You are on page 1of 12

ÊÊ 

 
Ê
 


c 
‘‘

{ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘

‘‘
‘
‘
‘
‘‘‘‘‘

 ‘ ‘‘ ‘‘

 ‘ ‘
‘ ‘ { ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘

Ê 
 
‘

 
‘ ‘ ‘ !‘  
‘ 


‘ ‘  
‘ "
‘ ‘ ‘  
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ #‘
‘$‘%
‘&''(‘)‘‘
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘*% ‘

‘

 
   ‘

+,-‘ 
 ‘ 
‘ ‘  ‘  ‘ 
‘ 
‘  ‘ ‘  ‘ 
 ‘ $‘ %
‘ &''(‘

‘ ‘
‘+,-‘+
‘, 
‘-

‘!‘ ‘)‘‘‘‘ 
‘
‘
‘ ‘
‘.‘/‘‘$).‘ ‘ ‘ 
‘ ‘&0‘‘10‘ ‘ 
‘

$‘ %
‘&''(‘ 
 ‘ ‘ ‘ 
‘‘‘
‘ ‘ 
‘ ‘‘ ‘
 
‘‘ ‘ ‘
‘22‘‘
‘&0310‘0‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘ ‘

 Ê 


 
‘

 ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘
‘‘.‘44‘ 
‘ ‘‘‘
‘&''5‘.
‘‘$‘

‘&''(‘
‘ ‘ ‘
‘  ‘‘ ‘ ‘.‘&'‘.‘1'‘‘.‘15‘  
‘"
‘ ‘

‘ 
‘.‘&'‘ 
‘‘ ‘  ‘ ‘
‘
‘.‘&'‘
‘.‘1‘

! "#"$
%
" ‘

c
‘

, 
‘  
‘ ‘ 
‘ ‘ *‘

‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ 

‘ 
‘ $%‘ ‘ 
‘ ‘

‘‘$‘%
‘&''(‘
‘ ‘#‘*‘

‘‘‘6‘!‘
‘ ‘
‘ ‘
*‘

‘ ‘ ‘ $ ‘  ‘ ‘ 
‘  ‘

 ‘ 
‘ *%7.‘ ‘ $%‘ &''(‘

‘‘‘%,.‘*‘

‘ ‘

· #&'
 () 
‘

% ‘ ‘
‘ ‘  
‘ ‘ ‘  
‘ 
‘ 
‘ ‘ 
‘ 6 ‘ 
‘
0 ‘ ‘ 
‘‘6 ‘‘ ‘ ‘.
‘$‘%
‘&''(‘ ‘‘‘ ‘‘6 ‘
 ‘ "
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ 6% ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ 
‘
 ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘ 6 ‘ ‘ 

‘ 
 ‘ 
 ‘ 6 ‘ 
 ‘

‘
‘

*  
 
‘

 ‘$‘%
‘&''5‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘.‘&'‘‘ ‘ 
 ‘‘‘
$‘%
‘&''5‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 8‘ ‘ ‘‘+"%9+":‘ ‘ ‘)‘

‘‘$%‘&''(‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

 #&'
 
%
&
 + ' ‘


‘ ‘ ‘
‘ .‘  
‘ ‘ $‘ %
‘ &''(‘
‘  ‘ 
‘
‘ 6 ‘
* ‘9  ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
‘*‘ 
‘‘

‘ ‘‘% ‘ 
‘

Ê
 
,+ ‘ ‘ ‘‘ ‘!9.;‘; ‘$%‘ 
 ‘!9.;‘ ‘‘‘

‘ ‘

V -
. /

 0 ,+ ‘ ‘7< ‘9
‘ ‘ ‘‘  ‘%9 ‘ ‘‘9‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ $%‘ .
‘ $%‘
‘ 7< ‘ 9
‘ ‘ ‘ 
 ‘
 ‘  ‘ ‘
‘ ‘
 ‘"
‘ ‘ ‘‘ ‘  ‘‘‘ ‘
‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘7< ‘
‘

