You are on page 1of 14
AFVALWATERTRANSPORTGEMALEN CLUSTER 4 Bestek V8564-041 Meerzicht Bestek V8564-042 Oostergo Bestek V8564-043 Benthuizen Deel

AFVALWATERTRANSPORTGEMALEN CLUSTER 4

Bestek V8564-041 Meerzicht Bestek V8564-042 Oostergo Bestek V8564-043 Benthuizen

Deel 1

Archimedesweg 1

auteurs: G.Hageman /

20100504 Bestek V8564-04x 1AlgVW

postadres:

T. Bouter / JW. Sandker

postbus 156 2300 AD Leiden

bestand:

telefoon (071) 3 063 063 telefax (071) 5 123 916

Mei 2010

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

I

1.

ALGEMENE OMSCHRIJVING EN ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

1

1.1 Algemene omschrijving

1

1.2 Opdrachtgever en directie

3

1.3 Tekeningen en bijlagen

3

1.4 Plaatsbepaling en peil

3

1.5 Gegevens werkterrein

4

1.6 Inlichtingen

4

1.7 Aanbesteding

4

1.8 Opdrachtverlening, zekerheidstelling

4

1.9 Van toepassing zijnde voorschriften en normen

4

1.10 Onderaannemers, ketenaansprakelijkheid

5

1.11 Organisatie en planning van het werk

5

1.12 Bouwstoffen

6

1.13 Garantieverklaringen

6

1.14 Bouwvergaderingen, dagboeken en rapporten

6

1.15 Door de directie ter beschikking te stellen (werk)tekeningen, berekeningen, schema’s en

dergelijke

6

1.16

Door de aannemer aan de directie te overhandigen (werk)tekeningen, berekeningen,

schema’s, documenten en dergelijke

7

1.17 Verband met werken door derden

7

1.18 Relaties met nutsbedrijven

8

1.19 Arbeidsomstandigheden

8

1.20 Kwaliteitsborging

8

1.21 Certificering, CE-markering

8

1.22 Opneming, keuring, beproeving en ingebruikneming

8

1.23 Tijdsbepaling, oplevering, onderhouds- en servicetermijn

9

1.24 Bij de oplevering te verstrekken documenten

9

1.25 Bepalingen in verband met wijzigingen van prijzen, lonen en sociale lasten

9

1.26 Meer- en minderwerk

9

1.27 Kortingen

9

1.28 Verzekeringen en schade

10

1.29 Betalingen

10

1.30 Inrichting werkterrein, meet- en uitzetwerkzaamheden

11

Bijlagen: formulieren

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING EN ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

1.1

Algemene omschrijving

1.1.1

Algemeen

Op dit werk zijn van toepassing de algemene bepalingen en administratieve voorwaarden welke zijn vermeld in de bundel “Algemene voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken” (AV bundel).

In dit deel wordt aanvullende informatie vermeld op de bundel en worden afwijkingen omschreven van de artikelen in de bundel voorschriften. Indien wordt vermeld ‘Geen nadere bepalingen’ dan is het gestelde in de bundel ongewijzigd van toepassing.

Afvalwatertransport gemalen worden verder ook wel rioolgemaal genoemd.

1.1.2

Indeling van het bestek

Onder de cluster 4 vallen de rioolgemalen Meerzicht(MZ), Oostergo(OO) en Benthuizen(BH).

Voor cluster 4 zijn drie bestekken opgesteld:

bestek V8564-041, awtg Meerzicht;

bestek V8564-042, awtg Oostergo,

bestek V8564-043, awtg Benthuizen.

In het kader van cluster 4 is eerder bestek ‘V8564-040, awtg Meerzicht, terreinleidingen’ separaat aanbesteed. Dit werk is in uitvoering.

