!’’
tweede van Excelsior gespeeld. Toen

14
Tim Veldhuis
Tim is 19 en woont samen. In het dam in een kledingwinkel. Bij SVVN
dagelijks leven werkt hij bij Toray, ben ik weer begonnen in de zaal,
het voormalige TenCate in Nijverdal. maar met mijn ploegendienst was
‘’Bij dit bedrijf werk ik in 3-ploegen- dit niet meer te combineren. Het is
dienst. Ik ben operator en ik ga bin- nu dus best wel wennen om weer
nenkort een opleiding voor scanner op het veld te staan. De ruimtes zijn
volgen. Hierbij mag ik in de toe- in een keer erg groot geworden ha,
komst composieten scannen. Ik heb ha. Ik ben namelijk de zaal gewend!
eerder bij SVVN gespeeld. Tot aan Met het voetballen wil ik aanhaken
de C1 voetbalde ik in het groen-wit op het juiste niveau. Misschien ooit
en toen heb ik de overstap gemaakt wel de stap maken naar de tweede
naar De Zweef. Tot de senioren heb klasse. Wie weet! Ik ben verder goed
ik hier gespeeld. Vervolgens heb opgevangen in de selectie. Veel
ik drie jaren niets gedaan, want ik jongens kende ik al, want hier zitten
werkte in het weekend in Amster- veel vrienden bij!”

Nick Snellink
Nick is een oude bekende van SVVN geruimte mee aan het sukkelen. Ei-

en keerde weer terug op het oude genlijk ben ik nog geen meter opge-

nest. Nick werkt op de vliegbasis schoten. Binnenkort kan ik mij weer

Leeuwarden bij de Luchtmacht. Dit melden bij het revalidatiecentrum

doet hij al vanaf 2016 en de keren in Doorn van Defensie waar ik een

dat hij naar huis kan is afhankelijk brace krijg aangemeten. Deze brace

van zijn diensten. De dag-, avond- of wordt op maat gemaakt en door het

nachtdienst bepaalt het ritme om dragen van deze brace moet mijn

wel of niet richting Nijverdal af te kruisband weer ‘automatisch’ aan-

reizen. “Bij de Luchtmacht werk ik groeien. Het is niet ernstig genoeg

voornamelijk met drones. Ik kan er om geopereerd te worden. Al met

niet teveel over vertellen, maar ik al heb ik nog een lange weg te gaan.

analyseer de beelden die vanuit de Ik verwacht een half jaar nadat ik de

drone naar binnen komen. Mijn con- brace heb ontvangen. Ik ben weer

tract met Defensie loopt in 2021 af. teruggekomen omdat ik nu mijn tijd

Wij krijgen telkens contracten van beter kan indelen. Ik kwam nu op

3 jaar en in 2021 moet ik dus een vrijdag thuis en moest gelijk gaan

besluit nemen of ik ga verlengen ja trainen. Vervolgens heb je weekend

danwel nee. Zoals de meesten wel en ben je de hele zondag ook nog

weten, ben ik met een kruisband- eens op pad. Dit kon ik niet langer

blessure bij SVVN gekomen. Deze combineren. Het is goed zo en ik ben

heb ik opgelopen bij mijn vorige blij dat ik weer terug ben bij SVVN.

club De Zweef en ik ben hier nu al Nu alleen nog gaan spelen!”

15
Teun Bakhuis
De 21-jarige Teun Bakhuis heeft al bij PEC Zwolle in de C1 en C2 en
ruim 4 jaar een vriendin. Verder vervolgens ben ik overgestapt naar
woont hij nog thuis bij zijn ouders. Rohda Raalte. Hier heb ik twee jaar
Zijn ‘studie-plaats’ is Groningen waar in de B1 gespeeld, twee jaar in de A1
hij de meeste hoorcollege’s online en tenslotte twee jaar in het eerste
volgt. Deze studie is de pre-mas- team van Rohda Raalte. Ik ben daar
ter fiscaal recht en Teun wil graag begonnen als wissel totdat de spits
verder in de financiële wereld al geblesseerd raakte. Ik ging spelen! In
weet hij nog niet precies welke het tweede jaar raakte ik mijn plekje
richting. “Ik ben nog jong genoeg en kwijt en toen raakte ik er wel klaar
heb nog genoeg tijd om te kiezen! mee. Ook het drie keer trainen trok
Groningen heb ik gekozen omdat ik niet meer. Ik wilde weer wekelijks
het meest efficiënt is qua afstand spelen en natuurlijk heb ik altijd wel
en daarnaast is het gewoon een iets met SVVN gehad. Ik ben hier
leuke stad. Ik ben ooit begonnen tenslotte begonnen! En op zaterdag
bij SVVN. Op ongeveer mijn 5e of spelen leuk mij ook leuk. Er zijn veel
6e jaar ‘moest’ ik er eventjes af om nieuwe jongens waarvan ik er toch
mijn zwemdiploma te halen. Daarna nog veel ken. Het is een erg leuke
ben ik er weer opgegaan en heb ik groep en de opvang is dan ook al
tot en met de D1 bij SVVN gevoet- gemakkelijk!’’
bald. Daarna ben ik gaan spelen

Jimmy Lindeman
De 20-jarige Jimmy Lindeman deze laatste club heb ik tot de A1 ge-
woont in Raalte en heeft zich nog voetbald. SVVN kwam in beeld door
‘niet verbonden’. Hij is vrijgezel! Jim- onder andere mijn maatje Melvin
my is sinds juni van dit jaar aan het Arentsen en het feit dat de senioren
werk als junior accountmanager bij op zondag voetbalden bij mijn vorige
het bedrijf Business Point in Raalte. club. Ik heb een aantal malen mee-
Dit is een totaalaanbieder voor de getraind en dit beviel uitstekend! het
zakelijke klant op het brede gebied is een gezellig team en ik ben goed
van onder andere zorg, onderwijs, opgevangen! Mijn wedstrijden speel
recreatie, huisvesting en horeca. ik voornamelijk in het tweede team.
Om dit te kunnen bereiken is Jimmy SVVN en Raalte hebben wel wat
afgestudeerd als junior accountma- overeenkomsten. Het zijn gezellige
nager en bedrijfsadministratie op De clubs. De mensen uit Nijverdal zijn
Landstede in Raalte. “Ik ben nieuw overigens sowieso veel socialer en
bij SVVN. Hiervoor heb ik gevoetbald opener!”
bij Rohda Raalte en sv Raalte. Bij

16
Rowan Wijnen
Op je 15e je debuut maken in het school. Ik zit in het eerste jaar van
eerste elftal. Dit is niet voor veel de opleiding Sport en Bewegen van
voetballers weggelegd. Mits je De Landstede in Zwolle. Ga elke dag
het talent van Mister SVVN hebt op en neer met de trein waarbij ik in
meegekregen, dan kan er wel eens de toekomst ooit als gymdocent of
iets leuks gebeuren. En dit gebeur- zelfs als fysiotherapeut aan de slag
de in de wedstrijd vorig seizoen hoop te gaan. Voor dit laatste moet
tegen ASV Aadorp. “Ja, dit was echt ik overigens nog wel het HBO-niveau
mooi om mee te maken als spe- voor doen! Met betrekking tot het
ler! Iemand binnen de club heeft voetballen wil ik een basisplek in het
mij zelfs verteld dat ik de jongste eerste behouden. Nu is vooral een
debutant ooit was bij het eerste erg goede sfeer met een hele leuke
team! Natuurlijk ga ik ook nog naar groep. Ik voel mij hier thuis!’’