‘ ‘=>
 ‘? ‘?=‘=%
‘?=‘
=>
 ‘ ‘ %
=‘ > 
‘ 
‘
‘ ‘ .‘ 1‘ ‘ ‘ 

‘ ‘ 


‘! ‘ 
‘

c  
 , ‘‘$%‘&''5‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘-
‘  ‘9 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘8@8‘ ‘  ‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘‘‘8@8‘
‘
‘‘
 ‘ ‘‘ ‘  ‘‘  ‘
‘.
‘‘$%‘&''(‘ ‘
‘ ‘8@8‘
‘ ‘ ‘
‘‘8@8‘‘ ‘  ‘‘ ‘

cc  1  ‘

 ‘‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘‘
6 ‘ ‘‘ ‘‘A 
B‘ ‘  ‘‘
 ‘ ‘‘ ‘


‘ ‘
6 ‘ ‘
‘ ‘ ‘C ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘
‘ ‘

‘ ‘

‘‘‘ ‘
 ‘ 
 ‘ ‘‘
‘‘ ‘‘ ‘.
‘‘$%‘&''(‘9 ‘

‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ 
‘ #
 ‘
 ‘

cÊ  Ê ‘

$%‘ &'5‘ ‘ ‘ ‘ 


‘ 
‘ ‘ ‘ 
 ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘ 
‘ ‘

<
‘9‘$%‘&''(‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘
‘ 
‘
‘ ‘
 ‘ ‘
‘ 
‘‘ # ‘

‘

C ‘
 ‘
‘ ‘

‘ ‘‘ ‘
‘ ‘‘C !‘
‘%,‘ ‘ ‘‘
 ‘
‘
 ‘

 
‘ ‘‘ ‘  ‘‘ ‘
‘

è
c 2 #&'
 
 3  


, $%‘ &''5‘ ‘C !‘ 
‘ ‘ /‘‘$).‘ 
‘
‘
‘‘
 ‘
‘.
‘$%‘&''(‘ ‘‘‘
‘6 ‘‘C !‘ 
‘‘‘
)‘‘‘
 ‘ ‘

c ()  
/
4)

1 
'5 ,‘

.
‘‘$%‘&''(‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘
‘.‘- 
‘!‘ 
‘! ‘‘9 ‘
‘‘
‘
 ‘ ‘0)AB‘ 

‘0:‘

‘
‘ ‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘
 ‘
 ‘
‘0)AB‘ 
‘

c! ) &
 + )


 ‘ ‘ ‘


‘ ‘ ‘%0@‘ ‘.
‘ ‘$%‘ &''(‘ ‘ ‘ ‘‘‘
‘ ‘  ‘
 ‘‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘

c·  ( 


‘

 ‘
‘
‘‘$%‘&''5‘ ‘ ‘‘%;!‘% ‘90‘ ‘‘‘
‘
‘ ‘
‘ ‘‘
 ‘


‘ ‘ %;!‘ % ‘ ; ‘ < ‘ ‘ %;!‘ % ‘  ‘ ‘ "
‘ ‘ ‘ ‘
 
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘  ‘
 
‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘

 ‘‘$%‘90‘ ‘)‘
‘‘$%‘&''(‘‘‘$ ‘0 ‘
‘ ‘‘!9.;#
#%;!‘

c* ) 566(7‘

[
 ‘9‘‘
‘ ‘
‘

‘‘
 ‘ ‘22‘%0@‘! ‘‘

‘
‘ 
‘
‘
 ‘ 
‘.
‘‘‘‘‘$%‘&''(‘‘
 ‘

c  0


 
%'"
'+ ' 
0‘

?9‘ ‘ ‘  ‘


‘  ‘ 
‘ 

‘ +
‘ ‘ 

‘ 7 ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘

$‘ %
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ % ‘ - ‘ : ‘ 9‘  ‘ %  ‘  ‘ 
‘
*  ‘‘@
 ‘7 ‘ ‘ ‘
 ‘
‘
‘ 