Elk bestek bestaat uit:

- Aanbestedingsleidraad

- een map ‘Rioolgemalen Cluster 4, awtg <NAAM>’

- Bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken

Een Map ‘Rioolgemalen Cluster 4, awtg <NAAM>’ bestaat uit de volgende delen:

Inhoudsopgave

Documentenlijst bestek V8564-04X

Deel 1: Algemene Omschrijving en Administratieve Voorwaarden Model bankgarantie Staat van wijzigingen / Nota van inlichtingen (nader te verstrekken indien van toepassing)

Deel 2: Werkomschrijving Werktuigbouwkundige installaties, waarvan:

deel 2XX: Specifieke Werkomschrijving Werktuigbouwkundige installaties AWTG <NAAM>

Deel 3: Werkomschrijving Elektrotechnische installaties, waarvan:

nr.

Omschrijving

3XX

Elektr. installaties AWTG <NAAM>

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

Deel 4: Functioneel ontwerp procesautomatisering beschrijvingen, waarvan

nr.

4XX

Omschrijving Procesautomatisering AWTG <NAAM>

Omschrijving Procesautomatisering AWTG <NAAM>

Deel 5: Werkomschrijving Civieltechnische- en Bouwkundige Werken, waarvan deel 5XX: Werkomschr. Civ. en Bouwk. Werken AWTG <NAAM>

Deel 6: V&G plan

Deel 7: Schema’s en Tekeningen Uitvoeringstijdschema Proces&Instrumentatie Diagrammen Tekeningen (opstelling, sloop) Grondonderzoek (voor nieuwbouw gemalen)

Deel 8: Ombouwplan

Deel 9: Aanvullende voorschriften:

Standaard detailbladen Zie verder de documentenlijst

Deel 10: Lijsten en E-schema’s Zie verder de documentenlijst

De Bundel Algemene Voorschriften (bundel AV) bestaat uit de volgende delen:

Zie Deel 1, lid 1.1 van de bundel. De revisiedatum is hieronder gespecificeerd:

Deel 1,

01-11-2004

Deel 2,

01-10-2007

Deel 3,

01-10-2007

Deel 4,

04-10-2007

Deel 5,

01-11-2004

Deel 6,

01-08-2009

Deel 7,

10-12-2009

Deel 8,

23-09-2009

Deel 9,

01-10-2007

Deel 10,

01-10-2007

1.1.3 Omschrijving van het werk

bestek V8564-041, awtg Meerzicht Het werk omvat de nieuwbouw van het awtg Meerzicht. Het werk omvat werktuigbouwkundige werken, elektrotechnische werken, procesautomatisering en civieltechnische- en bouwkundige werken.

Het werk is omschreven in:

- Deel 2 ZO: Werkomschrijving Werktuigbouwkundige installaties

- Deel 3 ZO: Werkomschrijving Elektrotechnische installaties

- Deel 4 ZO: Functione ontwerp procesautomatisering beschrijving

- Deel 5 ZO: Werkomschrijving Civieltechnische- en Bouwkundige Werken

bestek V8564-042, awtg Oostergo Het werk omvat de sloop en herbouw van het awtg Oostergo. Het werk omvat werktuigbouwkundige werken, elektrotechnische werken, procesautomatisering en civieltechnische- en bouwkundige werken.

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

Het werk is omschreven in:

- Deel 2 ZO: Werkomschrijving Werktuigbouwkundige installaties

- Deel 3 ZO: Werkomschrijving Elektrotechnische installaties

- Deel 4 ZO: Functione ontwerp procesautomatisering beschrijving

- Deel 5 ZO: Werkomschrijving Civieltechnische- en Bouwkundige Werken

bestek V8564-043, awtg Benthuizen Het werk omvat de renovatie van het awtg Benthuizen. Het werk omvat werktuigbouwkundige werken, elektrotechnische werken, procesautomatisering en civieltechnische- en bouwkundige werken.

Het werk is omschreven in:

- Deel 2 BH: Werkomschrijving Werktuigbouwkundige installaties

- Deel 3 BH: Werkomschrijving Elektrotechnische installaties

- Deel 4 BH: Functionele beschrijving

- Deel 5 BH: Werkomschrijving Civieltechnische- en Bouwkundige Werken

1.2 Opdrachtgever en directie

Ad 1. De onder lid 1. genoemde opdrachtgever met gewijzigd telefoonnummer 071 3 063 063. De opdrachtgever wordt verkort aangeduid met ‘HHR’.