Robin de Jong
De 20-jarige Robin volgt momenteel verdienen, is dit mooi meegeno-
een opleiding aan de Universiteit men. Maar het kan ook zijn dat ik
van Utrecht. Nou ja, om precies te naar Spanje vertrek om daar iets te
zijn niet een opleiding, maar twee zoeken. Ik volg een cursus spaans
opleidingen! “Aan de ene kant volg ik en je weet het maar nooit, ha, ha.
de opleiding Sociale Wetenschappen Voor wat betreft het voetbal-ge-
en zit hier in het tweede jaar. Aan deelte ben ik vorig jaar gestopt bij
de andere kant volg ik een opleiding Hulzense Boys. Ik miste daar de
geschiedenis waarbij ik op het punt strijdlust en deze vind ik wel terug
sta om deze opleiding te verruilen bij SVVN. Er met zijn allen voor
voor de opleiding Recht. Ik volg twee gaan, dat gevoel heb ik gemist en
studies omdat ik heb gemerkt dat ik heb ik nu weer gevonden! Tenslot-
studeren gewoon leuk vind en ik kan te kende ik SVVN natuurlijk goed
mij hierbij goed ontwikkelen. Voor omdat ik hier heb gespeeld. Ik heb
wat betreft de opleiding Sociale een goede groep aangetroffen en
Wetenschappen heb ik een intrinsie- wat ik ook belangrijk vindt is dat er
ke belangstelling en bij Recht heb ik onderlinge acceptatie is. Zo was ik
gemerkt dat ik hier gewoon goed in erg druk in de maand september
ben. Samenvattend kan ik gewoon met het bestuur van de jonge
doen waar ik goed in ben en waar VVD’ers. Ik heb aangegeven dat
ik mij happy bij voel. Wat wil je nog ik daarom minder kon spelen. Nu
meer! Ik vind het lastig om hierbij heb ik echter weer meer tijd en
een soort ‘droombaan’ te bedenken. kan ik weer meer spelen! De groep
Het moet vooral leuk zijn en als je er reageerde hier positief op en ook
ook nog eens goed geld mee kunt dit vind ik belangrijk!”

17
Jorick Deijk
De bijna 32-jarige Jorick is dit sei- ële opvolger. Ik kende natuurlijk al
zoen begonnen als assistent-trainer aardig wat jongens uit het eerste
bij het eerste. De net vader gewor- omdat ik ze zelf in het verleden heb
den Jorick had vorig seizoen bij zijn getraind in de jeugd! Als assis-
toenmalige club Juventa al aange- tent-trainer bij het eerste kreeg ik
geven dat hij zijn laatste seizoen tevens de mogelijkheid om deze
had bij de club. Een kleintje was op functie op -zeg maar – vrijwillige
komst en gegeven het feit dat zijn basis in te vullen. Bijvoorbeeld elke
vriendin onregelmatig werkt, maak- donderdagavond en de zaterdag bij
te dat Jorick tijd voor zichzelf wilde. de wedstrijd. Met hoofdtrainer Julian
“Ja, ik wilde een jaartje rust heb- had ik al snel een klik en zo zijn we
ben. Mijn gezin heeft tenslotte ook dan ook begonnen! Aangezien mijn
aandacht nodig en als ik trainer zou vriendin nog steeds geniet van haar
blijven bij Juventa zou ik niet af en zwangerschapsverlof, ben ik nu
toe kunnen afzeggen. Je hebt dan nog steeds iedere dinsag aanwezig
simpelweg toch je verplichtingen geweest. We gaan met de spelers
en afzeggen hoort daar dan niet bij. stapje voor stapje vooruit. De resul-
Dus dan maar een jaartje rust. Toen taten zijn er nog niet echt, maar dit
duidelijk werd dat assistent-trainer gaat wel komen. We hebben een ta-
Sander Middelesch A1 ging trainen lentvolle groep! Ik vind het tenslotte
werd de situatie anders. Vanuit de een mooie functie: je hebt best veel
spelersgroep van het eerste werd inbreng, maar toch kun je je op de
mijn naam genoemd als potenti- achtergrond bewegen!”

Sven Boerkamp
Sven is 18 jaar en zit in zijn eerste debuut maken. Op dit moment zit
jaar van de opleiding Vastgoed & ik een beetje tussen het eerste en
Makelaardij. Dit is een HBO-opleiding tweede in. Ik heb zowel 2 wedstrij-
aan het Saxion in Enschede. “Ik weet den met het eerste meegedaan en
nu nog niet precies wat ik uiteinde- ook twee wedstrijden bij het tweede.
lijk hiermee wil worden. Ik ben nog Mooi verdeeld, dacht ik zo! Mijn fa-
jong en het is een brede opleiding voriete positie is spelen op het mid-
waar je vele kanten mee op kunt. Ik denveld. Dit is toch wel mijn plekje
heb nog wel tijd om een definitie- waar ik mij het fijnst voel. Ik heb het
ve richting te kiezen. Bij SVVN heb erg naar mijn zin. We hebben een
ik alle jeugdelftallen doorlopen. leuke groep en een hele leuke sfeer.
Vorig jaar mocht ik voor het eerst Mijn ambitie is toch om een vaste,
meedoen bij het eerste team. Ik stabiele waarde in het eerste te wor-
trainde al vanaf de winterstop mee den. En als ik zo doorga op dezelfde
en kon dus ook vorig jaar reeds mijn weg, moet dit er ook wel inzitten!”
18
Luuk Valk
De 18-jarige Luuk Valk woont nog eerste jaar. In het tweede jaar van de
thuis bij zijn ouders. Op school volgt B weer keeper en dit ook in het eerste
hij op het Saxion de opleiding Bedrijfs- jaar van de A-jeugd. Toen maakte ik
kunde. Dit doet hij in het eerste jaar. de overstap naar het tweede team
Zijn latere richting gaat hij nog wel en hier werd ik weer voetballer! Ik
ontdekken. “Dit weet ik nog niet”, is zijn heb het hier erg naar mijn zin. Het is
antwoord op deze vraag! Luuk door- een supergezellig team! Zoals eerder
liep alle jeugdelftallen binnen SVVN aangegeven ging ik vorige winterstop
en hier maakte hij enkele opmerke- al naar het tweede en toen werd ik al
lijke switches. “Van de F7 ging ik naar goed opgevangen. Het tweede is een
de F3, F2, E2, D2, en C1. In dit laatste team wat zowel binnen als buiten het
team werd ik keeper. Vervolgens veld veel met elkaar optrekt. Deze
werd ik in de B-jeugd voetballer in het club past bij mij!”

Victor Doyle
Victor is 24 jaren jong en werkt nen in een vriendenteam bij ENC. Nu
fulltime als voorman in het magazijn heb ik dus de overstap gemaakt naar
van Volker Wessels. Hij is hier net be- SVVN. Iedereen kent de situatie hier
gonnen. Het is niet direct aansluitend op Groot Lochter! Mijn positie is veelal
bij zijn opleiding marketing & commu- rechtsbuiten in het tweede team.
nicatie, maar hij is blijven hangen bij Natuurlijk kende ik al enkele jongens
zijn stage-adres. Hiervoor heeft Victor vanuit de tijd dat ik voetbalde bij SVVN.
overigens nog twee jaren gewerkt bij Ook voornamelijk in de zaal, maar je
Timing Uitzendteam. “Oorspronkelijk weet: het is een kleine wereld! Het is
kom ik vanaf SVVN. Ik ben echter een erg leuke groep met een mooie
gestopt met voetballen en op een mix van jong en oud door elkaar!”
gegeven moment ben ik weer begon-

Maarten Baan
Maarten heeft alle jeugdelftallen bij Ik ben dan ook goed opgevangen en
SVVN doorlopen vanaf de F-jes. Maar- dit volet nog steeds erg goed. Ik had
ten is 18 en woont nog bij zijn ouders al een paar keer meegedaan met het
thuis. Buiten het voetbal vormt school tweede en ik kende al een paar spe-
nog een belangrijk aandachtspunt. ‘’Ik lers. Vorig jaar heb ik mijn enkelband
zit in het tweede jaar op Windesheim gescheurd en momenteel heb ik daar
en hier studeer ik ICT. Als ik klaar weer veel last van. Ik ben een beetje
ben met mijn opleiding, hoop ik als aan het sukkelen met deze blessure.
consultant in de ICT aan de slag te Mijn ambitie is uiteindelijk om het
kunnen. Het is daarnaast mijn eerste hoogst haalbare te halen. Ik train om
jaar in de selectie en ik moet zeggen beter te worden en hopelijk betaalt
dat er een fantastische sfeer heerst. zich dit in de toekomst uit!”