‘ ‘ ‘ ‘ ?9‘ ‘
‘
 ‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘$‘
‘‘
 ‘D‘
‘ ‘

cV '
 % %1
‘

 

‘,
‘ 
 ‘‘‘#
‘
‘$%‘&''(‘‘‘ ‘
‘ ‘ 

‘
‘ ‘% ‘
 
‘‘ ‘
6 ‘

r
p 

4‘ + 8 + /' / % + 


/ 
 +    + '8  / + 9‘
$ ‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ E ‘ ‘‘
&‘ 2  1 +
 %
/ ' 5:9 , ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘
.
 ‘‘E‘
 ‘

‘‘22‘‘
1‘ ( 5:
/ +
 '9.
‘ ‘  ‘ ‘‘
F‘ + 1 +
  
' '& &
)3 +   &) 9 ‘ ‘ ‘
 ‘  ‘‘
5‘ "

& '&&
)+
 9" ‘‘ ‘ ‘
‘ ‘
‘

‘‘‘

‘
 ‘‘‘ ‘ ‘
‘ ‘)‘ ‘ ‘‘
G‘ ('
) + '') 1 / %
 
'  
 9E‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘A‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘E‘ ‘B‘‘
H‘ 5: 
& % ' 
'
 %
 /  
  ' 
'
 + 4 
  

/ 
3 )   4 +  
/ 
  2 /1 ' 
'
 + 

 9 
‘7 ‘
‘ ‘‘ ‘
 ‘
 
‘/‘ ‘ ‘  ‘
 
‘‘


‘ ‘
‘ ‘
 ‘
 ‘ ‘ ‘ E‘
‘ 
‘‘‘‘
(‘ + 8 +  ' + &
1 + 
&%
/9% 76 ‘‘
D‘ 2 8 / + &

 %%
 %
/ &
 9 + ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘

‘ 

‘‘ ‘ ‘7 
‘ ‘
 ‘ ‘‘ 
‘‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘
4'‘ +  + 41
 &
 / + / + % 9 ‘ 
‘ ‘ ‘
 #
 ‘‘
44‘ 51 '
 + &

 / +  ' + +


 / +   '9 .


‘ E‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘‘ ‘
 ‘
‘ 
‘
 ‘‘
4&‘ 5 1 &

 
& &
 / + 9 .


 ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
 ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘‘
‘
‘ ‘‘
41‘ 5 1 
& 1 
 ' %
/ ) +
  )' /  ) ' %
 /
+
 '9‘" ‘E‘‘ 
‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘‘
‘ ‘ 
‘‘

‘  ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ I‘ 
‘ ‘ 
‘ % ‘ ‘
+ ) . ‘9E‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘‘*‘‘
4F‘ 51 ' )+
 3) 
& +/ + %
/) &

9" ‘
6‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘ ‘‘
45‘ + 8 )
' '9 ‘ ‘‘ 
‘ ‘ ‘‘
 ‘‘22‘
‘‘ ‘
‘ 
‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘
 # ‘ ‘E‘‘
 ‘
‘‘ ‘
‘‘ 
‘‘
4G‘ +  1 ) 1 +& '
 ' )
' ;  %

' '+ '
 ' ) 0 
/<9 + ‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘ 
‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ + ‘ ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘
 # ‘‘
4H‘ + 8  
%' '9 9E‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
‘‘
‘ ‘ ‘
 ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘‘
4(‘ +1'8 1 '%1 +'') 1/ %
%
/ + + 
%'9 ‘‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘  ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘  
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 
‘
‘ 
 ‘
‘ ‘
‘
 ‘
‘ ‘‘ ‘E‘ ‘‘ ‘‘
4D‘ 51 +
 / 
%'9" ‘‘
‘‘
&'‘ " % +1 +& ' %'  / + /9 9E‘ ‘ 
‘ 
‘ 
‘  ‘ ‘ 
‘ ‘