Ad 2. In afwijking van lid. 2 wordt de directie over het werk gevoerd door DHV B.V.

Tijdens de uitvoering van het werk zal correspondentie over het werk plaatsvinden tussen directie en aannemer, en vice versa.

1.3 Tekeningen en bijlagen

De tekeningen en bijlagen behorend bij dit bestek zijn vermeld in de documentenlijst.

1.4 Plaatsbepaling en peil

Ad 1. voor bestek V8564-041, awtg Meerzicht Het werk voor awtg Meerzicht is gelegen aan:

Nabij het bestaande gemaal Oostergo te Zoetermeer

voor bestek V8564-042, awtg Oostergo

Het werk voor awtg Oostergo is gelegen :

Oostergo 22

2716 AS Zoetermeer

voor bestek V8564-043, awtg Benthuizen

Het werk voor awtg Benthuizen is gelegen aan:

Omleidingsweg

2731 BS Benthuizen

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

1.5

Gegevens werkterrein

Ad 1. Hiervoor wordt verwezen naar de tekeningen en lid 00.02.10 in deel 5 van deze map.

1.6

Inlichtingen

Zie aanbestedingsleidraad

1.7

Aanbesteding

Ad 1. Het ARW 2005 is van toepassing.

De aanbesteding is: openbaar.

Voor bestek V8564-041, awtg Meerzicht:

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is aanbesteder

Voor bestek V8564-042, awtg Oostergo:

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is aanbesteder

Voor bestek V8564-043, awtg Benthuizen:

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is aanbesteder

Het werk van de bestekken V8564-041,V8564-042 en V8564-043 wordt en masse gegund aan de laagste inschrijver. Het werk van de drie genoemde bestekken zal dus aan één inschrijver worden gegund.

1.8

Opdrachtverlening, zekerheidstelling

Zie aanbestedingsleidraad.

1.9

Van toepassing zijnde voorschriften en normen

1.9.1

Hiërarchie van de documenten

Indien de bepalingen in de documenten onderling verschillen, is de volgorde van geldigheid:

- bestekstekst;

- aanbestedingsleidraad

- bestekstekeningen en overige bijlagen;

- bundel Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken;

- UAVTI;

- bouwverordening;

- N- of NEN-bladen;

- Euronormen;

- ISO-normen;

- KOMO, KIWA en KEMA keurings- en kwaliteitseisen, beoordelings- en ontwerprichtlijnen;

- overige van toepassing zijnde voorschriften;

- de inschrijfspecificatie/aanbieding van de aannemer;

- installatievoorschriften van leveranciers.

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

1.10 Onderaannemers, ketenaansprakelijkheid

Geen nadere bepalingen.

1.11 Organisatie en planning van het werk

Het uitvoeringstijdschema (=algemeen tijdschema) en ombouwplan maakt onderdeel uit van het bestek.

Ad 9. Tekeningen van kabels en leidingen zijn slechts beperkt beschikbaar.

Ad 10. In het ombouwplan zijn eisen gesteld aan de maximale duur van bedrijfsonderbrekingen.

Ad 11. Het Draaiboek Omschakeling wordt ook wel aangeduid als “Ombouwplan”.

Ad. 12 e De verwijzing naar lid 2 en 3 in dit lid is onjuist. Lid 2 moet zijn ‘sub b’ en lid 3 moet zijn ‘sub d’ van lid 12

Ad. 19. Tot de bijkomende werkzaamheden voor de aannemer worden ondermeer gerekend:

- het tijdig informeren van de directie over bouwactiviteiten, welke overlast kunnen gaan veroorzaken;

- het informeren van direct aanwonenden over bouwactiviteiten welke overlast kunnen veroorzaken;

- het bieden van een aanspreekpunt en het verstrekken van contactgegevens voor eventuele klachten van omwonenden.