19
Ode aan
onze was-
vrouw
De wasvrouw in het amateurvoet- het echte werk komt uit de propere 1. Ze was hier heel erg blij mee. Nu
bal is wel een ondergewaardeerde handen van Henrike van Dijk. zag ze eindelijk eens de gezichten
functie. In het betaald voetbal wor- achter alle vieze, natte, modderige,
den de shirts éénmaal gedragen, Sinds een jaar wassen we de tenues bebloede, binnenste buiten getrok-
gewassen en vervolgens uitge- van de selectie bij de club en is zij ken kleding. Zo ontstond spontaan
deeld. Maar voor de wasvrouw van elke week weer het gezicht achter het idee om Henrike uit te nodigen
SVVN komt er iets meer bij kijken. de schone en frisse kledingtassen. om op een zaterdag een thuiswed-
Allereerst moet je over schoon- Henrike is 37 jaar en werkt sinds strijd te bezoeken. Dit aanbod greep
maakvaardigheden beschikken 2014 vier dagen per week vanuit de ze met beide propere handen aan!
die beter zijn dan de krachten van Baalderborg groep bij ons clubje! Ze Wat een feest!
Robijn Intensief en Ariel bij elkaar. komt graag bij SVVN en is inmiddels
Onze jongens van SVVN 1, 2 & JO19- fan geworden. Maar dat kan ook 28 september was het zover. Deze
1 weten als volleerd schoffel- en bijna niet missen als je jaren huisge- zaterdag hadden we niet alleen een
glij ploeg goed hoe je de drassige noot bent geweest van “ooze Jonny”. pupil van de week maar ook de was-
velden op Sportpark Groot Lochter vrouw van de week. Toen ik Henrike
moet behandelen om onuitwasbare Op maandag, dinsdag, woensdag vroeg of ze even mee wilde naar de
vlekken op het groen witte tenue te en donderdag is ze bij de club te kleedkamer van “de jongens” hoefde
krijgen. herkennen aan haar SVVN pet. ze niet lang na te denken. Ze vond
Maar wel altijd met een “vrouwelijke het spannend maar gaf ook gelijk
Het is een nobel streven om de kle- touch” Altijd zijn de nagels keurig aan dat ze prima de kalmte wist te
dingtassen elke week, soms meer- gelakt en zijn sieraden perfect bewaren. En opeens sta je dan in
dere malen per week, weer netjes, afgestemd op haar kleding. Naast volle kleedkamer met “de jongens”.
fris en gevouwen in de stelling te dat ze elke week ongeveer twee Netjes gaf ze elke speler de hand en
hebben staan, eer het omkleden dagen bezig is met wassen, drogen, ontving ze veel complimenten over
van start gaat. De meesten zien opvouwen en weer inpakken van de hoe goed ze de was verzorgt en hoe
mij, ondertekende, op zaterdag al tassen maakt ze ook de kleedka- lekker de tenues elke week weer
druk in de weer met de kleding- mers schoon, lapt ze de ramen en ruiken. Een dikke pluim, wat ze dik
tassen maar ik moet nu toch wel maakt onze bestrating rondom de heeft verdiend!
stiekem bekennen dat ik nog lang kantine blad vrij! Een echte bezige bij
niet de status van wasvrouw heb. die Henrike! En wat kan je het beste doen als
Ik ben slechts een assistente van vrouwen onder elkaar in een kleed-
onze ware wasvrouw. Ik begin op Henrike kreeg via mij een kaart met kamer vol met jongens? Juist, eens
zaterdag al met het voorwerk maar alle handtekeningen erop van SVVN even goed om je heen kijken! Zat er

20
nog “materiaal” tussen die zeker een Tijdens de wedstrijd kon ik mijn fo-
Kodak (Canon) momentje waardig to’s gewoon maken en was Henrike
zijn? Ik vroeg het toch maar eens in goede handen bij Jolanda ter
voorzichtig aan haar… Daar hoefde Steege. Daar stonden ze dan …sup-
Henrike niet lang over na te denken. porters in weer en wind. Want wat
In kwestie van een paar minuten kon was het weer slecht, zelfs zo slecht
ze me al vertellen wie haar grote dat de wedstrijd nog 15 minuten
favoriet was: Ahmet! Hij had toch stil kwam te liggen. Door deze extra
wel een diepe indruk op haar ge- pauze heeft Henrike de wedstrijd
maakt. Gelukkig wilde Ahmet graag niet helemaal af kunnen kijken
meewerken aan dit Kodak (Canon) omdat de taxi haar alweer kwam
momentje. Dank je wel daarvoor! ophalen. Helaas bleef daardoor ook
de teamfoto samen met alle “vieze
Toen het ons toch wat te warm be- jongens” uit. Maar deze foto houdt Lieve Henrike bedankt voor de
gon te worden in de kleedkamer be- ze zeker nog tegoed. Nog voor ze, mooie middag, voor je goede
sloten we samen dat het misschien intens gelukkig, de taxi instapte zorgen met betrekking tot onze
wel eens tijd werd voor een patatje! kreeg ze nog een bal met alle hand- kledingtassen. Als het aan Jolan-
Samen verruilden we de kleedkamer tekeningen erop als aandenken. da en mij ligt dan is deze middag
voor een gezellig drukke kantine. Wat heeft ze genoten maar ook zeker voor herhaling vatbaar!
Iets wat Henrike ook niet elke dag Jolanda en ik hebben genoten van
ziet, want door de week is er niet haar enthousiasme, gezelligheid en Cynthia, assistent wasvrouw
zoveel drukte in de kantine. dankbaarheid.

21
svvn - des
19-10-2019 | uitslag 2-1
Medisch Centrum Volharding

Johan Mondeel:
Verdedigen, opkomen,
scoren!
Vandaag staat Johan Mondeel centraal in ons Magazine. Deze 45-jarige oer-SVVN’er bestrijkt al jarenlang de hele
rechterflank in alle elftallen waarin hij speelde. Maar voorlopig moet hij pas op de plaats maken. Een cyste in zijn
wervelkolom houdt de snelle rechtsback weg van de van de velden. Van een eventueel einde van zijn carrière wil
Johan echter niets weten: “Zolang mijn lichaam meewerkt, blijf ik doorvoetballen. Liefst tot aan mijn pensioen!”

Zo mogen we het horen. Tijd voor gezondheidsproblemen kon ople- naar de senioren. Daar sloot ik aan
een interview! veren. Als je met vervuilde rubber bij de zogenaamde B-selectie, dat
korrels werkt, is dat misschien het bestond toen nog. Ik werd inge-
Johan, wil jij je eerst even voorstel- geval zijn, maar met schoon rubber deeld in het legendarische 4e elftal.
len aan onze jeugdige lezers? natuurlijk niet. Hoe dan ook, die Later veranderde dat team nogal
Jazeker, ik zal wat over mezelf onzekerheid heeft de productie niet eens van nummer. SVVN 5, SVVN 7,
vertellen. Wat betreft mijn thuissi- geschaad. We exporteren wereld- enzovoort…
tuatie: Samen met mijn vrouw Erica wijd, het loopt goed.
en onze twee mooie dochters van Als Benjamin van 18 was ik acht
14 en 16 woon ik in de Kruidenwijk. Kun je iets over je loopbaan bij jaar jonger dan de meeste andere
Voor zover ik weet, zijn er nog geen SVVN vertellen? spelers, die merendeels van bouw-
schoonzonen in beeld. De honkbal- Zoals zoveel jochies ben ik op mijn jaar 1966 waren. Ik wist niet wat ik
knuppel staat tenminste nog onge- 6e begonnen in het toenmalige F6. meemaakte, met name buiten het
bruikt bij de voordeur, ha, ha… Dat alles onder leiding van de le- voetbalveld om overigens.
gendarische Herman Imhof. Hij was
Beroepshalve ben ik teamleider bij tevens grensrechter. De meesten hadden zo langzamer-
Ten Cate. Daar maken we de onder- hand de leeftijd bereikt dat ze in de
laag voor kunstgrasvelden, denk Op mijn 10e ben ik gestopt, maar op weekenden niet meer uit gingen
aan voetbalvelden. Je zou dus stel- mijn 16e begon het weer te kriebe- naar barretjes of disco’s. Ter com-
len dat ik ook in mijn werk dagelijks len. Ik kwam in B2 en wat wil het pensatie vierden ze met het elftal
met voetbal bezig ben. geval: opnieuw was Herman mijn werkelijk alles wat er maar gevierd
leider. Een mooie kerel, al moesten kon worden. Bruiloften, house-
Over deze kunstgrasvelden is de we hem soms bij de les houden. We warmingparty’s, kroamschudden,
afgelopen jaren de nodige discus- hadden de indruk dat hij niet alles verjaardagen…… het bier vloeide
sie geweest. Die komen op een meer even scherp zag… altijd rijkelijk. En als er een keer een
onderlaag van rubber korrels te weekend niets te vieren viel, dan
liggen, en het verhaal ging dat dat Op mijn 18e maakte ik de overstap bedachten ze wel wat. Dan moest er