‘
‘ ‘ 
‘  
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘
 # ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘‘‘
‘‘
 ‘ ‘
E ‘
‘‘
&4‘ + 8 +%%
') 
%')
' '99‘ ‘  ‘‘ 
‘
‘ ‘ J‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ 
‘ ‘ ‘
  ‘ 9‘ ‘  ‘ 
‘
 ‘
 ‘ ‘
 ‘ ‘‘
‘‘ ‘ ‘‘
&&‘ 2 ' 1 &
  / + 9 0 ‘  ‘ ‘ ‘  ‘  ‘
‘
 ‘ ‘
 ‘
‘  ‘‘
&1‘ % ) ' + )'+ % &
 ' 
'
3  +
 ' +
 +
 )'+ % &
 ' 
'
3 ' 1 %
' ' %
/ +
 
' 
'
  
)

1 ) ' 
'
9 " ‘6‘ ‘‘

‘‘ ‘ 
‘ ‘
A  ‘ ‘ 
‘ 
 ‘ ‘ 
 ‘
 
B‘ ‘ ‘
 
 ‘
 
‘ 

 ‘ ‘ ‘ ‘‘

·
&F‘ + 8 + %%
' ) 1 / 
  1 / 
 
 '9
% %‘ ‘  J‘ % %) ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘‘ ‘
‘

‘ ‘ ‘ 
 ‘‘
&5‘ + 8 + &  %  1 / 
 
 &
 1 / 
 9
%) ‘‘
 ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘‘

‘ 
‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘%‘
 ‘ ‘
‘ ‘ ‘E‘ ‘
 ‘
‘‘ ‘ ‘‘  ‘‘
&G‘ 51 
/  11 / "

19.
‘‘
&H‘ + 8 + %%
' ) + 1 / "

1 5 1 ;< 1 / "

1 5 ;<9
 ‘ ‘
 ‘ 
 ‘‘ ‘

‘ ‘‘ ‘
‘
 ‘‘
‘‘
&(‘ 2 '1 
 +/ % +

1' 

9)‘ ‘%
AB‘‘ ‘
>  AB‘ 
‘‘
&D‘ + 8 +  1 +  +

& % )1=419C ‘‘
1'‘ + 8'
 
 +9‘
 ‘C ‘‘
14‘ ÷ ) '4  ' % + ' + ''

9" ‘‘
1&‘ + 8 + 5: =& % 566 ' '+ ;><3 +'+  ' '+  / %
 1
 ) ' 9 ‘ ‘
‘‘  ‘ ‘ 

‘ ‘% 
‘"
‘ ‘

‘
‘ ‘  ‘‘ ‘‘‘ ‘‘6‘ ‘ ‘KL‘‘
11‘ 5/ ' '+ ) '4 ) ' 9 .

 ‘ ‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ‘

‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘
‘A ‘ ‘ ‘B‘‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘
‘‘
1F‘ +1   )  +
 1 
  ' 9 + ‘ ‘‘‘
‘
‘
‘‘‘

‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ 

 ‘ 
‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘
 ‘ 

6 ‘
‘ ‘ ‘
M‘
‘
‘
‘ 
‘ ‘
‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
6 ‘‘
15‘ + 8  9 ‘  ‘
6 ‘  ‘‘  ‘
‘‘ 
‘9‘22‘ ‘ ‘
 ‘
‘‘ 

 ‘‘
1G‘ + 8 / '  9 9E‘ ‘  ‘ ‘
‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘  ‘

‘‘
1H‘ 2 8 + ( 2 
)/ &  9 ‘ 
‘ 
‘ ‘  
‘ 
‘
 ‘

‘ ‘‘‘ ‘
‘‘A ‘‘ ‘ ‘+1&B‘‘
‘ ‘ 


‘ ‘ ‘‘
1(‘ + 
 + 1  1 /)19 ‘ %9‘ ‘ ‘ )‘  ‘ ‘ 7,"‘

‘‘
1D‘ + 8 /)19+ ‘
‘ ‘‘ ‘
‘ # ‘ 
‘‘.‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘  
‘  ‘ 
‘ ‘ 
< ‘
 ‘ ‘ 
< ‘
 ‘‘
 ‘ ‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
F'‘ + /' 
 '
1 '
  '. ' 9 % :
<
‘
% > 
 ‘‘
F4‘ + 8 + %%
' ) ?? ' // 3 ?@ @? ' //  ??? ' // 9
% # ‘ # ‘‘ !‘
 

‘‘
F&‘ 2  1 
  '/  %
/ + 5: % ' // 

1 + 
' //' /
9
 ‘‘‘‘3
‘ ‘‘
F1‘ + 8 + %%
') A'BA' B$ '/   9% ‘ ‘
 ‘
 ‘‘  # ‘
 ‘  ‘‘
FF‘ $' &9" ‘
‘N% O‘‘N O‘ ‘ ‘ ‘‘
F5‘ + )  ' / + +  (79 
0):‘ ‘
# ‘  ‘ ‘
0!>‘ ‘  ‘  ‘ $‘ %
‘ .‘ ‘ ‘ 0!>‘ 
‘ ‘ 
0‘ 
‘ ‘

 ‘ ‘
‘/‘ ‘‘ ‘3 ‘ ‘‘
FG‘ +  ++ + +) 
99‘
‘
‘ ‘
6 ‘E‘
 ‘
‘‘
‘  ‘76 E‘ ‘‘‘
‘‘
FH‘ +  
;< 9 9‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ )

 ‘

‘ ‘ ‘
 ‘‘
‘ ‘ 
‘
‘ ‘ ‘

‘‘ ‘ ‘ 
 ‘ 
‘
‘‘
 
‘ ‘ ‘

‘‘ ‘‘
F(‘ + 8 + %%
' ) + () ' 
' '9 ( '/   4
+/ ? ‘0 ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
‘
‘ ‘‘  ‘‘‘
FD‘ +1
 +
%&
' &1 / (  ' 
' '+
9 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
 ‘ ‘
‘ 
‘  
‘ ‘ ‘
‘ ‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
‘

 
‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ - ‘  ‘ ‘ 
‘ .
 ‘ 
‘ $ 
 ‘

‘
‘ # ‘ ‘ ‘ ‘‘
5'‘ +
 +  % 
 

' 


' 9 
‘ ‘ 

 ‘
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘
 
‘‘
54‘ 2  1 )  "  ) ' 9 ‘ ‘  P  ‘ 
‘ 
‘ ‘
0‘ ‘‘

Î
5&‘ + 
 +
 '1 +  +
 +  9,
 ‘ ‘ ‘A
 ‘
‘
 ‘
 B‘ ‘ ‘ ‘A
 ‘
‘ ‘‘ 
‘B‘ 
‘ ‘
 ‘A 
‘ ‘
‘‘ ‘ 
B‘‘
51‘ 51 '+ +& % &
) +)  5: ' 9" ‘ ‘
‘ ‘
 ‘‘$‘%
.‘6‘
‘
‘9 ‘
‘‘
5F‘ + +
 