Ad. 21 aanvulling:

Communicatie en informatie uitwisseling (VISI-Systematiek)

- De communicatie inzake de basisdocumenten dienen door middel van VISI- berichten plaats te vinden. De aannemer opent op werkdagen dagelijks zijn berichten om deze te lezen en zijn uit de overeenkomst voortkomende berichten te verzenden. Voor informatie over VISI-systematiek wordt verwezen naar de Stichting CROW te Ede ( http://www.crow.nl/visi ).

- De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken ten aanzien van de communicatie afspraken die in het kader van de basisdocumenten zoals genoemd in lid 3 zijn vastgelegd. Daarnaast dient de aannemer over voldoende kennis te beschikken om te communiceren via VISI.

- Onder de basisdocumenten worden de volgende documenten verstaan:

-Weekstaten -Termijnstaten -Bestekswijzigingen -Meer- & minderwerkstaten c.q. offertes -Eindafrekening -Tijdschema, werkplan -Kwaliteitsplannen en werkplannen -Afwijkingsrapporten -Bewijsdocumenten -Verslagen bouwvergadering

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

- Tenzij anders vermeld dient de aannemer de aan de directie aan te bieden bewijsdocumenten digitaal bij de basisdocumenten in pdf-formaat bij het VISI- bericht te sluiten.

- De VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van de door de aannemer te ontvangen en te verzenden VISI-berichten wordt verzorgd door de Opdrachtgever. De VISI-gebruikerssoftware is gebaseerd op de meeste recente versie van de VISI- systematiek en draagt het door CROW verstrekte keurmerk ‘VISI-compatible software’.

- De aannemer dient, voor zolang als nodig, zorg te dragen voor een internetverbinding met voldoende bandbreedte waarop continue en onbeperkt dataverkeer gegarandeerd is voor de door hem gebruikte VISI- gebruikerssoftware.

- Het toe te passen VISI-raamwerk, waarin de procedures/communicatieafspraken zijn beschreven tussen opdrachtgever en aannemer, wordt uiterlijk twee weken na gunning kosteloos door de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

- De aannemer dient, binnen twee weken nadat het raamwerk door de Opdrachtgever is verstrekt, doch uiterlijk twee weken voor aanvang van het werk, aan te geven of zij wijzigingen wenst van het VISI-Raamwerk

- De Opdrachtgever zal dit verzoek binnen een week beoordelen en mededelen of de wijziging wordt geaccepteerd.

1.12 Bouwstoffen

Ad 1b. voor bestek V8564-041, awtg Meerzicht Er komen bouwstoffen vrij uit het werk.

voor bestek V8564-042, awtg Oostergo Er komen bouwstoffen vrij uit het werk.

voor bestek V8564-043, awtg Benthuizen Er komen bouwstoffen vrij uit het werk.

1.13 Garantieverklaringen

Geen nadere bepalingen.

1.14 Bouwvergaderingen, dagboeken en rapporten

Ad 1. Bouwvergaderingen worden gehouden bij de start van het werk, en daarna met een frequentie van circa één vergadering per acht weken.

1.15 Door de directie ter beschikking te stellen (werk)tekeningen, berekeningen, schema’s en dergelijke

Geen nadere bepalingen.

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

1.16 Door de aannemer aan de directie te overhandigen (werk)tekeningen, berekeningen, schema’s, documenten en dergelijke

In deel 8 van de Bundel AV zijn eisen omschreven waaraan tekeningen dienen te voldoen.

Ad 4. en 5. De aannemer dient aan zijn tekeningen een “digitaal” stempel toe te voegen, waarin het besteknummer van het werk is vermeld en waarin de directie “datum in”, “datum uit”, renvooi (verzendlijst), een paraaf en een status kan vermelden.

Ad 9. Het digitaal verstrekken van tekeningen geldt ook voor tekeningen, opgesteld in Autocad. Ten behoeve van de leesbaarheid van de tekeningbestanden, dienen de tekeningen te worden aangeleverd als Autocad versie 2006 bestand.