26
bijvoorbeeld een nieuwe keuken of dat elftal zijn alleen Erik Vliek, Jan Vooruit, in ons laatste seizoen met
zo ingewijd worden. Zieleman en ikzelf nog actief. Samen mijn oude elftal. Enter Vooruit 5 was
met de oudjes Jan Niewold , Bert een topteam met allerlei oud-eerste
Wat was jouw positie in het veld? Kelder en Theo Westra spelen we elftal spelers. Ze werden elk jaar
In dat team begon ik als rechtsbui- nu in SVVN 7. Overigens speel ik ook ongeslagen kampioen en wonnen
ten, maar op een middag zaten we nog bij het 35+ team in SVVN 1. Dat bijna alles met dubbele cijfers.
krap in de verdedigers. Frank ter ik dat nog mag meemaken, spelen
Hedde deelde mij zonder over- in het 1e elftal, ha, ha… Omdat ze na elk kampioenschap
leg mee dat ik rechtsback kwam een ander elftal van Enter lieten
te staan. Ik besloot van de nood Johan, we moeten dit interview in promoveren, kwamen we ze elk
een deugd te maken en kwam die deze rubriek nog even rechtvaardi- seizoen opnieuw tegen. Dat was
middag bij elke gelegenheid mee op gen: Hoe zit het met je blessure? super irritant. Hun topscorer Henk
naar voren. Dat werd mijn handels- Het hele vorige seizoen heb ik ten Brinke zat tegelijkertijd ook nog
merk en dat was een gouden greep. buitenspel gestaan vanwege een in Enter Vooruit 1, dat toen nog bij
Ik voelde me als een vis in het water enkelblessure. Voor de zomer was ik SVVN 1 in de competitie zat.
en ben altijd op die positie blijven net weer een beetje in training toen
spelen. ik pijn kreeg in mijn kuit. In de uitwedstrijd in Enter werden

Als opkomende back scoorde ik


zelfs vaker dan in de periode toen ik
nog aanvaller was. Destijds speelde
Zolang mijn lichaam meewerkt,
Ruud van Nistelrooy bij Manchester
United. Hij scoorde in een bepaald
blijf ik doorvoetballen. Liefst
seizoen 8 wedstrijden op rij. Mij lukte tot aan mijn pensioen!
dat 7 wedstrijden. Helaas was Ruud
mij toch te slim af.
Drie maanden fysio had geen effect, we traditioneel afgedroogd, maar
Dat elftal bestaat al een tijdje niet waarna Leo Steur mij doorverwees tijdens de thuiswedstrijd voltrok zich
meer? naar een specialist. Ik Hengelo kreeg een wonder. Met de rust stonden
Dat legendarische elftal kon op een ik een MRI scan die een cyste tussen we met 4-0 voor. We hadden niet
gegeven moment geen 11 spelers twee wervels aan het licht bracht. eens zo heel veel kansen, maar alles
meer opstellen. Althans geen 11 vloog er in. Het ene doelpunt was
fitte spelers. Leeftijd, blessures en Voorlopig moet ik drie maand rust nog mooier dan de andere, onder
operaties eisten hun tol. De hal- houden. Misschien verdwijnen de andere die van Bart Moerman en
ve spelersgroep liep letterlijk en klachten, dat gebeurt soms bij Nico Arentsen.
figuurlijk op zijn laatste benen. Zo cystes. Zo niet, dan moet ik mogelijk
hadden Wilbert Hallink, Arjan Wijnen een operatie ondergaan. Afwachten Na rust gaf Enter vol gas en ze
en Henk Pennings met zijn drieën maar. kwamen terug tot 4-4. Wij waren rijp
alleen al 12 knieoperaties achter de voor de sloop, totdat Nico Arentsen
rug. En altijd maar blijven doorvoet- Je hebt nooit in de top gespeeld, ingreep. Op het moment dat Henk
ballen natuurlijk, met alle gevolgen maar dat is ook niet nodig om ten Brinke zich even liet terugzakken
van doen. hoogtepunten mee te maken. Kun jij op het middenveld zaagde Nico hem
er een paar noemen? van achteren bij de enkels af. Nico
In 2012 werd het team uit nood- Dan denk ik toch aan de thuiswed- was zijn wilde haren al jaren kwijt.
zaak opgeheven. Van de spelers uit strijd tegen het 5e elftal van Enter Ogenschijnlijk leek hij zich ontwik-

27
zijn huwelijksvoltrekking achter de
rug, één van de weinige legitieme
excuses…

Hoe dan ook, om 14.30 uur moesten


we met een chronische kater aan
de bak. Met 11 man, zonder wissels,
stonden we na een kwartier al met
0-3 achter. Maar toen de drank uit
ons lichaam was verdwenen, slaag-
den we er in om alsnog met 5-3 te
winnen.

keld te hebben tot een beschaafde Vooruit 1 dat die middag tegen ons Toen we dat na afloop voorzichtig
speler, maar hier kwam zijn ware 1e speelde. Na afloop bood hij mij met een biertje vierden, verschenen
aard nog een keer boven. in de kantine alsnog zijn excuses Ritske en Teun ook weer ten tonele…
aan. Dat vond ik wel sportief.
Helaas was ik die middag de directe Je hebt ook nog eens 100 doelpun-
tegenstander van Henk ten Brinke. Ik herinner me ook nog een wed- ten voor SVVN gemaakt toch?
Die krabbelde na Nico’s charge met strijd na een bruiloft? Dat klopt, ook dat was een hoogte-
een van pijn vertrokken gezicht Oh ja, ha, ha… Ook legendarisch punt natuurlijk. Dat gebeurde op 4
overeind en hervatte al strompelend was de wedstrijd die we speelden november 2017 tegen Daarle. We
de wedstrijd. Enkele minuten later op de zaterdagochtend na de wonnen met 7-2 en ik maakte er
nam hij wraak door mij genadeloos bruiloft van Teun Marskamp. Ik twee. Op zich niets bijzonders, tot
onder de zoden te schoppen… weet nog steeds niet wie toen onze het Mixtoernooi aan het einde van
tegenstander was, dat zegt genoeg het seizoen plaatsvond.
De wedstrijd ging voort en het denk ik.
wonder kreeg zijn bekroning toen Na afloop vinden er allerlei huldi-
Jan Zieleman in de slotminuut de Die nacht daarvoor verlieten we gingen plaats en tot mijn verbazing
5-4 binnenkopte. Dat leverde hem de bruiloft in Hotel Dalzicht ruim zag ik toen mijn vrouw Erica in de
letterlijk een schedelbreuk op, en na middernacht. Zwaar onder kantine. Dat klopt niet dacht ik, daar
een ziekenhuisbezoek, en maan- invloed van alcohol rolden we de is iets aan de hand… Toen werd
denlang koppijn, maar dat had hij er berg af. Omdat het al de hele week mij verteld dat ik tegen Daarle mijn
voor over. regende, gingen we er van uit dat 100e doelpunt voor SVVN had ge-
de wedstrijd toch zou worden afge- scoord en voor de daarbij horende
Scheidsrechter Jan Greevink floot last. Daarom bezochten we onder prijsuitreiking was mijn vrouw ook
gauw af, drie minuten te vroeg, en aan de berg nog een café, waarna uitgenodigd.
zonder ook maar één rode kaart menig teamgenoot stomdronken
te hebben uitgedeeld. Eén van de huiswaarts keerde. Samen met Jan Zieleman vierde ik
spelers van Enter was toen zo geïrri- dat na afloop aan de bar met een
teerd, dat hij Jan met een kluit zand Helaas, helaas…. de wedstrijd ging grote Pilcher bier. Helaas werd die
bekogelde. wel door… Ritske Ponsteen kwam steeds weer bijgevuld, zodat we op-
niet eens opdagen, naar eigen nieuw niet op tijd naar huis konden
Drie weken later kwam ik Henk ten zeggen omdat hij zich dit niet kon gaan.
Brinke weer tegen op ons sportpark. voorstellen. Teun was om begrij-
Toen stond hij in de basis van Enter pelijke redenen ook afwezig. Net