&' / ; +
 
 ' < , 
‘A?9B‘ ‘A
 ‘
‘ ‘
 B‘‘‘A 
‘
 ‘

 ‘
 B‘‘
55‘ + 
 &  &  % '
 % 
&  
&
 ' 
"(- 9%;!% .‘‘ 
 ‘‘# ‘‘
‘‘ ‘%;!‘% ‘ ‘
 ‘ 
‘ 

‘ 7!#0).‘ ‘ ‘
‘ ‘
 ‘ 
 ‘ ‘ 7 ‘ 0)&‘
 

‘ ‘‘9
 ‘‘E‘‘.‘ ‘
‘
‘
‘7!‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘‘‘
 ‘
‘70).‘‘‘  ‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘
‘
‘70)‘ ‘‘
5G‘ + 8 +
 % + ( C
 ' "(-  ' ' 9 9‘ ‘ ‘ #
‘
 ‘ 
‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘
‘‘  ‘‘
5H‘ + +'
'+
' 
9 811  =
1 ) +7 
%
 / 1 + / 
 +  ‘ ‘  ‘‘Q‘ ‘ 
‘ ‘
‘!9@‘
‘
 ‘R!QE‘‘
5(‘ "5(
 % +/) %

'   
‘ ‘ ‘ 
 ‘ A‘ ‘
 ‘ ‘
‘

‘ ‘ 
‘ 
‘  ‘
‘ 
‘ ‘

‘ 
B‘ 
 ‘ A‘ ‘ ‘

 ‘
‘ 
‘ ‘ 
‘ S# T‘ ‘  ‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘ 
‘
EB‘9
 ‘A
‘ 
‘ ‘ ‘  ‘ ‘
‘ ‘ ‘ 
B‘0 ‘
A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ B‘‘
5D‘ + ' '   '
 %  
&
 
9 +
‘  
‘ A‘  ‘
0 
B‘‘%;!‘% ‘ 
‘A‘ 

‘%;!‘% ‘ ‘‘ 
B‘‘
G'‘ +'+ 
 +'+ 
 9+
‘ 
‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ 
‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘0 
‘ ‘%;!‘% ‘ 

‘ ‘ ‘%;!‘% ‘‘ ‘
‘  ‘  ‘‘ ‘ 
‘‘
G4‘ +1 1 
 &
%' 9+ ‘% ‘ ‘ ‘‘‘ ‘‘
#+
‘
 
‘‘
G&‘ +  + 
/ 
  5  % 5 '  
 9 ‘ ‘
 ‘
‘
 ‘
‘‘
G1‘ + 8 + 
&
/ ' ' "'' )9 

 ‘‘
GF‘ + ( / +  + +' '  )D' 90  ‘‘ 
‘ ‘
‘‘
G5‘ +  

= %
 ' '   9  ‘ 
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘
 
‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘

2
c Describe the role of   
 
 and
  in the page
loading process   
    
 
 
 
 
    !

 " #
 "$ " %  & " 
 

 ! % "  "$!" 

' ÿhat¶s the difference between Response.ÿrite() andResponse.Output.ÿrite()? ! ! " 

( ÿhat methods are fired during the page load?#)!" 
*#)!

"   + #)
& 
& 
 "  "  
   , * -# ) !
 " 
 
 

. ÿhere does the ÿeb page belong in the .NET Framework class
hierarchy? & - 

/ ÿhere do you store the information about the user¶s locale?
 & - 0 

1 ÿhat¶s the difference between Codebehind="MyCode.aspx.cs"


andSrc="MyCode.aspx.cs"?02
 3  

4 ÿhat¶s a bubbled event?


 
 " %56 ! 
 "    
 &7  & ! #   

   &&& " 
 
 ! 
 56 

 %   

8 Suppose you want a certain ASP.NET function executed on MouseOver overa
certain button. ÿhere do you add an event handler?9 
 & " " 

   
 " "  
½ ½ ½
 
 
  


: ÿhat data type does the RangeValidator control support? 5 

10. Explain the differences between Server-side and Client-side code?  ) 
 
  0)  
 9& ! 