Ad 10. De tekst onder Ad. 10 komt te vervallen en wordt vervangen door:

De aannemer draagt de ontwerpen, tekeningen, berekeningen, schema's en andere documenten rechtenvrij in eigendom over aan de opdrachtgever. Alle documenten moeten in het originele format aangeleverd worden (Windows, AutoCad, Word, Excel, Acces, Powerpoint e.d.) en niet in pdf en in de versie van het format dat afgestemd is met de opdrachtgever. De te maken documenten dienen te voldoen aan de laatste in Nederland geldende voorschriften. Alle te vervaardigen afdrukken van documenten zijn voor rekening van de aannemer.

1.17 Verband met werken door derden

Ad 1. De volgende werken door derden worden voorzien:

voor bestek V8564-040, awtg Meerzicht, terreinleidingen:

- Nevenaannemer, realisatie van bouwwegen, inrichting gronddepot, bereiden bouwterrein;

- Nevenaannemer, realisatie van terreinleidingen (aanvoer persleidingen Rokkeveen-Houtsingel, 1 e en 2 e Rokkeveenseweg en afvoerpersleidingen 1 e en

2 e Zoetermeer).

voor bestek V8564-041, awtg Meerzicht:

- Hoogheemraadschap van Rijnland, ontwikkelen en implementeren van besturingssoftware;

- KPN, voorzien in een telefoonaansluiting;

- drinkwaterbedrijf, realiseren van een drinkwateraansluiting;

- stroomleverancier, voorzien in een nieuwe trafo en voedingskabel naar Middenspannings-ruimte van het gemaal.

voor bestek V8564-042, awtg Oostergo:

- Hoogheemraadschap van Rijnland, ontwikkelen en implementeren van besturingssoftware;

- KPN, voorzien in een telefoonaansluiting;

- drinkwaterbedrijf, afkoppelen van drinkwateraansluiting;

- gasleverancier, afkoppelen en verwijderen van de gasleiding;

- stroomleverancier, vervangen trafo en voedingskabel naar laagspanningsverdeling van het gemaal.

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

voor bestek V8564-043, awtg Benthuizen:

- Hoogheemraadschap van Rijnland, ontwikkelen en implementeren van besturingssoftware;

- KPN, voorzien in een telefoonaansluiting;

- drinkwaterbedrijf, omleggen van een drinkwateraansluiting;

- stroomleverancier, aanpassen hoofdzekering en voedingskabel naar het gemaal.

1.18

Relaties met nutsbedrijven

Ad 2. Leveringsgrenzen met stroomleverend bedrijf: zie de delen 3XX.

1.19

Arbeidsomstandigheden

Geen nadere bepalingen.

1.20

Kwaliteitsborging

Geen nadere bepalingen.

1.21

Certificering, CE-markering

Toevoegen lid 7. Richtlijn Arbeidsmiddelen

1.21.1

De aannemer zorgt voor een risico-inventarisatie en evaluatie in het kader van de richtlijn arbeidsmiddelen voor de in dit bestek en/ of werkbeschrijving omschreven installatie(s) en alle zich daar bevindende arbeidsmiddelen.

1.21.2

Als uitgangspunt voor deze risico-inventarisatie en evaluatie dienen de NEN-EN-ISO 14121-1 en NEN-EN-ISO 12100 deel 1 en deel 2 te worden gehanteerd.

1.21.3

De inventarisatie dient plaats te vinden na installatie maar voor de in bedrijf name.

1.21.4

Alle werkzaamheden om te komen tot een veilige en goedgekeurde installatie behoren tot het werk van de aannemer.

1.21.5

De resultaten van de risico-inventarisatie en evaluatie moeten schriftelijk worden vastgelegd en voor de in bedrijf name - rechtenvrij - ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld.

1.21.6

De risico-inventarisatie en evaluatie dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk inspectiebedrijf, gecertificeerd door de KEMA volgens de ‘criteria van toezicht’.

1.22

Opneming, keuring, beproeving en ingebruikneming

1.22.3 Ad 1., 1.22.3 Ad 2. en 1.22.4 Ad 1. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd conform een ombouwplan. Onderdelen van het werk worden vervroegd in gebruik genomen.