28
Heb je ook nog dieptepunten mee- Ha, ha,. Je bedoelt het incident dat Om het tegendeel te bewijzen toon-
gemaakt? mijn vader Hans meemaakte bij de mijn pa hem zijn KNVB-scheids-
Tsja,… dan denk ik toch aan het een uitwedstrijd tegen ASV Aadorp. rechterpas. In plaats van excuses
opheffen van mijn team in 2012. En Achteraf kan ik daar de humor wel en nederig gedrag, leidde deze
het feit dat ik nooit kampioen ben van inzien. Mijn vader floot destijds handeling juist tot extra woede. De
geworden. Met ons elftal speelden op redelijk hoog niveau, namelijk in inmiddels volledig overspannen
we jarenlang in de 3e klasse. We de regionale A-jeugd. Om daar te scheidsrechter ging mijn vader te lijf
werden wel vaak ‘Herbstmeiser’ mogen fluiten moet je beschikken en gaf hem vervolgens nog een gele
maar daar koop je niets voor. over een officiële KNVB-scheidsrech- kaart ook. Onvoorstelbaar natuurlijk.
terpas. Die had hij dan ook in zijn
Aan de ander kant ben ik ook nooit bezit. Drie maand later zat ik in de kan-
gedegradeerd uit de 3e klasse. tine toen Gerard Freriksen bij me
Jarenlang wisten we degradatie te Maar mijn pa was niet te beroerd kwam. Er was bij SVVN een boete
voorkoen, ook toen we op leeftijd om af en toe met mijn elftal mee te binnengekomen van de KNVB voor
raakten. Tot we door de technische gaan om te vlaggen. Bij die betref- ene mijnheer Mondeel. Echter, het
beleidsmakers van SVVN ‘gedwon- fende wedstrijd in Aadorp was hij lidmaatschapsnummer kwam niet
gen’ werden ingedeeld in de 4e ook grensrechter. Daar werd hij overeen met mijn spelerspas. Of ik
klasse. Een jong team van SVVN zou echter de hele middag compleet misschien toch deze mijnheer Mon-
onze plek in de 3e klasse innemen. genegeerd door een patserige zon- deel was? Dat kon ik naar waarheid
De jeugd had immers de toekomst. gebruinde clubscheidsrechter. ontkennen en voor zover ik weet is
Je raadt het natuurlijk al: dat team die boete dan ook nooit betaald…
degradeerde wel gelijk in hun eerste Toen mijn vader daar na afloop een
seizoen. opmerking over maakte, schreeuw- Johan, bedankt voor de mooie
de deze thuisfluiter dat hij niets met verhalen. De redactie wenst je een
En je vader, die heeft als grensrech- hem te maken had omdat hij toch goed herstel en we hopen je nog tot
ter nog eens klappen opgevangen geen verstand van fluiten had. je pensioen op de velden te mogen
voor jouw team. Zie je dat als bewonderen!
dieptepunt?

25
29
30
Naam: Mitch Jansen
In welk elftal speel jij: Jo10-2
Wie is jouw leider: Rico
Wie traint je elke week: Remco
Wie vind je de beste
voetballer bij SVVN: Jimmyu
Waarom vind je dat: Hij is goed op het veld en
een positieve speler
Wie van Nederland: FC Twente, het hele elftal
Wie van de wereld: Christiano Ronaldo
Wat zijn je hobby’s: Taekwando en voetbal
Wat wil je later worden: Profvoetballer

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest:


We gingen lekker eten, toen mee naar het veld. Ik mocht ook
mee in het cave.

Het leukste vond ik dat ik het eerste doelpunt mocht maken


Ik sta op de foto met Jimmy

Ik heb hem gekozen omdat het een positieve speler is.


Groetjes Mitch

Naam: Sem Nijkamp


In welk elftal speel jij: JO9-2
Op welke plaats speel jij: Middenveld
Wie is jouw leider: Roy Raamsman en Koen Mulhof
Wie traint je elke week: Ahmet en Roy
Wie vind je de beste
voetballer bij SVVN: Jimmy Scherphof
Waarom vind je dat: Hij kan goed voetballen
Wie van Nederland: ?
Wie van de wereld: Ronaldo
Wat zijn je hobby’s: Voetballen, op de playstation en
buiten spelen
Wat wil je later worden: politieagent

Nu volgt een kort verhaal hoe het is geweest: ik mocht eerste
samen met mijn ouders en broer patat eten., daarna mocht
ik meedoen met de warming-up. Ik heb als eerste een doel-
punt gescoord. Daarna mocht ik in de dug-out de wedstrijd
kijken en in de rust mee na de kleedkamer. Na de wedstrijd
heb ik van julian een mooie bal gekregen.

Het leukst heb ik gevonden: het eerste doelpunt maken

Ik sta alleen op de foto met: Patriz


Ik heb hem gekozen, omdat hij een goede keeper is.

31
Volhardingman in hart en nieren

Michel Slaghuis
Rick Aaltink gaf het groen-witte stokje door aan Michel Slaghuis, ook
bepaald geen onbekende binnen de vereniging. De hoogste tijd om nader
kennis te maken met Slaghuus.

Naam: Hoogtepunt (van je voetballende


Michel Slaghuis ook wel bekend als carriere):
Slagerhaus Poeh dat zijn er te veel om op te
noemen….Ik denk dan toch wel dat
Opleiding/Werk: het de kampioenschappen zijn met
Mooiste wedstrijd ooit:
Ik ben al bijna 25 jaar werkzaam bij het lagere senioren elftal. Dit was
Dat zijn toch wel de derby’s tegen
De Groot Vroomshoop super mooi, lekker met de boembus
des. Vooral de laatste tijd is de sfeer
ff rondje Nijverdal en daarna lekker
toch echt fantastisch mede dankzij
Geboren: vele biertjes drinken…
de Ultra’s! Super gaaf om te zien
Op 10 december 1976 in Vrooms-
hoop Dieptepunt (van je voetballende
Televisie (wat kijk je zoal):
carriere):
Voetbal, voetbal, voetbal, wielren-
Relatie: Die heb ik niet hahaha
nen, voetbal, formule 1, voetbal,
Al bijna 25 jaar heb ik verkering met
voetbal, darten, voetbal, voetbal ,
Patricia Papilaja. Samen hebben we Favoriete club: Tuurlijk SVVN, maar
veel sport dus. En heel af en toe een
2 zonen Delano (23 jaar) en Jermain daarnaast natuurlijk de beste club
filmpje met de vrouw , maar alleen
(bijna 17 jaar). Ze voetballen allebei van Nederland Feyenoord. Ook ga
als er geen voetbal op is.
bij de vlarding. Delano zit bij de ik graag naar de Adelaarshorst met
selectie van het eerste en Jermain Ties, mijn zwager Nathan en mijn
Muziek (wat luister je zoal):
zit in Jo 19-1. Sinds kort hebben we nichtje Romee. Go Ahead Eagles
Ik luister vooral graag naar geheime
er weer een Whippet bij genaamd heeft ook een speciaal plekkie , daar-
zender, helaas houden ze er bij mij
Mason (natuurlijk vernoemd naar naast natuurlijk ook de Engelse club
thuis totaal niet van dus luister het
een voetballer Mason Mount van Chelsea.
vooral als ik alleen in de auto zit. Zit
Chelsea). Ook hebben we nu 2 hele
de vrouw er naast dan luisteren we
leuke lieve schoondochters Sharon Beste speler (gehele wereld):
naar het foute uur en zit Jermain
en Lidwien. Ik zelf natuurlijk maar Messi, Zidane
erbij in dan luisteren we naar die rap
en Virgil van Dijk komen aardig bij
herrie van hem L.
Wat doe je zoal meer bij SVVN: mijn niveau in de buurt haha.
Bier drinken en ik ben 3 jaar leider
Meest onderschatte voetballer bij
geweest van de Jo 15-1 en dit jaar Mooiste doelpunt ooit:
SVVN:
ben ik leider bij Sander en Tonnie bij Ik heb geen mooiste doelpunt die
Dat vind ik toch wel Melvin Hulsman,
de Jo19-1, het team waar Jermain in van mij waren allemaal mooi :)
wat een strijder is dat. Hij geeft altijd
speelt.
alle volle 100%!