11. ÿhat type of code (server or client) is found in a Code-Behind class?  ) 
 

12. Should validation (did the user enter a real date) occur server-side or client-side?
ÿhy? 0) 
   
  
 
" 

V
13. ÿhat does the "EnableViewState" property do? ÿhy would I want it on or off?
 & 
 !  
 "  ! 
 "  
  " 
 

14. ÿhat is the difference between Server.Transfer and Response.Redirect? ÿhy


would I choose one over the other?    " 
 
" + " +    
 
 "  

15. Can you explain the difference between an ADO.NET Dataset and an ADO
Recordset? 

y ‘ 0% ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 


‘ ‘ ‘
‘

 ‘‘ ‘ 
‘‘ ‘

y‘0% ‘‘ ‘


‘
‘
‘‘
‘
 
‘
‘ ‘

‘‘
 ‘

y0‘‘‘0% ‘‘#
 ‘ ‘‘ ‘
 ‘
‘ ‘

y 8‘
‘
 ‘
‘ 
‘ ‘‘‘0% ‘

y 0% ‘ ‘


‘ ‘
‘
 ‘ "
‘ ‘ ‘ -
‘ ‘

‘ 
‘

 ‘
‘ ‘‘

y "
‘ ‘ 
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0% ‘ ‘ ‘ ‘ 
‘ ‘
‘
‘
 ‘‘‘ ‘

‘

y 
‘ ‘ 0% ‘ ‘ ‘
 ‘
6 ‘ ‘ 07.‘
‘ ‘
 ‘ 
‘
‘ ‘‘
 ‘

16. Can you give an example of what might be best suited to place in the
Application_Start and Session_Start subroutines? 
  !
   

"  & 
"" &7 

17. If I¶m developing an application that must accommodate multiple security levels
though secure login and my ASP.NET web application is spanned across three
web-servers (using round-robin load balancing) what would be the best approach
to maintain login-in state for the users? 
   


& 

18. Can you explain what inheritance is and an example of when you might use it?

 ! 
  
  # 
  2 0 
"    & 
" &  

19. ÿhats an assembly? & 


&& % 
 ! % 

c
20. Describe the difference between inline and code behind. ! 


 " 0)&
 ! "  
& 
 "" 

21. Explain what a diffgram is, and a good use for one? 
56  

! ; *  
    5 &7   ; * < 
& ; *& &  

22. ÿhats MSIL, and why should my developers need an appreciation of it if at all?
*  
   *  "&  !
  * 

23. ÿhich method do you invoke on the DataAdapter control to load your generated
dataset with data? 
 <#


24. Can you edit data in the Repeater control? 7  
 
  

25. ÿhich template must you provide, in order to display data in a Repeater control?
"

26. How can you provide an alternating color scheme in a Repeater control? - 

 "

27. ÿhat property must you set, and what method must you call in your code, in
order to bind the data from some data source to the Repeater control? = 

5 " "  
52
 

28. ÿhat base class do all ÿeb Forms inherit from? 


 

29. Name two properties common in every validation control? 0 3
" " " " 

30. ÿhat tags do you need to add within the asp:datagrid tags to bind columns
manually? % ‘
:  
 ‘,
‘
‘ ‘
‘ ‘‘

31. ÿhat tag do you use to add a hyperlink column to the DataGrid?
 ">, " *%0?

32. ÿhat is the transport protocol you use to call a ÿeb service? @  

" "  

33. True or False: A ÿeb service can only be written in .NET?< 

34. ÿhat does ÿSDL stand for? &  5 "*#

cc
35. ÿhere on the Internet would you look for ÿeb services? 
">AA!!!  #

36. ÿhich property on a Combo Box do you set with a column name, prior to setting
the DataSource, to display data in the combo box?5<" " 

37. ÿhich control would you use if you needed to make sure the values in two
different controls matched? 0" 3 0 

38. True or False: To test a ÿeb service you must create a windows application or
ÿeb application to consume this service? - ‘ ‘  ‘
‘‘‘ ‘
 ‘‘‘ 
 ‘C,#:‘ 
‘
‘ 

39. How many classes can a single .NET DLL contain?