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

1.22.4 Ad 1. In afwijking van genoemde periode van 15 dagen bedraagt de beproevingsperiode per gemaal van de complete installatie van de rioolgemalen tenminste vijf werkdagen. In deze periode moet door de aannemer worden aangetoond dat de installatie naar behoren en bedrijfszeker werkt.

1.23 Tijdsbepaling, oplevering, onderhouds- en servicetermijn

Ad 2. Het uitvoeringstijdschema voor het cluster rioolgemalen is gebaseerd op een kleine verschuiving in de tijd van de verschillende montagewerkzaamheden in elk gemaal. In principe kunnen alle werken derhalve efficiënt door één aannemer uitgevoerd worden.

1.24 Bij de oplevering te verstrekken documenten

Geen nadere bepalingen.

1.25 Bepalingen in verband met wijzigingen van prijzen, lonen en sociale lasten

Ad 1. voor bestek V8564-041, awtg Meerzicht De uitvoeringstijd is korter dan 52 kalenderweken. Derhalve zal er geen verrekening plaatsvinden van prijzen, lonen en sociale lasten.

voor bestek V8564-042, awtg Oostergo De uitvoeringstijd is korter dan 52 kalenderweken. Derhalve zal er geen verrekening plaatsvinden van prijzen, lonen en sociale lasten.

voor bestek V8564-043, awtg Benthuizen De uitvoeringstijd is korter dan 52 kalenderweken. Derhalve zal er geen verrekening plaatsvinden van prijzen, lonen en sociale lasten.

1.26 Meer- en minderwerk

Geen nadere bepalingen.

1.27 Kortingen

Ad 1. De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de UAVTI, bedraagt per dag 0,05% van de aanneemsom met een minimum van € 500,-. Hierbij dient de aannemer er rekening mee te houden dat het gestelde in par. 42, lid 4 van de UAVTI niet van toepassing is.

In aanvulling op par. 42, lid 1 van de UAVTI geldt dat het kortingsbedrag tevens geldt voor de volgende mijlpalen:

- goedgekeurde opstellingstekeningen binnen 8 weken na start van het werk

- goedgekeurde elektrotechnische schema’s binnen 10 weken na start van het werk

Hierbij dient de aannemer er rekening mee te houden dat het gestelde in par. 42, lid 4 van de UAVTI niet van toepassing is.

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

Daarnaast kan een korting worden opgelegd voor elke keer dat de aannemer handelt in strijd met de bepalingen van het bestek en/ of in strijd met de orders en aanwijzingen van de directie. De korting bedraagt 0,05% van de aanneemsom met een minimum van € 500,- per gebeurtenis. Deze kortingen worden verbeurd zonder dat deswege ingebrekestelling nodig is.

1.28

Verzekeringen en schade

Voor wat betreft de CAR verzekering kan voor “de opdrachtgever” worden gelezen “het Hoogheemraadschap van Rijnland”.

1.29

Betalingen

Algemeen Indien het bestek is opgebouwd uit percelen, dan dient hier voor ”aannemingssom” te worden gelezen de “aannemingssom per perceel”. Voor elke termijn van een perceel geldt dat voor het betreffende perceel wordt beoordeeld of aan de betalingscriteria is voldaan.

Ad 1. Het betalingsschema is als volgt:

1.29.1

De betaling van de aannemingssom zal plaatsvinden in acht termijnen. De aannemingssom van elk bestek (en eventueel perceel) is gespecificeerd op het inschrijfbiljet.

1.29.2

De aannemer dient een bankgarantie te verstrekken conform Bundel Algemene Voorschriften deel 1, lid 8.5 en lid 29.2.

1.29.3

De eerste termijn, groot 10% van de aannemingssom, wordt betaald bij opdracht en na het plaatsen van bouwborden en directieverblijf. (Afgeven bankgarantie is voorwaarde voor verlenen van de opdracht.)

1.29.4

De tweede termijn, groot 5% van de aannemingssom, wordt betaald na aanbrengen van grondverbetering tot onderkant fundering en na goedkeuring door de directie van de conform bestek gevraagde berekeningen, materiaalstaten, algemeen tijdschema en V&G- plan, en nadat de pompberekeningen akkoord zijn verklaard.