32
Jouw mening over het eerste elftal: Wat deed je vanmorgen als eerste scheidsrechters,. Begrijp me niet
Helaas kan ik daar niets over zeggen toen je wakker werd: verkeerd , ik kan het zelf niet beter
heb er jammer genoeg te weinig van Mijn snoet wassen , de tanden poet- hoor, maar een scheidsrechter die
gezien. Op papier hebben ze een top sen, gel in de haren , de hond een slecht fluit kan wel heel bepalend
elftal dus het kan veel belovend zijn! knuffel en in de auto naar het werk. zijn voor de wedstrijd helaas. Daar
erger ik me wel eens aan. Maar ik
Beste playbackact allertijden: Wat neem je in ieder geval mee als zou het zelf absoluut niet kunnen
Dat vind ik de synchroonzwem act je van huis gaat: dus moeten we ook maar blij zijn
van de sletjes! Deze act hebben we Mijn telefoon en pinpas. dat er iemand is die het wil doenJ
nog gedaan in het Zinin tegen act
van andere clubs, super avond was In wiens schoenen zou je een dag Naast wie zou je weleens wakker
dat weer. willen staan: willen worden:
Ik zou het liefst gewoon in mijn Hahaha nou op dit moment naast
Beste trainer: eigen schoenen willen staan, ben me eigen vrouw. Leuk hoor zo’n
Dat zijn er 2, de 1 is Gerrit Bouw best tevree met wie ik ben. Maar als puppy maar alle aandacht gaat naar
die heeft mij als 16 jarige bij het 1e ik dan toch moest kiezen dan zou Mason ook de nachten, ze slaapt al
gehaald in mijn Eversberg-tijd, De ik wel eens in die van een miljar- 2 weken naast die hond J
ander is Dick Beverdam. dair willen staan, even een keer
heeeeeeel veeeeeel geld hebben. Wat is typisch SVVN:
Teamgenoot die je niet kan uitstaan: De gezelligheid na de toernooien….
Haha dat is toch die schopper van Waar erger je aan: Leuke muziek en lekker veel bier…de
een Oossie (Arjan Oost). Grapje Ik heb een hekel aan slechte TOV maakt er steeds weer een mooi
feestje van!

Wat zie je graag veranderen bij


SVVN:
Trainingspakken voor de jeugd. Jo 19
-1 heeft geen pakken en gaan naar
de wedstrijd in eigen kleding. Ik vind
het mooier als je eenheid uitstraalt.
Zo zijn er nog wel meer elftallen.

Wat is je favoriete elftal met SVV-


N'ers:
Het eerste elftal in het jaar 2003,
dat was het jaar dat svvn ook 75 jaar
bestond en tegen twente speelde .

Wie moet de volgende Volharding-


man in hart en nieren worden:
Mien moat en leider van de JO 17-1
Deleaney Picanussa

33
sponsorzaken uitgelicht
Afgelopen voorjaar is er voor de sponsorcommissie nieuwe borden geplaatst om ons hoofdveld een mooie
veel werk verzet om sponsoren binnen te halen voor uitstraling te geven. Ook de komende periode blijven
ons SVVN. De club van 100 heeft goede resultaten en we actief en als er leden zijn die ondernemers kennen,
ook bij de Vrienden van SVVN zijn nieuwe bedrijven die eventueel SVVN willen ondersteunen, dan kun je dit
sponsor geworden die ons de komende jaren financi- doorgeven aan de sponsorcommissie, want hoe meer
eel gaan ondersteunen. Ook de bordencommissie is sponsoren voor ons SVVN, daar wordt onze penning-
druk in de weer geweest om ons sportpark te voorzien meester blij van……
van nieuwe sponsoren en het “bordenteam” heeft de

20
34
35
SVVN GROEIT,
ECHTER
HULP BAR IS
HARD NODIG

Onze kantine is er niet alleen voor hiervoor worden gevraagd/verplicht. vaak sta jijzelf aan de bar?), bete-
de omzet. Minstens net zo belang- Het zijn de leiders die dit het best kent plezier voor je medeleden/
rijk is gastvrijheid waarbij we jullie kunnen organiseren. Echter wordt ouders van jeugdleden en betekent
(medeleden/ouders van jeugd- er te vaak vrijblijvend door mede- een warm welkom voor onze gas-
leden) of onze gasten een kopje leden/ouders van jeugdleden op ten. Medewerking is noodzakelijk.
koffie of drankje kunnen aanbieden. gereageerd of wordt er helemaal
Hoe komt het over als dit niet kan? niet gereageerd. Aan de andere kant Even los van het bovenstaande… je
zou elke leider bij aanvang van het bent betrokken bij SVVN en je denkt
Er zijn ca. 6/7 personen die in de seizoen als aanvulling op het Was- “ik wil ook wel helpen, maar niet
Kantine Commissie (KC) zitten. Laten en Rijschema ook de Bardiensten als vaste verplichting” of “ik weet
we blij zijn dat zij deze taak op zich daarin moeten benoemen en met niet goed hoe het werkt”, neem dan
nemen. Dat betekent niet dat zij ver- namen invullen. Er kan dan eventu- contact met mij op dan zorgen we
antwoordelijk zijn voor de openstel- eel onderling worden geruild (zon- dat dit goed gaat komen. Ook op an-
ling of iedere keer moeten bijsprin- der tussenkomst van de leider). Het dere dagen kunnen we ieders hulp
gen als er geen medewerking van kost een ieder maar één dagdeel en gebruiken.
medeleden/ouders van jeugdleden dan soms ook nog over meerdere
wordt verleend. Het is algemeen be- seizoenen!! en ja, het zou eerlijk zijn “ZONDER SAMENWERKING IS ER
kend dat op de zaterdagmorgen de dat mensen die al vrijwilliger zijn GEEN VERENIGING”
seniorenteams worden gevraagd/ hierbij achteraan mogen aansluiten..
verplicht voor barbezetting en vanaf Richard de Weert * tel: 06-24701688
begin middag tot aan midden/eind Conclusie: Medewerking betekent *e-mail: rdeweert09@gmail.com
middag ouders van jeugdleden plezier voor jezelf of je kind (hoe bestuurslid personele zake

