You are on page 1of 5

ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Д/д Ажлын нэр Хэмжээ

1 давхрын зүүн хэсэг

1 Шалны тэгшилгээ 73.0 м2

2 Гипсэн тааз 77.0м2

3 4 цонхонд чулуун тавцан хийх 3.12м2

4 Өрөөнүүдэд хаалга суурилуулах 19ш

5 Өрөөнүүдийн таазанд 2 үе тэгшилгээ замаска 289.0м2

6 Өрөөнүүдийн таазанд 2 үе цагаан өнгийн эмульс 289.0м2

7 Өрөөнүүдийн хананд 2 үе тэгшилгээ замаска 622.0м2


Өрөөнүүдийн хананд тааз хүртэл цайвар ногоон өнгийн
8 622.0м2
эмульс 2 үе
Ариун цэврийн өрөөнүүдийн хананд 2,4м түвшинд плитан
9 78.0м2
өнгөлгөө
10 Ариун цэврийн өрөөнүүдийн шаланд плитан өнгөлгөө 11.0м2

11 Өрөөнүүдийн угаагуурын арын хананд плитан өнгөлгөө 7.2м2

12 Өрөөнүүдэд угаагуур суурилуулах 5ш

13 Өрөөнүүдийн хулдаасан шал 282.0м2

14 Коридорын шал, хананд хулдаас 138.6м2

15 Коридорын хананд хулсан хавтан бэхлэх 135.0м2

16 Коридорын хананд бариул бэхлэх 55.2м

17 Шатны гишгүүрүүд, эргэх талбай, 1-р давхрын вестибюльд


84.5м2
чулуун хавтан шал

18 Гипсэн дүүжин таазанд гэрэлтүүлгийн тэжээл татах


Ерөнхий шаардлага, бүрдүүлэх материал

Үнийн санал өгөх байгууллагуудын гэрээг хэрэгжүүлэх чадварыг тогтоохтой холбогдуулан


дараах мэдээллийг нотлох баримт болгон ирүүлнэ. Үүнд:
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон тусгай зөвшөөрлийн эхээс хийсэн хуулбар,
тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл;
2. Хүний нөөцийн чадавхийн тодорхойлолт
3. Гэрээг хэрэгжүүлэх, удирдах болон техникийн голлох боловсон хүчний чадвар,
туршлагын талаарх мэдээлэл;
4. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн барилгын ажлын нийт мөнгөн дүнг
жил жилээр харуулсан жагсаалт;
5. Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд төрөл болон хэмжээгээр ижил төстэй ажил хийж
гүйцэтгэсэн туршлагыг жил жилээр харуулсан мэдээлэл, одоо хийж байгаа болон
хийхээр төлөвлөсөн ажлын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
6. Гэрээг гүйцэтгэхэд ашиглагдах санал болгож буй үндсэн машин механизм, тоног
төхөөрөмж, барилгын материалын нэр төрөл, (зайлшгүй шаардлагатай тоног
төхөөрөмж, машин механизмын жагсаах);
7. Гэрээг гүйцэтгэхэд эргэлтийн хөрөнгө хөрвөх боломжтой эсэхийг нотлох баримт
бичиг (үүнд зээл авах баталгаажсан эрх болон боломжтой санхүүгийн бусад эх
үүсвэр)