1.29.5

De derde termijn, groot 15% van de aannemingssom, wordt betaald na storten van de keldervloer, kelderwanden en begane grond vloer en na goedkeuring door de directie van de conform bestek gevraagde opstellingstekeningen en elektrotechnische schema’s, en nadat de aannemer kan aantonen dat de pompen besteld zijn.

1.29.6

De vierde termijn, groot 25% van de aannemingssom, wordt betaald nadat de bovenbouw wind en waterdicht is.

1.29.7

De vijfde termijn, groot 20% van de aannemingssom, wordt betaald nadat alle hoofdbestanddelen (zoals pompen, leidingwerk, windketel, drukverhogingsinstallatie, hijsinrichtingen, schakelpaneel, kabelbanen e.d.) in het werk zijn gemonteerd, hiervoor een afstandsverklaring is afgegeven en nadat de concept versie van de Bedienings- en Onderhoudsvoorschriften zijn ingediend.

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

1.29.8

De zesde termijn, groot 10% van de aannemingssom, wordt betaald nadat het werk is opgeleverd, risicobeoordeling conform NEN EN ISO 14121-1 heeft plaatsgevonden, een IIA-verklaring voor het samenstel ‘pompen, elektrotechnische installatie en de besturing’ is afgegeven, garantiemetingen hebben uitgewezen dat voldaan wordt aan de garantie en nadat de revisietekeningen, berekeningen en Bedienings- en Onderhoudsvoorschriften door de directie zijn goedgekeurd en door de aannemer definitief zijn verstrekt.

Na de oplevering wordt de bankgarantie door de opdrachtgever teruggestuurd.

1.29.9

De zevende termijn, groot 10% van de aannemingssom wordt betaald nadat de aannemer de restpunten uit het procesverbaal van oplevering en uit de risicobeoordeling heeft afgewerkt.

1.29.10

De achtste termijn, groot 5% van de aannemingssom, wordt betaald na het verstrijken van de onderhoudstermijn en de garantieperiode en nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

1.29.11

Voor het vaststellen van de aan de aannemer toekomende betalingen wordt als basis gehanteerd de door de aannemer in het inschrijvingsbiljet gegeven specificatie van de totale aannemingssom.

Ad 2. Als penvoerder van de aanbesteder treedt op het Hoogheemraadschap van Rijnland.

1.30

Inrichting werkterrein, meet- en uitzetwerkzaamheden

1.30.1

Algemeen

De artikelen gelden per bestek.

1.30.2

Inrichting werkterrein

De artikelen gelden per bestek.

1.30.3

Directiebehoeften

voor het gehele werk Het totale werk vindt plaats op twee bouwplaatsen. De directiebehoefte voor het totale werk moet door de aannemer worden ingericht op de bouwplaats van bestek V8564- 041/042 rioolgemalen Meerzicht/Oostergo.

Naast genoemde telefoonaansluiting moet worden voorzien in een adsl verbinding in de directiekeet.

1.30.4

Tijdelijke voorzieningen

Ad 1. Voor de uitvoering van het reclamebord wordt verwezen naar de Richtlijn Informatie- en Bouwborden.

Toevoegen lid 6. In het bestek zijn tijdelijke pompinstallaties omschreven. Zie ook ombouwplan

Bestek V8564-04X AWTG’s cluster 4 Deel 1: Algemeen

1.30.5 Kabels en leidingen

Toevoegen lid 2: Inmeten en verwerken revisiegegevens. Het betreft alle buisleidingen, duikers en kabels aangebracht volgens en behorend tot het werk van dit bestek Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet (x, y en z coördinaten). Gegevens vastleggen op topografische ondergrond. Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden. Gegevens (digitaal) uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken.

1.30.6 Onderhoud werkterrein

Geen nadere bepalingen.

1.30.7 Uitzetten

Geen nadere bepalingen.

1.30.8 Ter beschikking te stellen personeel en materieel

Geen nadere bepalingen.