36
06 14 55 61 47
info@greevinkbouw.nl
www.greevinkbouw.nl

Marquette 14
7608 JP, Almelo

37
WILLEM ALEXANDERSTRAAT 9A • 7442 MA NIJVERDAL
0548-624131 • info@grandcafetoitoi.nl

WWW.GRANDCAFETOITOI.NL

38
HET LAGERE SENIOREN
stak in hun poule. Spannend toer-
nooi dus. Mooier kun je niet wensen
als toernooicommissie..

TOERNOOI VAN SVVN Na afloop van een veteranen toer-


nooi, moet er altijd tijd zijn voor een
feestje met een hapje en drankje.
Zo als jullie meegemaakt hebben, hebben 14 september het eerste editie
beleeft van "HET LAGERE SENIOREN TOERNOOI VAN SVVN".
Voor het feestje hebben DJ William
ingehuurd en een feetjes is het
In november/december 2018 is het gelegd met de clubs.
geworden (21:30 gingen de laatsten
idee ontstaan om een toernooi te
weg). Dankjewel William. Voor hapje
organiseren voor de lagere senioren Richard Hegeman heeft de deelne-
(bittergarnituur) heeft Wim twee
teams van SVVN. Want de meeste mende teams met e-mail contact
sponsoren kunnen strikken meneer
senioren, die in de lagere recreatie regelmatig voor zien van up-dates
Kramer en meneer Mulder. Sponso-
team voetballen, staan niet te wach- van informatie en wedstrijdsche-
ren bedankt voor jullie bijdrage.
ten om helemaal naar Hardenberg ma's. Gradus Scharphof heeft samen
te moeten rijden voor een beker- met Theo Haverkort de velden voor-
Voor de winnaar van de poule heeft
wedstrijd. zien van rechte kalklijnen. Bernie
de kantinecommissie een krat bier
Driessen zou de verloting voor zijn
beschikbaar gesteld. Er waren twee
Vandaar dat we naar een alternatief rekening nemen. (De prijzen voor
poules. Kantinecommissie bedankt
hebben gezocht. Het alternatief is de verloting zijn door Wim bij elkaar
voor deze bijdrage. (ook het barper-
geworden een LAGERE SENIOREN gesprokkeld).
soneel willen wij bedanken voor de
TOERNOOI bij SVVN. Het was puzze-
bediening achter de bar)
len om een goede datum te vinden. De bouwvakantie was achter de rug.
Doen we aan het eind van het 14 september kwam meer in het
Er kan geen wedstrijd gespeeld
seizoen? Maar ja, dan zijn er al zicht. De wedstrijdschema's van de
worden zonder scheidsrechters.
zoveel activiteiten in Nijverdal en beker van de andere teams was ons
Scheidsrechters bedankt voor jullie
om streken. Doen we aan het begin gunstig gezind. SVVN 1, SVVN 2 en
inzet. Voor de sponsoren, die Wim
van het seizoen? Ja, goed idee.Maar SVVN 3 moesten uit spelen. Wed-
Heuvink hebben voorzien van prijzen
wanneer dan? We kwamen in janua- strijd van Dames 2 is uitgesteld.
voor de verloting, bedankt.
ri 2019 tot een datum.
Verder waren de weergoden ook blij
De meeste deelnemende teams
Het zou 14 september moeten wor- dat we een jongere oudere actieve
hebben al toe gezegd volgend
den, de week voor dat het seizoen voetballer het gras weer kon ruiken.
seizoen weer mee te willen doen.
van onze veteranen zouden begin- Het was lekker toernooi weer.
Met deze toezegging van de teams
nen. Er is een toernooicommissie Het is ook een geslaagde toernooi
kunnen we concluderen dat iedere
opgesteld: Wim Heuvink, Richard dag geworden, die perfect verlopen
jongere oudere actieve voetballer
Hegeman, Gradus Scharphof, Bernie is.
genoten heeft van dit toernooi. Zon-
van Driessen
der iemand te kort te doen. Ieder-
De EHBO, die aanwezig is geweest,
een bedankt, die een bijdrage heeft
Diverse clubs binnen gemeente had weinig te doen (Rode kruis be-
geleverd aan dit toernooi.
zijn benaderd begin januari 2019, dankt voor jullie aanwezigheid).
en gevraagd om mee te doen aan
Tot een volgende editie.
onze eerste editie van ons lagere Alle teams waren aan elkaar ge-
Met vriendelijke groeten,
senioren toernooi van SVVN. Wim waagd. Er was geen team wat er
Toernooicommissi
HeuvinK heeft het eerste contact met kop en schouder er boven uit
39
Loop-Coordinatietraining

:
onderbouw
Wellicht hebben jullie mij al weleens pen in wedstrijdverband. Heel veel Vanuit de loopsport viel mij op, dat er
zien lopen bij de club, maar het is baantraining en loopscholing gehad bij voetballers aan hun looptechniek
goed om mij even voor te stellen. bij de atletiekvereniging ACO van nog wel wat te verbeteren valt. Zo
Ik ben Harold van den Enk, 43 jaar Elderen in Ommen. Alle afstanden kwam ik met Wouter Schellekens
oud en woonachtig in Raalte. Ik heb gelopen van 400 meter tot halve in gesprek over een loop-techniek
2 kinderen Noor (13 jaar) en Sverre marathons. Dit ging mij vrij goed af, training.
(12 jaar). Zij wonen in Ommen bij waarbij mijn specialiteit lag op de
hun moeder en af en toe ook bij mij. 800 meter en 1500 meter. Rond Het lijkt mij erg leuk om de jeugd
Door mijn vriendin Ilonka Nijenhuis mijn veertigste jaar kwamen de door techniek voor lopen beter te
ben ik veel in Nijverdal te vinden. Via hardnekkige blessures, waardoor laten voetballen. Hier kunnen ze
haar zonen Sven en Liam kom ik re- vier keer in de week trainen niet profijt van hebben voor nu en in de
gelmatig bij SVVN. Ik ben werkzaam meer ging. Nu loop ik twee keer in toekomst.
bij de Rabobank Noord West Twente de week om fit te blijven. Ik vind
in Tubbergen als financieel adviseur. hardlopen erg leuk en mis de wed- Dit seizoen train ik op maandag- of
Zelf heb ik jaren fanatiek hardgelo- strijden nog wel. dinsdagavond een aantal groepen. De
nadruk ligt echt op techniektraining
en coördinatie. Bij de oudere jeugd
komt hier ook kracht en stabiliteit bij.
De sfeer bij SVVN bevalt mij goed.
Het is een leuke club, waar ik gelijk
goed opgenomen ben. Alhoewel een
aantal jongens en meiden niet altijd
vrolijk zijn met mijn komst op de
training . Het is best moeilijk om een
goede looptechniek te ontwikkelen.
Maar ik heb vernomen, dat SVVN le-
den volhardend zijn in hun prestaties.

40
Sponsor uitgelicht
Toyota Konijnenbelt
Elke editie lichten we een sponsor aan. Hij huurde in Tubbergen een scepter. De garage is met een 24/7
uit. Deze keer is dat Toyota-dealer pand van de Hengelose Bierbrouwe- geopend tankstation uitgebreid. De
Konijnenbelt. rij. Dit duurde tot 1956. Het bedrijf brandstoftarieven horen tot de laag-
verhuisde toen naar de welbekende ste in de regio. Bij Konijnenbelt kunt
In de sfeervolle showroom word ik plek waar het nog altijd zit. Destijds u auto's kopen, laten onderhouden
door vader (Johan) en zoon (Gert- was het nog geen Toyota-dealer. en ook schades laten repareren. De
Jan) gastvrij ontvangen. Onder het Wel handelde men in fietsten, brom- klant wordt authentiek, met Twentse
genot van een kop koffie praten we mers en auto's. Na het overlijden nuchterheid bediend. Passie voor
prettig bij. van Gerrit-Jan (1966) zette Johan de auto(techniek) is wat het team
(geboren en getogen Tubbergenaar) van Konijnenbelts verkoopadviseurs
Ik zit respectievelijk met de tweede het bedrijf voort. Er werd niet meer en tópmonteurs drijft. Mooi om te
en derde generatie ondernemers in fietsen en brommers gehandeld, horen, zien en voelen! Nieuwsgierig
aan tafel. Konijnenbelt werd door alleen nog in auto's. De keuze viel op geworden naar het dienstenpakket,
Gerrit Jan opgericht. Nadat hij zijn het kwalitatief sterke, Japanse merk de nieuwe auto's en meer dan vijftig
loopbaan als fietsenmaker bij de fa- Toyota. gebruikte? Check de site: www.toyo-
milie Ekkel begon, ging hij bij Garage ta-konijnenbelt.nl.
Nahuis aan de slag. Toen Gerrit Jan Toyota Konijnenbelt werd en is nog
in 1936 de mogelijkheid kreeg een steeds een begrip in Nijverdal en Behalve liefde voor de auto, stroomt
garage met bovenwoning te huren, omstreken. Tegenwoordig zwaait er gelukkig ook groen-wit bloed
greep hij deze met beide handen Gert-Jan met zijn vrouw Jeannet de door Konijnenbelts aderen! Gerrit

42
VOLHARDING! Het zal u niet verba-
zen dat vervolgens zoon Gert-Jan
ook voor SVVN koos.

Konijnenbelt draagt SVVN een warm


hart toe. In de tijd dat sponsoring
opkwam, kon SVVN niet achterblij-
ven. Konijnenbelt werd de eerste
shirtsponsor. Nu, decennia later,
sponsort Konijnenbelt nog steeds!
Dank daarvoor, voor het zo lang
steunen van onze club!

Jan en zijn broers Johannes, Henk en die Diepel oma was, die op de brief Johan wordt begin november 80;

Jan waren alle eerste uurs Volhar- stond vermeld. Dit bleek het DIPLO- wellicht een leuk moment na het

ding-mannen. Jan was de beste MA van Henk te zijn, die destijds 12,5 tanken de showroom te bezoeken,

voetballer, Henk de trouwste. Dit jaar lid van SVVN was. Johan weer de hand te schudden

brengt een leuke jeurgdherinnering en samen een kop koffie te drinken.

bij Johan naar boven. Bij opa en Toen Johan ook wilde gaan voetbal- Ik weet zeker dat u net zo gastvrij

oma hing er een ingelijste brief aan len, wist hij niet bij welke club hij zich wordt ontvangen als ik!

de muur. Telkens wanneer hij deze aan zou melden. Hij won advies bij
passeerde vroeg hij zich af wie toch zijn ooms in. Eensluidend klonk het: Namens SVVN, Maarten Imhof

43
Ode aan Jan Achterkamp
Altijd de rust zelve, zowel op als buiten het veld.
Jarenlang het slot op de deur bij het eerste elftal.
Stil, maar toch aanwezig!
Door de jeugd in vroegere jaren gevreesd om zijn commentaar.
Maar toch altijd goed bedoeld en vol met handige aanwijzingen.
Al op jonge leeftijd trainer geworden.
Eerst bij de jeugd en later vele jaren bij de senioren.
Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Het begeleiden van teams, deelnemen in de technische commissie: hij voelde zich nooit ergens
te groot voor.
Geroemd om zijn eenvoud, altijd op de fiets.
Al fietsend door Nijverdal begroette hij wel vrijwel iedereen.
Zonder uitzondering vaak bij naam.
De jaartjes gingen tellen, maar hij ging door met trainen.
Pure liefde voor het spel.
Sterker nog: hij werd de verpersoonlijking van de woensdagavond training.
Ook alweer deze coördinerende rol.
Blessures werden verholpen door goed voor zichzelf te blijven zorgen.
Was het niet buiten op de fiets, dan wel binnen op de hometrainer.
Op deze wijze verloor hij nooit het contact!
Nu is het echter voorbij, de trainingen zijn gestopt.
Rest ons hem nog iets op eenvoudige maar gemeende wijze toe te moeten fluisteren:
Bedankt voor alles Jan! Joooooooooooooooooo

44
45
SVVN en ZorgSaam, een voor iedere vorm van behandeling
onder één dak terecht kunnen’.

mooie combinatie! Diezelfde Rob Alferink schrijft ook


iedere keer in het SVVN Magazine
een artikel over blessures danwel

Al een aantal jaren hebben SVVN en ZorgSaam een samenwerkingsver- de preventie/behandeling hiervan.

band. Dit tot grote tevredenheid van beide kanten. Naast het sportspreek-
uur voor onze spelers en speelsters heeft ZorgSaam een volgende stap Belangrijk

gezet bij SVVN: de invoering van fitheidstesten voor de selectiespelers! Een gezonde leefstijl creëren, het
lijkt alsof de halve wereld ermee be-
ZorgSaam verschillende verenigingen uit de zig is. De gezonde smoothies vliegen
ZorgSaam is al 40 jaar een begrip gemeente Hellendoorn en doordat je om de oren, evenals de beschik-
in de regio. Op twee verschillende de medewerkers veelal uit de direc- baarheid van specialisten op voe-
locaties in Hellendoorn en Nijverdal te omgeving komen, bestaan er veel dingsgebied en personal trainers.
werken de 19 medewerkers van korte lijntjes. Door de aanwezige Om maar een paar van de vele voor-
ZorgSaam in een laagdrempelige flexibiliteit kan er snel en adequaat beelden te benoemen. Gezond leven
en open sfeer, waar kwaliteit en worden ingespeeld op soms onvoor- is simpel samen te vatten in gedrag
aandacht voor de patiënt altijd ziene blessures. Mede-eigenaar Rob en niets is lastiger dan een bestaand
voorop staat! Er bestaan veel Alferink schetst dat ‘er een situatie gedragspatroon te doorbreken.
samenwerkingsverbanden met de wordt gecreëerd waarbij cliënten Waarom zou een gezonde leefstijl

Fysiotherapie
Dry (Sport)
needling diëtetiek

(Sport)
Shockwave podotherapie

Hét adres om Echografie


Manueel
therapie

ZorgSaam in Beweging (Sport) Sport

te blijven. revalidatie fysiotherapie

Oedeem Geriatrie
fysiotherapie fysiotherapie

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen


Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal | Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn | t. (0548) 615889 | www.zorgsaamnijverdal.nl | www.zorgsaamloperscompany.nl

46
belangrijk zijn? Een aantal aspecten behandelplan op te stellen. Spelers
kun je hierbij onderscheiden: kunnen elke dinsdag tussen 17.00 -
18.00 uur op afspraak bij dit gratis
• Het is goed voor de hart- en spreekuur terecht,
bloedvaten.

• Doordat beweging de bloed- Fitheidstesten

circulatie verbetert, is het goed Namens ZorgSaam zijn Steven

voor ons brein. We hebben een Zwart en Rob Alferink op 17 septem-

beter geheugen, zijn creatiever, ber jl. gestart om de selecties van


SVVN te testen op fitheid. Fitheid is
ons reactievermogen verbetert
erg belangrijk, wanneer een speler
en ons leervermogen neemt toe.
of een heel team niet fit is heeft
• Beweging zorgt ervoor dat we
dit invloed op de prestaties. Ook
blijer worden. We hebben minder
nemen de kans op blessures toe
kans op depressies en
wanneer de conditie niet op niveau
stemmingsstoornissen.
is. Doormiddel van metingen van kunnen een voedingsadvies, opge-
• Mensen met een goede conditie
gewicht, vetpercentage en sprint- steld door onze sportdiëtist Jorien
hebben minder kans op stress.
en conditietesten wordt inzichtelijk Brinkers, krijgen om juist wat mee
• Bewegen helpt onze botten om gemaakt hoe de fitheid van het aan te komen.
sterk te blijven en verbetert ons team en van de individuele speler is.
afweersysteem. Indien nodig kan de training hierop Voor ons een bekend gegeven, maar
• We worden weerbaarder tegen aangepast worden. Eén en ander in voor de spelers nieuw; de fitheids-
griepjes, omdat het ons immuun nauw onderling overleg met Andre testen zijn zwaar en pittig. Spelers
systeem verbetert. Nieuwenhuis en Wouter Beldman wordt gevraagd om erg diep te gaan
van SVVN. en ook dit is wennen. Hoe vaker je zo
Deze lijst is nog in veelvoud uit te diep gehad, hoe beter het lichaam
breiden, maar samenvattend leidt Rob Alferink vertelt over de fitheids- hier tegen kan. Je brein past zich
een gezonde leefstijl tot een grotere testen bij SVVN. Fitheidstesten voor hier ook op aan, het was dus niet
‘happyness-factor’! Om fit te blijven de spelers van SVVN zijn nieuw en gek dat sommige jongens misselijk
kan fysiotherapie een mooie onder- iets wat nieuw is geeft altijd reac- en duizelig werden. De fitheidstesten
steuning zijn! ties. Mooi om te zien hoe de spelers zijn prima verlopen, we hebben een
elkaars metingen op de weegschaal mooie basismeting neer gezet en de
SVVN met elkaar vergeleken. Het wegen eerste indruk van de fitheid bij het
Al een aantal jaren werkt SVVN sa- doen we niet voor niks. Iedereen is eerste was goed!
men met ZorgSaam. Fysiotherapeut bekend dat overgewicht niet gezond
Steven Zwart heeft een blessures- is, soms is het al voldoende om dit
preekuur speciaal voor de SVVN inzichtelijk te maken voor spelers
spelers. Niet alleen voor selectie- en kan dit de prikkel zijn om bij
spelers, maar voor jong en oud die een volgende meting toch een iets
wekelijks nog steeds op het veld gezonder gewicht en BMI te hebben.
staan! Het is belangrijk bij aanvang Wat veel mensen niet weten is dat
een goede diagnose te stellen van een te laag vetpercentage de kans
de blessure om zo een adequaat op blessures vergroot, deze spelers

47
48